Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
S.P.C.L.E.P.ÎNT.BUZĂULUI
STAREA CIVILĂ
Nr.____________________
Data în faţa mea astăzi
__________________
Ofiţer de stare civilă delegat,
__________________

CERERE DE DIVORŢ

Subsemnatul____________________________________ fiul lui____________________şi


al_____________________, născut la data de_________________în localitatea_____________________
judeţul ________________, titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr_______________
CNP____________________, cu domiciliul în ______________________________________________
luând cunoştiinţă de prevederile art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal cu modificările ți
completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, declar că:
a) nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi,
b) nu sunt pus sub interdicţie,
c) nu am solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei,
d) locuinţa comună este cea declarată mai sus
şi
subsemnata _______________________________________ fiica lui__________________________şi a
_______________________,născută la data de_______________în localitatea__________________
judeţul ________________, titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr_______________
CNP_____________________, cu domiciliul în _____________________________________________
luând cunoştiinţă de prevederile art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, declar că:
a) nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi,
b) nu sunt pus sub interdicţie,
c) nu am solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei,
d) locuinţa comună este cea declarată mai sus,
căsătoriţi la data de________________la primăria localităţii____________________________________
judeţul_____________________, conform certificatului de căsătorie seria______ nr._________________
eliberat în baza Actului nr._______/____________________ cu ultima locuinţă comună
în______________________, str._______________________, nr.______,bl.______,et._____, ap.______,
sectorul/judeţul______________de comun acord, vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să
eliberaţi certificatul de divorţ.
După divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*:
- fostul soţ________________________,
- fosta soţie_______________________.
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.375 şi 376 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnături
Soţ, Soţie,
________________ ________________

*) Potrivit dispoziţiilor art.375 din Legea nr.287/2009-Codul civil:”La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul
care, potrivit art.282, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei.”
Astăzi______________________ s-a eliberat Certificatul de divorţ nr___________.

Semnătura de primire
Fostul soţ, Fosta soţie,
_________________ _________________

S-ar putea să vă placă și