Sunteți pe pagina 1din 11

DATA: 14.12.

2016
CLASA: a IV-a A
ÎNVĂŢĂTOARE: Cobzaru Ştefania Cecilia
LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SĂBĂOANI
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
DISCIPLINA: Educaţia civică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Drepturile universale ale copiilor
SUBIECTUL: Drepturile şi îndatoririle copilului(I)
TIPUL LECŢIEI: de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
DURATA:45 minute

COMPETENŢE GENERALE:
1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană.
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din
mediul cunoscut.
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând
disponibilitate.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relaţiile cu ceilalţi oameni.
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relaţiilor cu ceilalţi oameni.
2.2. Recunoaşterea unor comportamente moral-civice din viaţa cotidiană.
2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului.
3.1. Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru.
3.2. Participarea la activităţi care promovează drepturile universale ale copilului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1:¶ să cunoască drepturile copilului, drepturile omului, organizaţiile mondiale
şi naţionale care garantează sau apără drepturile omului, drepturile
copilului;
O2:¶ să enumere câteva din drepturile omului şi drepturile copilului prezentate;
O3:¶ să compună şi să transmită mesaje cu conţinut mobilizator colegilor,
comunităţii utilizând afişul, desenul, compunerea.

RESURSE

1. POCEDURALE:
de comunicare orală: - expozitive: explicaţia;
- conversative: conversaţia;
de explorare: - directă: observarea dirijată, fishbowl;
de acţiune reală: exerciţiul, metoda R.A.I,exerciţiul – joc, photovoice;

2. ORGANIZATORICE : frontal, individual, grupe mici, mari.

3. MATERIALE:
- pentru elevi: fişe de lucru, jetoane ;
- pentru învăţător: markere, o marionete, poster cu simboluri, planşă
didactică, jetoane cu propoziţii, calculator;

4. EVALUATIVE: observarea sistematică a elevilor, aprecierea verbală,


autoevaluarea, prezentarea produselor activităţii.

BIBLIOGRAFIE:
a) oficială
 Programa şcolară aprobată prin OMEN 5003/02.12.2014, pentru disciplina
Educaţie civică, clasa a IV-a.
b) pedagogică
 Cucoş, Constantin – „Pedagogie” – POLIROM, 2006, 305-3011

2
c) metodico – didactică
 Piţilă, T; Mihăilescu, C. – Educaţie civică, clasa a IV-a, Ed. Aramis AROBS
Transilvania Software, Bucureşti, 2016
 www.drepturilecopiilor.ro
 www.unicef.org
 www.salvaticopiii.ro

