Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 184 (XXVI) Nr. 1245 PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI Luni, 28 martie 2016

PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI


Societatea FLORA BELLA SHOP - S.R.L. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
DECIZIA NR. 1 actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
THOMAS BEAUTY CONCEPT - S.R.L., cu sediul in
din data de 11.01.2016, a asociatului unic al Bucuresti, sectorul 6, strada Drumul Taberei nr. 38,
FLORA BELLA SHOP - S.R.L. camera 2, bloc OD4, scara 2, etaj 6, ap. 61, inregistrata
Asociatul unic, DAN ALEXANDRU, de cetatenie sub nr. J40/3319/2014, cod unic de inregistrare
romana, nascut la data de 13.01.1984 in municipiul 32941930, care a fost inregistrat sub nr. 115861 din
Mangalia, judetul Constanta, domiciliat in orasul Popesti- 10.03.2016.
Leordeni, str. Garian Alexandru nr. 7, bl. T6-3, sc. 1, et. 2, (2/4.388.795)
ap. 7, judetul Ilfov, posesor al cartii de identitate seria IF
nr. 441590, eliberata de SPCLEP Popesti-Leordeni la Societatea TES BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L.
data de 23.01.2015, avand CNP 1840113133910, a
hotarat urmatoarele modificari in Actul Constitutiv al
HOTARAREA NR. 3
FLORA BELLA SHOP - S.R.L.:
1. Activitatea secundara a Societatii se completeaza din 08.03.2016 a adunarii generale a asociatilor
cu urmatoarele Coduri CAEN: Subsemnatele:
- 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara - Carney Mihaela Corina, cetatean roman si american
magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor; (SUA), nascuta la data de 12.09.1975 in mun. Toplita,
- 6831 - Agentii imobiliare; jud. Harghita, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 1, str.
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision Alexandrina nr. 34-36, ap. 23B, identificata cu CI seria
sau contract; RD nr. 656706, de SPCEP S1 biroul nr. 1, CNP
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, 2750912193789,
targurilor si congreselor; - Ion Alina Elena, cetatean roman, nascuta la data de
- 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 11.04.1973 in mun. Campina, jud. Prahova, cu domiciliul
2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al FLORA in mun. Campina, judetul Prahova, str. Mihail
BELLA SHOP - S.R.L., raman nemodificate. Kogalniceanu nr. 4, bl. 6F, sc. B, ap. 4, identificata cu C.I.
Redactata in 3 exemplare originale. seria PH nr. 836855, eliberata de SPCLEP Campina, la
(1/4.388.174) data de 18.05.2009, CNP 2730411290571,
- BOBOC RALUCA NICOLETA, cetatean roman,
Societatea THOMAS BEAUTY CONCEPT - S.R.L. nascuta la data de 08.09.1989 in mun. Braila, jud. Braila,
cu domiciliul in mun. Bucuresti, strada Dumbrava Noua
NOTIFICARE nr. 10, bloc M82, scara 2, ap. 94, identificata cu C.I. seria
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul RX nr. 711027, eliberata de SPCEP sectorul 5, la data de
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 13.05.2015, CNP 2890908090017,
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

intrunite azi, 08.03.2016 la sediul societatii, am modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
hotarat urmatoarele: actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
1. Modificarea art. 5.2 din actul constitutiv prin TES BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul in
completarea obiectului secundar de activitate cu Bucuresti, sectorul 5, soseaua Panduri nr. 31, bloc P2,
urmatoarele activitati: scara 1, etaj 8, ap. 32, inregistrata sub nr.
582 Activitati de editare a produselor software J40/4848/2009, cod unic de inregistrare 25437850, care
5829 Activitati de editare a altor produse software a fost inregistrat sub nr. 115887 din 10.03.2016.
620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei (4/4.388.797)
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda
(software orientat client) Societatea LERON TURISM - S.R.L.
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia HOTARAREA NR. 1
informatiei
631 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea din data de 03.03.2016 a adunarii generale a
datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe asociatilor S.C. LERON TURISM - S.R.L., sediu:
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web Bucuresti, sectorul 3, str. Stefan Octavian Iosif nr.
si activitati conexe 4, bl. M54, ap. 25, et. 2, inregistrata in registrul
642 Activitati ale holdingurilor comertului sub nr. J40/11665/2000, CUI 13604572
6420 Alte activitati ale holdingurilor Subsemnatii:
661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, - NICA NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de
exclusiv activitati de asigurari fonduri de pensii 26.05.1977 in Fetesti, jud. Ialomita, domiciliat in
6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, Bucuresti, sectorul 3, str. Alexandru Vlahuta nr. 2, bl.
exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii M50, sc. 3, et. 6, ap. 89, identificat cu C.I. seria DP nr.
662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de 133554, eliberata de I.N.E.P. la data de 13.05.2009, CNP
pensii 1770526211681, in calitate de asociat,
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a
- NICA ELENA, nascuta la data de 18.11.1976, in
pagubelor
Fetesti, jud. Ialomita, domiciliata in Bucuresti, sectorul 3,
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare
str. Alexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc. 3, et. 6, ap. 89,
proprii sau inchiriate
identificata cu C.I. seria RR nr. 853431, eliberata de
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare
S.P.C.E.P Sector3, la data de 23.11.2011, CNP
proprii sau inchiriate
2761118211665, in calitate de asociat,
732 Activitati de studiere a pietei si de sondare a
opiniei publice - LUPU IOANA ANDREEA, nascuta la date de
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a 02.12.1982 in Valenii de Munte, jud. Prahova, domiciliata
opiniei publice in Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare nr. 32, jud.
782 Activitati de contractare pe baze temporare a Prahova, identificata cu C.I. seria PH nr. 659139,
personalului eliberata de SPCLEP Valenii de Munte la data de
7820 Activitati de contractare pe baze temporare a 25.01.2007, CNP 2821202294744, in calitate de asociat,
personalului - S.C. BIOCROP - S.R.L., avand sediul in Bucuresti,
783 Servicii de furnizare si management a fortei de sectorul 3, str. Alexandru Vlahuta nr. 2, sc. 3, ap. 89,
munca inregistrata la registrul comertului sub nr.
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de J40/12344/2006, CUI 18895499, reprezentand 100%
munca capitalul social al societatii S.C. LERON TURISM -
821 Activitati de secretariat si servicii suport S.R.L., am hotarat in unanimitate urmatoarele:
8211 Activitati combinate de secretariat Hotararea 1. Se aproba contractul de cesiune prin
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a care asociatul LUPU IOANA-ANDREEA, iese din
documentelor si activitati specializate de secretariat. societate prin cedarea celor 177 (osutasaptezecisisapte)
(3/4.388.796) parti sociale detinute in societate, avand valoarea
nominala de 10 lei si valoare totala de 1770 lei, ce
Societatea TES BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L. reprezinta 0,885% din capitalul social subscris si varsat al
LERON TURISM - S.R.L. catre asociatul NICA
NOTIFICARE NICOLAE.
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hotararea 2. Ca urmare a acestei cesiuni. Actul
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 constitutiv al Societatii LERON TURISM - S.R.L. se
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modifica, dupa cum urmeaza:
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 3

2.1. Partea introductiva a actului constitutiv se Se revoca din functia de administrator dl ARMEANU
modifica prin eliminarea datelor de identificare ale IUSTIN.
asociatului Lupu Ioana Andreea; Se alege in functia de administrator dna ARMEANU
2.2. Art. 6.4 privind structura Capitalul Social se EUGENIA, pe perioada nelimitata, cu puteri depline,
modifica si va avea urmatorul continut: incepand cu data de 11.03.2016.
S6.4. Capitalul social este structurat dupa cum Se depune actul constitutiv actualizat al societatii.
urmeaza: Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman
- NICA NICOLAE detine 2301 (douamiitreisuteunu) neschimbate.
parti sociale, a cate 10 lei partea sociala, in valoare totala Incheiat astazi, 11.03.2016.
de 23.010 lei, reprezentand 11,505% din capitalul social, (7/4.389.339)
aceasta fiind si cota parte de participare la profit si
pierderi; Societatea REBEL 2000 - S.R.L.
- NICA ELENA detine 1239 (omiedouasutetreizeci
sinoua) parti sociale a cate 10 lei partea sociala, in NOTIFICARE
valoare totala de 12.390 lei, reprezentand 6,195% din Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
capitalul social, aceasta fiind si cota de participare la Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
profit si pierdere; alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
-S.C. BLOCROP - S.R.L., detine 16460 modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
(saisprezecemiipatrusutesaizeci) parti sociale a cate 10 actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
lei partea sociala, in valoare totala de 164.600 lei, REBEL 2000 - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 6,
reprezentand 82,3% din capitalul social, aceasta fiind si str. Brasov, nr. 26, bloc 718, scara A, etaj 1, ap. 4,
cota de participare la profit si pierderi. inregistrata sub nr. J40/1837/2000, cod unic de
Se imputerniceste dna Lavinia Raluca GOGAN inregistrare 12724686, care a fost inregistrat sub nr.
legitimata cu CI seria RX nr. 677087, eliberata de SPCEP 118669 din 14.03.2016.
sectorul 3, la data de 10.03.15, CNP 2880612250025,
(8/4.390.370)
pentru realizarea operatiunilor de inregistrare a
modificarilor prezentei hotarari, a actului constitutiv Societatea XPRIMM INTERNATIONAL - S.R.L.
actualizat, in registrul comertului.
(5/4.388.798) HOTARAREA NR. 1/07.03.2016

Societatea LERON TURISM - S.R.L. a adunarii generale a asociatilor


COSTACHE LAURENTIU-SERGIU, cetatean roman,
NOTIFICARE nascut la data de 21.06.1958, in Bucuresti, fiul lui
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gheorghe si Henriette, domiciliat in Bucuresti, str. Horia
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 Macelariu nr. 23-25, bl. 11/5, sc. 1, ap. 1, sectorul 1,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu identificat cu CI seria RT nr. 397728, eliberata de SPCEP
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului S1 biroul nr. 2, la data de 21.02.2006, CNP
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale 1580621400070, si
LERON TURISM - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul PANCIU ADRIANA-ORTANSICA, cetatean roman,
3, aleea Stefan Octavian-Iosif nr. 4, bloc M54, etaj 2, ap. nascuta la data de 18.11.1957, in Bucuresti, fiica lui
25, inregistrata sub nr. J40/11665/2000, cod unic de Stefan si Elisabeta, domiciliata in Bucuresti, Bd.
inregistrare 13604572, care a fost inregistrat sub nr. Agronomiei nr. 1-5 vila.N.2 2 Corp B, ap. 15, sectorul 1,
115888 din 10.03.2016. identificata cu CI seria RX nr. 771846, eliberata de
(6/4.388.799) SPCEP S1, la data de 26.08.2015, CNP 2571118400169,
si
Societatea MGM COM - S.R.L. OLEG DORONCEANU, cetatean roman, nascut la
data de 12.04.1983 in Republica Moldova, loc. Nemteni,
DECIZIA NR. 1/11.03.2016 cu domiciliul in Bucuresti, str. Maguricea nr. 23, bl. 8J, sc.
3, et. 3, ap. 53, sectorul 1, identificat cu CI seria RX nr.
a asociatului unic al MGM COM - S.R.L. 557607, eliberata de catre S.P.C.E.P. sectorul 1 la data
ARMEANU IUSTIN, asociat unic, CNP de 22.08.2014, CNP 1830412420081, in calitate de
1401023250521, decide: invitat, in calitate de asociati ai Societatii XPRIMM
Se coopteaza in societate dna ARMEANU EUGENIA, INTERNATIONAL - S.R.L. astazi, 07.03.2016, in
in calitate de mostenitoare a dlui ARMEANU IUSTIN cf. unanimitate am hotarat urmatoarele:
Certificat de deces nr. 63/07.08.2008 si Certificat Art. 1. Se cesioneaza de catre PANCIU ADRIANA-
Mostenitor nr. 180/17.10.2009, care devine asociat unic. ORTANSICA care detine 45,45% din capitalul social al
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

XPRIMM INTERNATIONAL - S.R.L. respectiv 10 parti sediul in Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 331, bl. 13, sc.
sociale, avand valoarea nominala de 10 lei, in valoare D, parter, ap. 99, sectorul 1, inregistrata in Registrul
totala de 100 lei, in favoarea lui OLEG DORONCEANU 9 Comertului sub nr. J40/3096/2008, CUI 23349159, am
parti sociale pe care le detin, in valoare nominala de 10 hotarat schimbarea sediului social al S.C. RAINBOW
lei, in valoare totala de 90 lei, reprezentand 40,90% din DESIGN- S.R.L. in Bucuresti, str. Niagara nr. 54, camera
beneficiile. si pierderile societatii. 1, sectorul 1, pe durata de 10 (zece) ani, de la data de
Art. 2. Se cesioneaza de catre PANCIU ADRIANA- 02.03.2016 la data de 02.03.2026.
ORTANSICA care detine 45,45% din capitalul social al (11/4.390.373)
XPRIMM INTERNATIONAL - S.R.L. respectiv 10 parti
sociale, avand valoarea nominala de 10 lei, in valoare Societatea RAINBOW DESIGN - S.R.L.
totala de 100 lei, in favoarea lui COSTACHE
LAURENTIU-SERGIU o parte sociala pe care o detin, in NOTIFICARE
valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 10 lei,
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
reprezentand 4,55% din beneficiile si pierderile societatii.
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
Art. 3. In urma cesiunii, structura capitalului social al
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
XPRIMM INTERNATIONAL - S.R.L. va fi urmatoarea:
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
- COSTACHE LAURENTIU-SERGIU - detine un
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
numar de 11 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10
RAINBOW DESIGN - S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
lei fiecare, cu valoare totala de 110 lei, reprezentand 50%
sectorul 1, strada Niagara nr. 54, camera 1, inregistrata
din capitalul social, precum si din beneficiile si pierderile
sub nr. J40/3096/2008, cod unic de inregistrare
societatii;
- OLEG DORONCEANU - detine un numar de 11 de 23349159, care a fost inregistrat sub nr. 118701 din
parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, cu 14.03.2016.
valoare totala de 110 lei, reprezentand 50% din capitalul (12/4.390.374)
social, precum si din beneficiile si pierderile societatii.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman Societatea ALEFIN KAOS PVC - S.R.L.
neschimbate.
DECIZIA NR. 1
(9/4.390.371)
din data de 04/02/2016 a asociatului unic
Societatea XPRIMM INTERNATIONAL - S.R.L. al S.C. ALEFIN KAOS PVC - S.R.L. Bucuresti,
str. Brailita nr. 9, bl. D9B, sc. 1, et. 2, ap. 44,
NOTIFICARE sectorul 3, nr. ordine in Registrul Comertului
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul J40/13988/2013, CUI 32462644
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 Subsemnatul:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu ALUFFI ALESSANDRO, cetatea italian, nascut la
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului data de 26.05.1970 in loc. Magliano Sabina (RI), Italia,
actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale domiciliat in Italia, Roma, str. Via Canelli nr. 28 in.4,
XPRIMM INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul in identificat cu CI seria/nr. AT 8370937, eliberata de
Bucuresti, sectorul 2, str. Horei nr. 15-17, C1, etaj P, ap., autoritatile italiene la data de 09.12.2014,
camera 2, inregistrata sub nr. J40/1012/2005, cod unic in calitate de asociat unic si administrator al S.C.
de inregistrare 17141454, care a fost inregistrat sub nr. ALEFIN KAOS PVC - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str.
118670 din 14.03.2016. Brailita nr. 9, bl. D9B, sc. 1, et. 2, ap. 44, sectorul 3,
(10/4.390.372) inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J40/13988/2013, CUI 32462644, am decis urmatoarele:
Societatea RAINBOW DESIGN - S.R.L. 1. Schimbarea sediului social al S.C. ALEFIN KAOS
PVC - S.R.L. din Bucuresti, str. Brailita nr. 9, bl. D9B, sc.
HOTARAREA NR. 1 1, et. 2, ap. 44, sectorul 3, in Bucuresti, bd. Theodor
Pallady nr. 3, bl. X 1, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 3.
din data de 01.03.2016 a asociatului unic 2. Revocarea administratorului ALUFFI
al S.C. RAINBOW DESIGN - S.R.L. ALESSANDRO, cetatea italian, nascut la data de
PATRASCU (MORARIU) LAURA LUCIA, cetatean 26.05.1970 in loc. Magliano Sabina (RI), Italia, domiciliat
roman, domiciliata in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix nr. 95, in Italia, Roma, str. Via Canelli nr. 28 in.4, identificat cu CI
bl. 17, sc. A, et. 3, ap. 15, sectorul 1, posesor al CI seria seria/nr. AT 8370937, eliberata de autoritatile italiene la
RR nr. 918084, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1 la data data de 09.12.2014.
de 11.04.2012, CNP 2840319450011, in calitate de 3. Numirea administratorului BORCA MIHAELA-
asociat unic al S.C. RAINBOW DESIGN- S.R.L., cu DANIELA, cetatea roman, nascuta la data de 28/10/1968
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 5

