Sunteți pe pagina 1din 16

Prin fabricatie sau "proces de fabricatie" se intelege transformarea fizica sau

chimica a materialelor, substantelor sau componentelor in noi produse sau


componente, printr-o serie de procese.
Materialele, substantele sau componentele sunt materii prime care pot fi produse
ale altor activitati de fabricatie sau sunt produse ale agriculturii, silviculturii,
pescuitului, mineritului �i industriei extractive etc.

Diferentierea fabricatiilor[modificare I modificare sursa]


Fabricatiile sunt foarte diferite. Ele pot fi diferentiate, in baza multor criterii,
cum ar fi:

• Dupa ramura industrials de activitate: industria constructoare de masini,


industria chimica, petrochimica, industria materialelor de constructii,
industria de prelucrare a lemnului ,industria usoara, industria farmaceutica.
• Dupa felul produsului finit: masini sau materiale procesate: combustibili
lichizi, lubrifianti, lichide de racire ( cf. standard SR EN ISO 9000:2006,
punctul 3.4.2).
• Dupa modul de fabricare, numarul si varietatea bunurilor produse: fabricatie
individuala, fabricatie in serie, fabricatie in masa.
Rezultatul unui proces de fabricatie poate fi un bun finit, in sensul ca acesta este
gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi un produs semi-finit in sensul ca
devine un element de intrare pentru alta fabricatie, a unui produs mai complex.
Termenul ,,fabricatie" se poate referi la un domeniu vast de activitati umane, de
la lucrari manuale (artizanale) pana la productie de inalta tehnologie (high tech),
insa in mod obisnuit este utilizat pentru productia industriala, in care materiile
prime sunt transformate in bunuri finite. Fabricatia moderna include toate
procesele intermediare, necesare pentru producerea si integrarea componentelor
unui produs. Asa, de exemplu, procesul de asamblare a pieselor componente ale
produselor fabricate este considerat unul dintre procesele componente ale
procesului de productie. Asamblarea produselor fabricate se poate realiza fie din
componente produse intern, fie din componente aprovizionate, aduse din afara.
De asemenea, repararea si ,(
instalarea echipamentelor industriale se incadreaza in
industriile de fabricatie. Intr-o abordare ca sistem, fabricatia este un sistem de
procese corelate, care interactioneaza pentru a produce ca rezultat bunuri
materiale ce vor satisface asteptarile clientilor,

Definitii diferite[modificare I modificare sursa]


