Sunteți pe pagina 1din 9

ROMÂNIA

JUDETUL BUZAU
COMUNA COCHIRLEANCA
PRIMAR

PROCEDURA
privind: emiterea, prelungirea sau anularea autorizaţiilor de construire

1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea emiterii, prelungirii
sau anularii autorizaţiilor de construire/desfiintare;
b) stabilirea responsabilităţilor privind verificarea documentelor depuse în
vederea emiterii, prelungirii sau anularii autorizatiilor de construire/desfiintare.

2. DOMENIU
Procedura se aplică de către functionarul public din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cochirleanca cu atribuţii în acest sens conform
fisei postului.

3. REFERINŢE NORMATIVE

 Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,


republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839 din 12 octombrie
2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Alte acte normative specifice în domeniul urbanismului, construcţiilor si
proprietăţii funciare, precum si acte normative complementare.
 Fişa postului;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului comunei Obrejiţa ;

4. DESCRIEREA PROCEDURII
Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, denumita » procedura
de autorizare» este ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abilitate prin lege,
precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaţiei
de construire/desfiinţare,
Procedura de autorizare - începe odată cu depunerea cererii de emitere a
certificatului de urbanism, cu menţionarea în mod expres a scopului solicitării
actului, prin care solicitantul îşi anunţă intenţia de a obţine, ca act final, autorizaţia
de construire pentru executarea lucrarilor de constructii.
Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate în
anexa nr. 1 <FORMULARE> din Ordinul 839/2009 –Normele metodologice pentru
aplicarea legii 50/1991.
PROCEDURA DE AUTORIZARE :
Sectiunea I –emiterea certificatului de urbanism :
1. Persoana fizica sau juridica interesata depune la registratura entitatii comuna
Obrejita din judetul Vrancea
o cererea-tip (formularul-model F.1 pentru emiterea certificatului de
urbanism), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia;
o planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză eliberate la
cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară ;
o documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
2. Functionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Obrejita gestioneaza procesul de emitere a certificatelor de urbanism, pe localitate
conform fisei postului prin:
 Stabilirea cuantumului taxei si eventual scutirile de taxa conform legii ;
 Verificarea privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor
depuse in conformitate cu legislatia specifica si complementara;
 Motivarea prin adresa catre solicitant restituirea după caz, a documentaţiilor
incomplete (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii), cu
mentionarea elementelor necesare in vederea completarii documentatiei;
 Solicitarea avizului primarului localitatii unde se realizeaza investitia in
termen de 3 zile de la data inregistrarii cererii utilizand formularul F2 la care
primarul are obligatia de a transmite avizul primarului formular F3 in termen
de 5 zile de la primirea solicitarii
 Analizarea documentiilor depuse în coroborare cu documentatiile de urbanism
legal aprobate, in vederea emiterii certificatului de urbanism şi stabilirea
cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei
tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 Redactarea in trei exemplare a certificatului de urbanism( formular F6)
facandu-se specificarile necesare privind regimul juridic, economic si tehnic si
solicitandu-se avizele necesare autorizarii investitiei ;
 Prezentarea spre verificare si semnare a certificatului de urbanism la
Secretarul comunei si la primar ;
 Inregistrarea in registrul de evidenta al certificatelor de urbanism ;
 Inaintarea certificatului de urbanism (exemplarul nr.1), beneficiarului direct
sau prin posta in termen de cel mult 30 zile de la data inregistrarii cererii,
insotit de documentatia vizata spre neschimbare;
 Asigurarea transmiterii spre ştiinţă a certificatului de urbanism (exemplarul
nr.2)către primarul localitatii unde se realizeaza investitia ;
 Asigurarea caracterului public al certificatelor de urbanism prin afisarea lunara
a listei cu enumerarea certificatelor de urbanism emise in luna precedenta, prin
afisaj la avizierul de la sediul instituţiei .
 Indosarierea certificatului de urbanism impreuna cu documentatia aferenta
vizata spre neschimbare
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face
numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea
expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod
obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.
Pentru prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism se depune
la registratura Primariei comunei Cochirleanca :
o cerere-tip (formular F.7) completata corespunzator ;
o certificatul de urbanism emis, în original
o taxa de prelungire a certificatului de urbanism ( 30% din valoarea taxei
initiale )
Functionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului localitatii
care se ocupa cu probleme de urbanism conform fisei postului:
 Stabilesc cuantumul taxei si eventual scutirile de taxa conform legii ;
 Verifica continutul documentatiei depuse in conformitate cu legislatia
specifica si complementara;
 Completeaza certificatul de urbanism (in trei exemplare) cu datele
corespunzatoare prelungirii termenului de valabilitate;
  Prezinta spre verificare si semnare certificatul de urbanism in trei
exemplare( doua exemplare original + o copie) Secretarului si primarului
comunei Obrejita
 Completeaza in registrul de evidenta al certificatelor de urbanism, la rubrica
„ data si durata prelungirii” ;
 Inainteaza beneficiarului certificatul de urbanism cu termenul de valabilitate
prelungit ;

