Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume: Ionescu Andrei Programul de studii: Administrație Publică

Specializarea: Administrație Publică Anul: III Grupa: II

PLANUL DE ELABORARE A LUCRĂRII DE ABSOLVIRE

1. Titlul lucrării: Conexitatea etiologică între contractul de achiziție și procesul de control


2. Domeniul în care se încadrează: Administrație Publică;
3. Concepte cheie cu care se operează: sectorul public, achiziții publice, contractul de achiziții,
eficiența achizițiilor, controlul proceselor de achiziție publică;
4. Introducere în problematica aleasă spre analiză
4.1. Importanța și semnificația temei alese/ relevanța: (0,3 – 0,5 pag)
În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări,
produse şi servicii de către autorităţi publice naţionale, regionale sau locale. Regulile de achiziţii
publice se referă la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de produse,
servicii şi lucrări în Uniunea Europeană.
O definiţie generică a achiziţiei publice este dobândirea, definitivă sau temporară, de
către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii,
prin atribuirea unui contract de achiziţie publică. Sectorul public, utilităţile şi alte entităţi definite
ca "autorităţi contractante" trebuie să obţină produse, servicii şi lucrări pentru o varietate largă de
activităţi pe care le desfășoară. Majoritatea contractelor pe care le atribuie trebuie făcute publice
atat pe plan naţional cât şi pe plan european, cu respectarea deplină a tuturor principiilor
achiziţiilor publice. Regulile pe baza cărora se atribuie contractele de achiziţii publice sunt
menite să asigure libertatea de mișcare a bunurilor şi serviciilor în Uniunea Europeană şi să
garanteze că procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică respectă reglementările
privind libera concurenţă.
În anul 2004 Comisia Europeană a adoptat două noi directive privind achiziţiile publice ,
respectiv Directiva 2004/17/EC și Directiva 2004/18/EC. În acest sens, Uniunea Europeană a
elaborat o serie de reguli care acum se aplică şi României, în virtutea obligaţiilor asumate prin
programul de aderare la UE1. 5 Principiile aflate la baza acestor reguli sunt înlăturarea barierelor
şi deschiderea unei noi pieţe, competitive şi nediscriminatorii. Actuala legislaţie din România în
domeniul achiziţiilor publice a intrat în vigoare în luna iunie 2006 şi a avut ca obiectiv principal
transpunerea noilor Directive UE în materie, asigurându-se astfel armonizarea deplină cu acquis-
ul comunitar.
4.2. Motivația în alegerea temei: (0,3 pag)

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV:l22006a
Am ales aceasta tema deoarece este un subiect de interes din cadrul sistemului
administrației publice. Consider relevantă definirea performanței procesului de achiziții publice
în raport cu buna funcționare a controalelor, a sistemului de remedii și a căilor de atac. De
asemenea, analiza contractelor de achiziții publice în procesul de control trebuie să ocupe un loc
primordial, iar dezvoltarea sistemului de prevenire a conflictului de interese și a corupției ar
trebui să fie o prioritate a administrației publice. Sistemele de control administrativ din domeniul
achizițiilor publice sunt redundante, cu efecte parțiale și cu accent aproape exclusiv pe
legalitatea procesului, lăsând deoparte calitatea acestuia, asigurarea eficienței cheltuielilor prin
încurajarea concurenței și transparenței. Numărul mare de contestații este un indicator al
disfuncționalității sistemului de achiziții publice, fapt pentru care am ales ca prin această lucrare
să identific și analizez influența acestor contractele în raport cu calitatea activității de control.

4.3. Obiectivele (generale și particulare): (0,5 pag)


Obiectiv general: Identificarea raportului dintre contractele de achiziții publice și
activitatea de control
Obiective particulare:
- Observarea elementelor cheie ale contractelor de achiziție publică
- Identificarea metodelor utilizare în vederea analizei legalității contractelor
- Analiza procedurii de atribuire a contractelor în raport cu determinarea legalității
acestora
- Expunerea modelelor eficiente achiziție și de control al acestora

4.4. Formularea unor întrebări sau/și a unor ipoteze de cercetare: (0,3 – 0,5 pag)
- Care sunt elementele cheie ale contractelor de achiziție publică?
- Care sunt metodele utilizare în vederea analizei legalității contractelor?
- Cum influențează procedura de atribuire a contractelor legalitatea acestora?
- Cum ar putea fi îmbunătățit procesul de achiziție și control în România?

