Sunteți pe pagina 1din 3

M o NIT O R U LO FIe 1A L

AL
A

ROMANIEI
PARTEA. I
Anul 188 (XXXII) - Nr. 1250 LEGI, DECRETE, HOTĂRARI ŞI ALTE ACTE Joi. 17 decembrie 2020

SUMAR

N•. 1".: . Pagina Nr.

ACTE'~~~'bULl';~J;N~'NI .;;. -,/-,,-}-, ; 1,0!J".';~Pmniid eliberarea~in fu<lC\iea unui procuror... 5


AI!,CAMEREIDEPUTAŢII!Df{ '.'. .." .... ,. - .,..,.
."' 1 -'. :~ ;. f' .': l". '.. .:1-.092:~Dea:etPrMndeliberareadfnfuncţieaunuiprocuror .... 5
7. - Decizie privind aprobarea tMfalor pentrOpublicarea ' . 1 " .. ,
actelor in MonttOf!JrOficialal României.'pârţ"e ;+V1I.... • ,'. 2~3. 1,093,~ Decr'etpriviniieiiberarea din funcţie e unui procuror.... 6
' . "f , 1 , '..: .' .•
/ . : D',iEC.R El, E: (: (" 1.094":> oedeipţivind eliberareadinfunq;e a unuijudecător.... 6
1.087. - Decret privind trecerea În rJ,iarJă
aLmiigeneral'de 1.'.. . : ,:.. " "
notilă aeriană .cu o'. stea ilin Ministerul ,(Ipărării ~. !\Og}-:-'":~t privi",!eliberarea:dinfuncţiea unuljudecător . 6-7
Naţionale '.;..:.::..: •.......,o..) ~.~: ::.j .! , ::. ,: 3 :1.099: ~ 'oecrei:privin<l.elibeiareii'd;;' funqie a unuijudecător . 7
1.088.-DecretPrivind.tMc£~i~-.~le~a~nDigehem~jOr ....-,~, - - '." ..
tel d. se ""OU
cu două sein .. Id e.Prot~l
o•• e
ş1Pază . 4 1.097. -Decret privindeliberareadin funqie a unuijudecător.... 7
1.089. - Deaet privindeliberarea din funcţiea unul procuror 4 1.098. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru
1.090. - Decrelprivind eliberareadin funqie e unul procuror.... 4-5 Merit in g~~ de Mare Cruce . 8

","/::-:;<;.\ ',o r ~ ,.
. ,~ .'"'i

.\
"
~. -'
" -.,.

",
~ ..
1
.. ,
,I { r ...
'. ~ , .
\, ".•1 ,/ ,.
'.,-

()(L.,:-r,'~, ,'1
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 1250/17.XII.2020

ACTE ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILORPARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

DECIZIE
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor În Monitorul Oficial al României, părţile I-VII
În temeiul art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea (3) Actele Înaintate spre publicare În Monitorul Oficial al
actelor În Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, care se României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la
aplică În anul 2021, prevăzute În anexa care face parte un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături
sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.
integrantă din prezenta decizie.
(4) Tarifele conţin taxa pe valoarea adăugată.
(2) Pagina de manuscris a actelor Înaintate spre publicare (5) Prezenta decizie se publică În Monitorul Oficial al
reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile. Romăniei, Partea 1.

Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor in şedinţa din dala de 17 decemblie 2020.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
Bucureşti, 17 decembrie 2020 ..
Nr.7. .

TARIFE "
pentru publicarea actelor În Monitorul Oficial al României, părţile i-VII

1. Monitorui Oficiai ai României, Partea i

1.1. Pu blicare acte 122 lei/pagina de manuscris

2. Monitorul Oficial ai României, Partea I În limba maghiară

2.1. Publicare acte 122 lei/pagina de manuscris

3. Monitorul Oficial ai României, Partea a II-a

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 20211998 privind organizarea 122 lei/pagina de manuscris
Monitorului Oficial al României, republicată, CUmodificările şi completarile ulterioare

4. Monitorul Oficial al României} Partea a iii-a

4.1. Pierderi acte persoane juridice ~ 1 .., . 21 lei

4.2. Pierderi acte persoane fizice. schimbări de nume


, y ( ./ 1
-
4.3. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege: 122 lei/pagina de manuscris
a) citaţii emise de instanţele judecătoreşti;
b) ordonanţa judecătoriei privind pierderea, suStrilgerea sau distrugerea ce'cului ca
instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin; .
c) ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanţei
judecătoreşti rămasă definitivă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este
justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume
determinate nu are caracter justificat;
d) alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege.

4.4. Hotărâri judecătoreşti care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii

4.5. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice În Învăţământul superior şi a


posturilor contractuale vacante, precum şi alte con.cursuri prevăzute de lege
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1,Nr. 1250/17'x11.2020 3

4.6. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:


a) raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;
b) raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;
c) declaraţii de avere şi interese, potrivit legii;
d) bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional;
e) alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

5.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea societăţilor nr. 3111990, republicată, cu 122 lei/pagina de manuscris
modificările şi completările ulterioare
5.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a 122 Iei/pagina de manuscris
convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor
acte stabilite prin dispoziţii legale

7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

7.1. Publicarea anunţurilor privind regimul contr,actelor de concesiune, inchiriere, 122 lei/pagina de manuscris
vânzare de bunuri proprietate publică şi privată: Prevăzute de lege
7.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege ,'"
r - ',"~ l,:.' !- '.

8. Monito..blofidal'ai României, Parteaa'VII-a' •...


\,;c'. ' }, t .
81. Publicarea aetel?r'prevăzute de Legea nr. 1I.?OOŞ •. privlnd ;,organizarE!a 122 lei/pagina de manuscris
funcţionarea cooperaţiei, ..republicată, cu modifi9ările ulterjoare" ; .•... .; ...
•> , ' • Â • -; ~,"

8.2. Publicarea altbracte'prevăzute,de


; i" :
lege
('.

',',
NOTĂ: ./ '-i'
~,'.1 :
Tarifele cor\\i~TVĂ;

DECRETE
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

o;. "\ / ...' ."". ;[i'EC:RE p,</,


privind trecerea În rezeri,ă 'auhui geh~'ralde'f1otiiă aeriană
: cu <i .stea dinrJIihister~l*pătării Naţionaie ..
" '. . ) - 1.,: : ~ ,' , -,':'",,': :,"-, : "..' . ~' ': '._,'. :" .
'. . ..Interneiui prevederil"r "rt. 941il. b) ~iaie a it: 100 din ConStitUiia Romăniei, .
, . republicată:aleL~gii,nr. 8â11~95 privind ;tatutul c1iârelo[militar<i"cu modificările
i . si compietărileulte'rioate, i • ".; ;,;:;c . ,.':;c' . ?'
,..' ;. 'lvân~ ln'vede(e:p(opurtereaTniiiistriliunap~iăr!) na\iOn'ale,
. V",, '.' ,.p • ; '.

Preşedintele României d e cre t e a z ă:


Articol unic - LaQ~l~!d~ ao::tI~di!';;b'rle!2026ţb6rhI.UI general de flolilă
aeriană Cu o stea Răducanu Nicolae Gabriel trece in rezervă.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituţia României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Bucureşti, 17 decembrie 2020.
Nr. 1.087.

S-ar putea să vă placă și