Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat, Aprobat,

Director CJRAE Vaslui Director(unitate de învățământ)


Prof. ................................. Prof.

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


I. DATE PERSONALE:
NUMELE ELEVULUI:
CLASA: a V-a
DIAGNOSTIC: TULBURARE EMOȚIONALĂ, DE LIMBAJ EXPRESIV
II. ECHIPA DE LUCRU:
diriginte:
profesor de biologie:

III. Tipul de program propus: PIP


IV. Perioada de implementare a programului: anul școlar
V. Nivelul de debut la evaluarea iniţială:
În urma aplicării testului iniţial s-a constatat că elevul cunoaşte o parte din plantele de
grădină, livadă, poate preciza partea din plantă care se consumă, dar întâmpină dificultăţi
în ceea ce priveşte descrierea alcătuirii unei plante, în realizarea corelaţiei dintre părţile
plantei şi rolul acestora, în precizarea factorilor de care depinde viaţa unei plante.
Pronunţă greu anumite cuvinte, se exprimă folosind un vocabular limitat, scrie cu
dificultate, scrisul greu lizibil. Cunoaşte o parte din animalele domestice şi sălbatice dar
nu ştie să deosebească speciile vertebrate de cele nevertebrate.

VI. OBIECTIVE GENERALE:

-pe termen lung (an şcolar):

- Identificarea părţilor componente ale unei plante şi stabilirea rolului lor;


- Recunoaşterea unor plante din diferite categorii;
- Utilizarea de modalităţi diverse de înregistrare a informaţiilor;
- Exersarea utilizării unor diverse surse de informare;
- Găsirea de soluţii la situaţii-problemă în relaţia omului cu mediul;
- Manifestarea unui comportament ecologic.

-pe termen mediu (semestru):

- Recunoaşterea părţilor componente ale unei plante pe baza unor materiale din natură,
planşe şi stabilirea rolului acestora;
- Realizarea desenului unei plante cu părţile ei componente;
- Enumerarea factorilor care influenţează creşterea şi dezvoltarea plantelor;
- Descrierea unor plante din diferite medii de viaţă (curtea şcolii, livadă, pădure,
pajişte);
- Recunoaşterea şi descrierea unor plante cultivate în gradină de legume, în pădure,
pajişte, în livadă/vie;
- Stabilirea importanţei economice a plantelor din diferite categorii;

1
- Identificarea asemănărilor şi deosebirilor între plante după criterii date;
- Realizarea de experimente simple (punerea la încolţit a unor seminţe de grâu, fasole).
- Identificarea animalelor din diferite medii de viaţă: grădină, pajişte, livadă, pădure;
- Identificarea animalelor vertebrate;
- Identificarea animalelor nevertebrate;

VII. Domenii vizate de program: Biologie

VIII. Tipul evaluarii propuse: iniţială, formativă şi finală

IX: Constatări în urma evaluărilor

Tipul de evaluare Perioada Constatări Măsuri


Evaluare iniţială Septembrie În urma aplicării testului iniţial În urma aplicării
s-a constatat că elevul cunoaşte testului iniţial s-a
o parte din plantele de grădină, constatat că elevul
livadă, poate preciza partea din cunoaşte o parte din
plantă care se consumă, dar plantele de grădină,
întâmpină dificultăţi în ceea ce livadă, poate preciza
priveşte descrierea alcătuirii partea din plantă care
unei plante, în realizarea se consumă, dar
corelaţiei dintre părţile plantei întâmpină dificultăţi în
şi rolul acestora, în precizarea ceea ce priveşte
factorilor de care depinde viaţa descrierea alcătuirii
unei plante. Pronunţă greu unei plante, în
anumite cuvinte, se exprimă realizarea corelaţiei
folosind un vocabular limitat, dintre părţile plantei şi
scrie cu dificultate, scrisul greu rolul acestora, în
lizibil. Cunoaşte o parte din precizarea factorilor
animalele domestice şi de care depinde viaţa
sălbatice dar nu ştie să unei plante. Pronunţă
deosebească speciile vertebrate greu anumite cuvinte,
de cele nevertebrate. se exprimă folosind un
vocabular limitat, scrie
cu dificultate, scrisul
greu lizibil. Cunoaşte
o parte din animalele
domestice şi sălbatice
dar nu ştie să
deosebească speciile
vertebrate de cele
nevertebrate.
- Administrarea unor
fişe de lucru pentru a
stabili progresul
înregistrat de elev de
la o unitate de învăţare
la alta.

2
Evaluare Pe tot -se evidenţiază un progres
formativă parcursul considerabil de la o secvență la
semestrului I alta a instruirii.
și II
Evaluare finală La - după derularea PIP se vor -se recomandă
sfârșitul formula rezultatele obținute de stimularea pozitivă,
anului școlar- elevul ............ La sfârșitl întarirea motivaţiei şi
iune 2019 anului școlar 2018-2019 se va a încrederii în
stabili dacă datorită activităţilor propriile forţe, precum
simple, accesibile, cu un şi reluarea unor
pronuntat caracter practic- anumite activităţi în
aplicativ,desfăşurate în ritmul vederea consolidării
propriu ,elevul a depăşit ăîn achiziţiilor dobândite.
mare parte dificultăţile sale,a
dobândit o experienţă de
învăţare superioară celei
anterioare, a dobândit priceperi
şi deprinderi practice.