4.5. Prezentarea reperelor principale ale dezbaterii științifice asupra temei: (0,5 pag)
Sunt și o serie de schimbări aduse sistemului de achiziții publice. Mai precis, vorbim
despre modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție
publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de
lucrări și concesiune de servicii. Aceste titluri nu au doar nume lungi, ci și consecințe
asupra cărora experții în achiziții atrag atenția: schimbarea are șanse mari să blocheze,
cel puțin pe termen scurt, achizițiile publice din fonduri europene.
Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului
public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii.
Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului
general. In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza intre ele
conditionandu-se, potentandu-se sau anihilandu-se unele pe celelalte.

4.6. Configurarea capitolelor componente ale lucrării și prezentarea unui scurt rezumat a
ceea ce vor urma să conțină: (0,5- 1 pag)
Structura lucrării urmărește atât prezentarea contractului de achiziție publică, cât și
procedurile de achiziție publică utilizate de autoritățile contractante în vederea atribuirii acestor
contracte. Aceasta este structurată în patru capitole.
Primul capitol dezvăluie conceptele de achiziție publică și rolul acestora ce constituie
asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în
condiții de eficientă economică și socială.
Cel de-al doilea capitol prezintă procedurile de atribuire, acestea fiind conturate de
planificarea procedurii de achiziție publică, praguri de achiziție publică, proceduri de achiziție
publică utilizate de autoritățile contractante în vederea atribuirii contractelor de prestări produse,
servicii și lucrări, achiziția publică utilizată că proces, dar și tipologia și modernizarea
procedurilor de atribuire, că o manieră nouă de abordare a achizițiilor publice ce va influența
furnizarea de servicii sociale, protecția mediului, creșterea eficienței resurselor și a energiei
utilizate.
În cel de-al treilea capitol voi dezvolta ce anume este un contract de achiziție publică,
definiția cuprinzând trăsăturile juridice ale contractului de achiziții publice, părțile contractului
de achiziție publică, dar și tipurile de contracte – contractual de achiziție publică de produse,
lucrări și servicii .
În ceea ce privește al patrulea capitol, acesta se va concentra pe contractul de achiziție
publică de lucrări, un proiect pentru modernizarea și ecologizarea unei piețe din București.
Acesta va cuprinde o analiză ce își propune proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra
proiectului, dar asupra evaluării factorilor de influență interni și externi.