Dictionarul explicativ al limbii romdne include urmatoarea
definitie.Ul .Fabricatia este un proces tehnologic de producere a marfurilor intr-
o fabrica, intr-o uzina etc; productia unei asemenea unitati industriale; tehnica de
a fabrica." ,,Fabricarea" este actiunea de a fabrica un produs. In dictionarul
Merriam-Webster Online (2010) termenul ,,fabricatie" (engleza :manufacturing)
este definit ca ,,actiunea de a face ceva (un produs) din materii prime".l21
Dupa Business Dictionary.com, .fabricatia" include toti pasii necesari pentru a
transforma materiile prime, componentele sau piesele in bunuri finite care
satisfac asteptarile clientilor.P' Fabricatia utilizeaza, de obicei, o configuratie
om-rnasina, cu diviziunea muncii intr-o productie pe scara mare.
Dictionarele Oxford (2010) includ o definitie concisa: .fabricatia reprezinta
producerea de articole (marfuri) pe scara mare, utilizand ma�ini".l41
Enciclopedia Britanicczl5J mentioneaza urmatoarea definitie: "fabricatia este
orice industrie care face produse din materii prime, prin utilizarea fortei de
munca manuale sau a rnasinilor, efectuate de obicei in mod sistematic cu
diviziunea muncii 11 •
O definitie nuantata este formulata de Mikell P.Groover (2010)l61: "Fabricatia
poate fi definita in doua moduri: tehnologic si economic. Din punct de
vedere tehnologic, fabricatia este aplicarea proceselor fizice si chimice pentru a
modifica geometria, proprietatile si/sau aspectul unui material de pornire pentru
a produce piese sau produse; fabricatia include si asamblarea unor piese pentru a
obtine un produs. Procesele necesare pentru a realiza fabricarea implica o
combinatie de masini si scule, energie si forta de munca. Fabricatia este aproape
totdeauna efectuata printr-o succesiune de operatii, Fiecare operatie aduce
materialul mai aproape de starea finala dorita. Operatiile de fabricare pot fi
operatii de prelucrare sau operatii de asamblare. Din punct de vedere economic,
fabricatia este transformarea materialelor in produse cu valoare mai mare, prin
intermediul uneia sau al mai multor operatii de procesare si/sau asamblare.
Punctul esential este ca fabricatia adauga valoare materialului prin modificarea
formei sau proprietatilor acestuia sau prin combinarea cu alte materiale care au
fost modificate in mod similar ... Atunci cand minereul defier este transformat in
otel este adaugata valoare. Termenii fabricatie si productie sunt deseori folositi
interschimbabil, desi termenul productie are o semnificatie mai larga decat eel
de fabricatie. 11 Orice tip de fabricatie este o productie, insa nu orice productie
este o fabricatie. Asa de exemplu, daca in industria extractiva se extrag
minerale, se realizeaza productia acestor produse, fiind incorect sa se spuna ca
aceste produse ,,se fabrica", Termenul productie este mult mai larg decat eel de
fabricatie, deoarece inglobeaza si aspectele de achizitie a materiei prime �i a
echipamentelor necesare fabricatiei, precum si luarea unor decizii strategice
referitoare la alegerea unui produs, Productia cuprinde activitati legate de une!e
decizii financiare sau de managementul resurselor umane.
Sintagma "Sistem de fabricatie" constituie un termen general care defineste un
grup de facilitati tehnice de productie, sisteme de deplasare a materialelor si
personal, reunite pentru a indeplini o fabricatie specifica sau secvente de
fabricatie, rezultand in obtinerea de componente sau produse finite.
Fabricatia ca sistem[modificare I modificare sursa]
in abordarea sistemica, fabricatia contine frecvent mai multe procese corelate
(sub-sisteme interdependente) pentru realizarea produselor. Procesele majore ale
sistemului de fabricatie sunt: proiectarea produsului, planificarea si controlul
factorilor de productie, proiectarea sculelor, programarea productiei, ingineria
fabricatiei, aprovizionarea cu materiale, receptia, depozitarea si eliberarea
materialelor, manipularea materialelor, realizarea produsului, inspectia
proceselor si pieselor, asamblarea, testarea, ambalarea (impachetarea), instalarea
produselor, depozitarea produselor finite.Pe scurt, in sistemul de fabricatie se
realizeaza proiectarea proceselor de fabricatie si a succesiunilor de operatii,
necesare pentru a fabrica produsul asa cum a fost proiectat. intr-o abordare
sintetica, realizarea unui sistem de fabricatie cuprinde procese de planificare, de
implementare si de tinere sub control, aceste procese fiind in responsabilitatea
unui personal de productie competent si a personalului de management (
conducere). in procesul de planificare trebuie luate in considerare: potentialul
pietei pentru produs, proiectarea produsului, procesele de productie care vor fi
folosite, facilitati, echipamente si materiale necesare pentru productie. in
procesul de implementare, aceste resurse sunt aprovizionate �i introduse astfel
incat productia poate incepe. Faza de implementare are loc impreuna cu tinerea
sub control, fiindca sistemul de fabricatie trebuie sa fie tinut sub control si
managerizat atat in timpul implementarii cat si al productiei.
Sistemul de fabricatie poate fi considerat ca un grup independent de sub-sisteme,
fiecare subsistem efectuand o functie distincta. Aceste subsisteme sunt
'
intercorelate si trebuie sa fie integrate astfel incat sa se realizeze obiectivul de
producere a bunurilor.
Cand este considerat ca o serie de procese reunite, sistemul de fabricatie poate fi
caracterizat prin fluxurile de materiale, energie �i informatii in procese: fluxuri
fizice de materiale, de produse in stadii intermediare de fabricare (in curs de
realizare) si produse finite; fluxuri de energie care se consuma pentru
transformarea obiectelor muncii; fluxuri de informatii �i manipularea
documentelor ce contin date asupra formei, tehnologiei si desfasurarii in timp a
proceselor, date cu caracter economic etc. si care insotesc inevitabil fluxurile
fizice. Fluxurile fizice sunt supuse constrangerilor capacitatii sistemului de
fabricatie (de productie ), care limiteaza aptitudinea sistemului de a satisface
asteptarile referitoare la produsul final rezultat.

Un sistem de fabricatie tipic cuprinde trei elemente: intrari in sistem, procese de


transformare (prelucrare) �i iesiri din sistem. Sistemul de fabricatie preia
intrarile in sistem pentru a produce produsele pentru clienti exteriori fata de
sistem.
• Intrarile (inputuri) sistemului de fabricatie sunt constituite din : materiale,
materii prime, energie, masini, informatii (instructiuni, desene).
• Procesele de transformare a materialelor sau materiilor prime implica un
lant de operatii mecanice sau chimice pentru transformarea intrarilor in iesiri,
aceste transformari fizice sau chimice fiind functia sistemului. Asa de
' '
exemplu, energia electrica, considerata ca unul dintre elementele de intrare,
se transforma.in cazul prelucrarilor mecanice, partial in energie rnecanica si
partial este utilizata pentru alimentarea echipamentelor de comanda si
control. Sunt necesare insa si unele activitati care ajuta la realizarea
proceselor de transformare, acestea fiind procese auxiliare si de servire
(intretinerea si repararea utilajelor, transportul intern al materialelor si
produselor etc.).
• Iesirile (outputuri) reprezinta "raspunsul" sistemului si pot fi bunuri
(produse, piese, subansambluri) sau materiale procesate (de exemplu,
lubrifiant, lichid de racire etc.).
Un sistem de fabricatie consta din subsisteme sau elemente componente
asociate, care functioneaza impreuna pentru a indeplini o sarcina de fabricatie,
acestea fiind (Obi, 2003):Pl

• subsistemul echipamente si utilaje: masini, utilaje, scule si echipamente;

• subsistemul metode si procese de productie: proceduri, metode si procese de


productie, asigurarea calitatii, controlul productiei;

• subsistemul manipularea materialelor: manipularea materialelor si sub-


sisteme de deplasare a materialelor;

• subsistemulfor/a de muncd: personal pentru fabricatie;

