Sunteți pe pagina 1din 5

Doamnei Lilia Pogolșa

Ministra Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Subscrisele, asociațiile obștești Salvați Chișinăul, Centrul de Urbanism, UrbanLab Chișinău,


Platzforma, Comunități Active pentru Democrație Participativă, Inițiativa Civică Occupy
Guguță,

AVÂND ÎN VEDERE:

● competențele ministrului Educației, Culturii și Cercetării („MECC”) de numire în


funcție și, pe baza principiului simetriei, de revocare din funcție, a directorului general
al Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor („AIRM”) potrivit punctului
4.1. din Regulamentul AIRM Nr. 232 din 02.08.2010;
● obligația directorului general al AIRM de a purta răspunderea personală pentru
realizarea atribuţiilor AIRM prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei
monumentelor şi de Regulamentul AIRM, potrivit punctului 4.2. Din respectivul
regulament.
● obligația directorului general al AIRM de a purta răspundere pentru întreaga activitate
a AIRM, potrivit punctului 4.5.1 din Regulamentul AIRM,

prin prezenta, cerem revocarea din funcția de director general interimar al AIRM a
domnului Ion Ștefăniță și organizarea unui concurs pentru numirea unui director
general al AIRM.

Ne întemeiem solicitarea pe următoarele argumente:

1. AIRM, autoritatea pe care o conduce Ion Ștefăniță, este instituția care conform
legislației în vigoare coordonează şi controlează aplicarea, în baza legislaţiei în
vigoare a Republicii Moldova, a documentelor UNESCO şi ale Consiliului Europei
privind protecţia, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice,
controlează activităţile legate de protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural imobil, stabileşte direcţiile prioritare de activitate în
domeniu, determină relaţiile de colaborare cu uniunile de creaţie specializate. Totuși,
din ceea ce știm, AIRM nu a mai făcut uz de ani de zile de anumite atribuții ale sale,
această autoritate ajungând să existe doar cu numele, fără vreo implicare reală în
protejarea patrimoniului. Am enumerat la anexa 1 la prezenta cerere o listă a acestor
atribuții prevăzute în Regulamentul AIRM Nr. 232 din 02.08.2010 care au fost
1/2
ignorate. Astfel, AIRM condusă de Ion Ștefăniță a rămas în deplină pasivitate în fața
unor abuzuri aduse patrimoniului construit din republica noastră.

2. Potrivit punctului 4.5.8. din Regulamentul AIRM, directorul general al AIRM “avizează
și transmite spre aprobare Ministerului Culturii [...] raportul anual de activitate a
Agenției;”. Totuși, domnul Ștefăniță până la data prezentei cereri nu a înaintat către
MECC niciun raport anual de activitate din anul 2018.

3. Având în vedere calitatea sa de director general al AIRM și tocmai pentru a asigura o


reprezentare a autorităților publice cu atribuții în domeniul ocrotirii monumentelor,
domnul Ștefăniță a fost numit în cadrul Consiliului Național al Monumentelor Istorice
(“CNMI”). În cadrul acestui consiliu, începând cu anul 2018, Ion Ștefăniță a neglijat
constant interesele patrimoniului construit din Republica Moldova, încălcând articolul
13 din Legea nr. 1530 din 1993 privind ocrotirea monumentelor, votând favorabil
proiecte care au condus sau vor conduce la afectarea negativă a unor clădiri sau
spații protejate. Am enumerat la anexa 2 la prezenta cerere un număr de asemenea
proiecte votate favorabil de Ion Ștefăniță.

În cazul unui refuz de a da curs prezentei cereri, vă rugăm să ne indicați argumentat


motivele respectivului refuz. Ne puteți contacta la adresele de email: info@savechisinau.org,
centruldeurbanism@gmail.com, contact@urbanlab.md.

