Sunteți pe pagina 1din 43

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAŞOV

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial


Managementul Afacerilor în Industrie

PROIECT MFAAE

VETRICE GEORGIANA
Grupa 2935

2013 – 2014
1. Prezentare societate comercială

S.C. PANTEX S.A.


Forma de organizare juridică: societate pe acțiuni.
Societatea comercială Pantex S.A. este o unitate de profil textil ce datează din anul
1956 și este situată în Brașov, judetul Brașov. S-a constituit prin preluarea integrala a
patrimoniului fostei intreprinderi Republica, fiind organizată ca societate pe acțiuni, și are
ca obiect principal de activitate producerea și comercializarea articolelor de pasmanterie.
De-a lungul timpului s-au facut modernizari si retehnologizari ce au dus la cresterea
capacitatilor de productie si diversificarea sortimentelor de produse.
Astăzi, S.C. PANTEX S.A. este un important producator de pasmanterie din
Romania avand o productie foarte diversificata ce cuprinde urmatoarele grupe de articole,
- etichete țesute și imprimate;
- benzi elastice;
- benzi textile rigide industriale;
- chingi textile;
- benzi textile tăiate;
- panglici ornamentale;
- diferite confecții textile;
- curele continue,
Compania are in structura sa de producție o gamă foarte diversificată ce numără
peste 1000 de articole, destinate multor produse din diverse ramuri de activitate, cum ar fi:
industrie, comerț, armată, etc. În prezent societatea dispune de o suprafață de peste 28000
mp de  teren, din care aproape 12.500 mp sunt construcții ce constituie spații de producție,
depozitare, producere de utilități, etc.
Societatea Pantex se străduieşte să protejeze mediul, să conserve energia şi resursele
naturale şi să prevină poluarea. De altfel, doreşte să fie în conformitate cu legile şi
reglementările aplicabile privind mediul, prin utilizarea unor practice şi tehnologii de
management corespunzătoare. În acest sens, este aliniată și certificată la standardul de
management integrat al calitatii ISO 9001.
Date financiare S.C. PANTEX S.A.

Profit Brut/
Cifra de
An Venituri Cheltuieli Pierdere
afaceri
bruta
2005 9,699,144 10,600,289 10,165,636 434,653
2006 10,001,669 11,010,130 10,710,531 299,599
2007 14,381,514 15,889,304 15,578,474 310,830
2008 10,007,934 14,012,655 13,838,226 174,429
2009 7,428,028 8,183,989 10,289,307 -2,105,318
2010 8,124,969 8,706,781 11,179,925 -2,473,144
2011 10,428,414 11,600,350 12,054,111 -453,761
2012 9,803,464 9,929,262 10,516,478 -587,216

               

20000000

15000000

10000000
Evolutia cheltuielilor
Evolutia veniturilor
Evolutia profitului
5000000
Evolutia cifrei de afaceri

-5000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 1. Evoluţia principalilor indicatori (lei)


2. Analiza echilibrului financiar

Structura simplificată a bilanţului contabil

ACTIV 2011 2012 PASIV 2011 2012

Active imobilizate 13 444 279 13 579 819

- Imobilizări necorporale 25 252 0


Capitaluri proprii 2 700 192 2 492 075
- Imobilizări corporale 13 333 582 13 494 374

- Imobilizări financiare 85 445 85 445

Active circulante 8 063 838 8 215 980 Datorii pe termen mai


18 347 823 17 781 912
mare de un an
- Stocuri 4 039 625 3 531 323

- Creanţe 3 916 142 4 501 276


Datorii pe termen mai
2 046 431 2 558 141
- Casa şi conturi la bănci 108 071 183 381 mic de un an

Cheltuieli în avans 1 586 329 1 036 329 Venituri în avans 0 0

TOTAL ACTIV 23 094 446 22 832 128 TOTAL PASIV 23 094 446 22 832 128

a) Situaţie netă

SN = Activ total – Datorii totale

ΔSN=SN2012-SN2011

SN – situatie neta

SN2011=23 094 446-(2 046 431+18 347 823)=2 700 192 lei

SN2012=22 832 128-(2 558 141+17 781 912)=2 492 075 lei

ΔSN=2 492 075-2 700 192=-208 117 lei

Situatia neta pozitiva reflecta o gestiune economica corecta a intreprinderii, dar


valoarea activelor a scazut fata de anul anterior, fapt care impiedica atingerea obiectivului
fundamental al gestiunii financiare de maximizare a valorii intreprinderii.
b) Fond de rulment

FR=Capitaluri permanente-Nevoi permanente

ΔFR=FR2012-FR2011

FR – fond de rulment

FR2011=(2 700 192+18 347 823)-13 444 279=7 603 736 lei

FR2012=(2 492 075+17 781 912)-13 579 819=6 694 168 lei

ΔFR=6 694 168-7 603 736=-909 568 lei

Fondul de rulment pozitiv in ambii ani indica faptul ca intreprinderea are capitaluri
permanente suficiente pentru a finanta integral nevoile permanente si dispune de lichiditati
excedentare care permit acoperirea riscurilor pe termen scurt. Daca nevoile permanente din
anul 2012 au crescut intr-o mica masura fata de anul 2011, capitalurile permanente au
scazut si astfel ΔFR are valoare negativa.

c) Necesar de fond de rulment

NFR = (Active circulante – Active de trezorerie) – (Resurse temporare – Pasive de


trezorerie)

ΔNFR=NRF2012-NRF2011

NFR – necesar de fond de rulment

NFR2011=(8 063 838-108 071)-(2 046 431-800 697)= 5 108 639 lei

NFR2012=(8 215 980-183 381)-(2 558 141-1 092 974)= 4 381 484 lei

ΔNFR=4 381 484-5 108 639=-727 155 lei

Valoarea pozitiva a necesarului de fond de rulment are semnificatia unui surplus de


nevoi temporare, in raport cu resursele financiare corespunzatoare. Situatia este apreciata ca
fiind normala, daca este rezultatul unei politici de investitii care a antrenat cresterea nevoii
de finantare a ciclului de exploatare.
d)Trezoreria netă

TN=FR-NFR

ΔTN= CF=TN2012- TN2011

TN2011=7 603 736-5 108 639=2 495 097 lei

TN2012=6 694 168-4 381 484=2 312 684 lei

CF=2 312 684-2 495 097=-182 413 lei

Trezoreria netă pozitivă este rezultatul întregului echilibru financiar al întreprinderii.


