Sunteți pe pagina 1din 4

Strategii didactice în predarea-învatarea geometriei

triunghiului

ARGUMENT

În lucrarea se vor aborda aspecte ale metodicii predării în cadrul geometriei, a


problemelor referitoare la triunghi. Problemele referitoare la triunghi ocupă un loc de seamă în
dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor, deoarece pentru rezolvarea lor este necesar să se utilieze
diferite cunoştinţe dobândite anterior şi să se deprindă noi proprietăţi ale figurilor geometrice.
Pornind de la ideea că matematica a devenit în zilele noastre un instrument esențial de
lucru pentru totalitatea ştiinţelor şi domeniilor tehnice, este firesc ca în centru preocupărilor
actuale ale şcolii româneşti să se situeze cultivare accentuată a gândirii elevilor, prin evidenţa
relaţiilor matematice, prin fundamentarea ştiinţifică a conceptelor, prin introducerea progresivă,
gradată a limbajului matematic modern. Alegerea acestei teme este motivată de importanţa
deosebită a înţelegerii noţiunilor despre triunghi.
Activitatea la clasă mi-a oferit posibilitatea să constat că uneori elevii din ciclul
gimnazial întâmpină greutăţi în însuşirea noţiunilor despre triunghi. Am constatat că pentru a
oferi posibilitatea de însuşire de către toţi elevi a unui minim de cunoştinţe şi tehnici utile de
lucru este necesar să se ţină seama de următoarele aspecte:
-în toate formele de predare să se respecte etapele dezvoltării psihopedagogice ale
copilului ;
-trezirea interesului pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite. Pentru a-i
învăţa pe elevi să înveţe, pentru realizarea unui învăţământ activ formativ al matematicii, stilul
de lucru, metodele şi procedeele au o importanţă deosebită .
Scopul activităţii matematice este de a-i exersa copilului intelectul, procesele de
cunoaştere, de a-l face apt să descopere relaţii abstracte pe baza situaţiilor întâlnite în activitatea
obişnuită. Alegerea temei a fost determinată şi de întrebarea : „Ce metode putem folosi pentru a
uşura înţelegerea noţiunilor privind predarea-învăţarea geometriei?
Tema lucrării se înscrie într-unul dintre domeniile de interes major ale matematicii
școlare și ale concursurile școlare deoarece aceste noțiuni fac parte din Curriculumul Național ce
trebuie achiziționat în anii de studiu al geometriei plane. Lărgirea orizontului de cunoștințe
matematice a elevilor le va perfecționa latura operațională a gândirii.
Lucrarea va cuprinde o serie de elemente teoretice necesare a fi puse mai bine în
evidență, dată fiind importanța lor în rezolvarea problemelor.
Ea va pune la îndemâna celor interesați de matematică nu numai un pachet de
informații noi, ci și exerciții și probleme care să-i atragă în mod plăcut la lucru.
Lucrarea poate fi folosită în pregătirea elevilor de gimnaziu, este deopotrivă utilă
profesorilor de matematică din învățământul gimnazial, putând fi folosită ca și suport de curs
pentru o disciplină opțională.
Cuprins

Argument
Introducere
Scurt istoric al geometriei
Observatii metodice privind predarea si studiul geometriei în scoala
Triunghiul
• Notații
• Definiții, elemente, clasificare
• Construcție
• Congruența triunghiurilor oarecare și congruența triunghiurilor dreptunghice
• Linii importante în triunghi și concurența lor
• Proprietăți ale triunghiurilor isoscel, echilateral, dreptunghic
• Ariile triunghiului
• Asemanarea triunghiurilor
• Relații metrice in triunghiul dreptunghic
• Rezolvarea triunghiului dreptunghic și a triunghiului oarecare
Teoreme remarcabile despre triunghi ( drepte remarcabile )
• Teorema lui Menelau
• Teorema lui Ceva

Strategii de rezolvare a problemelor de geometrie în gimnaziu.

Studiu comparativ asupra subiectelor de matematica incluse în evaluarea națională a


claselor a VI-a (anii 2014, 2015, 2016, 2017)
Proiectarea unei variante de programă pentru un opţional la geometrie clasa a VI-a
(Matematică aplicată)
Studiu comparativ asupra subiectelor de matematica incluse în evaluarea națională a
claselor a VIII-a (anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)