• produsele finale constituie un element component al sistemului de


fabricatie. [SJ
'
Sistemele de fabricatie pot fi imbunatatite atunci cand subsistemele sau
elementele sale componente sunt imbunatatite pentru a adapta sistemul intr-un
mod care aduce beneficii maxime pentru companie.
Alt mod de definire a subsistemelor componente ale unui sistem de fabricatie
include:l9l

• subsistemul de lucru (prelucrare);

• subsistemul de control al fabricatiei;

• subsistemul de comanda;
• subsistemul logistic.
Sistemele de fabricatie specifice industriei constructiilor de masini cuprind cinci
componente principale.l''" subsistemul de cornanda, subsistemul logistic,
subsistemul efector, subsistemul de suport �i subsistemul de control.
Subsistemul de comanda (sau de management) are ca functie esentiala
transformarea si distributia fluxurilor informationale , astfel incat sa se realizeze
o interactiune coordonata a tuturor subsistemelor.
'
Subsistemul logistic efectueaza operatii de transfer pozitional (transport) si de
transfer in timp ( depozitare) al material el or supuse procesului de prelucrare.
Subsistemul ejector (denumit si subsistem de prelucrare) are functia de a realiza
transformarile fizice si chimice ale obiectelor de prelucrat, prin combinarea
directs a fluxurilor de materiale si a celor informationale prin intermediul
fluxurilor de energie. Subsistemul efector are caracteristici specifice fiecarui
proces tehnologic in parte.
Subsistemul de suport al sistemului de fabricatie asigura alimentarea celorlalte
subsisteme cu utilitati si efectuarea intretinerii prin intermediul mai multor
sisteme partiale: intretinere si reparatii, gospodaria de utilitati (energie, apa,
abur, aer comprimat, S.D.V.-uri), serviciile sociale.
Subsistemul de control are functia de a determina valorile realizate ale
'
parametrilor ce definesc calitatea produselor, de a le compara cu valorile
prescrise, de a stabili abaterile si de a comunica informatiile rezultate
subsistemului efector si celui de comanda, [I IJ
Exista si alte conceptii asupra componentelor sistemului de fabricatie. Astfel,
Mikell P.Groover (2008)P21 mentioneaza urmatoarelc componente ale unui
sistem de fabricatie:
'
"masini de productie (masini-unelte, prese, masini de sudare etc.);
• sistem de manipulare a materialelor;
• sistem de calculatoare pentru a coordona si/sau a controla componentele
precedente;
"personal muncitor pentru a opera si manageriza sistemul.
Masinile de productie pot fi masini operate manual, masini semiautomate sau
masini automate.
'
in sistemele de fabricatie care proceseaza sau asambleaza piese si produse
discrete, functiile sistemului de manipulare a materialelor sunt urmatoarele:
"incarcarea elementului de prelucrat la fiecare post de lucru;
"pozitionarea elementului de prelucrat la fiecare post;
• descarcarea elementului prelucrat de la fiecare post;
"transportul elementelor de prelucrat intre posturi, la sistemele cu posturi
multiple;
* stocarea temporara a elementelor de prelucrat.
Sistemul de calculatoare are urmatoarele functii in sistemul de fabricatie:
* comunicarea instructiunilor de procesare sau asamblare catre muncitori;
* descarcarea programelor-piesa la masinile CNC;
* controlul sistemului de manipulare a material el
or; "programarea productiei;
* diagnoza defectiunilor si mentenanta predictiva;
*monitorizarea securitatii personalului si echipamentelor;
* controlul de calitate (detectarea �i respingerea pieselor/produselor defecte,
realizate de sistem);
"managerizarea tuturor operatiilor.
Clasificarea sistemelor de fabricatie se poate face dupa urmatorii factori (Mikell
P.Groover, 2008, op.cit.):

• tipurile de operatii efectuate (de prelucrare sau de asamblare);

• numarul de posturi de lucru;

• amplasarea utilajelor si masinilor ( engleza :layout) sistemului (se aplica la


sisteme cu posturi de lucru multiple);
• nivelul de automatizare si echipare;

• varietatea pieselor sau produselor (flexibilitatea sistemului).


Numarul de posturi de lucru influenteaza factorii de performanta ai sistemului
de fabricatie, cum sunt: capacitatea volumului de munca, rata productiei, si
siguranta in functionare.
In ceea ce priveste amplasarea masinilor si utilajelor, se deosebesc urmatoarele
variante:

• amplasare la care produsul (piesa, ansamblul) se afla in pozitie fixa; se


foloseste la asamblarea stationard seu fabricatia stationara. Materialele,
utilajele si muncitorii se deplaseaza la locul asamblarii/fabricarii, dupa cum
este necesar. Se utilizeaza pentru productia de avioane mari ,nave, rachete
pentru misiuni spatiale etc.;

• amplasarea pe grupe omogene de masini (masini de acelasi tip), in


conformitate cu tipul general al procesului de fabricatie; aceasta reprezinta o
"amplasare functionala'' sau amplasare ,,dupa proces", se utilizeaza pentru
produse care prezinta variatii in ccrintele de procesare �i in succesiunile de
operatii, Sectiile vor fi organizate cu ateliere separate de rnasini de frezat, de
rectificat, de gaurit etc.;

• amplasarea in flux: rnasinile sunt aranjate in linie sau intr-o configuratie in U


sau S, cu conveioare care transports piesele de la un post de lucru la eel
urmator. Productia de masa este organizata dupa principiile amplasarii in
flux.
Tipul de amplasare determina eel mai adecvat tip de sistem de manipulare a
material el or.
Activitatea de "Fabricatie" a unei organizatii poate fi divizata in trei sub-functii:
managementul fabricatiei, ingineria fabricatiei si operatiunile fabricatiei,

