Sunteți pe pagina 1din 83

Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

INTRODUCERE:

Prezenta lucrare ,,  Managementul financiar în asigurări, cu studiu de caz la SC Allianz


Țiriac Asigurări SA” își propune să analizeze …………………………… în cadrul firmei la
SC Allianz Țiriac Asigurări SA., fiind structurată în trei capitole.
Astfel, lucrarea este structurată în trei capitole, fiecare abordând subiecte de relevanţă
pentru titlul temei.
Primul capitol „…………….” are ca obiect de analiză ….
Al doilea capitol intitulat „…..” relatează ….
Ultimul capitol așa cum am precizat deja face referire la titlul lucrării și anume
„…………………i”. ………………..
Lucrarea este realizată având la bază surse bibliografice ale autorilor din domeniu
precum și legislația actualizată la zi.

1
Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

CAPITOLUL I
PIAȚA ASIGURĂRILOR

1.1.Caracterul pieţei asigurărilor

O piață poate fi descrisă printr-un set de aranjamente prin care cumpărătorii și vânzătorii
iau contact pentru a schimba bunuri sau servicii. 1Din această perspectivă, putem defini piața
asigurărilor ca un ansamblu de relații care se stabilesc între cererea de asigurare și oferta de
asigurare; cu alte cuvinte, piața asigurărilor este cadrul în care se desfășoară
operațiunile/tranzacțiile de asigurare pe baze contractuale, în virtutea reglementărilor legale.
Cererea de asigurare provine de la persoanele fizice și juridice expuse unor riscuri
asigurabile, ea oferind o imagine asupra dimensiunilor pieței. Cererea de asigurare se
materializează în contracte de asigurare, după confruntarea ei cu oferta.
Oferta de asigurare vine din partea unor societăţilor/organizații specializate,
autorizate să funcţioneze în acest domeniu şi capabile, din punct de vedere financiar, să
desfăşoare o astfel de activitate. Astfel, pe piața asigurărilor se pot întâlni mai multe categorii de
„actori" 2.
Societăţile comerciale pe acţiuni şi cu răspundere limitată, care îşi desfăşoară activitatea
conform legii şi urmăresc realizarea de profit şi care sunt obligate să respecte legislaţia în
vigoare cu privire la mărimea capitalului social minim subscris şi vărsat, mărimea obligaţiilor
pe care şi le pot asuma, rezervele de prime şi/sau daune pe care trebuie să şi le constituie.
Companiile mutuale de asigurări sunt o formă specială de afacere care oferă servicii de
asigurare. Acestea pot acoperi toate tipurile de proprietăţi şi riscuri şi pot fi active pe piaţa
asigurărilor de sănătate sau pot oferi scheme de pensii private (în principal, prin poliţe de
asigurări de viaţă). Companiile mutuale de asigurări sunt răspândite în majoritatea statelor
europene şi sunt în concurenţă cu alte tipuri de operatori economici comerciali privaţi.
Sindicatele Lloyd's, care nu reprezintă o societate de asigurări, ci se comportă ca o
piaţă. Toate asigurările sunt subscrise în numele său de către anumiţi membri, fiind garantate cu

1
Titel Negru, Note de curs, https://ush.blackboard.com
2
Constantinescu Dan Anghel, Dobrin Marinică, Introducere în asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998, p.28
2
Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

întreaga avere personală a acestora. Iniţial această piaţă a fost destinată asigurărilor maritime,
dar spre sfârşitul sec. al-XIX-lea, Companiile mutuale de asigurări sunt o formă specială de
afacere care oferă servicii de asigurare. Acestea pot acoperi toate tipurile de proprietăţi şi riscuri
şi pot fi active pe piaţa asigurărilor de sănătate sau pot oferi scheme de pensii private (în
principal, prin poliţe de asigurări de viaţă). Companiile mutuale de asigurări sunt răspândite în
majoritatea statelor europene şi sunt în concurenţă cu alte tipuri de operatori economici
comerciali privaţi. 3
Sindicatele Lloyd's, care nu reprezintă o societate de asigurări, ci se comportă ca o
piaţă. Toate asigurările sunt subscrise în numele său de către anumiţi membri, fiind garantate cu
întreaga avere personală a acestora. Iniţial această piaţă a fost destinată asigurărilor maritime,
dar spre sfârşitul sec. al-XIX-lea, a început şi subscrierea riscurilor non-maritime (Ciurel
Violeta, Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici interna ionale, Editura All Beck,
Bucureşti, 20170). Piaţa reasigurărilor reprezintă o mare parte a pieţei Lloyd's, existând un
sindicat specializat în astfel de tranzacţii (Syndicate Reinsurance). Societatea şi-a creat un
fond special alcătuit din veniturile din prime ale fiecărui membru, pentru a asigura securitate
fiecărei poliţe subscrise pe piaţa Lloyd's şi astfel societatea nu a fost pusă niciodată în situaţia de
a nu putea plăti. Nici un contract de pe piaţă nu se poate încheia direct între părţi, ci numai prin
intermediul brokerilor Lloyd's. Activitatea pieţei Lloyd's rămâne un etalon pentru toate pieţele de
asigurări şi reasigurări, prin continua perfecţionare a reasigurării pe care a inventat-o" excedent
de daună" dar şi prin publicaţiile periodice care oferă informaţii precise şi la zi în cele mai diverse
domenii de interes pentru celelalte pieţe de asigurări şi reasigurări.
Bursele de asigurări sunt bursele ce apar ca adevărate pieţe. Fiecare asigurare sau
reasigurare achiziţionată la bursă este subscrisă de către membrii acesteia, care pot fi indivizi,
asociaţii sau corporaţii 4.
Poolurile şi asociaţiile sunt constituite din câţiva asigurători independenţi, care
cooperează pentru a asigura riscuri pe care membrii nu sunt dispuşi să le acopere singuri7.
Poolurile pot funcţiona ca sindicat, sau prin intermediul reasigurării. Când funcţionează ca
sindicat, el poate emite o poliţă mixtă, care include toţi membrii poolului şi specifică partea din
asigurare pentru care este responsabil fiecare membru, astfel asiguratul are o relaţie
contractuală cu fiecare membru al poolului. Când funcţionează pe baza reasigurării, un membru
al poolului emite poliţa, iar ceilalţi membri reasigură o anumită parte din riscul asigurat, astfel
3
Mihaela Tudor, Asigurari pentru agentii economici, Bucuresti : Tribuna Economica , 2002, 32
4
Ciurel Violeta, Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici interna ionale, Editura All Beck, Bucureşti,
2000, p. 45
3
Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

asiguratul are o relaţie contractuală numai cu societatea care a emis poliţa.


Intermediarii în asigurări au un rol important pe piața asigurărilor, ei mijlocind
confruntarea cererii de asigurare cu oferta de asigurare; intermediarii în asigurări pot activa ca
fie ca agenți de asigurare (și alte categorii asimilate, respectiv subagenți, agenți de asigurare
subordonați, în funcție de prevederile legislative în vigoare), fie ca brokeri de asigurare
(respectiv asistenți în brokeraj). Agenții de asigurare reprezintă interesele companiei de
asigurări, oferă consultanță și promovează oferta acesteia, în timp ce brokerii de asigurare
intermediază/negociază contracte de asigurare în numele clienților lor, respectiv al persoanelor
fizice/juridice care doresc să încheie asigurări.5

1.2.Analiza pieței asigurărilor

Piaţa asigurărilor poate fi analizată din următoarele perspective: dimensiunea, cadrul


organizational și concurenţa.
Dimensiunea pieţei este determinată de mărimea cererii de asigurare. Această cerere
de asigurare este influenţată de puterea economică a persoanelor fizice şi juridice asigurabile
şi de convingerea acestora faţă de utilitatea asigurării prin organizaţii specializat6e.
Dimensiunea pieţei se poate evalua prin indicatori precum:
- numărul contractelor încheiate într-o anumită perioadă;
- valoarea anuală a primelor de asigurare;
- cuantumul sumelor asigurate într-o anumită perioadă;
- valoarea totală a angajamentelor asumate de asigurator la un moment dat.
Nivelul de dezvoltare al pieţei asigurărilor poate fi reflectat, de asemenea, de numărul
societăţilor de profil existente, de gradul de concentrare a ofertei (respectiv de cota de piaţă
deţinută de companiile lider), de nivelul de capitalizare al ofertanţilor, de valoarea despăgubirilor
acordate, de gradul de cuprindere în asigurare (ponderea persoanelor sau bunurilor asigurate, în
total persoane sau bunuri asigurabile) etc.
O imagine mai clară asupra pieţei se poate obţine în urma analizei rezultatelor fiecărei
companii de asigurări. Determinarea numărului de companii profitabile, a rentabilităţii şi
solvabilităţii acestora sunt deosebit de utile întrucât indică în ce fază a ciclului economic se află
piaţa de profil, sugerând astfel strategiile oportune atât pentru asigurători, cât şi pentru
5
Băiescu Alin (2011), Asigurările de viaţă şi dezvoltarea societăţii – factori, mecanisme, efecte. Cluj-Napoca:
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, p. 48
6
Titel Negru, Note de curs, https://ush.blackboard.com
4
Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

autorităţile de supraveghere.
În afara acestor indicatori, pot fi determinaţi şi alţii, care surprind impactul asigurărilor
asupra vieţii economico-sociale a unei ţări, cum ar fi7:
- gradul de penetrare al asigurărilor (aportul sectorului asigurărilor la crearea PIB);
- densitatea asigurărilor (sumele cheltuite cu asigurările pe cap de locuitor ;
- eficiența în folosirea capitalului și a forţei de muncă;
-ponderea pe piaţa capitalului de împrumut etc.

Cadrul organizatoric al pieţei


Ofertanţii sunt, de regulă, societăţi comerciale de asigurare-reasigurare sau banc-
assurance, organizaţii de asigurare de tip mutual, asociaţii de asigurare.
Societăţile de asigurare, potrivit legislaţiilor din fiecare ţară, pot avea capital de stat,
privat sau mixt şi pot funcţiona ca societăţi pe acţiuni sau SRL.
Organizaţiile de asigurare de tip mutual funcţionează pe principiul mutualităţii
conform statutelor efectuând operaţii de întrajutorare pentru membrii lor şi neavând ca scop
obţinerea de profit. Ca asiguraţi, membrii organizaţiilor mutuale contribuie la constituirea
fondului comun de asigurare cu o contribuţie stabilită, din aceste fonduri fiind acordate
indemnizaţiile.8
Asociaţiile de asigurare sau tontine sunt constituite de un grup de persoane fizice
pentru o perioadă de timp determinată de 10-20 ani, membrii acestei organizaţii aducând o
cotizaţie anuală la fondul comun, cotizaţie care este variabilă în funcţie de vârstă. Aceste
organizaţii sunt constituite după caz pentru supravieţuire sau pentru deces, iar la sfârşitul
perioadei suma rezultată din cotizaţiile capitalizate, se împarte între supravieţuitori sau urmaşi.

Concurența
Piaţa asigurărilor este „segmentată" în ceea ce privește oferta, în funcţie de tipul de
asigurare practicat, iar concurenţa perfectă se manifestă numai între societăţile de asigurare cu
portofoliul de asigurare omogen sub aspect structural.
Oferta de asigurare este variată, acoperind o gamă largă de riscuri; în practica internațională
oferta de asigurare include asigurări de viață și asigurări generale (non-viață). În România,
7
Ciurel Violeta, Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici interna ionale, Editura All Beck, Bucureşti,
2000, p. 52
8
Titel Negru, Asigurări şi Reasigurări Moderne, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2009., p. 55

5
Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

legislația care reglementează funcționarea societăţilor de asigurare şi supravegherea


asigurărilor, grupează de asemenea activitatea de asigurări în asigurări de viaţă și asigurări
generale, împărţire care ţine seama de trăsăturile riscurilor asigurate pentru cele două grupe
mari de asigurări Pe piaţa asigurărilor, ca pe orice piață, concurenţa este coordonata esenţială;
din acest punct de vedere se poate vorbi și în cazul pieței asigurărilor despre concurenţă
perfectă şi concurenţă imperfectă.9

1.Piaţa cu concurenţă perfectă este caracterizată prin (Băiescu Alin (2011), Asigurările de
viaţă şi dezvoltarea societăţii – factori, mecanisme, efecte. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă.):
-Atomizarea pieţei care se realizează atunci când piaţa reuneşte un număr mare de ofertanţi
şi de solicitanţi.
-Libertatea de intrare-ieşire a participanţilor pe şi de pe piaţă; cu alte cuvinte, piaţa este
locul unde poate să vină oricine doreşte să vândă sau să cumpere ceva şi să rămână acolo atâta
timp cât are interes să o facă şi la fel se petrec lucrurile şi pe piaţa asigurărilor.
-Descentralizarea deciziilor unde fiecare organizaţie de asigurare ia decizii în limitele
capacităţii sale financiare dar trebuie să ţină seama şi de prevederile legale în materie, pentru a
nu-şi prejudicia nici interesele proprii nici pe cele ale terţilor.
-Transparenţa pieţei are loc atunci când persoanele fizice nefamiliarizate cu problemele
asigurărilor, nu realizează avantajele pe care i le poate oferi un contract de asigurare, deoarece
pentru convingerea unui solicitant despre utilitatea şi oportunitatea contractării unei asigurări este
necesară adresarea la un agent de asigurare, aşadar piaţa asigurărilor este aproape opacă pentru
cei neavizaţi.
-Omogenitatea produsului de asigurare apare atât pe piaţa asigurărilor ca şi pe celelalte pieţe,
prin comercializarea unei palete largi de produse, constând în asigurări împotriva diferitelor
riscuri, dar cu excepţia câtorva produse, printre care asigurarea autovehiculelor şi asigurarea
locuinţelor, celelalte fiind lipsite de omogenitate.
Despre piaţa cu concurenţă imperfectă discutăm atunci când cel puţin una din trăsăturile
prezentate mai sus, nu caracterizează acea piaţă. De aceea se consideră că piaţa asigurărilor de
persoane, de bunuri, de răspundere civilă este o piaţă impură, imperfectă.

9
Galiceanu Ion, Economia asigurărilor, Editura Universitaria, Craiova, 2007, p. 65
6
Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.403/20174 (în octombrie 20174) care a modificat şi
completat Legea nr.32/20170 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu
modificările şi completările ulterioare, clasificaţia asigurărilor de viaţă şi a asigurărilor
generale a fost aliniată pe deplin la directivele europene în domeniu. În consecinţă, în cursul
anului 2017, societăţile de asigurare şi-au reîncadrat produsele de asigurare conform noii
clasificaţii, proces care a influenţat ritmurile anuale de creştere înregistrate în 2017 la anumite
clase de asigurare.
Pe fondul consolidării pieţei de capital, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a decis
în 2017 să includă printre activele lichide, luate în calculul coeficientului de lichiditate a
societăţilor de asigurare, valorile mobiliare tranzacţionate pe pieţele reglementate, precum şi
titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii, aflate în portofoliul asigurătorilor.

Conform datelor centralizate, la data de 31.12.2017, un număr de 603 brokeri de asigurare


și/sau reasigurare dețineau autorizație de funcționare, dintre aceștia un număr de 428 brokeri au transmis
raportări până la data prezentei analize.
Conform evidentelor A.S.F., un număr de 97 brokeri au activitatea suspendată/interzisă
temporar (până la data de 31.12.2017), iar 51 brokeri au autorizația retrasă.

Gradul de penetrare al asigurărilor și densitatea asigurărilor

Evoluția gradului de penetrare al asigurărilor (raportul între produsul intern brut (PIB) și primele brute
subscrise (PBS) în perioada 2011-2017:

7
Managementul financiar în asigură ri, cu studiu de caz la SC Allianz Ț iriac Asigură ri SA

Tabelul 1 Evoluția gradului de penetrare al asigurărilor


PBS Ro (mil.
Perioada lei) PIB (mil. lei) Grad de penetrare a asigurărilor în PIB (%)
7.822,3
2011 565.097,2 1,38
2017
8.256,9
8.122,5 595.367,3 1,39
2015
2016 8.085,7 637.456,0 1,27
2017* 8.750,9 667.577,4 1,21
708.100,0 1,24
*) Estimare PIB conform Prognozei de iarna 2016 a Comisiei Nationale de Prognoza.

Evoluţia densităţii asigurărilor (raportul între volumul primelor brute subscrise şi numărul total de
locuitori) în perioada 2011 - 2017 a fost următoarea:
Tabelul 2 Evoluţia densităţii asigurărilor
Anul PBS (mil. lei) Populația*) (mil. loc.) Densitatea asigurărilor (lei/loc)
2011 7.822,3 20,15 388,25
2017 8.256,9 20,06 411,61
2015
8.122,5 19,99 406,41
2016
2017** 8.085,7 19,91 406,05
8.750,9 19,87 440,41

8
BROKERI DE ASIGURARE ȘI/SAU REASIGURARE

Activitatea de intermediere în asigurări

La sfârșitul anului 2017, primele intermediate de brokerii de asigurare au fost în cuantum de


5.205.134.153 lei. Față de perioada similară a anului 2016 s-a înregistrat o creștere cu 14,31% a
primelor intermediate pentru ambele categorii de asigurări.
• Primele intermediate pentru asigurările generale au fost în cuantum de 5.076.101.596 lei (cu
14,32% mai mult decât în perioada anterioară) iar gradul de intermediere a fost de 73,17%;
• Primele intermediate pentru asigurările de viață, în cuantum de 129.032.557 cu 13,89% mai
mult decât în perioada anterioară) iar gradul de intermediere a fost de 7,11%.

Tabelul 40 Evoluția activității de intermediere între anii 2011-2017


Prime intermediate (lei) Prime brute subscrise (lei) Grad de intermediere (%)
Perioada
Total AG AV Total AG AV Total AG
AV
31.12.2011 3.115.073.506 3.034.249.425 80.824.080 7.822.309.952 6.083.943.098 1.738.366.854 39,82% 49,87% 4,
65% 31.12.2017 3.603.711.982 3.506.100.616
97.611.366 8.256.914.950 6.454.395.818 1.802.519.132 43,64% 54,32% 5,
42% 31.12.2015 3.928.510.997 3.830.266.198
98.244.799 8.122.446.891 6.488.150.452 1.634.296.439 48,37% 59,03% 6,
01%
31.12.2016 4.553.370.570 4.440.078.309 113.292.261 8.085.676.884 6.448.556.518 1.637.120.366 56,31% 68,85% 6,
92% 31.12.2017 5.205.134.153 5.076.101.596 129.032.557 8.750.879.938 6.937.006.642 1.813.873.296 59,48% 73,17%
7,
11%

Analizând structura primelor intermediate de brokerii de asigurare pe clase de asigurări


generale se constată că, la sfârșitul anului 2017, o pondere semnificativă în totalul primelor
intermediate pentru asigurări generale o dețin următoarele clase, cuantumul de 4.331.959.716 lei fiind
distribuit astfel:
1. clasa X. Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) reprezintă
53,71% (2.726.257.975 lei);
2. clasa III. Asigurări de mijloace de transport terestru (Casco) reprezintă 23,30% (1.182.966.810
lei); 3. clasa VIII. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale reprezintă 8,33% (422.734.931 lei).
Celelalte clase de asigurări generale au deținut o pondere de 14,66% (744.141.880 lei) din total
prime intermediate asigurări generale.

9
De la începuturile activității de asigurare numărul societăților a fost relativ constant în
perioada interbelică, redus la minim în perioada economiei centralizate și planificate și apoi
după anul 1990 se observă o dezvoltare accelerată până în anul 20170.
Caracteristica dominantă a pieței în momentul apariției Legii nr. 32/03 aprilie 20170
privind societățile de asigurare și reasigurare, era subcapitalizarea unui număr semnificativ
din companiile active. În aceste condiții, se anticipa în cadrul pieței că, odată cu noua
legislație a asigurărilor, o parte din acestea vor dispărea, iar o parte vor accepta, pentru a
supraviețui, fuziunea cu companii puternice interne sau internaționale. Așteptările au fost
confirmate, dacă analizăm numărul de societăți de asigurare existent la sfârșitul anului 20171,
comparativ cu anul precedent, observăm o restrângere cu circa 33%, adică de la 73 la 47. Cu
toate acestea, reducerea numărului de asigurători nu s-a reflectat în volumul de activitate,
explicația constând în faptul că, pe de o parte, firmele care au dispărut de pe piață erau
înregistrate formal, fără a desfășura activitate, fie au fuzionat cu companii care au îndeplinit
noile criterii de autorizare.
Același efect, dar mult diminuat, s-a înregistrat și în anul 20173 ca urmare a Ordinului
Președintelui CSA nr. 6/20172 de punere în aplicare a Normelor privind limita minimă a
capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsată al asigurătorilor. Acest
proces de creștere a nivelului minim al capitalului social al societăților de asigurări a continuat și
în anii următori, determinând concentrarea pieței și, implicit reducerea numărului societăților de
asigurare autorizate la 37 în anul curent.
Capitalul social al societăților de asigurare a înregistrat creșteri semnificative atât pe
total, cât mai ales în structura acestuia, crescând ponderea deţinută de capitalurile în numerar
faţă de cel în natură, determinat în principal de aportul investitorilor străini ca acţionari la
societăţile româneşti de asigurare şi de intrarea pe piaţa românească a unor societăţi cu capital
integral străin, astfel că la finele anului 20179 capitalul străin reprezenta 88,65%, din care
ponderea o deţine, Franţa cu 37,73%, Austria cu 24,39%, Olanda cu 15,03% și Marea Britanie
cu 4,17%.

