Sunteți pe pagina 1din 3

Lupusor Igor : R1921 !!!

Ex 2 :

Program P2;
var c,r,x : integer;
begin
writeln('Introduceți numărul:');
readln(x);
while x<>0 do
begin
r:=x mod 10;
c:=c+r;
x:=x div 10;
end;
writeln('Numărul de cifre:');
readln(c);
readln;
end.
Exercitiul 3 :
program p3;
var s:string;
i, ap:integer;
begin
write('dati sirul de caractere: '); readln(s);
ap:=0;
for i:=1 to length(s) do
begin
if (s[i]='a') then ap:=ap+1;
if (s[i]='b') then ap:=ap+1;
end;
writeln('aparitii ale lui ''a'' si ''b'' este egal cu ', ap);
end.

Exercitiul 5:
Program P5;
var x,invers:string;
    c:char;
Begin
invers:='';
writeln('Introduceti un cuvint :');
readln(x);
for c in x  do
begin
invers:=c+invers;
end;
writeln('Cuvintul inversat este :',invers);
End.