in ors. Bicaz, jud. Neamt, domiciliata in mun. Piatra- - Dna Garagau Gina-Mihaela a subscris si varsat in
Neamt, str. Gavril Galinescu nr. 9, bl. Z3, sc. B, ap. 30, Intregime un aport in numerar in valoare de 300 lei,
judetul Neamt, identificata cu CI seria/nr. NT 730038, detinand un numar de 30 parti sociale, reprezentand
eliberata de SPCLEP Piatra-Neamt la data de 100% capitalul social, beneficii si pierderi.
10.10.2013, valabil pana la 28.10.2023, CNP (15/4.390.377)
2681028270011.
Durata mandatului este nelimitata. Societatea DOCPROCESS - S.R.L.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman
neschimbate. HOTARAREA NR. 1/09.03.2016
Redactat in 3 (trei) exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte, azi, 04/02/2016. a Adunarii Generale a Asociatilor DOCPROCESS -
Prevederile prezentului act au fost aduse la cunostinta S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Albac nr.
partilor si traduse in limba italiana in prezenta 11, etaj 3+4, Corp A si etaj 4, Corp B, sectorul 1,
traducatorului autorizat Lacramioara Nedelea. J40/3571/2005, C.I.F. 17275880, Atribut fiscal RO
(13/4.390.375) Subsemnatii:
Liviu APOLOZAN, cetatean francez, domiciliat in
Societatea ALEFIN KAOS PVC - S.R.L. Franta, 42, Bl De Lattre de Tassigny, 12000 Rodez,
nascut la data de 09.09.1957 in Constanta, Romania,
NOTIFICARE identificat cu Pasaportul nr. 14DV52920 eliberat de
autoritatile franceze competente la data de 09.02.2015,
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul casatorit si
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 ACHIM casatorita APOLOZAN DANIELA, cetatean
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu francez, domiciliata in Franta, 42 Bl De Lattre de
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului Tassigny, 12000 Rodez, nascuta la data de 19.04.1964 in
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale Stefan-Voda, Romania, identificata cu Pasaportul nr.
ALEFIN KAOS PVC - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, 14DV52921, eliberat de Autoritatile franceze competente
sectorul 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 3, bloc XI, la data de 09.02.2015,
scara A, etaj 5, ap. 21, inregistrata sub nr. in calitate de Asociati ai Societatii DOCPROCESS -
J40/13988/2013, cod unic de inregistrare 32462644, S.R.L., reprezentand 100% social, am adoptat in
care a fost inregistrat sub nr. 118754 din 14.03.2016. unanimitate urmatoarele hotarari:
(14/4.390.376) 1. Asociatii decid schimbarea sediului social al
Societatii DOCPROCESS - S.R.L. din Bucuresti, str.
Societatea LUKOVAL MODERN - S.R.L. Albac nr. 11, etaj 3+4, Corp A si etaj 4, Corp B, sectorul 1
in Bucuresti, str. Albac nr. 11, etaj 3+4, Corp A si etaj 3 +
HOTARAREA NR. 2/09.03.2016 4, Corp B, sector 1.
a A.G.A. a LUKOVAL MODERN - S.R.L., CUI: In consecinta, articolul din Actul Constitutiv privind
25863805 si J40/3370/2016, Bucuresti, sectorul 4, sediul social, va fi modificat dupa cum urmeaza:
Bd. Tineretului nr. 53, bl. 65, sc. B, parter, ap. 39 S(1) Sediul social al firmei este la adresa: Bucuresti,
str. Albac nr. 11, etaj 3+4, Corp A si etaj 3+4, Corp B,
Subsemnatii, Dragan Luca, domiciliat in ors.
sectorul 1.
Pantelimon, str. Alba nr. 31, jud. Ilfov, legitimat cu CI seria
(2) Societatea poate deschide sucursale, filiale puncte
IF nr. 397112, eliberata de SPCLEP Pantelimon la
de lucru in baza Hotararii Adunari Generale.
01.04.2014, CNP 1791008110072, Stanciu Valerica,
2. Toate celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv
domiciliat in ors. Pantelimon, str. Aurel Vlaicu nr. 18, jud.
raman neschimbate.
Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. 483044, eliberata de
3. Societatea va depune la Registrul Comertului Actul
SPCLEP Pantelimon la 25.11.2015, CNP
Constitutiv actualizat.
1701126470016, si GARAGAU GINA-MIHAELA,
Prezenta hotarare a fost adoptata si semnata, astazi,
domiciliata in Bucuresti, str. Pucheni nr. 3, bl. Z2, sc. 1, et.
09.03.2016, in 4 exemplare originale in limba romana.
3, ap. 34, sectorul 5, legitimata cu CI seria RT nr. 696012,
eliberata de SPCEP S5, birou 3, la 03.12.2009, CNP (16/4.390.422)
2850325035395, asociati, au hotarat de comun acord
Societatea DOCPROCESS - S.R.L.
cesionarea celor 20 de parti sociale detinute de dnii
Dragan Luca si Stanciu Valerica catre dna Garagau Gina
NOTIFICARE
Gabriela. Pretul cesiunii este egal cu valoarea partilor
sociale cesionate. Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
In urma cesiunii, capitalul social este de 300 lei, Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
impartit in 30 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, iar alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
structura capitalului social al societatii este urmatoarea: modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale Societatea SOFT CONSTRUCTION - S.R.L.


DOCPROCESS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul
1, strada Albac nr. 11, etaj 3+4, corp A si, etaj 3+4, corp NOTIFICARE
B, inregistrata sub nr. J40/3571/2005, cod unic de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
inregistrare 17275880, care a fost inregistrat sub nr. Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
119620 din 14.03.2016. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
(17/4.390.423) modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
Societatea SOFT CONSTRUCTION - S.R.L. SOFT CONSTRUCTION - S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
sectorul 4, aleea Izvorul Oltului nr. 6, bloc 29, scara B,
HOTARARE etaj 2, ap. 24, inregistrata sub nr. J40/6490/2004, cod
unic de inregistrare 16357400, care a fost inregistrat sub
din data de 01.03.2016 a adunarii generale a
nr. 119669 din 14.03.2016.
asociatilor S.C. SOFT CONSTRUCTION - S.R.L.
(19/4.390.425)
Subscrisa S.C. SOFT CONSTRUCTION - S.R.L., cu
sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 29, bl. Societatea
19, sc. A, et. 5, ap. 24, sectorul 4, avand nr. de ordine in GROM BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
registrul comertului J40/6490/2004 si CUI 16357400
(denumita in continuare Societatea), reprezentata prin HOTARAREA NR. 1
asociatii:
din 17.02.2016 a Adunarii Generale a Asociatilor
1. Domnul HOMEAG CATALIN MIHAI,
2. Domnul TANASESCU SERBAN, Subsemnatii SYKIOTIS GEORGIOS, cetatean grec,
care s-a intrunit astazi, 01.03.2016, cu majoritatea nascut la data de 19.03.1965, in loc. Thessaloniki,
statuara, hotarasc in calitate de asociati urmatoarele: Grecia, domiciliat in Grecia, str. Aristotelous, nr. 53,
- semnarea contractului de cesiune de parti sociale nr. Ilioupoli, loc. Thessaloniki, posesor al pasaportului nr.
1/01.03.2016, avand urmatorul obiect: AN0198971, eliberat de catre Autoritatile Grecesti la data
Cedentul TANASESCU SERBAN transmite un numar de 08.12.2015 si SYKIOTI POLYXENI, cetatean elen,
nascuta la data de 18.08.1987 in Grecia, Thessaloniki,
de 8 (opt) parti sociale, in valoare totala de 80 (optzeci)
domiciliata in Grecia, Thessaloniki, str. Aristotelus nr. 53,
lei, reprezentand o cota de participare la beneficii si
Liupoli, identificata cu carte de identitate AK 253653,
pierderi de 40% (patruzeci%) din capitalul social al S.C.
eliberata de autoritatile elene la data de 19.07.2011, in
SOFT CONSTRUCTION - S.R.L., in favoarea
calitate de asociati la GROM BUSINESS CONSULTING
Cesionarului care, prin prezenta accepta cesiunea. Ca
- S.R.L., am hotarat urmatoarele:
urmare a cesionarii partilor sociale, Cedentul
1. Se modifica sediul social al GROM BUSINESS
TANASESCU Serban se retrage din cadrul Societatii.
CONSULTING - S.R.L., care va fi situat in Bucuresti,
Cesionarul HOMEAG CATALIN-MIHAI primeste de la sectorul 3, str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 4A, et. 10,
Cedent un numar de 8 (opt) parti sociale, in valoare de 80 apartament nr. 46, camera nr. 2.
(optzeci) lei, reprezentand o cota de participare la 2. Se autorizeaza desfasurarea la sediul social din
beneficii si pierderi de 40% (patruzeci%) din capitalul Bucuresti, sectorul 3, str. Alexandru Moruzzi Voievod nr.
social al S.C. SOFT CONSTRUCTION - S.R.L. Astfel, 4A, et. 10, apartament nr. 46, camera nr. 2 a activitatii cod
Cesionarul HOMEAG CATALIN-MIHAI va detine un CAEN 6831 Agentii imobiliare.
numar de 20 (douazeci) parti sociale, in valoare totala de (20/4.390.426)
200 (douasute) lei, reprezentand o cota de participare la
beneficii si pierderi de 100% (suta%) din capitalul social Societatea
al S.C. SOFT CONSTRUCTION - S.R.L. Astfel, GROM BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
cesionarul HOMEAG Catalin Mihai devine asociat unic in
cadrul societatii S.C. SOFT CONSTRUCTION - S.R.L. NOTIFICARE
- modificarea actului constitutiv raportat la toate Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
documentele modificatoare la actul constitutiv al Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
societatii S.C. SOFT CONSTRUCTION - S.R.L. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
Toate aceste decizii intra in vigoare azi, 01.03.2016, modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
data intocmirii si semnarii prezentei hotarari. actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
Intocmit si semnat astazi, 01.03.2016, la sediul GROM BUSINESS CONSULTING - S.R.L., cu sediul in
societatii, in 4 (patru) exemplare originale. Bucuresti, sectorul 3, strada Moruzzi Voievod Alexandru
(18/4.390.424) nr. 4A, camera nr. 2, etaj 10, ap. 46, inregistrata sub nr.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 7

J40/8090/2012, cod unic de inregistrare 30425623, care cu sediul social in Bucuresti, bd. Timisoara nr. 26Z,
a fost inregistrat sub nr. 119689 din 14.03.2016. cladirea ANCHOR PLAZA, corp C, et. 5, biroul C1,
(21/4.390.427) sectorul 6, cod postal 061331, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/2601/2012, atribuit in
Societatea SGA PREST - S.R.L. data de 08.03.2012, cod unic de inregistrare: 29883325
atribuit in data de 08.03.2012, in conformitate cu
DECIZIA NR. 1/14.03.2016 dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii, precum si ale
Legii nr. 31/1990, referitoare la societatile comerciale,
a asociatului unic
republicata si modificata, constata ca sedinta se poate
Subsemnatul GHEORGHIU SMARANDA-MIHAELA, desfasura in conditii legale in prezenta asociatului
cetatean roman, nascuta la data de 22.07.1949, in com. reprezentand 100% capitalul social al Societatii.
Menti, jud. Mehedinti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Lt. Dl El Solh prezideaza Adunarea si constatand ca
Constantin Zlatescu nr. 30, bl. V5, ap. 1, sectorul 2,
aceasta este legal intrunita, si se pot lua hotarari valabile
identificata cu CI seria RR numar 701243, eliberat de
in temeiul art. 192 alin. 1 din Legea 31/1990, da citire
SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de 15.07.2010, CNP
ordinii de zi continand:
2490722400169, in calitate de asociat unic si
1. Prelungirea mandatului actualilor administratori:
administrator SGA PREST - S.R.L., am hotarat:
Khafed Eli Solh, Ovidiu Eugen Dusleag, Roxana Mariana
1. Schimbarea sediului social al societatii din:
Manolescu, Tomita Savastre, Carmen Iancu, George
Bucuresti, sectorul 2, str. Medic Constantin Zlatescu nr.
Ungureanu;
30, bl. V5, parter, ap. 1 in Bucuresti, sectorul 2, str. Medic
2. Diverse.
Constantin Zlatescu nr. 30, bl. V5, parter, ap. 1, camera
Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor cu votul
7, in suprafata de 12.01 mp.
asociatilor reprezentand 100% capitalul social hotaraste
(22/4.390.432)
urmatoarele:
Societatea SGA PREST - S.R.L. 1. Se prelungeste, pana la 03 februarie 2020,
mandatul administratorilor:
NOTIFICARE KHALED EL-SOLH, cetatean roman, nascut la data
de 1 ianuarie 1975, in Saida, Liban, domiciliat in loc.
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Voluntari, jud. Ilfov, sos. Erou Iancu Nicolae nr. 67B, bloc
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 VILLA 6, identificat cu CI seria IF nr. 312527, eliberata la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu data de 13 aprilie 2012 de SPCLEP Voluntari, CNP
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului 1750101037850;
actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale DUSLEAG EUGEN-OVIDIU, cetatean roman,
SGA PREST - S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 2,
nascut la data de 13.11.1957 in Sibiu, localitatea Agnita,
Strada Medic Constantin Zlatescu nr. 30, camera 7 in
domiciliat in judetul Ilfov, Otopeni, Strada Margaritarului
suprafata de 12.01 mp, bloc V5, etaj P, ap. 1, inregistrata
nr. 10, bloc P50, scara 2, et. 1, apartament 15, Romania,
sub nr. J40/8407/1996, cod unic de inregistrare 8875753,
identificat cu CI seria IF numar 481304, avand CNP
care a fost inregistrat sub nr. 119800 din 14.03.2016.
1571113400745, emisa de SPCLEP Otopeni la data de
(23/4.390.433) 11.11.2015;
TOMITA SAVASTRE, cetatean roman, nascut in
Societatea
localitatea Corod, judetul Galati, domiciliat in Bucuresti,
CAROLI MANAGEMENT SERVICES - S.R.L.
str. Dr. Alexandru Locusteanu nr. 6, bl. 77C, sc. 1, et. 7,
ap. 31, sectorul 5, legitimat cu CI seria RT nr.
HOTARARE
890421/22.04.2013, eliberata de SPCEP Sector 5, cod
din 03 februarie 2016 numeric personal 1670419173185;
a asociatului unic al S.C. CAROLI MANAGEMENT CARMEN IANCU, cetatean roman, nascut pe
SERVICES - S.R.L., Bucuresti 15.08.1967, in Bucuresti, Romania, domiciliat in
Asociatul unic, si anume: societatea CAROLI FOODS Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 166, bl. 38, sc. 1, et. 3, ap.
GROUP BV, o societate comerciala cu raspundere 14, sectorul 6, identificat cu CI seria RT nr. 797781,
limitata, organizata potrivit legii olandeze, cu sediul social eliberata de SPCEP Sector 6 la 10 oct. 2012, CNP
in Delft (Olanda) si principalul sediu pentru desfasurarea 2670815461538;
activitatii la (2624 ES) Delft (Olanda), Martinus GEORGE UNGUREANU, cetatean roman, nascut in
Nijhofflaan 2, inregistrata la registrul comertului cu com. Vintila Voda, jud. Buzau, domiciliat in Buzau, Str.
numarul 34284530, in calitate de actionar, detinand 20 Sperantei nr. 12, judetul Buzau, legitimat cu CI seria XZ
parti sociale, reprezentand 100% capitalul social al S.C. nr. 521933, eliberata de Mun. Buzau la data de
CAROLI MANAGEMENT SERVICES - S.R.L., Bucuresti, 03.11.2011, cod numeric personal 1731204100013;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

