Sunteți pe pagina 1din 473

A.AZAROV, W.REUTHER, K.

HÜFNER &

 , Gh.RUSNAC, V.SACA

DREPTURILE OMULUI:
 

 IE
 

IN REPUBLICA MOLDOVA)

MANUAL


– 2005

1

 !"# 
$%&' 
(
)'*
 +' ,
#!-'.
.

DREPTURILE OMULUI: M 


  DIN
REPUBLICA MOLDOVA). Manual. – C, UNESCO, 2005. - 474 p.

 
 
  

  lui, se face o privire
de s 

 
 
 
  ve
    
 
  
 ga
  

 
 
 
 -
siliului Europei, or 
  

 
! 

 
 
  
 ! 
  
    "
 # 

mo
  

 
 

 rmative ale Republicii Moldova.
!
 
  
  
ranzilor, doctoranzilor, profesorilor institu  
 -
 
   
 
    

sa


 
   
Manualul este recomandat pentru editare

 

$ 
% 
 &  e
 
 
  # 
Recenzent – Alexandru ZAVTUR, doctor-'  
(  ( 
 (
 
membru- 
 
 &


$ 
 # 

% 


(


  (   
al Oficiului UNESCO din Moscova, Rusia.
Manualul a fost realizat în baza proiectului Centrului “Dialog Intercultural”,


 
-
 &


$ 
 # )
"*

 
 
 - (
 (  
  laboratorii
 
 
"
 # 
 ! 
 
  
#  
 
 ( 
  
  +&%TES”.
&
 

   "& (
 ,)
Secretar-

 
 
"
 # 
 !
pentru suportul acordat.


 
L.DRUMEA-CORBU,   "
 # 
 !


 
  
V.#$!&-&, Universitatea de Stat din Moldova, profesor, doctor-habilitat,

(-
$ 
% 
 &  
 

 
 

– T.Mistreanu
Redactor –." 
#'

 
 – L.Evdokimova

/

    
 
(
 
 !

Se distribuie gratuit

© UNESCO
' 0112

2
SUMAR

Cuvânt înainte 7

OMPARTIMENTUL I. ,/%3/4//-!!"&5! 10
Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN TEORIA DREPTURILOR 10
OMULUI
1.1. 

 
 

reptului 11
1.2. La începuturi: drepturile naturale ale omului 12
1.3. Demnitatea omului 14
1.4. Inalienabilitatea / imprescriptibilitatea drepturilor omului 15
1.5. Generalitate, universalitate 16
1.6. /   
  
 
e 17
1.7. ,
 
(
 
  
18
1.8. "
 6


   
  18
1.9. ,
 
 5 
 
 &
 

  19

 
1.10. ,
 
 7
 (  
 
 
 
21
1.11. Standarde, instrumente, mecanisme, proceduri 21
1.12. Clasificarea drepturilor omului 25
1.13. 5 
 

  
   28
1.14. Statul de drept 29
1.15. 

  30
1.16. Drepturile omului -(
 31
1.17. ,
 
 7 
 
 32

COMPARTIMENTUL II. #!&/#!5!/8!"&4IONALE DE 38


%"8!4/!&,"!%8"/LOR OMULUI
 0$/,"!%8"/5!#5/ 38
2.1. %


    38
2.2.    
50

Capitolul 3. PRINCIPALELE ORGANE ALE ONU PENTRU DREP- 65


TURILE OMULUI
3.1. Comisia ONU pentru drepturile omului 65
3.2.  
 
 
   70

Capitolul 4. ORGANELE CREATE PENTRU CONTROLUL ÎNDEP- 80


LINIRII ACORDURILOR („ORGANE CONTRACTUALE”)
4.1. Comitetul pentru drepturile omului 80

3
4.2. 
 

 

  
 
 - 92
rale
4.3. 

  
   
98
4.4. Comitetul pentru lichidar
   (

102
4.5. Comitetul împotriva torturilor 112
4.6. Comitetul pentru drepturile copilului 122

Capitolul 5. ALTE PROCEDURI ÎN CADRUL SISTEMULUI ONU 128


5.1. Procedurile UNESCO 128
5.2. % 
 
 
/
 le a Muncii 134

 9.!4//5!"!-/&5!/5/5!"%!/ 148


6.1. 
 ! 
 
 
    149
 
  (
 

! 

  -
lui
6.2.  ! 
 165
6.3. Co
 ! 


 
   170
6.4. 
 


    
173
6.5. 
! 
  

   - 176
 
6.6.  ! 
    
ei 179
6.7. Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului 181

Capitolul 7. .!4//5!/8!"&4/&5!! 186

COMPARTIMENTUL III. MECANISMELE DE PROTE4/!& 203


DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Capitolul 8. 8/84/&"!%*5///#5,.&$/%"8!- 203
4/&,"!%8"/5"#5/
8.1. 5   
"
 #  
 203

     
 

8.2. %  
 

  
     207
fundamentale ale omului.
8.3. ,
 
 
 


 
 214

 :/8/84//5!&4/&5!,!%"8!4/!&,"!%- 217


TURILOR OMULUI
9.1. "  
 
 
 

 
  - 217
lui.
9.2. Rolul organelor puterii executive în 
 drepturilor omu- 220
lui.

4
9.3. "   

 drepturilor omului. 224
9.4. Rolul organelor judecatoresti in 
 drepturilor omului. 231
9.5. Procuratura - 


    
 - 235
 (
 

9.6. %  -  


 
   241
9.7.  
 

 
 
 
 . 244

Capitolul 10. /8/84/&#*,#&ULUI ÎN REPUBLICA 252


MOLDOVA
10.1.  

mbudsman (avocat parlamentar). 252
10.2. Desemnarea Ombudsmanului. 253
10.3. Statutul avocatului parlamentar. 254
10.4. ! 

  
 
  259
10.5. 
  
   272

ANEXE 277
1. Acte universale 277
1.1. Instrumente universale. 277
1.1.1. ,
 

   277
1.1.2. % 
  

 

  
 
 278
 

1.1.3. % 
  

 
 
  
 279
1.1.4. Declaratia principiilor tolerantei 279
1.1.5. 
 
  

 
  285
1.1.6. 
 
  
 
  ( 
 314

  
 

1.2. Instrumente regionale. 315


1.2.1. & ( (
 

 
 
 

 315
Europa.
1.2.2. , 
 ( "
 
.  321
Statelor participante la C.S.C.E.
1.2.3. Documentul final al Reuniunii de la Madrid a reprezentan  324
Statelor participante la C.S.C.E.
1.2.4. , 
 "
 
 
' (
 

 326
 
 
!
1.2.5. 
 
 &
,
   5 
  327
Fundamentale.
1.2.6. %

  
 

 344
1.2.7. 
% 
  ! 347
1.2.8. ! 
 
 
 348

5
1.3. Recomandari ale Consiliului Europei. 348
1.3.1. Pluralismul mass-media. 348
1.3.2. 8
-media. 352
1.3.3. /
  
 355
1.3.4. 
 

 
 ( 
 356
1.3.5. /  (  358
1.3.6. , 
 
;   362
1.3.7. Date utilizate ; 363
1.3.8. ,
 
 
  
 366
1.3.9. Accesul la informatie, justitie si participarea publicului la ado- 369
ptarea deciziilor in domeniul mediului.

1.4. 5    
 onale privind dreptu- 374
rile omului
1.5.   

 
 
 
 
  377
omului
1.6. " ( 
 

 < 
 
011=> 379
1.7. Ratificarea instrumentelor Consiliului Europei 391

2. Acte ale Republicii Moldova 393

Lista abrevierilor 469


Lista schemelor 471
Lista documentelor 472
Despre autori 473

6
CUVÂNT ÎNAINTE
În anul 1998, cu ocazia celei de a 50- 
 ,

 


,
     
vernamentale germane – Asocia-
 -
  -
 


!– au ho -
6 
( 
  
 
( 
 
-
ca 
  
  
 
   &
 nu-
al

 6 
 
 
 

 
  
 6    


 

 
 

 ( 
 
 
 
 
 .ri-
 
 

 

  
 
  
duri-
 
 
 ( 6 
 
! 
! 


 
 
   -
  


-
me
  
 
  
  

 
 


   
  
 (
 
 (


li-
 6   


 
 
 
 
& (
 
 

 
 (    
7 
 <?::@> 
<?::@>  (
 <0111> ! 
7
 <?::@> <0111>  
<011?>(  


 
  
  
 

-
 


   

   

 
 
( li-
  
7
 ;

  

  


  

/


,
 
 

 

 

 
 0110-
bu   
 ! 
 

 

 
-
 
 

   %  
 
in   
 
 
  

erale ale teoriei drepturilor
omului.
5
 


  - 

 

  -
mism. Una din ele –


 
 

 (  
 
 
 
 


 ât al organe-
 
 
<  
>6    


 
 -
p 
 
 
   ,
 
  -
 
 
  (

 


   

 -
r ,
 
 

(


' ' (


 

   
 


    


  
 - 
 

 
   
 
ca  flagrante ale drepturilor omului. Toate acestea demonstrea-
 


   
  


 -
bi

 
 
  

-  

(  


7
5   
   
 


 
 
 
 6 6  
 "6 

 
 /

     
  
 
    
ac
 


   
 
 
 lele or-
ga
  
 
 
 & (
 
 
 
 

  (  

pe larg. Se cere publicarea rapoartelor statelor- 
 
 
fi

 

  
 
 
 

În ultimii ani au fost realiz
    


monitorizare în domeniul drepturilor omului.
4 6 
 
 

 
 " ( / la-

  
 
  

 
5? 
0110 -a
înce 
A
 
  

-5

   -
goa
  A
 
%

/
 
 
 
 
 6 ( 
  
6 
fa   


 
 (
repturilor omului. Noi am fi
fo

  
 
   
  
sus-
 

Toate opiniile exprimate în acest ma 
 
 
   
 tu 

 

Manualul a fost realizat în baza proiectului Centrului “Dialog Intercultu-
ral”. %
 
 
  6–


 
16-
 
–(    
 B#
 

 
a o-

 
    B 011=
Moscova în baza edi   

 
 

 le 


  
 (  
  6  
    

 

Repu # 

 


 

 
   
 

  

 
C
 
 
 
 
  
 
 

   
8  
un compartiment original consacrat mecani-
s
  
  
 

   -
 ( 
 
 
 
 
(
 
& (

 -
 
  ( 
 -didac ( 

-
ta  

 
 - ( 
   -


 
 
   "
 # 
   

  
 

 


 
 
 
    
 cu-


  -
  
 

   
"
 #  (
(

 
 - 
(
 
  
  
  
 -
do
 


 


 
 8
& 
  
  ! (   # 
Ru 
  

 (     


  În pre 

manualului pentru tipar a- (
 (  
  laboratorii Co-
 
 
! "
 # D "
 /
na-
 
$ 
% 
 &  
 D 
,
 
 

  #  
 
 ( 
  
  
„CAPTES”. &
 

   "& (
 
,) 

 -

  
 
 "
  #  
 
UNESCO pentru suportul acordat.
#

 
  
  (
  
 
  

ca
  
 
   


 
! 


 
 '  
s
 
 
 

%
6 


manualul 
rese, scheme tematice importante ce descriu diferite pro-

 
 mente-model.

9
ompartimentul I.
 /


Capitolul 1.
INTRODUCERE ÎN TEORIA DREPTURILOR OMULUI
,
 
  
 
  
 ( 
  primele locuri printre
to
 
 
 
 
 

 
 
 
 -
 (
 
 
 
( 

  

-
cur  ; 

 
 
  (  - 
 ,
 
   
 
 
   
fu
 

  
 
 
  

 
 
re 
 
 
 
 EE/

 (
 

(   
  

   # 
   2000.1 "

 
 
   

    
 
 

dre  
  
 
  
 
 
   
-
me.
Cu toate acestea, este imposibi
 
( 
 ; (
 me-
nu 
   &
 
  
 
tuali-
 (
 
 
,
 
  
 
  

   6  
 


 
 (  ( 


 
 

  
s-
  
 
 ,
 
   

or     
 
 -
ci 
 !
; ( espre drepturile omului ca sistem
  
 
 

 

 
 
-
ta
 
  

 

 
     
  
 
 <
 
  >
 -

  
  


 - 
 . ( ;  
 

 
 

omu  
; 

 
  
  
ac -
u  <
 

 >& eptului vor
spu

 
 

  


((
le-
gi  

 
  

 


 %/ -
Pavel al II-
 

 
  

 
 -
dul cel mai complet în Evanghelie. Secretarul General al ONU Kofi Annan
(
 
 
  

  
 (  -
ri  
 
 
'  
 
 


 


1

        
A sam b leii G en erale a O N U la 8 sep tem b rie 2 0 0 0 .

10
 

  
 
  
  
-
 

 
 
 
&
 

(  
(  
,
 
  


 
 


 
 
 -

         
- ( 
  
  -
lui, fundamentalismului religios, xenofobiei etc.
,
 
  ( 
 ( 
  ( 
 
 
 -au
const  
 
   

 -(  
-
 
   
 
 ( 
 
 

 
 -
 
 
 
 
 
  
&

-
no 
 

 
7(  (    
  
 
; 
  

   
 
  
dre 
 
 
      
economia, etnologia, teologia (introducere în religie), pedagogia, psihologia
so 
 

 

  
 
    
  

state, s-(  
 
 
  
 

 


(  7
 
 l drepturilor omului.
,
 
  

   
 
7
 (    

 
 
 ( 
  -
     

1.1. Normele moral


+0
'1 2
3 4"!2!0
"
 
 
 
 


 

 

 
 

Re  
 
 
 
 
 

 
 


dreptului. Drepturile omului fiind determinate genetic de normele moralei,
exis 6 
 6  


 
  men-
te
; 
 


 
 
& (
,
 
sa-
,
  

 
 
 
  

   

  
(
  (

 
 

,
 
   
  

(
 
 

 ( 
 "
  #   

 

 
 
 
 
fa 
 
 
 

 
 
 (
(
 
 
–
 

 (  
 
mo 6 


 

 
 

 
 
 

   
   
 

ela-
  
 
  
 
 
  
 ( ( 


 
ju 
D


 

 
( (
 
 
  ( 
iu    
 
    
 
omului la fe 
  
    
  
 
 
 +
 
 

 
B, 11
 


 

 
  
 ; 
nu pot fi reglementate. , "
 # 
-
no

   
  ; 
 
  
6  
 + ; 
B

 6 

 
6 

 
7 
 

  
  
 

   

etc.
    
    
  – 
  
 
dre 

( 

 
   
  ; 
 
 

 
  6  ,  ;
 

 
 + ; B7 


 


& (
6
 


 
 6  


-
 
  

  
  


  de orice

 

!


 

  
 -morale, nefixate
 

; 
( 
 

 
 

raport juridic.

1.2. La începuturi: drepturile naturale ale omului


5 
 or dreptului natural –

  
 
s-
pre drepturile naturale ale omului –
(  
-
  6-
dirii social- 

  
 
 

 
,
  


 
 
 
'  
 
   (

-
noa

  

  
 +% 


rita-
tea, libertatea – sunt baza ordinii publice” – scria reprezentantul liberalismu-
lui clasic F.Lassalle.
În epoca revo  '

 
 

E.//-XVIII, ideile despre dre-
p 
 
 
 
 

 
 

 6-
di    
7–)- * & –
8) 
 A5 F
D– J.-A" 
 .  
&– T.Jeffer-
 &) " –&" 
 ,
   

 -

   

  '
 -democratice din secolul al
XVIII-
7,
 
 


 ?GG9  ?G@G 
&

 
 


 ?G:?< 
Ame >C,
 ( 
  

 
?G@:&
   
 ( 


 
 
 -
re  
 6  

 6 6 
  -; 
6   !
  

  

-
me drepturile omului erau aplicate tuturor persoanelor, ci purtau un caracter
li 
 <
>
!  

   
„libertate” +
  ale
 B   
 


 

  -un sens filosofic mai

12
 
        


ac 

 (
 


 


 (

 


 
5 
 


  
 
 
  -


 
 
 

   
 5 
 
 (
 -
lui posibilitatea de a
 (
 
  (

  -
ce

 
 56
 
 
 

(
 
 
 
  

   
 -
titu 

   
   
 
 
su
   

 


 68
 
  
 
( 
 
 -
di 

 
   juridic care, din punct de
ve(
  
 

-

( 


 
  "/
 

   (
 - 
(
 
   Europei, în
  

 
 

%  

drepturilor naturale ale omului cons-
 (  
 
  
 
 
  -  
 
 

Dum

  
 
 

obligat pentru drepturile sale de
  

 !  
- (

-
   
 (  
 
   
  &

 
  
;
apa   
( 
  
 urii umane. Ele rep-

 

  


 

 
,
 
 -


 

 ( 


 
; ( 
 -un fel.
!

 
 
 
(


  Dreptul
 
 

 
 


 
 
 
 

 si-
u 
 
 
   
 
 
 

 
    < 

con(      
 ; 

H> &  

dreptu 
  
 


 
 
 
 

 

  
 
6 
 
 

 
-
turi etico-morale în categoria de drept pozitivist.
,
 
 
 
(
 

  ( 
  (
   

 
( 


  

 
  
  
  
(
 


 &
t aspect nu
es
(    
  

  
ra 6  - 
 
"
 #  

verificate de timp, de istorie.
,  

 
 "
 # 


 -
cep 
  ( 

 ( 
 
  -
gmele marxist-
 

(6 
 EE-
 
 
-

 


 
 
     r a fost in-

13
   
 
 
 ; 


marxist-
 
 
   
   ( 
 

 ;  
 
  
   -
te 

 
  

  
fi 
  
 
 

  
 de-
; 
  
; (  
  
 lu -
nare, orice  
 
   

  -
cialiste.

1.3. Demnitatea omului


,  
      -
lorile certe – demnitatea omului. Demnitatea este o categorie cu câteva nive-
luri, sensuri. În sens larg, filosofic,  !"#  $
"!%# & "$# '( !'# .
J.-A" 
 


 
 
 
con 

 


 
 


 7+&

li
  

 
 ' 
   (

   B
teoria dreptului natural, la fel ca în fil ( 
   

fe
 
   

 

( -
mu ,
 
,
    (  -
   
 
 
(  e, se nasc având
de; 
 
 
    
  -a înzestrat pe
oame 
  
 


 
(
 
 (


 
 
   
  ui indi-
vid.
,
 
 


 
   
  
! 
( 

  


   
   
 (  (// 7+. 
( 
dre  

 
 


 
  


ri-
 
  

 
 
 
 (

 
 si-
bi ( 
'     
 
 
C
-
hilibru care (
   


  


B
,
 
(

  

 
 


-umane, este

 (  '  
 
 
 

 

 
 
În primul rând, demnitatea este evaluarea omului concret din partea al-
tor oameni, 
 


 
 


  
 
lec-
tuale, profesionale, a gradului de responsabilitate de care acest om dispune.
6 
 
 
 ficative, pozitive în plan social, cu
 6  


 
 ,
 
 

 pa-

14
ra 
 
 

  


 

 na-
li 

!  

  


itate este concre-

 

 
 

  
  

   
ta-
te.
În al doilea rând,  ! ")  !#)" $#"-
 ! "!' ! #!"# $!'"$#"-
bu % ! !'"'*+
 

 

ma (
  
 (
 

 
( 

 
 
 

 
   
 
 


-
mai o categorie filosofico-
   

 ( 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
dem 

  

 
   
( 

-
considerare a
!
 
   


 -

D - 


 

 
 
 


 
 ; 


 
   
  

 

 

 ; 
 

 
  

 


1.4. Inalienabilitatea / imprescriptibilitatea drepturilor omului


,
 
  
 
 
 
 
   inalienabile 
 (
 


& 6 6  
  solu-
 

 
 
 
 ( 

 
 
nici într-(
,
 

 
 
  


  
-l li 


vi 
- 

 
   
, - 
   
!  
 
 


 

sa
 
7+! 


 
 < -

 
 
 6 
  6   
 
  
   (
 

>BD


  
 
 (  

 (
' 
 
 

 

(  


( 


 

 


 

 b-

 

    
 


 

 
ionale #"! ,"! -
te" "# # ! !# # '   ( "
!   ' %#   +,
 
  
 
 
 

 


 

au nesocotire a
al 
  
 
  

 "
 # 
tre


 


 


   
  
omu 

 

15
1.5. Generalitate, universalitate
Drepturile omului   


 
 -

 
 
univer 

   
   6
 
 
  6 
 
 

 ( 
  
 
 

dre  
 (
 
 

 
 
 
 -
te 
 
 

 

   

 -
di(

 
7
 
  
    


   
   
 ( 
 

  
 

 
aso  
 

 
  
( 

 

  

a-
 
  
 
 

 fesi-
o
* (
  
 

i au posibili-
  
 
 
6 

 
 
 
 

pri


 

   ,
 
  
 cu-

( 
  
 
 

 
  (
-

 
 

  
 ge-

 

 
  
 (
 

  
  -
fe
 
7
 (  (
 C  
  
 

 
 
C 6 
 C
 C(  
  ( -
r
 

C  
 
 

6

 

   
   
 fe-
s 
  
  
-ar afla sau s-ar deplasa omul,
 
   
 (
 
 
 fe-

 
( 


 
  
  

independent ori af 
 
  

 ( 

 

 
În al patrulea rând, problemele drepturilor omului sunt obiect de preocu-
pa
  
 &
 


 
 
 

turi-
  
   


  

   &
 -  ' 
, 
  (tu-
i  (
 
  
 

!?::?# co-
4 
-participante au s  


 
 
 
 -
 
(
 

 
  
 


 -
ter 6 

 

 
  
 

 ri-  
 
!

 
 
( 
ob 
 
 
 
! '
   


 
 ;    - 
 


(
 
 
 

a vreo unuia dintre state.
&

 -

   &

 %
    
Euro 
 
 (  
-men-
  
 
 

16
56
'30007020""
0'" 3 4 '3 '*8
0'" .' xiune
# 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
  


' 
&
 
 
 &

  
 


drepturile omului: pachet

 
 
  
 
  
 (
 
  
 


 
   
 
 
-partici-
pante.
& (
% 
 


 

  
 
 -
rale le expune în mod conjunctiv. De exemplu, „fiecare stat-participant la

 % 
  
    ( ; 
   
 
 
 
  
' 

   

 
 
 

 


 entru asigurarea
tre 
 
 

  
 
%  -
ter
 (

    

 
 
B
8 % 
  
   
 -
bi


( +(

-  
  
 sa-
bi  
 
 

 
%  -
tu 
 
 

(

  ;  B
8 
 despre drepturi – primele zece amendamente la Cons-
ti  ?G@G–


 
 
 
 (  -
for 
 

   (

( 
 
po-
ra
 


  
documentelor regionale. SUA
 
 

 
   -
  
   (  % 
in
  
 

  
 
 
 
-
r
 
 
  

 

 & Africa.
8     - 

   
  
(
 
 
dre  
  


 

  ,
 

 .
  % 
  
    (
 
 
privind drepturile omului din 1993 au determinat unanim: „Toate drepturile
  

   
 
 
 

 -
 
 
 

 


 
   

'  
 

 

 
 
,
   

 ( 
 ri 
  
 -

  
 
 

 (

 
 

     
po 


; 
; 

 
 
 
(-
damentale ale omului.
* 


  
  
 


  
 -
 
 

 
  
 

  

  7 (
 

 

le (
 

;

 
 "
 # - 
 6 

 

  
 liti-

17

 
6 
 
 
;

   -economice,


;

 (
(


 
 r de drept.

59
 4"!02
&!'31 '"2
.'-"0"!*0'2
&

  
 
 
 
 5

 D
    

Con 
  
 (
 
 -
tu 
,
 
  

( 
 
"
-
pu #  
 
 
 

 
  
-

a (    
 
  
 
 (  I< ?> 
"
 #  -
pi 
 
 


  
 
  -
te
 
 

"
 #  
 
 
mu-
lui ei de drept.
,
 
 
 
 
(
 
7>  C> 


-
ptulu 
 C> 
 
"
 # 


-

 

 


 (
 
, -
to
 
 ( 
( 
 
(
 
 
 
pec-
 
 
(
 
  (
 
  
 

 ( 

 ,
 
,
  % 
  
 
  
 % 
  
 

 -
 
 
 
&


(  ( 

 
 
 -
vi
?:G=  
 
 
 

 # -
 
 ( 
 ( 
 
 
 ( 
(mili-
ei se pot considera drepturi fundamentale.
 ( e drepturile sus-
 
  (

 
  
  

 ( 
 

 
& (
 0G,

 
,
   le-

 (

 
 
 
   
 
   
soc
 
 


 

&
 
 

 ( 

 ?2%  
  
 

  
 
 
cul 
  "
 #   ==(
 ta- 
  ( 
,
 

  

 
lectu-
a  
 
 


 


 

cre
 

    
 

 -

  

    
 
  

,
 
 
 
-
 
 (
 
  -
le.

5:
 -")', 
3 4"!02
+0
207 "8*02
,
 
  
  
 

pu-
 6
 

   
  !
 

18
 6
 6


   
  
(  
  
 


 
 ( 
  
&restrânge (  
 

 
' 6 
 nis-
t
 
 

În al doilea rând, asemenea restrângeri pot avea doar un caracter tempo-
rar.
 

6
 6

 

(
   

a determinat-  
   
 
În al patrulea rând, restrângerile pot fi introduse doar în scopurile determi-
na

  "
 # 
 
 
 

   
 

   
  

-
ni C 
(
 '

 

C 

 
 
 
 
  
naturale sau avarii.
 

  
  
( 
 6 '  

-
p 
  ( 
 6
 
 
  
 
 
 
  


0I 02 0@ =? < //> 
  
 "
  #  &


 7
  
 
(  ' 
 
  
 
 
 
    (     
 

con 
  

 
 
   

 
  
  
definite ca absolute, iar acelea care pot fi supuse restrângerii – drepturi rela-
tive.

5;
 4"!02
1!2!0
07 "8*02e omului.
- 18'80
+0
3 - 700
3
'*0!'0
  
 +
  
 B  + 
  
 B 
  
 
do


 
 
 
 
 


 

 
 


  J!
 
 trasa careva limite stri-
c
 

  
  

 ; 

( -

 < 

 
 
  

> 
-
lizarea lor, despre mecanismele de protejare. În acest aspect, ele sunt identice.
5 
 
 

 
 
 ' 
( 
( 

7+
 
 
 
B+(


 

 
 

 6 

 -
in 

B–
 
,
 
,
  
8  

     
 ( ,
 

 
 
  (
+ <

>– stat”, atunci deosebirile

 (
 

7"!" #) 
omului în care statul nu tre!! !#  ' 
;-
to 
 

  

 
 
 

  ( (
 


 

  

 
 
 

 
  
me
  

 
 
 


 

 

19
 
 
"
 

   
   

 
  
 
 
 
 
  


  
 
   
 6

 
 
-

 
  
 
, 

 
 
 

 
 
,


 
 
   
 
 re 

 

 (


 


   
anu (
 
 
 (  

-
are

 

(
  
  


 
 


 6 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
-
p   
   (


 
 


 

  
  


 


 <
 0:
,

 

,
   ?@%  
 - 
 
  
 ?2?9=?2I22
 

Re #  

>
st sens sunt cunoscute exemple când sta-

 6 


 
 
7+#B&+D &B
Ucraina, „Aum Sinrike” în Japonia etc.
,
 
 
 
 
 
 


 
 
care nu pot fi obiect de amestec din partea persoanelor particulare sau a pute-
rii publice, mai sunt numite '& )+
Drepturile omului    
   (mi-
na
 
  

 
 cadrul drepturilor omu-
 


 

+ 
 
 B
(
 
 


ac 
  & 
    


ac 

 ,

 
  
 -l realizezi sau,
  
 -l realizezi – doar dreptul nu este o obliga-

,
 "
 # 
 
 -
  
  6 
 ;  6   


   < =: 
Constit
>  

 "
 # - 
-
 

 

 
  
    

  
;

  
 


ale omului în domeniul stabilit de lege. Spre deosebire de drepturile negative,
   

 
 

   
( nan-
ciare etc. pentru a asigura realizarea acestor drepturi.
 
(  
 
 
   
 -
fel de drepturi sunt calificate dr
  
  

8 
   
+
 
 B + 
-
 
 B
 

 

;  
 


20
55<
 4"!02
1!2!0=
- 1'0&0.*00
70 ."0
+0
-!70 ."0
Dat fii
 


  

  

 
-
ca 
  
  
 
  -

 
 
 
(
 

  
 ; 
,
 
 
 
  

 
 
 
 
În sens obiectiv,
 
 
 
 

  

 -
r
; 
 
 
 
    
 
 -

 
 
   
 
   
  

legi 

      
 
(  cia-
le.
În sens subiectiv, 
 
 
 
    
 -
nii, faptei, conduitei legitime a persoanei particulare <   
>
pre

 


   
 &


s-

   - 
 
 – depinde de felul de a vedea lucrurile

 

 

De exemplu, în sens obiectiv, dreptul la c 
"
 # 
es
  
 
 
  
 
 
 
  
pro
;

 

 (

  
,
 

 (

  
 
 bi-
ecti
   

'
 
–6  -
late de normele Codului familiei al Republicii Moldova.
 ( 

( 
"
 #  
'

-
t
  (


C

'


 
 

 

ca
 ( -  

 
% 
     (
   
 

 
constituie nici dreptul obiectiv, nici dreptul subiectiv la astfel 
 -
t6 '


 

 


 


!


 
 


 
 
 


 
 
 (
 

 & (

 
 
-
g
 
 +KB (
 – „loi”, iar dreptul subiectiv, respectiv,
+ ' B  + B &  
  
 
 +
 
 
drepturilor omului (International Law of Human Rights) nu va stârni uimire.

1.11. Standarde, instrumente, mecanisme, proceduri


  
+ 

B+ 
B+
 
B ' -
ce, s-
  

(

 

   


6  (
 (

 
 &
 

 

 
„limba de serviciu”    
 
   

    

 
  ( 


  -

 
 
    -
di    
 

 
    
 + 

B

21
„stan
B+
 
B(
   -zis al drepturi-
   
 

 
  
 -
 


 
 
+


 
B, un „instrumentar” al
sis
 
   (

 
 


 


 


Standardele în domeniul drepturilor omului


 
standarde în domeniul drepturilor omului 

 
 


normele obligatorii fixate î

< 


> 
 
& (cu ( ,
 
,
  

 -
cu
 ;   
 
  

 

-
mplu elocvent de standarde. Standardele Declar
 

,
  
  
 
 6 
 
 
 nal al drepturilor
 6 
   

 


   
(

( 
  
 
 
 ocumente
privind drepturile omului, acestea se împart în standarde universale 
 
 standarde regionale (locale), de exemplu, docu-
me
'


  ! 
 

  -
lui Europei. Între s 

 

    
 

  
   


contribuie la consolidarea standardelor universale incluse în tratatele interna-
 onale despre drepturile omului, 
 
;
 


-
o
  


  
  
  

 
 -
ve
   

 

 

  
 -
me mai înalte decât standardele universale.%
   


 
 
   
 


 
 

 
 
 
 
 

,
"
-
 # ?::2  ! 
(  

 
 

 
   
(
 


 -
cticii de drept în conformitate cu standardele Consiliului Europei.
&
 


 

 
 


 

 

   


 

 
 -
onale.

! " 
Prin ! " 
 

 (

 

 

con   
< 
>

   

  za-
 
 
 
 < 
 
>7 
 
 
  
 
Termenul instrumente
 
 
 
   
  

6 

 
  
  -; 


 lize-
a 
 
   


 
 


 
(-

22
(  
 
 
  

  -
 (  
'  


 
  
 
 -
gi

+
   smului” în domeniul drepturilor omului.


 
 
 ' 
 
 
   

;91
 
 6 
; 
- 
- 

 
( 
+
B
 
?1 Cu toate aces-

  
 
 instrumente, 

 
 
  
  
 !   ! 
     & (
  ( 
 

 
 
 
  
 
   

numesc nu al (

6 + 

 
 
B<
 International Inst-
ruments).
Documentele despre drepturile omului pot fi clasificate conform diferite-
  ,(  
  


 ( 
 L
-
co  
  
 

 
7
#  (lat. declaration – 

 

>  

 


 
 

 
principii. ,
 

 -
p 
 

   
 
 


 
!
  r-

; 
    
 
 

ri-
 
 
 
   

 
  

ra-

8 
 

( 


,
 

,
   
 
(  - 


;-
de

  
 
 
,
 
 ( 
    
 (    (
 
 
 
 


  
 
 
 
  
 
 
  
 
drepturilor omului.
Tratatul


(  
 
. 

 
 
 
<?:9:>

 acordul int " încheiat înt-

 
(  


 

 
  (

 

fa 
 

 - 
  

 

 

 


 
  (

 
 
 
  

Ace 
( 
  

  (
 

 
-
d   
 

& 
 
 
  
 (

 
 7 

 
     

 
 -a consti-
   
  


  
8  (
c-
vent, #") 

    
 '
 
 
 
 
pro 7 
 

  
(  
ia
de

 
  
 
 
Pactele sunt tratate

 (

 
 

7% 
 


 


23

  
 
 
% 
 


 
 
 
politice.
/ 
 
 
 
 
  (
  -partici-
 

 


 
  6      
  
 (
 

 
 

 
 
(
 ( 
 
 
 

  

 
 
  
 

 

-
ge
 
 
 
-participante necesar pentru ratifica-

    ea lui în vigoare.
8  
 


  
   
-

(

 

  – Pacta sunt servanda.1 Statele-
 
  

  
   
 
  
  ,
adi-

< denuntiatio – informare).
 
 
 (   (   
-
 
 
 
  

  
<
 Re-
servation> 

 

 


' -

 
;   
  

 
 -
 
8 

 
 
 ( 
' 
' 
5


' 
 te-

 
 (

 
 6  
articipante.
%
 
'

 
 
  
 
  -
 
 


 


 

  – comitete.
,


% 
 


 
 
  
( 
  
&

-

?9


?:99   -
go
0=
?:G9
(  ( 
=2
 
, 


%   
( 
 ( 
% -a
creat Comitetul cu privire la drepturile omului.

