Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN BRAȘOV

ANUNȚ CORECTARE DATE

 Candidații înscriși la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor din


data de 29 iulie 2020, au obligația de a verifica toate datele personale de înscriere și
de a solicita, dacă este cazul, corectarea acestora prin transmiterea unei Solicitări de
corectare a datelor, până cel târziu în data de 22 iulie 2020, ora 15.00 la adresa de
email dedicată: titularizare@isjbrasov.ro.
 Anexăm prezentului anunț, model de solicitare.
Model
SOLICITARE

Subsemnatul(a)..........................................................................................................
..................................................................................................................................,
identificat cu BI/CI .........serie.....................număr.....................................eliberat de
..................................................................... la data de.................................................,
prin prezenta menționez următoarele:
 m-am înscris la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor
vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, din data de 29 iulie 2020,
pentru disciplina de concurs:
….............................................................................................................................
…...................................................................................................................;
 am verificat lista publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brașov,
conținând fișele candidaților înscriși la Concursul național de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu datele
personale înregistrate în sistemul informatic – aplicația TITULARIZARE 2020;
și am identificat în fișa personală (nr. fișă):…………

a. Următoarele erori: .......................................................................................................


 ...................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
b. Date care nu apar în fișa personală:
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
c. Atașez prezentei solicitări, următoarele documente:
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ……………………………………………………………………………

Nume și prenume candidat

Data Semnătura