ROXANA-MARIANA MANOLESCU, cetatean sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 3, identificata cu CI seria RR


roman, nascuta la data de 02.12.1976 in Bucuresti, nr. 632545, eliberata de Sectia 3 la 28.08.2009, CNP
domiciliata in Bucuresti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, 2760920270601.
sc. F, et. 2, ap. 56, sectorul 4, Romania, identificata cu CI 3. Celelalte dispozitii ale art. 5.1. raman neschimbate.
seria RD numar 713045, avand CNP 2761202443012, 4. Se numeste dra Simona Maria Cimpoca, cetatean
emisa de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 20.12.2010; roman, nascuta in orasul Bolintin-Vale, domiciliata in
ANA-MARIA BAJAN, cetatean roman, nascuta in satul Stoenesti, com. Floresti-Stoenesti, str. Curtea
mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt la data 20.09.1976, Boiereasca nr. 11, judetul Giurgiu, identificata cu CI seria
domiciliata in Bucuresti, str. Baba Novac nr. 22, bl. 24C, GG nr. 348840, emisa de SPCLEP Bolintin-Vale la data
sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 3, identificata cu CI seria RR de 13.01.2014, CNP 2900101521699, pentru a
nr. 632545, eliberata de Sectia 3 la 28.08.2009, CNP reprezenta societatea CAROLI BRANDS - S.R.L.,
2760920270601. Bucuresti, personal sau prin mandatar, cu puteri si
2. Se modifica art. 5.1. alin 1, astfel: autoritate depline in Romania, in fata tuturor instantelor,
SArt. 5.1. Administrarea societatii va fi asigurata de birourilor, departamentelor, registrelor, in fata tuturor
sapte administratori, cu o durata a mandatului de 4 ani de administratiilor/institutiilor financiare, a tuturor
la data numirii sau de la data prelungirii mandatului, dupa notariatelor, agentiilor/autoritatilor si/sau a altor persoane
cum urmeaza: fizice sau juridice avand o calitate oficiala, in fata oricarei
KHALED EL-SOLH, cetatean roman, nascut la data unitati administrativ-teritoriale sau a oricarei autoritati
de 1 ianuarie 1975, in Saida, Liban, domiciliat in loc. municipale din cadrul acesteia sau in fata oricarei alte
Voluntari, jud. Ilfov, sos. Erou Iancu Nicolae nr. 67B, bloc persoane fizice sau juridice, in vederea efectuarii tuturor
VILLA 6, identificat cu CI seria IF nr. 312527, eliberata la formalitatilor impuse de lege si in scopul inregistrarii la
data de 13 aprilie 2012 de SPCLEP Voluntari, CNP oricare din entitatile precizate mai sus precum si la Oficiul
1750101037850; Registrului Comertului competent, a hotararilor luate azi
DUSLEAG EUGEN-OVIDIU, cetatean roman, de catre Adunarea Generala a Asociatilor societatii.
nascut la data de 13.11.1957 in Sibiu, localitatea Agnita, Persoana imputernicita prin prezenta hotarare va
domiciliat in judetul Ilfov, Otopeni, Strada Margaritarului semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire
nr. 10, bloc P50, scara 2, et. 1, apartament 15, Romania, a mandatului acordat (cereri, corespondenta, formulare
identificat cu CI seria IF numar 481304, avand CNP etc.), va intocmi si va depune toata documentatia
1571113400745, emisa de SPCLEP Otopeni la data de solicitata sau pe care o considera necesara pentru
11.11.2015; parcurgerea si finalizarea oricarei proceduri de
TOMITA SAVASTRE, cetatean roman, nascut in inregistrare/depunere/publicitate/comunicare.
localitatea Corod, judetul Galati, domiciliat in Bucuresti, 5. Se numeste/se imputerniceste Daniela Gioga
str. Dr. Alexandru Locusteanu nr. 6, bl. 77C, sc. 1, et. 7,
(posesor CI seria RT 611935/28.10.2008) pentru a
ap. 31, sectorul 5, legitimat cu CI seria RT nr.
intocmi si pentru a semna actul constitutiv actualizat cu
890421/22.04.2013, eliberata de SPCEP Sector 5, cod
modificarile aduse prin prezenta hotarare.
numeric personal 1670419173185;
Semnat la sediul Societatii astazi, 03 februarie 2016,
CARMEN IANCU, cetatean roman, nascuta pe
in trei exemplare in original, in limba romana.
15.08.1967, in Bucuresti, Romania, domiciliata in
Sedinta Adunarii Generale a Asociatilor a avut loc la
Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 166, bl. 38, sc. 1, et. 3, ap.
sediul S.C. CAROLI MANAGEMENT SERVICES -
14, sectorul 6, identificata cu CI seria RT nr. 797781,
S.R.L., Bucuresti, situat in Bucuresti, bd. Timisoara nr.
eliberata de SPCEP Sector 6 la 10 oct. 2012, CNP
26Z, cladirea Anchor Plaza, corp B, et. 5, biroul nr. C1,
2670815461538;
sectorul 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
GEORGE UNGUREANU, cetatean roman, nascut in
J40/2601/2012, avand CUI RO 29883325, (SSocietatea)
com. Vintila Voda, jud. Buzau, domiciliat in Buzau, Str.
in data de 03 februarie 2016, ora 09 a.m.
Sperantei nr. 12, judetul Buzau, legitimat cu CI seria XZ
nr. 521933, eliberata de Mun. Buzau la data de (24/4.390.434)
03.11.2011, cod numeric personal 1731204100013;
Societatea
ROXANA-MARIANA MANOLESCU, cetatean
roman, nascuta la data de 02.12.1976 in Bucuresti, CAROLI MANAGEMENT SERVICES - S.R.L.
domiciliata in Bucuresti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3,
sc. F, et. 2, ap. 56, sectorul 4, Romania, identificata cu CI NOTIFICARE
seria RD numar 713045, avand CNP 2761202443012, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
emisa de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 20.12.2010; Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
ANA-MARIA BAJAN, cetatean roman, nascuta in alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt la data 20.09.1976, modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
domiciliata in Bucuresti, str. Baba Novac nr. 22, bl. 24C, actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 9

CAROLI MANAGEMENT SERVICES - S.R.L., cu sediul in Saida, Liban, domiciliat in loc. Voluntari, jud. Ilfov, sos.
in Bucuresti, sectorul 6, Bulevardul Timisoara nr. 26 Z, Erou Iancu Nicolae nr. 67B, bloc VILA 6, identificat cu CI
Cladirea Anchor Plaza, corp C, birou C1, etaj 5, seria IF nr. 312527, eliberata la data de 13 aprilie 2012 de
inregistrata sub nr. J40/2601/2012, cod unic de SPCLEP Voluntari, CNP 1750101037850;
inregistrare 29883325, care a fost inregistrat sub nr. 2. Diverse.
119821 din 14.03.2016. Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor cu votul
(25/4.390.435) asociatilor reprezentand 100% capitalul social hotaraste
urmatoarele:
Societatea CAROLI BRANDS - S.R.L. 1. Prelungirea mandatului de Administrator Unic al
Societatii Comerciale CAROLI MANAGEMENT
HOTARARE SERVICES - S.R.L., Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, bd.
Timisoara nr. 26Z, Cladirea Anchor Plaza, corp C, et. 5,
din data de 22 februarie 2016 biroul C1, sectorul 6, nr. inregistrare ORC de pe langa
a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Tribunal Bucuresti J40/2601/2012, CUI 29883325,
societatii CAROLI BRANDS - S.R.L. reprezentata prin presedinte al Consiliului de
La sediul societatii CAROLI BRANDS - S.R.L, Administratie, dl Khaled El Solh, cetatean roman, nascut
Bucuresti, situat in Bucuresti, bd. Timisoara nr. 26Z, la data de 1 ianuarie 1975, in Saida, Liban, domiciliat in
cladirea Anchor Plaza, corp C, et. 5, biroul nr. C2, loc. Voluntari, jud. Ilfov, sos. Erou Iancu Nicolae nr. 67B,
sectorul 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. bloc VILA 6, identificat cu CI seria IF nr. 312527, eliberata
J40/1833/2002, avand CUI RO 14501702, (SSocietatea) la data de 13 aprilie 2012 de SPCLEP Voluntari, CNP
a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a 1750101037850, pentru o durata nedeterminata.
Asociatilor, in data de 22 februarie 2016, ora 09.00 a.m. 2. Se modifica astfel art. 11 al 5-lea paragraf astfel:
In conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al SAdministrator unic al societatii este S.C. CAROLI
Societatii, precum si ale Legii nr. 31/1990, referitoare la MANAGEMENT SERVICES - S.R.L., cu sediul in
societatile comerciale, republicata si modificata, Bucuresti, sectorul 6, Bulevardul Timisoara nr. 26 Z,
Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor Cladirea Anchor Plaza, corp C, Biroul C1, etaj 5,
(SAdunarea) este legal intrunita, in prezenta asociatilor inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti cu nr.
reprezentand 100% capitalul social al Societatii, dupa J40/2601/2012, cod fiscal RO 29883325 - cu o durata a
cum urmeaza: mandatului nedeterminata.
CAROLI FOODS GROUP BV, o societate comerciala 3. Se numeste dra Simona Maria Cimpoca, cetatean
cu raspundere limitata, organizata potrivit legii olandeze, roman, nascuta in orasul Bolintin-Vale, domiciliata in
cu sediul social in Defft (Olanda) si principalul sediu satul Stoenesti, com. Floresti-Stoenesti, str. Curtea
pentru desfasurarea activitatii la (2624 ES) Delft Boiereasca nr. 11, judetul Giurgiu, identificata cu CI seria
(Olanda), Martinus Nijhofflaan 2, inregistrata la registrul GG nr. 348840, emisa de SPCLEP Bolintin Vale la data
comertului cu numarul 34284530, in calitate de asociat, de 13.01.2014, CNP 2900101521699, pentru a
detinand un procent de 99,889% din capitalul social al reprezenta societatea CAROLI BRANDS - S.R.L.,
Societatii, reprezentata prin dl Talal El Solh; Bucuresti, personal sau prin mandatar, cu puteri si
KHALED EL-SOLH, cetatean roman, nascut la data autoritate depline in Romania, in fata tuturor instantelor,
de 1 ianuarie 1975, in Saida, Liban, domiciliat in orasul birourilor, departamentelor, registrelor, in fata tuturor
Voluntari, jud. Ilfov, sos. Erou Nicolae Iancu nr. 67 B, bloc administratiilor/institutiilor financiare, a tuturor
VILA 6, posesor C.I. seria IF nr. 312527, emisa de notariatelor, agentiilor/autoritatilor si/sau a altor persoane
SPCLEP Voluntari, CNP 1750101037850, in calitate de fizice, sau juridice avand o calitate oficiala, in fata oricarei
asociat, detinand un procent de 0,111% din capitalul unitati administrativ-teritoriale sau a oricarei autoritati
societatii. municipale din cadrul acesteia sau in fata oricarei alte
Dl Talal el Solh prezideaza Adunarea si constatand ca persoane fizice sau juridice, in vederea efectuarii tuturor
aceasta este legal intrunita, si se pot lua hotarari valabile formalitatilor impuse de lege si in scopul inregistrarii la
in temeiul art. 192 alin. 1 din Legea 31/1990, da citire oricare din entitatile precizate mai sus precum si la Oficiul
ordinii de zi continand: Registrului Comertului competent, a hotararilor luate azi
1. Prelungirea mandatului de administrator unic al de catre Adunarea Generala a Asociatilor societatii.
S.C. CAROLI MANAGEMENT SERVICES - S.R.L. Persoana imputernicita prin prezenta hotarare va
Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, bd. Timisoara nr. 26Z, semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire
Cladirea Anchor Plaza, corp C, et. 5, biroul C1, sectorul a mandatului acordat (cereri, corespondenta, formulare
6, nr. inregistrare ORC de pe langa Tribunal Bucuresti etc.), va intocmi si va depune toata documentatia
J40/2601/2012, CUI 29883325, reprezentata prin solicitata sau pe care o considera necesara pentru
presedinte al Consiliului de Administratie, dl. Khaled El parcurgerea si finalizarea oricarei proceduri de
Solh, cetatean roman, nascut la data de 1 ianuarie 1975, inregistrare/depunere/publicitate/comunicare.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

4. Se numeste/se imputerniceste Daniela Gioga 1. Schimbarea sediului social in judetul Constanta,


(posesor CI seria RT 611935/28.10.2008) pentru a localitatea Constanta, Aleea Daliei nr. 5, bloc L128A,
intocmi si pentru a semna actul constitutiv actualizat cu scara A, etaj 2, ap. 5, camera nr. 1.
modificarile aduse prin prezenta hotarare. (29/4.390.439)
Semnat la sediul Societatii astazi, 22 februarie 2016,
in trei exemplare in original, in limba romana. Societatea CORBU PROIECT IMPEX - S.R.L.
(26/4.390.436)
NOTIFICARE
Societatea CAROLI BRANDS - S.R.L. Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
NOTIFICARE alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu CORBU PROIECT IMPEX - S.R.L., cu sediul in
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului Bucuresti, sectorul 3, Strada Covaci nr. 3, scara 1, etaj 1,
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale ap. 6, inregistrata sub nr. J40/15536/2013, cod unic de
CAROLI BRANDS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, inregistrare 32599227, care a fost inregistrat sub nr.
sectorul 6, Bulevardul Timisoara nr. 26Z, Cladirea Anchor 119890 din 14.03.2016.
Plaza, Corp C, biroul nr. C2, etaj 5, inregistrata sub nr. (30/4.390.440)
J40/1833/2002, cod unic de inregistrare 14501702, care
Societatea TRUST PRODUCTIONS - S.R.L.
a fost inregistrat sub nr. 119882 din 14.03.2016.
(27/4.390.437) HOTARAREA NR. 1/19.02.2016
Societatea SPIMEX STOMATOLOGIE - S.R.L. a adunarii generale a asociatilor societatii
TRUST PRODUCTIONS - S.R.L.,
HOTARAREA NR. 1 J40/12940/2002, C.U.I. 15081739
din data de 01.03.2016 a Adunarii Generale Asociatii,
DESPINOIU DRAGOS, cetatean roman, nascut in
Subsemnatii, Pop Gheorghe si Pop Georgeta, asociati mun. Brasov, jud. Brasov, la data de 16.08.1963,
al S.C. SPIMEX STOMATOLOGIE - S.R.L., intruniti in domiciliat in Bucuresti, calea Serban Voda nr. 213-217,
Adunarea Generala din data de 01.03.2016, emit et. 5, ap. 16, sectorul 4, posesor al C.I. seria RR nr.
urmatoarea hotarare: 585157, eliberata de SPCEP S4, la data de 10.04.2009,
1. Se confirma toate actele semnate de administratori CNP 1630816400127,
pana la data prezentei, se prelungesc mandatele de TUCA CEZAR - RADU, cetatean roman, nascut in
administratori pentru domnul Pop Gheorghe si doamna mun. Bucuresti, sectorul 4, la data de 20.09.1966,
Pop Georgeta, pe o perioada de 4 ani de la data domiciliat in mun. Bucuresti, str. Topolovat nr. 10, bl.
prezentei. TD21, sc. 1, ap. 2, sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr.
2. Prezenta hotarare va fi inregistrata la Oficiul 149632, eliberata de D.E.P.A.B.D, la data de 08.06.2012,
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, CNP 1660920463019,
prin grija domnului Pop Gheorghe. au hotarat urmatoarele:
(28/4.390.438) Art. 1. Ca urmare a cesiunii, iese definitiv dl
DESPINOIU DRAGOS din calitatea de asociat al
Societatea CORBU PROIECT IMPEX - S.R.L. societatii TRUST PRODUCTIONS - S.R.L. Asociatul
cedent DESPINOIU DRAGOS cedeaza ferm si irevocabil
DECIZIA NR. 2/11.03.2016 cele 20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei
fiecare, in valoare totala de 200 lei, precum si toate
a asociatului unic
drepturile si obligatiile aferente acestora catre cesionarul
al SC CORBU PROIECT IMPEX - S.R.L. TUCA CEZAR - RADU.
Prin asociatul unic, CUMITA RAMONA, cetatean Art. 2. Ramane asociat unic si administrator domnul
roman, nascut la data de 09.04.1980, in mun. Onesti, jud. TUCA CEZAR - RADU.
Bacau, domiciliat in Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 3-5, Ca urmare a cesiunii, Cedentul DESPINOIU
sc. C, et. 7, ap. 84, sectorul 2, identificat prin carte de DRAGOS iese din societate, iar structura capitalului
identitate seria RT nr. 970796, eliberat de catre social al societatii se modifica dupa cum urmeaza:
S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 28.08.2013, CNP TUCA CEZAR - RADU va detine cota de 100%
2800409045360, decide: capitalul social al TRUST PRODUCTIONS - S.R.L.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 11