# !'"#
    

 
  

 '
 
  

 
  
  

  
 
-
s 
 
 
&
-


  !    -

  
 
  (

  

 

  


 
tra 

 
 
7
 
 
Mecanismele
  

 
!#"& ( " (ju-

 
 
 
 

 
   
 
na-
 
 


  
 (

 
 >#
-
ca 

 
 

  
 
  
 
 
< mite-

1
  ! " –       tern a-
 #
 $  % &  '() 

24

 
> 

(

 
   
 6nesc des în
pra   ! 

Procedurile 
 
 
 


   
-
rezin 

 


 

  

 
  

  
 
  
 
   
    -
for 

 

   

  
 
 

 
 
  
  ,Con  !        + 
 

 
 
co  
(
 

    
  (da-
mentale” („Procedura 1503”). Este determinat în mod detaliat Regulamentul
 ! 


 
  I

?::@<+"
 
 ce-
 B>

1.12. Clasificarea drepturilor omului


Orice ( 


 
 
 % 
 ( 

   
 


 
  
 
  
  

du     
  ( 

  
   7 
     

 
&
 

 (  
'
?

'#)$'"#$#""#$!"# # 
 6  
  

 
 
 
(me-
n 

  ( 
 
 - 
 
 
 
Sta    

 
 

 
 7 ,
 
 
,
  % 
 


 

 -
no 
  
  
 % /
 

 
 
  
 
po 
  

( 


  
 

 
de; 
 
 
 
  
  

  
  
  

Ace
  
 
< upe) ale drepturilor omului, fixate în
nor 
 
,   

 
  
 
 
-
   
   -
  
  
  
 
  
  
personale se înregistrau: dreptul la inviolabilitatea persoanei (libertatea de
are  


> 
  
 
 
 
 

 
 -
den
 
 

 
 
(
 
 


  
 

  
 
 
 

( 7
 
 
 

 
 

a se reîntoarce în ea, dreptul de a nu fi supus la torturi sau la pedepse, trata-
me


 

 
&  
 -
 
 
  ( 
 
  <
 
  
  -economi-
ce).

25
 


 
  (  
  
    
  
omu 
 ( 

   gicii
for
7
 ( 

 

 


 
  
 

 '

 
 

îm   (

 
 
 

 
-
nilor (politic
  (
 >

 
 ( 
 
pur   
  – 
 
 
 
  
 ,
 

omu (
  

   6 

 
  -
duale, subiective – realiza
 
  
 
  
 
  
grupul sovietic al drepturilor „personale”. Este oportun a vedea la un alt pol
al drepturilor personale, individuale drepturile grupului, colective.
,
 
  
 


   
   


  
 
 

  

 (  
;

6
   

  
 
 
 -
si 
  
(

  
n care


 
 
  

  din partea statului.
  "
 #  

  ( 


   
   


 


  
li
  
5

(
 

 
 

ce-
p 

 %
 
 
 


  

  

  


  (
 
-
sebire între drepturile civile, c # &""' ##p-
" "$ ' #) !#" " #) '$
re 

 


   
 ,     (


În teoria drepturilor om 
 
 
  


  
 
 (
 
 
 
 

  


7

  
 
(  ' 
 
 6 
 -
rii, a cultelor etc.
În conformi 
 

   

 
"
 
# 
  

    

 
 

 
  

   
  


  ,
 
  
 
 -
ta


 
 
  
 
  
 
 ' -
6 
;
  
  6    
 

 

  
 
  
 %   
 
  
 
 
  
liberi în determinarea 
      mi-
tele legii.
Obiectele dreptului civil 
  '6 

loa-
re, alt patrimoniu, inclusiv dreptur 
  
C 
 
 
C -

26
for C
 

  

 
< 

 

 >C -
le imateriale.
#'"#) ( 
 

( 
 ; 
  

mu 

  
În
 
   
 
   

 
 

 <
 

( 
>  
 
< 

 
 -
no 
 
 
 
>

 ' *0
3 4"!02
,
 
 
  
 r despre drepturile omului, fixarea lor
 
 
 
   

 
 
 
 
   
 


  


  
   
  
  (
 
 
 
   
 ( mularea drepturilor
omu 


 

 D   
 


  

  
 (  &( 
 

-

 


 

 
 ' & !%'#)'"#. Aceasta este cea
 
'
   


 !
 
fi (  
 
 

 
 

 
 


 
al XVIII-
 & 

 
  -  ( e în documentele
ONU –,
 
,
  <?:I@>% 
 o-
 

 
 
  
   
 <?:99> –   
 
 

–
Con
 !  
    
  (-
mentale (1950).
 " & % #' '!"# -economice"
 te-


 
  


  
 (   
zul-
ta   
   
 
  
  
 

Ideea despre fixarea drepturilor social-economice în documentele inter -
na
  
 
 
  
 
 
( 
obi
 

 
 6   ,

 


Drepturilor Omului, c6   &

  
 

 
 
URSS se conducea de motive pur ideologice, propagandistice, insista la drep-
 

  
   
 6 
 

 +
 
B 
 ,
 
urmare, în 1951 s-
 
  % e.
8 (  
 
 


 
 
 
 -econo-
mice într-un grup, într- 


 

 

 
ne-
 
   "
 

 
 
  
social-econom 


 ( 
;(  (

 
 

 
/
 
# 
 
 
( 
 

 
   
 !  
 &caracterizau tot mai mult ca st
 


 

 

27
  
( 
 
' 

  
?:9?
  ! 
   ! 

& (
!  


  
  turale
ale omului, sunt recunoscute în mod legislativ toate categoriile de drepturi:
ci 
  

  
  
 
 !
  ( 
  
 
Euro
    
  (
 
 
protocoalel


  ! 
 
 


  & # ' #"#)$ 
   
 
dre  
   , 

 ( 
 
 
    

drepturile popoarelor, dreptul la dezvoltare, dreptul la pace, dreptul la un me-
 ( 
 

 
 

 G1-80 ai secolu-
lui al XX-
( 
 

 
 

 

mi   
 
 
  
 

regionale interna -
na
C -   

)
 F 
 
 


  
  

 
 
 
– ale popoarelor, na-
      
 – la drepturile omului, întrucât pu 
„dreptului omului” este individul.

55>
07 "" 
 -4'-7020"" 
+0
?'3"002
 
 
 
 
 
' 
 
 

 
 
 
 
 

fo

  
 
 


 +

-stat”,
„individ-societate”, „drepturi-îndatoriri”, „libertate-responsabilitate”.
&

 
 
 
 
; 
nti-

 


 
    

# 
 
  
( 
(
 -

 
( 
 


 

 
 
 

per 

((

(   (

or  

 
 
 

Pe de a 
 
 
 


 

 

( 
-
 
 

( 
  
 
 
 % +
B
 
    + 
  B
  
 

  
  ,
  (
 
 

 -
+
 
  
B  
 ( 

' +
    
 
B 

-
  
 
   – 
    

 
i. Li-
ber 


 

 
    5 -

 
( 

  

 
 +5 
 
( 
 
 
 (  ( 
 M% 
  
 


re 65 
 

  
  
 

 

-
l intimida pe acela care e mai slab, de a-l priva de libertate. Anume de aceea
 

 
 6

 
 
 
 
 
 
(
 

28
in (
 


 
 

   
 

 
( 
; 
 ,
 
 
 

    
 
 
( (
 

 (
-
pune pericolului acea libertate pe care  

  

  
M% 
 

 
 
 

 


 
 
 
 
( 

  

 
 
prin 


 
 (

 ucru. Este greu de

 
 - 6 6  ( 
 


-
ti
   
 

( 
 
 
 B
,
 
,
  

doar un singur articol


  7 +D

  
   ( 
 

 
 
es
  
 
 
 
 
  
B< 0:>


   
6  

 

 „În realizarea

   
  
(

  

 
 
 6-

 
  
 

 
 


 

 

 
   
   (

cerin-

 


 
   
  


 
-
ta

 B ,
 
 

  
 
  
<  6 
 ; 
 


>  <  >  


inter 


  


 
 
' 
 ( 
 
 6   
 
 
 
  "
 
Mol 
 

   & (
  "
li-
 # < =0> 
 
 


 

7 
 
 
( -
ma
    C
 
 
 
 na-
 
 C 
  

 
 al, viole-
n C
 
 (
   
  

 6

 
 
 
 
  -
ra  
   


 


 
 


1.14. Statul de drept


"
 #  ; 
 
   
  
 

  

 
 

 ( -
mu

;  
  
  


tu-
ri   

 66 
  
 -
ra 

' 
 
 


 ,   -
  
-
 

 6 
 
  
  


 6  

 

 
 
 
  
 
   

 ; 
 
( 

sta 

 +  
  ( 
 ; 
 '

-

29

   '

 

  ' 
 
 
 
 oc pentru
(


 
 

 
 
  

  
 
 
pe 
   
 
 

 
 
  '
 

+B

 * '
  
 
 
go-
gic în interes 

 

  
-


   -
   to-
a
6 

 ' 
    
tu-
lui burghez contemporan. Co
 

 

 


 -
  
 

 
  
  lis-
te”.
 
 
 

 
 
 

  -


 
 
 ( 
 
la-
ri 
 
 

 
 
 

  
 
 
ec'  

 

 

 

   
  -
 ,
 
   

 (
 

 terdependente. Nici
 

 

 (
 
Într-     
 
 
 
 
  


par  7
 
 

 

   
   

-
lui;
 
 
C
 sep 
 7
 

 ;
 
C
 
  

 

   
  "
  #   
 (
     


  


 
 
 
 
  

 
 or (art.1, 6,
8 />


 
 


    ga-
ja


 < 

///8 //>

55@
.0 "" 
.0028
 
  
  
  
-
 


  
 

societate   

  

( 

 

 
(
 7
?>   
   
 
 
 
 
 

stru  
( 
( 

   -
ti   
 C
0>  


 


 
– economice, politice, socia-

( 
 
 - 

 
 
C

30
=> (

 

   
     -
  


 ( 


  


  

 
 


 
 

 
 1
 

 

 (


 
  
 
 -
ganizate legitim. În soc
 

 

' 
  
 
 


 


 
 


 

 
  
/ 

 di-
vizilor în toate sferele de activitate s
 
 
   
  

    

 
 
 - 

 

la-
 
  
    
  
   &
 
ace

 

 

 

 


 
   -
ber  
  
          
 
re(
 +
 

; B<  
 

 > 
 -
 
  
 
 
 
guli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 
 6 


  


 
<--– abreviativul

' 
 
 
> 
 
 
 ( 
 6  
  


 

   ( 
 

--uri are

 
 
 
 ;

   
 
     
 
 
 


lar 
   
 


 


  +
  
-
lea”.
 
  
  
  
 %

 
 
 
 &  

 
 (
 

 C 

sus în jos – 

 

  


  totalitar.

1.16. Drepturile omului –


&!'31 '"
2
48.00
&
 
 ( 
 
   

  
-
,

 

,
  7+
 


-
ni  
 
  
  ( 
 
  
   
ega
 
 


 
 
'  


B
5
 
 
 - 
 
 ( 

 
 

 
 
  
 (

  

   21 

a ; 
  


    -
 ( 
  
 
 
  

 
  
( 
 


(6 
 EE-


  si-
de 
& (

  
  -
lor naturale sau conflictelor militare în întreaga lume constituie 50 milioane

1
A se v ed ea: 
      – 
 ,
1 9 9 4 , p .2 0 8 .

31

 
 &


 

 (
  
  -

 
  
   (

   

  
mul (
  

 
  dera-
 
 
 
 (

  
 

 

 

  (
  -
 

 
  ( 
 ( 
 
 6 
     

  
  
 
 ( 

 
 
  
 -
r


 
 

 
  
-
ac
 

   
"

 

  -
 
 
( 


 ( 

 
 

 

&' 
  
%
 
( a: „Eu sunt con-
  

 
 
 -
ta
 
 

' (
' 

 
 
 

in( 
 
   ( 
 
 

ea li-

 
 !
 
 
 
 
6

 
  


 
 
' - (    

  
   


 
 
   -
ci
     


( 
 
turi-
  
 & (

 
 

 
 (  

 
dre   
   
 ( 
 
 
 
 B   
Saharov, pace 
 
 
  
 
 
   
 
   
6-
 &
 

 &'  
 

 
 (
  
pentru drepturile omului de la .
?::=  

 

 -
ri   
  (
 
    
 -
ta
 


 
   
 
  
  


  
  

 
 
  

 
 

 
 
 -
ta
  
  

559
 4"!02
1!2!0=
03 2!0
+0
 20"8*0
% 6,
 
,
  &

-
-
ne
  
 

 

 În
, 

 
; în calitate de obiectiv

 
  
 

 


 
no-


 

 


 
( 
 
   
  
Nici într-   

  
  (   
 

   56   
 (

 ga-
ne ale ONU vizavi de drepturile omului, Secretarul General al ONU K.Annan

32

 7+

  s un tablou sumbru despre starea dre-
p   
 
 B1,
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
6 
 6    
 
6 
 
 

 


      
si  "
 # /  

   (

-
gi
(  ( 

   
 ( 
e drept
 

 
  
 
drepturilor omului.
&
 
 (  
(
 

 
 -
 # 

   
6 
 
 
"es-
ta 
 
  

  
 
  (  
 

 

cu 
%;  
 
   ; 
 -

 
 
 
 

     

pro
 
   
   6  
 
6  -
ter 


Literatura:
&
 ( 

 
  
 "
 # –
Chi 
 ?:::
Anghel I.M. Dreptul tratatelor. –*
 5 a lex, 1993.
68%
 ; 
   –' #011=

 
 
 
 / 


;
 
turi-
  %    


 
  (
 

Îndrumar la cr

  
   
 


 
promova
 
 
      

– New-York – Geneve, 1995.
Centrul pentru drepturile omului. PNUD. –' ?::@
Conflictul din Transnistria –
( 
#
 

 (
 -

 ( - 
N/
   
 
 


asi 
    
 
    
   
raioanele de est ale Republicii Moldova”. –' 5 s, 1993.
,%
 
   
  
 
  
– Bucu-

 ?::2
Dogaru I., Claudiu-, ,,
 
  
 
 
– Chi-
 3&#5E!?::@
,
 
 
  
 e. –' ?:::

1
 ! 
 ""#  
 $ "%-
& '(() *+,-+)./ p .8 7 .

33
,
 
 
 
 "
 # "  – Chi-
 ?:::
Jastram K., Achiron M. UNHCR –%


(  0110
A (%
 
   –/ 0111
5 #,
 
 7 

 
 
– Ci-
milia, Tipcim, 1997.
Levin L. Drepturile omului. –' ?::@
5 
 


 
 -media. –' &"?:::
#
(
 
 
 


 
   

(gi-
at. UNHCR. –' 0111
# /,
 
(

 , 

 
 
 

– Chi-
 D#+/   B011?
# ,,
 
  
 


 
  
 
–
Bu
 5 5
?:::
Meca 

 
 
 

   
 
(  - ' 
UNHCR, 2002.
# 
 .%  


(  
 ( 
finirii ei în

  
</>LL"
 
 
7 
 
po-
raneitate. Partea II. –' #?::@
#//-',
 
 
 
  
  
. /
-*
 /  6
 
 
 ?::0
 
&,
 
 –

( 

 –*
 /",
1992.
 '

**
&,
 
 –' ?::@
% .% 
&
/,
 
 –8  ?::I
% 
%
 
 
   –*
 ?::@
%

 
 
 
 drepturilor omului. –*
 ?::@
%
   
 
    "
 #  " 
 (
 
 

 
 
 
 –' ?::@
" ,
 –' ?::G
Statutul juridic al r
(     
  
 
 pea-

   )"–' 011?
 

 
 
–  -
  !

"#$ 
%
&# '
– (')
*+ ,

"--* .
  /(')' 0
– -
   1

&$)2 /(')' 0
% 3-4 /4

-

5 6

5 
– 7'8 -
# /# ) /(')'# 0 9

34
&/+ #(' : 
 #
; 0


-
/ : 5 &(
– #-.'<+ =>>

5/0? 0 2  0  ) /


/'(
– )#? @0A =>>=

5B 
 
&)/A 04 
Paris: Edi-
tions de la Seine, 1975.
C) 

 ? + /8
– 
1992.
 .
&
(')'A <8A )/A /4-
/A A 0 
–  !

(')' 0? D '
-

5 6

5 -

– (')'A *+ =>>>

2 

 ? ' /A 88
– 
-'

 

+ + 0 
)
 
'
@

C)*
– 
/ 1

 ? 0A A
– 7'8 "/
1997.
 ? # '< 00A : ' 
'

@

C)*$
– 7'8 =>>2.
/ 
 ")* 
)'8 0 0/  7-
 : '


/
–  

.) 
7
(')' #)/ 0
D '+ )

 – 7E- =>>>

.0 "

@0$ 0? D 
– -F G

.)'+ /#<+  0 #$? 0 0//)-
 4 
: ' '
%
*+# H
$ + %
.-

– 5* '
ID =>>3

J+ @0$# 2 A4 04? 5//$


: '
'

-
5*
– -0)'<+ =>>

35
Schema 1
 !%# '"""
♦ % 


<(6 

XVIII)
,
  
  

♦ & 


< ; 
EE>
, 
Drepturi social-economice
♦ & < G1 
sec.XX)
Drepturi colective (drepturi de solida-
ritate)
♦ Drepturi civile
♦ Drepturi politice
,(  
♦ Drepturi economice
♦ Drepturi sociale
♦ Drepturi culturale
♦ Drepturi naturale
,

 
– regu- ♦ Drepturi morale
latoare sociale ♦ Drepturi pozitive
Dreptul scris, norme juridice
♦ Drepturi ale omului
,
 
(
  
,   

 
-
♦ ,
  
Drepturile persoanei care are o

 ;   
♦ Drepturi individuale.
, 

 ( 
- Drepturile persoanei concrete
i
  ♦ Drepturi colective
,
 
   

♦ Drepturile refug  
♦ Drepturile femeilor
♦ Drepturile copiilor
♦ Drepturile invalizilor
 
 
 –  ♦ Drepturile apatrizilor
d rep tu rilo r ♦ Drepturile persoanelor în conflicte-
le militare
♦ ,
 

  
♦ ,
 
    
altele

36
♦ Drepturi fundamentale (constitu -
, 
 
 ( 
 - nale) ale omului
  

 
 
♦ Drepturi secundare (nefundamenta-
le)
,   

 6
 ♦ Drepturi absolute
timp ♦ Drepturi relative
,   rea dre- ♦ Drepturi negative
p   
  ♦ Drepturi pozitive

37
Compartimentul II.
 
 

 
A
DREPTURILOR OMULUI

Capitolul 2.


?:I2 

 

( 
6
 
  ,  (6      
 

  ;  
aju 

 

    
  (
 

-
  (

   


Drepturile omului constituie partea cea     
(vezi pct.3, art.1; pct.1b, art.13; art.55c; art.56; art.68; art.76c; anexa 1.1.2).
Pre   = ? 
 

 
 
 
 -
 (

   &

-

-
< ? ?=> !< 22>
  

 

 -
   (
 
 
 
 
< G9>% 
intermediul statutului toate statele-membre ale ONU juridic sunt antrenate în
lu 
 
 
  
   
   

A5

.2 
-4
-0-" 1!2
48800
3 4"!02
1!2!0
%
 
    ( 


  

  
7
– e 
 

C

 

( 

   C
– crearea unor norme obligatorii;
– ( 
 
  ; 

 

   
  
(  
  ? = for-
mitate c
 

+
 

  
 
 -
 
   
 

 (

 
  
 

fun
 

  (

 


  

B
&
 ( 
re parte, a dus la excluderea problemei respectu-
 
   
 +(
 
   -
m

   B< G> 

 
 
 pe-

 

 
 6  rearea mecanismelor necesare a
de
   

( 

   
 (
 D 
 9@  
cre

  


 

   
 
 
( 
 
 &

 
 
   <
 
capitolul III, pct.1).

38
#  -)!  '" 
5 
 
 
?:I9&

-

 
 


  &

 
 l drepturilor omului. În februarie
?:I9( 
  
 
 
 <
 !2<?>
 ?9(

?:I9>%

 
 (  

 
&

  
 
   / 
 (  
 

-
 &

 
 = C
   
 <c-
te >
 
  
 

-au ratificat, precum
 
+ 

 
B 
 
 
  
-
  
 
 
   
,
 
,
  (   ?1

b-

?:I@
&

-

<
 
 

??1).
Me +
; 

 < 
 >


-
li 
 
  
 

 
 

B
 
-
no

 

 


 
( 
 
   
  
-
mer

,
 (  I@
  
  -
pot - 
 
@ 
7"*
 "%  &-
 " 

'  / "
 -Afri-
&6 


 
,
 ; -cheie în
de 

 
 
   

 
-

(  
 
 
 

   6 
re 
6  
 

,
  =1
 
  

  
 (-
mentale: drepturi civile (art.3-19), drepturi politice (art.20-21), de asemenea,
dre 
  
  
  
 < 00-0@> 
6    
ierarhie între ele.
Dreptur 
(
 
( 
, 
 
pes
 :1 
  
 
 
  
 

 
sis
 <
 '
0>%  7
– % 
 


 
 
  ice;
– % 
 


 

  - 
 
C
– 
 
 
 ' 
  ( 
 
  na-

 C
– 
     
 
 
 


-

 

   
 
C
– 
 
 ' 
  ( 
 
  
(

 C
– 
 
   C
– &

 
  

( 7  na-


  
 
  
 
 


39
 
?1 

3 /
 ,
-
pturilor Omului.

 " '""


În anul 1951, cu scopul de a rezolva probleme de unificare într-un singur
act al
   
 

  
 
 
-a decis rea-
li
0
, 
 
 
% /
 
s-
p

 

  
 
 
C% /
 


-
pturile civil
  
 % ( (  

 


?:99 ( 
?:G9

,
 


 
 % (-
ta  
&

 
 


 
 
În multe s 
 


  
  
 

 
 

 
 

 & (
  
8 / 
"
 # 
 
  
 -
s 
 
 
 
 


 
( dan-
 ,
  
 

  


 
 
 "
 
Moldova este parte. În cadrul ONU au fost elaborate mai multe proceduri de
   

 
 
 

 
 
  -
lui.

 
 ( 
 
 
I

 
7
 Examinarea rapoartelor statelor- 

 
 
-

 


  
 

7

 

 ri-
lor civile, po 

  
  
  
C 
   
du
 

C 
 

    

 

,

 
 

(
 
 


  
  
  
 
 -
  
 ! 

 
  
 
 
   -
po  

 
<
 = ?>
  


-

 
 

   ( 7 

 

di 
 

 
 
În fiecare an mai mult de o mie dintre cele mai urgente cazuri se transmit
gu

  

 
  "
 

 
ini 
 
 

  
 

 
 

  entru drepturile omului.
  
 
 
  &

-
 -
tu  
 
  

 ,


-
m( 
 
 
 
 

 
 %
s-
ti &( '  *
 "
 ,
   / /F 

Leo
 8F
  "
 

 D


 "
 ! 
 -
! 

40
Pentru stabilirea faptelor se numesc grupe de lucru, comitete ori raportori
spe   
   
 
 
 
 -
ga

 

 &

-

.
 ( 

 

or 


 
 
 
 <
;
 >

 
ti-

   <--uri), care f 
  
 
-
ma 


    


;

?11
 
 (


 
 

 


 -
ter
 '
 


 

 

 


 


 
 
 
 

 
&


or 
 
 

 
   

 


 
 
   < >
 
 ' 
  
 
 
 
  <
 '
 2 
Capitolul 3, pct.1).
 
  
 
    

   
 
 
 
   
 
 (-
en 

   
 
 
    
  

lu ,
6 
 
  

 

 

   ; 
 

 ri-
lor omului la niv
 
  
 

&
 
-a extins considerabil atât în mandatele,
6  
 

"% " . ')'"


 (
   privind drepturile omului a avut loc la Viena în

?::=5
( 


   
?G1
 

-au
 
   02
 
  ( 

ob 
 
(
 

   (
 
ti-
 (
'    
 
 
  
   

  
   
  (
 

 
 (
   
 
 ( 
 în mod insis-

  
 


 
  
   
 
 
 
ac


;'


 
   
 
 ne-


 
 
 

  
   
  i-
   
  
 
 ;      

  
 
   
 (
  
 

(  
 

       
 

 -
li
 

 
 
  

(
 

 
-
canismelor ONU în problema drepturilor omului.
S- 
 
 
 
    
 
 

   
  


 
 na-

41


  (

 
;
 (
 
 

 


po
 
  ,
 
.
 % 
 -
  
 (
  -a afirmat c 

 
 -
 
     
  (
 
 

 (
 
 
ca 

 

  

Înaltul Comisar pentru drepturile omului


La sesiunea a 48-a a Asambleii Generale au fost confirmate ,
 

 .
  % 
   ( 
 
 &

  
pro

 (
 

  
( 
  
 
tu-
ri
 <
 I@L?I? 01


?::=>,
-
rat trei „decade” în domeniul drepturilor omului: un deceniu contra discrimi-
 
C  
 
 

 6 
do
 
   
 &

-


 
ob 
  !le includ:

(
 
 
 
 -un mod cât mai efectiv
  
   
 

  
 
 
 
drepturilor de dezvoltare;
– (
  
 
 
  a ajutorului

' (  
 
   C
–  
 
  
 6  ( 
  

publice în domeniul drepturilor omului;
–  
 


 

 
 

tu-
rilor o  
C
– participarea la dialoguri cu guvernele în scopul de a garanta respecta-
rea drepturilor omului;  
 '   
drepturilor omului;
–  
  
 

 urilor omului prin interme-
diul sistemului ONU;
–  
 
 
 ( 
   ( 
 
 
 
 
 
   
 
(  
Înaltul Comisar pentru drepturile omului este adjunctul Secretarului Ge-
ne
( 
 


-

 &b-

-


"     
 
 
 
este prezentat anual Comisiei pentru drepturile omului din cadrul ONU, Con-
siliului ec    &
-


 

tu-
lui Comisar pentru drepturile omului constituie un organ al secretariatului

42
<
 '
I>

  -

 
 ( 
KO F1
Primul Înalt Comisar pentru drepturile omului a fost Hose Aiala Lasso din
Ecuador, el s-( (
 
?::I6
?::G, 
-


 ?::G 6 


 0110 (   (  
  
 #
 
Robinson din Irlanda. Începând cu septembrie 2002 Înaltul Comisar pentru
dre 
 


' .
 
#
 * !
 
(-
 

 
I 
 


 
( 


 
 


  
 
 
 
-
tan oblemele dreptului omului la Addis-Abeba, Bankok, Beirut, Preto-
  (

 A 
(   
 


    
 
 &( 
 
&
&  
  isar pentru drepturile omului este ur-
toarea:

!
 -


Ofiice of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
Ch-1211 Geneva 10. Switzerland
tel: +41(22)9179000
Fax: +41(22)9179006
Http://www.unhchr.ch/
e-mail: webadmin.hchr@unog.ch

În perioada iunie 2000 – 


0110
 
 
   
(  
 
?1= 
6
 


a drepturilor omului.
 


6
  


 
  
 -
mitetele respective ale ONU.

! ,#" !#' " 2


?:I@ 


 P
 8 F &

-


a ONU 
  

 
 
 
 
 
 ;
  

pe 
 
 
 
 
  

  -

 
 
 
  ,
  


 
cre 
 (

 
(   6 6 (

Am 
 
  
 6
 
01
 

1
În trecu t la G en ev a era d islo cat C en tru l p en tru p ro b lem ele d rep tu rilo r o m u lu i, care a
#  # & *++, - %   # 
 %  .n altu lu i C o -
m isar O N U p en tru d rep tu rile o m u lu i.
2
 
 -u lu i h ttp ://w w w .u n .o rg /

43
mul
 
   
 


 
 
  
 
 
au comis astfel de crime ca:
ge 
 
 
  
 
  6 
 
  
 

tor  
,
 
 
' ce 

(6
 
Consiliul de Securitate al ONU
 

 


 " 
( / 

6 

 

  ;
 -
  

 
 
 
 


-
date care sunt concrete din punct de vedere al timpulu 
  


 (

  


 
    

-

   #  
( 
 

 

 
 ;
   


 

 
  


6 
-

 
 
 
 (

;
 
 
 
   
 
 
  
 

C
asi   


În anul 1994 Comisia de drept interna '
 
 


   ;
 
 
 
 -a prezentat Asam-
b
 -


 , 
(
 
 
  

 
  

(   (
  


 or plenipoten-
  

 A
 
%

/
 

 
Roma în iunie- 
?::@"
  (
  
( 
sta  A
 
%

/
 

" 
 
-
nare la 17 iulie 1998, care a intrat în vigoare din 1 iulie 2002.
 
011=  A
 
%

/
 

" ( 
ra ( 
@:
 
A
 %
/
   


  


 
 


 6  
 


(;  ( 
 
  

 

! 
 
;

 
( 


 
-
pu


 

 
 

  ; 
  -
ter 
7
– crime de genocid;
– 
  C
– 

 C
– crime de agresiune.
! 
 A
 
;
 

-

6 
 
 A
 
;  

 -
;
 

6
 
01106   
vigoare.
-
   
  
 
- omorul sau pri-
cinuirea leziunilor corporale periculoase -6
 
 ruge în
to 
  
 
 

 

44
 ( 
  

    

7


 
 
  
  
  
  
  ( 
ur 
      
 
 

 
 
 

 


  
  (  
si
 
   
 

& 
 

 
 
 
 (
 
 -
ti 
  
    

de 
 
 

 
 
;  
A
 %
-

/
 
+& 
B 

(  
 
 
'   


 (  


  

 
 ( ( 

 
  
-
  

    
 


 

( ( 6


 

 
 
 


  
 

 
 
-


 ?:I@ 
 


  6
 
timpul conflictelor armate int
 

 21
 ; 
 
 


   
  ( 
 
 
 
 te-
 ,


  A
 
 
 
 -
ptul 
  
 (  
 
 
 

 

 
  
 
  
  ( 
 
 
ca
 
6

 6
 
  
 
6

 

 

 

& 
 
(   6


;    
- 
 


 

 
  
  

7 

 
 

 de agresiune care s-a po-
me (     


A 
 

(
c-


 ;   %
 
 
 


 6
 
 

 
con 
 


   6 
 pe

  (
  

 
  

  6 

(  
 
 
,
  

;
  ( 


    

Ju
   &
  
 (

-

  

(
 
   

 
 -

  
 
  
 
 (
  (
 
 (
 &

Ge

 /
 

A 
 

( 
 
  
 
 
  

 
 
 

  

  

 
  

referitor la problema agresiunii. Determinarea crimelor în Statut constituie re-
  
 

( 
(
   D 


(   

(
 

45
  
 
 
 

 
lor de determi-


 
A
  


 
 
-
fi 
 

 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 

 
 
   


(  
trebuie explicate în favoarea inculpatului.
La elaborarea statutului s-
   (

 -
sa 
; 
 
A
 
(
 
 -a decis de

 
 %
 
 
 (
 
 -
ter 

   6 


 


 ??
se

011? 
- 

 

 -
ven 

  
  5 (
 

 to-
a
  

 

 ;


 -


 ;   

 
 
 

ro-
rism.
Conform principiului de A 
%
/
 -
na 

 

6 
 

A
 
 ( 


 ;  ,
 
A pre  
- 
(
 

;  

A 
/
 

 


 

 ( 

6
 
 


-
  

 

   
 
 
 si-
liul de Securitate al ONU, conform capitolului VII al Statutului ONU. Temei-
u 

 
 
 

  
 -
    


  
 
 

-
mi
 


 
 
  
(

 persoa-


 
  

 


 


 
 (   
par 
   
 ;  
A
 -

 
 ,

 
(

 
în baza oric

  
  
"  
 

   

 -

 6
 

(
 ;  
 
 

 c-
 
! 
 
 
 
 
se neînteme-
i
  
  
 
  

 
    

protest.
6  (  

 
 ;  
ca (  
 


 
   ; 

 

 

 

  7 

  
- 
C   -participant; in-
fra 


6 

   -participant sau statul care nu es-
te pa
  
 
 ;  
 
in( 
 
 6 

   
 

 

46
ace
     
 6   
 
 
 6 
baza Capitolului VII d "

 (
 
 %  

%
/
 ( 
 ) 1, este un organ auto-
 (
   
 ( 
  '
tu-
i
 
 ( 


  e cumulate ale statelor-participante
   


 

 

    
 

 -
ne ( 
   
   
 


( -
nan 
 (  

  
 rii de Asambleea Gene-
6
 
 6
 
'
 
 
 
 fe-
 + 
B
 
 
  

 

  
 
 - 

    -
te d

   
  
 ( -

  (( 
 
 

Prima sesiune a Asambleii statelor- 
 ( 
( 
în septembrie 2002. Pe 7 februarie 2003 Asambleea statelor-participante a


%
/
 ?@;
  
  t-
 
??
011= 
 011=( 

-

 


 
(    in-
c %  


 


 
   
, ?::2 
     
 -
a 

   

 
!
  
 6


-
ga 
 au organizat briefing-    

 cu-
mente pe teme diverse tratate cu viu interes. ONG- 
   

  
   
(


 

 
    

      
  

asi 
 (   


 


Reprezentantul special al Secretarului General al ONU


''" ! '""'""2

1
/0  -  
  0 1  -  2 d i-
   /   
ass-m ed ia, litera-
  
   &   % 3 n ao n a-
  &  *+'   4      5 -
 &   0 
 0  
% 33 $  % 3   
 
  0
* (' &   
  # &  
-
p e  % /  %  # 1   li-
   $ 
 %    & 
 &  /!
1 67   2  % & - 0
d e p ro b lem e ca fiin d o b lig ato rie.
2
 
 site-u lu i h ttp ://w w w .h ri.ru /.