Sectiunea II – emiterea autorizatiei de construire


1. Persoana fizica sau juridica interesata depune la registratura entitatii comunei
Obrejita :
o Cererea-tip (formularul-model F.8 pentru emiterea autorizatiei de construire ),
în conformitate cu precizările privind completarea acesteia;
o Certificatul de urbanism, în copie;
o Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată,
sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte
funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
o Documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se
arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează
beneficiarului;
o Avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii
pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism,
în copie;
o Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză
tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de
audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei
energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii,
un exemplar;
2. Functionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului care
gestioneaza procesul de emitere a autorizatiei de construire, conform fisei postului
prin :
 Stabilirea cuantumului taxei si eventual scutirile de taxa conform legii;
 Analizarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii depuse, în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia
tehnică - D.T. a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin
certificatul de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul
de vedere şi, după caz, actul administrativ al autorităţii pentru protecţia
mediului competentă, obţinute de solicitant, precum si conformitatea
documentatiei cu legislatia specifica si complementara ;
 Motivarea prin adresa catre solicitant a restituirii după caz, a documentaţiilor
incomplete sau care necesita clarificari tehnice potrivit prevederilor legii (în
termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii), cu mentionarea
elementelor necesare in vederea completarii documentatiei;
 Redactarea in trei exemplare a autorizatiei de construire/desfiintare (formular
F 11), unde se impun anumite conditii pentru perioada executarii lucrarilor
autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale si locale privind :
-conditiile de utilizare a domeniului public ;
- masurile de protejare a proprietatilor particulare invecinate ;
- masurile de protectie sanitara si sociala
- masurile de securitate la incendiu
 Prezentarea spre verificare si semnare a autorizaţiei de construire/desfiinţare
la, Secretarul si primarul comunei Cochirleanca ;.
 Inregistrarea in registrul de evidenta al autorizatiilor de
construire/desfiintare ;
 Inaintarea autorizatiei de construire/desfiintare, beneficiarului direct sau prin
poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de
maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
insotita de documentatia tehnica vizata spre neschimbare.
In cazul in care documentatia a fost restituita pentru completari,termenul de 30
de zile calendaristice pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se
decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune
şi înregistra modificările/completările aduse documentaţiei tehnice iniţiale ca
urmare a notificării.
 Asigurarea transmiterii autorizatiei de construire/desfiintare spre ştiinţă,
primarului localitatii pe a cărei rază administrativ-teritorială se află imobilul
ce face obiectul autorizării.
 Asigurarea caracterului public al autorizatiilor de construire prin afisarea
lunara a listei cu enumerarea autorizatiilor de construire/desfiintare emise in
luna precedenta, prin afisaj la gazeta de strada
 Indosarierea autorizatiei de construire/defiintare impreuna cu documentatia
anexa vizata spre neschimbare

Prelungirea termenului de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare


se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi
se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.
Prelungirea autorizatiei se acorda in raport de :
o interesul public;
o complexitatea lucrărilor autorizate;
o stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor
prevăzute în autorizaţie.
Pentru prelungirea valabilităţii autorizatiei de construire se completează şi se depune
la registratula Consiliului judetean :
o cerere-tip (formular F.12) completata corespunzator ;
o autorizatia de construire emisa, în original
o memoriu din care sa reiasa stadiul executarii lucrarilor si cauzele care au dus
la nerespectarea termenelor prevazute in autorizatie
o taxa de prelungire a autorizatiei de construire ( 30% din valoarea taxei initiale
)
Functionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Obrejita care gestioneaza procesul de emitere a autorizatiei de construire , conform
fisei postului :
 Stabileste cuantumul taxei si eventual scutirile de taxa conform legii ;
 Verifica continutul documentatiei depuse in conformitate cu legislatia
specifica si complementara;
 Completeaza autorizatia de construire/defiintare in trei exemplare cu datele
corespunzatoare prelungirii ;
  Prezinta spre verificare si semnare in trei exemplare autorizatia de
construire/desfiintare (doua exemplare original + o copie), secretarul si
primarul comunei Cochirleanca
 Completeaza in registrul de evidenta al autorizatiilor de construire/desfiintare,
la rubrica data si durata prelungirii;
 Inainteaza beneficiarului un exemplar din autorizatia de construire cu termenul
de valabilitate prelungit ;
 Indosariaza autorizatia de construire/desfiintare cu termenul de valabilitate
prelungit impreuna cu documentatia anexa

Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare


Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale
pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ porivit legii
Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi cerută, în condiţiile
legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale
Inspectoratului de Stat în Construcţii.
In situatiile ce impun anularea autorizatiei de construire,  functionarul public caruia
ii este repartizata prin fisa postului localitatea pe raza caruia produce efect
autorizatia de construire are obligatia sa :
o Redacteze un referat motivat prin care propune anularea autorizatiei de
construire ;
o Referatul se prezinta apoi spre aprobare la primarul comunei Cochirleanca
o Referatul aprobat se inainteaza cu o solicitare de anulare a autorizatiei de
construire instantelor de contencios.

5. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
-ATRIBUTII
(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism functionarul public din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca care gestioneaza
procesul de emitere al autorizatiilor de constructie si a certificatelor de urbanism are
următoarele atribuţii, conform fisei postului:
o Primeste cererea (formular F1) si documentatia anexa inregistrata in registrul
de evidenta al registraturii entitatiii comunei Cochirleanca ;
o Stabileste cuantumul taxei sau eventual scutirile de taxa conform legii
o Verifica respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse in
conformitate cu legislatia specifica si complementara,
o Determina reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv a
directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate,
referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
o Analizeaza compatibilităţile scopului declarat pentru care se solicită emiterea
certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice,
respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal
aprobate;
o Formuleaza condiţii şi restricţii specifice amplasamentului, obligatorii pentru
proiectarea investiţiei;
o Redacteaza in trei exemplare certificatul de urbanism (formular F6) facandu-
se specificarile necesare privind regimul juridic, economic si tehnic si
solicitandu-se avizele necesare autorizarii investitiei ;
o Prezinta spre verificare si semnare certificatul de urbanism la Secretarul si
primarul comunei Cochirleanca .
o Inregistreaza certificatul de urbanism in registrul de evidenta al certificatelor
de urbanism ;
o Inainteaza certificatul de urbanism (exemplarul nr.1), beneficiarului direct sau
prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de
maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
insotita de documentatia tehnica vizata spre neschimbare;
o Asigura caracterul public al certificatelor de urbanism prin afisarea lunara a
listei cu enumerarea certificatelor de urbanism emise in luna precedenta pe
situl www.comunacochirleanca.ro si prin afisaj la avizierul institutiei
o Indosariaza certificatul de urbanism impreuna cu documentatia anexa
o Arhiveaza exemplarul nr.2 al certificatelor de urbanism, conform
nomenclatorului stabilit la nivelul institutiei si le preda la arhiva conform
reglementarilor legale

2. Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare functionarul


public din cadrul aparatului de specialitate al primarului are
următoarele atribuţii, conform fisei postului:
o Primeste cererea (formular F8) si documentatia anexa inregistrata in registrul
de evidenta al registraturii entitatii comunei Cochirleanca;
o Stabilesc cuantumul taxei sau eventual scutirile de taxa conform legii ;
o Verifica conţinutul documentelor depuse, sub aspectul prezentării tuturor
actelor necesare autorizării, conform prevederilor legislatiei specifice si
complementare;
o Verifica modul în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice - D.T.
condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv
cele cuprinse în punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea
competentă pentru protecţia mediului;
o Verifica conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul
încadrării soluţiilor propuse în prevederile documentaţiilor de urbanism
aprobate şi ale certificatului de urbanism;
o Redacteaza in trei exemplare autorizatia de construire/desfiintare (formular F
11), unde se impun anumite conditii pentru perioada executarii lucrarilor
autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale si locale privind :
-conditiile de utilizare a domeniului public ;
- masurile de protejare a proprietatilor particulare invecinate ;
- masurile de protectie sanitara si sociala
- masurile de securitate la incendiu
o Prezinta spre verificare si semnare autorizaţia de construire/desfiinţare
(formular F11) la secretarul si primarul comunei ;
o Inregistreaza autorizatia de construire in registrul de evidenta al autorizatiilor
de construire ;
o Inainteaza autorizatia de construire/desfiintare, beneficiarului direct sau prin
poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de
maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
insotita de documentatia tehnica vizata spre neschimbare;
o Indosarieaza autorizatia de construire impreuna cu documentatia anexa vizata
spre neschimbare ;
o Asigura caracterul public al autorizatiilor de construire/desfiintare, prin
afisarea lunara a listei cu enumerarea autorizatiilor de construire/desfiintare,
emise in luna precedenta pe site www.comunacochirleancaa.ro si prin afisaj la
avizierul instituţiei.
o Arhiveaza exemplarul nr.2 al autorizatiilor de construire, conform
nomenclatorului stabilit la nivelul institutiei si le preda la arhiva conform
reglementarilor legale intocmirea raporturile trimestriale si transmiterea lor la
statistica