Dacă trezoreria netă este pozitivă (FRF>NFR), atunci excedentul de finanţare, expresia cea
mai concludentă a desfăşurării unei activităţi eficiente, se va regăsi sub forma
disponibilităţilor băneşti în conturile bancare şi în casă. Această situaţie favorabilă se
concretizează într-o îmbogăţire a trezoreriei, întrucât întreprinderea dispune din abundenţă
de lichidităţi care îi permit, atât rambursarea datoriilor financiare pe termen scurt, cât şi
efectuarea diverselor plasamente eficiente şi în deplină siguranţă pe piaţa monetară şi/sau
financiară. Se poate vorbi, în acest caz, chiar de o autonomie financiară pe termen scurt.
O valoare negativa a Cash-flow-ului sugereaza o reducere a valorii intreprinderii.
Fluxurile de numerar la sfarsitul perioadei sunt mai mici comparativ cu inceputul acesteia.

Nr. Simbo
Indicatori 2011 2012 ∆
crt. l

1 Situaţia netă SN 2 700 192 lei 2 492 075 lei -208 117 lei

2 Fond de rulment FR 7 603 736 lei 6 694 168 lei -909 568 lei

3 Necesar de fond de rulment NFR 5 108 639 lei 4 381 484 lei -727 155 lei

4 Trezoreria netă TN 2 495 097 lei 2 312 684 lei -182 413 lei

Evolutia indicatorilor de echilibru financiar este prezentata in urmatorul grafic:


8000000

7000000

6000000

5000000

4000000 2011
2012
3000000

2000000

1000000

0
SN FR NFR TN

3. Solduri intermediare de gestiune

Tabelul SIG

Nr. Exercitiul financiar


Indicatori
crt. 2011 2012

1 Vânzări de mărfuri (ct. 707) 224 294 468 404

2 Costul mărfurilor vândute (ct. 607) 287 309 487 585

3 Marja comercială (1 - 2) -63 015 -19 181

4 Producţia vândută (ct. 701 la 708, fara 707) 10 204 120 9 335 060

Variaţia stocurilor de produse finite si a producţiei


5 639 540 -356 402
in curs de execuţie (ct. 711+712)

6 Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721+722) 0 0

7 Producţia exerciţiului (4 + 5 + 6) 10 843 660 8 978 658

Consumuri de la terţi (gr. 60 fără ct. 607, gr. 61 şi


8 6 207 825 5 443 523
gr. 62)

9 Valoarea adăugată (3 + 7 - 8) 4 572 820 3 515 954

10 Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7411) 0 0


11 Cheltuieli cu personalul (gr. 64) 3 882 749 3 341 344

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte


12 146 043 143 317
asimilate (ct. 635)

13 Excedent brut de exploatare (9 + 10 - 11 - 12) 544 028 31 293

14 Alte venituri de exploatare (ct. 7417+758+7815) 252 019 222 574

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si


15 859 384 826 491
necorporale (ct. 6811+6813-7813)

Ajustări de valoare privind activele circulante (ct.


16 0 0
654+6814-754-7814)

17 Ajustări privind provizioanele (ct. 6812-7812) 0 0

18 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+658) -1 041 013 9 142

19 Rezultat din exploatare (13 + 14 - 15 – 16-17-18) 977 676 -581 766

20 Venituri financiare monetare (gr. 76) 280 377 259 626

21 Cheltuieli financiare monetare (gr. 66) 1 711 814 265 076

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare


22 si investiţiile deţinute ca active circulante(ct.686- 0 0
786)

23 Rezultat curent al exerciţiului (19 + 20 – 21 - 22) -453 761 -587 216

24 Venituri extraordinare (ct. 771) 0 0

25 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 0 0

26 Rezultatul brut al exerciţiului (23 + 24 - 25) -453 761 -587 216

27 Impozit pe profit (ct. 691) 0 0

Rezultatul exerciţiului (profit net sau pierdere)


28 -453 761 -587 216
(26 - 27)

Desi marja comerciala are valori negative in ambii ani analizati, aceasta a inregistrat,
totusi, o crestere fata de perioada precedent, de la -63 015 lei la -19 181 lei.

Scaderea productiei exercitiului indica o situatie negativa, valoarea acesteia in anul


2012 fiind cu aproximativ 20% mai mica.
Valoarea adaugata prezinta o semnificatie deosebita in perspectiva distribuirii
veniturilor intreprinderii intre participantii la viata economica a acesteia. Fata de anul 2011,
aceasta a scazut, ceea ce reprezinta o lipsa de acumulari banesti pentru plata datoriilor catre
stat, salariati, etc.
Dacă se raportează valoarea adaugată la producţia exerciţiului se constată că la un 1
leu producţie a exercitiului se obţinea în 2011 o valoarea adaugată de 0,42 lei, iar în 2012
aceasta scade la 0,39 lei. Reprezintă o situaţie negativă, însă reducerea se face de la o
valoare foarte bună la o valoare bună.
Excedentul brut din exploatare reprezinta o resursa financiara fundamentala pentru
intreprindere, utilizata pentru mentinerea sau cresterea capacitatilor de productie,
rambursarea imprumuturilor angajate anterior, plata cheltuielilor financiare, a impozitului
pe profit si a dividendelor. In 2011 valoarea acestuia a fost mica (544 028 lei), iar in anul
2012 mai mica (31 293 lei), ceea ce indica o gestiune incorecta a firmei. Principala cauza
este supradimensionarea cu personal, astfel incat se recomanda mentinerea unui numar egal
de salariati. O alta cauza o reprezinta scaderea valorii adaugate.
Rezultatul din exploatare exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de
exploatare, iar in anul 2012 acesta imbraca forma pierderii, deoarece cheltuielile din
exploatare devanseaza veniturile din exploatare.
Valoarea rezultatului exerciţiului are valori negative in ambii ani analizati, inregistrand si o
scadere, situatie nefavorabila.

Evolutia excedentului brut din exploatare (EBE)


600000

500000

400000

300000
Valoare

EBE

200000

100000

0
2011 2012
Perioada

4. Determinarea capacităţii de autofinanţare


a) Metoda deductivă

2011 2012

Excedent brut din exploatare 544 028 31 293

+Alte venituri din exploatare 252 019 222 574

-Alte cheltuieli din exploatare (cu excepţia ct. 6583) -1 041 013 9 142

+Venituri financiare 280 377 259 626

-Cheltuieli financiare (cu excepţia ct. 686 – ct.786) 1 711 814 265 076

+Venituri extraordinare 0 0

-Cheltuieli extraordinare 0 0

-Impozit pe profit 0 0

=Capacitate de autofinanţare 405 623 239 275

b) Metoda aditivă

2011 2012

Rezultat net al exerciţiului -453 761 -587 216

+Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale 859 384 826 491

+Ajustări de valoare privind activele circulante 0 0

+Ajustări privind provizioanele 0 0

+Ajustări de valoare privind imobilizări financiare si investi ţiile


0 0
deţinute ca active circulante

+Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii de capital 0 0

-Venituri din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 0 0

-Venituri din subvenţii pentru investiţii 0 0

=Capacitate de autofinanţare 405 623 239 275

ΔCAF= CAF2012- CAF2011=239 275-405 623=-166 218 lei


Capacitatea de autofinantare este un indicator al profitabilitatii firmei, iar aceasta
scazand cu aproximativ 40% indica faptul ca firma si-a diminuat capacitatea de a-si finanta
dezvoltarea si activitatile de exploatare viitoare din surse proprii.
Principala cauza a scaderii CAF-ului este scaderea excedentului brut din exploatare.
Rezultatul net este negativ si in continua scadere fata de anul anterior. Activitatea
curenta a intreprinderii nu degaja profit, aceasta confruntandu-se cu numeroase dificultati.
Consumurile se reduc proportional cu micsorarea productiei.
Evolutia capacitatii de autofinantare este prezentata in urmatorul grafic:

Evolutia capacitatii de autofinantare (CAF)


450000
400000
350000
300000
250000
Valoare[lei]

200000 CAF

150000
100000
50000
0
2011 2012
Perioada
5. Diagnosticul financiar prin sistemul de rate
a) Rate de rentabilitate
a.1. Rate de rentabilitate comercială
1. Rata marjei comerciale
Marja comercialã
Rata marjei comerciale=
Cifra de afaceri

-63 015
Rata marjei comerciale2011 = =−0 , 006
10 428 414

-19 181
Rata marjei comerciale2012 = =−0 ,0019
9 803 464

1. Rata marjei nete de exploatare sau rata privind rentabilitatea exploatării


Rezultat din exploatare
Rata marjei nete de exploatare=
Cifra de afaceri
977 676
Rata marjei nete de exploatare2011 = =0 , 0937
10 428 414
-581 766
Rata marjei nete de exploatare2012 = =−0 ,0593
9 803 464
2. Rata rentabilităţii comerciale
Profit net
Rata rentabilitatii comerciale=
Cifra de afaceri
Rata rentabilitatii comerciale 2011=0
Rata rentabilitatii comerciale 2012=0
a.2. Rate de rentabilitate economică
1. Rata de rentabilitate economică brută
Excedent brut din exploatare
Rata de rentabilitate economica bruta=
Activ total
544 028
Rata de rentabilitate economica bruta 2011= =0 , 0235
23 094 446
31 293
Rata de rentabilitate economica bruta 2012 = =0 ,0013
22 832 128
2. Rata de rentabilitate economică netă
Rezultat din exploatare
Rata de rentabilitate economica =
Activ total
977 676
Rata de rentabilitate economica 2011= =0 ,0423
23 094 446
-581 766
Rata de rentabilitate economica 2012 = =−0 , 0254
22 832 128
a.3. Rate de rentabilitate financiara
1. Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor proprii
Profit net
Rata de rentabilitate financiara= ⋅100
Capitaluri proprii
Rata de rentabilitate financiara 2011=0 %
Rata de rentabilitate financiara 2012 =0 %
2. Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor permanente
Profit net
Rata de rentabilitate financiara= ⋅100
Capitaluri permanente
Rata de rentabilitate financiara 2011=0 %
Rata de rentabilitate financiara 2012 =0 %
3. Randamentul capitalurilor permanente
Dividende
Randamentul capitalurilor permanente=
Capitaluri permanente
2011: Randamentul capitalurilor permanente → nu se distribuie dividende
2012: Randamentul capitalurilor permanente → nu se distribuie dividende
b) Rate de echilibru financiar
1. Rata de finanţare a imobilizărilor
Capitaluri permanente
Rata de finantare a imobilizarilor=
Nevoi permanente
21 048 015
Rata de finantare a imobilizarilor 2011= =1 , 5655
13 444 279
20 273 987
Rata de finantare a imobilizarilor 2012= =1 , 4929
13 579 819
2. Rata finanţării activului economic
Nevoi permanente
Rata finantarii activului economic=
Necesar de fond de rulment din exploatare
13 444 279
Rata finantarii activului economic 2011= =2 ,2342
6 017 407
13 579 819
Rata finantarii activului economic 2012 = =2 , 4001
5 657 839
3. Rata de finanţare a NFR
Fond de rulment net
Rata de finantare a NFR=
Necesar de fond de rulment
7 603 736
Rata de finantare a NFR 2011= =1 , 4884
5 108 639
6 694 168
Rata de finantare a NFR 2012 = =1 , 5278
4 381 484
c) Rate de lichiditate şi solvabilitate
Active circulante
Rata de lichiditate generalã=
1. Datorii pe termen scurt
8 063 838
Rata de lichiditate generala 2011= =3 , 9404
2 046 431
8 215 980
Rata de lichiditate generala 2012= =3 , 2116
2 558 141
2. Rata de lichiditate redusă
Active circulante- Stocuri
Rata de lichiditate redusa=
Datorii pe termen scurt
8 063 838-4 039 625
Rata de lichiditate redusa 2011 = =1, 9664
2 046 431
8 215 980-3 531 323
Rata de lichiditate redusa2012 = =1 , 8312
2 558 141
1. Rata de lichiditate imediată
Disponibilitati si plasamente pe termen scurt
Rata de lichiditate imediata=
Datorii exigibile imediat
108 071
Rata de lichiditate imediata 2011= =0 ,0528
2 046 431
183 381
Rata de lichiditate imediata 2012= =0 , 0716
2 558 141
2. Rata solvabilităţii globale
Active totale
Rata solvabilitatii globale=
Datorii totale
23 094 446
Rata solvabilitatii globale2011 = =1, 1323
20 394 254
22 832 128
Rata solvabilitatii globale2012 = =1, 1225
20 340 053
3. Rata solvabilităţii parţiale
Capitaluri proprii
Rata solvabilitatii partiale=
Capitaluri proprii+Credite bancare
2 700 192
Rata solvabilitatii partiale 2011= =0 ,7712
2 700 192+ 800 697
2 492 075
Rata solvabilitatii partiale 2012 = =0 , 6951
2 492 075+1 092 974
4. Rata autonomiei financiare
Capitaluri proprii
Rata autonomiei financiare=
Capitaluri permanente
2 700 192
Rata autonomiei financiare 2011= 0 ,1282
21 048 015
2 492 075
Rata autonomiei financiare 2012 = 0 , 1229
20 273 987
d) Rate privind managementul datoriei
1. Levierul
Datorii totale
Levierul=
Capitaluri proprii
20 394 254
Levierul 2011= =7 , 5528
2 700 192
20 273 987
Levierul 2012= =8 , 1353
2 492 075
2. Rata dobânzii efective
Cheltuieli cu dobanzile
Rata dobanzii efective=
Datorii financiare
1 386 222
Rata dobanzii efective 2011= =0 , 0755
18 347 823
501 152
Rata dobanzii efective 2012 = =0 , 0281
17 781 912
3. Rata datoriei financiare
Datorii financiare
Rata datoriei financiare=
Capitaluri permanente
18 347 823
Rata datoriei financiare 2011= =0 , 8717
21 048 015
17 781 912
Rata datoriei financiare 2012 = =0 , 877
20 273 987
4. Rata capacităţii de rambursare
Datorii financiare
Rata capacitatii de rambursare=
Capacitate de autofinantare
18 347 823
Rata capacitatii de rambursare 2011= =45 , 2336
405 623
17 781 912
Rata capacitatii de rambursare 2012 = =74 , 3157
239 275
Datorii totale
Rata capacitatii de rambursare=
Capacitate de autofinantare
20 394 254
Rata capacitatii de rambursare 2011= =50 , 2788
405 623
20 340 053
Rata capacitatii de rambursare 2012 = =85 , 007
239 275
e) Rate de structură ale activului şi pasivului
e.1. Rate de structură ale activului
1. Rata activelor imobilizate
Active imobilizate
Rata activelor imobilizate= ·100
Total activ
13 444 279
Rata activelor imobilizate 2011= ·100=58 , 2143 %
23 094 446
13 579 819
Rata activelor imobilizate 2012 = ·100=59 , 4767 %
22 832 128
 Rata imobilizărilor necorporale
Imobilizari necorporale
Rata imobilizarilor necorporale= ·100
Total activ
25 252
Rata imobilizarilor necorporale 2011= ·100=0,1093%
23 094 446
2012: Rata imobilizărilor necorporale → nu se poate calcula
 Rata imobilizărilor corporale
Imobilizãri corporale
Rata imobilizarilor corporale= ·100
Total active
13 333 582
Rata imobilizarilor corporale 2011= ·100=57 ,735 %
23 094 446
13 494 374
Rata imobilizarilor corporale 2012= ·100=59 , 1025%
22 832 128
 Rata imobilizărilor financiare
Imobilizãri financiare
Rata imobilizarilor financiare= ·100
Total active
85 445
Rata imobilizarilor financiare 2011= ·100=0 , 3699 %
23 094 446
85 445
Rata imobilizarilor financiare 2012 = ·100=0 , 3742 %
22 832 128
2. Rata activelor circulante
Active circulante
Rata activelor circulante= ·100
Total activ
8 063 838
Rata activelor circulante2011 = ·100=34 ,9167 %
23 094 446
8 215 980
Rata activelor circulante2012 = ·100=35 , 9842 %
22 832 128
 Rata stocurilor
Stocuri
Rata stocurilor= ·100
Total activ
4 039 625
Rata stocurilor 2011= ·100=17,4917%
23 094 446
3 531 323
Rata stocurilor 2012 = ·100=15,4664%
22 832 128
 Rata creanţelor
Creante
Rata creantelor= ·100
Total activ
3 916 142
Rata creantelor 2011= ·100=16 , 957 %
23 094 446
4 501 276
Rata creantelor 2012= ·100=19 ,7146 %
22 832 128
 Rata titlurilor de plasament pe termen scurt
Titluri pe termen scurt
Rata titlurilor pe termen scurt= ·100
Total active
Rata titlurilor pe termen scurt 2011= 0%
Rata titlurilor pe termen scurt 2012= 0%
