Sunteți pe pagina 1din 536

MIHeIYb

LUNEr

neceMVRle
'.TIPARIT IN ZILELE PREA INALTATULUI NOSTRU REGE

reRDIHAHD I
$1 SUB PASTORIA

~--".

I.' P. S. PATRIARH
CU BINECUVANTAREA
A

MIRON
AL SFINTEI
A

SFANTULUI

SINOD

BISERICI

AUTOCEFALE

ORTODQXE

ROMANE

~.

....'

•• ~<.) . ~!,

..

t 927

TIPOGRAFIA

SFINTEI

MANASTIRI

CERNICA

MIHeIYb
LUNEr

neceMVRle
'.TIPARIT IN ZILELE PREA INALTATULUI NOSTRU REGE

reRDIHAHD I
$1 SUB PASTORIA

~--".

I.' P. S. PATRIARH
CU BINECUVANTAREA
A

MIRON
AL SFINTEI
A

SFANTULUI

SINOD

BISERICI

AUTOCEFALE

ORTODQXE

ROMANE

~.

....'

•• ~<.) . ~!,

..

t 927

TIPOGRAFIA

SFINTEI

MANASTIRI

CERNICA

....

...,....

.~ .

.;

'

........

-_ .._ .... _---_.-

"-----'

MINEIUr: r:UNEI DEeEM¥RIE

..
.'

..
~
,
..

:' ':.

~
.

..
. . .

.',

.:~,--;,
.
,

::-:

.-

...

'",.

.,

"
'~

1 ~

.~, .

IBAlnIE [UVAnURE U[UlA DE STAREJUL "EOnIL AL MAnUlmll nUMIUL LA 1846.


'CA TRE CETITORI,

DECEMVRIE, carea vAr!j;ifortuturor numerilor, caci dupa ce ajungem la numarul al zecelea, iarii~ incepem dela unul, Intaiu Evreii ~i Romanii pAna la Numa al doilea tmparat al Romei avee anul de zece luni ljii lncepand dela Martie, cand a zidit Dnmnezeu Iumea, sfa.r~ea anul la luna lui Decemvrie. Intru aceasta luna oehiul Cerului, soarele eel viizut alergAnd Cll Iutlme nespusa, ajunge asupra zodiei, ce se nurneste corn de capra. Asemenea ~i Soarele dreptatii Hristos nascandu-se dupre frup tntru aceasta luna, s'au culcat tntre doua vile fOra niei 0 podoeba, Luna aceasla, Inlru care s'eu intAmplat Nasterea Domnului nostru lis us Hrlstosau lost in miia a sasea dela faeerea lumii, leal 5508. Acest veac este al crestlnilor, ljiiva tinea pAnli le sfArljiitul lumii. Aceasta funti au fost la trei zeci ljii noua de ani, anul eel de pre urma al imptira1iei lui Irod, $i la al patruzecelea an 01 impliratiei lui August Chesarul. Inlalu istoricii numarau anii dela zldtrea lumll, sau dela Avraam, sau dela Olimbiadele ellinilor, 81tii dela razbolul ee au avut Alexandru improliva Persllor, altll dela Dlocllllan tmparatul, numind acel veac, veac mucenicesc, pentru rlizboiul ce au facut acel tiran asupra mucenicilor. lor din zilele lui Iustinian tmplirat,' au inceput sii se numere dela nasterea lui Hristos,· ce se praznueste tntru eceasta luna, lar obiceiul ce numiirli anli dela lanuarie, s'au asezat, fiindcli lanuarie este sl inceperea anulul dupre obiceiul Romanilor, ce vom arlita. la luna cea viitoare : sl se aratii in Istorie, co. obiceiul de a se nurnara anii dela nasterea lui Hrlstos, inlAiu povatuitor s'au aratat Dionisie eel mlc, Acesta Tartar dupre neam fiind, Monah dupre cln, (hronolog) numerator de ani dupre invlitiiturli, in loc de a se numlira anii dela Dioclltlan, au asezat in Bisericli anii dela intruparea Domnulul, Sunt din Istoricii anllor, carl ell adancime cercetand, arat! cum cli Nasterea lui
.

811ieu ajutorul lui Dumnezeu,

data in lumina ttilmacirii sl a tipiiririi ~i luna lui va sa zicti a zecea; numarul al zeeelea esfe cinsfit ~i sa-

~==========================================================~~
Hrislos s'au facut cu patru ani mal nainte decat au soeotit eel mai sus numlt Dlonisie; insa toata lumea cu deopste inlocmire au primit asezerea aceslui Dionisie, numlndu-o Epoca a lui' Dlonlsle, carea ~i a~a va ramaneA in veei, neprlcinulndu-se n iei 0 blinuiaUi la doqoma, din hlinuiala vremii. ~i macer ea 10 numarul anHor Istoricii nu se potrivese la nasterea lui Hristos, dar penlru vremea ~i ziua lunii loti se tntocmesc, toli cu un glas voesc, luna lui DECEMVRIE sli fie, intru care s'au arlital lumii Nasteree Domnulul, sl mal vArlos eel inlru Arhierei dascal al lumll loan Oura de aur cu nebiruite dovediri se ostenesle a tncredlnts Nasterea MAntuitorului a Ii intru aseasta luna. Penlru toate cele mai sus zlse, aceasta luna este 0 mare epoca a tuturor crestlnllor, este un mljloc, din carele s'au intins tn tot tlnutul pamAntului eel neeuprins Imparatul cerului; esle 0 sfera, care a 'purtat pre Cer un inger ce se arata. in chip de slea ~i povalula pre Maghi. Intru aceasla luna s'au aralal in lume lucruri mlnunate, sl preste orandutala firii intAmplale, nu numai cele ce au propoveduit trambi[ele proorocllor, nu numai cele ce bine vestesc Dumnezeestlle Evanghelii, ci sl cele ce au seris mal nainle in Stihurt, Sibilele prooroclte, luand darul proorociei platli pentru curatla sl fecioria inlru care au petrecut, inca sl cele ee dovedesc isloricii eei lnalntea Evangheliei ~i nelumlna]l de darul ei, cari zic, cum eli un Prupie popli al capestil Irei (luna) ce s'au zidit de Chir Imparalul Persllor, au vazut tntru acesta. caplste 0 vedere mare ~i la oement vtnfrlcoseta, ldolll cei fara suflet ~i neslmlllor] danluind, ~i cei fara glas zicAnd cu glas: Venili sli ne bucuram pentru Ira, cli poarta in pantece ca Intr'un nolan, corable de muIte aducatoere j iarii mat pe urma au vazut sfnrAmAndu-se acele capesll ce dsnluiau, Tot intru aceesta luna, fiindeii s'a nascut Proorocul de carele zicea Moisi. Prooroc va ridica vouli Domnul, s'eu contenit mandiile (oracolll) adeca idolii, cei ce se credeau de inehinlitorii lor, cum sii proorocesc Ia cei ee-l tntrebau penlru cele viitoare Acestea pricini eu crez ca vor indemnA pre ffestecarele a prlmi cu dragoste cartea lunii lui Decemvrie. Acestea vor pricinui silinta ca sa clnsteascd slujbele ce se cuprind inlru aceasla, fiind spre slava StapAnului ~i Domnulul nostru, pentru care s'au tntarnplat tntru aceasld luna cele mal sus zise toate. Afarii de aceaslea facem stlul, pentru oare carl sfln]l cuvlosl Parinti, carl bine au placut Domnulul in vremile eeste mai de pre urma, in pamAntul noslru RomAnia, penlru cari pomeneste Mitropolitul Moldaviei Khir Dosltelu, fiind om nu cu pulina ~tiinla de invntatura, in cartea cu vlellle sflntilor ee s'au Uparit in zilele sale, la anul dela Hristos 1682 in Iasl, carea ~i Prologar se zice, zicAnd asa la fila 152: MulU sfln]! se fac ~i la Rusia ,,~i pAna 8stazi. .. Dar inca sl din RomAni multi sunt, a carora am ,,~i vazul viata ~i tralul lor, dara n'au fost cautali, fara numai Daniil de Vorone] ,,~i Rafetl de Agapia, a caruia i-am sarutat ~i sfinfele moaste, Am apucat tn zilele "noasire Parinti tnaltl intru hunatiiti sl in petrecere $1 plecatl la smerenie adAnca, "pre parintele Chlrlac din Biserlcanl gol (petrecand) ~i tic6lo~it in munte 60 de ani. ,,~i pre Chiriae din Tazlau, Epifanie de Vorone], Partenie de Agapia. inca: ~i pre loan "de Rasca, arhiepiscopul eel sfant ~i minunat. Pre Inochentie de Pobrata ~i pre .Evstatle. S'au adaogat aceasUi tnstllntare aicea, ca nu prin trecerea vremii, sa se "faca eu lotul nesllutl, acesti cuvlosl Parinll, neamului cestui mai de pre urmli,

~==============================================================~

r
r
.

,.~i ca 50 se arate CO dintru toate neamunle, i:;d siege Dumnezeu pre rohii si1i, CQi ,.ee urmeeza voiei ~i poruncllor lui". Indreptarlle ~i alcea s'au focuf intocmai precum s'au vorbit in ProeuvAnUirile celorIa1te acum tiporite Luni. Afara numai eft s'au mai adaos ~i slujba sfinlei Filotiei dele Arge~. la 7. sl Ia 26 a sfimtuiui Nieodim dela Tlsmana. Aldragostei voastre fierbinte rugoto-r catre Milostivul Dumnezeu, pentru mantuirea voastra sl dorilor de tot blnele.
NEONIL Arhimandrit l?i Stare] Sfintelor Monastiri: Neamtul ~i Seeul, impreunl ell tot Soborul,

t
,

hYHA hYl DeCeMVRle


ARE ZILE TREIZECI,I UNA ZIUA ARE CEASURI 9 SI NOAPTEA CEASURI 15. In zlua dlntAiu, sfAntui prooroc Naum. Aliluia. ~.H" , La Doamne strigat-am .. Stlhlrile sfAntului9188 Podobie: Marc este puterea Crucii talc, Doamne ... 3.
e., .;

arul slantului Duh, s'a sa .. la~l~it tntru tinePr.ooroa~e al lui Dumnezeu, ~l cu stra .. lucirea sa te-a iacut Iaclie .prea luminata, ~i prin tine mai 'nainte propovedueste cele ce vor sa fie, Ninevei cei mari.

Siavi, 'i

aoum a Niscatoarei.:

luminos te- ai ar a ta t, Naume prooroace allui 'Dum .. nezeu, picand ploaia cunostin .. tel de Dumnezeu, sial adapat eu apa [udeeatii lui Dumnezeu, cetatea Ninevitenilor, care iaras a fast tngreuiata cu paganatatea,
cei neslarslte, Naume prooroa-

H or

Mare facere de bine dobandind prin tine Preacurata im .. preuna ell proorocii cinstim pre Fiul tau, carele a priimit a se naste din pantecele tau, pentru milostivirea eea desavarsita, si a zidit din nou neamul ornenese.
A Crucii, a Niscitoarei, asemenea:

Pacandu ..te

partas

slavei

ce allui Dumnezeu, sl nespusei bucurii §i lndulciril dumneze .. esti; roaga-te pentru noi Stapanului tuturor, de Dumnezeu insuflate.

pre eel nascut dintru tine spanzurat pre lemn fara suflare, ceca ce esti Iara prihana, strigai cu amar: Fiul meu prea dorite, eum a apus Irumusetea chlpului tau, ascunzandu-se de vola sa sub umbra mortii ?
STIHOAVNAdin Octolh. Troparul, glasul al 2.lea.

Vazand

A proorocului tau Naum...


Siava ,i acum, a Niscatoarei: ~auti la sf~r,itul cirin.

10

LUNA LuIDECEMVRIE --~

Cupa obi!;nuitele Stihol'oghii, Sedelnele Octoihului !1i Psalm 50. CANOANELE. AmAndoui din Octoih, " al Prooro cui ui pe 4. AI caruia acrostih la Grecl este acesta :
Cu tarie voiu iaudil barbatia sufIe t ului lui Naum.

LA UTRENIE

a supararilor.

pre eei ce te lauda pre tine eu credinta ~i cu dragoste, ca pre 0 cinstita Malca a lui Dumnezeu; alinand salbatacirea eea netmblanzita
curata, pazeste
Peasna 3, Irmos:
. Cela ce ai infipt pe nimic ...

Facerea lui Teofan. Peasna 1,glasuJ al 5~lea, "'mos:

/')U

"rat Hristos cela ee a sfaramat "rasboaiele eu brat malt, ~i "pre Israil I a mantuit, pre eel .. .ce canta cantare de biruinta,
flate, bucurandu-ne ferieim Da .. rul eel dumnezeiesc al mintil

calarasul In V "marea Rosie, i..a scutu-

r» alul

~i pre

H aume de Dumnezeu Insu ..

cului Duh, te-al Iacut luminat vazator de Dumnezeu. Pentru aceasta cu vola cea dumneze .... iasca, cele de departe ca sl cum ar fi de fata tuturor mai'nainte le-al spus, mai'nainte curatindu-te, de Dumnezeu tnsuflate.
Siavi:

v de

tmpartasirea Iacatorului
viata

sl dumnezeies-

tale, eei ce dumnezeeste s'a carmuit de dumnezeu, sl s'a luminat eu Darul lui, de Dum .. nezeu priimitule. <31asuind in sufletul tau, Darul Duhului de sus Prooroace, dupre vrednieie a suflat tntru tine lucrarea prooroceasca, ~i ti..a pregatit limb a tnsuflata de Dumnezeu, vrednieule de lauda,
SJavi:

nezelesti, ai prevazut
rasplatirii improtlva

Ca un vazator de cele

lor pagani, cari defaimau dumnezeeasca tndelunga rabdare, tngaduirea si bunatatea, pentru rautatea lor cea nevindecata.
" acum, a Niscatoarei:

vrajmasi ..

osanda

dum-

Organ te-ai aratat lovit de coarda Duhului, laudand pre Dumnezeu eel ravnitor, '~i spunand tuturor nefatarnica judeeata lui, vrednicule, de lauda.

odata toate, iubitorul de oa-. meni, iese din slantul tau panteee Preacurata, ~i se face om, pentru milostivirea eea prea mare, ca sa mantueasca pre oameni.
Irmosul:

C ela ce din nimie a Iacut

-1======================================1
"

B inecuvantata

!1i acum a Nascitoarei:

Feeioara prea

"pamantul

C ela ee ai tnlipt pre nimie

cu porunca ta, ~i

~.
.

IN ZIUA DINTAIu

-----_--Peasna 4, Irmos:

11

-.

"ai ridicat netinut pre eel in"greuiat, tntareste Biserica ta "pre piatra eea neclatita a po .. "rnneilor tale, Hristoase, unule "Bune ~i iubitorule de oameni.
Sedealna glasul al 5-lea. Podobie: Cuvantul eel impreunlL.

"ta, Hristoase, cunoscan"du ..o A vaaeum eu prevedere, "ell Irica a strigat catre tine: "Venit ... spre mantuirea popo ... ai "rului tau, ca sa mantuesti pre "un§ii tai, Piind luminat eu raza Duhului, ai vestit mai 'nainte grozava pustiire a Ninevitenilor, aratandu .. e aratatorule de eele . l dumnezeesti, ea nu vor scapa de puterea lui Durnnezeu. Ziditorului cea d r e ap t a hotaraste cumplita pierderea de tot a poporului eelui vrajmas ; preeum proo .. rocind ai grait, Naume prooroace al lui Dumnezeu, prea
Siava:

D umnezeeasca

economia

cat cu ehipurile eele de jos, marite Naume, te ..ai iacut pri .. imitor curat dumnezeeseului Duh, priimind luminat stralucirile lui, sl luminand pre toti, Pentru aeeea te rugam, roagate pentru pacea lumii.
Siava, ,I acum, a Nascatoarei

P iindu ..ti

gandul neameste-

J udecata

eea mare a zami .. slirii, sl chipul eel negrait al nasterei tale, Intru tine s'a cu.. noscut Curata pururea Fecioa ... ra, Imi spaimanteaza gandul, si..mi minuneaza eugetul slava ta, Nascatoare de Dumnezeu, earea s'a tins catre toti, spre

M inunea

iericite,

mantuirea sufletelor

noastre,

A Crucil, a Nascatoarel:

Crucea Fiului tau de Dumnezeu daruita, a tncetat " acum, a Nascatoarei: toata ratacirea idolilor, si puMarie Doamna Iapturii, ea terea dracilor s'a calcat, Pentru eeeace slngura ai nascut pre aeeea toti credinclosii, dupre Imparatul tuturor, prea lau .. datorie pururea te laudam, bine te cuvantam, §i marturlsindu ... , data, arata ..rna izbavit de tira .. niapatimilor cu rugaciunile te eu adevarat Nascatoare de tale. Dumnezeu, pre tine te marim,

P rin

tmpodobit s uf l e t u I Proorocului tau eu eugetare srnerita, s'a tnaltat mai pre sus de fiinta catre vederea Dumnezeirii tale, BunuIe, si catre luminarea dumnezees .. tei stiinte,

P iind

"

12 -~--~

-----_.

LUNA LUI DECEMVRIE

Peasna 5, Irmos:

"nlanee, ~i catre tinestrig: Lu .. .mineaza sufletul meu eel In.. "tunecat, Hristoase, ca un mi.. "lostiv .: Rvand viata fara prihana, sl curata, te ..ai invrednieit de luerarea ~i de luminarea stan .. tului Duh, prooroace Naume prea cinstite. Trupul l..ai supus ell osardie gandului eelui singur stapani .. tor, puind suisuri In inima tao Pentru aceea ai dobandlt ara .. tarea cea cuvioasa lui Dum .. nezeu.
Siava:

<rIa ee te tmbraci eu lumina "ea ell 0 haina, la tine

zeescului Dar, si carele s'a iacut .lacas curat aratarli lui Dumne .. zeu, celei mai pre sus de gand,
Siava.:

lauda,

eel ee a priimit lumina cea neapusaadumnezeesculul Duh, ~i a castigat gand tndumnezeit, tndeamna pre credinciosi catre
'i acum, a Nascatoarei;

Puterile cele de gand, sl toate neamurile oamenilor te slavesc pre tine, ca pre ceea ce ai nascut pre Dumnezeu, cea pururea binecuvantata ~i cu totul lara prihana,
Irmosul:

.huminandu ..se cu Duhul cu'i acum, a Nascatoarei: rata inima ta, s'a iacut lacas Hici gaud eeresc nu va pu .. prea luminat de proorocie, ell cele de departe Ie vezi ca ~i tea eu adevarat sa te laude pre tine, Nascatoare de Dumnezeu, ' cum ar Ii de Iata, Pentru acea ... sta te cinstim, prooroace .ieri.. precum se cade; ca ai nascut pre Ziditorul, carele este lau .. cite, Naume prea laudate. L~na lui Decemvrie are zile 31 j ziua are 9 dat de puterile ceresti, ceasuri, ,i noaptea, ceasuri 15, In intaia zi,

Darurile cele alese ale celor ce s'au cinstit ell prooroeia, sunt mai pre sus decat cele ee sa vad ; ell printr'Insele gra .. este Duhul Stant, prea bunul Domnul.

Marea patimilor cea salbata .. "eita, cu viforul eel stricator "de suflet, alineaza-o Stapane "Hristoase, si rna seoate din "stricaeiune ca un milostiv.
CONDAC, glasul al 4-lea. Podoble; Aratatu-te ai astazi.»,

sa

Peasna 6, Irmos: Marea patimilor ....

amintlrea SfAntului prooroc Naum.

laudam credinciosii pre celce a Iost casa dumne ..

rut. La Intaia zi a lui Decemvrie s'a dus, Naum din viaja aceasta la cele de sus,

AI smirnul cu smirna cuvantului

Stih:Pre Naum Elchcseul

ce s'a dat duhul. rna tragedo-

-,

r: .~,:-

IN ZIUA DINT Am

t3 ----------------------------

Acesta a fast din Elchesem, eel de ceea parte de Batarim, tragandu-se din nearnul lui Simeon, ~i a apucat mai 'nainte de Hrtstos cu patru sute saizeci de ani. Acesta dupa prooroeul Iona a proorocit ~i a dat semn Ninevei cetatii, ca vasa plara de ape dulci ~i de foe ce iesea din pamant, Aceasta proorocie s'a ~i plinlt cu lucru. De vreme ce Iezerul ce era lrnprejurul ei, umflandu-se de eutremur 0 a cufundat ; apol venlnd foe despre pustie, a ars eea mai Inalta parte a et, Acestea proorocind asupra Ninevei, ~i scriind cartea sa pre care 0 a tmpartitu-o in trei capete, a murit cu pace ~f s'a ingropat la pamantul sau. Sa' se stie ca Naurn, lnseamna odihna j sau mdngdiere tuiuror j sau minte; sau pricepere,
Intru aeeasta zi, prea cuvlosul Filaret mllostivul
Stih: Morl tu eel ce toata fapta buna dupre numire. Parinte 0 ai iubit, ins5. mai mult pre milostivire,

streine. Nu Upsiti dela slujbeleBisericii: IJi ca sa zlc in scurt, precum rna vedeti pre mine ca vietuesc, a~a petrece]] ~i voi. Aeestea zicandu-le, ~i rugandu-se pentru da.n~if, s'a odihnit eu pace.
Intru aeeasti zl pomenlrea sfAntului mucenle Anania Persul
Stih: Anania cu trupul eatre a lrupului strujire. In aI sau trup nu ia nici 0 mica simtire.

