Sunteți pe pagina 1din 52

G H ID U L

M U N I C I P I U L U I I AŞI
C U C E LE 5 C IR C U M S C R IP Ţ II

D E N U M IR IL E S T R Ă Z IL O R N O I SI V E C H I
R E G IU N E A , L E G Ă T U R IL E CU S T R Ă Z IL E
V E C IN E Ş I L U N G I M E A Î N M E T R I.

C U V IN T EL E C U R S IV E A R A T A
D E N U M IR IL E VECHI

I A Ş I —T I P O G R A F I A « L U P T A M O L D O V E I » - 1946
C IR C U M S
Nr- 1
1curent NUMELE STRAZILOR REGIUNEA
nou şl vechi

1 Arcu Arcu
2 Şos. Arcu
3 Academiei -
4 Aurora
5 AbrahamFi Păcurari
6 A Parcelele R MS Catel
7 A . Şos. Naţiona
la
8 B . R.M.S. catol.
9 B . Şos. Nation.
depou C.F.R.
11 Fundacul Babei Aurora
11 Banu
12 Pasajul Banu
13 Buzdugan Carol
14 Stradela Buzdugan Păcurari
15 Berăria Veche Idem
16 Bădărău Piaţa Badarau
17 Stradela Badărău Str. Badarau
18 Fund. Badarau Piaţa Bădărau
19 Baciu Zugravi
20 Stradela Baciu
21 Trec. Baciu
22 Belvedere Păcurari
23 Bălti Morilor
24 Bălţilor
Fund. Bacinschi
25
26 Stradela Buzescu -Zugravi
27 B Parcelele R.M.S.
CRIPŢIA l-a____________________________ 3

LEGATURA CU CELELALTE STRĂZI Lungimea


în metri

Academiei, B-dul FErdinand 250


B-dul Ferdinand, Cişmeaua Pac. 600
Piaţa Unirii, B-dul Ferdinand 150
Str. Carol, str. Toma Cozma 825
Toma Cozma, str. Ionescu 120
Şos. Morei de foc, teren. Bădărau 300
G., D. 840
A. spre Bahlui 505
D. spre Bahlui. 210

Aurora Fundac 45
Lapuşneanu şi Arcu 250
Lăpuşneunu, I. C. Brătianu
Carp Fundac 150
Buzdugan şi Păcurari 55
Păcurari, Toma Cozma 315
Cişmeaua Păcurari şi Zugravi 255
Păcurari, Badarau 255
Stradela Bădărau fundac 60
Piaţa Bădarău, Cişm. Păcurari 205
Şos. Arcu, stradela Baciu 70

Toma Cozma, Aurora 180


Morilor, Răşcanu 100
Râşcanu, Podul de Piatră 170
Zugravi 115
Florilor, şos. Arcu 100
A.. Bahlui 210
NUMELE STRĂZILOR REGIUNEA
| nou şl vechi

28 B Şos. Naţională
29 Piata Cuza Vodă Cuza Vodă
30 Carol Carol
31 Carp Carol
32 Cişm. Păcurari Zugravi
33 Fund. Cucu Morilor
34 Comănescu Toma Cozma
35 Cişm. Butuc Zugravi
30 Canta Pacurari
37 Cimitir. Evreesc
38 C Parc. R.M.S.
39 Cazaban .
40 C Şos Naţională
41. Fund. Canta Păcurari
42 G-ral Cernat Canta
43 D Parc. R.M.S.
44 D Şos. Naţională
45 B-dul Elisabeta Râpa Galbenă
46 E Parc. R.M.S.
47, E Reg. Enea
48 B-dul Ferdinand
49 Fătu Reg. Zugravi
53 Florilor _
51i F Reg. R.M.S.
52 F Parc. şos. Naţ.
53 Gându Uzinei
54 Fund. Gându
55 Gafincu Păcurari
5

LEGĂTURĂ CU CELELALTE STRĂZI Lungimea


In metri

D.. Bahlui 210


Cuza Vodă, Ştefan cel Mare
Păcurari, Aleea Ghica Vodă 1130
Carol. Păcurari 275
Păcurari, Zugravi 300
Platou fundac 30
Laţescu, Pojarniciei 370
Gafincu, Florilor 170
Ş s. Păcurari, Şos. Păcurari 1250
Şos. Păcurari, Cimit. Evreesc 85
A. Bahlui 435
Enea, Terenul Badarău 275
G. apa Bahlui 135
Canta fundac 125
Strungii, Războeni 505
A. Bahlui 360
A. Bahlui 300
Păcurari, B-dul Ferdinand 275
A. Bahlui 300
Şos. Naţionala, terenul Badărâu 270
B-dul Elisabeta până la gara 475
Păcurari, Şos. Arcu 275
Fatu, Şoseaua Arcu 500
A. Bahlui 325
Şoseaua Naţională, str. C. 130
Arcu, Uzinei 290
Uzinei fundac 50
Păcurari, Florilor 265
6
| I NUMELE STRĂZILOR RŞGIUNEA
Z a | nou şi vechi

56 Fund. Grigoraş Reg. Şos. Moarei


de Foc
57, Calea Grig. Ghica Vodă Reg. Copou
58 Gh. Lascar Lăpuşneanu
50 G Parc. R. M. S.
60 G . şos. Naţion.
61] H . R. M. S.
62 Horga Reg. şos Moara
de Foc
63 Istrati Păcurari
64 Ionescu
65 Ipsilante Morilor
66 Gospodarilor (st-dela „
Ipsilante)
67] J Parc. R. M. S.
68 J Şos. Naţională
60 K Parc. R. M. S.
70| Lăpuşneanu Lăpuşneanu
71 Lăţescu Carol
72 Lozonschi Uzinei
73, Fund. Lozonschi Reg. Lozonschi
74 Colonel Langa „
75 Luterană Rampa Păcurari
76 Lupitei .
77 Luterană (stradelă) -
78 Luca Arbore Parc. Canta
79 Aleia Princip. Maria Carol
80 Manolescu (stradela) Păcurari
7

LEOATUItA CU CELELALTE STRĂZI Lungimea


In metri

Rampei fundac 65

Carol, Com. Copou 475


Lăpuşneanu, B-dul Elisabeta 80
F terenul Bădărău 40
Şos. Naţionala, C 130
T terenul Badarău 40
Păcurari, calea ferată

T. Cozma, Lătescu 280


T Cozma, fundac 235
Sft. Andrei, şos. Naţională 360
Ipsilante, Funcţionarilor 225

F terenul Bădârău 40
Şos. Naţionala Bahlui 100
F teren. Badarău 40
Păcurari, Piata Unirii 450
Carol, Istrati 250
Ştefan cel Mare, Uzinei 320
Lozonschi fundac. 100
Ştefan cel Mare, Sft. Andrei 250
Lupiţei teren Badărau 325
Luterană cu Bahlui 250

