Sunteți pe pagina 1din 16

Perioada: 3 săptămâni (S15 – S17) → 14.01. 2020 – 31.01.

2020

Competențe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi
SAPTAMANA 13-17 IANUARIE 2020
C.L.R. - denumirea personajelor dintr-o imagine dată
1.1.; 1.3.; - imaginarea unei întâmplări și povestirea ei În pădure
2.1.; 2.3.; Sunetul şi literele de
- crearea unor dialoguri potrivite
3.1.; 3.2. tipar p / P şi litera de
3.3.; 4.1.; - găsirea unor cuvinte care conțin sunetul p mână p
- delimitarea cuvintelor în propoziţie a. manual, fișe de lucru
4.2. Oferirea unor informaţii
- despărţirea cuvintelor în silabe b.conversaţia euristică, observaţia Observarea
despre prieteni
- identificarea sunetului p în silabe şi cuvinte şi dirijată, exerciţiul, jocul didactic, sistematică
Cuvinte cu acelaşi
asocierea acestuia cu litera p explicația,
AVAP înţeles Aprecieri
- scrierea literei p izolat şi în cuvinte metoda fonetico – analitico –
2.2 Scrierea funcţională – sintetică globale si
- asocierea cuvintelor care au același înțeles Biletul c. activitate frontal, individuale
- identificarea diftongului ie în silabe şi cuvinte Ortografierea individuală, în perechi
2h - citirea integrală a unor cuvinte, a unui text cuvintelor care conţin
- confecţionarea literelor din plastilină grupul ie
- exerciţii-joc de compunere de bilete după
modelul dat
- scrierea literei ,,p’’ de mână
- recunoaşterea unor plante PLANTE
MEM - stabilirea, prin observare, a părților componente Rolul rădăcinii și al a.manual, fişe de lucru, atlase,
3.1.; 3.2.; ale plantelor tulpinii plastilină
4.1. - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor b.conversaţia, exerciţiul,
Evaluare după
şi rolul acestora explicaţia, munca independentă,
CLR rezolvarea
- asocierea între părțile componente ale plantelor problematizarea, jocul didactic,
1.2. sarcinilor de
și denumirea acestora (scrise pe etichete) cadranele
AVAP lucru
Fişe-Tipuri de rădăcini-recunoaştere,colorare c.activitate frontală, activitate în
2.6. Lectura -Supa de zarzavat, de Otilia Cazimir perechi / independentă
- discuții pe baza textului
Modelaj-Legume din grădină
MM - executarea unor mişcări sugerate de text a. laptop, cd
2.1, 3.1 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite Melodia b.conversaţia euristică, observaţia Interpretarea
3.2 - dans cu paşi egali dirijată, exerciţiul, jocul didactic, vocală
Sunete înalte/joase
DP 1.1. - cântec ,,Cântec de iarnă pentru păsărele” explicația
- jocul ” Deschide urechea bine” c. activitate frontală, în grup

