Sunteți pe pagina 1din 2

3.7.

Venituri și cheltuieli
Veniturile
Veniturile reprezintă resursele financiare formate în rezultatul comercializării unor produse,
servicii, lucrări executate altor agenţi economici;
Veniturile apar ca un rezultat al efectuării unor cheltuieli.
Pentru a planifica intrările de mijloace băneşti, trebuie să se facă calcule pe mai multe categorii
de venituri.
Conform Planului de conturi acestea sunt următoarele:
 Veniturile din activitatea operațională- cuprind sumele din activitatea de
bază a întreprinderii. Acestea include:
a.Veniturile din vânzări- încasări din vânzarea produselor, mărfurilor și serviciilor.
b. Alte venituri operaționale- cuprind sumele primite sau de primit din vânzarea activelor
curente, arenda curentă, amenzi, penalități, despăgubiri,etc.
 Veniturile din activitatea de investiții- sumele din ieșirea și recalcularea activelor pe termen
lung, din vânzarea activelor nemateriale, terenuri, mij.fixe, etc.
 Venituri din activitatea financiară- cuprind suma veniturilor din intrarea activelor cu titlul
gratuit, diferențe de curs valutar, subvenții, prime, premii, etc.
 Venituri excepționale- venituri de la companii de asigurare sub formă de despăgubiri ca urmare
a pierderilor din calamitățile naturale, perturbări politice ș.a. evenimente excepționale.
Cheltuielile
Oricarea ar fi tipul de activitate a unei întreprinderi cheltuielile sunt inevitabile.
În dările de seamă financiare şi în evidenţa contabilă cheltuielile se reflectă în baza metodei de calcul
pentru perioada în care au apărut şi includ cheltuieli:
 în activitatea operaţională
 în activitatea de investiţii
 în activitatea financiară
 pierderi excepţionale
1.Cheltuielile activității operaționale - cuprind cheltuielile ocaziționate de efectuarea activității de
bază a întreprinderii și cuprind:
a. costul vânzării- consumuri materiale, retribuire muncii, consumuri nemateriale de producție-
exprimă numai ceea ce s-a consumat efectiv din aceste resurse pentru producerea bunurilor.
b.Cheltuieli comerciale - sunt cheltuieli aferente desfacerii produselor, mărfurilor și serviciilor.
Acestea cuprind: cheltuieli de ambalare, transport, servicii de mk, reclama, remunerarea muncii
personalului în comerț, cheltuieli privind returnarea și reducerea prețului produselor vândute,etc.
c.cheltuieli generale și administrative- sunt cheltuieli privind deservirea și gestiunea
întreprinderii în ansamblu. Acestea cuprind: retribuirea muncii pers.de conducere, contribuțiile pentru
asigurări sociale, medicale, pensii, uzura mijl.fixe cu destinație administrative, cheltuieli de deplasare,
securitate, pază, cercetări științifice, etc.
d.Alte cheltuieli operaționale- amenzi, penalități, palta dobânzilor, suma diferențelor dintre
stocurile și valoarea reziduală ș.a.
2.Cheltuielile activității de investiții - rezultă din ieșirea activelor pe termen lung - cheltuieli
privind ieșirea activelor nemateriale, terenurilor, mijloace fixe, etc.
3.Cheltuielile activității financiare –rezultă din modificarea mărimii și structurii capitalului
propriu, înmprumuturilor și creditelor întreprinderii - pierderi de curs valutar, plățile pentru activele
nemateriale luate în chirie,ș.a.
4.Pierderi excepționale - acestea cuprind daune provocate de calamitățile natural, perturbații
politice, modificarea legislației țării, evenimente excepționale,etc.
Există o diferență dintre noțiunile de costuri și cheltuieli:
Costurile reprezintă resurse utilizate pentru fabricarea produselor și prestarea serviciilor în
scopul obținerii profitului. Acestea sunt neapărat legate de procesul de producție.
Cheltuielile reprezintă resursele utilizate și pierderile care apar ca rezultat al activității
economico-financiare și nu sunt neapărat legate de procesul de producție.
Spre deosebire de costuri, cheltuielile nu se includ în costul vânzărilor, se reflectă în raportul
privind rezultatele financiare și se scad din venituri la determinarea rezultatului perioadei de gestiune.
În dependență de reflectarea costurilor în costul produselor finite deosebim:
a. Costuri directe- sunt identificate nemijlocit pe un anumit produs: materie primă, energie,
retribuirea muncii lucrătorilor din activitatea de prod, etc.
b. Costuuri indirecte - nu sunt identificate direct pe produs: amortizarea mijloacelor fixe, retribuirea
muncii muncitorilor auxeliari, arenda, etc.
În funcție de modul de modificare a costurilor în funcție de volumul producției fabricate, deosebim:
a. costuri variabile - se modifică proporțional cu volumul producției fabricate: materie primă, apă,
salarii, etc.
b. Costuri constante - rămân nemodificate indiferent de variația volumului de producție fabricată:
salariile personalului administrativ, arenda, etc.
Este foarte necesar ca la nivel de afacere să se ducă evidența fluxului de numerar.
Fluxul de numerar reprezintă toate plăţile şi încasările care au loc în întreprindere într-o
anumita perioadă de timp.
Fluxul mijloacelor băneşti serveşte drept indicator care arată capacitatea întreprinderii de a
asigura necesarul mijloacelor băneşti pentru a putea satisface plăţile curente şi a dezvolta afacerea.
În Fluxul de numerar - Intrările şi Ieşirile banilor se atribuie la perioada când acestea au loc de
facto.
Fluxul de mijloace băneşti nu reflectă profitul ce va fi obţinut din afacerea pe care o planificaţi,
însă el reflectă mişcarea banilor şi suficienţa lor în afaceri.
Raportul privind rezultatele financiare ale unei activităţi antreprenoriale
Prin compararea veniturilor şi cheltuielilor se determină rezultatul. Acesta din urmă îmbracă
forma de profit, dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile şi formă de pierderi în situaţia inversă.
Calcularea rezultatului financiar se va efectua după următoarele formule:
Venit brut din vânzări – Costul vînzărilor = Profit brut
Profit brut – Cheltuieli generale și administrative = Profit impozabil
Profit impozabil – Impozit pe profit = Profit net
Veniturile şi cheltuielile nu sunt evidenţiate în contabilitate la nivelul bilanţului, ci în raportul
privind rezultatele financiare, în care sunt reflectate conturile de VENITURI pentru contabilizarea
câştigurilor sau încasărilor şi conturile de CHELTUIELI pentru contabilizarea plăţilor sau cheltuielilor.
Profitul (beneficiul) sau pierderea se calculează prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. Acest
rezultat (dacă este pozitiv) va mări capitalul propriu al asociaţiei, iar dacă este negativ va micşora
capitalul propriu şi va apărea în pasivul bilanţului.

S-ar putea să vă placă și