• Managementulfabricatiei se refera la managementul seriei de procese care


apartin actiunilor inteme, implicate in organizarea, planificarea, controlul si
managementul riscului, precum si interfetele functieifabricafie cu alte
functii ale organizatiei.ln mod succint formulat, managementul fabricatiei
are ca sarcini planificarea, programarea si controlul activitatilor care
transforma intrarile (materii prime si materiale) in bunuri finite.
Managementul fabricatiei este managementul unui ansamblu de tehnologii si
metode utilizate pentru a defini modul in care trebuie sa fie fabricate
produsele. Sub-functia de management al fabricatiei este responsabila pentru
asigurarea organizatiei cu competentele tehnice si resursele necesare pentru
concentrarea pe obiectivele specifice ale asigurarii calitatii produsului, la eel
mai scazut cost posibil.
• Ingineria fabricatiei include o serie de procese necesare pentru producerea si
integrarea componentelor produsului, procese care adreseaza directia tehnica
a functiei "Fabricatie", precum si interfetele exteme cu functiile de proiectare
si ingineria sistemelor. Sub-functia ingineria fabricatiei are responsabilitatea
de a elabora documentat' ia de fabricat, ie care descrie modul de realizare a
produselor, succesiunea operatiilor (de prelucrare), masinile si utilajele care
vor fi folosite, software pentru a sprijini computerizat procesul de fabricatie.
Se definesc operatiile proceselor, de la aprovizionarea materialelor,
fabricarea componentelor, controlul productiei si al materialelor,
subasamblarea, instalarea, asamblarea finala, testarea produselor, pana la
livrarea produselor. In mod specific, ingineria fabricatiei implica analiza si
modificarea desenelor produsului pentru a se asigura manufacturabilitatea
(posibilitatea fabricarii), proiectarea, selectarea, specificarea si optimizarea
echipamentelor, sculelor si operatiunilor.
• Operatiunile fabricatiei sunt acele procese de transformare care implica
operatii tehnice, mecanice sau chimice pentru transformarea intrarilor in
iesiri. In sens larg, sub-functia "Operatiunile fabricatiei" are responsabilitatea
de a elabora fluxurile proceselor, proiectarea sculelor speciale, amplasarea
utilajelor, programarea pachetelor (grupelor) de lucrari de fabricare,
asamblare, integrare si testari de acceptare a produselor, iar ca procese finale,
ambalarea, manipularea, depozitarea si transportul produselor. Se initiaza
procesele de fabricatie, metodele si procedurile specifice, precum si un
sistem de monitorizare si masurare a proceselor. Atunci cand in cursul
desfasurarii proceselor sunt descoperite deficiente se implementeaza actiuni
corective si imbunatatiri.

Tipuri de fabricatie dupa relatiile cu clientii[modificare I modificare sursa]


In functie de criteriul relatiilor cu clientii, tipurile de fabricatie se pot structura in
urmatoarele categorii:

• fabricatia pe stoc;

• fabricatia la comanda;

• .
fabricat ia mixta .
Fabricatia pe stoc este un tip de productie in care produsele sunt fabricate
inainte de primirea unei comenzi de la clienti, pentru un anumit stoc de depozit
de produse finite. Comenzile de la clienti sunt indeplinite din stocurile existente
in depozit, iar comenzile de productie sunt utilizate pentru a reconstitui aceste
stocuri. Exemple de produse fabricate pe stoc sunt produse de larg consum
precum televizoare, produse alimentare refrigerate, mici aparate de menaj,
imbracaminte de masa �i alte numeroase produse disponibile din stocul existent.
Deoarece producatorul trebuie sa livreze rapid aceste produse ca raspuns la
comenzi potentiale ale clientilor, produsele trebuie fabricate inainte de a fi
comandate �i in cantitati bazate pe o cerere prognozata, Procesul de planificare a
productiei tipic incepe cu planificarea (prognoza) cantitatii de vanzari, Cifrele de
vanzari din perioada anterioara (de exemplu, pe ultimele 12 luni) pot fi utilizate
ca baza pentru planificarea vanzarilor viitoare. Planificarea vanzarilor are ca
rezultat elemente de necesar care sunt utilizate in planificarea necesarului de
materiale.
Volumele relativ mari de productie �i natura stabila a proceselor pot permite
adoptarea unei fabricatii repetitive. Este necesara o gestiune precisa si
echilibrata a stocurilor in vederea reducerii imobilizarii capitalului circulant.
Fabricatia pe stoc este un mediu de productie ideal pentru organizarea productiei
in flux.
Fabricatia pe stoc este justificata in urmatoarele conditii:
-cererea pentru produse este foarte stabila si predictibila (usor de prognozat);
-exista putine linii de produse.
Fabricatia pe stoc, orientata pe loturi, in industriile de proces este caracteristica
pentru industriile chimica, alimentara, farmaceutica si a bauturilor.
Fabricatia pe stoc prezinta o serie de avantaje:

• o cornponenta cu defecte care este incorporata intr-un produs finit poate fi


imediat inlocuita din stocul de componente existent;