47
Mandatul Reprezentantului special al Secretarului General pentru proble-
 
  
   

  
 0111L9?
 
 
 
 
    09 
 0111  = 
ace

 "


  
 
 
(
(
  
   
 
  -
bi
 ; 

 

 ,
p-
  

 
 
 
   
 
 
-
de


  
   
  (
 

 
(1998).
% 

 
 
  "


  
 7
– 
 


 
 ( 


  
 

tu 
 
 
   
 
s-

 
  
 
     
  (
 
  

ase 
  (

 ( 
C
–  
 
  
  


 
 
  
 

 

(
 ,

C
– 
 
 
  
(
 
  

 
 
(
 
 
pro

   
    
  
 
în
con(  
#
"


  
 
za-

 


 

 
  
cal  

  
Comun 

  
 

 
 

 
 -  
 

   

supu-
se  


 
"


 
 (
 -
ni 
 
! 
 

 
 
 
 zâ-
ndu-

 

;


 
 


 
ap 
 "


 
  


 
 

 (
 
    (

    
 


 

  
 


 
  
-
 

Reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru problema
si 
  
   
 
  

 -
ti --   
   
 
tu-
 
 ; --urile sunt una din cele mai importante
surse de informare pentru Reprezentantul special. Cadrul legal al mandatului

 


  

--urile, multe dintre care au cre-
a
 

 
  
  

 # 
 "


 
 
 

 
 

  

-
ra
 
   
 


 
 ( 

 
  

  
 

 
(


 
 

48
Reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru problema
de
    
   / -  <%F > ( 
nu 
 (
?@ 0111= 
/( 
  7

!
 -


The special Representative of the Secretary General on
Human Rights Defenders
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41(22)9179006

"#('"
& 
 
 
    

 
ci-
al pe 

 
 
 
 
 
 &
 


 
 


   

  ( -
 
    8  

la reducerea consider   
    
 , -o
per
 


  (    
-
 
   C 

 


 
 

( -
turi efective de realizare a drepturilor omului prin intermediul Comisiei ONU
în problemele drepturilor omului, organelor de ratificare, negociere a tratate-
 
   C 


 
   ni-
za 


 
 6 
 -
rii în cadrul sistemului ONU.
%
 

 ; 
 

  

 

 ( 
     
 
   &
 

re(
 

 

   ti-
vi 
 (


 


 

 
  
  
-
li
(

   &   ( 
statelor- 
??  (?091 
011=<
 &
> 
   


 
re I=L??2&

-


 


(
  

  
 
   
 esupune o
tran
 
 - 
(
 

  ( 

efe  
   

 
  
 
 
do
 

 

 
     

-par-
tici
      
 (-

49
lu  
   
 
s(-
 


   

  
 
 
 în dome-
 
   <
 '
=>
( - 

 


 
 

 (
  
 


(
 
 
 

   7
♦ 

 

 

 
-participante a termenelor

 6
   
 
 

  
 (  
 

ob 
  ;
 
 
  ! 

 
 


 + 
B

 
 
 
 

 
 

xemplu: darea de se-
a
   

 
 
♦ %

 


 
 
  
-
de
 + 
B
    
 
,
 
 


 
2 
7 
 

 
 
 
 
 

    -
ci    
  0 
 
  
 # 
 
Muncii.
♦ Recursele financiare (mai mult de 1,5% din totalul bugetului ONU)
 ( 


 ( 

(
  
  

 
ace
 
 
 ( 
 
  
   
 

 
 
  
 ! 
asemenea, probleme

 
 


 , 

  
 
tu-
rile omului.
♦   


 ( 

 


 
 -
ga
   
 


 ( 

 t-

 


 


  
 

 
 

 
 
 

 

 
 &

- 

 ( 
 

 

 
&

Gen

 
  !    

 
-
   

  
 
  
   %
(
 
 
in
 ( 

 
    6
(  

( U.

AA

+0
,'0*002
' ,! '1 '"2 1
/      
<
 
-
na   ( 
>( 
 ?:I9
când s-
 ,
 
 ( 
 
< ntinuare DIP). Asam-

1
% #

 
   #
  

50
b

-

 
 ?=<?>  ,/% 
 
 +

    ;  
 ( 
 (

 
 -
ti  
    

 
 

enrale de
di(
 
 6 
 ( 


 


ve


  
 
,
 
 

 
 
-
c
 
 (  
 
;  
    

lecto   
     
 

( -


 
 
  

 
  
; ( 

  
 
 
  

intuitive”.
5 0G  ?:9@   !       
  ?0:9
(XLIV), care '
 ,/% 
  
  
 

  -
 


 
 

     
 
 
 ?0:9 <E5/.>
din 23 mai 1968, unde s-
 (   


 
 
 ; 
 
  
6 
 -

 

  
  


  C  
   
 
   ta-
 


  

 ( 

R
 
--   
  
 
 

-
ose
(

 
 

  
%

?211
  


 


 

 

 
 ( 


(
 
 
 e înscrise pe ordinea

 

  
  ,/%

   (
   


 

  pula-
  
 
,/%( 

 (  ONG-   
 (
 
 

 

 o-
na
    &
   
    
sco     
 

 

 
 
 -
mu  
 


" " "& ( "&) 


# ' %" '# -
 
,
 
 ( 
 
    


 
 
  
  &

   


 
 

au sta 
  ,/% (

  ( 

 -
t  ( 
 

   

  
 ;  

 
 (
 "6 
 -
for


 nclude:
–  

   


 
 
7
  
 
 
 

  
 -
 
 
  


 
 
 
 C

51
–    
 (

 (
  


 
-
mo &

-

 
 
  
  
 

  
na -
onale la un set de probleme importante cu care se ( 
 


Statutul de asociat al ONG-urilor în cadrul DIP


  
   ,/% 
 (   
   

na-
mentale care:
– 
 
 
  C
– nu-     

 ofit;
– 
  

 
  
 

 


 
 
 6   
6 
 
 
in( 
6  
 
(  
do
 6 


 -media, politicienii sau oamenii
de afaceri;
– 
 (
   

 
 
 ( ma-
ti

(
 

 
   

  

 
bro  (  ( 
  
 (
 
 
  
 

 
6  

 
-media.
&
  
 


 
 

 
   

tre
  
  
  
 ( 


 -
 

   


 
 ,
 
-
tu ( 
 

 
  
  

  ,/% 
 

(
 
stimule-
a
  


   
 (


  


  (   


-
na
 
!


 
( 

modele a
 
 (  
    - 

 
 

 
  
 


 L 
 
   
  ( 
 
 &

 
aco;  examinarea cererilor.


 
  
 

 
   


 
 
 
acor

   
  (  
 
  


   


 
 ,
 
  ( -
 

 

7

SUA, New York


Chief, NGO Section
Department of Public Information
Room S-1070L
United Nations, New York NY 10017 (United States)
Tel.: +1(212) 963-6842
Fax: +1(212) 963-6914
e-mail: dpingo@un.org 52
http://www.un.org/MoreInfo/ngolink/dpingo.htm
 
 ,/% 
   


 

 
 

 
 

 
&

   
 ( 
 
  

 
 
  
 , 
 
ace    -a acordat statutul de asociat al DIP li se propune

 


   ,
 
 
 
adjunctul acestuia.
& 
 
 

  --  (   

unei org 


 
  
  ,/%

in 
   
(  

 

 
   
 ( -
nan
    

Comitetul Executiv al DIP/ONG


 
   


 
 
 
 
  
de asociat al DIP alege Comitetul Executiv al DIP/ONG, compus din 18 me-
m 


 (    nsmiterea in-
fo
 

     


 
   

aso ,/%#
 
 

 -- 
  

 

 


  
KO F
  

Executiv 


 ,/%L-

 

 
 me-
 (
    
 

  

   -
ni
 (
 

,/%L-

Ajutorul DIP/ONG

 ,/%L- 
  (
ir de servicii orga-
ni  6   
   ,
 
  ( 
 
 
par 
 

7
–  
   
  
  
 !
 
,/%L- (
 ,/%
   


 ale. În li-
mi


 ( 
 
  
 

  

-
   
      
  


 
ma   


 
 
 
 


 
mass-media;
–  

(  
 6

  za-
 ile neguvernamentale referitoare la problemele globale. La asemenea brie-
fin    ( 


   
mu-
  


 ii statelor-

 
      
-
ver
 

 


 
 
 
 
probleme;

53
– 


 --  ; 
 


 (
-

 
 

 


schise ale organelor ONU; permite ac-
cesul la materialele foto-, video-  
 ,/% 
 
nu

 , )F;QC 

 
 
-
 01
 


--urilor organizate de COONG – Con-
fe   


 
6   
  !   
–  
 

 ( 
 

,/%L-C
–  
 
 ( 

 


   -
ganiza 


 
C
–  ' ,/%L-
 
  

verna-
me 
6  
   
 
(

-
gi  

 
 


 
 C

(
 
 
ervirea operativ-(  
  - 
K
O F


 7
o 
 
  
C
o 
 
 
 ( 


-
diile principale ale tuturor ONG-urilor asociate;
o
 

 
 (  
  
 
  
  

care are în dotare mai multe filme ale ONU;
o 
     

 
fi 

 
 

 ,/%L-
(
 

7

USA, New York


Room L-1B-31
United Nations, New York, NY 10017 (United States)
tel.: +1(212)963-7233/7234/7078
Fax: +1(212)963-2819

54
Documentul 1
Îndrumar privind Programul practicii în cadrul Conducerii Înaltului
comisar ONU pentru drepturile omului1

În cadrul Conducerii Înaltului comisar ONU pentru drepturile omului are


loc practica (internatura) pentru doctoranz 


 
 
 

   &
 


 7
•   
    
 
 
  
 

 
       
    
ONU pentru drepturile omului;
•  
 
  
    ;   

    
 
 
 
 
  
 
 

activitatea lor proprie.
%  
   
 
 

 
 
  
interesele lor  !   
  
 
 
  


 


 6  

 
  
6 

  

 %     

 
 
  
 
Comisiei privind drepturile omul    

  ; 

 
   6  
   
 

  
 

de
 ! 

 


 
 
 6  c-
me 
 


%  

 
  
-

  
  ( 
! 

(
 
 
  


  
  
 
  -
logie. Sunt mai avantajate acele persoane care în limitele disciplinei lor au
  
;
 
   

 
 
6   
  ( 
 
 ! 

 
 

 -
 

  

 
 
 (
!

 
 
  ( 
%  

(
 6 
?@
ani.
% 

  &
    
    
 
 
 
  

   
 

 
 '
 
 

  
  
  
 

D  -

 
 6 


        
! 
        

 

 ( de-
n  
 ( 

 


 
  
ti-

1
S u rsa: C o n d u cerea În altu lu i co m isar O N U p en tru d rep tu rile o m u lu i.

55
 ! 
 
 

 

 ( -
ma
 

6
 

     
- 

 

  -

 

 
 0I &


   
  
   
 7  -


  
 
  

-decembrie pentru trimes-
  %
    
 
 
 
( 
   
 
 
Conducerea Înaltului comisar ONU pentru drepturile omului petrece
 
  
  

  
  ;
  


    6  
 -


  

 
 

 
 
 
  , 
( 
     
tre


5(6   
 
' -
u  
   
%  
%
 
 
 


  -
r  ( 
  (


 
 
ONU.
%
 


  


 
 

 -
mente:
a)  


 


  
  are


   
  

C
b) întocmirea la nivelul cuvenit a Cererii despre petrecerea practicii;
c)  
 
    
C
d) 
   ( 

Per  


 


 –=1 

 

 
 -

 =? 

 

 
 

-decembrie.
, 


 

 


  


  

 
Doctoranzii 

   

7

Geneva –!
 
Internship Programme - Internship Coordinator -
Administrative Section
Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
http://www.unhchr.ch/

56
Schema 2: Sistemul ONU
♦ Comitetul Militar ♦ Comitete principale
 IAEA Asambleia UNRWA
♦ Comitetul permanent ♦ Comitete permanente
 

    
 Consiliul de
Securitate UNICES UNEP
• UNMOGIP Secretariatul ÎCNUR UNU
• ONUSAL UNCTAD WFC
• MINURSO UNITAR INSTRAW
• UNOMIL  
  Consiliul de UNFPA PNUD
• UNAMIR

  UNCHS
• UNOMIG (Habitat)
• UNTSO
• UNDOF
• UNICOM WFP Consiliul Economic
• UNFIL ITC   OIM ICAO
• UNFICYP OAA UPU
• UNESCO ITU
♦ 
 
ZNAVEM II
• UNPROFOR OMS WMA
• UNOSOM II
♦ Comisii regionale IBRO IMO
• ONUMOZ ♦ 
 
  IDA WIPO
aprilie 2003 ♦  
   
  IFC IFAD
 IMF UNIDO
• 
      GATT/OMC
 
 
 
 
    

♦      
web-siteul ONU
(http://www.un.org)
57
Schema 3
 
 
  

  
 
 
CONSILIUL DE SECURITATE
Secretarul general
CONSILIUL ECONOMIC Organele de control
CONSILIUL DE TUTEL

SECRETARIAT
- '#     )

Alte organe Comitetul pentru drepturile


  
 ajut(  
 
 
  culturale
Comisia pentru
preîntâmpinarea Comitetul pentru drepturile
Înaltul Comisar ONU omului

 
 
  
pentru drepturile
 

omului Comitetul împotriva torturii

Sistemul ONU Comisia privind Comitetul pentru lichidarea


Fondurile umanitare 

 


Comitetul pentru drepturile
Cooperarea
 
   (
copiilor
pentru fosta Iugoslavie Comisia pentru 
 
 
teme(mecanismele
 drepturile omului
   
 
   „de câmp”
pentru Ruanda Grupurile de lucru
  
–  )( drepturile omului Grupurile de lucru
– organele aflate la Geneva
Comitetul special privind examinarea drepturilor omului atinse  
58 Israelului vis-à-.   
 )    
Schema 4
Conducerea Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului

Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului


      

Adjunctul Înaltului Comisar ONU 
pentru drepturile omului Înaltului Comisar ONU pentru
(ajutorul Secretarului General ONU) drepturile omului

 
  
  
  
 
administrative  
 de deservire operativ- chestiunile programei
dezvoltare   " "

Directorul
 


59

 
   
 

  
 za-

 
  

 
 ge-
  
 importantelor probleme mondia-


  ! 
" -

!
#$
 !
  s-
ti 

#! # 
 neguvernamentale a
 

%& '-urile vor consacra o parte din


 " 
 
 
 
 ( 
 
 !  # 
DIP)'  

 # 
  
 

materialelor informative legate de activitatea ONU. Aceste materiale ar trebui
  * 
%&)'

Statutul consultativ al ONG-urilor în


 
 

 

+
# 
 # 
#

eco
   
 da-
  
 


ocial.
,-.
 
/îm     
  # 
 -
ver
  
 !
   
0
Ace 
#
.123456%78

-

19.23: !
-
za 
 
  
 


-
no 
   !
 #  

 
 

Mai târziu, în iulie 1996, în urma unor negocieri care au durat 3 ani, Con-
si


# ;; sulta i-
lor cu organ# 
 
 ( #
   #

.223)9. # 
#
 
 # 
 
, -
 *  - # -

 
 
 
 
 

de 
  
 

 -


( #
 '- 
 -


 !  -
 


# 
 -
o
    !

   # / 


0 

ONG-  
## -un cerc redus de probleme, inclusiv în

60
com 

 


# -
na
   

  -i acorde periodic ajutor în
activitate.
Un alt rezultat al deciziilor adoptate în iulie 1996 a fost decizia 1996/297 ,!
'-
ne
* 
 
 <.!
*ti-
nse a ONG- 
  
 * 
do!"   
 '- 

-
no

 
' 

 
Asambleii Generale
!  ! -
ga# 
 
 ! 
  
 #   * '-urilor în activitatea
ONU.# 
'-urilor
   
 !# 
 
 -
men
!
# 
 
, -
po .2-!
  
 

&   
 
 !
  


ur=
USA, New York
Non/Governmental Organizations Unit Division for
Policy Coordination and ECOSOC Affairs,
DPCSD Room DCI/1070
United Nations
New York, NY 10017
United States

'   # 


 
 " 
consultativ în cadrul Consiliului Economic 
*
opi '- 
 
 
 -
 !
 
   # 
 -
me
    
 re acestea a
fun 

 # "
;!

 
!


#


;ti-
uni de interes comun.

Participarea ONG- 
    

# 
 
 


 
;

 
 

 -

 

,
!#
=

61
♦ lobby pentru anumite decizii, inclusiv propunerea formulelor de utili-
zare;
♦  

  "
 
  *  #-
 
# 
 
 *-
 
 
  >
♦ # rilor vizavi de procedurile speciale, de exemplu,
a unui raportor special referitor la problema traficului de copii;
♦ "
 
  
# 
 
 $ 
  
lor-participant.
Ele pot:
♦ 
#
!

 -l
prezenta în termenele stabilite:
♦ #"
 
-verbal al dezbaterilor
Comitetul !

 

 
 

respectiv;
♦ # 
 

 

-parti-
cipant;
♦   

 
 "
 
sesiuni pentru p >
♦ 
 
 
 * 
te-
lor- 4 '- 
  
 
 
 !

 !
 
 -
fic
!

*

-participant).
&  #  
  
eforturilor proprii, „de a vorbi într- 
0 "
# -
 

!# *

 "
 

* 
 !
!

* 
-
p# Literatura
?
 , , , ?
 

–?  1000.
? ;
 @ A! B 
 
 
 
 
 –
?  ,66 .22C
" @& $ 

–; + 1DD9
Drepturile omului, principalele instrumente cu caracter universal. –; 
1998.
Jastram K., Achiron M. UNHCR –&  
 1DD1
+
 !# 
  !
  
 - ; 
UNHCR, 2002.

62
 
  – 
& 7
# 
 
– Ch 1DD.
E 6 &
  

 )) B 
  1DD. 
#12.
@ 
 
7
%–; .22:
7% 

 
 
–?  6 
lex, 1999.
  
      – 
 
     !""" 
#-$ %& '   %!"""
 .

 

 .  

 .2 0 0 1 (A /5 6 /1 ).   
 -! "##"
$% -  $%  

 & '

-
 ( ) 
  *
+
& )
 ,

-
 ) , 1 9 9 5 .
-
) 

 & & ) '

. -

  . -
 )) 
. -!  

 
1995.
 

    –
*     20 0 1.
 ., 
 
   4 5 - -

 1 9 4 8 -1 9 9 3 . 
  
  !"#
$
 %&. – * ' -( 1 9 9 4 .
 / -.. *
0% , & '

. – * 1 9 7 6 .

 .(. *
0% % %. – * (% -
%  & 1, 2(
 .1(13"##"
% 1 )
0% -& 

  %/


& '

. – * 1 9 7 9 .
4 /
5 % , &  ': .
 
 . – * (
 %&& «. 
3 – «6
3
1993.
* $  

%,

 /
 & '
-

– * 1 9 8 6 .
*
0% , &  '

7 8 %)
–
* 9 '
 
% :;;#
*
0% 
 %'
  & '

+%)
 
)
 -&% 2 . – * *
0% 
/
:;;<

 
   ! 
" . – *
#
 $% – #&$%' 1998.

63
*
0% 
 & '

: 8 %)
 / 8.
-. / =4%/
. – 2-
 &. – * 1*
>(
 %&& 1*– (51•*?"##"
*
0% 
 
) . – * 1 9 9 0 .
*  

 @ – * *
0% 
0 , 1 9 9 5 .
  
  "  $ 
 ( 
 ) 
 )  
 * ")  " 
 *  . )-+  , -  !.
 -
 *, 1995.
 
    
 . – * 
 

 
  1 9 9 9 .
  !.
  *.  /.  0. 
 . – * #
 «1 "2 2000..
#) #*
 +, &  - . 
  
  .
&& '/ 1 9 9 3 
 +0    #) #*
 -
+, & 10 10.  + -  /-
2(  . & - ##  1 9 9 5 .
. '

   

 .
 %' , &
&
    

. - -!  A

  

 ,
1995.
. '

 %& 8 
)
0% %-
)
 - - /, $+(.B
. '

 -&  
. - -! :;;#
. '

 ( 0

 – &
 

)'– -! :;C:-1 9 9 8 .
. '

 
)
0% 
%)
. – * *
0-
% 
/
:;;#
8881 )
0% 
 %'
  & '

7 +%-
)
 )
 . – * *
0% 
/
:;C;
D
 & & ) '

7 8 )
0%  - -
!  A

: , 1 9 9 4 . (2 )?
E
&
F.. *
0% 
 7 8& ' G .
 
)
8.H &
– * *
0% 
/
:;;I

64
Capitolul 3.
PRINCIPALELE ORGANE ALE ONU PENTRU DREPTURILE
OMULUI
( 
      


organe ale ONU în domeniul drepturilor omului. Deoarece Compartimentul
%% 

 ! 
 

 

9 -ziselor organe
 

 
 

  ri-
lor elaborate de acestea.

3.1. Comisia ONU pentru drepturile omului


,3: 
 
 
 

  
 4>
; 18 #  
  
  -
 

 
  
uti
#  
 

 (
   
  
 
   / 
0

prima sesiune ECOSOC, în anul 1946.
6  !!# " 
-
 
 ,#   #  C9 -membre,

 m cotei regionale: 15 din
sta
 .1
 ..
,6+
Ca!
 .D 7
C
 
  B   
 
.2<-" #

> 
1DD9

B 
 9
    
 '   
" " $
Scurt istoric
Comisia s-  
.2<- !#-
s 
!

 
 

-
 
 
 
(1D 
4.2<--.2338 -a concentrat
ac 

 
! 
 ?#" - 
 
 
Co

  

=&
-
vind drepturile economice, 

 
&
privind drepturile ci-
vi
 
     ,!
 '
 

1966.
Chiar de la prima sesiune Comisia a analizat chestiunea privind procedu-
rile necesare pentru examinarea mesajelor. Procedurile adoptate atunci au
fo ! 
 


-a extins; în anul

65
.2C2 

  
 
  B#
 -1:
4557%%%8 
$
 


con 
" 
 
 
 !  
exa 

 ! "-
 
, $
 -
n 
   
 - ! $ 

me$   

     
drepturile omului.
(
.23-


B#
1235 (XLII) a
îm   
 
  !  -
tâm 
/ # -

 


 

! 

 te-

F

 # 
/ # 
# 
 
# 


 

 -
zi 

# 
0
  B#
.19C 
  
în mod prioritar împotriva apartheidului 
  
 

 


&
! ##
 
 
-
 
 
  
 -
ti 

"
 

#
În ultimele decenii Comisia a elaborat mecanisme compl  
(re
#


 

 8 
 !

 
! 

 -

   
 
 
 
r
omu
 
#$
 

 

 c-

 
 
 
(-D:D-
li#     
  
 
constatare a f
 
 
(2D  ci-
i

$ 
; 
!

 -
a
#
 


+
 e s-
  
 
so
 
 
 
 

 #
 
  
Co-*  
-
lor sociale vulnerabile, cum ar f 
 
4<<84<38.
În martie-aprilie 2003, la Geneva a avut loc a 59-a sesiune a Comisiei pe-
ntru drepturile omului. La ea au fost prezente nu numai cele 53 state-membre,
 ! 
!. Raportorii speciali
*  
 -

66
 #" 

 
 
 

( -
rul lor figurau rapoarte separate, care tratau probleme deosebit de importa-
n 
 

  "-
for   
  
 
 
* 
me      
  #
 !

Comisia a a #
;"

!  
Comisia este organul politic principal al ONU, responsabil de extinderea

 

!#

 

 

pe  
 
 
 
 
 -
misia nu-
#
 
! 
 
 
 

 
 le-
n  ti-
ci 


 
!
cti-
    

  
 
 
 
 ( 


  a discutat, de
exe
!
=  

  -
p 
  
 
 
 

   
„di 
0    
  


cuv" 


 
 apartheidul, drepturile mi-
no 
 
 
 


*## 
 #
!


 


 
 !
 
 
!# 
 -
mi 
 

 
##-$ , Subcomisia pentru
 

4
 918 
##
sar
 ,!
'
 
-
*
 
 


#-
saj
 
 
#" or
 
 

( -
a  $   
 
  
 
 
întregul sistem al ONU (;
198- 
 
*
 

 -

 
 
   $ – 
  1- C9
membri – 

Grupurile de lucru ale Comisiei ONU pentru drepturile omului


(
1DD1  
 * -
toarele probleme:

67
• 
&

 
 
 -
turii (4.5);
• 

 

!>
• arestul samavolnic;
• 

>
• 
# >
• 

 
 !&
 -
fe
 * !
 
>
• dreptul la dezvoltare;
•  

>
• !


 >
,  
 $
(
.2:D 

 * arti-
cipat personal la elaborarea proiectului, care are puterea obligatorie a unui act
   
 


&" 
.2:3

 

 -a apro-
bat termenul    .22C .22: 1DD. -a permis de prelungit
mandatul pe trei ani.
( 
 .2::     
 
  
* 
 

#
(.229-1995
acest grup a fost cre
 .C*   
 &
  
=
• !

 

#
 
1987 privind dreptul la dezvoltare, bazându- ile, prezentate de
statele-!
 
• 
$


#

#
-
tare tuturor statelor.
(
.223 
 # 
 
* terguvernamentali pentru dreptul la
#
 
!#la dezvoltare în aspectele ei multilaterale. În anul 1998 a fost instituit un nou
mecanism, mai întâi pentru trei ani, care includea grupul de lucru în compo-
 ;  


##

!  -


#

#
, 
 -
 !1DDD  

la
dezvoltare, inclusiv responsabilitatea statelor pentru realizarea acestor drep-
 

 
 

 #
 -

' 

   
tre un expert independent referitor la dreptul la dezvoltare. În aprilie 2001
Comisia i- * 


  !
 
 

68
  -
pului de lucru pentru un an, iar mandatul expertului independent pentru trei
ani.
' 

  
 
 
.22D+siu-
nea lui  
  !comi-
  


 ! /&ce-
 .CD90' 

 C!  
 "
 
!
rivind fiecare
si *&
" 
 -
 
 
!(
.22. 

 * -
 
# 
 

 ! # 
 
ca # 
 
 
 
 
 
 

  -
ni
$ 
pective. În anul 2000 mandatul
grupului a fost prelungit pe trei ani.
(
.223 

  ;
 
  
!  "  
  

eco 
 
 
 4<18  
 # 

proble

 
 
 


 


 " 
 
   
E 
 ! 
 
; * zuri-

" "#
 
## # 
-
ma /& .CD904
 ;C918(
-
 

# 
 9 Csoa-
n(" 
1DDD 
;
 
-
%   "
! -
ci

(
 
 
#-ul con-
ducerii Înaltului 
 

 !

în orice timp.
(
 
;# 
  m-
b # 
 
 
-a dat un statut
consultativ ECOSOC, pot s # 
 ri-

 !
#&# 
 


 # 

,

-
ga# 
 
 
  
 
 

 

  

(

1DD1 
  

  

69
1..# 
 
 
 91
dintre care aveau statut consultativ comun, iar 179 – statut special.

Rapoartele anuale
 $
 # 
"
  ;#

Brtele
   ; !
  
  % 
site-
 (

   
 
 4 
!
 
# 
fran#
8(


#


 me-
nea, texte
#

&
" !
 


despre audieri.
Adrese de contact:


 - Geneva
Commission on Human Rights
Palais Wilson
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Tel.: +41 (22) 9179260
Fax: +41 (22) 9179011


  

, !4" 
.222– Subcomisia pentru preîntâmpi-
na   
> - ;!  
de#
1-
.2228  
 

  
 "  mita-
 
 
 

,
 !
es 
 "-
 
  
  
 
! 
  

 
 

vis-
ti  

  
 
 

4).9-. 
.2<28 
'

 ; 
-  # -
"&
"! ! 
 .DDD!-
va 
 # 
 
  
 
#

  
 #  
  
 "
statut consultativ în cadrul ECOSOC.
La 

 
 !*<D#

#! 

!

 
-
p 
 
  "  
 
  
oferind sugestiile necesare.

70

"
 
 !
 13!4
  .18  
 
  
drepturile omului. Pentru garantarea # 
regi-
 
 !
 
=-zen-
  
  C 
  3   7 

sta C , 6 
 !
 9 
  
Est. Membri !# 
* pen-
 # 

  
 
 ! 
 ! G din membrii Subcomisiei se alege la fiecare doi
 ! *# 

 
 
 

 

 
Grupurile de lucru ale Subcomisiei


&
" 
 
  $
 
  /& 
.CD90 *#$ *
 
 
  =
• Din anul 1974 – 

 * 
 me-

"#

 

 

aparthei-
dului


 
*
 -
  
.2:: 

 
-a schimbat
denumirea în grupul de lucru pentru formele moderne ale sclaviei.
• În anul 1982 Subcomisia a format grupul de lucru pentru popoarele
! * 


$
 


! 

! "!
aten #

 
 
!

• (
.22< !   
 $ 
!
 
 
  
 
  
 

.22-
 

 $ 
• În anul 1995 Subcomisia a creat grupul de lucru intersesional pentru
 

 

 

  

 inori-
 
 
 

' 

  -
ne  #

• (
.222 !    -


 

 
 

Fiecare grupse compune din cinci membri – câte unul din Asia, Africa,
  7,6

71
„Procedura 1503”
 
 

 ! ; !
 * 
zilelor când ea se înt 
 ;
#  
/& .CD90  
 .2-D ,  !## 
De
 
  
 
 
 B#


ECO-1:4557%%%8 .19C456%%8.CD9456%%8 Bzolu-

455%78 ! " 
 
(
1DDD    
B#
1DDD)9/& .CD90 
 
 c-
ve 
# 

##
  
pe 

;C 
 > 
-
mi   * 
     
pre
#  /& .CD90 & # $

 
un stat-! >$


 
 
  
 

 

sau grup de oameni care au d!
#
 
-

 $ 
!# exclusiv pe materia-

$

  $
 
 
 
 
 
 -
re
(
 $
 -
ze  B#
-1:4557%%%8
&"
* $! 

 
 
   
  * # 
 " 
evi;"
 


 
  
##
lent.
( 
/& .CD90
=
Stadiul 1: Lunar, grupul de lucru pentru mesaje ce include membrii Sub-
comi4* # 
8

' 
$
  
 
#  
#+$
t
 

-raportor al
 

 $ 
 -
spuns.
Grupul de lucru al Subcomisiei pentru mesaje, constând din cinci membri,
  
 ;  $
  

Subcomisiei.
E  "' 
*#$
n-
s

"# .1"  -


  
 

$ s-

72
 
!#  
 
 

lu 
 
 # 


 

! 


 #

re
#
  

 $
 
 
Stadiul 2: ' 

 
  
pentru drepturile o
C!   
"# 
  
-
n 

4#9.8& 
 "
-
ze# 
 " 

   


!  * 
 de-
n 

 

,  
#-
# 
 !
 (
 


 

  
!

!# 
-
 

!
 
#
 
de#
 


Stadiul 3.  

  -
hi 
 

   -
i
6 ;  
 "
# 
   !-
p# 
  !# 

 !


 

(

  chise fiecare membru al Co-
mi 
 


*
 " 
 
  
  @ 
pro !  închise
 
 
La a II-  ; !    # -
#
 
B# 
 
dre

 "

#

iziilor finale.
 
   /& .CD90 "  

 
 # 
 


#-
 !

( " 
.2-: &

drepturile omu
  
 
 ; 
  
su / *#0 " 
   
 
Co    ! 
   
 
 
statele în care s-a decis finalizare 
 .2-< " 1DD9 
conformitate cu „Procedura 1503” s-*  :<
  B /& .CD90 a-
* 
 
 
 !
ci ale URSS
!
* 
  =,#!ja-

73
nul (1994-1996), Armenia (1994-1996), Kirghizstanul (1997-1998), Lituania
(1995, 1997, 2000), Letonia (1997), Republica Moldova (1995), Uzbekistan
(1996-.22- 1DD98 i Estonia (1994-1997). La sesiunea 59 a Comisiei din
2003, pe baza „Procedurii 1503”, s-   
 '!  6! 
Uz!H  (   * *  

 
#=
1) 
###
 

 

suri nu sunt garantate;
2)  
 
" 

 -
 

 
 
în conformitate cu „Procedura 1503”;
3)   "
!  *pen-
dent;
4) 
## #
   
 /& 
.CD90  
 !#  ; !
 
Re#.19C456%%8
 !  
4!
8 
 
 
  


  * $ #
calomnioase la adresa statului, care este obiect al plângerii. Astfel de comuni-
 * *

*

 -
 
 
%   *    /& 
.CD90 * =

 -Geneva
Office of High Commissioner for Human Rights
United Nations Office of Geneva
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
http://www.unhchr.ch/
 
 
 
!#re-
ri
=    (   
auto  
 #  -
in   
    * #
 " 
suri nu au devenit publice.
+

/& .CD90
$# 
 
!ra-
 "
     
 
 

@! 
   
 $ 
 
 

  -

74
la 
 
 

  -
tr-

 " 
 
 
În timpul sesiunilor deschise –
 # 
– orga-
ni# 
 
    
 cadrul Consiliului
Eco
 
!  te-
# 
  
 
##
# 
 -
ver
- * 

  
 !a în
mod frecvent a fost un for mai accesibil pentru noile idei, decât alte organe
ale ONU.
 -   


 
  

 
 
 

  
ac
  -
no  
 
 , "  
 #  
  !  #  
conformitate cu principiile recunoscute ale drepturilor omului. Este necesar
! 
*  sc-
rie.
 !# 
 !
ului „patern”, Comisi-
   
 
 B
 
## #

 
 *
 #

& !


 
di!
 

 

Literatura:
?
 , , , ?
 

