Sunteți pe pagina 1din 3

Profesorul: Adriana Tiron

Clasa: a IX-a
Data:
Numărul lecției conform orarului:
Durata lecției: 45 min
Unitatea de învățare: a V-a - Copilă ria și familia
Subiectul lecției: Scrierea imaginativă: Portretul
Unități de competență vizate:
9.1. Integrarea adecvată , conștientă a terminologiei lingvistice și literare în textul produs
5.3 Realizarea spontană , fluentă , exactă a unei descrieri orale (ființe; activită ți etc)
Tipul lecției: mixtă
Obiectivele lecției:
La sfâ rșitul lecției elevul va putea:
O1 – să enumere felurile de portret;
O2 – să concretizeze 2-3 caracteristici ale portretiză rii;
O3 – să realizeze portretul unei persoane dragi, respectâ nd algoritumul dat.
Metode: lucru în baza imaginii, conversația euristică
Forme: frontal, individual
Resurse: proiector, ecran, tabla, creta, fișe etc.
Strategii de evaluare:
Bibliografie:
1. Limba și Literatura Româ nă . Manual pentru clasa a 9-a/ Cartaleanu, T., Ciobanu, M.,
Cosovan, O. – Chișină u: Ș tiința, 2016;
2. Limba și literatura româ nă : Curriculum național: Clasele 5-9: Curriculum
disciplinar: Ghid de implementare/Ministeru Educației, Culturii și Cercetă rii al
Republicii Moldova. – Chișină u: Lyceum, 2020
3. Cartaleanu, T., Cosovan, O., Goraș – Postică , V., Lîsenco, S., Sclifos, L., Formare de
competențe prin strategii didactice interactive. Chișină u: Pro Didactica, 2008.
Evaluarea
Secvențele lecției Timp Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului
(de proces)
5´ Organizarea clasei Elevii se pregă tesc de oră ;
Verificarea temei pentru acasă . Prezintă , frontal, temele
Reactualizarea cunoștințelor și a pentru acasă . Reactualizarea
capacită ților cunoștințelor prin metoda RAI
sau Ciorchinele
Elevilor li se propune imagini pe ecran:

3´ -Ce reprezintă imaginile date? Elevii își expun gâ ndurile:


- Acestea reprezintă fețe
Se dă explicația cuvâ tului „Față ” cu Elevii notează
Evocarea sinonime (chip, figură , fizionomie)
-Cum se numește pictura, desenul,
fotografia etc. care înfă țișează chipul unei - Portret
persoane?
Portret: înfă țișarea aspectului fizic și moral Elevii fac notițe
al unui personaj într-o operă literară ; operă
literară cu un asemnea conținut.

Anunțarea temei și obiectivelor Elevii scriu subiectul în caiete

La ecran se expune cadranul felurilor de


portrete: Elevii fac notițe pun întrebă ri
pentru clarificarea

conținutului neclar sau
Realizarea sensului Procedeele portretiză rii: necunoscut.

A nu se confunda compunerea-portret cu
5 cea de caracterizare a personajului Elevii notează tema nouă în
Sfaturi pentru portretizarea unei persoane caiete.
4´+3´
Cum credeți în ce situații de viață ne-ar Tehnica
ajuta portretizarea? Telegrama
Reflecția O5

3
1´ Tema pentru acasă : realizați un portret al
Extinderea unei persoane dragi în limita 10 râ nduri.

S-ar putea să vă placă și