Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației şi Cercetării

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


DIN CRAIOVA

RECTORAT

Nr._____/__________________

RECTOR

CERERE DETAŞARE

Subsemnatul(a) ……………………………………………………..., medic specialist/primar


în specialitatea ……………………………………………, conform ordinului ……………………..,
salariat la ………………………………………………………….., cu contract de muncă pe
perioada determinată/nedeterminată, înscris(ă) în cea de a doua specialitate în regim cu taxă în
specialitatea …………………………………………………, în anul…..…, în Centrul Universitar
…..………………………,vă rog să binevoiţi a-mi aproba DETAŞAREA din Centrul Universitar
………………..……………, în Centrul Universitar ……………………………………., pentru
modulul/modulele ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....
din curriculum de pregătire în specialitate, în perioada ……………………………………………….
în unitatea sanitară …………………………………………………………………………………….
secţia/ secţia clinică …………………………………………………………………………………..
Solicit aceasta din următoarele motive:
Solicit aceasta din următoarele motive:
- ……………………………………………………
- ……………………………………………………
- ……………………………………………………
Anexez prezentei, următoarele acte justificative:
- …………………………………………………….
- ……..……………………………………………...
- …………………………………………………….

Data SEMNĂTURĂ REZIDENT

Strada Petru Rareş, Nr.2, Craiova, România


Telefon: +40351 443 551