Sunteți pe pagina 1din 30

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 122 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 5 februarie 2021

SUMAR

Nr. Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
3.235/93. — Ordin al ministrului educației și al ministrului
sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ
în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2...... 2–8
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 3.235 din 4 februarie 2021 Nr. 93 din 4 februarie 2021
ORDIN
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Având în vedere prevederile:
— art. 32 și 34 din Constituția României, republicată;
— art. 94, 95, 114 și 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
— Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
— Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5 din 3.02.2021,
văzând Referatul de aprobare nr. 217 din 4.02.2021 al Ministerului Educației și Cercetării și Referatul de aprobare nr. 1.274
din 4.02.2021 al Ministerului Sănătății,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației și ministrul sănătății emit prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Prezentul ordin reglementează procedura și Art. 2. — (1) Direcția de sănătate publică județeană/a
măsurile obligatorii privind prevenirea și combaterea municipiului București, denumite în continuare DSPJ/DSPMB
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele
unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/instituțiile de școlare/universitare, inspectoratul școlar județean/al municipiului
învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a București, denumite în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul
dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la universitar al instituției de învățământ superior, comitetul
învățătură, studenți și personalul din sistemul național de județean/al municipiului București pentru situații de urgență,
învățământ. denumite în continuare CJSU/CMBSU, cu privire la situația
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și
epidemiologică la nivelul fiecărei localități, în vederea stabilirii
pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea
competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, scenariului de începere a cursurilor.
precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate (2) ISJ/ISMB transmite unităților școlare/conexe informarea
cu prezența fizică în unitățile de învățământ în cadrul DSPJ/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la nivelul
programelor de tipul „Școală după Școală”. fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare.
(3) Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun (3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de
prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza
se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, în funcție de evoluția epidemiologică prin raportare la
cu respectarea prevederilor legale aplicabile. prevederile art. 3.
Art. 3. — (1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și
desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul
localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori
tuturor normelor de protecție
Scenariul 2 a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau
primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a egală cu 3/1.000 de locuitori.
celor din anii terminali din învățământul profesional și
postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor
protecție
b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte
clase/ani de studiu
Scenariul 3 a) Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
din învățământul primar localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.
b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din
celelalte clase/ani de studiu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021 3

(2) În situații justificate de infrastructură și resursele medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de
existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura prezența fizică în școală.
activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB. (3) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (2), conducerile
(3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru
asigurarea procesului educațional online.
de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de
(4) Conducerile unităților de învățământ au obligația să se
infrastructura, de specificul programelor de studiu și de asigure că sunt respectate măsurile de protecție și cele de
resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația
parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, preșcolarilor/elevilor menționați la alin. (2) să monitorizeze
stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și fiecare caz în parte.
desfășurare a activităților didactice, după cum urmează: (5) Preșcolarii/Elevii menționați la alin. (2), precum și părinții
acestora pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care
Scenariul 1 Participarea fizică în instituția de învățământ îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare.
superior a tuturor studenților/cursanților la toate (6) Preșcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană
activitățile didactice, conform programului de care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală
desfășurare a acestora, cu respectarea și a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la școală, la
aplicarea tuturor normelor de protecție recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/
Scenariul 2 Participare în sistem mixt — prezență fizică și reprezentantului legal.
online, în funcție de specificul programelor de (7) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (6), conducerile
studiu, de infrastructura și de condițiile unităților de învățământ vor asigura desfășurarea procesului
epidemiologice, conform procedurilor proprii educațional în sistem online.
fiecărei universități (8) Preșcolarii/Elevii cu dizabilități, care optează pentru
participarea la cursuri, în funcție de specificul afecțiunii, vor
Scenariul 3 Participarea tuturor studenților/cursanților la beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat
activități didactice online dizabilității specifice.
(9) Măsurile de protecție pentru învățământul special, atât
Art. 4. — (1) ISJ/ISMB și DSPJ/DSPMB avizează pentru profesori, cât și pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor
propunerea consiliului de administrație a unității de învățământ acestora, cu avizul DSPJ/DSPMB.
preuniversitar/conexe și înaintează spre aprobare Art. 8. — Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de
CJSU/CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate învățământ preuniversitar/conexă/instituție de învățământ
de învățământ. stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ,
(2) Propunerea este fundamentată pe baza informării precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea
DSPJ/DSPMB cu privire la situația epidemiologică la nivelul temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-
fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ
resursele existente în fiecare unitate de învățământ. preuniversitar/conexă/instituția de învățământ sau persoana
Art. 5. — CJSU/CMBSU emite hotărârea privind scenariul de desemnată de conducerea unității/instituției.
funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru reluarea Art. 9. — (1) Suspendarea cursurilor în unitățile de
cursurilor după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie. învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele
Art. 6. — Pentru pregătirea unităților de învățământ/conexe/ situații:
instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul
următoarele aspecte: SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de
a) organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile
asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În
acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în
posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar; schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care
b) stabilirea circuitelor funcționale; a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2,
c) organizarea spațiilor de recreere; urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare
d) evaluarea necesarului de resurse umane; cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de
e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; clasă.
f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale b) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal,
de protecție pentru elevi/studenți și personal.
profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică
Art. 7. — (1) Personalul didactic din cadrul unităților de
și testarea contacților acestuia. Conducerea unității de
învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de
învățământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă
risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă
cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura sau suspendarea cursurilor, după caz.
activități didactice în sistem online numai în baza unei c) La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu
adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal,
curant. În acest caz, conducerea unității/instituției va adapta profesional și postliceal se suspendă cursurile clasei respective
orarul școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală
de derulare a cursurilor. cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar
(2) Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de
respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din
cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli schimbul următor să își desfășoare cursurile după finalizarea
inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării
metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte este dispusă prin decizia conducerii unității de
afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale învățământ/instituției conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB,
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021

cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru (3) Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică
de organizare și funcționare a unităților de învățământ a studenților, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea
preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației și senatului universitar, după consultarea și avizul DSPJ/DSPMB.
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările Art. 12. — (1) DSPJ/DSPMB au obligația să informeze
ulterioare. unitatea/instituția conexă/instituția de învățământ superior și
(2) DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz
stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide confirmat pozitiv, la elevi/studenți/personalul din
împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune unitățile/instituțiile de învățământ, în vederea întreprinderii
carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au măsurilor necesare.
suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ (2) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de
nedidactic/auxiliar. învățământ/instituția de învățământ:
(3) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în
în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, perioada de izolare la domiciliu;
acestea au obligația de a anunța conducerea unității de b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană
învățământ care va informa DSPJ/DSPMB. DSPJ/DSPMB, în infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la
urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții domiciliu/carantină instituționalizată;
direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și
de învățământ dacă se impune suspendarea activităților așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost
didactice la nivelul unității de învățământ. Măsura suspendării testată și care așteaptă rezultatele.
este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea (3) În situațiile prevăzute la alin. (2), dacă starea de sănătate
conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua
ISJ/ISMB și al DSPJ/DSPMB. activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și
(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)—c) și alin. (3) vor recupera ulterior.
procesul de învățământ continuă în sistem online. Art. 13. — Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
(5) Decizia de suspendare a activității didactice pentru prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat,
unitățile de învățământ universitar care desfășoară activitate DSPJ/DSPMB, în colaborare cu autoritățile publice
didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune locale/județene, coordonează procesul de asigurare cu personal
prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de medical suplimentar, desemnat să acorde asistența medicală
îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar/unitate
avizul DSPJ/DSMB. conexă/instituție de învățământ.
Art. 14. — Ministerul Sănătății prin DSPJ/DSPMB și
(6) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile
Ministerul Educației și Cercetării prin ISJ/ISMB, conducerea
de învățământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de
unităților de învățământ/instituției conexe/instituției de
învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării
învățământ răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din
Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile
prezentul ordin, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.
care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile
Art. 15. — (1) Conducerile unităților de învățământ/unităților
acestora.
conexe desemnează un responsabil, dintre angajații proprii, cu
(7) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu
învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă
Naționale și Ministerului Afacerilor Interne vor fi gestionate în legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții
funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul ISJ/ISMB, DSPJ/DSPMB, precum și ai autorităților administrației
direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a publice locale.
conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului (2) Unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile
ordin. conexe/instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin
(8) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute
învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și de prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora.
profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu Art. 16. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile
respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite conexe/instituțiile de învățământ au obligația să organizeze
de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul
prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:
epidemiologic. a) asigurarea implementării activităților de prevenire a
Art. 10. — În perioada de suspendare a cursurilor cu infecției cu SARS-CoV-2;
prezență fizică, conducerea unității/instituției de învățământ va b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;
dispune realizarea următoarelor activități obligatorii: c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ;
a) curățenia și aerisirea claselor/sălilor; d) organizarea programului de învățământ;
b) dezinfecția generală și nebulizarea spațiilor e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;
unității/instituției de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția
toalete. de învățământ;
Art. 11. — (1) Reluarea cursurilor care presupun prezența g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de
fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de
conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
consultarea DSPJ/DSPMB. h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenți, cadre
(2) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ
unitatea/structura de învățământ preuniversitar suspendată aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice
temporar se dispune prin hotărârea CJSU/CMBSU, la și/sau dizabilități.
propunerea conducerii unității de învățământ preuniversitar/ (2) Măsurile prin care unitățile de învățământ
conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSPJ/DSPMB. preuniversitar/unitățile conexe duc la îndeplinire dispozițiile
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021 5

prevăzute la alin. (1) sunt menționate în anexa care face parte de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
integrantă din prezentul ordin. prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în
Art. 17. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie
ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării și al 2020, cu modificările ulterioare.
ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea Art. 18. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor României, Partea I.