Acestea a fost dela Arvil cetatea Persel: ~i fiind prins pentru credinta lui Hrlstos, multe ~i nesuferite munci a rabdat fericitul. lara cand era aproape st1-~i dea sufletul la Dumnezeu, a zis aeeste cuvinte: Vaz 0 scara care ajunge pana la Cer : vaz tn-ca ~i niste tinerl eu chip luminat, care rna chiama zieAndu-mi: Vlno lmpreuna eu not, vino, ~i te vom duce lnlauntru cetil~i eei plina de lumma !itt de veselle ; ~iaeestea ztcand ,'a dat duhul.
Intru aceasta zi, pomenirea sfantului Antonie eel nou. Stih :Aeesta cafre Antonie eel mare privind. ~i cu faptele prin pustnicie a'a aratat asemenea fiind. Intru aceasta zi, sfantul Onisim ArhiepiscopuI Elesului, cu pace s'a savar,it. Stih :Trupul lui Onisim de ,i a intrat in pamanto Izvoraste tuturor celor ce au trebuinja Iolositor Dar nedesertat. Intru aceasta zi pomenirea eel or dintru sfinti parintii nostri, Anania ,i Solohon Arhiepiscopii Efesului. Stih :Doi pas tori ai unei turme s'au savar,it. ~i catre un lac amandoi au treeut. Cu ale lor sfinte rugaeiuni, Doamne miluestene, ,i ne mantueste pre noi, Amin.

Acestea era pre vremea tmparattlor Constantin ~i Irina, la anii sapte sute optzect, tr.1gandu-se din laturea Paflagonilor, fiu oarecaruia Gheorghie !itiAnnei, Luandu-sl femee legtuita, prin nunta, se indeletnicia cu lucrarea pamantului; ~i din aeeea agonisindu-si cele de nevoie spre vietulre, multa mllostenie tmparatta la saraci, Dar din pizrna diavolulul, la atata de mare saracte a ajuns pururea pornenitul, ea oarecand lov, in cAt era lipsit ~i de hrana cea de nevoie. lnsa Dumnezeu nu l-a trecut pre el cu vederea panA in sfar~it; caci a 1uerat prin a sa pronie, ea Constantin fiul tmparatesel lrinei, sa-~i ia luis! femee pe nepoata acestui sfant Ftlaret cu numele Maria plina fHnd ea de frurnusete ~i sufteteasca ~i trupeasca ~i dar s'a lntamplat ea ~i sfantul Fllaret, sa se clnsteasca cu vrednicia de Ipat. Dela care multa bogatle agonisind, 0 !mpartea pre ea Deei fiindica de trei ori fericitul a cunoscut mai 'nainte, moartea sa ~i mutarea eea catre Hristos, a chemat toate rudele sale, ~i le-a spus mai 'nalnte, ce era sa se lntampie ftecaruia: adaogand. inca ~i aceste vrednice de pornenire : Nu l1itati fiii mel ~i rudele mele, iubirea de streinl : nu poftiti lucrun
culmbelsugare la saract.

Peasna 7, Irmos

Domnul parintilor eel prea "inaltat, vapala a stins, . "~i pre tineri i-a rourat: pre eei "ee cantau eu un glas: Dumne"zeule blne esti cuvantat. Ca eei ee avem mai mare ee.. telor pre Proorocul eel prea va .. zator de Dumnezeu, cu cinste sa praznuim dumnezeeste, eu

--1============================================
14

LUNA LUI DECEMVRIE

cantare cantand: Dumnezeule bine esti cuvantat, Cunoseandu-te pre tine ca esti organ miscat de Duhul si .trambita tnsuilata de Dumnezeu, te chemam in ajutor, can .. Hind laude: Dumnezeule bine

,I

acum, a Nascitoarei:

[ntareste Curatasufletul meu eel slabanogit cu patimile greselilor, ca sa laud nasterea ta Fecioara, eea prea proslavlta intru tot vecii.
Irmosul: lAudim, bine sa cuvAntim, ,i sa ne inchlnam Domnului cantand, ,i prea iniltAn .. du-l intru toti vecii

estl cuvantat.

Sa

Siavi:

Incununatu-te-a D omnul dumnezeescule Prooroace, ~i Dar tl..a dat a spune mai 'nainte cele viitoare; caruia toti can .. tam: Dumnezeule bine esti eu.. vantat,

..

Prooroeul, Fecioara prea curata, prin carea a trecut numai acela, caruia totl cantam: Dumnezeule bine esti cuvantat,
Peasna

1J~aneumblata, te-a vazut

,I

acum a Nascitoarei :

Tie Iacatorului a toate, ti"nerii in euptor tmpreunand "dant a toata lumea, cantau; "Toate lucrurile pre Domnul "laudati ..I, sl.. prea tnaltati in.. l "tru toti vecii.
Peasna 9, Irmos; Isaie dantueste ...

a,

Irmos:

dumnezeindu-te eu lumi.. . na cea fara de materie a .stapanitoarei Treimi, Prooroa .. ce, canti veselindu-te: Toate lucnn ile laudati pre Domnul, si.. prea tnaltati intru toti veeii. l
Blnecuvantam pre Tatal, pre Fiul, sfAntul Duh Domnul.

Tie Facatorului tuturor ...

salaslult in eeruri, tmpreuna eu cetele lngeresti, aproplindu-te de raza cea eu trei lumini: din carea umplandu ..te, cauta spre eel ce te lauda pre tine .
SlavA i

ell a ingerilor, ~i acum te ..ai

Pre pamant ai avut vie .. 'tuire adevarat intocmai

,i

pre

, t·t
'~. -,
.

cuviinta einstind sllntfta pomenirea ta, dumnezeeseule Prooroace, cantarn: Toate Iuerurile Domnului laudati pre Domnul, si-l prea tnal .. tatl tntru toti vecii.

en sfintita

Pre tine Iericite te adueem rugator catre Dumnezeu pentru lume; roaga ..te dar Prooroa .. ce, ea eel ce ai tndrasneala, sa se dea credinclosilor izbavire, si mantuire sl iertare de gre .. _seli,

,I

acum a Nascatoarei:

()l pre eeeace al nascut pre Dumnezeu, te numim credin ..

r.

IN ZIUA DINTAIU

15

closli, dupre cuviinta ~i dupre potrivire, dumnezeeasca Nascatoare de Dumnezeu Curata si odata eu numirea cinstim nasterea ta eea slavita, prea

dreptatea gandulul catre Hris .. tos ~i Stapanul: ~i ell cuget fer .. binte §i de Dumnezeu iubitor 'se aprindea ca un rtvnitor,

sianta Maica Fecioara,


Irmosul:

"pre Emmanuil, pre Dumnezeu ,,~i omul; rasarit este numele "lui, pre carele slavindu-l, pre "Feeioara 0 ferieim.
SVETILNA. Podobie: Femei auziti, ..

Isaie dantueste, Fecioara a "avut in pantece, si a nascut fill

streaja cinstitul Avvacum; a a.. uzit taina eea nespusa a veni .. rii tale catre noi, Hristoase, ~i aratat prooroceste propovedu .. irea ta, mai 'nainte vazand pre mteleptii Apostoli,·· ea pre nis ..
te eai, turburand marea limb ilor eelor de multe neamuri.

Stand

la

dumnezeeasca

Bueurandu-te intru Domnul '[ Dumnezeu Mantuitorul tau te Mintea ta fericite,o ai iacut veselesti marite graitorule de oglinda netntinata a dumneDumnezeu, si priimind raza zeestilor straluciri, de Dumne .. stralucirli cei de acolo, te ..ai zeu graitorule Prooroaee, si or .. luminat eu gandul de lumina gan rasunator al Preaslantului eea de Dumnezeu data; ei cu Duh, mai 'nainte vestind nasrugaciunile tale, izbaveste din terea lui Hristos din Fecioara, suparari ~i din primejdii, pre ,I cealalta 'slujbi a Utreniei dupre rAnduiala eei ce savarsesc ell credinta ,I Otpustul. prea sfintita pomenirea tao
Siava. 'i acum a Nascatoarel:

INTRU ACEASrA LUNA


IN 2 ZILE. Sfa.ntulprooroc Avvacum. Aliluia. La Doamne strigat-am, Stihirile, glasul al 4-lea. Podobie: Ca pre un viteaz ...

~ vvacum eel minunat, prii .. M. mind raza Duhului, s'a fa.. cut eu totul dumnezeese. Sl vazand paganatatea [udecato .. rilor, si judecata eea fara drep .. tate, se necaiea, aratandu-si

Ceeaee ai tncaput in pante.. eele tau pre Dumnezeu eel ne .. Incaput, c ar e le s'a iacut om pentru iubirea de oameni, si a luat din tine Iramantatura noa .. stra, ~i aratat a a indumnezeit nu rna treee pre mine aeum Preacurata, fiind scarbit; ci mi .. lostiveste-te ingrab, si rna man .. tueste de toata mania §i rau .. tatea vielenilor.
A Crucii a Nascitoarei:

..

~,

='6:==============================='1=
16

LUNA LUI DECEMVRIE

Daea te ..a vazut Feeioara ~i Maiea ta Doamne spanzurat pre Cruce, se mira ~i cu. tan .. guire zieea tie: 0 ee umI~~nue de rabdarea eea nernarginita, Ziditorul meu! Cum de buna voie ea un osandit ell [udeca ... ta nedreapta te osandesti la moarte, de norodul eel vred ... nie de osanda, ~i suferi patimi Infricosate ?
STIHOAVNA din Octoih. Tropar, glasul al 2-lea. A proorocului tau Doamne Avvacum ... Siava, ~i acum, a Nascatoarei. Cauta-Ie la sfAr,itul cartli

sl

nu rna vei auzl? ~i 'pentru .. ce mi ..ai aratat paganatatea [udecatorilor ?


Siava:

Izbive~te de primejdii Pro.. oroace si de nevoi cumplite eu rugaciunile tale, pre cei ce ell umilinta savarsesc clnstita po.. menirea tao

,I

acum, a Nascatoarel :

Dumnezeu eel sfAnt s'a ara .. tat, cand s'a apropiat vremea, iacandu .. e om din tine Nasca .. s toare de Dumnezeu, ea sa mantueasca pre om.
Prasna 3-a, Irmos.
Arcul celor puternicL

LA UTRENIE
CANOANELE. Amandouadin Octoih; ,i al Proorocului pe 4. AI carul acrostih, la Greci este acesta:
Te dint pre tine prooroace Avvacume fericite

Facerea lui Teofan. Peasna 1, glasul al 4-lea, Irmos:

Mnta ..voiu tie Doamne v Dumnezeul meu, ca ai "seas pre popor din ro~ia E.. ,,'ghipetului, §i ai acop~rlt. pre " Faraon , eu carutele lUI §l pu ... .terea lui. Dumnezeul meu, sa laud pre d u mnez e es cuI tau prooroc Avvacum, ~i Cll Darul tau lu.. mineaza inima mea, Bunule. cand, ziee Prooroeul, voiu striga catre tine, Doamne,

du ..te eu darea de lumina dela dansul, ai vazut mai 'nalnte in .. semnarea celor viitoare, ara ... tatorule de cele dumnezeesti. Spre toata bunatatea te-ai nevoit, sl toata rautatea din euget ai urlt, §i eu dreptate ai uri! pre eei ee iaceau farade .. lege prea fericite.
Siava

naltandu..ne vederea Ide Dumnezeucatre luminan~i

In t e lep

t e s t e ..m a Doamne

Pana

veca unui. cu~at tl s'a in: credintat g r ai urf l e Duhului slant, prooroeind mai de 'na .. inte aratat plinirile celor 'ce erau sa fie, vrednieule de mi.. nune.
'i acum a Nascitoarei;

'===,,=======================================1
IN DouA··ZILE ----

17

umbrit cubunatatile te ..ai aratat Preacurata, dintru care tn chip de rob a venit Sta .. panul, ca sa izbaveasca pre oa .. meni de robie.
Irmosul.

Munte

Areul eelor puterniei a sla"bit, ~i cei neputinciosi s'au in...


"cins eu putere: pentru aceasta "s'a tntarit tntru Domnul inima
"mea.
!,

toase al men, eeeace fara is .. pita de barbat te ..a nascut, sfaramandu ..se la cele din laun ... tru, ca 0 Maica striga: Vai mie prea iubitel Nu pot suferi pa .. tima ta: rna aprind la eele din launtru, ~i sabie cumpllta a ranit inima mea; tnsa laud ml.. lostivirea ta, Doamne.
Peasna 4, Irmos:

Sedealna.,glasul al 4 .. lea. Podobie: eel ce te-ai iniltatpre cruce,

,. S tatut ..ai

ai l$i strigat eu frica: Auzit ..am, credinta strigam a cum: Slava Doamne, tniricosata venirea ta, ~i te laud pre tine, ca ai voit - puterii tale, Doamne. sa porti trup pamantesc din Fe- I Darul Duhului eel lumina .. cioara, tor, en tndestulare salasluindu .. Siava, ~i acum a Nascatoarei. se tntru tine tntelepte, te .. saa varsit Prooroc: ea sa vestesti eeeace esti scaparea celor tuturor pre Mantultorul, ce sunt in nevoi, tmpacarea cu Dumnezeu a eelor ce gresesc, Siava: prea sfanta Stapana, pazeste .. e n A.uzind auzul Atottiitorului; pre noi de toata primejdia ~i ai de rautatea oamenilor, de ia .. eu eucerire te ... tnlrlcosat mldul eel tnfricosat ~i de patimi .. nunate, si pricepand lucrurlle lui, te-al cuprins de spaima. le necinstei, pre eel ce cu ere~i acum, a Nascatoarei: dinta te chemam pre tine pu ... rurea, Fecioara eu totul laudata. S ieriul marturiei te insem .. A Crucii a Nascitoarei: neaza pre tine- Preacurata, care ai priimit painea vietli eei a.. ,Vazandu-te pre Cruce Hris• u

streaia fericite, ~i ai cunoscut venirea lui Dumnezeu, eu ochi proorocestl de Dumnezeu lnsunate Avvacume, drept aceea

la dumnezeeasca

, "les-am "spaimantat Doamne: ca de .Jauda ta este plin pamantul.

::l uzit .. m Dumnezeule a N. tau sl m'am temut,

auzul

"Inte ... luerurile tale, si m'am

zeu tnsuflate, ~i ai vestit lumi .. na eea netnserata, careia en

natate te ..ai aratat, de Dumne ..

eu chip

de lumina prin bu ..

18

Ltl&A

LUI DECEMVRIE

devarate, pre Cuvantul eel tm .. preuna vesnic cu Tatal,

:$:fl

dansul, Avvacume fericite.

de trei ori -

Peasna 5. Irmos:

--'

Rasare ..mi mie Doamne, lu.. mina poruncilor tale, ca "la tine maneca duhul meu, sl te "Jauda pre tine; ca tu esti Dum .. "nezeul nostru, §i la tin e scap, "Imparatul paoli. R.cum vede cinstita Biseri .. eel Soarele ridicat pre Cruce, precum ai proorocit mai 'nainte Avvacume prea sfintite. Inaltandu ..ti gandulIa paza ta prea fericite, ai statut §i ai socotit venirea Domnului, SlavA: ..,)-1: mare strigai tnte .. lepte: Ma voiu bucnra §i rna voiu vesell de Dumnezeu Man .. tuitorul; Avvacume prea feri .. cite.
~I acum, a Niscatoarei:

Dumnezeule su.. fletele celor ce te lauda pre tine, cu rugaciunile cinstitului §i de Dumnezeu lnteleptitului Avvacum, cela ce cu dumne .. zeeasca tnsuflare j.. i luminat a cugetul.
Siavi:

J umineaza

Graiul tau sl puterea cuvin .. telor celor dumnezeesti, de Dumnezeu graitorule, au stra.. ba tu t mar ginile paman tului, pro .. orocindu ..ne no u a mai 'nain .. te venirea cea dumnezeeasca a Cuvantului.
f11acum a Niscitoarei:

eu glas

Pre Fiul, carele este de a fiinta cu Tatal, §i lara tnceput ' cu eel ce I..a nascut, aratat sl mai pre urma facandu ..se trup, l..ai nascut Fecioara,
Irmos:

,
,

Piind tngreuiat de lanturile greselilor celor muIte, catre tine alerg, Stapana Nascatoare de Dumnezeu; mantueste-ma, ceea ce esti lauda credincia .. silor.
Peasna 6, Irmos:

Strigat ..a mai 'nainte tnchi .., "puind tngroparea ta cea de "trei zile, proorocul Iona in "chit rugandu ..se: Din strica-. "ciune izbaveste-ma Iisuse im.. "parate al puterilor.
CONDAC, glasul al 4-lea. Podoble: Degrab ne intimpina...

Strigat-a mai 'nainte...

Dela amiaza ..zi a venit Dum .. - nezeu intrupandu ..se, pre .. cum mai 'nainte ai grait, fiind ell stralucire 1u min at dela

de Dumn ez eu graitorule, cela ce ca pre nis eai ai vazut pre sllntii u turburand eu adevarat rna Avvacume

r.

IN DOUA ZItE

cunostintei,
',:

p ei ere

tel

un

dam,
nului

ciunea. Pentru Prooroc sa ne.

di t tnnecand t I In e nnecan n~e av

~i

ell

dogmele

drepre

-------------------------

cerand a te ruga Dornmilueasca


pre

adevarat

aeeasta

ca te

launoi,

All Condac,glasul al 8-1ea.

miazazi

V estin

Podoble:

Apara:toarei Doamnei....

din Fecioara, de Dumnezeu graitorule, si auzi"i rea dela starea strajel cei Dum-

lumii venirea

Dumnezeu Avvacume

lui

rina eea d e Ia a...

tator de lumina, ai vestit lumil


Invierea ceasta nata

nezeesti,

dela

tngerul

eel

pur...

B ueura- e rumse ea cea urnl"


a pro orocilor.

x.

ell
t

lui

Hristos. veselie

strigam

Pentru a..

tie:

cand, s'a raptt de tngerul Domnulul l1i s'a dus la Vavilon, §i a dat bueatele proorocului Daniil, carele se ana Inchis in groapa lellor ; dupa aeestea iaral1 rapindu-se de acelas inger, a ajuns in ludea ~i a adus bucatele seceratortlor, Iara sa spuie cuiva despre minunea ce se facuse ell el, Acesta mal 'nainte a priceput, ca preste putlna vreme va sa. se lntoarca poporul robit dela Vavilon, §i mai 'nainte ell doi ani de Intoareerea lor a murit, ~i s'a lngropat la talui. Aeesta a dat sernn In ludeea, afti.eA cand vor vedea Dame-nil lumina in Biserica, atuncea vor vedea slava lui Dumnezeu, §i a prezls ~i pentru sffu'§itul Bisericil, ca aceasta va sa. se faca. de catre un neam dela apus.~i Catapeteasma sfintei sfintelor se va spinteca In mici bucatt, ~i se va lua aeoperisul acelor dol sf~lpi, ~l nimenea nu va !iJti unde sunt. Aeestea se vor duee de tngert la pustiul Sinai unde s'a lnchelat din lnceput cortul marturtei, ~i lntr'Insele se va eunoa~te la sfa.r~it Domnul, ~i va lumina pre ,. eel ee din Inceput (se ~one~te de vicleanul . f3rpe diavoluj1 5/1la. J e1"Y1l'fO- vlCJ:vJnuJ ~
Intru aceastAzl~pomenlreaprea cuvio,lIoP' parintlJorno,trJposnlci,loan,lraclimon,Andrei, ,i Teofil. Stlh: Patrimea ;barbatilor la loc vesel a venit. Dela lac plin de scathe ,i s'a odihnit.

: t
,

Intru aceasta lunA, tn 2 zile pomenlrea sfilntulul prooroc Avvacum. Stih: Dumnezeu pu~e dupa moarte ale tale picioare. Avvacume cum ai zis spre savit$ire· In a doua zi Avvacum s'a suit. La cetatea lui Dumnezeu, ,i s'a odihnit.

9 =;

,_

Acesta era din neamul Patriarhului SImeon, fiu lui Safat, fiind mai 'nainte de Hristos eu sase sute de ani. ~i a vazut vedenie pentru prada, pentru luarea fii dara.marea Btserlcll §i a lerusaltmului, !ili a~ plans foarte, ~i cand a venit Navuhodonosor la Ierusalim, el a fugit la Ostrachln, ~i a fast strein In tara lui lsmall. lara dupitee s'au lntors Haldeii la Vavi1on, luand cu stne pre robit lsrailteni ce i-au aflat in lerusalim ~i In Eghipet, atuncea Prooroeul acesta, s'a intors tn pitmantuJ sau: ~i slu[ind odata seceratortlor tarinei sale, a Iuat bueatele ~f a zis catre ai sal: lata. voiu sa merg la IDe departe, ~i preste putin rnavoiu intoarce. lara de rna voiu intarzia, voru
i

Ace~ti sfinti erau din eetatea ce se nurneste Oxtrinh, care se afla tn Eghipet aproape de raul Nilului, nascuf din pa.rinti crestini, §i fHndca se tndeJetniciau intru cetirea dumnezeestelor Scrtpturi, pentru acea- . sta au venit intra umilintA ~i lasand lumea, s'au dus In pustiul eel mai adanc, povatuiti fifod la aceasta de Dumnezeu. Deei aflilnd acolo un sfant om foarte batran, au ramas . I&nga el un an Intreg. Carele batrlJn murind, au ramas ei acolo sasezeci de ani, necajindu-se pururea eu ·postirea ~i eu aspra vietuire, Caci hrana lor era nurnai poame; ,i bitutura lor numal spa, ~i aceea lnca numai de doua ori pe saptamana, Deci ln toate celelalte zile ale s4pt.!tmAnii, se despartiau intreei, ~i umbla fie car e prin feluri de munti ~i de pesterl, ~i indeosebi se ruglill

.c.

II==S:!.=d=t1=ce:;:t =p=rA=n=z=s=e=ce=r=a.t=o=fi=lo=r,=$=i=ac=e=st=e=3=z=i-==I=Ui=D=u::rn=n=e=ze=u=;=ia=ra=s=a= =1

..

..