–?  1DDD
? ;
@ A!B
 

 

– Bu-
cu ,66 .22C
" @& $ 

–; USM, 2003.
Drepturile omului, principalele instrumente cu caracter universal. –; 
1998.
Jastram K., Achiron M. UNHCR –&  
 1DD1
+
 !# 
  !
  
 - ; 
UNHCR, 2002.
Ninicu M.I. # 
–% .22<
& 7
# 
 
–; 1DD.
E 6 &
  

 )) B 
  1DD. 
#12.
@ 
 
7
%–; .22:.

75
7% 

 
 
–?  6 
lex, 1999.
( 
   ' )  –*%
+-,- .%!""/ 
     '  0    ' 
)  123) '  – *-
%4+5+-&%!"""
  '   -'  1  (-
 2
 6 6 % 7  & + – (-6  % +-
  ,7 -6 .2 + *8 9 %
1998.
7 6 ' ' 6  '8 ) 8
 1 –*%7  %/::;
9  ' ' % -
 %     ' - & %
41 </ –; !""/ 

  '   (   )  -


  ' 8%' 1
 1 =6 –*%9 * %!""! 

 6 6 ( -'  8 ' 


 1> ' ? –(-6  %+ -
*8 9 %/::@
& - 1  A  ' ' ) #' –B -
 %397%/::C
& %# #) 8> ? -*%6 
) %!"""
D  '  '  1 # ' -
# 8 ' 1 –*%
%/::E
D '   (   # )  '  – *%
A  ,  -
.>,.?%/:::
  6 )  'F -
'  # 1 8# 8' –*%
6 ) %/::@
 '' ) B  -7 %/:::
   % '  * 1   
 /:/:-/::" 9!-88 -B 2* 1 # -
%/::/
 G  * 1      ' -
   3) - ) ' –*-
%
33%!""!

76
* 1       ' 8 1   
(  8 8 1 8 -
 –*%+H-
 %/::;
* 1  4I(  % %
' %  %   =( + &  –*-
%+ ,G.%/::< 
* - 7 4  #  6   ' %
 '  =3) 6 = – *%
& %!""" 
* &1 %&* %J F 6 1 –' )  6-
 ) 8 6 –*%
%/::E
  –  
 8 ) =6 *%
%/::: 
KJ F * * 1 '  18 ' ) 8
' 8 A ' '  '  
6  G# – CAF-Russia, 1995.
 ' ) '  #=5G 9 %(-
 – *%
 -%!""/
 ' )     8  ' #-
 1 '  -  
'  –*%7 ),A .%/999.
6 1   %!""" -#-$ %4+(IJ%!"""
6 )  '   #)  (  1 -
8 %#8'  #) -#-
$ B % 0 8 %/::C
6  1 2 1   8  8
 ) 8=6 * 5 8 %-
 ( –*%+ -6 %!""!
A') # ' 8) 1 –
9 %6  ' %!"""
( 1 8  ' 
   8 *%4+(IJ%/::@
( 84I(2  % -
 %   = ( + &  – *% * 1 -
 %/::/
( ) 2   =6 9
7-
) %* 6
 –*%+-(-6AAJ%/::L
(    ' )  – *% +
 ' A%/::C
5'    –   
'  #    -

77
 – #-$  B %  0 8 %
1996.
3* 1  A  * 1 
  -B  * 1 # %/::E
4I(2 % %  M %  A -
 -  M#  9 A – *% A%
2002.

78
Schema 5


   ind drepturile omului
   

Victime, alte persoane, Statul-participant


state-participante, ONG cointeresat

 confirmarea pri-


  
Comisia ÎCDO: examinarea
 
 
 B#
-1:  

Se constituie lista confiden 


 introducere
include o descriere suc 
 
 

 
# -

 


 
Grupul de lucru privind
 
  
 
 
 anchetei cu acordul
  statului-participant

Grupul de lucru privind


  raport
 

#
)# Asambleia
General
Comisia privind drepturile

4  ;8 raport
examinare, raport,
&   
B#

.19C.CD9 ECOSOC

79
Capitolul 4.
ORGANELE CREATE PENTRU CONTROLUL ÎNDEPLINIRII
ACORDURILOR („ORGANE CONTRACTUALE”)
Cum a fost indicat mai sus, în cadrul ONU sunt deschise pentru semnare

        
aceste acorduri sunt juridic obligatorii pentru toate statele care le-au ratifi-
cat sau statele-membre. Multe dintre aceste acorduri au dus la schimbarea
  -membre.
 
       
 
   -
canisme de control ale 
    
orga        
  
    !"# $    
patru dintre care pot primi %   
   sa-

&
– Comisia pentru drepturile omului (4.l);
– '   
 ()*
– '   
+  ((*
– Comisia pentru lichidarea torturii (4.5).
,  -..- +  /)-( % 0.1 -
ci$ 2  %   + -
nu        raportorilor speciali pentru
anu 
     $ $
 % -
             + 


drepturilor omului. 3 4 
     +
!"5-   le.
În perioada iunie 2001- iunie 2002, 6 organe bazate pe acord au examinat
 
   
   
ace  $    documente deschi-
se ale organelor de acord ale ONU sunt plasate pe pagina web a Înaltului Co-
misar al !"#   +  $
 $
ni-
o


4.1. Comitetul pentru drepturile omului


'  
  /0  $
  
da
( 6  + $3    turi-
  +   -0-32) cu scopul de a supraveghea
+  
  -   3  

3 e facultative. Statele-  
  
acest pact sau au aderat la; acestea sunt juridic legate prin prevederile acor-
dului. În aprilie 2003 existau 149 de state-membre ale Pactului, 104 state-
me  3   (1 de state-membre ale celui de-al

80
doilea Protocol f     7
-
rile care au semnat, dar care nu au     
+ 
prevederile lui.
Comitetul este împuternicit cu analiza rapoartelo 
 
    + domeniul drepturilor omului, recunos-
 + 3      3 4 

ace  3   /.( 
    
Comitetului în analizarea plângerilor din partea persoanelor fizice, în
ca   $
 
     + 
  4 
 $ + 8 - '    +  +   
trei ori pe an. Sesiunile dur $
)

4  

 -

toarei proceduri: în martie-aprilie la sediul general al ONU de la New
9:+  -noiembrie la sediul ONU de la Geneva, + 
+ 
2003 toate trei sesiuni au avut loc la Geneva.

Articolul 40: rapoartele statelor


Comitetul pentru drepturile omului a analizat rapoartele statelor-me-
mbre din punct de vedere al 
   + 3 
 $;< =    $  
  +n de-
curs de un an d  3 
  > ?-
tele sunt analizate în   < + 
  -me-
 $
 
 + 
 ' tu-
 $   
  $
  - $ 
ONG- 
 mare ajutor Comitetului, prezentând membrilor Co-
mitetului      + -

 $
analizate la viitoarele sesiuni ale Comitetu-
lui.
,  /101'  $ + 
 
    
     
    
sta  $
   -luni pentru discutarea raportu-
lui cu membrii Comitetului. În octombrie 1999 Comitetul a stabilit noi prin-
ci    $    -
membre, modificate în octombrie -...  + -
ce 
 
Începând /11-' 
 $   -
re la fiecare raport, care servesc    
 -
tu 
  -  
 '    

prin care statul-   
 zinte într- 
 
 
implementarea 
  
 ' + $ 

8 
    -membre, nu vin la timp, iar unele
dintre statele-  $
  ,n februarie

81
2003, 95 de state au avut datorii, dintre care 46 + 4$ 

 $ ta-
  > *  /( $ 
  /.-
14 ani, iar 3 state nu au prezentat nici un raport timp de 15 ani. Mai mult,
' i-a exprimat + %  
  -me-
mbre nu au urmat procedura de realizare a rapoartelor. Aceste rapoarte
 ' 
   -membre de a prezen-
  
  +  
 -
  
Ciocnindu-     + 4-
zierea analizei rapoartelor % + -...' <
4 
 -
mi $    <da
  $ ta-
 '    
   -
membre de a uni periodic rapoartele expirate într-un singur document.

Art. 41: Plângerile interstatale


'  
 $ 4    -membru privitor la
fa 
  -membru nu-+   
 3-
c  
  +   în conformitate cu
 (/ 4 '  $  
plângeri (vezi Schema 6). La 31 iulie 2002 s-au înregistrat 47 de state, care
  '  4  -
telor-  + , 
 4    4

acum nu s-a înregistrat. Acest lucru 
 
 plângerilor
 %     $
       
dre 


Protocolul Facultativ: Plângeri individuale


       3  v (Schema 6).
Plân   
 
 
  
 
 

 
  + 
 $ 4  +   
 $  - '  
 4  
  
este exam +  
 
% 
  -
re  
    &
1. 34    

2. Lipsa abuzului de drept în prezentarea unor astfel de mesaje.
3. '  % 3 i.
4. 6$  
  
  
34     +  + < + 
+  
 $ 
    %     $  ' 
sau grupul de lucru pentru mesaje al acestuia poate cere de la presupusa vic-

    + 

 
 -

82
bi 
 
   8
 
 
-
ce  $
 
  
   
 4       
   
- 
obi 8
4    
+  -
for 
 
  
 
   respe-
c   $
 ' <
++  
4 -
ge  4 + 4  + -un oareca-
 

 +  

     

Imediat ce o o 4    
 
' 
ad $

   
   
     
  
  pe-
c  
    + $
3 -
 $ 
    
 = 8
 a-
 ' + $
 $   $
   
co 
În decursul întregului proces de examinare în Comitet, persoanele care au
4      
+ 
   
ace 
+  @   
   
     $  
 
Pe parcursul timpului necesar pentru emiterea deciziei finale a Comitetu-
   
   + 
   
   
# '  4

emi <
4 
     $ -
li  ,  
 $'  -
tu
 
 +  

 
$+ A 
  
 + 
 
+ 9, $' -a
ex + % + 

 


  -a
ad  
  $    -
 
   

'  
a cerut copia certificatului medical respectiv. Mai mult decât atât, au fost lua-
 $  
  
   + p-
li  
4
4 -a finalizat procedura de examinare a
plângerii.
'  
 $ $ 
 + 

 
 $ 
 
+ 34
'    
pro+  
 + -o serie de cazuri  

 
 $     
8  
+ $       '  
  

 
   4 ge-
 '   

  
4 
pri + 
    + % 

83
Atâta timp cât mesajul este în procedura de examinare în cadrul Comite-
tului pentru drepturile omului, procedura
  8 -
ciziile Comitetului – atitudinea despre mesajele care au fost declarate accepta-
bi  +   <
4    -
saje ca inacceptabile – totdeauna se fac publice.
Din 1977 4 ' - +    +   
 
prevederile Protocolului f  4
 %   -..) 
fost înregistrate pentru examinare 1171 de plângeri care se refereau la 73 de
state-membre. Din ele:
a) Au fost examinate în conformitate cu art.5, pct.4 al Protocolului
facultativ – 418, inclusiv )-/ + 

3 
b) "     - 331.
c) Au fost stopate sau retrase - 149.
d)   + 
   – 14.
e) La momentul actual se aflau în proces de verificare a conformi-

  acceptare - 259.
3 4 
 ;  '  4 + sa-
  
 
   
  
in   +  4   
  +   
exami  
 ' 
În iulie 1990 Comitetul a creat mandatul Raportorului Special pentru ac-
uni ulterioare. Începând din 1991, erau necesare, în mod sistematic, informa-
  
  -   -
u       + 

   -
pen   '
 -../ 

 
ob  /10 $" ).B 
 -
mi   

  ' +  -
ficul
 

 
 
 
 
8  
   
+   $-
lu/>.)ACDEEE 
+ 3  3 
      
+ 
  4
     
la plângerile individuale,
adi
 $        + 

   
omu! 
  +   
 
– C$3 />.) 
 $   mu-
lui Organiza " # –' 6 ;3 
     
 
 
'4    3    
 +    

84
   
a statele-  

 
 
 
 
+  
4  + 
– 3 />.) 

   3 3 
fa  
 
   -
 3 3 lu-
lui sau le-au ratificat (vezi Anexe).
– 3 
 $+ 

   -
ber
   
  
      
politice care sunt declarate în Pactul interna     
politice.
– !  
 
    $   

   
3 />.) 
    -
mi%   + 

 $ ' rdinii stabilite
3  4   
  
 -
c 
 
 
 +  +   -
mei.
– ,  3 />.) %  

dez    
  !"# 
 
 %    ;  !"#   -

 
 % %      -
  
rezumatul mesajelor va fi transmis membrilor Subcomi-
si    
     
Comisiei pentru drepturile omului. Autorul plângerii prezentate pentru exami-
nare în Comitetul pentru drepturile omului are, conform Protocolului faculta-
     C 
  
  
Co 5   
  -
muni
6      torul are posi-
bi         $
 +    
dat.

  


 
 
 
Procedura 1503 Protocolul Facultativ la PDCP
Subiectul exa- ; Plângeri particulare (cazuri apar-

 te)
F$% 
 $6'!;!'   
Principiul de  
 
participare a
statelor
; 
în raport cu toate sta- statele- 3 3-
tele tocol
Examinarea în- tuturor drepturilor     -

85


or omu 
 drul PDCP
fundamentale
Reclamantul  
  $
 
de persoane, ONG de încredere
Participarea re- nu particip
   
  
-
clamantului   
- rile, el poate face remarce
(autorului) rile luate

   


'   +  $  -
 
 ,    
r-
 
 <   
 zai-
le neguvernamentale înainte de a le prezenta Comitetului (rapoartele statelor
  +    
 +  + 
 mi-
narea).
' $
  4  !"5-urilor în acti-
vitatea lui. În 2001-2002 grupurile de lucru ale Comitetului au examinat me-
sa%   $   ntre care: Comi-
te % 
  C  
 -
tu ! $    
 ! $  
In  
! $ <  $
  
  $     
  

Documentul 2
 
 
  
ter-

 
     
 $
+  $
 $


Date:
Data:

Communication to:
Comunicare la:

Human Rights Committee


c/o Office of the UN High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10, Switzerland.

86
Fax: +41(22)9179022

Comitetul drepturilor omului


Conducerea înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului
Departamentul ONU în Geneva

Submitted for consideration under the Optional Protocol to the Internatio-


nal Covenant on Civil and Political Rights.

  + 3 @ 3 E -
ter     

I. Information concerning the author of the communication


I. 
   

Name........................................ First name(s) ..................................
Numele Prenumele

Nationality ....................... Profession


'
 Profesia
...........................................................................................................

Date and place of birth


8  

Present address
  

...........................................................................................................

  <       her than pre-
sent address)
    
 
  4  

...........................................................................................................
...........................................................................................................

Submmiting the comrnunication as:


Completez adresarea în calitate de:
(a) ........................................................................................................................................
D 
+ 

+ 

  %
........................................................................................

b) .........................Appointed representative/legal counsel of the alleged


victim(s)....................

87
(b) reprezentantul indicat/avocatul presupusei victime (victimelor)

(c) ........................................................................................................................................
(c) Altele
If box (c) is marked, the author should explain:
8
     
 &

(i) In what capacity he/she is acting on behalf pf the victim(s)


(e.g. family relationship or other personal links with the alleged vic-
tim(s)):
,   G $
+    +  -
milie
 
   
 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

(ii) Why the victim(s) is (are) unable to submmit the communication


himself/herself (themselves):
(ii)8   +  
 $   &
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

An unrelated third party having no link to the victim(s) cannot


submit a communication on his/her (their) behalf.
O a treia par   
+ 

  
 
  $     

II. Information concerning the alleged victim(s) (if other than author)
EEE    $ 
  -
te autorul)
Name ............................... First name(s).........................
Numele Prenumele
Nationality ..........................................................................
'
 
Date and place of birth
8  
.........................................................................................................
Present address or whereabouts
8  + $

88
........................................................................................................
........................................................................................................

III. State concerned/articles violated/domestic remedies


EEE ;   G  + 
 G
    
 
dreptului
Name of the State party (country) to the International Covenant on Civil
and Political Rights which the communication is directed:
Denumirea statului- 3 E  3 @ta-
 
 +  
nicarea:
........................................................................................................
........................................................................................................

Articles of the International Covenant on Civil and Political Rights


allegedly violated:
Articolele 3 E         
  
 + 
 &
........................................................................................................
........................................................................................................
Steps taken by or on behalf of the alleged victim(s) to exhaust domestic
remedies – recourse to the courts or other public authorities, when and
with what results (if possible, enclose copies of all relevant judicial or
administrative decisions):
2
 +   
    $ 
privind
$  
  
  – adresarea în ins-
 

 
 4  $  
  
ref  $<
4% 
    &

If domestic remedies have not been exhausted, explain why:


8
 
  
    $ pli-
 &

IV. Other International procedures


IV. Alte   
Has the same matter been submitted for examination under anther
procedure of international investigation or settlement (e.g. the Inter /
American
Commission on Human Rights, the European Court on Human Rights)?
If so, when and with what results?

89
8
       $ + -

          
re   + '3 
  
în Curtea 6 
  H8
   $ H

V. Facts of the claim


D@  
Detailed description of the facts of the alleged violation or violations
(including relevant dates)1
8  
 
    + 

 + 

 c-
$4   $
 

Author’s signature:........................................
; 
 &

1

   
    

90
Schema 6


 
    olitice
3 E     

Rapoartele 1. Comunicare: un stat 1. Comunicare: persoane aparte


statelor-participante contra unui alt stat   /-
art.41(a) Protocolului Facultativ
Secretarul
General ONU 
   
 $  
în limitele a 6 luni mijloacelor interne
Copiile rapoar- art.41 (1) (b)   
telor art.40(3) % 

(nu e obligatoriu
transmite rapoarte pentru
examinare, art.40 Comitetul drep-
 - turilor omului
zate ad hoc
Aducerea la
Comitetul drep-  
 pe parcursul a 6
Comitetul drep- 
  
turilor omului
turilor omului
art.4 (1) al 

Protocolului chestiunea în
  
2. Decizia cu privire la Facultativ $
 
admisibilitate art.41 (1) (c) 
 
 (.> 3. Stabilirea faptelor, servicii puteau fi adop-
1. Studierea rapoarte- bune art.41 (1) (1), (f), (g) tate art.4 (2) al
statul-
lor art.40 (4) 4. Rapoartele statelor- Protocolului
participant
participante lezate lezat Facultativ
2. ? - art.41 (1) (h).
 5. Art.42 (nu e obligatoriu)
2. Decizia cu privire la
Raportul anual ' 
 - admis  -)>-
cu privire la acti- &  
 );  

statelor-participante lezate cu primite art.2 (1,3)
vitatea sa art.45 (@  
scopul regle
 
art.5 (4) al Protocolului
chestiunii date
Facultativ

Raportul pe comunicare
Statele- ECOSOC statul- 

pentru statele-participante
participante participant aparte
lezate art.42 (7) lezat

 5 Comitetul drepturilor omului
ONU
3  

91
4.2.   
  
 '     
  -mem-
 3       -
turale (PIDESC), care a intrat în vigoare în anul 1976. Spre deosebire de alte
   !"#    ' 
pri         $
sti
  ului respectiv, ci conform deciziei Consiliului Economic
;+ /10>
'  
  /0   ' 6  ;
    +  
  -membre ale PI-
DESC. Ei se aleg pentru ac  +   +  
dre '  
  
 5 ne-
+   

4 +   -  -decem-
b *   < @    

  

4
 5  
  -
  + 
+ $   $
 mina-
 
 ' +   
Comitetul $
        +  
Con6 ;3      va-
ilor finale ale Comitetului pe fiecare raport al statelor-membre în vederea
sprijinirii Consiliului Economi;+ +   -
 -/-- 3 

   - 


'  $
  -   
-
  
  + $ drepturilor omului formu-
late în PIDESC (vezi Schema 7). În aprilie 2003 existau 146 de state-membre
ale Pactului (vezi detaliile în Anexe). Statul-   
 $  
    
 + 3 u sta-
+ $
   ?   $
 -
cu    *    +    
< + 
 $   $
 
 
în 
le membrilor Comitetului. Acesta tinde, prin intermediul unui dialog
     
   + 3 

într-  $
  - 
 feco-
neze Pactul. În ultima zi a s  
 $  $  
te    
 '      4 
anu  
 -membru.
3     
  4  
dia $  -membre, de asemenea, pentru a spori efi-

92
ci  + '  + /11/ -
   +     te-
lor statelor-memb 6G/11/G-)  ED '  
  
tuturor statelor- 
 $ + 

 + -
formitate cu aceste principii.
'  
   $  3 
o parte, are l+ 4$  
 
 % 

   +  -..)  -
ta  =)    
mult de 5 ani. Pentru schimb  
 ' 
de 
   +  3 + 
ca    + -   
 
întârziat cu prezentarea raportului.

Partici   


În timp ce la dezbaterea raportului pot lua parte numai membrii Comite-
tu $  -   $   -
ta + 
-  + % + ' ului în tim-
    +   -
po 
     3 $ -
gu   
  
      
grup*+      & -
p +   *;  
4 + 4 
tuturor membrilor grupului de lucru;
  
   %
 
 + $! $     -
ta + ' 6 ; 
  -
pu + '  +   

   
 
4 $  -
turilor formulate în PIDESC.
'  
 
  $   
Comi <
4 
     
+ 4 rupurilor
sa      
  $ !"5-urile despre aceasta
cât mai larg posibil.
'  
;   -
te +   
+ - !"5-uri de nivel n 
fie
 
 $

 $ 
, /11)'    $
neguvernamentale la activitatea lui (E/1994/23; E/C.12/1993/19, Capitolul
VII, paragraful 354). În anul 2000 Comitetul a emis o completare care serve-
   +  
  !"5-   $
 +  

93
dre    –    -
onale, având statut consultativ în cadrul Consiliului Econ; -
      G-../G--*6G'/-G-...G-/
Anexa V). Principalele evenimente ale Comitetului deschise pentru participa-
 $   &   -
membre* $ $       
" 
 $     
  $ 
       E ulterioare pot fi solicitate
Secretariatului Comitetului pe
  
&

  ! 

6 – Geneva


Secretary to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Office 1-026, Palais Wilson
Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel. : +41(22)9179321
Fax : +41(22)9179046/9022
E-mail: atikhonov.hche@unog.ch

  ! 


,  
  ' 
$ $  -
ia din drepturile sau aspectele Pactului. Scopul este dublu: 1) aprofundarea în-
  
 ' <  + $
-  
 
  
În ultimul timp, în centrul dezbaterii s-  
   &
elaborarea Protocolului facultativ al Pactului (sesiunile XIII-XV), revizuirea
princ +      siu-
ADE      ADEE-
ba$     
     
culturale (sesiunea XDEEE   + 

4   AEA $ 
pro       
   
  
     AAED    -
ntru ambele sexe de a se bucura de     -
tu 
$ + 3  AADEEE
,   '  $ 
 -
men  $   
 3 
-

94
rii unui ajutor statelor-    
3   
   &
Nr.1 (1989) –' $  
  -me-
mbre”;
Nr.2 (1990) –' 
 % <  *
Nr.3 (1990) – '     -membre” (art.2,
pct.1 al Pactului);
Nr.4 (1991) – „Cu privire la dreptul la locul de trai suficient” (art.11,
pct.1 al Pactului);
Nr.5 (1994) – „Cu privire la invalizi”;
Nr.6 (1995) –'      
 4
+ 
*
Nr.7 (1997) – „Cu privire la drepturile la locul de trai suficient (art.11,
 /3 
 *
Nr.8 (1997) – „Cu privire la san      tu-
   *
Nr.9 (1998) –'   
3 *
Nr.10 (1998) – '        
       *
Nr.11 (1999) –'  
   + 

-
mântului primar gratuit obligatoriu” (art.14 al Pactului);
Nr.12 (1999) –'   
 //
Pactului);
Nr.13 (1999) –'  + 

4 /)3 *
Nr.14 (2000) – '       

 
(art.12 al Pactului);
Nr.15 (2002) –'  
 ///- 3 

Proiectul Protocolului Facultativ PIDESC


6   3   3E86;'  

     4 + 


   3    
 
 '   

pentru drepturile omului din anul 1993. Principiul general al regulilor depune-
 4      +  

 + 
 
dre       , -
litatea lu 
  $
     + #"6;'!
 $>/!E2 $>-4 3 />.) $)/
8
 
   $
  no-
mi         ONU, atunci e necesar de a
 4 
 + 
 3E86;'
 
Co    <   
+ 

95
prezent. Comitetul a definitivat lucrul privind elaborarea proiectului Protoco-
lu   4  /11= + /11I '   
omului a început dezbaterea lui. În anul 1998 Comisia a solicitat Înaltului Co-

+    -  3E86;'
 $  -
feritoare la proiect. Printre comentariile primite unele, în principiu, sunt acce-
si    ' 2 @  ' + 
 ; 
exe   
 
 4   -
$
 
+     
  $ 
    -
turale.

96
Schema 7


 
  
  
rapoartele statelor- 
Rapoartele statelor-
 art.16,17

Secretarul
General ONU

 $
copiile $
 transmite rapoartelor
rapoartelor rapoartelor pentru:
art.16 (2) (b) art.16 (2) (a) –   -
tuarea recoman
-
rilor generale
–  /1
alte organe ONU, (nu e obligatoriu)
   acordul despre
   $ prezentarea rapoar-
  
  telor art.18 (nu e
  
 obligatoriu)
 <   
  - ECOSOS
  + Comitetul DPESC
corespundere cu
documentele lor) 
 -
  + 
-

tele în Comisia privind
  % drepturile omului
supun dezbaterii decizii în pentru infor  

   art.22 (nu e bligatoriu) generale
sale privitor la oportunita-

 -  
 
nale care ar putea contri-   -
bui la implementarea efec- 
 

3 + 
 art.21 (nu e obligatoriu)

 
  5 

 
 
 /1
art.20 (nu e obligatoriu)
? 
 
general în baza Statutului ONU
statele-
 
specializate respective Statele-membre ONU

97
 
  
 
În august-septembrie 2001, la Duzban (Africa de Sud) a avut loc Conferi-
n 
    
  
  '   + % 
+  

 
       -
 
+ 
   

 
  4

$ 

    
   
   


!  


   
  
  /0  < $
 ' -
    abolire a tuturor formelor de discriminare1, care a fost
ado 
 5 
+ /1=> + + /1=1
Me'    -participante (în aprilie 2003 – 166;

 $+   

   
-+ -
ne
+  +   
  

   par-
$
   $
%   $ 
sistemelor de drept prioritare”.
De obicei, Comite + 

   
 ; 
  $
  

4 +   -  + 
cadrul Departamentului ONU, Geneva.
,    <
4 = 0 '    -participante
po

  
 <  ' '4 -
   
     -  -
      '  8 /11(  -a
< &
$    $
 %  !"#3 
al  '   
+   -
& $  $ 
  $ 
  +   -participante în cazul exp
    

 
    
 vidua-
le.

1
        
  c-
lu d ere, lim itare sau p rio ritate, b azat p e caracteristici rasiale, cu lo are a p ielii, o rig in e,

     
    co n sid e-
rarea recu !   " 
#" !   
 
 ! #    
    
   

98
 " # 
 

Fiecare stat- '    
+  
 -
zinte darea de 
 
  % 
    
 % 
 
+ 
  '  ' 
ma  '  
 $

 

ale statelor-participante, prez +   1'  8
-
ri  
 $ $
 ' +   < 
8      '   <-
m 

   
+ '  ' + 


 5 
  -..--  
  -
par  
 $   
  
 ,  
-..) 

 
  (II /)/  ,  
ca$ 
or-participante respective le-      

  + ; C + 4$  
 /(

 
 /I=  
Comitetul a solicitat Secretarului General al ONU de a continua automat
  +  
   -   $ ta-
 
 

8
4 
 
   
 4-
 -..-  
 + 
 ((' $ $

  '  +   

  

3 $  $     '  
+ 
 

 $ $   $ 
 -
tul-participant unui alt organ al ONU. În lipsa unor astfel de materiale se vor
 $
  
 

  !"#, 

' $ $
   
 
  
 <    $     
fa 
 +    
  

 -
  $   , -..- 
 
fost supuse cinci state.
'   
 $    
 5 
de   +  
$4 -se pe
  
 
   -participante.

 $ #   
Persoane individua    

  
ex + '  + 
 
  + /(' -
ve 
 
 ' '
    
 ze-
$     
 drepturilor.
, 
'   
  
 -
   ' 8
   -..) 

99
(/ /==    '   
 '  $ 
 +  
art.14. Aceste state sunt:

Australia Monaco
Austria Olanda
Azerbaidjan Norvegia
Algeria Peru
Belgia Polonia
Bulgaria Portugalia
Brazilia Republica Coreea
Macedonia @ ?

Ungaria Senegal
Germania ; 2 
Danemarca Slovacia
Irlanda Slovenia
Islanda Ucraina
Spania Uruguay
Italia Finlanda
Cipru ? ' <

Cosra-Rica Chile
Luxemburg Suedia
Malta Ecuador
Mexic Africa de Sud

' 
    '  
  -
diate pe adresa:

6 – Geneva


Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
c/o Office of UN High Commissioner for Human Rights
United nations Office of Geneva
CH-1211 Geneva, Switzerland
Fax: +41(22)9179022
http://www.unhchr.ch/

C4 $    


   ' 
transmite statului-  4   

 -

4   ,  )   ul-   
 


100
Co 
 + + 

  + -
municare.
8
   $ ' + 
  
co 
 4   4   -participan 8
 ' -
co 
 + 

  '   -   
 
  
sa    
  ' ; -
     
    ' +   tiv
de 
 + 

  
 
3
   
    + -
 + < 
 + 4  /10('
 -..)' -
mit doar 28 de astfel de com 
 I
-participante. Pentru 14 din co-
 
' -  +  /- lara-
  $
    
3 4 
 '           ile
    
  $    

cu    3  + 4 
in   + 
  +
     te-
rm 
+  $ +     
adi 

Articolul 11: Plângeri interstatale


'    
 $ $ 4   -
participant contra altui stat-   $ 
ultimul nu transpune în
vi
 
 '  *+ 
 4    4
+ $ 
nu a parvenit.

   


' +  
 
 !"5-uri, cu comentarii
referitoare la rapoartele statelor doar din anii 90 ai secolului al XX-lea. În
 /11)  ;     ma-
    $ 4 -le membrilor Comitetului; uneori el organi-
$+ 4  $ !"5-urilor înainte de analiza raportului statului
respectiv. Spre deosebire de alte organe deliberative privind drepturile omu-
   ' !"5- + 
   + -
mul timp activitatea lor s-a intensificat.
'   
+ <    

   +  $  -
me  

 
 $ + 
*
  
 +   mi-

rii rasiale.

101
 
   
 
 ' 
 -)   
 
  $
 $ '  <  ror formelor

 '   
 
 5 

+ /1I1 + + /10/6   
 
 -par-
ticipante (în luna aprilie 2003 – detalii vezi în Anexe).
Începând cu 1997, Comitetul+   -   -
 $
)

4  +  + ;   
al  !"#    '  ; -
 
  
 8 Înaltului Comisar al ONU pentru
  8     
se " J9:  
  ' 
si  8 /11(   ' New York.
' '       
organe ce au fost aprobate în corespundere cu tratatele privind drepturile
omului. Din momentul instituirii sale, Comitetul practic întotdeauna a fost
compus din femei1. Mem' $  

 $ 
un spectru larg de profesii.
'   
  
 
-participa-
n '    +   ' 

statele nu numai s
  
    
 -
 <
 + 
   $ &7
 -partici-
 
     + -
 4 
 
 
 <  
 
 -6 
  &
– <     

  $

 % 
  -
le bazate pe ideea de inferioritate sau superioritate a unuia dintre sexe sau pe
  
  *
– +   
 
+   
 

 
  
 

 
fe   $  
+  $ 
interesele copiilor sunt predominante” (art.5).
, 
  4 - 3  '  
statele-participante recunosc co '  
 
      < ,  -..)>.  
     3   
   F < 
Cuba) nu au recunoscut mecanismul anchetei.

1
$
   
     %& 
 ' 
 # # ( " ! 
" 

102
% ! 
'             
de   * 
 
  -  $
 
'   , 
'  + % 4  

4  
-participante la unele articole ale Conven-
+  1/>/=  
 

 -
ilor de familie.
' 
 
 $ 
-participante, mult
ma 4  !"#6 
  
 
+ + 
  +    ze-
 + '  8  
 $
  5 
 +  $ 
nu
>/G=0 /-  /11=  
 
 
 
cla$ + 
  '  
5 
<   
 $  
   
clauzele înaintate.