Ministrul educației, Ministrul sănătății,


Sorin-Mihai Cîmpeanu Vlad Vasile Voiculescu

ANEXĂ
Măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe
în perioada pandemiei de COVID-19

I. Măsuri privind pregătirea unităților de învățământ, — elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor
înainte de reluarea cursurilor: purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în
1. evaluarea infrastructurii prin identificarea spațiilor de care timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul
dispune fiecare unitate de învățământ pentru procesul de pauzelor, atât în interior, cât și exterior;
pregătire, precum și a unui spațiu pentru izolarea temporară a c) organizarea grupurilor sanitare:
cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2; — este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor
2. organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt
băncilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din
1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va material textil;
asigura distanțarea maxim posibilă; — se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării
3. stabilirea circuitelor funcționale; regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului
4. organizarea spațiilor de recreere;
de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității;
5. asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;
d) organizarea curții școlii:
6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de
materiale de protecție pentru elevi și personal; — se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul)
7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri astfel încât să se păstreze distanțarea fizică;
de protecție sanitară — spațiile de recreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi
II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în curățate, igienizate cu jet de apă și apoi dezinfectate cu soluții
unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe și a avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor
programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției fiecărui ciclu de învățământ.
cu SARS-CoV-2 2. Organizarea accesului în unitatea de învățământ:
1. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării — accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea
fizice: în instituția de învățământ de către persoane desemnate de
a) organizarea circuitelor în interiorul școlii prin demarcare către conducerea unității de învățământ;
cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, — este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces
de deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare
acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe corespunzătoare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care
între persoane. intră în instituția de învățământ este esențială;
La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în — căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute
fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de
dezinfectantă pentru mâini. contact;
Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a — conducerile unităților de învățământ preuniversitar/conexe
evita punctele de contact; pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la
b) organizarea sălilor de clasă: intrarea în unitate;
— sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată — după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în
distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă
sălile de clasă;
configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite
— accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau
distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi
organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi
elevi; interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este
— deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.
prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și
Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”; dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea
— este interzis schimbul de obiecte personale; normelor de protecție sanitară necesare.
— va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, 3. Organizarea procesului de învățământ și a activităților
prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi sportive:
în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei; — organizarea programului școlar va avea în vedere
— se recomandă evitarea experimentelor practice care posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel
necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi; încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021

— în situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate b) înainte de pauzele de masă;
în schimburi se va asigura un interval de minimum 1 oră între c) înainte și după utilizarea toaletei;
acestea; d) după tuse sau strănut;
— intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod e) ori de câte ori este necesar.
eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie 2. Purtarea măștii de protecție:
minim; a) masca de protecție este obligatorie pentru întreg
— organizarea activităților și supravegherea în timpul personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de
pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de
grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheați pe învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior;
toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii b) masca de protecție este obligatorie pentru elevii din
de personal, pentru menținerea distanțării fizice. Orice activități învățământul primar, gimnazial și liceal și pentru studenți și va fi
care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității de
respectarea distanței dintre elevi; învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior;
— jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul
vor fi organizate cu respectarea distanței maxim posibile dintre preșcolarilor;
elevi;
d) schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.
— elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și
IV. Instruirea personalului și comunicarea permanentă
nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală
de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de
(telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);
— se pot desfășura doar jocurile sportive care permit prevenire a infecției cu SARS-CoV-2:
distanțarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile 1. personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia,
meteorologice permit; persoana desemnată de unitatea de învățământ va efectua
— orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar și
limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru
asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei implementarea normelor din prezentul ordin și va furniza informații
aerisiri permanente; privind: elemente generale despre infecția cu SARS-CoV-2,
— pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea
instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a
ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare;
— la începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii 2. cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical
trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în
unor dezinfectanți pe bază de alcool; cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs
— se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de
sport după fiecare grupă de elevi; respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri de temperatură,
— activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și în vederea aplicării protocolului de izolare;
cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu 3. instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel
prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele
și al ministrului sănătății. didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și
4. Organizarea activităților practice în învățământul prevenție a infecției cu SARS-CoV-2.
tehnic/tehnologic/profesional: V. Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți
— instruirea practică a elevilor la operatorul economic se Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena
organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia; și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală să se facă
— atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de
astfel încât să fie menținută distanțarea fizică și să nu fie sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.
partajate posturile de lucru; Sfaturi utile pentru părinți:
— va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice 1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a
de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități de merge la școală;
dezinfectare adaptate;
2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul
— vor fi organizate activități individuale, pentru a evita
programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea
schimbul de materiale;
școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta
— materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz;
utilizare;
— atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, 3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe
vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2;
echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, 4. explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de
după fiecare grupă de elevi; zi cu zi nu va fi la fel ca înainte și că trebuie să respecte măsurile
— se va asigura aerisirea spațiilor timp de minimum de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției;
10 minute la fiecare oră; 5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el
— la finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, despre orice modificări ale stării lui emoționale;
băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice și 6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător
echipamentele de lucru utilizate de elevi. și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu
III. Măsuri de protecție la nivel individual privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la
Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei,
dezinfecta mâinile: înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala 7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție
de clasă; și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021 7

8. sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun alimente sau f) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în
băuturi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință special cu săpun lichid și substanțe dezinfectante;
personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) g) portul măștii este obligatoriu în spațiile comune;
Nu oferiți alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări h) elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea
sau cu alte ocazii. măsurilor de protecție individuală; vor fi limitate deplasările în
9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările;
ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.); i) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu
10. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada
(tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați respectivă;
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, j) în situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu
și nu duceți copilul la școală; SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța
11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul
de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de de urgență 112.
învățământ, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există 3. Protocol pentru transport:
aprobarea conducerii școlii; a) pentru transportul școlar dedicat, conducerea școlii și
12. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau reprezentații autorităților administrației publice locale vor
prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a colabora în vederea susținerii și monitorizării modului în care se
semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a desfășoară transportul cu microbuze și autobuze școlare, în
îmbolnăvirilor în colectivitate. condiții de siguranță epidemiologică (aerisire, igienizare,
Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu dezinfectare și nebulizare după fiecare cursă);
privire la absența elevului în următoarele situații: b) pe perioada transportului public la și de la unitatea de
— elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul învățământ elevii vor respecta măsurile generale de conduită
SARS-CoV-2; prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în
— elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; special asigurarea distanței fizice și purtarea măștii.
— elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate 4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice
cu SARS-CoV-2 și se află în carantină. COVID-19:
VI. Protocoale Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de
1. Protocol pentru cantine: curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți
a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată)
de mese), organizarea accesului și intervalelor de servire va fi și constă în:
realizată astfel încât să se evite aglomerările; a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și,
b) respectarea măsurilor de distanțare de 1,5 m atât la după caz, a personalului cabinetului medical școlar;
servirea mesei, cât și pentru intervalele de circulație, de b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi
distribuire a alimentelor etc.; separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când
c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile
încât contactele să fie limitate; se recomandă folosirea de de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe;
tacâmuri de unică folosință; c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome
d) înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat,
și vor folosi substanțe dezinfectante; folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de
e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor a fi folosit de o altă persoană;
așeza la masă; d) nu se va transporta elevul până la sosirea
f) în cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, serviciul
membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini de urgență sau spital decât în situația în care
după fiecare contact; simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela
g) sala de mese va fi aerisită frecvent; se vor realiza cu serviciul de urgență 112;
strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască
planului de curățenie și dezinfecție la nivelul unității. și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
2. Protocol pentru internate școlare: f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de
a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe
curățenia și dezinfecția tuturor spațiilor comune și de cazare; se dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite
va evita utilizarea de covoare/mochete; infecția la alte persoane;
b) vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, g) după finalizarea perioadei de carantină/izolare,
urmărindu-se respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ
paturi; cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de
c) vor fi organizate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai
colective; elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze prezintă risc epidemiologic.
curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat VII. Alte dispoziții:
camerele; a) cadrele didactice vor efectua triajul observațional al
d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare;
este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași grupă b) în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs
pentru a limita interacțiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu
se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care
activitățile să se desfășoare în camera proprie; există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui
e) va fi organizat accesul prin rotație în spațiile comune (săli legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat
de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia
încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte și după vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în
fiecare utilizare; cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021

18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide d) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme
efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de de sănătate și au absentat de la școală minimum 3 zile se va
învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care să
județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă precizeze diagnosticul, adeverință pe care elevul o va preda în
părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în
cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/
care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua învățătorului. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetului
legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în
următori; care școala nu beneficiază de cabinet medical;
c) testarea cu teste antigen rapide se recomandă și: e) cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic
1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial
simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de
timpul orelor de curs;
2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă), respirație, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la
cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată
învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după responsabilul desemnat de către conducerea unității de
confirmarea primului caz; învățământ.

Digitally signed by Cristina-Gabriela Popescu

Cristina-Gabriela Popescu Date: 2021.02.05 10:39:31 +02:00


Reason: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Location: Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYEJT|320623]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122/5.II.2021 conține 8 pagini. Prețul: 1,60 lei ISSN 1453—4495
ROMÂNIA INSPECTORATUL ŞCOLAR
judete ^ neâmţ

1Z iua_J~ luna # ^ am f ^

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL NEAMŢ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
hh
HOTĂRÂRE JZj a m A*

privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru flecare


unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru reluarea cursurilor
după vacanţa şcolară - semestrul II al anului şcolar 2020 - 2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ


Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
- dispoziţiile Ordinului comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr.
3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor
de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2; .
- informarea Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ privind situaţia epidemiologică la nivelul
judeţului Neamţ;
- propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ privind scenariul de funcţionare pentru
fiecare unitate de învăţământ;
în temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul
Neamţ, pentru reluarea cursurilor după vacanţa şcolară - semestrul II al anului şcolar 2020 —2021,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura
comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.
(2) Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ va comunica prezenta hotărâre unităţilor de
învăţăm ânt din judeţ.
A n e x ă la H C J S U nr. 1 0 d in 5 .0 2 .2 0 2 1
D e n u m ire unitate de S c e n a r iu l 8
N r.crt. L o c a lita te D e n u m ire stru c tu ră
in va ta m a n t fe b ru a rie
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă
1 A D JU D E N I A D JU D E N I, C O M U N A A D JU D E N I, C O M U N A s c e n a riu l 2
TAM ĂŞENI TAM ĂŞENI

LIC EU L T E O L O G IC O R T O D O X LICEU L T E O L O G IC O R T O D O X
2 A G A P IA " C U V IO A S A P A R A S C H E V A ", "C U V IO A S A P A R A S C H E V A ", s c e n a riu l 2
C O M U N A A G A P IA C O M U N A A G A P IA

LICEU L T E O L O G IC O R T O D O X Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
3 A G A P IA "C U V IO A S A P A R A S C H E V A ", "N IC O L A E G R IG O R E S C U ", s c e n a riu l 2
C O M U N A A G A P IA C O M U N A A G A P IA

LICEU L T E O L O G IC O R T O D O X Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă " M lH A I
4 A G A P IA " C U V IO A S A P A R A S C H E V A ", E M IN E S C U ", S A T FILIO ARA, s c e n a riu l 2
C O M U N A A G A P IA C O M U N A A G A P IA

LICEU L T E O L O G IC O R T O D O X Ş C O A L A P R IM A R Ă
5 A G A P IA " C U V IO A S A P A R A S C H E V A ", SĂ C Ă LU ŞE Ş T I, C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A A G A P IA A G A P IA

