Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI


Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice
Aprobat în ședința Consiliului Facultății
din 31 octombrie 2019

GHID
de întocmire a lucrării de licenţă
- sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 și februarie 2021 -

CONDIȚII DE BAZĂ
1. Lucrarea de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează
și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență. Aceasta trebuie să conțină
rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese, care vor deține
ponderea principală în volumul lucrării, să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă
pentru tema abordată, rigoare științifică și metodologică, să aibă o structură logică și să fie
redactată coerent, în stil științific, iar forma grafică să respecte normele academice specifice
domeniului. Tema aleasă sau propusă este relevantă pentru domeniul/specializarea absolvită.
2. O temă aprobată nu mai poate fi modificată.
3. Lucrarea va fi rezultatul activității de cercetare științifică a studentului și va prezenta
rezultate concrete și originale, într-un studiu de caz.
4. Lucrarea va avea introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie și anexe și se va întinde pe
circa 50 - 80 de pagini, format A4, TNR, font 12, la un rând, margini 2 cm peste tot.
5. Stilul de redactare a lucrării va fi riguros științific. Se vor respecta normele de scriere
specifice gramaticii limbii române și folosirea obligatorie a diacriticelor (Ă, Î, Â, Ş, Ţ).

ALEGEREA ȘI APROBAREA TEMEI DE CERCETAT


Consiliul Facultăţii a stabilit ca alegerea temei de cercetat de către student să se facă până la
data de 15 ianuarie 2020. În acest sens, fiecare student va depune la Decanat o cerere - tip (de la
secretariatul Facultăţii sau de pe site-ul acestuia – ANEXA 2) în care va indica titlul temei şi
îndrumătorul ştiinţific (ANEXA 3 Îndrumătorii științifici posibili ai lucrării de licență pe
programul de studii). Cererea, avizată de îndrumătorul științific, va fi aprobată de către decanul
Facultăţii.
• Pentru programul de studii de licență CIG coordonarea lucrării de licență se face în
cotutelă, un cadru didactic de la disciplinele de contabilitate și un cadru didactic de la
disciplinele de informatică de gestiune pentru aplicația informatică a lucrării.
Temele (titlurile) lucrărilor de licență aprobate nu mai pot fi modificate după data de
16 martie 2020.
Temele (titlurile) lucrărilor de licență trebuie să se încadreze în domeniul Programului
de studii universitare de licență absolvit.
Realizarea lucrării de licență presupune o documentare riguroasă și eforturi de rezolvare a
problemei supusă cercetării, ceea ce înseamnă o durată de elaborare de minimum 4 - 5 luni.
După depăşirea termenelor stabilite mai sus, nu se mai primesc cereri pentru alegerea
lucrărilor de licență.
NORME METODOLOGICE DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ

Aspecte preliminare

pe parcursul elaborării lucrării de licență, autorul lucrării este obligat să ţină legătura și să
consulte cadrul didactic îndrumătoar în mod sistematic, respectând un grafic de elaborare a
lucrării, stabilit de comun acord cu acesta;
1
o primă acţiune o constituie elaborarea planului / cuprinsului lucrării, aprobarea acestuia
de către îndrumătorul ştiinţific şi stabilirea unei bibliografii minimale;
lucrarea de licență va sintetiza elementele studiate la disciplinele parcurse conform
planului de învăţământ, prin corelarea interdisciplinară a problemelor la nivelul Programului de
studii universitare de licență;
din conţinutul și prezentarea lucrării de licență trebuie să rezulte contribuţia autorului la
cercetarea în domeniul ce face obiectul temei. În acest context, în cazul în care profesorul
îndrumător ajunge la concluzia că lucrarea nu este realizată de autor, aceasta va fi respinsă (Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 143, alin. (4) precizează că „îndrumătorii lucrărilor de licenţă,
de diplomă, de disertaţie si de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea
originalităţii conţinutului acestora”);
cadrul didactic îndrumător al lucrării de licență este în măsură să ofere toate informaţiile
legate de conţinutul și formatul acesteia;
în procesul de redactare a lucrării, autorul va avea permanent în vedere respectarea
legislaţiei în vigoare privind drepturile de autor. Lucrările de licență depistate ca fiind plagiate
după alte lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv de pe Internet, vor fi respinse;
lucrările de licență vor fi supuse unui proces de verificare cu programe informatice
anti-plagiat.
după întocmirea Referatului asupra lucrării de licență (ANEXA 4) de către
îndrumătorului științific în care se exprimă concluziile asupra lucrării prin calificativele întruneşte
/ nu întruneşte condiţiile necesare susţinerii acesteia în sesiunea pentru examenul licență, se
propune nota pe baza punctajului acordat, și se semnază Declarației de originalitate a autorului
(ANEXA 5).
Atenție! Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, autorul lucrării de licenţă/masterat/doctorat răspunde de asigurarea originalităţii
conţinutului acesteia (art. 143, alin. 4). De asemenea, legea interzice comercializarea de lucrări
ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor a unei
lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat (art. 143, alin. 5).
Lucrările de licență care nu îndeplinesc regulile și normele de mai sus vor fi respinse. În
cazul respingerii lucrării de licență de către îndrumătorul ştiinţific, absolventul nu îndeplineşte
condiţiile pentru a se înscrie la examenul de licență.

