Sunteți pe pagina 1din 7

Lanțuri și rețele trofice în ecosisteme

-proiect didactic-
Unitatea de învăţământ: LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTE PLASTICE “HANS MATTIS- TEUTSCH”
BRAȘOV
Profesor: Olteanu Ioana-Camelia
Aria curriculară: Matematică și științele naturii
Disciplina: Biologie
Data: 3-7 DECEMBRIE 2018
Clasa: a VIII-a
Resurse de timp: 50 minute
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe
Scopul lecţiei: Cunoaşterea de către elevi a noțiunilor de „lanț trofic” și „rețea trofică”
Competenţe specifice:
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor
2.2 Realizarea unor activitǎţi experimentale
2.3 Interpretarea rezultatelor investigaţiilor si ale experimentelor
3.1 Reprezentarea structurii funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a unor situaţii problemă
5.2 Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului comportament în raport cu mediul
Obiective operaționale:
O1: definirea noțiunii de lanț trofic.
O2: definirea noțiunii de rețea trofică.
O3: identificarea unui lanț trofic dintr-un ecosistem natural și unul antropizat.
O4: identificarea unei rețele trofice.

Demersul didactic
1
Resurse procedurale: ▪ Conversația euristică
▪ Exercițiul
▪ Explicația
▪ Demonstrația
▪ Observația
▪ Descrierea
▪ Invățarea prin descoperire
Resurse materiale: ▪ Manual
▪ Flip-chart
▪ Fișe de activitate
▪ Marker
▪ Atlas zoologic și botanic
▪ Prezentare Power-Point

Forme de organizare a activităţii: ▪Frontal


▪Individual
▪Pe grupe
Modalități de evaluare: formativă orală și scrisă, observarea sistematică, aprecierea verbală.
Probleme anticipate: întrebări ale elevilor ce depășesc programa→asigurarea unui fond de documentare

Bibliografie:
- Aurora Mihail, Gheorghe Mohan- Biologie.Manual de clasa a VIII-a, editura All Educational, București, 2000
- L.Popovici, C.Moruzi, I.Toma- Atlas botanic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003
- Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan- Atlas botanic, Editura ALL,2010
- Gheorghe Mohan- Atlasul plantelor medicinale din România, Editura Corint,
- Constantin Bogăescu, Alexandru Dabija, Emil Sanielevici-Atlas zoologic, Editurab Didactică și Pedagogică, București, 2003
- Zoe Partin- Atlas zoologic școlar, Editura Corint, București, 2007

2
- Ciurchea Maria,Ciolac-Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predarii stiintelor biologice,EDP,1982-Ghid metodologic de
aplicare a programei de biologie, CNC
- Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae- Lectia-forma de baza a organizarii procesului de predare invatare la
disciplina Biologie, Editura Arves, 2007.
- Viorel Lazar,Daniela Caprarin- Metode didactice utilizate in predarea biologie,Editura Arves,2008
- Ion Iordache si Ulpia Maria-Leu- Metodica predării biologiei, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2001
- Programa de biologie pentru gimnaziu, clasa a VIII-a, aprobată cu ordinul MedCT
-Internet

DESFĂȘURAREA LECŢIEI

3
Nr Etapele lecţiei Comp ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ STRATEGIA DIDACTICĂ
.cr etenţe Activitatea profesorului Activitatea Resurse Resurse Resurse Metode de
t. deriv elevilor procedurale materiale tempor evaluare
ate ale
1. Organizarea Pregateste materialul didactic; Își pregătesc 3’
clasei Noteaza in catalog elevii absenti si cărțile și caietele;
Verifica daca sunt conditii optime
pentru desfasurarea orei;
2. 2.Reactualizare Reactualizarea se realizează în scris Elevii, pe baza Conversația Fișă de 8’ Scris
a cunoştinţelor completând rebusul. cunoştinţelor euristică activitate
anterioare însuşite pe Exercițiul nr.1
parcursul orei Flip-chart
anterioare
completează
rebusul.
3. Captarea Solicită elevii să identifice cuvântul - observă Conversatia Prezentare 3’
atenției format pe coloana A-B a rebusului. imaginile euristică Power-Point
Solicită elevilor să analizeze câteva
imagini și să clasifice organismele
vii în funcție de categoria trofică din
care fac parte.
4. Anunțarea Anunţa titlul lecţiei ,,Lanțuri și -ascultă, notează Conversatia 1’
temei și a rețele trofice” și îl scrie pe tablă ; euristica
obiectivelor Comunică clar obiectivele lecţiei;

5. Dirijarea Definește noțiunile de rețea și -grupa I-


învățării piramidă trofică. producători

4
Imparte colectivul de elevi în 4 primari și Observatia Fișe de
grupe. descompunători Explicatia activitate
Oferă fiecarei grupe fișe de Conversatia nr.2
-grupa II-
activitate și stabilește subtema ce Problematiza Manual Formativă
consumatori de
O1 trebuie studiată de fiecare grupă. ordinul I rea Atlas oral și scris
Stabilește ca: Descrierea botanic/zoo-
O2 Grupa I- -grupa III- Invățarea logic
Grupa II- consumatori de prin Prezentare
Grupa III- ordinul II descoperire Power-Point
Grupa IV- Demonstratia
-grupa IV-
O3
consumatori de
Dupa ce elevii își exercită rolurile, ordinul III
liderul fiecarei grupe prezinta 27’
O4 sarcina ce a avut-o de îndeplinit.
Pe tablă cu ajutoriul elevilor
realizează schema lecţiei, prin
întrebări adresate frontal de către
profesor elevilor.

7. Asigurarea Prin chestionare orală pe tot Completeaza Conversația Fișe de Formativă


feed– back-ului parcursul lecției și pe baza fișelor de fișele de Explicația activitate Orală si
(conexiunea activitate. activitate scrisă prin
inversă) Răspund fișele de
activitate

5
8. Evaluare Face aprecieri verbale asupra Conversația 2´
prestaţiei elevilor.

SCHEMA TABLEI
Lanțuri și rețele trofice în ecosisteme

6
7