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
6 BAHNA s c e n a riu l 1
CO M U N A BAHNA C O M U N A BAHNA
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
7 BAHNA N O R M A L B Ă H N IŞ O A R A , s c e n a riu l 1
C O M U N A BAHNA
C O M U N A BAHNA
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
8 BAHNA N O R M A L B R O ŞTEN I, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A BAHNA
BAHNA
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă IZV O A R E,
9 BAHNA s c e n a riu l 1
C O M U N A BAHNA C O M U N A BAHNA
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
10 BĂLŢĂTEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A BĂLŢĂTEŞTI C O M U N A BĂLŢĂTEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă V A L E A
11 BĂLŢĂTEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A BĂLŢĂTEŞTI S E A C Ă , C O M U N A BĂLŢĂTEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
12 BĂLU ŞEŞTI BĂ LU ŞEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
BĂLU ŞEŞTI, C O M U N A ICUŞEŞTI
ICUŞESTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
13 BĂLUŞEŞTI BĂLU ŞEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A ICUŞEŞTI
ICUŞEŞTI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă Ş C O A L A P R IM A R Ă
14 BĂLU ŞEŞTI BĂ LU ŞEŞTI, C O M U N A M ESTEACĂN, C O M U N A s c e n a riu l 1
ICUŞEŞTI ICUŞEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
ŞC O A LA P R IM A R Ă RO CN A,
15 BĂLU ŞEŞTI BĂ LU ŞEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A ICUŞEŞTI
ICUŞESTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A LA P R IM A R Ă
16 BĂLU ŞEŞTI BĂLU ŞEŞTI, C O M U N A SPIRID O N EŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
ICUŞEŞTI ICUŞEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
17 BÂRGAUANI s c e n a riu l 1
C O M U N A BÂRGĂUANI C O M U N A BÂRGĂUANI
LIC EU L "C A R O L 1", O R A Ş
18 BICAZ LICEU L " C A R O L 1", O R A Ş BICAZ s c e n a riu l 2
B ICA Z
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "R E G IN A
19 BICAZ "R E G IN A M A R I A " , O R A Ş s c e n a riu l 2
M A R I A " , O R A Ş BICAZ
BICAZ
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
20 BICAZ "R E G IN A M A R I A ", O R A Ş N O R M A L M Ă R C E N I, O R A Ş U L s c e n a riu l 2
B ICA Z BICAZ
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
21 BICAZ "R E G IN A M A R I A " , O R A Ş P R E L U N G IT " L U M E A s c e n a riu l 2
BICAZ C O P IILO R ", O R A Ş BICAZ
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 2,
22 BICAZ "R E G IN A M A R IA ", O R A Ş s c e n a riu l 2
O R A Ş BICAZ
B ICA Z
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1,
23 BICAZ-CHEI s c e n a riu l 1
C O M U N A BICAZ-CH EI C O M U N A BICAZ-CHEI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A P R I M A R Ă N R. 2,
24 BICAZ-CHEI s c e n a riu l 1
C O M U N A BICAZ-CH EI C O M U N A BICAZ-CHEI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R . 3,
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1,
25 BICAZ-CHEI S A T IV A N E Ş, C O M U N A BICAZ- s c e n a riu l 1
C O M U N A BICAZ-CHEI
CHEI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1,
BICA ZU Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 1,
26 C O M U N A BICA ZU s c e n a riu l 2
ARD ELEAN C O M U N A BIC A Z U A R D E L E A N
ARD ELEAN

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 1, G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
BICAZU
27 C O M U N A BIC A ZU N O R M A L N R. 1, S A T TELEC, s c e n a riu l 2
ARD ELEAN
ARD ELEAN C O M U N A BIC A Z U A R D E L E A N

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 2,
BICA ZU
28 C O M U N A BICA ZU SA T T E LE C , C O M U N A BIC A ZU s c e n a riu l 2
ARD ELEAN
ARD ELEAN ARD ELEAN
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă
29 B IRA "A N T O N IE M U R E Ş IA N U " , "A N T O N IE M U R E Ş IA N U " , s c e n a riu l 1
C O M U N A BIRA C O M U N A BIRA
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 2, SA T
30 BIRA "A N T O N IE M U R E Ş IA N U " , s c e n a riu l 1
RED IU , C O M U N A BIRA
C O M U N A BIRA

LICEU L P A R T IC U L A R NR. 1, LICEU L P A R T IC U L A R N R . 1, SA T


31 BISTRIŢA S A T BISTRIŢA, C O M U N A BISTRIŢA, C O M U N A s c e n a riu l 1
A L E X A N D R U C EL B U N A L E X A N D R U C EL B U N

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă ,
32 BOD EŞTI s c e n a riu l 2
C O M U N A BODEŞTI C O M U N A BOD EŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă BODEŞTII
33 BO D EŞTI s c e n a riu l 2
C O M U N A BO D EŞTI DE JO S, C O M U N A BOD EŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
34 B O G H IC E A s c e n a riu l 1
C O M U N A B O G H IC E A C O M U N A B O G H IC E A
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă NISTRIA,
35 B O G H IC E A s c e n a riu l 1
C O M U N A B O G H IC E A C O M U N A B O G H IC E A
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
36 B O G H IC E A S LO B O Z IA , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A B O G H IC E A
B O G H IC E A
LICEU L "M IH A IL
LICEU L "M IH A IL S A D O V E A N U ",
37 BORCA S A D O V E A N U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A BORCA
BORCA
LICEU L " M IH A IL Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "M IH A I
38 BORCA S A D O V E A N U ", C O M U N A P E T R E S C U ", S A T M Ă D E I, s c e n a riu l 1
BORCA C O M U N A BORCA
LICEU L "M IH A IL Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 3, S A T
39 BORCA S A D O V E A N U ", C O M U N A P Â R Â U L CÂRJEI, C O M U N A s c e n a riu l 1
BORCA BORCA
LICEU L "M IH A IL Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 2, SA T
40 BORCA S A D O V E A N U ", C O M U N A P Â R Â U L PÂ N TE I, C O M U N A s c e n a riu l 1
BORCA BORCA
LICEU L "M IH A IL G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
41 BORCA S A D O V E A N U ", C O M U N A N O R M A L , SAT SABASA, s c e n a riu l 1
BORCA C O M U N A BORCA
LICEU L "M IH A IL Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "A U R E L
42 BORCA S A D O V E A N U ", C O M U N A D U M IT R A Ş C U ", S A T S A B A S A , s c e n a riu l 1
BORCA C O M U N A BORCA
LICEU L "M IH A IL
Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 1, SA T
43 BORCA S A D O V E A N U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
SOCI, C O M U N A B O R C A
BORCA
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
44 BORLEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A BORLEŞTI C O M U N A BORLEŞTI
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
45 BO RLEŞTI N O R M A L NR. 1, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A BORLEŞTI
BORLEŞTI

Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "Ş T E FA N
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
46 BO RLEŞTI CEL M A R E ", SAT M A S T A C Ă N , s c e n a riu l 1
C O M U N A BORLEŞTI
C O M U N A BORLEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
47 BOZIEN I s c e n a riu l 1
C O M U N A BOZIEN I C O M U N A BOZIENI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , ŞC O A LA P R IM A R Ă BĂN EASA,
48 BOZIEN I s c e n a riu l 1
C O M U N A BOZIENI C O M U N A BOZIENI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă CRĂIEŞTI,
49 BOZIEN I s c e n a riu l 1
C O M U N A BOZIENI C O M U N A BOZIENI
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
50 BOZIEN I N O R M A L CU CI, C O M U N A S c e n a riu l 1
C O M U N A BOZIEN I
BOZIENI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă IUCŞA,
51 BO ZIEN I s c e n a riu l 1
C O M U N A BOZIENI C O M U N A BOZIENI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L A Ş C O A L A G IM N A Z I A L A "IE R E M I4
52 B R U STU RI "IE R E M IA IR IM E S C U ", IR IM E S C U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A B R U STU RI B R U STU RI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L A Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
53 BR U STU R I "IE R E M IA IR IM E S C U ", "G R IG O R E S T U R Z U ", S A T s c e n a riu l 1
C O M U N A BR U STU R I T Â R Z IA , C O M U N A B R U STU RI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
"G H E O R G H E P Ă T R A Ş C U ", "G H E O R G H E P Ă T R A Ş C U ", S A T
54 BU R U IEN EŞTI s c e n a riu l 1
S A T B U R U IEN EŞT I, C O M U N A BU R U IE N E Ş T I, C O M U N A
DO UESTI DO UEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
"G H E O R G H E P Ă T R A Ş C U ",
55 B U RU IEN EŞTI N O R M A L BUHO NCA, C O M U N A s c e n a riu l 1
S A T B U R U IEN EŞT I, C O M U N A
D O UEŞTI
D O UEŞTI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
"G H E O R G H E P Ă T R A Ş C U ", Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
56 BU R U IEN EŞTI s c e n a riu l 1
S A T BU R U IE N E Ş T I, C O M U N A C O M U N A DO UEŞTI
DO UESTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
"G H E O R G H E P Ă T R A Ş C U ",
57 B U R U IEN EŞTI N O R M A L ROTUNDA, C O M U N A s c e n a riu l 1
S A T BU R U IE N E Ş T I, C O M U N A
D O UEŞTI
DO UESTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
58 CÂN D ESTI s c e n a riu l 1
C O M U N A CÂ N D ESTI C O M U N A C Â N D EŞT I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A LA P R IM A R Ă VĂ D U R ELE,
59 CÂN D ESTI s c e n a riu l 1
C O M U N A C Â N D EST I C O M U N A C Â N D EŞT I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
60 CEAH LĂU "G R IG O R E U N G U R E A N U " , "G R IG O R E U N G U R E A N U " , s c e n a riu l 1
C O M U N A CEAHLĂU C O M U N A CEAH LĂU
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 1, SA T
61 CEAH LĂU "G R IG O R E U N G U R E A N U " , BISTRICIO AR A, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A CEAH LĂU CEAH LĂU
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
62 CEAH LĂU "G R IG O R E U N G U R E A N U " , s c e n a riu l 1
N O R M A L, C O M U N A CEAH LĂU
C O M U N A CEAH LĂU
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
63 CO STIŞA s c e n a riu l 1
C O M U N A CO STIŞA C O M U N A CO STIŞA

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
64 CO STIŞA s c e n a riu l 1
C O M U N A C O STIŞA N O R M A L , C O M U N A C O STIŞA