respectiv 40 parti sociale, cu valoare nominala de 10 lei Art. 1. Cesionarea unui numar de 65 parti sociale cu o
fiecare, in valoare totala de 400 lei. valoare de 10 RON fiecare si o valoare totala de 650
Art. 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al RON apartinand domnului POPESCU ALIN-GABRIEL
societatii raman neschimbate. Se va redacta un nou act catre MATEI ALEXANDRU, de cetatenie romana, nascut
constitutiv actualizat. la data de 26.05.1983, in mun. Botosani, judetul
(31/4.390.441) Botosani, domiciliat in municipiul Botosani, judetul
Botosani, str. Marchian nr. 2, sc. B, et. 4, ap. 10,
Societatea TRUST PRODUCTIONS - S.R.L. necasatorit, de sex masculin, identificata cu CI seria XT
nr. 553949, eliberata de SPCLEP Botosani, la data de
NOTIFICARE 22.06.2012, CNP 1830526070012.
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul In urma cesiunii POPESCU ALIN-GABRIEL pierde
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 calitatea de asociat in cadrul societatii HIVE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu ADVERTISING - S.R.L. Structura capitalului social
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului subscris si varsat 1000 RON - 100 parti sociale fiecare
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale este urmatoarea:
TRUST PRODUCTIONS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, - PETREA VLAD-ALEXANDRU - 150 RON (15 parti
sectorul 3, Aleea Buhusi nr. 1, parter, bloc 4, scara 3, ap. sociale) - 15% din capitalul social;
113, inregistrata sub nr. J40/12940/2002, cod unic de - MATEI ALEXANDRU - 850 RON (85 parti sociale)
inregistrare 15081739, care a fost inregistrat sub nr. 85% din capitalul social.
119920 din 14.03.2016. Art. 2. Se modifica art. 15, si va avea urmatorul
continut:
(32/4.390.442)
SArt. 15. Cesiunea partilor sociale
Societatea HIVE ADVERTISING - S.R.L. 15.1. Partile sociale pot fi transmise in totalitate sau
partial intre asociati.
Pretul la care se va face cesiunea se va calcula dupa
HOTARAREA NR. 1/11.03.2016
urmatoarea formula:
a adunarii generale a asociatilor Pret unitar parte sociala = Capital social/numar parti
HIVE ADVERTISING - S.R.L. sociale + 50% valoare nerestituita a imprumutului
Subsemnatii, acordat de MATEI ALEXANDRU/numar de parti sociale.
PETREA VLAD-ALEXANDRU, de cetatenie romana, Se precizeaza ca asociatul MATEI ALEXANDRU va
nascut la data de 13.09.1981 in mun. Barlad, judetul imprumuta HIVE ADVERTISING - S.R.L. cu o suma de
Vaslui, domiciliat in satul Tunari (comuna Tunari), judetul minimum 11.750 Euro, intr-un interval de 12 luni socotit
Ilfov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 26B, casatorit, de sex de la data constituirii societatii pentru a sustine activitatea
masculin, identificat cu CI seria IF nr. 328301, eliberata firmei constituite in primul sau an de functionare.
de SPCLEP Otopeni, la data de 08.08.2012, CNP Suma ce se va imprumuta efectiv se va restitui de
1810913375474, HIVE ADVERTISING - S.R.L. catre MATEI ALEXANDRU
MATEI ALEXANDRU, de cetatenie romana, nascut la pana la data de 31.12.2016.
data de 26.05.1983, in mun. Botosani, judetul Botosani, La data cesiunii partile pot conveni si alte cote de
domiciliat in municipiul Botosani, judetul Botosani, str. participare precum si alte preturi de plata a partilor
Marchian nr. 2, sc. B, et. 4, ap. 10, necasatorit, de sex sociale.
masculin, identificat cu CI seria XT nr. 553949, eliberata 15.2. Partile sociale pot fi transmise catre terte
de SPCLEP Botosani, la data de 22.06.2012, CNP persoane, care nu fac parte din societatea comerciala,
1830526070012, si doar cu acordul tuturor asociatilor.
POPESCU ALIN-GABRIEL, de cetatenie romana, Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 11.03.2016,
nascut la data de 28.12.1983, in Bucuresti, domiciliat in in limba romana, intr-un numar de trei exemplare.
municipiul Bucuresti, Str. Garoafei nr. 2, bloc 5, sc. B, etaj (33/4.390.443)
3, ap. 18, sectorul 5, necasatorit, de sex masculin,
identificat cu CI seria RT nr. 637382, eliberata de SPCEP Societatea HIVE ADVERTISING - S.R.L.
S5, biroul 3, la data de 20.02.2009, CNP
1831228450062, NOTIFICARE
in calitate de asociati ai HIVE ADVERTISING - S.R.L., Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
cu sediul in mun. Bucuresti, Str. Sfintii Apostoli nr. 44, Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
Corp A cladire, etaj 1, camera 13, sectorul 5, inregistrata alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
la Registrul Comertului sub nr. J40/15220/2013, C.U.I. modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
637382, in baza prevederilor Actului Constitutiv, am actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
hotarat: HIVE ADVERTISING - S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

sectorul 5, Strada Prof. Dr. Ion Atanasiu nr. 28, spatiul Societatea PROF CONT MANAGEMENT - S.R.L.
format din subsol si parter, inregistrata sub nr.
J40/15220/2013, cod unic de inregistrare 32573359, HOTARAREA NR. 1/08.03.2016
care a fost inregistrat sub nr. 119935 din 14.03.2016.
a adunarii generale a asociatilor
(34/4.390.444)
Subsemnatii,
Societatea CONSTANTIN CORNELIA-VERONICA, cetatean
DREAMFIELD INTERNATIONAL - S.R.L. roman, nascuta la data de 22.01.1975, in Bucuresti,
sectorul 2, domiciliata in Bucuresti, str. Lotrioara nr. 13,
HOTARAREA NR. 1/1.03.2016 bloc. V36, scara 2, etaj 9, ap 83, sectorul 3, posesoare a
Cartii de identitate seria RR nr. 906362, eliberata de
a adunarii generale a asociatilor S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 23.03.2012, CNP
Astazi, 01.03.2016, la reuniunea adunarii generale a 2750122421514, si
asociatilor S.C. DREAMFIELD INTERNATIONAL - CONSTANTIN GEORGE, cetatean roman, nascut la
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, bd. Timisoara nr. 69, bl. data de 27.01.1975, in Bucuresti, sectorul 2, domiciliat in
C13, sc. A, et. 6, ap. 22, sectorul 6, inmatriculata la str. Lotrioara nr. 13, bloc. V36, scara 2, etaj 9, ap. 83,
Registrul Comertului sub numar J40/4131/2010, CUI sectorul 3, posesorul Cartii de identitate seria RD nr.
26808329, au participat in calitate de asociati detinatorii 722352, eliberat de S.P.C.E.P. sectorul 3 la data de
ai 100% capitalul social: 11.01.2011, CNP 1750127421516,
- CIRSTEA GABI-VALENTIN ambii in calitate de asociati ai S.C. PROF CONT
- CIRSTEA IULIANA STELIANA, MANAGEMENT - S.R.L., am decis urmatoarele:
adunarea a fost intrunita statutar drept pentru care s- 1. Prelungirea mandatului administratorului
a trecut la discutarea problemelor: CONSTANTIN CORNELIA-VERONICA pe o durata de
1. Cedarea de catre CIRSTEA IULIANA STELIANA a 50 (cincizeci) ani. Se ratifica actele inscrise semnate de
unui numar total de 10 parti sociale, in valoare nominala administrator pentru perioada mandatului expirat pana la
de 10 lei, in valoare totala de 100 lei aport in numerar, data prezentei hotarari.
reprezentand 50% din capitalul social, catre CIRSTEA 2. Prelungirea sediului social pe o perioada nelimitata
GABI-VALENTIN si retragerea cedentului din societate. incepand cu data de 09.03.2016.
2. Ca urmare a cesiunii, capitalul social in valoare (37/4.390.447)
totala de 200 lei in numerar, divizat in 20 parti sociale in
valoare nominala de 10 lei, va fi detinut de asociatul unic, Societatea PROF CONT MANAGEMENT - S.R.L.
CIRSTEA GABI-VALENTIN, in cota de 100% participare
la beneficii si pierderi. NOTIFICARE
3. Se prelungeste in functia de Administrator pe o
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
perioada nelimitata si cu puteri depline.
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
4. Se prelungeste sediul conform Contract Comodat.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
S-a precizat ca hotararea adoptata si implicit
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
modificarile rezultate respecta conditiile prevazute de
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
legislatia in vigoare.
PROF CONT MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul in
(35/4.390.445)
Bucuresti, sectorul 3, str. Lotrioara nr. 13, bloc V36, scara
2, etaj 9, ap. 83, inregistrata sub nr. J40/6026/2006, cod
Societatea
DREAMFIELD INTERNATIONAL - S.R.L. unic de inregistrare 18572099, care a fost inregistrat sub
nr. 120121 din 14.03.2016.
NOTIFICARE (38/4.390.448)
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Societatea DNT DONAVIS - S.R.L.
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu DECIZIA NR. 1/11.03.2016
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale a asociatului unic al DNT DONAVIS - S.R.L.
DREAMFIELD INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul in Subsemnata, NICUTA NICOLETA-TEODORA,
Bucuresti, sectorul 6, bd. Timisoara nr. 69, biroul nr. 1, cetatean roman, domiciliata in com. Moara Vlasiei, satul
bloc C13, scara A, etaj 6, ap. 22, inregistrata sub nr. Moara Vlasiei, str. Drumul Colnicului nr. 11, jud. Ilfov,
J40/4131/2010, cod unic de inregistrare 26808329, care posesoare a C.I. seria IF nr. 358728, emisa de SPCLEP
a fost inregistrat sub nr. 120005 din 14.03.2016. Otopeni, la data de 30.05.2013, CNP 2881013410061, in
(36/4.390.446) calitate de asociat unic al DNT DONAVIS - S.R.L., cu
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 13

sediul in mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 273, Domeniul principal de activitate - 749 Alte activitati
etaj 2, Corp 1, sectorul 6, inregistrata la Registrul profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Comertului sub nr. J40/6963/2012, CUI 30328337, am Activitatea principala: cod CAEN 7490 - Alte activitati
hotarat: profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Art. 1. Schimbarea sediului social in mun. Bucuresti, Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman
Splaiul Independentei nr. 273, etaj 3, Corp 5, sectorul 6. neschimbate.
Prezenta decizie a fost redactata astazi, 11.03.2016, (41/4.390.451)
de catre subsemnata, in limba romana, intr-un numar de
trei exemplare. Societatea RAUSAL - S.R.L.
(39/4.390.449)
DECIZIA NR. 01/14.03.2016
Societatea DNT DONAVIS - S.R.L.
a asociatului unic al S.C. RAUSAL - S.R.L.
NOTIFICARE Asociatul unic al S.C. RAUSAL - S.R.L., persoana
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, str. Voila nr.
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 2, bl. 22, sc. 1, et. 4, garsoniera 15, sectorul 4,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu inregistrata la ORC sub numarul J40/1692/2015, avand
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului CUI 34098974, UDREA RALUCA-GABRIELA, cetatean
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale roman, nascuta la data de 07.05.1981 in Bucuresti
DNT DONAVIS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul (sector 1), Romania, CNP 2810507410153, domiciliata in
6, Splaiul Independentei nr. 273, Corp 5, etaj 3, Bucuresti, sos. Berceni nr. 15, bl. 16, sc. 1, et. 3, ap. 11,
inregistrata sub nr. J40/6963/2012, cod unic de sectorul 4, identificata cu CI seria RD nr. 663578, emisa
inregistrare 30328337, care a fost inregistrat sub nr. de SPCLEP sectorul 4 la data de 20.09.2010, am decis
120159 din 14.03.2016. astazi urmatoarele:
(40/4.390.450) 1. Incepand cu data de 14.03.2016, se revoca din
functia de administrator al societatii dna VULPE
Societatea B.I.R. COM 2000 - S.R.L. MARINELA-FLORENTINA.
2. Se numeste administrator cu puteri depline al
HOTARAREA NR. 2/07.03.2016
societatii pe o perioada nelimitata dna UDREA RALUCA-
a adunarii generale a asociatilor Societatii GABRIELA, cetatean roman, nascuta la data de
B.I.R. COM. 2000 - S.R.L. 07.05.1981 in Bucuresti, sectorul 1, Romania, CNP
Subsemnatii: 2810507410153, domiciliata in Bucuresti, sos. Berceni
- CONSTANTINESCU TEODOR, cetatean roman, nr. 15, bl. 16, sc. 1, et. 3, ap. 11, sectorul 4, identificata cu
domiciliat in Bucuresti, str. Alexandru Sihleanu nr. 3, et. CI seria RD nr. 663578, emisa de SPCLEP sectorul 4 la
1, ap. 2, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RX nr. 435327, data de 20.09.2010.
eliberata de S.P.C.E.P. Sectorul 3 la data de 12.02.2014, Prezentul act serveste la Oficiul registrului comertului
CNP 1530228400082; si la toate celelalte organe competente, potrivit legii.
- POPOVICI OVIDIU- GEORGE, cetatean roman, (42/4.390.453)
domiciliat in Bucuresti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 47, bl.
J40, sc. G, ap. 97; sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR Societatea RAUSAL - S.R.L.
nr. 404048 eliberata de S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 4 la data
de 26.07.2006, CNP 1680810461557 si NOTIFICARE
- SCORTESCU MIHAI RAZVAN, cetatean roman,
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
domiciliat in Bucuresti, calea Giulesti nr. 105, sc. 1, et. 5,
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
ap. 23, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RD nr. 581933,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
eliberata de S.P.C.E.P. S6 biroul nr. 1 la data de
03.07.2008, CNP 1681016131234, modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
in calitate de asociati ai S.C. B.I.R. COM 2000 - S.R.L. actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
cu sediul social in Bucuresti, str. Poet Alexandru Sihleanu RAUSAL - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 4,
nr. 3, sectorul 3, avand nr. de ordine in Registrul strada Voila nr. 2, garsoniera nr. 15, bloc 22, scara 1, etaj
Comertului J40/6294/1999 si C.U.I. 11951869, am 4, inregistrata sub nr. J40/1692/2015, cod unic de
hotarat urmatoarele: inregistrare 34098974, care a fost inregistrat sub nr.
Art. 1. Se schimba domeniul principal de activitate si 120275 din 14.03.2016.
activitatea principala, astfel: (43/4.390.454)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

Societatea ANGELINI PHARMACEUTICALS Societatea OMNI GLOBAL SOLUTIONS - S.R.L.


ROMANIA - S.R.L.
HOTARAREA NR. 2
DECIZIA NR. 1/28.07.2015 din data de 24.02.2016
a asociatului unic al ANGELINI a adunarii generale a asociatilor Societatii OMNI
PHARMACEUTICALS ROMANIA - S.R.L. GLOBAL SOLUTIONS - S.R.L., J40/872912015,
CUI 34784468, sediu: Bucuresti, strada Baba
Subscrisa, FINAF S.p.A., o societate inregistrata Novac nr. 17, parter, bl. G13, sc. 2, ap. 45
conform legislatiei din Italia, cu sediul social in Italia, Azi, 24.02.2016, la sediul societatii din Bucuresti,
Roma, V. Le Amelia 70, 00181, numar de inregistrare strada Baba Novac nr. 17, parter, bl. G13, sc. 2, ap. 45,
fiscal si numar de inregistrare 00459650586 si numar subsemnata BRESUG DIANA-IULIANA, cetatean
oficial de inregistrare la Roma 48408, in mod legal roman, nascuta la data de 18 octombrie 1989, in mun.
reprezentata prin dna MIHAELA-EMILIA MANTA, Brad, jud. Hunedoara, domiciliat in mun. Brad, Str.
cetatean roman, domiciliata in Romania, Bucuresti, str. Dacilor, bloc 9, scara 2, etaj 4, ap. 31, jud. Hunedoara,
Rucar nr. 22, sectorul 1, posesoare a CI seria RX nr. identificat cu CI seria HD nr. 494153 eliberata de
507084, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de SPCLEP Brad la data de 10.03.2010, CNP
2891018203685, si OMNI CAPITAL LTD, societate
30.05.2014, CNP 2700616431514, in calitate de
infiintata in Marshall Islands, sub nr. 77068, de
imputernicit conform Hotararii Consiliului de
nationalitate Marshall Island, cu sediul social in Trust
Administratie al FINAF S.p.A. din data de 28.07.2015, Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island,
in calitate de Asociat unic detinand 100% capitalul Majuro, Marshall Islands, MH 96960, reprezentata legal
social al Societatii ANGELINI PHARMACEUTICALS de reprezentata legal de EDERY BERNARD, cetatean
ROMANIA - S.R.L., o societate cu raspundere limitata francez nascut in Tel Aviv, la data de 04.06.1976, cu
inregistrata si functionand conform legislatiei din domiciliul in strada Rue Shay nr. 69, Agnon, Bat-Yam
Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Drumea 59564, Israel, identific, at cu pasaportul FRA nr.
Radulescu nr. 52, etaj 1, sectorul 4, numar de inregistrare 08AH31273, emis de Consulatul Francez din Tel Aviv, in
la Registrul Comertului J40/11231/2010, CUI 27723506 07.03.2008, in calitate de asociati, intrunind 100%
capitalul social am hotarat si aprobat urmatoarele:
(SSocietatea), am decis urmatoarele:
1. Cesiunea celor 20 parti sociale, a cate 10 lei fiecare,
Articol unic
in valoare totala de 200 lei, reprezentand 20% din
Se aproba prelungirea duratei mandatului capitalul social pe care le detine asociata BRESUG
administratorului Corina Antipa de la data de 31.12.2014 DIANA- IULIANA catre asociatul OMNI CAPITAL LTD,
pana la data de 31.12.2016 si se ratifica toate actele reprezentata legal de EDERY BERNARD. Pretul partilor
indeplinite de dna Corina Antipa de la data de 31.12.2014 sociale cesionate astazi este de 200 de lei si reprezinta
pana la data prezentei Decizii. valoarea capitalului social cesionat astazi.
Intocmita astazi, 28.07.2015, in 3 exemplare originale. 2. Ca urmare a schimbarilor intervenite, capitalul
(44/4.390.455) social al Societatii OIVINI GLOBAL SOLUTIONS - S.R.L.
este de 1.000 lei, iar structura societatii este urmatoarea:
Societatea ANGELINI PHARMACEUTICALS OMNI CAPITAL LTD - 100 parti sociale, a cate 10 lei
fiecare,- in valoare totala de 1000 lei, reprezentand
ROMANIA - S.R.L.
100n3/0. clin capitalul social si din participarea la beneficii
si pierderi.
NOTIFICARE
3. Revocarea din functia de reprezentant al societatii
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Omni Global Solutions - S.R.L. a dlui Edery Bernard. Este
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 numita in functia de reprezentant dna LEIKOUSKAIA
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu VOLHA, cetatean al statului Belarus, nascuta la data de
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului 02.12.1979, in Belarus, domiciliata in Minsk, Strada
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale Pritytskogo nr. 205, ap. 264, legitimate cu pasaportul
seria BLR nr. MP2194184, emis la data de 27.10.2006 de
ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA - S.R.L., cu
Ministerul Afacerilor Interne din Belarus, cod personal
sediul in Bucuresti, sectorul 4, str. Drumea Radulescu nr. 4021279A055PB5, cu mandat de reprezentare nelimitat
52, etaj 1, inregistrata sub nr. J40/11231/2010, cod unic si puteri depline.
de inregistrare 27723506, care a fost inregistrat sub nr. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutive raman
120323 din 14.03.2016. neschimbate.
(45/4.390.456) (46/4.390.457)
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 15

Societatea OMNI GLOBAL SOLUTIONS - S.R.L. Societatea


MICKAELA & DADDY FURNITURE - S.R.L.
NOTIFICARE
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
MICKAELA & DADDY FURNITURE - S.R.L., cu sediul in
OMNI GLOBAL SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, sectorul 2, soseaua Pantelimon nr. 255, parter,
Bucuresti, sectorul 3, strada Baba Novac nr. 17, parter, spatiu comercial, bloc 43, inregistrata sub nr.
b1oc GI3, scara 2, ap. 45, inregistrata sub nr. J40/12657/2015, cod unic de inregistrare 35132152,
J40/8729/2015, cod unic de inregistrare 34784468, care care a fost inregistrat sub nr. 120465 din 14.03.2016.
a fost inregistrat sub nr. 120326 din 14.03.2016. (49/4.390.460)
(47/4.390.458) Societatea DABRI COMPANY - S.R.L.

