Sunteți pe pagina 1din 6

FORMULAR PENTRU INFORMATIILE OFERITE DEPONENTILOR

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului


Depozitele constituite la GARANTI Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
BANK SA sunt protejate de catre: (FGDB)1
Plafon de acoperire: Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR
per deponent per institutie de credit 2 . Valoarea
minima de la care se platesc compensatii
pentru depozitele aferent carora nu a avut loc
nicio tranzactie în ultimele 24 de luni este
stabilita de catre Fondul de Garantare a
Depozitelor Bancare.
Daca aveti mai multe depozite plasate la Toate depozitele plasate la aceeasi institutie
aceeasi institutie de credit: de credit sunt "agregate" si cuantumul total
este supus plafonului de acoperire stabilit la
echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR 2.
Daca aveti un cont comun cu alta persoana Se aplica plafonul de acoperire stabilit la
(alte persoane): echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR
separat, pentru fiecare deponent 3.
Perioada de punere la dispozitie a 7 zile lucratoare
compensatiilor cuvenite în caz de
indisponibilizare a depozitelor plasate la
institutia de credit:
Moneda de plata a compensatiei: RON
Date de contact: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Bucureşti, Str. Negru Voda, nr 3, corp A3, et 2,
Cod 030774
Telefon 0314 232 882; 021 326 6020
E-mail: office@fgdb.ro / comunicare@fgdb.ro
Informatii suplimentare: www.fgdb.ro
Confirmare de primire de catre deponent: Nume si prenume / Denumire: FLORINA
DUMITRASCU
Cod client / CNP / CUI: 2770429511665
Data: 07/12/2020
Semnatura
Informatii suplimentare: Toate informatiile de mai jos

GARANTI BANK S.A. SWIFT: UGBIROBU


Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5 CUI: RO25394008
Business Center, Novo Park 3 R.B.–P.J.R.–40–066/2009
Clădirea F, Et. 5 şi 6, Sector 2, Bucureşti Nr. Înreg. Reg. Com.: J40/4429/2009
Telefon: +(40-21) 208 92 60 Capital social: 1.208.086.946 RON
Fax: +(40-21) 208 92 86
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro
Pagina 1 din 3
INFORMATII SUPLIMENTARE
1
Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra
Depozitul dumneavoastra este acoperit de o schema contractuala recunoscuta în mod oficial ca
schema de garantare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia
dumneavoastra de credit, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la
echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.
2
Plafonul general de acoperire
În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este în masura sa
îsi îndeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata
compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare
compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per
institutie de credit. Acest lucru înseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit
sunt agregate pentru determinarea încadrarii în plafonul de acoperire. De exemplu, daca un
deponent detine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR si un cont curent în care are
20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.
In anumite cazuri, depozitele sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR,
pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata în cont la institutia de credit
în cauza sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit,
dupa cum urmeaza: i) depozitele care rezulta din tranzactii imobiliare referitoare la bunuri
imobile cu destinatie locative; ii) depozitele rezultate din evenimentul pensionarii, disponibilizarii,
din situatia de invaliditate sau deces al deponentului; iii) depozitele rezultate din încasarea unor
indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau
pentru condamnari pe nedrept. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro
3
Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune
În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de
100.000 EUR se aplica fiecarui deponent. Depozitele într-un cont ai carui beneficiari sunt doua
sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau
grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si când ar fi fost
plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.
4
Plata compensatiilor
Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare, Str. Negru Voda nr 3, corp A3, et. 2, Bucureşti, Cod 030774, Telefon 0314 232 882;
031 326 6020, E-mail: office@fgdb.ro / comunicare@fgdb.ro. Aceasta va va pune la dispozitie
compensatiile cuvenite (pâna la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile
lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia în acest termen, va recomandam sa contactati
schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteti pretinde plata compensatiei
poate fi limitat. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.

ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE


Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute
de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit
indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra
respectivului deponent.

