Sunteți pe pagina 1din 8

OTILIA CAZIMIR

$sililnaintrdu
alte
qi
sat
aa
poezn

EDITT'RA ROXEL CART


CUPRINS

PENTRU CEI I AI i,ITITEI


,....5
... 6
..- 7
... 8
....9
..10
.11
..12
.13
.14
. I5
.16
.17
-18
.19
.20
.21
,22
23
23
.24
.25
.26
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.32
.32
.33
.33
.33
PENTRU CEI MAI AAITITEI

Ssst!...Maicula
Cu mdnula
Bate-n poarta
$i intreabd

- Unde-s

Vdntul rdu le-a scuturat


$i le-mprdEtie prin sat.

Uite una: s-a desprins


Dintr-o margine de nor
$i coboar[6-ncetiqor...
- Oare-a nins?

E un tulg gi-i cel dintdi


$i aduce-n vdnt ninsoare
Drumuri albe peste vdi,
Rds curat in ochii tdi,
Sdnioare,
Zvgdldi...
Toatd noaptea au ldt
CAinii de la jitirie Cd i-e drumul lard grabd -
De gdndeai c6-i lupu-n sat. $i drept singurd podoabd
Ce sd fie? Are-n plete
Ce sd fie?... Un scaiete.

Ia, o babd cu cojoc $i de sus, dintr-un ponor,


A mas noaptea, f5rd foc, Poartd fetelor solie,
in desiq uscat de soc! Cd le-aduce mdrfiqor
Un bdnu{ de pipddie!

6
Scrisoare

Moq-Crbciun, toli lmi spun $i-1i mai scriu, aga, sd gtii,


rc-ndelete - Cd eEti darnic gi eqti bun.
rl fird grabd -
pri podoabi
Are-n plete
Un scaiete.

ntr-un ponor,
n solie,
mdr{iqor
pdpddie!

r os lui Cutu?

j
La

cdtrd
-s bifian qi nu mai
Crdciun!
Prin ndmeli, in fapt de
A plecat c6tre orag
MoE b6trdn c-un iepuraq
Inhdmat la sinioari.

Iepuragul se

Uite-o casd colo-n vale,


Cu ferestre
e!
Moqul s-a oprit din
Cu toiagu-n