Sunteți pe pagina 1din 126

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

IV. NORME METODOLOGICE Contul 111 «Active nemateriale»


DE APLICARE A CONTURILOR Contul 111 «Active nemateriale» este destinat
CONTABILE generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
activelor nemateriale, aflate ]n patrimoniul ]n-
}n prezentul capitol s]nt caracterizate clasele, treprinderii =i arendate pe termen lung. Modul de
grupele de conturi =i conturile de gradul I, este atribuire a elementelor respective la active ne-
prezentat[ coresponden\a conturilor privind materiale, componen\a =i regulile de evaluare a
opera\iile economice. Coresponden\a conturilor acestora s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 13
(formulele contabile) privind alte opera\ii ne-
«Contabilitatea activelor nemateriale».
cuprinse ]n capitolul de fa\[ se ]ntocme=te de fiecare
]ntreprindere, pornind de la cerin\ele S.N.C. =i Contul 111 «Active nemateriale» este un cont de
noului Plan de conturi contabile. activ. }n debitul acestui cont se reflect[ valoarea de
intrare sau valoarea reevaluat[ a activelor nemateriale
CLASA 1 «ACTIVE PE TERMEN LUNG» procurate de la ter\i =i create de ]ntreprindere, ]n
credit - valoarea de bilan\ a activelor nemateriale
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate ge- ie=ite =i casarea amortiz[rii calculate la ie=irea
neraliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea acestora. Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[
activelor pe termen lung. Clasa 1 «Active pe termen
valoarea activelor nemateriale la finele perioadei de
lung» cuprinde urm[toarele grupe de conturi: 11
«Active nemateriale (imobiliz[ri necorporale)», 12 gestiune.
«Active materiale (imobiliz[ri corporale) pe termen La contul 111 «Active nemateriale» pot fi deschise
lung», 13 «Active financiare pe termen lung» =i 14 urm[toarele subconturi: 1111 «Cheltuieli de
«Alte active pe termen lung». constituire», 1112 «Fond comercial (goodwill)»,
1113 «Brevete», 1114 «Embleme comerciale», 1115
GRUPA 11 «ACTIVE NEMATERIALE «Licen\e», 1116 «Programe informatice», 1117 «Alte
(IMOBILIZ{RI NECORPORALE)» active nemateriale», 1118 «Active nemateriale
arendate pe termen lung». }n subcontul 1117 «Alte
Grupa 11«Active nemateriale (imobiliz[ri
necorporale)» cuprinde urm[toarele conturi active nemateriale» se contabilizeaz[ drepturile de
sintetice: 111 «Active nemateriale», 112 «Active autor, elementele know-hauw-urilor, drepturile de
nemateriale ]n curs de execu\ie» =i 113 «Amortizarea utilizare a terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor
activelor nemateriale». Soldurile conturilor din naturale etc.
aceast[ grup[ se reflect[ ]n subcapitolul 1.1. «Active Eviden\a analitic[ a activelor nemateriale se \ine
nemateriale» al bilan\ului contabil. pe tipurile acestora.

Contul 111 «Active nemateriale» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
}nregistrarea activelor nemateriale:

a) create de ]ntreprindere 112 «Active nemateriale ]n curs de expedi\ie»

b) procurate de la persoane juridice =i fizice:

- la achitarea nemijlocit[ a facturilor 241 «Casa»


242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
244 «Conturi speciale la b[nci»

- cu reflectarea datoriei aferente facturilor primite 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
521 «Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

28 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
c) prin schimb 134 «Crean\e pe termen lung»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»

d) ]n contul aporturilor fondatorilor ]n capitalul 313 «Capital nev[rsat»


statutar

e) cu titlu gratuit 622 «Venituri din activitatea financiar[»

f) primite ]n arend[ pe termen lung (finan\at[) 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»

Capitalizarea cheltuielilor ulterioare privind


m[rirea duratei poten\iale de serviciu sau re-
stabilirea valorilor pierdute ale activelor ne-
materiale 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a


activelor nemateriale 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Contul 111 «Active nemateriale» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Casarea a valorii de bilan\ a activelor nemateriale


ie=ite (la expirarea duratei de exploatare util[,
v]nzare, transmitere ]n arenda finan\at[ sau cu titlu
gratuit) 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Casarea amortiz[rii calculate a activelor nemateriale


ie=ite 113 «Amortizarea activelor nemateriale»

Reflectarea reducerii valorii activelor nemateriale


]n cazul reevalu[rii acestora 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Contul 112 «Active nemateriale ]n curs de Contul 112 «Active nemateriale ]n curs de
execu\ie» execu\ie» este un cont de activ. }n debitul acestui cont
Contul 112 «Active nemateriale ]n curs se reflect[ sumele cheltuielilor efective privind
de execu\ie» este destinat generaliz[rii infor- crearea activelor nemateriale de c[tre ]ntreprindere,
ma\iei referitoare la cheltuielile privind crearea iar ]n credit - valoarea activelor nemateriale create
de c[tre ]ntreprindere a activelor nemateriale la finisarea lucr[rilor. Soldul acestui cont este debitor
(elaborarea programelor informatice, tehno- =i reprezint[ cheltuielile acumulate de la ]nceputul
logiilor noi, solu\iilor tehnice, proiectelor etc.). execut[rii lucr[rilor de creare de c[tre ]ntreprindere
Modul de determinare a cheltuielilor privind a activelor nemateriale la finele perioadei de gestiune.
crearea activelor nemateriale este reglementat de Eviden\a analitic[ a activelor nemateriale ]n curs
prevederile S.N.C. 13 «Contabilitatea activelor de execu\ie se \ine pe tipurile distincte ale acestora =i
nemateriale». pe articole de cheltuieli.
30 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea cheltuielilor legate nemijlocit de crearea
unui activ nematerial distinct de c[tre ]ntreprindere,
precum =i a cheltuielilor privind ]mbun[t[\irea
activelor utilizate:
a) consum de materiale la valoarea de bilan\ 211 «Materiale»

b) consum de obiecte de mic[ valoare cu valoarea


unitar[ mai mic[ dec]t limita stabilit[ 213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»

c) calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare cu


valoarea unitar[ mai mare dec]t limita stabilit[ 214 «Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[»

d) calcularea salariilor =i contribu\iilor pentru


asigur[rile sociale 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile»

e) imputarea valorii serviciilor proprii =i prestate 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile co-
merciale»
812 «Activit[\i auxiliare»

f) imputarea cotei cheltuielilor comune de pro-


duc\ie aferente cre[rii =i preg[tirii activelor
nemateriale spre utilizare 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

g) trecerea la cheltuieli a unei p[r\i a cheltuielilor


anticipate aferente cheltuielilor privind crearea
activelor nemateriale 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»
251 «Cheltuieli anticipate curente»
}nregistrarea activelor nemateriale ]n curs de
execu\ie intrate cu titlu gratuit 622 «Venituri din activitatea financiar[»

Trecerea dob]nzilor aferente creditelor =i ]m-


prumuturilor (]n cazul capitaliz[rii acestora) la
cheltuieli privind crearea activelor nemateriale 411 «Credite bancare pe termen lung»
413 «}mprumuturi pe termen lung»

Contul 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
}nregistrarea activelor nemateriale create de
]ntreprindere la cost efectiv 111 «Active nemateriale»

Imputarea (capitalizarea) cheltuielilor ulterioare


privind ]mbun[t[\irea, perfec\ionarea activelor ne-
materiale la majorarea valorii acestora 111 «Active nemateriale»

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a


activelor nemateriale ]n curs de execu\ie ie=ite 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

32 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 113 «Amortizarea activelor nemateriale» debitor =i reprezint[ suma amortiz[rii acumulate
Contul 113 «Amortizarea activelor nema- privind activele nemateriale la finele perioadei de
teriale» este destinat generaliz[rii informa\iei gestiune.
privind amortizarea activelor nemateriale, aflate ]n La contul 113 «Amortizarea activelor nema-
patrimoniul ]ntreprinderii, precum =i a celor teriale» pot fi deschise urm[toarele subconturi: 1131
arendate pe termen lung. Modul de determinare a «Amortizarea cheltuielilor de constituire», 1132
sumei de amortizare este reglementat de preve- «Amortizarea fondului comercial (goodwill-ului)»,
derile S.N.C. 13 «Contabilitatea activelor nema- 1133 «Amortizarea brevetelor», 1134 «Amortizarea
teriale». emblemelor comerciale», 1135 «Amortizarea
Contul 113 «Amortizarea activelor nemateriale» licen\elor», 1136 «Amortizarea programelor in-
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se formatice», 1137 «Amortizarea altor active ne-
reflect[ calcularea amortiz[rii activelor nemateriale materiale», 1138 «Amortizarea activelor nemateriale
pe parcursul duratei de func\ionare util[ a acestora, arendate pe termen lung».
iar ]n debit - casarea amortiz[rii acumulate aferent[ Eviden\a analitic[ a amortiz[rii activelor ne-
activelor nemateriale ie=ite. Soldul acestui cont este materiale se \ine pe tipurile acestora.

Contul 113 «Amortizarea activelor nemateriale» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Calcularea amortiz[rii activelor nemateriale ]n
func\ie de destina\ia utiliz[rii acestora 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
712 «Cheltuieli comerciale»
713 «Cheltuieli generale =i administrative»
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»
Modificarea interioar[ a amortiz[rii (]n cadrul
contului) la trecerea activelor nemateriale arendate
pe termen lung ]n componen\a activelor proprii 113 «Amortizarea activelor nemateriale»
Contul 113 «Amortizarea activelor nemateriale» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Casarea amortiz[rii acumulate aferente activelor
nemateriale ie=ite 111 «Active nemateriale»

Modificarea interioar[ a amortiz[rii (]n cadrul


contului) la trecerea activelor nemateriale arendate
pe termen lung ]n componen\a activelor proprii 113 «Amortizarea activelor nemateriale»

GRUPA 12 «ACTIVE MATERIALE Contul 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»


(IMOBILIZ{RI CORPORALE) Contul 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
PE TERMEN LUNG» este destinat generaliz[rii la beneficiarul construc\iei
a informa\iei referitoare la cheltuielile privind
Grupa 12 «Active materiale (imobiliz[ri cor- mijloacele fixe ]n decursul unui proces ]ndelungat:
porale) pe termen lung» cuprinde urm[toarele procurarea, montarea =i instalarea utilajului care
conturi sintetice: 121 «Active materiale ]n curs de necesit[ montaj, a utilajului =i altor obiecte care nu
execu\ie», 122 «Terenuri», 123 «Mijloace fixe», 124 necesit[ montaj p]n[ ]n momentul punerii ]n
«Uzura mijloacelor fixe», 125 «Resurse naturale», 126 func\iune, construc\ia noilor obiecte, reconstruc\ia
«Epuizarea resurselor naturale». Soldul conturilor =i l[rgirea ]ntreprinderii, modernizarea mijloacelor
din aceast[ grup[ se reflect[ ]n subcapitolul 1.2. fixe aflate ]n func\iune, precum =i construc\ia
«Active materiale pe termen lung» al bilan\ului dispozitivelor =i construc\iilor speciale provizorii
contabil. prev[zute ]n lista de titluri. Modul de determinare =i

34 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

componen\a activelor materiale ]n curs de execu\ie, ]n lista de titluri =i a dispozitivelor provizorii. Soldul
de calculare a valorii de intrare a mijloacelor fixe puse acestui cont este debitor =i reprezint[ cheltuielile
]n func\iune s]nt reglementate de prevederile S.N.C. acumulate privind crearea activelor materiale ]n curs
16 «Contabilitatea activelor materiale pe termen de execu\ie cu total cumulativ la finele perioadei de
lung». gestiune, valoarea utilajului care necesit[ montaj,
Contul 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie» precum =i a utilajului =i altor obiecte care nu necesit[
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ montaj p]n[ la punerea acestora ]n func\iune.
suma cheltuielilor lucr[rilor de construc\ie =i montaj La contul 121 «Active materiale ]n curs de
aferente cre[rii mijloacelor fixe, inclusiv valoarea execu\ie» pot fi deschise urm[toarele subconturi:
utilajului care necesit[ montaj, a utilajului =i a altor 1211 «Construc\ii ]n curs de execu\ie», 1212 «Utilaj
obiecte care nu necesit[ montaj p]n[ la punerea destinat instal[rii», 1213 «Utilaj =i alte obiecte p]n[
acestora ]n func\iune, iar ]n credit - valoarea de la punerea ]n func\iune», 1214 «Investi\ii capitale
intrare a mijloacelor fixe puse ]n func\iune, ulterioare».
investi\iile capitale ulterioare aferente major[rii Eviden\a analitic[ a activelor materiale ]n curs de
valorii obiectelor respective, precum =i cheltuielile execu\ie se \ine pe obiecte de mijloace fixe create, pe
privind edificarea construc\iilor speciale, prev[zute tipuri de lucr[ri =i articole de cheltuieli.

Contul 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Intrarea utilajului care necesit[ montaj, precum =i
a utilajului =i altor obiecte ce nu necesit[ montaj
p]n[ la punerea ]n func\iune:

a) de la persoane juridice =i fizice - la valoarea de


cump[rare 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
426 «Alte datorii pe termen lung calculate»

b) prin schimb - la valoarea venal[ sau valoarea de


bilan\ 134 «Crean\e pe termen lung»
223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»

c) cu titlu gratuit - la valoarea venal[ 622 «Venituri din activitatea financiar[»

d) de la fondatori ]n contul aporturilor ]n capitalul


statutar (achitarea crean\elor) - la valoarea
convenit[ de fondatori 313 «Capital nev[rsat»

Reflectarea cheltuielilor privind procurarea


utilajului care necesit[ montaj =i a altor obiecte ]n
cazul incoinciden\ei momentului de punere ]n
func\iune cu momentul procur[rii (transportarea,
]nc[rcarea, desc[rcarea, taxe vamale):

- ]n cazul achit[rii nemijlocite a facturilor 241 «Casa»


242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
244 «Conturi speciale la b[nci»
36 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
- ]n cazul inregistr[rii anticipate a datoriei
creditorilor 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

b) achitate prin intermediul titularilor de avans:

- ]n cazul primirii anticipate a avansului 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

- f[r[ primirea anticipat[ a avansului 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii»

c) cheltuieli privind asigurarea ]nc[rc[turilor pe


drum 533 «Datorii privind asigur[rile»
242 «Cont de decontare»
d) calcularea salariului pentru ]nc[rcarea, de-
sc[rcarea utilajului de c[tre muncitorii ]ntre-
prinderii =i a contribu\iilor pentru asigur[rile so-
ciale 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile»

Predarea utilajului la montaj 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

Reflectarea cheltuielilor directe =i indirecte aferente


construc\iei obiectelor, mont[rii =i instal[rii
utilajului ]n cazul metodei ]n regie proprie, precum
=i a cheltuielilor aferente efectu[rii investi\iilor
capitale ulterioare ]n mijloacele fixe pe parcursul
func\ion[rii utile a acestora, plant[rii =i cultiv[rii
planta\iilor perene cu for\e proprii ]nainte de
trecerea lor pe rod:

a) consum de materiale =i obiecte de mic[ valoare 211 «Materiale»


la valoarea de bilan\ 213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
b) calcularea salariului muncitorilor =i con- 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
tribu\iilor pentru asigur[rile sociale muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile»

812 «Activit[\i auxiliare»


c) serviciilor proprii =i ale ter\ilor 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»

813 «Consumuri indirecte de produc\ie»


d) trecerea la cheltuieli a consumurilor indirecte

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
activelor materiale ]n curs de execu\ie lung»
Trecerea dob]nzilor aferente creditelor =i ]m-
prumuturilor (la capitalizarea acestora) la cheltuieli
privind crearea activelor materiale pe termen lung 411 «Credite bancare pe termen lung»
413 «}mprumuturi pe termen lung»

38 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Punerea ]n func\iune a obiectelor de mijloace fixe 123 «Mijloace fixe»

Casarea valorii de bilan\ a activelor materiale ]n curs


de execu\ie ie=ite (transmiterea cu titlu gratuit,
v]nzarea, calamit[\i naturale) 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»
723 «Pierderi excep\ionale»

Reflectarea sumei reducerii valorii activelor


materiale ]n curs de execu\ie ]n cazul reevalu[rii 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Predarea la montaj a utilajului 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

Contul 122 «Terenuri» reevaluat[ a terenurilor procurate (prin cump[rare


sau arend[ pe termen lung), iar ]n credit - valoarea
Contul 122 «Terenuri» este destinat generaliz[rii de bilan\ a terenurilor ie=ite. Soldul acestui cont este
informa\iei privind existen\a =i mi=carea terenurilor debitor =i reprezint[ valoarea terenurilor la finele
aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii (cu construc\ii, perioadei de gestiune.
f[r[ construc\ii, cu z[c[minte etc.), precum =i a celor La contul 122 «Terenuri» pot fi deschise ur-
arendate pe termen lung. Modul de evaluare =i m[toarele subconturi: 1221 «Terenuri f[r[ con-
determinare a valorii terenurilor este reglementat de struc\ii», 1222 «Terenuri cu construc\ii», 1223
prevederile S.N.C. 16 «Contabilitatea activelor «Terenuri cu z[c[minte», 1224 «Terenuri arendate
materiale pe termen lung». pe termen lung».
Contul 122 «Terenuri» este un cont de activ. }n Eviden\a analitic[ a terenurilor se \ine pe tipuri
debitul acestui cont se reflect[ valoarea de intrare sau de terenuri, pe destina\ii =i locuri de situare.

Contul 122 «Terenuri» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Procurarea terenurilor:

a) de la persoane juridice =i fizice - la valoarea de


cump[rare 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

b) de la fondatori ]n contul aporturilor ]n capitalul


statutar - la valoarea convenit[ de c[tre fondatori 313 «Capital nev[rsat»

c) primirea terenurilor ]n arend[ pe termen lung -


la valoarea contractual[ 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»

d) primirea de la arenda=i la returnarea terenurilor


acordate anterior ]n arend[ pe termen lung 134 «Crean\e pe termen lung»

40 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Reflectarea cheltuielilor aferente procur[rii
terenurilor: a) comisioanelor brokerilor, pl[\ii
pentru evaluarea terenurilor, impozitelor pe
patrimoniu, cheltuielilor pentru cur[\irea =i
nivelarea terenurilor, demolarea construc\iilor
inutile, aflate pe terenurile procurate ]n cazul:
- achit[rii directe 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
244 «Conturi speciale la b[nci»

- calcul[rii anticipate a datoriilor creditorilor 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

b) materialelor consumate 211 «Materiale»

c) salariului calculat al muncitorilor =i contribu\iilor


pentru asigur[rile sociale 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile»

d) serviciilor proprii 812 «Activit[\i auxiliare»

Reflectarea ecartului de reevaluare la reevaluarea


terenurilor 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Contul 122 «Terenuri» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Casarea valorii de bilan\ a terenurilor ie=ite 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Acordarea terenurilor ]n arend[ pe termen lung 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Reflectarea sumelor de reducere a valorii terenurilor


]n cazul reevalu[rii 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Contul 123 «Mijloace fixe» lementate de prevederile S.N.C. 16 «Contabilitatea


activelor materiale pe termen lung» =i S.N.C. 17
Contul 123 «Mijloace fixe» este destinat ge- «Contabilitatea chiriei».
neraliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea Contul 123 «Mijloace fixe» este un cont de activ.
mijloacelor fixe aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii, }n debitul acestui cont se reflect[ valoarea de intrare
arendate pe termen lung sau procurate prin leasing. a obiectelor de mijloace fixe puse ]n func\iune,
Modul de raportare a activelor materiale la mijloace procurate sau construite, valoarea corectat[ a
fixe, componen\a =i evaluarea acestora s]nt reg- mijloacelor fixe ca rezultat al investi\iilor capitale
42 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

ulterioare =i valoarea reevaluat[ dup[ reevaluare, iar «Construc\ii speciale», 1233 «Ma=ini, utilaje =i
]n credit - valoarea mijloacelor fixe ie=ite, casarea instala\ii de transmisie», 1234 «Mijloace de tran-
sumei uzurii obiectelor, calculat[ pe durata de sport», 1235 «Animale de munc[ =i de productie»,
func\ionare efectiv[ =i valoarea bunurilor materiale 1236 «Planta\ii perene», 1237 «Alte mijloace fixe»,
utilizabile ob\inute. Soldul acestui cont este debitor 1238 «Mijloace fixe arendate pe termen lung».
=i reprezint[ valoarea mijloacelor fixe existente la Eviden\a analitic[ a mijloacelor fixe se \ine pe
finele perioadei de gestiune. categorii de mijloace fixe, grupe (omogene) de
La contul 123 «Mijloace fixe» pot fi deschise eviden\[ =i obiecte de inventar distincte, pe alte
urm[toarele subconturi: 1231 «Cl[diri», 1232 direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 123 «Mijloace fixe» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Intrarea mijloacelor fixe:

a) a obiectelor construite =i instalate - la cost efectiv 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

b) procurate de la furnizori - utilaje =i alte obiecte


care nu necesit[ montaj - la valoarea de intrare puse
]n func\iune:
- dup[ momentul procur[rii 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
- ]n momentul procur[rii 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

c) de la fondatori ]n contul aporturilor ]n capitalul


statutar 313 «Capital nev[rsat»

d) primite ]n arend[ pe termen lung - la valoarea


contractual[

e) cu titlu gratuit - la valoarea de pia\[ (de bilan\) 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»
622 «Venituri din activitatea financiar[»

f) prin schimb - la valoarea venal[ 223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»
}nregistrarea mijloacelor fixe constatate la in-
ventariere ca necontabilizate 621 «Venituri din activitatea de investi\ii»

Primirea obiectelor de mijloace fixe predate anterior


]n arend[ pe termen lung 134 «Crean\e pe termen lung»

Completarea turmei (cirezii) de baz[ cu animale


tinere crescute ]n gospod[ria proprie 212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»

Reflectarea cheltuielilor privind procurarea


utilajului =i altor obiecte care nu necesit[ montaj ]n
cazul c]nd momentul punerii ]n func\iune coincide
cu momentul procur[rii:

44 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
a) serviciilor de transport, ]nc[rcare =i desc[rcare
prestate de ter\i:
- ]n cazul achit[rii directe a facturilor 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
244 «Conturi speciale la b[nci»

- ]n cazul calcul[rii anticipate a datoriilor 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

b) taxelor vamale, cheltuielilor privind asigurarea


]nc[rc[turilor pe drum 242 «Cont de decontare»
533 «Datorii privind asigur[rile»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

c) salariului calculat =i a contribu\iilor pentru


asigurarea social[ a muncitorilor privind ]nc[rcarea,
desc[rcarea utilajului 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
533 «Datorii privind asigur[ruile»

d) achitate prin intermediul titularilor de avans:

- ]n cazul primirii anticipate a avansului 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

- f[r[ primirea anticipat[ a avansului 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii»

e) serviciilor prestate de activit[\ile auxiliare 812 «Activit[\i auxiliare»

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a


mijloacelor fixe cu ocazia reevalu[rii 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Contul 123 «Mijloace fixe» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Casarea valorii de bilan\ a mijloacelor fixe ie=ite ]n
cazul:
a) v]nz[rii, schimbului, transmiterii ]n arend[ pe
termen lung, pred[rii cu titlu gratuit, constat[rii
lipsurilor mijloacelor fixe la inventariere 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

b) return[rii mijloacelor fixe arendate pe termen lung 421 “Datorii de arend[ pe termen lung”

c) calamit[\ilor naturale 723 “Pierderi excep\ionale”

Rebutarea animalelor turmei de baz[ =i punerea


acestora la ]ngr[=at 212 «Animale la cre=tere =i la ]ngr[=at»

46 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Casarea uzurii calculate a mijloacelor fixe ie=ite 124 “Uzura mijloacelor fixe”

}nregistrarea valorilor materiale utilizabile din


lichidarea obiectelor de mijloace fixe ]n limitele
valorii r[mase stabilite anterior 211 “Materiale”

Reflectarea sumelor reducerii de valore a mi-


jloacelor fixe la reevaluarea acestora 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung”
Casarea diferen\ei ap[rute ]n cazul c]nd valoarea
materialelor efectiv ob\inute din lichidarea mij-
loacelor fixe este mai mic[ dec]t valoarea previzibil[
r[mas[ 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»
Contul 124 «Uzura mijloacelor fixe» calculate a mijloacelor fixe existente la ]ntreprindere
la finele perioadei de gestiune.
Contul 124 «Uzura mijloacelor fixe» este destinat La contul 124 «Uzura mijloacelor fixe» pot fi
generaliz[rii informa\iei privind uzura mijloacelor deschise urm[toarele subconturi: 1241 «Uzura
fixe, aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii, procurate cl[dirilor», 1242 «Uzura construc\iilor speciale»,
]n arend[ pe termen lung. Sumele uzurii se determin[ 1243 «Uzura ma=inilor, utilajelor =i instala\iilor de
]n conformitate cu prevederile S.N.C. 16 «Con- transmisie», 1244 «Uzura mijloacelor de transport»,
tabilitatea activelor materiale pe termen lung». 1245 «Uzura planta\iilor perene», 1246 «Uzura altor
Contul 124 «Uzura mijloacelor fixe» este un cont mijloace fixe», 1247 «Uzura mijloacelor fixe arendate
de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ sumele pe termen lung».
uzurii mijloacelor fixe calculate, iar ]n debit - casarea Eviden\a analitic[ a uzurii mijloacelor fixe se \ine
sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe ie=ite. Soldul pe categorii de mijloace fixe, grupe de eviden\[ =i
acestui cont este creditor =i reprezint[ suma uzurii obiecte de inventar.
Contul 124 «Uzura mijloacelor fixe» se crediteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Calcularea uzurii mijloacelor fixe 112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»
251 “Cheltuieli anticipate curente”
712 «Cheltuieli comerciale»
713 «Cheltuieli generale =i administrative»
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»
Modificarea intern[ (]n cadrul contului) a uzurii
calculate la ]nregistrarea mijloacelor fixe arendate
pe termen lung ]n componen\a celor proprii 124 ”Uzura mijloacelor fixe”

Calcularea uzurii mijloacelor fixe acordate ]n


arend[ curent[ 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»
Contul 124 «Uzura mijloacelor fixe» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe
scoase din func\iune 123 «Mijloace fixe»

Casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe


arendate pe termen lung la trecerea lor ]n pro-
prietatea arenda=ului 124 «Uzura mijloacelor fixe»
48 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 125 «Resurse naturale» intrare a resurselor naturale procurate sau arendate
pe termen lung, precum =i valoarea lor reevaluat[
Contul 125 «Resurse naturale» este destinat pe parcursul duratei de extrac\ie, exploatare sau
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea arend[, iar ]n credit - casarea valorii de bilan\ a
resurselor naturale aflate ]n patrimoniul ]n- resurselor naturale ie=ite sau returnate arendatorului,
treprinderii =i arendate pe termen lung. De- precum =i a sumelor epuiz[rii calculate la terminarea
terminarea componen\ei =i evaluarea resurselor rezervelor. Soldul acestui cont este debitor =i
naturale s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 16 reprezint[ valoarea resurselor naturale la finele
«Contabilitatea activelor materiale pe termen lung». perioadei de gestiune.
Contul 125 «Resurse naturale» este un cont de Eviden\a analitic[ a resurselor naturale se \ine pe
activ. }n debitul acestui cont se reflect[ valoarea de felurile acestora =i pe locuri de situare.
Contul 125 «Resurse naturale» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Procurarea resurselor naturale la valoarea de 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
cump[rare 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

Reflectarea cheltuielilor de procurare ]n cazul:


- achit[rii nemijlocite 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

- calcul[rii anticipate a datoriilor 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»


521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
532 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

}nregistrarea resurselor naturale primite ]n arend[


pe termen lung 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a


resurselor naturale cu ocazia reevalu[rii 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»
Primirea resurselor naturale transmise anterior ]n
arend[ pe termen lung 134 “Crean\e pe termen lung”

Contul 125 «Resurse materiale» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a resurselor
materiale la ie=ire 721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii”

Casarea epuiz[rii calculate a resurselor naturale ie=ite 126 «Epuizarea resurselor naturale»

Returnarea arendatorului resurselor naturale aren-


date pe termen lung 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»

Reflectarea sumei reducerii valorii resurselor


naturale la reevaluarea acestora 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung»
50 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 126 «Epuizarea resurselor naturale» sumele epuiz[rii calculate a resurselor naturale ]n
perioada de extragere, exploatare (valorificare), iar
Contul 126 «Epuizarea resurselor naturale» este ]n debit - casarea sumelor epuiz[rii calculate a
destinat generaliz[rii informa\iei privind epuizarea resurselor naturale ie=ite la epuizarea rezervelor,
resurselor naturale aflate ]n patrimoniul ]n- v]nzarea sau transmiterea ]n arend[ a resurselor
treprinderii sau primite ]n arend[ pe termen lung. naturale. Soldul acestui cont este creditor =i
Modul de determinare a sumelor epuiz[rii resurselor reprezint[ suma epuiz[rii calculate a resurselor
naturale este reglementat de prevederile S.N.C. 16 naturale ]n procesul de extragere a acestora la finele
«Contabilitatea activelor materiale pe termen lung». perioadei de gestiune.
Contul 126 «Epuizarea resurselor naturale» este Eviden\a analitic[ a epuiz[rii resurselor naturale
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ se \ine pe tipurile acestora.

Contul 126 «Epuizarea resurselor naturale» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Calcularea epuiz[rii resurselor naturale la ex-
tragerea:
a) unui tip de resurse 811 «Produc\ia de baz[»

b) c]torva tipuri de resurse 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

Modificarea intern[ (]n cadrul contului) a epuiz[rii


resurselor naturale calculate la ]nregistrarea
resurselor naturale arendate pe termen lung ]n
componen\a celor proprii 126 «Epuizarea resurselor naturale»

Contul 126 «Epuizarea resurselor naturale» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Casarea sumelor epuiz[rii calculate a resurselor
naturale ie=ite 125 «Resurse naturale»

Modificarea intern[ (]n cadrul contului) a epuiz[rii


resurselor naturale calculate la ]nregistrarea
resurselor naturale arendate pe termen lung ]n
componen\a celor proprii 126 «Epuizarea resurselor naturale»

GRUPA 13 «ACTIVE FINANCIARE Contul 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i


PE TERMEN LUNG» nelegate»
Contul 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
Grupa 13 «Active financiare pe termen lung» nelegate» este destinat generaliz[rii informa\iei
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 131 «In- privind existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen
vesti\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate», 132 lung investite ]n capitalul altor ]ntreprinderi,
«Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate», 133 organiza\ii. Modul de trecere a investi\iilor ]n grupa
«Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung», investi\iilor pe termen lung ]n p[r\i nelegate =i
134 «Crean\e pe termen lung», 135 «Active am]nate componen\a acestora s]nt reglementate de prevederile
privind impozitul pe venit», 136 «Avansuri pe S.N.C. 25 «Contabilitatea investi\iilor».
termen lung acordate». Soldurile conturilor din Contul 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
aceast[ grup[ se reflect[ ]n subcapitolul 1.3. «Active nelegate» este un cont de activ. }n debitul acestui cont
financiare pe termen lung» al bilan\ului contabil. se reflect[ sumele mijloacelor investite ]n capitalul
52 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

p[r\ilor nelegate, precum =i valoarea investi\iilor Contul 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
procurate de la p[r\ile nelegate, iar ]n credit - valoarea nelegate» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor
investi\iilor pe termen lung ie=ite la r[scump[rare conturi:1311 «Cote de participa\ie =i ac\iuni», 1312
(stingere) =i v]nzare. Soldul acestui cont este debitor «Obliga\iuni», 1313 «}mprumuturi acordate», 1314
=i reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen lung ]n «Alte investi\ii pe termen lung».
p[r\i nelegate la finele perioadei de gestiune. Eviden\a anlitic[ a investi\iilor pe termen lung se
La contul 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i \ine pe tipuri =i clase de investi\ii, pe emiten\i sau pe
nelegate» pot fi deschise urm[toarele subconturi: ]ntreprinderi ]n capitalul c[rora au fost investite
mijloace, pe termene de stingere.
Contul 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Alocarea mijloacelor ]n investi\ii pe termen lung
(procurarea ac\iunilor, obliga\iilor, altor titluri de
valoare la valoarea de pia\[) ]n capitalul p[r\ilor
nelegate, precum =i acordarea ]mprumuturilor:
- ]n cazul achit[rii nemijlocite 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

- ]n cazul reflect[rii anticipate a datoriilor cre- 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
ditorilor 539 «Alte datorii pe termen scurt»

Procurarea investi\iilor ]n schimbul altor investi\ii


sau active ale ]ntreprinderii 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

}nregistrarea titlurilor de valoare primite cu titlu


gratuit 622 «Venituri din activitatea financiar[»

Calcularea impozitului pe opera\iile cu titlurile de


valoare bugetului 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul»

Calcularea diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a


titlurilor de valoare procurate (pe parcursul
perioadei de de\inere) 621 «Venituri din activitatea de investi\ii»

Reinvestirea dividendelor pe ac\iuni 621«Venituri din activitatea de investi\ii»

Contul 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Casarea valorii de bilan\ la v]nzarea investi\iilor pe
termen lung ie=ite 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Rambursarea ]mprumuturilor pe termen lung


acordate anterior 241 «Casa»
242 «Cont de deocntare»
243 «Cont valutar»

Schimbul unui titlu de valoare pe termen lung pe


alt tip sau pe alte active 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

54 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii
pe termen scurt 231 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate»

Amortizarea sumei diferen\ei ce dep[=e=te valoarea


nominal[ a titlurilor de valoare procurate 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Contul 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i valoare, precum =i calcularea suplimentar[ a
legate» diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a acestora,
plasarea mijloacelor ]n capitalul p[r\ilor legate, iar
Contul 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i ]n credit - valoarea investi\iilor ie=ite =i sc[derea
legate» este destinat generaliz[rii informa\iei privind diferen\ei dintre valoarea de cump[rare =i nominal[
existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen lung ]n a acestora. Soldul acestui cont este debitor =i
p[r\i legate. Componen\a =i evaluarea investi\iilor reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen lung ]n
pe termen lung ]n p[r\i nelegate s]nt reglementate p[r\i legate la finele perioadei de gestiune.
de prevederile S.N.C. 24 “Publicitatea informa\iei La contul 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
privind p[r\ile legate”, 27 “Rapoartele financiare legate” pot fi deschise urm[toarele subconturi: 1321
consolidate =i contabilitatea investi\iilor la ]n- «Investi\ii pe termen lung ]n ]ntreprinderi-fiice»,
treprinderile fiice”, 28 “Contabilitatea investi\iilor ]n 1322 «Investi\ii pe termen lung ]n ]ntreprinderi
]ntreprinderile asociate”. asociate», 1323 «Investi\ii pe termen lung ]n alte p[r\i
Contul 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate».
legate» este un cont de activ. }n debitul acestui cont Eviden\a analitic[ a investi\iilor pe termen lung
se ]nregistreaz[ valoarea investi\iilor pe termen lung, ]n p[r\i legate se \ine pe tipuri =i clase de investi\ii,
inclusiv cheltuielile privind procurarea titlurilor de pe emiten\i sau pe ]ntreprinderi ]n capitalul c[rora
au fost investite mijloace, pe termene de stingere.
Contul 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Alocarea mijloacelor ]n investi\ii pe termen lung
(procurarea ac\iunilor, obliga\iilor, altor titluri de
valoare la pre\ de pia\[) ]n capitalul p[r\ilor legate,
precum =I acordarea ]mprumuturilor:
a) ]n cazul achit[rii nemijlocite 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

b) ]n cazul reflect[rii anticipate a datoriilor 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
Procurarea investi\iilor pe termen lung ]n schimbul
altor investi\ii sau active ale ]ntreprinderii 223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»

}nregistrarea titlurilor de valoare primite cu titlu 622 «Venituri din activitatea financiar[»
gratuit

Calcularea impozitului pe opera\ii cu titluri de


valoare bugetului 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul»

Calcularea diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a


titlurilor de valoare procurate pe parcursul
perioadei de de\inere 621 «Venituri din activitatea de investi\ii»

Reinvestirea dividendelor aferente ac\iunilor


p[r\ilor legate 621 «Venituri din activitatea de investi\ii»
56 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Casarea valorii de bilan\ la v]nzarea investi\iilor pe
termen lung ie=ite 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»
Rambursarea ]mprumuturilor pe termen lung
acordate anterior 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
Schimbul unui tip de investi\ii pe termen lung pe
altul sau pe alte active 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii


pe termen scurt 232 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate»

Reflectarea sc[derii diferen\ei ce dep[=e=te valoarea


nominal[ ]n perioada de de\inere a titlurilor de
valoare (de crean\e) 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Contul 133 «Modificarea valorii investi\iilor reducerii valorii investi\iilor pe termen lung =i casarea
pe termen lung» ecartului de reevaluare la ie=ire. Soldul acestui cont
este debitor - ]n cazul c]nd sumele ecartului de
Contul 133 «Modificarea valorii investi\iilor pe reevaluare a valorii investi\iilor pe termen lung
termen lung» este destinat generaliz[rii informa\iei dep[=esc reducerea valorii acestora =i creditor - ]n
privind modific[rile (major[rile, diminu[rile) valorii cazul c]nd sumele reducerii valorii investi\iilor pe
investi\iilor pe termen lung rezultate din reevalu[rea termen lung dep[=esc ecartul de reevaluare la finele
acestora sau la transferarea lor ]n grupa investi\iilor perioadei de gestiune. }n bilan\ soldul debitor se
curente. Modul de corectare a valorii investi\iilor pe reflect[ prin cifre obi=nuite, cel creditor - prin cifre
termen lung ca urmare a reevalu[rii este reglementat negative.
]n conformitate cu prevederile S.N.C. 25 «Con- La contul 133 «Modificarea valorii investi\iilor pe
tabilitatea investi\iilor». termen lung» pot fi deschise urm[toarele subconturi:
Contul 133 «Modificarea valorii investi\iilor pe 1331 «Majorarea valorii investi\iilor pe termen lung»,
termen lung» este un cont contrar, rectificativ (de 1332 «Diminuarea valorii investi\iilor pe termen
regularizare). }n debitul acestui cont se reflect[ lung».
sumele ecartului de reevaluare (major[rii) a valorii Eviden\a analitic[ a corect[rilor valorii in-
investi\iilor pe termen lung =i casarea sumelor vesti\iilor pe termen lung se \ine pe tipuri de
reducerii a acestora la ie=irea lor, iar ]n credit - sumele investi\ii, pe clase =i pe emiten\i.