GARANTI BANK S.A. SWIFT: UGBIROBU


Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5 CUI: RO25394008
Business Center, Novo Park 3 R.B.–P.J.R.–40–066/2009
Clădirea F, Et. 5 şi 6, Sector 2, Bucureşti Nr. Înreg. Reg. Com.: J40/4429/2009
Telefon: +(40-21) 208 92 60 Capital social: 1.208.086.946 RON
Fax: +(40-21) 208 92 86
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro
Pagina 2 din 3
LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE

1. Depozite ale unei institutii de credit facute în nume si cont propriu, cu respectarea
prevederilor art. 64 alin. (2)
2. Instrumente care se încadreaza în definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite
la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
3. Depozitele rezultate din tranzactii în legatura cu care au fost pronuntate hotarâri judecatoresti
definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei în domeniul
prevenirii si combaterii spalarii banilor. Încadrarea depozitelor în aceasta categorie se
realizeaza de schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritatile
competente, de la institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile ori de la
lichidatorul desemnat de instanta, dupa caz.
4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificata pâna la momentul când
acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
7. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt acestia definiti la art. 2 lit. A pct.
5 si 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu
modificarile si completarile ulterioare
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de
legislatia pietei de capital
9. Depozite ale fondurilor de pensii
10. Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care
izvorasc din acceptari proprii si bilete la ordin

GARANTI BANK S.A. SWIFT: UGBIROBU


Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5 CUI: RO25394008
Business Center, Novo Park 3 R.B.–P.J.R.–40–066/2009
Clădirea F, Et. 5 şi 6, Sector 2, Bucureşti Nr. Înreg. Reg. Com.: J40/4429/2009
Telefon: +(40-21) 208 92 60 Capital social: 1.208.086.946 RON
Fax: +(40-21) 208 92 86
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro
Pagina 3 din 3
INFORMATION FORM FOR DEPOSITORS

Basic information about the protection of the deposit


All deposits made at GARANTI The Bank Deposit Guarantee Fund (FGDB) 1
BANK SA are protected by:
Coverage limit: The equivalent in RON of 100.000 EUR per
depositor per credit institution 2 . The minimum
value from which compensation may be paid for
the deposits that have not been used in any
transaction over the past 24 months is
established by the Guarantee Fund for Bank
Deposits.
If you have several deposits opened at the All deposits opened at the same credit
same credit institution institution are "aggregated" and their total value
is submitted to the coverage limit established at
the equivalent in RON of 100.000 EUR 2 .
If you have a shared bank account with another The coverage limit established at the equivalent
person (other persons): in RON of 100.000 EUR shall apply separately,
for every depositor .
The period to provide the deserved 7 business days 4
compensations in case the deposits, opened at
the credit institution, become unavailable:
The compensation shall be paid in: RON
Contact details: The Bank Deposit Guarantee Fund
Bucharest, 3 rd Negru Voda street, building A3,
2 nd floor, postal code 030774
Phone: 0314 232 882; 021 326 6020
E-mail: office@fgdb.ro / comunicare@fgdb.ro
Additional information: www.fgdb.ro
The depositor’s acknowledgement of receipt: First & last name / Company name: FLORINA
DUMITRASCU
Customer code / PIN / CUI: 2770429511665
Date: 07/12/2020
Signature:
Additional information: All information mentioned below