Articolul 18. Sistemul de rapoarte


@ $
'  $  $  
ri-
le- 6  $
+    <  
 
    '   ( -
al, com ' 6 ; $
 5 
!"#    6 $
 

ge  $ $
  $  
 

rile-participante. Reprezent   
+ $  -
po + 
 
 
   + 
C4  '  + + -
t + < 
 re sunt expuse în anuarele Asambleii Ge-
 
    ( &Introducere; Aspecte poziti-

  
 
  
 
 man-

 
 
 
 
Comitetul se confru
  +  3 -
r     + 4$ 
ar-
te 
    
 $ +  ' -
   -..)153 de state-  
 me-
nul de raportare, dintre care 91 mai mult de 4 ani. De aceea, la cea de-a 16-a
se  /11I' +    ca-
 
 $ $  

Procedura de înaintare a plângerilor


3       
 ' 
4       
 3 -

103
   '     
 + 
 '   nao-

    /11)+ 8 D + 3g-
 4 '   
  -
lor din 1995. Echipa de lucru a Comisiei pentru problemele femeilor a discu-
    * 
   ta-
tive el a fost propus pentru semnare pe 10 decembrie 1999, de Ziua Drepturi-
lor Omului. Protocolul facultativ a intrat în vigoare pe 22 decembrie 2000.
Statul- 3   ' 
    $          

 %   
     + 

 
  -
par       + ' ie (vezi Do-
cumentul 3). Când cazul este înaintat în numele unor persoane sau a unui grup
     $4 
  
  $    +   

   
acord.
Caz +  + 

  
  'mi-
te    $ 
  
 -participant la
'    3 , 
  $ri-
  $ 
nu au fost epuizate toate metodele sistemului judiciar
in  $4     


ne-
a$
 +  4   

 $  D-
za  
  
   +    

pro 
      
     
ba 
+  4   
3 
  
 + 

  -
vesc ca obiect de d  
 
 +  
  $
6   $4 '  
-
mu   


 $  -  $

   
-   
 -
tul-  ' +    
   $ 
pro  

-participante respective.
'$   + + < 8
  ' -
mit    $+ 
 
   
-
t 
  $
 

& 
3     
 
 ' 

 0  
 + $   
  $
+ 

   
  -participant a dre-
p  + '  3  
 
 

 $ $
   + -.'  co-

104
n  6   + 


4 4 soa-
     +  
+ $ 4 ge-
   ' 
  
 $   
unor astfel d + 


3 
     
 -
rarea cu statele-participante respective. Orice stat-    

de +  
 
3 

 

nu r  '     
6 
  4  % 
   -
vo   
 $    '
   
 (>  4  -
fi  <      
privind discriminarea femeilor. Comisia a creat un grup de lucru referitor la
examinarea unor astfel de plângeri din care fac parte nu mai mult de 5 memb-
5 $
 4  
   
 
  ' $  
  
  -
te 
     , 
 -
une privind plângerile individuale nu se întreprinde în locul acesteia. Proce-
du        -
me   
   
 ex, pe
ca ' $
 
   
' 
    
     &
Statele Unite – New York
UN Commission on the Status of Women
c/o Division for the Advancement of Women
Room DC-2, 12th Floor
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017, United States

, 
        
interzic disc  
  + $ 3sibi-
li  + 4    + 
   + 
ace    
+  $    -
pu $
 otocolul acestuia.

105
 '(( !  )*+-urilor
'  
 -   sidera-
bi
 $      & -
gurat membrii Comitetului atât ind 4   
re 
  $ 
-membre.
'
 /11I
 !"5-urilor de a colabora cu Comitetul s-au ex-
 &' 
  $ + 4  $ u-
ve     +    '-
mitetului, invitându- 
 $      -
pectiv. În anul 1999 Comitetul a luat decizia privind posibilitatea ONG-urilor
de a prezenta ' $  
facto în statul- +     ;  -me-
m  /0'   
  !"5-urile
  
 3  ' -
cu +       -


     $    
ace   $
  '    
   
ONG-  $ 4 4 
 !  -
ru   
  $ '   
pri   D    ernice
ONG-uri erau constituite din femei sau se orientau spre problemele acestora.

Documentul 3
Modelul de adresare în corespundere cu Pactul facultativ


   
 
 $
+  $
 $


Communication to:
Comunicare c
 &
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza
DC-2/12th Floor
New York, NY 10017, USA
Fax: +1(212) 9633463,
' <  
 
Secretariatul ONU, New York, SUA,

106
submitted for consideration under the Optional Protocol to the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women.
c 
  +  3  
'  <  
 

1. Information concerning the author of the communication


1. E   
Family Name ............................... First name(s).......................
Numele Prenumele
Date and place of birth
8  
........................................................................................................
Nationality/citizenship ...................................................................
"  G'
 
Passport/identity card number (if available) ..................................
"
 G   
Sex .................................... Marital status/children ....................
Sexul ; 
G

Profession ......................................................................................
Profesia

Ethnic background, religious affiliation, social group (if relevant)


Originea et 
 
 
   

Present address
  

........................................................................................................
........................................................................................................
Mailing address for confidential correspondence (if other than present add-
ress)
E    
 
 
  tu-
a

........................................................................................................
........................................................................................................

Fax ......................................... Telephone ...........................


Fax Telefon

E-mail ............................................................................................

107
Indicate whether you are submitting the communication as:
8  +  &
(a) Alleged victim(s) ......................................................................
(If there is a group of individuals alleged to be victims, provide basic
information about each individual)
(a) victima prezu
G  $
 
        

 $
    
(b) On behalf of the alleged victim(s) .............................................
(Provide evidence showing the consent of the victim(s), or reasons
that justify submitting the communication without such consent)
 +    
   $ G  $-
mate (de prezentat acordul victimelor privind reprezentarea lor sau de in-
dicat cauzele c  +  


   

2. Information concerning the alleged victim(s) (if other than author)


-E    $ 
  
autorul)
Family Name ............................... First name(s).........................
Numele Prenumele
Date and place of birth
8  
.........................................................................................................
Nationality/citizenship ....................................................................
"  G'
 
Passport/identity card number (if available) ...................................
"
 G   
Sex .......................... Marital status/children .................................
Sexul ; 
G

Profession .......................................................................................
Profesia

Ethnic background, religious affiliation, social group (if relevant)


! 
 
 
   

Present address
Adresa în prezent
........................................................................................................
........................................................................................................

108
Mailing address for confidential correspondence (if other than present add-
ress)
E    
 
 
  tu-


.........................................................................................................
.........................................................................................................

Fax ........................................... Telephone ............................


Fax Telefon

E-mail ............................................................................................

3. Information on the State party concerned


)E   + $

Name of the State party (country)


Denumirea statului- 
........................................................................................................

4. Nature of the alleged violation(s)


4. " + 

G+ 

 $

Provide detailed information to substantiate your claim, including:


3 $  
 
  8 
 lu-
siv:

Description of alleged violation(s) and alleged perpetrator(s)


8  + 

G+ 

 $  $mat / incul-
pa $
.........................................................................................................
Date(s) and Place(s)
8 + 


.........................................................................................................

Provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of


Discrimination against Women that were allegedly violated. If the
communication refers to more than one provision, describe each issue
separately
3 '  <     
   
 + 
 8
  
  
    + 

109
5. Steps taken to exhaust domestic remedies
5. 3   $ 
 

Describe the action taken to exhaust domestic remedies; for example,


attempts to obtain legal, administrative, legislative, policy or programme
remedies, including
De   +    $ %  
  

de exemplu, încercarea de a primi ajutor juridic administrativ, legile politice
sau ale programului, inclusiv:
.............................................................................................................

Type(s) of remedies sought (including relevant date(s) and place(s))


2 

  

Who initiatedthe action


'  H
............................................................................................................

Which authority or body was addressed


'
   
H
............................................................................................................

Name of court hearing the case (if any)


'  
 $ 
  
............................................................................................................

If domestic remedies have not been exhausted, explain why:


8
%  
 
n-   &
............................................................................................................

Please note: Enclose copies of all relevant documentation.


"
&    

$ 

6. Other International procedures


=   
Has the same matter already been examined or is it being examined
  <       H
If yes, explain:
S-a exam  
 + 
    +    
 $


110
+  $ +    
 
  
   
 H
8
 &
Type of procedure(s)
Tipurile procedurilor
............................................................................................................
Date (s) and Place (s)
8 
............................................................................................................

Results (if any)


Rezultate 
 
............................................................................................................
............................................................................................................

Please note: Enclose copies of all relevant documentation.


"
&    

$ 

7. Date and signature


I8 

Date and Place
8 
............................................................................................................

Signature of author(s) and/or victim(s):


; 
 G G G&
............................................................................................................

8. List of documents attached (do not send originals, only copies)


0C      

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

111
4.5. Comitetul împotriva torturilor
3   $
+ /1(0 
 8 # -
 
8 ! '   
 + tâm-
pinarea crimelor de genocid. Aceste documente au fost confirmate în anul
/1== 
 3     + /10( 
t-
 '  +         
ne , 
+      


+ 

lumea.
,  '  are stat-  
+ 


        + 4-
na   
    %   -
"     ele (fie starea sau pericolul

$    
 
  
   

 $
  - -, 
   -
     )&"  -membru nu trebuie

 $ $ 
+ 

    
 
te     
  
, 
 +   3  '  -

     + 
  -

 
    + 
de toate statele.

Comitetul împotriva torturilor


  '    $  6 $
+  
Con   
 5 
+ /10( -
 + + /10I, -..)'  
 
ade 
/)-  
 + *(=  -membre au recunos-
cut '   % 4  -
ne  4   - 3 4 
 ( -membre
2 F  ;## K   ' -
  mesajele numai de la statele- + 
) -
te- $ % 2  ;    ten-
'   %  
Statele-  
+    ' uc-
rea$
 ,  ' $ $
  
 
Geneva, în aprilie- +   ;     
 
nu $' 
 %
 -
telor-membre al '  
, -...' +     
scopul de a facilita activitatea de control, mai ales referitor la mesajele indivi-
du $ +   --'  5 

112
într + - 
 $ 

4
+    
' 3 
   + -..-

Articolul 19: Rapoartele statelor-membre


'  $
   -membre privind îndeplinirea
con 
$ '  +  3  fo-
r ' 
     
          
tre 
  $     
  '  
 +  + 
statul-  4 , 
  ' -
           cu-
mente accesibile, examinarea lor are +   <  zenta-
n  $
 
 + 
 'mite-
tului.
C  ' ; 5 !"#+  $

Comisia despre toate cazurile de neprezentare a rapoartelor. La sesiunea a 28-
a din aprilie--..-' -   
 -
telor-  -+    ;  -
membre, care nu au prezentat rapoartele de la început mai mult de 12 luni,
pri     
    +    

Uga   ).  
'
  -..)  $  
-
toarea: 100 de state au întârziat 4  (/   – cu
    $4  
  '  
  
publicarea listelor statelor-membre, care nu au prezentat rapoartele, la sfâr-
 
   ' -a adresat din nou Secretarului General al
!"#
  +   %
  + -
 
   
  + 4$  /-
luni.

Articolul 20. Investigarea


În conformitate cu art.20 al Conve ' 
 
 tu-
a   
       
      
    

stat- 3      
 e poate folosi în toate
statele-   +   -0' ven-
  
   ' + 
 

Pro 
 +  -. '   
 
& rul
confi          -membre. Înce-
pând cu sesiunea a 4-4
-0-'   + 
medie câte 4 întâlniri secrete referitoare la art.20.

113
La semnarea, ratificarea sau aderarea la '    -membre pot
de        '   
 -.'  + 
 
 
 
  
 -
tele-   +  
 $
 . La 17
 -..- 
   -    +   
 
ade

  '   &
Afganistan Maroc
Israel ; 

China Ucraina
Kuweit

 , #  


În  -/'   -membru poate în orice mo-
 
 
  '  
   - 
   -membru nu- +   
con '  +  ,  
 '  
 + -
cea
   
  -membre au scris cerere în confor-
  -/    ' +   
  
3  
 8
 - '  -
su 
  - + 
    + 4

     + 
 
 %  -membru. Acesta,
pri %  
 $ + 

+ - 
  
 8
 
 -     
 $ < -
+     

  -membru al Co-
 + 
% 
+   
+  + < 
î 
4
   

 ,, #  


,    -- '   -membru poate în orice

 
   '  mi-
    
% -
 
   + 

 
  -membru ale prevederilor
'   %      +   C /I 
2002, 49 din 132 de state-membre, care au ratificat ori s-
 ' ven-
    '     % 
   
  -membre

1. Australia 25. Mexico


2. Austria 26. Monaco

114
3. Azerbaidjan 27. Olanda
4. Algeria 28. "L 

5. Argentina 29. Norvegia


6. Belgia 30. Polonia
7. Bulgaria 31. Portugalia
8. Ungaria 32. @ ?

9. Venezuela 33. E  ; 


10. Gana 34. Senegal
11. Germania 35. ; 2 
12. Grecia 36. Slovacia
13. Danemarca 37. Slovenia
14. Irlanda 38. Togo
15. Islanda 39. Tunis
16. Spania 40. Turcia
17. Italia 41. Uruguay
18. Camerun 42. Finlanda
19. Canada 43. R ' <

20. Cipru 44. 6 


21. Costa-Rica 45. Suedia
22. C<  46. Ecuador
23. Luxemburg 47. Africa de Sud
24. Malta

C  '  + 4


  -
ta '     '   de
pro 
 ' ' 
  
   &
• ;
  
  $
  '  
• ;
 
   $
   
art.22.
• ;
  
+  în momentul actual în conformita-

 
      

, 
     
   
 + 

  
  '    
 
 
po
  
  
'  
   $  -membru respectiv sau autorului
pe          
ac 
 8
 '  
    
   $

auto  - 8
 '  $
 -

115
  ; - 
  $ '-
te    
     
  + ep-

+      

  
   
' 
  


  
   + < ,   
' 
po 
se adreseze statului- 
 +  

pe  + 4        + 


pre$ 


 
  $
 $  
'-
mi  
  
  
de  + 

 '  
C  
 '  $
  $ -
        
   

 +  +  $
 
2 %    --'  8 (  -
$
  + < *     '  
'  + 
      
  -    $ 
'
  -..-' +  --/  -/ 
state. >>    )0    ta-
re. Comitetul a exa I( + --    + 
-

 '  ()  +  + 
   
    

3 
   $   
-
to  
&

6 – Geneva


Committee against Torture
c/o Office of the UN High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41(22)9179022
http://www.unhchr.ch/

Fondul benevol în ajutorul victimelor torturilor


,  /10-  5 
   @   !"# + 
%   ;@ 
+  
     $ii, fonduri, +    
ase   @  $ $
  -
 $    %
   

116
     
 + 
 + zul-
ta  '  @   $
 
 ; 5 -
!"# 
 '  
 $
+  ta-

 6     
  
 +   pturilor
omu,  + '  
 $ -
tarea granturilor conducerii Înaltului Comisar pentru drepturile omului.
Cu regret, limitarea resurselor nu permite acordarea de ajutor multor vic-
time ale torturilor.8 
au fost stopate programele de ajutor. La
/1 -../ %    
   
 
 0  ;#*  $ /0I  %to-
rare a victimelor torturilor sau membrilor familiilor lor din 70 de state ale lu-
 5 
!"# $ -= LE na-

!"#+ ; D  -  
  -
ver  $    a face anual depu-
neri în Fond.
8   $ +  + 
  -
ficarea „Adresatul: Fondul benevol al ONU pentru ajutorul victimelor torturi-
lor, cont CH”:

Depunerile pot fi efectuate, de asemenea, prin cec la adresa ONU:


Tresorerie, Nations Unies, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10,
Switzerland.
6 - Geneva
The United Nations Geneva General Fund
c/o UBS AG
'  -II.'M-1211
Geneva 2
Switzerland
Conturile:
240-C-590-160. l pentru depuneri în dolari SUA
240-C-590-/=..  +   


117
Documentul 4
 !

 ""

 ! 
         
 

 
 
care înjosesc demnitatea  $
+  $
 $


Date:
Data:

Communication to:
  
 &

The Committee against Torture


c/o Office of the UN High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10, Switzerland.
Fax: +41(22)9179022

Comitetul împotriva torturilor


Conducerea înaltului comisar ONU pentru drepturile omului
Departamentul ONU în Geneva

Submitted for consideration under Article 22 of the Convention against


Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
' 
  +   --'  +-
po       
care înjosesc demnitatea.

I. Information concerning the author of the communication


I. E   

Name........................................ First name(s) ..................................
Numele Prenumele

Nationality ....................... Profession


'
 Profesia
...........................................................................................................

Date and place of birth


8  

Present address

118
  

...........................................................................................................

Address <       < than pre-
sent address)
    
 
  4  

...........................................................................................................
...........................................................................................................

Submmiting the comrnunication as:


Completez adresarea în calitate de:
(a)…………………..Victim of the violation or violations set forth below
(a) Victim
+ 

+ 

  %
........................................................................................

b) .........................Appointed representative/legal counsel of the alleged


victim(s)....................
(b) reprezentantul indicat/avocatul presupusei victime (victimelor)

(c) Other .......................................................................................


(c) Altele
If box (c) is marked, the author should explain:
8
     
 &

(i) In what capacity he/she is acting on behalf pf the victim(s)


(e.g. family relationship or other personal links with the alleged vic-
tim(s)):
,   G $
+    +  -
mi  
   
 me)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

(ii) Why the victim(s) is (are) unable to submmit the communication


himself/herself (themselves):
8   +  
 $   &
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

An unrelated third party having no link to the victim(s) cannot

119
submit a communication on his/her (their) behalf.
O a treia   
+ 

  
 
  $     

II. Information concerning the alleged victim(s) (if other than author)
EEE    $ 
  es-
te autorul)
Name ............................... First name(s).........................
Numele Prenumele
Nationality ..........................................................................
'
 
Date and place of birth
8  erii
.........................................................................................................
Present address or whereabouts
Adresa sau domiciliul în prezent
........................................................................................................
........................................................................................................

III. State concerned/articles violated/domestic remedies


EEE ;   G  + 
 G
    
 
dreptului
Name of the State party (country) to the Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment against which
the communication is directed:
Denumirea statului-  '  +   
tra   + %   + 
 + -
 
  &
........................................................................................................
........................................................................................................

Steps taken by or on behalf of the alleged victim(s) to exhaust domestic


remedies – recourse to the courts or other public authorities, when and
with what results (if possible, enclose copies of all relevant judicial or
administrative decisions):
2
 +   
    $ 
 $  
  
  – adresarea în
  
 
 4  $  
 
copiile referit $<
4% 
    &

If domestic remedies have not been exhausted, explain why:

120
8
 
  
    $ li-
 &

IV. Other International procedures


IV. Alte p  

Has the same matter been submitted for examination under anther
procedure of international investigation or settlement (e.g. the Inter /
American
Commission on Human Rights, the European Commission on Human
Rights)?
If so, when and with what results?
  $ + 
    + punde-
  
 
       + '
3 
    + ' 6 
  
omului)? D
   $ H

V. Facts of the claim


D@  

Detailed description of the facts of the alleged violation or violations


(including relevant dates)1
8  
 
  + 

+ 

 lu-
$4   $
 

Author’s signature:........................................
; 
 &

1
!
    
    

121
4.6. Comitetul pentru drepturile copilului
'
    +  !"#+ -
4   + /1(>#    !"# -
rea Asambleii Generale la 11 decembrie 1946, a UNICEF- 
$

4  $
%   
3 4 
  8 #  8 !
           /1== -

    
 

! 
 
 
Primul standard, care a creat instrument!"#   
  8   /1>1' fir-
4 
  

-i ofere copilului tot ce are mai bun”, Decla-
 

 
  lui, constând din
$  * ).   4$ -.  /101   

Con     =/   
    
' <+ $-=  /11.4  
 t-
ru semnare.
'  +  -  /11.,  
+ -
 -..) 
 -  /1/
 $+ – o

 
 
  4   $
  -

*  tele-  !"# ;;  #  
ra '  + 
 $ 
=1  -membre au înaintat
+  
     
 C +   -..) /.
 +   -   
 
'    
     

 
6 
   8    
' -
 -  % 
  
 
,  -... <   
   
'    &8  + -
   8      
  
infanti
   + +  -..-
'        )..  
co  )>   
 + + -
viciul armatei; aproximativ în 8>  4
/0  $
 vi-
 3  $ $ 4
/0 
 $ 
 + + ;#  + -
ro 
 /=/I 

122
Articolul 43: Comitetul privind drepturile copilului
 ()'    '  ti-
tu
 /. /. -..) /0  $
 
   ( Toate statele-  '  -
pu  ' +    +  -
   - 5 6 $ $
 +  
de statele- + +   
$ '  @ 
se  

  

4  $
 
statelor-membre; pe 4 
 + 


4
   

 
dinaintea sesiunii grupului de lucru.

Articolul 44: Sistemul rapoartelor


Statele-   
 
'  ; -
ta5  
 +   $  ri-
  + '   +  + $ s-
tor drepturi; primul raport tr 
 $   -membru respectiv
 4$  
 + '  
fiecare cinci ani.
'+ $  +   $
te-
 
  -membre'    -..)/(= -
te-membre au întârziat cu rapoartele, din ele 61 – mai mult de 5 ani.
C   --   /111 '  <
4 
 $ $ 

 +   
  
 ortorului pe

*   
   +  -
ri $   '  3 % -
tele-membre în elaborarea rapoartelor prealabile, Comitetul a elaborat princi-
pi + 

    *
    
   -
riodice ale statelor-   

 
,   $
$  
   $
+ -
ni ' *     t-
  ' 
 
  +  ' -
ven 
 + $
 (( 
 
  -membre

 
 + 

 $ ! $E  
2 !-
gani$ 2 
 ;


 #"6;'! #"E'6@ '  , 
Comisar al ONU pentru     
ONG-  
  ' - -
$ $   (> '  2 4 4 
  
    
   & #"E'6@
per '    +   , -

123
'!"#  -   

+         $    
di 
*!E2    * 
 
!2;  '  8   #"6;'!
         
La fiecare doi ' $
 5   
activitatea sa.

   


'  $
 $    -cheie de
 +   
  ilului. Ele
   
    $      
asi
' $
    
  tu-
   
;  $   
de a $         
pre$
    !"5-urilor în totalitate.
Procesul de reciprocitate cu ONG-urile este organizat prin intermediul
unui grup de lucru, care se înt +  + < + +  -
siu ;      
 $  te-
lor-         $ -
ver  +   onale ale ONG-urilor, ce au rapo-
arte în scris. Fiecare raport al statului-   
ra-
   + < ) !"5-urile invitate pot


    $
  i- -
  $   + 
 

Literatura:
F  "
  F8    –
F -...
F <N ?8    r omului. – Bucu-
 CC/11>
'4 3 % 
  –'<
#;2-..)
Drepturile omului, principalele instrumente cu caracter universal. –'<

1998.
Jastram K., Achiron M. UNHCR –3  -..-
Me  $    !"#   - '<

UNHCR, 2002.
" 2E! $  –E/11(
3+ D8  $  –'<
-../
O C 3   GG ?  
   -../
#12.

124
   6 
DE–'<
/110
D E8  + 
  –F C 
lex, 1999.
 
   
– -
 
    !  "### 
 $-
% &' (   ! &"###   
  
 !
"##)*+,-.,)/
 ! 0  1! &
$-% &"002.
2 - 2 
 ! 0  1! ( 3 -

 4 ! !   5 & ' (  -
  ! &)66-

7  ! (( 3 


7  ! 8 -
  
 $-% &  ! 0  1 ! &
1995.
' !    (  1
–
5&5( 3 &"##)

'9
&:  ;
7  ! ( 3 
<---
 =)6<>-)66?
 8     @A:-
B 5 
– 5&4 -( &)66<

 7

5 9  ( 3 
– 5&1976.
 
4
5 9 
– 5&4 -
 ( C&D4 8C4CE&"##"

 C
  9 -(     
( 3 
– 5&1979.
F$ B
 !  (   3 = 8
 
 !
 – 5& 4  (( D8 E – DG E&
1993.
52

   $ ( 13 -
 
– 5&1986.
5 9  ( 3 =:  
–
5&@ 3  &)66#

5 9  3 ( 3 
' 
 
7("
– 5&5 9  &)66?

5 9   ( 1 3 


 :  
– 5-
&4  ((C5–4BCH5&)66>

5 9   ( 1 3 = :   , :

7

 & A

F 
 – 2- 
& (
 – 5& C5
*4  ((C5–4BCH5/&"##"

5 9  !  
– 5&1990.

125
5& 0  1! I – 5&5 9 9 &
1995.
!  3 9  ( ( 3 
 C ( -
 $ ( $! 13 9 & $ 1(-
  ( 3 
-$-% J = ! 
0  1! &)66-

  
 7(    ! 0  1
! 
– 5&4 ! ! 5 &)666

 ! 0  1! 


 
:( 3 
8


– 5&4 D7 E&"###

 ! 0  1! =7  ! (( 


3 
7  ! 8  
4$)66?
:
(      ! 0  1
! 2 2   !
$-% &
' (   ! = )66-

8 3   ! 


 8  3  (
( ! 1    ! 
 
 - $-%  J &  ! 0  1 ! &
1995.
8 3  ( 
:  9 1 -

-7 &2'48K

8 3 
7(  
-$-% &)66#

8 3 
4 9 –( !   3 
 
–$-% 
)6>)-)66>

8 3 
 9  
– 5&5 9-
  &)66#

:::C  9   3   ( 3 = '-
  
– 5&5 9  &)6>6

L (( 3 =:  9 1 


-$-
% J =&)66<
*"/

M ( N

5 9  ! =:( 3 ,8
 

:

O$( 
– 5&5 9  &)66-

126
Schema 8
# !
  $
 
 
 -
ale în cadrul ONU

Protocolul Protocolul
Procedura
Facultativ la CCT CLDR Facultativ
1503
PDCP laCLDCF
; 
în doar doar participan- doar participan- doar
tuturor
  lor care au lor care au  
raport cu membrilor
Protocolului 
  
  Protocolulu
statele ONU
Facultativ pe art.22 pe art.14 i Facultativ
  

  $
   $
 
Reclamantul 
 
  + 
  + 

persoane, ONG
Subiectul
 plângerile particulare (cazuri aparte)


Baza $
tratatu  
% 
ECOSOS
Principiul de
colaborarea
participare a 

angajamentele
statelor
tuturor dreptu-
Examinarea  
  
 +  
+ 

 

fundamentale
nu se trage la
Participarea 
  
reclamantului   $
  $
  
  
(autorului)  
 
luate
 
 
Gradul con- lista statelor în 
  ' ului pe fiecare comunicare
 
    

  

127
Capitolul 5.
ALTE PROCEDURI ÎN CADRUL SISTEMULUI ONU
8    
+ 
de    
 $ $ !"# &
UNESCO! $E  
2 

5.1. Procedurile UNESCO


Introducere
,    / / ;  
 #"6;'!  

%  
 
 

po-
 +  + 

4     +    

re  <
 
  -
be
  + ;  ! $ " # 
pe   

  
 
 3 -
>.   
8 #  #"6;'!

 
    + 
8 4 -
  
  stabilire a standardelor
! $ - $ +  =.   -
co
# 
       % 
      
+   compete-

 #"6;'!     
   

*        8  I 
'     +  + 

4 /1=.
  
  e-   
  +    
 '   #"6;'! 
   stra-
    +  $
'  ='  -
le$

'  
#"6;'! 
  
 
-
su   +    

+  + 

4   
+ 
 
 

 ' ' ? 
'?6  -
 %
 ' 6 #"6;'! $
 -
cu  +  
 ;  + $ di-
ce ale statelor- 

  %  


intra în dialog cu statele ce le- $    
 !"#' 6      -
nt  
   + 

4 -a adresat în octombrie
2001 Comitetului cu o interpelare privind propunerile concrete despre condi-
i      
 stru-
mentelor UNESCO asupra stabilirii standardelor. El, de asemenea, a aprobat
instituirea Grupului unit de ex #"6;'!'  turi-

128
    $  
 -
tu+ 


+     
3       #"6;'! ' 
Execu #"6;'! + /1I0 
 
 -
mi     ! $ +  

   + -


  +    
 &+  
 + 

4       $ ;< 1 

 
 
  
# ;   
+ 
decizia Consiliului Executiv 104 EX/3.3. Între anii 1978-2001, în cadrul aces-
  ).. $din 488 primite pentru exami-
nare.

Cine poate depune comunicare (comunicat)


3      $     

de
  #"6;'! + 

  

   + %   + 

  


    $  + !
  &*-%!)
8    #"6;'!+  
 + $ 
in 
 
 8 #  8 ! -
tu  $
  + 
3 !"# /=  /1==
ur
 &
•  + 


 -0*
•       
acestuia (art.27);
•   + 
 -I*
•        -
be  
  /1
Aceste drepturi presupun realizarea altor drepturi, dintre care cele mai
semnificative sunt:
•   4    /0*
•   
 
4   
mij      /1*
•  
     $ 
luc
     -I*
•    
 -.+ -
vi
  + 

4  
 
 

129
Jertfele  
 
      % li-
    
    
 
#"6;'! 
 
$
 $ 
    

Cum e posibil de trimis un comunicat la UNESCO?


'  
$       &

@ – Paris


Director of the Office of International Standards
and Legal Affairs of UNESCO
7 Place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP, France
http://www.unesco.org/

;  


   

 
+ 
un  ! $  $
 $
8
 ; cre-
ta #"6;'!   $
  -
tru completare (vezi Documentul 5). Comunicatul formal întocmit în baza
acestui formular e necesar a fi reexpediat la UNESCO, ulterior, acest comuni-
      ' ' 
? 
    $ ' 
scri 
  $
+ ! $ie: comunicatul este conside-
  
 +  + #"6;'!+ 

!.  


' '  ? 
 $ $
    
de<
, ' +   
 +  -
si ' 6 
 
,  
  $
    6 
 $ 
con     + /(8 $ /.(6AG))
8
     
 +   + rin-
   
    
 

  &
•    
  *
•   

 
  soane
ca 
  + +  %  + 

-

  &     

130
 
    $     -
ma   + 

*
•   
      pe-
#"6;'!+  + 

4    *
  
     *
•   
   $
 ! -
za  ;  !"# 8 # 
 8  ! 
pac      +   -
lui;
•    
  
 
  -
sare;
•    
  
 $ $ -
p       
 pun-
   
     u caracter
 
 $*
•    
 $ $   
4 
de mass-media;
•    
  $  + -un termen rezonabil din mo-
me         omentul când aceste
fapte au devenit cunoscute;
• +   
  
-+  
 
 %   
 % 

   -
     
    $    
 

 
*
•     %   
  -
interesate prin prisma principiilor drepturilor omului, proclamate în Declara-
# 
+       nu sunt ac-
ceptate pentru examinare.
Conform normelor existente, comunicatele sunt prezentate Comitetului
Co 
 ? 
 
  $     -
     + 

'  $ de

 
 
    % t-

+ 

  
8
  $     ' -
tu $     
 ra comunicatul la
 $  5     
2          
 
'?6     
 $ 
 4
   %  


 $  ' 

131
8
'  
 +   /( 
        
 ; 
de  3 />.) $)-'  
   $  ,  '  $

  +  
 ,    $    $
are
  
 $  


+ 
 
      ' 8 

'      + 

 $ 
în spiritu 
 +       , 
  
ho
4 '  $
+ - 
  
 
   
  
8
       
   $ '  
 $    

În
' 
 
4   nica-
tu 

   
Pentru activ  '?6    
 
4    <    
 +    $
    

 !"#
3 
'?6    de metodele de ac-
  
     !"#, -
$ 
 +  $ !'?6 

nici într-+ %   
+  %  
#"6;'!+   -  $  
   + 
   + 4  
 $  
presupusei jertfe printr-un dialog constructiv neformal cu guvernul cointere-
sat. Anume în astfel de co  +  
   
tergiversarea procedurii de activitate a CRE.
!
   
   -
n  
< 4 $  $ Ast-
 #"6;'! 

 $ +    
 -
   
 
    
  
   + 
   
Comunicatele   + 
     
   ) 
 '?68
4 -au referit la credincio-
F !  ?  #   – la corespondentul
canalului rus din Uzbekistan. În toate trei cazuri comunicatele au fost recuno-
  '  
  $    -
 +  
 
8
   %  $  
'?6 e
     
 ,    '   + 

132
perioada 1978-octombrie 1999, 478 comunicate, dintre care 289 au fost regle-
mentate.
' '?6 $  + 
4 
legate de drepturile omului, au fost practic recunoscute de toate statele-me-
 #"6;'!2%   $
 % --
de ani cu Comitetul, nefiind obligate juridic la o astfel de activitate.
Într- $8 5 #"6;CO a întreprins personal

suri cu caracter umanitar în favoarea persoanelor, presupuse jertfe ale în-


  +  4    
ur
       $ $
   itate
ma 
   

!! 
' '  ? 
 
 -   % 
 ' 6 #"6;'!  >0  -participante.
' 
 ).  
  -participante, care prin
  
  3   
  
 '  $
  2  

  $ + 4  
       
statele lor ori de statele prietene.

/
  
   
 &*-%!)
7 4  
 #"6;'!  
 
  $ $
  +     
 #"6;'! 
 
 +  
  ri-

+   !"# &
•    $ -
vernamentale;
•   $ uvernamentale de a reclama în numele
jertfelor;
•  
 
$ +   
 

$P+  *
•  $   + 
   
pre- <   + 

 + 
*
•  
 

   
despre drepturile omului;
•  '  $   + mi-
narea cazurilor, inclusiv a împuternicirilor Consiliului Executiv pentru misiu-
nile de stabilire a faptelor.

133
 #"6;'!   
 
  !"#, 


   tu-
rilor omului, pot    
+  
-
cedurii UNESCO:
• '  
    
 

   *
• #"6;'!  
 $ <    tori-
$    '  bi-
li  
 %   -participante;
• ' +     
 $  -
vent replicile statelor-partic + 
 *
• '   
 $ $   8  5 
UNES'!       -
 <  + 

+ 
  – posibili-
ta  
  $
*
• ,  

  $   #"6;'! '   

ela $ 
 
 
+ $   
   

8  $ edurii este bine documentat, el nu e destul
  * $
+     -
b
 

,   -..- ' '  ? 
 -   
 
co   +   #"6;'! 
  
4 + 
or $     +  

+       -
  4   + 

  lor omului.

%" & '


( 

 


! $E  
2 !E2 
+ /1/1 
 
/1(=   $
 !"#   pa-
zon de activitate în domeniul muncii3      
 

        da-
me +    
+   
     
 $   -
 <  
+   ti-
     +  
 dii-
   !E2 + 
 
 $ $   pii, elaborând
ac           ;    
for  
   

134
'     !E2        
ra  
re statele-   4  
   
abo $
  <      $ $
   -
 '
 +  -..)!E2 /0(  /1( 
re
 >  "
      
I/..3       
  
+ ;< /.    !E2   ra-
 <  
   8 
  gate, precum
  $  !E2%   

 $
 
&  $  4  $ 
      $ ven-
!E2  + !"#   
 

  

!   )(/


' 
 !E2 
 $ 
 
 
   -participant a rapoartelor despre implementa-
 + 
    -a ratificat (art.22 al Statu-
!E2   $
 
 '   t-
    
 '6'R), care include 20 de ex-
   +      
 
  +  +   
' '  + 
  + -
portul Comitetului d    

 + 
  
      <  re-
 %  '  $
 -
 
'     
 '  
'    '';,  -participante
 
 $       /1
 ;  !E2  4  +  l drepturilor, practica
pro  +   
   
 '   
    -
a  '   
  Comitetu-
 6  
  $
8 4   
   
    6  
succint în Schema 11.