Redactarea și tehnoredactarea lucrării

a. Planul lucrării va fi stabilit de comun acord cu cadrul didactic îndrumător, având în vedere
faptul că lucrarea trebuie să reflecte volumul şi profunzimea cunoştinţelor teoretice ale
absolventului, capacitatea aplicării în practică a acestora, capacitatea de sinteză şi selecţie a
informaţiilor culese precum şi enunţarea unor propuneri şi măsuri în ceea ce priveşte fenomenul
analizat.
b. Stilul de redactare a lucrării va fi riguros științific (se vor evita categoric elementele de
reclamă sau jurnalistice și se vor respecta normele de scriere specifice gramaticii limbii române).
c. Lucrarea va conține între 50 – 80 de pagini (fără paginile de gardă, anexe și CV), Times
New Roman, 12 pp, un rând, margini de 2 cm peste tot.
d. Lucrarea va avea următoarea structură orientativă:
• Paginile de gardă (ANEXA 1);
• Cuprinsul (planul lucrării);
• Introducerea (motivarea alegerii temei, scopul, obiectivele, importanța, noutatea lucrării
de licență precum și prezentarea structurii acesteia) 1 - 2 pagini;
• Capitolul 1. Cadrul economic general specific domeniului temei lucrării de licență,
tratează problematica enunțată prin realizarea unei analize a evoluției entităților economice /
instituțiilor publice din domeniul economic considerat, în ultimii 5 ani; se va prezenta stadiul

2
problemei de rezolvat pe plan naţional şi internaţional şi se vor face referiri la cadrul legislativ şi la
politicile economice în domeniu (10 - 15 pagini);
• Capitolul 2. Sinteza fundamentelor teoriei temei lucrării de licență, aici se precizează
variantele teoretice de soluţionare a temei abordate, prin prezentarea metodologiei de cercetare
stiințifică folosită, conținutul altor realizări similare din domeniul temei lucrării de licență, utilizarea
de analize comparative, formule de calcul și se vor trata elementele teoretice din literatura de
specialitate și reglementările (normele juridice) aferente temei lucrării de licență (20 - 30 pagini);
• Capitolul 3. Studiul de caz, se focalizează pe problema de rezolvat prin prezentatarea
rezultatelor concrete obţinute în urma cercetării pentru elaborarea lucrării de licență. Aici va fi
realizată aplicația practică de specialitate (la o entitate economică, instituție publică, instituție
financiar-bancară, organizație non-profit etc.), cu prezentarea sub formă de text, desene, grafice,
capturi ecran a rezultatelor cercetării și care va reprezinta o pondere semnificativă a conținutului
lucrării (50% din lucrare);
Atenție! Pentru programul de studii de licență CIG studiul de caz prezentat va fi însoțit și
de o aplicație informatică specifică temei abordate, astfel:
studiu de caz complex:
- date de intrare (capturi ecran) de pe documente justificative și sau primare;
- prelucrări sub forma capturilor de ecran din sisteme informatice – SI (aplicații
informatice, programe informatice) de contabilitate cum sunt, spre exemplu Saga, Ciel,
Mentor, WizCount, Contab, Aplix etc.;
- rezultate sub forma datelor de iesire (documente centralizatoare) cu comentarii pentru
toate figurile prezentate.
studiu de caz simplu:
- baze de date în Microsoft Access (SGBD pentru IMM).
• Concluzii, contribuții originale și propuneri concrete. Vor constitui o sinteză a
întregii lucrări în care vor fi reliefate contribuțiile proprii ale autorului, concluziile care s-au
desprins din studiul efectuat dar și propuneri pe marginea temei abordate (2 - 3 pagini);
• Bibliografie utilizată, în care se va acorda o atenție deosebită includerii lucrărilor de
referință ale domeniului lucrării de licență (lucrări nu mai vechi de 10 ani), cu minim 4 - 5 referințe
din literatura de specialitate română și străină: cărți, articole, studii publicate, rapoarte de cercetare
publicate etc..
Bibliografia va fi redactată în ordine alfabetică, după numele primului autor, conform
standardelor. Exemplu:
1. Burduș, Eugen, Tratat de management, Editura PRO Universitaria, Bucuresti, 2017.
2. Ionescu, I., Metode de evaluare a bunurilor intangibile, articol din revista Economie
teoretică si aplicată, nr. 2, 2016, pag. 46 - 52.
3. Jablonski, Adam (editor), Business Models. Strategies, Impacts and Challenges, Nova
Publishers, New York, SUA, 2017.
4. Siegel Joel G; Shim Jae K, Accounting Handbook, Barron’s Educational Series, New
York, SUA, 2016.
5. Zahay, Debra, Digital Marketing Management; A Handbook for the Current (or Future)
CEO, Kindle Edition, Business Expert Press, New York, SUA, 2015.
Atenție! Preluarea unor idei, informații, date statistice din diferite surse se va face cu
menționarea exactă a sursei în note de subsol, prin menționarea autorului sau colectivului de autori,
denumirea materialului, editura, anul apariției, locul apariției, pagina etc.
Tabelele, diagramele, graficele vor fi numerotate și vor avea titlu, număr si surse
bibliografice.
• Anexe - nu se numără paginile.
• Curriculum vitae al absolventului (format Euro-pass) - nu se numără paginile.