Societatea DECIZIA NR. 01/14.03.2016


MICKAELA & DADDY FURNITURE - S.R.L.
a asociatului unic
HOTARAREA NR. 2/09.03.2016 Asociatul unic, subsemnatul, Potecaru Alice-Camelia,
cetatean roman, nascuta la data de 12.11.1979, in
a AGA a MICKAELA & DADDY Bucuresti, sectorul 2, domiciliata in mun. Bucuresti, Str.
FURNITURE - S.R.L., J40/1257/2015; Escalei nr. 17, bl. P40, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 6,
identificata prin C.I. seria DP nr.
CUI 35132152, Bucuresti, sectorul 2, soseaua
135641/INEP/29.10.2009, CNP 2791112420061, in
Pantelimon nr. 255, parter, spatiu comercial, calitate de asociat unic, reprezentand 100% capitalul
bloc 43 social al DABRI COMPANY - S.R.L., denumita in
TEMNEANU GHEORGHE-CATALIN, CNP continuare si SSocietatea, in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
1750425070016, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 3, completarile ulterioare si cu respectarea prevederilor
bulevardul Basarabia nr. 256, camin 1, etaj 2, ap. 212, actelor constitutive ale Societatii, decid:
cetatenie romana, data nasterii: 25.04.1975, locul Art. 1. Revocarea din functia de administrator a dlui.
nasterii: Botosani, jud. Botosani, CI seria RX nr. 700754, POTECARU ILIE, cetatean roman, nascut la data de
07.06.1973, in mun. Bucuresti, sectorul 6, domiciliat in
eliberata de SPCEP S3, la data de 24.04.2015, si ANUTA
mun. Bucuresti, Str. Estacadei nr. 17, bl. P40, sc. 1, et. 4,
CLAUDIU NICOLAE, CNP 1760625386048, domiciliat in ap. 14, sectorul 6, identificat prin C.I., seria DP nr. 131254
Bucuresti sectorul 4, str. Luica nr. 11, bl. 2, sc. 1, et. 9, ap. eliberata de I.N.E.P la data de 03.10.2008 CNP
57, cetatenie romana, data si loc nastere: 1730607450015.
25.06.1976/Ramnicu Valcea, jud. Valcea, identificat cu Se aproba descarcarea de gestiune a acestuia, de
toate si orice responsabilitati, daca exista, in ce priveste
CI seria RR nr. 779372, eliberata de SPCEP S4, la data
activitatea desfasurata in calitate de administrator al
de 28.07.2011, asociati ai MICKAELA & DADDY Societatii, de la data numirii in functie si pana la
FURNITURE - S.R.L., am hotarat: revocarea mandatului acestuia conform prezentei decizii.
Cesionarea tuturor partilor sociale pe care dl Art. 2. Numirea in functia de administrator unic al
TEMNEANU GHEORGHE-CATALIN le detine in cadrul societatii a dnei Potecaru Alice-Camelia, cetatean
roman, nascuta la data de 12.11.1979, in Bucuresti,
societatii, in numar de 20 a 10 lei fiecare, in valoare totala
sectorul 2, domiciliata in mun. Bucuresti, Str. Escalei nr.
de 200 lei, catre asocia sau, ANUTA CLAUDIU NICOLAE 17, bl. P40, sc. 1,Et. 4, ap. 14, sectorul 6, identificata prin
cu datele de mai sus. C.I. seria DP nr. 135641/INEP/29.10.2009, CNP
In urma cesiunii, structura capitalului social al 2791112420061, care exercita un mandat cu durata
societatii va fi urmatoarea: nelimitata, cu puteri depline de reprezentare si
administrare.
ANUTA CLAUDIU NICOLAE: 210 lei, 21 parti sociale
Incheiat si semnat sub semnatura privata, astazia
valoare de 10 lei, reprezentand 100% capitalul total si 14.03.2016, in 4 (patru) exemplare cu valoare juridica
participarea la beneficii si pierderi. egala.
(48/4.390.459) (50/4.390.461)
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

Societatea DABRI COMPANY - S.R.L. Mare, domiciliat in mun, Bucuresti, str. Pictor Barbu
Iscovescu nr. 44, et. 1, ap. 6, sectorul 1 identificat cu C.I.,
NOTIFICARE seria RT nr. 587984, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 1
la data de 08.08.2008, CNP 1830823303478, si
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
URSULESCU ANDREI-CONSTANTIN, cetatean roman,
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
nascut la data de 19.10.1984 in mun. Bucuresti, sectorul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
1, domiciliat in mun. Bucuresti, Johanes K. Kepler nr. 20,
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
sectorul 2, identificat cu C.I, seria RD nr. 691736,
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 09.11.2010, CNP
DABRI COMPANY - S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
1841019410010, in calitate de asociati am hotarat:
sectorul 6, strada Drumul Taberei nr. 69, camera 1, bloc
1. Completarea obiectului de activitate al societatii cu
TD43, scara 1, etaj 10, ap. 65, inregistrata sub nr.
urmatoarele activitati:
J40/21956/2005, cod unic de inregistrare 18257288,
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
care a fost inregistrat sub nr. 120522 din 14.03.2016.
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte
(51/4.390.462) oleaginoase; 0112 Cultivarea orezului, 0113 Cultivarea
legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
Societatea BEST NEW TRANS - S.R.L.
0114 Cultivarea trestiei de zahar; 0115 Cultivarea
tutunului; 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile;
DECIZIA NR. 1/08.03.2016
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
a asociatului unic SC BEST NEW TRANS - S.R.L. 0121 Cultivarea strugurilor; 0122 Cultivarea fructelor
NITULESCU FLOAREA, cetatean roman, nascuta la tropicale si subtropicale; 0123 Cultivarea fructelor citrice;
data de 03.01.1938, in. com. Zilisteanca, jud. Buzau, 0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase;
domiciliata in Bucuresti, str. Constantin Radulescu- 0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor,
Motru, bl. 27A, sc. B, et. 3, ap. 63, sec. 4, CNP nuciferilor si a altor pomi fructiferi; 0126 Cultivarea
2380103400641, identificata cu CI seria RT nr. 695132, fructelor oleaginoase; 0127 Cultivarea plantelor pentru
eliberata de SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de prepararea bauturilor; 0128 Cultivarea condimentelor,
02.12.2009, in calitate de asociat unic al societatii, am plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz
decis: farmaceutic; 0129 Cultivarea altor plante permanente;
1. Se schimba sediul social la urmatoarea adresa: 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire; 0141
Bucuresti, str. Constantin Radulescu-Motru nr. 14, bl. Cresterea bovinelor de lapte,0142 Cresterea altor
27A, sc. B, et. 3, ap. 63, sectorul 4. bovine; 0143 Cresterea cailor si a altor cabaline; 0144
Restul prevederilor din actul constitutiv raman Cresterea camilelor si a camelidelor; 0145 Cresterea
neschimbate. ovinelor si caprinelor; 0146 Cresterea porcinelor; 0147
(52/4.390.463) Cresterea pasari1or,0149 Cresterea altor animale; 0150
Activitati in ferme mixte cultura vegetala combinata cu
Societatea BEST NEW TRANS - S.R.L. cresterea animalelor); 0161 Activitati auxiliare pentru
productia vegetala; 0162 Activitati auxiliare pentru
NOTIFICARE cresterea animalelor; 0163 Activitati dupa recoltare; 0164
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Pregatirea semintelor; 0170 Vanatoare, capturarea cu
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 capcane a vanatului si activitati de servicii anexe
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu vanatorii,0210 Silvicultura si alte activitati forestiere;
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului 0220 Exploatarea forestiera; 0230 Colectarea produselor
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale forestiere nelemnoase din flora spontana; 0240 Activitati
BEST NEW TRANS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, de servicii anexe silviculturii; 0311 Pescuitul maritim;
sectorul 4, strada Constantin Radulescu-Motru nr. 14, 0312 Pescuitul in ape dulci; 0321 Acvacultura maritima;
bloc 27A, scara B, etaj 3, ap. 63, inregistrata sub nr. 0322 Acvacultura in ape dulci; 1011 Prelucrarea si
J40/674/2014, cod un-c de inregistrare 32697594; care a conservarea carnii; 1012 Prelucrarea si conservarea
fost inregistrat sub nr. 120560 din 14.03.2016. carnii de pasare; 1013 Fabricarea produselor din carne
(53/4.390.464) (inclusiv din carne de pasare); 1020 Prelucrarea si
conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor; 1031
Societatea TRADING CUD GLOBAL - S.R.L. Prelucrarea si conservarea cartofilor; 1032 Fabricarea
sucurilor de fructe si legume,1039 Prelucrarea si
HOTARAREA NR. 1/26.02.2016 conservarea fructelor si legumelor n.c.a.; 1041
Fabricarea uleiurilor si grasimilor; 1042 Fabricarea
a adunarii generale a asociatilor margarinei si a altor produse comestibile similare; 1051
TRADING CUD GLOBAL - S.R.L. Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor; 1052
Subsemnatii DAMBAN IOAN, cetatean roman, nascut Fabricarea inghetatei; 1061 Fabricarea produselor de
la data de 23.08.1983 in ors. Negresti Oas, jud. Satu morarit; 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 17

amidon; 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a TRADING CUD GLOBAL - S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
produselor proaspete de patiserie; 1072 Fabricarea sectorul 3, calea Vitan nr. 291, biroul nr. 101, etaj 1,
biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a inregistrata sub nr. J40/10417/2010, cod unic de
produselor conservate de patiserie; 1073 Fabricarea inregistrare 27644135, care a fost inregistrat sub nr.
macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse 120609 din 14.03.2016.
fainoase similare; 1081 Fabricarea zaharului; 1082 (55/4.390.466)
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a
produselor zaharoase; 1083 Prelucrarea ceaiului si Societatea CLICK OFFICE - S.R.L.
cafelei; 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor;
1085 Fabricarea de mancaruri preparate; 1086 DECIZIA NR. 3
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si
alimentelor dietetice; 1089 Fabricarea altor produse din 11.03.2016, a asociatului unic
alimentare n.c.a.; 1091 Fabricarea preparatelor pentru al Societatii CLICK OFFICE - S.R.L.
hrana animalelor de ferma; 1092 Fabricarea preparatelor Avand in vedere necesitatea prelungirii mandatului de
pentru hrana animalelor de companie; 1101 Distilarea, administrator al societatii, NITA SORIN LAURENTIU,
rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice; 1102 Fabricarea domiciliat in Bucuresti, sectorul 2, str. Herta nr. 7, bl. B13,
vinurilor din struguri; 1103 Fabricarea cidrului si a altor sc. 2, ap. 57, identificat cu C.I. seria RR nr. 790396,
vinuri din fructe; 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, eliberata la data de 12.08.2011 de SPCEP S2, CNP
obtinute prin fermentare; 1105 Fabricarea berii; 1106 1670807424524, in calitate de asociat unic al Societatii
Fabricarea maltului; 1107 Productia de bauturi CLICK OFFICE - S.R.L., decide:
racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte
Art. 1. Se prelungeste mandatul administratorului,
ape imbuteliate; 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din
acesta avand puteri depline, pe perioada nelimitata.
meta1; 3511 Productia de energie electrica; 3530
Art. 2. Se imputerniceste dna APOSTOL DANIELA,
Furnizarea de abur si aer conditionat; 3811 Colectarea
identificata cu C.I. seria RD nr. 677390, eliberata de
deseurilor nepericuloase; 3812 Colectarea deseurilor
SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 14.10.2010, CNP
periculoase; 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor
nepericuloase; 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor 2720918104998, sa semneze in cadrul Registrului
periculoase; 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule Comertului Actul Constitutiv al societatii si alte
usoare (sub 3,5 tone); 4519 Comert cu alte autovehicule; documente in numele ambilor asociati.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor; 4531 Restul prevederilor din Actul Constitutiv raman
Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru neschimbate.
autovehicule; 4532 Comert cu amanuntul de piese si (56/4.390.467)
accesorii pentru autovehicule; 4540 Comert cu
motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si Societatea CLICK OFFICE - S.R.L.
repararea motocicletelor; 4941 Transporturi rutiere de
marfuri; 4942 Servicii de mutare; 5210 Depozitari; 5221 NOTIFICARE
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre; Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa; Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene; alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
5224 Manipulari, 5229 Alte activitati anexe modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
transporturilor, 8292 Activitati de ambalare. actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
2. Avand in vedere modificarile aduse actului CLICK OFFICE - S.R.L., cu sediul in Bucuresti sectorul 2,
constitutiv prin prezenta hotarare, in temeiul disp. art. 204
str. Herta nr. 7, bloc B13, scara 2, ap. 57, inregistrata sub
alin. 4 din Legea Societatilor Comerciale din Romania nr.
nr. J40/3598/2010, cod unic de inregistrare 26747400,
31/1990, republicata si modificata prin Legea 441/2006,
care a fost inregistrat sub nr. 120719 din 14.03.2016.
se va redacta si semna un act constitutiv actualizat al
Societatii, in baza modificarilor aduse prin prezentul act. (57/4.390.468)
(54/4.390.465)
Societatea H.M.C. HOTEL MANAGEMENT
Societatea TRADING CUD GLOBAL - S.R.L. CONSULTANCY - S.R.L.

NOTIFICARE HOTARAREA NR. 1

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din data de 07.03.2016, a adunarii generale a
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 asociatilor a H.M.C. HOTEL MANAGEMENT
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu CONSULTANCY - S.R.L.
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului Adunarea generala, legal si statutar constituita, a
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale asociatilor H.M.C. HOTEL MANAGEMENT
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

CONSULTANCY - S.R.L., persoana juridica romana, cu 2. Se revoca din functia de administrator al societatii,
sediul social in Bucuresti, Sos. Iancului nr. 21, bl. 106A, domnul OPRIS GHEORGHE.
sc. A, et. 5, ap. 23, sectorul 2, inregistrata la Registrul 3. Se numeste in functia de administrator al societatii
Comertului Bucuresti sub nr. J40/4210/2003, CUI doamna OPRIS NATALIA, de cetatenie romana,
15320470, la care au participat asociatii, respectiv domiciliata in Bucuresti, Sos. Iancului nr. 21, bl. 106A, sc.
doamna OPRIS NATALIA, de cetatenie romana, A, et. 5, ap. 23, sectorul 2, nascuta la data de 09.11.1948
domiciliata in Bucuresti, Sos. Iancului nr. 21, bl. 106A, sc.
in com. Catunele, jud. Gorj, sex feminin, identificata cu CI
A, et. 5, ap. 23, sectorul 2, identificata cu CI seria RX nr.
seria RX nr. 315316, eliberata de Sectia 9 la data de
315316, eliberata de Sectia 9 la data de 01.06.2005,
CNP 2481109400336, si doamna OPRIS BIANCA 01.06.2005, CNP 2481109400336, pe o perioada
MIHAELA, de cetatenie romana, domiciliata in Bucuresti, nelimitata, cu puteri depline.
Sos. Iancului nr. 21, bl. 106A, sc. A, et. 5, ap. 23, sectorul Restul prevederilor actului constitutiv raman
2, nascuta la data de 22.09.1974 in Bucuresti, sectorul 5, neschimbate.
sex feminin, identificata cu CI seria RT nr. 752853 Prezentul act serveste la Oficiul Registrului
eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 4, la data de Comertului si la toate celelalte organe competente,
08.04.2010, CNP 2740922424553, prin imputernicit potrivit legii.
OPRIS NATALIA, de cetatenie romana, domiciliata in Redactat si dactilografiat de parti, in 3 (trei)
Bucuresti, Sos. Iancului nr. 21, bl. 106A, sc. A, et. 5, ap. exemplare.
23, sectorul 2, sex feminin, identificata cu CI seria RX nr. (58/4.390.469)
315316, eliberata de Sectia 9 la data de 01.06.2005,
CNP 2481109400336, in baza procurii speciale
Societatea H.M.C. HOTEL MANAGEMENT
autentificata sub nr. 1447/C-2259 din data de
CONSULTANCY - S.R.L.
03.03.2016, de Consilier Diplomatic Stoian Mariana, fiind
prezent 100% capitalul social, au hotarat urmatoarele:
1. Inregistrarea succesiunii dupa defunctul OPRIS NOTIFICARE
GHEORGHE, decedat la data de 17.03.2014, cu ultimul Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
domiciliu in Bucuresti, Sos. Iancului nr. 21, bl. 106A, sc. Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
A, et. 5, ap. 23, sectorul 2, CNP 1471101400641, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
conform certificatului de mostenitor autentificat sub nr. 60 modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
din data de 22.08.2014 de notar public Nicolae Balas actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
Didina.
H.M.C. HOTEL MANAGEMENT CONSULTANCY -
Capitalul social al societatii este de 200 lei, divizat in
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, Sos. Iancului nr.
20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare,
cotele de participare la capitalul social precum si la profit 21, bloc 106A, scara A, etaj 5, ap. 23, inregistrata sub nr.
si pierderi sunt urmatoarele: J40/4210/2003, cod unic de inregistrare 15320470, care
OPRIS NATALIA 80 lei 8 ps 40%; a fost inregistrat sub nr. 120763 din 14.03.2016.
OPRIS BIANCA MIHAELA 120 lei 12 ps 60%. (59/4.390.470)
Societatea VOM FASS - S.R.L.