Contul 133 «Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a
investi\iilor pe termen lung ]n cazul reevalu[rii 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Casarea sumelor reducerii valorii investi\iilor la


ie=irea acestora 621 «Venituri din activitatea de investi\ii»
58 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 133 «Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung»


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul contului


Reflectarea sumelor de reducere a valorii investi\iilor
pe termen lung ]n cazul reevalu[rii 341 «Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung»

Casarea ecartului de reevaluare a investi\iilor la


ie=irea acestora 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

Contul 134 «Crean\e pe termen lung» formarea crean\ei pe termen lung, iar ]n credit -
stingerea acesteia. Soldul acestui cont este debitor =i
Contul 134 «Crean\e pe termen lung» este reprezint[ suma crean\elor pe termen lung la finele
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a, perioadei de gestiune.
apari\ia =i stingerea crean\elor pe termen lung cu o La contul 134 «Crean\e pe termen lung» pot fi
durat[ mai mare de un an (pentru arend[, dob]nzi
deschise urm[toarele subconturi: 1341 «Crean\e pe
=i redeven\e calculate, cambii primite =i alte
termen lung privind arenda», 1342 «Crean\e pe
decont[ri). Modul de ]nregistrare a crean\elor ]n
termen lung privind dob]nzile =i redeven\ele
componen\a celor pe termen lung se reglementeaz[
de prevederile S.N.C. 18 «Venitul» =i S.N.C. 17 calculate», 1343 «Cambii pe termen lung primite»,
«Contabilitatea chiriei». 1344 «Alte crean\e».
Contul 134 «Crean\e pe termen lung» este un Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen lung se
cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ \ine pe debitori.

Contul 134 «Crean\e pe termen lung» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea datoriilor arenda=ului pentru activele pe
termen lung acordate ]n arend[ pe termen lung la
valoarea contractual[ 422 «Venituri anticipate pe termen lung»

Reflectarea veniturilor din dob]nzi =i reveden\e,


precum =i cambii primite pe un termen mai mare
de un an 422 «Venituri anticipate pe termen lung»

Calcularea crean\ei debitorilor pentru activele pe


termen lung v]ndute cu un termen de achitare a
datoriilor mai mare de un an 422 «Venituri anticipate pe termen lung»

Contul 134 «Crean\e pe termen lung» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti prin stingerea
crean\elor pe termen lung 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
Trecerea crean\elor pe termen lung ]n crean\e pe
termen scurt ]n cazul c]nd termenul de stingere
devine mai mic de un an 228 «Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate»

60 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Utilizarea nemijlocit[ a mijloacelor intrate la
stingerea crean\elor pe termen lung, rezultate din
scontarea cambiilor pentru rambursarea creditelor
=i ]mprumuturilor ]ntreprinderii 411 «Credite bancare pe termen lung»
413 «}mprumuturi pe termen lung»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
513 «}mprumuturi pe termen scurt»
Trecerea ]n cont a avansurilor primite anterior ]n
contul stingerii crean\elor pe termen lung 424 «Avansuri pe termen lung primite»
523 «Avansuri pe termen scurt primite»

Trecerea crean\elor dubioase pe termen lung la


cheltuieli 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Primirea activelor pe termen lung predate anterior


]n arend[ pe termen lung 111 «Active nemateriale»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»

Contul 135 «Active am]nate privind impozitul Contul 135 «Active am]nate privind impozitul pe
pe venit» venit» este un cont de activ. }n debitul acestui cont
se reflect[ existen\a =i ]nregistrarea activelor am]nate
Contul 135 «Active am]nate privind impozitul pe privind impozitul pe venit, ]n credit - anularea
venit» este destinat generaliz[rii informa\iei privind activelor am]nate privind impozitul pe venit. Soldul
existen\a, ]nregistrarea =i anularea activelor am]nate acestui cont este debitor =i reprezint[ suma activelor
privind impozitul pe venit ap[rute din diferen\e am]nate privind impozitul pe venit la finele perioadei
temporare. Modul de determinare a activelor de gestiune.
am]nate privind impozitul pe venit se reglementeaz[ Eviden\a analitic[ a activelor am]nate privind
de prevederile S.N.C. 12 «Contabilitatea impozitului impozitul pe venit se \ine pe felurile acestora,
pe venit» =i de Codul fiscal al Republicii Moldova. termenele de ]nregistrare =i anulare.

Contul 135 «Active am]nate privind impozitul pe venit»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Creditul contului


Reflectarea (casarea) activelor am]nate privind
impozitul pe venit 731 «Cheltuieli (economii) privind impozitul pe
venit»

Contul 135 «Active am]nate privind impozitul pe venit» se debiteaz[


prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Creditul contului


Anularea (casarea) activelor am]nate privind
impozitul pe venit 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul»
62 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 136 «Avansuri pe termen lung acordate» sumele avansurilor pe termen lung, pl[\ilor an-
ticipate =i par\iale virate furnizorilor, antre-
Contul 136 «Avansuri pe termen lung acordate» prenorilor, altor organiza\ii =i persoane fizice, iar ]n
este destinat generaliz[rii informa\iei privind credit - trecerea ]n cont a sumelor virate anterior
decont[rile aferente avansurilor pe termen lung pentru stingerea datoriilor. Soldul acestui cont este
acordate =i pl[\ii anticipate a activelor materiale =i debitor =i reprezint[ sumele virate ale avansurilor
nemateriale pe termen lung, care urmeaz[ s[ fie pe termen lung, pl[\ilor anticipate sau par\iale, dar
procurate, s[ fie executate unele lucr[ri, prestate netrecute ]n contul furnizorilor, antreprenorilor =i
servicii, precum =i privind plata par\ial[ a co- altor organiza\ii la finele perioadei de gestiune.
menzilor, lucr[rilor, serviciilor executate de c[tre Eviden\a analitic[ avansurilor pe termen lung
antreprenori =i ter\i cu un termen mai mare de un an. acordate =i a pl[\ilor anticipate se \ine pe debitori,
Contul 136 «Avansuri pe termen lung acordate» termene de virare =i de trecere ]n cont.
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[
Contul 136 «Avansuri pe termen lung acordate» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor
Virarea mijloacelor sub form[ de avansuri pe
termen lung sau pl[\i anticipate furnizorilor -
pentru activele pe termen lung ce urmeaz[ a fi
primite, antreprenorilor =i altor organiza\ii - pentru
lucr[rile, comenzile ce urmeaz[ a fi executate 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Contul 136 «Avansuri pe termen lung acordate» se crediteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Restituirea avansurilor pe termen lung acordate
anterior 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
Trecerea ]n cont a avansurilor pe termen lung,
pl[\ilor anticipate anterior acordate furnizorilor,
antreprenorilor, (p[r\ilor legate =i nelegate) 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
Trecerea la pierderi (cheltuieli) a avansurilor pe
termen lung anterior acordate =i nereclamate, a
pl[\ilor anticipate ]n func\ie de destina\ia avan-
surilor, pl[\ilor 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»
721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»
722 «Cheltuieli ale activit[\ii financiare»

GRUPA 14 «ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG» se reflect[ ]n subcapitolul 1.4. «Active pe termen
lung» al bilan\ului contabil.
Grupa 14 «Alte active pe termen lung» cuprinde
urm[toarele conturi sintetice: 141 «Cheltuieli Contul 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»
anticipate pe termen lung» =i 142 «Alte active pe Contul 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»
termen lung». Soldul conturilor din aceast[ grup[ este destinat generaliz[rii informa\iei privind
64 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

cheltuielile anticipate, suportate ]n perioada de acumularea (]nregistrarea) cheltuielilor an-


gestiune, dar care urmeaz[ a fi trecute la consumurile ticipate, iar ]n credit - casarea (repartizarea) =i
=i cheltuielile perioadelor viitoare ]n curs de peste includerea lor ]n componen\a consumurilor =i
un an. Modul de determinare =i componen\a cheltuielilor perioadei de gestiune. Soldul acestui
cheltuielilor anticipate pe termen lung s]nt reg- cont este debitor =i reprezint[ suma cheltuielilor
lementate de prevederile S.N.C. 9 «Contabilitatea anticipate pe termen lung la finele perioadei de
cheltuielilor pentru cercet[ri =tiin\ifice =i lucr[ri de gestiune.
proiectare =i experimentare». Eviden\a analitic[ se \ine pe tipuri de cheltuieli
Contul 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung» anticipate pe termen lung =i pe nomenclatorul
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ de articole stabilite de ]ntreprindere.

Contul 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea cheltuielilor efective la executarea
lucr[rilor de recultivare a p[m]ntului, preg[tirea
=i ]nsu=irea noilor tipuri de articole, proceselor
tehnologice =i altor lucr[ri:

a) consumului materialelor, obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ 211 «Materiale»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
b) calculate salariilor, contribu\iilor pentru
asigur[rile sociale =i a rezervelor create pentru
plata concediilor muncitorilor 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile sociale»
538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate»
c) calcul[rii uzurii utilajului =i altor obiecte de
mijloace fixe, obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[, precum =i a amortiz[rii activelor ne-
materiale 124 «Uzura mijloacelor fixe»
113 «Amortizarea activelor nemateriale»
214 «Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[»
d) serviciilor, organiza\iilor ter\e ]n cazul:
- achit[rii nemijlocite a acestora 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
244 «Conturi speciale la b[nci»

- achit[rtii ulterioare a facturilor 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

e) serviciilor activit[\ilor auxiliare =i a cotei


consumurilor indirecte 812 «Activit[\i auxiliare»
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

66 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Raportarea cotei respective a cheltuielilor anticipate
pe termen lung la
a) crearea activelor nemateriale =i materiale 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

b) consumurile sec\iilor auxiliare de produc\ie 812 «Activit[\i auxiliare»

c) consumurile indirecte de produc\ie ale perioadei


de gestiune 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

}nregistrarea valorilor materiale utilizabile rezultate


din efectuarea lucr[rilor de preg[tire =i ]nsu=ire a
noilor feluri de articole =i procese tehnologice 211 «Materiale»

Contul 142 «Alte active pe termen lung» mi=carea altor active pe termen lung, neprev[zute
Contul 142 «Alte active pe termen lung» este ]n conturile din clasa 1 «Active pe termen lung»
destinat generaliz[rii informa\iei privild existen\a =i examinate mai sus.

CLASA 2 “ACTIVE CURENTE” reflectate ]n subcapitolul 2.1 “Stocuri de m[rfuri =i


materiale” al bilan\ului contabil.
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate ref-
lect[rii existen\ei =i mi=c[rii stocurilor de m[rfuri =i Contul 211 “Materiale”
materiale, investi\iilor pe termen scurt, mijloacelor Contul 211 “Materiale” este destinat generaliz[rii
b[ne=ti, altor active curente, precum =i a crean\elor informa\iei privind existen\a =i mi=carea ma-
pe termen scurt. terialelor. Este un cont de activ. }n debitul acestui
Din clasa 2 “Active curente” fac parte urm[toarele cont se ]nregistreaz[ valoarea de intrare a ma-
grupe de conturi: 21 “Stocuri de m[rfuri =i ma- terialelor procurate =i fabricate la ]ntrerpindere, iar
teriale”, 22 “Crean\e pe termen scurt”, 23 “Investi\ii ]n credit - valoarea materialelor ie=ite din gestiune
pe termen scurt”, 24 “Mijloace b[ne=ti”, 25 “Alte prin utilizarea lor ]n procesul de produc\ie =i v]nzarea
active curente”. valorilor materiale de prisos =i inutile. Soldul acestui
cont este debitor =i reprezint[ valoarea materialelor
Grupa 21 “Stocuri de m[rfuri =i materiale” existente la ]ntreprindere la finele perioadei de
gestiune.
Din grupa de conturi 21 “Stocuri de m[rfuri =i La contul 211 “Materiale” pot fi deschise
materiale” fac parte urm[toarele conturi sintetice: urm[toarele subconturi:
211 “Materiale”, 212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”, 2111 “Materii prime =i materiale de baz[“, 2112
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“, 214 “Semifabricate cump[rate =i articole de completare”,
“Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[“, 2113 “Combustibil”, 2114 “Ambalaje =i materiale
215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie“, 216 “Produse”, pentru ambalat”, 2115 “Piese de schimb”, 2116 “Alte
217 “M[rfuri”. materiale”, 2117 “Materiale transmise pentru
Modul de trecere a valorilor materiale ]n categoria prelucrare”, 2118 “Materiale de construc\ie”, 2119
stocurilor de m[rfuri =i materiale, componen\a “Materiale cu destina\ie agricol[“.
acestora =i regulile de evaluare s]nt reglementate de Eviden\a analitic[ a materialelor se \ine pe locuri
S.N.C. 2 “Stocurile de m[rfuri =i materiale”. de depozitare a acestora, tipuri (sortimente) =i al\i
Soldurile conturilor din aceast[ grup[ s]nt parametri necesari.
68 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 211 “Materiale” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de cump[rare a materialelor
intrate
a) ]n cazul achit[rii directe 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “ Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”
á) ]n cazul primirii facturilor spre plat[ de la:

- furnizori externi 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale“
- ]ntreprinderi-fiice, asociate =i alte p[r\i legate 522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”

ñ) prin intermediul titularilor de avans:

- la primirea avansului 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”


- f[r[ primirea avansului 532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”
d) cu titlu gratuit 622 “Venituri din activitatea financiar[”
Reflectarea cheltuielilor de transport-aprovizionare
aferente procur[rii materialelor:
a) transportarea materialelor p]n[ la depozitul
]ntreprinderii 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
812 “Activit[\i auxiliare”
b) taxe vamale 242 “Cont de decontare”
539 “Alte datorii pe termen scurt”
c) asigurarea ]nc[rc[turilor pe drum 242 “Cont de decontare”
533 “Datorii privind asigur[rile”
d) ]nc[rcarea =i desc[rcarea 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
812 “Activit[\i auxiliare”
e) pl[tite prin intermediul titularilor de avans:
- la primirea avansului 227 “Crean\e pe termen scurt ]n leg[tur[ cu
personalul”
- f[r[ primirea avansului 532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”
}nregistrarea materialelor fabricate de ]ntreprindere
]n sec\iile:
produc\iei de baz[ 811 “Produc\ia de baz[”
activit[\ii auxiliare 812 “Activit[\i auxiliare”

70 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
}nregistrarea materialelor achizi\ionate prin
schimbul cu alte active 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
}nregistrarea de=eurilor metalice =i utilizabile din:

sec\iile produc\iei de baz[ 811 “Produc\ia de baz[”


sec\iile activit[\ii auxiliare 812 “Activit[\i auxiliare”
produc\ia rebutat[ 612 “Alte venituri opera\ionale”
lichidarea mijloacelor fixe: ]n limitele valorii r[mase
a acestora stabilite anterior 123 “Mijloace fixe”
- ]n cazul c]nd valoarea de=eurilor ob\inute
dep[=e=te valoarea r[mas[ 621 “Venituri din activitatea de investi\ii”

e) din lichidarea obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“
durat[
Reflectarea sumei, care dep[=e=te valoarea re-
alizabil[ net[ conform evalu[rii anterioare a
materialelor (]n limitele costului lor) 612 “Alte venituri opera\ionale”
}nregistrarea plusurilor de materiale constatate cu
ocazia inventarierii 612 “Alte venituri opera\ionale”

Contul 211 “Materiale” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor utilizate
pentru
a) fabricarea produselor de baz[ 811 “Produc\ia de baz[“
b)fabricarea produselor =i prestarea serviciilor de
c[tre sec\iile auxiliare 812 “Activit[\i auxiliare“
c) nevoile gospod[re=ti ale sec\iilor 813 “Consumuri indirecte de produc\ie”
d) remedierea rebuturilor 612 “Alte venituri opera\ionale”
e) opera\iile aferente expedierii produselor =i
m[rfurilor 712 “Cheltuieli comerciale”
f) nevoile gospod[re=ti ale ]ntreprinderii =i lucr[rile
de cercet[ri =tiin\ifice 713 “Cheltuieli generale =i administrative”
g) crearea activelor nemateriale 112 “Active nemarteriale ]n curs de execu\ie”
h) lucr[rile de construc\ie =i amenajarea terenurilor 121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”

i) efectuarea lucr[rilor de proiectare =i expe-


rimentare 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
251 “Cheltuieli anticipate curente”
Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor v]ndute 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

72 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de materiale la
valoarea de bilan\ constatate cu ocazia inventarierii 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor distruse


]n urma evenimentelor excep\ionale 723 «Pierderi excep\ionale»
Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv =i
valoarea realizabil[ net[ 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Contul 212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at” a ]ntreprinderii pentru predarea lor la ]ngr[=at, ]n
credit - valoarea animalelor trecute ]n turma de baz[
Contul 212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at” este =i ie=ite de la ]ntreprindere.
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[ valoarea
=i mi=carea animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at. Este un animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at existente la finele
cont de activ. }n debitul acestui cost se ]nregistreaz[ perioadei de gestiune.
valoarea de intrare a animalelor cump[rate pentru Eviden\a analitic[ a animalelor la cre=tere =i
cre=tere =i ]ngr[=at, precum =i a pr[silei ob\inute din ]ngr[=at se efectueaz[ pe locuri de depozitare, pe
turma de baz[ =i animalele trecute din turma de baz[ categorii de v]rst[ =i sexe.
Contul 212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de intrare a animalelor tinere la
cre=tere =i ]ngr[=at achizi\ionate
a) ]n cazul achit[rii directe 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”
b) ]n cazul primirii factuirlor de plat[ de la:
- furnizori externi 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
- ]ntreprinderile-fiice, asociate =i alte p[r\i legate comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
Reflectarea cheltuielilor de transport-aprovizionare
aferente achizi\ion[rii animalelor tinere =i pentru
]ngr[=at 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
812 “Activit[\i auxiliare”
}nregistrarea pr[silei de animale primite la animalele
de produc\ie =i de munc[ la costul efectiv 811 “Produc\ia de baz[“
812 “Activit[\i auxiliare”
Trecerea animalelor din turma de baz[ la predarea
lor la ]ngr[=at la valoarea de bilan\ 123 “Mijloace fixe”
Reflectarea sumei, care dep[=e=te valoarea realizabil[
net[ conform evalu[rii anterioare a animalelor (]n
limitele costului lor efectiv) 612 “Alte venituri opera\ionale”
Reflectarea plusurilor de animale la cre=tere =i ]ngr[=at,
constatate cu ocazia inventarierii la valoarea de intrare 612 “Alte venituri opera\ionale”

74 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Trecerea animalelor aflate la cre=tere =i ]ngr[=at ]n
turma de baz[ la valoartea de bilan\ 123 “Mijloace fixe”

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a animalelor


la cre=tere =i ]ngr[=at pierite 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
723 «Pierderi excep\ionale»

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de animale la


cre=tere =i ]ngr[=at constatate la inventariere la
valoarea e bilan\ 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a animalelor


la cre=tere =i ]ngr[=at v]ndute 711 “Costul v]nz[rii”

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a animalelor


sacrificate 811 «Produc\ia de baz[»

Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv al


animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at =i valoarea
realizabil[ net[ 714 “Alte cheltuieli opera\i-onale”

Contul 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a
durat[“ la ]ntreprindere la finele perioadei de gestiune a
Contul 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i a
durat[“ este destinat generaliz[rii informa\iei privind construc\iilor provizorii.
existen\a =i mi=carea obiectelor de mic[ valoare =i La contul 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[
scurt[ durat[, aflate ]n stoc =i ]n folosin\[, precum =i durat[“ pot fi deschise urm[toarele subconturi: 2131
a construc\iilor provizorii (neprev[zute ]n lista de “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[ ]n stoc”,
titluri) edificate de ]ntreprindere. Este un cont de 2132 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[ ]n
activ. }n debitul acestui cont se ]nregistreaz[ valoarea exploatare”, 2133 “Construc\ii provizorii (ne-
de intrare a obiectelor intrate =i a construc\iilor prev[zute ]n lista de titluri)”.
speciale construite, iar ]n credit – trecerea la cheltuieli Eviden\a analitic[ a obiectelor de mic[ valoare =i
a valorii uzurabile =i valoarea bunurilor materiale scurt[ durat[ =i a construc\iilor provizorii (nep-
utilizabile ob\inute din lichidarea obiectelor. rev[zute ]n lista de titluri) se \ine pe grupe omogene,
pe tipuri =i gestionari.
Contul 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“ se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de procurare a obiectelor de mic[
valoare =i scurt[ durat[ =i a construc\iilor provizorii
intrate
a) ]n cazul achit[rii directe 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”
á) ]n cazul primirii facturilor de plat[ de la:
- furnizori externi 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
- ]ntreprinderile- fiice, asociate =i alte p[r\i legate 522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”

c) prin intermediul titularilor de avans:

76 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
- la primirea avansului 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

- f[r[ primirea avansului 532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”

Reflectarea cheltuielilor de transport - aprovi-


zionare aferente procur[rii obiectelor de mic[
valoare =i scurt[ durat[ =i a construc\iilor
provizorii:
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
a) transportarea comerciale”
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
812 “Activit[\i auxiliare”

b) taxe vamale 242 “Cont de decontare”


539 “Alte datorii pe termen scurt”

c) asigurarea ]nc[rc[turilor pe drum 242 “Cont de decontare”


533 “Datorii privind asigur[rile”

d) ]nc[rcarea =i desc[rcarea 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
e) pl[tite prin intermediul titularilor de avans: 533 “Datorii privind asigur[rile”
- la primirea avansului 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”
- f[r[ primirea avansului
532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”
}nregistrarea obiectelor de mic[ valoare:
a) achizi\ionate prin schimb cu alte active
221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
223 «Crean\e pe termen ascurt ale p[r\ilor legate»
b) fabricate ]n sec\iile auxiliare de produc\ie =i a
construc\iilor speciale provizorii construite de
]ntreprindere
812 “Activit[\i auxiliare”

c) primite cu titlu gratuit 622 «Venituri din activitatea financiar[»

Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea re-


alizabil[ net[ conform evalu[rii anterioare a
obiectelor de mic[ valoare (]n limitele costului lor
efectiv) 612 “Alte venituri opera\ionale”

}nregistrarea plusurilor de obiecte de mic[ valoare


=i scurt[ cu ocazia inventarierii la valoarea lor de
intrare 612 “Alte venituri opera\ionale”

78 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“ se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Darea ]n folosin\[ a obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ (cu valoarea unitar[ mai mic[ de 1/
20 din limita stabilit[)

a) ]n sec\iile produc\iilor de baz[ =i auxiliare 813 “Consumuri indirecte de produc\ie”

b) pentru efectuarea opera\iilor aferente expedierii


produselor =i m[rfurilor 712 “Cheltuieli comerciale”

c) pentru nevoile gospod[re=ti ale ]ntreprinderii =i


lucr[rile de cercet[ri =tiin\ifice 713 “Cheltuieli generale =i administrative”

d) pentru crearea activelor nemateriale 112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”

e) pentru executarea lucr[rilor de construc\ie =i


amenajarea terenurilor 121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”

f) pentru efectuarea lucr[rilor de proiectare =i


experimentare 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
251 “Cheltuieli anticipate curente”

Darea ]n folosin\[ a obiectelor de mic[ valoare =i


scurt[ durat[ (cu valoarea unitar[ mai mare de 1/
20 din limit[ stabilit[) 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de obiecte de


mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i de construc\ii
speciale provizorii la costul lor efectiv, constatate
cu ocazia inventarierii 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Reflectarea valorii de bilan\ a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ v]ndute 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Reflectarea valorii de bilan\ a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ distruse ]n urma eveni-
mentelor excep\ionale 723 «Pierderi excep\ionale»

Casarea valorii uzurabile a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ la scoaterea din func\iune a
acestora 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[“

Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv =i


valoarea realizabil[ net[ 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

}nregistrarea de=eurilor metalice =i reziduurilor din


lichidarea obiectelor de mic[ valoare =i cons-
truc\iilor speciale provizorii ]n limitele valorii
r[mase stabilite anterior 211 “Materiale”

Reflectarea diferen\ei dintre valoarea r[mas[ a


obiectelor ie=ite determinat[ preventiv =i valoarea
de=eurilor metalice primite 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»
80 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ scoase din
scurt[ durat[“ func\iune. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ suma uzurii calculate la finele perioadei
Contul 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i de gestiune.
scurt[ durat[“ este destinat generaliz[rii informa\iei La contul 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare
privind uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ =i scurt[ durat[“ pot fi deschise urm[toarele
durat[ =i a construc\iilor speciale provizorii subconturi: 2141 “Uzura obiectelor de mic[ valoare
(neprev[zute ]n lista de titluri). Este un cont de pasiv. =i scurt[ durat[“, 2142 “Uzura construc\iilor speciale
}n creditul acestui cont se reflect[ calcularea uzurii provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri)”.
obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i a Eviden\a analitic[ a uzurii obiectelor de mic[
construc\iilor speciale provizorii, iar ]n debit – valoare =i scurt[ durat[ se \ine pe grupe (obiecte)
trecerea la cheltuieli a uzurii calculate aferente distincte =i pe perioade.

Contul 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[“


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i 813 “Consumuri indirecte de produc\ie»
scurt[ durat[ date ]n folosin\[:
a) ]n sec\iile activit[\ilor de baz[ =i auxiliare 712 “Cheltuieli comerciale”
713 “Cheltuiele generale =i administrative”
b) pentru efectuarea opera\iilor aferente expedierii
produselor =i m[rfurilor 112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”

c) pentru nevoile gospod[re=ti ale ]ntreprinderii 121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
=i lucr[rile de cercet[ri =tiin\ifice
141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
d) crearea activelor nemateriale 251 “Cheltuieli anticipate curente”

e) pentru executarea lucr[rilor de construc\ie =i


amenajarea terenurilor

f) pentru efectuarea lucr[rilor de proiectare =i ex-


perimentare

Contul 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[“


se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Trecerea la cheltuieli a uzurii calculate aferent[
obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i
construc\iilor speciale provizorii scoase din func-
\iune 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“

Contul 215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie“ de gestiune. Soldul acestui cont este debitor =i
Contul 215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie“ este reprezint[ existen\a produselor =i seviciilor ]n curs
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a de execu\ie la finele perioadei de gestiune.
=i mi=carea produselor =i serviciilor ]n curs de La contul 215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie“ pot
execu\ie ]n decursul perioadei de gestiune. Este un fi deschise urm[toarele subconturi: 2151 “Produse
cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ suma ]n curs de execu\ie”, 2152 “Servicii ]n curs de
produselor =i serviciilor ]n curs de execu\ie la finele execu\ie”.
perioadei de gestiune, iar ]n credit – casarea sumei Eviden\a analitic[ a produc\iei ]n curs de execu\ie
produc\iei ]n curs de execu\ie la ]nceputul perioadei se \ine pe feluri de produse =i servicii.
82 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie“ se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de 811 “Produc\ia de baz[”
execu\ie la finele perioadei de gestiune aferente

a) produselor 811 “Produc\ia de baz[”

b) serviciilor 812 “Activit[\i auxiliare”

}nregistrarea plusurilor de produse ]n curs de


execu\ie constatate cu ocazia inventarierii 612 “Alte venituri opera\ionale”

Contul 215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie“ se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Casarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de
execu\ie la ]nceputul perioadei de gestiune aferent[

a) produselor 811 “Produc\ia de baz[“

b) serviciilor 811 “Produc\ia de baz[“


812 “Activit[\i auxiliare”
Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de produse ]n
curs de execu\ie constatate cu ocazia inventarierii 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de


execu\ie distruse ]n urma evenimentelor ex-
cep\ionale 723 «Pierderi excep\ionasle»

Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de


execu\ie v]ndute 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Contul 216 “Produse” Soldul acestui cont este debitor =i indic[ existen\a
Contul 216 “Produse” este destinat generaliz[rii produselor finite, semifabricatelor =i produselor
informa\iei privind existen\a =i mi=carea produselor secundare ]n depozitele ]ntreprinderii la finele
finite, semifabricatelor din produc\ie proprie =i a perioadei de gestiune.
produselor secundare. Este un cont de activ. }n La contul 216 “Produse” pot fi deschise ur-
debitul acestui cont se ]nregistreaz[ costul efectiv al m[toarele subconturi: 2161 “Produse finite”, 2162
produselor finite, semifabricatelor =i produselor “Semifabricate din produc\ie proprie”, 2163
secundare, fabricate de ]ntreprindere ]n cursul lunii, “Produse secundare”.
iar ]n credit - ie=irea lor din gestiune prin utilizare, Eviden\a analitic[ se \ine pe tipuri de produse,
expediere =i v]nzare. semifabricate =i produse secundare.

Contul 216 “Produse” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea costului efectiv al produselor finite,
semifabricatelor din produc\ie proprie, produselor
secundare fabricate ]n sec\iile:
a) produc\iei de baz[ 811 “Produc\ia de baz[“

84 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
b) activit[\ii auxiliare 812 “Activit[\i auxiliare”

Returnarea produselor de c[tre cump[r[tori din


cauza necorespunderii acestora standardelor de
calitate la pre\ la utilizare posibil[ 822 “Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute”
Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea realizabil[
net[ conform evalu[rii anterioare a produselor (]n
limitele costului lor efectiv) 612 “Alte venituri opera\ionale”

}nregistrarea plusurilor de produse constatate cu


ocazia inventarierii 612 “Alte venituri opera\ionale”

Contul 216 “Produse” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a produselor
finite, semifabricatelor din produc\ie proprie =i
produselor secundare v]ndute cump[r[torilor 711 “Costul v]nz[rilor”

Returnarea produselor finite, semifabricatelor din


produc\ie proprie rebutate pentru remedierea
rebuturilor ]n sec\iile

a) produc\iei de baz[ 811 “Produc\ia de baz[”


b) activit[\ii auxiliare 812 “Activit[\i auxiliare”
Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de produse
finite, semifabricate din produc\ie proprie =i
produse secundare constatate la inventariere 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
Reflectarea valorii de bilan\ a produselor distruse
]n urma evenimentelor excep\ionale 723 «Pierderi excep\ionale»
Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv al
produselor =i valoarea realizabil[ net[ a acestora 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Contul 217 “M[rfuri” gestiune prin expediere =i v]nzare. Soldul acestui cont
Contul 217 “M[rfuri” este destinat generaliz[rii este debitor =i reprezint[ existen\a m[rfurilor la finele
informa\iei privind existen\a =i mi=carea m[rfurilor perioadei de gestiune ]n magazine, ]n depozite, bazele
]n depozitele ]ntreprinderii, bazele angro, magazine. angro.
Este un cont de activ. }n debitul acestui cont se Eviden\a analitic[ a m[rfurilor se \ine pe locuri
]nregistreaz[ valoarea de intrare a m[rfurilor de p[strare, pe tipuri (sortimente, m[rci, dimensiuni,
procurate de la furnizori, iar ]n credit -ie=irea lor din articole) =i gestionari.
Contul 217 “M[rfuri” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Intrarea m[rfurilor cump[rate:
a) ]n cazul achit[rii directe 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”
86 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
b) ]n cazul primirii facturilor de plat[ de la: 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
- furnizori externi

- ]ntreprinderile-fiice, asociate =i alte p[r\i legate 522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
c) prin intermediul titularilor de avans:
- la primirea avansului 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”
- f[r[ primirea avansului 532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”
Reflectarea cheltuielilor aferente procur[rii m[-
rfurilor:
a) cheltuieli de transport 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
b) taxe vamale 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
812 “Activit[\i auxiliare”
242 “Cont de decontare”
539 “Alte datorii pe termen scurt”
c) cheltuieli de asigurare a ]nc[rc[turilor pe drum 242 “Cont de decontare”
533 “Datorii privind asigur[rile”
d) cheltuieli de ]nc[rcare =i desc[rcare 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
812 “Activit[\i auxiliare”
e) pl[tite prin intermediul titularilor de avans:
- la primirea avansului 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”
- f[r[ primirea avansului 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii»
}nregistrarea m[rfurilor procurate prin schimb cu
alte active 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea realizabil[
net[ conform evalu[rii anterioare a m[rfurilor (]n
limitele valorii acestora) 612 “Alte venituri opera\ionale”
}nregistrarea plusurilor de m[rfuri constatate cu
ocazia inventarierii 612 “Alte venituri opera\ionale”
}nregistrarea m[rfurilor returnate la pre\uri de
utilizare posibil[ 822 “Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute”
Restabilirea la ]nceputul perioadei de gestiune a
sumei adaosului comercial anulate la finele
perioadei precedente 821 “Adaos comercial”
Reflectarea sumei adaosului comercial aferente 821 “Adaos comercial”
m[rfurilor intrate

Trecerea la cheltuieli cu semnul minus a sumei


adaosului comercial aferente stocurilor de m[rfuri
la finele perioadei de gestiune 821 “Adaos comercial”

88 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 217 “M[rfuri” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea valorii de bilan\ a m[rfurilor v]ndute
cump[r[torilor 711 “Costul v]nz[rilor”
Reflectarea sumei adaosului comercial aferente
m[rfurilor v]ndute 821 “Adaos comercial”
Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de m[rfuri
constatate la inventariere la valoarea de bilan\ 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
Reflectarea valorii de bilan\ a m[rfurilor distruse ]n
umra evenimentelor excep\ionale 723 “Pierderi excep\ionale”
Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv =i
valoarea realizabil[ net[ a acestora 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
GRUPA 22 “CREAN|E Contul 221 “Crean\e pe termen scurt aferente
PE TERMEN SCURT” facturilor comerciale” este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a, formarea =i achitarea
Grupa 22 “Crean\e pe termen scurt” cuprinde crean\elor cu o durat[ nu mai mare de un an aferente
urm[toarele conturi sintetice: 221 “Crean\e pe decont[rilor cu cump[r[torii =i clien\ii pentru
termen scurt aferente facturilor comerciale”, 222 produsele (m[rfurile) expediate, lucr[rile executate
“Corec\ii la datorii dubioase”, 223 “Crean\e pe =i serviciile prestate la pre\uri de livrare =i tarife
termen scurt ale p[r\ilor legate”, 224 “Avansuri pe inclusiv TVA.
termen scurt acordate”, 225 “Crean\e pe termen Contul 221 “Crean\e pe termen scurt aferente
scurt privind decont[rile cu bugetul”, 226 “Taxa pe facturilor comerciale” este un cont de activ. }n debitul
valoarea ad[ugat[ de recuperat”, 227 “Crean\e pe acestui cont se reflect[ formarea crean\elor pe termen
termen scurt ale personalului”, 228 “Crean\e pe scurt aferente facturilor comerciale, iar ]n credit –
termen scurt privind veniturile calculate”, 229 “Alte achitarea lor. Soldul acestui cont este debitor =i
crean\e pe termen scurt”. Componen\a, modul de reprezint[ suma crean\elor pe termen scurt la finele
formare =i stingere a crean\elor pe termen scurt s]nt perioadei de gestiune.
reglementate de prevederile S.N.C. 5 “Prezentarea La contul 221 “Crean\e pe termen scurt aferente
rapoartelor financiare”, S.N.C. 17 “Contabilitatea facturilor comerciale” pot fi deschise urm[toarele
chiriei”, S.N.C. 18 “Venitul”. Soldurile conturilor din subconturi: 2211 “Facturi de primit din \ar[”, 2212
aceast[ grup[ la finele perioadei de gestiune se “Facturi de primit din str[in[tate”, 2213 “Cambii
reflect[ ]n subcapitolul 2.2. “Crean\e pe termen primite”.
scurt” al bilan\ului contabil. Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
Contul 221 “Crean\e pe termen scurt aferente aferente facturilor comerciale se \ine pe fiecare
facturilor comerciale” debitor, pe termene de formare =i de achitare.
Contul 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea datoriilor cump[r[torilor (clien\ilor)
pentru produsele finite, m[rfurile v]ndute =i
serviciile prestate la pre\uri de livrare ]n baza
documentelor de plat[ =i cambiilor primite (f[r[
TVA =i accize) 611 “Venituri din v]nz[ri”

Reflectarea sumelor TVA =i a accizelor, care


urmeaz[ a fi primite de la cump[r[tori, aferente
produselor, m[rfurilor v]ndute =i serviciilor prestate 535 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de incasat”