Strungu, sos. Iaşi-Urlcani 1200


Carol fundac 111
Toma Cozma, Păcurari 85
8
NUMELE Sl hAZILOrt REGIUNEA
z i nou şl vechi

81 Mitropolie Lozonschi
82 Mutu Uzinei
83 Morilor Morilor
84 Şos. Moara de Foc Păcurari
85 Muntenimei Zugravi
86 Macedoniei Rampa Păcurari
87 Niciman Păcurari
88 Negrut ă Săulescu
89 Fund. lui Niţă Zugravi
90 Neculau Păcurari
91 Şos. Naţională Regiei
92| Fund. Olari Ponoare
93 Fund. Ocolului Şos. Naţională
94 Peneş Curcanul Copou
95 Păcurari Păcurari
96 Sos. Păcurari
97 Petru Rareş Negruti
98 Pojărniciei Toina Cozma
99 Ponoarelor
100 Pânzăriţei Zugravi
101 Perju Uzinei
102 Stradela Perju
102 Platou
104! Trecătoarca Perju
105 Stradela Pavlov
106 Pod de Piatră Ipsilante
107 St-dela Pod. de Piatră. _
108 Fund. Popăuti Şos. Păcurari
9

LEGĂTURĂ CU CELELALTE STRĂZI Lungimea


tn metri

Lozonschi, Colonel Lunga 285


Petru Rareş, Uzinei 156
Varianta Uzinei, Ipsilante 525
Păcurari, şos. Naţionala 785
Zugravi la Antrepozite 65
Luterana, Lupiţci 155
Păcurari, şos. Moara de Foc 150
Saulescu, Gandu 170
PAnzăriţei fundac 50
Păcurari, Toma Cozma 180
Din Zugravi pană la Cruce 3810
Şi potului fundac 120
Şos. Naţionala funduc 70
Aurora-CAmp 325
Vasile Conta, şos. Păcurari 2100
Păcurari, corn. Redlu-Tatar 1960
GAndu, Arcu 200
Toma Cozma, Comănescu 310
Aurora, Şipotului 140
Badarau, Zugravi 125
Raşcunu, Pluton 250
Pluton, stradela Saulescu 130
Uzinei, Silvestru 320
Pluton fundac 120
Platon, RAşcanu 75
Morilor, Silvestru 135
Ipsilante, Uzinei 280
Şos. Păcurari in cAmp 150
10
NUMELE STKAZILOR REGIUNEA
2 3 nou fl vechi

109 Râşcanu Uzinei


110 Rampa C. F. R. Păcurari
111 Razboeni Cunta-Pacurari
112 Şcoalei Păcurari
113 Silvestru Gărei
114 Saulescu Piaţa Unirii
115| Speranţei Toma Cozma
116; Semnului Morilor
117 Spinţi Păcurari
118 Fund. Spinţi „
119 Şipotului
120: Stradela Şipoţel
121 Şuba Florilor
122 Ştefan cel Mare Cuza Vodă
123 Stradela Silvestru Uzinei
1.4 Sergent I. Cirigore Canta-Păcurarl
125 Standardului
126 Strungu „ »
127 Toma Cozma Toma Cozma
128 Turcu
129 Talpalari f s Piaţa Unirii
130 Tăcută Ponoarelor
131 Piaţa Unirii Piaţa Unirii

132 Uzinei Uzinei


133 Varianta Uzinei
134 Stradela Uzinei
135 Zugravi Zugravi
lt

LEtiATUHA CU CELELALTE STHAZI Lungimea


in melrl

Varianta Uzinei, Silvestru 300


Moara de Foc, Lupitei 165
Şos. Păcurarl, Lura Arbore 175
Păcurari, Tomu Cozmn 130
B-dul Ferdinand, Morilor 110
Piaţa Unirii, Silvestru 600
Isirati. Comanescu 235
Sft. Andrei, Gospodarilor 250
Păcurari, Cişm. Păcurari 140
Spinti iundac
Turna Cozma, Aurora 400
Toma Cozma, Şipotului 185
Florilor, sos. Arcu 75
Piaţa Cuza Vodă, Palat 825
Platou, Perju 110
Luca Arbore, Cânta 125
Luca Arbore, şos. Păcurari 255
Luca Arbore, Canta 225
Carol, Păcurari 1900
Speranţei, Toma Cozma 135
Saulescu, Găndu 150
Aurora, Şi potului 130
C. Vodă, Lăpuşneanu, Săulescu
şi Academiei
B-dul Ferdinand. Sft. Andrei 945
Uzinei — Uzinei 160
Uzinei, Morilor 235
Bd. Ferdinand, şos. Moara de Foc 1025
12 CIRCUMS
NUMELE SThAZILOR
REGIUNEA '
nou şl vec hi j

136 Sft. Andrei Sft. Andrei


137 Stradela Sft. Andrei Sft. Andrei
138 Atelierelor Atei. C.F.R.
139 Aburului Duhalari
140 Albinelor Bis. Sft. Cruce
141 Bariera Verbe Iarmaroc
142 Bariera Veche fund.
143 Buznea Sft. Andrei
144 Broscăriei Iarmaroc
145 Bahlui Bahlui
146 Stradela Bradului Sălciilor
147 A Trei Calici
148 Cruce Nicolina
149 Stradela Cruce
150 Cercel Crucei
151 Clarinet
152 Corbului Manta Roşie
153 Clopotari brumoasa
154 Cetatuia
155 Carmen Silva Crucei
156 Carpaţi Frumoasa
157 Stradela Cometa Broscărie
158 Trecatoarea Da videi Palat
15E Dubalari Nicolina
160 Descălecătoare ■
SCRIPŢIA ll-a __________

LEGĂTURĂ CU CELELALTE STRĂZI

Uzinei, Palat
Sil. Andrei, Palat
Ing. Scutariu, Socola
Ing. Scutariu, Loi omotivei
Nicolina, Crucei prin curtea Bis.
Iarmaroc, Ing. Scutariu
Iarmaroc funduc
lancu Bacalu, Balilui
Melcului, Ing. Scutariu
Ipsdunte, Palat
Calea Ferată, Minervel
C, Pârâul Nicolina
Socida, Nicolina
Carmen Silva, Crucei
Crucei, Nicolina
Broscărie, Socola
Rozelor, Şos. Manta Roşie
Frumoasa, imaş
Radu Vodâ, şos, Iaşi-Ciurea
Nicolina, Crucei
Frumoasa, Libertăţii
Descalicătoare, Broscăriei
Palat, Sft. Andrei
Nicolina, Ing. Scutariu
Nicolina, Ing. Scutariu
14