20

LUNA LUI DECEMVRIE==--~

se tntalneau, ~;i aducand lui Dumnezeu euviincioasa multurnire, se lmpartasau ell dumnezeestile taine dela sfantul Inger, Aeestea le-a povestttmarele Sihastru Pafnutie, carele eu lnsusi oehii sat, a vazut pre mal sus pomenltii pustnici, ~i a seris viata lor.
Intru aceasta ziJ pomenirea sfiintei mucenite Miropl. Stih : Mir Miropi Stapariului, te-ai adus, Carele te-a mirosit pre tine eu al sliu miros.

<

fost crescuta de maica-sa: ~i fiind renascuta prin apa sfantuiui Botez, petrec~a t~. nara langa mormantul sfintei Ermionel, care' era' una din eele patru fiice ale scan,· tulut Apostol Filip, priimind ea din mormantul sfintei, mir ~i tuturor pre, acesta cu Imbelsugare dandu-ll Pentru can~ d~ aeol~ a ca~tjgat ea ~i numele ,acesta Mlropl. Deci trnparattnd pre acea vreme lmparatul Dechie, ~i pornindpcgoan~ asupra cre~tinilor, at~ncea rnalca e,i.luand pre MiropiJ s a dus la Insula Hiului; cacl avea aeolo parinteasca mostenire ~i avert, ca ceea ce era de acolo de, toe: pentru care au ~i rarnas amandoua in cas~ IOf indeosebi rugandu-se lui Durnnezeu. ~i' venind oarecand acolo, un boier tmparatesc, eu numele Numerie, prin acesta, a fast prins ea crestin Iericitul Isldor,ce era din ceata ostaseasca, de subt stapantrea pomenitului boier , em=e Isidor era om batran eu vArsta ~i cucemic, ~i minunat , deci pre acesta cerca acel boier, ca sa-l desparta de credinta lut Hrlstos, ~i fiindca , nevoitorul JVi Hristos, nu s~3IJG.eca, mai intalu l-a ~ eu feluri de , apoi i-a tarat sfantul lui cap, ~i cinstitele lui moaste le-a aruncat intr'o rlpa ca sA Ie manance ftarele ~L pasarele cerului; a pus tnca ~i pazltorl langa rnoaste, ca sa nu Ie fure ere~tinii. Atuncea sfAnta Miropi,' ranindu-se la suflet dedumnezeeasca ravna, s'a dus noaptea tmpreuna eu ~Jugile sale, ~i ~ luat moastele sfantului, ~1 ungandu-le eu rrnr Ie-~ ingropat cu cinste la un loe insemnat. Dec, afland boierul ca s'aafurat moastele, a legat pe pazttori eu lanturi de, fier, ~j a poruncit ca sa umble prin tot orasul ~i sa cer-

~ ceasta sfanta Mlropi s'a nascut in N. orasul Efesului. Murind tatal sau a

ceteze pentru sfintele moaste, zlcandu-le ~i aeeasta: Ca de nu vor afla moastele cele furate pana la vrerriea de el 'hotartta, are sa-I pedepseasca ell taierea capetelor. Atuneea sfAnta Miropi, vazand in toate zilele pre sarrnanii ostasi rau patimtnd, atata _ de greutatea lanturilor ce purtau, cat ~i de moartea ce zacea asupra -lor, -oa durut sufletul ~i lndata s'a dus la ostasl, ~i le-a zis: o 'prietenilorl Moa~tele ce le-af pierdut, eu le-am luat, cand dormlati vot, Indata 0 au apueat pre ea ostasil, ~i 0 au dus fatA la boierul, zicand: Aceasta, domnul nostru, este aeeea ee a furat pre batranul aceIa. lara boierul zise cafre sfanta : Adevarate sunt aratarile ~astora pentru tine? Raspunse slanta: Alii, sunt adevarate. $i cum ai: tndraznit, zise boierul, sa faci aeeasta, femeie blestemata? Mucentta raspunse: Pentruca am defairnat ~i am socont Iucru gretos, ti-. calosla ta ~j departarea de Dumnezeu, Aceste cuvinte nu putln au pornit spre manie pre truiasul ~i mandrul aeela boier. Decl indata a poruncit, Iara milostivire sa bata pre stanta ell toiage: ~i aceasta fAcAnd ostasii, o au luat cu putln .suflet ~i -0' au lnchls in ternnlta, lara ope fa miezul noptli prin rugaciunea sfintei a stralucit lumina mare im.prejurul ternnitel, $i a venit ceata de tngert, cari cantau Trel sftnttta cantare : ~i intre ei sta ~i sfantul Istdor, carele cautand la sfAnta Miropi, i-a zis: Pace tie! Caci a ajuns rugaciunea ta la Dumnezeu, ~i tata acum vii lrnpreuna cu noi, ca sa iei cununa cea gatita tie. $i lndata tmpreuna cu cuvantul acesta, s'a dat sfAnta sufletulla Dumnezeu. ~i s'a umplut toata lnchisoarea ~e ~n t;"iros negrait ; in cat ~i insu~i pazitorll s au tnspannantat ~i s'au uimit oarecum. Acestea ne-a povestit noua un ostas care1e priveghia intru paza sflntei, ~i carele Cll ochti sat a vazut, ~i ell urechile sale a auzit toa .. teo ~i carele viind la credinta lui Hrlstos, ~i botezandu-se, ~i rnarturisind pre Hristos, a luat ~i aeesta cununa mueeniei. lara rnoastele sfintei Mi~opi luandu-le crestlnll cu voea boierulni, le-au asezat la lac lnsernnat,
Intru aceasta. zi, eel intru sfinti parintele nostru Solomon., Arhiepiscopul Efesului, eu paee s'a sAvar~it. Stlh : Moare Solomon, nu fiut lui David

-. _'

--------~---IN DouA ~-~------------

..

-.--

..

ZILE
Peasna 8, Irmos: Teate luerurilelui Dumnezeu.;

',21'

Ci Solomon Arhipastorul .pastorilcr Iiind. Intru aceasta zi, sIantul Aviv eel tanar, p rin foe s'a savar~it. :

Stih: Catre foe Aviv nu pot a\l'eA'durere zicand,


Impreuna eu mine pe Stapanul Iocului avand, lotru aceasta zi, pomenirea cuviosului parintelui nostru Chiril Fileotul carele a pustnicit in anii o mie sasezeci. materie prea Iericite covarsind, Acum la nematerialnica Treirne de fata esti stand. Cu ale lor sfinte rugaciulli,Doamne ne, ~i ne mantueste pre noi, Amin. rnilueste ..

Stih: Indoita

Peasna 7, Irmos:

"credinte, mai vartos decal eu "vapaia foeuIui fiind aprinsi, "au strigat: Binecuvantat esti "in Biserica slavei tale Doamne.

euptorul InAvraam,

persesc tinerii lui eu poita bunei

sl plin de stlintele cele fara materie, sl tmpartasindu ..te de slava sl einste prooroceasca, bucurandu .. e, cantt pre Hristos t

sus de fire, strigand: Laudatl sl prea tnaltatl pre Dumnezeu lntru toti vecii. B and din izvorul eel dulce

stralucit eu lumina cea tntreit lumlnatoare, te-al . lnvrednlcit prea Iericite de ve .., denii dumnezeesti si mai pre

P iind

In veei.

jnvatat tntelepte eu .. nostinta cea mai pre sus de cuvant, sl prooroclnd lumina cea prea luminata, strigi acum: Dumnezeul parintilor nostril,
bine esti cuvantat,
Siava.

p- tind

veci.

A vvacum 1 acesta dantuind ell puterile tngeresti, bucuran .. du ..se lauda pre Dumnezeu in

o ce Irumusete a dumnezeeasea, ~i cinstita proorocului


ca

Bine cuvAntam pre Tatal •••

te ..ai aratat eu ade .. varat, celui ce a rasarit din , ,1 mpartasirea razei eei ell trei Tatal mai "nainte de veci: cit lumini, ~i a slaveicei negraite, numai tu te-ai aratat mai in .. ti..a daruit tie Dumnezeu; pre I cuviintata decat toti, Pen tr u careIe l-ai prea marit, graind: I aceasta te laudam Curatatn veci, Dumnezeul parintilor nostril, Irmosul: bine esti cuvantat, SA IAudam, bine sa cuviritam ...
"1

M aica

'i

acum, a Nascatoarei:

:~~==========================================~

neamurile neamurilor te-al aratat Maica Fectoara, binecuvantata, nascand mai pre sus de euget pre cuvantul intrupat: pentru aeeasta te laudam Curata,

Intru

'i

acum, a NascAtoarei:

lucrurile lui Dumnezeu "~i toata zidirea, binecuvantati "pre Domnul; cei cuviosi, !Si "popoarele cele smerite ell ini .. "rna, laudati ~i..l prea tnaltati "intru toti veeii.

T oate

22 Peasna 9, Irmos :
Nasterea ta nestricata.;

LUNA LUI DECEMVRIE

--------------~---

traluce~te pomenirea ta -Prooroace, reflectand raza cea lumlnoasa a grairii tale de Dumnezeu, ~i a rnvataturi! tale cei de talna, ~i a stralueirii, eelor ce te cinstesc Avva .. cume prea fericite.

,I

"cut. Pentru aceasta pre tine "de Dumnezeu Nascatoare, toti "te marim,
cealalta Blujba a Utreniei dupre rAndulali ,I Otpustul.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 3 ZILE. Sfantu) prooroc Sofonie. Aliluia. Lc()oamne Strigat- am. Stlhirile 91aBu) al4-lea Podobie: Cela ce de sus e,U chemat ...

Propoveduind pre Domnul slavei, ~i spuind mai 'nainte venirea lui din sianta Fecioara, ~i vazandu ..o ehiar savarsita ~i aratata, bucura-te Avvacume prea fericite.
\ Siavl:

Veselescu ..se toti prooroeii, de ziua ta cea veselitoare, de Dumnezeu tnteleptite, lmpar .. tasindu ... bucuriei tale, ~i dum .. se nezeestei slave; cu care dim.. preuna rugandu .. e, mantueste t pre. cei ce te lauda pre tine, tndurarilor ta.. le Curata, spala, rna rog, inti .. naciunea sufletului meu, si fa sa izvorasca netncetat din mine izvoare de lacrimi Fecioara, oprind izvoarele patimilor mele.
IrmOBul;

eu plcaturile

,I acum, a Niscatoarei:

re proorocul tau Sotonie l..ai aratat nemuritorule, t rim ita n d u ..l ca pre un .nor tnsufletit, izvorand din destul apa vietii vesnice ell adevarat, ~i daruind Duhul Slant eel de o fiinta eu tine, Parmte eel atotputernic, ~i cu Fiul tau, eel ce a stralucit din ninta ta. Prin carele a proorocit mantultoare venirea lui Hristos Domnului nostru, si tuturor neam uri lor a propoveduit mantuirea,

~~terea ta nestricata s'a "aratat, Dumnezeu din coap .. "sele tale a Iesit ; ca s'a ara .. "tat purtator de trup pre pa"mant, si eu oamenii a petre ..

Cela ce ai luat raza lumi .. nii c e i dumnezeeste stapanitoare, prin curatia min iii, ~i graitor de dumnezeestile cuvin .. te .te ..ai Iacut, ~i mai 'nainte a.. ratator, si dumnezeesc Prooroc; gura de Dumnezeu miscata a Duhului te ..ai aratat, vestind cele descoperite tie de la dan .. sul, ~i aratand tuturor paga,Dilor mantuirea eeeace s'a dat, si tmparatia lui Hristos, prea einstite. Pre carele roaga ..1 sa ..

3~·· ... ;h

'.

,_ .-

b===============================================I~
IN DOUA ZILE
23

fletele noastre.

mantueasca, ~i sa lumineze su..

I
,

ea pre un cinstit de Dumnezeu graltor ~i de Dumnezeu primit, ca sa ne scapam din prime] .. dii, ~i sa se izbaveasca sufle .. tele noastre. ' .'
Slavll, \,1 acum, a Nllsciitoarei :

gat tndrazneala ~i mila catre eel prea bun; nu tnceta a te ruga, pentru cei ce te lauda pre tine ell credinta, ~i te cinstesc

Cela ee te-al luminat eu vre .. dnica vedere de Dumnezeu, ~i en prooroceasca privire la eele de sus, sl eu Darul te ..ai cinstit, de Dumnezeu insuflate, ~i te ..ai tnvrednicit dumnezee .. stei feri-ciri; si acum ai castl ..

nere, fii am tntins latimea Cerului cu cuvantul: ca rna voiu scula, ~i rna voiu prea marl, voiu sfarama ell putere tmparatille iadului, voiu pierde pu .. terea lui ~i pre cei legatl Ii voiu slobozl de robia lui, ca un mi.. lostiv, ~i Ia Parintele meu Ii voiu aduee ea un iubitor de oameni.
STIHOAVNA din Octoih. Troparul, glasul al 2 lea: A proorocului tAu Doamne Solonie.; Slavll. acum, a Nasciitoarei. Cautll la sfAr,ltul cartli.

'i

LA UTRENIE
CANOANELE AmAndoulldin Octoih. \,i al proorocului pe 4. Acrostihul la Greci este acesta: Facerea lui Teofan. Peasna 1, glasul al 6..ea. Irmos: l
Marirea Cui Sofonie lumineaza.

. Ca sa descoperi tuturor mul .. timea milei ~i noianul eel ne .. hotartt al bunatatli, Preacura ... ta, sterge toate pacatele slugi .. lor tale; caci ea 0 Maica a lui Dumnezeu preacurata, ai sta... panire preste lum e, ~i en pute .. rea ta ocarmuesti toate precum voesti, Pentruca locuind lntru tine Darul Duhului Slant, tti a .. [uta tntru toate netncetat, prea , Iericita,
A Crucil, a Nascatoarei:

tin te tangui Maica, vazan .. du-ma pre lemn spanzurat, pre mine eel ee m'ai nascut mai presus de fire, carele am span .. zurat pre ape pamantul fara ti..
"

"gonaeiu} Faraon vazan~u ..l tn.. "necat, a strigat: Sa cantam "lui Dumnezeu, cantare de bi.. "ruinta. Pre tine te rugam ProorocuIe, stand tnaintea seaunului lui Dumnezeu, sa te rogi eu dea .. dinsul, sa ne darueasca luminare , noua eelor ee laudam eu credinta cinstita pomenirea ta.
,

ha pre useat umbland Israil \of ell urmele prin adanc, pre

Slavll.

Organ dumnezeese

incapa ..

~==========================:d~.-~======================== ~
-:

LUNA LUI DECEMVRIE

tine luminarile sl Darurile dum .. nezeescului Duh, prea tntelepte; pentru aceasta bucurandu .. ne credinciosii pre tine te fe.. ricim Sofonie.
~I acum, a Niscatoarei:

tor te ..ai aratat, priimind lntru

,ue r

" ":f

Irmosul:

tiu este slant pre cum tu "Doamne Dumnezeul meu, ca.. "rele ai tnaltat cornul credin"cio§ilor tal, BunuIe, si ne ..ai in... "tarit pre noi pre piatra mar .. "turisirii tale.
CONDAC, glasul al 6-lea. POdoble: Usa milostivirii .. , ,

raze prea luminoase tot pamantullumineaza, Soarele eel ce a stralucit din slant pante .. cele tau, Stapana, Prin acesta luminandu ..ne, pre tine te cin.. stirn Maica lui Dumnezeu.
Peasna

Cu

3. Irmos:

Nu este sftint precum tu ...

celaee toate Ie vede ca un Dumnezeu, cunostinta celor ee vor sa fie, si stiinta celor facute, tl.. descoperit tnte .. a lepte eu dumnezeeasca cuviinta, ~i ti..a aratat ferieite vred .. nicule de minune.
Siava:

Curatindu-ti mintea de in.. tinaciune, - 0 ai Iacut oglinda dumnezeeasca, priimitoare de razele dumnezeescului Duh, ~i acum ai ajuns catre izvorul stralucirilor bucurandu-te, in.. telepte prooroace Sofonie,
Sedealna, glasul al 3-lea. podobie : Pentru marturisirea ...

Priimind dumuezeeasca straluclre dela Domnul, luminat ai proorocit ca va sa vie Imparatul slavei din Sion, rasarind lumii eu lumina pururea ve .. cuitoare: pre earele netncetat roaga-l, sa se mantueasca su .. fletele noastre.
SlavaJ ~i acum, a Nascitoarei:

scapare ~i luminand marginile

flari eelor de aeolo.

tncapator dumnezeestilor lnsu ..


~i acum, a Niscitoar'ei:

Intarindu ..ti fericite mintea tat eu cuvioasa tndrazneala te .. ai plecat pre tine tnsuti dum .. nezeescului Duh, ~i te ..ai Iacut

lata toate neamurile te feri.. cesc cu credinta, pre tine eeea .. ce ai nascut cu trup sub ani, mai presus de fire, pre Cuvan .. tul eel iara de ani, §i iaras ai ramas Fecioara.

eort dumneze .. ese al Cuvantului, tnsati prea curata Nascatoare de Dumne ...' zeu, tntrecand pre tngeri ell curatiea; pentru aeeea si pre mine, carele mai mult decat toti m'am spurcat ell patimile trupului, curateste ..rna Intru tot sfanta, cu apele cele dumne ..

P acutu-te-ai

I ,

IN, TREI ZILE

25

zeesti ale rugaciunilor tale, dan .. du ..mi mare mila.


A Crucii, a Nascatoarei:

ce ai nascut izvorul nepatimirii, Malca Fecioara, u dumnezeeasca stralucirea ta, Bunule, sufletele celor ce, maneca la tine eu dra .. ::goste, rna rag lu~ineaza ..le! ca sa te vada Cuvinte al lui " "Dumnezeu, pre tine adevara: "tu] Dumnezeu, eela ce chemi "din negura greselilor,

Mielu~aua eea netntinata, si Feeioara Maica Cuvantului eea nestrlcata, pre Cruce vazand spanzurat pre eel ce a odraslit dintr'tnsa fara durere, ca 0 Mai .. ca plangand, a strigat: Vai mie Fiul meu? Cum patimestll vrand sa Izbavesti pre oameni de patimile necinstei.

Peasna 5, Irmos:

Din nedreptate la iapta bu .. na, si din robia patimilor inPea~na4, Irmos: toarce ..rna Fericite, cu rugaciu~ristos este puterea 'mea, nile tale, marite prooroace SoIlDumnezeu si Domnul, cin .. ' Ionle, ~i la lumina evseviei rna "stita Biserica cu Dumnezeas .. tndrepteaza. "ca cuviinta canta, strigand: Siava: "din cuget curat intru Domnul "praznuind. Impodobindu-ti sufletul tau

Damuul tuturor s'a aratat noua, dupre proorocia ta Fe .. ricite, pre toti chemand la eu .. no~tinta lui, ~i din robie mantuindu-l.
, Siava.:

cu podoabele
vrednic

stralucirii dumnezeeseului Duh: de la carele si ell Darul proorociei te ... ai tmbogatit,


\;1
acum, a Nascatoarei:

l... Iacut ai

Iaptelor

bu~~:

Darul Hind luminat, ai proorocit, zlcand: eel vor sa fie sub un jug cei ce se vor tnchina, ~i vor priimi credinta, ~i Domnului vor sluji. ,
~i acum, a Nascatoarei:

en

nasterea ta, Preacurata, ell prea muIte ehinuri, ale carora vazand noi aeum tmplinirea, pre tine dupre adevar Nascatoare de Dumnezeu te vestim.
Peasna 6, Irmos:
Marea vietii va.zandu~o ...

Vestesc zicerile proorocesti

Marie prea curata, risipeste turburarea patimilor gandulul meu, si vifarul Ispltelor, ceea-

Priimind duhului

minunate razele ca a oglinda lu..

26

LUNA LUI DE'EMVRIE


Intru aceasti luna, in 3 zlle, pomenirea stAntulul prooroc Sotonle. Stih: eel ce mai 'nainte a strigat Sionului, bucura -te foarte I Se bucura Sofonie stand lui Dumnezeu tnainte. Sofonie fiind prea luminat, In a treia zi su£letul s'a dat.

minoasa, ai aratat lumli, stra .. Iucirile dumnezeestei proorocii; mai 'nainte aceste de acum, cari erau sa fie.
Siavl:

Venit ..a Imparatul tau, bu.. cura-te Sioane si te veseleste vazandu ..I si lumea a luminat eu stralucirlle Dumnezeirii sale, ~i tnselaciunea draceasca a go.. nit.
"i acum a Niscatoarei

grosimea trupului lm .. preunandu-se in pantecele tau, unul nascut din Tatal, unul din amandoi a iesit fara stricaciu .. ne, pazind cinstita fecioria ta Iara vatamare, prea laudata,
lrmosul ~

Cu

Acesta era feciorullui Husl, din neamul lui Simeon, fiul lui Iacov, din tarina ce se chema Savarata, fiind mal 'nainte de Hristos cu sase sute de ani, carele a luat $i Dar proorocesc ~i a proorocit pentru luarea ~i pustiirea Ierusaltrnulul, ~i pentru surparea ~I stingerea Iudellor, $1 cum ca poporul eel din limbi se va face popor cA~tigat lui Dumnezeu. Cc1 va fj rusme ~I ocara necredinciosilor, ~i slava dreptilor. $1 cum ca va fi Hristos Dumnezeu [udecator ~i lmparat a toata sufIarea, ~i va rasplatl fiecarula dupre faptele lui. Dupa ce a prezis acestea toate, raposand la casa lui, s'a ingropat in tarina sa, asteptand cea a toata lumea invierea de apoi. lara Sofonie se talcueste straja Domnului, sau cunoscatorul celor ascunse. Acesta se asemana eu loan Teologul la chipul trupulul fiindu-i barba pufin mal rotunda decat a aceIuia.
Intru aceasta zi, pomenirea sfAntului sflntltulul martir Tedor Arhlepiscopul Alexandriei Stih : Intre patriarhi ~i Teodor Hind mare. $i tntre nevoitorii cei prin sabie este tare.