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente crean\elor ]n valut[ str[in[ la finele
perioadei de gestiune 622 “Venituri din activitatea financiar[”
90 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor comerciale”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Intrarea mijloacelor b[ne=ti pentru achitarea
crean\elor pe termen scurt aferente facturilor
comerciale 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
Anularea crean\elor compromise pe seama
a) rezervei privind datoriile dubioase 222 “Corec\ii la datorii dubioase”

b) cheltuielilor perioadei (dac[ rezerva nu este


constituit[) 712 “Cheltuieli comerciale”

Reflectarea valorii m[rfurilor v]ndute, returnate de


c[tre cump[r[tori, =i a sumelor de reducere a
pre\urilor lor 822 “Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute”
Reflectarea la valoarea de intrare a activelor primite
prin schimbul cu alte active 111 “Active nemateriale”
123 “Mijloace fixe”
231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”
232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate”
211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“
216 “Produse”
217 “M[rfuri”
Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile
aferente crean\elor ]n valut[ str[in[ la finele
perioadei de gestiune 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare”

Stingerea datoriei privind creditele pe termen scurt


din contul mijloacelor cambiilor anterior scontate
de banc[ 511 “Credite bancare pe termen scurt”

Achitarea crean\elor pe seama:


a) datoriilor fa\[ de furnizori =i antreprenori (]n
cazul efectu[rii decont[rilor prin compensarea
cererilor reciproce)

b) avansurilor primite 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale”
523 “Avansuri pe termen scurt primite”

Contul 222 “Corec\ii la datorii dubioase” constituirea rezervei (corec\iei) privind datoriile
Contul 222 “Corec\ii la datorii dubioase” este dubioase la sumele determinate de conducerea
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a, ]ntreprinderii, iar ]n debit - utilizarea rezervei la
formarea =i utilizarea rezervei privind datoriile casarea sumelor crean\elor compromise. Soldul
dubioase, aferente opera\iilor comerciale. acestui cont este creditor =i reprezint[ suma rezervei
neutilizat[ la finele perioadei de gestiune =i se reflect[
Contul 222 “Corec\ii la datorii dubioase” este un
]n activul bilan\ului cu semnul minus.
cont de pasiv, contrar ]n raport cu contul de activ Eviden\a analitic[ a corec\iilor la datorii dubioase
221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor se \ine pe debitori, pe termene de constituire =i
comerciale”. }n creditul acestui cont se reflect[ utilizare a rezervelor (corec\iilor).
92 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 222 “Corec\ii la datorii dubioase” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Constituirea rezervei pentru compensarea pier-
derilor presupuse aferente datoriilor dubioase ale
cump[r[torilor =i clien\ilor 712 “Cheltuieli comerciale”

Restabilirea datoriei cump[r[torilor, anulat[


anterior ca datorie compromis[ 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”

Contul 222 “Corec\ii la datorii dubioase” se debiteaz[ prin creditul


urm[torului cont:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul contului


Anularea crean\elor compromise pe termen scurt
pe seama rezervei 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
Trecerea la venituri a rezervei nefolosite privind
datoriile dubioase ]n cazul refuzului ]ntreprinderii
de a forma rezerva (la trecerea de la decont[rile prin
virament la cele prin numerar) 612 “Alte venituri opera\ionale”

Contul 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor debitor =i reprezint[ suma crean\elor curente ale
legate” p[r\ilor legate la finele perioadei de gestiune.
Contul 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor La contul 223 “Crean\e pe termen scurt ale
legate” este destinat generaliz[rii informa\iei privind p[r\ilor legate” pot fi deschise urm[toarele sub-
existen\a, ]nregistrarea =i achitarea crean\elor conturi: 2231 “Crean\e pe termen scurt ale ]n-
curente ale p[r\ilor legate (]ntreprinderilor-fiice, treprinderilor-fiice”, 2232 “Crean\e pe termen scurt
asociate etc.). ale ]ntreprinderilor asociate”, 2233 “Crean\e pe
Contul 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor termen scurt ale altor p[r\i legate”.
legate” este un cont de activ. }n debitul acestui cont Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
se reflect[ apari\ia crean\elor p[r\ilor legate, iar ]n se \ine pe fiecare debitor =i pe termene de formare
credit - achitarea acestora. Soldul acestui cont este inregistrare.
Contul 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea crean\elor p[r\ilor legate pentru
produsele, m[rfurile v]ndute, serviciile prestate ]n
baza documentelor de plat[ prezentate =i cambiilor
primite (f[r[ TVA =i accize) 611 “Venituri din v]nz[ri”

Reflectarea sumelor TVA =i accizelor, care urmeaz[


a fi primite de la cump[r[tori, aferente produselor,
m[rfurilor v]ndute =i serviciilor prestate 535 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de incasat”

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabil


aferent crean\elor p[r\ilor legate ]n valut[ str[in[
la finele perioadei de gestiune 622 “Venituri din activitatea financiar[“
94 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti de la p[r\ile legate ]n
achitarea crean\elor 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
}nregistrarea activelor primite de la p[r\ile legate
prin schimbul cu alte active 111 “Active nemateriale”
123 “Mijloace fixe”
131 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate”
132 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate”
211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“
216 “Produse”
217 “M[rfuri”
Returnarea de c[tre p[r\ile legate a m[rfurilor
v]ndute =i reflectarea sumelor ob\inute din
reducerea pre\urilor acestora 822 “Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute”
Achitarea crean\elor pe termen scurt ale p[r\ilor
legate pe seama:
a) crean\elor existente (]n cazul efectu[rii deco-
nt[rilor prin compensarea cererilor reciproce)

b) avansurilor primite 522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”


523 “Avansuri pe termen scurt primite”

Contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate” credit – sumele avansurilor, ]nregistrate pentru
Contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate” stingerea datoriilor fa\[ de furnizor sau antreprenor.
este destinat generaliz[rii informa\iei privind Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[
avansurile pe termen scurt acordate furnizorilor, avansurile acordate, dar ]nc[ ne]nregistrate la finele
antreprenorilor, altor creditori ]n contul livr[rii perioadei de gestiune.
m[rfurilor =i materialelor =i altor active sau ]n cazul La contul 224 “Avansuri pe termen scurt
execut[rii lucr[rilor, prest[rii serviciilor, precum =i acordate” pot fi deschise urm[toarele subconturi:
privind achitarea produselor, lucr[rilor primite de 2241 “Avansuri pe termen scurt acordate ]n \ar[”,
la clien\i pe m[sura finis[rii par\iale pe un termen 2242 “Avansuri pe termen scurt acordate ]n
nu mai mare de un an. str[in[tate”.
Contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate” Eviden\a analitic[ a avansurilor pe termen scurt
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ acordate se \ine pe fiecare beneficiar de avans =i pe
sumele avansurilor pe termen scurt acordate, iar ]n destina\ii.

Contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Acordarea avansurilor ]n contul livr[rii stocurilor
de m[rfuri =i materiale, execut[rii lucr[rilor,
prest[rii serviciilor 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

96 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor acordate
anterior ]n achitarea datoriilor fa\[ de furnizori =i
antreprenori pentru materialele =i m[rfurile
primite, serviciile prestate 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”

Restituirea avansurilor acordate anterior 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
Trecerea la cheltuielile perioadei avansurilor
anterior acordate, nereclamate 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Contul 225 “Crean\e pe termen scurt ad[ugat[ pl[tit[ =i primit[, iar ]n credit – sumele
privind decont[rile cu bugetul” trecute ]n cont ]n stingerea datoriilor aferente
Contul 225 “Crean\e pe termen scurt privind decont[rilor cu bugetul realizate ]n perioadele de
decont[rile cu bugetul” este destinat generaliz[rii gestiune curente sau ulterioare, precum =i pl[\ile ]n
informa\iei privind existen\a, inregistrarea =i plus recuperate din buget. Soldul acestui cont este
achitarea crean\elor privind la decont[rile cu bugetul debitor =i reprezint[ datoriile bugetului fa\[ de
aferente diverselor impozite =i taxe, precum =i ]ntreprindere la finele perioadei de gestiune.
privind sanc\iunile economice, cuvenite ]ntre- La contul 225 “Crean\e pe termen scurt privind
prinderii din buget ]n conformitate cu legisla\ia decont[rile cu bugetul” pot fi deschise urm[toarele
fiscal[. subconturi: 2251 “Crean\e pe termen scurt privind
Contul 225 “Crean\e pe termen scurt privind impozitul pe venit”, 2252 “Crean\e pe termen scurt
decont[rile cu bugetul” este un cont de activ. }n privind alte impozite =i pl[\i”.
debitul acestui cont se ]nregistreaz[ avansurile v[rsate Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
la buget potrivit impozitelor stabilite de legisla\ie (cu privind decont[rile cu bugetul se \ine pe feluri de
excep\ia TVA), precum =i sumele pl[tite ]n plus la impozite, pl[\i =i termenele de recuperare a acestora
buget =i diferen\ele ]ntre sumele taxei pe valoarea din buget.
Contul 225 “Crean\e pe termen scurt privind decont[rile cu bugetul”
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Virarea la buget a pl[\ilor de avansurilor ]n cursul
perioadei de gestiune 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
Reflectarea diferen\ei dintre sumele TVA =i accizelor
pl[tite =i primite 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

Contul 225 “Crean\e pe termen scurt privind decont[rile cu bugetul”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Compensarea avansurilor pl[tite privind de-
cont[rile cu bugetul la finele perioadei de gestiune 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

Recuperarea din buget a sumelor pl[tite ]n plus


conform rezultatelor decont[rilor definitive 242 “Cont de decontare”
98 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat” este un cont de activ. }n debitul acestui
recuperat” cont se reflect[ sumele TVA aferente facturilor de
plat[ pentru stocurile de m[rfuri =i materiale,
Contul 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de serviciile prestate, care urmeaz[ a fi recuperate din
recuperat” este destinat generaliz[rii informa\iei buget, iar ]n credit – sumele taxei pe valoarea
privind sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ de ad[ugat[, compensate ]n achitarea datoriilor fa\[ de
recuperat aferent[ valorilor ]n m[rfuri =i materiale buget realizate ]n perioadele de gestiune sau
=i serviciilor procurate (primite) de ]ntreprindere. ulterioare. Soldul acestui cont este debitor =i
Contul 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de reprezint[ suma taxei pe valoarea ad[ugat[ de
recuperat la finele perioadei de gestiune.
Contul 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea sumelor TVA aferente valorilor ]n
m[rfuri =i materiale procurate =i serviciilor prestate
]n baz[:
a) documentelor de plat[ acceptate 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
539 “Alte datorii pe termen scurt”
227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

b) facturilor achitate 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”

Contul 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice Debitul contului
Casarea sumelor TVA aferente facturilor achitate 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”
privind valorile materiale procurate

Contul 227 “Crean\e pe termen scurt ale reprezint[ datoriile personalului fa\[ de ]ntre-
personalului” prindere la finele perioadei de gestiune.
Contul 227 “Crean\e pe termen scurt ale per- La contul 227 “Crean\e pe termen scurt ale
sonalului” este destinat generaliz[rii informa\iei personalului” pot fi deschise urm[toarele sub-
privind existen\a, formarea =i achitarea crean\elor conturi: 2271 “Crean\e pe termen scurt privind
lucr[torilor fa\[ de ]ntreprindere. retribuirea muncii”, 2272 “Crean\e pe termen scurt
Contul 227 “Crean\e pe termen scurt ale per- ale titularilor de avans”, 2273 “Crean\e pe termen
sonalului” este un cont de activ. }n debitul acestui scurt privind m[rfurile v]ndute in credit”, 2274
cont se reflect[ inregistrarea crean\elor pe termen “Crean\e pe termen scurt privind recuperarea daunei
scurt ale personalului fa\[ de ]ntreprindere, iar ]n materiale”, 2275 “Crean\e pe termen scurt ale
credit – achitarea sumelor crean\elor pe termen scurt personalului privind alte opera\ii”.
ale personalului. Soldul acestui cont este debitor =i Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
ale personalului se \ine pe fiecare debitor, feluri de
crean\e, termene de inregistrare =i achitare ale
acestora.
Contul 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Acordarea avansurilor personalului ]ntreprinderii
cont remunera\iilor 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”

100 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Acordarea (virarea) sumelor spre decontare 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

Reflectarea crean\elor personalului fa\[ de orga-


niza\iile de comer\ pentru m[rfurile v]ndute lui pe
credit fa\[ de care ]ntreprinderea joac[ rolul de
garant =i recupereaz[ integral organiza\iilor de
comer\ sumele creditului acordat cump[r[torilor
(salaria\ilor):
a) din mijloacele ]ntreprinderii 539 “Alte datorii pe termen scurt”

b) pe seama creditelor bancare (virate nemijlocit


organiza\iilor de comer\) 512 “Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i”
Reflectarea sumelor lipsurilor constatate ]n
perioada de gestiune =i recunoscute de persoanele
vinovate sau adjudecate de organele judiciare de la
acestea ce urmeaz[ s[ fie recuperate:
a) ]n perioada de gestiune curent[ 612 “Alte venituri opera\ionale”

b) ]n perioadele de gestiune ulterioare 422 “Venituri anticipate pe termen lung”


515 “Venituri anticipate ????”
Reflectarea sumelor ]mprumutului acordat
salaria\ilor ]ntreprinderii pentru construc\ia
locuin\elor =i ]n alte cazuri prev[zute de legisla\ie:
a) din mijloacele ]ntreprinderii 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”

b) pe seama creditelor bancare 512 “Credite bancare pe termen scurt pentru


salaria\i”
412 “Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i”
Reflectarea crean\elor personalului ]ntreprinderii
pentru serviciile comunale =i locative acordate 612 “Alte venituri opera\ionale”

Reflectarea crean\elor personalului fa\[ de al\i


creditori (pentru pensii alimentare =i alte titluri
executorii) 539 “Alte datorii pe termen scurt”

Reflectarea sumelor pl[tite ]n plus aferente


retribuirii muncii la finele perioadei de gestiune 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
Contul 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Achitarea crean\elor personalului prin:
a) re\inerea din salariu 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”

b) v[rsarea numerarului 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
102 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Trecerea sumelor spre decontare dup[ destina\ie 111 “Active nemateriale”
123 “Mijloace fixe”
211 “Materiale”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“
217 “M[rfuri”
712 “Cheltuieli comerciale”
713 “Cheltuieli generale =i administrative”
813 “Consumuri indirecte de produc\ie”

Restituirea sumelor spre decontare neutilizate 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
Recuperarea daunei materiale cauzate de c[tre
salariat ]ntreprinderii 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
Compensarea avansurilor acordate salaria\ilor ]n
limitele remunera\iilor calculate 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”

Contul 228 “Crean\e pe termen scurt privind acestora. Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[
veniturile calculate” suma crean\elor pe termen scurt aferente veniturilor
Contul 228 “Crean\e pe termen scurt privind calculate la finele perioadei de gestiune.
veniturile calculate” este destinat generaliz[rii La contul 228 “Crean\e pe termen scurt privind
informa\iei privind existen\a, inregistrarea =i veniturile calculate” pot fi deschise urm[toarele
achitarea crean\elor pe termen scurt cu o durat[ nu subconturi: 2281 “Crean\e pe termen scurt privind
mai mare de un an aferente veniturilor calculate arenda”, 2282 “Crean\e pe termen scurt privind
(arendei, dob]nzilor, redeven\elor, dividendelor dob]nzile =i redeven\ele calculate”, 2283 “Crean\e pe
calculate etc.). termen scurt privind dividendele calculate”, 2284
Contul 228 “Crean\e pe termen scurt privind “Crean\e pe termen scurt privind alte venituri”.
veniturile calculate” este un cont de activ. }n debitul Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
acestui cont se reflect[ inregistrarea crean\elor privind veniturile calculate se \ine pe fiecare debitor
privind veniturile calculate, iar ]n credit – achitarea =i pe termene de achitare.
Contul 228 “Crean\e pe termen scurt privind veniturile calculate”
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea crean\elor sub form[ de venituri
calculate din:
a) arenda curent[ 612 “Alte venituri opera\ionale”

b) arenda finan\at[ pe termen lung 622 “Venituri din activitatea financiar[”

c) dob]nzi calculate (aferente obliga\iunilor


procurate, cambiilor primite, ]mprumuturilor
acordate =i depozitelor) 621 “Venituri din activitatea de investi\ii”

d) dividende calculate (aferente ac\iunilor procurate


=i veniturilor din participarea ]n capitalul statutar
al altor ]ntreprinderi) 621 “Venituri din activitatea de investi\ii”
104 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 228 “Crean\e pe termen scurt privind veniturile calculate”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n vederea achit[rii
crean\elor pe termen scurt aferente veniturilor
calculate 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
Trecerea la cheltuieli a crean\elor compromise
privind veniturile calculate 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Contul 229 “Alte crean\e pe termen scurt” – achitarea lor. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ suma altor crean\e pe termen scurt la
Contul 229 “Alte crean\e pe termen scurt” este finele perioadei de gestiune.
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a, La contul 229 “Alte crean\e pe termen scurt” pot
inregistrarea =i achitarea datoriilor cu un termen nu fi deschise urm[toarele subconturi: 2291 “Crean\e
mai mare de un an aferente decont[rilor cu pe termen scurt ale companiilor de asigur[ri”, 2292
cump[r[torii de produse, beneficiari de lucr[ri =i “Crean\e pe termen scurt ale organelor de asigur[ri
servicii, cu al\i debitori, precum =i opera\iilor care sociale”, 2293 “Crean\e pe termen scurt privind
nu au fost reflectate ]n alte conturi de crean\e pe preten\iile ]naintate =i recunoscute”, 2294 “Crean\e
termen scurt. pe termen scurt privind alte opera\ii”.
Contul 229 “Alte crean\e pe termen scurt” este Eviden\a analitic[ a altor crean\e pe termen scurt
un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ se \ine pe fiecare debitor, termene de apari\ie a
inregistrarea crean\elor pe termen scurt, iar ]n credit acestora.
Contul 229 “Alte crean\e pe termen scurt” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea datoriilor companiilor de asigur[ri
privind sumele desp[gubirii de asigurare cuvenite
]ntreprinderii:
a) pentru salaria\i =i bunurile asigurate 612 “Alte venituri opera\ionale”
b) rezultate din calamit[\ile naturale 623 “Venituri excep\ionale”
Reflectarea sumelor preten\iilor ???? acceptate, de
furnizori =i antreprenori sau adjudecate de judecat[,
care urmeaz[ s[ fie recuperate 612 “Alte venituri opera\ionale”
Calcularea amenzilor, penalit[\ilor desp[gubirilor
cuvenite de la cump[r[tori =i clien\i din cauza
nerespect[rii clauzelor prev[zute ]n contractele
]ncheiate 612 “Alte venituri opera\ionale”

Contul 229 “Alte crean\e pe termen scurt” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Stingerea altor crean\e pe termen scurt 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
Trecerea ]n cont a sumelor aferente decont[rilor cu
organele de asigur[ri sociale 533 “Datorii privind asigur[rile”
Recuperarea de c[tre organele asigur[rilor sociale
a sumelor pl[tite ]n plus conform rezultatelor
decont[rilor definitive 242 “Cont de decontare”

Trecerea la pierderi altor crean\e pe termen scurt


compromise 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
106 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

GRUPA 23 “INVESTI|II PE TERMEN SCURT” nelegate” este destinat generaliz[rii informa\iei


Grupa 23 “Investi\ii pe termen scurt” cuprinde privind existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen
urm[toarele conturi sintetice: 231 “Investi\ii pe scurt ale ]ntreprinderilor ]n p[r\ile nelegate.
termen scurt ]n p[r\i nelegate”, 232 “Investi\ii pe Contul 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i
termen scurt ]n p[r\i legate”, 233 “Diminuarea valorii nelegate” este un cont de activ. }n debitul acestui cont
investi\iilor pe termen scurt”. Modul de raportare a se reflect[ valoarea investi\iilor pe termen scurt
investi\iilor ]n grupa investi\iilor pe termen scurt ]n procurate, precum =i calcularea diferen\ei p]n[ la
p[r\i legate =i nelegate, componen\a =i regulile valoarea nominal[ a titlurilor de valoare re-
corect[rii valorii acestora se reglementeaz[ de cuperabile, iar ]n credit – valoarea de bilan\ a
prevederile S.N.C. 24 “Publicitatea informa\iei investi\iilor pe termen scurt ie=ite =i casarea diferen\ei
privind p[r\ile legate”, S.N.C. 25 “Contabilitatea care dep[=e=te valoarea nominal[ a titlurilor de
investi\iilor”, S.N.C. 27 “Rapoartele financiare valoare recuperabile. Soldul acestui cont este debitor
consolidate =i contabilitatea investi\iilor la ]n- =i reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen scurt
treprinderiile-fiice”, S.N.C. 28 “Contabilitatea ]n p[r\ile nelegate la finele perioadei de gestiune.
investi\iilor ]n ]ntreprinderile asociate”, S.N.C 31 La contul 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i
“Reflectarea ]n rapoartele financiare a participa\iilor nelegate” pot fi deschise urm[toarele subconturi:
]n ]ntreprinderile mixte”. Soldul conturilor din 2311 “Obliga\iuni =i alte titluri de valoare”, 2312
aceast[ grup[ la finele perioadei de gestiune se “Depozite”, 2313 “Titluri de valoare cu lichiditate
reflect[ ]n subcapitolul 2.3. “Investi\ii pe termen ]nalt[”, 2314 “}mprumuturi acordate”, 2315 “Alte
scurt” al bilan\ului contabil. investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”.
Contul 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i Eviden\a analitic[ a investi\iilor pe termen scurt
nelegate” ]n p[r\i nelegate se \ine pe tipuri =i clase de investi\ii,
Contul 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i pe emiten\i sau ]ntreprinderi ]n capitalul c[rora s]nt
investite mijloacele, pe termene de stingere etc.
Contul 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de intrare a investi\iilor pe
termen scurt (obliga\iuni, titluri de valoare cu
lichiditate ]nalt[, depozite, ]mprumuturi acordate)
procurate de la p[r\i nelegate ]n cazul:
a) achit[rii nemijlocite 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) achit[rii ulterioare 539 “Alte datorii pe termen scurt”

c) prin schimbul cu investi\ii sau active ale


]ntreprinderii 229 “Alte crean\e pe termen scurt”

d) titlurilor de valoare achitate anterior pentru care


nu au fost primite documente ce confirm[ dreptul
de proprietate 229 “Alte crean\e pe termen scurt”

Calcularea bugetului impozitului pe opera\ii cu


titluri de valoare la procurarea acestora 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

Calcularea sumei diferen\ei p]n[ la valoarea


nominal[ a titlurilor de valoare recuperabile
procurate aferente perioadei de gestiune curente 612 “Alte venituri opera\ionale”

Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii


pe termen scurt 131 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate”
108 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Trecerea la cheltuieli a valorii investi\iilor pe termen
scurt ie=ite 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Restituirea de c[tre persoanele juridice =i fizice a


]mprumuturilor pe termen scurt acordate anterior
acestora 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 Cont valutar”
Trecerea investi\iilor pe termen scurt ]n investi\ii
pe termen lung 131 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate”

Trecerea la cheltuieli a sumei diferen\ei ce dep[=e=te


valoarea nominal[ a titlurilor de valoare pe termen
scurt aferente perioadei de gestiune curente 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a investi\iilor


pe termen scurt care nu pot fi achitate (restituite) 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
Contul 232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i valoarea nominal[ a titlurilor de valoare recuperabile
legate” pe termen scurt. Soldul acestui cont este debitor =i
Contul 232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen scurt ]n
legate” este destinat generaliz[rii informa\iei privind p[r\i legate la finele perioadei de gestiune.
existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen scurt ]n La contul 232 “Investi\ii pe termen scurt ]n
p[r\i legate. p[r\i legate” pot fi deschise urm[toarele sub-
Contul 232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i conturi: 2321 “Investi\ii pe termen scurt ]n
legate” este un cont de activ. }n debitul acestui cont ]ntreprinderi-fiice”, 2322 “Investi\ii pe termen
se reflect[ valoarea de intrare a investi\iilor pe termen scurt ]n ]ntreprinderi asociate”, 2323 “Investi\ii pe
scurt ]n p[r\i legate procurate, precum =i calcularea termen scurt ]n alte p[r\i legate”.
suplimentar[ a diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ Eviden\a analitic[ a investi\iilor pe termen
a titlurilor de valoare recuperabile pe termen scurt, scurt ]n p[r\i legate se \ine pe feluri =i clase, pe
iar ]n credit – valoarea de bilan\ a investi\iilor pe emiten\i =i ]ntreprinderi ]n capitalul c[rora s]nt
termen scurt ie=ite =i casarea diferen\ei ce dep[=e=te plasate mijloace, pe termene de achitare a acestora
etc.
Contul 232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Reflectarea valorii de intrare a investi\iilor pe
termen scurt procurate (obliga\iuni, titluri de
valoare cu lichiditate ]nalt[, depozite, ]mprumuturi
acordate) de la p[r\i legate:

a) ]n cazul achit[rii nemilocite 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
b) ]n cazul reflect[rii anticipate a datoriior
c) prin schimbul cu alte investi\ii sau active ale 522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\i legate”
]ntreprinderii
223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”
Calcularea la buget a impozitului pe opera\iile cu
titlurile de valoare 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

110 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Calcularea diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a
titlurilor de valoare recuperabile pe termen scurt
procurate aferente perioadei de gestiune curente 612 “Alte venituri opera\ionale”

Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii


pe termen scurt 131 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate”
132 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate”

Contul 232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Trecerea la cheltuieli a valorii investi\iilor pe termen
scurt la ie=irea acestora (v]nzare, schimb) 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Restituirea ]mprumuturilor pe termen scurt


acordate anterior 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
Trecerea investi\iilor pe termen scurt ]n investi\ii
pe termen lung 132 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate”

Trecerea la cheltuieli a sumei diferen\ei ce dep[=e=te


valoarea nominal[ a titlurilor de valoare re-
cuperabile pe termen scurt datorate aferente
perioadei de gestiune curente 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a investi\iilor


pr termen scurt care nu pot fi primite (restituite) 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Contul 233 “Diminuarea valorii investi\iilor pe cazul reevalu[rii acestora, iar ]n debit – casarea
termen scurt” sumelor de diminuare a investi\iilor pe termen scurt
Contul 233 “Diminuarea valorii investi\iilor pe ]n cazul ie=irii =i raportarea sumelor de dep[=ire a
termen scurt” este destinat generaliz[rii informa\iei valorii reevaluate ]n estimarea anterioar[. Soldul
privind diminuarea valorii investi\iilor pe termen acestui cont este creditor =i reprezint[ suma de
scurt ]n urma reevalu[rii acestora (sau la trecerea lor diminuare a valorii investi\iilor pe termen scurt la
]n grupa investi\iilor pe termen lung). finele perioadei de gestiune =i se reflect[ ]n activul
Contul 233 “Diminuarea valorii investi\iilor pe bilan\ului cu semnul minus.
termen scurt” este un cont de regularizare, de pasiv. Eviden\a analitic[ a sumelor de diminuare a
}n creditul acestui cont se ]nregistreaz[ sumele de valorii investi\iilor pe termen scurt se \ine pe feluri
diminuare a valorii ]n investi\iile pe termen scurt ]n de investi\ii, clase =i emiten\i.

Contul 233 “Diminuarea valorii investi\iilor pe termen scurt”


se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iei economice Debitul contului


Reflectarea sumei diminu[rii valorii de intrare sau
reevaluate a investi\iilor pe termen scurt 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

112 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 233 “Diminuarea valorii investi\iilor pe termen scurt”


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Casarea a sumelor de diminuare a valorii in-
vesti\iilor pe termen scurt ie=ite 612 “Alte venituri opera\ionale”

Reflectarea sumelor de majorare a valorii reevaluate


a investi\iilor pe termen scurt ]n limite valorii de
intrare a acestora 612 “Alte venituri opera\ionale”

GRUPA 24 «MIJLOACE B{NE+TI» b[ne=ti ]n casieria ]ntreprinderii ]n valut[ na\ional[


Grupa 24 «Mijloace b[ne=ti» cuprinde ur- =i valut[ str[in[, iar ]n credit - cheltuielile mijloacelor
m[toarele conturi sintetice: 241 «Casa», 242 «Cont b[ne=ti din casierie ]n baza documentelor justificative
de decontare», 243 «Cont valutar», 244 «Conturi ]ntocmite. Soldul acestui cont este debitor =i
speciale la b[nci», 245 «Transferuri b[ne=ti ]n reprezint[ numerarul existent ]n casieria ]n-
expedi\ie», 246 «Documente b[ne=ti». Soldul treprinderii la finele perioadei de gestiune.
conturilor din aceast[ grup[ la finele perioadei de La contul 241 «Casa» pot fi deschise urm[toarele
gestiune se reflect[ ]n subcapitolul 2.4 «Mijloace subconturi: 2411 «Casa ]n valut[ na\ional[», 2412
«Casa ]n valut[ str[in[», 2413 «Mijloace b[ne=ti ]n
b[ne=ti» al bilan\ului contabil.
numerar legate». Subcontul 2413 «Mijloace b[ne=ti
Contul 241 «Casa» ]n numerar legate» se deschide ]n cazurile sechestr[rii
Contul 241 «Casa» este destinat generaliz[rii numerarului din casieria ]ntreprinderii, bloc[rii,
informa\iei privind existen\a =i mi=carea mijloacelor gaj[rii banilor =i ]n alte cazuri similare.
b[ne=ti ]n valuta na\ional[ =i valut[ str[in[ ]n Pentru reflectarea distinct[ a mi=c[rii nu-
casieriile ]ntreprinderii. merarului ]n valut[ str[in[ la ]ntreprindere registrul
Contul 241 «Casa» este un cont de activ. }n debitul de cas[ =i documentele primare se \in separat pe
acestui cont se ]nregistreaz[ ]ncas[rile mijloacelor fiecare tip de valut[.
Contul 241 «Casa» se crediteaz[ prin debitul urmatoarelor conturi
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n casierie:
a) din conturile de decontare =i valutar ale
]ntreprinderii 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) din v]nzarea produselor, m[rfurilor, prestarea


serviciilor (f[r[ TVA =i accize) 611 “Venituri din v]nz [ri”
c) din v]nzarea altor active curente (f[r[ TVA =i
accize) 612 “Alte venituri opera\ionale”

d) din v]nzarea activelor pe termen lung (f[r[ TVA


=i accize) 621 “Venituri din activitatea de investi\ii”
e) sub form[ de amenzi, penalit[\i, desp[gubiri 612 “Alte venituri opera\ionale”

f) sub forma restituirii pierderilor rezultate


din situa\iile excep\ionale 623 “Venituri excep\ionale”
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n vederea achit[rii
crean\elor pe termen scurt:
a) aferente facturilor comerciale ale p[r\ilor nelegate 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
b) ale p[r\ilor legate
223 “Crean\e pe termen scurt ale p [r\ilor legate”

114 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
c) ale personalului ]ntreprinderii 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

d) ale altor debitori 228 «Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate»
229 ”Alte crean\e pe termen scurt»

}ncasarea sumelor TVA =i accizelor la realizarea ac-


tivelor curente =i pe termen lung cu plat[ ne-
mijlocit[ 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”
}ncasarea aporturilor fondatorilor ]n capitalul
statutar dup[ ]nregistrarea de stat a acestuia 313 «Capital nev[rsat»

Primirea ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt


de la persoane juridice =i fizice 413 “}mprumuturi pe termen lung”
513 “}mprumuturi pe termen scurt”
Primirea creditelor bancare pe termen lung =i scurt 411 «Credite bancare pe termen lung»
412 «Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
512 «Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i»

Reflectarea valorii ac\iunilor proprii realizate,


r[scump[rate anterior de la ac\ionari la pre\uri de
v]nzare 314 «Capital retras»
Restituirea avansurilor acordate anterior 136 «Avansuri pe termen lung acordate»
224 «Avansuri pe termen scurt acordate»

Reflectarea sumelor avansurilor pe termen scurt =i


lung primite 424 «Avansuri pe termen lung primite»
523 «Avansuri pe termen scurt primite»
}ncasarea mijloacelor cu destina\ie special[ 423 “Finan\[ri =i incas[ri cu destina\ie special[”

Recuperarea de c[tre organele de asigur[ri sociale


a sumelor pl[tite ]n plus conform rezultatelor de-
cont[rilor definitive 229 “Alte crean\e pe termen scurt”
}nregistrarea excedentului de cas[ constatat cu
ocazia inventarierii casieriei 612 “Alte venituri opera\ionale”

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente soldului numerarului valutar ]n casierie 622 “Venituri din activitatea financiar[”
Reflectarea mijloacelor b[ne=ti blocate, sechestrate,
gajate =i a altor disponibilit[\i b[ne=ti legate ]n
casierie 241 “Casa”

Contul 241 «Casa» se crediteaz [ prin debitul urmatoarelor conturi


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Achitarea datoriilor:
a) personalului (privind retribuirea
muncii, avansurile spre decontare, deponen\ii) 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”
116 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
b) privind opera\iile comerciale 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

V[rsarea mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ =i


str[in[ ]n contul de decontare sau valutar 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
Eliberarea din casierie a sumelor spre decontare,
acordarea ]mprumuturilor personalului 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului

Achitarea ]n numerar a activelor pe termen lung =i


curente procurate, precum =i a cheltuielilor de
procurare a lor
111 “Active nemateriale”
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»
131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate»
211 “Materiale”
212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”
231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”
232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate”
Reflectarea sumelor TVA =i accizelor pl[tite privind
stocurile de m[rfuri =i materiale procurate =i 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat”
serviciile primite la plata nemijlocit[

Acordarea avansurilor personalului ]ntreprinderii


]n contul remunera\iilor
227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
Achitarea datoriei privind:

a) creditele bancare pe termen lung =i scurt


411 «Credite bancare pe termen lung»
412 «Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
512 «Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i»
b) ]mprumuturile pe termen lung =i scurt
413 «}mprumuturi pe termen lung»
513 «}mprumuturi pe termen scurt»
c) avansurile primite anterior
424 “Avansuri pe termen lung primite”
523 “Avansuri pe termen scurt primite”
d) dividendele calculate, precum =i alte datorii
537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”
539 “Alte datorii pe termen scurt”

118 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Acordarea avansurilor ]n numerar din casierie 224 “Avansuri pe termen scurt acordate”

Reflectarea valorii ac\iunilor proprii r[scump[rate


de la ac\ionari la valoarea de pia\[ 314 “Capital retras”

Achitarea din casierie pentru serviciile aferente

a) consumurilor indirecte din produc\iile de baz[ 813 “Consumuri indirecte de produc\ie”

b) cheltuielilor generale =i administrative 713 “Cheltuieli generale =i administrative”

c) cheltuielilor comerciale 712 “Cheltuieli comerciale”

Achitarea diverselor cheltuieli aferente perioadelor


viitoare 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
251 “Cheltuieli anticipate curente”

Restituirea mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu


destina\ie special[ neutilizate, anterior primite 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[»

Achitarea ]n numerar a diverselor documente


b[ne=ti 246 “ Documente b[ne=ti”

Achitarea cheltuielilor provenite din calamit[\i


naturale 723 “Pierderi excep\ionale”

Achitarea pentru arenda pe termen lung a activelor 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»

Pl[tirea dividendelor sub form[ de avansuri 334 “Dividende pl[tite ]n avans”

Depunerea mijloacelor b[ne=ti pentru ]nregistrarea


lor ulterioar[ ]n contul de decontare sau ]n alt cont
al ]ntreprinderii 245 “Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie”

Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile


aferente soldurilor numerarului ]n valut[ 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare”

Reflectarea lipsurilor de mijloace b[ne=ti ]n casierie


constatate la inventariere 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Anularea sechestrului sau deblocarea numerarului 241 “Casa”