GARANTI BANK SA SWIFT: UGBIROBU


5th Fabrica de Glucozã Street CUI: RO25394008
Business Center, Novo Park 3 R.B.–P.J.R.–40–066/2009
Registered with the Trade Registry
Building F, floor 5th and 6th , 2nd district, Bucharest
J40/4429/2009
Phone: +(40-21) 208 92 60 Fax: +(40-21) 208 92 86
Share capital: 1.208.086.946 RON
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro
Page 1 of 3
ADDITIONAL INFORMATION
1
Responsible scheme with the protection of your deposit
Your deposit is covered by a statutory scheme known officially as the deposit guarantee
scheme. In case the deposits opened at the credit institution become unavailable, the deposits
are covered within the coverage limit established at the equivalent in RON of 100.000 EUR.
2
The general coverage limit
In the event that a deposit is unavailable because a credit institution is unable to comply with its
payment obligations according to the applicable contractual and legal conditions, the
compensations shall be paid to the depositors according to the deposit guarantee scheme.
Every compensation has a maximum coverage limit established at the equivalent in RON of
100.000 EUR per credit institution. This means that all deposits opened at the same credit
institution are aggregated in order to establish whether and how they match the coverage limit.
For example, if a depositor has a saving account of 90.000 EUR and a current account of
20.000 EUR, such depositor will only receive the equivalent in RON of 100.000 EUR.
In certain cases, the deposits are covered even beyond the equivalent in RON of 100.000 EUR
for a period of 12 months from the date when the amount was received into the account of the
respective credit institution or from the date when the deposits may be legally transferred to
another credit institution, as follows: i) deposits resulting from real estate transactions involving
immovable assets with housing destination; ii) deposits resulting from the event of retirement,
dismissal, invalidity or death situation of the depositor; iii) deposits resulting from the collection
of insurance claims or compensation for damages generated by criminal activities or unfair
convictions.
Further information is available on www.fgdb.ro.
3
Coverage limit applicable to shared accounts
In case of shared accounts, the coverage limit established at the equivalent in RON of 100.000
EUR shall apply separately, for every depositor. The deposits existing in an account whose
beneficiaries are two or more persons who are members of a profit-generating association,
partnership or group of the same sort, without a legal personality, are aggregated and treated
as if they were placed by one single depositor, for the calculation of the limit of 100.000 EUR.
4
The payment of compensations
The responsible deposit guarantee scheme is The Bank Deposit Guarantee Fund, 3rd Negru
Voda street, building A3, 2nd floor, Bucharest, postal code 030774, phone: 0314 232 882; 021
326 6020
E-mail: office@fgdb.ro / comunicare@fgdb.ro.
Based on this scheme, you will have access to the deserved compensations (up to the
equivalent in RON of 100.000 EUR) within 7 business days from the date when the deposits
became unavailable. If the compensation is not at your disposal within this time frame, then we
recommend that you contact the deposit guarantee scheme, because the period in which you
can claim the compensation payment may be limited. Further information is available on
http://www.fgdb.ro/

OTHER ADDITIONAL INFORMATION


The level of the compensation shall be calculated by deducting from the total eligible deposits
held by the guaranteed depositor with the respective credit institution on the date when the
deposits became unavailable the total value of the debts held by the guaranteed depositor with
the respective credit institution on the same day.
GARANTI BANK SA SWIFT: UGBIROBU
5th Fabrica de Glucozã Street CUI: RO25394008
Business Center, Novo Park 3 R.B.–P.J.R.–40–066/2009
Registered with the Trade Registry
Building F, floor 5th and 6th , 2nd district, Bucharest
J40/4429/2009
Phone: +(40-21) 208 92 60 Fax: +(40-21) 208 92 86
Share capital: 1.208.086.946 RON
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro
Page 2 of 3
LIST OF DEPOSITS EXEMPTED FROM COMPENSATION

1. Deposits of a credit institution opened on their own behalf and in their own names, in
compliance with the provisions of article 64, paragraph 2.
2. Instruments which fall under the scope of the definition related to own funds, as defined by
the article 4 paragraph 1 point 118 from the (UE) Regulation no. 575/2013.
3. The deposits resulting from transactions for which final court decisions have been
pronounced whereby sentences are given for money laundering crimes, as per the anti-money
laundering legislation. These deposits are categorized as per the deposit guarantee scheme,
based on the information received from the competent authorities, from the credit institution
whose deposits have become unavailable or from the liquidator appointed by the court, if the
case.
4. Deposits of the financial institutions, as they are defined under article 4, paragraph 1, point
26, Regulation (EU) No 575/2013.
5. Deposits of investment companies, as they are defined in article. 4, paragraph 1, point 2,
Regulation (EU) No. 575/2013.
6. The deposits for which the identity of the holder has not been verified by the time when they
become unavailable, in accordance with the legislation in preventing and combating money
laundering.
7. Deposits of insurers and reinsurers, as they are defined under article 2, letter A, points 5 and
39 from the Law No. 32/2000 on insurance activity and insurance supervision, as amended and
in accordance with further additions.
8. Deposits of collective investment bodies, as defined by the legislation regarding the capital
market.
9. Deposits of pensions funds.
10. Deposits of the central, regional and local public authorities.
11. Debt-like securities issued by the credit institution, as well as other obligations derived from
own acceptance and promissory notes.

GARANTI BANK SA SWIFT: UGBIROBU


5th Fabrica de Glucozã Street CUI: RO25394008
Business Center, Novo Park 3 R.B.–P.J.R.–40–066/2009
Registered with the Trade Registry
Building F, floor 5th and 6th , 2nd district, Bucharest
J40/4429/2009
Phone: +(40-21) 208 92 60 Fax: +(40-21) 208 92 86
Share capital: 1.208.086.946 RON
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro
Page 3 of 3