NUMELE STRAZILOR
4 nou si vechi
REGIUNEA

161 Fundacul Doi Peri Manta Roşie


162 Dimineţii (f. Mahal.- Mah. Frumoasa
Frumoasa)
163 Duca Vodă (fBalclu) Socola
164 Str-la Descalicatoare Descalicatoare
165 Decebal (f. Mahal. Mah. I.ipovuna
Lipovana)
166 D Şos. Naţionala
167 D Parc. Trei Calici
168 Stradela Ecoului Crucel
169 Stradela Egalităţii Sălciei
170 Fru moasa Nirolina şosea
171 S-dela Foişor (fost Halta Nicolina
st dela Rampei)
172 Funducul Ferenţ Ş js. Nicolina
173 Stradela Flueraş Iarmaroc
174 Foca Manta Roşie
175 Stradela Gârlei Crucei
176 Calea Galaţii Trei Calici
177 Fund. Grabovenschi Şos. Nicolina
178 G Trei Calici
179 Sft. Gheorghe Novac
181) St-dela Sft. Gheorghe Novac
181 Stradela Gheţari Lipovană
182 Stradela Gloriei Lipovand
183 Horei Broscăriei
184 Stradela Horei Broscăriei
185 Hlincca Şos. Nicolina
15

LEGĂTURĂ CU CELELALTE STRĂZI Lungiirea


In me trl

Socoln fundac 110


Cetaţuia şi C. F. R. 540

Socoia, Horei 110


Descalicătoare fundac 210
Crucei, Pavilioane CFR., Poteraşi 525

C J 225
Parau Bahlui, PArAul Nicolina 600
Minervei, Sălciilor 240
Minervei, Cruce 150
Nicolina, Libertăţii 320
Nicoiina, Crucei 105

Şos. Nicolina, CAmp 70


Iarmaroc, Ing. Scutaru 120
Stradela Rozelor fundac 75
Crucei. Carmen Silva 200
Şos. Naţională, Şos. Racovlţâ 1975
Egalităţii fundac 65
Calea Gălăţii I. 160
Sf. Vasile, Şos. Nicolina 210
Miroslava, Sf. Gheorghe 105
Decebal, Upovana 165
Rahovei, Lipovană 160
Clarinet, Ing. Scutaru 195

Şos. Nicolina Imaş 550


16

NUMELE s t k a z il o k REGIUNEA
Z 3 noii $1 vechi

186 H Trei Calici


187 Ipsilante Ipsilante
188 Iancu Baca Iu Ipsilante
189 Ing. Scutariu f. Mah. Nicotină
Broscărie)
190 Iarmaroc Manta Roşie
191 Şoseaua Iaşi-Ciurea Şos. Nicolina
192 Stradela Impăcărei Sălcii.or
19. Izvor FrUi.'.oasa
194 I Trei Calici
195 J „
196 S-dela Colonel Langa Si. Andrei
197 Lipovană „
198 Stradela Lacului Frumoasa
99 Libertăţii
200 Stradela Lirei Lipovană
201 Stradela Livezi Frumoasa
202 Stradela Locomotivei Dubalari
203 Fund. Luceafăr
204 H Parc. Trei Calici
205 Stradela Lupeni Broscărie
206 Trecatoarea Mincu Sf. Andrei
207 Şos. Manta Roşie Manta Roşie
208 Stradela Maşinei Dubălarl
209 Măgurei Frumoasa
210 Melcului Broscărie
211 Gheorghiu Sălciilor
212 Mi roşiava Clm. Sf. Vasile
l i
LEGĂTURA CU CELELALTE STRĂZI

G II 400
Sf. Andrei, Ipsilante 300
SI. Andrei, Balilui 350
Dubălari, şos. Manta Roşie 1375

Atelierelor, Sorola 400


Reg. 2 Trans. şi şos. Naţională 950
Crncei, Minervei too
Clopotari, Lihertătii. Rampa cfr. 650
375
Calea Gălătii, I. 100
SI. Andrei, stradela Ipsilante 240
Şos. Naţională, Crucei 500
Frumoasa, Carpaţi 75
Nicolina cu calea cir. I000
Lipovană, Crucei 130
Stradela Mlaştinei fundac 75
l’rolet fundac 60

Calea Gălătii, Sălciilor 900


Şoimului, Melcului 110
Palat, Sft. Andrei 130
Socola cu şos. laşi-Ciurea 875
Ing. Scutariu fundac 130
Clopotari, Libertăţii 170
Descălicâtoare, Socola 210
Crucei, Orientului 350
Şos. Nicolina, Cim it Sf. Vasile 575
18
NUMELE STRĂZILOR REGIUNEA
y - nou ţi vechi

213 Nicolina
214 Şos. Nicolina
215 Nicovala | Mah. Frumoasa
216 Neptun
217 O rien tu lu i Mah. Sălciilor
2ÎS Stradela Olari Frumoasa
21!) Stradela Ovidiu
220 Palat Palat
221 Pralea Sft. Andrei
222 Pompieri Frumoasa
'223 Prudenţii -Novac
224 Profetului Frumoasa
225 Predeal Par. C.F.R.
226 Potera'ji
227 Pompei Keg. Pompa apa
228 Plantelor Frumoasa
229 Plugari | Şos. Nicolina
230 2 Transmisiuni Uheorghiu
( Gheorghiu)
231 Şos. Racoviţa Şos. Nicolina
232 Raiului Pav. C.F.R.
233 Fund. Raiu
234 Radu Vodă Fru moaşa
235 Rahovei I.ipovană
236 Rozelor Monta Roş’e
237 Renaşterei Bis. I.ipovană
218 Soeola Soeola
239 Şos. Soeola Soeola
IU

LEGATUHA CU CELELALTE STHAZI Lunj>lm< a


In molii

Socola, PArAul Nicolina 1250


Parau Nicolina, Câmp 2300
Dimineţii, Verde 105
Cruce, Zugrav 33 0
M.ili. Sălciilor C. F. R. 410
Clopotari, Libertăţii 155
. Imaş 150
Ştef. cel Mare, Sf. Lazăr, Bablui 753
S . Andrei funduc 75
Nicolina, Libertăţii 235
Şos. Nicolina, Parau Nicolina 215
Livezi şos. laşi-Ciurea 250
Viilor, Secerilor 220
Raiului 300
Sos. Naţionala cu calea ferata 150
Livezi cu C. F. R. 875
Sf. Oh., sos, Nicolina 4 Miroslava 125
Şos. Manta Roşie, Şos. Iuşi-Ciurea 650

Şos. Nicolina calea Galata 1175


Şos. Naţionala C. F. R. 370
liaiu Iun.lac 25
Clopotari linia Unghpni 315
Şos. Naţionala, Dei ebal 200
. Manta Roşie, Foca 175
Palat, Bahlui 115
. Şos. Socola 1650
Socola C. F. R. 400
20
N,, |
cureu: NUMELE STRĂZILOR REGIUNEA
nou şl vechi