Contul 242 “Cont de decontare” b[ne=ti din contul de decontare. Soldul acestui cont
este debitor =i reprezint[ existen\a mijloacelor
Contul 242 “Cont de decontare” este destinat b[ne=ti ]n contul de decontare la finele perioadei de
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea gestiune.
mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ ]nregistrate La contul 242 “Cont de decontare” pot fi deschise
]n contul de decontare al ]ntreprinderii la banc[. urm[toarele subconturi: 2421 “Mijloace b[ne=ti
Contul 242 “Cont de decontare” este un cont de nelegate”, 2422 “Mijloace b[ne=ti legate”.
activ. }n debitul lui se reflect[ ]ncasarea mijloacelor Subcontul 2422 “Mijloace b[ne=ti legate” este
b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ ]n contul de decontare al destinat eviden\ei distincte a mijloacelor b[ne=ti
]ntreprinderii, ]n credit - utilizarea mijloacelor sechestrate, blocate, gajate.
120 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 242 “Cont de decontare” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
}nregistrarea mijloacelor b[ne=ti la achitarea
nemijlocit[:
a) din v]nzarea produselor, m[rfurilor, prestarea
serviciilor (f[r[ TVA =i accize)
611 «Venituri din v]nz[ri»
b) din v]nzarea altor active curente (f[r[ TVA =i
accize)
612 «Alte venituri opera\ionale»
c) din v]nzarea activelor pe termen lung (f[r[ TVA
=i accize)
621 «Venituri din activitatea de investi\ii»
d) sub form[ de amenzi, penalit[\i, desp[gubiri,
pl[\i de arend[ ]n cazul arendei curente
612 «Alte venituri opera\ionale»
e) sub form[ de pl[\i de arend[ ]n cazul arendei
finan\ate, dob]nzi =i redeven\e
622 «Venituri din activitatea financiar[»
f) sub form[ de recuper[ri ale pierderilor rezultate
din situa\iile excep\ionale
623 «Venituri excep\ionale»
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti prin achitarea
crean\elor aferente:
a) facturilor comerciale 221 «Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale»
b) personalului (privind retribuirea muncii,
m[rfurile v]ndute pe credit, recuperarea daunei
materiale =i alte opera\ii) 223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
c) veniturilor calculate (privind arenda, dob]nzile
calculate =i redeven\ele, dividendele =i alte venituri
calculate) 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
d) altor opera\ii 228 «Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate»
134 «Crean\e pe termen lung»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»
}ncasarea sumelor TVA =i accizelor la v]nzarea
activelor curente =i pe termen lung cu plata
nemijlocit[ 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti din casieria ]n-
treprinderii 241 “Casa”
}nregistrarea ]n contul de decontare a mijloacelor
acredi-tivului sau a carnetelor de cecuri cu limit[
de sum[ neutilizate 244 «Conturi speciale la b[nci»
Reflectarea mijloacelor primite la achitarea crean\ei
de c[tre buget 225 «Crean\e pe termen scurt privind decont[rile
cu bugetul»
}nregistrarea mijloacelor primite sub form[ de
aporturi ale fondatorilor =i altor participan\i ]n
capitalul statutar 311 «Capital statutar»
313 «Capital nev[rsat»
Reflectarea valorii ac\iunilor proprii v]ndute,
r[scump[rate anterior de la ac\ionari la pre\uri de
v]nzare 314 «Capital retras»
122 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
}nregistrarea ]n contul de decontare a:
a) creditelor bancare
- pe termen lung =i scurt - pentru ]ntreprindere 411 «Credite bancare pe termen lung»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
- pe termen lung =i scurt - pentru salaria\i 412 «Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i»
512 «Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i»
- ]n contul scont[rii cambiilor 411 «Credite bancare pe termen lung»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
b) ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt 413 «}mprumuturi pe termen lung»
513 «}mprumuturi pe termen scurt»
Rambursarea ]mprumuturilor acordate anterior
altor persoane fizice =i juridice =i mijloacelor
depozitelor 131 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate”
231 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate»
Recuperarea de c[tre organele de asigur[ri sociale,
companiile de asigur[ri a sumelor pl[tite ]n plus
conform rezultatelor decont[rilor definitive 229 «Alte crean\e pe termen scurt»
Trecerea ]n cont a mijloacelor b[ne=ti ]n expedi\ie 245 «Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie»
Depunerea mijloacelor ]n contul de decontare a
sumelor spre decontare neutilizate 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
}ncasarea mijloacelor sub form[ de dota\ii din buget
=i fonduri extrabugetare, ]ncas[ri cu destina\ie
special[ de la sponsori 622 «Venituri din activitatea financiar[»
}nregistrarea mijloacelor primite ]n baza co-
ntractelor privind neantrenarea ]n concuren\[ 622 «Venituri din activitatea financiar[»
Primirea mijloacelor sub form[ de subven\ii din
buget de c[tre ]ntreprinderile de stat 342 «Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat»
}ncasarea mijloacelor rezultate din ie=irea ac\iunilor,
obliga\iunilor, altor titluri de valoare 223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»
Restituirea avansurilor anterior acordate 136 «Avansuri pe termen lung acordate»
224 “Avansuri pe termen scurt acordate”
}nregistrarea mijloacelor sub form[ de avansuri pe
termen scurt =i lung primite 424 «Avansuri pe termen lung primite»
523 «Avansuri pe termen scurt primite»
}ncasarea mijloacelor de finan\[ri cu destina\ie 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[»
special[
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti la v]nzarea valutei 229 «Alte crean\e pe termen scurt»
Reflectarea sechestr[rii, bloc[rii mijloacelor b[ne=ti
]n contul de decontare 242 «Cont de decontare»
}ncasarea eronat[ a mijloacelor b[ne=ti ]n contul
de decontare 539 «Alte datorii pe termen scurt»
124 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 242 «Cont de decontare» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Achitarea datoriilor:

a) p[r\ilor nelegate privind opera\iile comerciale 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»

b) p[r\ilor legate 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

c) bugetului 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul»

d) fondului social, organelor sindicale, companiilor


de asigur[ri 533 «Datorii privind asigur[rile»

e) privind pl[\ile extrabugetare 536 “Datorii privind pl[\ile extrabugetare”

f) altor creditori 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»


426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

Achitarea nemijlocit[ a cheltuielilor de procurare a


activelor curente =i pe termen lung (taxe vamale,
asigurarea ]nc[rc[turilor ]n expedi\ie, comisioane etc.) 111 “Active nemateriale”
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»
131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate»
211 “Materiale”
212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”
231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”
232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate”

Reflectarea sumelor TVA =i accizelor virate privind


stocurile de m[rfuri =i materiale procurate =i
serviciile primite la plata nemijlocit[ 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat”

Eliberarea mijloacelor b[ne=ti din contul de


decontare ]n casierie 241 “Casa”

Plasarea mijloacelor b[ne=ti ]n investi\ii pe termen 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
lung =i scurt ]n p[r\i nelegate =i legate 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate»
231 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate»
232 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate»

126 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Achitarea:
a) creditelor bancare pe termen lung =i scurt 411 «Credite bancare pe termen lung»
412 «Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
512 «Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i»
b) ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt 413 «}mprumuturi pe termen lung»
513 «}mprumuturi pe termen scurt»
c) datoriilor fondatorilor =i altor participan\i
aferente dividendelor calculate 537 «Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i»
d) datoriilor privind remunera\iile calculate
personalului ]ntreprinderii prin transferarea
mijloacelor pe conturile acestora ]n b[nci =i oficii
po=tale 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
Restituirea sumelor avansurilor neutilizate primite
anterior 424 «Avansuri pe termen lung primite»
523 «Avansuri pe termen scurt primite»
Achitarea valorii serviciilor, lucr[rilor aferente
cheltuielilor anticipate pe termen lung =i scurt 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»
251 «Cheltuieli anticipate curente»251 «Cheltuieli
anticipate curente»
Deschiderea acreditivelor, carnetelor de cecuri cu
limit[ de sum[, cump[rarea cartelelor de credit =i
magnetice 244 «Conturi speciale la b[nci»
Achitarea pentru procurarea documentelor b[ne=ti 246 «Documente b[ne=ti»
Acordarea avansurilor pe termen lung =i scurt 136 «Avansuri pe termen lung acordate»
224 «Avansuri pe termen scurt acordate»
Achitarea pentru arenda pe termen lung a activelor 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»
Achitarea ac\iunilor proprii r[scump[rate de la
ac\ionari la valoarea de pia\[ 314 «Capital retras»
Acordarea avansurilor ]n contul retribu\iilor 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
Virarea mijloacelor prin mandat po=tal persoanelor 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
delegate
Virarea pl[\ilor ]n avans bugetului pe parcursul
perioadei de gestiune 225 «Crean\e pe termen scurt privind decont[rile
cu bugetul»
Restituirea mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu
destina\ie special[ neutilizate, primite anterior 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[»
Restituirea subven\iilor de stat neutilizate 342 «Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat»
Achitarea serviciilor prestate de telecomunica\ii,
b[nci, serviciilor de audit =i juridice, dob]nzilor
aferente ]mprumuturilor restante =i sanc\iunilor
privind acestea 713 «Cheltuieli generale =i administrative»
Achitarea amenzilor, penalit[\ilor, desp[gubirilor 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»
Cump[rarea mijloacelor b[ne=ti valutare 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

128 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Achitarea cheltuielilor aferente emisiunii titlurilor
de valoare 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Anularea eronat[ a mijloacelor din contul de


decontare 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

Anularea sechestr[rii, deblocarea mijloacelor


b[ne=ti ]n contul de decontare 242 «Cont de deconta

Contul 243 «Cont valutar» jloacelor b[ne=ti ]n valut[ str[in[, iar ]n credit -
Contul 243 «Cont valutar» este destinat ge- utilizarea acestora.
neraliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a
mijloacelor b[ne=ti ]n valute str[ine ]n conturile mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ str[in[ la finele
valutare la b[ncile de pe teritoriul Republicii perioadei de gestiune.
Moldova =i din str[in[tate.
La contul 243 «Cont valutar» pot fi deschise
Modul de efectuare a opera\iilor ]n valut[ str[in[
=i de reflectare a diferen\elor de curs valutar este urm[toarele subconturi: 2431 «Conturi valutare ]n
reglementat de prevederile S.N.C. 21 «Efectele \ar[», 2432 «Conturi valutare ]n str[in[tate», 2433
varia\iilor cursurilor valutare». «Mijloace valutare legate».
Contul 243 «Cont valutar» este un cont de activ. Eviden\a analitic[ se \ine pe fiecare tip de valut[
}n debitul acestui cont se reflect[ ]ncasarea mi- str[in[ recalculat[ ]n valut[ na\ional[.
Contul 243 «Cont valutar» se debiteaz[ prin creditul urm[ toarelor conturi
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
}nregistrarea mijloacelor b[ ne=ti la achitarea
nemijlocit[ :

a) din v]nzarea produselor, m[ rfurilor, prestarea


serviciilor (f[ r[ TVA =i accize) 611 «Venituri din v]nz[ ri»

b) din v]nzarea altor active curente (f[ r[ TVA =i


accize) 612 «Alte venituri opera\ionale»

c) din v]nzarea activelor pe termen lung (f[ r[ TVA


=i accize) 621 «Venituri din activitatea de investi\ii»

d) sub form[ de amenzi, penalit[ \i, desp[ gubiri,


pl[ \i de arend[ ]n cazul arendei curente 612 “Alte venituri opera\ionale»

e) sub form[ de pl[ \i de arend[ ]n cazul arendei


finan\ate, dob]nzi =i redeven\e 622 «Venituri din activitatea financiar[ »

f) sub form[ de recuper[ ri ale pierderilor rezultate


din situa\iile excep\ionale 623 «Venituri excep\ionale»

}ncasarea mijloacelor b[ ne=ti prin achitarea


crean\elor aferente:
a) facturilor comerciale 221 «Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale»
223 «Crean\e pe termen scurt ale p[ r\ilor legate»
b) personalului (privind m[ rfurile v]ndute ]n
credit, recuperarea daunei materiale =i alte opera\ii) 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

130 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
c) veniturilor calculate (arendei, dob]nzilor
calculate =i redeven\elor, dividendelor =i altor
venituri calculate) 228 «Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate»
d) altor opera\ii 134 «Crean\e pe termen lung»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»

}ncasarea sumelor TVA =i accizelor la v]nzarea


activelor curente =i pe termen lung cu achitarea
nemijlocit[ 534 “Datorii privind decont[ rile cu bugetul”

}ncasarea mijloacelor b[ ne=ti ]n contul valutar din


casieria ]ntreprinderii 241 “Casa”

}nregistrarea ]n contul valutar a mijloacelor


acreditivului neutilizat 244 «Conturi speciale la b[ nci»

Trecerea ]n cont a mijloacelor b[ ne=ti valutare ]n


expedi\ie 245 «Transferuri b[ ne=ti ]n expedi\ie»

}nregistrarea mijloacelor primite sub form[ de


aporturi ale fondatorilor =i altor participan\i ]n
capitalul statutar 311 «Capital statutar»
313 «Capital nev[ rsat»

}nregistrarea creditelor bancare =i ]mprumuturilor


pe termen lung =i scurt ]n valut[ str[ in[ 411 «Credite bancare pe termen lung»
413 «}mprumuturi pe termen lung»
511 Credite bancare pe termen scurt»
513 «}mprumuturi pe termen scurt»

}ncasarea mijloacelor rezultate din ie=irea ac\iunilor,


obliga\iunilor, altor titluri de valoare 223 «Crean\e pe termen scurt ale p[ r\ilor legate»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»

Restituirea avansurilor transferate anterior 136 «Avansuri pe terman lung acordate»


224 «Avansuri pe termen scurt acordate»

}nregistrarea mijloacelor sub form[ de avansuri pe 424 «Avansuri pe termen lung primite»
termen scurt =i lung primite 523 «Avansuri pe termen scurt primite»

}ncasarea mijloacelor cu destina\ie special[ 423 “Finan\[ ri =i ]ncas[ ri cu destina\ie special[ ”

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente soldurilor mijloacelor valutare 622 “Venituri din activitatea financiar[ ”

Cump[ rarea mijloacelor b[ ne=ti valutare 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

}ncasarea gre=it[ a mijloacelor b[ ne=ti ]n contul


valutar 539 «Alte datorii pe termen scurt»

Reflectarea sechestr[ rii, bloc[ rii mijloacelor b[


ne=ti ]n contul valutar 243 «Cont valutar»

132 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 243 «Cont valutar» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Achitarea datoriilor:

a) privind opera\iile comerciale ale p[r\ilor


nelegate 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

b) p[r\ilor legate 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul»

c) bugetului 533 «Datorii privind asigur[rile»

d) fondului social, organelor sindicale, companiilor


de asigur[ri 536 ”Datorii privind pl[\ile extrabugetare”

f) privind pl[\ile extrabugetare 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»


426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
e) altor creditori 539 «Alte datorii pe termen scurt»

Reflectarea sumelor TVA =i accizelor transferate


aferente valorilor ]n m[rfuri =i materiale procurate
=i serviciilor primite la achitarea nemijlocit[ 226 “Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat”

}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n casierie din contul


valutar 241 “Casa”

Achitarea:
a) creditelor bancare ]n valut[ str[in[ pe termen
lung =i scurt 411 «Credite bancare pe termen lung»
412 «Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
512 «Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i»

b) ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt ]n valut[


str[in[ 513 «}mprumuturi pe termen scurt»
413 «}mprumuturi pe termen lung»

Plasarea mijloacelor b[ne=ti ]n investi\ii pe termen


lung =i scurt ]n p[r\i nelegate =i nelegate 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate»
231 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate»
232 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate»

134 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Achitarea nemijlocit[ a cheltuielilor de procurare
a activelor curente =i pe termen lung (taxe vamale,
asigurarea ]nc[rc[turilor ]n expedi\ie, comisioane
=i altele) 111 “Active nemateriale”
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»
131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate»
211 “Materiale”
212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”
231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”
232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate”

Deschiderea acreditivelor, cartelelor de credit =i


magnetice 244 «Conturi speciale la b[nci»

Acordarea avansurilor pe termen lung =i scurt 136 «Avansuri pe termen lung acordate»
224 «Avansuri pe termen scurt acordate»

Achitarea ac\iunilor proprii r[scump[rate de la


ac\ionari la valoarea de pia\[ 314 «Capital retras»

Virarea pl[\ilor ]n avans la buget ]n cursul anului


de gestiune 225 «Crean\e pe termen scurt privind decont[rile
cu bugetul»
Achitarea valorii serviciilor, lucr[rilor aferente
cheltuielilor anticipate 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»
251 «Cheltuieli anticipate curente»

Achitarea cheltuielilor aferente emisiunii titlurilor


de valoare 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Virarea mijloacelor prin mandat po=tal persoanelor


delegate 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

Achitarea pentru arenda pe termen lung a activelor 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»

Achitarea pentru procurarea documentelor b[ne=ti 246 «Documentele b[ne=ti»

V]nzarea mijloacelor b[ne=ti valutare 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

Restituirea:
a) mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie
special[ neutilizate, primite anterior 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[»

b) subven\iilor de stat neutilizate 342 «Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat»

136 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Achitarea cheltuielilor aferente cump[r[rii mi-
jloacelor b[ne=ti valutare 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare”

Achitarea amenzilor, penalit[\ilor, desp[gubirilor 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavora-


bile aferente soldului mijloacelor valutare ]n contul
valutar 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare”

Reflectarea anul[rii sechestrului, debloc[rii


mijloacelor b[ne=ti ]n contul valutar 243 «Cont valutar»

Anularea eronat[ a mijloacelor b[ne=ti din contul


valutar 229 «Alte crean\e pe termen scurt»
Contul 244 «Conturi speciale la b[nci» iar ]n credit - utilizarea mijloacelor b[ne=ti. Soldul
Contul 244 «Conturi speciale la b[nci» este acestui cont este debitor =i reprezint[ soldul
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a mijloacelor b[ne=ti neutilizate, ]nregistrate ]n
=i mi=carea mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ =i acreditive, carnete de cecuri cu limit[ de sum[,
str[in[, aflate pe teritoriul \[rii =i peste hotare ]n cartele de credit =i magnetice la finele perioadei de
acreditive, carnete de cecuri cu limit[ de sum[, gestiune.
cartele de credit =i magnetice. La contul 244 «Conturi speciale la b[nci» pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 2441 «Acreditive»,
Contul 244 «Conturi speciale la b[nci» este un 2442 «Carnete de cecuri cu limit[ de sum[», 2443
cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ «Mijloace pe cartele de credit =i magnetice».
]ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n conturile speciale la Evidenta existen\ei =i mi=c[rii mijloacelor ]n
b[nci (deschiderea acreditivelor, carnetelor de cecuri valut[ str[in[ se \ine distinct ]n contul 244 «Conturi
cu limit[ de sum[, cartelelor de credit =i magnetice), speciale la b[nci».
Contul 244 «Conturi speciale la b[nci» se debiteaz[ prin creditul urmatoarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Deschiderea acreditivelor, carnetelor de cecuri cu
limit[ de sum[, cartelelor magnetice =i de credit pe
seama:

a) mijloacelor b[ne=ti proprii 242 «Cont de decontare»


243 «Cont valutar»
b) creditelor bancare pe termen scurt 511 «Credite bancare pe termen scurt»

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente soldurilor mijloacelor valutare ]nregistrate
]n acreditive, cartele magnetice =i de credit 622 «Venituri din activitatea financiar[»
Contul 244 «Conturi speciale la b[nci» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Achitarea facturilor furnizorilor =i antreprenorilor
pe seama sumelor acreditivelor =i cu cecuri din
carnetele de cecuri cu limit[ de sum[ 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
539 «Alte datorii pe termen scurt»
426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
138 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
}nregistrarea ]n conturile respective a sumelor
neutilizate a acreditivelor, cartelelor magnetice =i
de credit =i carnetelor de cecuri cu limit[ de sum[ 242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile 511 «Credite bancare pe termen scurt»
aferente soldurilor mijloacelor valutare ]nregistrate
]n acreditive, cartele magnetice =i de credit 722 «Cheltuieli ale activit[\ii financiare»

Contul 245 «Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie» suma mijloacelor b[ne=ti ]n expedi\ie, iar ]n credit -
Contul 245 «Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie» este ]nregistrarea mijloacelor b[ne=ti ]n contul de
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a decontare sau ]n alt cont al ]ntreprinderii. Soldul
=i mi=carea mijloacelor b[ne=ti (transferurilor) ]n acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a
valut[ na\ional[ =i str[in[ ]n expedi\ie, adic[ sumele mijloacelor b[ne=ti ]n expedi\ie destinate ]nregistr[rii
b[ne=ti, depuse ]n casieriile b[ncii, casele de economii
sau casieriile oficiilor po=tale cu scopul ]nregistr[rii ]n contul bancar respectiv la finele perioadei de
ulterioare ]n contul de decontare sau ]n alt cont al gestiune.
]ntreprinderii. Eviden\a mi=c[rii mijloacelor b[ne=ti (tra-
Contul 245 «Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie» este nsferurilor) ]n valut[ str[in[ se \ine distinct ]n contul
un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ 245 “Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie”.
Contul 245 “Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Depunerea mijloacelor b[ne=ti ]n casieriile


b[ncii, oficiilor po=tale cu scopul ]nregistr[rii ]n
conturile bancare ale ]ntreprinderii 241 «Casa»
227 ”Creante pe termen scurt ale personalului”
229 ”Alte creante pe termen scurt”

Contul 245 «Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
}nregistrarea sumelor transferurilor b[ne=ti ]n 242 «Cont de decontare»
expedi\ie ]n contul de decontare sau ]n contul valutar 243 «Cont valutar»
Contul 246 «Documente b[ne=ti» Contul 246 «Documente b[ne=ti» este un cont
Contul 246 «Documente b[ne=ti» este destinat de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ intrarea
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea documentelor b[ne=ti ]n casieria ]ntreprinderii, iar
]n credit - ie=irea documentelor b[ne=ti. Soldul
documentelor b[ne=ti aflate ]n casieria ]ntreprinderii acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a
(timbre po=tale, timbre fiscale de stat, timbre pentru documentelor b[ne=ti la finele perioadei de gestiune.
cambii, bilete de c[l[torie achitate, bilete de Eviden\[ analitic[ se \ine pe feluri de documente
tratament =i odihn[). b[ne=ti.
Contul 246 «Documente b[ne=ti» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Procurarea documentelor b[ne=ti:
a) prin achitare nemijlocit[
241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

140 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
b) prin intermediul titularilor de avans:

- la primirea avansului 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

- f[r[ primirea avansului 532 ”Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”

Procurarea documentelor b[ne=ti la achitarea


ulterioar[ de la:

a) p[r\ile nelegate 539 «Alte datorii pe termen scurt»

b) p[r\ile legate 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

}nregistrarea plusurilor de documente b[ne=ti


constatate la inventariere 612 «Alte venituri opera\ionale»

Intrarea documentelor b[ne=ti ]n urma schimbului


cu alte active 223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»

Contul 246 «Documente b[ne=ti» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Ie=irea documentelor b[ne=ti (v]nzarea, schimbul) 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Reflectarea lipsurilor documentelor b[ne=ti


constatate la inventariere 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

GRUPA 25 «ALTE ACTIVE CURENTE» Contul 251 «Cheltuieli anticipate curente» este
Grupa 25 «Alte active curente» cuprinde conturile un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[
sintetice 251 «Cheltuieli anticipate curente» =i 252 cheltuielile curente aferente perioadelor de gestiune
«Alte active curente». viitoare, iar ]n credit - includerea acestora ]n
Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[ ]n componen\a consumurilor =i cheltuielilor perioadei
subcapitolul 2.5. «Alte active curente» al bilan\ului de gestiune. Soldul acestui cont este debitor =i
contabil.
Contul 251 «Cheltuieli anticipate curente» reprezint[ suma cheltuielilor anticipate curente la
Contul 251 «Cheltuieli anticipate curente» este finele perioadei de gestiune, care urmeaz[ a fi
destinat generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile repartizate ]n perioadele viitoare.
efectuate ]n perioada de gestiune curent[ =i care Eviden\a analitic[ se \ine pe tipuri de cheltuieli
urmeaz[ a fi trecute la consumurile =i cheltuielile anticipate curente =i pe nomenclatorul de articole
perioadelor viitoare ]n decurs de p]n[ la un an. stabilit de ]ntreprindere.
Contul 251 «Cheltuieli anticipate curente» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Reflectarea cheltuielilor anticipate curente (plata
de arend[, plata poli\ei de asigurare, plata de
abonament pentru ziare, reviste, edi\ii periodice
=i informative etc.) 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
539 «Alte datorii pe termen scurt»
142 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

1 2
Reflectarea consumurilor efective pentru efectuarea
lucr[rilor de preg[tire =i asimilare a articolelor =i
instala\iilor noi, ]ntreprinderilor, de recultivare a
terenurilor =i altor lucr[ri:

a) calcularea salariului, contribu\iilor la asigur[rile


sociale =i crearea rezervei pentru plata concediilor
de odihn[ muncitorilor 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
538 “Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate”
b) consumul de materiale, obiecte de mic[ valoare
=i scurt[ durat[ 211 “Materiale”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[“

c) calcularea uzurii mijloacelor fixe, obiectelor de


mic[ valoare =i scurt[ durat[, precum =i amortizarii
activelor nemateriale 113 “Amortizarea activelor nemateriale”
124 “Uzura mijloacelor fixe”
214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ du-
rat[“

Contul 251 «Cheltuieli anticipate curente» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Trecerea cheltuielilor anticipate curente la con-
sumurile =i cheltuielile perioadei de gestiune 713 “Cheltuieli generale =i administrative”
714 ”Alte cheltuieli opera\ionale”
811 “Produc\ia de baz[“
812 “Activit[\i auxiliare”
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

Contul 252 «Alte active curente» generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
altor active curente, care nu au fost reflectate ]n con-
Contul 252 «Alte active curente» este destinat turile examinate mai sus.

CLASA 3 “CAPITAL PROPRIU” statutar”, 312 “Capital suplimentar”, 313 “Capital


Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate gene- nev[rsat”, 314 “Capital retras”. Soldul conturilor
raliz[rii informa\iei privind situa\ia =i mi=carea enumerate la finele perioadei de gestiune se reflect[
capitalului propriu. ]n subcapitolul 3.1. “Capital statutar =i suplimentar”
Clasa 3 “Capital propriu” cuprinde urm[toarele al bilan\ului contabil.
grupe de conturi: 31 “Capital statutar =i suplimentar”,
32 “Rezerve”, 33 “Profit nerepartizat (pierdere Contul 311 “Capital statutar”
neacoperit[)”, 34 “Capital secundar”, 35 “Rezultat Contul 311 “Capital statutar” este destinat
financiar total”. generaliz[rii informa\iei privind situa\ia =i mi=carea
capitalului statutar al ]ntreprinderii. Modul de
GRUPA 31 “CAPITAL STATUTAR constituire a capitalului statutar se reglementeaz[
+I SUPLIMENTAR” de legisla\ia Republicii Moldova =i actele de con-
Grupa 31 “Capital statutar =i suplimentar” stituire a ]ntreprinderii. La constituirea, m[rirea
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 311 “Capital sau reducerea capitalului statutar ]nregistr[rile
144 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

aferente contului men\ionat se efectueaz[ dup[ reflect[ m[rimea capitalului statutar la finele
introducerea modific[rilor respective ]n actele de perioadei de gestiune.
constituire. La contul 311 “Capital statutar” pot fi deschise
Contul 311 “Capital statutar” este un cont de urm[toarele subconturi: 3111 “Fond statutar”, 3112
pasiv. }n creditul acestui cont se ]nregistreaz[ “Ac\iuni simple”, 3113 “Ac\iuni privilegiate”, 3114
mijloacele depuse ]n capitalul statutar al ]ntre- “Aporturi”, 3115 “Cote de participa\ie”.
prinderii, iar ]n debit – mijloacele retrase de c[tre Eviden\a analitic[ a capitalului statutar se \ine pe
proprietar. Soldul acestui cont este creditor =i fondatori (ac\ionari, asocia\i) ai ]ntreprinderii.

Contul 311 “Capital statutar” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Constituirea capitalului statutar dup[ ]nregistrarea
]ntreprinderii ]n m[rimea declarat[ ]n actele de
constituire:
a) la suma mijloacelor b[ne=ti depuse 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) la suma capitalului nev[rsat 313 “Capital nev[rsat”

M[rirea capitalului statutar pe seama:

a) major[rii valorii nominale a ac\iunilor 313 “Capital nev[rsat”

b) profitului nerepartizat al anilor preceden\i 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i”

c) profitului net al anului de gestiune 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Contul 311 “Capital statutar” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Mic=orarea capitalului statutar ]n cazul:
a) reducerii valorii nominale a ac\iunilor 313 “Capital nev[rsat”
314 “Capital retras”
b) anul[rii subscrierii la ac\iuni =i a ac\iunilor
retrase din circula\ie 314 “Capital retras”
c) acoperirii pierderilor totale 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Contul 312 “Capital suplimentar” acestuia. Soldul acestui cont poate fi creditor - se
Contul 312 “Capital suplimentar” este destinat ]nregistreaz[ ]n pasivul bilan\ului cu semnul plus sau
generaliz[rii informa\iei privind sumele repartizate debitor - se reflect[ ]n pasivul bilan\ului cu semnul
pentru m[rirea capitalului pe seama profitului sau minus.
pe seama excedentului valorii ac\iunilor proprii La contul 312 “Capital suplimentar” pot fi
v]ndute asupra valorii nominale a acestora, precum deschise urm[toarele subconturi: 3121 “Capital
=i privind reflectarea diferen\elor de curs valutar suplimentar v[rsat”, 3122 “Diferen\e de curs aferente
rezultate din opera\iile de circula\ie a capitalului ]n aporturilor valutare ]n capitalul statutar”.
valut[ str[in[. Eviden\a analitic[ a capitalului suplimentar se \ine
Contul 312 “Capital suplimentar” este un cont ]n a=a mod ca s[ asigure crearea informa\iei privind
de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ m[rirea existen\a, crearea =i direc\iile de utilizare a mijloa-
capitalului suplimentar, iar ]n debit – mic=orarea celor.
146 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 312 “Capital suplimentar” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
M[rirea capitalului suplimentar pe seama
a) sumelor diferen\elor dep[=irii valorii de v]nzare
a ac\iunilor proprii asupra valorii nominale a
acestora 313 “Capital nev[rsat”
314 “Capital retras”
b) profitului nerepartizat 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”
c) rezervelor 322 “Rezerve prev[zute de statut”
323 “Alte rezerve”
Atribuirea la capitalul suplimentar a diferen\elor
de curs valutar favorabile aferente aporturilor ]n
valut[ 313 “Capital nev[rsat”
314 “Capital retras”

Contul 312 “Capital suplimentar” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Mic=orarea capitalului suplimentar ]n cazul
a) reflect[rii diferen\elor de curs nefavorabile
aferente aporturilor ]n valut[ 313 “Capital nev[rsat”
314 “Capital retras”
b) introducerii modific[rilor respective ]n docu-
mentele de constituire 311 “Capital statutar”
c) reflect[rii diferen\elor aferente v]nz[rii ac\iunilor
proprii sub valoarea lor nominal[ 313 ”Capital nev[rsat”
314 “Capital retras”

Contul 313 “Capital nev[rsat” datoriei aferente aporturilor ]n capitalul statutar =i


Contul 313 “Capital nev[rsat” este destinat valoarea nominal[ a ac\iunilor achitate. Soldul
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea acestui cont este debitor =i reflect[ datoriile
capitalului nev[rsat al ]ntreprinderii. fondatorilor (asocia\ilor), precum =i valoarea
Contul 313 “Capital nev[rsat” este un cont de ac\iunilor subscrise nev[rsate la finele perioadei de
activ. }n debitul acestui cont se reflect[ datoriile gestiune =i se reflect[ ]n bilan\ul contabil cu semnul
fondatorilor (asocia\ilor) aferente aporturilor ]n minus.
capitalul statutar, precum =i valoarea nominal[ a Eviden\a analitic[ a capitalului nev[rsat se \ine
ac\iunilor subscrise nev[rsate, iar ]n credit – achitarea pe feluri de ac\iuni subscrise nev[rsate.
Contul 313 “Capital nev[rsat” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea cotei aferente aporturilor ]n capitalul
statutar nev[rsat de fondatori (asocia\i), precum =i a
valorii nominale a ac\iunilor subscrise nev[rsate 311 “Capital statutar”

Atribuirea la capitalul suplimentar a diferen\elor


de curs valutar favorabile aferente aporturilor ]n
valut[ 312 “Capital suplimentar”
148 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 313 “Capital nev[rsat” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Intr[ri de la fondatori (asocia\i) ]n contul achit[rii
datoriilor aferente aporturilor ]n capitalul statutar:

a) de mijloace b[ne=ti 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) de valori materiale 211 “Materiale”


212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”

c) de active nemateriale 111 “Active nemateriale”

d) de terenuri 122 “Terenuri”

e) de mijloace fixe 123 “Mijloace fixe”

f) de active materiale ]n curs de execu\ie 121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”

Achitarea datoriilor aferente dividendelor, prin


ac\iuni emise de ]ntreprindere 537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”

Contul 314 “Capital retras” ac\iunilor proprii r[scump[rate de la ac\ionari la


finele perioadei de gestiune =i se reflect[ ]n bilan\ul
Contul 314 “Capital retras” este destinat gene- contabil cu semnul minus.
raliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea La contul 314 “Capital retras” pot fi deschise
ac\iunilor proprii r[scump[rate de la ac\ionari. urm[toarele subconturi: 3141 “Ac\iuni simple
Contul 314 “Capital retras” este un cont de activ. r[scump[rate”, 3142 “Ac\iuni privilegiate r[s-
}n debitul acestui cont se ]nregistreaz[ valoarea cump[rate”, 3143 “Aporturi =i cote de participa\ie
ac\iunilor proprii r[scump[rate de la ac\ionari, iar retrase”.
]n credit – valoarea ac\iunilor anulate =i rev]ndute. Eviden\a analitic[ a capitalului retras se \ine pe
Soldul acesui cont este debitor =i reprezint[ valoarea feluri de ac\iuni.

Contul 314 “Capital retras” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Valoarea ac\iunilor proprii r[scump[rate la pre\
de cump[rare 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

Atribuirea la capitalul suplimentar a diferen\elor


de curs valutar favorabile aferente aporturilor ]n
valut[ str[in[ 312 “Capital suplimentar”

Contul 314 “Capital retras” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Mic=orarea capitalului statutar cu valoarea
nominal[ a ac\iunilor proprii retrase din circula\ie
=i anulate 311 “Capital statutar”
150 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

V]nzarea ac\iunilor proprii r[scump[rate de la


ac\ionari 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefa- 243 “Cont valutar”
vorabile aferente v]nz[rii ac\iunilor proprii sub
valoarea lor nominal[ 312 “Capital suplimentar”

Plata dividendelor cu ac\iunile proprii r[scum-


p[rate de ]ntreprindere 537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”

GRUPA 32 “REZERVE” =i mi=carea capitalului de rezerv[ al ]ntreprinderii,


Din grupa 32 “Rezerve” fac parte urm[toarele constituit ]n conformitate cu legisla\ia.
conturi sintetice: 321 “Rezerve stabilite de legisla\ie”, Contul 321 “Rezerve stabilite de legisla\ie” este
322 “Rezerve prev[zute de statut” =i 323 “Alte un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
rezerve”. Soldul conturilor din aceast[ grup[ la finele constituirea rezervelor, iar ]n debit – utilizarea
perioadei de gestiune se reflect[ ]n subcapitolul 3.2. (restituirea), reducerea lor. Soldul acestui cont este
“Rezerve” al bilan\ului contabil. creditor =i reprezint[ soldul rezervelor la finele
perioadei de gestiune.
Contul 321 “Rezerve stabilite de legisla\ie” Eviden\a analitic[ a rezervelor prev[zute de lege
Contul 321 “Rezerve stabilite de legisla\ie” este se \ine pe categorii de rezerve, surse de constituire =i
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a destina\ii.

Contul 321 “Rezerve stabilite de legisla\ie” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Prelev[ri din profit ]n capitalul de rezerv[ 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i
333 “Profit (pierdere) al perioadei de gestiune”

Contul 321 “Rezerve stabilite de legisla\ie” se debiteaz[ prin urm[toarele conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Utilizarea mijloacelor rezervelor pentru

a) m[rirea capitalului statutar 311 “Capital statutar”

b) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile 312 “Capital suplimentar”

c) acoperirea pierderilor 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i”
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Contul 322 “Rezerve prev[zute de statut” constituirea rezervelor, iar ]n debit – utilizarea
Contul 322 “Rezerve prev[zute de statut” este (restituirea), reducerea lor. Soldul acestui cont este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a creditor =i reprezint[ soldul rezervelor la finele
=i mi=carea rezervelor create ]n conformitate cu actele perioadei de gestiune.
de constituire ale ]ntreprinderii. Eviden\a analitic[ a rezervelor prev[zute de statut
Contul 322 “Rezerve prev[zute de statut” este un se \ine pe feluri de rezerve, surse de constituire =i
cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ destina\ii.
152 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 322 “Rezerve prev[zute de statut” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Prelev[ri din profit ]n rezervele prev[zute de
statutul ]ntreprinderii 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Contul 322 “Rezerve prev[zute de statut” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Utilizarea mijloacelor de rezerve, prev[zute de
statutul ]ntreprinderii pentru

a) m[rirea capitalului statutar 311 “Capital statutar”

b) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile 312 “Capital suplimentar”

c) acoperirea pierderilor 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i”
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

d) plata dividendelor 537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”

Contul 323 “Alte rezerve” }n creditul acestui cont se reflect[ constituirea altor
Contul 323 “Alte rezerve” este destinat genera- rezerve, iar ]n debit – utilizarea lor. Soldul acestui
liz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea altor cont este creditor =i reprezint[ soldul altor rezerve
rezerve, care nu au fost reflectate ]n conturile la finele perioadei de gestiune.
precedente. Eviden\a analitic[ a altor rezerve se \ine pe
Contul 323 “Alte rezerve” este un cont de pasiv. categorii de rezerve, surse de constituire =i destina\ii.