3
Criteriile avute în vedere la evaluarea lucrării

conținutul științific, elementele de originalitate, caracterul unitar, logic și complet, folosirea


corectă a conceptelor și noțiunilor specifice domeniului, calitatea și cantitatea bibliografiei
de specialitate consultate (inclusiv existența unor referințe de specialitate în limbi străine,
valoarea lucrării pentru domeniul fundamental Științe economice;
respectarea normelor de elaborare a lucrării și a termenului de predare a acesteia;
lucrarea va fi însoțită de un referat elaborat de către îndrumătorul stiințific, în care se propune
comisiei de examen notarea lucrării de licență cu o notă de la 5,00 la 10,00.
Atenție! Pentru programul de studii de licență CIG referatul va fi întocmit de
îndrumătorul științific de contabilitate, dacă tema lucrării este preponderent de
contabilitate, sau de îndrumătorul științific de informatică, dacă tema lucrării este
preponderet de informatică de gestiune (managerială).
modul de prezentare și susținere publică: exprimarea liberă, logică și cursivă, utilizarea de
materiale grafice (planse, slide-uri), susținerea cu argumente pertinente a ideilor prezentate,
capacitatea de sinteză a principalelor idei, concluzii și propuneri, modul vestimentar de
prezentare la examen.

Notă. Modele de lucrări de licență pot fi consultate la Biblioteca Facultății (Corp C, etaj 2,
sala 201).

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

1) Perioada de înscriere pentru examenul de licență va fi stabilită în funcție de data susținerii


Examenului de finalizare de studii.
2) Pentru înscrierea la examenul de finalizare de studii absolventul trebuie să îndeplinească
simultan următoarele condiții:
a) plata integrală a taxelor de școlarizare;
b) finalizarea studiilor până pe data de 27 iunie 2020, sau după caz, pentru restanţieri;
c) dosarul de înscriere pentru examenul finalizare de studii este complet.
3) Fiecare absolvent va depune personal dosarul de înscriere însoțit de lucrarea de licență la
Secretariatul Facultății.
4) Referatul îndrumătorului științific pentru realizarea lucrării, prin care este evaluat conținutul
lucrării, semnat de îndrumătorul științific și Declarația de originalitate a autorului vor va fi
predate la Secretariatul Facultății odată cu lucrarea sau ulterior, direct de către îndrumător.

REGULI PRIVIND SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ

Susţinerea lucrării de licență constă în prezentarea orală, de către candidat, în faţa


Comisiei pentru examenul de licență, a lucrării de licență (circa 5 - 10 minute), cu accent pe
cercetările efectuate şi pe contribuţia stiinţifică originală a autorului în rezolvarea temei
lucrarii de licență.
După prezentarea lucrării de licență, candidatul va răspunde la întrebările formulate de
membrii Comisiei de examen.
La proba privind susținerea examenului de licență nu se poate contesta nota obținută.

Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul Ghid.