1
MEM - numirea părților componente ale plantelor PLANTE a.manual, fişe de lucru, planşe
Marţi 1.1.;1.3.; - verbalizarea rolului pe care îl are fiecare parte Rolul frunzelor, diverse
1.4.; 1.6. componentă florilor, fructelor, b.conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
3.1.; 3.2.; - numerotare imaginilor, după etapele de creștere semințelor munca independentă, învăţarea prin
4.1. - identificarea factorilor de mediu necesari descoperire, problematizarea,
pentru creșterea și dezvoltarea unei plante Adunarea nr. nat. de demonstraţia, jocul didactic,
CLR Lectură: Sâmburele, de L. Dolot la 0 la 100, fără experimentul
1.2.; 2.1. - discuții pe baza poeziei audiate trecere peste ordin c.activitate frontală, activitate în
Interevaluare
Desen: Muşcata din fereastră perechi
AVAP - aflarea unor sume și poziționarea acestora pe
1.3. axa numerelor
- ordonarea sumelor în ordine crescătoare pentru
a afla numele unei părți component a plantei;
numirea rolului acesteia
- completarea unor tabele cu sume
- rezolvarea unor probleme date (care se rezolvă
printr-o singură operație)
Educație fizică
Limba franceză
Religie
Miercuri Educație fizică
- aflarea unor nume care încep cu P
- despărţirea cuvintelor în silabe
- identificarea sunetului P în silabe şi cuvinte şi În pădure
C.L.R.
1.2., 1.3., asocierea acestuia cu litera P Sunetul şi literele de
2.1. ,2.3. - scrierea literei P izolat şi în cuvinte tipar p / P şi litera de
- formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte mână P a.manual, alfabetar, auxiliar
3.1, 3.2.,3.3
4.1. 4.2 care încep cu acelaşi sunet Oferirea unor informaţii b.conversaţia, observaţia dirijată,
- identificarea diftongului ie în silabe şi cuvinte despre prieteni exerciţiul, jocul didactic,metoda
AVAP - citirea integrală a unui text Cuvinte cu acelaşi fonetico – Autoevaluare
2.2 - găsirea unor cuvinte cu același înțeles înţeles analitico – sintetică
(sinonime) pentru cuvinte date Scrierea funcţională – c. individuală,frontală şi în grup
- copieri, transcrieri, dictare Biletul
2h - trecerea unor cuvinte de la nr. plural la numărul Ortografierea
singular și invers etc. cuvintelor care conţin
- scrierea literei ,,P’’ de mână. grupul ie

- numirea materialelor, instrumentelor şi Copacul prieteniei a.coli carton duplex , creion, Expunerea
AVAP tehnicilor utilizate; (decupare, lipire) acuarele, pensule, foarfecă, lucrărilor
1.1,1.3 - verbalizarea etapelor de lucru lipici / aracet, bolduri,
2.3 - realizarea lucrării coală de polistiren
CLR b.explicatia, demonstratia,
2.6. exercitiul, munca independentă
c. act. frontală, individuală

2
Joi - aflarea unor sume, respectând anumite condiţii Adunarea nr. nat. a.manual, fişe de lucru, auxiliar, Observare
MEM - identificarea vecinilor unui număr de la 0 la de la 0 la 100, fără imagini cu pomi fructiferi în toate sistematică
1.2.;1.3.; 100 trecere peste ordin anotimpurile
1.4.; 1.6. - poziţionarea pe axă a numerelor date b.conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
3.1 - ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor munca independentă, învăţarea prin
numere naturale descoperire, problematizarea
CLR - compararea a două sume c.activitate frontală, individuală, în
2.4. - identificarea unor numere, situate într-un perechi
AVAP interval dat
2.6. - completarea unor tabele cu sume
corespunzătoare
- rezolvare de probleme
- discuții despre pomii fructiferi în cele patru
anotimpuri
,,Jurnalul unui pom fructifer”

- alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia Invitaţia observare


C.L.R. corectă, clară Sunetul şi literele de Resurse materiale: sistematică
1.3., 2.1.,2.3. - identificarea sunetului v în silabe şi în cuvinte tipar v / V şi litera de manual, decupaje din ziare şi
3.1 3.2 3.3 - frământări de limbă mână v reviste, alfabetar, sârmă moale,
4.1. 4.2 - asocierea sunetului v cu litera v / V Cuvinte cu aceeaşi plastilină, fișe de lucru
- exerciţii de sinonimie / antonimie/ formă dar înţeles
AVAP omonimie diferit Resurse procedurale:
2.3. - scrierea unor cuvinte cu ajutoru alfabetarului Scrierea funcţională: conversaţia, observaţia dirijată,
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor, Invitaţia exerciţiul, munca independentă,
2h textului metoda analitico –
- citirea în dialog / selectivă fonetico – sintetică
- scrierea literei v / V în cuvinte, propoziţii
- delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o Forme de organizare a
propoziţie colectivului: individuală,
- confecţionarea literelor din sârmă, plastilină frontală, în grup
- exerciţii joc de completare / compunere a
unei invitaţii, folosind cuvinte / simboluri
- scrierea literei v de mână
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a
a. laptop, cd
2.1, 3.1 duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
Elemente de limbaj b.conversaţia euristică, observaţia
3.2 tempoului; asocierea acestora cu mişcări Interpretare
muzical dirijată, exerciţiul, jocul didactic,
sugestive ale braţelor vocală
explicația
DP - jocul ,,Scaunele muzicale”
c. activitate frontală, în grup
3.1. - cântec ,,Seară de iarnă”
Vineri CLR Lectura invatatoarei. Doi prieteni Observare
1.1 1.2 - formulare de intrebări și răspunsuri referitoare de Anton Pann a. videoproiector, laptop, fișe de sistematică
1.4 2.1 la conţinutul textului; lucru