2*n Stradela Şubă Nirolina


2 1 1 Sălciilor Sălcilor
212 Secerilor Cart. C. F. H.
243 Sirenilor Sirenilor
244 Şoimului Broscărie
245 Trei Erarhi Trei Erarhi
21fi Stradela Trei Erarhi ,
217 Fund. Trei Erarhi „
218 Tăcu Tăcu
24!) Stradela Tăcu Sf. Andrei
250 Tănasescu Sf. Andrei
251 Traian Bis. Lipovană
252 Tunarilor Cart. C. F. R.
253 Turturelelor
254 Fund. Teiu Mah. Iarmaroc
255 Si. Vasile . Sf. Vasile
(Mah. Sf. Vasile)
256 Viilor Cart. C. F. R.
257 Veseliei
258 Stradela Verde Frumoasa
21

LEGĂTURĂ CU CELELALTE STRĂZI


Lungimea
In metri

Nicolina fundac 100


Crucei, H. 4S0
Şos. Naţională C. F. R. 510
Viilor, Secerilor 225
Desrălicatoare, Broscărie 230
Ştefan cel Mare, Sf. Andrei 320
Trei Erarhi, Si. Andrei 105
„ . fundac 70
Palat, Bahlui 400
Stradela Sf. Andrei, Balilui 100
S . Andrei, Buznea 145
Renaştere!, Balilui 230
Calea Cialata, Calea Viilor 160
Şos. Naţionala C. F. R. 475
Iarmaroc fundac 120
Şos. Racovijă, Miroslava 260

Şos. Naţională C. F. R. 375


Rodiră teren Soc. Olea 350
Dimineţii, C. F. R. 175
22 CIRCUMS<
„•! NUMELE STRĂZILOR REGIUNEA
■£ 3 ' nou şl vc< hi

250 Aron Vodă Pod. Fier


260 Armeană S‘. Sava
261 Alexandri Piaţa C. Vodă
262 Sf. Atanasie Sf. Atanasie
265 Stradela Sf. Atanasie ■ *
264 . Armeană Armeană
265 A lbineţ Albine)
266 Stradela Aroneanu Ţicău
267 Trec. Alpilor
26S Stradela Armoniei
26!) I. C. Brătianu Brătianu
270 General Berthelot 1.. Catargi
271 Buna Vestire „ .
272 Basota Sărărie
273 Bogdan Vodă (fostă Ţicău de Jos
1 Ţicâul de Mijloc)
274: Trec. Brazilor
275 Cuza Vodă C. Vodă
276 Căpitan Păun Sf. Sava
277| Coroi 1.. Catargi
278 C. Negri C. Negri
270j C ucu Pod. de Fier
2801 Codrescu P-ţa Sturzoaiei
281 i Cogălniceanu Cogălniceanu
282j Curelari Sărăriel
RIPŢIA lll-n_____________________________ 23

LEGATUitA CU CELELALTE STKAZI Lungimea


în metri

C ucii, Hotin 375


C. Vodă, C. Negri 230
„ „ 1, C. Bratianu 230
Eminescu, Sf. Haralamb 450
. Sf. Atanase 180
Armeana, stradela Golia 100
Sărarie, şes, Albinei 825
Simion Barnutiu, CAmp 100
Ţicnii de Jos, Robilor 100
Simion Barnutiu. Scariclcă 125
Sararie, Lapuşneanu 1050
1.. Catargi, Carol 325
. . Cogalniceanu 215
Sararie, Cucu 200
Toamnei, Ţicau de Jos 380

Trec. Nucului, Robilor 150


Elena D-na, Piaţa Unirei 000
C. Negri, MArzescu 400
N. Cianea, Carol 175
E. Doamna, Ştefan cel Mare 700
Ud. Roseti, Ei. Doamna 355
L. Catargi, General Cerchez .885
1 G. Duca, Ralet 550
Sararie, Aron Vodă 225
21
„• 1 ' NUMELE STRĂZILOR
REGIUNEA
2 5 nou şi vechi

2S;îJ Cerchez Scăricică


28 t Stradela Cârlig Ţicău
2sr> Stradela Caraiman
2S(i Fund. Cocorei
2S7i Stradela Crivăţ
2SS Trec. Cerbului .
2.S9 General Cerchez Sărărie
290 D.mcu Teatru Naţional
291 Doi hăeţi Ilrătianu
292 Drăghici „
293 Dochia Ţicău
291 Delavrancca , de Sus
295 Duzilor Mah. Ţicău Jos
290 Dimitrie Greceanu I.. Catiirgi
297 Funii. Dochia Mah. Ţicău
29,S Eminescu Bratianu
299 Emilia II. Maiorescu
(Ş-oalei de Arte)
300 Fainei
301 Fund. Florent Scăricică
302 Gh. Asache l'-,a Sturzoaiei
303 Gh. Enescu Sărărie
304 Stradela Golla
309 Cili. Mârzescu 1. Ci. Brătianu
30C.i Hotin llotin
307| SI. Haralamb Sărărie
30Si Stradela Haralamb
309, Ianov
2j

Lunplnea
leoatuka cu c ele la lte sthazi
In netrl

SarArie, Dorii ia 315


Delavranren, Ţicăul de Jos 170
Delavrancea, Movilei 125
Ţicaul de Jos. Imaş 80
Simion BArnuţiu 110
Sar.lrie, Simion BArnuţiu 60
Aleea Ghica Vodă, Sararie 300
Cuza Vodă, Sft. Sava 215
Stroesru, Sararie 115
Eminescu 100
Alliineţ, Kapei 290
Toamnei, Simion Bărnu(iu 410
Ţicaul de Jos 2}0
Impasul 40 Sfinţi, L. Ca târziu 175
Doi li ia 70
Sararie, Bratianu 300
1. C. Bratianu, Oh. Gh. Mârzescu

Proropie, Eminescu 150


Italiana fundac 600
Codresru, Carol 275
Cuza Vodă, Sararie 335
Cuza Vod.1, C. Neg ri 200
Bratianu, Ştefan cel Mare 500
Curelari, Albineţ 775
Sf. Atanasie, Sararie 325
Sararie, SI. Atanasie 75
Lascar Catargiu, Sarărie 130
2b

NUMELE STrtAZILUK
KEGIUNEA
nou verhl

310 Stradela Italiană Scăriclcd


I ( Cerclwz)
3I1; Stradela Izbănzel Ţicău de Sus
312 |. o. Duca (fostă Mu- P-ţa Sf. Spiridor,
I zelor)
313 Impas 40 Sfinţi 40 Sfinţi
314| l.ascăr Catargi
315 Trec. Leului Ţicău
3 16j Moritz Wachtel I Textila
317 (fostă OasteI)
318 Movilei Ţicău de Jos
310 Miron Costin
320 l'und. Mielului
321 Mărftşti
322 Stradela Mercur Aron Vodă
323 Nemţească C. Negri
324 Stradela Nemţească ;
325 Trec. Nucului Ţicău de Jos
326 Neculai Oanea j L. Catargi
327 Stradela Negustori Hotin
328 Oituz Sărarie
320 St-dela Occidentului I Scăricicâ
330 Procopie Sf. Teodor
331' Pălărie L. Catargi
332 Potcoavei Albineţ
333 Stradela Plevnei Ţicău de Sus
i . Patria
27

leg Atuk a cu c e le la lte STRĂZI


Lungimea
In metri

Cerchez, Săvescu 175

Smiion Bamuţiu, Bou. Vodă 100


Sararie, I. C. Brâtiunu

General Berthelot, Greceanu 175


Vrasile Conta, Sararie 1075
Stradela Sararie, Crivat 50
!jos. Copou, General Cerchez 000