DECIZIA NR. 4
din 10.03.2016 a asociatului unic
Subsemnata, JEMMO HOURIE, cetatean sirian, nascuta la data de 13.08.1987 in Siria, Alep, domiciliata in Siria,
cu resedinta in Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 24, bl. 6, ap. 33, sectorul 2, identificata cu permis de sedere nr. RO
0388222 eliberata de Bucuresti la data de 28.07.2015, CNP 8870813400012, in calitate de asociat unic al Societatii
VOM FASS - S.R.L., am hotarat:
Art. 1. Se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii cu urm. activitati:
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricat
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 19

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat


4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine
4752
specializate
Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine
4753
specializate
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine
4759
specializate
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate
Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine
4763
specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si
4776
a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii)
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri,
4781
chioscuri si piete
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.
(60/4.390.471)
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

Societatea VOM FASS - S.R.L. Societatea


GLOBAL ENERGY ENTERPRISE - S.R.L.
NOTIFICARE
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
VOM FASS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
strada Pancota nr. 3, bloc 15, scara 1, etaj 4, ap. 13, GLOBAL ENERGY ENTERPRISE - S.R.L., cu sediul in
inregistrata sub nr. J40/1326/2010, cod unic de Bucuresti, sectorul 4, Bulevardul Unirii nr. 23, camera 4,
bloc 13, scara 1, etaj 6, ap. 16, inregistrata sub nr.
inregistrare 26498724, care a fost inregistrat sub nr.
J40/11768/2009, cod unic de inregistrare 26325804, care
120781 din 14.03.2016.
a fost inregistrat sub nr. 120785 din 14.03.2016.
(61/4.390.472)
(63/4.390.474)
Societatea
Societatea
GLOBAL ENERGY ENTERPRISE - S.R.L.
LA MIRELA & COCO MIXT - S.R.L.
HOTARAREA NR. 3
HOTARARE
din 14.03.2016 a adunarii generale a asociatilor din 21.12.2015 a adunarii generale a asociatilor
GLOBAL ENERGY ENTERPRISE - S.R.L. S.C. LA MIRELA & COCO MIXT - S.R.L., cu sediul
In conformitate cu prevederile actului Constitutiv al social in Bucuresti, bd. Basarabia nr. 64 (una
societatii si cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, subsemnatii: incapere in suprafata de 35 mp), sectorul 2,
VASTA GIOVANNI, cetatean italian, nascut la data de inregistrata la O.N.R.C. sub nr. J40/4436/2010,
06.03.1976 in Savona (SV), Italia, domiciliat in Via avand CUI 26851949
Fontanassa 17/11, Savona (SV) 17100, Italia, identificat Subsemnatele:
prin pasaportul nr. YA5268620 eliberat de catre - CALIN CRISTINA NICOLETA, cetatean roman, cu
autoritatile italiene la data de 17.09.2013 valabil pana la domiciliul in Bucuresti, str. Babeni nr. 1, bl. Z1, sc. 6, et.
data de 16.09.2023 si 2, ap. 83, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR nr.
WALCOTT ADRIAN PAUL, cetatean britanic, nascut 910308, eliberata de SPCEP Sector 3 la data de
la data de 22.05.1981 in High Wycombe, Marea Britanie, 01.03.2013, CNP 2800805235825, in calitate de asociat
domiciliat in Marsh Court nr. 9, London Road, High al S.C. LA MIRELA & COCO MIXT - S.R.L., detinand 10
Wycombe, HP11 1EW, Marea Britanie, identificat prin parti sociale a cate 10 lei fiecare, totalizand 100 lei din
pasaportul nr. 527390158 eliberat de catre autoritatile din capitalul social, reprezentand 25% din capitalul social
Marea Britanie la data de 20.04.2015 valabil pana la data subscris si varsat;
de 20.04.2025, am luat urmatoarea hotarare: - PURICICA IOANA, cetatean roman, cu domiciliul in
1. Se aproba urmatoarea cesiune a partilor sociale Bucuresti, str. Jean Sreiadi nr. 29, bl. V1, sc. 1, et. 8, ap.
conform Contractului de cesiune nr. 1/14.03.2016, astfel: 43, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR nr. 370950
eliberata de SPCEP sectorul 3 la data de 20.01.2006,
VASTA GIOVANNI, cesioneaza 21 parti sociale, cu
CNP 2810502511607, in calitate de asociat a S.C. LA
valoare de 10 lei fiecare, cu valoare totala de 210 lei,
MIRELA & COCO MIXT - S.R.L. detinand 10 parti sociale
reprezentand 95,45% din capitalul social, din participarea
a cate 10 lei fiecare, totalizand 100 lei din capitalul social,
la profit si pierderi si din drepturile de vot catre WALCOTT
reprezentand 25% din capitalul social subscris si varsat;
ADRIAN PAUL.
- ANDREI LILIANA, cetatean roman, cu domiciliul in
In urma cesiunii, structura capitalului social al S.C. Bucuresti, aleea Fetesti nr. 6-12, bl. 126, sc. 6, et. 4, ap.
GLOBAL ENERGY ENTERPRISE - S.R.L. va fi 90, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR nr. 527566,
urmatoarea: WALCOTT ADRIAN PAUL detine 22 parti eliberata la data de 20.05.2008 de SPCEP Sector 3 biroul
sociale, cu valoare de 10 lei fiecare, cu valoare totala de 4, CNP 2680323044469, in calitate de asociat al S.C. LA
220 lei, reprezentand 100% capitalul social, participarea MIRELA & COCO MIXT - S.R.L. detinand 20 parti sociale
la profit si pierderi si din drepturile de vot. a cate 10 lei fiecare, totalizand 200 lei din capitalul social,
Semnat astazi, 14.03.2016, in 3 (trei) exemplare. reprezentand 50% din capitalul social subscris si varsat,
(62/4.390.473) am hotarat in unanimitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 21

1. Cesionarea de catre PURICICA IOANA cetatean Societatea FOOTBALL DREAM 2011 - S.R.L.
roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Jean Sreiadi nr. 29,
bl. V1, sc. 1, et. 8, ap. 43, sectorul 3, posesoare a C.I. DECIZIA NR. 1/11.03.2016
seria RR nr. 370950, eliberata de SPCEP Sector 3 la data
a asociatului unic
de 20.01.2006, CNP 2810502511607, a 10 parti sociale al S.C. FOOTBALL DREAM 2011 - S.R.L.
a cate 10 lei fiecare, totalizand 100 lei din capitalul social,
Dl ASWAD FIRAS, cetatean roman, nascut la data de
reprezentand 25% din capitalul social subscris si varsat a
08.08.1988 in mun. Bucuresti, sectorul 6, domiciliat in
S.C. LA MIRELA & COCO MIXT - S.R.L. catre CALIN
Bucuresti, str. Nicodim nr. 76, sectorul 6, identificat cu CI
CRISTINA NICOLETA, cetatean roman, cu domiciliul in
seria RX nr. 771697, eliberata de SPCEP sectorul 6, la
Bucuresti, str. Babeni nr. 1, bl. Z1, sc. 6, et. 2, ap. 83,
data de 25.08.2015, avand CNP 1880808460079, in
sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR nr. 910308,
calitate de asociat unic al S.C. FOOTBALL DREAM 2011
eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 01.03.2013, CNP
- S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa
2800805235825.
Tribunalul Bucuresti J40/4172/05.04.2011, avand CUI
Cesiunea partilor sociale se face la valoarea nominala
28304409, am hotarat urmatoarele:
a acestora iar partile declara ca intre ele s-au rezolvat 1. Prelungirea mandatului de administrator cu puteri
toate problemele financiare rezultand din aceasta depline, pentru o perioada determinata de 4 (patru) ani,
cesiune. incepand de la data semnarii prezentei Decizii, a dlui
In urma acestei cesiuni structura capitalului social va ASWAD FIRAS, cetatean roman, nascut la data de
fi urmatoarea: 08.08.1988 in mun. Bucuresti, sectorul 6, domiciliat in
CALIN CRISTINA NICOLETA, va detine 20 parti Bucuresti, str. Nicodim nr. 76, sectorul 6, identificat cu CI
sociale, a cate 10 lei fiecare, reprezentand 25% din seria RX nr. 771697, eliberata de SPCEP sectorul 6, la
capitalul social, in valoare totala de 200 lei, numerotate data de 25.08.2015, avand CNP 1880808460079.
de la 1 la 20. 2. Mentinerea sediului social al S.C. FOOTBALL
ANDREI LILIANA va detine 20 parti sociale, a cate 10 DREAM 2011 - S.R.L., la adresa din Bucuresti, str.
lei fiecare, reprezentand 50% din capitalul social al Moinesti nr. 76, sectorul 6, conform actului aditional nr.
societatii, in valoare totala de 200 lei, numerotate de la 21 1/04.02.2014 la contractul de comodat incheiat la data de
la 40. 18.03.2011 intre S.C. FOOTBALL DREAM 2011 - S.R.L.
2. Eliberarea din functia de administrator a dnei si dna Iancu Teodora.
PURICICA IOANA, cetatean roman, cu domiciliul in Adoptata astazi, data de 11.03.2016, la sediul S.C.
Bucuresti, str. Jean Sreiadi nr. 29, bl. V1, sc. 1, et. 8, ap. FOOTBALL DREAM 2011 - S.R.L., din Bucuresti, str.
43, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR nr. 370950, Moinesti nr. 76, sectorul 6.
eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 20.01.2006, CNP (66/4.390.477)
2810502511607 si descarcarea acesteia de gestiune.
Restul prevederilor actului constitutiv al societatii Societatea TRAVEL STUDIO TURISM - S.R.L.
raman nemodificate.
(64/4.390.475) HOTARAREA NR. 3
din 09.03.2016 a adunarii generale a asociatilor
Societatea LA MIRELA & COCO MIXT - S.R.L.
Subsemnatii, AVRAM VALENTIN-GABRIEL, cetatean
NOTIFICARE roman, nascut la data de 22.09.1981 in Bucuresti,
sectorul 1, fiul lui Vasile si Gabriela, domiciliat in
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, str. Elena Cuza nr. 21, sectorul 4, identificat cu
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 C.I. seria DP nr. 120090 eliberata la data de 21.07.2006
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu de INEP, CNP 1810922410081, si AVRAM DENISA,
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului cetatean roman, nascuta la data de 06.09.1988 in
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale LA Bucuresti, sectorul 2, domiciliata in satul Mogosoaia,
MIRELA & COCO MIXT - S.R.L., cu sediul in Bucuresti comuna Mogosoaia, str. Ion Baiesu nr. 12A, judetul Ilfov,
sectorul 2, Bulevardul Basarabia nr. 64, una incapere in identificata cu C.I. seria IF nr. 396520 eliberata de
suprafata de 35 mp, inregistrata sub nr. J40/4436/2010, SPCLEP Mogosoaia la data de 27.03.2014, CNP
cod unic de inregistrare 26851949, care a fost inregistrat 2880906420061, in calitate de asociati ai Societatii
sub nr. 120825 din 14.03.2016. TRAVEL STUDIO TURISM - S.R.L., in baza Legii nr.
(65/4.390.476) 31/1990 si a Legii nr. 26/1990, am hotarat urmatoarele
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

modificari ale actului constitutiv al societatii, dupa cum Cod CAEN 7022 (Activitati de consultanta pentru
urmeaza: afaceri si management) - devine obiectul principal de
Articol unic. Completarea obiectului de activitate al activitate.
societatii, cu urmatoarele: Cod CAEN 4791 (Comert cu amanuntul prin
- cod CAEN 8552 Invatamant in domeniul cultural intermediul caselor de comenzi sau prin internet) -
(limbi straine, muzica, teatru, dans marte plastice si alte ramane obiect de activitate secundar.
arte); (69/4.390.480)
- cod CAEN 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
Celelalte articole din actul constitutiv raman Societatea PDG BUSINESS GROUP - S.R.L.
neschimbate.
Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) NOTIFICARE
exemplare, cu aceeasi valoare juridica. Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
(67/4.390.478) Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
Societatea TRAVEL STUDIO TURISM - S.R.L. modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
NOTIFICARE PDG BUSINESS GROUP - S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul sectorul 2, strada Doamna Ghica nr. 3, bloc 2, scara 1,
Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 etaj 5, ap. 22, inregistrata sub nr. J40/2593/2014, cod
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu unic de inregistrare 32874211, care a fost inregistrat sub
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului nr. 120846 din 14.03.2016.
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale (70/4.390.481)
TRAVEL STUDIO TURISM - S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Ionescu de la Brad Societatea NEW LOOK PROG - S.R.L.
nr. 81-85, camera nr. 2, etaj 1, ap. 1, inregistrata sub nr.
J40/5314/2000, cod unic de inregistrare 13144431, care ROMANIA
a fost inregistrat sub nr. 120829 din 14.03.2016.
(68/4.390.479) MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI


Societatea PDG BUSINESS GROUP - S.R.L.
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
HOTARAREA NR. 1
TRIBUNALUL BUCURESTI
din 10.03.2016 a actionarilor PDG DECOR ART
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 50848/11.03.2016
TRADING - S.R.L.
Subsemnatii, Persoana desemnata conform
DENISA VICTORITA POPA, nascuta pe data de O.U.G. nr. 116/2009, aprobata
22.05.1984 in Pitesti, domiciliata in str. Doamna Ghica nr. cu modificari si completari
3, bloc 2, scara 1, et. 5, ap. 22, sectorul 2, Bucuresti, prin Legea nr. 84/2010,
identificata prin C.I. seria RX nr. 374661, emisa de cu modificarile ulterioare,
SPCEP Sector 2 la data de 22.10.2013, si prin Decizia D.G. nr. 20
GABRIEL POPA, nascut pe data de 11.11.1984 in din data de 14.01.2010,
Comanesti, domiciliat in str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2, cu modificarile si
scara 1, et. 5, ap. 22, sectorul 2, Bucuresti, identificat prin completarile ulterioare - Pirinca Carmen
C.I. seria RX nr. 374662, emisa de SPCEP Sector 2 la Daniela
data de 22.10.2013, in calitate de actionari al PDG In baza cererii nr. 106063 din data 07.03.2016 si a
DECOR ART TRADING - S.R.L., am hotarat actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la
urmatoarele: Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
1. Schimbarea denumirii societatii din PDG DECOR Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea
ART TRADING - S.R.L. in PDG BUSINESS GROUP - si inregistrarea societatii:
S.R.L., incepand cu data prezentei. - denumire si forma juridica: NEW LOOK PROG -
2. Se modifica obiectul principal de activitate al S.R.L.;
societatii, din cod CAEN 4791 in cod CAEN 7022: - cod unic de inregistrare: 35792159;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 23

numar de ordine in registrul comertului: - numar de ordine in registrul comertului:


J40/3712/2016; J40/3808/2016;
- sediul social: Bucuresti, sectorul 5, Intrarea - sediul social: Bucuresti, sectorul 6, Calea Plevnei nr.
Giurgiului nr. 17, (fosta, Sos. Giurgiului nr. 164), camera 137C, C23, Corpul D in intregime (S+P+1+2), respectiv
2, ap. 43; camerele 51,52,53,54,55,56;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
960 - Alte activitati de servicii; 862 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie si
- activitate principala: stomatologica;
9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare; - activitate principala:
- capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 8621 - Activitati de asistenta medicala generala,;
02.03.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare; - capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii:
- fondatori: 23.02.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;
1. BALTATEANU ANA, cu domiciliul in Bucuresti, - fondatori:
sectorul 5, strada Cobadin nr. 10, bloc M201, scara 1, etaj 1. BACANU MIHAI - LUCIAN, cu domiciliul in
4, ap. 18; Bucuresti, sectorul 6, bulevardul Iuliu Maniu nr. 9, bloc
2. TUCAN FLORENTINA NICOLETA, cu domiciliul in 5P, scara 4, etaj 1, ap. 133;
Bucuresti, sectorul 5, strada Fat Frumos nr. 10, bloc P15, 2. COPACIU ELENA, cu domiciliul in Bucuresti,
scara 3, etaj 2, ap. 75; sectorul 1, Strada Marinarilor nr. 13;
- administrator: - administrator:
1. BALTATEANU ANA, puteri conferite: depline, cu 1. BACANU MIHAI - LUCIAN, puteri conferite:
depline, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 6, bulevardul
domiciliul in Bucuresti, sectorul 5, strada Cobadin nr. 10,
Iuliu Maniu nr. 9, bloc 5P, scara 4, etaj 1, ap. 133;
bloc M201, scara 1, etaj 4, ap. 18;
- durata de functionare: nelimitata.
- durata de functionare: nelimitata.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, a prezentului extras.
Partea a IV-a, a prezentului extras.
(72/4.390.604)
(71/4.390.601)
Societatea SSP TECHNIC PLATFORM - S.R.L.
Societatea NEUROPAIN - S.R.L.
ROMANIA
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI
TRIBUNALUL BUCURESTI
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52092/14.03.2016
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52018/14.03.2016
Persoana desemnata conform
Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata
O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari
cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010,
prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare,
cu modificarile ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20
prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010,
din data de 14.01.2010, cu modificarile si
cu modificarile si completarile ulterioare - Ciolan Carmen
completarile ulterioare - Robu Iuliana
In baza cererii nr. 87278 din data 24.02.2016 si a
In baza cererii nr. 89972 din data 25.02.2016 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la
actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea
Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii:
si inregistrarea societatii: - denumire si forma juridica: SSP TECHNIC
- denumire si forma juridica: NEUROPAIN - S.R.L.; PLATFORM - S.R.L.;
- cod unic de inregistrare: 35800367; - cod unic de inregistrare: 35800278;
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

- numar de ordine in registrul comertului: - cod unic de inregistrare: 35800251;


J4/3809/2016; - numar de ordine in registrul comertului:
- sediul social: Bucuresti, sectorul 6, prelungirea J40/3810/2016;
Ghencea nr. 94-100, bloc A3, etaj 6, ap. A3065; - sediul social: Bucuresti, sectorul 3, strada Liviu
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: Rebreanu nr. 27, camera 1, camera 2, camera 3, bloc
802 - Activitati de servicii privind sistemele de M12, scara 1, etaj P, ap. 4;
securizare; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
- activitate principala: 960 - Alte activitati de servicii;
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de - activitate principala:
securizare; 9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare;
- capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii: - capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii:
12.02.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare; 08.03.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;
- fondatori: - fondatori:
1. COZMA PAULA - OLIVIA, cu domiciliul in municipiul 1 BOZEANU ILEANA, cu domiciliul in Bucuresti,
Cluj-Napoca, Strada Izlazului nr. 14, ap. 71, judetul Cluj; sectorul 3, strada Plut. Petre Ionescu nr. 51, bloc 7, scara
2. CIORAN ADRIAN, cu domiciliul in Bucuresti, 2, ap. 117.
sectorul 6, prelungirea Ghencea nr. 94-100, bloc A3, ap. 2. IONESCU LILIANA, cu domiciliul in Bucuresti,
A3065; sectorul 3, drumul Gura Putnei nr. 53;
- administrator: - administrator:
1. CIORAN ADRIAN, cu domiciliul in Bucuresti, 1. IONESCU LILIANA, puteri conferite: depline, cu
sectorul 6, prelungirea Ghencea nr. 94-100, bloc A3, ap. domiciliul in Bucuresti, sectorul 3, drumul Gura Putnei nr.
A3065; 53;
- durata de functionare: nelimitata. - durata de functionare. nelimitata.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, a prezentului extras. Partea a IV-a, a prezentului extras.
(73/4.390.605) (74/4.390.606)

Societatea LOOK ELEGANCE 2001 - S.R.L. Societatea SOTS TINENT INVESTORS - S.R.L.

ROMANIA ROMANIA

MINISTERUL JUSTITIEI MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA


TRIBUNALUL BUCURESTI TRIBUNALUL BUCURESTI

EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52381/14.03.2016 EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52278/14.03.2016


Persoana desemnata conform Persoana desemnata conform
O.U.G. nr. 116/2009, aprobata O.U.G. nr. 116/2009, aprobata
cu modificari si completari cu modificari si completari
prin Legea nr. 84/2010, prin Legea nr. 84/2010,
cu modificarile ulterioare, cu modificarile ulterioare,
prin Decizia D.G. nr. 20 prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010, din data de 14.01.2010,
cu modificarile si cu modificarile si
completarile ulterioare - Stan Cristina completarile ulterioare - Maglasu Maria
Marinela Cornelia
In baza cererii nr. 114724 din data 10.03.2016 si a In baza cererii nr. 115061 din data 10.03.2016 si a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea
si inregistrarea societatii: si inregistrarea societatii:
- denumire si forma juridica: LOOK ELEGANCE 2001 - denumire si forma juridica: SOTS TINENT
- S.R.L.; INVESTORS - S.R.L.;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 25

- cod unic de inregistrare: 35800340; - cod unic de inregistrare: 35800243;


- numar de ordine in registrul comertului: - numar de ordine in registrul comertului:
J40/3813/2016; J40/3814/2016;
- sediul social: Bucuresti, sectorul 1, strada Virgil - sediul social: Bucuresti, sectorul 6, Splaiul
Plesoianu nr. 57, demisol (subsol); Independentei nr. 273, corp 1, etaj 3;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
642 - Activitati ale holdingurilor; 812 - Activitati de curatenie;
- activitate principala: - activitate principala:
6420 - Activitati ale holdingurilor; 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor;
- capital social: 20000 RON, integral varsat, data - capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii:
varsarii: 09.03.2016, total parti sociale: 2000 a cate 10 08.03.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;
RON fiecare, valoare participare straina totala: 20000.0 - fondator:
RON, echivalent EUR participare straina totala: 4444.44 1. STROE FLORIN, cu domiciliul in satul Caldararu,
EUR, valoare participare straina totala RON: 20000.0 comuna Cernica, Strada Unirii nr. 1, judetul Ilfov;
RON; - administrator:
- fondator: 1. STROE FLORIN, puteri conferite: depline si
1. FAKHRI FADI, cu domiciliul in Liban, Beirut, nelimitate, cu domiciliul in satul Caldararu, comuna
Cladirea Eden Garden, Strada Akhtal Saghir; Cernica, Strada Unirii nr. 1, judetul Ilfov;
- administrator: - durata de functionare: nelimitata.
1. KHEIRAT KARIM FABRICE, cu domiciliul in Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 36-40, scara
Partea a IV-a, a prezentului extras.
B, ap. 51-52;
(76/4.390.610)
- durata de functionare: nelimitata.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Societatea
Partea a IV-a, a prezentului extras.
MILENNIAL COMMUNICATIONS - S.R.L.
(75/4.390.609)

Societatea ROMANIA
S.F.S. CLEANING SERVICE TRD - S.R.L.
MINISTERUL JUSTITIEI

ROMANIA OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA


TRIBUNALUL BUCURESTI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52442/14.03.2016
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
TRIBUNALUL BUCURESTI
Persoana desemnata conform
O.U.G. nr. 116/2009, aprobata
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52726/14.03.2016 cu modificari si completari
Persoana desemnata conform prin Legea nr. 84/2010,
O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificarile ulterioare,
cu modificari si completari prin Decizia D.G. nr. 20
prin Legea nr. 84/2010, din data de 14.01.2010,
cu modificarile ulterioare, cu modificarile si
prin Decizia D.G. nr. 20 completarile ulterioare - Rusu Ninela
din data de 14.01.2010, In baza cererii nr. 105877 din data 07.03.2016 si a
cu modificarile si actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la
completarile ulterioare - Maglasu Cornelia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
In baza cererii nr. 117885 din data 11.03.2016 si a Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea
actelor doveditoare depuse, - la Oficiul Registrului si inregistrarea societatii:
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus - denumire si forma juridica: MILENNIAL
autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea COMMUNICATIONS - S.R.L.;
societatii: - cod unic de inregistrare: 35800200;
- denumire si forma juridica: S.F.S. CLEANING - numar de ordine in registrul comertului:
SERVICE TRD - S.R.L.; J40/3822/2016;
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

- sediul social: Bucuresti, sectorul 4, calea Vacaresti - sediul social: Bucuresti, sectorul 1, strada
nr. 342, bloc 17, scara 2, etaj 5, ap. 42; Dobrogeanu Gherea nr. 77, camera 1, etaj 3, ap. 8;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
731 - Publicitate; 862 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie si
- activitate principala: stomatologica;
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate; - activitate principala:
- capital social: 500 RON, integral varsat, data varsarii: 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata;
07.03.2016, total parti sociale: 50 a cate 10 RON fiecare; - capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii:
- fondatori: 04.02.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;
1. PIRVU IOANA-LUCIA, cu domiciliul in municipiul - fondator: DODAN GABRIELA, cu domiciliul in
Sibiu, strada Stefan cel Mare nr. 147, bloc 10, scara A, Bucuresti, sectorul 6, aleea Campul cu Flori nr. 12, bloc
ap. 2, judetul Sibiu; A49, scara D, etaj 1, ap. 50;
- administrator: - administrator: DODAN GABRIELA, puteri conferite:
1. PIRVU IOANA-LUCIA, puteri conferite: depline, cu depline, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 6, aleea
domiciliul in municipiul Sibiu, strada Stefan cel Mare nr. Campul cu Flori nr. 12, bloc A49, scara D, etaj 1, ap. 50;
147, bloc 10, scara A, ap. 2, judetul Sibiu; - durata de functionare: nelimitata.
- durata de functionare: nelimitata. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentului extras.
Partea a IV-a, a prezentului extras. (78/4.390.627)
(77/4.390.616)
Societatea ALTE ROTCIV - S.R.L.
Societatea DODERM - S.R.L.
ROMANIA
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI
TRIBUNALUL BUCURESTI
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52875/14.03.2016
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52461/14.03.2016 Persoana desemnata conform
Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata
O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari
cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010,
prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare,
cu modificarile ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20
prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010,
din data de 14.01.2010, cu modificarile si
cu modificarile si completarile ulterioare - Bolintiru Mihaela
completarile ulterioare - Dragomir Olivia
In baza cererii nr. 118026 din data 11.03.2016 si a
Monica
actelor doveditoare depuse, - la Oficiul Registrului
In baza cererii nr. 84381 din data 23.02.2016 si a Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus
actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul societatii:
Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea - denumire si forma juridica: ALTE ROTCIV - S.R.L.;
si inregistrarea societatii: - cod unic de inregistrare: 35802074;
- denumire si forma juridica: DODERM - S.R.L.; - numar de ordine in registrul comertului:
- cod unic de inregistrare: 35801753; J40/3837/2016;
- numar de ordine in registrul comertului: - sediul social: Bucuresti,sectorul 3, strada Codrii
J40/3836/2016; Neamtului nr. 5-7, cladirea B, camera nr. 1, ap. 74;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 27

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de 855 - Alte forme de invatamant;
consultanta tehnica legate de acestea; - activitate principala:
- activitate principala: 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational;
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica - capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii:
legate de acestea; 29.02.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;
- capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii: - fondator: TRINCA ELENA-STEFANIA, cu domiciliul
10.03.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare, in Bucuresti, sectorul 3, strada Racari nr. 6, bloc 38,
cota de participare la beneficii: 100%, cota de participare scara 1, etaj 9, ap. 114;
la pierderi: 100%; - administrator: TRINCA ELENA-STEFANIA, cu
- fondator: PETRE VICTOR, cu domiciliul in Bucuresti, domiciliul in Bucuresti, sectorul 3, strada Racari nr. 6,
sectorul 2, strada Lacul Amara nr. 4; bloc 38, scara 1, etaj 9, ap. 114;
- administrator: PETRE VICTOR, puteri conferite: - durata de functionare: nedeterminata.
depline, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 2, strada Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Lacul Amara nr. 4. Partea a IV-a, a prezentului extras.
- durata de functionare: nelimitata. (80/4.390.630)
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, a prezentului extras. Societatea ERIC RAPID SPEDITIONS - S.R.L.
(79/4.390.628)
ROMANIA
Societatea GILLY FITNESS - S.R.L.
MINISTERUL JUSTITIEI
ROMANIA
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI TRIBUNALUL ARGES

EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 5436/17.03.2016


OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
TRIBUNALUL BUCURESTI Directorul Oficiului Registrului
Comertului de pe langa
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 52860/14.03.2016 Tribunalul Arges conform
Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009,
O.U.G. nr. 116/2009, aprobata aprobata cu modificari
cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010,
prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile si
cu modificarile ulterioare, completarile ulterioare - Marinescu Iulia-Maria
prin Decizia D.G. nr. 20
In baza cererii nr. 15179 din data 16.03.2016 si a
din data de 14.01.2010,
actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul
cu modificarile si
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges a
completarile ulterioare - Rusu Ninela
dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si
In baza cererii nr. 116031 din data 11.03.2016 si a inregistrarea societatii:
actelor doveditoare depuse, - la Oficiul Registrului - denumire si forma juridica: ERIC RAPID
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus SPEDITIONS - S.R.L.;
autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea - cod unic de inregistrare: 35821416;
societatii: - numar de ordine in registrul comertului: J3/550/2016;
- denumire si forma juridica: GILLY FITNESS - S.R.L. - sediul social: satul Opresti, comuna Stalpeni nr. 168,
- cod unic de inregistrare: 35801702; camera 1, judetul Arges;
- numar de ordine in registrul comertului: - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
J40/3839/2016; Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare;
- sediul social: Bucuresti, sectorul 3, strada Racari nr. - activitate principala: 4941 - Transporturi rutiere de
6, bloc 38, scara 1, etaj 9, ap. 114; marfuri;
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

- capital social: 200 RON, integral varsat, total parti - fondator: DUMITRU MARIA, cu domiciliul in
sociale: 20 a cate 10 RON fiecare; municipiul Pitesti, Strada Alexandru Vericeanu nr. 1,
- fondator: ILIE CONSTANTIN-SORIN, cu domiciliul in judetul Arges;
satul Opresti, comuna Stalpeni, judetul Arges; - administrator: DUMITRU MARIA, puteri conferite:
- administrator: ILIE CONSTANTIN-SORIN, puteri depline, cu domiciliul in municipiul Pitesti, Strada
conferite: depline, cu domiciliul in satul Opresti, comuna Alexandru Vericeanu nr. 1, judetul Arges;
Stalpeni, judetul Arges; - durata de functionare: nedeterminata.
- durata de functionare: nelimitata. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, a prezentului extras.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, a prezentului extras. (82/4.393.120)

(81/4.393.117) Societatea TC LOGISTIC CONCEPT - S.R.L.

Societatea INEDIT BEAUTY STUDIO - S.R.L.


ROMANIA

ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI

MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA


TRIBUNALUL ARGES
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
TRIBUNALUL ARGES EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 5441/17.03.2016
Directorul Oficiului Registrului
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 5434/17.03.2016
Comertului de pe langa
Directorul Oficiului Registrului Tribunalul Arges conform
Comertului de pe langa O.U.G. nr. 116/2009,
Tribunalul Arges conform aprobata cu modificari
O.U.G. nr. 116/2009, prin Legea nr. 84/2010,
aprobata cu modificari cu modificarile si
prin Legea nr. 84/2010, completarile ulterioare - Marinescu Iulia-Maria
cu modificarile si In baza cererii nr. 15147 din data 16.03.2016 si a
completarile ulterioare - Marinescu Iulia-Maria actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul
In baza cererii nr. 15180 din data 16.03.2016 si a Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges a
actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges a inregistrarea societatii:
dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si - denumire si forma juridica: TC LOGISTIC CONCEPT
- S.R.L.;
inregistrarea societatii:
- cod unic de inregistrare: 35821386;
- denumire si forma juridica: INEDIT BEAUTY
- numar de ordine in registrul comertului: J3/554/2016;
STUDIO - S.R.L.;
- sediul social: municipiul Pitesti, Strada
- cod unic de inregistrare: 35821289;
Constructorilor nr. 6, camera 1, Cartier Craiovei, bloc 20,
- numar de ordine in registrul comertului: J3/553/2016;
scara A, etaj 2, ap. 11, judetul Arges;
- sediul social: municipiul Pitesti, Strada Pescarilor, - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
Cartier Razboieni, camera nr. 3, bloc H5, scara A, etaj Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare;
parter, ap. 2, judetul Arges; - activitate principala: 4941 - Transporturi rutiere de
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 - marfuri;
Alte activitati de servicii; - capital social: 200 RON, integral varsat, total parti
- activitate principala: 9602 - Coafura si alte activitati sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;
de infrumusetare; - fondator: BURNEA MARIAN-NICOLAE, cu domiciliul
- capital social: 200 RON, integral varsat, total parti in municipiul Pitesti, Strada Constructorilor nr. 6, bloc 20,
sociale: 20 a cate 10 RON fiecare; scara A, etaj 2, ap. 11, judetul Arges;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 29

- administrator: BURNEA MARIAN-NICOLAE, puteri 2. CRISTEA MADALINA, cu domiciliu in municipiul


conferite: depline, cu domiciliul in municipiul Pitesti, Brasov, Strada Pavilioanele C.F.R nr. 15, ap. 6, judetul
Strada Constructorilor nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 2, ap. Brasov;
11, judetul Arges; - administrator: CRISTEA MADALINA, puteri
- durata de functionare: nedeterminata. conferite: cf. statut societate, cu domiciliu in municipiul
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Brasov, Strada Pavilioanele C.F.R nr. 15, ap. 6, judetul
Partea a IV-a, a prezentului extras. Brasov;
(83/4.393.121) - durata de functionare: nedeterminata.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Societatea Partea a IV-a, a prezentului extras.
GREENSTEPS SOLUTIONS - S.R.L.-D.
(84/4.393.423)

ROMANIA Societatea UTI LOGISTICS ROMANIA - S.R.L.