Contul 323 “Alte rezerve” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Prelev[ri din profit ]n alte rezerve 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Contul 323 “Alte rezerve” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Utilizarea mijloacelor altor rezerve pentru

a) acoperirea pierderilor 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i”
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

154 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

b) m[rirea capitalului statutar 311 “Capital statutar”

c) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile 312 “Capital suplimentar”

d) plata dividendelor 537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”

GRUPA 33 “PROFIT NEREPARTIZAT Contul 331 “Corectarea rezultatelor perioadelor


(PIERDERE NEACOPERIT{)” precedente” este un cont de regularizare. }n creditul
Din grupa 33 “Profit nerepartizat (pierdere acestui cont se reflect[ diferen\ele sub form[ de profit
neacoperit[)” fac parte urm[toarele conturi sintetice: al anilor preceden\i, iar ]n debit – diferen\ele sub
331 “Corectarea rezultatelor perioadelor pre- form[ de pierderi ale anilor preceden\i, constatate
cedente”, 332 “Profit nerepartizat (pierdere neaco- ]n perioada de gestiune. Soldul acestui cont poate fi
perit[) al anilor preceden\i”, 333 “Profit net creditor - ]n cazul constat[rii profitului anilor
(pierdere) al perioadei de gestiune”, 334 “Dividende preceden\i care se ]nregistreaz[ ]n bilan\ cu semnul
pl[tite ]n avans”. Soldul conturilor din aceast[ grup[ plus, sau debitor - ]n cazul constat[rii pierderilor
la finele perioadei de gestiune se reflect[ ]n capitolul anilor preceden\i =i se ]nregistreaz[ ]n pasivul
3.3. “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[)” al bilan\ului cu semnul minus, iar la sf]r=itul anului de
bilan\ului contabil. gestiune se ]nchide.
La contul 331 “Corectarea rezultatelor perioa-
Contul 331 “Corectarea rezultatelor perioadelor delor precedente” pot fi deschise urm[toarele
precedente” subconturi: 3311 “Corectarea profitului perioadelor
Contul 331 “Corectarea rezultatelor perioadelor precedente”, 3312 “Corectarea pierderilor perioa-
precedente” este destinat generaliz[rii informa\iei delor precedente”.
privind rezultatele corect[rilor efectuate ]n perioada Eviden\a analitic[ a corect[rilor rezultatelor
de gestiune ]n opera\iile aferente perioadelor perioadelor precedente se organizeaz[ ]n a=a mod
precedente. ca s[ asigure informa\ia pe tipuri de corect[ri.

Contul 331 “Corectarea rezultatelor perioadelor precedente”


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Reflectarea pierderilor aferente opera\iilor anilor


preceden\i, constatate ]n anul de gestiune, aparte-
nen\a c[rora la anii preceden\i se confirm[ docu-
mentar 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”
224 “Avansuri pe termen scurt acordate”
228 “Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate”
229 “Alte crean\e pe termen scurt”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”

156 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”


531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”
539 “Alte datorii pe termen scurt”

Reflectarea rezultatului (profitului) anilor pre-


ceden\i constatat ]n anul de gestiune 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”

Contul 331 “Corectarea rezultatelor perioadelor precedente”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea profitului anilor preceden\i, constatat
]n anul de gestiune, apartenen\a c[ruia la anii pre-
ceden\i se confirm[ documentar 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”

Reflectarea rezultatului (pierderii) anilor prece-


den\i constatat ]n anul de gestiune 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”

Contul 332 “Profit nerepartizat profitului anilor preceden\i. Soldul acestui cont
(pierdere neacoperit[) al anilor preceden\i” poate fi creditor - ]n cazul existen\ei profitului
nerepartizat al anilor preceden\i =i se reflect[ ]n bilan\
Contul 332 “ Profit nerepartizat (pierdere cu semnul plus sau debitor - ]n cazul existen\ei
neacoperit[) al anilor preceden\i” este destinat pierderilor neacoperite =i se reflect[ ]n bilan\ cu
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea semnul minus.
profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) a La contul 332 “ Profit nerepartizat (pierdere
anilor preceden\i. neacoperit[) al anilor preceden\i” pot fi deschise
Contul 332 “ Profit nerepartizat (pierdere urm[toarele subconturi: 3321 “Profit nerepartizat al
neacoperit[) al anilor preceden\i” este un cont de anilor preceden\i”, 3322 “Pierdere neacoperit[ a
pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ profitul anilor preceden\i”.
nerepartizat al anilor preceden\i, acoperirea Eviden\a analitic[ a profitului nerepartizat
pierderilor anilor preceden\i, iar ]n debit – pierderile (pierderii neacoperite) al anilor preceden\i se \ine
neacoperite ale anilor preceden\i =i utilizarea pe feluri de profituri (pierderi).

158 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al anilor preceden\i”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Reflectarea soldului profitului nerepartizat al
anului precedent 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Acoperirea pierderilor realizate ]n anii preceden\i


pe seama rezervelor 322 “Rezerve prev[zute de statut”
323 “Alte rezerve”

Reflectarea rezultatului (profitului) anilor pre-


ceden\i constatat ]n anul de gestiune 331 “Corectarea rezultatelor perioadelor prece-
dente”

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al anilor preceden\i”


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Reflectarea sumelor pierderii neacoperite a anului


precedent 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Utilizarea profitului nerepartizat al anilor


preceden\i pentru:

a) crearea rezervelor 321 “Rezerve stabilite de legisla\ie”


322 “Rezerve prev[zute de statut”
323 “Alte rezerve”

b) plata dividendelor 537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”

c) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile 312 “Capital suplimentar”

Reflectarea rezultatului (pierderii) anilor pre-


ceden\i constatat ]n anul de gestiune 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”

Contul 333 “Profit net (pierdere) gestiune. Soldul acestui cont poate fi creditor - ]n cazul
al perioadei de gestiune” existen\ei profitului nerepartizat =i se ]nscrie cu semnul
Contul 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de plus sau debitor - ]n cazul existen\ei pierderii
gestiune” este destinat generaliz[rii informa\iei neacoperite =i se ]nscrie cu semnul minus.
privind existen\a =i utilizarea profitului (pierderii) La contul 333 “Profit net (pierdere) al perioadei
realizate ]n perioada de gestiune. de gestiune” pot fi deschise urm[toarele subconturi:
Contul 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de 3331 “Profit net al perioadei de gestiune”, 3332
gestiune” este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont “Pierdere net[ a perioadei de gestiune”.
se reflect[ profitul net =i acoperirea pierderilor realizate Eviden\a analitic[ a profitului net (pierderii) al
]n perioada de gestiune, iar ]n debit – sumele pierderilor perioadei de gestiune se \ine pe feluri de profituri
nete =i utilizarea profitului realizat ]n perioada de (pierderi).
160 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Raportarea la ]nceputul perioadei de gestiune a


soldului pierderii neacoperite a anului precedent 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”

Reflectarea profitului net al perioadei de gestiune 351 “Rezultat financiar total”

Acoperirea pierderilor perioadei de gestiune 322 “Rezerve prev[zute de statut”


323 “Alte rezerve”
332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”

Contul 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Reportarea la ]nceputul perioadei de gestiune a


profitului nerepartizat al anului precedent 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”

Reflectarea pierderii nete a perioadei de gestiune 351 “Rezultat financiar total”

Utilizarea profitului anului de gestiune:

a) pentru crearea rezervelor 321 “Rezerve legale”


322 “Rezerve prev[zute de statut”
323 “Alte active”

b) pentru plata dividendelor 537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”

c) pentru acoperirea pierderilor anilor preceden\i 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i”

Contul 334 “Dividende pl[tite ]n avans” trecerea ]n cont a acestora ]n cazul decont[rii definitive
Contul 334 “Dividende pl[tite ]n avans” este la sf]r=itul anului. Soldul acestui cont este debitor =i
destinat generaliz[rii informa\iei privind dividendele reprezint[ dividendele pl[tite ]n avans fondatorilor la
pl[tite ]n avans ]n cursul anului. finele perioadei de gestiune =i se reflect[ ]n bilan\ul
Contul 334 “Dividende pl[tite ]n avans” este un contabil cu semnul minus.
cont de activ. }n debitul acestui cont se ]nregistreaz[ Eviden\a analitic[ a dividendelor pl[tite ]n avans
sumele dividendelor pl[tite ]n avans, iar ]n credit - se \ine pe fondatori.

162 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 334 “Dividende pl[tite ]n avans” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor

Dividende pl[tite ]n avans 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

Contul 334 “Dividende pl[tite ]n avans” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor

Trecerea ]n cont a dividendelor pl[tite ]n avans la


decontarea definitiv[ la sf]r=itul anului 537 “Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i”

GRUPA 34 “CAPITAL SECUNDAR” acestui cont se reflect[ ecartul de reevaluare a


Din grupa 34 “Capital secundar” fac parte activelor pe termen lung, iar ]n debit – suma
urm[toarele conturi sintetice: 341 “Diferen\e din reducerilor. }n cazul ie=irii activelor pe termen lung
reevaluarea activelor pe termen lung”, 342 “Subven\ii sumele ecartului de reevaluare reflectat anterior se
acordate ]ntreprinderilor de stat”. Soldul conturilor trec la veniturile din activitatea de investi\ii, iar
din aceast[ grup[ la sf]r=itul perioadei de gestiune se reducerile - la cheltuielile activit[\ii de investi\ii.
reflect[ ]n subcapitolul 3.4. “Capital secundar” al Soldul acestui cont poate fi creditor - ]n cazul ]n care
bilan\ului contabil. suma ecartului de reevaluare dep[=e=te reducerile de
reevaluare a activelor pe termen lung =i se reflect[ ]n
Contul 341 “Diferen\e din reevaluarea bilan\ cu semnul plus, sau debitor - ]n cazul c]nd
activelor pe termen lung” suma reducerilor dep[=e=te ecartul de reevaluare =i
Contul 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor se reflect[ ]n bilan\ cu semnul minus.
pe termen lung” este destinat generaliz[rii infor- La contul 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor
ma\iei privind diferen\ele din reevaluarea activelor pe termen lung” pot fi deschise urm[toarele
pe termen lung. Modul de determinare a diferen\elor subconturi: 3411 “Diferen\e din reevaluarea activelor
din reevaluarea activelor se reglementeaz[ de nemateriale”, 3412 “Diferen\e din reevaluarea
prevederile S.N.C 13 “Contabilitatea activelor activelor materiale pe termen lung”, 3413 “Diferen\e
nemateriale (imobiliz[rilor neacoperite)”, S.N.C. 16 din reevaluarea investi\iilor pe termen lung”.
“Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”. Eviden\a analitic[ a diferen\elor din reevaluarea
Contul 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor activelor pe termen lung se \ine pe tipuri de active
pe termen lung” este un cont de pasiv. }n creditul pe termen lung reevaluate.

Contul 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a


activelor pe termen lung 111 “Active nemateriale”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
122 “Terenuri”
123 “Mijloace fixe”
125 “Resurse naturale”
133 “Modificarea valorii investi\iilor pe termen
lung”

Trecerea la cheltuieli a sumelor de reduceri afe-


rente activelor pe termen lung ie=ite 721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii”

164 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung”


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Reflectarea sumelor diferen\elor negative din


reevaluarea activelor pe termen lung 111 “Active nemateriale”
112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
122 “Terenuri”
123 “Mijloace fixe”
125 “Resurse naturale”
133 “Modificarea valorii investi\iilor pe termen
lung”

Trecerea la venituri a sumelor ecartului de reeva-


luare aferente activelor pe termen lung ie=ite 621 “Venituri din activitatea de investi\ii”

Contul 342 “Subven\ii pentru ]ntreprinderile de Contul 342 “Subven\ii pentru ]ntreprinderile de
stat” stat” este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
Contul 342 “Subven\ii pentru ]ntreprinderile de reflect[ subven\iile primite de c[tre ]ntreprinderea de
stat” este destinat generaliz[rii informa\iei privind stat, iar ]n debit - utilizarea acestora, restituirea ]n
sumele subven\iilor primite de ]ntreprinderea de stat. cazurile prev[zute de legisla\ia ]n vigoare. Soldul acestui
Modul de determinare a subven\iilor, clasificarea, cont este creditor =i reprezint[ soldul subven\iilor
componen\a =i evaluarea acestora s]nt reglementate neutilizate la finele perioadei de gestiune.
de prevederile S.N.C. 20 “Contabilitatea subven\iilor Eviden\a analitic[ a subven\iilor acordate
de stat =i publicitatea asisten\ei de stat”. ]ntreprinderilor de stat se \ine pe surse de intrare a
mijloacelor =i destina\ii de utilizare a acestora.
Contul 342 “Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat” se crediteaz[ prin debitul urmt[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Primirea subven\iilor de stat =i a asisten\ei de stat 111 “Active nemateriale”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
123 “Mijloace fixe”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

Contul 342 “Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Atribuirea sumelor subven\iilor de stat utilizate la
m[rirea capitalului 311 “Capital statutar”
312 “Capital suplimentar”

Restituirea subven\iilor de stat neutilizate 111 “Active nemateriale”


121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
123 “Mijloace fixe”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
166 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

GRUPA 35 “REZULTAT FINANCIAR TOTAL” pe feluri de activit[\i veniturile generalizate realizate


Din grupa 35 “Rezultat financiar total” face parte ]n perioada curent[, precum =i sumele anulate ale
contul sintetic 351 “Rezultat financiar total”. pierderilor nete, iar ]n debit – cheltuielile pe acelea=i
feluri de activit[\i, cheltuielile curente aferente
Contul 351 “Rezultat financiar total” impozitului pe venit =i sumele profitului net r[mas
Contul 351 “Rezultat financiar total” este destinat la dispozi\ia ]ntreprinderii dup[ impozitare.
generaliz[rii informa\iei privind veniturile =i cheltuie- Opera\iile la contul 351 “Rezultat financiar total”
lile pentru determinarea rezultatelor financiare, ob\i- se reflect[ la sf]r=itul anului de gestiune =i contul se
nute din activitatea opera\ional[, de investi\ii =i finan- ]nchide prin transferarea rezultatului net la profitul
ciar[ a ]ntreprinderii =i din evenimente excep\ionale. sau pierderea net[ a perioadei de gestiune.
Contul 351 “Rezultat financiar total” este un Eviden\a analitic[ a rezultatului financiar total se
cont de comparare. }n creditul acestui cont se reflect[ \ine pe tipuri de venituri =i cheltuieli.

Contul 351 “Rezultat financiar total” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Trecerea ]n cont a cheltuielilor acumulate la


sf]r=itul anului de gestiune pe feluri de activit[\i
ale ]ntreprinderii 711 “Costul v]nz[rilor”
712 “Cheltuieli comerciale”
713 “Cheltuieli generale =i administrative”
714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii”
722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare”
723 “Pierderi excep\ionale”

Sc[derea cheltuielilor privind impozitul pe venit


731 “Cheltuieli (economii) privind impozitul pe
venit”

Reflectarea profitului net al perioadei de gestiune 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

Contul 351 “Rezultat financiar total” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Sc[derea veniturilor acumulate la sf]r=itul anului


de gestiune pe feluri de activit[\i ale ]ntreprinderii 611 “Venituri din v]nz[ri”
612 “Alte venituri opera\ionale”
621 “Venituri din activitatea de investi\ii”
622 “Venituri din activitatea financiar[”
623 “Venituri excep\ionale”

Trecerea la rezultatul financiar a economiei afe-


rente impozitului pe venit 731 “Cheltuieli (economii) privind impozitul pe
venit”

Reflectarea pierderii nete a perioadei de gestiune 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

168 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 4 destinat generaliz[rii informa\iei privind situa\ia


“DATORII (OBLIGA|II) PE TERMEN LUNG” creditelor ]n valut[ na\ional[ =i valute str[ine pe
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate ge- termen lung (pe un termen mai mare de un an),
neraliz[rii informa\iei privind situa\ia lor =i primite de ]ntreprindere at]t ]n b[ncile din \ar[, c]t
decont[rile =i aferente datoriilor pe termen lung a =i ]n cele din str[in[tate.
]ntreprinderii fa\[ de creditori. Contul 411 “Credite bancare pe termen lung” este
Din clasa 4 “Datorii (obliga\ii) pe termen lung” un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
fac parte urm[toarele grupe de conturi: 41 “Datorii sumele creditelor primite, iar ]n debit – rambursarea
financiare pe termen lung” =i 42 “Datorii pe termen lor. Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[
lung calculate”. datoriile ]ntreprinderii aferente creditelor pe
termen lung =i mediu (pe un termen mai mare de
GRUPA 41 “DATORII FINANCIARE PE TERMEN un an) nerambursate la finele perioadei de gestiune.
LUNG” La contul 411 “Credite bancare pe termen lung”
Grupa 41 “Datorii financiare pe termen lung” pot fi deschise urm[toarele subconturi: 4111
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 411 “Credite “Credite bancare pe termen lung ]n valut[ na\ional[:,
bancare pe termen lung”, 412 “Credite bancare pe 4112 “Credite bancare pe termen lung ]n valut[
termen lung pentru salaria\i”, 413 “}mprumuturi pe str[in[”, 4113 “Credite bancare pe termen lung ]n
termen lung”, 414 “Alte datorii financiare pe termen valut[ na\ional[ am]nate”, 4114 “Credite bancare pe
lung”. Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[ termen lung ]n valut[ str[in[ am]nate”, 4115 “Datorii
]n subcapitolul 4.1. “Datorii financiare pe termen convertibile privind creditele bancare pe termen
lung” al bilan\ului contabil. lung”.
Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
Contul 411 “Credite bancare pe termen lung” lung se \ine pe tipuri de credite =i pe b[nci care au
Contul 411 “Credite bancare pe termen lung” este acordat credite.

Contul 411 “Credite bancare pe termen lung” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Credite bancare primite:
a) ]n cas[ 241 “Casa”

b) ]n contul de decontare 242 “Cont de decontare”

c) ]n contul valutar 243 “Cont valutar”

d) destinate achit[rii datoriilor 414 “Alte datorii financiare pe termen lung”


521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
Calcularea dob]nzilor aferente creditelor primite:
a) ]n cazul trecerii la cheltuieli 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

b) ]n cazul capitaliz[rii 112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”


121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
Contul 411 “Credite bancare pe termen lung” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Rambursarea creditelor pe termen scurt:
a) ]n numerar 241 “Casa”
b) din contul de decontare 242 “Cont de decontare”
c) din contul valutar 243 “Cont valutar”
Trecerea creditelor pe termen lung ]n credite pe 511 “Credite bancare pe termen scurt”
termen scurt
170 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 412 “Credite bancare pe termen lung pentru salaria\i” este un cont de pasiv. }n creditul
pentru salaria\i” acestui cont se reflect[ suma creditelor primite de
]ntreprindere, iar ]n debit – suma ramburs[rii
Contul 412 “Credite bancare pe termen lung acestora. Soldul acestui cont este creditor =i
pentru salaria\i” este destinat generaliz[rii in- reprezint[ datoriile ]ntreprinderii, aferente creditelor
forma\iei privind datoriile =i mi=carea creditelor bancare pe termen lung pentru salaria\i la sf]r=itul
bancare pe termen lung (pe un termen mai mare perioadei de gestiune.
de un an), primite de ]ntreprindere pentru a le Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
acorda salaria\ilor. lung pentru salaria\i se \ine pe tipuri de credite =i pe
Contul 412 “Credite bancare pe termen lung b[nci care au acordat credite.

Contul 412 “Credite bancare pe termen lung pentru salaria\i”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Primirea creditelor bancare de c[tre ]ntreprindere
pentru a le acorda salaria\ilor:

a) ]n numerar ]n casierie 241 “Casa”

b) ]n contul de decontare 242 “Cont de decontare”

c) ]n contul valutar 243 “Cont valutar”

Reflectarea sumelor documentelor de decontare ale


organiza\iilor de comer\ pl[tite de banc[ pentru
m[rfurile v]ndute pe credit salaria\ilor ]ntre-
prinderii 227 “Crean\e pe teremen scurt ale personalului”

Reflectarea sumelor ]mprumuturilor acordate


salaria\ilor ]ntreprinderii pentru construc\ia
locuin\elor =i ]n alte cazuri prev[zute de legisla\ie
pe contul creditelor bancare 227 “Crean\e pe teremen scurt ale personalului”

Calcularea dob]nzilor aferente creditelor =i


]mprumu-turilor primite la trecerea ]n cheltuielile
perioadei 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Contul 412 «Credite bancare pe termen lung pentru salaria\i» se debiteaz[ prin creditul
urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Trecerea creditelor bancare pe termen lung pentru
salaria\i ]n credite bancare pe termen scurt 512 «Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i»
Rambursarea creditelor bancare, primite de ]n-
treprindere pentru a fi acordate salaria\ilor:

a) din casierie 241 «Casa»

b) din contul de decontare 242 «Cont de decontare»

c) din contul valutar 243 «Cont valutar»


172 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 413 «}mprumuturi pe termen lung» La contul 413 «}mprumuturi pe termen lung» pot
Contul 413 «}mprumuturi pe termen lung» este fi deschise urm[toarele subconturi: 4131 «}m-
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a prumuturi pe termen lung din p[r\i nelegate», 4132
=i mi=carea ]mprumuturilor pe termen lung, primite «}mprumuturi pe termen lung din p[r\i legate», 4133
pe un termen mai mare de un an, cu excep\ia
«}mprumuturi pe termen lung din emisiunea de
b[ncilor.
Contul 413 «}mprumuturi pe termen lung» este obliga\iuni», 4134 «}mprumuturi pe termen lung de
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ la personalul ]ntreprinderii», 4135 «Cambii fi-
sumele ]mprumuturilor pe termen lung primite, iar nanciare pe termen lung acordate», 4136 «Datorii
]n debit - rambursarea lor. Soldul acestui cont este convertibile privind ]mprumuturile pe termen lung».
creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii aferente Eviden\a analitic[ a ]mprumuturilor pe termen
]mprumuturilor pe termen lung la finele perioadei lung se \ine pe tipuri de ]mprumuturi, pe creditori
de gestiune. =i pe termene de rambursare.

Contul 413 «}mprumuturi pe termen lung» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Intrarea ]mprumuturilor pe termen lung:
a) ]n casierie 241 «Casa»

b) ]n contul de decontare 242 «Cont de decontare»

c) ]n contul valutar 243 «Cont valutar»

d) destinate achit[rii datoriilor 414 «Alte datorii financiare pe termen lung»


521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
e) de la personalul ]ntreprinderii ]n contul re-
munera\iilor 539 «Alte datorii pe termen scurt»
531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
Calcularea dob]nzilor aferente ]mprumuturilor
primite ]n cazul:
a) trecerii la cheltuielile perioadei 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

b) capitaliz[rii 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»


121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
Reflectarea mijloacelor utilizate de ]ntreprindere la
v]nzarea titlurilor de valoare pe termen lung
(obliga\iunilor, ac\iunilor colectivului de munc[,
intr[rilor neincluse ]n capitalul statutar al ]n-
treprinderii):
a) intrate ]n casierie sau ]n contul de decontare 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
prin re\ineri ]n m[rimi stabilite din retribu\iile sa-
laria\ilor:
- ale lunii curente 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»

- ale lunilor ulterioare 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»


174 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 413 «}mprumuturi pe termen lung» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Rambursarea ]mprumuturilor primite prin virarea
mijloacelor b[ne=ti =i r[scump[rarea cambiilor
acordate 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
R[scump[rarea obliga\iunilor plasate anterior de 243 «Cont valutar»
]ntreprindere:
à) ]n numerar din casierie 241 «Casa»

b) din contul de decontare 242 «Cont de decontare»

Transferarea ]mprumuturilor pe termen lung ]n


componen\a ]mprumuturilor pe termen scurt 513 «}mprumuturi pe termen scurt»

Contul 414 «Alte datorii financiare pe termen Contul 414 «Alte datorii financiare pe termen
lung» lung» este destinat generaliz[rii informa\iei privind
datoriile fa\[ de creditori, furnizori, antreprenori =i
alte subiecte aferente pl[\ilor neraportate la celelalte
conturi din grupa 41 «Datorii financiare pe termen
GRUPA 42 «DATORII PE TERMEN LUNG lung».
decont[rilor cu arendatorii pentru activele primite
CALCULATE» ]n baza contractului de arend[ pe termen lung.
Conturile din aceast[ grup[ s]nt destinate Modul de determinare a datoriilor de arend[ pe
generaliz[rii informa\iei privind datoriile pe termen termen lung se reglementeaz[ de prevederile S.N.C.
lung calculate. 7 «Contabilitatea chiriei».
Grupa 42 «Datorii pe termen lung calculate» Contul 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 421 «Datorii este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
de arend[ pe termen lung», 422 «Venituri anticipate reflect[ datoriile arenda=ului fa\[ de arendator
pe termen lung», 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu pentru activele intrate la ]ntreprindere ]n baza
destina\ie special[», 424 «Avansuri pe termen lung contractului de arendare pe termen lung la valoarea
primite», 425 «Datorii am]nate privind impozitul pe negociat[ ]ntre ei, iar ]n debit - achitarea pl[\ilor
venit» =i 426 «Alte datorii pe termen lung calculate». cuvenite arendatorului =i restituirea obiectelor ]n
Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[ ]n cazul rezilierii ]nainte de termen a contractului de
subcapitolul 4.2. «Datorii pe termen lung calculate» arendare. Soldul acestui cont este creditor =i
al bilan\ului contabil. reprezint[ suma datoriilor ]ntreprinderii aferente
arendei pe termen lung la finele perioadei de
Contul 421 «Datorii de arend[ pe termen lung» gestiune.
Contul 421 «Datorii de arend[ pe termen lung» Eviden\a analitic[ a datoriilor de arend[ pe
este destinat generaliz[rii informa\iei privind situa\ia termen lung se \ine pe fiecare arendator.

Contul 421 “Datorii de arend[ pe termen lung”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea valorii activelor arendate pe termen
lung:

a) a activelor nemateriale 111 «Active nemateriale»

b) a terenurilor 122 «Terenuri»

c) a mijloacelor fixe 123 «Mijloace fixe»

d) a resurselor naturale 125 «Resurse naturale»


176 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Reflectarea cheltuielilor privind dob]nzile pentru


activele arendate pe termen lung aferente

a) perioadei curente 722 «Cheltuieli ale activit[\ii financiare»

b) perioadelor de gestiune ulterioare 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»


251 «Cheltuieli anticipate curente»

Contul 421 «Datorii de arend[ pe termen lung» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Plata pentru arenda pe termen lung a activelor:
a) ]n numerar din casierie 241 «Casa»
b) din contul de decontare 242 «Cont de decontare»
c) din contul valutar 243 «Cont valutar»
d) din conturile speciale la b[nci 244 «Conturi speciale la b[nci»
Restituirea activelor arendate arendatorului p]n[ la
expirarea termenului contractului de arendare:
a) a activelor nemateriale 111 «Active nemateriale»
b) a terenurilor 122 «Terenuri»
c) a mijloacelor fixe 123 «Mijloace fixe»
d) a resurselor naturale 125 «Resurse naturale»
Transferarea cotei-p[r\i a datoriilor pe termen lung
]n componen\a celor curente 514 «Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen lung»

Contul 422 «Venituri anticipate pe termen lung» reflect[ sumele veniturilor, realizate ]n perioadele
viitoare (pe un termen mai mare de un an), iar ]n
Contul 422 «Venituri anticipate pe termen lung» debit - raportarea veniturilor anticipate la veniturile
este destinat generaliz[rii informa\iei privind perioadei de gestiune. Soldul acestui cont este
veniturile pe termen lung, ob\inute (calculate) ]n creditor =i reprezint[ sumele veniturilor anticipate
perioada de gestiune, ]ns[ aferente perioadelor pe termen lung, ]nc[ nerealizate la sf]r=itul perioadei
viitoare. de gestiune.
Contul 422 «Venituri anticipate pe termen lung» Eviden\a analitic[ a veniturilor anticipate pe
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se termen lung se \ine pe feluri de venituri.

Contul 422 «Venituri anticipate pe termen lung» se crediteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Reflectarea veniturilor calculate aferente peri-
oadelor preliminate 134 “Crean\e pe termen lung”

Reflectarea sumelor lipsurilor constatate ]n


perioada de gestiune =i recunoscute de persoanele
vinovate sau adjudecate spre percepere de c[tre
organele judiciare 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
Reflectarea sumelor preten\iilor ]naintate, re-
cunoscute de furnizori =i antreprenori sau adju-
decate de judecat[ =i care urmeaz[ s[ fie recuperate
]n termen de peste un an 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

178 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 422 «Venituri anticipate pe termen lung» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea veniturilor din v]nz[ri, ob\inute ]n
perioadele precedente, dar aferente perioadei de
gestiune curente 611 «Venituri din v]nz[ri»
612 «Alte venituri opera\ionale»
621 «Venituri din activitatea de investi\ii»
622 «Venituri din activitatea financiar[»

Casarea veniturilor anticipate pe termen lung ]n


cazul rezilierii ]nainte de termen a contractelor =i
neprimirii sumelor, recunoscute sau adjudecate de
judecat[, la care a expirat termenul de prescrip\ie 134 «Crean\e pe termen lung»
227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

Contul 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie veniturilor ]n func\ie de destina\ia mijloacelor


special[» utilizate, precum =i restituirea mijloacelor neutilizate.
Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[ soldul
Contul 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie ]ncas[rilor cu destina\ie special[ neutilizate la sf]r=itul
special[» este destinat generaliz[rii informa\iei perioadei de gestiune.
privind existen\a =i mi=carea mijloacelor pentru La contul 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie
realizarea m[surilor cu destina\ie special[. special[» pot fi deschise urm[toarele subconturi:
Contul 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie 4231 «Finan\[ri cu destina\ie special[ din buget»,
special[» este un cont de pasiv. }n creditul acestui 4232 «}ncas[ri de mijloace cu destina\ie special[ de
cont se reflect[ mijloacele cu destina\ie special[, la alte ]ntreprinderi», 4233 «Alte finan\[ri =i ]ncas[ri
primite ]n calitate de surse de finan\are a diverselor cu destina\ie special[».
m[suri, ]n debit - sumele incluse ]n componen\a Eviden\a analitic[ a finan\[rilor =i ]ncas[rilor cu
destina\ie special[ se \ine pe surse =i destina\ii.
Contul 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Intr[ri de mijloace pentru finan\area cu destina\ie


special[ sub form[ de:

a) mijloace b[ne=ti 241 «Casa»


242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

b) active pe termen lung 111 «Active nemateriale»


121 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»

c) valori materiale 211 «Materiale»


212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»
216 «Produse»
217«M[rfuri»

180 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 423 «Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Includerea ]n componen\a veniturilor a mijloace-
lor cu destina\ie special[ utilizate ]n func\ie de
destina\ii 612 «Alte venituri opera\ionale»
621 «Venituri din activitatea de investi\ii»
622 «Venituri din activitatea financiar[»

Restituirea mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu


destina\ie special[ neutilizate, primite anterior:

a) a mijloacelor b[ne=ti 241 «Casa»


242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

b) a activelor pe termen lung 111 «Active nemateriale»


121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»

c) a valorilor materiale 211 «Materiale»


212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»
216 «Produse»
217 «M[rfuri»

Contul 424 “Avansuri pe termen lung primite” primite ]n cazul execut[rii par\iale a comenzilor, iar
]n debit – sumele pl[\ilor ]nregistrate la prezentarea
Contul 424 “Avansuri pe termen lung primite” cump[r[torilor (clien\ilor) a facturilor pentru
este destinat generaliz[rii informa\iei privind produsele livrate, serviciile prestate potrivit ca-
avansurile primite ]n contul lucr[rilor executate =i lculului definitiv al ]ntreprinderii. Soldul acestui cont
serviciilor prestate pe termen lung (construc\ia este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
obiectelor, executarea unor comenzi speciale etc.). aferente avansurilor primite la finele perioadei de
Contul 424 “Avansuri pe termen lung primite” gestiune.
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se Eviden\a analitic[ a avansurilor pe termen lung
]nregistreaz[ sumele avansurilor primite =i a pl[\ilor primite se \ine distinct pe fiecare client.

Contul 424 “Avansuri pe termen lung primite” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea sumelor avansurilor pe termen lung
primite 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Contul 424 “Avansuri pe termen lung primite” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Trecerea ]n cont a avansurilor pe termen lung
primite anterior ]n contul achit[rii crean\elor 134 «Crean\e pe termen lung»
221 «Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale»
223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
229 «Alte crean\e pe termen scurt»
182 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Transferarea avansurilor pe termen lung primite


anterior ]n avansuri pe termen scurt 523 “Avansuri pe termen scurt primite”
Restituirea avansurilor pe termen lung primite
neutilizate 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Contul 425 «Datorii am]nate privind impozitul Contul 425 «Datorii am]nate privind impozitul
pe venit» pe venit» este un cont de pasiv. }n creditul acestui
Contul 425 «Datorii am]nate privind impozitul cont se reflect[ existen\a =i crearea datoriilor am]nate
pe venit» este destinat generaliz[rii informa\iei privind impozitul pe venit, iar ]n debit - anularea
privind existen\a, crearea =i anularea datoriilor datoriilor am]nate privind impozitul pe venit. Soldul
am]nate privind impozitul pe venit aferente acestui cont este creditor =i reprezint[ suma
diferen\elor temporare. Modul de determinare a datoriilor am]nate privind impozitul pe venit la finele
datoriilor am]nate privind impozitul pe venit se perioadei de gestiune.
reglementeaz[ de prevederile S.N.C. 12 «Con- Eviden\a analitic[ a datoriilor am]nate privind
tabilitatea impozitului pe venit» =i Codul fiscal al impozitul pe venit se \ine pe feluri de datorii, pe
Republicii Moldova. termene de creare =i anulare.

Contul 425 «Datorii am]nate privind impozitul pe venit»


se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Calcularea datoriilor am]nate privind impozitul pe
venit 731 «Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit»

Contul 425 «Datorii am]nate privind impozitul pe venit»


se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iilor economice Ñreditul conturilor
Anularea datoriilor am]nate privind impozitul pe
venit 731 «Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit»

Contul 426 “Alte datorii pe termen lung Contul 426 “Alte datorii pe termen lung cal-
calculate” culate” este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont
Contul 426 “Alte datorii pe termen lung cal- se reflect[ sumele calculate, datoriile primite, iar ]n
culate” este destinat generaliz[rii informa\iei privind debit – sumele virate pentru achitarea datoriilor
datoriile fa\[ de creditori =i alte subiecte aferente calculate. Soldul acestui cont este creditor =i
pl[\ilor care nu se refer[ la opera\iile reflectate ]n reprezint[ suma altor datorii pe termen lung la finele
celelalte conturi din grupa 42 “Datorii pe termen perioadei de gestiune.
lung calculate”. Eviden\a analitic[ a altor datorii pe termen lung
calculate se \ine pe fiecare fel de datorii.
Contul 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
}nregistrarea activelor pe termen lung procurate de
la persoanele juridice =i fizice 111 «Active nemateriale»
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»
131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate»
184 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 426 «Alte datorii pe termen lung calculate»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Trecerea ]n cont a avansurilor acordate creditorilor 136 «Avansuri pe termen lung acordate»

Achitarea datoriilor fa\[ de al\i creditori 242 «Cont de decontare»


243 «Cont valutar»
Achitarea facturilor diferi\ilor creditori pe seama
sumelor acreditivelor =i cu cecuri 244 «Conturi speciale la b[nci»

Trecerea cotei datoriilor pe termen lung ]n


componen\a celor curente 514 «Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen
lung»

CLASA 5 «DATORII PE TERMEN SCURT» Contul 511 «Credite bancare pe termen scurt»
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate gene- Contul 511 «Credite bancare pe termen scurt»
raliz[rii informa\iei privind toate felurile de este destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la
decont[ri ale ]ntreprinderii cu un termen nu mai situa\ia decont[rilor privind creditele, termenul de
mare de un an cu diverse persoane fizice =i juridice. rambursare al c[rora nu este mai mare de un an.
Clasa 5 «Datorii pe termen scurt» cuprinde Contul 511 «Credite bancare pe termen scurt»
urm[toarele grupe de conturi: 51 «Datorii financiare este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
pe termen scurt», 52 «Datorii comerciale pe termen reflect[ sumele creditelor pe termen scurt primite =i
scurt» =i 53 «Datorii pe termen scurt calculate». trecute din grupa creditelor pe termen lung, iar ]n
debit - suma creditelor rambursate. Soldul acestui
GRUPA 51 «DATORII FINANCIARE cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
PE TERMEN SCURT» aferente creditelor pe termen scurt nerambursate la
Din grupa 51 «Datorii financiare pe termen scurt» finele perioadei de gestiune.
fac parte urm[toarele conturi sintetice: 511 «Credite La contul 511 «Credite bancare pe termen
bancare pe termen scurt», 512 «Credite bancare pe scurt» pot fi deschise urm[toarele subconturi:
termen scurt pentru salaria\i», 513 «}mprumuturi 5111 «Credite bancare pe termen scurt ]n valut[
pe termen scurt», 514 «Cota-parte curent[ a na\ional[», 5112 «Credite bancare pe termen scurt
datoriilor pe termen lung», 515 «Venituri anticipate ]n valut[ str[in[», 5113 «Credite bancare pe
curente» =i 516 «Alte datorii financiare pe termen termen scurt ]n valut[ na\ional[ am]nate», 5114
scurt». Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[ «Credite bancare pe termen scurt ]n valut[ str[in[
la finele perioadei de gestiune ]n subcapitolul 5.1. am]nate».
«Datorii financiare pe termen scurt» al bilan\ului Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
contabil. scurt se \ine pe feluri de credite =i pe b[nci.