 Rata disponibilităţilor
Disponibilitati
Rata disponibilitatilor= ·100
Total activ
108 071
Rata disponibilitatilor 2011 = ·100=0 , 4679%
23 094 446
183 381
Rata disponibilitatilor 2012 = ·100=0,8031%
22 832 128
e.2. Rate de structură ale pasivului
 Rata stabilitătii finantării
Capital permanent
Rata stabilitatii finantarii= ·100
Total pasiv
21 048 015
Rata stabilitatii finantarii 2011= ·100=91 , 1388 %
23 094 446
20 273 987
Rata stabilitatii finantarii 2012 = ·100=88 ,7958 %
22 832 128
 Rata datoriilor pe termen scurt
Datorii pe termen scurt
Rata datoriilor pe termen scurt= ·100
Total pasiv
2 046 431
Rata datoriilor pe termen scurt 2011= ·100=8,8611%
23 094 446
2 558 141
Rata datoriilor pe termen scurt 2012= ·100=11,2041%
22 832 128
 Rata datoriilor totale
Datorii totale
Rata datoriilor totale= ·100
Total pasiv
20 394 254
Rata datoriilor totale2011 = ·100=88,308%
23 094 446
20 340 053
Rata datoriilor totale2012 = ·100=89,0852%
22 832 128
f) Rate de rotaţie a capitalurilor
Active totale
dr= ⋅360
Cifra de afaceri
23 094 446
d r 2011 = ⋅360=797,2449
10 428 414
22 832 128
d r 2012= ⋅360=838 , 4348
9 803 464
Cifra de afaceri
kr=
Active totale
10 428 414
k r 2011= =0 , 4515
23 094 446
9 803 464
k r 2012= =0 , 4293
22 832 128
 Rotatia capitalului circulant
Cifra de afaceri
Rotatia capitalului circulant=
Active circulante - Datorii curente
10 428 414
Rotatia capitalului circulant 2011= =1,733%
8 063 838 - 2 046 431
9 803 464
Rotatia capitalului circulant 2012 = =1,7327%
8 215 980 - 2 558 141
 Rata de rotatie a stocurilor
Cifra de afaceri
Rata de rotatie a stocurilor=
Stocuri
10 428 414
Rata de rotatie a stocurilor 2011= =2 , 5815
4 039 625
9 803 464
Rata de rotatie a stocurilor 2012 = =2 ,7761
3 531 323
 Rata de rotatie a creantelor
Cifra de afaceri
Rata de rotatie a creantelor=
Creante
10 428 414
Rata de rotatie a creantelor 2011= =2 ,6629
3 916 142
9 803 464
Rata de rotatie a creantelor 2012= =2, 1779
4 501 276
g) Rate ale valorii de piata
 Profitul pe actiune
Profit net
Profitul pe actiune=
Numarul actiunilor emise
Profitul pe actiune2011 = 0
Profitul pe actiune2012 = 0
 Dividend pe actiune
Dividende
Dividend pe actiune=
Numarul actiunilor emise
2011: Dividend pe actiune → nu se distribuie dividende
2012: Dividend pe actiune → nu se distribuie dividende
Randamentul unei actiuni
D+ C1 −C 0
Randamentul unei actiuni=
C0
0+9,5−10
Randamentul unei actiuni= =−0 , 05
10 lei
O valoare negativa a ratei marjei comerciale in ambii ani are semnificatia unor
cheltuieli privind marfurile mult mai mari decat veniturile din vanzarea acestora. De
asemenea, valoarea negativa a ratei rentabilitatii comerciale se datoreaza valorii negative a
profitului net.
Rata de rentabilitate economica neta inregistreaza o scadere in anul 2012, ajungand
la o valoare negativa, deoarece rezultatul din exploatare are o valoare negativa si el. Rata de
rentabilitate financiara exprima masura in care proprietarii intreprinderii sunt remunerati
prin acordarea unor dividende. Dar, intrucat firma inregistreaza o pierdere in ambii ani
analizati nu se distribuie dividende si ratele de rentabilitate financiara au valori negative.
Rata de finantare a NFR are o valoare supraunitara si crescatoare, ceea ce indica
faptul ca trezoreria neta este pozitiva, lucru demonstrat in capitolele anterioare.
Trezoreria netă este rezultatul întregului echilibru financiar al întreprinderii. Dacă
aceasta este pozitivă (FRF>NFR), atunci excedentul de finanţare se va regăsi sub forma
disponibilităţilor băneşti în conturile bancare şi în casă; întreprinderea dispune de lichidităţi
care îi permit rambursarea datoriilor financiare pe termen scurt.
Fondul de rulment pozitiv in ambii ani indica faptul ca intreprinderea are capitaluri
permanente suficiente pentru a finanta integral nevoile permanente si dispune de lichiditati
excedentare care permit acoperirea riscurilor pe termen scurt.
Valoarea pozitiva a necesarului de fond de rulment are semnificatia unui surplus de
nevoi temporare, in raport cu resursele financiare corespunzatoare.
Rata de lichiditate generala are o valoare supraunitara in ambii ani analizati, ceea ce
exprima faptul ca datoriile fata de terti se regasesc in activele circulante ale intreprinderii,
astfel ca acestea ar putea fi transformate ipotetic in moneda, pentru a achita datoriile pe
termen scurt. Rata de lichiditate redusa reflecta capacitatea firmei de a degaja lichiditate
numai pe baza creantelor si a disponibilitatilor de numerar, iar cea imediata compara
activele circulante cele mai lichide cu datoriile pe termen scurt. Valorile rezultate in urma
calculelor reflecta o situatie negativa; firma se confrunta cu probleme curente de plati.
Valorile ratei solvabilitatii globale (1,1323 in 2011 si 1,1225 in 2012) semnifica
faptul ca intreprinderea nu are capacitatea de a-si achita obligatiile banesti imediate sau
indepartate fata de terti. Rata solvabilitatii partiale are o valoare mai mare de 0,5 in ambii
ani analizati si astfel situatia este considerata normala, insa usoara scadere in anul 2012 fata
de anul 2011 trebuie remediata.
Rata autonomiei financiare stabileste ponderea detinuta de capitalurile proprii in
totalul capitalurilor permanente. Valorile de 0,1282 si 0,1229 inregistrate in cei doi ani
indica faptul ca ponderea surselor proprii in finantarea mijloacelor economice ale
intreprinderii este mica.
Ratele privind managementul datoriei (levierul, rata dobanzii efective, rata datoriei
financiare precum si rata capacitatii de rambursare) au rolul de a masura efectul indatorarii
asupra gestiunii financiare. Firma are probleme de indatorare si astfel intreprinderea va
depinde de capitaluri imprumutate.
Rata activelor imobilizate înregistrează o crestere de la 58,2143% la 59,4767%.
Aceasta reflectă ponderea elementelor aflate permanent în patrimoniu şi în cazul de faţă are
un nivel ridicat. Rata imobilizărilor necorporale are valori foarte mici, respectiv este nula,
datorită faptului că imobilizările necorporale au valori nesemnificative raportate la total
activ. Rata imobilizărilor corporale, precum si cea a imobilizărilor financiare înregistreză o
uşoară crestere.
Activele circulante deţin o pondere mai mica decat cele imobilizate în perioada
analizată, înregistrând o creştere de la 34,9167% la 35,9842%, ceea ce ar fi o situaţie
favorabilă dacă şi cifra de afaceri ar creşte într-o proporţie superioară. Insa aceasta scade.
Dintre activele circulante, stocurile înregistrează o scadere de la 17,4917% la 15,4664%, iar
creanţele o crestere de la 16,957% la 19,7146%. Rata disponibilităţilor băneşti reflectă
ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul patrimoniului, iar în cazul de faţă are un nivel
scăzut. Inregistreaza o usoara crestere de la 0,4679% la 0,8031%, insa reflecta probleme de
lichidităţi ale firmei.
Din analiza ratelor de structură ale pasivului, reiese faptul că în anul 2011 firma
prezintă o stabilitate financiară ridicată, ponderea capitalurilor permanente în totalul
pasivului fiind de 91,1388% in anul 2011, aceasta scazand in anul 2012 la 88,7958%.
Dacă în 2011 sursele interne de finanţare reprezentau 0,1282% şi rata datoriilor
totale se ridica la 88,308%, în 2012 sursele interne de finanţare reprezentau 0,1229%, iar
rata datoriilor totale a crescut la 89,0852%, situaţie considerata nefavorabilă.
Evolutia ratei rentabilitatii comerciale este prezentata in urmatorul grafic.

