Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul ,,Administrarea Afacerilor’’

Referat
La disciplina Managementul Corporativ

,, Procedurile necesare pentru înfiinţarea


societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova’’

Popov Alexandru
BA1803

Chişinău, 2020
1
Cuprins:

1. Noţiunea de societate pe acţiuni.............................................................................................3

2. Procedurile necesare pentru înfiinţarea societăţilor pe acţiuni în RM..............................4

3. Etapele pentru înființarea unei societăți pe acțiuni.............................................................5

Bibliografie...............................................................................................................8

2
1. Noţiunea de societate pe acţiuni

Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este divizat în acţiuni şi
ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.

Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile societăţii. Ei suportă, în limitele participaţiunii lor la


capitalul social, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii. Acţionarul care nu a vărsat în
termen aportul subscris răspunde subsidiar pentru obligaţiile societăţii, în limita părţii nevărsate.
Societatea pe acţiuni are denumire deplină şi poate avea denumire prescurtată. în denumirea deplină
şi prescurtată trebuie să se includă sintagma în limba de stat “societate pe acţiuni” sau abrevierea
“S.A.”.

Societatea este obligată să dezvăluie public informaţia, în conformitate cu legislaţia în


vigoare, în cazul în care corespunde unuia din următoarele criterii:
1. are capital social în mărime de cel puţin 500 000 lei şi un număr de 50 şi mai mulţi acţionari,
împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal;
2. valorile mobiliare ale societăţii sînt înscrise la cota bursei de valori (listing);
3. este bancă comercială, companie de asigurare, fond de investiţii, fond nestatal de pensii,
societate pe acţiuni supusă privatizării sau societate pe acţiuni care a plasat public valori
mobiliare în perioada de circulaţie a acestora.

3
2. Procedurile necesare pentru înfiinţarea societăţilor pe acţiuni în RM

Fondatori ai societăţii pot fi persoane fizice capabile şi persoane juridice din Republica
Moldova, din alte state, apatrizi, precum şi state străine şi organizaţii internaţionale. În calitate de
fondatori ai societăţilor, în numele Republicii Moldova sau al unităţilor administrativ-teritoriale,
apar autorităţile publice determinate de legislaţie. Întreprinderile de stat şi municipale sînt în drept să
fondeze societăţi în temeiul autorizaţiilor autorităţilor publice.

Numărul fondatorilor societăţii pe acţiuni nu este limitat. Societatea poate fi înfiinţată de un


singur fondator (alcătuită dintr-un singur acţionar) numai în cazul în care fondatorul (acţionarul) nu
este o altă societate comercială alcătuită dintr-o singură persoană. Fondatorii sînt în drept să
săvîrşească numai acţiuni ce ţin de înfiinţarea societăţii şi numai în limitele stabilite de contractul de
societate. Fondatorii societăţii nu pot beneficia de drepturi suplimentare dacă aceste drepturi nu sînt
date de acţiunile societăţii deţinute de fondatori.

Fondatorii societăţii răspund solidar pentru obligaţiile lor:


a) legate de înfiinţarea societăţii, inclusiv în cazul măririi de către ei a valorii aporturilor nebăneşti la
capitalul social al societăţii;
b) apărute în cazul săvîrşirii de către ei a unor acţiuni în numele societăţii după ce s-a considerat că
fondarea societăţii nu a avut loc.

Societatea răspunde pentru obligaţiile fondatorilor legate de înfiinţarea ei numai în cazul în


care adunarea generală a acţionarilor aprobă ulterior acţiunile săvîrşite de aceştia.

Documente de constituire ale societăţii sînt contractul de societate (declaraţia de constituire a


societăţii) şi statutul societăţii. Contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) are
prioritate faţă de statutul societăţii pînă la înregistrarea ei de stat. Efectul contractului de societate
(declaraţiei de constituire a societăţii) încetează după înregistrarea de stat a societăţii şi executarea
de către fondatori a tuturor obligaţiilor lor.

