Sunteți pe pagina 1din 6

ANUNT DE RECRUTARE

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia organizeaza


concurs pentru ocuparea a 3 posturi:
- 1 post de Expert achizitii publice in cadrul Biroului Achizitii Publice,
Departament Control Financiar Preventiv si Achizitii Publice, Directia
Economica, pe durata nedeterminata;
- 1 post de Agent de Dezvoltare in cadrul Directiei Juridice si Resurse
Umane / Departamentul Resurse Umane, Parteneriate si Marketing
Regional / Compartimentul Parteneriate si Marketing Regional, pe
durata nedeterminata;
- 1 post de Agent de dezvoltare (Ofiter contractare) in cadrul Directiei
Organism Intermediar POR, Departamentul Evaluare, Selectie,
Contractare si Asistenta Tehnica POR, Compartimentul Contractare
POR, pe durata nedeterminata.

Concursul va avea loc in data de 14 iulie 2017, ora 10.00, la sediul


Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Aleea Teatrului
nr.1, Craiova.

Bibliografie si conditii de participare

1. Expert achizitii publice, Directia Econominca, Departamentul


Control financiar preventiv si achizitii publice, Biroul Achizitii
Publice

Descrierea postului – atributii principale:


• Intocmeste planul anual al achizitiilor publice la nivelul ADR;
• Asigura realizarea achizitiilor publice prevazute in planul anual al achizitiilor publice,
aprobat la nivelul ADR;
• Participa la receptionarea produselor, serviciilor achizitionate, inclusiv in cadrul
contractelor de finantare din axele prioritare de asistenta tehnica;
• Urmareste realizarea obligatiilor din contractele cu furnizorii de bunuri si servicii;
• Participa la elaborarea rapoartelor de progres aferente contractelor de finantare, precum si
a altor documente anexa necesare, in cadrul axelor prioritare de asistenta tehnica din POR,
POS CCE.
• Centralizeaza referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesitatilor obiective;
• Intocmeste documentatiile de atribuire pentru achizitiile publice realizate de ADR SV
OLTENIA – fisa estimativa de pret, nota justificativa privind alegerea procedurii, nota
justificativa privind criteriile de selectie si calificare, nota justificativa privind criteriul de
atribuire, fisa de date a achizitiei, modele de documente, inclusiv modelul de contract;
• Organizeaza si desfasoara in bune conditii licitatiile conform legii si a procedurii de achizitii
publice, inclusiv cele derulate prin SEAP ;
• Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii
stabilite de legislatia în vigoare;
• Realizeaza si transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând
mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire catre
SEAP, dupa caz, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;
• Primeste de la ANRMAP notificarile privind invalidarea unor anunturi, remediaza lipsurile
sau omisiunile, conform motivatiei pe care se sustine notificarea în cauza, precum si
acceptul sau refuzul de la derogarile solicitate;
• Participa la redactarea raportului procedurii de atribuire si apoi, contractului de achizitie
publica si le înainteaza spre avizare si semnare entitatilor abilitate din cadrul autoritatii
contractante, in calitate de membru/secretar in comisiile de evaluare;
• Întocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente continute
de acesta, specificate conform legislatiei în vigoare;
• Pune la dispozitie CNSC documentele solicitate pentru solutionarea eventualelor contestatii
privind derularea procedurii de achizitii publice în cadrul Institutului;
• Urmareste modul de derulare a contractelor de achizitie semnate, administreaza contractele
de achizitie semnate de agentie si cele aflate in derulare;
• Studiază, însuşeşte, respectă şi aplică legislaţia, normele şi normativele, ordinele şi
instrucţiunile care reglementează activitatea de achiziţii publice, urmăreşte aplicarea şi
respectarea acestora de către ceilalţi participanţi la desfăşurarea acestei activităţi;
• Arhiveaza documentele aferente activitatii, in conformitate cu legislatia nationala si
comunitara relevanta;
• Furnizeaza date pentru elaborarea rapoartelor periodice catre AM POR si AM POS CCE
privind stadiul achizitiilor publice desfasurate, in conformitate cu procedurile aprobate si
instructiunile AM POR si AM POS CCE.

Bibliografie
• Legea 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, modificata si completata
prin Ordonanta de Urgenta nr. 111/2004;
• Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiztie publica/acordului-cadru din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune
de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Conditii de participare:
• Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, specialitate – economic, tehnic,
juridic;
• Vechime in specialitatea studiilor, minim 3 ani;
• Experienta in domeniul achizitiilor publice, minim 2 ani;
• Cunostinte de limba engleza, nivel mediu;
• Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet), nivel mediu;
• Permis de conducere auto – categoria B;
• Diploma/Certificat de absolvire Expert achizitii publice, cod COR 214946, acreditate.

2. Agent de Dezvoltare in cadrul Directiei Juridice si Resurse


Umane / Departamentul Resurse Umane, Parteneriate si Marketing
Regional / Compartimentul Parteneriate si Marketing Regional

Descrierea postului – atributii principale:


• Participarea la identificarea parteneriatelor intre ADR SV Oltenia si diferite entitati
publice sau private in vederea promovarii regiunii, formuleaza propuneri de contracte
de parteneriat;
• Participarea la realizarea / actualizarea bazei de date cu programele de finantare care
pot fi accesate de catre potentialii beneficiari, precum si la actiunile de promovare a
oportunitatilor de investitii din regiune in mediile de afaceri din tara si strainatate;
• Participarea la identificarea, realizarea si implementarea proiectelor din cadrul
schemelor de finantare comunitare sau guvernamentale pentru care ADR Sud-Vest
Oltenia este eligibila (cu exceptia POR 2014-2020);
• Participarea si organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (targuri, expozitii
etc.);
• Participarea la activitatile de dezvoltarea si promovare a polilor de competitivitate de
interes national si international si a clusterelor constituite la initiativa ADR S-V Oltenia
la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia;
• Participarea la informarea si consilierea solicitantilor de fonduri europene,
guvernamentale (exclusiv POR);
• Participarea la promovarea oportunitatilor de investitii din regiune;
• Participarea la realizarea materialelor de promovare si comunicare.