Rata rentabilitatii comerciale


0
2011 2012
-0.01

-0.02

Valorea ratei [%]


-0.03
Rata rentabilitatii comerciale
-0.04
-0.04
-0.05

-0.06
-0.06
-0.07
Perioada

Disponibilitatile monetare sunt elementele cele mai lichide, ceea ce le face


indispensabile in orice activitate economica. Evolutia ratei disponibilitatilor este prezentata
in graficul urmator.

Evolutia ratei disponibilitatilor


0.9000
0.8031
0.8000
0.7000
0.6000
Valoarea ratei [%]

0.5000 0.4679

0.4000 Rata disponibilitatilor

0.3000
0.2000
0.1000
0.0000
2011 2012
Perioada

Evolutia ratei datoriilor pe termen scurt este prezentata in urmatorul grafic. Se


constata ca datoriile pe termen lung ridica probleme.

Evolutia ratei rentabilitatii comerciale


12 11.2

10
8.86

8
Valoarea ratei [%]

6
Rata datoriilor pe termen scurt

0
2011 2012
Perioada
6. Determinarea riscului de faliment
Modelul J. Conan si M. Holder are următoarea formă:
Z=0,24R1+0,22R2+0,16R3-0,87R4-0,10R5
în care
Excedent brut de exploatare
R1 =
Datorii totale
Capitaluri permanente
R2 =
Total activ
Activ circulant - Stocuri
R3 =
Total activ
Cheltuieli financiare
R4 =
Cifra de afaceri
Cheltuieli cu personalul
R5 =
Valoare adaugata
544 028
R1 = =0 , 0266
2011 20 394 254
31 293
R1 = =0 , 0015
2012 20 340 053
21 048 015
R2 = =0 , 9113
2011 23 094 446
20 273 987
R2 = =0 , 8879
2012 22 832 128
8 063 838 - 4 039 625
R3 = =0 ,1742
2011 23 094 446
8 215 980 - 3 531 323
R3 = =0 , 2051
2012 22 832 128
1 711 814
R4 = =0 , 1641
2011 10 428 414
265 076
R4 = =0 , 027
2012 9 803 464
3 882 749
R5 = =0 , 849
2011 4 572 820
3 341 344
R4 = =0 , 9503
2012 3 515 954
Z2011=0,24∙0,0266+0,22∙0,9113+0,16∙0,1742-0,87∙0,1641-0,10∙0,849
Z2011=0,007075
Z2012=0,24∙0,0015+0,22∙0,8879+0,16∙0,2051-0,87∙0,027-0,10∙0,9503
Z2012=0,109994
Nivelul funcţiei SCOR trebuie sa fie cât mai mare, deoarece cu cât valoarea lui Z
este mai mică, cu atât mai mult întreprinderea este mai vulnerabilă.
În anul 2011 situaţia întreprinderii era în pericol, riscul de faliment fiind cuprins
între 65% şi 90%, iar în anul 2012 situaţia s-a îmbunătăţit, riscul de faliment scăzând, şi
astfel acesta variază între 10% si 30%.
Momentan firma are o situaţie bună şi se doreşte menţinerea şi daca este posibil
îmbunătăţirea acesteia.

