Sunteți pe pagina 1din 3

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.

Noi prevederi
Prin Hotărârea Guvernului nr.8/2021 a fost modificat Regulamentul privind casarea bunurilor uzate,
raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500/1998 (în continuare –
Regulament), scopul modificărilor fiind simplificarea procedurii de casare a mijloacelor fixe cu
ulterioara verificare de către organele de conducere (consiliul societății pe acțiuni/întreprinderii
de stat, comisia de cenzori, societatea de audit) a tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens.
 
 Procesul de casare a mijloacelor fixe reglementat de Regulament anterior era unul anevoios,
deseori creând dificultăți, în special în procesul de modernizare, dezvoltare a subiecților de drept,
cum ar fi: autorități/instituții publice sau agenți economici (întreprinderi de stat, municipale, Societăți
pe acțiuni, Societăți cu răspundere limitată cu cotă de participațiune a statului), care au venit cu
solicitări privind simplificarea procedurilor de casare a mijloacelor fixe.
 
În continuare ne vom referi la principalele prevederi noi, care au fost incluse în Regulament.
 
Prin casarea mijloacelor fixe se înțelege scoaterea din funcțiune a activului respectiv, urmată de
dezmembrarea acestuia și, după caz, valorificarea părților componente rezultate prin vânzarea sau
prin folosirea lor în cadrul activității entității.
 
În acest sens, Regulamentul stabileşte modul de casare (trecere la pierderi) a bunurilor imobile, a
maşinilor, utilajelor, unităţilor de transport şi altor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, în
conformitate cu definiţia de la art.261 alin. (2) din Codul fiscal[1] sau cu politicile contabile ale
întreprinderilor de stat/ municipale, autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar public, care aplică Standardele Naţionale de
Contabilitate[2] sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, precum şi modul de casare
a bunurilor raportate la mijloace fixe, inclusiv a investiţiilor capitale în active în curs de execuţie ale
autorităţilor/ instituţiilor bugetare care aplică Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi
raportarea financiară în sistemul bugetar.
 
Astfel, întreprinderile vor obține autorizarea autorității publice centrale sau locale (APC/APL) în a
cărei subordine/administrare se află pentru mijloacele fixe, a căror valoare depășește suma de 6000
lei, cu respectare strictă a cerințelor prevăzute în Regulament.
 
Totodată, Regulamentul stabilește că pot fi casate mijloacele fixe:

1. a) uzate complet
2. b) devenite inutilizabile în urma avariilor, calamităților naturale ori încălcării condițiilor
normale de exploatare
3. c) moral învechite.

 
În același sens, ca urmare a diversificării activităților unor întreprinderi, s-a constatat necesitatea
extinderii categoriilor de mijloace fixe care pot fi casate, inclusiv mijloace fixe devenite inutilizabile în
legătură cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a întreprinderilor, inclusiv
investițiile capitale în active în curs de execuţie, dintre care nemateriale şi materiale, inclusiv: clădiri
în curs de execuţie, construcţii speciale în curs de execuţie, instalaţii de transmisie în curs de
execuţie, pregătirea proiectelor, alte investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie.
 
Întreprinderile pot casa mijloacele fixe numai cu autorizarea APC/APL în a cărei subordine/
administrare se află.
 
Pentru determinarea inutilizabilității mijloacelor fixe şi ineficienței reparației lor, precum şi pentru
perfectarea documentelor necesare pentru casarea mijloacelor fixe, în cadrul întreprinderilor se
instituie, prin ordinul conducătorului, comisii de casare, în componența cărora intră persoane cu
funcții de răspundere (șefi subdiviziuni, inginer-șef, contabil-șef, persoane cu răspundere materială
de bunuri etc).
Comisia de casare are un rol esențial întru identificarea mijloacelor fixe care necesită a fi supuse
casării, printre atribuțiile acesteia fiind:

 verificarea nemijlocită la faţa locului starea obiectului ce urmează să fie casat, călăuzindu-se
de documentaţia lui tehnică (paşapoarte, instrucţiuni etc.), precum şi de datele contabilităţii
 stabilirea motivele concrete de casare a obiectului
 depistarea persoanelor din vina cărora s-a produs scoaterea din funcțiune a obiectelor,
precum și tragerea lor la răspunderea în anumite cazuri
 efectuarea controlul asupra scoaterii din exploatare a mijloacelor fixe casate şi
monitorizează luarea în evidenţă a activelor utilizabile
 întocmirea, pentru fiecare mijloc fix separat, procese-verbale de casarea mijloacelor fixe,
după modelele prezentare în Regulament.