Marea vietil vazandu-o Inal.. "tandu-se de viforul ispitelor, "la Iimanul tall cel1in alergand, "strig catre tine: Seoate din .strlcactune viata mea, mult "milostive.
CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie : Aratatu-te-ai astazi...

Aratatu-te ..ai raza luminoa .. sa prin dumnezeescul Duh, prooroace Sofonie, glasuind prin dumnezeeasca aratare: Bueura..te foarte fata SionuIui, vesteste fata IerusalimuIui, iata Imparatul tau vine, eel ce man .. tuestel

cet ce locuiau in Alexandria Egtpetulul, ~i mal ales el1inii ~i rau credinciosl], au statut aspr! ~I grei ~i cruzi catre sfinti ;-pentru aceasta ~i pre multi au facut mucentct, dintre care unul este ~i acest slant Teodor. Cad afland poporul Alexandrenilor ca marturiseste pe Hristos, ~i ca. lnvata ~i pre elIin! sa creaza lui, cu manle au navaltt asupra lui, ~i prinzandu-l, mal lntaiu l-a muncit cumpIit, apoi lmpletind cununa de spini l-a lncununat ca ~i pre Domnul, ~i-I batea preste ochl, ~!-~iradea de el st-l bat[ocorea, Dupa aceea a fost aruncat tn mare, ~i iesind din ea sanatos, din porunca bolerulul i s'a taiat capul. Decl sfantullul suflet, s' a suit la ceruri; lara cinstitele lui moaste s'au tngropat tn cetatea sa Alexandria.

o amenii

IN TRE! ZILE
Intru aceasta zi, pomenirea cuviosului parintelui nostru Teodul, fost Eparh. Stih :Eparhia pamanteasca eu eparhia Cerului aratat. Teodul inteiepte,te 0 a sehimbat.

--~--------------------

27

tezeci ~i no~a, Cll demnitatea patrictu, ~i eparh pretonlor. Carele de ~i avea femeie Decl vazand rapirile ~i jefuirile ce taceau eel de pe langa lmparatul, s'a lepadat dregatoria ee avea, ~l murmdu-l sl femeiea s'a tmp~rtit la saraci toata averea sa, care' era ca la cinci sute cineizeci de litre de aur: ~i sculandu-se din Constantinopol, s'a du~ la Edesa, unde tacandu-se Monah, s'a suit pe un stalp, pe care Ie a statut treizeei de ani; ~i de aeolo s'a Invrednicit dumnezeestilor daruri, cact mal mult nu se hrania cu mancare obtsnuita, ci numai In fiecare Dumlneca, se imparta~ia cu trupu! ~i sangeIe Dornnului nostru Iisus Hristos, ~i manca ~l din anatora, lara alt nimlc, Dupa acestea a fost suparat de gandurl, ~i se ruga lui, Durnnezeu sa-t arate, cu cine este asemenea fa fapta buna? Dec! a auzit gJas dumnezeesc zicandu-i, ca este asemenea cu Cornilie Mascariciul, carele se numia ~i Pandur ~i locula in Damasc. Aceasta asemanare nu putina turburare a pricinuit Cuviosului, din ispitirea cu adevarat a diavolulul, vrajrnasul sufletelor noastre. ~i sculandu-se s'a dus la Damasc, ~i afiAnd pre pomenitul Comilie, a cazut la picioareIe lui, vrand sa. afle vietulrea lui. lara Corntlle zicea, ca este om pacatos, ~i nu are nici 0 fapta buna, Deci, fiindca batranul cu starulnta II ruga, Cornilie. silit fiind, i-a spus: Eu parlnte, din tanara mea vastra, adunandu-ma Cll mascarlcii ~i cu jucatorii, tml ca~tigam cele de nevole spre vietUire, prin defaimatul acesta mestesug. Dar in sfar~it, viind tn gandirea mu1telor mele pacate, ~i cugetand la rasplatirea [udecatii ce va sa fie, m'am lasat de obisnuttele mele rautatt, ~i rna tndeletnieesc dupre putinta spre vtata curata, ~i spre milostenie catre saraci : ~i nurnai aceasta stiu lntru sine-mi. Dara fiindcA staruia iara~ batranul rugandu-] ~i jurAndu-1 sa-t spue ~i pre cele-

N. sie eel mare, in anii trei sute sap-

rlcesta

a fost pe vremea lui Teodo-

legtutta, petrecea tnsa vlata neprihanita.

laIte ale lui fapte bune, i-a raspuns Cornilie: Cu putina vreme rnai 'nainte, Parinte sflnte, 0 femeie de neam stralucit cu lntreaga Intelepciune 5' a lnsotit cu un barbat, care Ie fiind cu totul destranat, a cheltuit averea, nu numai a femeiei ~i a sa, ci ~i alp multi bani s'a imprumutat ~i i-a pierdut; pentru carea fiind aruncat la inchisoare, a prlcinult femeiei nemangaiata scarba: carea neavand ce face, eu rusine a lnceput a cere; ~i nu numai aceasta, ci ca 0 cumpana spanzura, sl se apropia sa caza ~i in preacurvie, fiind eafoarte frumoasa, Deci pre aceasta eu Intampinandu-o, ~i aftand priclna pentru carea se poarta lncaoce ~i tncolo, m'am rnahnit din inima, ~i lacramand, am zis catre dansa: Cata datorie avett 0 femeie? lara ia a raspuns: Patru sute de nomlsme (un fel de bani), domnule al meu. Dec! eu socotindumi lucrurile, am afIat ca am doua sute ~i tr,eizeci de nomisme, ~i ftindca acestia nu ajungeau spre plata a toata datoria, am vandut ~i oarecare podoabe ce aveam ~i straHe cele mal bune, ~i- a~a facand suma de patru sute de nornisrne, i-am dat In mainele femeiei, ztcandu-i el: la acesti bani femeie, ~i ducandu-te cu pace, slobozeste pre barbatul tau din lnchlsoare ; rugandu-te din toata Inlma catre iubitorul de oameni Dumnezeu, ca sa-rni fie mie milostiv In ziua au.zindu-Ie Teodul, ~i foarte mult mlnunandu-se, multamind lui Dumnezeu iara~ s'a in tors de s'a suit pe stalp, $1 'mai traind patina vreme dupa aceasta, cu buna nadejde s'a mutat catre Domnul.
Intru aceasta zi, pomenirea prea cuvio.. sului Parlntelui nostru loan Sihastrul ,I Episcopul Colonie;. 5tih: Nu rna Iinistesc, did ,i mort incununez aratat, Pre linistitorul loan cu cuvintele prea adevi1rat.

[udecatft,

Acestea

"

In al patrulea an 'al tmparattel lui Marchian, binecredinciosuIui imparat, adlca in anii patru sute cincizeci ~i patru, s'a nascut acest sfant parintele nostru loan In Nicopolii Armeniei. ~i lnvatand sfintele Scripturi, dupace au murit parintii sai, s'a Impartit averea Ia saraci, ~i zidind 0 btserica intru

==~=============================================================I 28 LUNA LUI DECEMVRIE


numeIe prea sfintei Nascatoarei de Dumnezeu, se llnlstea acolo, lmpreuna cu alti zece monahi, Deci fiindca. s'a Iacut vestit pentru fapta buna, pentru aeeasta s'a hlrotonisit Eptscop Coloniet; lara dupace In noua ani ~'a asezat lucrurile eparhlel sale, ~ia sa.vAr~itcele ce avea In gandul sau, a treeut indelungata mare catre Ierusalim, ~i ajungand la sfinteIe locuri ,I inchmandu-se, s'a dus in Lavra sfAntulu! Sava. Deci l-a priimlt pre el sfantul Sava, farA a-l cunoaste cine este (fitndca nu i-a descoperit Dumnezeu); ~i dar vrand sa. ceres ascultarea ~i rabdarea lui, l-a pus pre ei mal tntatu la arhondaric, iara dupa aeeea la bucatarle. ~i ftlndca la arnandoua aceste ascultart, s'a ararat vrednic, pentru aeeasta i-a porunclt ca in celelalte cmct zite ale saptamanlt, sa se linlsteasca intr'o chilie osebita, tma sa-l vaza cineva, ~i fara sa. manance, sau sa. bea ceva ; lara Sambata ~i Dumineea, l-a oranduit sa mearga la sfintele slujbe, sa cante ~i sa rnanance impreuna ell ceilalti fratl, Deci vazandu-l marele Sava, ca sporeste dupre Durnnezeu, s'a dus lrnpreuna eu el la prea sfAntul Patriarh al Ierusalimului, [lie, rugandu-l ca sa-l clnsteasca pre loan, ell vrednicia preotlei, lara loan a zis catre Patriarhul: Lasa putin 0 stapane i cact trebue mal Tntaiu sa cunosti fapteJe mele, $1 dupa aceea de voiu fi vrednie de preotie, fa eeea ce-ti se va parea, Deei mergand amandot in deosebi, s'a aruncat cuviosul Ia picioarele Patri.arhului, [urandu-l sa. nu'arate nlrnanui aceeia ce .Ii va spune : lara Patriarhul s'a plecat la aeeasta, socotind ca are sa auza vre-o fapta necuvioasa, lara dupace a auzlt, ca el a fost Episeop Coloniei, s'a spaimantat, ~I a zis catre ferieitul Sava: Nu~J mal supara pentru preotle, ca loan nu se faee preot. Acest Cuvios odata umbland pre cale ~! ostenindu-se a lesinat, dupa aceea tacand rugaclune, a fost raplt tn vazduh sus, ~i s'a aflat la chllia sa, care era cinci mile departe de locul acela, Oarecand au venit Persii, ~i au surpat ehiliiIe celorlalti Monahi, apol mergand ~i la chilia Cuviosului acestuia ca sa taca asemenea, s'a aratat de naprasna aeolo un leu, earele a gonit pre barbari, ~i chilia o a paztt nevatarnata, Un crestln drept stavitor a rners oarecand la stantul, luand lmpreuna cu el ~i pre un altul rau credlncios, adlca pre un monoflsit; ~i cerand crestlnul, ca sa dea Cuvlosul blagoslovenia sa amandurora, iara cuviosul a zls : Tie ca unui drept slavitor, ttl dau blagoslovenia mea, lara cestuilalt, blagoslovenie nu dau, pana nu se va intoaree dela eresullui Sevir. Acestea auztndu-le drept slavitorul aeela s'a spatmantat de Darul sfantului 'eel de prevedere ~i de mai .'nainte cunostlnta, lara monofisitul eel rau credincios s'a tacut ca un uimit ~i iesit din sine; apoi tarzfu oarecand viindu-si lntru sine, a cazut la plcloarele Cuvlosulul, rugandu-l ca sA-I lnvete ce sa faca, lara sfantul ridicandu-l pre el 1n sus, ~i invatandu-I cete euvenite, l-a lnduplecat ca sa dea anatemii tot· felul de eres, ~i pre aeesta a lui Sevir, monofisitului de eare era stApAnit, $1 sa se apropie de soborniciasca Biserica, ~i inaintea tuturora sa faca aceasta anatematesire, ~i a~a sa ramaie nedespartit de ea. Deci dupa ce a zis acestea, a blagoslovit pre arnandol ~i sarutandu-t cusarutare sfAntA, ,~ifacand rugaclune pentru et, i-a trimis pre amandol la casele lor bucurandu-se, o femeie rudenie a aeestui sfant, afland cele pentru el, a socottt sa se prefaca pre sinesi In chipul unei alte femei, ea ell ehipul acesta necunoseut sA vaza pre sfantul. lara sfantul cunoscand cu darul lui eel tntelega· tor, eugetul ce a pus femeiea, 0 a lnstiintat pre ea, zicand: De nu vel veni aicea, rna voiu arata eu tie, ~l te voiu invatA aeele ce rni-a descoperit Dumnezeu, ~i dupa putlna vreme, i s'a aratat tn vis, ~i a sfatuit-o ceIe euvenite, aeelea adeca, earea $1 slngura dorea sA afle. Mal intrebandu-l preel inca ~ipentru alte oareeare ~i Invatandu- se dela el bine ~j acestea, ea adeca multamea sfantului pentru aceasta facere de bine, 'iara fericitul loan s'a facut nevazut dela ganditoiii ei och!. Acest sfAnt odata luand 0 smochina uscata, 0 a pus IAnga 0 platra neurnedoasa, ~i a zis;ei1tre fratii cei lmpreuna Cll dansul: Daca smoehina aceasta uscata va odrasll, sa ~titi fratilor, ca Dumnezeu imi va da mie loe de odthna acolo ln veacul viitor, ~i 0 minune I Smochina aeeea uscata, lndatast s'a sadit, rndata a facut radactna, indata s'a facut smoehin, $1 lndata a odrasllt, ~i a facut roada trei smochine, pe care sarutandu-Ie

I=================================================================l'~=

t=l=================================================================I~
IN TREI ZItE 29

Cuviosul, ~i multurnind Domnulul, le-a mancat lmpreuna ell fratii. Acesta s'a facut Episcop cand era de douazeci ~i opt de ani, pre scaunul sau a stra.Jucit zeee ani; iarA la pustiul Ruva, a facut sase ani. ~i in Lavra sfantului Sava, patruzeci ~i opt de ani, ~i a~a a adormit tn Domnul de trei ori ferieitul.
Intru aceasta zi, sfintii rnucenici, Agapie, leuc ~iMamas, de sable s'au savar!}it. Se-

"p]ecat a striga: Binecuvantat "e~ti Dumnezeul parintilor nos ..

"nezeu,

,,~ilor tineri; .ara pre Haldei "arzandu ..i porunca lui Dum ...

pre

muncitorul

l-a

"trio

Stih: Trei barbati


1a taiere au venit, Pentru dragostea

Agapie, Ziditorului

Selene ~i Mamas

,i

sabia au iubi.t.

Intru aceasta zl, pomenirea cuviosului parintelui nostru Teodul Chipriotul, Stih: Vita Chiprului
iAcuf.

rul proorociei tale, pre cei ce canta lui Hristos eu un glas:· Binecuvantat esti Dumnezeul parintilor nostri.
Siava:

ta ca soarele, luminand ell Da ...

R asarit

..a 1u m ii pomenirea

Chipriot pre Teodul

la

$i strugur faeanp, spre culegere a venit.

Acesta nascandu-se 1n Chipru pe viemea imp~ratiei "lui Max Imian, din tanara varsra lep~dandu-sede lume, pentru.prea , multa nevolnta ~i srnerenie, luminandu-t-se sufletul, s'a lnvrednfcit mal 'nainte a vedea deosebirile flecaruta, din cei ce se apropiau catre dansul, Decl prefacandu-se nebun, pre multi ii tnfrunta ~i-i tntorcea catre pocainta, ~i asa bine petrecanda-si viata, ~ipre multi mantuind prin piIda ~i Invatatura sa, a adormit ell pace; dand ~i dupa moarte multe vlndecart, celor' ee ell credinta alearga. la

*j

ara .. tandu ..te, ai revarsat noua ploaia cunostintei de Dumnezeu, din izvorul eel mantuitor, prin carele ne luminam a striga: Binecuvantat esti Dumnezeul pa .. rlntilor nostri.
~uacum, a
Nascatoarei:

Hor

plin de umezeala

mormantul lui.

Intru aceasta zi, pomenirea siantului sfintit mucenic Gavriil, carefe mat 'nainte a fost Episcop al Ganului: iarl mai pe urma in Prusa a marturisit, la anul 0 mie sase sute cincizeci ,i noua.
1'

nezeeasca vole, voind iara~ sa

Cuvantul eel ee a dat de demult fiinta tuturor, eu dum ..

eherne pre om, Curata, in pantecele tau s'a salasluit: Bine .. cuvantata esti eeeace ai nas ..

Sfih: GaVTii1eel tanlr Indoita cununa a luat, Ca un Arhiereu ,inevoitor al Domnului adevarat, Intru aceasta zit pomenirea sfantului noului mueenie Anghel, carele in Hiu a piHimit Ja anii o mie opt sute treisprezece,

cut pre Dumnezeu eu trup.


Peasna 8, lrmos;
Din vapaie cuviosilor ...

lue~te-ne,. ~i ne rnantueste pre not, Am!n_


Peasna 7, Irmos:

Cu ale lor sfinte rugaciunl, Doamne ml-

piind fagaduit eu totul lui obieeiurile randuelli tntruparii te ... Invatat pre tine, eel ce ai a tnvatat dupre iconomie toate neamurile. Pentru aceasta te In.. .

Dumnezeu Atottittorului,

= 1-=1=========-====== ~
~.

!t

J) atator

l.. faeut tngerul, cuvio .. a

de roua

cuptorul

..~.;

_30

.~

._

LUNA LUI DECEMVRIE Siavi:

udam, Proorocule,
zeu graitorule.

de Dumne ..

BinecuvAntam pre Tatal •••

. Cantare de rugaciune adu lUI Dumnezeu, pentru cei ce te lauda pre tine de Dumne .. zeu fericite, ~i strica turbura .. rea ispitelor noastre: ca sa te laudam pre tine Prooroace de .Durnnezeu graitorule.
~i acum, a Nascatoarei;

proorociilor tale prea Ierlcite n.e mira1l! .de Darul eel dat tie: ~l de curatia gandului tau, ~i de Irumusetea sufletului ne minu ..

Vazand

aratat implinirea

nam,

!?I

acum, a Nascatoarei:

Pre datatorul de viata Dum .. nezeu ~i Domnul nascandu ..l tu Preacurata, ai oprit porni .. rea mortii, eeeaee omora neoprit pre toti: pentru aceasta pre }ine te Iaudam tntru toti vecu,
Irmosul: Sa laudam, bine sa cuvAntam...

Dar ai luat, ca nici una din femeile cele de demult Maica lui Dumnezeu, eeeace e~ti eu to.. tul Hha prlhana, Ca numai tu mai pre sus de toate ai avut s.fintenie neasemanata si curatle. Pentru aceasta. ai priimit pre Dumnezeu tntru tine tntrupat.
Iromsul:

»nu este ell putinta oamenilor,

Pre Dumnezeu

a-I v e d e a

Din vapaie cuviosilor roua "ai izvortt, ~i [ertta dreptului "ell apa 0 ai ars; eel toate Ie "~aci Hristo.ase ell singura vo .. "uea; pre tine te prea tnaltam

"spre carele nu euteaza a cau ..

"ta cetele ingeresti:


1\1 I

lara prin »tine Preacurata, s'a aratat oa..


"menilor Cuvantul tntrupat. Pre "earele marindu ..l eu 0 ~til e "cere~ti, pre tine te fericim.
SVETI1..NA

"tntru toti vecii.

Peasna 9, Irmos: Pre Dumnezeu a-I vedea ...

Podobie : Cela ce ai impodobit ...

=F=========~====~=========
.~"~

de toa .. ta materia, prin fapte bune s'a ai salasluit, unde petrecand ve~l stralucirile tngeresti, So.. tnvrednicit a vestl mai'nalnte cunostinta eelor fiitoare; ~i a.. Ionie prea intelepte, Proorocum ca sl cum ar fi trait ne .. cule al lui Dumnezeu bland filnd, si stralucit eu Dar~l. Pen .. Ii material, se uneste eu cei nema .. tru aceasta veselindu ..ne ere- i teriali slujba a Utrenlel dupa randuiaceaialta ~ la ,I Otpustul. dlnclosii, pre tine te Iericim.

In pamantul celor blanzi te..

C uratindu ..se Sofonie

,II

'i

= =====================================================1 IN ZILE
I

-----~----.-.---.--....

TREI

31

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 ZIl.E.
SfAnta marea muceni1aVarvara. fi CUVi05Ul Parintele nostru loan Damaschin. (De va voi eel mai mare poate sa faci Polieleu). Dupa obh;muitul salm,cetim Fericit barbatul P Starea intAla. La Doamne strigat-am. Stihlrile Sfintei glasul al 2-lea. Podobie: CAnd de pre lemn ...

tau parinte te ..ai [ertiit, si roada lui Dumnezeu te ..ai adus. Pen .. tru aceasta ell fecioarele eele tntelepte tmpreuna dantuind cu ad eva rat, vezi stralucirea lui Hristos Mirelui tau.
Alte Sihirl ale Cuviosului, glasul al a-lea. Podobie: Ce do vom numi •..

Ce te vom numt pre tine I' sfinte? loan cuvantatorul de Dumnezeu, sau David eel dul .. and a vazut in privelis .. ce cantator? Alauta de Duhul tea cea tniricosata Iulia ... purtata, sau fluer pastoresc ? In .., na cea prea Ierlcita, pre marita duicind auzurile si gandurile, mucenita Varvara, eu batai chi .. veselind adunarile Bisericii; ~i nuindu-se, sl cu feluri de nlun .. . cu cuvintele cele eu miere cur .. ci pre tot trupul taindu ..se, cu gatoare, 1u min e z i marginile. calduroase Iacrimi a strigat: Cu.. Roaga ..te sa se mantueasca su ... vlnte al lui Dumnezeu, acesteia fletele noastre. a rna face partasa acurn rna C e te vom numi dumneze ... tnvrednlceste, iubitorule de oa ... escule loane dulce graitorule? meni. Stea prea luminoasa ? Carele Sfintele Varvara ~i luliani, cu raza Treimii fiind stralucit avand eu adevarat 0 volnta la vedere, ai intrat in norul dum .. spre crestinatate, s'au luptat eu nezeescului Duh, tnvatandu ..te vrajmasul, ~i biruindu ..l deplin, cele negraite: ca ~i Moisi ai s'au tn vrednici t marirei dela Hri ... dat la lumina, buna podoaba stos Dumnezeu. Pentru aeeasta eea de cantare, Roaga ..te sa se pierzand vatamarea pierzatoa ... mantueasca sufletele noastre. relor patimi, dau tuturor credin. .. Ce te vom numi pururea po ... ciosllor tamadulri, menite? Lucealar de lumina Cdnd s'a hotartt asupra ta purtator, slavit propoveduitor, moartea cea d u Ice, mucenita slujitor, sau de taina vazator al prea cinstita Varvaro, alerga ... lui Dumnezeu? Stea, carea Cll ; rea ai savarsit bucurandu ..te §i razele luminezi Biserica? Sfe .. sarguind. Si de malnile cele fa ... snic, carele dai stralucire ce ... radelege ale necredineiosului lor din tntuneric: sau organ prea I;j

~ c:============~==================================~~
.~.