Evoluţia funcţiei Scor


0.120000 0.109994

0.100000

0.080000

0.060000
Valoarealui Z

0.040000

0.020000
0.007075
0.000000
2011 2012
Perioada

7. Determinarea necesarului de finanţare pe termen scurt

Indicatori 2010 2011 2012

Active circulante 6 834 907 8 063 838 8 215 980

Cifra de afaceri 8 124 969 10 428 414 9 803 464

Datorii pe termen scurt 816 384 2 046 431 2 558 141

CA trim
NFE trim= ⋅Rc
90
AC
Rc = ( )
CA
⋅360

6 834 907
=(
8 124 969 )
Rc 2010 ⋅360=302, 84
zile
8 063 838
=(
10 428 414 )
Rc 2011 ⋅360=278 , 37
zile
CA 2011 10 428 414
CA trim 2011 = = =2 607 103,5
4 4 lei
CA 2012 9 803 464
CA trim 2012 = = =2 450 866
4 4 lei
2 607 103,5
NFE trim1 2011= ⋅3 02 , 84=8 772 613,6
90 lei
2 450 866
NFE trim1 2012= ⋅278 ,37=7 580 528,5
90 lei
NFE2011 > Datorii pe termen scurt2011
NFE2012 > Datorii pe termen scurt2012

Evolutia necesarului de finantare trimestrial


9000000

8500000
Valoarea NFEtrim [lei]

8000000
Necesar de finantare
7500000 trimestrial

7000000

6500000
2011 2012
Perioada

In urma calculelor efectuate se constata ca NFE este in scadere in anul 2012 fata de
anul 2011, insa in ambii ani analizati este mai mare decat datoriile pe termen scurt.
De asemenea, rata cinetica specifica pentru activele circulante este in scadere si ea,
ceea ce semnifica faptul ca ritmul de rotatie al activelor circulante creste.
8. Finanţarea întreprinderii pe termen mediu si lung
Finantarea activitatii intreprinderii se poate realiza din surse proprii sau surse imprumutate.
 Surse proprii de finantare:
Autofinanţarea, reprezentând acumularea de capital degajată în cursul exerciţiului
contabil încheiat, este cea mai sigura soluţie de finanţare a nevoilor permanente.
CAF2011= 405 623 lei
CAF2012= 239 275 lei
Se observă că în cazul acestei întreprinderi capacitatea de autofinanţare atât în anul
2011, cât şi în anul 2012 este pozitivă, ceea ce arată că întreprinderea are un potenţial
financiar din care va autofinanţa politica de investiţii a întreprinderii.
CAF a înregistrat o scădere semnificativă în anul 2012, cu aproximativ 40%, această
scădere datorandu-se în principal diminuării rezultatului net. 
Vanzarea de active fizice sau financiare
Pentru finantarea unor posibile activitati (sau plata datoriilor existente), firma poate
recurge la vanzarea unor active din patrimoniu. Activele intreprinderii sunt prezentate in
tabelul urmator:
Active 2011 2012

Active imobilizate 13 444 279 13 579 819

- Imobilizări necorporale 25 252 0

- Imobilizări corporale 13 333 582 13 494 374

- Imobilizări financiare 85 445 85 445

Active circulante 8 063 838 8 215 980

- Stocuri 4 039 625 3 531 323

- Creanţe 3 916 142 4 501 276

- Titluri de plasament 0 0

- Disponibilitati 108 071 183 381


Aporturile noi de capital ale actionarilor
Situatia actiunilor intreprinderii este prezentata in urmatorul tabel:
Actionar Actiuni Procent
Alti actionari 89 128 44,18%
Vrabie Neculai Gheorghe 41 677 20,66%
Vrabie Victor 25 083 12,43%
Matei Nicoleta-Mariana 24 202 12,00%
Tudora Maria 21 660 10,73%
Total 201 750 100%

Capitalizarea rezervelor, o alta sursa proprie interna de finantare are situatia


prezentata in tabelul urmator:
Rezerve 2011 2012
Rezerve legale 100 875 100 875
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentand surplusul
1 278 041 1 474 289
realizat din rezerve de reevaluare
Alte rezerve 5 262 353 5 262 353
Total 6 641 269 6 837 517

Conversia datoriilor
Situatia datoriilor firmei este prezentata in tabelul urmator:

Datorii 2011 2012

Datorii pe termen scurt 2 046 431 2 558 141


- Sume datorate institutiilor de credit 800 697 1 092 974
- Datorii comerciale 788 404 936 276
- Alte datorii 457 330 528 891
Datorii pe termen mediu si lung 18 347 823 17 781 912
- Sume datorate institutiilor de credit 12 154 127 12 117 482
- Datorii comerciale 2 309 2 639
- Sume datorate entitatilor afiliate 1 459 096 20 986
- Alte datorii 4 732 291 5 640 805
Capitalul social are o valoare de 504 375 lei, atat la inceputul anului 2012, cat si la
sfarsitul acestuia si este impartit in 201 750 de actiuni cu o valoare nominala de 2,5
lei/actiune.
Numarul actiunilor a ramas constant din anul 2000 pana in prezent, doar numarul
actiunilor detinute de fiecare actionar s-a schimbat, astfel incat in prezent procentul cel mai
mare de actiuni il detin alti actionari.
Situatia capitalului social este prezentata in urmatorul grafic:

Evolutia capitalului social


600000

500000

400000
Valoarea capitalului social [lei]

300000 Capital social

200000

100000

0
2011 2012
Perioada

Situatia actiunilor intreprinderii este prezentata in urmatorul grafic:

Situatia actiunilor intreprinderii


50
44.18
45
40
35
30
Actiunile detinte [%]

25 20.66
20 Situatia actiunilor intreprinderii
15 12.43 12 10.73
10
5
0
Alti Vrabie Vrabie Matei Tudora
actionari Neculai Victor Nicoleta Maria

Actionari

Societatea nu a contractat niciun credit pe termen lung in perioada 2011-2012 si nici


nu a inregistrat vreun contract de leasing in aceasta perioada.
9. Stabilirea oportunităţii şi eficienţei unei investiţii directe
Nu se gasesc suficiente date.