Contul 511 «Credite bancare pe termen scurt» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Reflectarea creditelor bancare primite:

a) ]n numerar ]n casierie 241 «Casa»

b) ]n contul de decontare 242 «Cont de decontare»

186 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

c) ]n contul valutar 243 «Cont valutar»

d) ]n conturi speciale la b[nci 244 «Conturi speciale la b[nci»

e) pentru achitarea datoriilor privind facturile


comerciale 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”

Trecerea creditelor din categoria creditelor pe


termen lung ]n categoria creditelor pe termen scurt 411 «Credite bancare pe termen lung»

Calcularea dob]nzilor pentru creditele primite de


la raportarea lor la cheltuielile perioadei 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Contul 511 «Credite bancare pe termen scurt» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Rambursarea creditelor bancare pe termen scurt:

a) din casierie 241 «Casa»

b) din contul de decontare 242 «Cont de decontare»

c) din contul valutar 243 «Cont valutar»

d) din conturi speciale la b[nci 244 «Conturi speciale la b[nci»

e) pe seama mijloacelor primite de la debitori la


scontarea cambiilor 134 «Crean\e pe termen lung»
221 «Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale»

Contul 512 «Credite bancare pe termen scurt pentru salaria\i» este un cont de pasiv. }n creditul
pentru salaria\i» acestui cont se reflect[ sumele creditelor bancare pe
termen scurt primite pentru salaria\i =i creditelor
Contul 512 «Credite bancare pe termen scurt trecute din grupa creditelor pe termen lung, iar ]n
pentru salaria\i» este destinat generaliz[rii in- debit - rambursarea lor (restituirea). Soldul acestui
forma\iei referitoare la situa\ia decont[rilor privind cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
creditele bancare pentru salaria\i, termenul de aferente creditelor bancare pe termen scurt pentru
rambursare al c[rora nu este mai mare de un an. salaria\i, la finele perioadei de gestiune.
Creditele bancare pe termen scurt pentru salaria\i Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
]n valut[ str[in[, am]nate sau nerambursate ]n scurt pentru salaria\i se \ine pe feluri de credite, pe
termen se contabilizeaz[ ]n subconturi distincte. b[nci, care au acordat credite =i pe termene de
Contul 512 «Credite bancare pe termen scurt rambursare a acestora.

188 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 512 «Credite bancare pe termen scurt pentru salaria\i»


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Primirea creditelor bancare de c[tre ]ntreprindere


pentru a le acorda salaria\ilor:

a) ]n numerar ]n casierie 241 «Casa»

b) pe contul de decontare 242 «Cont de decontare»

c) pe contul valutar 243 «Cont valutar»

Reflectarea sumelor din documentele de decontare


achitate de banc[ ale organiza\iilor de comer\
pentru m[rfurile v]ndute pe credit salaria\ilor
]ntreprinderii 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

Reflectarea diferen\ei dintre dob]nzile calculate de


banc[ =i cuvenite de la salaria\i pentru creditele
primite 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Transferarea creditelor bancare pe termen lung


pentru salaria\i ]n componen\a celor pe termen
scurt 412 «Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i»

Reflectarea sumelor creditului acordat de banc[


nemijlocit salaria\ilor ]ntreprinderii 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

Contul 512 «Credite bancare pe termen scurt pentru salaria\i»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Rambursarea creditelor bancare pe termen


scurt primite de ]ntreprindere pentru a fi acordate
salaria\ilor:

a) ]n numerar din casierie 241 «Casa»

b) din contul de decontare 242 «Cont de decontare»

c) din contul valutar 243 «Cont valutar»

190 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 513 «}mprumuturi pe termen scurt» muturile pe termen scurt nerambursate la finele
perioadei de gestiune.
Contul 513 «}mprumuturi pe termen scurt» este La contul 513 pot fi deschise urm[toarele
destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la subconturi: 5131 «}mprumuturi pe termen scurt de
existen\a, mi=carea =i situa\ia decont[rilor privind la p[r\i nelegate», 5132 «}mprumuturi pe termen
]mprumuturile pe termen scurt primite pe un scurt de la p[r\i legate», 5133 «}mprumuturi pe
termen nu mai mare de un an. termen scurt din emisiunea de obliga\iuni», 5134
Contul 513 «}mprumuturi pe termen scurt» este «}mprumuturi pe termen scurt de la personalul
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ ]ntreprinderii», 5135 «Cambii financiare pe termen
sumele ]mprumuturilor primite sau trecute din scurt emise».
grupa ]mprumuturilor pe termen lung, iar ]n debit - Eviden\a analitic[ a ]mprumuturilor pe termen
rambursarea lor. Soldul acestui cont este creditor =i scurt se \ine pe creditori, pe feluri de ]mprumuturi
reprezint[ datoriile ]ntreprinderii privind ]mpru- =i pe termene de rambursare.

Contul 513 «}mprumuturi pe termen scurt» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Intrarea ]mprumuturilor pe termen scurt:

a) ]n numerar ]n casierie 241 «Casa»

b) ]n contul de decontare 242 «Cont de decontare»

c) ]n contul valutar 243 «Cont valutar»

d) trecute la stingerea datoriilor 414 «Alte datorii financiare pe termen lung»


521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»
539 «Alte datorii pe termen scurt»

e) de la salaria\i (la valoarea obliga\iunilor eliberate


=i sumele ]mprumuturilor acordate ]ntreprinderii) 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

Reflectarea sumelor ]mprumuturilor, garantate de


cambii =i alte titluri de crean\e:

a) ]n contul de decontare 242 «Cont de decontare»

b) ]n contul valutar 243 «Cont valutar»

Calcularea dob]nzilor aferente ]mprumuturilor


primite la raportarea la cheltuielile perioadei 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Trecerea ]mprumuturilor pe termen lung ]n grupa


]mprumuturilor de termen scurt 413 «}mprumuturi pe termen lung»

192 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 513 «}mprumuturi pe termen scurt» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor

Rambursarea ]mprumuturilor pe termen scurt 241 «Casa»


242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Contul 514 «Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen lung» este un cont de pasiv. }n creditul acestui
termen lung» cont s]nt reflectate sumele datoriilor curente trecute
Contul 514 «Cota-parte curent[ a datoriilor pe din grupa datoriilor pe termen lung, iar ]n debit -
termen lung» este destinat generaliz[rii informa\iei achitarea acestora. Soldul acestui cont este creditor
referitoare la situa\ia decont[rilor privind datoriile =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii aferente cotei
curente trecute din grupa datoriilor pe termen lung, curente a datoriilor pe termen lung la finele perioadei
]n cazul c]nd termenul de achitare nu este mai mare de gestiune.
de un an. Eviden\a analitic[ a cotei-p[r\i curente a datoriilor
Contul 514 «Cota-parte curent[ a datoriilor pe pe termen lung se \ine pe feluri de datorii =i pe creditori.

Contul 514 «Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen lung»


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor

Trecerea cotei datoriilor pe termen lung ]n co-


mponen\a datoriilor curente 421 «Datorii de arend[ pe termen lung»
426 «Alte datorii pe termen lung calculate»

Contul 514 «Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen lung»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor

Achitarea datoriilor curente 242 «Cont de decontare»


243 «Cont valutar»
241 «Casa»

Contul 515 «Venituri anticipate curente» sumele veniturilor anticipate curente ap[rute ]n
Contul 515 «Venituri anticipate curente» este perioada de gestiune, iar ]n debit - trecerea lor la
destinat generaliz[rii informa\iei privind veniturile veniturile perioadei de gestiune. Soldul acestui cont
ob\inute ]n perioada de gestiune, dar aferente este creditor =i reprezint[ sumele veniturilor
perioadelor viitoare. anticipate curente la finele perioadei de gestiune.
Contul 515 «Venituri anticipate curente» este un Eviden\a analitic[ a veniturilor anticipate curente
cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ se \ine pe feluri de venituri =i pe surse de ob\inere.

Contul 515 «Venituri anticipate curente» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


}ncasarea avansurilor aferente veniturilor 241 «Casa»
anticipate curente 242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Raportarea valorii de pia\[ aferente lipsurilor de


valori materiale, recunoscute de persoanele
vinovate sau stabilite prin judecat[ spre ]ncasare 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
194 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 515 «Venituri anticipate curente» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Reflectarea veniturilor anticipate curente trecute


la veniturile perioadei de gestiune 611 «Venituri din v]nz[ri»
612 «Alte venituri opera\ionale
621 «Venituri din activitatea de investi\ii»
622 «Venituri din activitatea financiar[»
623 «Venituri excep\ionale»

Restituirea sumelor primite anterior, trecute la


veniturile anticipate 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Contul 516 «Alte datorii financiare scurt» este destinat generaliz[rii informa\iei privind
pe termen scurt» decont[rile cu diferi\i creditori aferente opera\iilor
care nu se refer[ la celelalte conturi din grupa 51
Contul 516 «Alte datorii financiare pe termen «Datorii financiare pe termen scurt».

GRUPA 52 acestui cont se reflect[ datoriile aferente facturilor


«DATORII COMERCIALE PE TERMEN SCURT» primite de la furnizori =i antreprenori, iar ]n debit -
Din grupa 52 «Datorii comerciale pe termen scurt» achitarea lor. Soldul acestui cont este creditor =i
fac parte urm[toarele conturi sintetice: 521 «Datorii reprezint[ datoriile pe termen scurt ale ]ntreprinderii
pe termen scurt privind facturile comerciale», 522 fa\[ de furnizori =i antreprenori la finele perioadei
«Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate» =i 523 de gestiune.
«Avansuri pe termen scurt primite». Soldul conturilor La contul 521 «Datorii pe termen scurt privind
din aceast[ grup[ la finele perioadei de gestiune se facturile comerciale» pot fi deschise urm[toarele
reflect[ ]n subcapitolul 5.2. «Datorii comerciale pe subconturi: 5211 «Facturi de achitat ]n \ar[», 5212
termen scurt» al bilan\ului contabil. «Facturi de achitat ]n str[in[tate», 5213 «Cambii
emise».
Contul 521 «Datorii pe termen scurt privind Eviden\a analitic[ a datoriilor pe termen scurt
facturile comerciale» privind facturile comerciale se \ine conform
Contul 521 «Datorii pe termen scurt privind facturilor prezentate de furnizori =i antreprenori:
facturile comerciale» este destinat generaliz[rii - facturilor acceptate =i altor documente de
informa\iei privind decont[rile cu furnizorii =i decontare, termenul de achitare al c[rora n-a ex-
antreprenorii. pirat;
Contul 521 «Datorii pe termen scurt privind - documentelor de decontare neachitate ]n
facturile comerciale» este un cont de pasiv. }n creditul termen, precum =i a livr[rilor nefacturate.

Contul 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale»


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Acceptarea spre plat[ a facturilor (sau emiterea
cambiilor) de la furnizori =i antreprenori:

a) valori intrate 111 «Active nemateriale»


112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
196 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»
211 «Materiale»
212 «Animale tinere =i la ]ngr[=at»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
217 «M[rfuri»

b) serviciile prestate 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»


121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
211 «Materiale»
212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
217 «M[rfuri»
712 «Cheltuieli comerciale»
713 «Cheltuieli generale =i administrative»
714 «Alte cheltuieli opera\ionale»
721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»
722 «Cheltuieli ale activit[\ii financiare»
811 «Produc\ia de baz[»
812 «Activita\i auxiliare»
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

Reflectarea sumelor TVA aferente documentelor


de plat[ pentru valorile ]n m[rfuri =i materiale =i
serviciile procurate 226 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat»

}naintarea preten\iilor c[tre furnizori =i antre-


prenori privind nerespectarea clauzelor prev[zute
]n contracte 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

Contul 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Achitarea documentelor de decontare =i plat[ ale


furnizorilor =i antreprenorilor:

a) ]n numerar din casierie 241 «Casa»

b) din contul de decontare 242 «Cont de decontare»

c) din contul valutar 243 «Cont valutar»

d) pe seama mijloacelor din conturile speciale la


b[nci 244 «Conturi speciale la b[nci»

e) pe seama creditelor bancare pe termen scurt 511 «Credite bancare pe termen scurt»
198 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

f) pe seama creditelor bancare pe termen lung 411 «Credite bancare pe termen lung»

g) pe seama cambiilor emise 413 «}mprumuturi pe termen lung»


513 «}mprumuturi pe termen scurt»

Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor ]n cazul


decont[rilor pentru valorile materiale primite =i 136 «Avansuri pe termen lung acordate»
serviciile prestate 224 «Avansuri pe termen scurt acordate»

Trecerea ]n cont a sumelor datoriilor fa\[ de


furnizori pe seama crean\elor la efectuarea
decont[rilor prin compensarea cererilor reciproce
(]n cazul c]nd ]ntreprinderea se prezint[ ]n rela\iile
cu alt[ ]ntreprindere ]n calitate de furnizor =i
antreprenor) 221 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»

Reflectarea veniturilor din diferen\ele de curs


aferente conturilor valutare =i opera\iilor ]n valut[
str[in[ 522 «Venituri din activitatea financiar[»

Contul 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de aferente valorilor materiale primite, serviciilor
p[r\ile legate» prestate, iar ]n debit - sumele virate pentru stingerea
Contul 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de datoriei. Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[
p[r\ile legate» este destinat generaliz[rii informa\iei datoriile p[r\ilor legate aferente valorilor materiale
referitoare la crean\ele pe termen scurt (termenul primite =i serviciilor prestate la finele perioadei de
c[rora nu dep[=este un an) privind opera\iile gestiune.
efectuate cu p[r\ile legate (fiice, asociate =i alte p[r\i La contul 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de
legate) aferente valorilor ]n m[rfuri =i materiale p[r\ile legate» pot fi deschise urm[toarele sub-
primite =i serviciilor prestate. conturi: 5221 «Datorii pe termen scurt fa\[ de
Modul de raportare a datoriilor pe termen scurt ]ntreprinderile-fiice», 5222 «Datorii pe termen scurt
ale subiectului economic sau opera\iile cu p[r\ile fa\[ de ]ntreprinderile asociate», 5223 «Datorii pe
legate se reglementeaz[ de prevederile S.N.C. 24 termen scurt fa\[ de alte p[r\i legate».
«Publicitatea informa\iei privind p[r\ile legate». Eviden\a analitic[ a datoriilor pe termen scurt fa\[
Contul 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de de p[r\ile legate se \ine potrivit regulilor prev[zute
p[r\ile legate» este un cont de pasiv. }n creditul pentru contul 521 «Datorii pe termen scurt privind
acestui cont se reflect[ datoriile p[r\ilor legate facturile comerciale».

Contul 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Primirea facturilor spre plat[ (sau emiterea
cambiilor) de la p[r\i legate pentru:

a) valorile intrate 111 «Active nemateriale»


112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
122 «Terenuri»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»
211 «Materiale»

200 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»


213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
217 «M[rfuri»
246 «Documente b[ne=ti»

b) serviciile prestate 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»


121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
211 «Materiale»
212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
217 «M[rfuri»
712 «Cheltuieli comerciale»
713 «Cheltuieli generale =i administrative»
714 «Alte cheltuieli opera\ionale»
721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»
722 «Cheltuieli ale activit[\ii financiare»
811 «Produc\ia de baz[»
812 «Activit[\i auxiliare»
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

Reflectarea sumelor TVA aferente documentelor


de plat[ pentru valorile ]n m[rfuri =i materiale
procurate =i serviciile prestate 226 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat»

Contul 522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Achitarea documentelor de decontare =i plat[
ale p[r\ilor legate:

- ]n numerar din casierie 241 «Casa»

- din contul de decontare 242 «Cont de decontare»

- din contul valutar 243 «Cont valutar»

- pe seama mijloacelor din conturile speciale la


b[nci 244 «Conturi speciale la b[nci»

- pe seama creditelor bancare pe termen scurt 511 «Credite bancare pe termen scurt»

- pe seama creditelor bancare pe termen lung 411 «Credite bancare pe termen lung»

- pe seama cambiilor emise 413 «}mprumuturi pe termen lung»


513 «}mprumuturi pe termen scurt»

Reflectarea veniturilor din diferen\ele de curs


aferente conturilor valutare =i opera\iilor ]n valut[
str[in[ 622 «Venituri din activitatea financiar[»

Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor acordate


]n cazul decont[rilor pentru valorile materiale =i
serviciile primite 136 «Avansuri pe termen lung acordate»
224 «Avansuri pe termen scurt acordate»

202 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 523 «Avansuri pe termen scurt primite» este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
reflect[ sumele avansurilor =i a pl[\ilor primite, ]n
Contul 523 «Avansuri pe termen scurt primite» debit – sumele compens[rii avansurilor ]n cazul
este destinat generaliz[rii informa\iei privind decont[rilor cu cump[r[torii =i clien\ii pentru
avansurile primite de la cump[r[tori =i clien\i ]n produc\ia livrat[ =i serviciile prestate. Soldul acestui
contul livr[rii valorilor ]n m[rfuri =i materiale =i cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]n-
prest[rii serviciilor, precum =i privind achit[rile treprinderii aferente avansurilor pe termen scurt
pentru produse =i servicii pe m[sura execut[rii primite la finele perioadei de gestiune.
par\iale a acestora. Eviden\a analitic[ a avansurilor pe termen scurt
Contul 523 «Avansuri pe termen scurt primite» primite se \ine pe clien\i.

Contul 523 «Avansuri pe termen scurt primite» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea sumelor avansurilor pe termen scurt
primite 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Contul 523 «Avansuri pe termen scurt primite» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor primite la
prezentarea facturilor c[tre cump[r[tori pentru
decontarea definitiv[ 221 «Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale»
223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»
Restituirea datoriilor aferente avansurilor primite
anterior 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
Trecerea la cheltuieli a avansurilor nereclamate la
expirarea termenului de prescrip\ie 612 «Alte venituri opera\ionale»

GRUPA 53 «DATORII PE TERMEN SCURT retribuirea muncii» este destinat generaliz[rii


CALCULATE» informa\iei privind decont[rile cu personalul
]ntreprinderii aferente remunera\iilor =i sumelor
Din grupa 53 «Datorii pe termen scurt calculate» depuse.
fac parte urm[toarele conturi sintetice: 531 «Datorii
Contul 531 «Datorii fa\[ de personal privind
fa\[ de personal privind retribuirea muncii», 532
«Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii», 533 retribuirea muncii» este un cont de pasiv. }n creditul
«Datorii privind asigur[rile», 534 «Datorii privind acestui cont se reflect[ remunera\iile calculate, iar
decont[rile cu bugetul», 535 «Taxa pe valoarea ]n debit – sumele achitate =i re\inute. Soldul acestui
ad[ugat[ =i accize de primit», 536 «Datorii privind cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
pl[\ile extrabugetare», 537 «Datorii fa\[ de fondatori fa\[ de personal privind retribuirea muncii la finele
=i al\i participan\i», 538 «Rezerve pentru cheltuieli perioadei de gestiune.
=i pl[\i preliminate», 539 «Alte datorii pe termen La contul 531 «Datorii fa\[ de personal privind
scurt». Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[
]n subcapitolul 5.3. «Datorii pe termen scurt retribuirea muncii», pot fi deschise urm[toarele
calculate» al bilan\ului contabil. subconturi: 5311 «Datorii privind retribuirea
muncii» =i 5312 «Datorii fa\[ de deponen\i».
Contul 531 «Datorii fa\[ de personal privind Eviden\a analitic[ a datoriilor fa\[ de personal
retribuirea muncii» privind retribuirea muncii se \ine pe salaria\i =i pe
Contul 531 «Datorii fa\[ de personal privind feluri de pl[\i =i re\ineri.
204 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea muncii"


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Calcularea salariului, adaosurilor =i primelor:
a) muncitorilor din produc\ia de baz[, care
particip[ nemijlocit la fabricarea produselor,
executarea lucr[rilor de construc\ii-montaj =i altor
lucr[ri ale activit[\ii de baz[ 811 «Produc\ia de baz[»

b) muncitorilor produc\iilor auxiliare 812 «Activit[\i auxiliare»

c) muncitorilor care deservesc =i repar[ utilajul,


aparatului de conducere, personalului admi-
nistrativ =i de deservire a sec\iilor 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

d) muncitorilor pentru sta\ion[ri, inclusiv adaosul


pentru executarea lucr[rilor mai pu\in calificate 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

e) muncitorilor auxiliari, ocupa\i cu ]ntre\inerea =i


repararea cl[dirilor, construc\iilor speciale =i
inventarului sec\iei 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

f) muncitorilor care execut[ lucr[ri legate de


protec\ia muncii =i tehnica securit[\ii 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

g) lucr[torilor pazei antiincendiare a ]ntreprinderii;


lucr[torilor aparatului de conducere, personalului
administrativ =i de deservire al ]ntreprinderii;
lucr[torilor ]ntreprinderii pentru timpul afl[rii lor
]n institu\ii de ]nv[\[m]nt la cursuri (facult[\i,
institu\ii) de reciclare =i perfec\ionare cu ]n-
treruperea ciclului de produc\ie 713 «Cheltuieli generale =i administrative»

h) muncitorilor califica\i, care nu s]nt elibera\i de


la activitatea de baz[, pentru instruirea ucenicilor
=i ridicarea calific[rii muncitorilor 713 «Cheltuieli generale =i administrative»

i) muncitorilor care execut[ lucr[ri de remediere


a rebuturilor 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

j) muncitorilor pentru construirea construc\iilor


speciale provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri)
=i executarea altor lucr[ri necapitale 812 «Activit[\i auxiliare»

k) muncitorilor pentru lucr[rile de lichidare a


consecin\elor calamit[\ilor naturale 723 «Pierderi excep\ionale»

l) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare


=i creare a activelor nemateriale 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»

206 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

m) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare


=i punere ]n func\iune a mijloacelor fixe 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

n) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de executare a


lucr[rilor de construc\ii-montaj ]n regie proprie 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

o) muncitorilor pentru executarea lucr[rilor de


scoatere din func\iune a mijloacelor fixe 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

p) privind preg[tirea terenurilor pentru folosirea


lor dup[ destina\ie 122 “Terenuri”

r) privind efectuarea lucr[rilor de recultivare a


terenurilor, de preg[tire =i asimilare a produselor
noi, proceselor tehnologice 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
251 “Cheltuieli anticipate curente”
Calcularea indemniza\iilor de concediu pe seama
rezervelor create pentru plata concediilor mu-
ncitorilor 538 “Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminare”

Calcularea indemniza\iilor pe seama mijloacelor


asigur[rilor sociale 533 “Datorii privind asigur[rile”

Calcularea remunera\iilor muncitorilor pentru


]nc[rcarea =i desc[rcarea materialelor =i alte lucr[ri
legate de procurarea =i colectarea activelor 123 “Mijloace fixe”
211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”

Contul 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea muncii»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Plata remunera\iilor:

a) ]n numerar din casierie 241 «Casa»

b) prin virament 242 «Cont de decontare»


243 “Cont valutar”

c) sub form[ natural[ 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

Re\ineri din remunera\iile calculate:

a) impozit pe venit 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul»

b) prime de asigurare, defalc[ri obligatorii ]n fondul


de pensii 533 «Datorii privind asigur[rile»

c) pentru recuperarea prejudiciului material cauzat 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
612 «Alte venituri opera\ionale»
208 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

d) aferente datoriilor lucr[torilor pentru m[rfurile


procurate pe credit, pentru ]mprumuturile primite 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

e) plata pentru servicii comunale, pensii alimentare,


servicii prestate de institu\iile pre=colare 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

f) privind datoriile lucr[torilor pentru obliga\iunile


=i ac\iunile procurate 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

Contul 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte personalului, iar ]n debit – achitarea =i trecerea la
opera\ii» sc[deri a datoriilor. Soldul acestui cont este creditor
=i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii fa\[ de personal
Contul 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte privind alte opera\ii la finele perioadei de gestiune.
opera\ii» este destinat generaliz[rii informa\iei La contul 532 «Datorii fa\[ de personal privind
referitoare la decont[rile cu personalul ]ntreprinderii alte opera\ii» pot fi deschise urm[toarele su-
privind alte opera\ii, cu excep\ia decont[rilor privind bconturi: 5321 «Datorii fa\[ de titularii de avans»,
retribuirea muncii. 5322 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii».
Contul 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte Eviden\a analitic[ a datoriilor fa\[ de personal
opera\ii» este un cont de pasiv. }n creditul acestui privind alte opera\ii se \ine pe lucr[torii ]n-
cont se reflect[ datoriile privind alte opera\ii calculate treprinderii =i pe feluri de datorii.
Ñontul 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea valorii activelor procurate de lucr[tori
pentru ]ntreprindere f[r[ acordarea avansului 111 «Active nemateriale»
112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»
121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»
123 «Mijloace fixe»
125 «Resurse naturale»
211 «Materiale»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
217 «M[rfuri»
246 «Documente b[ne=ti»
Reflectarea sumelor cheltuielilor aprobate privind
facturile prezentate de lucr[torii ]ntreprinderii:
a) aferente cheltuielilor anticipate 251 «Cheltuieli anticipate curente»

b) legate de desfacerea produc\iei 712 «Cheltuieli comerciale»

c) pentru nevoi generale de produc\ie 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

d) pentru nevoi generale gospod[re=ti 713 «Cheltuieli generale =i administrative»

Reflectarea sumelor cheltuielilor neacoperite


aferente avansurilor primite 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

Contul 532 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Recuperarea lucr[torilor ]ntreprinderii a che-
ltuielilor aferente procur[rii valorilor materiale =i
altor opera\ii 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
210 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 533 «Datorii privind asigur[rile» treprinderii privind primele de asigurare la finele
Contul 533 «Datorii privind asigur[rile» este perioadei de gestiune.
destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la La contul 533 «Datorii privind asigur[rile» pot
defalc[rile =i decont[rile aferente contribu\iilor fi deschise urm[toarele subconturi: 5331 «Datorii
pentru asigur[rile sociale ]n Fondul social, datoriile fa\[ de Fondul social», 5332 «Datorii fa\[ de organele
privind asigurarea medical[, asigurarea bunurilor sindicale privind contribu\iile la asigur[rile sociale»,
=i personalului ]ntreprinderii. 5333 «Datorii privind asigurarea medical[», 5334
Contul 533 «Datorii privind asigur[rile» este un «Datorii privind asigurarea persoanelor»,
cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ 5335 «Datorii privind asigurarea bunurilor».
datoriile calculate privind asigur[rile, iar ]n debit – Eviden\a analitic[ a datoriilor privind asigur[rile
mijloacele achitate, virate =i cheltuite. Soldul acestui se \ine ]n a=a mod ca s[ asigure formarea informa\iei
cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]n- privind existen\a =i destina\iile mijloacelor.

Contul 533 «Datorii privind asigur[rile» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Defalc[rile pentru asigur[rile sociale din re-
munera\iile calculate:
a) muncitorilor din produc\ia de baz[, care
particip[ nemijlocit la fabricarea produselor,
executarea lucr[rilor de construc\ii-montaj =i altor
lucr[ri ale activit[\ii de baz[ 811 «Produc\ia de baz[»

b) muncitorilor produc\iilor auxiliare 812 «Activit[\i auxiliare»

c) muncitorilor care deservesc =i repar[ utilajul,


aparatului de conducere, personalului admi-
nistrativ =i de deservire a sec\iilor 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

d) muncitorilor pentru sta\ion[ri, inclusiv adaosul


pentru executarea lucr[rilor mai pu\in calificate 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

e) muncitorilor auxiliari, ocupa\i cu ]ntre\inerea =i


repararea cl[dirilor, construc\iilor speciale =i
inventarului sec\iei 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

f) muncitorilor care execut[ lucr[ri legate de


protec\ia muncii =i tehnica securit[\ii 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

g) lucr[torilor pazei antiincendiare a ]ntreprinderii;


lucr[torilor aparatului de conducere, personalului
administrativ =i de deservire al ]ntreprinderii;
lucr[torilor ]ntreprinderii pentru timpul afl[rii lor
]n institu\ii de ]nv[\[m]nt la cursuri (facult[\i,
institu\ii) de reciclare =i perfec\ionare cu ]n-
treruperea ciclului de produc\ie 713 «Cheltuieli generale =i administrative»

h) muncitorilor califica\i, care nu s]nt elibera\i de


la activitatea de baz[, pentru instruirea ucenicilor
=i ridicarea calific[rii muncitorilor 713 «Cheltuieli generale =i administrative»

212 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

i) muncitorilor care execut[ lucr[ri de remediere a


rebuturilor 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

j) muncitorilor pentru construirea construc\iilor


speciale provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri)
=i executarea altor lucr[ri necapitale 812 «Activit[\i auxiliare»

k) muncitorilor pentru lucr[rile de lichidare a


consecin\elor calamit[\ilor naturale 723 «Pierderi excep\ionale»

l) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare


=i creare a activelor nemateriale 112 «Active nemateriale ]n curs de execu\ie»

m) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare


=i punere ]n func\iune a mijloacelor fixe 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

n) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de executare


a lucr[rilor de construc\ii–montaj ]n regie proprie 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»

o) muncitorilor pentru executarea lucr[rilor de


scoatere din func\iune a mijloacelor fixe 721 «Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii»

p) privind preg[tirea terenurilor pentru utilizarea


lor dup[ destina\ie 122 “Terenuri”

r) privind efectuarea lucr[rilor de recultivare a


terenurilor, de preg[tire =i asimilare a produselor
noi, proceselor tehnologice 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
251 “Cheltuieli anticipate curente”
Calcularea pentru muncitori a remunera\iilor
pentru ]nc[rcarea =i desc[rcarea materialelor =i alte
lucr[ri de procurare =i achizi\ionare a activelor 123 «Mijloace fixe»
211 «Materiale»
212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
217 «M[rfuri»

Re\ineri din remunera\iile calculate ]n fondul de 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
pensii muncii»

Calcularea primelor de asigurare aferente asigur[rii


obligatorii a bunurilor =i personalului ]ntreprinderii
pe seama mijloacelor ]ntreprinderii 712 «Cheltuieli comerciale»
713 «Cheltuieli generale =i administrative»
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»
214 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 533 «Datorii privind asigur[rile» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Calcularea sumelor, cuvenite lucr[torilor pe seama
mijloacelor asigur[rilor =i protec\iei sociale 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
Virarea primelor de asigurare c[tre organele =i
companiile de asigur[ri 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»
Trecerea ]n cont a sumelor aferente decont[rilor
cu organele de asigur[ri sociale 229 «Alte crean\e pe termen scurt»

Contul 534 «Datorii privind decont[rile cu creditor =i reprezint[ suma datoriilor ]ntreprin-
bugetul» derilor privind pl[\ile datorate bugetului la finele
perioadei de gestiune.
Contul 534 «Datorii privind decont[rile cu La contul 534 «Datorii privind decont[rile cu
bugetul» este destinat generaliz[rii informa\iei bugetul» pot fi deschise urm[toarele subconturi:
referitoare la decont[rile cu bugetul privind 5341 «Datorii privind impozitul pe venit al persoa-
impozitele, taxele =i sanc\iunile economice aferente nelor juridice», 5342 «Datorii privind taxa pe
achit[rii impozitelor. valoarea ad[ugat[», 5343 «Datorii privind accizele,
Modul de determinare =i contabilizare a im- taxele», 5344 «Datorii privind impozitul funciar»,
pozitului pe veniturile persoanelor juridice se 5345 «Datorii privind impozitul pe bunurile
reglementeaz[ de prevederile S.N.C. 12 «Con- imobiliare», 5346 «Datorii privind impozitul
tabilitatea impozitului pe venit» =i Codul fiscal al pentru utilizarea resurselor naturale», 5347 «Datorii
Republicii Moldova. privind impozitul pe venit al persoanelor fizice»,
Contul 534 «Datorii privind decont[rile cu 5348 «Datorii privind alte impozite =i taxe»,
bugetul» este un cont de pasiv. }n creditul acestui 5349 «Sanc\iuni economice».
cont se reflect[ pl[\ile cuvenite la buget, iar ]n debit Eviden\a analitic[ a datoriilor privind de-
– pl[\ile virate efectiv. Soldul acestui cont este cont[rile cu bugetul se \ine pe feluri de impozite =i
taxe.
Contul 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Calcularea impozitelor, taxelor =i altor defalc[ri
obligatorii (cu excep\ia impozitului pe venit, TVA
=i accizele) 713 «Cheltuieli generale =i administrative»

Reflectarea datoriilor curente privind impozitul pe


venit 731 «Cheltuieli (economii) privind impozitul pe
venit»
Calcularea bugetului a impozitului pe venit re\inut
din salariul lucr[torilor 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
Calcularea sanc\iunilor economice (amenzilor,
penalit[\ilor) privind pl[\ile la buget 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Reflectarea datoriilor la buget privind taxa pe


valoarea ad[ugat[ =i accize:
a) ]n cazul coinciden\ei momentelor de v]nzare =i
achitare a facturilor 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

216 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

b) aferente facturilor achitate pentru produsele =i 535 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de ]ncasat»
m[rfurile expediate, serviciile prestate

Calcularea impozitului pe opera\iile cu titlurile de 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
valoare 132 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate»
231 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate»
232 «Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate»

Reflectarea diferen\ei ]ntre sumele pl[tite =i primite


ale taxei pe valoare ad[ugat[ 225 «Crean\e pe termen scurt privind decont[rile
cu bugetul»

Contul 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Virarea la buget a sumelor impozitelor =i taxelor 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Trecerea ]n cont a sumelor TVA =i accizelor aferente


facturilor furnizorilor achitate pentru valorile ]n
m[rfuri =i materiale primite 226 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat»

Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor privind


decont[rile cu bugetul la finele perioadei de
gestiune 225 «Crean\e pe termen scurt privind decont[rile
cu bugetul»

Reflectarea activelor am]nate privind impozitul pe


venit 135 «Active am]nate privind impozitul pe venit»

Contul 535 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ de ]ncasat pentru produsele, m[rfurile livrate, serviciile
=i accize de ]ncasat» prestate, calculate cump[r[torilor, iar ]n debit – sumele
Contul 535 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizelor calculate
de ]ncasat» este destinat generaliz[rii informa\iei bugetului pe m[sura achit[rii facturilor de c[tre
privind sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizele cump[r[tori. Soldul acestui cont este creditor =i
calculate cump[r[torilor pentru produc\ia expediat[ reprezint[ sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizelor
(m[rfuri =i alte active) beneficiarilor de servicii p]n[ ne]ncasate pentru produc\ia expediat[ (lucr[ri, servicii)
la achitarea acestora. la finele perioadei de gestiune.
Contul 535 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de Eviden\a analitic[ a taxei pe valoarea ad[ugat[ =i
]ncasat» este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont a accizelor de ]ncasat se \ine pe fiecare factur[
se reflect[ sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizelor prezentat[.

Contul 535 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de ]ncasat»


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor

Reflectarea taxei pe valoarea ad[ugat[ =i a accizelor


de primit de la cump[r[tor aferente produc\iei
expediate (lucr[rilor, serviciilor) 221 «Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale»
223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»

218 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 535 «Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de ]ncasat» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor

Calcularea c[tre buget a TVA =i accizelor dup[


achitarea facturilor de c[tre cump[r[tori pentru
produse (lucr[ri, servicii) 534 «Datorii privind decont[rile cu bugetul»

Contul 536 «Datorii privind pl[\ile getare» este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont
extrabugetare» se reflect[ sumele pl[\ilor calculate, iar ]n debit –
Contul 536 «Datorii privind pl[\ile extrabu- virarea mijloacelor ]n fondurile extrabugetare. Soldul
getare» este destinat generaliz[rii informa\iei acestui cont este creditor =i reprezint[ datoriile
referitoare la situa\ia decont[rilor ]ntreprinderii ]ntreprinderii privind pl[\ile extrabugetare la finele
privind diversele pl[\i extrabugetare. perioadei de gestiune.
Contul 536 «Datorii privind pl[\ile extrabu- Eviden\a analitic[ a datoriilor privind pl[\ile
extrabugetare se \ine pe felurile lor.
Contul 536 «Datorii privind pl[\ile extrabugetare» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor

Defalc[ri ]n fonduri extrabugetare speciale 713 «Cheltuieli generale =i administrative»

Contul 536 «Datorii privind pl[\ile extrabugetare» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor


Achitarea datoriilor privind pl[\ile extrabugetare 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Contul 537 «Datorii fa\[ de fondatori =i al\i par- participan\i» este un cont de pasiv. }n creditul acestui
ticipan\i» cont se reflect[ dividendele calculate, veniturile =i alte
Contul 537 «Datorii fa\[ de fondatori =i al\i pl[\i, iar ]n debit – achitarea sau restituirea lor.
participan\i» este destinat generaliz[rii informa\iei Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[ sumele
referitoare la situa\ia decont[rilor cu fondatorii datoriilor fa\[ de fondatori la finele perioadei de
]ntreprinderii privind calcularea =i plata dividen- gestiune.
delor, veniturilor =i altor pl[\i. Eviden\a analitic[ a datoriilor fa\[ de fondatori =i
Contul 537 «Datorii fa\[ de fondatori =i al\i al\i participan\i se \ine pe fondatori =i pe participan\i.

Contul 537 «Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Calcularea dividendelor (veniturilor) fondatorilor


(participan\ilor) pe seama 333 «Profitul net (pierderea) al perioadei de
gestiune»
- profitului net al anului curent
332 «Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
- profitului nerepartizat al anilor preceden\i anilor preceden\i»

- rezervelor 322 «Rezerve prev[zute de statut»


323 «Alte rezerve»
220 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 537 «Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Plata dividendelor (veniturilor) fondatorilor 241 «Casa»
(participan\ilor) 242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

Trecerea ]n cont a avansurilor sub form[ de


dividende 334 «Dividende pl[tite ]n avans»

Plata dividendelor cu ac\iunile ]ntreprinderii 313 «Capital nev[rsat»


314 «Capital retras»

Contul 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i Contul 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i
preliminate» preliminate» este un cont de pasiv. }n creditul acestui
cont se reflect[ constituirea rezervelor, iar ]n debit –
Contul 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i utilizarea lor. Soldul acestui cont este creditor =i
preliminate» este destinat generaliz[rii informa\iei reprezint[ soldul rezervelor cheltuielilor =i pl[\ilor
privind situa\ia =i mi=carea rezervelor constituie ]n preliminate la finele perioadei de gestiune.
mod stabilit ]n scopul repartiz[rii uniforme a unor Eviden\a analitic[ a rezervelor pentru cheltuieli
cheltuieli =i pl[\i distincte. =i pl[\i preliminate se \ine pe felurile lor.