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
65 CRĂCĂOANI "G H E O R G H E S Ă V IN E S C U ", "G H E O R G H E S Ă V IN E S C U ", s c e n a riu l 1
C O M U N A CRĂCĂOANI C O M U N A CRĂCĂOANI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
ŞC O A LA P R IM A R Ă C R A C Ă U L
66 CRĂCĂOANI "G H E O R G H E S Ă V IN E S C U ", s c e n a riu l 1
NEGRU, C O M U N A CRĂCĂOANI
C O M U N A CRĂCĂOANI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
67 CRĂCĂOANI "G H E O R G H E S Ă V IN E S C U ", M A G A Z IA , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A CRĂCĂOANI CRĂCĂOANI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
68 DĂMUC s c e n a riu l 1
CO M UNA DĂMUC COM UNA DĂMUC
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
69 DĂMUC N O R M A L H U ISU RE Z, C O M U N A s c e n a riu l 1
CO M UNA DĂMUC
DĂMUC
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "P R O F.
"P R O F . M l HAI E M ILIA N
70 DOBRENI M IH A I E M ILIA N M A N C A Ş " , s c e n a riu l 2
M A N C A Ş ", C O M U N A
C O M U N A D O BR E N I
DOBRENI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 1, Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. 1,
71 D O C H IA s c e n a riu l 1
C O M U N A D O C H IA C O M U N A D O C H IA

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "P R . Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "PR .
72 D R A G O M IR E Ş T I G H E O R G H E S Ă N D U L E S C U ", G H E O R G H E S Ă N D U L E S C U ", s c e n a riu l 1
C O M U N A D R A G O M IR E Ş T I C O M U N A D R A G O M IR E Ş T I

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "P R .
Ş C O A L A P R I M A R Ă H LĂPEŞTI,
73 D R A G O M IR E Ş T I G H E O R G H E S Ă N D U L E S C U ", s c e n a riu l 1
C O M U N A D R A G O M IR E Ş T I
C O M U N A D R A G O M IR E Ş T I

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "PR . G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
74 D R A G O M IR E Ş T I G H E O R G H E S Ă N D U L E S C U ", N O R M A L VAD, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A D R A G O M IR E Ş T I D R A G O M IR E Ş T I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
75 DRĂGĂNEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A DRĂGĂNEŞTI C O M U N A DRĂGĂN EŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
76 DU LCEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A D ULCEŞTI C O M U N A DU LCEŞTI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1,
DUM BRAVA Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă N R. 1,
77 CO M UNA DUM BRAVA s c e n a riu l 1
ROŞIE C O M U N A D U M B R A V A ROŞIE
ROŞIE
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 1, Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. 3,
DUM BRAVA
78 CO M UNA DUM BRAVA SAT CUT, C O M U N A s c e n a riu l 1
ROŞIE
ROŞIE D U M B R A V A ROŞIE
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 2, SA T
DUM BRAVA
79 CO M UNA DUM BRAVA IZ V O A R E , C O M U N A s c e n a riu l 1
ROŞIE
ROŞIE D U M B R A V A ROŞIE

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "IO A N Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "IO A N
80 FARCAŞA s c e n a riu l 1
L U C A ", C O M U N A F A R C A Ş A L U C A ", C O M U N A F A R C A Ş A

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "IO A N
81 FARCAŞA N O R M AL FRUM OSU, C O M U N A s c e n a riu l 1
L U C A ", C O M U N A F A R C A Ş A
FARCAŞA

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "IO A N Ş C O A L A P R I M A R Ă S TEJA R U ,
82 FARCAŞA s c e n a riu l 1
L U C A ", C O M U N A F A R C A Ş A C O M U N A FARCAŞA

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. 1,
83 FĂ U R EI s c e n a riu l 1
C O M U N A FĂ U R EI C O M U N A FĂUREI

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
84 FĂ U R EI s c e n a riu l 1
C O M U N A FĂ U R EI N O R M A L NR. 1, SA T BUDEŞTI

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 1, S A T
85 FĂ U R EI s c e n a riu l 1
C O M U N A FĂ U R EI BU D EŞTI, C O M U N A FĂU REI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
86 G Â D IN ŢI s c e n a riu l 1
C O M U N A G Â D IN ŢI C O M U N A G ÂD IN ŢI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "EPISC O P
"E P IS C O P M E L C H IS E D E C
87 G Â R C IN A M E L C H IS E D E C S T E F Ă N E S C U ", s c e n a riu l 1
S T E F Ă N E S C U ", C O M U N A
C O M U N A G Â R C IN A
G Â R C IN A
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
"E P IS C O P M E L C H IS E D E C Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă C U EJD IU ,
88 G Â R C IN A s c e n a riu l 1
S T E F Ă N E S C U ", C O M U N A C O M U N A G Â R C IN A
G Â R C IN A
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
N O R M A L "S F A N T A
89 G H E R Ă EŞTI N O R M A L "S F A N T A F A M ILIE ", s c e n a riu l 1
F A M ILIE ", C O M U N A
C O M U N A G H ERĂ EŞTI
G H ERĂ EŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
90 G H E R Ă EŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A G H E R Ă EŞTI C O M U N A G H ERĂEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "V A SILE
91 G H IN D Ă O A N I "V A SILE C O N T A ", C O M U N A C O N T A ", C O M U N A s c e n a riu l 1
G H IN D Ă O A N I G H IN D Ă O A N I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "P R O F.
"P R O F . G H E O R G H E
92 G IR O V G H E O R G H E D U M IT R E A S A ", s c e n a riu l 2
D U M IT R E A S A ", C O M U N A
C O M U N A G IR O V
G IR O V
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă NR. 1,
"P R O F . G H E O R G H E
93 G IR O V S A T CĂ CIU LEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 2
D U M IT R E A S A ", C O M U N A
G IR O V
G IR O V
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
"P R O F . G H E O R G H E Ş C O A L A P R I M A R Ă G U R A VĂII,
94 G IR O V s c e n a riu l 2
D U M IT R E A S A ", C O M U N A C O M U N A G IR O V
G IR O V
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
95 G RIN ŢIEŞ "C O N S T A N T IN P A N Ţ IR U ", "C O N S T A N T IN P A N Ţ IR U ", s c e n a riu l 2
C O M U N A G RIN ŢIEŞ C O M U N A GRINŢIEŞ
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
96 GRIN ŢIEŞ "C O N S T A N T IN P A N Ţ IR U ", N O R M A L NR. 1, SA T B R A D U , s c e n a riu l 2
C O M U N A GRIN ŢIEŞ C O M U N A GRIN ŢIEŞ
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
97 GRIN ŢIEŞ "C O N S T A N T IN P A N Ţ IR U ", N O R M A L G R IN ŢIEŞU M IC, s c e n a riu l 2
C O M U N A GRIN ŢIEŞ C O M U N A GRINŢIEŞ
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
98 GRUM ĂZEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A GRUM ĂZEŞTI C O M U N A GRUM ĂZEŞTI
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
99 GRUM ĂZEŞTI N O R M A L C U R EC H IŞT EA , s c e n a riu l 1
C O M U N A GRUM ĂZEŞTI
C O M U N A GRUM ĂZEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
100 GRUM ĂZEŞTI T O P O LIŢ A , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A GRUM ĂZEŞTI
GRUM ĂZEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
101 HANGU s c e n a riu l 1
C O M U N A HANGU C O M U N A HANGU
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă B U H A L N IŢ A ,
102 HANGU s c e n a riu l 1
CO M U N A HANGU CO M U N A HANGU

LIC E U L T E H N O L O G IC "IO N LICEU L T E H N O L O G IC "IO N


103 H O R IA IO N E S C U DE LA B R A D ", IO N E SC U DE LA B R A D ", s c e n a riu l 1
C O M U N A H O R IA C O M U N A H O R IA
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
104 H O R IA " C A R M E N S Y L V A ", C O M U N A " C A R M E N S Y LV A ", C O M U N A s c e n a riu l 1
H O R IA H O R IA

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "O TILIA
105 H O R IA " C A R M E N S Y LV A ", C O M U N A C A Z IM IR ", S A T C O T U V A M E Ş , s c e n a riu l 1
H O R IA C O M U N A H O R IA

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
106 ION C R E A N G Ă s c e n a riu l 1
C O M U N A ION C R E A N G Ă C O M U N A IO N C R E A N G Ă

Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă AVEREŞTI,
107 ION C R E A N G Ă s c e n a riu l 1
C O M U N A ION C R E A N G Ă C O M U N A IO N C R E A N G Ă