=F=============:====================~
12
LUNA LUI DECEMVRIE

sau trambita irumos glasuitoare ? Roaga ..te sa se mantueasca sufletele noa ... stre.
Slav8., glasul al 6-lea.

bine rasunator,

cea trupeasca, niei bogatia, nici muncile, nu te-a tntors dela dragostea Ziditorului; pre carele fa..l noua milostiv, mare Mucenital
Stih: Sfintilor cari sunt pe pama.ntullui minunate a "cut Domnul toate voile sale i'ntr'in,li.

acela roaga ..l, sa rnantueasca sulietele noastre.


Podobie:

Patria, neamul si avutia, la.. sand, Varvaro; si pre neere .. dineiosul tata urandu .. ai iubit l pre Dumnezeu, caruia te ..ai facut mireasa: si ai fost iacand negutatorie demarl lucruri. Pre

,I

acum a N8.sciitoarei :

In Treime un Dumnezeu, eu indraznlre marturisind Varva .. ro, ti s'a taiat capul, §i ai luat cununa blruintei de sus dela Hristos; eu earele aeum tm .. paratind, cere pace tuturor.
Siava a Cuviosului, glasul al 6·lea.

A treia zi ai inviat..

ce arnara suspinarea mea; in ceasul cand va [udeca Fiul tau 1umea, fii mie acoperemant si
ajutatoare,

Ochiul inimii mele ridican ... du ..l catre tine Stapana, nu tre ..

lara de va fi Polleleu, Dogmatica; Cine nu :te va Iericl.. VOHOD, Prochimenul zilel ~I trei cetiri. Cauta-Ie mal inainte in 5 zile, la sfa.n.. tul Sava. LA STIHOAVNA Stihirile sfintei, glas 1. Podoble e Ceea ce e~ti bucuria ..,

parinte Ioane, ..in tot pamantul a ieslt vestea ispravilor tale. Pentru aceasta In ceruri ai ail at plata ostene .. nelelor tale; taberile dracesti ai plerdut, cetele tngeresti ai ajuns: a carora viata fara pri... hana ai urrnat. Indraznire avand catre Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

Cuvioase

Pre paganul tata §i maica urand Varvaro, ai iubit pre Dumnezeu si Ierusalimul eel de sus, intru care acum vietuind, roaga pre Stapanul Hristos, sa petre .. cern si noi tmpreuna ell tine.
Stih: Minunat este Dumnezeu intru sfintii sai, Dumnezeul lui Israil.

omenesc; ea pre tine eu inima si eu Iimba sa te marturislm Malca Fecioara, Nascatoare de

P ecioara cu totul fara prihana roaga pre acela ce la-i nascut, sa mantueasca tot neamul

,I

acum, Nascatoarel:

Dumnezeu.
Troparul

sfintei, glasul al 4 ..lea.

t-fici dezrnierdarile parintilor, nici desiatarea, niei frumsetea


e"

Pre sianta Varvara sa 0 cin.. stirn; ca cursele vrajmasului a

..

~.

; '

~F===============~==========I IN PATRU ZILE


33

·~.

- I.

\1

sfaramat ~i ea

pasare s'a iz... bavit dintr'tnsele, eu ajutorul Crucii, prea cinstita.


0
Sau aeesta, glas acelas,

se roaga, Sa milueasca sufletele noastre.


vietii lepadand, Crucea Domnului luand, pust ..

[ntru tot Iericita mielusa Var .. varo, luminandu-te ell dumne ... zeeasca lumina a sfintei Treimi cei eu trei stralucirl, sl eu sian-

I nselaciunea

Siava, a Cuviosului, asemenea.

niceste pre eel vielean la ..i 0borlt, pustiei cetatean, lumina .. tor tntelegator lumii aratandu .. tul Botez tntarindu ..te, spre bi.... te, de Dumnezeu purtatorule, ruirea Inselaciunii parintestl, Ioane cuvioase; roaga-te Manai marturisit pre Hristos eu tuitorului, sa milueasca sufletele

credlnta, Pentru aeeea intru noastre. tot cinstita, Dumnezeu ti-a da~i acum, a Naseitoarei : ruit Dar de sus, a tamadul Bueura-te munte slant ~i de toate neputintele si boalele. 'I Pre careIe raga ..l mare Muceni- I Dumnezeu umblat. Bucura ..te tnsulletit nears. Bucurata, sa mantueasca s ufl et e 1e rug eeeace una~i esti lumii pod te noastre. catre Dumnezeu, earea treei SJava., CUVi05Ului,glasul al a..ea. a l pre eei morti Ia viata vesnica. AI ortodoxiei indreptatorule ... Bucura ..te nestricata Fecioara, ~I acum, a Nascatoarei: earea lara ispita barbateasca Cauta..e la sfa.r,itul cartii. l ai nascut mantulrea sufletelor noastre. LA UTRENIE

pre Hristos Mirele tau l-ai iubit, iaclla ta luminat 0 ai gatit, eu bunatatile ai stralu .. eit tntru tot laudata. Pentru Domenlrile sfintilor savar ... aeeasta tmpreuna eu dansul sindu ..le eu credinta, pomenirea ai intrat la nunta, priimind 'dela purtatoarei de ehinuri sa 0 praz ... dansul eununa patimirii. Scoanuim; ca a ornortt eu rugaciu .. te-ne din nevoi Varvaro, pre ne pre vrasmasul, lncepatorul , noi eei ce savarsim pomenirea rautatii, eel ee dedemult eu tao tnselaciune pre Eva 0 ai lipsit Siava.a Cuvlosului, glasul f-lu • .de nestrlcaciune, sl Domnului Podobie: Mormantul tlu ...

La Dumnezeu este Domnul... Troparul Mucenitei, de doua ori. Siavi, 81CuviosuluJ,~i acum, a Nascatoarei. Dupa inta.ia Stlholghie. S'edealna sfintel, glasul at 5..ea. l Podobie: PreCuvantul eel impreuna ... '

Dupi a doua Stlhologhie, Sedealna sflntei glasul al 4-lea. Podobie: eel ce te-ai inaitat.,.

"

---I

C<..--j-

i I

34

LUNA LUI DECEMVRIE

i
'I acum a Nascatoarei:

Pluier eu dulce vers, tram .. bita mare glasuitoare, alauta dulce zicatoare, dumnezeeasca vioara rasunatoare, canon bine tntocmlt, organ irumos canta.. tor, tnsuilat eu sullarile Mangaitorului te-al a rata t loane, veselind mintile noastre.

varat pentru Biserlca, praznulm eu cantari, cinstitele tale dulci versuri, care ai asezat spre lau .. da Domnului, vrednieule de minune, veselia credinciosilor, Ioane prea Iericite, Marie eeeace esti einstit la.. cas al Stapanului, rldlca-ne pre noi cei cazutl in prapastia cum .. plitei desnadajduiri, a greseli .. lor si a neeazurilor. eel tu estl mantuirea pacatosilor sl ajutatoare ~i Iolositoare tare, ~i mantuesti pre robii tal.
Apol Antifonul Intal al glasulul 4. Proehl.. men glasul al 4.lea.

,I

acum a Nlscltoarel:

Maica lui Dumnezeu pre tine te stim toti, care te ..ai aratat Fecioara eu adevarat si dupa nastere: noi cei ce en dragoste scapam la a ta buna .. tate. eel pre tine te avem paca .. toslt folositoare, pre tine te-am agonisit tntru ispite mantuire, ceeace singura esti lara priha ..
na,
Dupl Polleleu,Sedealnasflntel, glas aI6..lea. Podobie: Chipul eel scris ...

Minunat este Dumnezeu intru sfin1ii sal Dumnezeul lui Istrarll. Stlh: ' In biserici binecuvantatl Toata. sufrarea ... pre Dumnezeu ...

Evanghelia dela Mateiu...

Dar de minuni priimind, da .. ruesti tamaduiri eelor din ne .. voi, si Ieresti pre toti oamenii de moarte napraznlca, ~i de toate durerile cele aducatoare de moarte. Pentru aeeasta alergand catre Biserica ta, cantam pomenirea ta, strigand: Scoate pre ro bii tai, din nepu tinte Ie cele spre moarte, Iecloara mu .. cenita Varvaro, eu rugaclunile tale cele catre Dumnezeu.
Siavl, a Cuvlosulul, glas 1 fu. .. Podobie: Mormantul tau ...

Zls-a Dornnul piJda aceasta: Asemanaseva Imparatta eerurilor cu zeee fecioare ...
Psalm 50. Slavl glasul al 2..ea. l

ta

Pentru rugaclunlle sfintei marei muceniVarvaret, Milostive ...


acum:

,I

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive ...


Stih ; MUue,te"ml Dumnezeuledupre mare mila ta... 'i Stihira, glasul al 6-lea.

=I================================~

Cantam cinstitele ~i sfinte .. Ie chinuri, care ai rabdat eu ade-

toarei de chin uri Varvarei, veniti popoare sa 0 laudam, ca pre aceasta nlci sabia, nici 10.. cuI, nici alta munca, nici panditurile cele mult Impleticite ale lui Veliar, nu 0 au biruit.

P raznuirea

astazi a purta-

IN PATRU ZILE

35

Roaga pe Hristos,

nita prea slavita, sa ne daru ... easca noua mare mila.


i'

buna Muee ...

CANOANELE. Din Octolh unul, cu irmosul pe 6. lari de va fi Polleleu, Canonul Nascitoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe 6 ; cauta tnainte in 5 zlle, la sfAntul Sava. ale sflntllor amandoui, pe 8. CANONUL sfintei, Facerea lui ,tefan. Peasna " glasul al 2-lea, Irmo9:

fie de iata Cuvioase, glasul tau eel eu miere curgatoare, prin carele ai luminat Parinte loane, eu cantari, Biserica ortodoxa, care praznueste pomenirea tao
Siavl:

'i

Intru adanc a asternut ..

bilor tal Darul eel mai pre sus de gand, tnsufla raza eea 'de lu.. mina purtatoare In mintea mea eea tntunecata, ca sa laud pre mucenita ta Varvara, cea pururea Iericita.

DumTreime prea tnalta,dand ro ... nezeire cinstita,

Ca un iseusit cunoscator sl chibzuitor, soeotind prea bine firea celor ee sunt, ai ales eele vesnice mai mult decat pre eele nestatorniee; ca cele vremel .. nice le-ai sehimbat cu cele mai bune Parinte Ioane. Pentru aceasta sl Hristos aeum te ..a prea

marit.

,I acum, a Nlscitoarel:

Toata asezarea de laude 0 , a covarsit eu adevarat marirea mucenicilor tai, iubitorule de oameni. Deei primiind lauda eea din credinta dupre putere, tri .. mite-ne noua Stapane din des ... tul rasplatire. Din radacina de spini, ere .. scand trandafir prea irumos, a umplut de mireasma Biserica lui Hristos; rosindu-se prin sange eu rosala patimlrii rna ... rita Varvara; pre earea dupa vrednicie acum 0 Iericim,
Alt CANON, al CUVI09Uful. Pealna 1. 91a9,I rrmos acelas.

Pofta puindu ... sarpele eel mi prea viclean, a rna asemana Ziditorului, ca pre un rob m'a rapit ; lara prin tine Preacurata iaras rn'am ehemat tnapoi, indumnezeindu ..rna eu adevarat: eel tu Maiea lui Dumnezeu ai nascut, pre eel ce m'a tndumnezeit.
Ca'tavasle: Hristos se naste slaviti-L .. Peasna, 3 Irmos:
Inflorit-a pustiul ...

tale, ea a unui mire Stapane, purtatoarea de chinuri Varvara, a urat toata nedumnezeirea pa-

R anita fiind eu asageata eea prea dulce dragostel

rinteasca,

A.le tale laude voind eu a le tncepe, ar trebui sa ..mi

desiatarli, nici floarea Irumusetii, nici bogatia, niei dulceata tineretilor, nu te-a

Hiei podoaba

6========================================4==
36
LUNA LUI DECEMVRIE

pre tine marita Varvaro; ci te ..ai Iaout mireasa lui Hris .. tos, buna Iecioara,
amagit Spre luptele cele desavar~it, tntru nimica nu s'a aratat smm..

toase, cu puterea ta eea ne .. vazuta s'a tntarit, '


AI cuviosului.

teala neputintei Iemeiesti: chiar ~i varsta eea mai tanara Hris-

tiva vrajrnasilor, pre loan sa..l laudam, ea luand crucea Dom .. nului, toata tnselaciunea ere .. surilor 0 a gonit; ~i ea un eald mijlocitor catre Dumnezeu, tu .. turor Ie da iertare greselilor.
ICOS.

Risipitu ..ti-ai averea, dand imprumutlui Dumnezeu; pentru aceasta ti s'a gatit tmparatia cerurilor. Ci ~i acum rasplatire ai luat loane, cu mult mai de prisosit.
Siava:

Ioane Biserica lui Hristos; care mult il tmmultestl sl dupace ai lasat viata.
" acum, a Nascatoarei:

tntelepciunll luand eu faptele tmpodobit, ai luminat

T alantul

lucrul te ..ai Iacut lumlnator: ru .. gandu .. e netncetat, ca ~a dea t tuturor ietare de gresell.
Sedealna sfintei, glasul al 3-lea. Podoble: De frumuseta fecioriei ...

tnvatatorului sl jertfitorului,. ca unui tainic al eelor negraite, cu un glas sa...i strlgam: Cu ru .. gaciunile tale cele catre Dumnezeu, deschlde gura noastra, sl ne tnvrednlceste sa spuneI1! euvintele Invataturilor tale; ea te ..ai aratat Treimii partas, sl ca alt soare lumlnann in Iume, ai stralucit ell minunile si eu tnvataturile, ea !?i Moisi; ~i in legea Domnului lnvatandu ..te totdeauna, ell cuvantul ~i ell

I ndreptatorului

B is e ric ii,

Cetele tngeresti s'au minu .. nat Preacurata, sl inimile orne .. nesti s'au tnlricosat de naste .. rea tao Pentru aceasta pre tine de Dumnezeu Nascatoare, eu credinta te cinstim.
CONDACUL cuviosului, glasul al 4.lea. Podobie; Cela ce te-al in~11at.. .

ca ai rabdat batai dela tirani, legaturi, mun .., ei temnita, Varvaro prea feri ..

i.. spaimantat: ai

Intru ehinuirea ta, pre toti

==!b========~====================~======================I~

ri ~i cinstitul de Dumnezeu g;aitor, tnvatatorul B is e r i e ii, dascalul ~i luptatorul tmpro ..

Pre s c r iitor u I de can ta..

cita. Pentru aceasta ~i eunu .. na ti..a dat tie Dumnezeu, pre carele I..ai iubit suileteste ~i ai alergat Ia dansul: aeela sl ta .. maduiri da tuturor, eeIor ee alearga la tine ell credinta, Mucenita,

I==========================================~========~
37
Siavi, a Cuvlosulul asemenea:

suitoare, te ..ai aratat noua sflnti.. te, cantand marginilor ell tnehi .. puire tnvataturile Domnului si ioeorindu ..l, in carnara cereasca acum se salasluste, Mantuitorulul; ~i eu euvintele tale lumea ai luminat Ioane ellAI Cuviosulul: vioase. Roaga pre Hristos DumPorllneilor lui Hristos supu .. nezeu, sa daruiasca noua rna... indu-te, ai lasat frumsetea re mila.
~nacum
a NascatoareJ:

Trambita

sfintita bine gla-

demult de mestesugirile eelui tnselator, s'a izgonit din desiatarea raiului; lara Varvara bat ..

Stramoasa amaglndu-se de,

lumii, bogatia, desiatarea, stra .. lueirea; caruia luandu ..ti erueea

Pacutu ..te ..ai eort dumnezeesc al cuvantului, ceeace esti una prea curata Fecioara Maica, tntrecand eu curatia pre tngeri. Deei pre mine, ear e le
m'am

ta Ioane,

j.. i a

urmat.

Siavi:

zeesti ale rugaciunllor t a l e, preacurata, dan d u ..m i mare

spureat eu pacate tru .. pesti mai mult decat toti, curateste ..ma eu apele eele dumne-

Impreuna ·saraeind eu Hristos, eel ee a fast sarac pentru mantuirea omeneasca, tmpre .. una te ..ai prea marit, precum

tnsusi a Iagaduit, §i tmpreuna tmparatesti eu eel ee tmpara .. teste pururea, Ioane.

mila.

'i

acum, a Niscatoarei:

Peasna 4, Irmos:
Venit-ai din Fecioara ...

ai daruit tinerelor feeioa .. re putere, sa surpe tntariturile


celui viclean. Pentru a e e a s ta buna biruitoare Varvara, tndra .. zneala aceluia 0 a calcat,

Din

Fecioara nascandu ..te,

mantuire, si zid nestricat, Nas .. catoare de Dumnezeu Stapana, toti credlnciosli. Ca tu eu rugaeiunile tale, mantuesti din nevoi sufletele noastre.
Peasna 5, Irmos:

Pre tine te stim liman de

·ta puterea mor .. , tii ai stricat; pentru aceasta Hristoase trupului sau fecioa ... prea vitejeste rane, Varvaro eea eu minte prea tare.
ra nepartinindu-sl, a r a b d at

eu Crueea

tnsemnat Botezul, Varvaro, ea .. rele prin lumina Treimii este cu.. ratire sufletelor de lumina pur-

c usetrei ferestre poruneind aia lumina baia, eu talna

Mijlocitor lui Dumnezeu ...

tatoare.

I====================================~"~====~~

_38

.:::..:LU:.:.N.:..:..:.A LUI DECEMVRIE

De nebunia cea cumplita a tatalui sau ierindu-se Varvara, despicandu ..se muntele tndata o a priimit, ca ~i dedemult pre tntaia mucenita Tecla, cea prea slavita, Hristos Iacand minune. eu rivna adevaratului Dum .. nezeu aprinzandu ..se, Ietele ce .. Ie spurcate ale celor mincinosi numlti dumnezei, le..a scuipat Varvara cea prea laudata, ra.. zandu ..si feeioara adlca de in.. selatorul lumii.
AI

nea cea de Dumnezeu tnvata .. ta, eelor ce pentru tine pati .. mesc, tnaintea divanului Jude .. catorului, de carea Varvara mucenita s'a umplut. In~elaciunea eelor fara de Dumnezeu 0 ai mustrat ell CU" vantul, de Dumnezeu tnteleptita, Varvaro slavita: §i eu rab .. darea luerurilor, mintile tirani .. lor le-al spaimantat,

P recum te ..ai Iagadult a da.. Mantuitorule, tntelepciu

Cuvlosulul.

eu friea lui Hristos Parlnte Intemeindu-te spre dumneze .. easea via ta, g And u 1 trupese tot l.. supus Duhului, ale tale ai simtiri Ioane curatindu ..le.
Siavi:

ji, §i eu tarsinl de par vartoase a se freca, pentru Hristos s'a dat trupul, purtatoarea de chlnuri cea lara prihana,
AI Cuvloaulul.

eu

batai fara mila a se stru ...

Curatindu-ti de toata spur .. caciunea trupul, §i sufletul §i mintea, Cll purtarea de grije, de Dumnezeu in teleptite, ai Iuat Ioane, raza cea intreit lumina .. toare, care te tmbogateste pre tine cu daruri stralucite.

..te cu Darul Du .. hului, si ell stiintele luerurilor celor dumnezeesti, !?i omene .. sti, luminat lmbogatindu ..te, leai tmpartit eelor ce le trebuiau Ioane, lara pizmuire.
Siavi:

huminandu

'i

acum, a Niscitoarel:

Roaga pre Flul tau si Dom .. nul Fecioara curata, sa daru .. iasca celor robiti izbavire pa .. snica de tncunjurarea cea pro .. tivnica, §i mantuire celor ce nadaiduesc spre tine.
Peasna 6, Irmos:
Intru adancul gre~e1ilor ...

A.semenea eu cetele ceresti tntelepte, B is e ric a cu dreapta credinta 0 ai impodobit, can .. tand Treimii in cor, cantari de Dumnezeu spuse.
,. acum, a NAscitoarel:

Mai presus de fire ai nas .. cut.sl in veei ai ramas Fecioara aratand s emnel e , ad evaratei
.

IN PATRU ZILE

39

Dumnezeiri ale Fiului sl Dum .. nezeului tau.


CONDACUL sfintei, glasul al 4-lea. Podobie : Cel ce te-ai inaltat."

Celui In Treime eu buna credinta laudat, lui Hristos ur.. mand purtatoare de chinuri, ca.. pistile idolilor le..ai stins, si in mijlocul pri vel is t e! patimind Varvaro, de Ingrozirile tirani .. lor nu te ..ai temut, ceeace ai fost eu minte barbateasca: eu mare glas cantand pururea:Tre .. imea einstese, Dumnezeire una.
ICOS.

bavesti pre tot omul de boa ... la ciumii. Pentru aceasta In Bi.. serica ta intrand, cantam po .. menirea ta, strigand: Mantues .. te pre robii tai de boala eiu.. mil, Iecioara mucenita Varva .. ro, cu rugaciunile tale cele ca... tre Domnul.
ICOS.