1.3. Reconfigurări ale pieței asigurărilor în România după aderarea la UE

La intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma - 1 ianuarie 1958 - piaţa asigurărilor din


fiecare ţară membră a Comunităţii Economice Europene funcţiona în conformitate cu
10
reglementările naţionale juridice şi administrative referitoare la contractul de asigurare. Acestea
prezentau disparităţi de la o ţară la alta determinate în mare măsură de concepţiile în materie
care prevalau în momentul în care fuseseră adoptate. Astfel, cele din Olanda, Belgia şi
Luxemburg datau din secolul al XIX-lea, în timp ce reglementările din Germania, Franţa şi
Italia datau din prima jumătate a secolului nostru. Este suficient de spus că de la adoptarea
dispoziţiilor olandeze privind contractul de asigurare, cuprinse în codul comercial (1838), şi
până la cele italiene, inserate în codul civil (1942), trecuseră peste 100 de ani. Deşi aceste
din urmă reglementări erau mai cuprinzătoare, mai moderne, mai bine adaptate cerinţelor
vremii decât primele, nici ele nu satisfăceau exigenţele funcţionării pieţei unice a asigurărilor
în spaţiul comunitar.
Tratatul prin care se constituia Comunitatea Economică Europeană consacra patru
libertăţi fundamentale menite să asigure buna funcţionare a Pieţei Comune, şi anume: libera
circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor.
La nivel european tendinţa liberalizării pieţei asigurărilor este ilustrată cel mai bine de
preocupările Uniunii Europene pentru crearea pieţei unice a asigurărilor, considerându-se că
acest lucru este de natură să aducă beneficii importante ţărilor membre. În acest sens,
Uniunea Europeană a fost angrenată într-un proces de armonizare a legislaţiilor naţionale a
statelor membre, pentru a determina legea aplicabilă tuturor contractelor de asigurare 10. Din
punct de vedere al asiguraţilor, realizarea acestei armonizări înseamnă creşterea
posibilităţilor de cumpărare a produselor de asigurare de la societatea de asigurări care are sediul
central în oricare din ţările membre ale Uniunii Europene. În afara faptului că această piaţă
unică creează o ofertă mai mare de produse pentru asiguraţi, preţul produselor este mai mic,
datorită unei concurenţe mai mari.
Aderarea la Uniunea Europeană constituie o oportunitate şi un mijloc de a spori
calitatea serviciilor de asigurare. Capitalizarea pieţei, eficientizarea managementului
asigurărilor, profesionalizarea celor care vând practic produse de asigurare şi creşterea
încrederii consumatorilor au determinat întărirea capacităţii societăţilor şi brokerilor de a
face faţă concurenţei internaţionale la momentul aderării României la Uniunea Europeană.
La 1 ianuarie 20177, România a aderat la Uniunea Europeană ceea ce a făcut necesară
armonizarea legislaţiei ţării noastre în domeniul asigurărilor cu Directivele europene.
Apartenenţa României la Uniunea Europeană aduce schimbări şi creează oportunităţi atât pentru
piaţa asigurărilor, cât şi pentru beneficiarii serviciilor de asigurare.
De la data aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, mai pot desfăşura activitate de
10
Titel Negru, Asigurări şi Reasigurări Moderne, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2009, p. 99
11
asigurare pe teritoriul României şi societăţile autorizate în alte state ale Uniunii Europene,
conform principiilor europene privind libera circulaţie a serviciilor şi dreptul de stabilire, dar cu
notificarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Includerea acquis-ului comunitar în Reglementările româneşti în domeniul asigurărilor a
urmărit: o mai bună definire a grupelor şi claselor de asigurări, reorganizarea autorităţii de
supraveghere a asigurărilor, reglementarea corespunzătoare a competenţei acestei autorităţi,
lărgirea sferei operatorilor care acţionează pe piaţa asigurărilor, stabilirea condiţiilor în care se
aprobă intrarea şi ieşirea asiguraţilor, reasigurătorilor şi a intermediarilor pe şi de pe piaţa
asiguratorilor, precum şi răspunderile operatorilor şi sancţiunile ce li se aplică dacă nu respectă
legislaţia asigurărilor11.
Până în anul 20170 persoanele juridice străine nu puteau înfiinţa în România societăţi
în domeniul asigurărilor cu capital integral străin, ci numai în asociere cu persoane juridice
sau fizice române.
Sfera asigurărilor s-a extins treptat, iar la 1 ianuarie 20177 s-a reglementat dreptul
sucursalelor unor societăţi de asigurări din statele membre ale Uniunii Europene de a exercita
activităţi de asigurare în România, în conformitate cu dreptul de stabilire şi cu libertatea de a
presta servicii, practicate în Uniunea Europeană.
În baza dreptului de stabilire, 9 societăţi de asigurare din ţările membre ale Uniunii
Europene au deschis sucursale pe teritoriul României în vederea desfăşurării activităţii de
asigurare, din care o societate a deschis sucursală în anul 20179. Aceste sucursale aparţin
unor societăţi de asigurare din ţări precum: Franţa, Austria, Anglia, Germania, Suedia şi
Ungaria.
Totodată, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană şi asigurătorii români pot
desfăşura activitate de asigurări pe teritoriul oricărui stat membru prin intermediul unei
sucursale, cu notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
S-a iniţiat un proces de armonizare a legislaţiei naţionale ale statelor membre, care va
determina legislaţia tuturor contractelor de asigurare. Astfel, în anul 20178, aprobarea
extinderii desfăşurării activităţii de asigurare pe teritoriul Uniunii Europene, conform libertăţii
de a presta
servicii, s-a făcut pentru următoarele societăţi:
-EUROINS ROMÂNIA ASIGURAREA REASIGURARE S.A. - Ungaria;
-SOCIETATEA DE ASIGURĂRI AIG ROMÂNIA S.A. - Austria, Belgia, Cipru,
Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta,
11
Bistriceanu, Asigurari si reasigurari, Editura Universitara, Bucuresti,2006, p. 85
12
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Marea Britanie;
- ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - Austria, Belgia,
Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria;
-SOCIETATEA DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - Italia;
-IRASIG, ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. - Italia;
- ASITO KAPITAL S.A. - Italia, Olanda, Grecia, Luxemburg, Spania, Bulgaria;
- AIG LIFE ASIGURĂRI ROMÂNIA S.A. - Slovenia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia;
-AVIVA ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. - Spania şi Italia.
Conform Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în anul 20179, la volumul total de
prime brute subscrise, au contrubuit şi primele subscrise de 4 societăţi de asigurare în ţări
membre ale Uniunii Europene ca urmare a libertăţii de a presta servicii.
Raportarea efectuată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru anul 20179
prezintă intenţia de a desfășura activitate de asigurare pe teritoriul Uniunii Europene, conform
libertăţii de a presta servicii astfel:
Societatea CREDIT EUROPE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI S.A. și-a extins
desfășurarea activităţii de asigurare pe teritoriul Belgiei, Olandei și Germaniei, în baza
libertăţii de a presta servicii.
Societatea de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A. și-a extins
desfășurarea activităţii de asigurare pe teritoriul Italiei, iniţial în baza libertăţii de a presta
servicii, iar ulterior în baza dreptului de stabilire prin intermediul unei sucursale.
Volumul primelor brute subscrise în ţări membre ale Uniunii Europene - Italia,
Belgia, Bulgaria, Estonia, Letonia şi Lituania - a fost de 27.034.903 lei. Cea mai mare sumă
este aferentă primelor subscrise în Italia, de 24.872.471 lei.
Efect al aderării României la Uniunea Europeană este cota de participare a
investitorilor străini la capitalul social subscris al societăţilor de asigurare care, la 31.12.20179,
era de 88,65%, iar cea aferentă capitalului românesc a fost de 11,35% din total22. Astfel, cele
mai mari ponderi sunt deţinute de ţări europene ca: Franţa, Austria, Olanda, Marea Britanie.
Statele semnatare ale Tratatului de la Roma au convenit să înlăture în mod treptat, în
cursul perioadei de tranziţie, restricţiile referitoare la libertatea de stabilire a resortisanţilor unui
stat membru pe teritoriul altui stat membru, precum şi restricţiile privind crearea de agenţii,
sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. De

13
asemenea, au mai convenit să înlăture în mod treptat, în cursul perioadei de tranziţie, restricţiile
vizând libera prestare de servicii de către resortisanţii unui stat membru pe teritoriul altui stat
membru.
Art. 3 al Tratatului C.E.E. prevede abolirea între statele membre a obstacolelor liberei
circulaţii a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor. Acest art. 3 a fost prelungit
prin dispoziţiile art. 8A ale Actului Unic European, potrivit căruia "piaţa interioară comportă
un spaţiu fără frontiere interioare în care libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor
şi capitalurilor este asigurată potrivit Tratatului de la Roma din 25 martie 1957".
Aceste patru libertăţi fundamentale "se traduc" în activitatea de asigurare ca:
- libertatea de instalare;
- libertatea de prestare de servicii.
I. Prin libertatea de instalare se înţelege opţiunea pentru o persoană juridică - societate
de asigurare- de a-şi constitui şi stabili sedii - agenţie, filială sau sucursală - în oricare dintre
statele membre (art. 52, Tratatul de la Roma).
În ce priveşte legislaţia românească în domeniu, referitoare la libertatea de instalare, ea
a fost prohibitivă. Art. 2 din Legea 47-1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea
societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor prevedea: "constituirea societăţilor comerciale
din domeniul asigurărilor cu participare străină se face numai prin asociere cu persoane juridice
şi persoane fizice române".
II. Libera circulaţie a persoanelor fizice, a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor a
constituit şi constituie premisa libertăţii prestaţiei serviciilor de asigurare, apreciată adesea ca
subsidiară. Libertatea prestaţiei de servicii reprezintă posibilitatea pentru o societate de
asigurare de a încheia în schimbul remunerării, operaţiuni de asigurare într-un alt stat al pieţei
comunitare fără să dispună în acel stat de sediu, agenţie sau sucursală, nici măcar de
intermediere.
Potrivit legii nr. 32-20170 privind societăţile de asigurare şi supravegherea
asigurărilor- art.8, alin.1, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme care
reglementează operaţiunile care pot fi efectuate de către intermediarii de asigurare. Odată cu
intrarea în vigoare a acestei legi, Legea 47-1991 se abrogă, în schimb restricţiile prevăzute în
art. 6, respective art. 7 din Legea 137-1995 rămân valabile.
Extinderea UE oferă numeroase oportunităţi de afaceri, marile grupuri de servicii financiare
implicate în domeniul asigurărilor şi al fondurilor private de pensii arătându-şi deja
disponibilitatea de a se lansa, respectiv de a-şi majora cotele de piaţă deţinute pe pieţele de profil

14
din Europa de Est.
Nume precum ALLIANZ (Germania), AXA (Franţa), GENERALI (Italia), ING (Olanda)
şi AIG (SUA) încearcă să ocupe deja poziţii în aceste state care să le permită o ascensiune rapidă
în momentul creşterii puterii de cumpărare a populaţiei.
Toate aceste grupuri internaţionale sunt conştiente de faptul că, în ciuda nivelurilor relativ
scăzute ale PIB/cap de locuitor şi a celorlaţi indicatori macroeconomici (în comparaţie cu
vechii membri UE), lucrurile nu vor rămâne întotdeauna aşa.
Dintre cei 10 noi membri ai UE, cel mai mare nivel al PIB/cap de locuitor îl are Cipru,
cu puţin peste 12.000 euro, urmat de Malta şi Slovenia. În România, la nivelul anului 20173,
PIB/cap de locuitor a fost de circa 2.300 euro (faţă de 5.722,5 euro în Ungaria).
Altfel stau însă lucrurile din punct de vedere al gradului de penetrare a asigurărilor,
calculat ca raport între primele brute subscrise şi PIB: pe un prim loc se situează Slovenia, cu
circa 4,6%, urmată de Slovacia şi Cehia.
La finele anului 20173, în România, acest indicator se situa în jurul valorii de 1,5%
(faţă de 2,9% în Ungaria).
Este evident faptul că ţările cu un nivel mai redus al indicelui dezvoltării umane tind să
aibă un nivel mai redus al gradului de penetrare, iar specialiştii accentuează asupra impactului
creşterii nivelului de trai în ceea ce priveşte evoluţia gradului de penetrare în PIB a asigurărilor.
Aşa cum afirmă şi specialiştii Băncii Mondiale, cererea de produse de asigurare este
influenţată într-o mare măsură de evoluţia nivelului PIB/locuitor, dar această dependenţă poate
fi redusă prin acordarea de stimulente celor care încheie o asigurare. Deductibilitatea este,
deci, un factor care poate implusiona, sau frâna, dezvoltarea unei pieţe, iar introducerea unei
deductibilităţi limitate pentru anumite tipuri de asigurări în noul Cod Fiscal este un prim pas în
această direcţie.
În ceea ce priveşte România, odată cu aderarea la Uniunea Europeană de la 1
ianuarie 20177, s-a observat o creştere a pieţei asigurărilor, în proporţii diferite faţă de
celelalte state membre ale Uniunii. În 2017, piaţa românească de asigurări a avut o creştere de
18,8%, clasându- se astfel pe locul patru în topul pieţelor cu cea mai mare creştere din Europa.
Piaţa asigurărilor din România a avut în 2017 o creştere de 18,8%, fiind devansată la acest
capitol doar de trei ţări, Liechtenstein (în creştere cu 80,5%), Portugalia (cu 25,7%) şi
Luxemburg (cu 23,1%). Veniturile obţinute de asiguratorii europeni din primele încheiate anul
trecut au depăşit, potrivit raportului CEA, valoarea de 970 miliarde euro.
În România aceste venituri au totalizat 890 milioane euro, valoare care clasează

15
România pe locul 25 în Europa. Primele trei poziţii sunt ocupate de Marea Britanie cu venituri
din prime de peste 220 miliarde euro, Franţa cu venituri de peste 174 miliarde euro şi
Germania cu peste 157,8 miliarde. În privinţa pieţelor de asigurări ale ţărilor membre ale Uniunii
Europene, creşterea înregistrată anul trecut a fost de 4,6%. Raportul subliniază că piaţa
asigurărilor de viaţă a cunoscut o creştere de 6,2% anul trecut, la distanţă considerabilă de
piaţa asigurărilor generale care a avansat doar cu 1,8%. Revenind la piaţa asigurărilor din
România, în 2017 companiile au subscris prime brute a căror valoare a depăşit 1,23 miliarde
euro, pentru acest an fiind estimată o valoare din prime brute subscrise de circa 1,5 miliarde
euro. Conform publicaţiei ruseşti "The Insurer" , în anul 20176 piaţa de asigurări din
România se clasează pe a opta poziţie într-un top întocmit pe baza performanţelor în
asigurări ale statelor CIS (Comunitatea Statelor Independente) şi ale Europei Centrale şi de
Est. Companiile româneşti care se regăsesc în Top 100 asigurători de viaţă sunt ING Asigurări
de Viaţă, pe locul 30, cu o cotă de piaţă de 38,29%, în 20176, şi AIG Life, pe poziţia 77, cu o
cotă de piaţă de 12,14%.
De asemenea, între primele 100 companii de asigurări generale din statele Europei Centrale
şi de Est şi CIS, România îi are ca reprezentanţi pe Allianz-Ţiriac, pe locul 25, lider pe piaţa
naţională cu o cotă de 22,41%, Allianz Țiriac Asigurări , pe poziţia 45, şi Asirom, pe locul
49. În a doua
jumătate a clasamentului se plasează companiile BCR Asigurări pe locul 59, Asiban, pe 71,
Astra- Uniqua pe poziţia 86, iar pe locul 100, Unita VIG. Generali Asigurări a subscris, în
perioada ianuarie - septembrie 20177, un volum total de prime brute de 281 milioane de lei, cu
34% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Primele brute subscrise la
asigurările generale au ajuns la 238,5 milioane de lei, cu circa 30% mai mult decât în aceeaşi
perioadă a anului anterior. Cele mai vândute tipuri de asigurări din portofoliul companiei au
fost asigurările auto, urmate de asigurările de clădiri şi conţinut, precum şi de asigurările de
viaţă individuale.
Compania de asigurări Unita a subscris, în primele nouă luni ale anului 20177, 336,9
milioane de lei, înregistrând o creştere cu 83% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
precedent, când primele brute subscrise au totalizat 184,2 milioane de lei. Clasa de răspundere
civilă auto a consemnat o creştere de 108% faţă de perioada de referinţă din 20176, potrivit
reprezentanţilor Unita, cu prime brute subscrise de 145,4 milioane de lei, în timp ce
subscrierile aferente asigurărilor CASCO au înregistrat cea mai semnificativă evoluţie, de
138%, până la 143,4 milioane de lei. BCR Asigurări de Viaţă a înregistrat, în primele nouă

16
luni ale anului 20177, o valoare a primelor brute subscrise de 60,52 milioane de lei, depăşind
cu 89,13% perioada similară a anului anterior. Valoarea activelor companiei se ridică la
141,30 milioane de lei, în creştere cu 41% comparativ cu perioada similară a anului
precedent.Valoarea profitului brut înregistrat în această perioadă este de 3,7 milioane de lei.
Aviva România a avut de asemenea rezultate foarte bune în primele nouă luni ale anului 20177,
grupul consemnând subscrieri de puţin sub 59,13 milioane de lei, în creştere cu 26,88%
comparativ cu perioada similară a anului trecut. În ceea ce priveşte activele, evoluţia a fost de
44,11%, valoarea acestora ajungând la peste 180,93 milioane de lei la 30 septembrie 20177.
Piaţa asigurărilor de credit comercial din România este în creştere şi valoarea totală a
primelor subscrise de partenerii comerciali a atins 30 milioane euro la începutul anului
20176. Asigurarea de credit comercial acoperă riscul de neîncasare a creanţelor, respectiv
riscul ca un debitor să nu poată sau să nu fie dispus să plătească. Contractele de asigurare de
acest tip acoperă în esenţă furnizorul sau creditorul împotriva pierderilor cauzate de
insolvenţă sau de incapacitatea de plată a unui client. Prin aceste poliţe se asigură şi neplata la
scadenţă, iar suma asigurată poate include în principal, taxe (cum este TVA), penalizări,
dobânzi până la scadenţă, costuri de asigurare şi de transport. Societatea de asigurare verifică
bonitatea clientului şi emite un raport de credit către furnizor, în baza căruia se acordă acestuia o
limită de credit. Asiguratorul poate stabili o limită de credit sau aceasta poate fi discreţionară,
la alegerea creditorului, dacă debitorul nu a avut restanţe în ultimele 12 luni. Pot fi asigurate şi
riscuri în perioada de pre-livrare şi chiar şi riscul politic. Pot fi încheiate poliţe de asigurare de
credit comercial fie pentru întregul portofoliu de afaceri, fie pentru 85% din activităţile care
susţin cifra de afaceri a unei companii sau pentru clienţii cei mai mari. Rata primei de
asigurare este media între 0,4% şi 0,8%. Prima minimă de asigurare se calculează prin
înmulţirea ratei primei de asigurare cu cifra de afaceri estimată pe un an.
Pe piaţa românească, răspunderea maximă este de aproximativ 300 de ori valoarea primei
minime sau o sumă fixă. Perioada de asigurare pe care pot fi încheiate poliţele pentru credite
comerciale este de un an, cu posibilitatea de reînnoire automată. Consiliul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a hotărât să diminueze cotele de contribuţie a firmelor de
asigurare la Fondul de Garantare pentru anul 20177, de la 0,5% la 0,3% pentru asigurările de
viaţă şi de la 1% la 0,8% pentru asigurările generale. Procentele se referă la volumul de prime
brute încasate din activitatea de asigurare directă.
Asigurările "trăsnite" prind şi în România. Sporturile extreme, operele de artă, maşinile
de epocă, chiar şi golful sunt doar câteva din "produsele" greu de asigurat. Riscul este plasat în

17
străinătate, la o companie din Londra, cu parteneri din România.

CAPITOLUL II METODOLOGIA:CONSTATAREA ŞI PLATA


DAUNELOR

2.1. Caracteristici ale asigurării obligatorie de răspundere civilă auto

18
2.1.1.Reglementarea şi elementele tehnice ale asigurarării obligatorie de
răspundere civilă auto

Asigurările obligatorii se numesc astfel prin voinţa legii. În România sunt considerate
obligatorii asigurările de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor din accidente de
autovehicule, în sensul că atât primele de asigurare, cât şi tehnicile de reglementare a daunelor
şi plata indemnizaţiilor de asigurare sunt reglementate în totalitate prin act normativ.12
Principiul obligativităţii încheierii asigurărilor spune că persoanele fizice şi cele
juridice, inclusiv agenţii economici care deţin autovehicule supuse înmatriculării în România,
sunt obligate să le asigure pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse
prin accidente de autovehicule pe teritoriul României. Tot astfel, obligaţi să deţină o asigurare
de răspundere civilă pentru daunele produse terţilor din accidente de autovehicule sunt şi
cetăţenii sau rezidenţii care călătoresc în România la bordul propriilor autovehicule, direct sau
prin reprezentanţi.13
În prezent legea care guvernează în România Asigurarea Obligatorie Auto este legea
nr. 136/1995 privind asigurarea şi reasigurarea în România, care la capitolul 3 conţine
prevederi în legătură cu Asigurarea obligatorie de raspundere civilă pentru pagube produse
terţilor din accidente de autovehicule. Prin legea 136/1995 şi prin Hotărârile de Guvern emise
în fiecare an în aplicarea articolului 53 al acesteia, sunt stabilite clauzele contractului de
asigurare, valoarea maximă a despăgubirilor, precum şi nivelul primelor de asigurare, pe
categorii de autovehicule.14
Conform Legii 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, asigurarea de
răspundere civilă pentru pagube produse din accidente de autovehicule este singura formă de
asigurare obligatorie.15
O formă a asigurării de răspundere civilă auto practicată de Allianz Țiriac Asigurări
S.A. este RCA Exccedent, care este o asigurare facultativă de răspundere civilă a
autovehiculelor, excedent peste limita maximă a răspunderii precizate în Normele privind
aplicarea legii în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule.
Creşterea într-un ritm rapid a numărului autovehiculelor de toate tipurile care circulă
pe drumurile publice a făcut ca asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele sau vătămările
12
Tudor, M., Almăjanu, F. – op. cit., p. 84
13
Legea nr. 136/ 1995, art. 48
14
Dobrin, M. – op. cit., p. 144
15
Legea nr. 136/1995, art. 4
19
corporale produse prin accidente auto să capete un interes general, deoarece aceasta ameninţă
un număr mare de persoane şi, respectiv, de bunuri ale acestora. Astfel, protejarea victimelor
accidentelor de circulaţie a devenit o problemă de ordin social foarte importantă. Drept
urmare, în numeroase ţări s-a introdus asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagubele produse prin accidente de autovehicule, considerându-se că prin implicaţiile sale
deosebite o astfel de măsură nu poate fi lăsată la libera apreciere a fiecărui deţinător de
autovehicule.16
Prin asigurarea de răspundere civilă auto se acoperă toate sumele pe care asiguratul,
conform legii, este obligat să le plătească pentru pagubele materiale sau vătămările corporale
produse de el unui terţ.17 Se poate adăuga faptul că:18 răspunderea poate fi datorată ca urmare a
unei pagube produse altei persoane sau proprietăţi sau prin încălcarea drepturilor acesteia. O
astfel de asigurare acoperă numai „răspunderea legală” a asiguratului.
Prin această asigurare, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru
prejudiciul de care asiguratul răspunde în faţa legii faţă de terţele persoane păgubite în
accidente de autovehicule care au loc în limitele teritoriale ale contractului de asigurare,
precum şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.19 Datorită caracterului
obligatoriu, unicităţii condiţiilor de asigurare şi primelor de asigurare practicate, pentru
această asigurare nu se încheie contract de asigurare, ci se eliberează numai un certificat prin
care se confirmă plata primei de asigurare.20
Asigurătorii acordă despăgubiri21:
- indiferent de locul în care au fost produse accidentele de autovehicule, atât în timpul
mersului, cât şi în timpul staţionării autovehiculului asigurat;
- pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care au fost echipate
autovehiculele, precum şi pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori ataşe;
- dacă paguba a fost produsă din culpa conducătorului autovehiculului;
- dacă paguba a fost produsă prin fapta autovehiculului, prin intermediul altui lucru
antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a
substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
16
Văcărel, I.,Bercea, F. – Asigurări şi Reasigurări, Ed. Expert, Bucureşti, 1993, p. 374
17
Rubin, H.W., - Dictionary of Insurance Terms, Barron’s Educational Series, Inc., New York, 1991 în Dobrin,
M., Tănăsescu P. – Teoria şi practica asigurărilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, p. 137
18
Brown, R.H. – Dictionary of Marine Insurance Terms, Withreby & Co., London, 1962 în Dobrin, M.,
Tănăsescu P. – Teoria şi practica asigurărilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, p. 137
19
Legea nr. 136/1995, art. 41
20
Legea nr. 136/1995, art. 5
21
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule, Titlul III, Cap. I, art. 20