Cu respect,

Ana Dabija, Alexandru Munteanu, Dumitrița Efremov


Președinte, Președinte, Președinte,
AO Salvați Chișinăul AO Centrul de Urbanism AO Urbanlab

Data: [02 februarie 2021]

2/5
Anexa 1 - Atribuții neglijate ale AIRM (extras din Regulamentul Agenției de Inspectare și
Restaurare a Monumentelor, aprobat prin Ordinul Nr. 232 din 08.08.2010):

● 2.1.Coordonează şi controlează aplicarea, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii


Moldova, a documentelor UNESCO şi ale Consiliului Europei privind protecţia,
conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, controlează activităţile
legate de protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural imobil, stabileşte direcţiile prioritare de activitate în domeniu, determină
relaţiile de colaborare cu uniunile de creaţie specializate.
● 2.2. Efectuează inspectarea monumentelor aflate sub protecţia oficială a autorităţilor
publice centrale şi locale, inclusiv a zonelor de protecţie aferente acestora.
● 2.4. Efectuează inspectarea pe teren a monumentelor istorice, a şantierelor de
intervenţie asupra lor, întocmeşte procese-verbale privind contravenţiile depistate,
întocmeşte rapoarte de serviciu în acest sens, înaintează Ministerului Culturii
propuneri privind soluţionarea problemelor apărute.
● 2.6. Supraveghează executarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în
valoare a edificiilor istorice cu statut de monument gestionate de instituţiile aflate în
subordinea Ministerului Culturii.
● 2.7. Supraveghează realizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a
atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul evidenţei, protejării,
conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice de importanţă
naţională şi locală, stabilirii zonelor lor de protecţie.
● 2.16. Eliberează prescripţii obligatorii privind sistarea lucrărilor de excavare,
construcţie, reconstrucţie, conservare, restaurare, amenajare etc., efectuarea cărora
poate prejudicia stabilitatea, autenticitatea, integritatea edificiilor şi construcţiilor cu
statut de monument şi, după caz, sistarea lucrărilor de construcţie nouă şi excavare
în zona de protecţie a monumentelor şi oraşelor istorice protejate.
● 2.18. Sesizează organele de drept competente privind tragerea la răspundere civilă,
administrativă sau penală pentru distrugerea/ demolarea monumentului, pentru
prejudicierea stabilităţii, autenticităţii, integrităţii lui şi a zonei de protecţie, precum şi
pentru modificarea neavizată de către autoritatea publică a exteriorului sau
interioarelor monumentului.

3/5
Anexa 2 - Proiecte votate ”Pro” de către Ion Ștefăniță în cadrul CNMI, care aduc prejudiciu
patrimoniului cultural și încalcă legislația:

➢ Votarea schiței de proiect și a proiectului de execuție pe adresele Mihai Eminescu 70


și 72.
Obiectiv: Amplasarea unui complex rezidențial cu apartamente, cu deservire la
demisol și parter, pe teren eliberat din contul demolării construcțiilor cu nr. cadastrale
0100419.601.01, 0100419.601.02, 0100419.601.03, 0100419.601.04,
0100419.601.05, 0100419.601.06, 0100419.601.07, din str. M. Eminescu, nr. 70 și
nr. 72, sector Centru, mun. Chișinău.
➢ Sedințele nr. 17 din 20 septembrie 2018 și nr. 1 din 17 ianuarie 2019

➢ Votarea schiței de proiect.


Obiectiv: centru medical din str. Circului cu nr. 16, mun. Chișinău.
Sedința nr. 11 din 5 iulie 2018

➢ Votarea pentru proiect de execuție.


Obiectiv: edificarea unui imobil nou (S+P(mezanin)+3E+2E retras), str. Tricolorului nr.
32 și str-la Teatrului, nr. 3, mun. Chișinău.
Sedința nr. 11 din 5 iulie 2018

➢ Votarea pentru schiță de proiect.


Obiectiv: centru social-cultural și de agrement cu parcări subterane, str. M. Cibotari,
nr. 20, mun. Chișinău.
Ședința nr. 12 din 19 iulie 2018

4/5
Semnatari:
Nenescu Lilia, activistă civică
Popa Ana-Maria, activistă
Ciobanu Victor, artist, activist civic
Sprînceană Vitalie, activist civic
Andrei Lutenco, activist civic
Evgheni Camenscic, specialist dezvoltarea durabilă
Constanța Dohotaru, urbanistă
Ion Gnatiuc, producător de film

5/5