• stocul permite sa se raspunda imediat la O comanda neprevazuta sau la unele


comenzi urgente;

• stocurile de materii prime si materiale protejeaza firma fata de neonorarea la


timp a comenzilor de catre fumizori.
Fabricatia la comanda este tipul de productie in care produsele sunt realizate
dupa primirea comenzilor ferme de la clienti, care stabilesc felul produselor,
cantitatea, calitatea si termenele de livrare. De regula, acest tip de productie se
bazeaza pe componente standard si deseori pe simple variatii, la cererea
clientilor, ale unor produse similare. Exemple tipice sunt productia de
automobile, de vagoane, sisteme standard de conveioare, prese de perforat si
toate domeniile de fabricatie de produse pentru export.
Pot fi utilizate prognoze pentru planificarea materiilor prime si materialelor
previzibile, care vor fi necesare. Planificarea detaliata a materialelor este
efectuata dupa primirea comenzii.
Cantitatile de produse finite sunt, de obicei, mai mici decat la fabricatia pe stoc,
desi volumele de productie pentru anumite componente pot fi destul de mari.
Stabilitatea proceselor de fabricatie a componentelor poate justifica un nivel
relativ ridicat de automatizare a manipularii materialelor.
Sunt importante doua caracteristici: productia corespunde unei oferte bazate pe
devize de cheltuieli; este necesara o supraveghere atenta a duratelor de
fabricatie, pentru respectarea termenelor de livrare cerute de client.
Principalele avantaje ale fabricatiei la cornanda consta in capacitatea de a fumiza
clientului produse cu specificatiile exacte cerute, precum �i reducerea riscului de
invcchire (uzura morala) a stocurilor de produse finite. Principalul dezavantaj
consta in faptul ca producatorii sunt sensibili la fluctuatiile cererii pentru
produse, conducand la o utilizare redusa a capacitatii de productie.Programe de
fabricatie la comanda au fost introduse de fabricantii de automobile Renault,
Nissan, BMW si Volvo. Automobilele sunt fabricate la comanda clientilor in 3
saptamani, :fara stocuri costisitoare de autovehicule finite. r131
Fabricatia mixta . Exista multe companii care combina tipurile de productie
mentionate mai inainte, din considerente strategice sau competitionale. Asa de
exemplu, dorinta de a fi producator unic in linia sa de produse poate conduce o
companie de fabricatie pe stoc sa-si completeze catalogul de oferte, oferind �i
produse fabricate la comanda. Dorinta de a concura pe baza criteriului vitezei de
livrare poate motiva o companie de fabricatie la cornanda sa stocheze
componente si subansambluri-cheie, oferind produse in cantitati mai mari pe
baza asambldrii la comanda. Primirea unei comenzi initiaza asamblarea si
' '
finisajul produsului realizat pe baza specificatiilor clien t ului.

Diagrame si grafice pentru analiza proceselor de


fabricatie[modificare I modificare sursa]
La proiectarea �i analiza proceselor de fabricatie se pot utiliza diferite tipuri de
diagrame si grafice, precum sunt:l141

• graficul fluxului tehnologic general;

• graficul de analiza generala a procesului de productie;

• graficul succesiunii operatiilor;

• diagrama de circulatie;

• graficul derularii procesului sau graficul gamei de operatii.

Clasificarea industriilor de fabricatie[modificare I modificare sursa]


In general, industriile pot fi clasificate in industrii primare, secundare sau
tertiare. Industriile primare cultiva si exploateaza resursele naturale, de
exemplu agricultura si industria miniera, Industriile secundare folosesc
produsele industriilor primare pentru a le transforma in bunuri de consum sau
mijloace de productie, Industriile de fabricatie constituie principala categorie din
aceasta clasa, insa aici sunt incluse si activitatile de constructii si generarea
energiei electrice. Industriile tertiare constituie sectorul de servicii din
economie.
Divizia de Statistica a Natiunilor Unite ( engleza : United Nation Statistics
Division) a elaborat o clasificare detaliata a industriilor de fabricatie (si a altor
activitati economice)l151 in urmatoarele categorii:

• fabricarea produselor alimentare;

• fabricarea bauturilor;

• fabricarea produselor din tutun;


• fabricarea textilelor;

• fabricarea confectiilor;

• fabricarea pielii si produselor din piele;

• fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea


articolelor din paie si materiale de impletire;

• fabricarea hartiei si produselor din hartie;

• tiparirea si reproducerea pe suporti a inregistrarilor;

• fabricarea coxului si produselor petroliere rafinate;

• fabricarea chimicalelor si produselor chimice;

• fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;

• fabricarea cauciucului si a produselor din materiale plastice;

• fabricarea altor produse minerale nemetalice;

• fabricarea metalelor de baza;

• fabricarea constructiilor metalice, cu exceptia masinilor si echipamentelor;

• fabricarea calculatoarelor, produselor electronice si optice;

• fabricarea echipamentelor electrice;

• fabricarea masinilor si echipamentelor;

• fabricarea vehiculelor cu motor, a remorcilor si semiremorcilor;

• fabricarea altor echipamente de transport;

• fabricarea mobilei;

• alte fabricatii (instrumente medicale, bijuterii, articole sportive etc.);

• repararea �i instalarea masinilor �i echipamentelor.


