Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI

Aferenta contractului individual de munca nr. ______/____________


I. IDENTIFICAREA POSTULUI
1. Numele şi prenumele titularului: _______________
2. Denumirea postului: Muncitor Necalificat la Asamblarea, Montarea Pieselor
3. Poziţia în COR/Cod: 932906
5. Nivelul postului:
a. Conducere/conducere: -
b. Execuţie: Entry
6. Relaţii
a. Ierarhice (control, îndemânare)
 Se subordonează: Administratorului
 Are în subordine: nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu toate departamentele interne si externalizate ale unitatii
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Nu este cazul

II.DESCRIEREA POSTULUI
1. Scopul general al postului
Muncitorul Necalificat la Asamblarea, Montarea Pieselor se ocupă în principal cu lucrări simple de asamblare a
componentelor pentru obţinerea unei game variate de piese / componente.
2. Descrierea atribuţiilor postului
1. Asamblarea şi montarea pieselor;
Pregăteşte piesele/componentele necesare montării
 Pregătirea pieselor/componentelor în vederea montării este realizată respectând documentaţia tehnică şi procedurile
de lucru
 Piesele/componentele se pregătesc în vederea montării în conformitate cu tehnologia de execuţie şi succesiunea
operaţiilor;
 Piesele/componentele necesare montării sunt pregătite pentru montare şi printr-o verificare vizuală în scopul
identificării eventualelor defecte de conformitate;
 Piesele/componentele sunt distribuite la diferite posturi de muncă în vederea asamblării;
Montează piesele/componentele pe subansamble
 Piesele/ componentele sunt montate în conformitate cu documentaţia tehnologică, folosind proceduri specifice;
 Montarea pieselor/ componentelor se execută conform procesului tehnologic folosind scule/dispozitive specifice
operaţiilor prevăzute în fişa tehnologică;
 Piesele/componentele sunt montate respectând cerinţele de calitate impuse de normele şi procedurile de asigurare a
calităţii;
Verifică piesele/componentele realizate
 Verificarea pieselor / componentelor realizate este efectuată conform documentaţiei, prin control manual şi vizual,
respectând cerinţele de calitate prevăzute;
 Verificarea pieselor / componentelor realizate se face cu instrumente de măsură uzuale şi verificatoare specifice, avizate
metrologic;
 Verificarea pieselor / componentelor realizate este făcută prin efectuarea probelor finale de funcţionare;
 Piesele / componentele realizate sunt verificate în vederea identificării celor neconforme, conform procedurilor de
calitate;
 Piesele / componentele realizate sunt verificate prin efectuarea rodajelor;
Remediază neconformităţile
 Remedierea eventualelor neconformităţi constatate se realizează conform procedurilor de lucru;
 Remedierea neconformităţilor se execută în funcţie de tipul de lucrări efectuate şi caracteristicile tehnice urmărite;
 Remedierea neconformităţilor se face până la funcţionarea corectă a pieselor / componentelor cu încadrarea în
parametrii de funcţionare specifici/optimi;
2. Depozitarea pieselor / componentelor
Efectuează transportul de piese / componente între posturile de lucru
 Efectuarea transportului pieselor / componentelor între posturile de lucru se face după identificarea corespunzătoare a
acestora;
 Piesele / componentele se transportă în punctele de lucru respectând procedurile specifice referitoare la manipularea,
traseul şi securitatea în transport;
 Utilizarea echipamentelor de transport se efectuează funcţie de configuraţia pieselor, de dotarea atelierului şi a
procedurilor de lucru interne;
Transportă piesele / componentele în spaţiile special amenajate
 Transportul pieselor / componentelor în spaţii special amenajate se face în funcţie de configuraţia lor (dimensiuni,
gabarit, greutate);
 Transportul pieselor / componentelor în spaţii special amenajate se face prin aşezarea/ fixarea acestora conform
documentaţiei tehnice;
 Piesele / componentele se depozitează şi stochează conform programului de livrare;
3. Întreţinerea echipamentelor de lucru
Verifică starea SDV-urilor /utilajelor de bază
 Starea SDV-urilor/utilajelor de bază este verificată conform instrucţiunilor de lucru sau cu o anumită frecvenţă conform
procedurilor speciale;
 Verificarea stării SDV-rilor/utilajelor de bază se realizează utilizând machete de control, echipamente specifice, urmărind
parametrii funcţionali;
 Starea SDV-urilor/utilajelor de bază este verificată avându-se în vedere scurtarea timpului de staţionare prin remedierea
deficienţelor în timp util;
 SDV – urile care nu se pot remedia se repară / înlocuiesc;
Aplică procedurile de mentenanţă specific
 Procedurile de mentenanţă specifice sunt aplicate având în vedere menţinerea duratei de funcţionare a SDV-
urilor/utilajelor în procesul de fabricaţie;
 Procedurile de întreţinere sunt aplicate în condiţii de siguranţă, în funcţie de tipul echipamentului;
 Aplicarea procedurilor de mentenanţă se face în concordanţă cu cerinţele de calitate şi întreţinere impuse de
producător;
4. Organizarea locului de muncă
Identifică locul de muncă
 Particularităţile locului de muncă sunt identificate avându-se în vedere toate aspectele care scot în evidenţă modul de
desfăşurare a activităţilor şi de realizare al operaţiilor;
 Spaţiul de derulare al activităţilor este identificat respectând normele din domeniu, funcţie de tipul operaţiei efectuate
şi de metoda de lucru utilizată;
 Mărimea şi numărul posturilor de lucru sunt identificate în corelaţie cu metoda de lucru dată de prevederile
documentaţiei;
Identifică mijloacele de muncă necesare
 SDV-urile sunt identificate conform documentaţiei şi a fişelor cu planificarea reviziilor/ intervenţiilor actualizate;
 Utilajele şi echipamentele de lucru sunt identificate avându-se în vedere activităţile şi operaţiile ce trebuiesc effectuate
Efectuează curăţenia la sfârşitul programului de lucru
 Efectuarea curăţeniei la sfârşitul programului de lucru este realizată prin depozitarea ordonată a deşeurilor rezultate în
locuri special amenajate;
 Curăţenia este efectuată asigurându-se cadrul necesar pentru realizarea operaţiilor în condiţii de siguranţă şi igienă;
 Curăţenia este efectuată aplicând metodele adecvate în corelaţie cu starea frontului de lucru;
5. Comunicarea la locul de muncă
Primeşte şi transmite informaţii
 Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date pentru transmiterea şi primirea corectă şi rapidă a
informaţiilor;
 Transmiterea şi primirea informaţiilor este efectuată permanent cu respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale;
 Limbajul utilizat este specializat, specific locului de muncă pentru primirea şi transmiterea informaţiilor cu corectitudine
şi claritate;
 Modul de adresare utilizat este concis şi politicos;
 Formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea desfăşurată;
 Întrebările utilizate sunt pertinente şi logice pentru obţinerea de răspunsuri relevante;
Participă la discuţii în grup în vederea obţinerii soluţiilor optime
 Atribuţiile concrete sunt preluate în funcţie de normele interne şi indicaţiile şefului direct;
 Deciziile, dispoziţiile şi ordinele conducerii sunt interpretate corect şi precis;
 Sugestiile sunt comunicate sau redactate cu claritate, concizie, cu respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale;
 Participarea la discuţii în grup este efectuată prin sprijinirea şi respectarea opiniilor şi drepturilor celorlalţi colegi;
 Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil, printr-un proces agreat şi acceptat de toţi membrii grupului;
 Divergenţele apărute sunt comunicate deschis şefului direct pentru rezolvarea cu promptitudine a acestora în scopul
desfăşurării fluente a activităţii;