Bibliografie
• Legea 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania modificata si completata de
Ordonanta de Urgenta nr. 111/2004;
• Hotararea de Guvern 398/2015 privind stabilirea cadrului institutional de coordonare si
gestionarea a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea numarul 98/2016 privind achizitiile publice;
• Manualul Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe (Programe de
Cooperare Teritoriala 2014-2020).

Conditii de participare:
• Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime in specialitate, minim 2 ani;
• Cunostinte de limba engleza, nivel avansat;
• Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point), nivel mediu;
• Permis de conducere auto – categoria B.

3. Agent de Dezvoltare in cadrul Directiei Organism Intermediar


POR / Departamentul Evaluare, Selectie, Contractare si Asistenta
Tehnica POR / Compartimentul Contractare POR

Descrierea postului – atributii principale:


• Intocmeste si verifica documentatiile de contractare pentru proiectele anuntate pentru
finantare si le transmite AM POR in vederea verificarii si aprobarii, în conformitate cu
procedura stabilita prin manualul de proceduri specifice;
• Notifica solicitanţii cu privire la rezultatele etapei de contractare;
• Formuleaza punctul de vedere cu privire la contestaţiile depuse de către solicitanţii de
finanţare, daca este solicitat in acest sens si pregateste documentatia solicitata in vederea
transmiterii catre AM POR (daca este cazul), în conformitate cu procedura stabilita prin
manualul de proceduri specifice;
• Participa la reverificare anumitor etape ale procesului de contractare în conformitate cu
prevederile procedurale privind verificarea atribuţiilor delegate, şi/sau privind procesul de
contractare, precum şi cu recomandările emise în cadrul rapoartelor emise de
structurile/instituţiile cu atribuţii de verificare/auditare/control;
• Efectueaza vizite precontractuale daca procedurile de lucru/instructiunile AMPOR prevad
aceasta activitate
• Introduce în SMIS/mySMIS datele legate de procesul contractare, în conformitate cu
procedurile specifice
• Furnizeaza date pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul procesului de contractare, in
conformitate cu procedura stabilita prin manualul de proceduri specifice si a instructiunilor
AM POR, precum și pentru orice alte raportări/situaţii solicitate de AMPOR;

Bibliografie
• Legea 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, modificata si completata
prin Ordonanta de Urgenta nr. 111/2004;
• Programul Operational Regional 2014-2020 (www.inforegio.ro);
• Ghidului solicitantului. Conditii generale privind accesarea fondurilor în cadrul POR
2014-2020(www.inforegio.ro);
• Ghidul solicitantului. CONDIȚII SPECIFICE de ACCESARE a FONDURILOR ÎN
CADRUL APELULUI DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/b/1, AXA PRIORITARĂ 3,
PRIORITATEA DE INVESTIțII 3.1 OPERAȚIUNEA B – cladiri publice
(www.inforegio.ro);
• Hotărârea 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional
în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale
• Hotărârea 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
• Legea 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare
• Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în
sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii
2014-2020

Conditii de participare:
• Studii superioare absolvite cu diploma de licenta; Specialitate – economic, tehnic,
juridic
• Vechime in specialitate, minim 3 ani;
• Cunostinte de limba engleza, nivel mediu;
• Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet), nivel mediu;
• Permis de conducere auto – categoria B;
• Experienta in managementul de proiect constituie un avantaj.
Actele necesare depunerii dosarelor de concurs

1. Cerere de inscriere;
2. Curriculum Vitae in format european;
3. Copie dupa carnetul de munca (incluzand vechimea in munca pana la data de 31.12.2010 –
daca este cazul);
4. Extras din REVISAL, eliberat de ITM, care sa ateste vechimea in munca si in specialitate,
pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2011 si pana in prezent (daca este cazul);
5. Cazier judiciar;
6. Copie dupa cartea de identitate/buletinul de identitate;
7. Copie dupa actul (diploma) de studii;
8. Copie dupa foaia matricola;
9. Copie dupa diplome si certificate de absolvire curs / programe de formare profesionala;
10. Copie dupa permisul de conducere .

Documentele in copie, necesare pentru dosarele de concurs, vor fi insotite de originale sau
copii legalizate, pentru proba autenticitatii.

Dosarele se vor depune la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,
Craiova, Aleea Teatrului nr.1, telefon 0251/411869, in perioada 03 – 07 iulie 2017, intre
orele 9,00 - 16.00.

Conditii de organizare a concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe eliminatorii:


1. Limba engleza si calculator (nota minima 7);
2. Proba scrisa, conform bibliografiei (nota minima 7);
3. Interviu de selectie, in limba romana si in limba engleza (nota minima 7).

DIRECTOR GENERAL
Marilena BOGHEANU

Vizat,
Director JRU
Lavinia CRETU

Intocmit,
Sef Dep. RU si PMR
Cristina MIHALSCHI