RESPONSABILITATI
Responsabilitatile functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cochirleanca care gestioneaza activitatea de eliberare a
autorizatiilor de construire/desfiintare si a certificatelor de urbanism sunt :
 Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procedura autorizării care
constau in :
o Corectitudinea in emiterea certificatelor de urbanism privind:
- Stabilirea cuantumului taxei sau eventualele scutiri de taxa conform
legii
- Stabilirea cerintelor urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in
functie de specificul amplasamentului si incadrarii in documentatiile
de urbanism aprobate ;
- Verificarea respectarii structurii şi conţinutului documentaţiilor
depuse in conformitate cu legislatia specifica si complementara ;
- Redactarea certificatului de urbanism (formular F6);
- Furnizarea informatiilor de interes public fara conditionari
prevazute in art 6 alin 1 privind: regimul juridic,economic si tehnic
al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii in
conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale
regulamentelor aferente acestora ori a planurilor de amenajare a
teritoriului avizate si aprobate
- Stabilirea corecta a avizelor si acordurilor necesare in vederea
autorizarii;
- Incunostintarea investitorului/solicitantului cu privire la obligatia
de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului ;
o Corectitudinea in emiterea autorizatiilor de construire
privind :
- Stabilirea cuantumului taxei sau eventualele scutiri de taxa conform
legii
- Verificarea continutului documentelor depuse sub aspectul :
* prezentarii tuturor actelor necesare autorizarii conform
prevederilor legislatiei specifice si complementare ;
* preluarii in cadrul documentatiei tehnice a conditiilor din avizele
si acordurile obtinute in prealabil, inclusiv cele cuprinse in
actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru
protectia mediului;
* incadrarii solutiilor propuse in prevederile documentatiilor de
urbanism aprobate si ale certificatului de urbanism
- Redactarea autorizatiei de construire/desfiintare (formular F11) ;
- Respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care apar
modificari pentru care este necesara emiterea unei autorizatii de
construire distincta pentru organizarea lucrarilor care se va emite
numai daca autoritatea competenta pentru protectia mediului
constata ca modificarile aduse se inscriu in limitele actului
administrative emis anterior
o Respectarea termenelor prevazute de lege privind emiterea
certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire precum si
termenele de restituire a documentatiilor in cazul in care sunt
incomplete

6. DISPOZIŢII FINALE

 Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea


respectivă.
 Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări
organizatorice sau alte reglementări legale cu caracter general şi intern pe baza
cărora se desfăşoară activitatea/activităţile care face/fac obiectul acestei
proceduri.
 Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta
procedură în forma iniţială sau revizuită, aplicarea acesteia se va realiza şi de
înlocuitorii acestor persoane.
 Această procedură se aplică începând cu data aprobării prion dispozitia
primarului .

7. GRUPURILE DE LUCRU :
Primar, viceprimar, secretar , referent urbanism
Persoanele care utilizează procedura:
Viceprimar, referent urbanism aplică forma iniţială, precum şi varianta/variantele
revizuită/revizuite de la data intrării în vigoare a acesteia/acestora.
Responsabilităţi pe linia conlucrării:
8. ECHIPAMENTELE NECESARE ÎNDEPLINIRII SARCINILOR: tehnica de
calcul şi materiale specifice de birotica .
9. PROGRAMUL DE LUCRU: Timpul de execuţie a planificării diferitelor
activităţi este variabil în funcţie de specificul planificării şi a termenelor stabilite.
10. CONSULTĂRI: consultari frecvente sunt intre compartiment contabilitate ,
birouri si compartimente .
11. REZULTATELE ACTIVITĂŢII: constau in aplicarea corecta a legislatiei in
vigoare.
12. CALENDARUL (LISTA DATELOR FIXE): in functie de situatii .
13. RESURSE: functionar public urbanism

Primar,
Nicolae Ilie

Data __________________________

Nicolae Stancu ________________

S-ar putea să vă placă și