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă R ECEA,
108 ION C R E A N G Ă s c e n a riu l 1
C O M U N A ION C R E A N G Ă C O M U N A ION C R E A N G Ă
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
109 M Ă R G IN E N I "N IC O L A E B U L E U ", "N IC O LA E B U L E U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A M Ă R G IN E N I M Ă R G IN E N I
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă
Ş C O A L A P R I M A R Ă HOISEŞTI,
110 M Ă R G IN E N I "N IC O L A E B U L E U ", s c e n a riu l 1
C O M U N A M Ă R G IN E N I
C O M U N A M Ă R G IN E N I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A P R I M A R Ă ITRINEŞTI,
111 M Ă R G IN E N I "N IC O L A E B U L E U ", s c e n a riu l 1
C O M U N A M Ă R G IN E N I
C O M U N A M Ă R G IN E N I
S E M IN A R U L T E O L O G IC
S E M IN A R U L T E O L O G IC
O R T O D O X " V E N IA M IN
O R T O D O X "V E N IA M IN
M Ă N Ă S T IR E A C O S T A C H I", S A T
112 C O S T A C H I", S A T M Ă N Ă S T IR E A s c e n a riu l 1
NEAM Ţ M Ă N Ă S T IR E A N E A M Ţ ,
NEAM Ţ, C O M U N A VÂNĂTORI
C O M U N A VÂNĂTORI
NEAM Ţ
NEAM Ţ
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
113 M O LD O VEN I s c e n a riu l 3
C O M U N A M O LD O VEN I C O M U N A M O LD O VEN I
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă ,
114 M O LD O VEN I N O R M A L H O C IU N G I, C O M U N A s c e n a riu l 3
C O M U N A M O LD O VEN I
M O LD O VEN I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
115 NEGREŞTI " D U M IT R U A L M A Ş " , " D U M IT R U A L M A Ş " , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A N EG R EŞTI N EGREŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
116 NEGREŞTI " D U M IT R U A L M A Ş " , N O R M A L P O IA N A , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A N EGREŞTI NEGREŞTI
LIC EU L T E H N O L O G IC LICEU L T E H N O L O G IC
117 NISIPOREŞTI NISIPO REŞTI, C O M U N A NISIPOREŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
BOTEŞTI BOTEŞTI
LIC EU L T E H N O L O G IC
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
118 NISIPOREŞTI NISIPOREŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
BARTICEŞTI, C O M U N A BOTEŞTI
BOTEŞTI
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă
119 O G LIN ZI O G LINZI, C O M U N A s c e n a riu l 1
O G LINZI, C O M U N A RĂU CEŞTI
RĂU CEŞTI
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă
Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 2, S A T
120 O G LIN ZI O G LIN ZI, C O M U N A s c e n a riu l 1
O G LIN ZI, C O M U N A R ĂU CEŞTI
RĂU CEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
121 O N ICE N I s c e n a riu l 1
C O M U N A O N ICE N I C O M U N A O N ICEN I
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă , ŞC O A LA P R IM A R Ă G O R U N ,
122 O N ICE N I s c e n a riu l 1
C O M U N A O N ICE N I C O M U N A O N ICEN I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă PIETRO SU ,
123 O N ICE N I s c e n a riu l 1
C O M U N A O N IC E N I C O M U N A O N ICEN I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă S O LC A ,
124 O N ICE N I s c e n a riu l 1
C O M U N A O N IC E N I C O M U N A O N ICEN I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă V A L E A ENEI,
125 O N ICE N I s c e n a riu l 1
C O M U N A O N ICE N I C O M U N A O N ICEN I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
126 PĂSTRĂVENI S c e n a riu l 1
C O M U N A P Ă ST R Ă V E N I C O M U N A P Ă ST R Ă V E N I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă N R. 1,
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
127 PĂSTRĂVENI S A T R Ă D EN I, C O M U N A S c e n a riu l 1
C O M U N A PĂSTRĂVENI
P Ă ST R Ă V E N I
Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 2, S A T
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
128 PĂSTRĂVENI R Ă D E N I, C O M U N A S c e n a riu l 1
C O M U N A PĂSTRĂVENI
P Ă ST R Ă V E N I
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "V L A D Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "V L A D
129 PÂN CE ŞT I D Ă N U L E S C U ", C O M U N A D Ă N U L E S C U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
PÂN CEŞTI PÂN CEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
"N IC O LA E IO R G A ", S A T "N IC O L A E IO R G A ", S A T
130 P Â N G Ă R Ă C IO R S c e n a riu l 2
P Â N G Ă R Ă C IO R , C O M U N A P Â N G Ă R Ă C IO R , C O M U N A
PÂNGĂRAŢI PÂNGĂRAŢI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
"N IC O L A E IO R G A ", S A T Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă O A N Ţ U ,
131 P Â N G Ă R Ă C IO R S c e n a riu l 2
P Â N G Ă R Ă C IO R , C O M U N A C O M U N A PÂNG ĂRAŢI
PÂNG ĂRAŢI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
"N IC O L A E IO R G A ", S A T
132 P Â N G Ă R Ă C IO R N O R M A L P Â N G Ă R Ă C IO R , S c e n a riu l 2
P Â N G Ă R Ă C IO R , C O M U N A
C O M U N A PÂNG ĂRAŢI
PÂNGĂRAŢI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
"N IC O L A E IO R G A ", S A T Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă STEJA R U ,
133 P Â N G Ă R Ă C IO R S c e n a riu l 2
P Â N G Ă R Ă C IO R , C O M U N A C O M U N A PÂNGĂRAŢI
PÂNG ĂRAŢI
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă , Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă ,
134 PETR ICA N I s c e n a riu l 1
C O M U N A PETRICAN I C O M U N A PETRICAN I

ŞC O A LA P R IM A R Ă "D O M N U L
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă ,
135 PETRICAN I T R A N D A F IR ", S A T BOIŞTEA, s c e n a riu l 1
C O M U N A PETRICAN I
C O M U N A PETRICAN I

Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă N R. 1,
136 PETRICAN I s c e n a riu l 1
C O M U N A PETRICAN I C O M U N A PETRICAN I
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 2,
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă ,
137 PETR ICA N I S A T T Â R P E Ş T I, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A PETRICAN I
PETR ICAN I
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 1,
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă ,
138 PETR ICA N I S A T ŢOLICI, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A PETRICAN I
PETRICAN I

P IA T R A Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
139 s c e n a riu l 1
Ş O IM U L U I C O M U N A P IA T R A Ş O IM U L U C O M U N A P IA T R A Ş O IM U L U I

P IA T R A Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă L U M IN IŞ ,
140 s c e n a riu l 1
Ş O IM U L U I C O M U N A P IA T R A Ş O IM U L U I C O M U N A P IA T R A Ş O IM U L U I

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
P IA T R A Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
141 N O R M A L N R. 2, C O M U N A s c e n a riu l 1
Ş O IM U L U I C O M U N A P IA T R A Ş O IM U L U
P IA T R A Ş O IM U L U I

P IA T R A Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă POIENI,
142 s c e n a riu l 1
Ş O IM U L U I C O M U N A P IA T R A Ş O IM U L U I C O M U N A P IA T R A Ş O IM U L U I

C A S A C O R P U L U I D IDACTIC C A S A C O R P U L U I D ID ACTIC
143 P IA T R A -N E A M Ţ s c e n a riu l 2
NEAM Ţ NEAM Ţ
C E N T R U L J U D E Ţ E A N DE C E N T R U L JU D E Ţ E A N DE
144 P IA T R A -N E A M Ţ S C E N A R IU L 2
EXCELEN ŢĂ N E A M Ţ EXCELEN ŢĂ N E A M Ţ
C E N T R U L J U D E Ţ E A N DE C E N T R U L J U D E Ţ E A N DE
145 P IA T R A -N E A M Ţ R E SU R SE Şl A S IS T E N Ţ Ă R E SU R SE Şl A S IS T E N Ţ Ă S C E N A R IU L 2
E D U C A Ţ IO N A L Ă , N E A M Ţ E D U C A Ţ IO N A L Ă , N E A M Ţ

CEN TRUL ŞCO LAR PENTRU CEN TR U L ŞCO LAR PENTRU


ED U C A Ţ IE IN C L U Z IV Ă E D U C A Ţ IE IN C LU Z IV Ă
146 P IA T R A -N E A M Ţ S C E N A R IU L 2
"A L E X A N D R U R O Ş C A ", " A L E X A N D R U R O ŞC A ",
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L N A Ţ IO N A L C O L E G IU L N A Ţ IO N A L
147 P IA T R A -N E A M Ţ "C A LIS T R A T H O G A Ş ", "C A L IS T R A T H O G A Ş ", S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L N A Ţ IO N A L DE C O L E G IU L N A Ţ IO N A L DE
148 P IA T R A -N E A M Ţ IN F O R M A T IC Ă , M U N IC IP IU L IN F O R M A T IC Ă , M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L N A Ţ IO N A L C O L E G IU L N A Ţ IO N A L
149 P IA T R A -N E A M Ţ "G H E O R G H E A S A C H I", "G H E O R G H E A S A C H I", S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L N A Ţ IO N A L G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
150 P IA T R A -N E A M Ţ "G H E O R G H E A S A C H I", N O R M A L N R. 2, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L N A Ţ IO N A L C O L E G IU L N A Ţ IO N A L "P E T R U
151 P IA T R A -N E A M Ţ "P E T R U R AR E Ş ", R AR EŞ", M U N IC IP IU L PIA TR A - S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M T NEAM Ţ
C O L E G IU L T E H N IC DE C O L E G IU L T E H N IC DE
152 P IA T R A -N E A M Ţ T R A N S P O R T U R I, T R A N S P O R T U R I, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L T E H N IC
C O L E G IU L T E H N IC FO RESTIER,
153 P IA T R A -N E A M Ţ FO RESTIER, M U N IC IP IU L S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L T E H N IC C O L E G IU L T E H N IC "G H E O R G H E
154 P IA T R A -N E A M Ţ "G H E O R G H E C A R T IA N U ", C A R T IA N U ", M U N IC IP IU L S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M Ţ

C O L E G IU L T E H N O L O G IC C O L E G IU L T E H N O L O G IC "SPIR U
155 P IA T R A -N E A M Ţ "S P IR U H A R E T ", H A R E T ", M U N IC IP IU L P IA T R A - S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ NEAM Ţ

G R Ă D IN IŢ A "CRISTO S
G R Ă D IN IŢ A "CRISTO S R E G E ",
156 P IA T R A -N E A M Ţ R E G E ", M U N IC IP IU L P IA T R A - S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
NEAM Ţ

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
157 P IA T R A -N E A M Ţ P R E L U N G IT "ELISEI", P R E L U N G IT "ELISEI", S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU P IA T R A -N E A M Ţ

G R Ă D IN IŢ A "V IN C E N Z IN A G R Ă D IN IŢ A "V IN C E N Z IN A
158 P IA T R A -N E A M Ţ C U S M A N O " , M U N IC IP IU L C U S M A N O " , M U N IC IP IU L S C E N A R IU L 2
P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M T
IN S P E C T O R A T U L Ş C O L A R IN S P E C T O R A T U L Ş C O L A R
159 P IA T R A -N E A M Ţ s c e n a riu l 2
JU D EŢ E A N N E A M Ţ JU D E Ţ E A N N E A M Ţ
LICEU L C U P R O G R A M
LICEU L C U P R O G R A M SPO R TIV ,
160 P IA T R A -N E A M Ţ S PO R T IV , M U N IC IP IU L S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M Ţ
LICEU L C U P R O G R A M
C L U B U L S PO R T IV Ş C O LA R ,
161 P IA T R A -N E A M Ţ S PO R T IV , M U N IC IP IU L S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M Ţ
LICEU L DE A R T E "V IC T O R LICEU L DE A R T E "V IC T O R
162 P IA T R A -N E A M Ţ B R A U N E R " , M U N IC IP IU L B R A U N E R ", M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M T P IA T R A -N E A M T

LICEU L E C O N O M I C LICEU L E C O N O M IC
163 P IA T R A -N E A M Ţ " A L E X A N D R U IO A N C U Z A ", "A L E X A N D R U IO A N C U Z A ", S C E N A R IU L 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

LICEU L T E H N O L O G IC LICEU L T E H N O L O G IC "D IM IT R IE


164 P IA T R A -N E A M Ţ "D IM IT R IE L E O N ID A ", L E O N ID A ", M U N IC IP IU L P IA T R A S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ NEAM Ţ

LIC EU L T E H N O L O G IC G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
165 P IA T R A -N E A M Ţ "D IM IT R IE L E O N ID A ", P R E L U N G IT NR. 10, S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M T
LICEU L T E O L O G IC O R T O D O X LIC EU L T E O L O G IC O R T O D O X
"SFINŢII ÎM P Ă R A Ţ I "SFINŢII ÎM P Ă R A Ţ I
166 P IA T R A -N E A M Ţ S c e n a riu l 2
C O N S T A N T IN Şl E LE N A ", C O N S T A N T IN Şl E L E N A ",
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M T M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

LICEU L T E O R E T IC "D R . 1. C. LIC E U L T E O R E T IC "D R . 1. C.