Construirea unor structuri si operatiile de fabricatie efectuate la locatia
constructiei nu sunt clasificate ca fabricatie, ci ca activitati de constructie.
Printre cele mai importante industrii de fabricatie sunt cele care produc avioane,
automobile, substante chimice, imbracaminte, calculatoare, aparate electronice
de consum, echipamente electrice, mobila, masini grele, produse petrolifere
rafinate, nave maritime, oteluri, scule si matrite.
Institutul National de Statistica (Romania) a clasificat toate activitatile de
fabricatie din economia nationala in Sectiunea C: Industria prelucrdtoare P61,
iar activitatile de minerit sunt clasificate in Sectiunea B: Industria extractivd.
' '
Sisteme de fabricatie modeme[modificare I modificare sursa]
Sistemele de fabricatie modeme sunt foarte dependente de calculatoare,
opereaza in societati concurentiale complexe si intr-o lume sensibila la mediul
ambiant. Sistemele de fabricatie modeme pot fi definite ca fiind sisteme
automatizate avansate care folosesc calculatoarele ca parte de comanda
integrala, Calculatoarele comanda sistemele de fabricatie autonome, diferite
masini-unelte, masini de sudare, aparate de taiere cu laser, roboti si masini de
asamblare automate. Calculatoarele comanda liniile de productie si au inceput sa
preia controlul intregii fabrici.
Metodele de fabricatie modeme pot fi rezumate in trei concepte: reducerea
risipei/pierderilor(engleza :waste), mentinerea calitatii produselor si accelerarea
productiei.
Cateva sisteme de fabricatie modeme sunt urmatoarele.l!"
'
Sistemul JIT (Just-in-Time = exact la timp) este un sistem de fabricatie sau o
tehnica de organizare a productiei.dezvoltata in Japonia, care sugereaza ca orice
stocuri in procesul de productie constituie pierderi (risipa) care trebuie eliminate
din proces. Un principiu de baza al JIT este de a produce numai ceea ce este
necesar, la comanda ferma, cand este necesar si in cantitatea necesara, Astfel se
reduc stocurile, in particular stocurile de productie neterminata si costurile
pentru stocurile aflate pe fluxul de fabricatie. "Tampoanele" de produse in curs
de executie de pe linia de fabricatie sunt considerate pierderi/risipa si sunt
recluse la minim in sistemul JIT.
Sistemul JIS (Just in Sequence = exact in succesiune) este o strategie a stocurilor
in care componentele (piesele) sosesc la linia de productie exact la timp, asa
cum a fost programat pentru a fi asamblate. Termenul JIS provine din logistica,
Productia JIS are loc atunci cand un fumizor exterior livreaza piesele exact in
momentul cand sunt necesare pentru productie si in ordinea (succesiunea)
corecta. Procesele JIS sunt implementate numai dupa ce compania a atins un
grad inalt de competenta in procesele JIT. JIS este implementat in special in
.
fabricat ia de automobile .
Sistemul Kanban este un sistem de programare a productiei care indica ce se
produce, cand sa se produca si cat de mult sa se produca. in esenta, sistemul
Kanban este o metoda de "autorizare" a productiei si fluxului de materiale in
sistemul JIT. Linia de asamblare solicits piesele care ii sunt necesare prin
emiterea unei cartele Kanban. Aceasta cartela "autorizeaza'' deplasarea pieselor,
pentru a produce o cantitate de piese de inlocuire in vecinatatea sectiunii
implicate a liniei de asamblare. Sistemul Kanban utilizeaza deci cartele Kanban
pentru a semnala necesitatea deplasarii materialelor in sistemul de fabricatie sau
a deplasarii materialelor de la un fumizor exterior la utilajele de productie.
Sistemul este computerizat.
Mentenanta productive totala (engleza :Total productive maintenance) este un
proces de mentenanta, dezvoltat in Japonia in anul 1971, care urmareste
mentenanta mijloacelor de productie pe intreaga fabrica (uzina), pe intregul
ciclu de viata al acestora si care implica participarea tuturor angajatilor. Scopul
unui astfel de proces este de a minimiza timpul de nefunctionare ( de
indisponibilitate) prin mentenanta si de a maximiza timpul de disponibilitate al
rnasinilor si utilajelor, in vederea imbunatatirii productivitatii,
Se focalizeaza in special pe fabricatie, insa este aplicabil la orice "proces".
Fabricatia cu rdspuns rapid ( engleza . Quick Response Manufacturing -QRM)
este o strategie de fabricatie care urmareste reducerea timpului intre lansarea
comenzii clientului pentru produs si pana la livrarea finala a acelui produs, asa-
numitul timp total. Conceptele QRM au fost detaliate de Rajan Suri in decada
1980, profesor la Universitatea din Wisconsin-Madison, SUA. Prin reducerea
timpului total (echivalent cu timpul pe ciclu) rezulta calitate imbunatatita a
produselor, costuri mai scazute cu 15-30%, imbunatatirea performantei de
livrare la timp a produsului cu 60-90o/o, cresteri de productivitate cu 30%.
Fabricatia celulara. Spatiul de productie este separat in diferite celule de
fabricatie. Se organizeaza cate o celula de fabricatie pentru fiecare familie de
produse. Fluxul este regulat pentru fiecare familie de produse, insa este variabil
pentru fiecare produs in interiorul familiei. Masinile sunt plasate in celula de
fabricatie intr-o anumita ordine astfel incat materialele parcurg un flux material