3
- povestirea întâmplărilor din text; b.conversația, explozia stelară,
AVAP: 1.2, - scrierea unor cuvinte cu inteles asemanator si explicația, RAI exercițiul, munca
2.2, 2.3 inteles opus pentru cele date; independentă, dialogul dirijat
- argumentare PRO / CONTRA c. act. frontală, individuală
comportamentelor /acţiunilor celor doi prieteni;
- desprinderea învăţăturii textului cu ajutorul
proverbului ,,Prietenul la nevoie se cunoaște”
- aflarea unor sume, respectând anumite condiţii Adunarea nr. nat. a.manual, fişe de lucru, auxiliar, Observare
MEM - identificarea vecinilor unui număr de la 0 la de la 0 la 100, fără imagini cu pomi fructiferi în toate sistematică
1.2.;1.3.; 100 trecere peste ordin anotimpurile
1.4.; 1.6. - poziţionarea pe axă a numerelor date b.conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
3.1 - ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor munca independentă, învăţarea prin
numere naturale descoperire, problematizarea
CLR - compararea a două sume c.activitate frontală, individuală, în
2.4. - identificarea unor numere, situate într-un perechi
AVAP interval dat
2.6. - completarea unor tabele cu sume
corespunzătoare
- rezolvare de probleme
- discuții despre pomii fructiferi în cele patru
anotimpuri
,,Jurnalul unui pom fructifer”

a. hârtie albă, vată, lipici, un


AVAP -identificarea mai multor texturi, a formelor în marker negru, foarfecă
1.1 2.1 mişcare, a formelor ce au suferit deformări b.explicatia, demonstratia,
2.3 2.4 minore exercitiul, munca independentă Aprecieri
c. act. frontală, individuală globale și
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de Oaia
individuale
CLR lucru; (colaj din vata, hartie) Expunerea
1.1. ; 2.2 - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a lucrărilor
instrumentelor şi materialelor de lucru;
- realizarea lucrării

DP Toți oamenii au a. auxiliar, fișe de lucru, imagini Interevaluare


1.1.; 2.1.; - exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi emoții diverse
2.2. personaje care exprimă bucurie, tristețe, fericire, b. conversația euristică,
AVAP veselie…) Trăire și manifestare explicatia, jocul didactic
1.1.; 2.6. - asocierea unor emoții cu imagini emoțională. Emoții de joc de rol, exercițiul
CLR - redarea prin desen a diferitelor emoții bază c. activitate frontală
1.4. - numirea emoției simțite în diverse situații date individuală, în perechi
- Albumul emoțiilor: decuparea unor imagini din
reviste care prezintă diverse emoții ale oamenilor
și lipirea acestora într-un album
- JOC: Un actor talentat

