Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSIATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

Proiect didactic

ANUL III
SEMESTRUL I
AN UNIVERSITAR 2020-2021
PROPUNĂTOR:
PROFESOR COORDONATOR
DATA: 07.01.2021;
ȘCOALA: Școala gimnazială ,,Nicolae Iorga’’, Nr 1 , Focșani;
CLASA: a IV-a;
PROFESOR COORDONATOR:
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:
PROPUNĂTOARE:
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate;
DISCIPLINA: Istorie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Epoci, evenimente și personalități;
SUBIECTUL:Ferdinand I și Marea Unire;
TIPUL LECȚIEI: Însușire de noi cunoștințe;

C0MPETENȚE SPECIFICE:
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 Să încadreze în timp și spațiu Marea Unire.
O2 Să identifice granițele actuale ale României.
O3 Să indice pe hartă teritoriile care s-au unit cu Regatul Român.
O4 Să realizeze blazonul lecției.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, exercițiul, expunerea, tehnica blazonului;
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: videoproiector, Platforma IM-A-PUZZLE, laptop, PowerPoint;
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup;
FORMA DE EVALUARE: aprecieri verbale, observare sistematică.
RESURSE:
-umane: 28 de elevi;
-temporale: 45 de minute;
-spațiale: sala de clasă.
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplina Istorie clasele a IV-a, București, 2014.
2. Petre, Z.; Teodorescu, B.; Andrei, C. (2016). Istorie: Manual pentru clasa a IV-a, semestrul al II-lea; București: Editura Corint Educațional;
STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE OB. ACTIVITATEA ACTIVITATEA
PROPUNĂTORULUI ELEVILOR
LECȚIEI OP. METODE MIJLOACE FORMA
EVALUARE
ȘI DE DE
PROCEDEE ÎNVĂȚARE ORGANIZARE
Asigur climatul necesar desfăşurării Elevii pregătesc pe
lecţiei; verific dacă toţi elevii au pe bănci materialele
bancă materialele necesare începerii necesare desfăşurării Conversația Frontal

1. Moment orei. lecţiei.


organizatoric Mă prezint:
"-Bună ziua! Eu mă numesc Dănilă Elevii răspund la
Flavia-Ștefania, iar astăzi vom face salut.
împreună ora de Istorie”

Vom începe prin audiția unui cântec


și anume „Treceți batalioane
române, Carpații.” (Anexa 1) Voi Elevii sunt atenție. Frontal
ruga elevii să închidă ochii și să
asculte cu atenție cântecul.
2. Captarea
După terminarea acestuia, le voi
atenției
adresa elevilor câteva întrebari:
„- Ați ascultat cu atenție cântecul?” ”-Da!”
„- Acum spuneți-mi printr-un singur Răspunsuri așteptate: Conversația Videoproiector Frontal Aprecieri
cuvânt, ce va transmis acest „-Război! Cântec verbale
cântec?” -Familie!
-Armată
-Speranță
3. Anunțarea Îi voi anunța pe elevi că astăzi la ora Elevii sunt încântați și Expunerea Frontal
de Istorie vom discuta despre Primul curioși.
Război Mondial, regele Ferdinand I
temei și a
și Marea Unire.
obiectivelor
Voi scrie titlul și data pe tablă: Frontal
operaționale Tablă
„Primul Război Mondial, regele Elevii notează în Expunerea
Ferdinand I și Marea Unire.” caiete titlul și data. Caiete

4. Dirijarea Dirijarea învățării va avea loc cu Observare


învățării ajutorul unui PowerPoint, în care Expunerea Laptop Frontal sistematică a
vor fi toate informațiile necesare Elevii sunt atenți la Explicația Videoproiector elevilor.
pentru asimilarea informațiilor cât PowerPoint-ul care va
mai rapid și mai ușor. (Anexa 2) rula.
Pentru a-i menține focusați, voi
intercala vizionarea materialului cu
notarea la tablă și ei în caiete
informațiile principale din lecție.
(Anexa 4) Precum: anii între care a Explicația Videoproiector Frontal
domnit regale Ferdinand I, când a Expunerea Caiete
avut loc Marea Unire, unde a avut Conversație Tablă
loc aceasta, ce s-a votat la Alba
Iulia.
De asemenea, în cazul în care
întâmpină cuvinte necunoscute le Observarea
vom discuta. sistematică a
După ce am discutat pe baza Expunere Videoproiector Frontal interesului
PowerPoint-ului, cu ajutor Elevii vor ieși la tablă Tablă Individual manifestat de
aplicației: https://im-a-puzzle.com/ pentru efectuarea Leptop elevi.
vom rezolva un Puzzle, cu harta jocului interactiv. Platforma
României, cu toate comunitățile IM-A-PUZZLE
românești din acea perioadă. (Anexa
3)
Fiecare elev va veni, pe rând la
laptop și va aranja câte o piesă din Expunere Vidoeproiector Frontal
puzzle, la sfârșit ieșind harta Tabla
României din perioada discutată Elevii vor ieși la tablă Laptop
O2 anterior în lecție. Elevii care nu au pentru a indica
O3 participat la efectuarea hărții vor ieși teritoriile. Individual
la tablă pentru a indica teritoriile
care s-au uinit cu Regatul Român.

Pentru obținerea performanței am Elevii sunt Tehnica Fișele efectuate Frontal Observarea
optat pentru tehnica „Blazonului.” nerăbdători să Blazonului de elevi. În grup capacității
înceapă. Fișă elevilor de a
Elevii vor fi așezați în 7 grupe, a Imagini lucra în grup.
câte 4 elevi.
O1 Aceștia vor primi o fișă, cu harta
5. Obținerea României din 01.12.1918, care va fi
performanței O4 împărțită în 6. În josul fișei există 6
întrebări. Elevii vor răspunde la
întrebări cu ajutorul imaginilor
primite. (Anexa 5)
Le voi explica elevilor ce au de
făcut, apoi le voi ura spor la lucru.

6. Încheierea Voi face aprecieri asupra modului Aprecieri


lecției în care elevii au participat la lecție și Recompense Frontal verbale
le voi da recompense.
ANEXA 1. https://www.youtube.com/watch?v=Gn31Osxs3L8

ANEXA 2. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL – REGELE FERDINAND I ȘI.odp

ANEXA 3. https://im-a-puzzle.com/#/menu?difficulty=6&fromLink=playAgainHarder&gallery=&mode=2&ref=
ANEXA 4.

TABLA

07.01.2021
Primul Război Mondial, regele Ferdinand I și Marea Unire

Regale Ferdinand I, a domnit din 1914 -1927.


Marea Unire a avut loc la data de 1 decembrie 1918.
Aceasta a avut loc la Alba Iulia.
La Alba Iulia s-a votat unirea dintre Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș cu Regatul Român.
Cuvinte necunoscute:
Cultivat = educat
Conlocuitor = care locuiește împreună cu altcineva în același teritoriu.
Legifiat = a fost data lege
ANEXA 5

3. 5.
1.

2.

4. 6.

1. Cui i-a revenit tronul? 3. Când a avut loc Marea Unire? 5. Ce s-a votat pe 12 decembrie 1918?
2. Ce le-a fost promis țăranilor? 4. Unde s-au întâlnit toți reprezentanții comunităților românești? 6. Cum s-au desfășurat alegeriile de atunci?

S-ar putea să vă placă și