Sunteți pe pagina 1din 5

#$ $t Yffinr$$n*nsffirx

-e$il$
Citili ;i celel dLecdrii ale lui ffi
Jill lomlinson
Bufniga care se temea de intuneric
Gorila care uoia sd facd mare
se

Pinquinul care aoia sd afle mai muke

Pis
r
icutq
corg Yoiq'
so
a)
qiungo
ocO$O
ilusLrofii a" ? Alul HOflard
Troducere d.in limbc enslezd ae HArilenO lOvu

rt,euoi
Cuprins

[In cosa) neobisnuit

Un du-te-vino fdrd rost ZO

Foc osto door co sd se omuze 30

Pisicuqo pe schiuri 38

Un drum cu multd umezeold

Suzq oproope cd se scufundd

Spre cosd cu mosino?

ffi
ffiffi
ffi
Acosd, in sfor;it
ffi
ffi
Suzg erc o pisicutd vo"rgc.to. Aveo mustdti

olbe, tepene, si o pereche grozovd de sosetute pe

labuqele din foga.

Suzg locuio in coso unui pescor dintr-un

sdtuc din Fronto, oflot pe molul morii. Pescorul

oveo potru baieqi. Pierre oveo zece oni, Henri oveo

opt, Poul oveo sose, ior Gobg oveo potru oni, oso

cd, otunci cdnd se osezou unul longd celdlolt,


fdceou scorcl mdgorului. Togi bdietii se jucou cu so tind posul cu eG preo mult. Dintr-un solt opuco

Suzg si o luou cu ei peste tot. hdrtio cu gherutele, opoi ior si ior. Poul se oprecr

Pierre, cel moi more dintre copii, ii focuse lui sd-si trogd sufletul si o odemeneo, ogitdnd hortio

Suzq un loc de zgrepgdnat, infdsurdnd o bucotd chior deosupro copului ei. Suzg sdreo intruno co

roasd de corpetd in jurul unuio dintre picioorele s-o prindd, ior Poul trdgeo repede ghemotocul in

greooie ole mesei rnosive din bucdtdrie. Acolo sus, cdnd Suzg se opropio preo mult. Cu Poul se

Suzg isi putec oscuti gheorele oricdnd pofteo. arnltza teribil.

Henri stio ccre sunt locurile de pe burtico ei Dor Gobg, cel moi mic, ero cel moi grozov

pestrigd unde ii pldcec cel moi mult sd fie Suzg il odoro - si oveo un motiv tore ciudot.
gddilotd. Desi restul corpului ii ero ocoperit de Gobg nu stio cum se mdngoie o pisicd. in generol,

dungi negre, burtico lui Suzg ero cofenie cu pete pisicilor 1e ploce sd fie mdngdiote de 1o ccp spre

negre. Henri spuneo cd deosupro e tigru si coodd, in sensul de crestere o blaniqei. Dor Gobg

dedesubt e leopord. in orice cclz, se pricepeo de o mdngdio mereu invers, de 1o coodd spre cop, ior

minune 1o godilor. lui Suzg ii ploceo tore mult. Se olinto multumitd

Poul i-o fdcut o jucorie. A legot un ghemotoc pc longd mdno lui, torcdnd co o mosind de cusut,

de hortie de copdtul unei sfori lungi pe core indemndnduJ porcd sd o mdngdie intruno.

o tAra pe pdmdnt pentru cG eo s-o vdneze. Suzg ii placeo csto moi mult decdt orice pe lume.
puteo sd olerge foorte repede, ior Poul nu reuseo l)cr, chior moi mult si decdt so mdndnce peste .

B 9
Ior lui Suzg ii pldceo pe;tele cdt se poo.te de s-or fi ingrdsot docd boiegii n-or fi ontrenot-o in
mult - ceeo ce ero un lucru bun, cdci clsto ero ceeo iooco 1or.
ce mdnco 1o micul dejun si lo cind zi de zi. Lui Suzg nu-i ploceo deloc <rtunci cond bdiegii
Boiegii isi ojutou mereu totol cdnd veneo crou plecoqi 1o ;coo1d si nu oveo cu cine sd se jooce;
ocosd cu borco. plina de peste. in fiecore zi nimeni core so trogo de sforicicd, sd-i orunce
il osteptou pe torm - Pierre si Henri si Poul si o minge sou s<r se cGtdre in copoci cu eo. Cutreiero

Gobg gi Suzg. sinquro pe dig, impleticindu-se in picioorele


Suzg oveo voie sd md.ndnce pe sdturote r uturor, sou rcttdceo pe compul de dincolo de sot.
pestele core ero preo mic pentru intr-o zt c,lergape comp dupd fluturi cdnd
o. fi vandut. intotdeouno (lprocpe cd s-o lovit de un cos urios. Suzg ercr
rcmcrneo cevo pentru obisnuitd cu cosurile - Pe tdrm erou de toclte
Suzg, chior doco (clurile -, dor dsto ero mult moi more. S-o

borbotul nu prindeo ccrtdrot cu greu pdno 1o morgineo de sus si o


intotdeouno multi privit induntru. Cosul erc otAt de more, incdt in
pesti. in mod sigur cl se oflo chior si un scdunel din lemn. Ior sub

scounel ercl un loc pldcut 1o umbrd.

Erc o zi toridd, oso cd Suzg s-o hotdrdt sd

trogd un pui de somn. A sdrit cu grijo induntru

11