Pre eeeace s'a faeut mirea .. sa lui Hristos p r i n mucenie, ..pre Varvara adunandu .. e, sa n o cinstim dupa vrednicie; eel prin rugaciunile ei de pierde .. rea cea de suflet stricatoare izbavindu ..ne ~\ de ciuma, sl de cutremur, si de surpare, viata in pace sa 0 petrecem, Invred .. nicindu-ne cu toti siin til, cei ce din veac bine au placut lui Dum .. nezec; a umbla tntru lumina, si a canta eu vrednicie: Minunate ai Iacut Mantultorule mi.. lele tale tuturor credlnciosllor eelor ee eu credinta marturisesc Treimea t}i cinstesc Dumnezeire una.
Alt CONDAC al sfintel, gJasuJaJ6.. ea. l Podobie : Chipul eel seris de mana".

die, iubitorilor de mueeniei, ea ·sa luam toti Darul tamaduirl .. lor, izbavindu ..ne de toata boa .. la ciumii, ~i de scarba, ~i vin .. decandu ..ne In slarsit sa astep .. tam, ca sa vedem nasterea ti .. nerei, patria §i cresterea, si cum din parlnte rau eredineios, a iesit odrasla sianta, prea fru .. moasa mireasa a lui Dumne .. zeu. Prin earele si feeioria a pazit.. ea 0 zestre tnsusl Mire.. o lui. Acesteia sa strigam: Fe .. cioara mucenita Varvaro, aeo .. pere ..ne pre noi eu rugaciuni .. le tale cele catre Domnul.
Intru aceastA luna, in patru zlle, pomenlrea sflntel mare mucenlte Varvara. Stlh: Cu sabia tatal tau mucenita Varvaro te-a jertfit. ~i alt Avraam al diavolului este cunoscut, Varvara in a patra zi eu adevarat, De mainlle tatalui sau s'a tliiat.

vindecare easa pur .. tatoarei de nevointe, veniti sa mergem tntru aceasta ell osar ..

A. vand

I================================~I=

minunilor luand, dai vindecari eelor in nevoi, si iz..

D arul

A ceasta a fost pe vremea tmparatului Maximian, ftlca oarecarui Dioscor, ellin dela rasarit: ea se pazea de tatal sau lntr'un turn inalt, pentru frumusetea cea trupeasca, in care lnflorea. Aceasta fecioara credea in

~I==========================~======~================================~
40

LUNA LUI DECEMVRIE

Hristos, ~i nu s'a tainutt de tatal sau: cacl a cunoscut acela cele pentru dansa de aicea pentru ca. el zisese sa. faca doua ferestre la baia care se zidea de catre eJ; lara ea a poruncit sit laca trel, ~l lntrebandu-o, ce este pricina de a potuneit sa se faca trei ferestre? ea a zis, ca le-a Iacut in numele Tatalui, ' ~i al Plulul, ~i al SfAntului DUh. Aceasta auzind el, indata s'a pornit Sc1 0 omoare cu sabia sa, lara ia fugind ~i intrand lntr'o piatra ce se despicase ell minune, 0 a primit de s'a ascuns. lara tatal sau alergand dupa dansa, 0 a gasit, $1 luandu-o de cosite 0 a dus ~i 0 a dat pe seama domnului la.rii aeeea. Inaintea caruta marturisind pre Hristos, ~i 0carand idolii, a fast batuta cumplit, strujiUi la trup cu muncile, ~i arsa la coaste. Dupa aceea 0 a batut preste cap eu maciuci, ~i gonindu-o 0 a purtat a~a prin cetate, batandu-o. In cea de apot s'a priimit sfar~jtul prln sable, omorandu-o tatal sau eu mainiIe sale. Pentru earele se spune, ea. dupa taerea el, tatal sau .pogorandu-se din munte, a fest lovit de traznet: ~i ~i-a Iepadat spurcatul sau -suflet.
Imru aceasta zi, pomenirea prea cuviosului parintelui nostru loan Damaschln, Monahul ,I Preotul. 5tih :Ioan de dulceIecant!ri pamantul umpland $i in ceruri se suie sa alcatuiascli cantari voind.

lui Dumnezeu. caet loan s'a dat de cafre proistosul monastirf sfantu}ui Sava, la un batran mare ~i lntelept spre eele dumnezeestt, ~i s'a lnvatat dela el fericita ascultare, ~i pentru ea. i s' a porunclt de el sa nu cante nlct odata, macar cat de mica cAntare, dupre rnestesugul muzichiei pre earele 11 ~tia, pentru aceasta ~j loan a pazlt neschirnbara porunea batranulu! multi ani. Se ziee lnsa, cit aratandu-se in vis batranului prea sfa.nta de Dumnezeu Nascatoarea, i-a zls, sa. porunceasca uceniculul sau loan, sit alcatuiasca laude spre slava lui H r is t 0 s, eelui ce 5' a nascut dintr'lnsa fara sa.manta, ~i spre lauda $i veselia crestinilor cari sunt datori sa. 0 laude din inirna, aceasta a ~f facut, puind acest temeiu scrierilor sale. Deci petrecand amandot sihastreste, ferlcitul Cosma l~sand multe scrteri bisericii, a raposat cu pace. lara fericitut loan, facand ~i el asemenea ~i mal mu1te, ~i lntarind multe, ~i rusinand paganul eres 31 lconomahllor, ell puterea euvintelor sate, I$i ell tnte~ Jepte dovediri ale scrtpturilor ; ~i lasand multe scrierl de lauda Btsericit lui Dumnezeu, prin mijlocul carora se afla aevea cunostinta ftecarui lueru ce se va cerca, s'a savar~it vtata lntru adanc) b~trftnete, traind ani 0 suta ~i patru,
Intru aceasta zi, prea CUVi05Ul parintele nostru loan Episcopu' POlivotulLli, facato ..

Acesta a fast pe vremea imp~ratiei lui Leon lsavrul *1 a lui Constantin Copronim flul sau, din cetatea Damascului, de nearn nobil ~i stralucit prin dreapta credlnta, avand tata iubitor de fapte bune, carele I-a pedepsit la carte, de a lnvatat tot mestesugul earpi elinestl, ~i a tscodit blne ~j adancul Scrfpturii eel de Dumnezeu insuflate, lmpreuna eu prea fericitul Cosma, cu carele ~j crescuse tmpreuna: carele apoi s'a facut Episcop Ia Maiuma. Deci pedepsinduse amandoi ell tnvatatura Ia un dascal eu acelas nume, adtca Cosma, carele a fost cumparat tmpreuna cu alti robi de tatal durnnezeescului loan. ~i fiindca s'a lntarnplat a c;1~tiga un dascal tntelept ca acesta, pentru aceasta amandoi au ajuns la varful lntelepciunii ~i s'au facut prea lntelepti, Dupa a· ceea s'au facut amandoi monahi, indeletnieindu-se numai in Dumnezeu ~i in eele ale

rul de minuni.

Stih: loan pre episcopia plmiinteasea 0 paraseste. Veselindu- se eu privirea la eel ce pre toate Ie
episcopeste,

Aeest slant din tanara sa varsta, ura destatarlle ~i trupestile induleiri, ~i-~i lmpodobea viata mai mult cu postul ~i eu infra-, narea; pentru aeeasta $' a ~i hlrotonlsit Episcop al Polivotului. Dec! dupa ce i s'a tncredmtat pastoria poporului, a adaos nevolnta preste cele dinainte nevointe de trei ori fericitul, ~i ostenele preste ostenele. Ci ftindca Leon Isavrul cand s'a facut lmparat, la anii sapte sute, s'a apucat sa huleasea. Improtrva sfintelor icoane, ~i sa se lepede de a Jor lnchinaclune, pentru aeeasta sfintitul acesta loan a mustrat cu tarie paganatatea aceluia. $i a inva.tat ~i cu ama-

~~==================================================~===============I

-1============================================1
IN PATRU Zll..E
41

runtime a deslusit turmei sale adevarata ~i drept maritoarea credinta a Biserictl lui Hrist08; ~i a adeverit ca ~i el ra.mAne tntru aceasta credinta, ~i vietuind ~i dupa rnoarte. AtAta putere de minuni, a luat dela Dumnezeu pururea pomenitul, IncAt a certat cu o dumnezeeasca pedea psa pre A gar e n i i carl lacuiau in preajrna Arnoreiei Frlghlei: ~i asa i-a lnduplecat, sa-t daruiasca lui pe crestlnii eel avea robtti, A~a eu placere de Dumnezeu vietutnd dumnezeescul Parinte, s'a mutat catre Domnul. lara cinstitele sale moaste s'au pazit dupa moarte nestricate ~i Intregi pana astazi, Pre cari crestinii de acolo Ie rtdica drept tn ziua eineizecirnii ~i lrnbracandu-le cu vestminte arhierestt, le, sprijinesc drept de sfADta rnasa lnlauntrul sfantulut Altar,apoi Ie sue In sflntitul Tron ; $i In toata dumnezeeasea Liturghie Ie sprljinese doi preoti. lara cate minuni sfantui acesta, dupa moarte pururea lucreaza, nu este ell putinta sa Ie. povestim.
Intru aceasta zi, sfanta mucenita bie s'a savaqit. luliani, de sa0

sa piarza marea ea 0 [ucarie, zaee sub pieioarele feeioarei Varvarei; ca pre aeesta slabin .. du ..l Hristos, I a legat ea pre 0 ..

pasare slaba,

eu batai nesuierite strujit fiind tot trupul tau, si rosit ell curgerile sangiurilor, si ell lu.. manari fiind arsa la eoaste, ai rabdat Mucenita pururea po .. menita, iacand spre placere lui Hristos, marita Varvaro. omenie, sl nemilos .. tiva eruzimea tiranilor, si prea multa nedumnezeire! Ca tatele mucenitei ea Intr'o macelarie cumplit eu sabia le ..au taiat, ale aceleia ee s'a lipit mintea de Hristos, puitorul de nevointa. fiind aprins toata tntelegerea cea rea a eresuri ... lor eelor luptatoare de Dum .. nezeu, 0 ai surpat prin serie .. rile eele eu osardie, limpezind tuturor luminat, cele de demult risipite, cu agerime scrise de eei In telepti, 0 Ioanet
Slavll:

o fara

Stih : Pre luliani ca pre

porumbita

priimeste

pre ea. Cuvinte carea ofteaza daca nu degrab se taiti. Intru aceasta zi, sfintii mucenici Hristodul ~i Hristodula Iecioara, de sabie s'au slvar~it.

Stih: De un nume cu tine Iecioara Hristodulo


Hind, Hristodul lmpreuna cu tine se nevoieste prin sabie murind, Intru aceasta zi sfantul noul sfintit mucenic Serafim, Episcopul F anarului, carele a marturisit la anul 0 mie sase sute unu, cu frigare patruns s'a sivar~it.

ell ravna

AI Cuvlosului.

Stlh: Serafim rasarit ca

odrasla cuvantul

din pamantu] prin revar-

Tetalenilor. Se apropie la Dumeezeu sarile sangiurilor.

lueste-ne,

Cu ale lor sfinte rugaciunl,


~i ne mantueste

Doamne mlpre noi, Amin.

Peasna 7, Irmos:
Porunca cea protivnidi. ...

Tiranul

Sa

earele se sumetia cuprinda pamantul ~i

Prin cuvinte si dogme drep .. te, pe care le ... asezat, ai de .. ai Iairnat eu caldura paganatatea eea eu hula a' ueenicilor lui Manent, celor eu nume rau, eari se ispiteau sa rasvratea .. sea Biseriea lui Hristos, 0 Ioane!

42

LUNA LUI DECEMVRIE 'i acum a Niscatoarei:

---------------------

-Sfanta siintilor te eunoa~ .. tern pre tine, ea pre eeeaee una ai nascut pre Dumnezeu eel neschimbat, Fecioara ne .. tntinata, Maica nenuntita, Ca tuturor credinciosilor ai izvortt nestricaclune, prin nasterea ta cea dumnezeeasca,
Peasna 8, Irmos: Cuptorul eel eu foe...

eri loane despartirea lui Nesto .. rie, sl amestecarea lui Sevir; nebunia monotelitului, ~i ere ... dinta eea tntr'o singura luera .. re; si lumina dreptei credinte tuturor marginilor ai stralucit,
BlnecuvAntam pre Tab\I•••

lei tnchisa in temnita, 0 Var .. varo! poruncindu ..ti sa tndraz .. nesti, sl vindecandu ..ti ranele. Pentru aceasta §i bucurie da.. ruindu ..ti, ca eu aripi te ..ai ri.. dieat, catre dragostea Mirelui tau. Inger luminat te-a tm bracat ell haina luminoasa, pre tine eea golita pentru Hristos, ein .. stita Varvaro, ea pre 0 mlreasa ee ai purtat patimile; ca de halna Mucenita desbracandu ..te, ai luat dumnezeeasca schimbare. F\ratatu"s'a luminat plinita prooroeia ta, Hristoase; eel tam pre Iiu la moarte a dat. Si tnsu .. ~i lucrator [unghierii Iiind tica .. losul, parintele mucenitei tale, degrab eu foe din Cer s'a mistuit.
AI Cuvlosulul.

il ratatu ..s'a Hristos cu luN. mina neapropiata, tie ceo

dupre obiceiu neghinile eresurilor In Biseriea lui Hristos, si a se le.. pada de tnchinarea lui tntru cin .. stitele icoane; ci te ..a aflat pre tine nedormitand, prea tntele .. pte loane, ~i toata samanta eea rea zmulgand, pre eel nedespartit de Tatal, carele a petreeut in panteee, eu dumnezeeasca barba .. tie mai presus de fire I ai zami .. .. slit, §i negrait I ai nascut Maica .. lui Dumnezeu prea curata, Pen ... tru aceasta pre tine te stim mantuirea noastre a tuturor.
I

S emanat ..a vrajmasul

Tu

,I

acum, a Niscatoarei:

Peasna 9, Irmo.:

rand sa iei slavit slarsit muceniei tale Va rvaro prin sable, tmpreuna eu lulia na, tnvrednieindu ..te cununilor, ai auzit glas dumnezeesc, care .. le a plinit rugaciunlle tale.

Fiul Parintelui ...

-«,

Defamata ..i aratat prin seri ..

cererea ta, Varvaro de chinuri purtatoare, Hristos da tamadulri tuturor eelor ce savarsesc ell credinta pomeni ..

P Iinind

.~

.. '

". .
,

••

IN PATRU ZILE

43

rea ta cea de preste ani. Ca ell adevarat nisipul marii a covar ... ~it, bine slavito minunile tale. Impreunandu ... acum eu te Imparatul tuturor Mirele tau Hristos, §i stralucind eu slava dumnezeestel lumini Varvaro tntru cerestile camari, cauta spre cantaretii UH, mantuind ..i din pat i m i ~i aducandu ..i la Dumnezeul eel viu.
AI Cuvlosulul.

dinta, si pre tine eea eu totul laudata, Nascatoare de Dumne .. zeu te vestesc.
SVETILNA sfintel. Podoble: Cu Duhul in biserica ...

~ Invatat ..ai pre toti fiii Bise .. ricii, sa cante eu evsevie Uni.. mea eea cinstita in Treime, ~i dumnezeeasca tntrupare a Cu.. vantului a 0 slav! dumnezeeste, Ioane, luminand cele eu ane .. voie multora de e up r ins, in sfintele tale scrieri. .....
Siavi:

Darul tamaduirilor 1u and dela Dumnezeu, Vravaro puru .. rea pomenita, roaga pre Stapa .. nul tuturor, pre Dumnezeu, a tamadul boalele eelor ce aIear .. ga la tine ell credinta: ~i sa Izbaveasca pre toti de nevoi si de neputinta eea vatamatoare, §i de boalele sufletesti.
Siava, a Cuvlosulul, asemenea:

siintilor cu cantari laudandu .. e Cuvioase, pre Cu.. l rata Nascatoare de Dumnezeu, pre Mergatorul tnainte al lui Hristos, apoi pre apostoli, pre prooroci tmpreuna ell sihastrii, pre tnteleptii tnvatatori, pre drepti §i pre mucenici; in locasurile lor acum te salaslueste,
,I acum, a Niscitoarel:

C etele

eu tntelepclunea ta eresurile, prea iericite Ioane prea tntelepte, ~i invatatura eea drept maritoare ai dat Bisericii ; spre a dogmatisi drept, ~i asiavi Treimea, Unimea in trei Ipostasuri §i tntru 0 fiinta,
,I acum, a Niscitoarel:

S urpat ..ai

Prea curata pre Dumnezeu Cuvantul eel de mantuire lumii, carele a savar .. sit eu tntelepciune aceasta ran .. duiala prea buna, Pentru acea .. sta pre tine totl te marturisim dupre vrednicie, ca pre ceea ce te rogi lui, sa ne izbaveasca de boale ~i de toate nevoile.
LA HVALITE Stlhlrlle pe 6, glasul 1 lu, slngur glasul,a .. lui Anatolle;

H ascut ..ai

Ca niste lana, eeace esti eu totul fara prihana, luand in pantece ploaia eea cereasca, neai nascut pre cela ee da duleea .. ta, eelor ee ..l lauda eu buna ere ..

Duiceata desiatarll paman .. testi trecandu ..o eu vederea, $i

44

LUNA LUI DECEMVRIE

'-1============================='

bogatia parinteasca, tmpreuna I §i slava urand, pre eereseul Mi.. re ai iubit, Varvaro pururea po .. menita ; ca eu sabia capul HUn .. du..ti..se, eu fee i 0 a reI e eele lntelepte tmpreuna ai intrat la Mirele Hristos, Pentru aceasta sl boala cea naprasnica gonind, tamaduesti pre credinciosi eu luerarea Duhului, si te rogi ne ... tncetat, pentru sufletele noa .. stre. Glasul al 2-lea, a lui Vizantie. RU§inatu-s'a vrajmasul eel pizmataretde femeiefiind biruit; , el earele pre stramoasa a a avut unelta catre pacat: ca eelee s'a tntrupat din Fecioara, Cuvantul Tatalui neschlmbat ~i neames .. tecat, precum stie tnsusi, bles .. temul Evei ~i al lui Adam l-a strlcat: Hristos eel ce a tncu .. nunat dupre vrednieie pre mu.. cen ita V a r va r a §i printr'lnsa darueste lumii curatire si mare mila. Cea de Dumnezeu chemata mucenita Varvara,in prlveliste patimind, a zis: Cumplite sunt muneile cele de aeum, 0 jude ... catorule, dara nu voiu mai cin.. stt cele pamantesti, ei pre eele cerestil Pentru aceasta, taiati, strujiti carnurile, dati-rna focu.. , lui; bucurandu-ma, rna voiu du .. ce la Mirele meu Hristos. Pentru ale careiarugacluni Mantuito .. rule trimite noua milele tale §l ne mantueste pre noi, cei
• t

ce savarsim eu credinta pome .. nirea ei.


Alte Stihiri, ale Cuviosului glasul al B-Iea. Podobie: 0 prea slavitaminune!

Parinte Ioane prea tntelepte, Biserica lui Hristos 0 ai lumlnat eu cantari, cantand dulce prea fericite, cele prea dum.. nezeesti: sl lovind alauta ta cu lucrarea Duhului, Parinte, ai urmat eei prea bine lntoc ... mite a lui David; eu carea glasulnd, 'cu dumnezeesti can ... tari, pre toti la tine i-ai tras. Parinte Ioane slavite, de va .. lul lumesc eel turburator de .. partandu-te, la linistea lui Hris ... tos ai alergat, Preaeuvioase; sl ell privirile cele dumnezeestl, §i cu stralucite Iapte prea fe.. ricite, aratat te-ai tmbogatit eu adevarat, §i credinciosilor ai dat: stralucind prin viata pla .. cuta lui' Dumnezeu, prea ferlcite. Veniti pamantenii sa laudam astazi Cll buna credinta ~i eu cantari, sfintita sl cinstita praz .. nuirea euviosului loan; ca aces ... ta cu adevarat, s'a tnvrednicit a priimi lumina dumneze ... estel stralucirl, O! negraita mi... lostivirea ta, Doamne! prin carea noi am cunoscut a te slav! pre tine eel prea bun.
Slava, glasuJ al 6.lea. a lui loan Monahul.

Pe calea

chinuirii calatorlnd,

IN PATRU ZILE

45

varo prea cinstita: si cao Iecioara tnteleapta Iaclie purtand, ai intrat in curtile Domnului tau: ~i ca 0 Mucenita viteaza Dar ai Iuat, a vindeca neputinta trupeasca eea stricata, Deci, si pre noi, carl te laudam pre tine, mantueste ..ne de durerile sufletesti, eu rugaciunile tale cele catre Dumnezeu,
'i acum, a Nascitoarei:

de slatul parintesc ai Iugit, Var-

ai biruit. Cela ee estl eu ingerii tmpreuna vorbitor, eu dreptii ~i ell cuviosii tmpreuna locuitori. Cu cari tmpreuna roaga ..te Dornnului, sa miluiasca sufletele noastre.
fi acum, a Nascatoarei.

pre noi, de toata nevoia sl ne ..

nile robilor tal, ~i ne izbaveste

Stapana primeste

rugaciu-

eazul.

Dumnezeu I-am cunoseut pre celce s'a tntrupat din tine, Nas ... catoare de Dumnezeu Fecioara: pre acela roaga ..l, sa mantuiasca suiletele noastre.
SLAVOSLOVIA cea mare. lara nefilnd Siavosiovie mare, Troparul Nascatoarei Crucii, Gras acelas. Podobie: A treie zi ai lnviat...

A Crucil, a Nascatoarei: Podobie: 0 preaslavita minune ...

larea mea.