20
- atunci când conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului
este o altă persoană decât asiguratul, precum şi atunci când persoanele păgubite nu au
domiciliul, reşedinţa sau sediul în România.
Conform articolului 50 al Legii nr. 136/1995 despăgubirile se acordă pentru sumele pe
care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuieli de judecată
persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea sau
distrugerea de bunuri. În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă pentru
persoanele aflate in afara autovehiculului, numai dacă acestea nu erau transportate în baza
unui raport contractual exisitent cu deţinătorul autovehiculului respectiv. Pentru avarierea sau
distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului
care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă acestea nu
erau transportate în baza unui raport contractual existent cu deţinătorul autovehiculului
respectiv, precum şi dacă nu aparţineau deţinătorului ori conducătorului autovehiculului,
răspunzător de producerea accidentului.
Legea precizează şi situaţii mai rar întănite, dar posibile, când, pentru acelaşi deţinător
de autovehicul, există, la data producerii accidentului, mai multe asigurări valabile. În acest
caz, despăgubirea se suportă în părţi egale de către toţi asigurătorii, asiguratul având obligaţia
de a-l informa pe asigurător despre încheierea unor astfel de asigurări cu alţi asigurători.22
Despăgubirile se stabilesc pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi
asigurător ori, în cazul în care nu s-a realizat înţelegerea, prin hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă pronunţată în România. 23 Ele se plătesc de către asigurător nemijlocit
persoanelor fizice sau juridice păgubite, în măsura în care nu au fost despăgubite de asigurat.
Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului şi se plătesc asiguraţilor, dacă
aceştia dovedesc că au despăgubit pe cei păgubiţi şi despăgubirile urmează să fie recuperate
conform prevederilor acestei legi.24
Nu pot fi acordate despăgubiri pentru pagube produse prin accidente de autovehicule
în cazul în care25:
- accidentul a fost produs în caz de forţă majoră (trăsnet, inundaţie etc);
- accidentul a fost produs cu intenţie;

22
Legea nr. 136/1995, art. 52
23
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul III, Cap. III, art. 29
24
Ciurel, V., - op. cit., p. 318
25
Ciurel, V., - op. cit., p. 321
21
- accidentul a fost produs în timpul unor fapte incriminante de dispoziţiile legale
privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- accidentul a fost produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie
încearcă să se sustragă de la urmărire;
- pagubele sunt urmare a unui transport de produse periculoase, substanţe inflamabile,
explozive, etc;
- pagubele cauzate, în cazul în care deţinătorul autovehiculului nu face dovada
valabilităţii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin
accidente de autovehicule la data accidentului;
- pagube sunt situate sub limita minimă a despăgubirilor sau pentru partea de
prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute de
reglementările în vigoare;
- cheltuielile făcute în procesul penal de către deţinătorul sau conducătorul
autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei.
Termenul în care asiguraţii sau reprezentanţii acestora trebuie să înştiinţeze
asigurătorul despre producerea accidentului este de 4 zile lucrătoare de la data acestuia, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră, în care termenul de 4 zile lucrătoare începe de la data
încetării acestora. În caz de neîndeplinire a acestor obligaţii, asigurătorul are dreptul să refuze
plata despăgubirii, numai dacă, din acest motiv, nu a putut determina cauza producerii
evenimentului asigurat şi mărimea pagubei.26
Încuviinţarea cu privire la stabilirea despăgubirii27 pe baza convenţiei dintre asiguraţi,
persoane păgubite şi asigurători se dă de către proprietarul autovehiculului răspunzător de
producerea pagubei sau de conducătorul acestuia pe actele eliberate de autorităţile publice
competente să constate şi să cerceteze accidentele de autovehicule, pe înştiinţarea sau pe
procesul verbal de constatare a pagubelor, întocmit de asigurător. Această încuviinţare
constituie şi avizare de daună pentru asigurătorul de răspundere civilă.
În ceea ce priveşte cumulul despăgubirilor se precizează faptul că acesta este stabilit
prin Hotărâre de Guvern. Astfel, în cazul pagubelor produse prin avarierea sau distrugerea
unor bunuri se prevăd limite minime şi maxime de indemnizare. În caz de vătămare corporală
sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, despăgubirea nu poate depăşi o
anumită valoare, prestabilită pentru fiecare persoană accidentată, şi nici o sumă maximă
asigurată, indiferent de numărul persoanelor accidentate. Limitele de despăgubire se stabilesc
26
Dobrin, M., - op.cit., p. 146
27
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul III, Cap. II, art. 24-28
22
anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. De la data aderării
Romăniei la Uniunea Europeană, limitele de despăgubire vor fi cele prevăzute în Directivele
Uniunii Europene. Pentru anul 2016, respectiv 2017, limitele de despăgubire .
Asigurătorul va efectua plata despăgubirilor în termen de cel mult 20 de zile
calendaristice de la data depunerii de către persoana păgubită a ultimului document necesar
finalizării dosarului de daune. Persoana păgubită va specifica în cererea de despăgubire
modalitatea de plată: în numerar sau prin ordin de plată, în cont bancar personal sau în contul
bancar al unităţii de specialitate care a efectuat reparaţia. Asigurătorul de răspundere civilă
pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule va reactualiza cuantumul
despăgubirii cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere în efectuarea
plăţilor. O dată cu încasarea despăgubirii, persoana păgubită va menţiona în scris că a fost
integral despăgubită pentru pagubele suferite şi că nu mai are nici o pretenţie de la
asigurătorul RCA şi asigurat (persoana vinovată), în legătură cu paguba respectivă.28
Asigurare RCA se încheie pe o durată nelimitată, asigurarea continuând automat,
valabilitatea acesteia menţinându-se prin plata primelor de asigurare pe perioade de câte 6 sau
12 luni, în funcţie de opţiunea asiguratului. Pentru persoanele fizice şi juridice care au în
proprietate mai mult de un autovehicul înmatriculat sau supus înmatriculării în România, se
va încheia un singur contract de asigurare obligatorie RCA. Asiguratul poate renunţa la
asigurare cu notificarea prealabilă a asigurătorului RCA, care trebuie făcută cu cel puţin 30 de
zile, înainte de expirarea perioadelor menţionate anterior. În cazul în care asiguraţii nu
comunică intenţia de denunţare a asigurării obligatorii RCA în termenul stabilit, la expirarea
perioadelor menţionate, asigurarea obligatorie RCA continuă automat pe perioade egale cu
cele anterioare, respectiv de 6 sau 12 luni dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii29:
- nu există prime/ rate de asigurare restante pentru perioada de asigurare anterioară;
- asiguraţii au plătit prima de asigurare aferentă perioadei de asigurare următoare,
înainte de expirarea perioadei de asigurare anterioară.
Pentru deţinătorii de autovehicule înmatriculate în străinătate, care intră pe teritoriul
României, primele de asigurare se stabilesc pe luni, corespunzător perioadei de la intrarea,
respectiv expirarea valabilităţii asigurării, până la ieşirea autovehiculului din ţară.

28
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul III, Cap. IV, art. 45-46
29
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul I, art. 2, al. 4
23
Răspunderea asigurătorului30 începe:
- din momentul plăţii primei de asigurare şi al eliberării documentului de asigurare,
dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a asigurării, înscrisă în document, pentru
asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţiile de plată cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a
perioadei de asigurare anterioare;
- după trecerea a 48 de ore de la expirarea zilei în care au fost achitate primele şi s-a
eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie
RCA, valabilă la momentul plăţii;
- din momentul plăţii primei de asigurare şi al eliberării documentului de asigurare,
dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a
înmatriculării autovehiculului, pentru autovehicule ce urmează a fi înmatriculate sau
reînmatriculate.
Răspunderea asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada înscrisă în
documentul de asigurare sau anterior acestei date, în momentul radierii autovehiculului din
circulaţie.
Articolul 61 din Legea 136/1995 prevede constituirea şi administrarea de către Biroul
Asigurărilor de Autovehicule a Fondului de protecţie a victimelor străzii, conform caruia sunt
protejate victimele accidentelor de circulaţie auto soldate cu vătămări corporale sau decese, în
care autorul a rămas neidentificat şi autovehiculul este neasigurat. Acest fond este format din
o cotă procentuală ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate pentru asigurarea de
răspundere civilă auto.
De asemenea, fiecare societate de asigurare este obligată să plătească o anumită sumă
pentru constituirea unui Fond de asigurare. Acestă sumă se calculează separat pentru asigurări
generale şi, respectiv, pentru asigurările de viaţă, aplicându-se o cotă procentuală de
maximum 10%, stabilită de CSA, la suma totală a primelor brute încasate din activitatea de
asigurare directă şi din coasigurare. Contribuţia datorată de asigurători la Fond se achită lunar
în conturile CSA până la data de 25 inclusiv a lunii curente, pentru luna precedentă.31

2.1.2.Criterii de diferenţiere a primelor şi tarifele de primă

30
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul I, art. 4 -5
31
*** - Tribuna Economică, Nr. 21/2005, p.14
24
Piaţa asigurărilor de răspundere civilă auto este supusă unor mari fluctuaţii ale
primelor de asigurare, fiind influenţată, pe de o parte, de presiunea determinată de o
concurenţă acerbă şi, pe de altă parte, de rezultatele daunalităţii fiecărui client în parte.32
Nivelul primelor de asigurare, limita maximă a despăgubirilor de asigurare, termenele
de plată, sancţiunile şi alte elemente cu privire la aplicarea asigurării se stabilesc prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor. Nivelul maxim şi cel minim al primelor
de asigurare pentru asigurările obligatorii RCA se stabilesc avându-se în vedere o primă de
referinţă la care se aplică un procent de 10% în plus sau în minus pentru anul 2016 şi un
procent de 20% în plus şi 10% în minus pentru anul 2017.
Asigurătorii RCA vor stabili anual tarife de prime proprii care să se încadreze în
nivelul maxim şi cel minim al primelor de asigurare, care vor fi prezentate Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor.
Nivelul primelor de asigurare este diferit, după cum este vorba de persoane care deţin
autovehicule înmatriculate în România şi de persoane care intră pe teritoriul României cu
autovehicule înmatriculate în străinătate, dar care nu au încheiată o asigurare valabilă pe
teritoriul ţării sau asigurarea expiră în timpul cât acestea se află pe teritoriul ţării noastre.
1. În cazul persoanelor care posedă autovehicule înmatriculate în România, primele de
asigurare sunt stabilite pentru un an, iar nivelul este diferenţiat pe feluri de autovehicule şi pe
categorii de persoane. Autovehiculele sunt grupate astfel.:
1. Autoturisme, cu diferenţierea nivelului primei pe cinci grupe, în funcţie de
capacitatea cilindrică;
2. Tramvaie, troleibuze şi alte autovehicule pentru transport de persoane (altele decât
cele menţionate la punctul 1);
3. Alte autovehicule cu sau fără remorcă, diferite de cele menţionate la punctele 1, 2 şi
4;
4. Motocicluri cu o capacitate cilindrică mai mare de 69 cm³ (motociclete, scutere,
mototriciclete şi altele asemănătoare), cu sau fără ataş.
Nivelul primelor de asigurare este diferenţiat, în cazul autoturismelor şi al
motociclurilor cu o capacitate cilindrică mai mare de 69 cm³, şi în funcţie de categoria
persoanei care deţine autovehiculul respectiv. Astfel, prima de asigurare are un nivel mai
redus dacă autovehiculul este deţinut de o persoană fizică, comparativ cu situaţia în care
proprietarul este o persoană juridică.

32
Dobrin, M. – op. cit., p. 137
25
Primele de asigurare se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de
prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni calendaristice întregi cuprinse
în perioada de valabilitate a asigurării, la care se adaugă prima aferentă lunii calendaristice în
care expiră asigurarea, dacă aceasta nu a fost deja luată în calcul ca şi lună întreagă.
Persoanele fizice pensionate beneficiază de o reducere cu 20% a primelor de asigurare
în baza talonului sau a deciziei de pensionare. Persoanele cu deficienţe locomotorii,
deţinătoare de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor, inclusiv cele primite de
acestea în folosinţă, beneficiază de o reducere cu 50% a primelor de asigurare.
În cazul persoanelor care deţin autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în
România primele de asigurare se plătesc astfel33:
a) pentru autovehiculele care sunt deja înmatriculate la data de 31 decembrie 2017,
primele se plătesc pentru întregul an 2016 sau fracţionat, aferent perioadelor:
- 1 ianuarie-31 decembrie 2016, pâna la data de 31 decembrie 2017;
- 1 ianuarie-30 iunie 2016, pâna la data de 31 decembrie 2017;
În cazul neachitării la scadenţă a primelor de asigurare, deţinătorul autovehiculului
este neasigurat până în momentul intrarii în vigoare a asigurării.
b) pentru autovehiculele care se înmatriculeaza temporar, respectiv pentru cele ce
urmeaza sa fie scoase definitiv din ţară, precum şi în cazul eliberării unei autorizaţii provizorii
de circulaţie, primele de asigurare se calculează lunar şi reprezintă 1/10 din prima de asigurare
anuală.
c) pentru autovehiculele care se radiază din circulaţie în perioada de asigurare, prima
de asigurare aferentă perioadei cuprinsă între data începerii şi data încetării răspunderii
asigurătorului se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al
asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni calendaristice întregi cuprinse în
perioada de valabilitate a asigurării, la care se adaugă prima aferentă lunii calendaristice în
care încetează răspunderea asigurătorului, dacă aceasta nu a fost deja luată în calcul ca şi lună
întreagă. Diferenţa dintre prima de asigurare plătită si cea calculată se restituie asiguratului, la
cererea scrisă a acestuia, însoţită de documentele doveditoare, şi numai în cazurile în care nu
s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de
valabilitate a asigurării.34

33
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul I, art. 2
34
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul I, art. 6, al. 1-2
26
Deţinătorii de parcuri auto formate din cel puţin 10 autovehicule înmatriculate pot
negocia cu asigurătorii autorizaţi, pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă
pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, plata fracţionată a primelor de
asigurare.
2. În ceea ce priveşte prima de asigurare pe care trebuie să o plătească persoanele care
intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar neasigurate sau
ale căror asigurări îşi încetează valabilitatea în timpul cât se află pe teritoriul României,
aceasta este stabiltă pentru o perioadă de o lună, iar nivelul ei este diferit în funcţie de felul
autovehiculul. În acest caz, sunt stabilite 3 grupe de autovehicule, şi anume:
1. Autoturisme;
2. Alte autovehicule decât autoturisme şi motocicluri;
3. Motocicluri.
În cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în
strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira în timpul în care se afla pe teritoriul
României, primele de asigurare aferente perioadei în care autovehiculul neasigurat se afla în
România se platesc anticipat si integral, astfel:
a) în mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul României, la punctele de
trecere a frontierei, în cazul persoanelor care intră pe teritoriul României cu autovehicule
înmatriculate în strainatate, dar neasigurate;
b) cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unităţile
teritoriale ale asigurătorilor autorizaţi, în cazul persoanelor care se află pe teritoriul României
cu autovehicule înmatriculate în străinatate şi ale căror asigurări expiră în perioada în care se
află în România.
Nivelul primelor de asigurare anuale pentru autovehicule înmatriculate în România şi
pentru cele înmatriculate în străinătate care intră pe teritoriul României, dar neasigurate, sau
ale căror asigurări expiră în timpul în care se află pe teritoriul României.
Refuzul societăţii comerciale autorizate de a încheia asigurarea obligatorie se
sancţionează cu amendă, putându-se lua şi măsura de suspendare a activităţii pe o perioadă de
până la un an. Încălcarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiei de asigurare se
sancţionează de asemenea, cu amendă şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare a
autovehiculului pâna la prezentarea documentului privind încheierea asigurarii.35

35
Legea nr. 136/1995, Art.63-64
27
Dovada existenţei asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule o constituie:36
- documentul (poliţa) de asigurare emis de asigurătorii RCA, pentru autovehicule
înmatriculate în România;
- documentele internaţionale de asigurare de răspundere civilă auto, eliberate de
societăţile de asigurare din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru
perioada menţionată în acestea sau documentul de asigurare emis de asigurătorii RCA din
România, pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate.
Fiecare asigurător va avea alocată o serie unică, care va fi menţionată atât pe contract
cât şi pe poliţa de asigurare. Pentru asigurătorii care au practicat asigurarea obligatorie RCA
în anul 2017, seriile contracului şi poliţei de asigurare rămân neschimbate.37
În cazul asigurătorilor care solicită autorizare de practicare a asigurării obligatorie de
RCA pentru prima dată în 2016, se vor repartiza serii pentru contractele şi poliţele de
asigurare, prin tragere la sorţi, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei
de autorizare.38
Formularul de poliţă este unic, indiferent de perioada pentru care se încheie asigurarea
(anual, 01 ianuarie – 30 iunie, 01 iulie. – 31 decembrie, lunar).
Poliţa de asigurare se întocmeşte în 2 exemplare prin autocopiere. Exemplarul nr. 1 al
poliţei (originalul) va fi înmânat asiguratului, exemplarul 2 (copie) rămânând la societatea de
asigurare.
Poliţa de asigurare se completează numai pe baza certificatului de înmatriculare al
autovehiculului, fiind obligatorie completarea tuturor câmpurilor din poliţă.
Când plata primelor de asigurare se face prin Ordin de Plată, poliţele de asigurare se
întocmesc şi se emit numai după primirea Ordinului de Plată vizat de bancă.
În cazul anulării poliţei de asigurare din diferite motive (ex.: când agentul greşeşte,
ş.a.), aceasta se barează şi se scrie ANULAT pe ambele exemplare.
În cazul pierderii sau furtului poliţelor de asigurare necompletate (de către/de la agent
sau broker), aceştia le vor declara nule în presa centrală şi locală şi în prealabil vor declara în
scris această situaţie sucursalei.

36
Legea nr. 136/1995, Art. 64
37
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul I, art. 9, al. 1-2
38
Norme privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de autovehicule , Titlul I, art. 9, al. 3

28
În cazul pierderii unei poliţe de către asigurat, acesta va fi îndrumat către sucursala
care gestionează poliţa. În baza unei cereri aprobate de directorul sucursalei, se va elibera fie
o fotocopie de pe exemplarul II al poliţei, ştampilată şi semnată pentru conformitate, fie o
adeverinţă care să certifice existenţa asigurării, în conformitate cu exemplarul II al poliţei,
existent la sucursală.
La fiecare vânzare – cumpărare a acelu.autovehicul în cursul unui an, fiecare
cumpărător va plăti asigurarea obligatorie RCA, deci se eliberează poliţe noi.

Exemple privind calcularea primei de asigurare pentru RCA


Exemplul 1 Renault Clio ( cc - 1390 cm3)
Autoturism
Proprietar Persoană fizică
Perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 (12 luni)

Din tabelul privind nivelul primelor de asigurare pentru RCA, se observă că după
capacitatea cilindrică, autoturismul se încadrează între 1201- 1400 cmc, iar acestui interval îi
este corespunzătoare prima anuală de 1.512.000 lei.
Exemplul 2
Autoturism Opel Vectra ( cc - 1490 cm3)
Proprietar Persoană juridică
Perioada 1 februarie -31 iulie 2016 (6 luni)

Autoturismul se încadrează în grupa capacitatii cilindrice 1401-1600 cmc şi, conform


Anexei nr.5, prima pentru o lună este de 227.700, care se înmulţeşte cu 6 (numărul de luni)
rezultând o primă de asigurare totală de 1.366.2017 lei.

2.2.Particularităţi ale asigurării autovehiculelor pentru avarii (auto casco)


2.2.1.Caracteristici ale contractului de asigurare auto casco practicate de S.C.
Allianz Țiriac Asigurări S.A.
Asigurarea casco cuprinde două aspecte distincte :

29
- asigurarea facultativă pentru avarii şi furt a autovehiculelor/ vehiculelor (intern şi
extern), care are ca scop protecţia asiguratului pentru pagube produse autovehiculului pentru
avarii şi/ sau furt, consecinţă directă a evenimentului asigurat, pe teritoriul României sau în
afara acestuia;
- asigurarea facultativa pentru avarii, care se referă doar la protecţia asiguratului
pentru pagube produse autovehiculului pentru avarii.
Consecinţele financiare ale avarierii automobilelor proprietate personală, în condiţiile
actualei puteri de cumpărare a consumatorului din ţara noastră, pot fi uneori catastrofale şi de
aceea acest tip de asigurare a devenit cea mai utilizată în asigurările non-viaţă şi cea mai
răspândită din toate categoriile de asigurări facultative.39
Asigurarea facultativă a autovehiculelor se poate încheia cu persoane fizice sau
juridice cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în România. Pentru autovehicule înmatriculate în
România sau în străinătate. S.C. Allianz Țiriac Asigurări S.A. poate exinde acoperirea pentru
alte riscuri decât cele asigurate iniţial, pe parcursul derulării poliţei, la cererea asiguratului.
Extinderea acoperirii riscurilor de avarii şi furt se acordă fără plata unei prime suplimentare,
în cazul în care asiguratul încheie o asigurare Carte Verde la Allianz Țiriac Asigurări pentru
ace.perioadă şi cu ace.valabilitate teritorială cu extinderea Casco. Valabilitatea acestei poliţe
este numai pentru ţările membre ale sistemului Carte Verde. Excepţie de la acestea sunt
Ucraina şi Republica Moldova, pentru care riscul de furt total al autovehiculului nu validează.
În cazul în care Asiguratul solicită extinderea acoperirii riscurilor în afara tertoriului
României pe parcursul valabilităţii poliţei (pe perioade mai scurte de 1 an), se va încheia o
anexă la poliţă. Perioada minimă pentru care se aprobă încheierea extinderii este de 1 lună.
Valabilitatea anexei la poliţă nu poate depăşi valabilitatea poliţei de bază.
Este primit în asigurare orice vehicul destinat transportului terestru, cu excepţia celui
care circulă pe şine, echipat cu motor de propulsie care se deplasează pe drum prin mijloace
proprii şi conform legii este supus înmatriculării, împreună cu remorci, semiremorci şi altele
asemenea. Echipamentul suplimentar se referă la aparatură audio-video, sistem de alarmă
montate la autovehicul ulterior încheierii poliţei de asigurare. Modificările constructive
permanente sunt acele modificări aduse autovehiculului (suprastructuri, carosări, instalaţii
speciale, jante speciale), a căror valoare se adaugă la valoarea autovehiculului luat ca bază de
calcul în stabilirea sumei asigurate.