unic spre finalizarea produsului. Este avantajos ca masinile in celulele de
fabricatie sa fie mai mici, dedicate, acestea Iucreaza mai eficient decat masinile-
unelte mari, multiscop.
Sisteme flexibile de fabricatie (SFF). Un sistem flexibil de fabricatie este un
complex integrat de rnasini-unelte cu comanda numerica, comandat prin
calculator, care include un sistem automat de transport si manipulare a pieselor
si sculelor, precum si echipamente automatizate de masurare si testare si care, cu
un minimum de interventii manuale si cu timpi de reglare redusi, poate prelucra
orice piesa apartinind unei familii specifice de piese, in limitele unei capacitati si
dupa un program prestabilit. intregul sistem este sub controlul unui calculator-
DNC care este conectat, de obicei, la un calculator central (calculator-gazda) al
fabricii. SFF sunt destinate unor familii specifice de produse care trebuie
fabricate in volume de productie marite ce justifies investitia. Se obtin
avantajele unor costuri mai scazute si ale unui inventar mai mic de piese in curs
de executie. SFF pot fi proiectate pentru diferite tipuri de procese de fabricatie :
prelucrari prin aschiere, formarea metalelor, asamblare, sudare etc.
Sisteme CAD/CAM. Fabricatia asistata de calculator (engleza . Computer-aided
manufacturing CAM) este realizata prin utilizarea unui software care cornanda
masina-unealta, dupa ce in prealabil s-a generat un model al piesei in CAD
(Computer-aided Design),care este inputul in softul CAM. Legatura intre CAD
�i CAM se asigura prin CAPP (Computer-aided process planning-CAPP,
Planificarea procesului asistata de calculator) care efectueaza planificarea
procesului ce va fi utilizat in producerea piesei proiectate.In sistemul
CAD/CAM, calculatoarele sunt utilizate pentru a elabora programele pieselor de
prelucrat pe masinile CNC din sistem, direct din datele desenelor create prin
CAD. Un produs software CAD bine-cunoscut este AutoCAD.
Sisteme CIM ( engleza : Computer-integrated manufacturing) sunt sisteme de
fabricatie integratd cu calculatorul care utilizeaza retele de calculatoare pentru
automatizarea completa a procesului de fabricatie. Sistemul CIM cuprinde o
combinatie de software si hardware, ale carui elemente includ proiectarea
produsului (pentru productie), programarea productiei, controlul productiei,
echipamentul de productie (inclusiv masini-unelte) si procese de productie. in
CIM sunt utilizate calculatoare, linii de comunicatie si un software specializat
pentru automatizarea functiilor manageriale si a activitatilor
operative implicate in procesul de productie. ft SJ Sistemul CIM integreaza
echipamentele CAD sau CAD/CAM, inspectia asistata de calculator (CAI),
sistemele de fabricatie flexibile, centrele de prelucrare cu comanda numerica
(CNC), stocarea si rnanipularea automata a produselor. intr-un sistem CIM,
compartimentele functionale ca proiectarea, analiza, planificarea,
aprovizionarea, calculatia costurilor, controlul stocurilor, distributia etc. sunt
conectate prin calculatoare cu functiile de la nivelul atelierelor fabricii, de
exemplu cu manipularea �i managementul m�terialelor, realizand controlul
direct �i monitorizarea tuturor operatiunilor, Intr-un mediu CIM, proiectantii
aplica conceptul ingineriei concurente/simultane (engleza :concurrent
engineering), care ajuta companiile sa proiecteze �i sa fabrice rapid produsele, in
timpi pe ciclu mai redusi,
in sistemele de fabricatie modeme se folosesc instrumente �i tehnici performante
cum sunt controlul statistic al calitatii, managementul calitatii totale
(TQM), sisteme de planificare si control alfabricatiei (MPCS), strategia Lean
Six Sigma etc. Obiectivul principal al MPCS este de a asigura cerintele ca
produsele dorite sa fie fabricate: la timpul dorit, in cantitatile planificate, cu
satisfacerea specificatiilor pentru calitatea produselor si la costuri minime.
Strategia Lean Six Sigma (in traducere: 6 Sigma in Fabricatia sup/a) este o
strategie de management al fabricatiei in care ideile 6 Sigma sunt combinate
cu Fabricatia supla.[vezi: http://en.wikipedia.org/wiki/six_sigma]
Managementul proceselor de fabricatie]modificare I modificare sursa]
Managementul proceselor de fabricatie (engleza : Manufacturing process
management-MPM) este un proces de definire si manageriere a proceselor de
fabricatie care vor fi folosite pentru fabricarea, asamblarea si efectuarea
inspectiei produselor finale.r19J MPM permite fabricantilor sa utilizeze desenele
produselor (executate in CAD) pentru a defini modul in care vor fi fabricate
produsele si apoi sa livreze electronic aceste procese de fabricatie la nivelul
atelierelor. MPM transforma ,,ce sa se produca" in ,,cum sa se produca", ,,cand"
si ,,unde". MPM constituie o ,,colectie de tehnologii si metode utilizate pentru a
defini modul in care produsele urmeaza sa fie fabricate".(Cf. [10]) Aceasta
definitie are semnificatia ca MPM este un proces prin care industriile de
fabricatie vor utiliza diferite tipuri de tehnologii pentru a ajuta sa se realizeze
produsele, cu diferite amplasari ale rnasinilor si diferite moduri in care ar putea