5. Elaborarea cadrului teoretic (prezentarea principalelor lucrări scrise pe tema aleasă): (1


- 2 pag)
„Achiziții Publice” de Dan Cimpoieru: Lucrarea, concepută sub forma unui curs universitar, este
in acord cu noul cadru normativ și abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice, astfel:
achizițiile publice „clasice”, achizițiile sectoriale, achizțtiile publice în domeniile apărării și
securității, concesiunile de lucrări si de servicii, remediile și căile de atac. Pentru o mai buna
înțelegere a modului in care este aplicată legislația la cazurile concrete, este evocata o selecție de
decizii relevante ale CNSC. Cartea conține si un set orientativ de teste grila care îi va ajuta pe
cititori să-și fundamenteze si să-și verifice cunoștințele acumulate.
„Achiziții Publice Principii, proceduri, operațiuni, metodologie” de Lazăr S: Această lucrare
prezintă sistematizat şi sintetic principiile, procedurile şi operaţiunile caracteristice achiziţiilor
publice, aducând un aport semnificativ la dezvoltarea cunoaşterii acestui domeniu. Ea prezintă
într-o manieră concisă, clară şi logică metodologia de derulare a achiziţiilor publice în acord cu
cele mai noi reglementări în vigoare, oferind o îmbinare optimă între rigurozitatea ştiinţifică,
universitară şi pragmatismul necesar abordării cotidiene a achiziţiilor publice de către
practicieni, fiind deopotrivă un util suport de curs, dar şi un eficient instrument de lucru.
„Drepturile Achizițiilor Publice” de Monica Amalia Rațiu: Structura lucrării urmărește
prezentarea evoluției contractului de achizitie publica și a regimurilor de atribuire prin analizarea
comparativa a actualelor reglementări din Directiva 2014/24/UE raportat la Directiva
2004/18/CE și a dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificari si completari la zi, raportat la
O.U.G. nr. 34/2006.
„Achizițiile Publice” de Viorel Terzea: În cadrul lucrării este prezentat modul de interpretare al
Curții de Justitie a Uniunii Europene în ceea ce privește: domeniul de aplicare al reglementării
privind achizițiile publice, modul de desfășurare a procedurilor de achizitie, criteriile de selecție
a ofertanților, atribuirea contractului de achizitie publica, modul de solutionare a litigiilor legate
de achizitiile publice
Cum multe dintre mecanismele prevăzute de Directiva 2014/24/UE supuse transpunerii in
legislația nationala reprezinta codificari ale unor solutii ale Curții de Justitie a Uniunii Europene,
lucrarea prezinta jurisprudenta relevanta care oferă cheile de interpretare a conceptelor analizate.
În lucrare sunt, de asemenea, subliniate și anumite aspecte în care Legea nr. 98/2016 se
indeparteaza de la scopurile sau prevederile exprese ale Directivei 2014/24/UE.

6. Elaborarea cadrului metodologic al cercetării:


6.1Tipul de metodă aleasă pentru elaborarea lucrării: Abordarea explorativă, Abordarea
descriptivă, Abordarea empirică, etc și contextualizarea acesteia: (0,5 - 1 pag)
În elaborarea acestei lucrări va fi utilizată în principal abordarea descriptivă, iar datele
colectate cu ajutorul metodelor calitative vor fi supuse observării și interpretării.
Sursele de informare utilizate sunt atât de secundare, cât și primare. Cercetările la
care am făcut referire sunt dezvoltate predominant pe o abordare descriptivă, hibridată în unele
etape ale cercetării cu abordări explicative.
6.2 Prezentarea instrumentelor de cercetare: (0,5 - 1 pag)
Pentru a concretiza acest studiu de caz, voi utiliza metode indirecte precum observația
documentară și voi apela și la metoda directă a chestionarului. Acest tip de cercetare este facilă
pentru a aduna informaţii de la un grup eterogen de persoane, mai ales pe paginile de socializare
online. Chestionarul cuprinde o serie de întrebări deschise, precum şi întrebări cu itemi. Rolul
chestionarului este de a realiza o interpretare statistică a răspunsurilor primite.
7. Prezentarea cadrului empiric/ aplicativ (Analiza datelor obținute și prezentarea
rezultatelor): Nu se solicită în această fază!
8. Prezentarea concluziilor (raportarea la cercetări similare, relevanța și, dacă este cazul,
limitele rezultatelor obținute): Nu se solicită în această fază!
9. Referințele bibliografice (Materialele consultate vor fi prezentate după sistemul Chicago)
(0,5 - 1 pag)
1. Dan Cimpoeru, Achiziţii publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii şi căi de
atac, ed. a 2-a, editura C.H.Beck, Bucureşti, 2017
2. Dumitru A.P. Florescu, Coman Lucica, Achiziţii publice, editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2013
3. Dumitru Daniel Serban, Achiziţiile publice. Teoria şi practica jurisdictiei administrative,
editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
4. Elvira Nica, Managementul Achiziţiilor publice, editura Economica, Bucureşti, 2012
5. Irinel Madalin Niculeasca, Legislatia Achiziţiilor publice. Comentarii şi explicatii, ed. a
3-a, editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012
6. Lazar S., Achiziţii publice – Principii – Proceduri – Operaţiuni – Metodologie, editura
Wolters Kluwer, Bucureşti 2009
7. Monica Amalia Raţiu, Dreptul Achiziţiilor publice, editura Universul Juridic, Bucureşti,
2017
8. Viorel Terzea, Achiziţiile publice – Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016