Bulevard BrAtianu, cAmp 5,50


RApei, Albinei 2K0
Duzilor fnndac 50
Sararie, Stradela SArArle 70
Aron Vodă, Bulev. Koseti 120
C. Negri, Cap. Păun 175
CApitan Păun, Nemţeasca 50
Robilor, Bd. C. A. ROseti 70
Vasile Conta, Lascar Catargiu 450
llot n, Bd. ltoscti 100
Sararie, Stradela Snrftrie 60
Pat ii. 1ioclna 90
BrAtianu, Universităţii 225
l.ascar Catargl, Sararie 325
Alhineţ, Albinet 300
S-dela Sararie, Simion BArnutiu 70
Hotln, Bd. lioseti 60
28

NUMELE STKAZILOH
III noii şl vechi

3.34 Parei (Stradela Scăricicâ


I Scăricicâ)
3351 Poligon Ţicău de Sus
330 Ralet v I Sarârie
337 Rece I Sf. Teodor
338 Riifnil Albinet
339 Robilor ■Ţicău de Jos
340 li Apei Scăricicâ
3411 Bd. Roseti Circ. 3 şi 5
342 Sf. Siva St. Sava
34 !_ Sararie Sararie
344* Stradela Sărărie
34•« Şos. Sarârie
346 Stâncă
347 Sub ii pan Sf. Haralamb
348 Sinagogilor Tg. Cucului
340 Simion Barnuţiu Reg. Ţicău
( Ţicău de Sus)
350 Fund. Scăricicâ
351; Scăricicâ
352 Stradela Scăricicâ
353 Soarelui
354 Piaţa Sf. Spiridon
355 „ Sturzoaei
356 Stradela Sf. Ştefan Albineţ
357j Stihi Tg. Cucului
358 Sf. Teodor Sf, Teodor
359 V. A. Sâvescu Sârărie
LEGĂTURĂ CU CELELALTE STRĂZI Lungimea
In metri

Scăricică, Cerchez 300

Şos. Sararie poligon tragere 150


Sararie, Lascar Catargiu 235
Procopie, Eminescu 140
Curelari, Alhineţ 100
Râpei, Bravilor 130
Srnririta, Hd. 0. A. Roscti 325
Bil. Braliami, Şos. Alhineţ 1650
Armeana, Căpitan Păun 275
Şos. Sararie, Cuza \’oda 3160
Sararie, Sararie 750
Sararie, corn. Copou 200
Sararie, Şcoalel de Arte 460
Procopie, Sf. Atanasie 200
Stihi, Balota 140
Sararie, imaş 1350

Scăricica, Râpei 175


Sararie, Ţioaal de Jos 380
Izbăndei. Toamnei 200

Brătianu, Vasile Conta


Lascar Catargiu, Sarărie
Alhineţ. Hotin 100
Cuca, Sarhrie 105
Sarărie, Universităţii 450
Sararie, Alhineţ 670
30
o 5 I NUM ELE SIH A ZI LOrt
KEGIUNEA
^ 5 nou kI vochl
- v -— _- _________
3001 TAutu L. Catargi
361 Ţicau de Jos Ţicau
302i Toamnei
303 Trec. Tranşeului
304! Universităţii Hratianu
305! Victor i'lace (Unire)
300 V.isile Conta
307 Vasile Stroiescu Braţ ia nu
308 Vovidenie
309 Vul|>e Sarărie
370 Stradela Viitorul Tii au
371 Vespei
372 Stradela Zorilor Pod de Fier
373 Zarafi Hotin
374 Fund.. Zaverei Ţicau
375 Stradela ZiJari Pod de Fier
31

LEGĂTURĂ CU ( ELELALTE STRĂZI Lungimea


In melrl

Neculai Oane 335


Ha,.ci la Imaş 1000
Stradela Snrnric, Bogdan Vodă 210
Ţii'Aul de Jos. Trec. Alpilor 120
Bratianu. Em. Hunipel Maiorescu 470
Bratianu, Piaţa Unirei 210
l.apuşnennu 400
('uza Vodă, Sft. Teodor 325
Stroescu, luninescu 150
Sararie, Savescu 130
Siudon Barnuţiu, Soarelui 55
Arou Vodă. Bd. Roseti 100
Aron Vodă, Bd. Bratianu KO
Arou Vodă, Bd. Roseti 100
Ţi,-aul de Jos funduc 80
Aron Vodă, Bd. Bratianu 100
32 Cf RCUMS( j
NUMELE STKĂZ1LOK 11ICCil UNICA
ii 3 nou şi vechi

37( Anastnse Panu


377 A peduc
37,3 Arapului
37!) Stradela Albă
380 Adamache Halei
381 Adunaţi Smdrdan
382 S-dela Avram Iancti Mah. Adunaţi
383 Stradela Amzei
384 Argentina
385 A Ţuţora
380 Buicliu (Capela Halei
Armeană)
3,87 Bărboi Halei
388 Stradela Bărboi Halei
380 Bucşinescu Pod Bucşinescu
390 Barnovscltl Halei
391 Stradela Bucşinescu Halei
392 Băilor Bd. Brdtlanu
393 Brunetelor Socola
394 Botanică St. Lazâr
395 Broşteni Mah. Inundaţi
390 Stradela Broşteni
397 B Ţuţora
398 Buciumi
39!) Bularga
1
RIPŢIA IV-a JJ
LEOATUKA CU CELELALTE STKAZ1 Lungimea
in metri

Elena Doamna, Ştefan cel Mare 750


Labirint, Talaraşi 400
Sacola, Socola 1350
Elena Doamna, Apeduc 155
( izmărie, Elena Doamna 2S0
Moldovei, imaş 485
Primăverei, Inundaţi 175
Arap. Inundaţi 120
Brunetelor, Muşnt 135
Ţuţora, Bucium 900
l’ laţa Halei, C. N'ej<ri 60