4
SAPTAMANA 20-24 IANUARIE 2020
Luni CLR- - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor,
1.3, 1.4 textului
2.2 - scrierea literei v / V în cuvinte, propoziţii Invitaţia
3.1,3.2 - delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o a. manual, auxiliar, fișe de lucru
Sunetul şi literele de
propoziţie b. conversaţia, observaţia
4.1 4.2 tipar v / V şi litera de
dirijată, exerciţiul, munca
- asocierea unor cuvinte date, astfel încât să mână V
independentă,
DP se obțină propoziții cu înțeles. Cuvinte cu aceeaşi Autoevaluare
metoda analitico –
3.1. formă dar înţeles
- formulare de enunțuri cu sensurile diferite fonetico – sintetică
diferit
ale unor cuvinte date c. individuală,
2h Scrierea funcţională: frontală, în grup
- exerciţii joc de completare / compunere a Invitaţia
unei invitaţii, folosind cuvinte / simboluri
- scrierea literei V de mână
MEM - aflarea unor diferențe, respectând anumite Scăderea nr. nat. de a.manual, fişe de lucru, Autoevaluare
1.2.;1.3.; condiţii la 0 la 100, fără b.conversaţia, exerciţiul, explicaţia, controlară
1.4.; 1.6. - identificarea vecinilor unui număr de la 0 la trecere peste ordin munca independentă, învăţarea prin
3.1 100 descoperire, problematizarea,
- poziţionarea pe axă a numerelor date c.activitate frontală, activitate
CLR - ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor individuală,
2.4. numere naturale
AVAP - compararea a două diferențe
2.6. - identificarea unor numere, situate într-un
interval dat
- completarea unor tabele cu diferențe
corespunzătoare
- rezolvare de probleme (care se rezolvă printr-o
operație)

MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a


a. laptop, cd
2.1, 3.1, 3.2 duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
b.conversaţia euristică, observaţia
tempoului; asocierea acestora cu mişcări Elemente de limbaj Interpretare
dirijată, exerciţiul, jocul didactic,
CLR sugestive ale braţelor muzical vocală
explicația
1.2. - jocul ,,Scaunele muzicale”
c. activitate frontală, în grup
- cântec ,,A,a,a, a venit iarna, da”
Marți MEM - aflarea unor diferențe, respectând anumite Scăderea nr. nat. de a.manual, fişe de lucru, Autoevaluare
1.2.;1.3.; condiţii la 0 la 100, fără b.conversaţia, exerciţiul, explicaţia, controlară
1.4.; 1.6. - identificarea vecinilor unui număr de la 0 la trecere peste ordin munca independentă, învăţarea prin
3.1 100 descoperire, problematizarea,
- poziţionarea pe axă a numerelor date c.activitate frontală, activitate
CLR - ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor individuală,
2.4. numere naturale
AVAP - compararea a două diferențe

5
2.6. - identificarea unor numere, situate într-un
interval dat
- completarea unor tabele cu diferențe
corespunzătoare
- rezolvare de probleme (care se rezolvă printr-o
operație)

Educație fizică
Limba franceză
Religie
Miercuri Educație fizică
- construirea de enunţuri după imagini date La circ a.manual, caiet, fişe de lucru
- identificarea cuvintelor care conțin grupul de Sunetul şi grupul litere b. conversaţia, observarea dirijată,
litere ci (de tipar şi de exerciţiul, jocul didactic, metoda
- despărţirea cuvintelor în silabe mână): ci / Ci fonetico – analitico – sintetică
CLR- c. frontală, individuală
- colorarea unor obiecte care conțin grupul de
1.1,1.2,
litere ci Scrierea cuvintelor
1.3,1.4
- copieri, transcrieri, dictări ce conţin grupul de
2.1,2.2 litere ci Observare
- asocierea sunetului ci cu grupul de litere ci/
2.3,2.4 Ci Oferirea de informaţii sistematică
3.1,3.3 - citirea în ritm propriu a silabelor, despre circ
4.1., 4.2. a cuvintelor şi a propoziţiilor Aprecieri
- scrierea grupului de litere ci / Ci şi a unor globale si
individuale
AVAP cuvinte ce conţin acest grup de litere
2.3 - confecţionarea literelor din plastilină
- ordonarea cuvintelor pentru a obține
2h propoziții
- ordonarea propozițiilor pentru a obține un
text
- realizarea acordului gramatical dintre subiect şi
predicat (fără terminologie)
- numirea materialelor, instrumentelor şi La joaca cu prietenii explicatia, demonstratia
AVAP tehnicilor utilizate; exercitiul Apreciere
mei (pictură)
1.1.; 1.3. - realizarea de scurte descrieri ale formelor act. frontală, individuală globală si
2.3. obiectelor / ființelor din mediul cunoscut; individuală
CLR -realizarea lucrării Expunerea
1.1.;2.2 lucrărilor

