Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

_____ din_____________ 2020

Se aprobă,
Director ...................................

Cerere de acordare zile libere pentru supravegherea copilului

in varsta de pana la 12 ani

Subsemnatul ____________________________________________, domiciliat in


localitatea_________________________________________, str. ___________________________, nr.
_____, bl. ______, ap. ____, judetul _____________, identificat cu C.I seria __, nr. ________, CNP
______________________________ telefon de contact _____________________, in calitate de
parinte/tutore al minorului_______________________________, angajat/ă al/a
__________________________________, având funcția de _____________________, prin prezenta vă
rog să-mi aprobați acordarea de zile libere pentru supravegherea copilului in vârstă de până la 12 ani
înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ, în toata perioada în care autoritatile competente decid
închiderea temporară a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi.

Anexez prezentei:

- copie certificat nastere copil;


- declaraţie pe propie răspundere din care rezulta că celalalt parinte nu a solicitat la locul său de
muncă zile libere pentru supravegherea copilului .

Vă mulțumesc.

Data Semnătura

.......................... ..........................