Elena Doamna, Cizmărie 280


Bărboi. C. Nepri 125
Elena Doamna, Sf. Lazăr 650
Ghica Vodă, Bucşinescu 75
Bucţiinescu, Srnărdan 120
Pantelimon, Bd. Bratianu 60
Blondelor, Arapu > 185
Li li. Banii, Sf. Lazăr 270
Primăverei, Ciieiu Bahlui 125
Broşteni, Ciieiu Bahlui
Vlădiceni, Buciumi 525
Socola—Ţuţora cămo 1000
600
NUMELE STRĂZILOR REGIUNEA
2 ~ nou §1 vechi

400 Hd. Bratianu Pod de Fier


401 Borteanu (U nita ri) Lăutari
402 Trec. Barbn Lăutari
40.1 Barba Lăutarii ■
(Lăutari)
404 Caragiale Broscărie
(Mult. Broscărie)
405 Căruţaş -
(Stradela Broscărie)
400 Sf. Constantin Palat
407 Str-la Sf. Constantin
40S Cizmărie Halei
409 Conductelor Pantelimon
410 Cetatea Mică Taetoarei
411 Slr-la Cetatea Mică
412 Căluşei Mah. Mlaştinei
41.1 Stradela Câmpului Adunaţi
414 Cercului Clieiu Balilui
415 Ciobanului Mah. Mlaştinei
410 Stradela Cosaşului Broscărie
417 . Crinului Mah. Mlaştinei
418 . Columb „ Lăutari
(Mah. Lăutari)
419 C Ţu(ora de Sud
420 Dreaptă A. Panu
421 Darabani
422 Trec. Domnita Mah. Lăutari
423 Elena Doamna Tg. Cucului
LEOATUKA cu c ele la lte STRĂZI Lungimea
tn metri

Clini iinaş 1525


Smârdan, Moldovei 255
. Harlm Lăutarii 50
„ Smărdan -ICO

Trancu, Moldovei 425

Caragiale, Cheiu Balilui 70

Palat, St. Lazăr 205


SI. C-lin, Palat 225
C. Negri, (jhira Vodă 335
Panteiimon, Bd. Brătianu 135
Romană, Tăietoare 215
C. Mică, Clieiu Bahlui 100
Masat, Arapului 230
Melodiei cămp «5
Podul Roş cămp 2300
I)r, Tau/it, Căluşei 155
Caragiale, Cheiu Bahlui 160
Musai, Argentina 105
Snulrdan, Muzicei 60

Vlădiccni, Buciumi 1310


A. Panu, C. A. Roseti
Steian cel Mare, A. Panu 80
Rândunică, Progresului 70
Tg. Cucului, Podu Bucşinescu v 000
> | I NUMELE STKAZILOH REGIUNEA
^ p| nou şl vechi

•124 Stradela Ernei Mali. Lăutari


425 E Ţuţora
42(> Stradela Fericirii Mah. Adunaţi
427 Ferbinte Bucşinescu
428 F Ţuţora
429 Gliica Vodă Elena Doamna
430 Cinsti A. lioseti
431 Oh. Hanii
432 Fond. Georgescu . .
433 G Ţuţora de Nord
434 Hagi Lupii Halei
435 Halci
43(5 Piaţa Halei
437 Hclinde Mah. Lăutari
438 H Ţuţora
439 Stradela întunecata C. A. Itoseti
440 Inundaţi Muli. Inundaţi
441 Stradela Icoanei Adunaţi
442 1 Ţuţora
443 Jianu (Hroscărie) Broscărie
444 Juratorilor Pantelimon
445 Stradela Jupiter Adunaţi
44(i .1 Ţuţora de Nord
447 Si. U zăr Si. Lazăr
448 Labirint Tg. Cucului
449 Fund. Lipitoarei Gliica Vodă
450 I. Ţuţora
37

leo At u r a c u celelalte s t r Azi


Lungimea
In mrtrt

SmArdan, Muzicci 40
Ţu(ora, Buciumi 275
Malu, Melodiei 150
Burşinescu, SmArdan 115
Primăverei, St. 0. ^65
El. Doamna, Roseti 400
C. A. Roseti, G. Panu 110
C. A. Roseti, Sf. Lazăr 175
Guşti fundac 30
Ţuţora. I 110
A. Panu, C. A. Roseti 00
00
. . A. Panu
Barbu Lăutarii, Moldovei 85
I. Broşteni 250
Guşti, Sf. Lazăr 100
Arapului, Cheiu Bahlui 250
Adunaţi. Moldovei 100
H. Buciumi 1200
Moldovei, Adunaţi 75
Vişinelor, Cucu 75
Malu, Moldovei 100
I, Ţutora 100
Gliica Vodă, Palat 075
El. Doamna, Tj'. Cucului 180
Zmeu * 50
Ţu(ora cămp 100
O 5 1 NUMtLE STRĂZILOR REGIUNEA
^ =! nou ţl vechi

•151 Stradela Muzicei Mah. Lăutari


1 ( Stradela Lăutari)
452 Maramureş Blondelor
1 ( Hlonilclor)
453 Malu Smărdan
451 Mihnca Socola
455 Măcelari Broscărie
450 Stradela Mirconl Adunaţi
4571 w Melodiei
458 Mili. Sturza Socola
459 Moldovei Broscărie
400 Muşat (B'ondclor) Mlaştinei
401 Stradela Mureş Trancu
402 M 'l'utora
403 Fund. Manglrov Palat
404 N Ţtitora
405 Fund. Ni (eseu A. Panu
406 Ornescu Apeduc
4G7 O l'uţora
468 Palat
409 Panaite Stoica C. Negri
| ( Strâmbă)
470 Pomir
471 Pădurei Apeduc
472 Pantelimon Tg. Cucului
473 Stradela Pantelimon
474 Primăverii Ţuţorei
475 Stradela Progresului Mah. Lăuturi
Lungimea
LEOATURA cu celelalte străzi in metri

Barlni Lâutaru, Bărbii I.flatam 215

Musat, Ţuţora 100

SmArdnn, Cheiu Bahlni 540


Sorolii. Arapu 160
Moldovei, Caragiale 280
M.ih. Adunaţi, Moldovei 100
Tranru, Adunaţi 250
Şos. Snrola, C. F. lî. 547
Cheiu Balilui, Tăietoare 1000
Dr. Tau/lc, Arapu 45
Adunaţi. Fericirei 55
Ţu(ora, 1. 100
Palat fundac 50
Ţutora, I. 100
A. Panu 40
Ei. Doamna, Apeduc . 150
Ţutora. 1 150
Ştefan cel Mare, Sf. LazAr 735
C. Negri, A. Panu 120