Articolul 24: Propunerea


În corespundere cu art.24 al Statutul!E2  + 

    $   
    +  
     
   3  lizea-

135
$
 
 '   !E2*  
 
+ 
Di 5 FE  2 
   
 -(;  !E2   
!E23 
  
 
   + 
  $
 8
  
es  
 
 '   !E2   

  $
   
 '  4   $  
 
 
   5    ma-
n

 $  +  $ 4
( 
' $
 
    men-
   $ 
 '  -
s !E2C4 
'   decide chestiunea pub-
li
 
      

  $   3   + -
pu    
'    
  sati-
s

 
  
4  !E2– a ce-
 
' -  

Articolul 26: Plângerile


34  + 
  !E2 
  -membru, a

     $  statul-membru al OIM care a ratificat
            
pa   !E2 
 '   !E2 
 
 4   $
+  e cu procedu-
rile stabilite de Statutul OIM. Consiliul Administrativ poate analiza chestiu-
+  
+ -(*4
 $  
 a-
rea comisiei de cercetare.
8
4   
     ci ea poate fi trans-

 '      '    
!E2 $%' 
   $
 teg-
4    
  ,   + -
ri
 +  
4  $ ' 
 $ta-
 
  
 $
  $ 
Ra  $
   
  ' 
Administrativ '    i-
 
 $
  


136
# 
  0   1
3 !E2  4  + 

  
 
    $
'  ta-
 '@'    $
4 + 
   + 
  + $
 
  -membru
al OI2   4   +     $  
      3   < -
ti  
 
+   < 
 
  ile respective ale OIM. Procedura Comitetului pentru li-
be   
  %  

  
      4  '    
aso    
uit din zece membri (câte trei membri ai
'    
   'mi-
6 +      + < +  siu-
nilor Consiliului Administrativ. Directorul General!E2%
 &
 $
 4  +    3   mi-

8 5   $ 
 
 
      + $
'-
mi     4 +  -
 -=;  !E2 $ $
  ' 
ultimei proceduri care s-   
 

statele-   +  

Sinteze speciale privind discriminarea 0  

În anul 1974 Consiliul Administrativ al OIM a adoptat o decizie care a
permis examinarea sintezelor speciale ale si   + me-
  
+ 
 
 
  4-
n , 
+  $ $ $
  
  
Si $  
 $ $  

  + ' 
///   +  
  
 
/1>0 
4
/) -..) />0  , 
  
   
    romo-
va 
 
     liti-
  

 
    + -

 

+  , 
 -
te$     
  $   
tu-

   E   
 

1
)  
 *+, "  #  

137
     
  $
  
 -
tul dat, prec $       -
citorilor sau patronatului, preocupate nemijlocit de problemele date.

 
 )(/
;  '     -

 '        + < 

nu sunt accesibile pentru persoanele particulare. Mass-media, de asemenea,
   !E2 $ 4  
nerespectarea conven!E2  
  
   '            
  +  5  ' ' rin-
       '    
OIM pe marginea raportului Comitetului pentru libertatea asocierii.

Comitetul comun al OIM/UNESCO


'   !E2G#"6;'! 
 
la cadrele didactice (CEART) este format din 12 expe – 
nu !E2   #"6;'!  +  + 
  
)  $
 
    
privind profesorii:
–  
!E2#"6;'!  esorilor,
anul 1966;
– recomandarea UNESCO despre statutul cadrelor didactice ale institui-
 + 

4  /1II
'  $
 
    -
fe   '   !E2 
in  ' '  ? 
 ' 6  
UNE;'!;  ' - 
 
 5 
în perioada 11-15 septembrie 2000.
În luna octombrie 2001, Comitetul Con ? 
' liu-
lui Executiv al UNESCO a subliniat necesitatea de a asigura CEART cu resu-
r     $ 
 
 6
      +     iproce dintre
Co ' ? 
'6?

Literatura:
F  "
  F8    –
F -...
F <N ?8    – Bucu-

138
 CC1995.
'4 3 % 
  –'<
#;2-..)
Drepturile omului, principalele instrumente cu caracter universal. –'<

1998.
Jastram K., Achiron M. UNHCR –3  -..-
Mecanismele bazate pe tratatele !"#   - '<

UNHCR, 2002.
" 2E! $  –E/11(
3+ D8  $  –'<
-../
O C 3   GG ?  
   -../
#12.
   6 
DE–'<
/110
D E8  + 
  –F C 
lex, 1999.
 
   
– -
 
    !  "### 
 $-
% &' (   ! &"###

 
   
  
 !
"##)*+,-.,)/
 ! 0  1! &
$-% &"##"

2 - 2 


 ! 0  1! ( 3 -

 4 ! !   5 & ' (  -
  ! &)66-

7  ! (( 3 


7  ! 8 -
  
 $-% &  ! 0  1 ! &
1995.
' !    (  1
–
5&5( 3 &"##)

'9
&:  ;
7  ! ( 3 
<---
 = )6<>-)66?
 8     @A:-
B 5 
– 5&4 -( &)66<

 7

5 9  ( 3 
– 5&1976.
 
4
5 9 
– 5&4 -
 ( C&D4 8C4CE&"##"

 C
  9 -(     
( 3 
– 5&1979.
F$ B
 !  (   3 = 8
 
 !
 – 5& 4  (( D8 E – DG E&
1993.

139
52

   $ ( 13 -
 
– 5&1986.
5 9  ( 3 =:  
–
5&@ 3  &)66#

5 9  3 ( 3 
' 
 
7("
– 5&5 9  &)66?

5 9 ( 13 


:  
– 5-
&4  ((C5–4BCH5&)66>

5 9   ( 1 3 = :   , :

7

 & A

F 
 – 2- 
& (
 – 5& C5
*4  ((C5–4BCH5/&"##"

5 9  !  
– 5&1990.
5& 0  1! I – 5&5 9 9 &
1995.
!  3 9  ( ( 3 
 C ( -
 $ ( $! 13 9 & $ 1(-
  ( 3 
- $-% J = ! 
0  1! &)66-

  
 7(    ! 0  1
! 
– 5&4 ! ! 5 &)666

 ! 0  1! 


 
:( 3 
8


– 5&4 D7 E&"###

 ! 0  1! =7  ! (( 


3 
7  ! 8  
4$)66?

: (      ! 0  -
1! 2 2   !
-$-
% &' (   ! = )66-

8 3   ! 


 8  3  (
( ! 1    ! 
 
 - $-%  J &  ! 0  1 ! &
1995.
8 3  ( 
 :  9 1 -
 
-7 &2'48K

8 3 
7(  
-$-% &)66#

8 3 
4 9 –( !   3 
 
–$-% 
)6>)-)66>

8 3 
 9  
– 5&5 9-

140
  &)66#

:::C 9  3 ( 3 ='-


  
– 5&5 9  &)6>6

L (( 3 =:  9 1 


-$-
% J =&)66<
*"/

M ( N

5 9  ! =:( 3 ,8
 

:

O$( 
– 5&5 9  &)66-

Documentul 5
 
  !
     
 
prezentare la UNESCO
 $
+  $
 $


For UNESCO use only:


" 
#"6;'!&
Date of communication:
8 
&
Number of communication:
"
 
&
Date of dispatch of this form:
Data expedierii formularului:

To be filled by the author of the communication:


; $
 
  
&

I. Information concerning the author


EE   

Name ............................... First name(s)....................................


Numele Prenumele
Nationality ....................... Profession........................................
"  Profesia
Date and place of birth
8  
........................................................................................................
Present address
Adresa în prezent

141
........................................................................................................
........................................................................................................
Address for exchange of confidential correspondence
(if other than present address)
Adres   

 
 
   $ 
........................................................................................................
........................................................................................................
Indicated, by ticking the appropriate box, in which capacity you are
acting:
E +   8 
&
Q victim of the violation or violations described below
 + 

+ 

 $ ai jos
Q representative of the victim or victims of the violation or violations
described below
 $   + 

+ 

 $ 
mai jos
Q person, group of persons or organization with reliable knowledge of
the violation or violations described below
     $     
  + 
 + 

 $ %
Q in another capacity. Specify
+ 
 ; 

II. INFORMATION CONCERNING THE VICTIM OR VICTIMS OF


THE ALLEGED VIOLATIONS
EEE    + 

 $ 
If the author is the victim, tick here and turn directly to Part III.
8
  
    3 a III.

Give the following particulars for each victim, adding as many pages as
necessary:
' 
  

4 + 
caz de necesitate:

Name ............................... First name(s)....................................


Numele Prenumele
Nationality ....................... Profession........................................
"  Profesia
Date and place of birth
8  

142
........................................................................................................
Present address or whereabouts
 
+ $
........................................................................................................
........................................................................................................
III. INFORMATION CONCERNING THE ALLEGERD FACTS
EEEE   $ 1
Name of the country considered by the author to be responsable for the
alleged violation:
Denumirea s  
 $
 +    + 
  zu-

&
........................................................................................................
Human rights allegedly violated (refer, if possible, to the Universal Dec-
laration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social
 ' ?<  < E  '   '  3 
Rights)
, 
 $
  
  -

8 # 
8 !3    -
tu    3     
  
........................................................................................................
........................................................................................................
Connection between the alleged violation and education, science, culture
or information
'  +  + 
  $
 + 

4  
 
 
 
........................................................................................................
........................................................................................................
IV. INFORMATION CONCERNING MEANS OF REDRESS USED
EDE  %  $ 

% 

What steps have been taken to exhaust domestic remedies (recourse to the
courts or other public authorities), by whom, when and with what results?
' 
-au într   %  
 
% 
 
+ % 
+   
 4 
  $  H
........................................................................................................
........................................................................................................

1
     "    
  ! "
"   
 

143
Has the same matter been submitted to another international authority
concerned with protection of human rithts? It so, when and with what results?
S-au depus mate   
+ 
  + 

  
  
 
 
   H 8
 
 4  $  H
........................................................................................................
........................................................................................................
V. PURPOSE AND AIM OF THIS COMMUNICATION
D;  

........................................................................................................
........................................................................................................
VI. DECLARATION BY THE AUTHOR
DE8 
Does the author to his/her communication being examined in accordance
with the procedure approved by the Executive Board of UNESCO in its 104
EX/Decision 3.3 and, in particular, is he/she willing for to be divulged and for
the communication to be transmitted to the government concerned and
brought to the notice of the UNESCO Executive Board Committee on
Conventions and Recommendations?
6   
  
   +   
pro 
 ' 6 #"6;'!+ $+ -
ti  
  
  
 
  s-

   
  
' ' ? -

' 6 #"6;'!H

R8 R"

Date: ...............................................................................................
Data:

Name, first name: ...........................................................................


Numele, prenumele:

Signature or author: ........................................................................


; 
 &

144
Schema 9
 $
(   (
la UNESCO
privind realizarea drepturilor omului
(Decizia 104 EX/3.3 a Consiliului Executiv din 26 aprilie 1978)

D    $


        
 
 !E2

 
 /. (b) 
  $
 pre
  
  
4 G 
pct.14 (b) (i)-(ii)

transmite
Directorul general al UNESCO comunicatul,
Statul
 4 
 cointeresat
acesta va fi
adus la
pct.14 (b) (iv)  

comitetului
+ 

 
 
guvernului,
pct.14 (b) (iii)
' ' ? 

ia decizia despre acceptare

Informarea directorului
general despre decizia
Examinarea a ceea ce este acceptat Comitetului,
pct.14 (i)

Comunicatele care servesc drept temei ?   


   
  
   
  $
+   
+ $ 
Comitetului, cu scopul de a ajuta la 
   
 
    
pct.14 (k) pct.14 (j)

  


 
  />

pct.18 '  

Consiliul Executiv

145
Schema 10
 
 

 
!
 
 
 
)

  
 *
Consiliul Administrativ

  $
  $   

FE  al Muncii

 
  $   + 
 <

Guvernele

comentarii

;  $  

FE  2 

  '  
'  G? 

 $ $
  
  $ 
%  
     ilor)

'  E  


2 

 
 
  $     


 

FE  2 


4   $ '  
*  

Guvernele
comentarii
fac comentarii

;  $ 


FE  2 patronat

 
 
 $    
  

   

  '  
'  G? 

%  
   
  
146
Sursa: International Labour Office: International Labour Standards – A
Workers’ Education Manual.
Geneva: ILO, 1990, p.29.

Schema 11
Scurt ghid al procedurii de prezentare a plângerilor OIM
+
 Cine
Genul Cine începe
Subiectul oare conduce
plângerii procedura?
ratificarea? cercetarea?
Orice ! $ Consiliul
Articolul 24
  Da muncitorilor sau a Administrati
„propuneri”
OIM patronatului v al OIM
1.Statul care a ratificat
  
Orice 2.Delegatul Conferin-
Articolul 26 Comisia de
  Da E  
„plângeri”  

OIM Muncii.
3.Consiliul Administ-
rativ al OIM
/! $ - 1. Comitetul
Procedurile 
  pentru
' 
speciale patronatul. Libertatea
despre
despre Nu -! $ - Asocierii.
libertatea
libertatea 
  2. Comisia
asocierii
asocierii sau muncitorilor. de cercetare
3. ECOSOS  re.
Discriminar Grupul
1. Statul îngrijorat.
Sintezele ea în special de
2. Alt stat îngrijorat.
speciale domeniul 
Nu )! $+ %-
despre 
 Biroului

 rilor sau
discriminare  E na
patronatului.
 
 l a Muncii.

Sursa: Swapston, L. Human Rights Complaint procedures of the Interna-


tional Labour Organization in Hannum, Hurst (Ed) Guide to International Hu-
man Rights Practice London Macmillan, 1984, p.79.

147
Capitolul 6.
&,-+,./+0+1&,2/E. CONSILIUL EUROPEI
,   
       '  
stru  

  , 4 
  
 $  
+  le-
mele drepturi  ' 6 ! $ ; -
cu ' + 6!;'62  !;'6  tu-
 
+     $ma-
8 
  
    
 
ONG-    $
4    -
ci
  
 '  
    
Camerei europene pentru drepturile omului din Strasbourg.

Consiliul Europei
' 6    +  /1(1     
8  
 
 $  
/.
  (> 
-    -..)
Orice stat europen poate deveni membru al Consiliului Europei cu condi-

     

  
 
%      
 
fundamentale incluse într-        
dre  ' 6  $
 +   
 -
pe   &
– 
    *
– 
         
 
na    ;E8 *
– $   
   6*
– % 
  6' 
 6 + $ melor po-
 %    *
–   $ 
  
Consiliul Europei are tei organe de lucru:
– '     $ +  
; ,  
  6  tu
-
rilor-  - % 
–  3 
 3'6 –     
 
-1/ -1/ %  $
  
rilor-
     
 6' 

 6      3  dintele Asambleii este
Rassel Jouson (Regatul Unit).

148
– '     6   su-
ltativ ce r $
     ' n
 
2 camere –  $   – regi 

;   ' 6 
  
1200 de colaboratori care contribuie la activitatea organelor principale ale
Consiliului. El este condus de Secretarul General ales pe un termen de 5 ani.
Pe moment, Secretarul General al Consiliului Europei este Walter Sluwhaur
 ;  % ' 6  
 + 3 ul Europei din
; @ 
6 
 ' 6  
+ $-
    #  6 
   -> 
 
Euro D + $ 
   

34

 
 
    
   
 
 
  
'  
   
 -
da    
 (  /1>. ? C ) tembrie
/1>)'  + 
 -..) 
 ((
 
-   ' 6   ;  2 tenegru-
'    %  difi-
cat detal      + 8 # -
sa
8 !
'  '      
 +     
 
-membre
(la acel    4    -
du  '  
    
 $ $ $ , /1=)'  -
tru drepturile omului i-a f 
   $ -
        
 
 ' -
ven3 
,    '  
 
  
 
    
   
act în domeniul drepturilor omului din lume. Nu în ultimul rând, acest aspect
es    +    
 
 4  34
 +  
1985 se înregistrau doar 600 de plânger  -  

 
  

-a aflat într-   
 
+ -..- ).> 4 8 /1>.4
+ /11( ce-
ptate spre examinare doar 19 plângeri ale statelor.
D    '    4 
  %       $   $ 
   8 /  /110 
%  -

149
ve   ligatorie. La începutul lui aprilie 2003 au fost adoptate
 /) % 
 
 
 -memb-
 E  
  '   
 +   + 
 

 -membre, conform art.15, 
  -
     '    
+   
+ 
    -

 -)( / I =, 
  ' 
    $
 < +  $' -
     
   8 ' -

 
 

      
 -
ra
+ 

    6  

   8 # 
8 ! 
  + '  #  
     ' ven-
 + < 8 +   $
  
li    
 >  $ -
/=  4    
   
 -
mulare spec
 >.

&  

! 
;  
  '  &
– '        
-
     /  8 # 
 8 urilor
Omului.
– 8  
  + '  +   ona-
     
% 
-membre,
  


 
  
– ;   
+   
-
  + '  /(
– ? 4   +    + '  
 $ +  4   /08  
-
 $
–  
 $     

     $ 


lege) –  + $ 
$   

– 8  
 + '   
 -
   
  
 
  +  
E       
    -
 

– Se stabil      %    
 
 +     /)34  ' 6 
 bi-

 
 $ %   

  @ -

150

 $  '  
- 
 + 
 
re $+ $ 
  

 !  # 


8  
  + '  3    
   
   
   + 
   +  

6  $ + 
  &1
– 8 
 $    = -
zi   $  
  
dreptul     $  -
bertate pentru datorii (protocolul nr.4).
– C  4      
-
    
     i libere (protocolul
nr.1).
– 8  
 ( $  

 -
nilor proprii (protocolul nr.4).
– 8           

 
egali +   olul nr.7).
– 8 + 


 /
– Dreptul la un proces juridic just, determinarea pedepsei doar conform
legii, garantarea mijloacelor de drept în procesele penale (protocolul nr.7),
  + $ % 
dreptul de a nu fi judecat
 +   +  
 I
– E $  
    
  (  

   
 + 

  I
– 
 
 /

! -  


 1!-)2 – 
 3

 
' 6 
    (  /110
+ $'  
   
 menta-
 4      '
  
   &'  – 
 -

'' K 

Compartimentul I reglementeaz
 $  '& lia-
$
  K 
   3  ' % ctu-
 3  '       
ale ;   '  -

1
$  
 ! # 
      
 

151
n   '   % 
  
   
' EE   
$ &-
blicitatea dezbaterilor judiciare; limbile în care sunt analizate cazurile de ju-
de
* $ 
-  '  * $  -
ri* 
 
 % 
* $  $* c-
   4 +  $ $
  *
 $*  
  4    di-
vi *  $ % 
*   K 

'  
 3 
' 6  
  =  4  % 
    -  '  
Ace  
' ;  
 
    ren-
lor.
K '  epturile omului cuprinde toate chesti-
u    '  
 4    
in  C  '  '   -
luziile consultative.
Pentru examinarea cazurilor Curtea $
   % 

'  I% 
' ; 
 /I% 
'  '-
 $
  
 
, ' 
;  
 3   ' % 3  '  
ca    ' K 
  
   
con   
 $ % 
 
  

# 
 
 4  
Cine poate depune plângeri (art.33, 34)?
'   4    
 $
  $ 
  
   4   
Orice stat-  '    + 
 -
zu
'   
  -membru (plângeri ale
statelor).
Împotriva cui pot fi depuse plângerile individuale? Plângerile pot fi înain-
ta +     
Plângerile împotriva persoanelo  $  
  '     

Premisele pentru înaintarea plângerilor individuale (art.34, 35/1)


a)  + 
 
  
 -membre a drepturi-
lor  + '  
  +   -

152
 " 
 
    -membre împotriva

  
4  
b) 6$  %  
  
 +   
nor     
Poate fi invitat avocatul?
Reprezentarea intereselor persoanei ce a depus plângerea prin intermediul
     


Termenii (art.35/1)
Curtea poate lua cazul pentru examinare pe parcursul a 6 luni, începând cu
  
 
 
   $  $
'4 
4  H
3   4  
 '  
*' 6-
 
 
% %    
%  ci-
a 3    <   % 


 $
+ ', 
   
 s-
treze în baza documentelor lipsa mijloacelor necesare.
C  
4   )>G--3):
a) anonimatul;
b) < 
4    
 
 ' 

     $*
c)  4 +  

 
  inter-
 
 
  $   *
d)   
4 ' *
e)   
4 $ $
   c-
lamare.
2    4  
+ impul procesului (art.37) in-
c      
&
a)     
4 *
b) conflictul a fost epuizat;
c) 
   $   '   
 
plângeri  + 

'4 4   
 
H )>G()IG/
'     
  $E -
de  
+ 
  
4   )I&
curtea poate c   4  
   
   
  + '    $ 
 4  + $ $
  
 
 
+ 153
Limbi 
5

C  '  $ $34
 -
$    4   $    $ 
     
 + 

+  
   ' +      
-membre
 '  8
 4    
    
$    $  -
mente    
 $ +    '-
 
 3   '      $ 
statului inculpat.
!  '    
documen    
 +  '2 -
pe  4 + 
 
 
engleza sau franceza. În acest caz, secretarul va asigura traducerea. Toate de-
$ ' + cmesc în ambele limbi.
'  
 
4  H
Plângerea se depune în baza formularelor care pot fi primite la Secretariat
sau de pe site-'6   
, 4   
  
  &
– dat 
   *
–  $  *
– statul- '  + 
 
4  *
– $  $ 
 *
–  
+ 

 $ '   -
   $
 *
–   
 $       
 $  
%  
  = *
– 4  
   

 < *
C4     
    
 

$+ <
4% 
  <
4
+ 

4  
?  4 
  trebuie:
a) 
 $ + 4  <
4*
b) 
  
 4  + -   
de reglementare.
?    
- $
    
 
 
 $      
 
  " +      
 
 $ +  4   $ 
  
% 


154
Data depunerii p4  
  
  

pri    
4 
?   
 $     re-
     4 e.

Despre originea plângerii individuale


!  $
+   $
 
 , 
 $   2  

 
al   
    + 
 tu-
a
2      % 
 $;< /-&
a) 4   
+   % 
*
b) ;  
+     
mu-
riri cu privire la înregistrarea plângerii;
c) 4  +  $
 ;  *
d) 4  
 $
  '*
e) '   % 
    % 
  $
 + 
nu    % 
  ;  6  +   
   *

   
 $ 
   -
cunoscut ca valid;
f)  4     ) % 
  
Cur pective:
1) <
4  
'   4  $ cep-

  
&$ + <  <
4  niti-

*
2)   +    $   ' & '  

plângerea pentru acceptarea ei în mod formal;
g) verificarea corespunderii formale:
1) <
4   
 $4 &$ + -
c<  <
4   
*
2)   
 
*
h) informarea guvernului respectiv despre plângere;
i)   
 
   % 
  
 
' +  4 ,  $  $
+  

 +   $ 
 o-
 
$  +   )=, ra-
 
  
   


3    < *
j) +   % 
+ 

  

$ 
  
  , $-

155

   $  , $   -
 
  <
4 
k) 
 
  ' <
-
râre.
l) $
  '   
 
&
– 
 

   $' ; rio-
a
*
–    
  $ licitarea de trimitere
$' ; 
*
– 
' ' ;      
a cazului.
m) $' ;  
 
   
*
n) $  
 
8 $   te, orice jude-

 +  
-  
o) 
    -
    

 ' + $   <
  <  
-
vic 
*
p) $  
'  
' 2  -
 < $
 $ 
 '6   &

@ – Stasbourg


European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
Tel.: +33(3)88412018
Fax: +33(3)88412730
http://www.echr.coe.int/

156
Schema 12
 + 
   
5
'  5
' 
 

Plângerea Plângeri individuale


statelor
Suspendarea
3 

cauzei: finisarea
treia
procesului

' '

Verificarea admisibili
 Suspendarea cauzei:
 -1)> finisarea procesului

3  
 ? $  
 +
 
 +
 
Compensare: finisarea procesului
Compensare (art.38)

@

 

Cesiunea jurisd 8$'  Expedierea


în favoarea Superioare. cauzei la Camera
Camerei Superioare 8
   ; 


 %

Examinarea cauzei în , $    


' ; 
 >% 
 
examinarea cauzei în Camera
; 

Supraveghere Comitetului de
2  
 ?   $
$ '  

157
Documentul 6
Modelul plângerii la Curtea E 
  

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


607+2+60&+2,82#0+760/&0&6/6

APPLICATION
PLÂNGERE
under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45
and 47 of the Rules of Court
în conformitate cu articolul 34 '  6   -
co (>(I ? '
IMPORTANT: This application is a formal legal document and may affect
your rights and obligations
E &34  
 $
  % cial care poate leza drep-
  8D

I. The parties
E3

The applicant
Reclamantul
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
8    $  
   zent)

1. Name of applicant ……………………… 2. First name(s)………………...


Numele reclamantului Prenumele

Sex: male/female
Sex: masculin/feminin

3. Nationality ………………………… 4. Occupation ………………….


'
 Profesia

5. Date and place of birth …………………………………………………….


8  

6. Permanent address …………………………………………………………


Domiciliul

7. PQR
SIIIIIIIIIIIII

"
  

158
8. Present address (if different from 6.)
D$  
+ $ 
 
 =
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................

9. Name of representative1 ……………………………………………………


"    $ 

10. Occupation of representative ……………………………………………..


Profesia reprezentantului

11. Address of representative …………………………………………………


Adresa reprezentantului

)"
PQR
SIIIIIIII
TUVSIIIIIIIIIII

"
  Nu
  

The High Contracting Party


3 , 
' 

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
E   + 
 +  
4  
13. ......................................................................................................................

II. Statements of the facts


II. Expunerea faptelor
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................

III. Statement of alleged violation(s) of the Convention/

1
D ac  "
 -
"  #   p ro cu ra p e
 
"    

159
and of relevant arguments
6  + 

 '  G3   

  4 
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................

IV. Statement relative to Article 35 §1 of the Convention


Cerere în conformitate cu articolul 35 §1 '  
16. Final decision (date, court or authority and nature of decision)
8 $ 
  
  $ – % 
 –
care a emis-o)
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................

17. Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority
and nature of decision for each of them)
Alte decizii (lista într-  
   $ – de judeca-

 – care le-a emis)
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................

18. Is there or was there any other appeal or other remedy available to you
which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Dispun  %   $ 88
  
 $
8 - H
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
V. Statement of the object of the application
Expunerea obiectului plângerii
19. ......................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
VI. Statement concerning other international proceedings

160
     + 
   
$
20. Have you submitted the above complaints to any other procedure of
international investigation or settlement? If so, give full details.
 4       -
     H 8
   $   +  


.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................

VII. List of documents


Lista documentelor anexate
(No original documents, only photocopies)
 
  
 !  
Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do
not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain
why not. No documents will be returned to you.
   $   + '  ED DE 8
 
     
  8
  
    
 $8umentele primite de la Dvs nu vor fi întoarse.

21. a) ..................................................................................................................

b) ..................................................................................................................

c) ..................................................................................................................

VIII. Declaration and signature


'  


22. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the
information I have in the present application form is correct.
3 $         
  i-
le indicate de mine în formular sunt veridice.

Place/Locul ........................................................................................................
Date/Data ...........................................................................................................

Signature of the applicant or of the representative ……………………………


; 
  $ 

161
,9706.6,+

 
 (  5
' 
 
  

 

Introducere
;   
+  8 % 
completarea formularului plângerii la Curte. 6    
 
înainte de a completa formularul 
 + 

fie
 

   
Formularul completat va reprezenta drept plângerea Dvs la Curte con-
!

"#$  %! 

 
 & 

$
'
  
 !


într-  
( ) 
 
 

-
pe !
 
! (
& 

 ! *re-
tariatului.
@  +  0  8  
 
for+ 4  8
 
 
  

 
+  ? '2% 
  -
  
 
+ 4 
  (>(I ? '


    
 – a :;4)*)* )*)4-13)
, $ 
4   
    zen-
 8  
 $ 
 
    -
 
   
Reclamantul poate n 
  $   , 
    $   

   
practica într-unul din statele-
  '     
   
 
 
 ' , $ 
 c-
   $  
 
   $
  

  + 
 &;  ' 
numai cu acest reprezentant.

II. Expunerea faptelor – articolul 47 § 1 (d)


8  
         4 
Dvs într-    ,  
    +  
con  +   E   8
4 -
gerile 8 <      z-
 % 8  
    + 

162
+$
 ) *!
 

  <
  
 ntului a (au) avut loc,
5 ' 
 
 – articolul 47 § 1 (e)
C 
   8  
 4   
 +  
4  8 $'  E  

 '    8 
   
8  + 
  

D 
   '   +  s-
  +      e aceste articole (vezi,
de exemplu, subpunctele (a)- >S/S- 0//
8
8
$    + 
  
 
   
8
  %stificate.

- 
  %;4

 
– articolul 47 § 2 (a) (16-18)
C 
 8  
    %  -
   $  8 6  8 
    
cele trei pu  
 
  4   
  
 8C /08  
 

  $   %      

ofereau Dvs posibilitatea ree 
$  $ 8, $+ 
 
  %  8
-  

nu  
 % 
 
  
  dia-

4    $
 l- 

V. Expunerea subiectului plângerii – articolul 47 § 2 (b) (19)


C 
  8  
     $   
prin depunerea plângerii Dvs la Curte.

-2 
!
  $
 
$
 (– articolul 47 § 2(b) (20)
8  
 
 $ 4  4 
    
8' 6 
  
       

, $+     8
 
   $
    +  

8 $ 4       $ -
 4 i despre deciziile respective luate. Dvs trebuie, de aseme-

 $   $  

163
VII. Lista documentelor – articolul 47 § 1(h)
     -/
" 
 4  84 
 + 
  -
$ %    
 8  '-
te drept probe (procesele-   $   
    
 $% 

 4  $ -$ 3 $   -
men   
4   8' 

-  


 – articolul 45 § 3 (23-24)
În cazul în care formularul plângerii este semnat de reprezentantul rec-
la   
 

 
 + 
re 4  $  
   $ 
 -
terior).

2 % :0' 
 
Articolul 45 

1. ! 4   )))('   -
+ 
  $
  $
   reze-
ntantul lui.
2. 34  
 $   
 de un grup
   
  
    +  
 $ $  ' ' -
   
    4  + $ st-
rate într-adev
+  $
 
3. , $+    $ +   -
co)=?   $  $   

 $ 
+ Articolul 47 '  4 erii individuale)


/! 4  +   )('   
 < 4    ;  
3  te-
   6 
 &
"   
    tu-
lui;
"    $ *
; 
3 , 
' 
 
  
4 -
rea;
6  
 *
6  
+ 

'   
 -
   $
  *

164
f) Avizul scurt referitor la corespunderea plângerii reclamantului criterii-
 
 + )>S/'  $ %loa-
celo       *
; 4   +  *
<' 
   
$
 -
ziilor judiciare sau de alt gen conforme obiectului plângerii.
2., 
    &
;
 $ +   $  $
-
to   /-   

    
 + )>S/'  
(uti$  %       
 *
 
  
 -   4      
oare      
) ?        
  
  
 $    $ % 

       $ + -
ce 
$ 
 ' 3  '  
<-

4     + $   
+  $

("     /- -
  
$ 
 ' 
>8  4  
  
   -
la     + -
 
bie-
c 4  '< 
 '         
poa  
 
  4 
=?  $
'   
  -
   4  4   <
de trai.

3" 9 + 8 # 
8 !  /1(0  -
c     &+ 4   
ci           ' 
euro 
    

  turi-
 
  +  -
 /    
 $
,  li-
ment, la 18 octombrie 1961, la Torino,  
' 
 pea-

  + -= /1=>, -a format la nivel
   

  !"#+   

165
 + 8 # 
 8  !au fost divizate în

 4 
  4 + $
 
 $(/(-
8    + '  
    
  -     
 +  
 -
 
 % $ 
       
+ trep-

  
+     
8 
       $-
ti  $ 
   
+ 
  6 
+    
$  + -
de
      $  

' + 

 

  &  
formuleaz
           
al
   + 
   
   
juridic, formulându-  +  ;   '   
privind drepturile omului, mecanismul de control nu presupune nici un fel de
pe    % 
, 
  
+   
  < +    '    
drepturile omului, drepturile stipulate î ' 
 
4 p-
ra persoanelor care, în mod legitim, locuiesc sau muncesc temporar pe terito-
riul statului respectiv, membru al Cartei. Alt punct slab al Cartei sociale con-

+ -      te, se presupune posi-
bilitatea statului de a- +     

  ' ,     + '
 -
me $
 4  
$ + '  
+ -o anu-+   $
  
,   ' +     -
li 
       -me-
 8
+
  tului prin prelucrarea textului în 1996, Carta
 $   

' 
 
   +   -=  /1=> 6 
ra 
 
 -=  -membre, alte 6 au semnat-   
aprilie 2003).
În ap /11= '  2  ' 6   
 '   
 
6 -

    ;  ) /11=   +   
 /111 
  
  ( 
34
+ -..)' 
 
 
 

de 15 state- + 
/I  -o doar.

166
 
 !  
' 
 
 
  

omponente. În prima parte
 
$ /1  $)/+ ' 
 

 /11=         3  
 /100 3         -membre,
sti +  +     
3 '  $
 +    -
n* +     
& 3
     +   
scop al politicii lor, pe care o vor îndeplini cu ajutorul tuturor mijloacelor co-
re $
 4  4    i-
 
 +   

   
Contrar acestora, drept      EE- $
 
obligatorii. În general, statele-   4 
 $  
   
$ '
 8 
 
III-a a Cartei permite statelor- 
considere obligatorii articolele alese
 '     
     
   
EE-+ ' 
 
  
 
4    , 
   
  4 
    +    -
 
  4    
 /.ti-
 (>    
EE-a a Cartei, pe care ele le aleg.
' 
 
 /11=   

nediscri
 $ $
 /('   
drepturile omului.