39
Dobrin, M. – op.cit., p. 100
30
Răspunderea ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI începe după 24 ore de la expirarea
zilei în care s-a plătit asigurătorului prima de asigurare sau după caz, cea dintâi rată a acesteia,
s-a efectuat inspecţia de risc a autovehiculului, s-a întocmit şi s-a semnat poliţa de asigurare.
Pentru autovehiculele noi, achiziţionate de la dealerii autorizaţi din România în
rate/leasing sau achitate integral, pentru care plata primei de asigurare (integral sau rata I) şi
emiterea poliţei se efectuează concomitent cu livrarea autovehiculului din depozitul
dealerului, răspunderea ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI începe la data încheierii
contractului de vânzare-cumpărare (factură) şi a preluării autovehiculului de către asigurat.
Contractul de asigurare se completează în două exemplare, semnate şi ştampilate de
către asigurat şi de ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI .
Contractul de asigurare poate fi completat şi pentru autovehiculele achiziţionate în
rate/leasing, având la dispoziţie un tabel pentru sumele asigurate şi primele de asigurare
pentru fiecare an de rate/leasing.
Asiguratul poate solicita Societăţii ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI transferarea
asigurării pe alt autovehicul al său cu eventuala plată a diferenţei de primă aferente perioadei
rămase până la expirarea valabilităţii poliţei sau după caz, cu prelungirea perioadei de
asigurare a noului autovehicul cu o perioadă corespunzătoare cu partea din primă ce trebuie
restituită de către ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI .
Asiguratul / contractantul care nu anunţă imediat înstrăinarea bunului pierde dreptul la
restituirea corespunzătoare a primei.
În cazul transmiterii proprietăţii autovehiculului asigurat, asigurarea poate continua cu
acordul ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI pe numele noului proprietar, din momentul
finalizării actelor de vânzare-cumpărare la organele de poliţie conform legislaţiei în vigoare.
Reînnoirea contractelor se face dacă autovehiculul a fost asigurat la una dintre
sucursalele ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI pe o perioadă de cel puţin 1 an, plata primei de
asigurare sau a primei rate pentru reînnoire se face înainte de data expirării poliţei anterioare,
perioada de asigurare începe la ora 24:00 a zilei în care expiră poliţa anterioară. În cazul în
care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru anii anteriori de asigurare, în mod
excepţional, directorul sucursalei poate aproba bonusul corespunzător în cazul în care din
cererea de reînnoire a poliţei rezultă că asiguratul s-a aflat în imposibilitatea obiectivă (boală,
lipsă din localitate sau din ţară etc.) de a reînnoi asigurarea. În această situaţie este obligatorie
o nouă inspecţie de risc, (care va conţine şi fotografii ale autovehiculului), inspecţie semnată
şi de către asigurat.

31
Răspunderea ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI încetează la expirarea contractului,
prin producerea evenimentului asigurat care are ca urmare o daună totală a autovehiculului
asigurat, la data înstrăinării autovehiculului asigurat către o altă persoană sau la data
scadenţei.
Obligaţiile asiguratului sunt:
- să achite obligaţiile de plată a primei de asigurare;
- să manifeste grijă faţă de bunul asigurat în toate împrejurările;
- să efectueze inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele
stabilite de lege;
- să avizeze în scris ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI despre pierderea/furtul cărţii de
identitate, a certificatului de înmatriculare, a cheilor şi/sau telecomenzilor autovehiculului;
- să comunice ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI , în termen de 48 ore, schimbarea
numărului de înmatriculare al autovehiculului sau a culorii acestuia, precum şi înlocuirea
motorului, a caroseriei, a modificărilor constructive sau a echipamentelor asigurate
suplimentar;
- în cazul înstrăinării autovehiculului să anunţe în scris ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI în termen de 48 ore;
- să anunţe imediat ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI în cazul în care autovehiculul
furat sau părţi componente ale acestuia au fost găsite.
În cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are următoarele obligaţii:
a) să înştiinţeze imediat poliţia ori pompierii sau dacă este cazul alte autorităţi publice;
b) să avizeze ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI , în scris, în termen de 48 ore, despre
producerea daunei dând informaţii despre autovehicul, data, locul şi împrejurările în care s-a
petrecut evenimentul asigurat;
c) să ia măsuri pentru limitarea şi prevenirea pagubelor;
d) să păstreze autovehiculul avariat la dispoziţia asigurătorului şi să furnizeze acestuia
toate informaţiile şi probele solicitate;
e) să participe la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna;
f) să prezinte documente din care să rezulte că persoana care a condus autovehiculul în
timpul producerii evenimentului, avea acest drept şi nu se afla sub influenţa băuturilor
alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare,
respectiv documente care atestă că autovehiculul putea fi pus în circulaţie pe drumurile
publice, conform legii;

32
Obligaţiile asigurătorului
Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de către ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI
direct sau indirect, prin împuterniciţi, prin societăţi corespondente din străinătate sau prin
experţi, cu participarea asiguratului sau împuterniciţilor săi. În cazul în care rezultă şi alte
avarii ca urmare a evenimentului asigurat, ce nu au putut fi constatate iniţial, asiguratul se
angajează să înştiinţeze în scris ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI , în vederea efectuării unei
constatări suplimentare, în caz contrar neprimind despăgubirea aferentă.
Stabilirea şi plata despăgubirilor se fac de către ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI pe
baza documentaţiei complete, reparaţia autovehiculului implicat într-un eveniment asigurat
efectuându-se pe teritoriul României, în unităţi autorizate.
Reparaţia în regie proprie se despăgubeşte numai în condiţiile în care contravaloarea
acesteia este mai mică decât la firme specializate. Costul reparaţiilor se stabileşte prin
estimare făcută de ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI pe baza preţurilor de la data
evenimentului şi a eventualei documentaţii prezentate de asigurat.
Despăgubirea acordată nu poate depăşi cuantumul pagubei, nici suma la care s-a
încheiat asigurarea şi nici valoarea reală a autovehiculului la data producerii evenimentului
asigurat. Din cuantumul despăgubirii se scad valoarea franşizei deductibile prevăzută în poliţă
şi valoarea totală a ratelor de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare sau, după
caz, o parte a acesteia. ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI nu despăgubeşte în cazul unor
chitanţe/facturi de piese achiziţionate în regim de consignaţie şi nici chitanţe de mână cu
preţuri mai mari decât la unităţile de specialitate.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI plăteşte despăgubirile în ROL (lei). Pentru
cheltuielile efectuate de asigurat în valută convertibilă, se utilizează cursul B.N.R. valabil la
data emiterii documentelor care atestă cheltuielile efectuate.
La cererea expresă a asiguratului, plata despăgubirilor se poate face şi într-o valută
agreată, dar numai la daună totală, când primele de asigurare au fost achitate numai în valută
convertibilă, la daună parţială, când evenimentul s-a produs în afara teritoriului României,
reparaţia s-a efectuat în străinătate şi la daună parţială, în cazul în care pentru repararea
autovehiculului sunt necesare părţi componente, piese sau materiale ce se pot achiziţiona
numai din străinătate.
I) Asigurarea facultativă a autovehiculelor, condiţii specifice pentru avarii
Prin intermediul acestei condiţii, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI acordă
despăgubiri pentru:

33
- avarierea autovehiculelor, provocată de ciocniri, loviri sau izbiri cu orice corpuri
mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul autovehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale
autovehiculelor, căderi pe autovehicule ale unor corpuri, derapări şi răsturnări;
- avarierea autovehiculelor, provocată de incendiu, trăsnet, explozie, chiar dacă
trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torenţială, grindină, inundaţie,
furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe de zăpadă,
căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul;
- pagubele produse autovehiculului de avarii sau distrugeri provocate de măsurile luate
în timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau construcţiei
în care se afla acesta;
- pagube produse de autori necunoscuţi rezultate ca urmare a unuia din riscurile
prezentate mai sus;
- cheltuielile de transport al autovehiculului în cadrul sumei asigurate dacă acesta nu
poate fi deplasat prin forţe proprii, de la locul producerii evenimentului asigurat la atelierul de
reparaţii cel mai apropiat sau la locul de adăpostire, în limita tarifelor de transport percepute
de firmele specializate;
- cheltuielile făcute în vederea limitării pagubelor, dacă sunt necesare, în urma unor
pagube produse de riscuri cuprinse în asigurare şi în cadrul sumei asigurate.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI nu acoperă daunele produse în următoarele
împrejurări40:
- conducătorul autovehiculului asigurat se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a
produselor sau substanţelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, ori s-a sustras
de la recoltarea probelor biologice sau toxicologice sau a părăsit locul accidentului;
- autovehiculul circula fără a avea certificat de înmatriculare valabil sau altă
autorizaţie de circulaţie valabilă la data producerii evenimentului asigurat;
- autovehiculul, în momentul accidentului, era condus de o persoană fără permis de
conducere valabil pentru categoria respectivă, ori cu permisul de conducere retras ori anulat
sau avea suspendat dreptul de a conduce;
- dauna s-a produs în timpul sau ca urmare a participării autovehiculului la concursuri,
întreceri sau antrenamente pentru acestea;
- dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar (exclusiv
tramvai).
40
Norme Allianz Țiriac Asigurări privind Asigurarea facultativă a autovehiculelor – Condiţii specifice pentru
avarii, Cod CC.01.00.E, art. 3

34
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI nu acordă despăgubiri pentru întrebuinţare,
funcţionare sau uzare cât şi pentru defectele de fabricaţie. Dacă însă datorită defectării din
orice cauză a unor piese ale autovehiculului, inclusiv ale pneurilor, se produc pagube, aceste
pagube se despăgubesc (ex.: dacă din cauza ruperii barei de direcţie sau datorită exploziei
unui pneu în timpul mersului, autovehiculul se răstoarnă, se despăgubesc pagubele produse
prin răsturnare dar nu se despăgubesc pagubele produse la bara de direcţie sau pneul
explodat).
Nu se acordă despăgubiri şi pentru pagube produse:
- într-un eveniment numai anvelopelor şi/ sau camerelor de aer;
- ca urmare a unor reparaţii necorespunzătoare;
- prin influienţa temperaturii asupra motorului autovehiculului şi cele produse
elementelor mecanice ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungerii, supraîncălzirii oricăror
ansambluri sau subansamblui din orice alte cauze decât cele cuprinse în asigurare, precum şi
pentru pagube produse prin aspirarea apei în motor;
- ca urmare a acţiunii acizilor, oricăror substanţe chimice sau ca urmare a poluării/
contaminării de orice natură şi din orice cauză;
- de incendiu sau explozia produsă prin folosirea în încăperea în care se află
autovehiculul, în interiorul sau în apropierea autovehiculului, a focului deschis;
- instalaţiilor şi aparaturii electrice numai prin acţiunea curantului electric, dacă
acestea nu au fost urmate de incendiu;
- cu prilejul distrugerii sau avarierii clădirii, în care se afla autovehiculul, din vina
deţinătorululi autovehiculului, a prepuşilor săi sau a persoanelor care au consimţămânul
asiguratului de a conduce respectivul autovehicul, precum şi a persoanelor fizice care în mod
statornic locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul şi beneficiarul.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri în cazul în
care se produc numai zgârieturi ale vopselei autovehiculului, ale geamurilor, oglinzilor,
farurilor, stopurilor, semnalizatoarelor, produse de autori necunoscuţi în timp ce autovehiculul
se afla parcat sau staţionat, dacă poliţia nu confirmă că acestea s-au produs în urma unui
eveniment rutier sau a căderii pe autovehicul a unor corpuri care ar putea produce aceste
avarii.
II) Asigurarea facultativă a autovehiculelor, condiţii specifice pentru furt

35
Furtul poate fi definit ca luarea unui autovehicul, respectiv a unor subansamble, piese,
sau echipamente suplimentare ale acestuia, aflate în posesia unei persoane (proprietar sau
utilizator), în scopul însuşirii sau folosirii acestora, fără consimţământul proprietarului.
Prin intermediul acestei condiţii, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI acordă
despăgubiri pentru41:
- furtul prin efractie al autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale
acestuia;
- pagube produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt a
autovehiculului, părţilor componente, pieselor acestuia sau a altor bunuri aflate în
autovehicul;
- furtul sau avarierea ca urmare a tentativei de furt a echipamentului suplimentar,
asigurat prin poliţă şi înscris în cererea chestionar.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI nu acordă despăgubiri dacă42:
- nu se înregistrează o reclamaţie la poliţie în legătură cu furtul sau tentativa de furt;
- la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte membrii familiei
asiguratului, persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acesta, precum şi orice
prepus al asiguratului;
- în timpul cât autovehiculul era oprit, staţionat voluntar sau parcat şi conducătorul
acestuia a ieşit din autovehicul fără a scoate cheia din contact şi a încuia uşile, cu excepţia
cazurilor când aceste măsuri nu erau posibile datorită particularităţilor constructive ale
autovehiculului;
- în cazul furtulului echipamentului suplimentar de pe autovehicul sau a elementelor
ce constituie modificări constructive permanente, dacă acestea nu au fost menţionate la
încheierea poliţei, în Cererea - chestionar sau nu au fost asigurate într-un Act Adiţional şi
pentru care nu s-a plătit prima aferentă;
- asiguratul, cu consimţământul său, a încredinţat autovehiculul asigurat unei terţe
persoane care nu îl restituie.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri în cazul în
care poliţia nu confirmă furtul autovehiculului asigurat.
Stabilirea şi plata despăgubirilor43:

41
idem
42
idem
43
Norme Allianz Țiriac Asigurări privind Asigurarea facultativă a autovehiculelor – Condiţii specifice pentru
furt, Cod CC.02.00.E, art.4

36
- în cazul furtului unor piese sau subansamble ale autovehiculului sau echipamente
suplimentare ale acestuia, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI acordă despăgubiri numai dacă
acestea nu au fost găsite şi au trecut 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării ALLIANZ
ȚIRIAC ASIGURĂRI de către asigurat;
- în cazul furtului total al autovehiculului, acordarea despăgubirilor se face după 60 de
zile calendaristice de la data înştiinţării ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI şi numai dacă
poliţa confirmă în scris, după expirarea acestui termen, că autovehiculul nu a fost găsit;
- dacă înainte de plata despăgubirii, autovehiculul, părţile componente sau piesele
acestuia au fost găsite, se acordă despăgubiri numai pentru eventualele pagube produse ca
urmare a furtului;
- în cazul furtului sau avarierii ca urmare a tentativei de furt a unor piese sau
echipamente suplimentare ale autovehiculului, la stabilirea despăgubirii se ia în considerare
numai repararea sau înlocuirea părţilor componente sau a pieselor care au fost avariate/ furate
cu excepţia cazului în care procesele tehnologice nu permit astfel;
- dacă după plata despăgubirii autovehiculului ori subansamblele, piesele sau
echipamentele suplimentare ale acestuia au fost găsite şi nu avariate, asiguratul va restitui
despăgubirea primită în termen de 7 zile calendaristice de la data solictării ALLIANZ
ȚIRIAC ASIGURĂRI . Dacă acestea sunt încă avariate sau incomplete, asiguratul va restitui
diferenţa dintre valoarea despăgubirii şi costul reparaţiilor ori înlocuirii părţilor componente
sau pieselor avariate ori care lipsesc. ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI poate decide, în unele
cazuri, să solicite asiguratului întocmirea actelor necesare transferului de proprietate al
autovehiculului găsit, asiguratul fiind obligat să întocmească toate actele cerute în termen de
15 zile calendaristice de la solicitarea ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI ;
- cazul de furt al echipamentului suplimentar cuprins în asigurare este considerată
daună totală, astfel încât prin plata despăgubirii asigurarea acestuia încetează. Reintroducerea
acestuia în asigurare se face prin plata unor prime corespunzătoare.
III) Asigurarea facultativă a autovehiculelor privind asigurarea persoanelor din
autovehicul
Această asigurare cuprinde 3 grade de risc, care sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul nr. 3.1. Prezentarea cotei procentuale în funcţie de gradul de risc la asigurarea
auto casco privind asigurarea persoanelor din autovehicul
Nr. Gradul de risc Cota
crt. procentuală (Cp)
1 Gradul I de risc: deces şi invaliditate 0.6 %
37
permanentă din accident.
2 Gradul II de risc: deces şi vătămare corporală
urmată de invaliditate permanentă sau 0.8 %
invaliditate temporară.
3 Gradul III de risc: refacerea părţilor anatomo-
funcţionale ale persoanelor accidentate 1.2 %
Sursa: Norme Allianz Țiriac Asigurări privind Asigurarea facultativă a
autovehiculelor

Modul de calcul:
Numărul de persoane accidentate se înmulţeşte cu suma asigurată, iar la suma rezultată
se aplică cota procentuală, obţinându-se în final prima anuală.
Exemplu: Se asigura cele 5 persoane din autovehicul pentru riscul de deces,
invaliditate permanentă şi invaliditate temporară din accident. Suma asigurată este de 20170
Euro/persoană din autoturism. Prima anuală de asigurare se calculează astfel:
5 x 20170 = 10.000 Euro
10.000 x 0.8% = 80 Euro/an.
IV) Asigurarea Casco Lux
Pentru perioada reparaţiilor autovehiculului avariat, S.C. Autosig (societate comercială
din cadrul grupului de firme Allianz Țiriac Asigurări ), îi pune la dispoziţie asiguratului un
autovehicul din aceeaşi categorie, pe perioada cât autovehiculul asigurat se află în reparaţie.
Dacă suma asigurată este sub 25.000 Euro, atunci prima de asigurare este de 2017
Euro/an, dar dacă suma asigurată depăşeşte 25.000 Euro prima va fi de 250 Euro.

2.2.2. Incheierea contractului şi determinarea primelor

În baza condiţiilor contractuale de asigurare şi a încasării primei de asigurare,


ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI emite poliţe de asigurare pentru autovehicule şi
echipamente suplimentare, prin care se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească
asiguratului sau celor în drept o despăgubire.
Toate împrejurările la care se referă întrebările formulate de ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI sau nedeclararea unor aspecte care conduc la mărirea riscului de producere a

38
evenimentelor asigurate sunt esenţiale pentru încheierea contractului şi pentru condiţiile de
preţ în care acesta se încheie.
Dacă asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete ori dacă nu a făcut de îndată
către ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI comunicarea cu privire la schimbarea împrejurărilor
esenţiale privind riscul, înainte de producerea evenimentului asigurat, ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI are dreptul să comunice asiguratului modificarea corespunzătoare a
contractului sau să-l denunţe în cazul în care, cunoscând exact împrejurările, nu ar fi încheiat
contractul.
Interesul pentru bunul asigurat este considerat cel al proprietarului autovehiculului
asigurat, chiar dacă asigurarea a fost încheiată de un contractant, altul decât asiguratul, sau
dacă despăgubirea, în caz de daună, este cesionată în favoarea unei terţe persoane, alta decât
asiguratul, pe baza manifestării de voinţă a acestuia din urmă.
Dacă interesul amintit nu există, contractul eventual încheiat este nul de drept şi nu
poate produce nici un fel de efecte juridice, iar ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI are dreptul
de a reţine primele încasate în cazul în care contractantul a acţionat cu intenţie.
Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pentru o perioadă de un an. La cererea
asiguratului perioada de asigurare poate fi inferioară unui an, dar nu mai puţin de 6 luni.
Suma asigurată pleacă de la valoarea reală a autovehiculului la data încheierii
contractului, valoare ce se obţine din diferenţa între valoarea de nou a autovehiculului şi uzura
calculată în funcţie de vechime.
Autovehiculele şi echipamentele suplimentare se asigură numai la valoarea reală a
acestora la data intrării în vigoare a asigurării. Prin valoarea reală se înţelege valoarea de nou
la data asigurării înmulţită cu coeficientul valorii rămase, în funcţie de vechimea
autovehiculului.
Suma asigurată reprezintă, în cazul plăţii primei/ratelor de primă de asigurare în
totalitate în valută convertibilă, suma asigurată înscrisă în poliţă în valuta respectivă.
În cazul poliţelor multianuale, încheiate pentru autovehiculele achiziţionate în baza
unor contracte de rate/leasing, suma asigurată se stabileşte după cum urmează:
- în primul an al contractului de rate/leasing – suma asigurată = valoarea rezultată din
factura de comercializare sau din factura proforma de leasing;
- în anii următorii ai perioadei contractului de rate/leasing – suma asigurată se
stabileşte înmulţind valoarea rezultată din factura de comercializare sau din factura proforma
de leasing cu coeficientul valorii rămase (coeficienţii valorii rămase sunt stabiliţi conform

39
grilei de uzură negociate în cadrul convenţiiilor de asigurare încheiate cu societăţile
respective).
Autoturismele Dacia 1310 (cu / fără catalizator), Dacia Nova, SuperNova şi Dacia
Solenza, se asigură conform Tarifului special de prime fixe “Autoturisme DACIA”, pentru
care există calculate valorile reale (sumele asigurate).
După plata fiecărei daune, suma asigurată se micşorează, pentru restul perioadei de
asigurare cu suma cuvenită drept despăgubire, asigurarea continuând cu suma rămasă, fără ca
aceasta să afecteze prima de asigurare stabilită.
La cererea asiguratului, suma rămasă poate fi reîntregită prin Act adiţional la poliţă,
contra plăţii diferenţei de primă corespunzătoare.
Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări care acoperă aceleaşi riscuri
pentru autovehicululul care urmează a fi asigurat, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi
pe parcursul valabilităţii acesteia.
Prima de asigurare se plăteşte anticipat, integral sau în rate, la datele scadente şi în
cuantumul celor precizate în poliţă sau în anexele acesteia.
În cazul contractelor de asigurare încheiate pe o perioadă de asigurare mai mică de un
an, primele de asigurare corespunzătoare unei luni de asigurare reprezintă 10 % din primele
de asigurare anuale.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI nu are obligaţia să amintească asiguratului datele la
care sunt scadente ratele de primă stabilite prin poliţa de asigurare şi nici să încaseze prima la
domiciliul, sediul sau locul de muncă al asiguratului.
Asigurarea nu se consideră încheiată şi nu poate produce efecte juridice, chiar când
contractul a fost emis, în cazul în care nu a fost plătită prima de asigurare sau cea dintâi rată a
acesteia şi nu a fost efectuată inspecţia de risc.
La cota de primă de bază se pot aplica majorări sau reduceri, în funcţie de anumite
împrejurări.
În cazul reînnoirii asigurării pe noi perioade de câte un an, pentru acelaşi autovehicul
şi acelaşi asigurat, în anii de asigurare pentru care s-a făcut reînnoirea, cota de primă anuală
tehnică în vigoare la data reînnoirii se reduce cu 15%, respectiv 25%, 35%, 40%,
corespunzător după caz, unui an, respectiv a doi, trei, patru sau mai mulţi ani de asigurare
anteriori reînnoirii, consecutivi, pentru care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri în
anii anteriori de asigurare, sau dacă despăgubirile plătite ori datorate se cuvin pentru pagube
produse din culpa exclusivă a unor terţe persoane aflate în afara autovehiculului asigurat,

40
identificate şi care au încheiată o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, valabilă la
data producerii evenimentului asigurat.
În cazul solicitării asiguratului de a asigura unele echipamente suplimentare cu care
autovehiculul a fost dotat după încheierea asigurării autovehiculului, se va încheia o Anexă la
poliţa de bază, astfel: suma asigurată va cuprinde valoarea echipamentelor suplimentare care
se asigură şi valoarea manoperei aferente montării acestuia la autovehicul dacă este cazul
(dovedită cu acte). Cota de primă este cea care s-a aplicat pentru asigurarea autovehiculului.
Perioada de asigurare se derulează de la data întocmirii anexei până la expirarea poliţei de
bază.
Pentru stabilirea sumei asigurate a bunurilor asigurate, asiguratul trebuie să prezinte
documente de provenienţă (care indică valoarea acestora), anexându-se la dosarul poliţei copii
de pe acestea. Valoarea individualizată a fiecărui echipament suplimentar se va preciza în
anexă, la poliţă.
Denunţarea contractului apare când se constată intenţia sau fapta cu consecinţe grave
sau deosebit de grave conform legislaţiei penale.
În cazul în care asigurarea a fost încheiată pentru o sumă asigurată mai mare decât
valoarea reală a bunului, contractul validează doar până la nivelul valorii reale a bunului
asigurat, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI restituind prima corespunzătoare diferenţei dintre
suma asigurată şi valoarea reală a bunului asigurat.
Dreptul de a ridica pretenţii faţă de ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI privind
achitarea despăgubirii, se stinge în termen de doi ani de la data producerii evenimentului
asigurat. Acest lucru poartă denumirea de prescripţie.
Tarifele de primă anuale pentru asigurarea auto casco practicate de S.C. ALLIANZ
ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. împreună cu coeficientul valorii rămase (CVR).
Franşiza este valoarea fixă sau procent din suma asigurată stabilită prin poliţă, care
rămâne în sarcina asiguratului şi care se scade din despăgubirea datorată pentru fiecare
eveniment asigurat..
Metodologiea privind încheierea asigurării facultative de avarii - Auto Casco
Primul lucru ce trebuie realizat pentru subscriere este contactarea potenţialilor
asiguraţi sau, după caz, primirea unei solicitări/cereri de ofertă din partea unui intermediar
(broker sau agent). Întocmirea poliţei de asigurare începe, de regulă, prin completarea unui
formular numit: “Cerere chestionar – Raport inspecţie de risc”, conform riscurilor solicitate de
către potenţialul asigurat şi acordarea de asistenţă pentru completarea acestora.