X: Plan de interventie personalizat pe semestrul I

N CONŢINUTURI SI OBIECTIVE PERIOADA CRITERII MINIMALE PROGRES


R DETALIERI DE OPERAŢIONALE DE APRECIERE A
. CONTINUT PROGRESELOR
C
R
T
1. Laboratorul de - Să recunoască părţile -recunoaște părțile unui -se evidențiază
biologie unui microscop microscop un progres
considerabil de
- Să stabilească rolul Septembrie la o secvență la
microscopului. 2018 -stabilește rolul alta a instruirii
microscopului.
2. Viețuitoarele din -Să cunoască şi să descrie -recunoasște plante -se evidențiază
mediul mai apropiat plante cultivate Octombrie- cultivate în gradina,în un progres
și mai îndepărtat - Să identifice partea din noiembrie câmp,în livadă, în considerabil de
plantă care se consumă 2018 pădure. la o secvență la
Plante cultivate in - Să stabilească -identifica partea din alta a instruirii
gradina de legume importanţă economică a plantă care se
(roșia,ardeiul,ceapa,us plantelor din diferite consumaă(fructul-roșie;
turoiul, cartoful, categorii rădăcina-morcov;
morcovul, pătrunjelul, - Să denumească produse frunza-varză)
varza, vânata, obţinute din diferite părţi -denumește produsele
mazarea, fasolea) ale plantelor obținute din diferite
- Să identifice părți ale plantelor
Plante întâlnite intr-o asemănările şi deosebirile -identifică asemănări și
pajiște și într-o între diferite legume, şi Octombrie- deosebiri între diferite
pădure. pomi fructiferi noiembrie plante cultivate, între
- Să deseneze diferite 2018 arbori și arbuști

3
Plante cultivate in fructe -dobândește priceperi și
livada/vie(pomi - Să realizeze deprinderi practice prin
fructiferi) experimente simple realizarea unor
(punerea la încolţit a experimente simple
seminţelor de grâu) (punerea la încolțit a
- Să descrie rolul semințelor de grâu)
fructelor, legumlor în -precizeaza rolul
menţinerea sănătăţii legumelor, fructelor,
organismului cerealelor in
- Să identifice animale mentinerea sănătății
întâlnite într-o livadă, organismului.
grădină de legume,
pajiște,pădure.

Ape curgătoare și -Să stabileasca diferența -Precizarea diferențelor


stătătoare dintre ape curătoare și dintre ape curgătoare și
ape stătătoare. stătătoare.
-Să enumere specii de -să enumere ape
peștii cunoscute. curgătoare și stătătoare
-Să stabilească rolul - să enumere speii de
peștilor. pești și rolul acestora
pentu om și natură.

Alte medii de viață -Să recunoască plante și Noiembrie -identificarea plantelor


din țara noastră și animale din Delta 2018- și animalelor din Delta -se evidențiază
din alte zone ale Dunării, Marea Neagră și ianuarie 2019 Dunării. Marea Neagră un progres
planetei deșert. și deșert. considerabil de
- să recunoasă aceste -identificarea Deltei, a la o secvență la
Peștera, Delta Dunării, ecosisteme. Mării Negre și a alta a instruirii
Marea Neagră, Desertului din difereite
Deșertul. imagini.

Grupe de -Să cunoască părțile unei -identificarea părților -se evidențiază


viețuitoare-caractere plante. Februarie- componente ale unei un progres
generale -Să cunoască părțile unui iunie 2019 plante și ale unui considerabil de
animal. animal. la o secvență la
-Să definească noțiunile -recunosșterea unor alta a instruirii
de vertebrat, nevertebrat, specii cunoscute de
acvatic, terestru, aerian, animale vertebrate și
subteran, mamifer; nevertebrate.
-Să identifice specii de -Identificarea de
animale vertebrate și animale acvatice,
nevertebrate. terestre și subterane.
-Să recunoască animale -să enmere specii de
acvatice, terestere și mamifere cunoscute.
subterane.

Adaptarea proceselor didactice

4
METODE DE INSTRUIRE:

Din punctul de vedere al finalităţilor urmărite, metodele sunt definite drept modalităţi practice
de acţiune cu ajutorul cărora, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, elevul
achiziţionează cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, capacităţi şi atitudini, per-
sonalitatea autonomă şi creativă.
Metode de comunicare orală :
- metode expositive – povestirea , explicaţia, descrierea
- metode interogative – conversaţia euristică
- metode care presupun discuţii şi dezbateri – problematizarea, metodele
moderne centrate pe elev(active)
Metode bazate pe contactul cu realitatea - demonstraţia, modelarea, experimental
Metode materiale: fișe de lucru, imagini.

Întocmit,
Profesor ……