Contul 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate»


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Constituirea rezervelor pentru cheltuieli 121 «Active materiale ]n curs de execu\ie»


=i pl[\i preliminate privind: 141 «Cheltuieli anticipate pe termen lung»
251 “Cheltuieli anticipate curente”
a) plata concediilor muncitorilor 811 «Produc\ia de baz[»
812 «Activit[\i auxiliare»
b) cheltuielile legate de repara\ia mijloacelor fixe 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»
c) returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute 712 «Cheltuieli comerciale»
d) alte scopuri 712 «Cheltuieli comerciale»
813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

Contul 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate»


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Reflectarea cheltuielilor efective pe seama rezer-
velor create:
a) salariile pentru perioada concediului =i recom-
pense pentru vechime ]n munc[ 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»
b) cheltuielilor privind repara\ia mijloacelor fixe
executate ]n regie 211 «M[rfuri»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
216 «Produse»
222 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile»
812 «Activit[\i auxiliare»
c) serviciile prestate de organiza\ia antreprenoare
pentru lucr[rile executate 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
d) pierderile din returnarea =i reducerea pre\urilor
la m[rfurile v]ndute 822 «Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute»

Contul 539 «Alte datorii pe termen scurt» Contul 539 «Alte datorii pe termen scurt» este
Contul 539 «Alte datorii pe termen scurt» este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
destinat generaliz[rii informa\iei privind situa\ia reflect[ sumele datoriilor pe termen scurt calcu-
decont[rilor ]ntreprinderii aferente late, iar ]n debit – achitarea acestora. Soldul aces-
- preten\iilor primite de la cump[r[tori =i clien\i, tui cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntre-
precum =i amenzilor, penalit[\ilor =i desp[gubirilor prinderii privind alte pl[\i la finele perioadei de
recunoscute (adjudecate), gestiune.
- arendei curente, La contul 539 «Alte datorii pe termen scurt» pot
- sumelor privind riscurile transmise =i acceptate fi deschise urm[toarele subconturi: 5391 «Datorii pe
pentru reasigurare, termen scurt privind arenda curent[», 5392 «Datorii
- asigur[rii directe, pe termen scurt privind reclama\iile», 5393 «Datorii
- altor opera\iuni ale ]ntreprinderii nereflectate ]n pe termen scurt fa\[ de al\i creditori».
conturile din grupele 52 «Datorii comerciale pe termen Eviden\a analitic[ a altor datorii pe termen scurt
scurt» =i 53 «Datorii pe termen scurt calculate». se \ine pe creditori =i pe feluri de datorii.

Contul 539 «Alte datorii pe termen scurt» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea sumelor aferente reclama\iilor pre- 111 «Active nemateriale»
zentate de furnizori =i cump[r[tori =i recunoscute 122 «Terenuri»
de ]ntreprindere din cauza nerespect[rii clauzelor 123 «Mijloace fixe»
contractuale 131 «Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate»
211 «Materiale»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
217 «M[rfuri»
227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
242 «Cont de decontare»
246 «Documente b[ne=ti»
251 «Cheltuieli anticipate curente»
714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

}ncasarea eronat[ a mijloacelor b[ne=ti ]n contul


valutar 243 «Cont valutar»

Contul 539 «Alte cheltuieli pe termen scurt» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Achitarea reclama\iilor recunoscute 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
243 «Cont valutar»

224 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 6 “VENITURI” de conturi: 61 “Venituri din activitatea opera\ional[”,


Conturile din clasa 6 “Venituri” s]nt destinate 62 “Venituri din activitatea neopera\ional[”.
generaliz[rii informa\iei privind veniturile ob\inute
din activit[\ile opera\ional[, de investi\ii =i financiar[ GRUPA 61 “VENITURI
ale ]ntreprinderii, precum =i din evenimentele DIN ACTIVITATEA OPERA|IONAL{”
excep\ionale. Grupa 61 “Venituri din activitatea opera\ional[”
Conturile din aceast[ clas[ s]nt conturi de pasiv. con\ine urm[toarele conturi sintetice: 611 “Venituri
}n creditul acestor conturi se ]nregistreaz[ ]n cursul din v]nz[ri”, 612 “Alte venituri opera\ionale”.
perioadei de gestiune cu total cumulativ de la
]nceputul anului sumele veniturilor constatate ]n Contul 611 “Venituri din v]nz[ri”
conformitate cu prevederile standardelor na\ionale Contul 611 “Venituri din v]nz[ri” este destinat
de contabilitate (S.N.C.) corespunz[toare, iar ]n generaliz[rii informa\iei privind veniturile ob\inute din
debit - trecerea la finele anului de gestiune a v]nzarea produselor, m[rfurilor, prestarea serviciilor,
veniturilor acumulate la contul de rezultate fi- opera\iile de barter =i din contractele de construc\ie.
nanciare. Componen\a veniturilor din v]nz[ri, modul de
La ]ntocmirea rapoartelor financiare trimestriale constatare =i evaluare a acestora s]nt reglementate
rulajele creditoare ale conturilor de venituri se de prevederile S.N.C. 18 “Venitul” =i S.N.C. 11
]nregistreaz[ ]n Raportul privind rezultatele “Contractele de construc\ie”.
financiare pe r]ndurile corespunz[toare. Rezultatele La contul 611 “Venituri din v]nz[ri” pot fi
financiare pe fiecare trimestru se determin[ prin deschise urm[toarele subconturi: 6111 “Venituri din
calcul, f[r[ ]ntocmirea formulelor contabile. La finele v]nzarea produselor”, 6112 “Venituri din v]nzarea
anului de gestiune conturile acestei clase se ]nchid m[rfurilor”, 6113 “Venituri din servicii prestate”,
prin trecerea veniturilor acumulate la contul 351 6114 “Venituri din contracte de construc\ie”.
“Rezultat financiar total”, ]ntocmind formule Eviden\a analitic[ a veniturilor din v]nz[ri se \ine
contabile. pe feluri de venituri, regiuni de v]nzare =i alte direc\ii
Clasa 6 “Venituri” cuprinde urm[toarele grupe stabilite de ]ntreprindere.

Contul 611 “Venituri din v]nz[ri” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Reflectarea valorii produselor, m[rfurilor v]ndute,
serviciilor prestate, lucr[rilor executate ]n antre-
priz[ la pre\uri de livrare (f[r[ TVA =i accize)
aferente:
a) facturilor achitate 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) facturilor prezentate spre achitare:


- cump[r[torilor =i clien\ilor ter\i 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”

- ]ntreprinderilor-fiice, asociate =i altor p[r\i


legate 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”

- lucr[torilor ]ntreprinderii 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

c) cambiilor primite 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale”

Reflectarea veniturilor din v]nz[ri, ob\inute ]n


perioadele precedente aferente perioadei de
gestiune curente 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
515 “Venituri anticipate curente”

226 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 611 “Venituri din v]nz[ri” se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor


Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor 351 “Rezultat financiar total”
din v]nz[ri acumulate la rezultatul financiar

Contul 612 “Alte venituri opera\ionale” survin dup[ data de ]ntocmire a bilan\ului” =i S.N.C.
Contul 612 “Alte venituri opera\ionale” este 17 “Contabilitatea chiriei”.
destinat generaliz[rii informa\iei privind veniturile La contul 612 “Alte venituri opera\ionale” pot fi
ob\inute din ie=irea (v]nzarea, schimbul) activelor deschise urm[toarele subconturi: 6121 “Venituri din
curente (cu excep\ia produselor finite =i m[rfurilor), realizarea altor active curente”, 6122 “Venituri din
arendei curente, precum =i sub form[ de amenzi, arenda curent[”, 6123 “Venituri din amenzi,
penalit[\i, desp[gubiri, recuper[ri ale daunei penalit[\i =i desp[gubiri”, 6124 “Venituri din
materiale, ca rezultat al modific[rii metodelor de modificarea metodelor de evaluare a activelor
evaluare a activelor curente. Componen\a, modul de curente”, 6125 “Venituri din recuperarea daunei
constatare =i evaluare a altor venituri opera\ionale materiale”, 6126 “Alte venituri opera\ionale”.
s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 2 “Stocurile Eviden\a analitic[ a altor venituri opera\ionale
de m[rfuri si materiale”, S.N.C. 10 “Even- se \ine pe feluri de venituri, surse de ob\inere =i alte
tualit[\i =i evenimente ale activit[\ii economice care direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 612 “Alte venituri opera\ionale” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor

Reflectarea valorii altor active curente v]ndute


(materialelor, obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[, titlurilor de valoare pe termen scurt) la
pre\uri de livrare (f[r[ TVA =i accize) aferente:

a) facturilor achitate 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) facturilor prezentate spre achitare:

-cump[r[torilor ter\i 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale”

-]ntreprinderilor-fiice, asociate =i altor p[r\i legate 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”

-lucr[torilor ]ntreprinderii 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

c) cambiilor primite 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale”

Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea reali-


zabil[ net[ ob\inut[ din evaluarea anterioar[ a
stocurilor de m[rfuri =i materiale ]n limitele
costului acestora 211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
216 “Produse”
217 “M[rfuri”

228 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Calcularea pl[\ii pentru activele nemateriale =i


activele materiale pe termen lung transmise ]n
arend[ curent[ 228 “Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate”

Calcularea amenzilor, penalit[\ilor, desp[gubirilor


=i altor sanc\iuni pentru nerespectarea condi\iilor
contractelor ]ncheiate, precum =i a sumelor
reclama\iilor acceptate de cump[r[tori =i clien\i 229 “Alte crean\e pe termen scurt”

Reflectarea crean\elor lucr[torilor privind recupe-


rarea daunei materiale, care urmeaz[ s[ fie achitate
]n perioada de gestiune curent[ 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

}nregistrarea materialelor ob\inute din produc\ia


rebutat[ la pre\uri de utilizare posibil[ 211 “Materiale”

}nregistrarea plusurilor de valori ]n m[rfuri =i


materiale constatate cu ocazia inventarierii 211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie”
216 “Produse”
217 “M[rfuri”

Reflectarea veniturilor din realizarea documentelor


b[ne=ti 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”

Reflectarea altor venituri opera\ionale ob\inute ]n


perioadele precedente aferente perioadei de
gestiune curente 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
515 “Venituri anticipate curente”

Contul 612 “Alte venituri opera\ionale” se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor


Trecerea la finele anului de gestiune a altor venituri 351 “Rezultat financiar total”
opera\ionale acumulate la rezultatul financiar

GRUPA 62 “VENITURI DIN ACTIVITATEA participa\iile ]n alte ]ntreprinderi, din opera\iile cu


NEOPERA|IONAL{” p[r\ile legate.
Grupa 62 “Venituri din activitatea neopera\ional[” Componen\a, modul de constatare =i evaluare a
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 621 “Venituri veniturilor din activitatea de investi\ii s]nt regle-
din activitatea de investi\ii”, 622 “Venituri din mentate de prevederile S.N.C. 13 “Contabilitatea
activitatea financiar[” =i 623 “Venituri excep\ionale”. activelor nemateriale (imobiliz[rilor necorporale)”,
S.N.C. 18 “Venitul”, S.N.C. 24 “Publicitatea
Contul 621 “Venituri din activitatea de investi\ii” informa\iei privind p[r\ile legate”, S.N.C. 25
Contul 621 “Venituri din activitatea de investi\ii” “Contabilitatea investi\iilor”, S.N.C. 28 “Contabili-
este destinat generaliz[rii informa\iei privind tatea investi\iilor ]n ]ntreprinderile asociate”, S.N.C.
veniturile ob\inute din ie=irea activelor pe termen 32 “Instrumentele financiare”.
lung, sub form[ de dividende, dob]nzi, ecart de La contul 621 “Venituri din activitatea de
reevaluare a activelor pe termen lung ie=ite, din investi\ii” pot fi deschise urm[toarele subconturi:
230 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

6211 “Venituri din ie=irea activelor nemateriale”, 6212 “Venituri din participa\iile ]n alte ]ntreprinderi”, 6218
“Venituri din ie=irea activelor materiale pe termen “Venituri din opera\iile cu p[r\ile legate”, 6219 “Alte
lung”, 6213 “Venituri din ie=irea activelor financiare venituri din activitatea de investi\ii”.
pe termen lung”, 6214 “Venituri din dividende”, 6215 Eviden\a analitic[ a veniturilor din activitatea de
“Venituri din dob]nzi”, 6216 “Venituri din ecartul de investi\ii se \ine pe feluri de venituri, surse de
reevaluare a activelor pe termen lung ie=ite”, 6217 ob\inere =i alte direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 621 “Venituri din activitatea de investi\ii” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea valorii activelor pe termen lung v]ndute
(activelor nemateriale, obiectelor ]n curs de
execu\ie, terenurilor, mijloacelor fixe, titlurilor de
valoare pe termen lung) la pre\uri de livrare (f[r[
TVA =i accize) aferente: 241 “Casa”
a) facturilor achitate 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) facturilor prezentate spre achitare:


- cump[r[torilor ter\i 229 “Alte crean\e pe termen scurt”

- ]ntreprinderilor-fiice, asociate =i altor p[r\i legate 223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”

- lucr[torilor ]ntreprinderii 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

Calcularea dividendelor la ac\iuni, dob]nzilor


aferente titlurilor de valoare procurate =i ]m-
prumuturilor acordate, sumelor veniturilor din
participa\iile ]n alte ]ntreprinderi 228 “Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate”

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare


aferente activelor pe termen lung ie=ite 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung”

}nregistrarea plusurilor de active pe termen lung


constatate cu ocazia inventarierii 111 Active nemateriale”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
123 “Mijloace fixe”

}nregistrarea materialelor ob\inute din lichidarea


mijloacelor fixe peste valoarea r[mas[ a acestora
calculat[ ]n prealabil 211 “Materiale”

Reflectarea veniturilor din activitatea de investi\ii,


ob\inute ]n perioadele precedente, aferente perioa-
dei de gestiune curente 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
515 “Venituri anticipate curente”

Contul 621 “Venituri din activitatea de investi\ii” se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor
Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor 351 “Rezultat financiar total”
din activitatea de investi\ii acumulate la rezultatul
financiar

232 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 622 “Venituri din activitatea financiar[” 20 “Contabilitatea subven\iilor de stat =i publicitatea
Contul 622 “Venituri din activitatea financiar[” asisten\ei de stat”, S.N.C. 21 “Efectele varia\iilor
este destinat generaliz[rii informa\iei privind cursurilor valutare”.
veniturile ob\inute din transmiterea pentru utilizare La contul 622 “Venituri din activitatea financiar[”
c[tre ter\i a activelor nemateriale =i activelor pot fi deschise urm[toarele subconturi: 6221
materiale pe termen lung, pe un termen mai mare “Venituri din redeven\e”, 6222 “Venituri din arenda
de un an, din diferen\ele de curs valutar, activelor finan\at[ a activelor materiale pe termen lung”, 6223
intrate cu titlu gratuit, sub form[ de subven\ii de “Venituri din diferen\e de curs valutar”, 6224
stat, prime, premii =i sume sponsorizate, ]n baza “Venituri din active intrate cu titlu gratuit”, 6225
contractelor de neantrenare ]n concuren\[ etc. “Venituri din subven\ii de stat, prime, premii =i sume
Componen\a, modul de constatare =i evaluare a sponsorizate”, 6226 “Venituri din contracte de
veniturilor din activitatea financiar[ s]nt regle- neantrenare ]n concuren\[”, 6227 “Alte venituri din
mentate de prevederile S.N.C. 10 “Eventualit[\i =i activitatea financiar[”.
evenimente ale activit[\ii economice care survin Eviden\a analitic[ a veniturilor din activitatea
dup[ data de ]ntocmire a bilan\ului”, S.N.C. 17 financiar[ se \ine pe feluri de venituri, surse de
“Contabilitatea chiriei”, S.N.C. 18 “Venitul”, S.N.C. ob\inere =i pe alte direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 622 “Venituri din activitatea financiar[” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Reflectarea pl[\ii de arend[ pentru activele
nemateriale =i activele materiale pe termen lung
transmise ]n arenda finan\at[ 228 “Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate”

Reflectarea valorii activelor primite cu titlu gratuit 111 “Active nemateriale”


121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
124 “Terenuri”
123 “Mijloace fixe”
211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”

Reflectarea veniturilor din diferen\ele de curs


aferente conturilor valutare =i opera\iilor ]n valut[
str[in[ 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”
224 “Avansuri pe termen scurt acordate”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

Reflectarea subven\iilor din buget =i din fondurile


extrabugetare, primelor, premiilor acordate ]n-
treprinderii, precum =i a incas[rilor de la sponsori 241 “Casa”
242 “Cont de decontare
243 “Cont valutar”

234 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Reflectarea sumelor primite sau de primit ]n baza


contractelor ]ncheiate privind neantrenarea ]n
concuren\[ 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
229 “Alte crean\e pe termen scurt”

Reflectarea datoriilor creditoare =i de deponent


termenul de prescrip\ie al c[rora a expirat 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”

Reflectarea veniturilor din activitatea financiar[,


ob\inute ]n perioadele precedente, aferente
perioadei de gestiune curente 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
515 “Venituri anticipate curente”

Contul 622 “Venituri din activitatea financiar[” se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor
Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor
din activitatea financiar[ acumulate la rezultatul
financiar 351 “Rezultat financiar total”

Contul 623 “Venituri excep\ionale” La contul 623 “Venituri excep\ionale” pot fi


Contul 623 “Venituri excep\ionale” este destinat ge- deschise urm[toarele subconturi: 6231 “Compen-
neraliz[rii informa\iei privind veniturile ob\inute sub sa\ii primite pentru recuperarea pierderilor din
form[ de recuperare a pierderilor din calamit[\i natu- calamit[\i naturale”, 6232 “Alte venituri excep\io-
rale, perturb[ri politice =i alte evenimente excep\ionale. nale”.

Contul 623 “Venituri excep\ionale” se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor
Reflectarea sumelor sub form[ de recuperare a
pierderilor din evenimente excep\ionale:

a) primite de la organele de stat, persoanele juridice


=i fizice 211 “Materiale”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

b) care urmeaz[ s[ fie primite de la companiile de


asigur[ri 229 “Alte crean\e pe termen scurt”

Contul 623 “Venituri excep\ionale” se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:


Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor
Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor
excep\ionale acumulate la rezultatul financiar 351 “Rezultat financiar total”

236 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 7 “CHELTUIELI” formulelor contabile. La finele anului de gestiune


Conturile din clasa 7 “Cheltuieli” s]nt destinate conturile din clasa 7 se ]nchid prin trecerea
generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile ac- cheltuielilor acumulate ]n contul 351 “Rezultatul
tivit[\ilor opera\ional[, de investi\ii =i financiar[ =i financiar total”, ]ntocmindu-se formulele contabile
din pierderile excep\ionale. Con\inutul cheltuielilor, respective.
modul de constatare =i evaluare s]nt determinate de Clasa 7 “Cheltuieli” cuprinde urm[toarele grupe
prevederile S.N.C. 3 “Componen\a consumurilor =i de conturi: 71 “Cheltuieli ale activit[\ii opera\ionale”,
cheltuielilor ]ntreprinderii”, S.N.C. 2 “Stocurile de 72 “Cheltuieli ale activit[\ii neopera\ionale”, 73
m[rfuri =i materiale”, S.N.C. 8 “Profitul sau pierderea “Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.
net[ a perioadei gestionare, erorile esen\iale =i
modific[rile ]n politica de contabilitate”, S.N.C. 9 GRUPA 71 “CHELTUIELI ALE ACTIVIT+|II
“Contabilitatea cheltuielilor pentru cercet[ri OPERA|IONALE”
=tiin\ifice =i lucr[ri de proiectare =i experimentare”, Grupa 71 “Cheltuieli ale activit[\ii opera\ionale"
S.N.C. 11 “Contractele de construc\ie”, S.N.C. 13 cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 711 “Costul
“Contabilitatea activelor nemateriale (imobiliz[rilor v]nz[rilor”, 712 “Cheltuieli comerciale”, 713 “Chel-
necorporale)”, S.N.C. 16 “Contabilitatea activelor tuieli generale =i administrative” =i 714 “Alte
materiale pe termen lung”, S.N.C. 17 “Contabilitatea cheltuieli opera\ionale”.
chiriei”, S.N.C. 23 “Cheltuieli privind ]mprumu-
turile”. Contul 711 ”Costul v]nz[rilor”
Conturile din aceast[ clas[ s]nt conturi de activ. Contul 711 ”Costul v]nz[rilor” este destinat
}n debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de generaliz[rii informa\iei privind costul efectiv al
gestiune se reflect[ cu total cumulativ de la ]nceputul produselor, m[rfurilor v]ndute =i al serviciilor
anului sumele cheltuielilor, iar ]n credit – trecerea la prestate.
sf]r=itul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate La contul 711 ”Costul v]nz[rilor” pot fi deschise
la rezultatul financiar. urm[toarele subconturi: 7111 “Costul produselor
La ]ntocmirea raportului trimestrial rulajele finite v]ndute”, 7112 “Costul m[rfurilor v]ndute”,
debitoare ale conturilor de cheltuieli se ]nscriu ]n 7113 “Costul serviciilor prestate”.
Raportul privind rezultatele financiare ]n r]ndurile Eviden\a analitic[ a costului v]nz[rilor se \ine
respective. Rezultatele financiare pentru fiecare pe feluri de produse =i m[rfuri v]ndute, servicii
trimestru se determin[ prin calcul f[r[ ]ntocmirea prestate =i al\i indicatori stabili\i de ]ntreprindere.

Contul 711 ”Costul v]nz[rilor” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Reflectarea valorii de bilan\ a produselor =i m[-


rfurilor v]ndute 216 “Produse”

Reflectarea valorii de bilan\ a animalelor v]ndute,


care s-au aflat la cre=tere =i ]ngr[=at la ]ntreprin-
derile agricole 217 “M[rfuri”

Reflectarea costului efectiv al serviciilor prestate 212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at"


811 “Produc\ia de baz[”
812 “Activit[\i auxiliare”

Contul 711 “Costul v]nz[rilor” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Trecerea la sf]r=itul anului de gestiune a costurilor
v]nz[rilor acumulate la rezultatul financiar 351 “Rezultat financiar total”

238 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 712 “Cheltuieli comerciale” “Cheltuieli de transport privind desfacerea”, 7124


Contul 712 “Cheltuieli comerciale” este destinat “Cheltuieli privind reclama”, 7125 “Cheltuieli privind
generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile aferente repara\iile garantate =i deservirile cu garan\ie”, 7126
v]nz[rii produselor, m[rfurilor =i prest[rii serviciilor. “Cheltuieli privind datoriile dubioase”, 7127 “Cheltuieli
La contul 712 “Cheltuieli comerciale” pot fi deschise privind returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
urm[toarele subconturi: 7121 “Cheltuieli privind v]ndute”, 7128 “Alte cheltuieli comerciale”.
opera\iile de marketing”, 7122 “Cheltuieli privind Eviden\a analitic[ a cheltuielilor comerciale se
ambalajele =i ambalarea produselor =i m[rfurilor”, 7123 \ine pe articole stabilite de ]ntreprindere.

Contul 712 “Cheltuieli comerciale” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Calcularea remunera\iei lucr[torilor, care particip[


la comercializarea produselor, m[rfurilor, am-
balarea =i ]nc[rcarea lor, precum =i contribu\iile la
asigur[rile sociale 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”

Reflectarea valorii ambalajului utilizat, materialelor


de ambalat pentru ambalarea produselor =i m[rfu-
rilor la depozite 211 “Materiale”

Reflectarea cheltuielilor privind desfacerea pro-


duselor finite =i m[rfurilor:

a) cu mijloace de transport propriu 812 “Activit[\i auxiliare”

b) cu mijloace de transport ale ter\ilor 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”

Reflectarea cheltuielilor privind reclama =i alte


servicii 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”

Reflectarea cheltuielilor aferente repara\iilor cu


garan\ie =i deservirii m[rfurilor v]ndute, c]nd nu
se creeaz[ rezerve 211 “Materiale”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”

Crearea rezervelor:

a) pentru datorii dubioase 222 “Corec\ii la datorii dubioase”

b) pentru repara\iile cu garan\ie =i deservirea


m[rfurilor v]ndute 538 “Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate”

240 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

c) pentru plata concediilor 538 “Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate”

d) pentru returnarea =i reducerea pre\urilor la


m[rfurile v]ndute 538 “Rezerve pentru cheltuieli =i
pl[\i preliminate” 538 “Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate”

Reflectarea valorii de bilan\ a mostrelor de produse


finite =i m[rfuri predate cu titlu gratuit conform
contractelor 216 “Produse”
217 “M[rfuri”

Reflectarea cheltuielilor efectuate de titularii de


avans:

a) la acordarea avansurilor 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

b) f[r[ acordarea anticipat[ a avansurilor 532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”

Calcularea amortiz[rii activelor nemateriale =i a


uzurii mijloacelor fixe 113 “Amortizarea activelor nemateriale”
124 “Uzura mijloacelor fixe”

Trecerea la cheltueili a valorii de bilan\ a obiectelor


de mic[ valoare =i scurt[ durat[ cu valoarea unitar[
de p]n[ la 1/20 din limita stabilit[ 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”

Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i


scurt[ durat[ utilizate la ambalarea, ]nc[rcarea =i
desc[rcarea produselor, m[rfurilor 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[”

Contul 712 «Cheltuieli comerciale» se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor
comerciale acumulate la rezultatul financiar 351 “Rezultat financiar total”

Contul 713 «Cheltuieli generale =i administrative» teriale», 7133 «Cheltuieli de ]ntre\inere a perso-
Contul 713 «Cheltuieli generale =i administrative» nalului administrativ =i de conducere», 7134
este destinat generaliz[rii informa\iei privind «Impozite, taxe =i pl[\i, cu excep\ia impozitului pe
cheltuielile de deservire a produc\iei =i administrarea venit», 7135 «Cheltuieli ]n scopuri de binefacere =i
]ntreprinderii ]n ansamblu. sponsorizare», 7136 «Cheltuieli privind protec\ia
La contul 713 “Cheltuieli generale =i admi- muncii», 7137 «Cheltuieli de reprezentare», 7138
nistrative” pot fi deschise urm[toarele subconturi: «Cheltuieli de deplasare», 7139 «Alte cheltuieli
7131 «Cheltuieli privind uzura, repararea =i ]ntre- generale =i administrative».
\inerea mijloacelor fixe cu destina\ie general[», 7132 Eviden\a analitic[ a cheltuielilor generale =i admi-
“Cheltuieli privind amortizarea activelor nema- nistrative se \ine pe articole stabilite de ]ntrerpindere.

242 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 713 «Cheltuieli generale =i administrative» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor


Calcularea remunera\iilor personalului admi-
nistrativ, gospod[resc, precum =i ale muncitorilor
pe timpul ]ntreruperilor ]n produc\ie 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii»

Contribu\ii pentru asigur[rile sociale 533 «Datorii privind asigur[rile»

Calcularea uzurii mijloacelor fixe =i a amortiz[rii


activelor nemateriale cu destina\ie general[ de
gospod[rire 113 «Amortizarea activelor nemateriale»
124 «Uzura mijloacelor fixe»

Reflectarea cheltuielilor pentru ]ntre\inerea =i


repara\ia mijloacelor fixe cu destina\ie general[ de
gospod[rire 211 «Materiale»
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
812 “Activit[\i auxiliare”

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a obiectelor


de mic[ valoare =i scurt[ durat[ cu valoarea unitar[
p]n[ la 1/20 din limita stabilit[ 212 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”

Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i


scurt[ durat[ utilizate ]n scopuri gospod[re=ti 214 “Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[”

Acceptarea spre plat[ a facturilor pazei extra-


departamentale 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»

Reflectarea cheltuielilor efectuate de titularii de


avans

a) la acordarea avansurilor 227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”

b) f[r[ acordarea anticipat[ a avansurilor 532 “Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii”

Achitarea cheltuielilor de reprezentare 241 “Casa”


242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”

244 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Calcularea pl[\ilor de asigurare pentru asigurarea


bunurilor cu destina\ie administrativ[ =i general
gospod[reasc[ 533 “Datorii privind asigur[rile”

Achitarea (calcularea) serviciilor bancare, juridice,


de audit, po=tale, telefonice, telegrafice etc. 241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”

Reflectarea cheltuielilor privind inova\iile =i


propunerile de ra\ionalizare:

a) materialelor utilizate 211 “Materiale”

b) onorariilor calculate autorilor =i contribu\iile


pentru asigur[rile sociale 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”

Calcularea impozitelor =i taxelor, cu excep\ia im-


pozitului pe venit 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

Prelev[ri ]n fondurile speciale extrabugetare 536 “Datorii privind pl[\ile extrabugetare”

Trecerea cheltuielilor anticipate curente aferente


perioadei de gestiune 251 “Cheltuieli anticipate curente”

Contul 713 “Cheltuieli generale =i administrative” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor

Trecerea la sf]r=itul anului de gestiune a cheltuie-


lilor generale =i administrative acumulate la rezul-
tatul financiar 351 “Rezultat financiar total”

Contul 714 “Alte cheltuieli opera\ionale” “Cheltuieli privind arenda curent[”, 7143 “Cheltuieli
Contul 714 “Alte cheltuieli opera\ionale” este privind amenzile, penalit[\ile, desp[gubirile”, 7144
destinat generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile “Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a
aferente v]nz[rii activelor curente (cu excep\ia activelor curente”, 7145 “Cheltuieli privind dob]nzile
produselor finite, m[rfurilor =i serviciilor), arendei pentru credite =i ]mprumuturi”, 7146 “Cheltuieli de
curente, pl[\ii dob]nzilor pentru credite =i ]mpru- produc\ie indirecte nerepartizate”, 7147 “Lipsuri =i
muturi, amenzilor, penalit[\ilor, desp[guburilor, pierderi din deteriorarea valorilor”, 7148 “Cheltuieli
privind consumurile indirecte de produc\ie nerepa- aferente produc\iei rebutate”, 7149 “Alte cheluieli
rtizate, lipsurile =i pierderile valorilor materiale. opera\ionale”.
La contul 714 “Alte cheltuieli opera\ionale” pot Eviden\a analitic[ a altor cheltuieli opera\ionale
fi deschise urm[toarele subconturi: 7141 “Cheltuieli se \ine pe feluri de cheltuieli =i al\i indicatori stabili\i
privind realizarea altor active curente”, 7142 de ]ntreprindere.

246 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 714 “Alte cheltuieli opera\ionale” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor v]ndute,
animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at, obiectelor de mic[
valoare =i scurt[ durat[, titlurilor de valoare pe
termen scurt, documentelor b[ne=ti 211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i la ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”
246 “Documente b[ne=ti”

Reflectarea cheltuielilor privind v]nzarea mate-


rialelor, animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at =i a altor
active curente 211 “Materiale”
227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
812 “Activit[\i auxiliare”

Trecerea cheltuielilor anticipate curente aferente


perioadei de gestiune 251 “Cheltuieli anticipate curente”

Calcularea pl[\ii pentru activele nemateriale,


terenurile, mijloacele fixe cu destina\ie general[
gospod[reasc[ luate ]n arend[ curent[ 539 “Alte datorii pe termen scurt”

Calcularea dob]nzilor aferente creditelor =i ]m-


prumuturilor primite, cu excep\ia cazurilor de
capitalizare a acestora 411 “Credite bancare pe termen lung”
412 “Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i”
413 “}mprumuturi pe termen lung”
511 “Credite bancare pe termen scurt”
512 “Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i”
513 “}mprumuturi pe termen scurt”

Achitarea dob]nzilor aferente creditelor =i ]m-


prumuturilor primite 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”

Calcularea (achitarea) amenzilor, penalit[\ilor =i


desp[gubirilor 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
539 “Alte datorii pe termen scurt”

Reflectarea cheltuielilor aferente emisiunii =i


difuz[rii titlurilor de valoare 242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
539 “Alte datorii pe termen scurt”

248 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Trecerea la cheltuieli a consumurilor indirecte de


produc\ie nerepartizate 813 “Consumuri indirecte de produc\ie”
Sc[derea sumelor diferen\elor dintre costul stocu-
rilor de m[rfuri =i materiale =i valoarea realizabil[
net[ 211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie”
216 “Produse”
217 “M[rfuri”
Reflectarea lipsurilor =i pierderilor valorilor
materiale, mijloacelor b[ne=ti =i documentelor
b[ne=ti 211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie”
216 “Produse”
217 “M[rfuri”
241 “Casa”
246 “Documente b[ne=ti”
Reflectarea costului rebutului definitiv 811 “Produc\ia de baz[”
812 “Activit[\i auxiliare”
Reflectarea cheltuielilor privind remedierea
rebutului 211 “Materiale”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
812 “Activit[\i auxiliare”
Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt
acordate anterior =i nereclamate 224 “Avansuri pe termen scurt acordate”
134 “Crean\e pe termen lung”
Trecerea la cheltuieli a crean\elor compromise 228 “Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate”
229 “Alte crean\e pe termen scurt”
Trecerea la cheltuieli a sumei diferen\ei care dep[=e=te
valoarea nominal[ a titlurilor de crean\e pe termen
scurt aferente perioadei de gestiune curente 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”
232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate”
Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a investi\iilor
pe termen scurt care nu pot fi achitate (restituite) 231 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate”
232 “Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate”
Reflectarea diminu[rii valorii de intrare sau
reevaluate a investi\iilor pe termen scurt 233 “Diminuarea valorii investi\iilor pe termen scurt”

Contul 714 “Alte cheltuieli opera\ionale” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor
Trecerea la sf]r=itul anului de gestiune a chel-
tuielilor opera\ionale acumulate la rezultatul fi-
nanciar 351 “Rezultat financiar total”

250 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

GRUPA 72 “CHELTUIELI ALE ACTIVIT{|II La contul 721 “Cheltuieli ale activit[\ii de


NEOPERA|IONALE” investi\ii” pot fi deschise urm[toarele subconturi:
Grupa 72 “Cheltuieli ale activit[\ii neopera\ionale” 7211 “Cheltuieli privind ie=irea activelor nema-
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 721 “Chel- teriale”, 7212 “Cheltuieli privind ie=irea activelor
tuieli ale activit[\ii de investi\ii”, 722 “Cheltuieli ale materiale pe termen lung”, 7213 “Cheltuieli privind
activit[\ii financiare” =i 723 “Pierderi excep\ionale”. ie=irea activelor financiare pe termen lung”, 7214
“Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung
Contul 721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii” la ie=irea acestora”, 7215 “Cheltuieli aferente
Contul 721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii” participa\iilor ]n alte ]ntreprinderi”, 7216 “Cheltuieli
este destinat generaliz[rii informa\iei privind cheltuie- privind opera\iile cu p[r\ile legate”, 7217 “Alte
lile aferente ie=irii activelor pe termen lung, reevalu[rii cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii”.
acestora, participa\iilor ]n alte ]ntreprinderi, cu p[r\ile Eviden\a analitic[ se \ine pe feluri de cheltuieli
legate, precum =i opera\iile cu titlurile de valoare etc. =i articole stabilite de ]ntreprindere.
Contul 721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Reflectarea valorii de bilan\ a activelor pe termen
lung ie=ite 111 “Active nemateriale”
112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
122 “Terenuri”
123 “Mijloace fixe”
125 “Resurse naturale”
131 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate”
132 “Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate”

Reflectarea cheltuielilor aferente ie=irii activelor pe


termen lung 211 “Materiale”
531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”
812 “Activit[\i auxiliare”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”

Reflectarea reducerilor activelor pe termen lung la


ie=irea acestora 341 “Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung”

Sc[derea din gestiune a avansurilor pe termen


lung acordate anterior =i nereclamate 136 “Avansuri pe termen lung acordate”

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor activelor pe


termen lung constatate la inventariere 111 “Active nemateriale”
112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
123 “Mijloace fixe”

Trecerea la sc[deri a sumelor m[rite cu ocazia


reevalu[rii investi\iilor pe termen lung la ie=irea lor 133 “Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung”

Contul 721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor
Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor
activit[\ii de investi\ii acumulate la rezultatul
financiar 351 “Rezultat financiar total”

252 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare” pot fi deschise urm[toarele subconturi: 7221
“Cheltuieli privind plata redeven\elor”, 7222
Contul 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare” “Cheltuieli privind arenda finan\at[ a activelor
este destinat generaliz[rii informa\iei privind materiale pe termen lung”, 7223 “Cheltuieli privind
cheltuielile aferente redeven\elor, arendei finan\ate, diferen\ele de curs valutar”, 7224 “Alte cheltuieli ale
diferen\elor de curs valutar etc. activit[\ii financiare”.
La contul 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare” Eviden\a analitic[ se \ine pe feluri de cheltuieli.