Joi MEM - exerciții de adunare / scădere Proba adunării. Proba a.manual, auxiliar, fişe de lucru, Apreciere
1.2.;1.3.; - verificarea rezultatului prin operație inversă scăderii b.conversaţia, explicaţia,exerciţiul, globală si
1.4.; 1.6. - aflarea unor sume / diferențe; efectuarea probei munca independentă, individuală
3.1 acestora problematizarea, demonstraţia
- efectuarea unor adunări / scăderi după criterii c.frontală, individuală
CLR date

6
2.4. - compunere de probleme după imagini,
rezolvarea lor
- rezolvare de probleme (cu o singură operație)
- completarea unui organizator grafic, după
cerințe date
- recunoaşterea literelor învăţate Cifrul comorii a.manual, fişe de lucru Observare
- realizarea corespondenţei între literele de tipar b. conversaţia, observarea dirijată, sistematică
şi cele de mână RECAPITULARE exerciţiul, jocul didactic, metoda
CLR- - compunerea cuvintelor folosind silabe date fonetico – analitico – sintetică
1.1,1.2, - copierea, transcrierea şi dictarea unor c. frontală, individuală
1.3,1.4 propoziții
,2.1,2.2 - alcătuirea de propoziţii / enunţuri
,2.3,2.4 / integrând cuvinte date
- completarea enunţurilor eliptice
,3.1,3.3 dintr-un bilet / scrisoare
4.1., 4.2. - citirea mesajului unei invitaţii
- alegerea variantei corecte a unui
DP enunţ, pe baza unei imagini
3.1. - exerciţii de realizare a acordului gramatical
- completarea unor propoziţii cu semnele de
punctuaţie potrivite
- completarea unor cuvinte cu silabe
2h corespunzătoare
- ordonarea unor cuvinte pentru a obține
propoziții

MM - executarea unor mişcări sugerate de text


2.1, 3.1,3.2 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite
DP - dans cu paşi egali laptop
Cântece patriotice Observarea
1.1. - interpretarea unor cântece CD
(interpretare și audiție) sistematică
activitate frontală individuală

Vineri CLR Lectura invatatoarei. Veverița Lena și a.fișe de lectură Evaluare după
1.1 1.2 - explicarea cuvintelor necunoscute domnul Pițigoi planșe cu imagini din poveste rezolvarea
1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebări date b.conversaţia, exerciţiul, metoda sarcinilor de
- discuții despre prietenie pălăriilor gânditoare, predicția, lucru
DP - argumentarea propriilor păreri scheletul de recenzie, diamantul,
2.3. - ordonare cronologică a imaginilor care blazonul
AVAP reprezintă secvențele poveștii c.activitate frontală, individuală, pe
1.1. - povestirea întâmplării / secvențelor care i-a grupe
impresionat
- SCARA PRIETENIEI
MEM - exerciții de adunare / scădere Proba adunării. Proba a.manual, auxiliar, fişe de lucru, Apreciere
1.2.;1.3.; - verificarea rezultatului prin operație inversă scăderii b.conversaţia, explicaţia,exerciţiul, globală si

7
1.4.; 1.6. - aflarea unor sume / diferențe; efectuarea probei munca independentă, individuală
3.1 acestora problematizarea, demonstraţia
- efectuarea unor adunări / scăderi după criterii c.frontală, individuală
CLR date
2.4. - compunere de probleme după imagini,
rezolvarea lor
- rezolvare de probleme (cu o singură operație)
- completarea unui organizator grafic, după
cerințe date
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi Personaje din basme explicatia, demonstratia Apreciere
1.1,1.3 tehnicilor utilizate; (pictură) exercitiul, munca independentă, globală si
2.3 - discuții despre personaje din povești analiza swot individuală
CLR 1.1 - verbalizarea modului de executare a lucrării act. frontală, individuală Expunerea
2.2 -realizarea lucrării lucrărilor