Pironitu ..m'am ea un om pe lemn, sl am murit sl in mormant m'am pus ca un mort; iara ca un Dumnezeu, 0 Mai.. ca.! pre cei morti voiu tnvia, si pre tine te voiu slavl cu seu ..
STIHOAVNA din Octolh. Siava., a Cuviosului, glasul al a-lea.

priveghere, Feeioara a grait tan .. guindu ..se; pre carea 0 slavim.


fi cealalta slujba a Utreniei, dupre rAndu.. iala., ,i Otpustul.

dumnezeeasca

cela ee dai tuturor priveghere, ca sa dai celor ce adormisera de demult pentru neascultarea eea amara, ell somn pierzator,
~i mantuitoare

Hu pot suferi Fiule Sa te vad pre tine pe Iemn adormit,

LA LITURGHIE
Fericirile din Canonul Mucenitii, Peasna 3, pe 4. ~i din al Cuviosului, Peasna 6, pe 4. Prochimen, Apostol, catre Galateni: Fra-_ tiior, mai 'nainte de venirea credintei ..• Evanghelia dela Marcu: In vreniea ac~iaJ mergea
~i

...

stim, pre tine tndreptatorul, loa ... dupre Iisue norod mult ~i tl impresura ... lara a Cuvtosului, Prochimen, Apostol. ne ..Parintele nostru; eel prin Evangheha, cauta-le la Cuvtosi. tine am eunoseut a umbla pe CHINONICUL. cararea cea dreapta ell adeva .. Bucurati-va. dreptii tntru Domnul... rat. Fericit esti ca lui Hristos ~~~X(gX~~~ ai slujit, si puterea vralmasulul

Multimile calugarilor te cin-

. ~==============================~======================
46 LUNA LUI --~---------------------- DECEMVRIE

INTRU ACEASTA LUNA


IN 5 ZILE.

sufletelor noastre pace si mare mila.


Siavi, glQ.sulal 2..ea. l

Cuviosul ,i de Dumnezeu purtatorul parlntele nostru Sava eel sflntif. (De va vol eel mal mare, faeem prlvighere)

LA VECERNIA

CEA

MICA.

La Doamne strigat- am, Sfihirele pe 4, glas1-iu. Podobie: Prea laudatilor mucenici ...

nezeestilor cuvinte, puindu ..le in inima ta, pe care tntarind st suirea ca 0 scara, cuvioase Savo parintele nostru, te rogi, sa darueasca noua pace ~imare mila.
De doua orl.

azator ai fost eu mintea, puterilor celor tntelega .. toare, ~j ca un lucrator al dum ..

parinte, din prun .. cie deprinzandu .. e la fapta bu .. t na cu osardie, te-al iacut organ sian tului Duh: ~i d ela dansul luand luerarea minunilor, ai in.. demnat pre oameni sa urasca dulcetile. Sl acum eu dumne ..
Cuvioase
zeeasca lumina prea curat fiind

stralucit, lurnineaza si gandurile noastre, Savo parintele nostru.

Savo prea cuvioase, viata ta din pruncie 0 ai fagaduit lui Hristos Dumnezeului nostru; dela carele fiind tntarit, pati ... mile trupului le ..ai supus gan ... dului, pre eel mai rau supuin .. du .. eelui mai bun. Pentru l aceasta roaga-te sa darueasca sufletelor noastre, pace §i mare

mea spre tine 0 pun Maica lui Dumne .. zeu; pazeste .. a sub acoperem mantul tau.
LA STIHOAVNA. Stlhirile, glasul al 2..ea. l Podobie: Casa Eufratului.,.

T oata

,I

aeum,

8.

NiscAtoarel :

nadejdea

maicei tale, vas sfintit, purta ... torule de Dumnezeu, parintele nostru, sl casa siantului Duh.
Sflh : Clnstlti este inalntea Domnulul moa.... tea Cuviosulul lul~

A. ratatu ..te ..ai

din seutecele

mila.

Dumnezeu tnteleptite Parlntele nostru, luminator rna .. re te ..ai aratat, luminand partea cea de sub soare, ell straluci .. rile minunilor, ~i ale dumne .. zeestilor iapte: pentru ca dupa adormire, lumina eea neapusa pre tine te ..a priimit. Pentru aceasta roaga-te, sa darueasca De

Savo parintele nostru, pur ... tand in mainele tale Crucea Domnului, nalucirile dracilor pana In siarsit, le ..ai pierdut,
Stih: Ferlelt birbaful, earele se feme de Domnol, intru porunelle lui.

vielenilor draci, biruindu ... eu puterea Crucii le

Inselaclunile

==I~============================================:===========I

~I===============IIN CINCt ZILE


47 -----------------------

ai aratat slava lui Hristos, Sa ... vo, parintele nostru.


Siavi, ,I aeum a Niscitoarel:

I
I

Stapana buna, ridica sfin.. tele tale maini, catre Fiul tau, iubitorul de suilete Ziditorul, sa milueasca pre robii taL
Troparul, glasul al 8~lea.

curgerile lacramtlor tale nerodirea pustiului 0 ai luerat, ~i eu suspinurile eele dintru adanc, spre insutite ostenele ai iacut roditoare; si te ... Iacut ai luminator lumii, stralucind eu minunile, Savo parintele nostru cuvloasel Roaga ..te lui Hristos Dumnezeu, sa mantueasca sufletele noastre.
Siavi,

Cu

ze stralucesti, ell cea prea tnalta dorire. Caruia standu... tnainte i stralucit ell tndrazneala, tndul ... eindu ..te de v e de rile lui ~i desfatandu .. e de Irumusetea lui t netncetat ; lui Hristos te roaga, pre Hristos trn blanzeste ... Cuvi .. l, oase, sa darueasca Biserieii un cuget, pace ~i mare mila.
De tre) orl.

Cela ce pentru noi te-at nascut ...


Cauti la sfAr,ltul carlil.

,I

acum a Niscitoarel:

LA VECERNIA CEA MARE.


Dupaobl,nuHulPsalm cetha:. F ericit barbatul Starea intAla. La Doamne strigat-am, Stlhrile pe 8, glasul 5. Podoble: Prea cuvioase Plrinte, ..

Savo prea fericite, Iaclia in .. franarii cea nestlnsa.Iuminato .. rul calugarilor eel prea luminat, eel stralucit eu razele dragostei, stalpul rabdarei eel neclatit, tntarirea ~i puterea eelor ce te einstese pre tine eu ere din ta, izvorul tamaduirilor, loeuitorul pustiei eu adevarat, earele ca un raiu dumnezeese 0 ai ara ... tat; aducand dumnezeesti roduri pre cei ee se mantuiesc. Lui Hristos te roaga, pre Hris .. tos imblanzeste-l Cuvioase, sa darueasca Bisericii un cuget pace ~i mare mila.
De tre. orl.

- =I==========================~============================I =
-,

de Dumnezeu tnteleptite, tntocmal eu ingerii statatorule, tmpreuna ell cuvi ... osii loeuitorule, tmpreuna vor ... bitorule en prooroeii, cu aposto .. Iii sl ell mueenieii tmpreuna mostenitorule: tu eela ee acum locuesti in lumina eea neinsera ... ta ell ale caruia dumnezeestl ra ...

S avo

Savo de Dumnezeu tntelep ... tite, stalpul eel de foe al lap ... telor bune, iaclia care povatu ... esti din marea lumeasca pre po .. poare la dumnezeescul liman. Cela ce duhurile tnselaciunll le surpi; lacasul Duhului slant eel eurat, lndreptatorul calugari ... lor, c u m pan a tnfranarii eea dreapta.tnaltarea smereniei cea

1=========================================48
LUNA Lill DECEMVRIE

prea luminata, izvorule carele izvorasti noianuri de tarnadu .. iri; lui Hristos te roaga, pre Hristos tmblanzeste .. Cuvioase, l sa darueasca Bisericii un cuget pace !?i mare mila.
De doui ori. Siayi, gJasul al 6-lea.

fiind cunoscut. Pre aeela roa .. ga ..I Curata eu totul Ierlclta, sa se miluiasca sufletele noastre.
VOHOD: Lumina lina ... Prochimenul zilei cetirlle. Dela inteJepciunea lui Solomon cetire. Cap. 3. Vers 1.

N u in doua fete fiind despartit, ci in doua firi fara amestecare

----------------------

,i

nevatamat, mintea puindu ..ti sta.. pan pustniceste preste patimile cele pierzatoare, spre eel dupre asemanare cat este dupre pu .. tinta te-al suit. Ca barbateste silindu ..ti firea, te ..ai nevoit a supune pre eel mai rau celui mai bun, §i pre trup a-l face rob du ... hului. Pentru aceasta calugarilor te ..ai aratat mai mare cetatean pustiei, povatuitor eelor ce bine calatoresc, §i canon delapta bu .. na prea adevarat, Sl acum in ceruri, oglinzile deslegandu ..se Fericlte, vezi curat pre sfanta Treime; §i te rogi fara mijloeire, pentru eei ce eu credin .. ttl §i eu dragoste te cinstesc pre tine.
~i acum, a Nascatoarei:

Pre eel dupa chip pazindu ..l

cepuf a muri, ~i s'a socotit pedepslre ieslrea lor ~i rnergerea dela not sfarmare. lara ei sunt in pace. Ca lnatntea fetei oarnenilor de vor Iua ~i munca, nadejdea lor este pllna de nemunre : ~i putln fiind pedepsitl,· cu marl faceri de bine se vor darui: ca Durnnezeu I-a ispitit pre dan~ii ~i i-a aflat lui~i vrednici. Ca aurul in topitoare i-a lamurtt pre el, ~i ea a jeltfll de ardere lntreaga i-a priimit. ~i tn vremea cercetarit sale vor stralucl, ~I ca scanteile pe pale vor fugi. Judeca-vor limbi ~i vor stapan] noroade, ~i va irnparati tntr'tn~ii Domnul in veei. Cei ee nadajdulesc spre dansul vor intelege adevarul, ~i credtnciostl tn dragoste vor petrece cu dansul, Ca Dar ~1 mila este tntru cuviosii lui, ~i cercetare intru alesii lui.
Deja intelepciunea Jui Solomon cetire. Cap. 5, Versul 16.

dreptllor sunt in mana lui Dumnezeu, atinge Sufletele Parutus'a nuin oehiivaeelor nepridansele munca.
~i

se,

de

Cine nu te va ferici pre tine prea slanta Fecioara? Sau cine nu va lauda prea cu r a t a nasterea ta? Ca eel ce a stralucit lara de ani din Tatal, Fiul unul nascut, acelas din tine Curata a iesit, negrait tntrupandu ..se; din fire Dumnezeu Hind, si eu firea om Iacandu-se pentru noi.

reptit tn veei vor fi vii, ~i lntru Domnul plata lor, ~i purtarea de grije pentru dan~if dela eel Preainalt Pentru aceasta vor lua tmparatla podoabei ~i sterna frumsetlt din mana Dornnului ; ea. eu dreapta sa va aeoperl pre el, ~i cu bratul sau il va apara Lua-va toata arma dragostea lui, ~i va intrarma faptura spre izbanda vrajrnasllor, Jrnbraca-se-va In ziua dreptatii, ~i-~i va pune lui~ coif [udecata cea nefatarnica. Lua-va pavaza neblrulta sfintenta, ~i va ascutl cumplita rnanle intru sabie, ~i va da razboiu lmpreuna cu dansuI Iumea asupra. celor fat-a de minte. Merge-vor drept nemeritoare sagetile fulgerilor, ~i ca dintr'un arc bine tncordat al norilor

IN CINCI ------------~------------- ZILE

49

la tlnta vor lovl. $i din mania eea zvarlitoare plina de pietere se vor arunca grindine. Intarl-se-va as up r a lor apa marf ~i rlurile if vor lnneea de naprasna. Sta-va improtiva lor Duhul puterii, ~i ea un vifor va vantura pre et, ~i va pustii tot parnantul Iaradelegea, ~i rautatea va rasturna seaunele puternieilor. Auzi]! dar imparati ~i intelegeti, in vatati- va jude catorlt rnargi ni!or pamantului, Luati in urechi eel ee sta.pAniti multtrni, ~i eel ee va trufiti intru noroadele neamurilar. Ca dela Dornnul s'a dat voua stapanirea, ~i puterea dela eel Preainalt

lui, ~i cercetare intru alesf lui.

printr'insele neputintele patimilor, celor ce eu credinta striga catre tine: Bucura ..te steaua cea de dimi .. neata, cea ca aurul stralucltoare slesnicul calugarilor, sl pastorule! Bucura-te pururea pomenite, cresterea cea prea buna I a pustiei, sl tntarirea Bisericii cea neclatita l Bucura .. e mare t Ii povatuitorule al celor ce serataDela intelepclunea lui Solomon cetire. Cap. 4, Vers 1. , cese! Bucura ..te lauda noastra, ~i bucuria cea straluclta a lumii! reptu! de va ajunge sa. se sfar~easea lntru odlhna va fi. Ca batranetele sunt Pre ingerul eel de pre pacinstite, nu eele de multi ani, niei cele ee se numara eu numarul anilor. $1 caruntetele mant, si in Cer omullui Dum .. sunt lntelepc.unea oamenilor, ~i varsta banezeu, buna Irumusetea lumii, tranetilor vlata nespurcata. Placut lui Dumdestatarea bunatatilor sl lauda nezeu facandu-se, I-a iubit, ~i vietulnd intre pacatost, s'a mutat.· Rapltu-s'a, ca sa. nu -faptelor eelor pustnicesti, pre sehimbe rautatea mintea lui sau tnselaciuSava sa-l cinstim: ca rasadit nea sa Insele sufletul lui. Ca. ravna rautatii iilnd in casa lui Dumnezeu, a tntuneca cele bune, ~i netnfranarea poftei schlmba gandul eel fara rautate. Sfarsinduinflorit dupre dreptate; ~i ca un se preste putin, a plinit ani indelungatt j ca. cedru in pustie, a tnmultit turma placut era Domnulul sufletul lui. Pentru aoilor celor cuvantatoare a lui ceea s'a grabit a-l seoate pre dansul din mijlocu! rautatn. $i noroadele vazand, ~i Hristos, Intru cuvlinta ~i drep .. necunoscand, niei puind in gand una ca atate. ceasta; ea Dar ~i mila. este lntru cuviosli

aratand, vindeci

LA LITlE Stihira hramului, ale Cuviosului, glasul al 2-lea. Singur glasul.

'i

J
,

Pustniceasca tnvatatura ai adunatpe parnant, cuvioase Sa .. vo, ~i asuprelile patimilor in curgerea lacrimilor tale, toate le ..ai inecat. Scara dumnezeeasca ~i cinstita carea duce la ceruri tuturor s'a cunoscut viata ta cea de Dumnezeu priimita: ca rodurlle bunei credinte lntr'Insa

Cuvioase Parinte, din pruneie deprinzandu .. e Cll Iapta but na, te-al Iacut organ siantului Duh; si dela dansul luand Itterarea minunilor, ai lndemnat . pre oameni sa urasca dulcetile, Sl aeum prea curat Hind stralucit eu dumeezeeasca lumina, Iumin eaza ~i gandurile noastre, Savo parlntele nostru.
Siava, glas acelasl,

Dorul eel mai presus de min ..

50

LUNA LUI DECEMVRIE

te al bunatatilor luand, toate eele din lume frumoase le..ai treeut eu vederea, de Dumne ... zeu priimite; ca de aicea nu te ... smintit eu rodul ea Adam ai sl pre sarpele gonindu ... prin l tnfranare, lngereasca viata ai petreeut, §i aeum te salasluesti In ceruri, Indulcindu ..te de po .. mul vietli, Roaga pre Dumne .. zeu siintite Savo, pentru noi eei ee savarslm eu credinta po .. menirea tao .
fi acum, a Nascatoarei:

de [os: si cu fapte bune sufletul ti..ai luminat, sl spre dumneze .. easea dragoste I ai tntraripat. .. Pentru aceastatncunjurand prea sfanta racla moastelor tale prea laudate Savo, dumnezeeasea iu.. bire de oameni cerem sa doban .. dim, ell rugaciunile tale, ~i lumii sa se darueasca mare mila.
Stih : Clnstita este inalntea Domnului moartea CUyi05Uluilui. ,.

Ominune mai noua deceit to a... te minunile eele de demult! ca cine acunoscut safiinascut mai .. eelmai presus de fire, ~isa poar .. te In brate, pre eel ce cuprin ... de toata zidirea? A lui Dumnezeu este voiea, eel ee s'a nascutl Pre earele ca pre un prune Preaeurata in bratele .tale pur .. tandu-l §i lndrazneala ea 0 mai .. ca catre dansul castigand, nu lnceta a-I ruga, pentru eei ce te einstese, sa milu easca si sa mantueasca sufletele noastre.
LA STIHOVN,\ Stihirile glasul al 5-lea. Podobie: Bucura-te camara ...

Carbune de Dumnezeu straluclt, te-al aratat in lume tm ... preunandu .. e ell focul Duhului, t de Dumnezeu purtatorule Savo, luminand de Dumnezeu inteleptite, sufletele celor ee eu eredin .. ta se apropie catre tine, pova .. tulndu ..i la lumina eea netnserata, Cuvioase. Ai stins ~i carbunii pustiei, fiind rourat cu dumnezeescul Dar de sus. Pen'tru aceasta f?ieununa blruintei prea aratat ti-a daruit tie Parin .. te, Hristos tmpartitorul dumne ... zeestei dreptati, Pre earele roa .. ga .. sa daruiasca s ufletelor l noastre mare mila.
Stih: Ferlcit barbatul carele se teme de Domnul, intru poruncile lui va vol foarte.

Bucura ..te camara eea eu bun miros, a pustnicestelor nevointe ell adevarat: ca Crucea pre ume .. re luand, sl Stapanului Hristos pre tine tnsuti prea fericite fa.. gaduindu .. e, ai calcat maestria t trupului cea ravnitoare de cele

reltata a fost viata ta, de Dum .. nezeu tnteleptite. Prin earea la tnaltime te ..ai suit, si ell Stapel... nul Hristos a vorbl 'prea iericite te..ai invrednieit, luminandu-tl mintea eu stralucirile eele de acolo: si ell razele lui fiind

Scara

tnalta pana la Cer a-

~:.~ .

=,= I~========================~==========================I
IN CINCI ZILE
51

luminat, ai luat ingereasca lu.. minare. Caruia sl acum Inainte standu ..i, roaga-te Cuvioase, ca cei ce savarsesc dumnezeeaSea si cinstita pomenirea ta, sa stea inainte tmpreuna eu tine si sa se daruiasca lumii mare mila.
Siava, glasul al 8·'ea.

LA UTRENIE.
La Dumnezeu este DomnuL Troparul sfAntului de doua orl, Siava, 'i acum a Nascatoarei
I

Dupa intala Stlhologhie, Sedealna, glasul 1 1.... Podoble: Mormantul tau ... ..

,.

vo parintele nostru; eel prin tine am eunoseut a umbla pe cararea eea dreapta eu adevarat, Ferieit esti, ca lui Hristos ai slujit, ~i a vrajmasului ai biruit puterea. Cela ee esti ell tngerii tmpreuna vorbitor, eu dreptii ~i ell cuviosil tmpreuna loeui .. tor; eu cari tmpreuna roaga-te Domnului, sa milueasca suiletele noastre.
nenuntita, care pre Dumnezeu negrait l-ai zamis ..

calugarilor, te cinstirn pre tine, tndreptatorul, Sa-

Hultimile

Viata eu buna credinta pre pamant savarsind, lacas eurat Duhului te-al aratat, luminand ferieite pre eei ee vin la tine eu credinta, Pentru aeeasta roa ... ga pre Stapanul tau, sa lumineze sufletele noastre, a eelor ee te laudam pre tine, Savo de Dumnezeu tnteleptite parmtele nostru. De doua 0,.1.
Siava,

Pecioara

'i

acum, a Niscatoarei:

lit eu trup, Maica Dnmnezeu .. lui eelui prea lnalt, rugaciunile robilor tai priimeste ..le, ceeace esti ell totul fara prihana: carea daruesti tuturor curatire de gresell, priimind acum rugaclunilenoastre.roaga-te sa De mantuim noi toti.
Tropar glasul al 8-lea.
Cu curgerile lacrimilor tale ...

lui Dumnezeu pre tine te stim toti, eare Fecioara ell adevarat ~i dupa nastere te ..ai aratat, noi eei ce eu dragoste alergam la a ta bunatate: ca pre tine te avem pacatosil folositoare, pre tine te-am castigat in ispite mantuire; una 'cea ell totul fara prihana.
Dupa a doua Stlhologhle, Sedelna, glasul al 8-lea. POdoble:Pre intelpeciunea ~i Cuvantul.;

M aica

,I

acum, a Nascatoarei;

~-~~~ ==6===================================================1~
Cauta.. la Vecernia mica. 1

Domnului ridicand tntelepte, si lui pana in sfar~it urmandu-i, gandul nu ti-ai in.. tors spre lume, de Dumnezeu tnteleptite: eu tnlranarea ~i eu ostenelele patimile ai omorat, si Biserica te-al gatit pre tine lnsutl Domnului tau. Pentru aeeasta ~i rasplatire de daruri ai luat, a vlndeca boalele ~i a

Crueea

I====================================~52 LUNA LUI DECEMVRIE

goni duhurile, purtatorule de Dumnezeu iericite: roaga ..te lui Hristos Dumnezeu, iertate de gresell sa darulasca, celor ee praznuesc eu dragoste sianta pomenirea tao
De doua ori. Siavii, ~U acum, a Nascatoarei:

Hristos Dumnezeu, iertare de gresell sa daruiasca, celor ce praznuesc eu dragoste sfanta pomenirea tao
Siava,

parlntele nostru. Roaga ..te lui

eeeaee esti Mireasa en pre intelepclunea sl Cuvan .. totul fara prlhana a Iacatorulul, tul in pantecele tau zamlslind ca 0 Maica a Mantultorului careIe nu stie de barbat: ca ceaee negrait Maiea lui Durnnezeu, esti lacas Man g a l to rul ul ell lumii ai nascut pre cela ce tine lumea, ~i tn brate ai avut pre totul Uira prihana, pre min e celace sunt lacas spurcat laracela ee cuprinde toate, pre delegii, ~i batjocura dracilor datatorul de hrana al tuturor, intru cunostinta m'am iacut, Iacatorul iapturil ~i Domnul. Pentru aceasta te rog prea cura ... grabeste de rna scapa de lucra .. rea lorcea rea, Iacandu ..malacas ta Fecloara, si eu credinta strig luminat prin Iapta buna, Curata, catre tine, ca sa rna lzbavesc ceea ce es ti priimitoare de eu de greseli, cand voiu vrea lumina. Goneste ..mi negura pa .. sa stall tnaintea Ietei Ziditorului timilor, ~i trnpartasirei celei de meu, Stapana Fecioara curata, al tau ajutor atuncea sa.. i da.. sus rna tnvredniceste, ~i lumi ... m nii cei netnserate, ell rugaciuruesti, ca toate Ie poti, cate nele tale. voesti,
Dupa Polileu, Sedelna glasul al B-Iea. Podobie : Pre Intelepclunea ~i Cuviintul ... Apoi Antifonul eel dintAiu at glasulul aI4 ..ea. l Prochimen glasul al 4-lea.
Cinstitii este inaintea osului lui Domnului moartea Cuvi-

Ca

,I

De doua ori. acum a Nascatoarei:

adevarat, prea

Din pantece te ..ai sfintlt cu


sfintite Savo,

vietuit ; ca trupul ti.. i omorat, a ravnind vietii lui Evtimie, ~i jitor Treimii, fericite. Pentru

~i pre pamant ca un Inger ai

Stih:
. Ce voiu raspliitl mi-a dat rnie, Toata suflarea, Domnului pentru toate care

dupre vrednicie te ..ai aratat slu...