100
Apeduc, El. Doamna 250
Cucu, Cucu 360
Ţutora Câmp 350
Barhu I.notam, Moldovei 160
40

NUMELE STRĂZILOR REGIUNEA


&p nou şl vechi

47r> Stradela Poloni) Tăietoarei


477 C. A. Hosetti C. A. Hosetti
478 Stradela KAndunică Mah. LAutari
479 SmArdan SmArdan
4S0 Soveja ' Mlaştinei
481 l)r. Tauzic
(M'aştlncl)
482 Tutora Tutora
48.) Trantomir Sf. Andrei
484 Trancu Si. LazAr
485 Tăietoare Buc$inescu
486 Văduvelor SmArdan
487 Voinicilor Arapii
488
489
Trec. Vulturului .
Stradela Vulcan Tutora
490 Vladiceni
491 Trec. Viorica Tăietoarei i
492 Stradela Venerei
493 Ţepeş-VodA :
494 Zmeu (ililca VodA
495 Zefirului T rancu
496 Zlataust El. Doamna |
41

L un gim ea
LEOĂTURA cu celelalte străzi
in m etri

Bulev, Brătianu. Tăietoare ISO


St. l.azăr, Palat. Justiţiei 310
Tăietoarei. Barliu Lflutaru 180
Pod. Bucşinescu, St. Lazăr 050
Socola, Or. Tanzic 75
Arap. Brunetelor 280

Socohi pănă la cămp 1500


Tăcu. Trec. Minai 180
St. I.azar, Balilui 570
Pod. Burşinescu In Bahlui 540
Smârdan, Bortennu 155
Arapului. Buciumi 280
Arapu. Cheiu Balilui 80
j Socola, I)r. Tnuzic 75
Ţoţora, Buciumi 575
Tăietoarei, stradela lîrtndunica 35
. „ Barliu Lăutarii 80
| Polonâ, Cetatea Mică 275
| Ghira Vodă. Burşinescu 150
Trancu, Cercului 105
1 Giiica Vodă, Bucşinescu 180
« CIRCUMSC
W£ | NUMELE STHAZILOR REGIUNEA
2 Ş I nou şl vei hl

497: Şoseaua Albineţ Bd. Rosetti


498 Apelor Eternitate
499 Alistar Brânduşa
500 Aviaţiei Abator
r>() I Ateneului (Hojnltă) Tutaraşi
502 Alerisaj 7 Oameni
503 Stradela Abator A liator
| <Clurclil)
504 Aurel Vlairu
| (Suthana)
505 Avionului
500 lirumti
507 Basciauş Tataraşi
508 Stradela Bâluşescu
509 Brudea Pod de Fier
510 Brânduşa Spit. Paşcunu
511 Braţului Pod de Fier
512 Beldiceanu (Pompier!) Eternitate
513 Fund. Baluiescu Ba uşescu
514iCupidon (Stradela Tataraşi
Dânclnescu)
515 Cristofor Bd. BrAtianu
510 Ciurrlii Ciurchi
517 Credinţei (Slpotel) Ruteni
518, Coman Hanciuc
RIPŢIA V-a____________________________ «
Lungim ea
LEGĂTURĂ cu celelalte străzi
In m etri

Albinei, câmp 350


Eternitate. Misai no
BrAnduţai, VAntu 165
Aurel V laicii, Şos. Hol buca 380
1. Creanga. lîojn.ţa 200
Aurel Vlairu, Aviaţiei 315
Ciurchi, Oancei 275
Vasile l.upu. Abator 850
Popovici, Aviaţiei 385
Dottoreanu, Doltoreanu 350
Nicorita, Tataraşl • 170
Hadil|i, Nicorita 220
Ru eni. Bulevardul Roseti 145
VAntu, Şos. Albineţ 1160
Spaniola, Ruteni 65
Spancioc, Eternitate 60
Balujescu
Dancinescu, 1. Paul 175
Bd. Brătianu, Panduri
Aurel Vlaicu, Vasile Lupu 2020
Micşunelelor, Marta 90
Hanciuc, Ciurchi 320
44

g I NUMELE STRĂZILOR | REGIUNEA


^ p) nou şi vechi

519 Ciornei 1 j 1Oaucci


52(1 Trec. Ciolmnului-U. | Ciric
521 Ciric 7
522 Calaraşi j Eternitate
523 Stradela Ciric ! Ciric
524 . Culmina Bd. BrAtianu
525 Lt. Caranila 7 Oameni i
526 Căpşunelor VAntu
527 Coţofeni stradela Ta taraşi
(Struflrln Mlzll)
528 Stradela Delfini Vasile l.upu
j (Darabani)
5 29 Doltorcanu Ciurcld
530 Dorojincrt Vasile Lupu
531 Donţu Hanciuc
532 Stradela Dudescu Tntarajl
533 Dr. Davila C.iurchi
(Stradela fi/rlut)
534 DonosA * Stejar
5Î5 Deliu Ciric
536 St. de Nord MarAcineanu
537 Fund. Duca
53S Dnncinescu Calaraji
539 Dragoş MarAcineanu
540 DrAmbA „
541 Despot Vodă Ciurchi
542 Fund. Dilncinescu Tataraşi
543 Dorobanţilor (Stl/ii) Eternitate
45
^ungimca
LEtiATUHA CU CELELALTE STHAZI
in metri

Vasile Lupu, Donţu 450


Ciric. Făntănelor 100
Ciric, eternitate, cdmp 775
eternitate. Ta (araşi 520
Ciric, Stejar 275
Eternitate, Bd. Brătianu 70
Cap. Protopopescu, câmp 250
Spaniola, Vantu 110
Basciauş, Mizil 135

Vasile Lupu, Ciurchi 150

Clurchl, Ciurchi 465


Vasile Lupii, Hanciuc 130
Ilanduc, Ciurchi 290
Ateneului, Pictorului 210
ignat, Doftoreanu 200

1. Creanga, Stejar 215


Stejar, Ciric 230
Dragoş, Paşcanu HO
Calaraşi funduc 80
„ Prof. Paul 210
Spancioc, De Nord 320
Mârăcineanu, Spancioc 125
Ciurchi, Grădinarilor 250
I. Paul tundac 160
Eternitate, Calaraşi 200
♦6

c g j NUMELE STKAZ1L0K KEGIUNEA |


^ 5 | nou ţl vechi

514 i)r. Emil Savini 1Stejar


545 Eternitate Eternitate
540 Eurid. Eternitate ,
547 Florescu Vaslle l.upu
518 EAnt.inelor Ciric
549 Fulger Tataraşi
550 Floarea Moara de Vănt
551 FrAntă Paşcanu
552 Gălaţeanu Călăraşi
553 Grădinarilor Ciordii
| ( Mult. Sf. loan)
554 Oh. Cristor (linlarqa) Bd. Bratianu
555 S-dela Butaşul Oilor Ci urchi
550 llatiriur .
557| Han Ta tar
558; Şos. II ol hora Ohreja
559! Stradela Harhas Miz.il
500 Ignat (aurelii
561| 1. Creangă Tataraşi
562 Stradela Sf. Ioan Ciurchi
| ( Stradela Moşii)
563 Stradela Jelea Eternitate
564 Moşii Ciurchi
505 Stradela Miitu Eternitate
500 Mi zii Tataraşi
507j Marilcineanu Eternitate
508 Muhu Ciurchi
17