- colorarea chipului care exprimă starea elevului


la începutul lecției a. auxiliar, fișe de lucru, imagini
DP
- desenarea unor situații care exprimă diverse diverse
2.3
Cum mă simt? b. conversația euristică, Observarea
AVAP emoții
Trăire și manifestare explicatia, jocul didactic sistematică
1.1 - marcarea unor imagini care exprimă o stare de
emoțională, starea de exercițiul, diagram wenn
CLR bine bine c. activitate frontală
1.4 - verbalizarea / povestirea unor activități / individuală, în perechi
întâmplări care le-au indus o stare de bine
JOC: ,,Cubul emoțiilor”
SAPTAMANA 27-31 IANUARIE 2020
Luni CLR– - citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi a.manual, fișe de lucru
1.1;1.2; de mână Cifrul comorii b.conversaţia, explicația,
1.3; 2.1; - copiere, transcriere, dictare exerciţiul, munca
2.2; - identificarea numărului de cuvinte date într-o RECAPITULARE independentă
2.3; 3.1; 4.1 propoziţie c. individuală, frontală şi
-ordonarea literelor / silabelor / cuvintelor,pentru în grup
DP a obţine cuvinte / propoziții
2.2. Interevaluare
- descoperirea unor șiruri de cuvinte, după o
regulă dată
- formularea unor propoziții cu sensurile diferite
2h
ale unui cuvânt
- încercuirea formelor corecte a unor cuvinte date
- completarea unor casete cu semne de punctuație
- atribuire de însușiri pentru elevi
MEM - rezolvarea de adunări / scăderi, mental şi în a. manual, fişe de lucru, Observare directă
scris, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a auxiliar
1.1,1.2.,1.3 unităţilor şi a zecilor b.conversaţia, exerciţiul,
1.4., 3.1, 4.1. - colorarea unor numere pare / impare, Recapitulare semestrială explicaţia, munca
respectând anumite cerințe independentă, învăţarea

8
- completarea unor șiruri numerice prin descoperire, floare de
CLR - scrierea unor numere după criteria date lotus, problematizarea
1.2. - ordonare crescător / descrescător c. activitate frontală,
AVAP - descoperirea organului intern după anumite individuală, pe grupe
2.6. repere date
- scrierea vecinilor / răsturnatele unor numere
date
- unirea unor puncte pentru a descoperi o
imagine
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri
MM - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat,
1.1 1.2 femeie, copil sau un instrument) Interpretarea
1.4 - utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile -Nuanţe - Tare/ încet/ mediu Laptop, CD
Observare
pentru confecţionarea unor jucării muzicale activitate frontală,
sistematică
AVAP simple (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau individuală
2.3. nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.)
- Audiție ,,Țara mea-i un colț de rai”
Marți MEM Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a.fișe de evaluare
1.1.;1.3.; b.conversaţia, munca
1.4.; 1.6. independentă
3.1.; 3.2.; c. frontală, individuală Probă scrisă
4.1.

Educație fizică
Limba franceză
Religie
Miercu Educație fizică
ri CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.3 1.4; b.conversaţia, munca
2.1; 2.2; independentă Probă orală
3.1;3.2; c.frontală, individuală Probă scrisă
4.1;4.2;

CLR– 1.3 - recunoșterea și identificarea literelor mici și Ajutoarele lui Iepurilă a.manual, auxiliar, fișe Observare
1.4; 2.1; mari b.conversaţia, explicația, sistematică
2.2; 3.1;3.2; - stabilirea numărului de silabe pentru cuvinte Activități de recuperare / exerciţiul, munca
4.1;4.2 date dezvoltare independentă
- identificarea cuvintelor / propozițiilor scrise c. individuală, frontală şi în
MEM correct grup
1.1. - completarea propozițiilor lacunare cu cuvinte
AVAP potrivite
2.6. - delimitarea cuvintelor în propoziții date

9
- completarea unor dialoguri date
- colorarea personajului preferat al poveștii / unei
secvențe din poveste
- completarea unor bilete
- scrierea unei invitații
- selectarea cuvintelor scrise corect
AVAP: - descrierea unei baghete ,,magice” Bagheta magica Conversația, explicatia, Apreciere globală
1.1,1.3 - numirea unor lucruri pe care ar dori să le facă (colaj) demonstratia si individuală
2.2,2.4 dacă ar avea o baghetă magică exercitiul
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a act. frontală, individuală Expunerea
CLR instrumentelor şi materialelor de lucru lucrărilor
2.4. - verbalizarea modului de lucru
- executarea lucrării
DP