41
“Cererea chestionar - Raportul inspecţiei de risc” se completează obligatoriu la
încheierea asigurării şi face parte integrantă din poliţa de asigurare, modelul acestui formular.
După completarea Cererii-chestionar, reprezentantul ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI care încheie poliţa va efectua inspecţia de risc a autovehiculului astfel:
- identifică marca, tipul, modelul şi culoarea autovehiculului de asigurat, precum şi
numărul de kilometri afişat la bord;
- verifică pe autovehicul datele de identificare înscrise în cartea de identitate a
autovehiculului (nr. identificare şi de înmatriculare) şi le confruntă cu cele menţionate în
Cererea - chestionar;
- identifică echipamentul audio-video dacă există (marcă, tip, model etc.) şi
modificările constructive permanente ale autovehiculului declarate de asigurat în Cererea -
chestionar;
- verifică integritatea părţilor componente ale autovehiculului, existenţa unor
eventuale avarii ale acestora (lovituri, zgârieturi etc.);
- pentru autovehiculele de fabricaţie străină se efectuează 4 fotografii: două pe o
diagonală a autovehiculului, faţă – spate, astfel încât să cuprindă toate elementele exterioare
ale caroseriei şi să fie lizibil numărul de circulaţie, una pentru aparatura audio-video şi una
pentru seria de şasiu.
Cu ajutorul acestor informaţii se va completa de către asigurător o Notă de calcul şi
care este folosită numai pentru uz intern, urmată de încheierea asigurării.
Valoarea de nou a autovehiculului de fabricaţie românească se face astfel:
1) pe baza facturii de cumpărare, pentru autovehiculele achiziţionate de nou de către
asigurat;
2) pe baza listelor de preţuri de comercializare de nou, pentru autovehiculele
achiziţionate “la mâna a II-a”;
Pentru autovehiculele de fabricaţie străină valoarea de nou se calculează astfel:
1) pe baza facturilor de comercializare sau a facturilor proforma de leasing, în cazul
autovehiculelor achiziţionate de nou de către asigurat/contractant de la dealerii din România;
2) pe baza cataloagelor de specialitate, în celelalte cazuri;
3) pentru autovehiculele DAEWOO, pe baza facturilor de nou de la dealerii autorizaţi
din România.
În final, se completează Contractul privind asigurarea facultativă a autovehiculelor.
Exemplul I: 1. Autovehicul de asigurat: Audi A3, an fabricaţie 2017.

42
a) Dacă autoturismul a fost achiziţionat de nou, din România, de către asigurat,
valoarea de nou la data încheierii asigurării reprezintă preţul cu amănuntul (taxe şi TVA
incluse) conform facturii de achiziţionare. Preţul exprimat în ROL în factură se va transforma
într-o valută agreată de părţi (USD sau Euro) folosind cursul BNR de la data facturii.
b) Dacă autovehiculul a fost achiziţionat “la mâna a II-a” (din România sau din
străinătate), valoarea de nou va reprezenta preţul de nou din catalogul SCHWACKE, valoarea
cu TVA inclus.
La stabilirea valorii de nou pe baza cataloagelor de specialitate, trebuie să se aibă în
vedere confruntarea dotărilor autovehiculului de asigurat cu dotările menţionate în catalog
pentru modelul ales.
Valoarea reală la data încheierii asigurării se calculează astfel:
- se înmulţeşte valoarea de nou stabilită conform pct. a) cu un coeficient de valoare
rămasă (CVR) stabilit din tabelele tarifului de prime pentru fiecare categorie de autovehicul,
în funcţie de vechimea acestuia.
Vechimea autovehiculelor reprezintă perioada cuprinsă între data introducerii în
exploatare de nou a autovehiculului respectiv, menţionată în documentele de identificare ale
acestuia, sau, în lipsă, data de 1 ianuarie a anului de fabricaţie al acestuia şi data intrării în
vigoare a poliţei de asigurare.
Data intrării în vigoare a poliţei: 16.03.2016
1a) Se cunoaşte data introducerii a acestuia în exploatare, respectiv data primei
înmatriculari, care este 11.08.20170.
Vechimea autoturismului este:
11.08.20170 - 10.08.2017 = 4 ani
11.08.2017 - 16.03. 2016 = 7 luni şi 6 zile
TOTAL: 4 ani, 7 luni şi 6 zile
Pentru calculul valorii reale se va alege coeficientul valorii rămase corespunzător liniei
“peste 4 ani – până la 5 ani, inclusiv” (CVR = 0,63)
Valoarea reală la data încheierii asigurării: Preţul autovehiculului*CVR = 14.000
Euro*0.63 = 8.820 Euro
Cota de primă anuală de bază este de 6,7% corespunzător CVR=0,63, iar valoarea
primei anuale este de: 6,7%*8.820=591 Euro
1b) Pentru acelaşi autoturism, pentru care nu se cunoaşte data exactă a introducerii în
exploatare de nou.

43
20170 = 1 an (anul fabricaţiei întreg - se consideră data intrării în exploatare: 1
ianuarie 20170)
2011-2017 = 4 ani
01.01.2016 - 16.03. 2016 = 2 luni şi 16 zile
TOTAL: 5 ani, 2 luni, 16 zile
Pentru calculul valorii reale se va alege coeficientul valorii rămase corespunzător liniei
“peste 5 ani – până la 6 ani, inclusiv” (CVR = 0,55) Valoare reală la data încheierii asigurării:
Preţul autovehiculului*CVR=14.000 Euro*0.55=7.700Euro
Cota de primă anuală de bază este de 7%, corespunzător CVR=0,55, iar valoarea
primei anuale este de: 7%*7.700 = 539Euro
Exemplul II Autovehicul de asigurat: BMW 320, anul de fabricaţie 2016.
Data intrării în vigoare a poliţei: 25.05.2016
Data facturii de cumpărare de nou: 18.10.2016
Vechimea autoturismului este:
18.10.2016 - 17.10.2017 = 1 an
18.10.2017 - 25.05. 2016 = 7 luni şi 8 zile
TOTAL: 1 an, 7 luni şi 8 zile
Pentru calculul valorii reale se va alege coeficientul valorii rămase corespunzător liniei
“peste 1 an – până la 2 ani, inclusiv” (CVR = 0,85)
Valoarea reală la data încheierii asigurării: Preţul autovehiculului*CVR=28.500
Euro*0.85 = 24.225 Euro
Cota de primă anuală de bază este de 5,8% corespunzător CVR=0,85, iar valoarea
primei anuale este de: 5,8%*24.225 = 1405 Euro
Deoarece valoarea autoturismului depăşeşte 25.000 Euro, se aplică la cota de primă o
majorare de 5%44 , astfel: 5%*1405 = 70 Euro, rezultând noua cotă de primă de: 1405 + 70 =
1475 Euro.
Plata primei se face integral, şi se acordă astfel o reducere de 5%, cota de primă
devenind: 5%*1475 = 74 Euro, 1475 – 74 = 1401 Euro.
Autovehiculul este prevăzut cu sistem de alarmă electronic şi se aceea prima de
asigurare se mai reduce cu 3%, devenind în final: 3%*1401 = 42 Euro, 1401 – 42 = 1359
Euro.

44
Calculat pe baza Anexei nr. 9
44
CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ

3.1. Prezentarea societăţii de asigurare-reasigurare S.C. Allianz Țiriac Asigurări S.A.


Bazele fundaţiei actualei afaceri Allianz-Tiriac Asigurări au fost puse în anul 1994,
odată cu înfiinţarea societăţii Asigurări "Ion Tiriac" SĂ (ASIT). Pornind de la zero, compania
s-a instalat repede în fruntea ierarhiei operatorilor privaţi de asigurări. Creşterea accelerată a
volumului de afaceri derulate a adus ASIT, în numai şase ani de existenţă, până pe poziţia
secundă în topul celor mai importanţi asiguratori din România.
Dezvoltarea infrastructurii companiei - începând cu crearea şi diversificarea propriei
oferte de produse, continuând cu atragerea celor mai buni specialişti locali din domeniul
asigurărilor şi terminând cu extinderea reţelei teritoriale - a fost realizată cvasiexclusiv prin
autofinanţare. În ciuda costurilor ridicate pe care lansarea unei afaceri de tip greenfield le

45
impune, Asigurări "Ion Tiriac" a generat într-un timp record rezultate pozitive pentru
acţionarii săi.
Mizând iniţial, în principal, pe dezvoltarea relaţiilor cu clienţi ce desfăşurau activităţi
în domeniile industrial şi comercial, ASIT a reuşit să creeze adevărate parteneriate pe termen
lung cu asiguraţii, spre beneficiul ambelor părţi implicate.
Integrarea, în anul 2000, a societăţii ASIT în grupul de asigurări german Allianz a
întărit poziţia acesteia pe piaţa românească, statutul de membru al unuia dintre cele mai
importante grupuri financiare din lume, conferind companiei rezultate - Allianz-Tiriac
Asigurari- un avantaj competiţional sensibil, atât din perspectiva garantării stabilităţii
financiare, cât şi în ceea ce priveşte angajamentul de a impune, pe termen lung, o marcă de
prestigiu în România.
Scopul societăţii este obţinerea de profit din desfăşurarea activităţii de asigurare-
reasigurare prin: acceptarea de riscuri în schimbul plăţii de prime de către
asiguraţi/reasiguraţi, a prestării de servicii şi intermedierii în domeniul asigurărilor şi
reasigurărilor.
În contextul unei pieţe a asigurărilor interne aflată în creştere constantă şi în plin
proces de stabilizare legislativă, în anul 2017, per total piaţă, s-a înregistrat un volum al
primelor brute subscrise de 565.548 mii USD, ceea ce reprezintă o creştere nominală faţă de
anul precedent de 49,7% şi o creştere reală de 31,2%. Se remarcă o evoluţie generală pozitivă
a domeniului asigurărilor, acesta reuşind să deţină un procent de 1,29% din PIB, faţă de
numai 1,09% cât deţinea la sfârşitul anului 2017.
Allianz Țiriac Asigurări a reuşit să-şi menţină şi în anul 2017 poziţia de principal
jucător pe piaţa asigurărilor din România, înregistrând o valoare a primelor brute subscrise de
65.094 mii USD, în creştere cu 26% faţă de anul precedent, când valoarea acestora a fost de
51.729 mii USD.
Astazi, echipa Allianz Țiriac Asigurări numără 883 de angajaţi permanenţi şi peste
4000 de colaboratori, a căror medie de vârstă nu depăşeşte 36 de ani. Aceşti profesionalişti
dedicaţi muncii lor îşi găsesc motivarea în ceea ce fac şi în succesele dobândite până în
prezent. Ceea ce este remarcabil pentru echipa Allianz Țiriac Asigurări este procentul mare
de angajaţi cu studii superioare, aceştia reprezentând 82% din totalul salariaţilor permanenţi.
Între compartimentele din cadrul Administraţiei centrale există relaţii funcţionale şi de
colaborare.

46
Sucursalele, agenţiile teritoriale şi punctele de lucru desfăşoară operaţiuni de încheiere
a asigurărilor şi de constatare şi dimensionare a daunelor, în limita competenţelor stabilite de
conducerea societăţii.
Reprezentanţele nu au dreptul să încheie asigurări, ele având funcţia de oficiu de
contact cu Administraţia Centrală sau cu unităţile teritoriale (sucursala, agenţie, puncte de
lucru), înfiinţarea lor, în ţară sau străinătate, făcându-se numai cu aprobarea Adunării
Generale a Acţionarilor.
Atribuţiile principale ale directorului general:
- acordă asistenţă de specialitate tuturor celor care se adresează societăţii;
- cercetează piaţa pentru oportunităţi de afaceri şi de valorificare a acestora prin
încheierea de contracte;
- vizează sumele aferente primelor încasate în conturile deschise la bănci conform
instrucţiunilor Administraţiei Centrale;
- transmite la Administraţia Centrală atât borderourile, însoţite de documentul care
atestă efectuarea plăţii (foaie de vărsământ, ordin de plată) cât şi necesarul şi decontul de
cheltuieli.
Atribuţii şi sarcini ale economistului /contabilului45 :
- răspunde de organizarea şi conducerea, conform reglementărilor legale a evidenţei
contabile privind veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli (BVC),
aprobat de Centrala Allianz Țiriac Asigurări , a gestionării valorilor materiale, bunurilor de
inventar şi mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii şi exercită periodic
controlul asupra gestiunilor faţă de colaboratori, agenţi şi inspectori în vederea asigurării
integrităţii patrimoniului existent inclusiv imprimatele cu regim special ;
- primeşte, verifică, organizează, centralizează datele contabile şi le depune în termen
la organele centrale, întocmeşte balanţa şi efectuează raportarea operativă la organele
centrale ;
- exercită controlul zilnic asupra operaţiilor efectuate prin casierie şi ia măsuri de
încasare la timp a creanţelor şi propune răspunderea materială atunci când este cazul ;
- răspunde de completarea potrivit destinaţiei şi în mod ordonat a registrelor de
contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza
înregistrării în contabilitate şi de restituire în termen de 30 de zile de la constatarea
documentelor contabile pierdute, a imprimatelor cu regim special sustrase sau distruse ;

45
idem
47
- posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse
de acord cu situaţia reală a elementelor patriminiale stabilite pa baza inventarului.
Atribuţii, lucrări, sarcini  ale inspectorului de asigurări :
- reprezintă direcţia/sucursala în raporturile cu clienţii în absenţa directorului/şefului
serviciu ;
- întocmeşte oferta de asigurare ;
- efectuează inspecţii de risc şi fotografii şi întocmeşte referatele pentru aceste
inspecţii înainte de încheierea documentelor de asigurare ;
- întocmeşte poliţele de asigurare ;
- înstruieşte agenţii de asigurare şi urmăreşte reînoirea poliţelor de asigurare, precum
şi încasarea primelor sau a ratelor de primă pentru poliţele încheiate de agenţii din subordine ;
- urmăreşte avizarea/înştiinţarea clienţilor pentru neplata la termen a primelor sau a
ratelor de primă pentru poliţele încheiate.
Inspectorii de daună urmăresc un mod de abordare sistematic în rezolvarea
problemelor pe care le întâlnesc în cazurile pe care le soluţionează. Mai întâi, inspectorii de
daună verifică acoperirea, ceea ce poate necesita efectuarea unei investigaţii, aceasta
implicând de cele mai multe ori luarea unor declaraţii de la persoanele implicate. Odată ce
faptele devin cunoscute, reprezentanţii compartimentului de daune determină răspunderea
care este acoperită prin asigurare. Inspectorii trebuie, de asemenea, să strângă şi să evalueze
datele referitoare la daună pentru a determina valoarea despăgubirii.
Atribuţii, lucrări, sarcini  ale casierului46 :
- participă la întocmirea şi dactilografierea documentelor privind operaţiunile
bancare ;
- verifică întocmirea corectă a documentelor ;
- asigură înregistrarea documentelor pe care le întocmeşte în Registrul de casă şi de
bancă ;
- analizează documentele de încasări şi plăţi, acordarea avansurilor, pentru a se evita
acordarea de avansuri fără justificarea celor precedente ;
- răspunde de securitatea valorilor din casieie, numerar şi alte valori, întocmirea
actelor de casă a Direcţiei Centrale, a ordonanţelor şi dispoziţiilor de încasări şi plăţi, chitanţe,
ridicarea corespondenţei bancare ritmic şi complet.

46
idem
48
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. are ca obiect de activitate desfăşurarea
oricărui tip de asigurare-reasigurare, reasigurare şi capitalizare în ţară şi străinătate, în lei şi în
valută, după cum urmează47:
1. Asigurările de bunuri, clădiri şi conţinut, cuprind protecţia patrimoniului şi a
investiţiilor persoanelor juridice. Principalii clienţi sunt Nuclearelectrica (Unitatea 2
Cernavodă), Daewoo Automobile Craiova, Tarom, Azomureş şi Quad.
2. Asigurările de locuinţe aparţinând persoanelor fizice se referă la:
- asigurarea locuinţei şi a bunurilor din locuinţă (acoperă riscuri de incendiu, furt,
inundaţii, cutremur, trăsnet, explozie etc.);
- asigurări de răspundere civilă pentru evenimentele produse la locuinţa asigurată;
- asigurări de accidente ale persoanelor domiciliate la locuinţa asigurată.
3. Asigurările auto:
Asigurările Casco sunt asigurări facultative pentru avarii şi furt ale
autovehiculelor/vehiculelor (intern si extern) din accidente şi cauze naturale (inclusiv
catastrofe);
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare obligatorie
pentru deţinătorii de autovehicule;
RCA Excedent este o asigurare facultativă de răspundere civilă a autovehiculelor,
excedent peste limita maximă a răspunderii precizate în normele privind aplicarea legii în
domeniul RCA.
Carte verde este o asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate numai în afara
teritoriului României.
Buchet este un produs complex alcătuit din trei asigurări de bază (Casco, CMR şi
Carte verde), oferită transportatorilor internaţionali.
Cei mai importanţi clienţi sunt: Volvo Finance International, Daewoo Automobile
Craiova, Automobile Dacia, World Trade Center Bucharest, Pagini Aurii, R.A.T.B. şi Altex.
4. Asigurările de răspundere civilă sunt:
- asigurări de răspundere civilă generală, a producătorului şi a angajatorului faţă de
angajaţi;
- asigurări de răspundere civilă profesională pentru medici (malpraxis), farmacişti,
avocaţi, notari, experţi contabili şi contabili autorizaţi, evaluatori şi experţi tehnici, arhitecţi şi
ingineri constructori etc.;

47
www.Allianz Țiriac Asigurări .ro
49
- alte asigurări de răspundere civilă: a administratorilor şi directorilor societăţilor
comerciale, a structurilor de primire turistice, a unităţilor service auto, a proprietarilor sau
deţinătorilor de câini etc.
5. Asigurările de persoane, altele decât cele de viaţă sunt:
- Asigurări de accidente ale persoanelor privind protecţia împotriva riscurilor de
incapacitate temporară,
invaliditate permanentă, deces, consecinţe estetice şi funcţionale ale traumatismelor,
arsurilor, degerăturilor şi care sunt urmări ale accidentelor suferite;
- Asigurări de asistenţă medicală în străinătate se referă la protecţia prin preluarea
cheltuielilor medicale, de spitalizare, tratament, repatriere şi care sunt urmări ale accidentelor
sau îmbolnăvirilor survenite în străinătate.
Asigurările de persoane, altele decât de viaţă practicate de Allianz Țiriac Asigurări
S.A. sunt: medicas perfect, medicas standard, medicas frequent, medicas bussines, medicas
ţări limitrofe, medicas workers şi asistenţă medicală valabilă pe teritoriul României –
medirom şi accidente ale persoanelor.
Clienţi principali ai acestor asigurări sunt: U.C.M.R. Reşiţa, Nuclearelectrica,
Metrorex, Argus, Aeroportul Internaţional Otopeni şi F.C. Universitatea Craiova.
6. Asigurările de credite şi garanţii cuprind:
- asigurări pentru riscurile de neplată a ratelor / redevenţelor în cazul contractelor de
vânzare-cumpărare / credit de consum / leasing;
- asigurări pentru riscurile de neplată a debitului în cazul contractelor de
distribuţie/comision;
- asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate (business interruption);
- asigurări pentru riscurile de insolvabilitate sau faliment ale agenţiilor de turism.
Clienţii principali sunt: Daewoo Automobile Craiova, TBI Leasing, BCR Leasing,
Finansbank, Banca Românească, Ana Electronics, Victoria Internaţional şi HBO România.
7. Asigurările navale cuprind: asigurarea navelor, asigurarea pasagerilor pe timpul
transportului şi P&I (asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi, echipaj, marfă, asigurarea de
accidente sau îmbolnăvire a echipajului etc.). Principalii clienţi sunt: East Point Holdings,
Giurgiu NAV S.A., Octogon, Navrom Drobeta-Turnu Severin şi Romnav Brăila.
8. Asigurările de transport sunt reprezentate de:
- Asigurarea CARGO este asigurarea bunurilor şi valorilor pe timpul transportului
rutier, feroviar sau maritim.