ANEXE:
1. Afis
2. Imagini
3. Jetoane cu propoziţii

3
ETAPELE C CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI RESURSE
INSTRUIRII G EVALUARE
ŞI C Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizatorice
DOZAREA S
1. Moment -Se vor asigura condiţiile necesare - Elevii îşi pregătesc materialele 1. Toţi copiii
organizatoric unei bune desfăşurări a lecţiei: necesare pentru lecţia de vor avea
1 min  pregătirea materialului Educaţie civică. materialele
didactic necesar; necesare.
 stabilirea ordinii şi liniştii în 2. Atmosfera
clasă. propice
derulării
activităţii.
2. Actualizare Tehnica „Sunt mândră/mândru - Ascultă exemplele. Conversaţia Frontal Observarea
5 min pentru că... „ sistematică a
Valori morale Iniţiază un dialog care va începe cu - Îndeplinesc sarcinile impuse comportamen-
Bine/Rău -„ Sunt mândră pentru că ... de metoda de lucru. Metoda RAI O minge Frontal tului elevilor
Altruism/Egoism astăzi toţi copiii au lucrat bine la
Cinste/Necinste matematică ...
3. Captarea O - Se realizează cu ajutorul unui poster
atenţiei 1 cu simboluri şi a unui cântec „De ce - Observă. Explicaţia
4 min oare?”. observarea Poster Frontal
- Se cere elevilor să studieze textul, dirijată
apoi să observe drepturile copiilor Exerciţiul
prezentate în afiş. ( Anexa 1)
Se intonează cântecul. Cântă. Calculator.
4. Precizarea Să treacă zile şi ani întregi...of! - Reţin cele comunicate.
4
temei şi a De ce trebuie Explicaţia Afiş
obiectivelor s-aştept?
Cred că asta nu e drept! Nu e
activităţii
drept!
3 min De ce oare?
Fiecare elev primeşte câte un
- Se precizează că vor studia jeton asemănător afişului, pe
drepturile copiilor. Trebuie să fie care să îl poată studia şi ulterior. Conversaţia Jetoane
atenţi, astfel încât la sfârşitul orei
elevii să poată enumera drepturile, să
poată compune şi transmite mesaje
referitoare la acestea.
- Se noteză titlul lecţiei pe tablă. Enumeră drepturile copiilor de
- Se trec în revistă drepturile copiilor pe poster.
prezentate în poster.
5. Actualizarea Prezintă planşa didactică. - Sunt atenţi la explicaţiile date. Explicaţia Planşă
sau însuşirea DREPTURILE COPIILOR didactică
unor cunoştinţe SUNT LEGE!
7 min O Statele lumii(194)– constituite în
1 Organizaţia Naţiunilor Unite
(ONU), militează pentru pacea
mondială, respectarea drepturilor
omului, cooperarea internaţională. Observarea Frontal Observarea
La 20 noiembrie 1989, Adunarea Urmăresc planşa. dirijată sistematică a
Generală a ONU a adoptat Citesc informaţiile. Conversaţia comportamen-
5
Convenţia cu privire la tului elevilor
drepturile copiilor.
convenţie = înţelegere între
state,acord, pact.
Acest document (42 de articole),
este constituit după următoarele
principii:
- non-discriminare;
- urmărirea intereselor copiilor;
- dreptul la viaţă şi dezvoltare;
- respect faţă de părerile copilului.
Din 5 în 5 ani se analizează
respectarea drepturilor copiilor şi se
fac recomandări (Comitetul pentru
respectarea drepturilor copilului de
la Geneva).
Calegorii de drepturi:
- de protecţie;
- de dezvoltare;
- de participare.
Prezentarea
6. Dirijarea Pornind de la exemplele din poster, se Activitate pe grupe. Photovoice produselor
învăţării O explică elevilor sarcina de lucru: activităţii

6
15 min 3 1. Se vor forma 5 grupe a câte 4 elevi.
2. Fiecare grupă va primi câte un
pachet cuprinzând:
- o imagine;
- o planşă;
- un marker.
Prin discuţii de grup elevii vor
identifica dreptul copiilor prezentat în
imagine şi vor formula un mesaj de
grup, pe care îl vor scrie pe planşă.

7. Obţinerea O - Se realizează cu ajutorul metodei -Ascultă cu atenţie regulile Explicaţia Jetoane cu


performanţei 2 Acvariul (Fishbowl) jocului. propoziţii Observarea
Grupe mari
10 min O 1. Se numără 1-2. sistematică a
3 2. Se formează 2 grupe. comportamen-
3. Grupa 1 ia loc la masă. Primeşte un tului elevilor
8. Consolidarea jeton. Discută. Formulează concluzii. Acvariul
retenţiei şi a 4. Grupa 2 – observatori. Sarcina – să
capacităţii de identifice cine este liderul discuţiilor,
transfer cine se implică cel mai puţin.
7
5. Grupa 1 – prezentare.
6. Evaluare – observatorii.
Anexa 2

Se schimbă rolurile.
9. Încheierea - Se anunţă tema de reflecţie: - Îşi primesc tema. Aprecierea
lecţiei Ce drepturi i-au fost încălcate Lizucăi - Ascultă aprecierile făcute. verbală
1 min din opera „Dumbrava minunată”, de
Mihail Sadoveanu?

-Se vor face aprecieri cu privire la


modul de lucru al elevilor şi se vor
acorda calificative.

8
ANEXA 1

9
10
ANEXA 2

JETON 1

“ Dacă nu-i deprinzi pe copii să muncească, nu vor învăţa nici să citească,


nici să scrie, nici muzica, nici gimnastica, nici ceea ce cuprinde întreaga
virtute a omului.”
DEMOCRIT, filozof grec

Virtute = însuşire morală pozitivă a omului, calitate, forţă morală prin care
omul tinde către perfecţiune

Numiţi un drept şi o îndatorire sugerate de citat!

JETON 2

Copacul cu rădăcini adânci nu se teme de furtună.


Proverb

La ce drepturi ale copiilor se referă proverbul? Ce îndatoriri vă revin din


acest drept?

11

S-ar putea să vă placă și