MINISTERUL JUSTITIEI DECIZIE


OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI din 03.03.2016 a asociatului unic UTI
(NETHERLANDS) HOLDINGS B.V., de
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA nationalitate olandeza, cu sediul social in
TRIBUNALUL BRASOV Amsterdam, Fokkerweg 300, Gebouw 3A, 1438 AN
EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 6428/17.03.2016 Oude Meer, Olanda, inregistrata la Registrul
Comertului din Amsterdam sub numarul 34088111
Directorul Oficiului Registrului
Asociatul unic al UTI LOGISTICS ROMANIA - S.R.L.,
Comertului de pe langa
Tribunalul Brasov conform cu sediul social in Romania, Otopeni, str. Drumul Garii nr.
O.U.G. nr. 116/2009, 1A, etaj 3, camera 303, 304, 305 si 316, judetul Ilfov,
aprobata cu modificari inregistrata la Registrul Comertului Ilfov de pe langa
si completari prin Tribunalul Bucuresti, sub numarul J23/2176/2008, avand
Legea nr. 84/2010, CUI 17838550, am adoptat in unanimitate, urmatoarea
cu modificarile si decizie:
completarile ulterioare - Irinel Pasculet 1. Schimbarea sediul social pentru UTI LOGISTICS
ROMANIA - S.R.L., din Romania, Otopeni, str. Drumul
In baza cererii nr. 14892 din data 08.03.2016 si a
Garii Odai nr. 1A, etaj 3, camera 303, 304, 305 si 316,
actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul
judetul Ilfov, in Romania, Otopeni, str. Aurel Vlaicu nr. 9,
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov a
camera 4, judetul Ilfov.
dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si
2. Imputerniceste pe doamna SAVA LAURA MARIA,
inregistrarea societatii:
cetatean roman, fiica lui Stelian-Mihai si Mariana,
- denumire si forma juridica: GREENSTEPS
nascuta in Bucuresti, sectorul 2, la data de 27.08.1977,
SOLUTIONS - S.R.L.-D.;
cu domiciliul in Bucuresti, bd. Unirii nr. 70, bl. 4, sc. 4, etaj
- cod unic de inregistrare: 35824242;
- numar de ordine in registrul comertului: J8/632/2016; 4, ap. 111,sectorul 3, posesor al CI seria RR nr. 791038,
- sediul social: municipiul Brasov, Strada Pavilioanele eliberat de catre SPCEP, 3, la data de 16.08.2011, avand
C.F.R nr. 15, camera 1, ap. 6, judetul Brasov; Codul Numeric Personal 2770827451829, in calitate de
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 732 - persoana cu puteri speciale la UTI LOGISTICS
activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei ROMANIA - S.R.L., sa actioneze in numele Companiei si
publice; sa reprezinte Compania, in relatiile cu Registrul
- activitate principala: 7320 - activitati de studiere a Comertului Ilfov si orice probleme cu Registrul
pietei si de sondare a opiniei publice; Comertului pentru:
- capital social: 200 RON, integral varsat, total parti - schimbarea sediului social pentru UTI LOGISTICS
sociale: 20 a cate 10 RON fiecare; ROMANIA - S.R.L., din Otopeni, str. Drumul Garii Odai nr.
- fondatori: 1A, etaj 3, camera 303, 304, 305 si 316, jud. Ilfov, in
1. CRISTEA STEFANA, cu domiciliu in municipiul Romania Otopeni, str. Aurel Vlaicu nr. 9, camera 4,
Brasov, Strada Pavilioanele C.F.R nr. 15, ap. 6, judetul judetul Ilfov, precum si radierea sediului social UTI
Brasov; LOGISTICS ROMANIA - S.R.L. din Otopeni, str. Drumul
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

Garii Odai nr. 1A, et. 3, cam. 303, 304, 305 si 316, jud. domiciliul in orasul Voluntari, jud. Ilfov, str. Predeal nr. 43,
Ilfov; identificat cu C.I. seria IF nr. 420681, eliberata de
- pentru a inregistra Decizia Asociatului unic din SPCLEP Voluntari in data de 05.09.2014, cod numeric
03.03.2016, pentru UTI LOGISTICS ROMANIA - S.R.L.; personal 1760313434534, reprezentand o cota de 50%
- pentru a semna si inregistra noul Act Constitutiv, din capitalul social al societatii, si
pentru UTI LOGISTICS ROMANIA - S.R.L.; - PETCU ANA MARIA, cetatean roman, casatorita,
- sa depuna toate documentele necesare pentru nascuta in data de 29.12.1982 in mun. Tulcea, jud.
schimbarea sediului social si sa ridice documentele Tulcea, cu domiciliul in orasul Voluntari, jud. Ilfov, str.
emise de catre Registrul Comertului pentru UTI Predeal nr. 43, identificata cu C.I. seria IF nr. 285067,
LOGISTICS ROMANIA - S.R.L.;
eliberata de SPCLEP Voluntari in data de 08.06.2011,
- pentru orice alta cerere si/sau documente care vor fi
cod numeric personal 2821229360010, reprezentand o
utile in scopul inregistrarii la Registrul Comertului pentru
cota de 50% din capitalul social al societatii,
a schimba sediul social pentru UTI LOGISTICS
ambii in calitate de asociati ai Societatii SEBASTIAN
ROMANIA - S.R.L.;
Pentru indeplinirea acestei decizii, dna SAVA LAURA FISH IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul social in jud.
MARIA (persoana imputernicita) va semna in numele Ilfov, orasul Voluntari, str. Predeal nr. 43, C2, etaj, camera
Companiei si pentru Companie orice tip de documente 01, numar de ordine la Reg. Comertului Ilfov
necesare pentru Registrul Comertului. J23/2278/2013, C.U.I. 32070659, reprezentand 100%
Aceasta decizie a fost adoptata in unanimitate, de capitalul social al societatii, in temeiul Legii nr. 31/1990
catre reprezentantul legal al UTI (NETHERLANDS) privind societatile comerciale, asa cum a fost modificata,
HOLDINGS B.V., fiind redactata in aceasta zi, 03 martie precum si cu respectarea prevederilor Actului constitutiv
2016, intr-o singura (1) copie, cu valoarea originala. al societatii, am hotarat, prin vot secret, in sedinta de
(85/4.394.061) astazi, 11.03.2016, ora 11.00, la sediul societatii,
urmatoarele:
Societatea UTI LOGISTICS ROMANIA - S.R.L. 1. Se aproba modificarea sediului social al societatii
de la adresa inregistrata in prezent, situata in jud. Ilfov,
NOTIFICARE orasul Voluntari, str. Predeal nr. 43, C2, etaj, camera 01
Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa la adresa din jud. Ilfov, orasul Voluntari, Sos. Bucuresti
Tribunalul Ilfov notifica, in conformitate cu prevederile art. Nord nr. 15-23, parter, biroul nr. 3 (Cladirea Windsor din
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu Swan Office Park), in suprafata de 11,10 mp, conform
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului contractului de inchiriere nr. 57/11.03.2016 incheiat intre
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale societate si Societatea Max Fashion - S.R.L.
UTI LOGISTICS ROMANIA - S.R.L., cu sediul in orasul 2. Se aproba cesiunea survenita in conformitate cu
Otopeni, Strada Aurel Vlaicu nr. 9, camera 4, judetul Ilfov, prevederile Contractului de cesiune de parti sociale
inregistrata sub nr. J23/2176/2008, cod unic de incheiat intre Petcu Florin, in calitate de cedent si Petcu
inregistrare 17838550, care a fost inregistrat sub nr. Ana Maria, in calitate de cesionara, in data de
19344 din 16.03.2016. 11.03.2016, ora 10.00, prin care asociatul Petcu Florin a
(86/4.394.062) cedat toate cele 20 de parti sociale detinute de catre
acesta in cadrul societatii, cu o valoare nominala de 10 lei
Societatea fiecare, respectiv o valoare totala de 200 lei,
SEBASTIAN FISH IMPORT EXPORT - S.R.L. reprezentand 50% din capitalul societatii, catre Petcu
Ana Maria (asociat deja existent in cadrul societatii).
HOTARAREA NR. 1/11.03.2016
Prin urmare, noua componenta si structura a
a adunarii generale a asociatilor Societatii asociatilor, precum si a capitalului social, care reprezinta
SEBASTIAN FISH IMPORT EXPORT - S.R.L., un numar de 40 parti sociale (numerotate de la 1 la 40,
sediu social: jud. Ilfov, orasul Voluntari, str. Predeal inclusiv), cu valoare nominala de 10 lei fiecare, respectiv
nr. 43, C2, etaj, camera 01, numar de ordine la o valoare totala de 400 Iei, este urmatoarea:
Reg. Comertului J23/2278/2013, C.U.I. 32070659 Petcu Ana Maria, cetatean roman, casatorita, nascuta
Subsemnatii, in data de 29.12.1982 in mun. Tulcea, jud. Tulcea, cu
- PETCU FLORIN, cetatean roman, casatorit, nascut domiciliul in orasul Voluntari, jud. Ilfov, str. Predeal nr. 43,
in data de 13.03.1976 in mun. Bucuresti, sectorul 7, cu identificata cu C.I. seria IF nr. 285067, eliberata de
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016 31

SPCLEP Voluntari in data de 08.06.2011, cod numeric actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
personal 2821229360010, asociat unic, cu un numar de SEBASTIAN FISH IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul
40 parti sociale, numerotate de la 1 la 40, inclusiv, cu o in orasul Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 15-23,
valoare nominala de 10 lei fiecare, respectiv o valoare parter, biroul nr. 3 (Cladirea Windsor din Swan Office
totala de 400 Iei, reprezentand 100% capitalul social - Park), in suprafata de 11,10 mp, judetul Ilfov, inregistrata
participare la beneficii si pierderi. sub nr. J23/2278/2013, cod unic de inregistrare
3. Se revoca din functia de administrator Petcu Florin, 32070659, care a fost inregistrat sub nr. 19444 din
cetatean roman, casatorit, nascut in data de 13.03.1976 16.03.2016.
in mun. Bucuresti, sectorul 7, cu domiciliul in orasul (88/4.394.070)
Voluntari, jud. Ilfov, str. Predeal nr. 43, identificat cu C.I.
seria IF nr. 420681, eliberata de SPCLEP Voluntari in Societatea
data de 05.09.2014, cod numeric personal ALPINE CARPATIC CONSTRUCT - S.R.L.
1760313434534, incepand cu data de 11.03.2016.
Incepand cu aceasta data, se numeste administrator HOTARAREA NR. 2/16.03.2016
al societatii, Petcu Ana Maria, cetatean roman, Subsemnatii,
casatorita, nascuta in data de 29.12.1982 in mun. - VOFCENCO SURA, cetatean roman, cu CNP
Tulcea, jud. Tulcea, cu domiciliul in orasul Voluntari, jud. 1620627400154;
Ilfov, str. Predeal nr. 43, identificata cu C.I. seria IF nr. - APAVALOAIE ANAMARIA, cetatean roman, cu CNP
285067, eliberata de SPCLEP Voluntari in data de 2870324134228,
08.06.2011, cod numeric personal 2821229360010, am decis urmatoarele:
careia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru Art. 1. Subsemnatii, VOFCENCO SURA si
aceasta calitate, administratorul avand puteri depline, APAVALOAIE ANAMARIA, decid completarea obiectului
pentru o perioada nelimitata, incepand cu data de secundar de activitate cu urmatoarele coduri CAEN in
11.03.2016. actul constitutiv: 4779, 4789, 4791, 4799.
4. Se modifica/completeaza corespunzator Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman
prevederile Actului constitutiv al societatii, urmand ca neschimbate.
asociatul unic al societatii sa semneze un nou act
(89/4.394.071)
constitutiv al societatii care va cuprinde toate modificarile
survenite in cadrul societatii. Avand in vedere faptul ca, Societatea NEW AGE CONCEPT - S.R.L.
societatea va functiona avand asociat unic, se modifica
corespunzator prevederile actului constitutiv in sensul ca, HOTARARE
toate prevederile acestuia privind referiri la asociati devin
caduce, fiind aplicabile pe deplin prevederile Legii nr. a adunarii generale extraordinara a asociatilor
31/1990, modificata si republicata, privind functionarea NEW AGE CONCEPT - S.R.L. Voluntari, jud. Ilfov,
societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. Str. Scolii nr. 40A, bl. C1, sc. 2, et. 2, ap. 35
Hotararea a fost luata in unanimitate, prin vot secret, (J23/2412/2015; CUI 34769336)
astazi, 11.03.2016, orele 11.00, de catre asociatii I. La data de 10.02.2016, a avut loc Adunarea
societatii, reprezentand 100% capitalul social al societatii Generala Extraordinara a Asociatilor NEW AGE
si a fost redactata in 3 (trei) exemplare, putand fi pusa in CONCEPT - S.R.L.
aplicare incepand cu data semnarii ei. La adunare au fost prezenti asociatii:
(87/4.394.069) - LAZAR CRISTIAN, detinator al unui numar de 18
parti sociale, reprezentand 90% din capitalul social;
Societatea - BUCUR ANDREI - SIMEON, detinator al unui numar
SEBASTIAN FISH IMPORT EXPORT - S.R.L. de 2 parti sociale, reprezentand 10% din capitalul social.
A fost realizata reprezentarea in proportie de 100% a
NOTIFICARE detinatorilor capitalului social, adunarea putand adopta
Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa hotarari valabile.
Tribunalul Ilfov notifica, in conformitate cu prevederile art. Ordinea de zi a adunarii a fost urmatoarea:
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu 1. Adoptarea unei hotarari privind cesiunea unor parti
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului sociale ale societatii;
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1245/28.III.2016

2. Diverse. Societatea NEW AGE CONCEPT - S.R.L.


II. In urma dezbaterilor care au avut loc in cadrul
adunarii, a fost adoptata prezenta hotarare: NOTIFICARE
Art. 1. Se aproba cesionarea unor parti sociale ale Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa
societatii dupa cum urmeaza: Tribunalul Ilfov notifica, in conformitate cu prevederile art.
Asociatul BUCUR ANDREI SIMEON va ceda pachetul 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
de 2 (doua) parti sociale cu valoare nominala de 10 RON modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
fiecare, in valoare totala de 20 RON, in numerar, actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
reprezentand o cota de participatie de 10% la capitalul NEW AGE CONCEPT - S.R.L., cu sediul in orasul
social, catre celalalt asociat, LAZAR CRISTIAN. Voluntari, Strada Scolii nr. 40A, bloc C1, scara 2, etaj 2,
Art. 1.1. Cesiunea s-a realizat cu respectarea ap. 35, judetul Ilfov, inregistrata sub nr. J2312412/2015,
prevederilor din actul constitutiv al prezentei societati. cod unic de inregistrare 34769336, care a fost inregistrat
Art. 1.2. Ca urmare a cesiunii, BUCUR ANDREI
sub nr. 19562 din 16.03.2016.
SIMEON pierde calitatea de asociat, iar LAZAR
(91/4.394.086)
CRISTIAN devine asociat unic al NEW AGE CONCEPT -
S.R.L., detinand un numar de 20 de parti sociale, in Societatea
valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de
ALPINE CARPATIC CONSTRUCT - S.R.L.
200 lei, reprezentand 100% capitalul social.
Art. 2. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al NOTIFICARE
societatii.
Art. 3. Se imputerniceste Cabinetul de Avocat SDavid Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa
Alexandru sa redacteze documentele necesare pentru Tribunalul Ilfov notifica, in conformitate cu prevederile art.
inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
Tribunalul Ilfov a unei mentiuni care sa reflecte hotararile modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
adoptate de prezenta adunare precum si a actului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale
constitutiv actualizat. ALPINE CARPATIC CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul in
III. Prezenta Hotarare a Adunarii Generale satul Moara Vlasiei, comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor
Extraordinare a Asociatilor SNEW AGE CONCEPT - nr. 286, judetul Ilfov, inregistrata sub nr. J23/2086/2009,
S.R.L. a fost adoptata la data de 10.02.2016, in cod unic de inregistrare 26089100, care a fost inregistrat
unanimitate. sub nr. 19460 din 16.03.2016.
(90/4.394.085) (92/4.394.072)

EDITOR: GUVERNUL ROMANIEI

SMonitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala SUnirea Bucuresti

&JUYDGY|965171]
si IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 si 021.401.00.72
Tiparul: SMonitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1245/28.III.2016 contine 32 de pagini. Pretul: 32,00 lei ISSN 12204889