50
- Asigurarea valorilor în transit este oferită băncilor sau altor societăţi comerciale
pentru a acoperi pierdere sau avaria valorilor pe timpul transportului acestora pe teritoriul
României.
- Răspunderea transportatorilor pentru marfa transportată este o asigurare concepută
pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor specifice societăţilor de transport şi acoperă
răspunderea transportatorului rutier care ar putea rezulta din pierderea sau avarierea bunurilor
ce i-au fost încredinţate pentru a fi transportate în baza unui contract de transport.
- Asigurarea containerelor poate fi încheiată de proprietarii, administratorii sau
chiriaşii acestora şi acoperă pierderea sau avarierea containerelor cu care se transportă
mărfurile, în timp ce se află în trafic sau în staţionare pe timpul transportului, conform
condiţiilor de asigurare.
Cei mai importanţi clienţi sunt: S.N.P. PETROM, Daewoo Automobile Craiova,
Automobile Dacia, Azo Mureş, Elite România, Intrarom, Infopress şi Transchim.
9. Asigurările de aviaţie se referă la: asigurări CASCO pentru aeronave, răspundere
civilă legală faţă de terţi, faţă de pasageri şi bagaje, faţă de marfa transportată şi asigurări de
accidente persoane. Clienţi principali sunt: TAROM, Aeroclub România, Romatsa, Acvila Air
şi Aero-West.
10. Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj (car-ear) este o asigurare de tip “toate
riscurile”, acoperind daunele materiale la lucrările de construcţii-montaj şi răspunderea faţă de
terţi a constructorului-montorului, pe amplasamentul şantierului, pe toată durata contractului
de construcţii-montaj şi, la cerere, pe durata perioadei de garanţie. Cei mai reprezentativi
clienţi sunt: Nuclearelectrica S.A., Delta Intensive şi TMUCB.
11. Asigurarea de avarii a maşinilor cuprinde asigurarea maşinilor unelte, utilajelor şi
instalaţiilor industriale împotriva avariilor de origine electrică sau mecanică produse
accidental în timpul funcţionării acestora. Este o asigurare de tip “toate riscurile”, acoperind
daunele produse din cauze cum ar fi: defecte de material, erori de proiectare sau de fabricaţie,
dereglări, suprasarcină, supratensiune electrică, autoîncălzire, scurt-circuit, mers în gol,
inducţie sau arc electric, defectarea echipamentelor de protecţie sau de pornire etc. Principalii
clienţi: Terapia S.A., Arctic S.A., Oltchim S.A. şi Mobilă Sovata S.R.L.
12. Asigurarea produselor electronice se referă la: asigurarea oricăror tipuri de
echipamente electronice utilizate în scop industrial sau comercial, fie acestea fixe sau mobile,
din domeniile prelucrare date şi echipamente de birou, comunicaţii şi radio (staţii de emisie,
antene, centrale telefonice etc.), medical, grafică industrială, radiodifuziune şi televiziune

51
alarmare, testare, măsurare, automatizare, alte domenii (sisteme de climatizare, panouri de
afişare, simulatoare, cabluri, surse de tensiune neîntreruptibile etc.) Este o asigurare de tip
“toate riscurile” acoperind daunele provocate, de exemplu, de: factorul uman, incendiu, apă
etc. Poliţa acoperă: daune materiale la echipamente, daune produse datelor şi suporturilor
externe de date şi cheltuieli suplimentare de operare în caz de daună.
Cei mai reprezentativi clienţi sunt: Media Pro Internaţional S.A., Inspectoratul General
pentru Comunicaţii şi Tehnologia Comunicaţiilor, RASDAQ, Castel Film, Banca de Export
Import a României (Eximbank), Demirbank şi Finans Leasing.
13. Asigurările agricole cuprind asigurarea culturilor agricole, a cerealelor, plantelor,
leguminoase, rodul viilor, pomi fructiferi, arbuşti, păduri etc.
Anul 2017 a însemnat pentru Allianz Țiriac Asigurări continuarea trendului de
stabilitate în domeniul reasigurărilor manifestat şi în anii precedenţi, şi care s-a remarcat chiar
în contextul condiţiilor dificile şi în continuă schimbare ale pieţei internaţionale din ultimii
ani.
Unul din punctele forte ale programelor de reasigurare ale Allianz Țiriac Asigurări
pentru 2017 a fost, pe lângă securitatea şi calitatea care au constituit dintotdeauna preocuparea
majoră, capacitatea largă oferită şi care a fost majorată semnificativ pentru anumite ramuri de
asigurare, urmând tendinţa imprimată de dezvoltarea diverselor portofolii.
Capacitatea contractului de reasigurare pentru răspunderi generale faţă de terţi a
cunoscut o creştere importantă pentru anumite tipuri de răspunderi, în timp ce o serie de
categorii noi au fost introduse în contract, pentru a răspunde nevoilor Allianz Țiriac Asigurări
pentru acest tip de asigurări. Pentru anumite clase de produse au fost concepute şi plasate
programe noi de reasigurare, cum ar fi protecţia pentru riscul de terorism, care a plasat Allianz
Țiriac Asigurări printre puţinele companii de asigurare de pe piaţa românească care deţin un
program special pentru acest risc.
O altă latură importantă a activităţii de reasigurare a Allianz Țiriac Asigurări a fost
reprezentată de: partener de reasigurare pentru companii de pe piaţa românească, rol asumat
doar în urma unor analize şi evaluări atente a riscurilor preluate.
Allianz Țiriac Asigurări a stabilit relaţii de parteneriat cu următoarele companii
situate în top-ul mondial al reasigurătorilor:

Tabelul nr. 3. Companiile de reasigurare cu care Allianz Țiriac Asigurări S.A. a


stabilit relaţii de parteneriat

52
REASIGURĂTORI RATING
Gen Re AAA (Standard&Poor’s)
Swiss Re AA+ ( Standard&Poor’s)
Great Lakes AA+ ( Standard&Poor’s)
Transatlantic Re AA ( Standard&Poor’s)
GE Frankona AA ( Standard&Poor’s)
Mitsui Sumitomo AA - ( Standard&Poor’s)
Mapfre Re A+ ( Standard&Poor’s)
Q.B.E. A+ ( Standard&Poor’s)
Lloyd’s Syndicates A ( Standard&Poor’s)
Chaucer A ( Standard&Poor’s)
Gothaer Re A - ( Standard&Poor’s)
Sirius A - ( Standard&Poor’s)
Tryg Baltica A - (AM Best)
Sursa: www.Allianz Țiriac Asigurări .ro

Ratingul exprimă capacitatea companiei de asigurări/reasigurări de a face faţă


obligaţiilor de plată către creditori.
Semnificţia rating-urilor prezentate mai sus este următoarea48:
AAA – indică securitatea financiară „superioară” în mod absolut şi relativ, capacitatea
de a face faţă obligaţiilor faţă de asiguraţi este foarte mare;
AA – indică securitate financiară „excelentă”, capacitatea de a face faţă obligaţiilor
faţă de asiguraţi este puternică;
A – securitate financiară „bună”, capacitatea de a face faţă obligaţiilor faţă de asiguraţi
este sensibilă.
Calitatea serviciilor legate de plasarea contractelor de reasigurare, recuperarea
daunelor de la reasigurătorii implicaţi şi consultanţa de specialitate este garantată de renumele
brokerilor cu care Allianz Țiriac Asigurări colaborează : Marsh (cea mai mare companie de
brokeraj din lume), Willis Corroon şi Heath Lambert.
În anul 2017, Allianz Țiriac Asigurări S.A. a primit premiul "Compania anului"
pentru Asigurări Generale, la Premiile Pieţei Asigurărilor acordate de Revista Primm şi un
premiu pentru produsul Casco Lux.

3.2. Analiza veniturilor din prime şi a plăţilor de despăgubiri la asigurarea obligatorie


de răspundere civilă auto şi asigurarea autovehiculelor pentru avarii (auto casco) la
Allianz Țiriac Asigurări S.A.
3.2.1. Structura şi importanţa veniturilor şi cheltuielilor
48
Ciurel, V. – op. cit., p. 53
53
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de asigurare şi realizarea unui
echilibru între venituri şi cheltuieli, se impune din partea societăţilor de asigurare urmărirea
încasării ritmice a veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în concordanţă cu prevederile din
bugetul de venituri şi cheltuieli.
Bugetul de venituri şi cheltuieli (BVC) este instrumentul de bază pentru conducerea
activităţii financiare a oricărei societăţi comerciale, deoarece acesta asigură echilibrul
financiar, constituind totodată şi un instrument de decizie, analiză şi control.
În BVC se sintetizează în forma valorică veniturile de realizat şi sursele de formare a
acestora, precum şi cheltuielile efectuate, stabilindu-se totodată şi profitul de realizat în anul
de gestiune şi utilizarea judicioasă a lui conform prevederilor din statutul societăţii. În
procesul de elaborare şi de execuţie a BVC trebuie urmărit sa fie respectate principiile
eficienţei maxime şi echilibrul financiar.
În activitatea de asigurări, BVC se întocmeşte numai la nivelul societăţii (care are
personalitate juridică), pe baza propunerilor primite de la sucursalele ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI din teritoriu, care nu au calitatea de personalitate juridică.49
Obligaţia desfăşurării activităţii pe baza de buget de venituri şi cheltuieli este
prevăzută atât în Statutul societăţii, precum şi în Legea nr.31/1990.
La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli trebuie avute în vedere şi prevederile
art. l1 din Legea nr.47/1991, respectiv: ,,societatea de asigurare nu-şi poate asuma anual
obligaţii din contracte de asigurare - reasigurare mai mari de 5 ori suma capitalului social
vărsat şi a rezervelor de capital”.
În BVC se cuprind două mari capitole şi anume :
- Venituri - în care se înscriu primele ce se vor încasa din contractarea tuturor
asigurărilor practicate de societate (din activitatea de bază) precum şi din alte surse cum sunt:
din reasigurări, dobânzi bancare, împrumuturi etc. În partea de venituri se înscriu sursele de
venituri pe provenienţe, separat din asigurări facultative şi asigurări obligatorii.
- Cheltuieli – se înscriu plăţile de despăgubiri şi sume asigurate, precum şi cheltuieli
legate de administrarea asigurărilor. Cheltuielile de constituire şi administrare a fondului de
asigurare sunt prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli maximum 40 % faţă de volumul
total de venituri din asigurările facultative..
La fundamentarea propunerilor de plan se întocmesc fişe de calcul, avându-se în
vedere unele criterii cum sunt : potenţialul asigurabil, prima medie realizată pe un contract în
49
Bistriceanu Gh. D. – Sistemul asigurărilor din România, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, p. 389
54
anii anteriori şi în anul în curs, suma medie asigurată, gradul de cuprindere în asigurare,
concurenţa de pe piaţa asigurărilor ş.a.
După aprobarea BVC la nivelul societăţii, sarcinile de plan de venituri se transmit în
teritoriu la sucursale. În teritoriu se transmite sarcina anuală de plan de venituri, cu
repartizarea pe trimestre, acestea fiind sarcini minime de realizat. Repartizarea planului de
venituri pe agenţii ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI şi pe organe de încasare se face se către
sucursalele ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI din teritoriu. Pe măsura încasării primelor de
asigurare, pe feluri de asigurări, ele se evidenţiază în contabilitate, iar în final se oglindesc în
bilanţul contabil. Pentru planul de cheltuieli sunt stabilite plafoane maxime de cheltuieli pe
categorii de cheltuieli.
Pe baza sistemului informaţional constituit la nivelul fiecărei verigi din teritoriu, se
urmăreşte realizarea planului de venituri şi cheltuieli comunicându-se lunar şi trimestrial la
Centrala Societăţii ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI modul de îndeplinire a sarcinilor de
plan.
Datele necesare pentru urmărirea încasării veniturilor se extrag din evidenţa contabilă
şi din calculatoarele ce există la nivelul sucursalei (programul de operare INSIS) ALLIANZ
ȚIRIAC ASIGURĂRI .
În baza programelor din calculator se poate urmări pe organe de încasare :
- modul de încasare a ratelor exigibile pentru fiecare poliţă în parte, reînnoirea
asigurărilor ce expiră şi contractările de noi asigurări, pe feluri de asigurări;
- se pot culege din calculator plăţile de despăgubiri şi sume asigurate ce s-au efectuat
plus rezerva de daune dacă a fost achitată sau a rămas de plată.
Veniturile realizate de o societate de asigurare apar, în principal, sub forma primelor
de asigurare. Cu toate acestea, deoarece pe lângă primele de asigurare mai pot fi realizate şi
alte venituri, este necesar gruparea acestora după provenienţă.
Astfel, la o societate de asigurări care practică atât asigurările prin efectul legii, cât şi
asigurările facultative ,veniturile se prezintă după cum urmează50:
Venituri realizate sub forma primelor de asigurare:
prime aferente asigurărilor prin efectul legii;
prime provenite de la asigurări facultative după cum urmează:
b1) prime încasate din asigurările facultative de bunuri: asigurările de animale, culturi
agricole şi rodul viilor, prime încasate din asigurările gospodăriile populaţiei, asigurările de
clădiri, alte construcţii şi ale conţinutului acestora, prime încasate la asigurările pentru
50
Văcărel I., Bercea F. - Asigurări-reasigurări, Ed. Expert, Bucureşti, 1999, p.493
55
cazurile de avarii ale autovehiculelor, cu valabilitate în România şi în afara ţării, asigurările
construcţiilor – montajului şi a răspunderii constructorului, asigurările navelor şi asigurările
de transport (separat pentru transportul intern şi cel extern).
b2) prime încasate din asigurările facultative de persoane:
prime încasate la asigurările de viaţă;
prime încasate la asigurările de accidente.
b3) prime încasate din asigurările facultative de răspundere civilă:
prime încasate din asigurările de răspundere civilă auto, cu valabilitate în România;
prime încasate din asigurarile de răspundere civilă auto, cu valabilitate în afara
teritoriului României;
prime încasate din asigurările de răspundere civilă legală.
venituri din asigurări si reasigurări în valută.
Societăţile de asigurări mai pot realiza, pe lângă primele de asigurare, venituri din alte
surse, cum sunt:
- dobânzi încasate de la bănci;
- venituri realizate din întreţinerea unei părţi de capital, din rezervele de capital şi
rezervele tehnice şi titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare;
- sume încasate din regrese;
- diverse alte venituri.
Determinarea veniturilor provenite din primele de asigurare se face în mod diferit,
după forma de realizare a asigurării (asigurări obligatorii şi facultative):
A. Veniturile din prime aferente asigurărilor prin efectul legii (obligatorii) se
estimează în funcţie de datele oferite de organele financiare teritoriale, de informaţiile proprii
ale societăţii de asigurare acreditată, prin lege, să administreze asigurările de această natură,
de încasările efective de prime în perioada scursă din anul de referinţă, de datele preliminate
pentru perioada rămasă până la finele anului. Veniturile astfel estimate, se corectează în
funcţie de evoluţia obiectului asigurărilor obligatorii. (clădiri de natura locuinţelor,
autoturisme etc.).
B. Veniturile din prime aferente asigurărilor facultative se pot estima în funcţie de o
serie de indicatori, cum sunt:
- gradul de cuprindere în asigurarea facultativă a bunurilor şi persoanelor, după caz,
realizat în anul în curs şi preliminat, în funcţie de potenţialul asigurabil, de reţeaua de unităţi

56
sau agenţii, de numărul personalului angrenat în achiziţionarea asigurărilor şi de intensitatea
concurenţei;
- volumul primelor de asigurare pe anul în curs, în plan teritorial, pe categorii de
asigurări facultative şi ţinând seama de masa bunurilor asigurate şi asigurabile;
- specificul local şi teritorial privind preferinţele unor categorii ale populaţiei pentru
anumite asigurări şi chiar pentru anumite societăţi de asigurare care acţionează în zonă;
- valoarea primelor de asigurare scadente încasate în anul respectiv şi a celor
neîncasate la scadenţă, la asigurările de viaţă.
C. Veniturile din prime la asigurările de viaţă se estimează în funcţie de valoarea
cumulată a sumelor asigurate la asigurări active, la începutul anului, de valoarea intrărilor de
asigurări, deci de sume asigurate pe parcursul anului, sume reactive şi transferuri. Din suma
cumulată obţinută se scad ieşirile (de sume asigurate la asigurări expirate la răscumpărări,
decese, amortizări, transferuri predate, transformări de asigurări şi scutiri de plată a primelor
de asigurare) şi se obţine valoarea încasărilor de prime realizabile în perioada respectivă.
În totalul cheltuielilor efectuate de o societate de asigurări ponderea cea mai mare o
deţin cheltuielile cu plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate51:
A. Cheltuielile pentru plata despăgubirilor sunt întâlnite sub următoarele forme:
- despăgubiri privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
- despăgubiri privind asigurările facultative de bunuri;
- despăgubiri privind asigurările facultative de răspundere civilă.
B. Cheltuielile cu plata sumelor asigurate se referă la asigurările de persoane şi se
concretizează în:
- plăţi de sume asigurate privind asigurările facultative de accidente;
- plăţi de sume asigurate (pentru decese, invaliditate, amortizări şi pentru asigurările
de viaţă expirate), sume asigurate reduse şi sume de răscumpărare la asigurările facultative de
viaţă.
Orice societate de asigurare are printre obiectivele sale principale şi acela de a obţine
venituri, respectiv încasări din prime cât mai mari. Aceste venituri vor fi cu atât mai mari cu
cât volumul de prime va fi stabilit la un nivel corespunzător. Profitul asigurătorului depinde,
în mare primă, de volumul de prime. Ideal este ca societatea să înregistreze o creştere reală,
care să rezulte din subscrierea de noi afaceri şi nu din creşterile de primă sau sub influienţa
inflaţiei.

51
Văcărel, I.,Bercea, F. – op. cit., p. 495
57
3.2.2 Analiza veniturilor din prime la cele două forme de asigurări auto studiate
În cele ce urmează se va analiza evoluţia realizării veniturilor în perioada 2015 - 2017
la Sucursala ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI
Tabel nr. 3.1. Venituri din plasamente ale SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA .

Denumire venituri 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie


2015 2016 2017
lei lei lei
Venituri din participaţii dividende 920.682 1.265.895 1.812.325
primite
Venituri din titluri de plasament 4.989 6.289 8.128
Dobânda 11.652 14.002 16.688
Venituri din sconturi primite 1.485.056 1.958.892 2.869.212
Venituri din active cedate 5.125.325 6.598.345 8.654.219
Alte venituri 3.356.891 4.458.547 6.165.2017
Total 10.904.595 14.301.970 19.525.772
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

Alte venituri
29%
Venituri din active
cedate Venituri din
47% participaţii dividende
primite
8%

Venituri din titluri de


Venituri din sconturi plasament
primite 1%
13 % Dobânda
2%

Fig. 3.1. Venituri din plasamente la S.C. Allianz Țiriac Asigurări S.A. .– 2015
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

Observăm că cea mai mare pondere o au veniturile din active cedate, care cresc în anul
2016 cu 1.473.020 lei faţă de anul 2015, şi în anul 2017 cu 2.055.874 lei faţă de anul 2016.

58
În ceea ce priveşte ponderea veniturilor din active cedate în totalul veniturilor încasate,
acesta este în 2015 de 47%, în 2016 de 44% iar în 2017 tot de 44%, observându-se astfel o
scădere a ponderei în 2016 faţă de 2015, valoarea acesteia în 2017 fiind aceeaşi cu cea din
anul precedent. O cotă foarte scăzută înregistrează veniturile din titluri de plasament (1%) şi
veniturile din dobâzi (2%).

Dobânda
Venituri din Venituri din titluri 2%
participaţii de plasament
Alte venituri dividende primite 2%
29% 9%

Venituri din
sconturi primite
14%

Venituri din
active cedate
44%

Fig. 3.2. Venituri din plasamente la S.C. Allianz Țiriac Asigurări S.A. .– 2016
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

În comparaţie cu anul precedent, se observă o creştere a veniturilor din plasamente cu


1%, a veniturilor din active cedate (3%), a veniturilor din sconturi primite (1%) şi a
veniturilor din participaţii dividende primite (1%), dobânda rămânând neschimbată.

59
Dobânda
Venituri din titluri
Venituri din 2%
de plasament
participaţii 2%
dividende primite
Alte venituri 9%
29%

Venituri din sconturi


primite
15%

Venituri din active


cedate
44%

Fig. 3.3 Venituri din plasamente la S.C. Allianz Țiriac Asigurări S.A. .– 2017
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

În anul 2017 veniturile din sconturi primite au înregistrat o creştere cu 1% faţă de anul
precedent restul veniturilor menţinându-se la aceeaşi valoare.

Tabel nr. 4.2. Venituri tehnice, nete 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie


de reasigurare ale societăţii 2015 2016 2017
lei lei lei
Denumire venituri
Venituri din diferenţe de curs 609.482 789.526 998.658
Alte venituri 93.620 101.214 112.845
Total 703.102 890.740 1.111.503
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

Se observă din Tabelul nr. 3.2. că veniturile tehnice cresc de la an la an cu aproximativ


20%.

Tabel nr.3.3. Venituri netehnice ale societăţii

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie


Denumire venituri 2015 2016 2017

60
mii lei mii lei mii lei
Venituri excepţionale din
operaţii de gestiune 116.586 125.497 137.545
Alte venituri netehnice 7.985.300 8.966.523 9.975.648
Total 8.101.886 9.092.020 10.113.193
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

Din Tabelul nr. 3.3. rezultă o creştere a veniturilor netehnice ale societăţii, cu
aproximativ 15% în fiecare an.
În cadrul SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA .îşi desfăşoară activitatea două
societăţi de leasing cu care societatea analizată se află în relaţii de parteneriat şi anume: TBI
Leasing SA şi Daewoo Automobile România SA. Aceste două departamente au ca obiect de
activitate vânzarea de bunuri în regim de leasing, punctul comun al acestor două cu SC
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA constituindu-l contractele de asigurare pentru fiecare
bun vândut. Un alt venit în afara primelor brute încasate din asigurarea bunurilor vândute de
către cele două societăţi de leasing îl constituie plata către SC ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI SA a unei taxe de management pentru analiza dosarelor de leasing precum şi
plata chiriilor pentru amplasarea celor două compartimente.

Venituri din prime brute încasate ale SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA .în
perioada 2015 - 2017
Dintre veniturile realizate de SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA cea mai mare
pondere o deţin veniturile din încasarea primelor de asigurare. În cele ce urmează vom analiza
evoluţia încasărilor de prime brute la SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA .în perioada
2015 – 2017.

Tabel nr. 3.4. Venituri din prime brute încasate la SC ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI SA .în perioada
2015 – 2017
lei 2015 2016 2017
Produs
Absolut Relativ Absolut Relat Absolut Relativ
iv
Cargo 400.433.193 1,67 424.467.209 0,67 464.564.845 0,37
Casco 7.547.304.937 31,62 18.364.473.464 29,0 42.984.482.451 34,2
3
CMR 134.594.000 0,56 161.241.000 0,25 212.451.000 0,17

61
RCA 10.415.331.52 43,6 28.326.870.238 44,7 54.547.945.542 43,4
4 8
Carte verde 524.683.610 2,2 1.474.970.000 2,33 3.815.487.642 3,04
Buchet 293.875.000 1,23 2.494.210.500 3,94 5.145.187.2017 4,09
Asigurări medicale
pentru călătorii în 628.198.000 2,63 803.498.000 1,27 987.689.878 0,79
străinătate
Raspundere civilă 185.426.528 0,78 485.942.475 0,77 675.546.894 0,54
Accidente persoane 206.611.953 0,87 560.458.912 0,89 847.489.548 0,67
Locuinţe (garant) 474.314.032 1,99 1.773.858.377 2,8 3.105.214.221 2,47
Incendiu şi alte 401.523.989 1,68 1.512.326.817 2,39 3.452.214.548 2,75
riscuri ( property)
Alte forme de 2.653.039.689 11,18 6.880.736.352 10,6 9.458.645.215 7,52
asigurări 1
Total prime brute 23.865.336.45 100 63.263.053.344 100 125.696.918.984 100
încasate 5
Sursa: Modulul de rapoarte INSIS – Sistemul de operare INSIS al SC ALLIANZ
ȚIRIAC ASIGURĂRI SA .„Anuarul companiei SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA”

Se observă din totalul primelor brute încasate în fiecare an de SC ALLIANZ ȚIRIAC


ASIGURĂRI SA .faptul ca acestea au înregistrat o creştere, dublâdu-se, chiar triplându-se de
la an la an. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Asigurarea Obligatorie de Răspundere
Civilă Auto şi la Asigurarea Auto Casco, astfel că la RCA veniturile din prime au crescut în
anul 2016 faţă de anul 2015 cu 17.911.538.714 lei (au crescut de aproape trei ori), iar în anul
2017 veniturile din prime au crescut faţă de anul 2016 de aproximativ două ori, crescând cu
26.221.075.304 lei. La Asigurarea Auto Casco în anul 2016 veniturile din prime brute cresc
faţă de anul 2015 de 2,5 ori ( au crescut cu 10.817.168.527 lei ), acelaşi lucru se întamplă şi în
anul 2017, înregistrându-se o creştere a veniturilor din primele brute încasate tot de
aproximativ 2,5 ori faţă de anul 2016, crescând cu 24.620.008.987 lei. În ceea ce priveşte
ponderea în totalul primelor brute încasate, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul
RCA, aceasta deţinând în anul 2015 valoarea de 43,6% din totalul primelor, iar în anul 2016 şi
2017 se înregistreză valoarea de 44,78%, respectiv 43,4%. Se observă faptul că în anul 2016
ponderea creşte faţă de anul 2015, iar în 2017 se înregistrează o scădere a acesteia în totalul
primelor brute încasate. Următoarea asigurare este Asigurarea Auto Casco care în anul 2015
are o pondere în totalul primelor brute încasate de 31,62%, iar în 2016 ponderea scade la
29,03% şi în 2017 ponderea Asigurărilor Casco creşte simţitor la 34,2%.
Ponderea veniturilor din asigurările auto în totalul asigurărilor este de 80 % în 2015,
81 % în anul următor şi de 85 % în 2017.