Joi - diverse exerciții de ameliorare - dezvoltare Oră de ameliorare-dezvoltare:


MEM – Activităţile de învăţare cu
caracter ameliorativ se vor
1.1,1.2.,1.3 stabili în funcţie de problemele Evaluarea
1.4., 3.1, 4.1. (individuale/ale majorităţii a.fișe de ameliorare, fișe după rezolvarea
elevilor) ce vor fi identificate de dezvoltare, sarcinilor de
CLR după evaluarea sumativă. b. conversația, explicația, ameliorare/
2.4. – Activităţile de dezvoltare vor exercițiu dezvoltare:
AVAP avea un grad ridicat de c. frontal, individual, pe
2.6. dificultate şi vor fi stabilite grupe
pentru elevii care vor demonstra Autoevaluarea
realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.
CLR– 1.3 - citirea textului ,,La moară” Ameliorare/Dezvoltare a.manual, fișe de lucru, ișe Probă orală
1.4; 2.1; - încercuirea variantei corecte de răspuns de evaluare
2.2; 3.1;3.2; - găsirea unor însușiri pentru cuvinte date b. conversația, explicația,
4.1;4.2 - exerciții de scriere corectă exercițiul, munca
- asociere între întrebări și răspunsuri date independentă Probă scrisă
AVAP - copiere, transcriere, dictare c. frontal, individual
2.6. - identificarea numărului de cuvinte date într-o
MEM propoziţie
4.2. - ordonarea literelor / silabelor / cuvintelor,pentru
a obţine cuvinte / propoziții
2h
- exerciții de despărțire în silabe
- cuvinte cu înțeles asemănător / opus
- citirea textului ,,La croitor”
- completarea unor propoziții cu informații din

10
text
- transcrierea, din text, a unor cuvinte, după
criterii date
- formularea unor propoziții, folosind cuvinte
date etc.
MM - crearea unei atmosfere propice însuşirii Cântare vocală în grup
1.1 1.2 cântecului, prin prezentarea unor materiale laptop
1.4 muzicale sau ilustrative potrivite CD Observarea
- discuții despre animale activitate frontală sistematică
CLR 1.1. - cântec ,,Ferma animalelor” individuală

Vineri CLR Lectura invatatoarei. Girafa și prietenia a. fișe de lectură Evaluare după
1.3,2.1,2.2, - explicarea cuvintelor necunoscute b. conversaţia, explicaţia, rezolvarea
3.1,4.1 - formulare de răspunsuri la întrebări date exerciţiul, RAI, metoda sarcinilor de lucru
- discuții despre prietenie pălăriilor gânditoare
DP - argumentarea propriilor păreri c. frontală, în perechi,
2.3. - ordonare cronologică a imaginilor care individuală
AVAP reprezintă secvențele poveștii
2.6. - povestirea întâmplării / secvențelor care i-a
impresionat
MEM - ,,rezolvarea” unor ghicitori / jocuri matematice Ghicitori și jocuri matematice a. fişe de lucru, creioane Observare
1.1., 1.2., - colorarea drumului / labirintului de la ... până colorate sistematică
1.3., 1.4. 1.6. la ... etc. b.conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
CLR independentă,
2.4. problematizarea
AVAP c.activitate frontală,
2.6. individuală
AVAP: - discuții despre soare și lună explicatia, demonstratia
1.1,1.3 -numirea unor asemănări / deosebiri între exercitiul, munca
2.2,2.4 acestea independentă, diagrama Observare directă
Elemente de limbaj plastic wenn, analiza swot
- verbalizarea etapelor de lucru în realizarea
Soarele şi Luna act. frontală, individuală
CLR 1.1 lucrării plastic Expunerea
(decupare, asamblare) lucrărilor
2.2 - executarea lucrării
MM - audierea cântecului ,,Bună dimineața, soare”
1.2.
DP - numerotarea unor imagini date în ordinea Trăiesc sănătos, mănânc Auxiliar Observarea
1.2.; 2.1. potrivită sănătos conversatia sistematică
AVAP - crearea unei povești, după imagini date explicatia
1.1., 2.6. - numirea unor activități pe care le face / nu le Stil de viață sănătos RAI
MEM face acasă jocul didactic
1.3. - numirea / colorarea unor activități care ne activitate frontală
CLR ajută să fim sănătoși individuală
1.2., 1.4. - prepararea unei salate de fructe