167 P IA T R A -N E A M Ţ P A R H O N ", M U N IC IP IU L P A R H O N ", M U N IC IP IU L P IA TR A S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M T NEAM Ţ

P A L A T U L CO PIILO R, P A L A T U L CO PIILO R,
168 P IA T R A -N E A M Ţ S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

P A L A T U L CO PIILO R,
169 P IA T R A -N E A M Ţ C L U B U L C O PIILO R, O R A Ş BICAZ S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
170 P IA T R A -N E A M Ţ "D A N IE L A C U C IU C ", "D A N IE L A C U C IU C ", S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
171 P IA T R A -N E A M Ţ "D A N IE L A C U C IU C ", P R E L U N G IT "F L O A R E DE C O LŢ ", S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "E L E N A
172 P IA T R A -N E A M Ţ "E L E N A C U Z A ", M U N IC IP IU L C U Z A ", M U N IC IP IU L PIA T R A - S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M Ţ NEAM Ţ

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
173 P IA T R A -N E A M Ţ "E L E N A C U Z A ", M U N IC IP IU L N O R M A L N R. 13, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
174 P IA T R A -N E A M Ţ "E L E N A C U Z A ", M U N IC IP IU L P R E L U N G IT "V E R O N IC A FILIP", S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M T

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "N IC U Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "N IC U
175 P IA T R A -N E A M Ţ A L B U " , M U N IC IP IU L PIA TR A - A L B U " , M U N IC IP IU L PIA T R A - s c e n a riu l 2
NEAM Ţ NEAM Ţ

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR.
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 11,
176 P IA T R A -N E A M Ţ 11, M U N IC IP IU L PIA TR A - s c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
NEAM T
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
177 P IA T R A -N E A M Ţ 11, M U N IC IP IU L PIA TR A - N O R M A L O C O L, M U N IC IP IU L s c e n a riu l 2
NEAM T P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă NR. 2, Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă N R. 2,
178 P IA T R A -N E A M Ţ s c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. 2,
179 P IA T R A -N E A M Ţ N O R M A L NR. 1, M U N IC IP IU L s c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M T
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 2,
180 P IA T R A -N E A M Ţ N O R M A L N R. 11, M U N IC IP IU L s c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M T
P IA T R A -N E A M T

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 2 , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. 7,
181 P IA T R A -N E A M Ţ s c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M T

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 3, Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă N R. 3,
182 P IA T R A -N E A M Ţ S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 3,
183 P IA T R A -N E A M Ţ P R E L U N G IT N R. 2, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M T
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 3,
184 P IA T R A -N E A M Ţ P R E L U N G IT N R. 6, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M T
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 3,
185 P IA T R A -N E A M Ţ P R E L U N G IT NR. 9, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 5, Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă N R. 5,
186 P IA T R A -N E A M Ţ S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 5,
187 P IA T R A -N E A M Ţ P R E L U N G IT NR. 12, S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M T

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 8, Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. 8,
188 P IA T R A -N E A M Ţ S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă N R. 8,
189 P IA T R A -N E A M Ţ P R E L U N G IT N R. 5, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M T
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 8,
190 P IA T R A -N E A M Ţ P R E L U N G IT NR. 8, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ
P IA T R A -N E A M T

Ş C O A L A P O S T L IC E A L Ă F.E.G. Ş C O A L A P O S T LIC E A LĂ F.E.G.


191 P IA T R A -N E A M Ţ E D U C A T IO N , M U N IC IP IU L E D U C A T IO N , M U N IC IP IU L S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A P O S T LIC E A LĂ Ş C O A L A PO S T LIC E A LĂ
S A N IT A R Ă "C E N T R U L DE S A N IT A R Ă "C E N T R U L DE STUDII
192 P IA T R A -N E A M Ţ S c e n a riu l 2
STUDII E U R O P E A N ", E U R O P E A N ", M U N IC IP IU L
M U N IC IP IU L P IA T R A -N E A M Ţ P IA T R A -N E A M Ţ

Ş C O A L A P O S T LIC E A LĂ Ş C O A L A P O S T LIC E A LĂ
193 P IA T R A -N E A M Ţ S A N IT A R Ă , M U N IC IP IU L S A N IT A R Ă , M U N IC IP IU L P IA TR A S c e n a riu l 2
P IA T R A -N E A M T NEAM Ţ
G R Ă D IN IŢ A "R O Z A G R Ă D IN IŢ A "R O Z A V E N E R IN I",
194 PILDEŞTI V E N E R IN I", S A T PILDEŞTI, S A T PILDEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A CORDUN CORDUN
LICEU L T E H N O L O G IC
LICEU L T E H N O L O G IC "S F Â N T U L
"S F Â N T U L IO A N DE LA
195 PILDEŞTI IO A N DE LA S A LLE", S A T s c e n a riu l 1
S A LLE ", S A T PILDEŞTI,
PILDEŞTI, C O M U N A C O R D U N
C O M U N A CORDUN
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă N R. 1,
196 PILDEŞTI S A T PILDEŞTI, C O M U N A S A T PILDEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
CORDUN CORDUN
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 1, G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
197 PILDEŞTI S A T PILDEŞTI, C O M U N A P R E LU N G IT , C O M U N A s c e n a riu l 1
CORDUN CORDUN
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 1,
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 1,
198 PILDEŞTI S A T PILDEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A CORDUN
CORDUN
LICEU L T E H N O L O G IC "IO N
LICEU L T E H N O L O G IC "IO N
199 PIPIRIG C R E A N G Ă ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C R E A N G Ă ", C O M U N A PIPIRIG
PIPIRIG
LICEU L T E H N O L O G IC "IO N Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă N R. 1,
200 PIPIRIG C R E A N G Ă ", C O M U N A S A T BO BO IEŞTI, C O M U N A s c e n a riu l 1
PIPIRIG PIPIRIG
LICEU L T E H N O L O G IC "IO N G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
201 PIPIRIG C R E A N G Ă ", C O M U N A N O R M A L LEG H IN , C O M U N A s c e n a riu l 1
PIPIRIG PIPIRIG
LICEU L T E H N O L O G IC "IO N
Ş C O A L A P R I M A R Ă N R. 2,
202 PIPIRIG C R E A N G Ă ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A PIPIRIG
PIPIRIG
LIC EU L T E H N O L O G IC "IO N
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă P L U T O N ,
203 PIPIRIG C R E A N G Ă ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A PIPIRIG
PIPIRIG
LICEU L T E H N O L O G IC "IO N
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă S T Â N C A ,
204 PIPIRIG C R E A N G Ă ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A PIPIRIG
PIPIRIG

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
205 P O D O LE N I "A L E X A N D R U P O D O L E A N U " , "A L E X A N D R U P O D O L E A N U " , s c e n a riu l 2
C O M U N A P O D O LE N I C O M U N A P O D O LE N I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
206 P O D O LE N I "A L E X A N D R U P O D O L E A N U " , N O R M A L NR. 1, C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A P O D O LE N I PO D O LE N I

Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
207 P O D O LE N I "A L E X A N D R U P O D O L E A N U " , N O R M A L N R. 2, C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A PO D O LE N I P O D O LE N I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
208 P O D O LE N I "A L E X A N D R U P O D O L E A N U " , N O R M A L NR. 3, C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A P O D O LE N I P O D O LE N I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "IUSTIN
209 P O IA N A TEIU LU I "IU STIN P IR V U ", C O M U N A P IR V U ", C O M U N A P O IA N A S c e n a riu l 1
P O IA N A TEIU LU I TEIU LU I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă PE T R U
210 P O IA N A TEIU LU I "IUSTIN P IR V U ", C O M U N A V O D Ă , C O M U N A P O IA N A S c e n a riu l 1
P O IA N A TEIU LU I TEIU LU I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
211 P O IA N A TE IU LU "IU STIN P IR V U ", C O M U N A N O R M A L , C O M U N A P O IA N A S c e n a riu l 1
P O IA N A TEIU LU I TEIU LU I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
212 PO IE N A R I s c e n a riu l 1
C O M U N A PO IE N A R I C O M U N A PO IEN A R I
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 1, Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 1,
213 RĂU CEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A R ĂU CEŞTI C O M U N A RĂU CEŞTI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "M IH A IL
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 1,
214 RĂU CEŞTI K O G A L N IC E A N U " , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A R ĂU CEŞTI
RĂU CEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă
"C O N S T A N T IN VIRG IL "C O N S T A N T IN V IRG IL
215 RĂZBO IEN I s c e n a riu l 1
G H E O R G H IU ", C O M U N A G H E O R G H IU ", C O M U N A
R ĂZB O IEN I R ĂZB O IE N I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A P R I M A R Ă N R. 2, SA T
"C O N S T A N T IN VIRG IL
216 RĂZBO IEN I R ĂZB O IEN I 1 DE JO S, C O M U N A s c e n a riu l 1
G H E O R G H IU ", C O M U N A
R ĂZB O IE N I
R ĂZB O IEN I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
217 REDIU s c e n a riu l 1
C O M U N A REDIU C O M U N A REDIU
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă BEŢEŞTI,
218 REDIU s c e n a riu l 1
C O M U N A REDIU C O M U N A REDIU
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , ŞC O A LA P R IM A R Ă PO LO BO C,
219 REDIU s c e n a riu l 1
C O M U N A REDIU C O M U N A REDIU
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
220 REDIU N O R M A L SO CEA, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A REDIU
REDIU

CEN TR U L ŞCO LAR PENTRU CEN TR U L ŞCO LAR PENTRU


221 ROMAN E D U C A Ţ IE INCLUZI V Ă , E D U C A Ţ IE IN CLU ZIVĂ , s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N M U N IC IP IU L R O M A N

C L U B U L CO PIILO R, C L U B U L CO PIILO R , M U N IC IP IU L
222 ROMAN s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN
C O L E G IU L N A Ţ IO N A L
C O L E G IU L N A Ţ IO N A L " R O M A N
223 ROMAN "R O M A N V O D Ă ", s c e n a riu l 1
V O D Ă " , M U N IC IP IU L R O M A N
M U N IC IP IU L R O M A N
C O L E G IU L T E H N IC C O L E G IU L T E H N IC
224 ROMAN " D A N U B IA N A " , M U N IC IP IU L " D A N U B IA N A " , M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
ROMAN ROMAN
C O L E G IU L T E H N IC G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
225 ROMAN " D A N U B IA N A " , M U N IC IP IU L N O R M A L NR. 5, M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
ROMAN ROMAN
C O L E G IU L T E H N IC "M I R O N
C O L E G IU L T E H N IC "M I R O N
226 ROMAN C O S T IN ", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
C O S T IN ", M U N IC IP IU L R O M A N
ROMAN

C O L E G IU L T E H N IC "P E T R U C O L E G IU L T E H N IC "P E T R U
227 ROMAN S c e n a riu l 1
P O N I", M U N IC IP IU L R O M A N P O N I", M U N IC IP IU L R O M A N