legătură cu celelalte străzi


Lungimea
In metri

Vasile Lupii, Stejar 2S5


Curii, dric 1100
Din st. Eternităţii 130
Vasile Lupu. lianciuc 200
1. ( reanga, Stejar 580
Tataraji. Eternitate 325
Mărăcineanu, Solicu 320
Strofei, Spancioc 130
Calarcşi, Tata» aşi ^ 210
Miliai Vodă, Aurel Vlalcii 1380
Fund. I’aiiduri, lîd. BrAtianu 215
Ci urchi cămp 250
Oancei. Vasile Lupu 1050
Ciurchi. Vasile Lupu 400
Aurel Vlalcu teren. Aviatici 375
Coţoleni, Mizil 75
Hanriuc, ( iurchi 300
Vasile Lupu, Ta Liraşi 1150
Ciurchi, Grădinarilor ISO
Spancioc, Eternitate 100
Ciurchi, SI. îoan 280
Spancioc, Eternităţii 100
Tntaraşi, Nicori(a 250
Eternitate, Paşcanu 505
Oancei, Ciurchi 175
cB j NUMELE STKAZlLOrt
REGIUNEA
Z g 1 nou $1 verhi

509 Mioriţei Oancei


! ( Stradela Mâini)
570 Moîira ile Vânt Paşcanu
571 S-dela Moara* de VAnl
572 Mar ta
573 Mdcărescu Tntaraşi
574 Misii
575 Mic^unelelor Ktileni
576 Miluii Vodă Ciurchi
577 Stradela Marchian Moara de Viat
578 Mitropolit Dosoftei Bucşinescu
! (Stradela Buchi)
579 Fund. MArdcincnnu Mardcineanu
580, . Mirrea Paşcanii
5811 Meteor Ciurchi
582 Mitropolit Iosif liniar);»
i (Buchi)
583 Stradela Nicoriţd Tatarnşi
584 Fund. Nicoriţd
585 Nicoriţd
586 De Nord Mărftcineanu
587 I.t. Neuel Obreja
1 (Mah. 7 Oameni)
588 Fund. Oiţelor Ciurclii
58<i Oancea Oancea
590 Obreja 7 Oameni
591 Profesor I. Paul Bil. IlrMIanu
49
Lungimea
l e g ăt u r ă cu c e le la l te STRĂZI
In metri

Vaslle Lupu. Mahu 150

Paşcanu cftmp 500


Brânduşa, Moara de Vânt 780
. Brânduşa 775
Gâlâţeanu, I. Paul 130 '
Eternitate, Bd. Brâtianu 175
Brânduşa, Ruteni 175
Ciurchi câmp 350
Alistari, Soficu 85
Bd. Brâtianu, Mitr. losll 250

Mârăcineanu fundac fiO


Moara de Vânt
Oancia, Ciurchi 115
Pastorului câmp 300

Tataraşi, Nlcorltâ 300

Tatnraşi, Vaslle Lupu 450


Dragoş, Mârâcineanu 170
Aterisaj, şos. Holboca 250

Ciurchi câmp 55
Abator, Vaslle Lupu 000
Şos. Holboca, Lt. Protopopescu 325
Sadovcanu, Tataraşi 250
50

o g 1 NUMELE STRĂZILOR
REGIUNEA
^ 3 | nou şl vechi

592 Pantei Eternitate


593 Plact-rilor Tataraşl
591 Podolcanu Moara de Y'Ant
595 Prăpastiei
590 Trec. Pricop 1. Creanga
597 Paşcanu Paşcanu —
598 Fund. PelişdT (Mah. Tataraşl
| Armenlmel)
599 Fund. Plăcerilor
000 Stradela Poetului Podu de Fler
0011 . Primari Ciuri Iii
002j . PrSpastiei Moara de VAnt
003' Lt. Popovici Parc. Abator
004' Protopopescu 7 Oameni
005 l’Arăului Bd. Bratianu
000 Fund. Pandur. Ciurchi
007; Pastorului (eol.Baclu)
008 Pictorului V'asile Lupu
| (Stradela C. Vodă)
009 Bd. Hoseti Podu de Fier
010 Ruieni Rufeni
611 Romană Vasilc Lupu
012 Rachlti Tataraşi
013 Rojniţa Rojnija
014 Radu Mihai Podu de Fier
015 7 Oameni Parc. Abator
610 Stroici Paşcanu
617i Stejar Tataraşi
LEGĂTURĂ CU CELELALTE STRĂZI Lungimea
In metri

Eternitate, Stejar 155


Fulger, Tataraşi 130
Vladimires:u, s-dela Moara Vftm 115
Marta 455
Vasile Ltipu, I. Creanga 100
Eternitate câmp 1000
Ciurcld 40

Mana, Bd. Roseti 53


Pastorului, Ciurchi 40
Brânduşa, Moara de Vânt 150
7 Oameni, Aviaţiei 300
Olireja, Lt. Caranda 700
Alpilor, Bd. Bralianu 65
Ciurcld fundac 130
Jtomanâ, Ciurchi 235
Vasile Lupu, Stejar 280

Bd. Brâtianu câmp 1700


Brânduşa, Vântu 325
Delfini, Mitr. Dosoitei, V. Lupu 325
Tataraşi, Vasile Lupu
Racliiţi, Vâs le Lupu 290
Rufeni, Bd. Roseti 90
Aurel Vlaicu, Aviaţie 575
De Nord, Eternitate 400
i. Creanga, Tataraşi 1215
52
.c
u. O NUMELE STRĂZILOR REGIUNEA
^ 5 nou şl vechi
CJ

G18 S o lic u M oa ra de V â n t
619 C a le a S â m b e t e i Bd. R o s e ti
620 S ad ovean u B d . B r â tia n u
621 j S p a n c io c M ă r ă c in e a n u
622 S p a n io lă P o d d e F ie r '
623 S t r a d e la S ta n c iu C iu r c h i
624 S e v a s to p o l P o d d e F ie r
625 T a ta ra ş i T a ta ra ş i
626 T ro m p e ta
627 T u fe s c u B d . B r ă t la n u
628 F u n d . T â n ja lă M ă r ă c in e a n u
629 T i m p u lu i P o d d e F ie r
630 T r o fe ilo r
631 U r s u lu i
632 V â n tu V â n tu '
633 S t r a d e la V â n t u ■*>
634 „ x V erd eş E t e r n it a t e
635 V a s ile L u pu V a s ile L u p u * •
636 S t r a d e la V â n ă t o a r e i T a ta ra ş i
637 V la d im ir e s c u M oa ra de Vânt
6 3 8 S - d e la V la d im ir e s c u . . . !
639 V ije lie i P o d d e F ie r
6 4 0 S t r a d e la V i r g i l i u C iu r c h i

S-ar putea să vă placă și