62
Acest lucru se datorează unei bune politici de marketing şi a extinderii reţelei
teritoriale a agenţiilor şi a punctelor de lucru, precum şi datorită creşterii numărului de agenţi
şi instruirea acestora. În afara acestor agenţii, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI a deschis în
baza unor convenţii puncte de lucru în incinta celor mai importante centre comercia: Iulius
Mall, Hala Centrală, Magazinul Universal, Metro Cash & Carry, etc, dar şi în incinta celor
mai importante service-uri auto.
S-a dovedit deosebit de profitabilă colaborarea cu cei mai importanţi dealeri auto de pe
piaţa locală: Comat SA – dealer Daewoo, Gold & Platin, Tester Group, Sandra Automobile.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI a încheiat contracte de colaborare cu cele mai
importante filiale ale băncilor din România în scopul vânzării contractelor de asigurări pentru
creditele acordate de aceste bănci: BRD Group Societe General, BCR Leasing SA,
Finansbank, Raiffeisen Bank, Romexterra, RIB (Romanian International Bank), Emporiki
Bank (fosta bancă a Greciei). Prin intermediul acestor bănci ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI încheie asigurări de accidente la creditele acordate persoanelor fizice şi
juridice.
Există contracte şi cu firme de brockeraj prin intermediul cărora Allianz Țiriac
Asigurări încheie toate tipurile de asigurări. Diferenţa dintre aceste firme şi agenţii
colaboratori este aceea că, beneficiază de un comision mai mare, negociat la nivel de
Centrală. Putem aminti dintre firmele de brockeraj următoarele: Computer LB SRL, BCS
Brocker SRL, Rako Media Grup SRL, Burţilă & CO Electron M Bit.
Creşterea încasărilor la Asigurările medicale pentru călătorii în străinătate ( Standard,
Perfect, Frequent, Ţări limitrofe) are la bază contractele încheiate cu SC ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI SA .cu 9 Agenţii de turism din .şi din localităţile judeţului.

63
Tabelul nr. 3.5. Totalul primelor încasate de Sucursala Allianz Țiriac Asigurări
S.A. .pentru Asigurarea de Răspundere Civilă Auto
lei 2015 2016 2017
absolut relativ absolut relativ absolut relativ
Produ
s
RCA 10.415.331.52 43,6 28.326.870.238 44,78 54.547.945.542 43,4
4
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

Veniturile din prime de asigurări de răspundere civilă înregistrează o creştere în


fiecare an cu 17.911.538.714 lei în anul 2016 faţă de anul 2015 şi 26.221.075.304 lei în anul
2017 faţă de 2016.
În campaniile RCA nivelul încasărilor a crescut de 12,6 ori faţă de celelalte luni ale
anului, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI colaborând pe plan local cu instituţii de stat şi
private în baza unor contracte. Aceste mari instituţii sunt: Automobil Clubul Român, Poşta
Română, Direcţia Regională Vamală, SC Autobuzul SA şi RATEP SA. Prin intermediul
ultimelor două, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI beneficiază de reclamă gratuită, toate
autovehiculele mijloace de transport în comun purtând înscrisurile, în exterior, ale societăţii
analizate. Creşterea nivelului încasărilor s-a mai datorat şi campaniilor promoţionale lansate
în lunile decembrie şi mai ale anilor 2015 – 2017, campanii ce au avut premii substanţiale în
bani şi obiecte. Astfel, campania promoţională din anul 2015 a avut ca slogan „Sigur, cu
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI ” şi a avut ca premiu principal un apartament cu 2 camere
în judeţul unde câştigătorul îşi are domiciliul stabil.
Campania promoţională din iarna anului 2016 a avut ca slogan „Cu ALLIANZ
ȚIRIAC ASIGURĂRI eşti Asigurat şi....Bogat” şi a avut marele premiu în valoare de 1
miliard lei. Cea de-a doua campanie promţională din luna mai a anului 2016 a avut ca premiu
un autoturism marca Mercedes clasa E iar în decembrie 2017 campania RCA a avut ca slogan
„ ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI , partenerul tău de succes”, având ca premiu 2 miliarde
lei.
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI a „legat parteneriate” şi cu marile magazine care
comercializează produse electronice şi electrocasnice cum ar fi ALTEX, EMI s.a., societatea

64
de asigurări asigurând bunurile vândute de aceste magazine împotriva incendiului, furtului,
distrugerii, etc.

Analiza veniturilor din prime la asigurarea autovehiculelor pentru avarii (auto casco)
Tabelul nr. 3.10. Totalul primelor încasate de Sucursala Allianz Țiriac Asigurări
S.A. .pentru Asigurarea Autovehiculelor pentru avarii (auto casco)

lei 2015 2016 2017


absolut relativ absolut relativ relativ absolut
Produs
Casco 7.547.304.937 31,62 18.364.473.464 29.03 42.984.482.451 34.2
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

Se observă din Tabelul 3.10. că totalul primelor încasate de Sucursala Allianz Țiriac
Asigurări S.A. .cresc de la an la an, astfel: în anul 2016 veniturile din prime brute cresc faţă
de anul 2015 de 2,5 ori ( au crescut cu 10.817.168.527 lei ), acelaşi lucru se întamplă şi în
anul 2017, înregistrându-se o creştere a veniturilor din primele brute încasate tot de
aproximativ 2,5 ori faţă de anul 2016, crescând cu 24.620.008.987 lei.
Veniturile încasate din prime la asigurarea auto casco cresc în fiecare an datorită unei
bune politici de marketing implementată de Allianz Țiriac Asigurări SA .prin promovarea
asigurărilor auto şi datorită creşterii numărului de agenţii teritoriale şi a agenţilor de asigurare,
numărul acestora din urmă crescând simţitor în ultimii ani deoarece Allianz Țiriac Asigurări
îi motivează prin acordarea unor comisioane pentru asigurările încheiate, astfel: pentru
încheierea unei asigurări RCA, un agent de asigurare are un comision de 7%, iar pentru
asigurarea CASCO, comisionul pe care îl primeşte este de 9% pentru fiecare contract încheiat.
Allianz Țiriac Asigurări îşi stimulează agenţii de asigurare şi printr-un program de lucru
flexibil, dar şi prin acordare unor premii.
Veniturile din primele încasate de Allianz Țiriac Asigurări S.A. din Asigurarea Auto
Casco cresc şi datorită faptului că societatea colaborează cu diferiţi dealeri auto şi a încheiat
contracte cu unităti finanţatoare (societăţi de leasing, bănci, societăţi ce acordă credite) care
vor să aibă garanţia că îşi pot recupera creditele în orice împrejurări.

3.2.3. Analiza cheltuielilor cu plata despăgubirilor

65
3.2.4.Tehnica lichidării daunelor la cele două forme de asigurări studiate, la
Allianz Țiriac Asigurări S.A
Având în vedere că asigurătorii încasează prime de asigurare de la asiguraţi pentru
riscurile suportate, potrivit condiţiilor de asigurare, aceştia au obligaţia să achite asiguraţilor
contravaloarea pagubelor suferite, în cazul producerii evenimentului asigurat.
În totalul cheltuielilor efectuate de o societate de asigurări ponderea o deţin
cheltuielile cu plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate.
Determinarea volumului cheltuielilor ce se înscrie în buget se realizează în mod
diferit, după cum este vorba de cheltuieli pentru plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate şi
de cheltuieli privind constituirea şi administrarea fondului de asigurări.
Propunerile privind cheltuielile cu plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate se
determină ţinându-se cont de media volumului acestora în ultimii 5 ani, precum şi de plăţile
preliminate pentru anul care expiră52.
Despăgubirile preliminate pentru anul care expiră se stabilesc luând în calcul
cheltuielile efective până la sfârşitul lunii anterioare datei elaborării bugetului, despăgubirile
estimate a se înregistra drept cheltuială pentru daunele produse până la aceeaşi dată, dar încă
neachitate, despăgubiri aferente daunelor ce probabil se vor mai produce până la sfârşitul
anului indiferent dacă o parte din aceste despăgubiri se vor plăti efectiv anul următor.
La partea de cheltuieli se înregistrează atât cheltuielile efective făcute cu plata
daunelor, cât şi cheltuielile cu rezerva tehnică de daune, care potrivit Legii nr.47/1991 nu pot
fi mai mici de 40 % din diferenţa dintre primele încasate şi daunele plătite la asigurările şi
reasigurările cu valabilitate în cursul anului.53
Rezervele de daune se constituie în baza estimărilor, a datelor statistice sau a
calculelor privind plăţile de efectuat în viitor.
În contabilitate, cheltuielile cu plata despăgubirilor se evidenţiază în mod
corespunzător ca şi veniturile, pe conturi contabile sintetice şi analitice, astfel ca, la sfârşitul
anului de gestiune, raportând plăţile faţă de volumul veniturilor (primelor) încasate din
asigurări se determină rata daunei şi respectiv se stabileşte dacă asigurarea a fost sau nu
rentabilă.
Viziunea Omniasg asupra daunelor este aceea că fiecare daună reprezintă un client, o
persoană reală având nevoi concrete, tangibile.

52
Văcărel I.,Bercea F -.op. cit., p.499
53
Legea nr.47/1991, art.12
66
Lucrările de constatare, evaluare a pagubelor şi plata despăgubirilor se realizează
potrivit competenţelor acordate de Centrala ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI prin
intermediul sucursalelor şi agenţiilor ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI .
Pentru îndeplinirea acestor obligaţii sucursalele şi agenţiile ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI au următoarele atribuţii54:
- organizează şi efectuează constatarea producerii daunelor, verificarea constatărilor
efectuate de alte organe şi evaluarea pagubelor;
- înregistrează înştiinţările de daune făcute de asiguraţi sau de păgubiţi cu privire la
producerea evenimentelor;
- verifică realitatea evenimentelor asigurate şi sinceritatea actelor întocmite;
- rezolvă în termenul stabilit de instrucţiuni cazurile de pagube avizate de plată a
despăgubirilor cuvenite;
- conduc o evidenţă a daunelor avizate şi plătite precum şi a rezervelor de daune
constituite.
Înainte de a se proceda la efectuarea constatării daunelor şi a întocmirii procesului
verbal de constatare, organele abilitate vor verifica dacă:
- asiguratul posedă o poliţă încheiată la ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI în vigoare
la data daunei;
- dacă evenimentul reclamat constituie un risc asigurat acoperit prin polită;
- ratele de primă au fost achitate la scadenţele stabilite prin polită;
- suma asigurată a fost stabilită corect, respectiv dacă a fost în cazul unei plăţi
anterioare de daune şi dacă a achitat prima pentru reîntregirea sumei asigurate.
Avizarea scrisă de daună se înregistrează la ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI la data
depunerii, pentru care asiguratul primeşte o dovadă – cu numărul şi data depunerii avizării
daunei.
Avizarea daunei se predă la compartimentul de daune unde se înregistrează în registrul
de daune pe simboluri şi pe feluri de asigurări. Registrul de daune cuprinde următoarele date :
numărul curent, data înregistrării daunei, numărul dosarului de daună, denumirea asiguratului,
felul asigurării încheiate, numărul poliţei de asigurare, perioada de valabilitate a poliţei,
rezerva de daune nou creată ce reprezintă estimarea despăgubirii, suma plătită, documentul de
plată, rezerva de daune eliberată, rezerva de daune rămasă de plată, data predării dosarului de
daune la contabilitate pentru plată şi observaţii.

54
Norme ale S.C. Allianz Țiriac Asigurări S.A.
67
După întocmirea daunei în registrul de daune se deschide un dosar de daună –
numerotat consecutiv, în baza registrului de daune, după care urmează să se întocmească
procesul verbal de constatare a daunei. În cazurile în care avizarea daunei sau cu ocazia
constatării daunei rezultă ca paguba s-a produs din cauze necuprinse în asigurare, se
întocmeşte numai procesul verbal nu şi actul de evaluare şi stabilire a despăgubirii,
comunicându-se despre aceasta asiguratului.
Întocmirea procesului verbal de constatare a daunei se face în prezenţa asiguratului
sau a reprezentantului acestuia, cu participarea şi a unor martori sau altor organe competente.
Procesul verbal se completează cu toate datele necesare potrivit titulaturii acestuia
acordându-se o deosebită atenţie unor date cum sunt :
- descrierea soluţiei tehnice adoptate (daunei totale sau parţiale) specificându-se în
procesul verbal numai bunurile avariate sau distruse ca urmare a evenimentului asigurat;
- descrierea exactă a avariei şi a soluţiei tehnice;
- stabilirea corectă a gradului de uzură, depreciere şi a eventualelor resturi
recuperabile.
De asemenea, în procesul verbal de constatare se va înscrie suma constituită ca rezervă
de plată a despăgubirilor, care apoi se va înregistra şi în registrul de daune şi în calculator,
potrivit programului stabilit în acest scop (INSIS).
Actele întocmite la constatarea daunelor se semnează de către toţi participanţii care iau
parte la întocmirea lor. Eventualele modificări survenite în aceste acte trebuie certificate, sub
semnătura aceloraşi persoane care le-au semnat. La constatarea daunelor sau lucrări de
reconstatare a bunurilor avariate se vor efectua şi fotografii cu bunurile avariate.
În cazul nerespectării termenului de avizare a daunelor, asigurătorul este îndreptătit să
refuze plata despăgubirilor cuvenite, dacă din acest motiv nu s-a putut determina cauza,
întinderea pagubei şi a împrejurimilor producerii evenimentului asigurat. Directorii
sucursalelor ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI au competenţa de a aproba, de la caz la caz,
plata despăgubirilor chiar dacă asiguratul nu a făcut înştiinţarea scrisă în termen, în cazul în
care cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat precum şi cuantumul pagubei
rezultă din actele aflate la dosarul depus de asigurat.
In astfel de situaţii, stabilirea mărimii şi cuantumul despăgubirii se va face în baza:
datelor consemnate în actele organelor de poliţie, declaraţii ale asiguratului si a martorilor şi
altor dovezi prezentate cu propriile constatări ale inspectorului de daune rezultate în urma
examinării reparaţiilor efectuate bunurilor. Şi în aceste cazuri, se va întocmi proces verbal, în

68
care se vor consemna toate datele necesare care au stat la baza acestei aprobări, iar procesul
verbal va fi semnat de toate persoanele care au luat parte la întocmirea lui.
Evaluarea finală a pagubelor se va face după ce se verifica :
- concordanţa dintre suma asigurată din poliţă şi despăgubirea cuvenită în caz de
daună totală;
- modul de stabilire a valorii din nou şi a uzurii;
- documentaţia privind cheltuielile pentru evitarea sau eliminarea pagubelor;
- cheltuielile de înlăturare a resturilor, molozului, etc. de curăţire a locului şi de
proiectare, în măsura în care aceste cheltuieli au fost menţionate în poliţe şi s-au încasat prime
de asigurare pentru aceste cheltuieli;
- gradul de distrugere şi depreciere şi dacă dauna este totală sau parţială, funcţie de
care se va face şi calculul despăgubirii.
In actul de evaluare a pagubei şi stabilire a despăgubirii, se trec numai bunurile
distruse, avariate, sau dispărute care fac obiectul asigurării, menţionate în procesul verbal de
constatare şi în anexele acestuia.
În cazurile în care asigurarea s-a încheiat pentru sume asigurate inferioare valorii
bunurilor, despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată prevăzută în
poliţă şi valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
La stabilirea despăgubirii se are în vedere că :
- despăgubirile nu pot depăşi sumele asigurate menţionate în poliţa de asigurare,
valoarea bunurilor din momentul producerii riscului asigurat sau valoarea pagubei;
- după evaluarea daunei ce se face printr-un act de evaluare, se întocmeşte de către
inspector un Referat de plată, care se supune apoi vizei controlului preventiv din partea
serviciului de contabilitate şi aprobării directorului. Plata despăgubirii se face numai după
aprobarea dată de director prin mai multe modalităţi: casieria ALLIANZ ȚIRIAC
ASIGURĂRI , prin virament (ordin de plată) în contul asiguratului sau direct către service-ul
auto care realizează reparaţia autovehiculului.
În cazul plăţilor de despăgubire pentru bunuri gajate băncilor, în caz de daună totală,
despăgubirea se plăteşte în limita creditului rămas de restituit, direct băncii creditoare, iar
diferenţa se plăteşte asiguratului. Despre aceste plăţi pentru bunuri gajate băncii se face
cunoscut în scris şi asiguraţilor în cauză.
După fiecare daună plătită, la asigurarea auto casco suma asigurată se micşorează
pentru restul perioadei asigurate, cu începere de la data producerii evenimentului asigurat, cu

69
suma cuvenită drept despăgubire, asigurarea continând pentru suma rămasă, fără modificarea
primei.
Reîntregirea sumei asigurate după producerea daunelor la asigurarea auto casco. După
fiecare pagubă, suma asigurată se micşorează, pentru restul perioadei de asigurare cu suma
cuvenită drept despăgubire, asigurarea continuând cu suma rămasă, fără ca aceasta să afecteze
prima de asigurare stabilită.
După efectuarea reparaţiei, la cererea Asiguratului, suma rămasă poate fi adusă la
valoarea iniţială în două moduri:
- prin plata diferenţei de primă corespunzătoare şi emiterea unui Act adiţional (anexă
la poliţă), perioada de asigurare fiind de la data emiterii anexei până la expirarea poliţei de
bază
- prin reţinerea diferenţei de primă din valoarea despăgubirii, pe referatul de plată.
Perioada de asigurare este de la data lichidării dosarului de daună până la data expirării poliţei
de bază.
Asiguratul poate decide asupra variantei în care se va efectua reîntregirea sumei
asigurate, prin completarea unei Cereri - chestionar de asigurare şi depunerea ei la inspectorul
de asigurare când optează pentru varianta 1 sau prin depunerea unei cereri în scris la dosarul
de daună atunci când optează pentru varianta 2.
Pentru poliţele cesionate, reîntregirea sumei asigurate în caz de daună este obligatorie.
În limitele despăgubirilor plătite, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI este subrogată în
drepturile asiguraţilor sau beneficiarilor asigurării contra celor răspunzători de producerea
pagubelor.
Ca urmare, după ce despăgubirea se plăteşte, se introduce acţiune de regres împotriva
persoanelor din culpa cărora s-a produs ori mărit paguba (în afară de asigurat şi prepuşii săi).
Dacă un asigurat renunţă la drepturile sale de despăgubire faţă de terţii răspunzători
(face o tranzacţie de descărcare), despăgubirea ce s-ar cuveni asiguratului se va reduce în mod
corespunzător cu prejudiciul rezultat din aceasta, pentru dreptul de regres.

Exemplu 1: Un autoturism Dacia Solenza, este asigurat prin încheierea unei poliţe
RCA. Conform capacităţii cilindrice de 1390 cm3, rezultă faptul că prima de asigurare este de
1.512.000 lei.
În urma unui accident soldat cu pagube materiale, după efectuarea constatărilor,
pagubele se ridică la suma de 1150 Euro.

70
După ce asigurătorul plăteşte despăgubirea suma asigurată nu se micşorează cu suma
plătită pentru pagubă.

Exemplu 2: Proprietarul unui autovehicul Toyota Corola are încheiată o asigurare


Auto Casco pe o perioadă de 1 an, suma asigurată fiind de 12.320 Euro iar prima de
asigurarea anuală de 764 Euro.
În urma unui accident de circulaţie, după evaluarea finală a pagubelor, se constată
faptul că acestea se ridică la suma de 4150 Euro.
După plata valorii pagubelor de către asigurător, suma asigurată se micşorează pentru
restul perioadei de asigurare cu suma cuvenită drept despăgubire, acesta fiind de : 12320 –
4150 = 8170 Euro.

3.2.5 Analiza plăţilor de despăgubiri la asigurarea obligatorie de răspundere


civilă auto şi asigurarea auto CASCO

Cheltuieli cu plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate la SC ALLIANZ ȚIRIAC


ASIGURĂRI SA .în perioada 2015 – 2017

În BVC întocmit de societate un rol important îl ocupă şi cheltuielile prevăzute pentru


plata despăgubirilor şi sumelor asigurate. Pentru păstrarea unui echilibru financiar între
încasări şi plăţi, societăţile de asigurare sunt obligate prin lege să prevadă plăţi şi rezerve
importante de daune, iar în unele situaţii se procedează şi la încheierea unor contracte de
reasigurare, cu societăţi specializate în acest domeniu. Astfel, la plata despăgubirilor participă
şi reasigurătorii, într-o anumită cotă, potrivit clauzelor prevăzute în contractele de reasigurare.
Cheltuielile la S.C. ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. .pot fi împărţite în mai
multe categorii: cheltuieli cu plata daunelor şi a sumelor asigurate, cheltuieli administrative,
cheltuieli cu plasamentele societăţii, cheltuieli nete de reasigurare. Acestea vor fi reprezentate
sub forma tabelelor nr. 3.6., 3.7., 3.8.
Tabel nr. 3.6. Cheltuieli de administrare ale S.C. Allianz Țiriac Asigurări S.A.

31 decembrie 31 31 decembrie
Denumire cheltuieli 2015 decembrie 2017
mii lei 2016 mii lei

71
mii lei
Salarii şi alte cheltuieli 1.636.100 2.109.251 3.890.645
Publicitate, sponsorizare, 300.761 452.691 670.542
protocol
Taxe 158.843 318.996 584.215
Amortizare 376.887 628.776 945.648
Telefoane 183.021 321.685 512.945
Comisioane bancare 531.291 725.312 984.672
Chirii 529.817 648.254 784.512
Transport 424.273 587.213 714.112
Utilităţi şi alte cheltuieli 2.355.500 2.468.852 3.154.948
Total 6.496.493 8.261.030 12.206.239
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A.

Cheltuielile de administrare sunt legate de: amenajarea noilor agenţii, a punctelor de


lucru, modernizarea actualelor sedii ale SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA , cheltuieli
cu consumul de energie electrică şi termică, achiziţionarea de materiale consumabile (hârtie
xerox, întreţinerea sistemelor de operare, întreţinerea aparaturii electronice, a mobilierului,
etc.). Mai sunt incluse aici şi cheltuielile cu chiriile, cheltuielile de protocol, plata diurnelor,
decontarea cheltuielilor cu combustibilii la autoturismle de serviciu ale angajaţilor sucursalei,
întreţinerea acestora, cheltuieli cu plata facturilor telefonice, cheltuieli legate de marketing şi
publicitate, participarea la târguri şi expoziţii auto, târguri de job-uri, etc.
Din Tabelul nr. 4.6 se observa faptul că cele mai mari cheltuieli sunt se înregistrează la
salarii şi la utilităţi. Cheltuielile cu salariile cresc de la an la an, astfel: în anul 2016
cheltuielile cu salariile cresc cu 473.151 lei faţă de 2016 iar în 2017 acestea cresc cu
1.781.394 lei faţă de 2016. În ceea ce privesc cheltuielile cu utilităţi, şi acestea cresc de-a
lungul celor 3 ani analizaţi cu 1.764.557 lei în 2016 şi cu 3.945.209 lei în 2017.
Cele mai mici cheltuieli se înregistrează pentru plata telefoanelor, acasta crescând în
anul 2016 cu 76% şi în 2017 cu 60%

Tabel nr. 3.7. Cheltuieli cu plasamente

31 31 decembrie 31 decembrie
Denumire cheltuieli decembrie 2016 2017
2015 mii lei mii lei
mii lei
Cheltuieli cu active cedate 932.526 1.258.421 1.678.215

72
Dobanzi 626.931 725.654 954.215
Alte cheltuieli 193.804 289.231 415.214
Total 1.753.26 2.273.306 4.725.859
1
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A

În ceea ce privesc cheltuielile cu plasamentele, cea mai mare pondere se înregistrează


la cele cu active cedate acestea crescând în 2016 cu 35% şi în 2017 cu 33%.