G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
C O L E G IU L T E H N IC "P E T R U
228 ROMAN P R E L U N G IT N R. 6, M U N IC IP IU L S c e n a riu l 1
P O N I", M U N IC IP IU L R O M A N
ROMAN
G R Ă D IN IŢ A " A N T O N G R Ă D IN IŢ A "A N T O N
229 ROMAN D U R C O V IC I", M U N IC IP IU L D U R C O V IC I", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
ROMAN ROMAN
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
P R E L U N G IT "E P IS C O P P R E L U N G IT "E PISC O P
230 ROMAN s c e n a riu l 1
M E L C H IS E D E C ", M E L C H IS E D E C ", M U N IC IP IU L
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN
LICEU L C U P R O G R A M
LIC EU L C U P R O G R A M SPO R TIV,
231 ROMAN SPO R TIV , M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N
ROMAN
LICEU L C U P R O G R A M
C L U B U L S PO R T IV ŞC O LA R ,
232 ROMAN S PO R T IV , M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N
ROMAN
LICEU L C U P R O G R A M
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă " R O M A N
233 ROMAN SPO R TIV , M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U Ş A T " , M U N IC IP IU L R O M A N
ROMAN
LICEU L T E H N O L O G IC
LIC EU L T E H N O L O G IC "V A SILE
234 ROMAN "V A S I L E S A V ", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
S A V ", M U N IC IP IU L R O M A N
ROMAN
LIC EU L T E H N O L O G IC
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "C A R O L
235 ROMAN "V A SILE S A V ", M U N IC IP IU L S c e n a riu l 1
1", M U N IC IP IU L R O M A N
ROMAN
LICEU L T E O L O G IC "E P IS C O P LIC EU L T E O L O G IC "E PISC O P
236 ROMAN M E L C H IS E D E C ", M E L C H IS E D E C ", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN

LICEU L T E O L O G IC R O M A N O - LICEU L T E O L O G IC R O M A N O -
C A T O LIC "S F Â N T U L C A T O LIC "S F Â N T U L FR A N C ISC
237 ROMAN s c e n a riu l 1
F R A N C IS C DE ASSISI", DE ASSISI", M U N IC IP IU L
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN

LICEU L T E O L O G IC R O M A N O -
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
C A T O LIC "S F Â N T U L
238 ROMAN "C O S T A C H E N EG RI", s c e n a riu l 1
FR A N C IS C DE ASSISI",
M U N IC IP IU L R O M A N
M U N IC IP IU L R O M A N

Ş C O A L A DE A R T Ă "S E R G IU Ş C O A L A DE A R T Ă "SER G IU
239 ROMAN C E LIB ID A C H E ", M U N IC IP IU L C E LIB ID A C H E ", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
ROMAN ROMAN

Ş C O A L A DE A R T Ă "S E R G IU G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
240 ROMAN C E LIB ID A C H E ", M U N IC IP IU L P R E L U N G IT "M U G U R I DE s c e n a riu l 1
ROMAN L U M I N Ă " , M U N IC IP IU L R O M A N

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
241 ROMAN "A L E X A N D R U IO A N C U Z A ", " A L E X A N D R U IO A N C U Z A ", s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N M U N IC IP IU L R O M A N
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
242 ROMAN " A L E X A N D R U IO A N C U Z A ", P R E L U N G IT NR. 3, M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
243 ROMAN "C A L IS T R A T H O G A Ş ", "C A LIS T R A T H O G A Ş ", scenariul 1
M U N IC IP IU L R O M A N M U N IC IP IU L R O M A N
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "M IH A I
244 ROMAN "M IH A I E M IN E S C U ", E M IN E S C U ", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
245 ROMAN "M IH A I E M IN E S C U ", P R E L U N G IT NR. 1, M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "V A SILE
246 ROMAN "V A S ILE A L E C S A N D R I", A L E C S A N D R I", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
247 ROMAN "V A S ILE A L E C S A N D R I", P R E L U N G IT NR. 5, M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N ROMAN
Ş C O A L A P O S T L IC E A L Ă FEG Ş C O A L A P O S T L IC E A L Ă FEG
248 ROMAN E D U C A T IO N , M U N IC IP IU L E D U C A T IO N , M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
ROMAN ROMAN
Ş C O A L A P O S T L IC E A L Ă Ş C O A L A P O S T LIC E A LĂ
249 ROMAN S A N IT A R Ă " M O L D O V A " , S A N IT A R Ă " M O L D O V A " , s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N M U N IC IP IU L R O M A N
Ş C O A L A P O S T L IC E A L Ă Ş C O A L A P O S T L IC E A L Ă
250 ROM AN S A N IT A R Ă " M O L D O V A " , S A N IT A R Ă " M O L D O V A " , s c e n a riu l 1
M U N IC IP IU L R O M A N FILIALA T ÎR G U N E A M Ţ
Ş C O A LA P R IM A R Ă ŞC O A LA P R IM A R Ă
251 ROMAN "M U Ş A T IN M ", M U N IC IP IU L "M U Ş A T IN M ", M U N IC IP IU L s c e n a riu l 1
ROMAN ROMAN
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
252 ROMÂNI "G H E O R G H E N IC O L A U ", "G H E O R G H E N IC O L A U ", s c e n a riu l 2
C O M U N A ROM ÂNI CO M U N A ROMÂNI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
253 ROMÂNI "G H E O R G H E N IC O L A U ", N O R M A L G O Ş M A N I, C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A ROM ÂNI ROMÂNI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
254 ROMÂNI "G H E O R G H E N IC O L A U ", N O R M A L NR. 2, S A T SILIŞTEA, s c e n a riu l 2
C O M U N A ROMÂNI C O M U N A ROMÂNI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă N R. 1,
255 ROMÂNI "G H E O R G H E N IC O L A U ", S A T SILIŞTEA, C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A ROM ÂNI ROMÂNI
LIC EU L "G H . R U SET
LICEU L "G H . R U SET
256 ROZNO V R O Z N O V A N U ", O RAŞ s c e n a riu l 1
R O Z N O V A N U ", O R A Ş R O Z N O V
RO ZNO V
LICEU L "G H . R U SET
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
257 RO ZNO V R O Z N O V A N U ", O RAŞ s c e n a riu l 1
SLO B O Z IA , O R A Ş R O Z N O V
RO ZNO V
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
258 R U G IN O A S A "N IC O L A E A P O S T O L ", "N IC O L A E A P O S T O L ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A R U G IN O A S A R U G IN O A S A

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "IO A N
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "IO A N
G R IG O R E T E O D O R E S C U ",
259 RU SEN I G R IG O R E T E O D O R E S C U ", S A T s c e n a riu l 1
S A T R U SEN I, C O M U N A
R U SEN I, C O M U N A BORLEŞTI
BORLEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "IO A N
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
G R IG O R E T E O D O R E S C U ",
260 RU SEN I N O R M A L NR. 3, S A T R U SEN I, s c e n a riu l 1
S A T R U SEN I, C O M U N A
C O M U N A BORLEŞTI
BORLEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "IO A N
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
G R IG O R E T E O D O R E S C U ",
261 RU SEN I P R E L U N G IT NR. 2, S A T R U SEN I, s c e n a riu l 1
S A T R U SEN I, C O M U N A
C O M U N A BORLEŞTI
BORLEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
262 SAGNA s c e n a riu l 1
C O M U N A SAGNA CO M U N A SAGNA

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă VU LPĂ Ş E Ş T I,
263 SAGNA s c e n a riu l 1
CO M U N A SAGNA CO M U N A SAGNA

C L U B U L CO PIILO R, C L U B U L CO PIILO R, C O M U N A
264 SĂBĂOANI s c e n a riu l 1
C O M U N A SĂBĂOANI SĂBĂOANI
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
265 SĂBĂOANI N O R M A L "S F A N T A A N A " , N O R M A L "S F A N T A A N A " , s c e n a riu l 1
C O M U N A SĂBĂOANI C O M U N A SĂBĂOANI
LIC EU L TE O R E T IC "V A SILE LICEU L TE O R E T IC "V A SILE
266 SĂBĂOANI A L E C S A N D R I", C O M U N A A L E C S A N D R I", C O M U N A s c e n a riu l 1
SĂBĂOANI SĂBĂOANI
LIC EU L T E O R E T IC "V A SILE G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
267 SĂBĂOANI A L E C S A N D R I", C O M U N A N O R M A L T R A IA N , C O M U N A s c e n a r iu l 1
SĂBĂOANI SĂBĂOANI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă " !. Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "1.
268 SĂVIN EŞTI G E R V E S C U ", C O M U N A G E R V E S C U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
SĂVIN EŞTI SĂVINEŞTI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă " !. G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
269 SĂVIN EŞTI G E R V E S C U ", C O M U N A P R E LU N G IT , C O M U N A s c e n a riu l 1
SĂVIN EŞTI SĂVIN EŞTI
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă " !.
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă N R . l,
270 SĂVIN EŞTI G E R V E S C U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A SĂVINEŞTI
SĂVIN EŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "1.
Ş C O A L A P R IM A R Ă , C O M U N A
271 SĂVIN EŞTI G E R V E S C U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
SĂVIN EŞTI ( D U M B R A V A V A LE )
SĂVIN EŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
272 SECU IEN I s c e n a riu l 1
C O M U N A SECU IEN I C O M U N A SECU IEN I
Ş C O A L A P R IM A R Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
273 SECU IEN I B U T N Ă R E Ş T I, C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A SECU IEN I
SECU IEN I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
274 S T A N IŢA s c e n a riu l 1
C O M U N A S T Ă N IŢ A C O M U N A ST Ă N IŢ A

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 2, S A T
275 S T Ă N IŢ A s c e n a riu l 1
C O M U N A S T Ă N IŢ A G H ID IO N , C O M U N A S T Ă N IŢ A

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă NR. 1, SA T
276 S T Ă N IŢ A s c e n a riu l 1
C O M U N A S T Ă N IŢ A T O D IR EN I, C O M U N A S T Ă N IŢ A

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă N R. 3, SA T
277 S T Ă N IŢ A s c e n a riu l 1
C O M U N A S T Ă N IŢ A V E JA , C O M U N A S T Ă N IŢ A

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "D R.
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "D R.
Ş T E F A N CEL E M A N U I E L R IG LER ",
278 E M A N U I E L R IG LER ", C O M U N A s c e n a riu l 2
MARE C O M U N A Ş T E F A N CEL
Ş T E F A N C EL M A R E
MARE
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă
Ş T E F A N CEL
279 S P E C IA L Ă , C O M U N A Ş T E F A N SPE C IA LĂ , C O M U N A Ş T E FA N s c e n a riu l 2
MARE
C EL M A R E C EL M A R E
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "IU LIA Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "IU LIA
280 TARCĂU H Ă LĂ U C ES C U ", C O M U N A H Ă L Ă U C E S C U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
TARCĂU TARCĂU
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "IU LIA G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
281 TARCĂU H Ă L Ă U C E S C U ", C O M U N A N O R M A L ST R A JA , C O M U N A s c e n a riu l 1
TARCĂU TARCĂU
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă "V A SILE
282 TAŞCA "V A SILE M IT R U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
M IT R U ", C O M U N A T A Ş C A
TAŞCA
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
283 TAŞCA "V A SILE M IT R U ", C O M U N A s c e n a riu l 1
NO RM AL, C O M U N A TAŞCA
TAŞCA
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă "1.1. Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă " l. l.
284 TAZLĂU M IR O N E S C U " , C O M U N A M IR O N E S C U " , C O M U N A s c e n a riu l 1
TAZLĂU TAZLĂU
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
285 TĂM ĂŞENI s c e n a riu l 2
C O M U N A TĂM ĂŞENI C O M U N A TĂM ĂŞEN I