Diseminează informaţii
 Informaţiile de interes general sunt sintetizate cu rigurozitate, pentru a asigura un impact pozitiv asupra întregii echipe;
 Diseminarea informaţiilor către ceilalţi membri ai echipei se face cu operativitate;
 Informaţia diseminată este clar structurată şi sintetizată;
Alte atributii:
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele
respectării temeiului legal;
 Este interzisă obţinerea de avantaje/foloase necuvenite, nu primeşte bani sau alte foloase pentru exercitarea
atribuţiunilor de serviciu, nu foloseşte sub nici o formă calitatea pe care o deţine în cadrul organizaţiei pentru rezolvarea
unei probleme personale sau pentru obţinerea unor privilegii personale
 Se supune examenelor medicale obligatorii, periodice, la angajare sau la reîncadrarea în activitate, organizate de către
angajator în colaborare cu Cabinetul de Medicina Muncii iar refuzul participării la aceste controale medicale reprezintă
abatere disciplinară şi se sancţionează conform Codului Muncii;
 In cazul recomandării concediului medical de către medic, anunţă telefonic şeful direct, cel mult a doua zi de la data la
care a intervenit starea de boală şi trimite şefului direct certificatul medical, până cel târziu la data de 30 ale lunii (după
caz);
 Are o ţinută decentă, prezintă un comportament profesional şi poartă legitimaţia de serviciu în timpul zilei de lucru;
 Nu angajează discuţii cu colegii sau alţi angajaţi ai unitatii referitoare la condiţiile de salarizare şi a altor informaţii;
 Nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea şeful direct, respectă programul de muncă, graficul individual de lucru
stabilit în cadrul programului de funcţionare a societăţii şi regulile stabilite pentru accesul în incintă, intrarea şi ieşirea
din unitate şi de la locul de muncă;
 In afara organizaţiei nu are voie nici măcar indirect să facă publice evenimente, proceduri de lucru, detalii tehnice sau să
discute competenţa, salarizarea, contractele de muncă sau contractele comerciale ale angajatorului sau actele încheiate
cu angajatorul;
 Respectă confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor ce îi sunt transmise de angajator, la care are acces
în virtutea desfăşurării activităţii sale, despre proiectele acestuia precum şi orice alte date a căror divulgare ar produce
prejudicii materiale şi/sau morale acestuia;
 Are obligaţia să se prezinte la serviciu odihnit, fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe / produse
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare şi nu le consumă în timpul programului de lucru sau în incinta
societăţii;
 Este interzis fumatul in spaţiile închise de la locul de muncă. Conform legii 15/2016, art. 2 lit „ m ” prin spaţiu public
închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori
de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de
natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent si lit „n” prin spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege
orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura
acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
3. Descrierea responsabilităţilor postului
a. Privind relaţiile interpersonale/comunicare
 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate departamentele din firmă cu care colaborează precum şi
cu clienţii;
 Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile cu alte
departamente.
b. Faţă de echipamentul din dotare
 Respectă procedurile interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii din dotarea unitatii;
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului
cu care îşi desfăşoară activitatea.
c. În raport cu obiectivele postului
 Se preocupă în permanenţă de creşterea gradului propriu de profesionalism şi asigură un standard ridicat de
profesionalism în realizarea activităţilor departamentului;
 Raspunde disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale
societatii.
 Răspunde de confidenţialitatea datelor referitoare la cifra de vânzări, profit, studiul concurenţei etc cu care intra in
contact in mod accidental sau ca urmare a activitatii proprii.
d. Privind securitatea şi sănătatea muncii, apararea impotriva incendiilor
OBLIGATII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca eventualele defectiuni constatate la echipamentele de lucru;
 sa nu paraseasca locul de munca fara aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune in pericol viata sau integritatea fizica;
 sa respecte instructiunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de munca;
 sa mentina curatenia la locul de munca;
 sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice în incinta societatii;
 sa nu fumeze decât în locurile special amenajate;
 sa respecte disciplina la locul de munca;
 sa acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de munca;
 sa înstiinteze imediat conducatorului locurilor de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe
starea de fapt a evenimentului, decât numai daca aceasta se impune, pentru a limita efectele produse de eveniment;
 sa-si însuseasca masurile de sanatate si securitate in munca;
 la terminarea programului de lucru sa faca ordine si curatenie la locul de munca.
OBLIGATII PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR
 sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator;
 sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator;
 sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva
incendiilor;
 sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
 sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de
incendiu;
 sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea
incendiilor.
e. Privind regulamentele/procedurile de lucru
 Respectă Regulamentul Intern
 Respectă toate procedurile şi instrucţiunile de lucru în activitatea pe care o desfăşoară.
4. Condiţiile postului de lucru
a. Programul de lucru: __ ore/zi; ___ ore/saptamana.
b. Condiţiile materiale
 Ambientale: Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
 Deplasări: Deplasări reduse
c. Condiţii de formare profesională: Participă la diverse traininguri, etc.
5. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi : nu este cazul
6. Evaluarea activităţii:
 obiective de performanţă individuală:
- modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor din prezenta Fişă a postului;
- modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente.
 criterii de evaluare a realizării acestora (se notează cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine):
- rezultatele obţinute:
o cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate;
o nivelul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite;
o eficienta lucrărilor şi sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse;
- adaptarea la complexitatea muncii:
o adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi (creativitate);
o analiza şi sinteza riscurilor, influenţelor, efectelor şi consecinţelor evaluate;
o evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină (repetitive);
- asumarea responsabilităţii:
o intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor;
o evaluarea nivelului riscului decizional;
- capacitatea relaţională şi disciplina muncii:
o capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice;
o adaptabilitatea la situaţii neprevăzute.
 persoana care realizează evaluarea performanţelor individuale: şeful ierarhic sau persoana desemnată de angajator în
acest sens;
 modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator, în baza rezultatelor obţinute ca urmare a
desfăşurării activităţii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator;
 perioada de evaluare a performanţelor: anual.