Tabel nr. 3.8. Cheltuieli nete de reasigurare

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie


Denumire cheltuieli 2015 2016 2017
mii lei mii lei mii lei
Cheltuieli din diferenţe de curs 436.423 564.312 754.894
Cheltuieli din diferenţe de curs 426.039 689.123 987.875
leasing
Cheltuieli cu contribuţia la 639.550 699.987 784.546
fondul de protejare al asiguraţilor
Total 1.502.012 1.953.422 2.527.315
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A

La cheltuielile nete de reasigurare cea mai mare pondere o au cele cu contribuţia la


fondul de protejare al asiguraţilor, acestea crescând în anul 2016 cu 9% şi în 2017 cu 12%.

Tabel nr. 3.9. Despăgubiri acordate de SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA .în


perioada 2015-2017
lei 2015 2016 2017
73
Produs absolut relati absolut relat absolut relativ
e v iv
Cargo - - - 869.67 0,004 912.845 0.002
0
Casco 3.575.399.61 27, 8.177.777.30 35,98 17.548.642.2 41.79
4 8 5 14
CMR - - - 22.276.65 0,1 24.987.1 0.06
0 24
RCA 6.918.122.57 53,7 11.763.590.80 51,76 21.458.945.9 51.1
5 9 2 75
Buchet 86.548.76 0,6 345.363.16 1,52 414.845.94 0.99
2 7 8 7
Garant - - - - 59.700.00 0,26 78.421.97 0.19
(locuinţe) 0 9
Property 1.650.00 0,0 48.515.00 0,21 77.849.21 0.19
(bunuri) 0 1 0 4
Alte 2.280.2017.1 17,7 2.309.859.91 10,16 2.388.875.64 5.69
asigurări 72 3 8 6 9
TOTAL 12.861.921.12 100 22.727.952.51 100 41.993.480.9 100
3 3 74
Sursa: Raportul anual al Allianz Țiriac Asigurări S.A

Din datele ce s-au extras din evidenţa contabilă rezultă că plăţile au avut o evoluţie aşa
cum s-a redat în Tabelul nr. 4.9. care, raportate la veniturile realizate din asigurările auto au
condus la realizarea unei rate a daunei în general bună, însă superioară tuturor celorlalte tipuri
de poliţe, menţinându-se ridicată atât la majoritatea sucursalelor cât şi pe ansamblul societatii.
Cele mai multe daune s-au înregistrat la produsele RCA şi CASCO. Aici s-au
înregistrat, de altfel, şi cele mai mari încasări de-a lungul acestei perioade, iar gradul de risc la
care se expun autovehiculele este mult mai ridicat în comparaţie cu celelalte clase de bunuri
asigurate. De asemenea, s-a înregistrat, în ultimii ani o creştere foarte mare a numărului de
autovehicule, fapt ce a dus la aglomerarea şi îngreunarea traficului rutier, implicit la creşterea
numărului de evenimente rutiere înregistrate pe raza judeţului Iaşi.
În anul 2015 cea mai mare pondere în totalul despăgubirilor acordate o deţin
asigurările auto RCA şi CASCO, de 53,79 %, respectiv 27,8 %. În anul 2016 cuantumul
despăgubirilor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a crescut cu
74
4.845.468.227 lei faţă de anul precedent, ceea ce reprezintă o creştere cu 70 %. Însă, în anul
2016 ponderea despăgubirilor privind asigurarea RCA în totalul despăgubirilor acordate de
sucursala analizată a scăzut cu 2,03 % faţă de anul anterior.
Despăgubirile privind asigurarea auto casco au crescut în 2016 faţă de anul 2015 cu
4.602.377.691 lei ceea ce reprezintă o creştere de peste două ori, ponderea în totalul
despăgubirilor acordate pentru anul 2016 crescând la 35,98 % faţă de 27,8 % cât s-a
înregistrat în 2015.
În 2017 cheltuielile cu plata despăgubirilor asigurărilor CASCO şi RCA au continuat
să crească, de peste două ori faţă de anul precedent, având o pondere de 41,79 %, respectiv de
51,1 % în totalul despăgubirilor.
Se observă ca ponderea asigurărilor auto în totalul despăgubirilor acordate de Allianz
Țiriac Asigurări S.A. este de 82 % în anul 2015, 89 % în anul următor şi de 93 % în 2017.
Cel mai scăzut grad de risc îl prezintă imobilele şi conţinutul acestora, astfel că în
cazul asigurărilor de locuinţe (Garant) şi al celor de bunuri (Property) s-a înregistrat în această
perioadă o rată a daunei foarte scăzută astfel, la asigurarea de locuinţe în 2016 nu s-au acordat
despăgubiri, în 2017 valoarea acestora este cu 18.721.979 lei mai mare decât în 2016. La
asigurarea Property în 2016 s-a înregistrat o creştere a despăgubirilor cu 46.865.000 lei faţa de
anul precedent iar în 2017 valoarea acestora a crescut cu 60 % ajungând la 77.849.214 lei.
Ponderea asigurărilor Garant şi Property în totalul despăgubirilor este foarte mică, în toţi cei
trei ani analizaţi ea fiind sub 1 %. Acest lucru se datorează în primul rând asiguraţilor care iau
măsuri tot mai multe pentru prevenirea şi limitarea daunelor.

75
CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Asigurările în România au avut o evoluţie lentă, având drept cauză condiţiile


economice, politice şi sociale ale fiecărei perioade.
În ţările dezvoltate, asigurările reprezintă o parte a educaţiei, a tradiţiei şi chiar a vieţii,
în timp ce în România, în prezent, suntem departe de a putea vorbi de o educaţie la nivelul
întregii populaţii în acest domeniu. În mod particular, în condiţiile ţării noastre se adaugă şi
factorii financiari şi lipsa unei tradiţii. Pe de altă parte, oferta este limitată şi mai puţin
adaptată la nevoile pieţei, mai puţin flexibilă. Nu există un sistem dezvoltat al serviciilor
financiare, fapt ce se leagă de o infrastructură deficitară, de un sistem de plăţi greoi şi
incomod, de lipsa instrumentelor de plată confortabile pentru clienţi
Se constată că piaţa asigurărilor din România este rigidă deoarece, pe de o parte, este
încă dominată de societăţile cu capital de stat care au deţinut timp de 20 de ani monopolul în
asigurări şi, pe de altă parte, este afectată lipsa puterii financiare a societăţilor româneşti.
În ultimii zeci de ani s-a constatat o creştere foarte mare numărului de autovehicule în
întreaga lume. De la un obiect de lux la începutul secolului, autovehiculele, cel puţin în ţările
dezvoltate, au ajuns un bun uzual, chiar de strictă necesitate, conducând la o creştere
vertiginoasă a asigurărilor de acest tip.
Deşi la început asigurările auto presupuneau acordarea protecţiei numai pentru
vătămări corporale şi pagube materiale produse terţilor, trecerea timpului a adus cu sine noi
tipuri de protecţie.
Creşterea într-un ritm rapid a numărului autovehiculelor de toate tipurile care circulă
pe drumurile publice a făcut ca asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele sau vătămările
corporale produse prin accidente auto să capete un interes general, deoarece aceasta ameninţă
un număr mare de persoane şi, respectiv, de bunuri ale acestora. Astfel, protejarea victimelor
accidentelor de circulaţie a devenit o problemă de ordin social foarte importantă. Drept
urmare, în numeroase ţări s-a introdus asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru

76
pagubele produse prin accidente de autovehicule, considerându-se că prin implicaţiile sale
deosebite o astfel de măsură nu poate fi lăsată la libera apreciere a fiecărui deţinător de
autovehicule.
Piaţa asigurărilor din România va creşte doar dacă economia naţională va înregistra
creşteri, pe plan zonal (Moldova, în special în judeţele Vaslui şi Botoşani ) asigurările având o
pondere scăzută în comparaţie cu celelalte zone ale ţării, datorită nivelului ridicat al
şomajului. Totuşi, cota de piaţă ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI .arată faptul că acesta
desfăşoară o activitate eficientă, datorită, în mare parte, faptului că îşi menţine principalii
clienţi de la an la an, dar îşi dezvoltă, în acelaşi timp şi portofoliul de asiguraţi.
Veniturile realizate de societatea analizată au crescut de la an la an, în primul rând
datorită extinderii reţelei teritoriale a agenţiilor şi a punctelor de lucru, precum şi datorită
creşterii numărului agenţilor de asigurare. Allianz Țiriac Asigurări a deschis în baza unor
convenţii puncte de lucru în incinta celor mai importante centre ieşene. Ponderea cea mai
mare în totalul veniturilor realizate o au asigurările auto, în principal asigurarea RCA şi
Casco. Acestea au crescut în fiecare an datorită creşterii numărului de maşini dar şi a
campaniilor publicitare iniţiate de societate, deschiderea unor puncte de lucru în unele
serviceuri auto, benzinării şi prin colaborarea cu diferiţi dealeri auto şi societăţi de leasing.
Veniturile cresc şi datorită faptului că în cadrul societăţii îşi desfăşoară activitatea
două societăţi de leasing (TBI Leasing SA şi Daewoo Automobile România SA.) cu care
Allianz Țiriac Asigurări se află în relaţii de parteneriat. Un alt venit în afara primelor brute
încasate din asigurarea bunurilor vândute de către cele două societăţi de leasing îl constituie
plata către SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA a unei taxe de management pentru
analiza dosarelor de leasing precum şi plata chiriilor pentru amplasarea celor două
compartimente.
Legat de despăgubiri, reamintim faptul că cea mai mare pondere au avut-o asigurarea
de răspundere civilă auto şi asigurarea facultativă a autovehiculelor datorită creşterii
numărului de autovehicule şi implicit înmulţirea accidentelor de circulaţie.
În acest sens este absolut necesară găsirea unor mijloace pentru preîntâmpinarea
fraudelor în domeniul asigurărilor. Astfel, ar trebui să se aibă în vedere o colaborare mai
intensă cu organele de poliţie. Deoarece colaborarea cu acestea are loc doar atunci când
paguba s-a produs, se propune ca poliţa, la cererea societăţii de asigurăre, să furnizeze
informaţii cu privire la antecedentele penale ale posibililor asiguraţi, în special cu privire la
evenimentele rutiere anterioare.

77
Pentru limitarea fraudelor se propune să existe o colaborare între companiile de
asigurări. Acestea ar trebui să elimine, măcar într-o oarecare măsură, termenul de „rivalitate”
şi să-şi furnizeze reciproc informaţii cu privire la clienţii cărora li s-au plătit despăgubiri,
deoarece aceştia încearcă să schimbe societatea de asigurări în scopul obţinerii de reduceri la
contractele al căror obiect a înregistrat deja pagube. Această colaborare între societăţi ar
trebui să se relizeze printr-un program informatic comun , constând într-o bază de date, în
care fiecare societate să-şi prezinte clienţii care au beneficiat de despăgubiri.
Se observă că volumul despăgubirilor nu poate fi redus decât la o anumită limită
deoarece apariţia unor pagube provocate de riscurile asigurate este ireversibilă. Problema
principală care apare la orice sucursala din cadrul Allianz Țiriac Asigurări este aceea ca la
toate despăgubirile pe care le plăteşte societatea, să reprezinte limita sumelor datorate legal
asiguratului, care practic nu mai poate fi redusă.
Pentru ca lichidarea daunelor să se relizeze în condiţii cât mai bune ar trebui să se
înfiinţeze în fiecare zonă a ţării câte un Centru de Daune pentru soluţionare celor mai
complexe dosare de daune.
Pentru a creşte numărul celor ce încheie asigurări auto RCA şi Casco la sucursala
analizată, se propun următoarele:
- cei care au încheiat asigurări RCA la Allianz Țiriac Asigurări S.A. timp de 5 ani
consecutivi şi nu au suferit pagube, pentru anul al –VI - lea să li se acorde gratuit asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto iar pentru cei ce au fost despăgubiţi în fiecare an, sa fie
obligaţi să încheie în următorul an şi o asigurare auto casco;
- cei ce timp de 3 ani consecutivi au încheiat la Allianz Țiriac Asigurări S.A., în
fiecare an, ambele asigurări auto analizate, în anul următor primesc asigurarea RCA gratuit
dacă încheie şi o asigurare casco;
- la asigurarea auto casco, dacă asiguratul încheie şi în următorul an acest tip de
asigurare iar în primul an nu a suferit pagube, pentru anul următor, dacă se produc pagube,
suma asigurată nu se micşorează, după plata daunelor ea revine la valoarea iniţială, acest lucru
fiind valabil doar la prima despăgubire;
- dacă proprietarul unui autovehicul vrea sa-şi asigure maşina printr-o asigurare casco,
acesta să poată plăti doar o parte din primă (minim 60 %), despăgubirea primită în caz de
producere a pagubelor fiind în raport de prima plătită, restul pagubei fiind suportată de către
asigurat. Această formă de asigurare ar trebui să se numească Casco Part;

78
- persoanelor juridice să beneficieze de reduceri, astfel: cei ce au peste 20 de
autovehicule, la încheierea unei asigurări RCA beneficiază de 10 % reducere, iar dacă încheie
şi asigurarea casco pentru toate autovehiculele, primesc o reducere de 15 %, separat de
celelalte reduceri.
Pentru a atrage clienţii, Sucursala Allianz Țiriac Asigurări S.A. .ar trebui să
organizeze de câteva ori pe an concursuri automobilistice pentru amatori, pe Aeroportul
Internaţional Iaşi, unde să poată participa doar cei ce au încheiat la Allianz Țiriac Asigurări
minim o asigurare auto.
Acum, cu ocazia lansării noului model Dacia Logan, în decembrie când are loc
încheierea poliţelor RCA pentru anul 2016, Allianz Țiriac Asigurări S.A. ar trebui să acorde
o reducere de 15 % tuturor posesorilor de Dacia Logan.
Pentru ca societatea analizată să cunoască nevoile asiguraţilor în scopul oferirii unor
servicii adecvate şi pentru popularizarea unor noi forme de asigurare, aceasta ar putea înfiinţa
un Club al Asiguraţilor, în cadrul căruia să existe întruniri între asiguraţi şi angajaţii firmei,
diferite concursuri cu premii constând în asigurări gratuie. Prezentarea ofertei societăţii de
asigurare s-ar putea realiza şi prin organizarea de evenimente publice periodice, gen
spectacole sponsorizate de Allianz Țiriac Asigurări în cadrul cărora să se prezinte un anumit
fel de asigurare.
În condiţiile în care clienţii sunt tot mai exigenţi şi competitivitatea creşte, asigurarea
tinde sa devină un produs de uz curent. Sucursala Allianz Țiriac Asigurări SA .îşi aplică
politicile anuale de dezvoltare şi priveşte cu încredere la ziua în care şi în România, de ce nu,
se va forma ,, piaţa electronică” a asigurărilor care are rolul imens în simplificarea tehnicilor
de asigurare şi în reducerea timpului necesar asigurătorului, individualizându-se poliţele prin
satelit şi dezvoltarea conceptului de semnătură electronică.
Acest lucru se va realiza dar numai în condiţiile unei legislaţii interne şi internaţionale
coerente fără discrepanţe juridice care agită spiritele pe piaţa asigurărilor.

79
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

1. Alexa, C.; Ciurel V., Asigurări şi reasigurări în comerTul internaTional, Editura All,
Bucureşti, 1992.
2. Alexandru, Felicia; Armeanu, Daniel, Asigurări de bunuri şi persoane (Aspecte teoretice,
AplicaTii practice), Editura Economică, Bucureşti, 2016.
3. Anderson, J.; Robert, Eileen; B. Hamburg; Alan J., Turner; James, Gatza, Automation in
insurance, American Institute for CPCU, Malvern Pennsylvania, 1993.
4. Barrel, Geneviève, L'Assurance de credits à l'Exportation, Nathan – Economie, Paris, 1987.
5. Bennet, C., Dictionnary of insurance, Pitman Publishing, London, 1996.
6. Bercea, Florian, Asigurările şi lumea afacerilor, „Tribuna Economică” nr. 37, 38 şi 43 din
1994.
7. Bernard, L. Webb; Connor, M. Harison; James, J., Markham, Insurance Operations,
American Institute for chartered Property Casualty Underwriters, 1992.
8. Bistriceanu, Gh.; Bercea, F.; Macovei, E., Lexicon de protecTie socială, asigurări şi
reasigurări, Editura Karat, Bucureşti, 1997.
9. Bistriceanu, Gh., Lexicon de FinanTe, Bănci, Asigurări, Editura Economică, Bucureşti,
2011.
10. Burlacu, Veronica; Cenuşă, Gheorghe, Bazele matematice ale asigurărilor, Editura Teora,
Bucureşti, 20170.
11. Caraiani, Gh.; Tudor, Mihaela, Asigurările maritime, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1998.
12. CăpăTână, Octavian, Contractul comercial de transport, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1995.
13. Cistelecan, Lazăr; Cistelecan, Rodica, Asigurări comerciale, Editura Dimitrie Cantemir,
Tg. Mures, 1997.
14. Ciumaş, Cristina, Modernizarea şi diversificarea în lumea asigurărilor, „Tribuna
Economică”, nr. 2- 21, 1996.

80
15. Ciumaş, Cristina, Economia asigurărilor, Editura Casa CărTii de ŞtiinTă Cluj-Napoca,
2016.
16. Ciurel, Violeta, Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici internaTionale,
Editura All Beck, Bucureşti, 20170.
17. Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinică, Introducere în asigurări, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1998.
18. Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinică, Asigurarea şi managementul riscului,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1998.
19. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Asigurări şi reasigurări, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1998. 20. Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinică; Tănăsescu, Paul,
Asigurări şi reasigurări – Culegere de probleme şi studii de caz, Editura Semne ’94, Bucureşti,
1999.
21. Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinică şi colectiv, Despăgubiri în asigurări,
Editura Brend, Bucureşti, 1998.
22. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), DicTionar de asigurări, Editura Semne ‘94,
Bucureşti, 1999.
23. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Marketing în asigurări, Editura Brend,
Bucureşti, 1998. 24. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Managementul societăTilor
de asigurare, Editura Brend, Bucureşti, 1998.
25. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Sisteme informaTionale în asigurări, Editura
Brend, Bucureşti, 1998.
26. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Management financiar în asigurări, Editura
Semne ’94, Bucureşti, 1999.
27. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Managementul riscului în asigurări, Editura
Semne ‘94, Bucureşti, 1999.
28. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Practica asigurărilor, Editura Semne ‘94,
Bucureşti, 1999.
29. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Tratat de asigurări, Editura Semne '94,
Bucureşti, 1999. 30. Constantinescu, Dan Anghel (coordonator), Tratat de asigurări (vol. I şi
II), Editura Economică, Bucureşti, 2017.
31. Deak, Francisc, Contracte civile şi asigurări, Editura ACTAMI, Bucureşti, 1995.
32. Deak, Francisc, Tratat de drept civil (contracte speciale), Editura ACTAMI, Bucureşti,
1999.

81
33. Dobrin, Marinică; Ionescu, LuminiTa, Contabilitatea societăTilor de asigurări, Editura
Semne ‘94, Bucureşti, 20170.
34. Dobrin, Marinică, Asigurări şi reasigurări, Editura FundaTiei România de Mâine,
Bucureşti, 20170.
35. Dobrin, Marinică, Contabilitatea societăTilor de asigurări, Editura FundaTiei România de
Mâine, Bucureşti, 20177.
36. Galiceanu, I., Economia asigurărilor, Editura Universitaria, Craiova, 1996.
37. Gherasim, Alexandru, Asigurările în agricultură în condiTii de risc şi incertitudine, curs
ASE, Bucureşti, 1996.
38. Manole, Bogdan Decebal, Sistemul informaTional în societăTile de asigurare, Editura
Antet, Bucureşti, 2016.
39. Moldovan, Tudor, Introducere actuarială în asigurări generale, Editura Finmedia,
Bucureşti, 1999.
40. Moldoveanu, Nicolae, Instrumentarea dosarelor de daună în asigurări (strategii, metode,
tehnici), Editura BREN, Bucureşti, 2017.
41. Moldoveanu, Nicolae, Combaterea fraudei în asigurări, Editura BREN, Bucureşti, 2015.
42. Moşteanu, Tatiana (coordonator), FinanTe publice, fiscalitate, asigurări, (Teste Grilă)
Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2016.
43. NegoiTă, Ion, AplicaTii practice în asigurări şi reasigurări, Editura ETAPE, Sibiu, 2011.
44. Negru, Titel, Economia Asigurărilor, Editura FundaTiei România de Mâine, Bucureşti,
2015.
45. Negru, Titel, Asigurări şi Reasigurări (sinteze şi aplicaTii), Editura FundaTiei România de
Mâine, Bucureşti, 2016.
46. Negru, Titel, Asigurări (teorie şi metodologie), Editura FundaTiei România de Mâine,
Bucureşti, 20176. 47. Negru, Titel, Asigurări şi Reasigurări (ghid practic), Editura CH BECK,
Bucureşti, 20176.
48. Negru, Titel, Asigurări, Editura FundaTiei România de Mâine, Bucureşti, 20177.
49. Negru, Titel, Asigurările şi reasigurările în economie, ColecTia Oeconomica, Editura CH
BECK, Bucureşti, 20178.
50. Petrescu, Eva-Cristina, Marketing în asigurări, Editura Uranus, Bucureşti, 2016.
51. Purcaru, Ion; Mircea, Iulian; Lazăr, Gheorghe, Asigurări de persoane şi de bunuri –
aplicaTii, cazuri, soluTii, Editura Economică Bucureşti, 1998.

82
52. Tănăsescu, Paul; Şerbănescu, Cosmin; Ionescu, Roxana; Popa, Mariana; Novac, Laura
Elly, Asigurări comerciale moderne, Editura CH BECK, Bucureşti, 20177.
53. Văcărel, Iulian; Bercea, Florian, Asigurări şi reasigurări, ed. a II-a, Editura Expert,
Bucureşti, 1999.

Tratate, cursuri, monografii

1. Albu, I., Contractul şi răspunderea contractuală, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994;


2. Albu-Cârnu, I., Asigurarea creditului, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2015;
3. Alexa, C, Ciurel, V., Mihăilescu, A.M., Asigurări şi reasigurări în comerTul internaTional,
Ed. AII, Bucureşti, 1992;
4. Alexandresco, D., ExplicaTiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaTie
cu legile vechi şi cu principalele legislaTiuni străine, Tipografia NaTională, Iaşi, 1898;
5. Alexandresco, D., Principiile dreptului civil, Atelierele grafice, Socec, Bucureşti, 1926;
6. Anca, P., Eremia, M.I., Dreptul locativ în lumina noii reglementări socialiste, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1970;
7. Babiuc, V., Riscurile contractuale în vânzarea comercială internaTională, Ed. ŞtiinTifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1982;
8. Beignier, B., Droit du contrat d'assurance, Ed. Presses Universitaires de France, Paris,
1999;
9. Beleiu, Gh., Pop, A., Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Centrul de multiplicare al
UniversităTii din Bucureşti, 1973;

83

S-ar putea să vă placă și