4
3. Etapele pentru înființarea unei societăți pe acțiuni

I.  Desemnarea deținătorilor de acțiuni (acționarii)


Pentru demararea procedurii de fondare a companiei se prezintă actele de identitate  în
original ale:
1. Fondatorilor;
2. Administratorilor;

Fondatorii companiei convin asupra deciziei privind:


 Denumirea societății ( 3 variante privind denumirea companiei (una generală și altele două
pentru substituire în cazul în care denumirea generală este deja utilizată).
 Capitalul social care urmează a fi depus la momentul constituirii societății.
 Adresa juridică sau găzduirea sediului legal, pentru oferte și detalii privitor la închirierea
unui oficiu virtual accesați
 Alte condiții speciale menționate în statut (per exemplu: cum vor avea loc tranzacțiile de
acțiuni sau privitor la luarea deciziilor la AGA)

 II.  Înregistrarea Societății pe Acțiuni


Perfectarea contractul de constituire în baza actelor de identitate, statutul societății pe acțiuni
pentru a fi aplicat la instituția CÎS.
Depunerea cererii de înregistrare pentru fondarea societății pe acțiuni.
Echipa Virtual Office înființează compania în termeni de 3 zile, sau în regim de urgență în
decurs de 4 ore.

În baza invitației emise de către CÎS, este nevoie de prezența fizică a administratorului și a
fondatorilor la registratorului camerei de înregistrare, pentru semnarea contractului de constituire,
preluarea documentelor de fondare în original și stampila umedă.
Informativ: Pentru toate   actele de fondare este nevoie de întocmit o copie suplimentară
legalizată notarial pentru păstrarea documentelor originale în safeu. Instituțiile  a căror proceduri
necesită prezentarea actelor în original, se vor prezenta copiile legalizate notarial (de altfel, este
nevoie de efectuarea unei copie a documentului legalizat notarial pentru prezentarea la CNPF)
pentru mai multe detalii accesați.
5
Informativ: Societatea pe acțiuni este responsabilă și poartă răspundere pentru  obținerea
autorizațiilor, licențierilor necesare pentru desfășurarea activității  economice, înregistrarea   la
instituțiile de stat conform legii (Biroul Național de Statistică, CNAS, CNAM , FISC).
Informația despre înregistrarea oficială a societății pe acțiuni și atribuirea codului fiscal se transmite
în decurs de 24 ore către Inspectoratul Fiscal de Stat despre compania nou fondată, date livrate de
către CÎS.

III.        Deschiderea contului bancar


Deschiderea contului bancar este posibilă la oricare din reprezentanțele băncilor comerciale
licențiate în RM.
Depunerea cererii pentru deschiderea contului bancar trebuie aplicată de către administrator,
prezentând în original documentele de fondare a societății și actele de identitate ale acționarilor.
Cererea se procesează în decurs de 3 zile lucrătoare în funcție de termenul de luare la
evidență a contului de către Inspectoratul Fiscal de Stat.

IV. Contractarea unui registrator independent.


Ulterior, unul din registratorii independenți  urmează să monitorizeze  registrul privind lista
acționarilor mai multe pentru încheierea contractului  cu privire la evidența listei acționarilor pentru
prezentarea la CNPF.

V. Înregistrarea valorilor mobiliare la Comisia Națională a Pieței Financiare.


După activarea contului bancar, acționarii depun capitalul statutar bănesc în contul societății
și solicită certificatele confirmative de la bancă, în certificate se menționează acționarul și suma
capitalului depus (acest certificate este necesar pentru CNPF).
Conform legii societăților pe acțiuni , stipulează legea privind piața de capital și
instrucțiunile  privind modul de înregistrarea de stat a valorilor mobiliare.
În decurs de 15 zile din momentul înregistrării de stat  a societății, administratorul urmează să
depună cererea având anexate documentele menționate în articolul nr.38 din legea privind societățile
pe acțiuni. 
După examinarea documentelor de către Comisia Naționala ale actelor prezentate de
administrator, dacă nu sunt constatate abateri de la legislație, se emite hotărârea privind înregistrarea
de stat a valorilor mobiliare plasate la înființarea societății cu atribuirea numărului înregistrării de
stat a acțiunilor.

6
Odată cu  obținerea certificatul privind înregistrarea de stat a acțiunilor sale de către acționari se
depune o copie cu lista sub scriitorilor și a certificatului CNPF la registrul privat unde a fost semnat
contractul privind formarea listei acționarilor și eliberarea confirmării cu privire la lista acționarilor
înregistrați.
Astfel, societate pe acțiuni este fondată deplin și urmează să prezinte rapoartele necesare
conform legislației în vigoare.

7
Bibliografie
1. https://www.legis.md
2. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=75DC9789:D2483443
3. https://www.virtualoffice.md/ro/article/fondarea-societatii-pe-actiuni

S-ar putea să vă placă și