III. SPECIFICAŢIILE POSTULUI


1. Nivelul de studii
Studii medii
2. Competenţele postului (pachet de competenţe)
 Competenţe în luare deciziilor şi asumarea responsabilităţilor
 Gândire şi capacitate de analiză şi sinteză
 Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele
 Spirit de ordine şi disciplină
 Uşurinţă în comunicare
 Capacitatea de a lucra în echipă
 Corectitudine şi loialitate faţă de firmă, flexibilitate
 Rezistenţă la efort şi stres
 Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual

Sancţiuni:
 nerespectarea responsabilităţilor şi atribuţiilor postului, a cerinţelor de etică, precum şi a legislaţie privind protecţia şi
securitatea muncii, se penalizează prin avertisment şi sancţiuni conform Codului Muncii;
 răspunde material şi disciplinar pentru exactitatea informaţiilor cuprinse în documentele întocmite şi/sau în ceea ce
priveşte execuţia corectă a sarcinilor postului;
 încălcarea procedurilor de funcţionare a echipamentelor utilizate în procesul de muncă aflate în proprietatea
angajatorului, atrage după sine atrage avertisment şi sancţiuni conform Codului Muncii, de asemenea şi plata de daune
în raport cu prejudiciile aduse.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar,


Data, Numele şi semnătura titularului postului,
__________ ____________

A P ROBA T
Administrator
_______________