Decan,
Prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM
4
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI
Programul de studii universitare de licență:
.............................................................

ANEXA 1

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator stiințific:
Gradul didactic, NUME și Prenume

Absolvent:
NUME și Prenume

BUCUREȘTI
2020
5
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI
Programul de studii universitare de licență:
.............................................................

ANEXA 1

TITLUL LUCRĂRII
(aici se va scrie titlul lucrării de licență)

Coordonator stiințific:
Gradul didactic, NUME și Prenume

Absolvent:
NUME și Prenume

BUCUREȘTI
2020

6
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREŞTI
ANEXA 2

APROBAT DECAN,
Prof. univ. dr. Zenovic Gherasim

……………………………....................

AVIZAT,

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR


……………….................................................

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) ___________________ ,
CNP _____________________________ ,student(ă) al (a) Facultăţii de
, programul de studii
, promoţia / , vă rog să binevoiţi
a-mi aproba tema pentru lucrarea de licenţă, cu titlul

având ca îndrumător pe domnul (doamna)*

* (se va menţiona şi gradul didactic)


Menţionez că doresc să susţin examenul de licenţă în sesiunea _
Date contact student:
Telefon:
Adresă e-mail: _

Data, ……………........ Semnătura student, ……………………............

Domnului Decan al Facultăţii de Științe Economice Bucureşti

7
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI
Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice
ANEXA 3
ÎNDRUMĂTORII ȘTIINȚIFICI POSIBILI AI LUCRĂRII DE LICENȚĂ
PE PROGRAMUL DE STUDII

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


Nr. Domeniul Contabilitate Domeniul Informatică de gestiune
crt Gradul didactic, numele şi prenumele Gradul didactic, numele şi prenumele
îndrumătorului ştiinţific îndrumătorului ştiinţific

1. Prof.univ.dr. Luminiţa IONESCU Conf. univ.dr. Mihai ANDRONIE


se_lionescu@spiruharet.ro mihai_a380@yahoo.com
2. Prof.univ.dr. Cicilia IONESCU Prof.univ.dr. Marius Daniel MAREŞ
cicilia.ionescu@yahoo.com mdmares.mfc@spiruharet.ro
3. Conf. univ.dr. Lucian Dorel ILINCUŢĂ Prof.univ.dr. Marius Daniel MAREŞ
ilincuta.lucian@yahoo.com mdmares.mfc@spiruharet.ro
4. Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUŢĂ Conf. univ.dr. Mihai ANDRONIE
aurelian.baluta@yahoo.com mihai_a380@yahoo.com
5. Conf.univ.dr. Lăcrămioara Rodica HURLOIU Conf. univ.dr. Radu ȘERBAN
hlacra@yahoo.com radu_ser@yahoo.com
6. Conf.univ.dr. Bianca Florentina RUSU Conf. univ.dr. Radu ȘERBAN
bianca_preda1974@yahoo.com radu_ser@yahoo.com
7. Conf. univ.dr. Floarea GEORGESCU Conf. univ.dr. Mihai ANDRONIE
georgescuflori@yahoo.com mihai_a380@yahoo.com
8. Lect. univ dr. Liana GĂDĂU Conf. univ.dr. Radu ȘERBAN
lianagadau@yahoo.com radu_ser@yahoo.com
9. Lect. univ dr. Marinela GEAMĂNU Conf. univ.dr. Radu ȘERBAN
geamanu_marinela@yahoo.com.au radu_ser@yahoo.com
10. Lect. univ dr. Raluca Ana Maria DUMITRU Prof.univ.dr. Marius Daniel MAREŞ
se_rdumitru@spiruharet.ro mdmares.mfc@spiruharet.ro

8
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ _______________________ _____

ANEXA 4
REFERAT
asupra lucrării de licență

Absolvent ________________________________________________ Promoția ______ ___ _ ___

Tema lucrării de licență _________________________________________________________ __

__________________________________________________________________________ __ ___

S-a folosit Baremul de evaluare a lucrărilor de licență, astfel:

1. Tema lucrării de licență a fost aprobată în termenul legal de 4-5 luni înainte de susţinere, are caracter
economic şi se încadrează în domeniul programului de studii universitare de licență ______(DA/NU).
2. Lucrarea de licență are caracter original ______(DA/NU).
3. Lucrarea de licență respectă prevederile Ghidului pentru redactarea și prezentarea lucrării de licență
______(DA/NU).
4. În Introducere se arată scopul, obiectivele, importanţa şi noutatea lucrării de licenţă: ____puncte (din
maximum 5 puncte).
5. În Capitolul 1 se tratează problematica cadrului economic general, prin realizarea unei analize a
evoluției entităților economice / instituțiilor publice din domeniul economic considerat, în ultimii 5 ani; se va
prezenta stadiul problemei de rezolvat pe plan naţional şi internaţional şi se vor face referiri la cadrul
legislativ şi la politicile economice în domeniu: ___ puncte (din max. 10 puncte).
6. În Capitolul 2 se realizează o sinteză a fundamentelor teoriei temei; se precizează variantele teoretice de
soluționare a temei abordate, utilizându-se analize comparative, formule de calcul etc: ___ puncte (din max.
20 puncte). Numărul de pagini însumat pentru capitolele 1 şi 2 reprezintă circa 50% din numărul total de
pagini al lucrării de licenţă.
7. Capitolul 3 conține Studiul de caz la o entitate economică sau la o instituţie publică, focalizat pe
problema de rezolvat; sunt prezentate rezultatele concrete obținute în urma cercetării pentru elaborarea
lucrării: ___ puncte (din max. 30 puncte). Numărul de pagini al capitolului 3 reprezintă circa 50% din
numărul total de pagini al lucrării de licenţă.
8. Concluzii, contribuţii originale şi propuneri. Se regăsesc cele mai importante concluzii obţinute în urma
studiului de caz, opinia personală privind rezultatele obţinute şi contribuţiile originale în lucrare, precum şi
propuneri noi de abordare a temei tratate, de îmbunătăţire a activităţii entității economice sau instituţiei
publice din studiul de caz:
___ puncte (din max. 10 puncte).
9. Bibliografia utilizată include lucrări de referinţă (cărţi şi articole) ale domeniului abordat (apărute în
ultimii 10 ani), legislaţia specifică şi adresele site-urilor Web folosite: ___ puncte (din max. 5 puncte).
10. Corelarea interdisciplinară a problemelor: ___ puncte (din max. 5 puncte).
11. Lucrarea de licență cuprinde tabele şi figuri reprezentative pentru tema cercetată: ___ puncte (din max.
5 puncte).
12. Lucrarea de licență nu prezintă greşeli gramaticale, fiind respectate regulile de tehnoredactare (inclusiv
utilizarea diacriticelor): ___ puncte (din max. 5 puncte).
13. Stilul de redactare a lucrării de licență este riguros ştiinţific, construcţia propoziţiilor şi frazelor fiind
clară şi elegantă: ___ puncte (din max. 5 puncte).
TOTAL: _____ puncte (din max. 100 puncte).
Concluzii
Lucrarea de licență întrunește / nu întrunește condițiile necesare pentru a fi susținută în sesiunea pentru
examenul de licență ___________ .

Nota acordată ___________ Îndrumător ştiinţific,

Data: _____________ Semnătura


9
Avizat,
Îndrumător Lucrare de Licență
Titlul, Numele şi prenumele……………………………………..
…………………………………………………………….....……..
Data Semnătura
………………………… ……………………………..
ANEXA 5

DECLARAȚIE*
privind originalitatea conținutului lucrării de licență

Subsemntatul(a)……..………………………………………………………………………
..………...…………………………………, cu domiciliul în ......................................................... ,
născut(ă) la data de .................................................................... .........................., identificat prin CNP
……………………………………........., absolvent(a) al (a) Universității Spiru Haret din Bucureşti,
Facultatea de..........................................................................................................................................,
specializarea …………………………………………………………, promoția .................................,
declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la falsul în declarații şi
dispozițiile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 art.143 al. 4 si 5 referitoare la plagiat, că lucrarea de
licență cu titlul:
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………..…………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………….....elaborată sub îndrumarea
d-lui. / d-nei................................................................................................................................., pe care
urmează să o susțină în fața comisiei este originală, îmi aparține şi îmi asum conținutul său în
întregime.
De asemenea, declar că sunt de acord ca lucrarea mea de licență să fie verificată
prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la
introducerea conținutului său într-o bază de date în acest scop.
Am luat la cunoştință despre faptul că este interzisă comercializarea de lucrări ştiințifice în
vederea facilitării fasificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență, de
diplomă sau de disertație şi în acest sens, declar pe proprie răspundere că lucrarea de față nu a fost
copiată ci reprezintă rodul cercetării pe care am întreprins-o.

Dată azi, ………………… Semnătură student ……………………………

* Declarația se va completa de absolvent cu pix sau stilou cu cerneală albastră.

10

S-ar putea să vă placă și