Sunteți pe pagina 1din 5

Instituția Publică

Gimnaziul Mateuți

Profesor : Ursachi Nadejda

Proiect de lecție
Data : 29 noiembrie 2019
Disciplina: Biologie
Clasa : a IX-a
Subiectul : ,,Circuitul materiei și fluxul energiei în natură ”
Forma de organizare :lecție
Tipul lecției : Lecție de asimilare a cunoștințelor
Durata : 45 min
Competențe specifice disciplinei biologiei :

 CS1 Competența de a utiliza cunoștințe de bază din domeniul biologiei în diverse


situații de comunicare referitoare la : structuri morfo-anatomice, procese și fenomene
vitale, legități biologice și rolul acestora în supraviețuirea organismelor.

 CS3 Competența de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare,


reprezentare, interpretare și comunicare a informației referitoare la organisme,procese și
fenomene biologice și la corelația dintre ele.
Subcompetențe :
S1 – identificarea ciclului materiei şi fluxului energiei în biosferă ;
S2 – estimarea rolului organismelor în circuitul materiei şi energiei ;
S3 – stabilirea modalităţilor de realizare şi a importanţei reciclării materiei.
Obiectivele lecției :
O1 – să deosebească particularităţile distinctive ale circuitului materiei şi fluxului de energiei ;
să identifice noţiunile: ciclul al materiei şi flux al energiei ;
O2 - să identifice noţiunile: ciclul al materiei şi flux al energiei ;
O3 – să stabilească legătura indisolubilă dintre materiei şi energie ;
O4 – să definească mecanismul reciclării materiei ca proces universal al biosferei ;
O5 – să stabilească în ce constă rolul acţiunii umane asupra dereglării procesului de reciclare a
materiei.
Metode și tehnici: conversaţia euristică, lectura imaginii, problematizarea, lucrul cu manualul,
studierea unor fragmente de text, rezolvarea unor situaţii-problemă, demonstraţia, exrciţiul ,
comparația, lucrul la tabla interactivă , descifrarea pazlului .

Mijloace didactice: fişe de lucru, manual clasa IX-a, ghidul profesorului, imagini la subiect
folosind tabla interactivă , calculatorul , soft-ul Testomoz .

Forme de organizare: frontal, în perechi, individual , în grup .

Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/procedee


lecţiei
Evocarea Salut elevii,fac apelul. Salută
Creez condiții pentru profesorul,pregătesc
desfășurarea lecției. cele necesare pentru
lecție.
Ce ați avut de pregătit voi
pentru astăzi la lecție. Elevii prezintă mini
Da ,ați avut de pregătit proiectul pregătit de Conversație
un mini proiect infuslat pe acasă
baza cuvintelor spuse de
Antonie –Lauret –
Lavoiser
,, În natură nimic nu se
pierde , nimic nu se
câștigă totul se
transformă”.

Bravo foarte interesat . Prezentarea


Din cele prezentate de voi proiectelor
vedem că în natură nimic
nu se pierde , materia vie
și nevie trece de la un
organizm la altul în cadrul
rețelelor trofice .
Descifrează pazălul și Jocul cu pazăl
Iar acum vă propun ca notează subiectul
împreună să răspundem lecției în caiet .
corect la întrebările de pe
pazăl și vom descoperi
subiectul lecției .

Descoperă titlul lecției


,,Circuitul materiei și
fluxul energiei în natură ”

Realizarea Activitatea frontală:


sensului Întrebări şi curiozităţi: Conversaţie dirijată
„Ştia-ţi că” Urmăresc cele spuse
-Ciotul de măr se de profesor , își dau
descompune în 5
părerile
săptămîni.
-Şerveţelul de bumbac – 3 Expunerea părerilor
O1 luni Formularea şi
-Guma de mestecat – 5 ani relatarea
-Cutia de coca-cola – 500 răspunsurilor.
ani
Care este calea de
descompunere a acestora ?
Ce se întâmpă cu ciotul de
măr ?
Dar cu apa , carbonul ,
azotul ce se întâmpă ?
Toate cestea constitue
ciclul universal , numit
ciclul materiei .
Însă odată cu ciclul
materiei în natură are loc
și transferul de energie la
Soare către organismele
vii .

Le propun spre vizionare Studiază tema din Lucrul în grup


O2 un video manual . Prezentarea Power
Apoi le propun timp de 5 Point
minute să studieze tema
din manual . Video

Explicăm tema cu ajutorul


prezentării .

O3
Descrieți necesitatea
ciclului materiei vii şi Activitatea în grup
moarte în natură. Numesc unele deşeuri
nedegradabile
Soarele,sursă universală cunoscute de ei.
de energie pe Terra
Definiți noțiunea de flux
al energiei Propun măsuri de
soluţionare .

Reflexia O6 Pe masă aveți niște flori Aleg fișele apoi , se Discuții


colorate , fiecare își alege grupează în grupe . Alcătuiesc schema
o culoare . Ați ales . fluxului de energie .
Acum cei cu cularea roșie
alesă trec la tablă și o să
ne demonstreze schema
fluxului de energie de la
un nivel trofic la altul . Studierea unui
fragment de text
Cei cu culori albastre.
Studiează fragmentul de
text pag 44 şi identifică
problema ominirii de
astăzi – deşeurile
nedegradabile.
Măsuri de soluţionare a
problemei date. Lucrul individual
rezolvarea testului la
Cei cu culoare galbenă calculator .
trec la calcultor și rezolvă
un test online . Lucrul în grup

Argumentarea frazei:
Materia şi energia sînt
indispensabile legate între
ele.
Extensia Ciotul de măr se
descompune în 5
săptămîni.
Ne pasă de mediul în care
trăim:
Şerveţelul de bumbac – 3
luni.
Ne pasă de mediul în care
trăim:

Guma de mestecat – 5 ani


Pungile de plastic– 450
ani
Conserva de pateu -100
ani
Paharele de plastic - 1
milion de ani . Notarea temei pentru
Opiniile , părerile , acasă în caiete şi
sugestiile pe baza agende.
informației despre
Tema pentru reciclarea acestor obiecte
acasă greu digerabile , aveți
pentru acasă .

S-ar putea să vă placă și