#    


 
' 
      $  ti-
ilor indivi 3 
   ' 6 
ca    +   
regulate (de la doi la patru ani),     ri-
lor de control. Statele-  4 
  $
  sp-
 +  '   D  
în trei etape (Schema 13).

   


 )*+-uri
C  /110   +  3   ' 

euro 
  + /11>     , -
 -..)3   
 /. + 
   
3
   3  
    
   

 ' 
  $&

167
a) $      *
b)  $          -
sultativ în cadrul Consiliului Europei;
c) $   
 $   
%-
ris  + 

   
 
3 4 
       reptului de a fi ad-
resate pe +  % niza-
   zen     
 -
se
+     '

3   
Secretarului General al Consiliului Europei, care o
 ' 6    
   
inde 
' 
   $ -
ni 
+     '-
mi 2 , $ + 
 ' ' 2  
   
  
- + 
 
 $
$' 2  enea, poate solicita opinia Co-
mitetului Executiv.
E     &

@ – Strasbourg


Secretariat of the European Social Charter
Directorate General of Human Rights - DGII
Council of Europe
F-67075
Tel.: +33(3)88413258
Fax: +33(3)88413700
E-mail: social.charter@coe.int
http://www.coe.int/T/E/Human Rights/Esc/

168
Schema 13
Funcionarea Cartei sociale europene

!  $


Rapoartele statelor despre
referitoare la problemele de
îndeplinirea Cartei
  
ONG-urilor

COMITETUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE SOCIALE


 $
    %    
      '

COMITETUL EXECUTIV
     
   
 
 
 
   

ADUNAREA '!2E6#C862E"EO?E
3?C26"?T 
 $ 

 
   
 

referitoare la problemele statelor care nu îndeplinesc deplin
sociale prevederile Cartei

Sursa: '


&N '
&WF
=A ( ! ( -
13  A ( ! 1 =( ( 
–5-
=4 
-5   9 ( -
&)66>


169
3

 
 
 !
5 
  
precum   
 
 

 (( 

'  
 + 4    -

      $ $
    -=  
/10I + / /1018
    
docum  $
 
     
  + <  
'  -
 
   '    !"#p-
le $
 ,  '   
+  -
 ' 6 
   
34
+ -..)   -  ' 6 + 

; 2  ' 
6 
   
 3  '  3 3  -
 
      ' 6-
 
 '  + 4   – pre-
vede dreptul membrilor Comitetului european pentru preîntâmpinarea torturi-
    
 3 '   + / -..-8 
44 state-  '  F M   
+ 
3   in aprilie 2003).

 


'  
   E $     

     $ $
    
  

 
$
+     
!  

  $
 + '  !"# + 
torturilor.
, 
    
+ 
  -
 
 
   <  $ -
hice, pentru a primi de la ea sau de la o 
 
 
 ri-
   
4  
 
 -
so
+ 
4 
  
 8   
  
 
   bazat pe discriminarea
  
4      < 
4 
-
  
  
 + sti-

 
4  , 
  nu sunt incluse
 <  +      
    

170
,  '  
 + 4  
este instituit Comitetul european pentru preîntâmpinarea torturilor, comporta-
    $ $
  "
 
'    '  2 ' -
tu 
+   
  
  
În activitatea sa Comitetul se conduce de Regulile procedurii adoptate la 16
noiembrie 1989, modificate de câteva ori (ultima modificare datând din 12
martie 1997).
, '  
+ 
  % *
lui nu    + 

   pu-
n$
 ,   '   -
telor in abstracto (abstracte) legate de fapte concrete.
' $ $
    $
-
ta 
  + 

    
 $ $
   
Statele- '   $   
-
% +        
t-
re organele puterii de stat.
, $   -membru poate interzice Comitetului accesul
+    
    
-

  
   + 

  + -
cu      -   re-
nte (art.9).
3 $
 +  -  +   %   +   
de      
    $  cu-
 
        -
ne  
  <     
carcerele etc. În ultimii ani au fost inspectate, de asemenea, locurile în care
  + 
   $ +  
în locurile de evacuare.
2 '  +  

  so-
a    +  <
 +  
 $ 
 
  $   
C$ 
' 
 
 den-
a
,  
'  '   ga-

 $ ;'  %    
+

+ 
   
8   ' + $
   
    $
  
,   
   ' + 
 $
 

171
' 
- $ $    
 

  $

 $ 
  $ < 4 -se de recoman-

 ' 8 $'     
 
 % -G) /.G-
3 4 
 ' $
 ' 2  -
la 
        -
 $
  
 - '    -
bru al Consiliului Europei. Un capitol aparte     -
–
 
  
8  
      $
+ -

+ %  +      ,    
Comitetului de a $     $

demnitate, statele-  
 

 +   -
 
     
34
 +  -..) '    /..     >-
spe  
 
 //= 
;   $-
ta  4 
        -
n           
 
clinicile închise, coloniile pentru minori.

Posibilitatea de depunere a plângerii


,  '    + 4  'te-
 
+    + 

  în-
tâmpinarea lor în baza metodelor extrajudiciare cu caracter de preîntâmpinare.
8 4    + 

 
 '  
europene pentru drepturile omului.
 
' +  
  mesaje despre
     $ $
   -
ne
  $ 
 $ $   $  -
vi
+  '   
  
As  $    '  -
 $    
  $ $

dem   
  %     
 

pe +

 ilor în penitenciarele date. În baza lor Comitetul
de 
       
Adresa de contact a Secretariatului Comitetului european pentru preîntâm-
pinarea torturilor, comportamentului sau pedepselor inuman   $ $

demnitatea este:

172
@ – Strasbourg
CPT Secretariat
Human Rights Building
F-67075 Strasbourg Cedex, France
Tel.: +33(3)88413939
Fax: +33(3)88412772
E-mail: cptdoc@coe.int
http://www.cpt.coe.int

L 
 
     -
pre activitatea Comitetului.

3

 - 
  
  
 

6 '   $ ogeul eforturilor Consiliului Euro-
 , 
    /1(1 3 

re     

   
  
, /1=/ 3 
    + al doilea
act suplimentar al CEDO a unui articol aparte cu scopul de a garanta minori-

      ,   

    
 
 -
nale.
P<
4 
  4    -
  ' 6  +    -
vel înalt la Viena, în perioada 8-1 /11)C 
  
 
fost de acord cu fa 
 
   + 6+ $ta-
    
 $   
 
  $
 

6 '   +  
  ransforma
  + ' 
   + 
Europa (CSCE), într- % 
8 ' -cadru este des-
<
        ' 6 '   
 
  / /11> +   4$
la 1 februarie 1998.
Din 45 de state-  ' 6 '  

 
 )> O     -membre ale Consiliului Europei doar au
semnat-o (si   -..)

173
#  
' -  $
 %   -
sa 

 
  + ,  


 '   
  
 -
tu  
      
 /  
 
      
  
    
  + rezi-
n
      ) -
8  '   <
     
  ' 6 + 
  -a ho-

4 + 
     $
   -

 % + '68!+   $ -)'  -cadru).
' -cadru include, în general, principii-  $
-
ri 
 
 
+    
  
     
 $ 
        
8
 + 
   -   ormu-
la %
  
3  $ 
    %  $  
le  +    
Un neajuns considerab     ri-
ta  
2 
+ 
 
<
4 -
fe       $     
con
4     n de la toate statele-membre ale
Consiliului Europei. Pentru a nu bloca procesul, s- 
 
-
 
$
 
    -
a
 
8 
 '    $  

'   $ 4  $  
 -
o   +      
 

 


În compartimentul întâi (art.1-3) sunt formulate câteva principii generale.
@ 
   
  +  
 -
    
  

 %di-
ciu pentru ea.
'     
  
  
ase   
   
  
in 
          
con    
 onale.

174
În a doua parte (art.4--) $    
mi 
  -    '  8   
men
&
–  +   
*
–  
  $  
 

      
&   
mo  
*
–        < 
 $     *
–     
  si-
  +     
   -
    
+ 
*
–  <
    -   

da
   $   

3     
'  -
  $  
 
' 2 
' 6  +  

 
  ' -
 3   -   
 + 
 '     
; 5 ' -
siliului 6  
       

 
+   +  
  + ' -
ve 
#      ' 
2   ; 5     
  '  
; 5   
' 2 C
analiza procedeelor întreprinse de statul-membru pentru implementarea Con-
ve  '  2  
 % ' '   

mem
 
 
+  
  
'  '    
   '  2  3    
 /I
  /11I' -a început activitatea la 25 martie 1999.

#    4 


 )*+-urilor
'     %
4  -
bi  
 recte a ONG-urilor. Acest fapt poate fi clasificat ca un
% +     ' pe-
a
  
 $=>

+ 

 
$
 
 + $
în formare a Comitetului consultativ. În linii generale, se poate porni de la

175
 
 ' -  
 !"5-     
po     
  in-
 '  !"5-  
    
'  
 < $ $ C-> /111' 
    /0    +  
 $ -
mele rapoarte venite din partea statelor- '  
3   
  
&

@ – Strasbourg


Secretariat of the Framework Convention for the
Protection of National Minoritis and of the DH-MIN
Directorate General of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
Tel.: +33(3)88412963
Fax: +433(3)90214918
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/

6.5.  


  ' 

  
  
' 
'  $

  r istorice
    
 +   
    6 
Car  
 &
– 
  $       + 
Europa;
–        cut privind utilizarea
lim  
+ + + '  $
+ E
   

+ 
      $ $
 teritoriul unui stat dat, de
po    $
  4  -
    $
 
  s-
  8         
 
'

 4 ' -  
 
  4 -

 '
  +        + <  + 
CSCE, într- % 
 8 +  
f  
 
 + ';'6+  
Fi M :  /1I>8 ' 
 ' ha-

176
  
';'6 /11.C 

 
+ 
vi 
 re orice stat ce nu este membru al Consiliului Europei.
'   $
   $
      

    
 ; -   
 
  -
mum 35 de puncte sau subpuncte alese din stipu
 ' 3  ne-
 +
 + /   
@    
+  
   
to    
   -
ze$
 + 
   
 
 
   +   ' 
8 5  +  
 
 
%+  
 
– $ $ rof-
ri$   – 1
' 
   -membre ale Consiliului Euro-
  >  /11-   +   /  /110 ,  
2003, 17 state-  ' 6  ' /- -
nat-8 4     ' 6 4
+ 
 $    '  
  

 


Carta începe cu sti  3 EE I
în conformitate cu care statele-  + $ $
   

le 
+    
3  
 
&
– respect $  
  -
no
 +
   
 


 $  + $  
*
–  G   sau limbilor mi-

+ 

+ 

*
– $  +   $ $
 *
–  + 
    *
– + 
  +  

În Partea III (art.8-//'  
  $
 $ 
  
+ 
 

  
    + 

4    % 
 
      -media, de manifes
ri-
   %      
  

 <   

1
)       
   g a-
n ii g erm an i – sin ti.

177
    
'   $  $ '  
     4 '  -cadru de protec-
 

3  
+   $
; 5 ' -
ului Europei u    
  '-
@  
 ' 2 3  -
 
 $  
   - +   

intrarea în vigoare a Cartei în ce    *  
–     
 $   ;    

asigure publicitatea rapoartelor lor.
?   $  '     
 
pre
$
 '
 '  
   – câte un reprezentant din
fiecare stat- 2 '  
 
 

   +    '

Pe baza rapoartelor Comitetului de exp ++  
' 2 ?  
 
 

  -
  ' ' 2   -
portului.
;  ' 6 
  
 -
t  3 
  ' 

#  
   4 )*+
, /=-  
  +  +  -
 +    $
 
 
 
'       -
la '
3 $ !"5-urile pot depune cerere privind politica
du
  +  3 EE' 8
  
   
+  '   

 
 
   
 ' 2 
E    
  &
@ – Strasbourg
Human Rights Information Centre
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
Tel.: +33(3)88412024
Fax: +33(3)88412704
E-mail: humanrights.info@coe.int
http://www.coe.int/T/E/Human_rights/

178
6.6. Comisia european !    
 

,    $
 ' 6 -a
 + $  $ '      
ale statelor-membre ale Consiliului Europei de la Viena din octombrie 1993.
@ 
 + /11( ' 6 
 +    
'6?E 
   
     -membre ale
' 6 4  

 + 
Sarcinile Comisiei sunt:
– +     
în Europa;
–    
   
 -
  ' 6     
 
xenofobiei, antisemi   *
–  
    *
–  
 -politice pentru statele-membre;
– $        

lui.
,  
'  
 $  6 -
tu +
 $   

/

  
3       
   
 +  
stat-membru al Consiliului Europei, pentru a avea posibilitatea, apoi, de a int-
ro    -   
-

3  ' 
  (-5 membri, face
 $
 
 
   $ +  ' ? zultatul
   $
       + 
  +   $ % 4

' 2 
' 4
+ $  
 -politice:
– ,     

  4 +  % 4 +  
–    
 $ $ 
+-
potriva rasismului, xenofobiei, antisem    -
 
  $ 
    -
pi      $+  
          
  
con    

–     
 +  ra-
n 
  *

179
–    
 %  experien-
 
 
     
– A cincea recomandare cuprinde problemele luptei împotriva intoleran-
 

 
–    
 + 
4 e-
    E 
–    
   + -
sis  

3   
'6?E   -
c  
 < $ <+   ' -
cadru împotriva rasismului (documentul CRI-GT-JUR (94)9).
,  $ ' 

  
  
  
 

  +   -membru al Consili-
ului Europei. Toate rapoartele sunt accesibile publicului larg pe site-ul CERI.
3 4 
 '
 $ $
    -
  $  
+   
, 
'  
&
– +   
  
*
–    /(' 6 
drepturile omului (CEDO);
–   
         
 
' 6 # 6 

#     4 )*+-urilor


8
 $   $ '6?E'  
analiza nemijlocit problemele primite de la ONG-uri referitoare la mandatul

  -membru al Consiliului Europei, la rasism, xenofobie,
   
'<   
  +   -
cu $ ' $
 
 +

-
      %
 + 
l-

   
8
'  
   
 
-
are audieri speciale cu participarea ONG-urilor cointeresate.
? '6?E!"5-  
 $ $ + -
 mi-
na
+  !"5-uri care au un statut consultativ în Consiliul
Europei. Aproape 400 de ONG-      3 -
cipiile generale a    + ? $1))0 
 
Co 2 +  /11)8 !"5-urile internao-
 + +  ' 6 
  
european împotriva rasismului, x      
(1994-/11=$ $   $ -

180
ver  4   '6?E  -
re$
+  $4  

  cie-

 !"5-  + + mu-
  
,  /110'6?E 8    

 !"5- 4  !"5-urilor în
 
  C $   – parteneri ai CERI es-
 
 -ul CERI în Internet.
C 
;  '6?E 
  &

@ – Strasbourg


European Commission Against Racism and Intolerance
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
Fax: +33(3)88413987
http://www.coe.int/ecri/

6.7. Comisarul Consiliului Europei privind drepturile omului


, %
 1. AA-lea Consiliul Europei a
ajuns la concluzia despre necesitatea unei coeziuni mai strânse a membrilor

 +   $  
     

fund +      + 
 
, -
$ + 4      -membre ale Con-
si6 

+  /11I;  
$

includerea unui nou post – cel de Comisar pentru drepturile omului. Comite-
 2  -a 104-a sesiune din Budapesta din mai 1999 a apro-
 ? $11>.8 '' 6  tu-
rile omului” în corespundere cu care s-a institu $   
  3 
' 6 +   -/ m-
b /111-a ales primul Comisar pentru drepturile omului. El a devenit Al-
varo Hil-? 8   = 

  fi
ales.

! 
  0
'
  %     ti-
tu ' 6    ' 6pe-
a
  6 < + 4 
 $ za-
   
  -culturale în domeniul drepturilor omului în
statele-membre ale Consiliului Europei.

181
,  ' 
    + 
sfera drepturilor omului în statele-membre ale Consiliului Europei. El poate
   +     -
  ' 6  

 % + na-
    
' 
 
 
    
  
–8  

'  lo-
age în sfera drepturilor omului.
, +   '    
 
6 $
  ' 2  
3-
la  $ 
  $   -
ri     +    
 +   
problematice.
În activit 
' 

 $

%  $
      -membre.
      '  <  
 $ 
apa6       


  + 4 + 

  
? $ !"5-  $  

 -

'    4   + 
  -
pturilor omului.
Adresa Comisarului Consiliului Europei în problemele drepturilor omului
 
 &

@ – Strasbourg


Office of the Commissioner for Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
Fax: +33(3)90215053
E-mail: commissioner.humanrights@coe.int
http://www.coe.int/T/E/CommissionerH.R/Comunication?Uni
t/

Literatura:
F  "
  F8    –
F -...
'4 3 % 
  –'<
#;2-..)
Consiliul Europei. 800 milioane de europeni. –'<
-../
Drepturile omului, principalele instrumente cu caracter universal. –'<

1998.

182
Drepturile omului: scopul principal al Consiliului Europei. – Consiliul Euro-
pei, 1996.
U% ! $E  6 –'<
-../
Manualul Consiliului Europei. –F /111
Manual NATO. – Bruxelles, 1999.
! $   –F -../
Pîntea V. D  $  –'<
-../
3 !'  
  –F /110
;+8 $'  
  '  -
misibilitate. –'<
' 8 e omului, 2001.
;  %      $ ' 
 
  #"M'?–'<
-../
 
N
W (  ( 9  -
 ( 
–5&8 3 &)66.

2 8
 (  (
 8   ( 1 3 1
  9
–5&2 &)66X

2  7

 A (  : ( ( 3 
 – 5& @ -
  &"##?

2 
8
8 A ( :(( 3 
7(
)

: - !   ( 3  1 
 –
5&:( &"##)

'9 5
&YC
&2 Y Z
A ( ( ( 3 -
*(   /
8

–5&8 3 -
& 1997.
 '
8  (A ( !  ( 3 -
 
-: =: A (&)66<

 '
&N '
&WF
A ( ! ( 13 -
 A ( ! 1 = (  ( 
 – 5&
4 5   9 -
( &)66>

'9  5
 A (  (   ( 3  *8  
 /
–5&D8 3 E&)66X

A ( ! 1 


 4 ! !  : A -
((( 3 
"###

A ( ! 1 = :( 3 = 8


 
 – 5&
5 9  &"###

  


8 3  (Y -
 (  $ 9 1$ 1( 
–5&
8 3 &)66>

  9 : A (


-: &@ 3 -
 ( : A (&)66>

183
D E    1 (  1 -
  :  2 :-8  & )#-)? & "###

–5&"##)

5 9  ( 3 =:  


–
5&@ 3  &)66#

5 9  3 ( 3 


' 
 
7("
–5&5 9  &)66?

5 9   ( 1 3 


 :  
– 5-
&4  ((C5–4BCH5&)66>

! ! ,2


 &
2Y &5
N 1 
[8 
 
 
–5&8 &"##"

 (    !   : A ( 


 ( 3 
 7 9   3 
 – : -
 &: A (&)66>

 O

5 9  ! ( 
–5&' &
1998.
:!  3 =   
 , 8 
 7

2-
3 &5
8
 
–5&4 -:8 CCB&)66-

:!    ( 3 


 – 5& 4 
 ( C&)66<

8 A ( ! 1  


–  &
2001.
8 3  9!  
–5&4 -
 ( C&)66<

8 3     3   


 


A

F 
– 2- 
&(
–5&C5&"###

8 3 
 5  ( :! 1  – S -
 8 
0    ( A ( ! -
1 
–: =4 -: A (&)666

8 3 
 5  ( :! 1  – S .
 G 
 
–: =4 -: A (&)666

8 3 
5 (:! 1 –SX
:! 
 A ( ! 1 
–: =4 -: -
A (&)666

8 3  (   $3 


 :  9 -
1 & $ 1 (  $3 
 – $-
% J & ! 0  1! &)66<

8 3  ( 


:  9 1 -

–7 &2'48K

184
8 3 
 9  
–5&5 9-
  &)66#

8 3 =( 3: A (


–8

&–5-
&8 3 &)66.

8 (  =  ( 


–5&W -
&)66X

C  @

 8  (     ,, 5 
9 9 ( 
)66X&S)

:  : A (  ( 3  


  ( ($
 :
 5 O

 
 – 5&
:( &)66>

: A (=' (! ( 


"- 
&( .
 (
– :-8  & 4 ! -   
DF4E&"###

:
A ( 1 
4   
,
 
Z F

– 5&4 C5-5&"##)

B ! B
 8 3   ( (  , 8
 
 –
5&4 -5 G&)66-

M ( N

 5 9   ! = :( 3 , 8
  

:

O$( 
–5&5 9  &)66-
Z 5
F
5 9  ( 3  ( : 
A (
–5&)66-

Z 5
F
5 9  ( 3 =(: A -
(
–5&)66X

@ :
:
8 ! 1 *  -( -
 ( /
–5&GC::&)66>

185
Capitolul 7.
&,-+,./+,7+0,2.&,2/+&9+
3 
      
  
Ac @  ' 
     + 6 -a
transformat într-    
    

se
 @  / /1I>M :  pira-
 $    ; # '  bora-
 + $ 
  
    
     ;  -   
  
con  
 +    +     $

  +   <  
 +  
cul + 

4 
! $ ;  ' + 6!;'6– este un orga-
nism general european în co 
 
 >>  -participante,
 $ + -  D 4
D :
3$!;'6   
   
 $ $
 + -un cerc larg de probleme, inclusiv controlul
+ 
  

 +
 +  -
cu
    <      
eco 
 
,  !;'6   -participante se bu-
cu
    $+ $ 
OSCE are un statut special. Pe de o parte, deciziile ei au preponderent ca-
   % !  
  !;'6    
 $  &     
       4 ma-
nente.
8  !;'6 + %   4    
sta  
 $      
 @  /1I>  + 4 
 ri-
o !;'6+ %      
caracter obligatoriu pentru state.
Documentele OSCE sunt surse ale dr   1* $

pri  + 
+  
  $
  
juridico-  V

1
$ #  
  
    # )  en -
  

    !  
  # n ale
 #      -  . / 
0%1& ! 2    
 0%%3 !  d era
  
  *45

186
'   
 !;'6  % 
ga-
to    . Fiind semnate la cel mai înalt nivel politic,
     + 
      +  
drep  
2 !;'6  $  
 
+   -
  
 tolului VIII al Statutului ONU1  
re 
 %      + 4  -
pu      $     
 
Europei.
    !;'6  $  
 
 +   
de + 6+    $

Istoria
E 
 -    
 
 
+ >. 
 # ; 
# % anilor
=. #  ; 
 
 ! $   D 
 ' 
   
  
    %   
+ 6  
  + 
6 D 
E + $
 
 %      -
 + 4 
+  $  
 "!, /1=1 
Nord- 
  
    
tu-
i  +      ce-
   +  $' 
 
  
 +  I.@ -a propus servicii-
le pentru tratativele neoficiale preliminare. Aceste tratative au început în sub-
ur M :+  /1I-  4
+  /1I)
' 
   + 6-a început formal

 M :) /1I)3 
   6 -
terne ai statelor-   

4
 
 
  5 + /0  /1I)– 21 iulie 1975. În
re$  
  @ !;'6   )>
      
 ' 
 +   ).  – 1
august 1975 la Helsinki.

1

 6+++ "    !  
  -
n e 
 !      
 "  n ale,
 
# #  !i p rin cip iilo r O N U .

187
, @    $
  or conduce statele
 +    –$  
– sunt ur-

toarele:
I. 6  
      
-

II. "   

III. E   lor.
IV. E   
 
V. ?   
 
VI. Neamestecul în treburile interne.
VII. ?    
  lu-
  4      ilor.
VIII. 6       

IX. Colaborarea între state.
X. ,   
 +    -
 
,   

   -     
„Zece porunci Helsinki” (Helsinki Decalogue”).
 @ M :  $ $
    
!;'68
     $ $
+  
 $

&
1. 3   
  + 6
2. Colaborare+     < -
ant.
3. ' +     
În Actul Final statele-   
  ti-
 +  ' 
  

  <

  +  $  ter-
  ' 
 +

   $-
vo   
    
+ 4 ilor
ulterioare care s- 
 F ( /1II– 8 martie 1978),
Madrid (11 noiembrie 1980 –1  /10)D (  /10=
– 19 ianuarie 1989). La aceste întruniri statele-participante ale OSCE au con-
sul    +  

  
8   
    <  
!;'6  +   
M :4
+ /11.+ 
   +     
    +   ,     
 $ 
 -     
 
 -au

  
 
8   
  rmanent pe-
n 
 
 +   + 4 

188
#   
+  !;'6  + 4  
+  3  /11., ' 3 
6
+ 
!;'6 
blema de a contribui la conducerea procesului trans-

 + 6 
     
-
ru +   
4 
$ 
3   - 4   
-
 + 4   

 
+ 


   $ 
8 $  
 
' 
+  /11.-1994, a
avut loc în forma unor serii de întâlniri regulate în 
  -
    $ $  
+  $
   
C+ 4  +  F   /11(  s-
ta 
!;'6 %  ' 
 
-a transformat în Or-
ga $   + 6!;'6  -
bu 
! $    
  f-
le  
 $   
   -o din mo-
 

$ 
 !;'6%
 +    -
cu
+ $
+ 6! $+ 

  -
 + 
  într- 

 4 
 $  
  + -  % $   

)%!- 
 
Drepturile omului –  +   6 D + 
-
zboiului rece” – au devenit, în virtutea Actului Final, un obiect legitim al dia-
lo 3    
      
 

  
 

 
    
 +  în acest domeniu au devenit probleme ale unor
 
    -   
 
chestiunile interne ale anumitor state-participante.
8 @ ' 
   + 6
ex
  
 -     na-
 + % 4 – 
  – po-
po  6   $     M : 8 

!;'6 
      
  + -
$    + $

+ 
 -
      $ +  $ ;  
 
#?;;6 6 4 I.  
  $ @     

189
ob  !;'6   
  ri-
+  +    
8 
  
+    -
n   
+    % -
  +  $
! !;'6+  i-
men   + 4    4 
ra-
   
  $4 4 a-
s +  $
   
  
democrati @ 
  <
4  $ $
   + 
 

nici un stat-      

fie scutit de vreuna din ele.
3 DEE @ M :  
  -partici-
pa 

    
   c-
lu  4      


  
 
    $
 
complet $
+ -   +  ni-
ta   ,      @   -au exprimat
con  
 $ +  + 

4 
4 di-
 
   +  $  
    
+   + -
poare”. Întru realizarea acestui scop au fost formulate 25 de standarde ce
abor $
     familiilor, libertatea circula-
   
4  <-
  
<+  
 + 

4 
E   + tul Final a fost unul din principiile rea-
$
 M :   
 -
da  
  
     +  6 
D 2 !;'6  
 +   -
    
   
!    @   
  + 4  ,   2 D 
avut o se  
  
  
  $ 
!;'6     
 , 
  + 4  +    ferin-
  $
   
 + $

La întâlnirea de la Viena (4 noiembrie 1986 – 19 ianuarie 1989) s-a decis
 '  !;'6    

de a examina progresul din acest domeniu.
'   ei întruniri – la Paris (30 mai – 23 iunie 1989), Cope-
nhaga (5--1 /11.2/.  – 4 octombrie 1991). În

190
re$  
 ' <2   -
men +   mane. Acest document a sta-
 

       -
da  

      $
$
li 
 <
 
 ,    $
    -
ber
  +   
 -au analizat formal în con-
!;'6 
  
     li-
za 

  *   
l 
     
8  
  2 /11/ +  '  
OSCE referitoare la problema dimen 
  + 
 % + 
evo !;'6+   6 
în mod categoric
  
   !;'6+    
   $
      -parti-
ci 4 
   
 
    
-
li  
+ 4  +  M :/11-
ni   ' </11I8 2+
 
 
 4   -
vernului democratic în $
 
+ 
 -
 
 
 +  
  
Astfel, la începutul anilor 1990 OSCE dispunea de un catalog destul de
 +      ani-
s      
, 
 -
  
 # ; E  te-
le- 
 $ !;'6+    
Unul din aspectel    4   

 
   $ +   
 &F   F     
ale omului), Înaltul Comisar în probl  
  ? $ -
ta !;'6+   
-media.
Statele-   <
4 
 
 ri-
oare în domeniul dimensiunii umane, abordând unele probleme noi. Printre
ace 
&   
         
(în + 
 ';E- +   
 -
mele de sex.
Domeniul dimensiun  +  
   
 !;'6 4 ! $ 
%   + -
ji   

   
     -
 
   + ;  -partici-

191
pa    
    + -
r      
  $ 
 -
ptului în domeniul drepturilor omului.
'     
!;'6   -
   4   + + 
 
al   
   
 %lo-
a      + 
 $
!"5-urile de posibili-
    !;'6   tua-
 + 
  + -
  tu-
rile în ve 
  

/ 7 8
C/-/1I=   
 
 ;< so-
E!   5 %  $  -
M :+ #?;; 5M sinki din Moscova).
Documentul de instituire a GHM a fost semnat de 11 persoane: Ludmila
Ale 2<F  6 F
 5< $3 5-
gorenco, Alexandru Coreeac, Maliva Landa, Anatolii Marcenko, Iurii Orlov,
D ?  O :
,    5M2  
  

   + 
       
Hel :+ + $     
-
niei pub  
   @ 
 @       % +  
      
 
  -
   M :i – 
, me-
   
    
 -

 

    
 -<  
-a
transformat legal într-   
 , $ + 

  
   @ + 


  
 
    
  ,   !  
omului enumerate în articolele umanitare ale Actului Final erau necesar de a
        -
      M :
 
3   $ 
  5M2 
 E !  
ave $ 
  
 

++    -
soanele ce- 
 + 8 
 
în    
      + 
 
 
  @ M :
    * 
 <

 $  D 

192
!  <
  D  + 4  ni-
le împotriva Grupului Helsinki. Pe parcursul lunii februarie 1977 au fost ares-
 
   2 # E! 2? :
   5< $!<3 !
       
      
;  +

 -o majoritatea co 
 M sin-
:
      
' 
 4 - +  – pierderea prestigiului
+ 
 
 – au preferat jertfi-
rea presti, /10-5M2 
-+ 
   
$ 
 
   

8
 /10=  +       li-
+ /1015M2-a reluat activitat 8 4 
 
-

     

  5M : 2- 
 + 
1996 când a început realizarea unui întreg pachet de noi proiecte îndreptate
   $    

   
 

  
Grupul Helsinki din Moscova s-  
   s-
    
 M : C 1  /1I=  

crearea Grupului Helsinki în Ucraina, la 25 noiembrie – în Lituania, la 14
ianuarie 1977 –+ 5 / – în Armenia.
  
  <  # ; ,  -
brie 1976, în Pol  
' 
  -
  +   /1II + '  
 
  /
ianuarie „Carta-II+ ' <   M -
:+ 
  M : #?;; $ 
 
   $   
  -
nale în cadrul OSCE. Ulterior, au fost create grupe Helsinki în Statele Unite
 + 
  -europene.
În anul 198-4 M : $ '   -

' $ M :N <8;<  
  

         

 M :    
  M :  
   +  @ E  M -
sinki (FIH) – $  
   M -
 :    
rare a drepturilor, ofe-
 
   
'  5  @EM  
 D  4
 +  $ E 
 @EM
  M :  F '-
 @ ! " ; a si SUA.

193
 @ M :+   M :  -
 2 F FF M  # 
Germania, Grecia, Danemarca, Italia, Kazahstan, Canada, Kosovo, Olanda,
Norvegia, Polonia, Rusia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Regatul Unit,
@ @ '2 ? ' <
; 6 
În activitatea lor comitetele-  @EM $
 4 + vin-
  
       $ $

mi    +   F  + 
 6 '  + 
Bal + 
 ';E
3  @EM C ?

!  


!;'6 
  $   -
pu  
 
  + $ e-
c ! $  

  
 tac-
telor sale cu ONG-urile. Pentru OSCE astfel de or $ 
li-
 
     
     -
vesc, îndeosebi acelea din domeniile drepturilor omului, mediului ambiant,
eco   
 !;'6  
  $ !"5-urile în activitatea
stru    
 +     $ 
so
  $   $
  -
bleme.
! !;'6 +   $ -
vernamen   F       
FE88!       %   

ci  5 U44$ #$ :  $ + -
ni$      3 4 
 FE88!
 
      
 $ <    
umane.
, 
 FE88! 
   !;'6 $

comunitatea ONG-! $    
 -
fo  ,  '    
  
Re $  <   
%  + 

 +  + /110 $ $   ca
          -
ver    % 
 -media). Misiunile OSCE
în  4   $
 $   + 
domeniile ce cores     -
me 
  
   ve-
ghe  %  

194
8 + !;'6!"5- $ $
 -o ant-
re  4
  $   + %  $
 

tre statele- + !;'6

%   )  


Întâlniri la nivel înalt
, 4       
+  
C +   $          bi-
       !;'6  
  $

 ! $  + 4  +  
'    -
 + 
  + 
  $
-
ti
!;'6+  
 
   + 4-
     
-  $ i.

! 
 
'  2   '  !;'6    
 
 !;'6O  '    ni-
t 6    $ 
-$
 bi-
 +  + <   + 3  + ci-
 
  
 , $    $ $
 -
  '  $
  
!;'6 
-
 + 4     $ <
4 + 
ace + 4 !  $+ 4 '  $
 
 
Consiliul Administrativ.