fi amplasate liniile de asamblare. Inginerii de fabricatie utilizeaza datele CAD
pentru a defini diferitele procese prin care va fi fabricat noul produs. Sistemul
MPM este utilizat pentru a elabora succesiunea operatiilor, planificarea
amplasarii masinilor, echilibrarea liniilor de fabricatie �i proiectarea 3D a
operatiilor umane si robotizate, precum si livrarea programelor-masina si a
instructiunilor de lucru electronice la nivelul atelierelor. Inginerii de fabricatie
evalueaza diferite scenarii de fabricatie, fluxuri de materiale, efectueaza calculul
costurilor de productie si efectele schimbarilor asupra liniilor de
productie. r2o1 Pentru planificarea proceselor de fabricatie sunt utilizate
instrumente de planificare care permit definirea succesiunii operatiilor de
asamblare, repartizarea caracteristicilor de fabricatie la posturile de lucru, cum
sunt punctele de sudare �i masurare, crearea amplasarii in 2D a liniilor de
asamblare si alocarea timpului necesar pentru fiecare operatic. Toate
informatiile sunt capturate intr-un format standard reutilizabil, asa-numita lista
de procese ( engleza : bill ofprocesses) care reprezinta un analog in fabricatie
al listei de materiale (BOM) si care descrie modul in care produsul urmeaza sa
fie fabricat, asamblat si testat. Lista de materiale (BOM) este o lista a pieselor,
componentelor si subansambluril_?r necesare pentru a construi un produs,
precum si a cantitatilor acestora. In cadrul sistemului computerizat MPM,
departamentul Ingineria Produselor defineste o lista electronics de materiale
(eBOM), tratata in sistemul CAD si care este preluata de inginerii de fabricatie
pentru a fi definite listele electronice de procese ( sau eBOP). Lista de procese
captureaza sculele, amplasarea utilajelor si instructiunile pentru operatori.
Sistemul MPM poate apoi determina cerintele de resurse si de timp atat pentru
echipamente cat si pentru operatorii umani, pentru locatiile de productie,
incluzand posturile de lucru si masinile din procese. Aceste informatii sunt
stocate pe un server Web care permite accesul usor si managementul datelor in
toata uzina, astfel fiind facilitata optimizarea proceselor de fabricatie,
Instrumentele de inginerie ale MPM permit proiectarea de detaliu a locurilor de
munca si a proceselor, utilizand datele create in faza de planificare a MPM.
Unele sisteme MPM ofera un mediu grafic 30 in care pot fi aranjate modele de
echipamente si forta de munca, Utilizatorii pot vizualiza si evalua comportarea
robotilor, a sistemelor de fixare si a muncitorilor �i pot livra programe-masina
NC :fara erori precum si instructiuni de lucru electronice pentru ateliere.
Instructiunile de lucru electronice pot fi accesate in atelier printr-un browser
web. Aplicatiile majore care beneficiaza de informatiile integrate asupra
produselor, proceselor, instalatiilor si resurselor specifice ale MPM sunt :
echilibrarea liniilor, estimarea timpilor, instructiunile de lucru electronice,
costurile de productie si planurile de control al calitatii. Sistemele MPM trebuie
sa fie integrate cu Managementul Datelor Produsului si cu sistemul Plani.ficarea
Resurselor fntreprinderii ( engleza : Enterprise Resource Planning- ERP).
Managementul Datelor Produsului este utilizarea unui software sau a altor
instrumente pentru a urmari �i tine sub control datele referitoare la un produs
particular, cum sunt: spccificatiile tehnice ale produsului, specificatiile pentru
fabricare si dezvoltare si tipurile de materiale care vor fi necesare pentru
producerea bunurilor. Planificarea Resurselor Intreprinderii (ERP) este un
sistem software integrat pentru identificarea si planificarea resurselor necesare
unei intreprinderi.U'l
In multe industrii de fabricatie, in particular in industriile de serie mica,
inspectia calitatii cu rnasini de masurat in coordonate si masini NC este o
componenta critica a fabricatiei. Sistemele de inspectie si de management al
tolerantelor sunt parte componenta a domeniului MPM, fiind utilizate pentru a
defini, a analiza, a masura �i a controla calitatea. Aceste sisteme sunt in
particular obisnuite in industria aerospatiala, in care tolerantele elementelor
constituie o preocupare rnajora.
Avantajele MPM sunt: accelerarea introducerii noilor produse, reducerea
timpului pana la introducerea noilor produse pe piata prin posibilitatea de a
defini simultan produsul si procesele de fabricatie, posibilitatea de a crea si
manageria digital planurile proceselor de fabricatie si resursele asociate, crearea
sabloanelor (engleza : templates) de procese etc. Corporatia Tecnomatix
Technologies Ltd. ofera solutii software MPM pentru fabricatia de autovehicule,
industria electronica, industria aerospatiala, industria de utilaj greu etc. (Shalvi,
Marsha, 2003, op.cit.). Linia curenta de produse software Tecnomatix include
Fabricatia pieselor, Planificarea asamblarii, Planificarea resurselor, Simularea
fabricii, Performanta umana, Managementul Productiei, Managementul Datelor
Fabricatiei.
'

Note[modificare I modificare sursa]

1. A .Definitie: fabricatie ". DEX online. Accesat in 25 decembrie 2010.

S-ar putea să vă placă și