C EN T R U L ŞCO LAR PEN TRU C EN TR U L ŞCO LAR PEN TRU


286 TÂRGU N EAM Ţ E D U C A Ţ IE IN C LU ZIV Ă , O R A Ş ED U C A Ţ IE IN C LU ZIV Ă , O R A Ş s c e n a riu l 2
TÂRGU N EAM Ţ TÂRGU NEAM Ţ

C L U B U L CO PIILO R, O R A Ş C L U B U L C O PIILO R, O R A Ş
287 TÂRGU NEAM Ţ s c e n a riu l 2
TÂRGU N EAM Ţ TÂRGU N EAM Ţ
C L U B U L S P O R T IV ,O R A Ş C L U B U L S P O R T IV Ş C O LA R ,
288 TÂRGU N EAM Ţ s c e n a riu l 2
T IR G U N E A M Ţ ORAŞ TÂRGU N EA M Ţ
C O L E G IU L N A Ţ IO N A L C O L E G IU L N A Ţ IO N A L "Ş T E FA N
289 TÂRGU N EAM Ţ "Ş T E F A N C EL M A R E " , O R A Ş CEL M A R E " , O R A Ş T Â R G U s c e n a riu l 2
TÂRGU NEAM Ţ NEAM Ţ
C O L E G IU L T E H N IC "IO N C O L E G IU L T E H N IC "IO N
290 TÂRGU N EAM Ţ C R E A N G Ă ", O R A Ş T Â R G U C R E A N G Ă ", O R A Ş T Â R G U s c e n a riu l 2
NEAM Ţ NEAM Ţ
LIC EU L "V A SILE C O N T A ", LICEU L "V A SILE C O N T A ", O R A Ş
291 TÂRGU NEAM Ţ s c e n a riu l 2
ORAŞ TÂRGU N EA M Ţ TÂRGU N EAM Ţ
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
LIC EU L "V A SILE C O N T A ",
292 TÂRGU NEAM Ţ P R E L U N G IT NR. 1, O R A Ş s c e n a riu l 2
ORAŞ TÂRGU N EA M Ţ
TÂRGU N EAM Ţ
ŞC O A LA G IM N A Z IA LĂ Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă
293 TÂRGU N EAM Ţ D O M N EASCĂ, ORAŞ TÂRGU D O M N EASCĂ, ORAŞ TÂRGU s c e n a riu l 2
NEAM Ţ NEAM Ţ
Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
294 TÂRGU NEAM Ţ D O M N EASCĂ, ORAŞ TÂRGU P R E L U N G IT NR. 2, O R A Ş s c e n a riu l 2
NEAM Ţ TÂRGU NEAM Ţ
Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă "IO N Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "IO N
295 TÂRGU NEAM Ţ C R E A N G Ă ", O R A Ş T Â R G U C R E A N G Ă ", O R A Ş T Â R G U s c e n a riu l 2
NEAM Ţ NEAM Ţ
Ş C O A L A P O S T L IC E A L Ă Ş C O A L A P O S T LIC E A LĂ
296 TÂRGU NEAM Ţ S A N IT A R Ă "L A U R E A T U S ", S A N IT A R Ă "L A U R E A T U S ", O R A Ş s c e n a riu l 2
O R A Ş T ÎR G U N E A M Ţ T ÎR G U N E A M Ţ
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
297 TIMIŞEŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A TIM IŞEŞTI C O M U N A TIM IŞEŞTI
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
298 TIM IŞEŞTI DUMBRAVA, CO M U NA s c e n a riu l 1
C O M U N A TIM IŞEŞTI
TIMIŞEŞTI
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
299 TIM IŞEŞTI N O R M A L PLĂ IEŞU , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A TIM IŞEŞTI
TIMIŞEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
300 s c e n a riu l 2
C O M U N A TRIFEŞTI C O M U N A TRIFEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă M IR O N
301 TRIFEŞTI s c e n a riu l 2
C O M U N A TRIFEŞTI CO STIN, C O M U N A TRIFEŞTI

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă M IR O N
302 TRIFEŞTI s c e n a riu l 2
C O M U N A TRIFEŞTI CO STIN , C O M U N A TRIFEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R IM A R Ă , C O M U N A
303 TRIFEŞTI s c e n a riu l 2
C O M U N A TRIFEŞTI TRIFEŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
304 TU PILA Ţ I s c e n a riu l 1
C O M U N A TU PILA Ţ I C O M U N A T U PILA Ţ I

Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă "P R O F.
305 Ţ IB U C A N I "P R O F . V A SILE G H E R A S IM ", V A SILE G H E R A S IM ", C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A Ţ IB U C A N I Ţ IB U C A N I

ŞC O A LA G IM N A Z IA LĂ Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă NR. 2,
306 Ţ IB U C A N I "P R O F . V A SILE G H E R A S IM ", S A T D A V ID E N I, C O M U N A s c e n a riu l 2
C O M U N A Ţ IB U C A N I Ţ IB U C A N I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă NR. 3,
307 Ţ IB U C A N I "P R O F . V A SILE G H E R A S IM ", s c e n a riu l 2
C O M U N A Ţ IB U C A N I
C O M U N A Ţ IB U C A N I

Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
308 URECHENI s c e n a r iu l 1
C O M U N A URECHENI C O M U N A URECHENI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L A Ş C O A L A G I M N A Z I A L A V A D U R I,
309 VADURI V A D U R I, C O M U N A C O M U N A A L E X A N D R U CEL s c e n a riu l 2
A L E X A N D R U C EL B U N BUN
Ş C O A L A G IM N A Z IA L A Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă BISTRIŢA,
310 VADURI V A D U R I, C O M U N A C O M U N A A L E X A N D R U CEL s c e n a riu l 2
A L E X A N D R U CEL B U N BUN
Ş C O A L A P R O F E S IO N A LĂ , Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă ,
311 V A L E A U R S U LU I s c e n a riu l 1
C O M U N A V A L E A U R S U LU I C O M U N A V A L E A U R S U LU I
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă B U C IU M ,
312 V A L E A U R SU LU I s c e n a riu l 1
C O M U N A V A L E A U R S U LU I C O M U N A V A L E A U R S U LU I
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă , Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă CHILII,
313 V A L E A U R SU LU I s c e n a riu l 1
C O M U N A V A L E A U R SU LU I C O M U N A V A L E A U R S U LU I

Ş C O A L A P R O F E S IO N A LĂ , Ş C O A L A P R I M A R Ă G IU R G E N I,
314 V A L E A U R S U LU I s c e n a riu l 1
C O M U N A V A L E A U R S U LU I C O M U N A V A L E A U R S U LU I

ŞC O A LA P R IM A R Ă M U N C E LU
Ş C O A L A P R O F E S IO N A L Ă ,
315 V A L E A U R S U LU I DE JO S, C O M U N A V A L E A s c e n a riu l 1
C O M U N A V A L E A U R S U LU I
U R S U LU I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă ,
316 V Ă LE N I s c e n a riu l 1
C O M U N A V Ă LE N I C O M U N A V Ă LE N I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă M O R E N I,
317 V Ă LE N I s c e n a riu l 1
C O M U N A V Ă LE N I C O M U N A V Ă LE N I
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă , Ş C O A L A P R I M A R Ă M U N T E N I,
318 VĂLEN I s c e n a riu l 1
C O M U N A V Ă LE N I C O M U N A V Ă LE N I
LIC EU L T E H N O L O G IC LIC EU L T E H N O L O G IC
V Â N Ă T O R I- " A R H IM A N D R IT CH IR IA C " A R H I M A N D R IT CH IRIAC
319 s c e n a riu l 1
NEAM Ţ N IC O L A U ", C O M U N A N IC O L A U ", C O M U N A
V Â N Ă T O R I-N E A M T V Â N Ă T O R I-N E A M T
LIC EU L T E H N O L O G IC
V Â N Ă T O R I- " A R H IM A N D R IT CH IRIAC Ş C O A L A G IM N A Z I A L Ă L U N C A ,
320 s c e n a riu l 1
NEAM Ţ N IC O L A U ", C O M U N A C O M U N A V Â N Ă T O R I- N E A M Ţ
V Â N Ă T O R I- N E A M T
LIC EU L T E H N O L O G IC
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă
V Â N Ă T O R I- " A R H I M A N D R IT CH IR IA C
321 N E M Ţ IŞ O R , C O M U N A s c e n a riu l 1
NEAM Ţ N IC O L A U ", C O M U N A
V Â N Ă T O R I-N E A M Ţ
V Â N Ă T O R I-N E A M T
LIC EU L T E H N O L O G IC
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
V Â N Ă T O R I- " A R H IM A N D R IT C H IRIAC
322 P R E L U N G IT N R. 1, C O M U N A s c e n a riu l 1
NEAM Ţ N IC O L A U ", C O M U N A
VÂNĂTORI N EAM Ţ
V Â N Ă T O R I- N E A M T
LIC EU L T E H N O L O G IC
V Â N Ă T O R I- " A R H I M A N D R IT CH IR IA C Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 2,
323 s c e n a riu l 1
NEAM Ţ N IC O L A U ", C O M U N A C O M U N A V Â N Ă T O R I- N E A M Ţ
V Â N Ă T O R I- N E A M T
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă NR. 1, Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă N R. 1,
324 ZĂN EŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A ZĂNEŞTI C O M U N A ZĂN EŞTI
G R Ă D IN IŢ A C U P R O G R A M
Ş C O A L A G I M N A Z IA L Ă NR. 1,
325 ZĂN EŞTI N O R M A L T R A IA N , C O M U N A s c e n a riu l 1
C O M U N A ZĂN EŞTI
ZĂ N EŞTI
Ş C O A L A G IM N A Z IA L Ă NR. 1, Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă NR. 2,
326 ZĂN EŞTI s c e n a riu l 1
C O M U N A ZĂN EŞTI C O M U N A ZĂ N EŞTI
S C E N A R IU L 1 216
S C E N A R IU L 2 108
S C E N A R IU L 3 2
TOTAL 326

S-ar putea să vă placă și