10. Investiţie pe piaţa monetară


La tema 6 s-a calculat necesarul de finantare al ciclului de exploatare, iar valoarea acestuia
s-a dovedit a fi mai mare comparativ cu datoriile pe termen scurt ale anului 2012. Diferenta dintre
cei 2 indicatori este de 27 763 973 lei si va fi acoperita prin contractarea unui credit bancar.
Oferta bancara cea mai avantajoasa se va alege cu ajutorul unei analize multicriteriale.
Se considera un număr de 5 bănci care oferă acest împrumut.
Criteriile de selectie sunt: rata dobanzii, tipul dobanzii, garantii solicitate si termenul
maxim de rambursare. Acestora li s-a atribuit o anumita pondere, precum si note de la 1 la
3, unde 1 reprezinta nota minima, iar 3 maxima.
Criteriu Valoare Nota
11%-12% 3
Rata dobânzii
12,01%-13% 2
>13% 1
fixa 3
Tipul dobanzii
variabila 2
Garantii fara garantii 3
cu garantii 2
>120 luni 3
Termen de
60÷120 luni 2
rambursare
≤60 luni 1

Termen maxim de
Rata dobânzii Tipul Garantii
Numele bancii rambursare
[%] dobanzii
[luni]
Ipoteca, gaj pe
BRD 12 fixa masini si 120
echipamente
CEC Bank 13,56 variabila Fara garantii 60
Raiffeisen Bank 12,2 fixa Fara garantii 60
Cetelem 13,95 fixa Ipoteca 120
Banca Transilvania 12,68 variabila Fara garantii 60

Numele bancii Rata Tipul Garantii Termen maxim Nota


dobânzii dobanzii de rambursare
[%] [luni]
BRD 3 3 2 2 2,5
CEC Bank 1 2 3 1 1,7
Raiffeisen Bank 2 3 3 1 2,2
Bancpost 1 3 2 2 1,9
Banca Transilvania 2 2 3 1 2
Kj 0,3 0,2 0,25 0,25

În urma calculelor s-a concluzionat faptul că banca BRD este cea mai potrivită
pentru acordarea acestui credit, deoarece rata dobânzii are valoarea cea mai scazută dintre
cele 5. De altfel, în fundamentarea deciziei de alegere a acestei banci au contribuit si alti
factori, cum ar fi: perioada de rambursare mare si dobanda fixa. In raport cu celelalte banci
este cea mai buna alegere pentru firma.
Comisioanele practicate de aceasta banca sunt prezentate in urmatorul tabel:
Nr. crt. Denumire cost Valoare [lei]
1. Comision de analiză 120
2. Comision de acordare 8900
3. Comision de evaluare 1000
4. Alte comisioane 100
Total: 10120

Notele obtinute in urma analizei ofertelor bancilor sunt prezentate in urmatorul


grafic:

2.5
2.5
2.2
2
2 1.9 Nota obtinuta
1.7

1.5

0.5

0
BRD CEC Bank Raiffeisen Bank Bancpost Banca Transilvania

11. Investiţie pe piaţa de capital


a) Cumpărarea de acţiuni
In continuare se vor compara 3 firme, determinand astfel societatea potrivita pentru
a cumpara acţiuni.
1. AEROSTAR S.A.
Informatii despre emisiune
Numar total actiuni 117.136.530
Valoare Nominala 0,3200
Capital Social 37.483.689,60

Ultima sedinta de tranzactionare


Ultimul pret 1,6010
Var -0,0420
Var (%) -2,56
Pret deschidere 1,6040
Pret maxim 1,6040
Pret minim 1,6000
Pret mediu 1,6010
Data/ora 15.01.2014 16:51:11
Nr. tranzactii 8
Volum 4.500
Valoare 7.205,50
Data/ora 15.01.2014 16:51:11
Pe baza acestora se pot calcula urmatorii indicatori financiari:
Pn
Ppa =
a) N
Ppa - profit net pe acţiune;
Pn - profit net;
N - numărul total de acţiuni existente pe piaţă.
15068186
Ppa = =0,1286
117136530 lei/ acţiune
Dn
d= ⋅100
b) Pn

d - rata de distribuire a dividendului;


Dn - dividendele nete, calculate după plata impozitului asupra dividendelor;
Pn - profitul net.
8855521,668
d= ⋅100=58 , 77 %
15068186
P nr
DPA= ⋅100
c) N
DPA - dividend pe acţiune;
Pnr - profit net repartizat acţionarilor;
N - numărul total de acţiuni existente pe piaţă.

15068186
DPA= ⋅100=12 , 86 %
117136530

D+C 1−C 0
R= ⋅100
d) C0

R - randamentul unei actiuni


C1 – cursul la revanzarea actiunii
C0 – cursul la cumpararea actiunii
0,0756+1,604−1,6
R= ⋅100=4 ,97 %
1,6
e) PER, coeficientul multiplicator al capitalizării este un indicator adoptat de pe
site-ul Bursei de Valori Bucureşti
PER=12,45

2. ZENTIVA S.A.
Informatii despre emisiune
Numar total actiuni 416.961.150
Valoare Nominala 0,1000
Capital Social 41.696.115,00
Ultima sedinta de tranzactionare
Ultimul pret 1,1200
Var 0,0050
Var (%) 0,45
Pret deschidere 1,0710
Pret maxim 1,1200
Pret minim 1,0710
Pret mediu 1,1120
Data/ora 15.01.2014 14:48:32
Nr. tranzactii 10
Volum 2.007.829
Valoare 2.258.685,01
Data/ora 15.01.2014 14:48:40
32181076
Ppa = =0 , 0771
a) 416961150 lei/ acţiune

16811873,568
d= ⋅100=52, 24 %
b) 32181076

32181076
DPA = ⋅100=7 ,71 %
c) 416961150

0,0403+1, 12−1,071
R= ⋅100=8 , 33 %
d) 1,071

e) PER=14,51

3. TRANSELECTRICA S.A.
Informatii despre emisiune
Numar total actiuni 73.303.142
Valoare Nominala 10,0000
Capital Social 733.031.420,00
Ultima sedinta de tranzactionare
Ultimul pret 15,3000
Var -0,0800
Var (%) -0,52
Pret deschidere 15,3800
Pret maxim 15,5000
Pret minim 15,2000
Pret mediu 15,3200
Data/ora 15.01.2014 18:00:01
Nr. tranzactii 176
Volum 33.706
Valoare 516.258,86
Data/ora 15.01.2014 18:00:01
34487968
Ppa = =0 , 4704
a) 73303142 lei/ acţiune

24876154,27
d= ⋅100=72 , 13 %
b) 34487968

34487968
DPA= ⋅100=47 , 04 %
c) 73303142

0,3393+15 ,5−15,2
R= ⋅100=4,2 %
d) 15,2

e) PER=32,52

Indicatorii financiari calculati s-au sintetizat in urmatorul tabel:

Ppa d DPA R PER


Societăţi
[lei] [%] [%] [%]
AEROSTAR S.A. 0,1286 58,77 12,86 4,97 12,45
ZENTIVA S.A. 0,0771 52,24 7,71 8,33 14,51
TRANSELECTRICA S.A. 0,4704 72,13 47,04 4,2 32,52

Societatea va cumpara acţiuni la firma TRANSELECTRICA S.A., deoarece profitul


net este mai mare decât al celorlalte firme. Profitul pe acţiune reprezintă pentru emitent un
element important al valorizării unei acţiuni, iar in cazul TRANSELECTRICA S.A. acest
indicator este vizibil mai mare decat al celorlalte 2 societati.
Valoarea de 72,13% a ratei de distribuire a dividendului semnifica preocuparea
emitentului pentru mentinerea interesului actionarilor in a detine actiunile societatii care
distribuie dividende mari.
Dividendul pe acţiune reprezintă, pentru posesorul acţiunii, venitul produs de
investiţia sa. Dividendul pe acţiune trebuie sa fie cât mai mare, această condiţie fiind
îndeplinită şi de societatea TRANSELECTRICA. Dintre cele 5 firme această firmă are cea
mai mare valoare a dividendului, şi anume 47,04%.
Randamentul unei actiuni evidentiaza castigul obtinut din detinerea unei actiuni,
comparativ cu momentul cumpararii acesteia. Valoarea de 4,2% nu este cea mai mare
dintre cele 3 analizate, dar este, totusi, o valoare buna.
O mare importanţă în alegerea acestei societăţi a avut-o şi valoarea mare a
coeficientului multiplicator al capitalizării, PER, care este egală cu 32,52% si semnifică o
eficienţă sporită a plasamentului in acţiuni.
In concluzie, societatea va folosi o parte din capacitatea de autofinantare, 30 640 lei,
pentru investirea pe piata de capital astfel: va cumpara 2000 de actiuni la S.C.
TRANSELECTRICA S.A. cu o valoare nominala de 10 lei/ acţiune la un pret de 15,32 lei/
acţiune.

Valorile indicatorilor financiari sunt reprezentati in urmatorul grafic:


80

72.13
70

58.77
60

52.24

47.04
50
AEROSTAR S.A.
40

32.52
ZENTIVA S.A.
TRANSELECTRICA S.A.
30

14.51
12.86
20

12.45
8.33
7.71

4.97
10

4.2
1.29

0.47
0.08

0
Ppa d DPA R PER
12. Modelarea portofoliului de valori constituit
Pentru modelarea unui portofoliu de investiţii S.C. PANTEX S.A. va folosi 9000 lei
din capacitatea de autofinantare pentru a investi în fondul de acţiuni, fondul de obligaţiuni si
fondul monetar.
Se vor investi sume egale in fiecare dintre aceste fonduri.
a) Investiţia a 3000 lei în fondul de acţiuni
În urma comparaţiei se trage concluzia că varianta optimă de investiţie este cea a
societăţii BT Asset Management. Dintre cele trei societăţi aceasta înregistrează câştigul
cel mai mare. La investirea a 3000 de lei se pot obţine 3472 lei, iar profitul net, după
deducerea impozitului, este de 2916 lei.

b) Investiţia a 3000 lei în fondul de obligaţiuni


Se constată că varianta cea mai avantajoasă de investire in fondul de obligaţiuni este
reprezentată tot de BT Asset Management. Aceasta poate înregistra un câştig de 167,11 lei.
La suma de 3000 lei investita este posibilă obţinerea sumei de 3167 lei.
c) Investiţia a 3000 lei în fondul monetar
În urma comparaţiei se concluzioneză ca OTP Asset Management este varianta cea
mai profitabilă de investire în fondul monetar. Oferă un câştig de 166,22 lei.
Dintre cele trei posibilităţi cea mai bună variantă de investire o reprezintă investiţia
în fondul de acţiuni. Câştigul poate atinge valoarea de 472,66 lei.
13. Concluzii
Societatea comercială Pantex S.A. este o unitate de profil textil ce datează din anul
1956 și este situată în Brașov, judetul Brașov.
În ultimii ani aceasta a înregistrat scăderi ale indicatorilor de echilibru financiar
(situatia neta, fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta).
Rezultatul din exploatare exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de
exploatare, iar in anul 2012 acesta imbraca forma pierderii.
Capacitatea de autofinantare, un indicator al profitabilitatii firmei, scade cu
aproximativ 40% şi indică faptul ca firma si-a diminuat capacitatea de a-si finanta
dezvoltarea si activitatile de exploatare viitoare din surse proprii.
Rezultatul net este şi el negativ si in continua scadere fata de anul anterior.
Activitatea curenta a intreprinderii nu degaja profit, aceasta confruntandu-se cu numeroase
dificultati.
O valoare negativa a ratei marjei comerciale in ambii ani analizati are semnificatia
unor cheltuieli privind marfurile mult mai mari decat veniturile din vanzarea acestora.
Valoarea pozitivă a fondului de rulment si a trezoreriei nete semnifică faptul ca
întreprinderea dispune de lichidităţi care îi permit rambursarea datoriilor financiare pe
termen scurt.
În anul 2011 situaţia întreprinderii era în pericol, riscul de faliment fiind cuprins
între 65% şi 90%, iar în anul 2012 situaţia s-a îmbunătăţit, riscul de faliment scăzând, şi
astfel acesta variază între 10% si 30%.
NFE este in scadere in anul 2012 fata de anul 2011, insa in ambii ani analizati este
mai mare decat datoriile pe termen scurt. Această diferenţă va fi acoperită prin contractarea
unui credit bancar de la banca BRD, care prezintă cea mai buna ofertă de creditare.
O anumita parte din capacitatea de autofinanţare, mai exact 9000 de lei, se va investi
în fondul de acţiuni, fondul de obligaţiuni sau fondul monetar.
Dintre cele trei posibilităţi s-a hotărât ca cea mai bună variantă de investire o
reprezintă investiţia în fondul de acţiuni. Câştigul poate atinge valoarea de 472,66 lei.
14. Bibliografie
1. Gheorghe, C.: Management financiar şi analiza activităţii economice – curs 2013
2. Gheorghe, C.: Analiza economico financiara a întreprinderii. Editura Universităţii
Transilvania, Brasov, 2008
3. http://www.conso.ro/compara/credite-imm/da
4. http://bvb.ro/ListedCompanies/securitydetail.aspx?s=ARS
5. http://bvb.ro/ListedCompanies/securitydetail.aspx?s=SCD
6. http://bvb.ro/ListedCompanies/securitydetail.aspx?s=TEL
7. http://www.conso.ro/compara/fonduri-investitii/inceput

S-ar putea să vă placă și