Contul 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Calcularea pl[\ii pentru activele pe termen lung


luate ]n arenda finan\at[ 421 “Datorii de arend[ pe termen lung”

Reflectarea pierderilor privind diferen\ele de curs


valutar aferente conturilor valutare =i opera\iilor
]n valut[ str[in[ 221 “Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”
223 “Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate”
224 “Avansuri pe termen scurt acordate”
227 “Crean\e pe termen scurt ale personalului”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”
521 “Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale”
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen lung


acordate anterior =i nereclamate 136 “Avansuri pe termen lung acordate”

Contul 722 “Cheltuieli ale activit[\ii financiare” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor
financiare acumulate la rezultatul financiar 351 “Rezultat financiar total”

Contul 723 “Pierderi excep\ionale” deschise urm[toarele subconturi: 7231 “Pierderi din
Contul 723 “Pierderi excep\ionale” este destinat calamit[\i naturale”, 7232 “Pierderi din perturb[ri
gerenaliz[rii informa\iei privind pierderile rezultate politice”, 7233 “Pierderi din modificarea legisla\iei
din calamit[\i naturale, perturb[ri politice, modific[ri \[rii”.
ale legisla\iei \[rii =i alte evenimente excep\ionale. Contabilitatea analitic[ a pierderilor excep\ionale
La contul 723 “Pierderi excep\ionale” pot fi se \ine pe feluri de pierderi.

254 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 723 “Pierderi excep\ionale” se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a activelor


pe termen lung =i curente ie=ite ca rezultat al
evenimentelor excep\ionale 111 “Active nemateriale”
112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”
121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
122 “Terenuri”
123 “Mijloace fixe”
125 “Resurse naturale”
211 “Materiale”
212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
215 “Produc\ia ]n curs de execu\ie”
216 “Produse”
217 “M[rfuri”
241 “Casa”
242 “Cont de decontare”
243 “Cont valutar”
244 “Conturi speciale la b[nci”
245 “Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie”
246 “Documente b[ne=ti”
252 “Alte active curente”

Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea


consecin\elor evenimentelor excep\ionale:

a) materialelor utilizate 211 “Materiale”

b) remunera\iilor calculate ale muncitorilor =i


contribu\ii pentru asigur[rile sociale 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”

c) serviciilor prestate 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale”
812 “Activit[\i auxiliare”

d) cotei-p[r\i a consumurilor indirecte de


produc\ie 813 “Consumuri indirecte de produc\ie”

e) numerarului din casierie 241 “Casa”

Contul 723 “Pierderi excep\ionale” se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Trecerea la finele anului de gestiune a pierderilor
excep\ionale acumulate la rezultatul financiar 351 “Rezultat financiar total”

256 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

GRUPA 73 “CHELTUIELI (ECONOMII) privind impozitul pe venit se reglementeaz[ de


PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT” prevederile S.N.C. 12 “Contabilitatea
Din grupa 73 “Cheltuieli (economii) privind impozitului pe venit”.
impozitul pe venit” face parte contul 731 “Cheltuieli }n debitul contului 731 “Cheltuieli (economii)
(economii) privind impozitul pe venit”. privind impozitul pe venit” se reflect[ calcularea
datoriilor curente =i am]nate privind impozitul pe
Contul 731 “Cheltuieli (economii) privindimpozitul venit, iar ]n credit - calcularea activelor am]nate
pe venit” privind impozitul pe venit =i trecerea la finele anului
Contul 731 “Cheltuieli (economii) privind im- de gestiune a cheltuielilor privind impozitul pe venit
pozitul pe venit” este destinat generaliz[rii la rezultatul financiar total.
informa\iei privind cheltuielile aferente impo- Eviden\a analitic[ a cheltuielilor (economiilor)
zitului pe venit ale perioadei de gestiune. Modul privind impozitul pe venit se \ine pe feluri de
de determinare a cheltuielilor (economiilor) cheltuieli (economii).

Contul 731 “Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice Creditul conturilor
Calcularea datoriilor curente privind impozitul
pe venit ]n perioada de gestiune 534 “Datorii privind decont[rile cu bugetul”

Calcularea datoriilor am]nate privind impozitul pe


venit 425 “Datorii am]nate privind impozitul pe venit”

Trecerea economiilor privind impozitul pe venit


la rezultatul finanaciar 351 “Rezultat financiar total”

Sc[derea activelor am]nate privind impzitul pe


venit 135 “Active am]nate privind impozitul pe venit”

Contul 731 “Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice Debitul conturilor


Reflectarea activelor am]nate privind impozitul pe
venit 135 “Active am]nate privind impozitul pe venit”

Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor


privind impozitul pe venit la rezultatul financiar 351 “Rezultat financiar total”

Sc[derea datoriilor am]nate privind impozitul pe


venit 425 “Datorii am]nate privind impozitul pe venit”

Apari\ia crean\elor pe termen scurt privind


impozitul pe venit rezultate din inversarea
diferen\elor temporare 225 “Crean\e pe termen scurt privind decont[rile
cu bugetul”

258 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 8 «CONTURI ALE CONTABILIT{|II DE Contul 811 «Produc\ia de baz[»


GESTIUNE» Contul 811 «Produc\ia de baz[» este destinat
generaliz[rii informa\iei privind consumurile pentru
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate re- fabricarea produselor, prestarea de servicii =i dete-
flect[rii informa\iei privind consumurile pentru rminarea costului lor efectiv.
fabricarea produselor, prestarea serviciilor, adaosul Contul 811 «Produc\ia de baz[» este un cont de
comercial, precum =i returnarea =i reducerea calcula\ie. }n debitul acestui cont se reflect[ soldul
pre\urilor la m[rfurile v]ndute. produc\iei ]n curs de execu\ie la ]nceputul perioadei
Clasa 8 «Conturi ale contabilit[\ii de gestiune» de gestiune (care se trece din contul contabilit[\ii
cuprinde urm[toarele grupe de conturi: 81 «Conturi financiare 215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»),
ale consumurilor de produc\ie» =i 82 «Alte conturi consumurile pentru fabricarea produselor (prestarea
ale contabilit[\ii de gestiune». Con\inutul con- serviciilor) ]n perioada de gestiune, iar ]n credit - costul
sumurilor reflectate ]n conturile din aceast[ clas[ efectiv al produselor fabricate =i serviciilor prestate,
este reglementat de prevederile S.N.C. 3 «Co- rebutului definitiv, de=eurilor recuperabile, precum =i
mponen\a consumurilor =i cheltuielilor ]ntre- soldul produc\iei ]n curs de execu\ie care se trece la
prinderii». finele perioadei de gestiune ]n debitul contului 215
«Produc\ia ]n curs de execu\ie».
GRUPA 81 «CONTURI ALE CONSUMURILOR La contul 811 «Produc\ia de baz[» pot fi deschise
DE PRODUC|IE» urm[toarele subconturi: 8111 «Consumuri directe de
materiale», 8112 «Consumuri directe privind retri-
Din grupa 81 «Conturi ale consumurilor de buirea muncii», 8113 «Contribu\ii pentru asigur[rile
produc\ie» fac parte urm[toarele conturi sintetice: =i protec\ia social[», 8114 «Consumuri indirecte de
811 «Produc\ia de baz[», 812 «Activit[\i auxiliare», produc\ie».
813 «Consumuri indirecte de produc\ie». Eviden\a analitic[ a consumurilor pentru produc\ia
Conturile din aceast[ grup[ se ]nchid la finele de baz[ se \ine pe locuri de consumuri, pe feluri de
fiec[rei perioade de gestiune cu conturile conta- produse, pe articole =i pe al\i indicatori stabili\i de ]n-
bilit[\ii financiare =i nu au sold. treprindere.

Contul 811 «Produc\ia de baz[» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor

Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie la


]nceputul perioadei de gestiune din contul conta-
bilit[\ii financiare 215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»

Reflectarea ]n consumurile de fabricare a pro-


duselor =i prestare a serviciilor:

a) a materialelor utilizate 211 «Materiale»

b) a valorii animalelor care s-au aflat la cre=tere =i


]ngr[=at predate pentru sacrificare 212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”

c) a combustibilului =i energiei ]n scopuri tehno-


logice, a serviciilor prestate 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile come-
rciale»
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
812 “Activt[\i auxiliare”

260 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

d) a retribu\iilor calculate =i a contribu\iilor pentru 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
asigu- r[rile sociale muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile»

e) a sumei rezervei create pentru plata concediilor 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate»

f) a cotei-p[r\i a consumurilor indirecte de produc\ie 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei rebutate,


returnate pentru remediere 216 “Produse”

Contul 811 «Produc\ia de baz[» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor
Reflectarea costului efectiv al:

a) produselor fabricate 216 «Produse»

b) serviciilor prestate 711 «Costul v]nz[rilor»

c) rebutului definitiv 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

}nregistrarea de=eurilor recuperabile la pre\uri de


valorificare 211 «Materiale»

}nregistrarea materialelor fabricate ]n sec\iile


]ntreprinderii 211 “Materiale”

}nregistrarea pr[silei ob\inute de la animalele de


produc\ie 212 “Animale la cre=tere =i ]ngr[=at”

Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie la


finele perioadei de gestiune la contul contabilit[\ii
financiare 215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»

Contul 812 «Activit[\i auxiliare» soldul produc\iei ]n curs de execu\ie trecut la finele
Contul 812 «Activit[\i auxiliare» este destinat perioadei de gestiune ]n debitul contului conta-
generaliz[rii informa\iei privind consumurile ]n bilit[\ii financiare 215 «Produc\ia ]n curs de
activit[\ile auxiliare. execu\ie».
Contul 812 «Activit[\i auxiliare» este un cont de La contul 812 «Activit[\i auxiliare» pot fi deschise
calcula\ie. }n debitul acestui cont se ]nregistreaz[ urm[toarele subconturi: 8121 «Consumuri de
soldul produc\iei ]n curs de execu\ie la ]nceputul materiale», 8122 «Consumuri privind retribuirea
perioadei de gestiune (trecut din contul contabilit[\ii muncii», 8123 «Contribu\ii pentru asigur[rile =i
financiare 215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»), protec\ia social[», 8124 «Consumuri indirecte de
consumurile de produc\ie, prest[rile de servicii ]n produc\ie».
perioada de gestiune, iar ]n credit - costul efectiv al Eviden\a analitic[ a consumurilor se \ine pe
produselor fabricate, serviciilor prestate, al rebutului activit[\i auxiliare, pe feluri de produse, servicii,
definitiv =i al de=eurilor recuperabile, precum =i articole =i al\i indicatori stabili\i de ]ntreprindere.
262 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 812 «Activit[\i auxiliare» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor
Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie la
]nceputul perioadei de gestiune din contul
contabilit[\ii financiare 215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»

Reflectarea ]n consumurile la fabricarea produselor,


prest[rilor de servicii:

a) a materialelor utilizate 211 «Materiale»

b) a combustibilului =i energiei ]n scopuri tehno-


logice, a serviciilor prestate de ter\i 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 «Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate»

c) a retribu\iilor =i contribu\iilor pentru asigur[rile 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
sociale muncii»
533 «Datorii privind asigur[rile»

d) a cre[rii rezervei pentru plata concediilor 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate»

e) a cotei consumurilor indirecte de produc\ie 813 «Consumuri indirecte de produc\ie»

Reflectarea valorii de bilan\ a produselor rebutate,


returnate pentru remediere 216 “Produse”

Reflectarea cotei cheltuielilor aniticipate pe termen


lung la consumurile perioadei de gestiune 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”

Contul 812 «Activit[\i auxiliare» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor
Trecerea costului efectiv al serviciilor prestate de
activit[\ile auxiliare:

a) la procurarea activelor 112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”


121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”
122 “Terenuri”
123 “Mijloace fixe”
211 “Materiale”
213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”
217 “M[rfuri”

b) pentru subdiviziunile ]ntreprinderii 712 “Cheltuieli comerciale”


713 “Cheltuieli generale =i administrative”
714 “Alte cheltuieli opera\ionale”
721 “Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii”
723 “Pierderi excep\ionale”
811 “Produc\ia de baz[”
812 “Activit[\i auxiliare”
813 “Consumuri indirecte de produc\ie”

264 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

c) pentru persoanele juridice =i fizice ter\e 711 “Costul v]nz[rilor”

Reflectarea costului efectiv al produselor fabricate,


materialelor, instrumentelor =i altor servicii prestate 211 «Materiale»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
216 «Produse»

Reflectarea de=eurilor recuperabile la pre\uri de


valorificare 211 «Materiale»

}nregistrarea pr[silei reproduse de animalele de


munc[ 212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»

Reflectarea costului rebutului definitiv 714 “Alte cheltuieli opera\ionale”

Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie al


perioadei de gestiune din contul contabilit[\ii
financiare 215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»

Contul 813 «Consumuri indirecte de produc\ie» La contul 813 «Consumuri indirecte de produ-
c\ie» pot fi deschise urm[toarele subconturi: 8131
Contul 813 «Consumuri indirecte de produc\ie» «Uzura =i cheltuieli privind repararea =i ]ntre\inerea
este destinat generaliz[rii informa\iei privind mijloacelor fixe utilizate ]n produc\ie», 8132
consumurile aferente deservirii subdiviziunilor «Amortizarea activelor nemateriale utilizate ]n
structurale ale ]ntreprinderii (unit[\ilor de produc\ie, produc\ie», 8133 «}ntre\inerea personalului admi-
sec\iilor, sectoarelor) =i dirij[rii acestora. nistrativ =i de deservire al subdiviziunilor de
Contul 813 «Consumuri indirecte de produc\ie» produc\ie», 8134 «Protec\ia muncii =i tehnica
este un cont de colectare-repartizare. }n debitul securit[\ii», 8135 «Pierderi din ]ntreruperi ]n
acestui cont se reflect[ pe parcursul perioadei de produc\ie», 8136 «}ntre\inerea pazei =i cheltuieli
gestiune consumurile pe articole stabilite de privind asigurarea securit[\ii antiincendiare din
]ntreprindere, iar ]n credit - trecerea consumurilor subdiviziunile de produc\ie», 8137 «Cheltuieli cu
colectate pentru includerea ]n costul produselor deplas[rile personalului de produc\ie», 8138 «Alte
fabricate =i serviciilor prestate pentru produc\ia de consumuri indirecte de produc\ie».
baz[ =i activit[\ile auxiliare sau raportarea la Eviden\a analitic[ a consumurilor indirecte de
cheltuielile perioadei. produc\ie se \ine pe articole stabilite de ]ntreprindere.

Contul 813 «Consumuri indirecte de produc\ie» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor


Calcularea retribu\iilor =i contribu\iilor pentru
asigur[rile sociale ale personalului administrativ,
de conducere =i altor categorii de personal din sub-
diviziunile de produc\ie 531 “Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 “Datorii privind asigur[rile”

Calcularea amortiz[rii activelor nemateriale =i a


uzurii mijloacelor fixe cu destina\ie de produc\ie 113 «Amortizarea activelor nemateriale»
124 «Uzura mijloacelor fixe»

266 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Calcularea epuiz[rii resurselor naturale 126 «Epuizarea resurselor naturale»

Reflectarea consumurilor privind repara\ia =i


]ntre\inerea mijloacelor fixe:

a) de materiale utilizate 211 «Materiale»

b) de energie electric[, aburi, ap[ etc. consumate 521 «Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale»
522 “Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate”
812 «Activit[\i auxiliare»
c) de remunera\ii ale muncitorilor auxiliari =i
contribu\ii pentru asigur[rile sociale 531 «Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii”
533 «Datorii privind asigur[rile»

Reflectarea valorii de bilan\ a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ date ]n folosin\[ cu valoarea
unitar[ p]n[ la 1/20 din plafonul stabilit 213 “Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[”

Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i


scurt[ durat[ 214 «Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[»
Calcularea pl[\ii pentru arenda curent[ a activelor
nemateriale, mijloacelor fixe, terenurilor cu 539 «Alte datorii pe termen scurt»
destina\ie de produc\ie

Acceptarea spre plat[ a facturilor pentru paza a


subdiviziunilor de produc\ie 539 «Alte datorii pe termen scurt»

Reflectarea cheltuielilor efectuate de titul[rii de


avans:
227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»
a) la eliberarea avansurilor
532 «Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii»
b) f[r[ eliberarea aniticipat[ a avansurilor
533 «Datorii privind asigur[rile»
Calcularea primelor de asigurare

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor din deteriorarea


stocurilor de m[rfuri =i materiale ]n limita 211 «Materiale»
normelor de perisabilitate natural[ 212 «Animale la cre=tere =i ]ngr[=at»
213 «Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[»
215 «Produc\ia ]n curs de execu\ie»
Crearea rezervelor pentru plata concediilor =i
repara\ia mijloacelor fixe 538 “Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate”

Reflectarea cotei cheltuielilor pe termen lung =i


curente la consumurile perioadei de gestiune 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”
251 “Cheltuieli anticipate curente”

268 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 813 «Consumuri indirecte de produc\ie» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Reflectarea consumurilor indirecte de produc\ie
aferente

a) produc\iei de baz[ 811 «Produc\ia de baz[»

b) activit[\ilor auxiliare 812 «Activit[\i auxiliare»

c) altor cheltuieli opera\ionale (trecerea la cheltuieli


a consumurilor indirecte de produc\ie nerepar-
tizate) 714 «Alte cheltuieli opera\ionale»

Reflectarea cotei consumurilor indirecte de produ-


c\ie la

a) crearea activelor nemateriale 112 “Active nemateriale ]n curs de execu\ie”

b) crearea activelor materiale pe termen lung 121 “Active materiale ]n curs de execu\ie”

c) cheltuielile anticipate pe termen lung 141 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”

GRUPA 82 «ALTE CONTURI destinat generaliz[rii informa\iei privind adaosul


ALE CONTABILIT{|II DE GESTIUNE» comercial aferent m[rfurilor intrate =i v]ndute.
Contul 821 «Adaos comercial» este un cont de
Grupa 82 «Alte conturi ale contabilit[\ii de pasiv. }n creditul acestui cont se ]nregistreaz[ suma
gestiune» cuprinde urm[toarele conturi sintetice: adaosului comercial calculat[ la intrarea m[rfurilor,
821 «Adaos comercial» =i 822 «Returnarea =i iar ]n debit - suma adaosului comercial aferent[
reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute». m[rfurilor v]ndute. Excedentul rulajului creditor
asupra rulajului debitor la finele perioadei de
Contul 821 «Adaos comercial» gestiune se ]nscrie cu semnul minus ]n debitul
Contul 821 «Adaos comercial» se utilizeaz[ de contului 217 «M[rfuri». La ]nceputul perioadei de
]ntreprinderile de comer\ cu am[nuntul care \in gestiune urm[toare aceast[ sum[ se restabile=te cu o
eviden\a m[rfurilor la pre\urile de v]nzare =i este ]nregistrare contabil[ suplimentar[.

Contul 821 «Adaos comercial» se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


Reflectarea adaosului comercial aferent stocului de
m[rfuri la ]nceputul perioadei de gestiune 217 «M[rfuri»

Reflectarea sumei adaosului comercial aferente


m[rfurilor intrate 217 «M[rfuri»

Sc[derea cu semnul minus a sumei adaosului


comercial aferente stocului de m[rfuri la finele
perioadei de gestiune 217 «M[rfuri»

270 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 821 «Adaos comercial» se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice Creditul contului

Reflectarea sumei adaosului comercial


aferente m[rfurilor v]ndute 217 «M[rfuri»

Contul 822 «Returnarea =i reducerea pre\urilor Contul 822 «Returnarea =i reducerea pre\urilor
la m[rfurile v]ndute» la m[rfurile v]ndute» este un cont de activ. }n debitul
Contul 822 «Returnarea =i reducerea pre\urilor acestui cont se reflect[ valoarea produselor (m[-
la m[rfurile v]ndute» este destinat generaliz[rii rfurilor) returnate de cump[r[tori =i sumele de
informa\iei privind returnarea produselor, m[- reduceri de pre\uri la m[rfurile v]ndute, iar ]n credit
rfurilor v]ndute =i rabatului acordat ]n leg[tur[ cu - sumele pierderilor rezultate din returnarea =i
depistarea rebutului la produsele =i m[rfurile reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute =i valoarea
v]ndute. m[rfurilor returnate la pre\uri de valorificare.

Contul 822 «Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute»


se debiteaz[ prin creditul urmatoarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Creditul conturilor


Reflectarea valorii produselor =i m[rfurilor
returnate la pre\uri de livrare (f[r[ TVA =i accize)
aferente:

a) facturilor achitate 539 «Alte datorii pe termen scurt»

b) facturilor prezentate pentru plat[: 221 «Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale»
cump[r[torilor =i clien\ilor ter\i

- ]ntreprinderilor-fiice, asociate, altor p[r\i legate 223 «Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate»

- lucr[torilor ]ntreprinderii 227 «Crean\e pe termen scurt ale personalului»

Contul 822 «Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute»


se crediteaz[ prin debitul urmatoarelor conturi:

Con\inutul opera\iei economice Debitul conturilor


}nregistrarea produselor =i m[rfurilor returnate la
pre\uri de valorificare 216 «Produse»
217 «M[rfuri»
Trecerea la sc[deri a pierderilor din returnarea =i
reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute pe seama

a) rezervelor create 538 «Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate»

b) cheltuielilor perioadei (c]nd nu se creeaz[


rezerve) 712 “Cheltuieli comerciale”

272 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 9 “CONTURI EXTRABILAN|IERE” 921 “Valori ]n m[rfuri =i materiale primite ]n


Conturile extrabilan\iere s]nt destinate gene- custodie”, 922 “Materiale primite spre prelucrare”,
raliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea: 923 “M[rfuri primite ]n consigna\ie”, 924 “Utilaj
- activelor curente =i pe termen lung, care nu primit pentru montaj”.
apar\in ]ntreprinderii, dar aflate la dispozi\ia ei (a
mijloacelor fixe ]n cazul arendei curente, valorilor Contul 921 “Valori ]n m[rfuri =i materiale
materiale primite ]n custodie, spre prelucrare etc.); primite ]n custodie”
Contul 921 “Valori ]n m[rfuri =i materiale
- drepturilor =i datoriilor conven\ionale; primite ]n custodie” este destinat generaliz[rii
- altor active =i opera\ii - pentru control. informa\iei privind existen\a =i mi=carea valorilor
]n m[rfuri =i materiale primite ]n custodie ]n
urm[toarele cazuri:
GRUPA 91 “ACTIVE PE TERMEN LUNG ARENDATE” - intrarea valorilor ]n m[rfuri =i materiale de
Grupa 91 “Active pe termen lung arendate” con- la furnizori ]n cazul c]nd ]ntreprinderea a refuzat
\ine urm[toarele conturi: 911 “Active nemateriale argumentat din cauza nerespect[rii clauzelor din
arendate” =i 912 “Active materiale pe termen lung contracte s[ le primeasc[ =i s[ le achite;
arendate”. - intrarea valorilor ]n m[rfuri =i materiale care
n-au fost comandate sau n-au fost prev[zute ]n
Contul 911 “Active nemateriale arendate” contracte.
Contul 911 “Active nemateriale arendate” este Valorile ]n m[rfuri =i materiale primite ]n
destinat generaliz[rii de c[tre arenda= a informa\iei custodie se ]nregistreaz[ la pre\urile prev[zute ]n
privind existen\a =i mi=carea activelor nemateriale documentele de transport =i de plat[, iar ]n cazul
luate ]n arenda curent[ (cu excep\ia celor arendate lipsei acestora – la pre\uri de eviden\[.
pe termen lung, reflectate ]n contul de bilan\ 111 }n debitul contului 921 “Valori ]n m[rfuri =i
“Active nemateriale”). materiale primite ]n custodie” se reflect[ valoarea
Eviden\a activelor nemateriale arendate se \ine valorilor ]n m[rfuri =i materiale primite ]n custodie,
la valoarea prev[zut[ ]n contractele de arendare. iar ]n credit - sc[derea din contul respectiv la
}n debitul contului 911 “Active nemateriale restituirea lor furnizorului (readresarea altei
arendate” se ]nregistreaz[ activele luate ]n arend[, ]ntreprinderi) sau ]nregistrarea la depozit de c[tre
iar ]n credit - transmiterea lor arendatorului la ]ntreprinderea cump[r[toare.
expirarea termenului de arend[. Eviden\a analitic[ a valorilor ]n m[rfuri =i
Eviden\a analitic[ a activelor nemateriale materiale primite ]n custodie se \ine pe ]ntreprinderi
arendate se \ine pe tipuri de active =i pe arendatori. proprietare, pe tipuri =i locuri de p[strare.

Contul 912 “Active materiale pe termen Contul 922 “Materiale primite spre prelucrare”
lung arendate” Contul 922 “Materiale primite spre prelucrare”
Contul 912 “Active materiale pe termen lung este destinat generaliz[rii informa\iei privind
arendate” este destinat generaliz[rii informa\iei existen\a =i mi=carea materiei prime =i materialelor
privind existen\a =i mi=carea mijloacelor fixe clientului primite spre prelucrare (materia prim[
arendate, terenurilor =i altor active materiale pe care apar\ine clientului) =i neachitate de ]ntre-
termen lung luate ]n arenda curent[ (cu excep\ia prinderea produc[toare. Cheltuielile de prelucrare
celor arendate pe termen lung, reflectate ]n conturile sau finisare a materiei prime =i materialelor se
din grupa 12 “Active materiale pe termen lung”). reflect[ ]n conturile de eviden\[ a cheltuielilor.
Eviden\a activelor materiale pe termen lung Materia prim[ =i materialele primite spre
arendate se \ine la valoarea prev[zut[ ]n contractele prelucrare se ]nregistreaz[ la pre\urile prev[zute ]n
de arendare. contracte.
}n debitul contului 912 “Active materiale pe }n debitul contului 922 “Materiale primite spre
termen lung arendate” se ]nregistreaz[ mijloacele prelucrare” se reflect[ valoarea materialelor primite
fixe =i alte active materiale pe termen lung arendate, spre prelucrare, iar ]n credit - restituirea acestora
iar ]n credit - transmiterea lor arendatorului la clientului dup[ prelucrare.
expirarea termenului de arend[. Eviden\a analitic[ a materialelor primite spre
Eviden\a analitic[ a activelor materiale pe prelucrare se \ine pe tipuri de materiale, locuri de
termen lung se \ine pe tipuri de active =i pe p[strare =i pe clien\i.
arendatori.
Contul 923 “M[rfuri primite ]n consigna\ie
GRUPA 92 “VALORI }N M{RFURI +I MATERIALE Contul 923 “M[rfuri primite ]n consigna\ie” este
CARE NU APAR|IN }NTREPRINDERII” destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
Grupa 92 “Valori ]n m[rfuri =i materiale care nu =i mi=carea m[rfurilor primite ]n consigna\ie de
apar\in ]ntreprinderii” con\ine urm[toarele conturi: ]ntreprinderile comisionare.
274 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

M[rfurile primite ]n consigna\ie se ]nregistreaz[ Contul 932 “Titluri de valoare expediate


la pre\urile prev[zute ]n contracte =i procesele- pentru ]nregistrare”
verbale de primire-predare. Contul 932 “Titluri de valoare expediate
}n debitul contului 923 “M[rfuri primite ]n pentru ]nregistrare” este destinat generaliz[rii in-
consigna\ie” se reflect[ valoarea m[rfurilor primite forma\iei la bursa de valori privind existen\a =i mi=-
]n consigna\ie, iar ]n credit - ie=irea lor. carea titlurilor de valoare expediate pentru ]nre-
Eviden\a analitic[ a m[rfurilor primite ]n gistrare.
consigna\ie se \ine pe tipuri de m[rfuri =i pe clien\i. }n debitul contului 932 “Titluri de valoare
expediate pentru ]nregistrare” se reflect[ valoarea
Contul 924 “Utilaj primit pentru montaj” titlurilor expediate pentru ]nregistrare la valoarea
Contul 924 “Utilaj primit pentru montaj” este indicat[ ]n avizul contractual, iar ]n credit -
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a valoarea titlurilor primite de la registrator.
=i mi=carea utilajului, primit de antreprenor de la Eviden\a analitic[ a titlurilor de valoare expediate
client pentru montaj. pentru ]nregistrare se \ine pe tipuri, pe serii =i pe clien\i.
Utilajul primit pentru montaj se ]nregistreaz[
la pre\urile indicate de client ]n procesele-verbale Contul 933 “Titluri de valoare primite de
de primire-predare. la registrator”
}n debitul contului 924 “Utilaj primit pentru Contul 933 “Titluri de valoare primite de la
montaj” se reflect[ valoarea utilajului primit pentru registrator” este destinat generaliz[rii informa\iei
montaj, iar ]n credit - transmiterea utilajului privind existen\a =i mi=carea titlurilor de valoare
instalat c[tre client. (ac\iunilor, obliga\iunilor, certificatelor de ac\iuni)
Eviden\a analitic[ a utilajului primit pentru sau a extraselor din registrul ac\ionarilor primite
montaj se \ine pe tipuri de utilaje =i pe clien\i. de oficiile de brokeri de la bursa de valori.
Eviden\a titlurilor de valori primite de la
GRUPA 93 “TITLURI DE VALOARE registrator se \ine la valoarea indicat[ ]n certificatul
CARE NU APAR|IN }NTREPRINDERII” contractual.
Grupa 93 “Titluri de valoare care nu apar\in }n debitul contului 933 “Titluri de valoare
]ntreprinderii” con\ine urm[toarele conturi: 931 primite de la registrator” bursa de valori
“Titluri de valoare destinate v]nz[rii”, 932 “Titluri ]nregistreaz[ titlurile de valoare primite dup[
de valoare expediate pentru ]nregistrare”, 933 ]nregistrarea lor, iar ]n credit - transmiterea
“Titluri de valoare primite de la registrator”, 934 acestora oficiilor de brokeri sau altor clien\i.
“Titluri de valoare depuse la p[strare ]n depozit”. Eviden\a analitic[ a titlurilor de valoare primite
de la registrator se \ine pe tipuri de titluri =i pe
Contul 931 “Titluri de valoare destinate clien\i-cump[r[tori.
v]nz[rii”
Contul 931 “Titluri de valoare destinate v]nz[rii” Contul 934 “Titluri de valoare depuse la
este destinat generaliz[rii informa\iei privind pastrare ]n depozit”
existen\a =i mi=carea titlurilor de valoare Contul 934 “Titluri de valoare depuse la pastrare
(ac\iunilor, obliga\iunilor, certificatelor de ]n depozit” este destinat generaliz[rii informa\iei
ac\iuni), sau a extraselor din registrul ac\ionarilor privind existen\a =i mi=carea titlurilor de valoare
primite de oficiile de broker =i bursa de valori pentru (ac\iunilor, obliga\iunilor, certificatelor etc.)
v]nzarea lor. depuse la p[strare ]n depozit.
Eviden\a titlurilor de valoare destinate v]nz[rii Eviden\a titlurilor de valoare depuse la p[strare
se efectueaz[ ]n baza certificatului de livrare la ]n depozit se \ine la valoarea indicat[ ]n contracte.
valoarea indicat[ ]n avizul contractual. }n debitul contului 934 “Titluri de valoare depuse
}n debitul contului 931 “Titluri de valoare la p[strare ]n depozit” se reflect[ valoarea titlurilor
destinate v]nz[rii” se reflect[ valoarea titlurilor depuse la p[strare ]n depozit, iar ]n credit -
destinate v]nz[rii, iar ]n credit - anularea valorii restituirea acestora clien\ilor.
titlurilor: Eviden\a analitic[ a titlurilor de valoare depuse
a) la oficiile de broker - ]n cazul expedierii la p[strare ]n depozit se \ine pe tipuri, pe serii =i pe
lor la bursa de valori; clien\i.
b) la bursa de valori - ]n cazul expedierii
pentru ]nregistrare. GRUPA 94 “DATORII +I PL{|I CONVEN|IONALE”
Eviden\a analitic[ a titlurilor de valori Grupa 94 “Datorii =i pl[\i conven\ionale” con\ine
destinate v]nz[rii se \ine pe tipuri de titluri, pe urm[toarele conturi: 941 “Datorii ale debitorilor
emiten\i =i pe fiecare acord de cump[rare- insolvabili trecute la pierderi”, 942 “Garantarea datoriilor
v]nzare. =i pl[\ilor primite”, 943 “Garantarea datoriilor =i pl[\ilor
acordate”, 944 “Uzura fondului de locuin\e”, 945
“Pierderi fiscale nereclamate”.
276 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

Contul 944 “Uzura fondului de locuin\e”


Contul 941 “Datorii ale debitorilor Contul 944 “Uzura fondului de locuin\e” este
insolvabili trecute la pierderi” destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
Contul 941 ““Datorii ale debitorilor insolvabili =i mi=carea uzurii obiectelor cu destina\ie locativ[
trecute la pierderi” este destinat generaliz[rii =i social-cultural[, aflate ]n bilan\ul ]ntreprinderii
informa\iei privind starea =i mi=carea crean\elor =i ]n administrare temporar[.
trecute la pierderi din cauza insolvabilit[\ii de- }n creditul contului 944 “Uzura fondului de
bitorilor. Aceast[ datorie trebuie ]nregistrat[ ]n locuin\e” se ]nregistreaz[ suma uzurii calculat[
contul respectiv ]n decursul perioadei stabilite de pentru perioada de gestiune, iar ]n debit-casarea
legisla\ie din momentul trecerii acesteia la pierderi, acesteia la scoaterea din func\iune a obiectelor.
pentru urm[rirea posibilit[\ii perceperii ]n cazul Eviden\a analitic[ a uzurii fondului de locuin\e
schimb[rii st[rii materiale a debitorului. se \ine pe tipuri de obiecte.
Eviden\a datoriei trecute la pierderi se \ine la
valoarea reflectat[ ]n momentul anul[rii acesteia. Contul 945 “Pierderi fiscale nereclamate”
}n debitul contului 941 “Datorii ale debitorilor Contul 945 “Pierderi fiscale nereclamate” este
insolvabili trecute la pierderi” se ]nregistreaz[ suma destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
datoriei debitorilor insolvabili trecut[ la pierderi, =i mi=carea pierderilor fiscale nereclamate ale
iar ]n credit - scoaterea ei din eviden\a ]ntreprinderii, care, conform Codului fiscal, pot fi
extrabilan\ier[ ]n leg[tur[ cu expirarea termenului reportate la perioadele urm[toare (pe un termen
sau ]ncasarea sumelor percepute de la debitori. de p]n[ la trei ani) pentru mic=orarea venitului
Eviden\a analitic[ a datoriilor debitorilor impozabil.
insolvabili trecute la pierderi se \ine pe fiecare }n debitul contului se ]nregistreaz[ suma pier-
debitor =i pe fiecare datorie anulat[. derilor fiscale nereclamate ]n perioada de gestiune, iar
]n credit - suma pierderilor fiscale reclamate sau
Contul 942 “Garantarea datoriilor =i sc[derea sumei nereclamate la expirarea termenului
pl[\ilor primite” stabilit.
Contul 942 “Garantarea datoriilor =i pl[\ilor Eviden\a analitic[ a pierderilor fiscale nere-
primite” este destinat generaliz[rii informa\iei clamate se \ine pe perioadele de apari\ie a pierde-
privind existen\a =i mi=carea garan\iilor primite rilor.
pentru asigurarea ]ndeplinirii datoriilor =i pl[\ilor,
precum =i a celor primite pentru m[rfurile transmise GRUPA 95 “ALTE MIJLOACE
de ]ntreprindere ]n consigna\ie. +I DATORII REFLECTATE
Eviden\a asigur[rilor se \ine la sumele indicate }N CONTABILITATEA EXTRABILAN|IER{”
]n garan\ii sau contracte. Grupa 95 “Alte mijloace =i datorii reflectate ]n
}n debitul contului 942 “Garantarea datoriilor contabilitatea extrabilan\ier[” cuprinde contul 951
=i pl[\ilor primite” se ]nregistreaz[ garan\iile “Formulare cu regim special”. }n caz de necesitate
primite pentru asigurarea ]ndeplinirii datoriilor =i ]ntreprinderile pot deschide =i alte conturi pentru
pl[\ilor, iar ]n credit - anularea lor pe m[sura contabilitatea extrabilan\ier[ a mijloacelor =i
stingerii datoriei. datoriilor care necesit[ s[ fie verificate.
Eviden\a analitic[ a garan\iilor se \ine pe fiecare
asigurare primit[. Contul 951 “Formulare cu regim special”
Contul 951 “Formulare cu regim special” este
Contul 943 “Garantarea datoriilor =i destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
pl[\ilor acordate” =i mi=carea formularelor cu regim special aflate la
Contul 943 ”Garantarea datoriilor =i pl[\ilor p[strare =i eliberate spre decontare - c[r\ilor de
acordate” este destinat generaliz[rii informa\iei chitan\[, formularelor de legitima\ii, diplome,
privind existen\a =i mi=carea garan\iilor acordate diverse abonamente, tichete, bilete, a formularelor
pentru asigurarea ]ndeplinirii datoriilor =i pl[\ilor. documentelor de ]nso\ire a m[rfurilor etc.
Eviden\a garan\iilor se \ine la sumele indicate ]n Lista documentelor aferente formularelor cu
garan\ii sau contracte. regim special, modul de p[strare =i utilizare a
}n debitul contului 943 “Garantarea datoriilor acestora s]nt stabilite ]n actele normative respective.
=i pl[\ilor acordate” se ]nregistreaz[ garan\iile Formularele cu regim special se ]nregistreaz[ la
acordate pentru asigurarea ]ndeplinirii obliga\iilor o valoare conven\ional[.
=i pl[\ilor, iar ]n credit - anularea acestora pe }n debitul contului 951 “Formulare cu regim
m[sura achit[rii datoriei. special” se ]nregistreaz[ formularele cu regim
Eviden\a analitic[ se \ine pe fiecare asigurare special, iar ]n credit - utilizarea =i anularea acestora.
acordat[. Eviden\a analitic[ a formularelor cu regim
special se \ine pe tipuri de formulare =i pe seriile
acestora.
278 2/1998 CONTABILITATE +I AUDIT

S-ar putea să vă placă și