 
Un alt aspect nou introdus ca și prevedere, luând în calcul dificultățile apărute pe parcursul activității
întreprinderilor, permite ca verificarea stării mijlocului fix la fața locului de către comisia de
casare să fie una opțională în cazul în care mijlocul fix a fost deteriorat/distrus în rezultatul
producerii unui accident sau a unei calamități naturale și urmează a fi substituit în regim de urgență.
În acest caz, persoana responsabilă (persoanele responsabile) care se deplasează la fața locului
pentru determinarea stării mijlocului fix, întocmește act de constatare care urmează a fi prezentat
ulterior comisiei de casare.
 
Această prevedere permite entității înlocuirea mijlocului fix sau a părții componente a acestuia,
pentru ca entitatea să-și poată continua activitatea și să nu admită careva pierderi, ținând cont de
specificul activității desfășurate.
 
APC/APL, în baza actelor prezentate de către entitate (pct. 9 din Regulament), verifică
corectitudinea perfectării registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, efectuează,
după caz, controlul selectiv asupra stării tehnice reale a mijloacelor fixe propuse pentru casare și
eliberează, în termen de 30 de zile, autorizații de casare a mijloacelor fixe.
 
 În caz de necesitate, APC/APL sunt în drept să solicite prezentarea actelor de constatare a stării
tehnice a bunurilor și/sau expertiza tehnică a mijloacelor fixe propuse spre casare, a utilajelor, a
mijloacelor de transport auto, a bunurilor imobile și/sau prezentarea altei informații relevante
procedurii de casare, precum și informații asupra modului de valorificare a mijloacelor fixe ce
urmează a fi casate, necesare autorității pentru eliberarea autorizației de casare a mijloacelor fixe în
scopul neadmiterii situației în care vor fi lezate interesele publice (în cazul de demontare a
mijloacelor fixe până la obținerea autorizației de casare).
 
Un aspect inovativ prevăzut în Regulament reprezintă posibilitatea de demontare a mijloacelor
fixe până la obținerea autorizației de casare, în situații expres prevăzute, or, anterior
Regulamentul nu permitea posibilitatea demontării mijloacelor fixe până la obținerea autorizației
respective.
 
Demontarea mijloacelor fixe până la casare se admite, cu titlu de excepție, în următoarele cazuri:

 producerii unui accident și/sau altor calamități naturale;


 imposibilității evaluării stării mijloacelor fixe și/sau a volumelor reale de lucrări necesare
și/sau a necesității efectuării unor lucrări suplimentare, inițial neprevăzute, dar necesare în legătură
cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a acestora;
 imposibilității exploatării concomitente a echipamentelor noi și ale celor care urmează a fi
demontate, din motive de lipsă de compatibilitate, spațiu sau securitate.

Mijloacele fixe demontate cu titlu de excepție se depozitează și se păstrează până la


obținerea autorizației de casare.
 
 
Nu se admite demontarea mijloacelor fixe până la obţinerea autorizaţiei de casare, cu excepţia
cazurilor prevăzute în Regulament. Toate piesele şi agregatele utilajelor demontate, utile pentru
reparaţia altor maşini, precum şi materialele rămase în urma lichidării mijloacelor fixe, se
înregistrează în conturile contabile.
 
Concomitent, în scopul reflectării corecte și reale a cheltuielilor efectuate de autorități/instituții pentru
proiectele de investiții capitale, Regulamentul prevede acordarea dreptului de a casa investițiile
capitale în active în curs de execuție.
Rezultatele operațiunii de casare se consemnează într-un proces-verbal de casare a investițiilor
capitale în active în curs de execuție, introdus drept anexă nouă la Regulament – Anexa 5, care
include: descrierea obiectului investițional, motivul înaintării spre casare a cheltuielilor investite în
obiectul investițional, calcularea rezultatelor la lichidarea obiectului investițional.
_____________________________________________
[1] Mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanțul contribuabilului
în conformitate cu legislația şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade
prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei
depășește suma de 6000 de lei.
[2] În conformitate cu Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” (Ordinul MF nr.118
din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate) mijloacele fixe reprezintă imobilizări
corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală
sau pragul de semnificație stabilit de entitate în politicile contabile.
 

S-ar putea să vă placă și