11
JOC: ,,Praful de cretă”

DOI PRIETENI
de Anton Pann

,, Doi prieteni impreuna la un drum calatorind,


Un urs le ieși-nainte, cu groaza spre ei viind.
Unul dintr-insii, de frica, vazand ursul furios,
Se sui si se ascunse sus intr-un copac stufos;
Celălalt, intr-acest pericol singur daca s-a vazut,
S-a-ntins la pamant indata si in mort s-a prefacut.
Ursul dar totdeodata asupra lui cum sosi,
Pe la nas, pe la ureche, se pleca a-l mirosi;
Iar el isi tinu suflarea, sa nu-l simta ca e viu,
Ca ursul mort nu mananca, dupa cum zic cei ce stiu;
Si asa, de mort gandindu-l, l-a lasat si a fugit;
Iar prietenul sau, care sta in copacul stufos,
Dupa ce se duse ursul, l-a-ntrebat, dandu-se jos:
– Ia spune-mi, mai fratioare, ursul ce lucru-ti sopti
Cand se puse la urechea-ti? (Si-ncepu a hohoti.)

12
– Mi-a poruncit – el raspunse – sa tiu minte sa pazesc
Si c-un prieten ca tine sa nu mai calatoresc.” 

Proverb: PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOAȘTE!


VEVERIȚA LENA ȘI DOMNUL PIȚIGOI

13
14
Girafa și prietenia

A venit, în cele din urmă, ziua cea mare. Toate animalele din pădure s-au trezit devreme pentru că era ziua marii curse de papuci! La
ora nouă deja se strânseseră toți la lac.

15
De asemenea era și girafa, cea mai înaltă și frumoasă din pădure. Dar era atât de încrezută, că nu vroia să fie prietenă cu celelalte
animale.

Nici nu se adunaseră bine toți la un loc, că girafa începu să  râdă de ceilalți:

– Ha ha ha ha … râdea de broasca țestoasă, că era atât de scundă și atât de lentă.

– Ho ho ho ho … râdea de rinocer că era atât de gras.

– Heh  heh  heh  heh …  râdea de elefant că avea trompa prea lungă.

Și apoi, a sosit timpul să înceapă cursa.

Vulpea purta papuci cu dungi galbene și roșii, Zebra, unii roșii cu funde foarte mari, Maimuța avea niște papuci verzi cu pete
portocalii. Papucii broaștei țestoase erau albi ca niște norișori.

Și când era pe cale să înceapă cursa, girafa a început disperată să plângă.

Era atât de înaltă încât nu și-a putut lega șireturile de la papuci!

– Ahhh, Ahhhh, cineva să mă ajute! strigă girafa.

Toate animalele au rămas uitându-se la ea, numai vulpea a mers să vorbească cu ea și a zis:

– Tu râdeai de celelalte animale, deoarece acestea erau diferite. Adevărat, toți suntem diferiți, dar fiecare avem ceva bun și am putea fi
prieteni și să ne ajutăm atunci când este nevoie.

Atunci girafa și-a cerut scuze tuturor pentru că a râs de ei. Apoi au venit furnicile, care au urcat rapid pe papucii girafei și i-au legat
șireturile.

Și, în sfârșit toate animalele s-au așezat la linia de start. Pe locuri, fiți gata, start!

Când au terminat cursa, toată lumea a sărbătorit pentru că au câștigat un nou prieten, care, de asemenea, a învățat ce înseamnă
prietenia. 

Dacă doriți să aveți mulți prieteni, acceptați-i așa cum sunt!

16