# 
.  
'  
 
    
 
 3 -
 + 
6

  
   
3 3  
  

  
,  3   %
 %   
   + 
     6    

cre $    

 
 $  + -
 4 - 
    $
 

% + % 


Postu ; 5   + 4 ' 2 t-
rilor Afacerilor Externe la Stockholm (14-15 decembrie 1992). Secretarul Ge-
   
     ' 
   3  + ; 5  -
 
   
 
 !;'6 ,  ;  5 

195
in 
     !;'6 ; c-
 5 
D   ( %  -
  +    -   h-
 ,   ;  5  
 ;  !;'6  
  D ,   
  

 
 ! $ ; ;   3 +  + 
  -documentare.

Consiliul Permanent
! !;'6+ 
 
   -
cizii, este Consiliul P '32 
– $  -
participante ale OSCE –   

4 +     
con M D  $   $ -
to  <    ! $ , 
 din-
   

4   '  -
me  
   +    ,     -
siuni Consiliul Administrativ al CP ia decizia referitoare la toate problemele
ac 
!;'6   $  
<  
propuse pentru includerea în ordinea de zi a Consiliului Administrativ.
CD   + 4  +  , -

  + M    @ + 
 
 
   

 
+  


Consiliul Administrativ
8 4            
politice, pot fi convocate întâlniri ale Consiliului Administrativ. Decizia de a
   
+ 4     
ri-
lor-participante ale OSCE de la Budapesta (5-6 decembrie 1994). Consiliul
Ad  $ $
   $
  
OSCE. Consiliul Administrativ, de obicei, nu ia decizii referitoare la proble-
   
! $  $
  
bu     
 
  +  
 ' 3 -
!;'6O  '   3 
de4  
   - % 6  c-
torilor poli 26,   ' 2  voa-

  
'   6 
$   
 + $      3 4 
 ' si-
   
+ 3  @6 

196
9  
  
  
 
' + /11.F     -
 F   
D; FE8DO este
 $     + 
 
OSCE.
F + + 
 &;  ;  -
G   ;  
 <  -

 
 
 
  % < 
 -
     <    $
 
 
în     +    $ $
 
  
co $
-a respec  + !;'6$ -
    
 ?      

 
   
 
  
;   
+  realizarea unor proie-
   <  
 %  
    
con 
 + 
  !;'6
@ 
   % + li-
  +     FE88!    
   <     
 
 $ $
 $ 
+  
!;'6
    
în doi ani), a seminariilor re-
fe        $ $
 
 +  
FE88!    F  FE88! F   
pri ' 
 $
3   FE88! 

 =. 
   8 , $  +
 '-
s ; < FE88! $
   
  vi-
tatea sa.
'  
   
BIDDO se poate

  
 -ul Biroului în Internet:
Polonia –D
OSCE Office for Democratic Institution and Human Rights
Aleje Ujazdowskie 19
oo-557 Warsaw, Poland
Tel.: +48(22)5200600
Fax: +48(22)5200605
http://www.osce.org/odihr/
E-mail: office@odihr.pl

197
! :    
, !;'6, '   
 na-
 +      + 4  rie a conflictelor.
, '
   + /11- -a început
ac   /  /11)  + 
 
 
 $ 4 
     
  
În a  , ' $  &
1. '   &, '    
in  
  
2. Vizitarea statelor- &, '  
+ +  !;'6  
 o-
  
 +  
  ' 
 s-
p  

 
+  + F FE88!
3. 3 
  
& 
+ <  

 
 , ' $
3  +    -
fi  +   $ '  tu-
  
   
, cazul când Înaltul Comisar ajun-
 $
    
  

 $
   
 + 


ad  6   
   -
  
 
 
  
  

     
 ' 3 ma-
nent.
4.     
& ,  '    
pentru a-  % +  

       
candidaturilor întocmite de BIDDO în cadrul mecanismului de la Moscova.
5. '   !;'6&, ' ra-
 
  uni ale OSCE.
În prezent Înaltul Comisar este Rolf Echens (Suedia). Biroul Înaltului Co-
 <   
  
  &
Olanda – Haga
OSCE High Commissioner on National Minorities
P.O. Box 20062
2500 EB, The Hague, the Netherlands
Tel.: +31(70)3125500
Fax: +31(70)3635910
http://www.osce.org/hcnm/high commissioner/
E-mail: hcnm@hcnm.org

198
 )%!-   
 5 
 0 
În anul 1997 a fost instituit postul de Reprezentant pentru problemele li-
 
 %   + 
 
  +  $
 -
ghe  +     + $+ 


gra 
  -participante a principi  + -
!;'6     %  -
ma + 
3      +  
 ? $ +   rând cu organi-
za     + ' 6 !"# -
lu $   $  
3 ? $ 
 
D +
@ 
Duve (Germania).
? $ !;'6   
%  + 

 
  &

Austria – Viena
OSCE Reprezentative on Freedom of the Media
Kärntner Ring 5-7, Top 14,2. DG
1010 Vienna, Austria
Tel.: +43(1)51221450
Fax: +43(1)51221459
http://www.osce.org/fom/
E-mail: pm_fom@osce.org

 # )%!-


 3 
 !;'6 3!;'6  
+ 
1991 la Madrid în rezultatul întâlnirilor OSCE de la Paris la nivel înalt în cad-
   $ !;'6
    
 $ -
gatoriu pentru statele- , 3!;'6 
 
300 parlamentari din toate statele OSCE 3!;'6    -
ri
 

+ !;'6     -parti-
ci !;'63   3    -
ri
  
3   + 
 
  -a %  $
 F 3
!;'6!    '   -


199
; 3 +   +    -
participante ale OSCE (durata –4
>$  3 or-
ga $ $
  + 4  C   $ 
<   
 $ 
 
 -
cen      %    


  + !;'6
!  
 
 3  


+  '  4   $
  
ale Actului Final Helsinki: Comitetul general pentru probleme pol  
se *     
 < 
 -
 *      
<   '  
   $lu-
    
 8 $ 3-
    
 !;'6  -
nale ale statelor OSCE.
  %
  + <  -
rilor. În perioad 
/11) =..   
(. 
     3 !;'6 
  $  
 

 + $ %  F F-
gaF M < 2 5eorgia, Kazahstan, Letonia, Re-
pu 2 ? ?4 E #$ :  # '
6 
3 % $  $  -
   3 
 $ $
   ii speciale
+      ,  i-
 
 $

  


 
 
de opiniile lor.
 3 
 $
   arii-
 $      
ri-
  +  $ 
, $ 3   3 !;'6 FK 
(Regatul Unit).
;    , condus de Secretarul General al
3!;'6?; ! + 


 + ' < 
folketind-ului danez.
?   ;  E  3 -
ta +    &

200
Dania – Copenhaga
OSCE Parlamentary Assembly
Radhusstraede 1
1466 Kobenhavn K, Denmark
tel.: +45(33)378040
Fax: +45(33)378030
http://www.osce.org/pa/
E-mail: osce@osepa.dk

Alte instit
8   !;'6      F   
' 
 + :  
 
 

+ !niza-
  -  !;'6 ' 

În câteva state – F  M hovina, Macedonia, Georgia, Letonia,
Re2 %: # '6 – OSCE are mi-
siu  

  
6   5 
ajutor pentru Cecenia, care din considerente de securitate a  
/
 /1112!;'6
 $ +  
consultativ de observatori în Belarus.
!;'6
   
 
   + 8cumentul de la Viena
 /11(
  
  
 $ +  
 
;  -participante au adoptat de asemenea Codul de comportament
în domeniul politico- +       
 
for  +   
, !;'6  
de mecanisme de aplanare a litigiilor.
!;'6     % 5 ; -
tele-   '    % 
ti-
    $+  
de arbitraj sau Comisiei de conciliere. OSCE este, de asemenea, garantul în -
le  + 3      a Uniu-
nii Europene.

Literatura:
F  "
  F8    –
F -...
'4 3 % 
  –'<i
#;2-..)

201
Drepturile omului, principalele instrumente cu caracter universal. –'<

1998.
U% ! $E  6 –'<
-../
! $   –F -../
3+ D8  $  –'<
-../
3 !'  
a drepturilor omului. –F /110
;  %      $ ' 
 
  #"M'?–'<
-../
  F
 4   :::C *  ( /
 –
5&C4LW! (&2001.
:( 3 2:A
O  
–7 &"###

202
Compartimentul III.
MECANISMELE DE PROTE.+2#0+760/&0
OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Capitolul 8.
&,9776.20+6=/&/#&-2>0&7+.2
DREPTURILOR OMULUI

?4/ 
  Republicii Moldova
!
' 
      
Evenimentele ce s- +  + 
   
+ 
 
       

 runte.
? 
 
$     
  li-
   ? 2  +  $
 + -
 
 
    -
m    4   + 
     
 +   
    
+ 
 3 ? -Molotov din august
/1)1    e probleme majore. Printre ele un rol central
      %  3
+ 
  
   -1 /11('  
? 2 P  '  t un imperativ al timpului.
"        
   6  + 


   

+  1”.
'    '          
vedere juridic, în 152 de articole grupate în VII Titluri, unele având capitole
 
Primul Titlu, având denumirea “Principii generale”, cuprinde normele re-
fe   
  
 
4 
?  $
     zi-
    +        
 
  $   
    pluralismul politic
re $
   
P + $
         ? 


 + $   4 +     4 

1
  7 8   
 ! - ! 0%%%
019

203
   4 +  
    si-
   &
/   *
2. teritoriul, element material;
)  
 
1”.
# $
   
  % &!; ; -
ta E 
 
 
  +  6  -
tu 
 
  < +  
 
 -

   –   
 
 
–   
 P6  
   '     '  
Re2  /1I0
 +  4   -
p   
+   ! !-
dent. În compa  '       $ $
 
anu $
+   2”.
7 4      + 4
 
-
   $
 -        l
incluse într-      ? 2-
&8 # 
8 ! /.  /1(03-
c   P'      
“Cu privire la dr    /1  /1== 
 EE   +   , ' E P8$
ge          ne-
   
' EEP8  
 da-
   & 
  
  -
gri $
<
 
   
  
       -
mi*  
-   &+ 

-
tu
 


 
 
 -
e    

  -
te 
 *        
 *   
 -     ta-
tea de exprimare, dreptul la informa  +   ci-
e   *       -
p 

 
  

, ' EEE  +    
 
 &   
 
 -
   
'     

1
Ib id em , p .1 7 5 .
2
Ib id em , p .1 7 8 .

204
 EEE P 
    +   
     +    -
+  &    % 
 
'  -
    
  
3  -
$
+      
Capitolul IV, cu care începe structura acestui Titlu, cuprinde prevederi ale
Parlamentului: “Acesta este organizat ca un parlament ales prin vot universal,
       1”.
Luân +    
 
 
 -
cratice, s-a considerat necesar:
/    3 4

/./ P  
 %
  
-
nu +   
  
2”;
2. de a crea un Parlament profesional, care nu ar admite cumularea man-
da   
      -
z $ $
  3 i.
3  
     
   4       na-
re.
, ' 
 EEE   
 3 -
 dintele Republicii Moldova, care este ales de Parlament prin vot secret, în
  
 '   -...
Problemele Guvernului, ca exponent al puterii executive, sunt reglementa-
+ ' DE     +  
in    
# '     3 5 
regle 4 
3    -
+ 
   
  5 + 3-
  
P 5  
 3 tu-
lui3”.
' DEEEP  
  $
  b-

 
    
! centrale de speci-
a        
+ $ -
 5 <
4   ,  -
or 
 
 +  $
  i, precum
+   
 % +  ministerelor, se înfiin a$

     

1
Ib id em , p .1 7 9 .
2
Ib id em , p .1 7 9 .
3
 :
# , 039

205
6        
-
ca
'  $
+ 4  $
  ra-
  &    $

   
 4 +   
 
 4 
+    
Capitolul IX al EEE   
% 
  -

        % 
  ' ; 
 2  , '   - 
      
le  % 
 
  
    
#   ED P6  
  -
lice”, cuprinde norme referitoare la economie, proprietate, sistemul financiar,
bu  $    .
 DP' '  
  $
   -
li
 ' '  
  $
  @ 
organ politico-%  $  -
ntrolului cons  
  '   +  % -
mal.
'   C ; 

 4+ <
 
      
  + -
mi '  *     +  
  '  6   
 s-
 
       
$
    
C -1  /11( 3 ? 2    '  
Re2  + -I /11( 
 
+       -
$
   $
  $
  
 ' '   

   %   
+ ? 2 
P' '  
  
  = % 
   
mandat de 6 ani1P8% 
  
 3  
-
 5 ? 2  
 ' ; 2gist-
raturii2 PK 
 ' '          
acesteia3”.
,   ? 2 ''   +
re  *$   + -
onarea unor probleme politice.

1
 :
# , 0'; <1 ).
2
 :
# , 0'; <(=
3
 :
# , 0'; <'=

206
 DE  $ '  ,   -
de   $ &
- 
  -..... 
 ? 2 
drept de vot;
- 
     + 3 *
-3  ? 2 *
- Guvernului.
, '  ? 2 
   $
'    +  + /(-  $-
       
     
 i pot fi revizuite numai cu ap-
   %

 + +  
electorale.
"  $   + 
 

 
   $  
  
  
  to-
ra.
'   $
+  
& 
 
 
$
 '   ? 2    
 3 
ne 
   1”.

8.2. Pr
      
 !
 
 
 
&  
 3   
 
 0


$    
   
  -
  $ , '    &P'
 $
  -
 
  '     -

$  – />/#    
  -

 4 ropriu-$
  4   ' -
  

   
%-
ri   
 
    
 ' -
lui de-al doilea asp    
 
 
   
    
8    %ri-

 
 
 
 
 '    
-
  D  
        

     '     
 4   4 
mij    
 
-
 -
  

1
D u cu lescu V . O p . cit., p .6 4 5 .

207
Consti 
   +  

      3     
     3   
   ,      
 -
  
     turi-
      
% 

+   
   ri reies din demnitatea persoanei uma-
       
  

#    
    +  6 
altfel, necesar ca ce
 

 4  4 
  


  
 
  
+  
-
      

  + -
 
 
   
 + *   + 
        
+   
+  
 
   
 
+   , -$ 
 
 
 +           -
 + 4
 $
 
  

Neretroactivitatea legii
'  
+ --     
  
  %  – neretroactivitatea legii. Este general recunoscut

   
  
    
 
  %  
pentru viitor. Aceasta pentru simplul moti
   $
  
  4 $4 +   4    
!  
 
 +     

s-

 
 - 
rii în vigoare a unei legi care
  $
 
 
 ;     
 
  
    
   
 -
s

+    + 
@
  
    %  
viitor, s-+ % 
 +  
 p-
 &   4   
interpretative. Alin.(1), /. ' 3  &P  
 + 
-
tu
      $
  +   
ame $
       lu-

208
siv asupra persoanelor care exec
   
antecedente penale”1.
' 
 $
 
4 
  + 
 $ 

sta 
   
 -obligatorii a legilor. Ace-
a
 $
+ 
  +      + -
rucât interpretarea general-     
 -
+     
  
  
 
+  +
+       ter-
pre 
  $
8    $
  
  
-a avut ab initio.

Egalitatea în drepturi
6    

 

  -

   

   
-
li 
  
 +     
 
$ + '    + 


 

 

 


 

 
  
+  4 
 
 4 
 
 
      /= /- '  Da-

 
       &
•  +   
*
•  +  
 

  
 litate,
 

  
*
•  +  
 

    -

 


#    /


 
   
$  /I '  6 
 


 ? 2  
 
% 
  
-
      4  %  un-
de s- 4 + 4 +  ,  

 ? 2  
+ 

  
 $ 
  
        de a le
  
8  +   
 % ven-
   $
 
 % 


1
C o d u l P en al al R ep u b licii M o ld o v a, art.1 0 . // M o n ito ru l O ficial n r.1 2 8 -1 2 9 /1 0 1 2 d in
1 3 .0 9 .2 0 0 2 .

209
!      /


 5

'    
 
 $
  ? 2  + /1 
&P/'
 
-
 $ + ? 2 
   p-

 ? 2  $ -

$  -8  $ 
  +  
       
? 2-
do    $      
 
   + 
 
 $
; 
 $ ? ca Moldova se pot bucura de toate drepturi-
 
 în
   '   -
li  
 ? 2 
,  /1 '    $
  $  

$   
    
 $8 
$  
$    
  ? -
2   +   
 -
se  
 
 +  
 

$ 
 
 
   $
     3  
 
$ 

tr ? 2 
     
ex  +  
 ? 2 , -
    
 
3    +  , azilul este un act 
umanitar      
8      %     
pra  +    

 
   
a cere azil  $+ -

#    
invocat de persoanele suspectate în mod serios de comiterea unei crime contra

  
$  
+  -
    $    , -
   $   -
+ -
 
 1.

!   /


0 .
 . 

'    /I   
& ) '
  ? 2 
 
 $  ? 2 *('
 
 
 $ 
 $    + 

1
V ezi: art.1 4 d in 2  >  2
 *
 ! 2  s-

"  
 *> 09  # 0%;1

210
   * $ 
 <

 
 % -
 6 
 $  

   prin
ex 
   
   6  -
ntru care cele mai generale reguli în acest domeniu sunt cuprinse în corpul
Co  4  
  
 $  ' -
s 
 
  
 $
    
 
   %    

 op-
  
 $6 $ 
 u-

 

 
 
 
  

     
  
 
, ra-
tu % 
   $
   $ +   
 
  

$  
 – ;  #  + 
ca 
 
  
1. Acest caz, cvasisingular, este,
desigur, explicab  
     
ce 
 
3 
 $ 
 
 $
%

   % 
      
  
-   
 

-l predea. 6

       

 
4
 %   $4 -se pe teritoriul altor state.
Într-   
 
 
  P  
%-

  
 +   
  
     
ur
           /I 
Con    $   +  
   
 
    $  #-
mea$
 
   $   

 
  interpretare aplicare a instrumentelor juridice intern 
ca        ? -
2 '4 + 
 % 
 
      %   
admite e 
    4  + $

  
  
  
      6 
  mi-
 
+ $ &  
 
  -
      ci-
dului etc.

1
?  ? 2
  
 !     - 7 !
1977, p. 217.

211
Expulzarea   % 
  
  -un
 
 

  
  


 
-
4  
+      


 5 
,   ? 2 %    ran-
 
    

   ti-
 $
 
% 
 +    c-
 K + 
  +   
 % 
  de-
pende   ?  
% 
   

  
  @ %  
  + $  %  
de   ? $ 
   
  

 
 % 
  
  
   $  <
4o-
si  

  3    
% &
 ? 2 
  
  
6  %  
 
  


  

  
  $
 '  
sau din alte legi.

Demnitatea – factor principal în realizarea


drepturilor fundamentale ale omului
6 P  
 $
 + %-
dic constit   ; & P! 
-i fie sfânt omului”. De
   + 
 
 4
4    + zin-

  P  

 
 
ru-
lui legiuitorilor. În timpul celui de- 
$ 33AEE-
  +     
 
 + 
-
  $   + $ $  no-
a   
+ ' " #  
+ -

rii drepturilor fundamentale ale omului.
3         
   
eti 
   %  '  F $
  
/1(=6 $

 &P8   
   -
 
+   % P8    

     3    -
    $

 


 
+ 1.

1
$
 6 $
 d am escu I. D rep tu rile O m u lu i. - 8! 0%%9
(;

212

$+ 
       %sti-
    
   $   
es   '  ? icii Moldova din 1994, în care este
scris: “Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnita-
   
  $  
-
    $
  nta-
te“ / ) '  ? 2 
8     '  
  % 
 
   
$     


 
-   
8      + 
 +     + 

+  + 
 ! +    
ne 
 
   
 
 
tu 
    
-
  
 
 -
ponsabil de propria demnitate.
84   + 
 4 
  + -
su
  
   +  
 

 
 -
le 


    
   pa-
     
  $ + 
in  
 
    
    nor
ra    între popoare1.
,    
  


 
     +  
2< 6  $ $
 
 P    W  4   
ega  4
  E 
    

 2”.
8  
   +  
-
le, oricât de frumoase sunt frazate+      
  
+ $+    
     

, 4   

   

 
     

 -
$
do       -
$    +   
  C 
dreptului  
    
  nos-

1
@"  : 
  :
# , AA :  
2 0 0 1 , N r.4 , p .2 5 .
2
M azilu D . D rep tu rile O m u lu i. - 7 !B @ @5C (333
(;

213
        $

- 
 
se     - 1 .
 4 8 # 
8 !4   -
na      $

     
 +    –  
 +  -
i 


În conformitate cu principiile enumerate în C " #  -
no  
     ri-
      

+  -
s       
  2.

8.3.#    !

 
8  
  + '  ? 2  + 
    + ' E  
8 !
  
$ ' 6 
8 urilor Omului. Citând preambu-
lul unuia dintre aceste documente3 
în conformitate cu Decla-
ra + 
&


, !  
 
 -
vi  ! 
  
Desigur, acest ideal nu
 $ 4 
- 
  

! 
  -
cu


    

  -
ci 
.
' 
 
     
 ndamentale constituie un
  
 <$ $   
8   +    &  
 ta-
 $
 <
 $     adante (art.
-(*   
  ->*   

 + $+ 

  
 -=*  -
be -I*  
 


rt.28); in-
vi     -1
 ).*      )/*     
 
)-*   )(*    >-*  per-
 

   4 >)*  
   
    4 + 
4 + 

 /I /0*
 

 (0*      )0*drep-

1
Ib id em , p .6 -7 .
2
L azari C . D r
       - ! 0%%;
p .3 2 .
3
$   
 
  !
 P rea m b u l, ad o p tat la 1 6
 # 0%;;  D E /   ?  *>
4
: ! 

   !
 
# 

214
tul la administrare1(art.39); libertatea întrunirilor (art.40); libertatea partidelor
 $-  (/  
 ()*  
   
 () (*     
 %  -
elnice2 ()*     ()-*  
   () -*   
 (>*    

  (=*   (==* -
tul la asis 
 
 (I*     
 (I*   
 
 
 (0
(1*      (1*     
co   >.*    <   
spe
 >/*   +       (-*
  


 )=*   + % )I*  + 


 )>*     
de instruire (art.35(2)).
 
 

8 # 
8 ! 
3    ' 6 

Drepturilor Omului admit în anu    
în drepturi.
,   
 -1 - 8 # ve-
r
8 !  &-'
  
-
 
 ! 
  pus decât limitelor stabilite prin lege, exclu-
  
 
 
 
  
 
 
 
   !  ! ( 
 
 
 
  

 
-o societat 
 .
      + '   
  
omu 
  +    
 
    
  +  to-
ra.6   
   4   
-
suri necesare într-  
    o-

   
 

   -
  


  ta-
ei sau a drepturilor altora.
Prin urmare, în aplicarea tuturor acestor prevederi se impune o interpretare
 
  
  +   e de
acestea nu poate justifica o restrângere sau alta. 8  $
 
  
posi  
&
- 
 


1
   
#
2
      # ! .

215
- sunt necesare într-  
 

( 

 
  
 

 
-
 
 
- 

 
-a determinat1.
D$   
 /I/0  '  
care dispun: -    
$  ! 


 /
 
  
 

 !-

     
 
 
 

 
$   ai ample
 


 
 /
 $ ..
3   “restrângerile care, în termenii prezentei Conven-
  
 
 

  
   !  / 
scopul pentr
! 
.
! 
 
       
 
 
  4      
  

s 
 <+      enerale ale soci-
e
  + + 
  4 -  
 + -
flict.

Literatura
'  ? 2  
-1 /11(–'<
2d-
pres, 1994.
 ' 
E5 '" FFbalat P., Cotorobai M., Susare-
n 5< '  ? 2  
   –
Chi
' -...
 8      –'<
/11I
 K   
? Nmoldova. –'<
'-
vitas, 2000.
F
 2 8  '       – F & C 
Lex, 2001.
F F$    ? 2 –'<
&O -
 /11I
Costachi Gh. Statul de drept; între teorie  –'<
-...
8  E8 '     DEE–E&6 @ da-
 '< /11=
5856     4 2 +

/0/-GG  # 
F 1994

1
 2 E 8        Vol.I. - F & 3 dia,
1993, p.243.

216
2E

 ;8 '     –F &
Lumina Lex, 2001.
? E 8  '       – F & C C 
2001.
47
5
 ! ( C ( 5
–  &
2000.

Capitolul 9.
,9776./+,2.&,2LE DE PROTEJARE A DREPTURILOR
OMULUI

9.1. Rolul organelor puterii legislative


în protejarea drepturilor omului
!
   
  
  + 

     3  
sale specializate în domeniul drepturilor omului. Aceste comisii nu se limitea-
$
 + 
        
 
drepturilor omului, dar ele pot dezbate proiecte de legi sau propuneri legislati-
ve referitoare la exercitarea drepturilor omului, contribuind astfel la perfe-
na %    
 1
       rificarea
 
  '    3  % 

legii. Dar, deoarece acest procedeu nu este suficient, el având neajunsuri care,
 
 
 4  + $
  + 
ma% 
    $   -
n     – organe situate în afara celui legiuitor. În
Re2   +  ''   
3   
 are un rol-<  +    Dar,
pe 3 

+ 


 ti-

  + 4  
 $    crati-
ce, organizate în cadrul unui sistem +   -
ta      
 

  
  3 +         
 
spri%  
  
În $  
        
Par +   &

1
2 6 $   
  - 7 !B @ @ 0%%9
p .2 1 4 .

217
Primul  
 +    $   3  -
 
     pturilor lor fun-
da !  
   
  ri-
  
    "'  ? -
pu2 
 +  
  
ilor

       
  
       +  
statului.
;       
   
$
   
$  4  C  @ 
 
 4  
      $    %
 
pri +   + ? 2  

       %  -
pturilor omului.
' 4    3 +   
omului, al doilea 
+  3   -
    
  
   -
pturile omului.       
 
  
'68!? 2  %    -
  3 %  or legale ale Republicii Moldova, în con-
co 
  ='68! $
&
-          -
 + 
 
 

  + 
 +  
  
 +  
proc 
 $ 
 *
-    <
 %  
 $    *
-   
       

   
  + -
$ 
%  + $   
6       %  
fun   
1.
6
+   M
4 3 ? 2do-
va nr.447-XIII din 28 ianuarie 1998, prin care a fost aprobat Programul de
aju    ? 2    '   

   
fundamentale.
 
' ;
6 
 $
  -
nu   
    + -
s
+ - 
 
 2 
 %  -
gi  '68!

1
Ib id em , p .l6 3 .

218
8 ? 2 - %  $
  -

 
  În linii mari, Parlamentul Republicii Moldo-

   - %  
Toto 
      
– comprimarea ace-
as 
 
3  
   <
4  

pro  +      -
2%   $
    
de -  +  
8 
   +  $
 
re $   lor grupuri sociale, pentru care sunt caracteristice anu-
mi      +   ,  
sens, în cadrul Parlamentului Republicii Moldova au fost create 10 comisii
per #  +   
 menta-
le ale omului î1 au:
  
     
  
 
, domeniul
  
 &
•    
  *
•        *
• problemele culturale etc.1
, 
  
 ? 2 
$ 
  &-0PD 


)=P8  (IP8  
 
(1P3 
 '  ? 2  
Comi-
 
   
  . Domeniile de activitate ale
acesteia sunt:
•   *
•   

 *
•   *
•  
4 < 

     >.>/ '  ? b-
licii Moldova;
• elaborarea programelor pentru    
  
  
 !
 5
 
  @ 

 !
  
 &
•  %  + 

4   )>
'  ? 2 *

1
Ib id em , p .1 6 3 .

219
•    
   
+ ))'  ? 2 *
• 
+ %   + 
 -
gu  )('  *
• elaborarea programelor p     -
tuia etc.
'  -(-> '  ? 2 
 
  
  $
<
   
-
ra   3   stor drepturi fundamentale, în cadrul
Par   
  
  
 
  
 
     
 -
ri
  
,  %
   + %


 

 
 ' (   
 -
+ %
  $  -  -econo-
  $ 
 
O mare importa 
+  %
   la-
lte comisii din cadrul Parlamentului.
  
+ $  + 
   %    8 -
me   %     
#    $ + 
 
 -
p     + '       
examina cazurile    
   -
na
 
   
  
4
 

9.2. Rolul organelor puterii executive


în protec drepturilor omului
  
 
       
   $
     
Într-        $
te-
  
 
  +   
 
 drepturile
omu


 
3 %    
 
 +    
luându- +     % +   
ne 
  % 
 
   
 
  +    – le-
  
  
8 + 
  % 
 
 
  
 -
re $   
+     

220
executive.     $
  ne-
      
 
Astfel, Legea Republicii Moldova “Cu privire l5   -
ci   
 <   
+  %
  

, )-C P' 5   
5 &
• 
   
   
 
 *
• $ $
     
 +  -

rii sociale;
• 
 $  
 
*
• $
    +   


 

  
 $  1;
• $
  
  
 mi-
 %
 
 
2;
• % $
    +   
 
3;
• $
    
 $
 -
       
 
  
 4;
• 
      $  -
do  <  
 5;
• 
 
  *
În conformitate cu art.11 al Legii “Cu privire la Guvern”, Guvernul:
• $
 
   
+  
 -
la       $-

  ? 2 *
• +  %
   
 
 +   
nu
rului 

    
   
 <
 

*
• % $
  
  $   
  
*
• social-  $
$
 < - 
 -
a
 $ + 

4  


 
  *
• 
       *

1
L eg ea R ep u b licii M o ld o v a cu p riv ire la G u v ern d in 3 1 .0 5 .1 9 9 0 , art.3 , p .9 .
2
Ibidem, art.3, p.3.
3
Ib id em , art.3 , p .5 .
4
Ib id em , art.3 , p .8 .
5
Ib id em , art.9 .

221
• % $
   
  
, /-C P' 5   
 &
• % $
   *
• 
 
 
 +  $
*
• 
  
 
 + -
p $
*
• % $
 

   -
    *
• 
 +   %
   
 < 
executorilor 
 
,  %
  
5 &
• $
 +  $
  
 
$

+   
 *
• $
 $         
pub    
 -
lui de calificare a acestora;
•  $
 $
     
  +    + area sistemului continuu
de instruire a cadrelor.
' /)C P' 5  P $

 $
 3     tu-

  
, %
    

 5 -
rnul Republicii Moldova a fost înzestrat cu împuterniciri în domeniul asigu
-
 
Guvernul:
• +  $4   

 -
lor;
• organiz $
 
    
-
     
    

       + 
-

   itoriul Republicii Moldova;
• +  
 +  
% 
ra    $
    + 
 %
  

 *
• 
       $ $
   
pri  

Guvernul, de asemenea:
•  $
     + -
 
  +  &  -
  *

222
• 
<
4 
    
 cont-
  1.
3 %
  $     -

 5 ul:
•   $
 $
    -
men     -
vernamentale;
• 
      -
spectorat     
5   <
4     -
tu
 
     ' -/C 
Republicii Moldova “Cu privire la Guv   
+ $ gi-
 3  ? 2 5 <
râ-
ri         
 +     + 
 
 +       -
tere, printre care:
• 2 , 

4 *
• 2 ;


*
• 2 6 ' 8 $
 *
• Ministerul Muncii3  *
• 2 K *
• Ministerul Afacerilor Interne;
• 2 

 
,  
 
 +   
     + 5 au fost
    
   
,  
  
  +  
 
+ 
$  
   
    e stat2.
8  
  +   5  

 $  $    
 <
4+   + 

4 
 +   3.

1
L eg ea R ep u b licii M o ld o v a “C u p riv ire la G u v ern ”, titlu l III, art.1 9 .
2
L eg ea R ep u b licii M o ld o v a “C u p riv ire la G u v ern ” d in 3 1 .0 5 .1 9 9 0 , art.2 1 , alin . (4 ).
3
United Nations. Human Rights Unit. National human rights institutions. Manual by
John Hatchard, 1993, p.30.

223
; %
+ %
   + 
 
 

  $   

  

A0 
 

!
  rilor omului
#  %   
  

+     
 8  
 -
p     '   $ 
    '   $
 
+ t-
r-     
+
   
8        
    
   
   -
+  
 
% 
 tituo-
 
        $ 
aces $
 
1.
În? 2 % 
    -
 + 3    ''   
 %    $ Un asemenea sistem nu va aduce
atingere principiului 
  +    
  $ 
  P       -
me   '  
@       %   
 n
6' '  
? 2 -a început activitatea
-) /11>  
   
,   $  ''   -
 
+ $ - /)('  ? 2 2
 - /C ' '  
3 acest organ este inde-
 
 
  
  '  
'     
 
 + 
 
  ' '  
 + 
 $
4  ce-
     
  $ -

      
   -
be
 
 

1
D u cu lescu V . $   
  - 7 !B @ @ 0%%9
p .1 5 3 .
2
 :
# , 
 (%31%9   (13F%9 AA
M o n ito ru l O ficial al R ep u b licii M o ld o v a. – 1 9 9 4 , n r.1 .
3
L eg ea R ep u b licii M o ld o v a “C u p riv ir    '01-X III, d in
1 3 .1 2 .9 4 , în v ig o are d e la 0 7 .0 2 .9 5 // M o n ito ru l O ficial al R ep u b licii M o ld o v a, art.
861.

224
,  
  $ <
4  + -o se-
 $' '  
   -
   
    mpatibile cu unele legi cu
pre        
 
' '  
? 2 
 =% 
 -
   =     3 i
5  ' ; 2 
3      +  % 

''     

 
 % 
 rio-
a
+ 
 
 
 <  /> + vi-
ta % 
+ + 

4 % +   

C  ' '  
   4
 t-
 +  % 
''   – 65 de ani.
3 '  % 
''    
    '  
3 /)> '  ''    
  -
ri         
 +
 +  &     

   
   '  1.
 6 
  $    
  <
4
Par  3  ? 2 <
4-
do  5      ? 
Moldova este parte.
Acest control este posterior; or     na-
 ? 2    
  4
4 
    
+  
%   -
 '   
     -
ta <