Evanghelia dela Luca:


In vremea aceea, stiitut-a Iisns la toe ses, ,i rnultimea ucenicilor lui ..

~=======================================4==

aceasta spre ravna dumneze ... estei tale vieti, cete de calu .. gari a.. tmpreunat, pururea sla .. j vite purtatorule de Dumnezeu

Psalm 50, Siava.,glasul al 2-lea. Pentru rugaciuuile Cuviosului tau Sava, Miloslive, curate,te multimea pacatelor noastre ... acum.

,I

IN CINCI ZILE ---------------Pentru rugaeiunele Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive. elJrate,te multirnea pacatelor noastre. Stih: Miluel;te~ma Dumnezeule dupre mare mila ta.

53

prin vieleniile ~i mestesugirlle aeeluia, eu mila ta vindeca-l,

Fecioara.

fi

Stihlra, glasul al 6.. lea.

vilor tale; pentru aceasta in ceruri ai allat plata ostenelelor tale; taberile dracesti ai pierdut, cetele tngeresti at ajuns, a ca.. rora viata lara prihana ai ur .. mat. Indraznire avand catre Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.
CANOANELE AI Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe 6, l;i al Cuviosului pe 8. CANONUL Nascatoarei de Dumnezeu. Faeerea lui Teofan. Peasna 1-a, glasul al B..lea, Irmos:

parinte Savo, in tot pamantul a iesit vestea lspra-

C uvioase

celor desnadaidu .. iti, tndreptarea eelor cazuti, ceeace ai nascut lumina cea dumnezeeasca, lumineaza sufletul meu, eel ee este intru intunerie.
Alt CANON,~al .. uviosulul. C AI carula aorostih este ,acesta la Greei: Pre prea bunul lntre pustnici, pre Sava osebire, cant. Faeerea lui Teofan. Peasna 1, glasul al a-lea, lrmos. Pre Faraon eel ee se purta ... eu

:H adejdea

trecandu ..o ca pre us .. cat, ~i din rautatea Eghi... .petului scapand Israiliteanul,
"striga: Mantuitorului §i Dum .. "nezeului nostru sa ..i cantam, Sufletul meu eel tntunecat prin destatarile vietii, §i turbu .. rat de grijile lumesti, eu stra .. lucirea ta lumineaza .. Maica l lui Dumnezeu.

A. pa

cei ee eu dragoste crestlneasca tntru cantari te lauda, cela ce esti lauda pustnicilor, marirea calugarilor, tnirumusetator pus .. tiei, sl de feciorie pazitor. Tot dorul spre Dumnezeu tinzandu ..tl din tinerete, ~i spre dansul toata dragostea ta avan .. du ..o, zburdarile trupului sl asu .. prelele patimilor prin tnfrtnare le ..ai ornortt, Savo de Dumne .. zeu purtatorule prea laudate,

euDuh Iumineaza, Savo, pre raza luminii Siantulul

Biruind pre sarpele eel ce lui Dumnezeu, des .. ai chisu-s'au usile ceresti prin nas .. - se tainuia in rod, l... calcat, si eursele lui usor le..ai treeut, terea ta, In eare da ~i sulletului cu aripile einstirei de Dumne ... meu intrare ca milostiva, si zeu ridicandu .. e parinte: ~i bu .. t catre aeela rna povatueste, curandu ..te, ai cules viata din pomul cunostintei, Sunetul meu eel sagetat cu sageata celui viclean, si ranit Siava:

M aiea

54

LUNA LUI DECEMVRIE

Stralueit iilnd eu lumina Darului, in foe ai intrat ea ~i eei trei tineri, ramaind nears, Dumnezeu pazindu-te: ~i ara .. tand tututor vrednieia si stralueirea ta, ee era sa fie mai pe urma Parinte.

cerceteaza, sl rna curateste de ranele eele cumpllte sl rna apa .. ra de toata supararea, pre mi.. ne eel ce patimesc,
Ait Canon Irmos: Cela ce ai int!rit..

revarsase moartea asupra noastra, dar apropiindu-se de eel nascut al tau, a pierit, sl lovindu-se s'a surpat, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara: ca viata, eeea ce este deapururea eu adevarat tntrupata, ai nascut.
Catavasia: Hristos se naste slaviti-l».

C a un potop lara stavila, se

'i

acum a Nascatoarei...

puindu ..ti stapan preste patimi prea iericlte, carmu .. itor dreptatii te ..ai aratat: ca celni mai bun aratat pre eel mai rau I..ai supus. Pen t r u aeeasta Parinte ca un finie, In pustietati ai lnflorit. ' ~tiind a urrna urmelor Sta.. panului, ai Iost instreinat de patrie, ~i locuind In pustie, bi.. ruinta ai ridieat asupra celor tmprotiva luptatori, cu dumnezeeasca putere Iiind tntarlt, Cu taria mintii prea fericite fllnd tntarit, ieluri de meste .. sugiri ale vrajmasului ai biru .. it tntelepte: tuturor l-ai aratat, §i spranceana lui eea malta 0 ai surpat.
Siava:

M intea

esti tntarirea celor ee alearga la tine, Doamne, tu esti lumina eelor tntunecati, si pre tine te lauda duhul meu. dorirea mea catre tine 0 am tins, Stapana Curata, sl poftele mele cele trupesti tngrab le schimba. Stapana, eeeace esti usa lu.. minii, rasari-mi mie razele cele luminate ale pocaintei, ~i negura pacatelor mele 0 pierde. tntru tot nevinovata scapa-ma de toata rautatea, de ispitele ce yin asupra mea, si de iocul eel vesnic, Preaeurata grabeste, de

Tu

Peasna 3, Irmos:

T oata

Ifna

Cu suflet prea bland si eu vointa lina, ell Iaptele bune tmirumusetat vazandu ..te pre tine, Luminatorul eel prea lu.. minat, Evtimie, te ..a priimit lu.. minat propoveduind straluci .. rea ta eea prea Iericita.

,I

acum, a Nascatoarei:

rna

Mantuitoarei randueli a eu...

IN CINC:....:...I__;,;ZI=LE:::....__

Sufletul men eel smerit, din pruncie tntinandu ..mi eu euvin .. tele sl eu iaptele netrebnice, pre mine tnsumi m 'am stri cat, Sedealnjl, glasul al B·lea. ~i nu am 'ce face san unde sa Podobie: Pre Injelepciunea ~i Cuvantul», scap, ~i alta nadejde nu am Cele pamantesti toate la.. aiara de tine Fecloara. Vai mie sandu ..le, si In lume fiind tru .. pacatosulult Pentru aeeasta ru... peste eu Duhul ai fost partas gator sunt catre tine Preacurata: ingerilor; pentruca patimile tru ... sl acum alerg, ~i rna rog, marpului eeste de acum omoran .. turisindu-ma tie, gresit-aml Roa .. du..le, Treimii te- ai aratat sIu.. ga-te Fiului tau ~i Dumnezeu, iertare de gresell scl..mi daru .. [itor, fericite. Pentru aceasta si patlmile celor bolnavi Ie vin .. iasca: ca intru tine Fecioara deci ~i prin cuvant gonesti du.. nadejdile mi..am pus. hurile eu DaruI, purtatorule de Peasna 4, Irmos: Dumnezeu Parintele nostru; ;:( uzit-am Doamne taina i.. roaga ..te lui Hristos Dumnezeu N. "conomiei tale, tnteles ... iertare de gresell sa daruias"am lucrurile tale, si am eel eelor ee praznuesc eu dra .. .rnarlt Dumnezeirea tao prea goste sfanta pomenirea tao
Siavi, alta Sedealna, asemenea.

pentru noi, luminata u~a, tu Maiea Fecioara te ... ai eunoseut eu adevarat: ca tu ne... aiadus raza eea tntelegatoa .. re a prea Inaltei Dumnezeirl,
vantului

'i

55 acum, a Niscatoarei:

Turburarile vietti Iasandu ... Ie, Crueea ta pe umere luand, cu totul te ... dat pre sine ..ti ai Domnului tau; ~i alara de trup ~i de lume punandu ..te te ... ai facut salas Duhului Slant, Pen .. tru aceasta ~i spre ravna ri.. dicand popoarele, cetatile ai desertat, ~i deserturile in ce.. tati ai preiacut, purtatorule de Dumnezeu, Par i n tel e nostru ; roaga ..e lui Hristos Dumnezeu t iertare de greseli sa daruia .. sea, celor ce praznuesc eu dra ... goste, sfanta pomenirea tao

Sufletul meu eel lntunecat eu pacate, straluceste ..] eu lu.. mina ta pururea Fecioara, carele ai nascut Soarele dreptatil.
Scapa-ma

Mireasa,

deviforul ispitelor, si al vietii cei stricatoare de suflet, si de iocul eel vesnic rna mantueste dumnezeeasca

Sfintitule vas al fecioriei, ~i veselia eelui netncaput eu firea, sulletul meu eel tntunecat de muIte patimi, lumineaza-l. Intru tot sianta dumneze .. easca Mireasa Stapana lumii,

56

LUNA LUI DECEMVRIE

mantueste-ma pre mine, de ne .. I tat izvoare de ape ai seos, ~i plol din Cer ai pogorat cu prea voi rna scapa, sl..mi goneste marire, de Dumnezeu tntelepte multimea patimilor. preste tarine fara de apa. Alt Canon, 'rmos.
Tu e,U laria mea Doamne ...

sufletului curatindu..ti, si largindu ..o cu dum .. nezeesti vederi, tncapatoare en adevarat de Daruri dumneze .. esti 0 ai iacut, de Dumnezeu Iericlte: ~i cu atingerea maini ..

A sezarea

Ii
:1

Hou tnflorit rai al nemuri .. rii. si frumos en adevarat te ..ai aratat, pomul vietii eel tntru tine sadit eu prea tnalta putere dumnezeeasca, in pantece pur .. izvoraste nadejde de via ta purtatoare, tuturor eelor e e eu credinta te eunose pre tine, Nascatoare de Dumnezeu.
Peasna 5, Irmos:

'i

acum a Nascatoarel;

lor tale pre cei neputinclosi lui Iacandu ..te.

tandu-l

~j

nascandu ..l, carele

i.. vindecat, urmator Stapanu .. ai

I ,I
'I

Celee eumplit se salbatacea asupra ta Parinte, s'a tnghitit ca Datan si ea A viron pierzan .. du..se; caci pre tine te ..a pazit nevazut dumnezeescul Dar, de multi grijindu ..se, de eei ce s'au mantuit prin tine, si cari au urmat tnvataturilor tale. In legea lui Dumnezeu in.. vatandu-ti simtirele dumne .. zeescule, spre cunostinta celor lara de trupuri ~i tntelegatoare, ti-ai tndreptat gandul cuvios, trecand netncetat din marire, in marire si din putere Parinte Intru putere,
Siava.

s t rig a m tie Mantueste ..ne "pre noi; ca tu esti Dumne .. "zeul nostru, aiara de tine pre "altul nu stim. n e can Mel Doamne;d Pre tine Fecioara te laudarn intru tot laudata, carea ai in.. caput pre cuvantul lui Dumne .. zeu in pantecele tau eea cu totul fara prlhana. e foeul eel nestins, si de viermi, scapa ..rna M a i e a lui, Dumnezeu, eeeace ai vinde .. carl de mila.

Tu esti eredin closilor perete face bine eelor de a se.. I tare si biruinta, lntru tot sianta, mintie puindu-ti In gand, in eeeace mantuesti din ispite, pustie cetati de suflet folosipre cei ce te lauda, toare, ai zidit lui Dumnezeu Cuvioase, si in pamant lnse .. Ii S ufletul meu eel neputinA.

IN CINCI ZILE

51

r
r

cios vindeca ..l, prea eu ra ta Stapana, eeeaee ai nascut man .. fuirea tuturor, pre eel ee ridica neputintele noastre
Alt canon, Irmos;

Inta aratarile, si Iucrarea mi.. nunilor.


~i acum, a Nascatoarei:

Pentru ce mai lepadat.,

prisosit de minuni prea mari, si pre eei ce veneau la tine eu credinta milostivindu ..te, i..ai vindecat, Cuvioase. Sarcina greutatilor trupesti lepadand, vas de Dumnezeu insuflat al tntelegerii siantului Duh te ..ai Iacut dumnezeescule; ell tniranarea de bucate, eu rugaciunea, eu r a b dar e a, §i ell gandul s mer it tnavutin .. du..te. propoveduitor dumnezees .. tilor dogme, de lucruri prea mari glasuitor te ..ai hirotonit; ell adunarile sfintilor parinti, tmpreuna vorbitor ai Iost, ~i pre tmparati ai tnteleptit: carora te ..ai aratat de fata, fiind inconjurat de DumnezeeseuI Dar, ferieite.
Siava.

neabatut catre eel dorit al tau tinzandu ..te, de la dansul ai luat Parinte Dar de

C u gand

C eeace esti folositoare ere .. dlnclosilor, zid nestrieat celor ce te lauda pre tine; tot nea .. mului oruenesc pricinuitoare de mantuire te ..ai aratat; ea eeeaee ai nascut pre Dumnezeu eel ee s'a aratat trupeste, mantueste sufletul meu, Preacurata,
Peasna 6, Irmos:

"adaneul rautatilor, rogu ..ma. "Caei catre tine am strigat 'si rna auzi DumnezeuI mantui .. " "rii mele.
" . v

v ca multe sunt iaradelegl .. le meIe, sl rna ridica dintru

/') uratesti ..rna Mantuitorule,

lacas eurat ~i tntru tot einstit, al Facatorului tutu .. ror, da sufletului meu lacrami cura titoare, §i scoate-ma de la [udecata ce va sa fie, ~i din munci. Ceeaee esti usa dumneze ... easca, arata intrari dumneze .. esti smeritului meu suflet, tntru care intrand, sa se marturisea .. sea si sa ia deslegare de rautati, Nascatoare de Dumnezeu. F\dancul pacatelor si valu .. rile desnadajduirii, viscolesc mintea mea; mllostiveste ..te Stapana, ·~i.mi tinde mana, ~i .

M arie

=b=====~========================9

Darul eel dat tie delaDumne .. zeu, de Dumnezeu insuflate s'a vestit §i s'a dat tuturor pana la marginile lumii; vederoase Iacand eu dumnezeeasca euvi ..

58

LUNA LUI DECEMVRIE

rna mantueste,

ceea ce ai nascut pre Mantuitorul,

Pre tine te avem Iolosttoare !?i zid toti credlnciosii cari pururea suntem necajiti Intru adancul rautatilor, al turburarilor ~i al scarbelor, Nascatoare de Dumnezeu, singura scaparea credlnciosllor.
Ait Canon, Irmos: Rug!ciune varsditre Domnul...

tuturor ~i Domnul, eel ce a petrecut im... preuna cu noi, mantueste Preacurata din nevoi, pre cei ce te chiama pre tine, Stapana,
CONDAC J glas,,11 8..ea. al l Podobie: ApAratoarei Doamne ...

ratorul Dumnezeul

varsit.

agonisind, tntelegere pe scurt a legii §i a proorocilor ai plinit; ca toata Iapta buna, care Intrece toate fara asemanare Parlnte ai sa-

si catre aproapele

D ragoste

catre Dumnezeu

C a eela ce din pruncie te .. ai adus lui Dumnezeu [ertia fara prihana prin Iapta buna, Savo fericite, saditor crestina ... tatei ai fast; de unde te ..ai Iacut podoaba cuviosilor, sl cetatean pustiei laudat dupre vrednicie. Pentru aceas1a strigam catre tine: Bucura-te Savo, de trei ori fericite.
ICOS.

A_semenea cu viata ingereasca pe pamant viata ti..ai castigat: asemenea cu ingerii cinste Hristos ti-a daruit, dandu-ti cetele sfintilor ajutatoare sufletului tau.

marele parintilor, si podoaba cuviosilor, tndraznea .. la pustnicilor catre Hristos, ce ... tateanul pustiei, :,i saditorul: cum voiu lauda viata ta, Cu.. vioase 7 Ca stralucesti margini ... lor ca soarele. Pentru aceas ta Siava. .' strig catre tine aeestea: Bu... cura-te Cuvioase lauda Capa .. Rod al tntelepciunli aradochilor! Bucura-te cinstita po .. tandu-te, inceperea tntelepcludoaba lumii! Bucura ... odrasla te nii ai iubit, frica lui Dumnezeu, pustiei cea prea irumoasa t Bu... eu carea tndreptandu-te la sacura ... durnnezeeasca desiata ... te varsirea aeeea ai ajunsu ... cat o rea parintilor! Bucurate ca In se poate cuprinde de oameni, ceruri eu ingerii locuestll Bu... Parinte, cura ..te ea cele de pre pamant acum a Nascitoarel; din Cer Ie tndreptezi l Bucura ..te indreptarea calugarilor ~i cano ... Ceeace ai nascut eu trup pre Mantuitorul §i Rascumpa .. nul t Bucura ..te mijlocltorul celor

O! mai

,I

I================================~======================I IN CINCl ZILE


lenesi catre Dumnezeul Bucura .. teizvorul minunilor cel de Dumnezeu lzvoratl Bucura ..te cuvio .. sul organ al Duhului! Bucura ..te prin carele s'a tmpodobit rasa .. ritul! Bucura ..te prin carele cele des pre apus stralucescl Bucura .. te Savo de trei ori fericite.
Intru aceasti luna in 5 zile, pomenirea prea cuvlosului pirintelui nostru Sava Sfintltul. Stlh: De Dumnezeu de demult sufletul tau Iipind. Inaintea lui acum Savo te gase~ti stand. Dumnezeescule Savo in a cincea zi ai intrat. In Cerul cel prea dorit cu adevarat. Stlh: Pre Anastasia cinstesc, ca eel ce cinsteste aratat. Invierea Hristosului ~iDumnezeului meu adevarat.

Aeesta a 'fost pe vremea tmparatlet lui Teodosie eel mtc, din. Capadochia, dintr'un sat ce se chiama Muntalase, din parintt anume loan ~i Sofia. Deci dintru lnceputul vietH sale alergand Ia petrecerea calugareasca, st tntrand la Monastirea ce se numia Flavian, atata s'a tacut de rabdator la pofte, in cat vazand un mar ln gradina, ~i Hicandu-i-se poita de dansul, a zis: Frumos era la ve~I a~a a luat rnarul ln mana, dar nu l-a mancat, ci I-a calcat eu picioarele, ~i s'a pus hotar sa nu mai manance mar in toata vieata sa. ~i tn cuptor cu foc aprins a intrat! ~i a ieslt sa~atos, neatingandu-se focul ni~1 de hainele lUI. Cand era de opt- sprezece ant, a mers la marele Evtimle, ~i a fost trimis de dansul la euviosul Teoctlst, la ehinovie, unde a adunat, ~i a aflat obiceiurile ~i bunatatlle tuturor, cetor ce toeuia acolo, Pre aeesta vazandu-l marele Evtlmle, pentru sporul sufletestelor lui bunatajt, l-a numit copil batran, $i pre cat Ii crestea varsta, ti crestea fapta buna, Pentru care a ~i luat dela Domnul Darn! minunilor, sl a facut multe minuni de trei on fericitul. La loeuri seci prin rugaciunea sa, a izvorat ape ~is'a tacut povatuitor ~i invatator multor calugari, Mers-a ~i cu solli 1a Constantinopol de doua ori, rugat fiind de Patriarhtt ce erau pe acelea vremi la lerusalim, catre lmparatti Anastasie ~i lustinlan. $i fiind de nouazeci ~i patru de ani, catre Domnul s'a mutat.
Intru aceasta zl, sfAntul mucenic Anastasie.

Acest sfAnt Anastasie, vazand odintoara pre sfintii mucenictt lui Hristos, ca se muncesc ~iIi se tale toate membrele trupulul, pentru credinta ~l marturistrea lui Hristos, a luat dumnezeeasca ravna in tnima sa; ~i pentruca era crestln, ~i socotea negraitele aeelea bunatati ce sunt gatite mucenicilor, a dorit sa se lupte ~i el ea un mucenic, ca ~i de cununile muceniciei sa se invredniceasca. $i dar lntr'o zi, s'a lnfterbantat in inirna sa de dragostea rnarturlslrti, ~i lnsemnandu-si tot trupul cu sernnul cinstitei Cruel, s'a dus de sinesi chemat la mucenie; ~i stand in mijlocul [udecatl], a strigat cu mare glas zlcerea Isaiel: Ardtat m'am facut celor ce n11, nd r
intreabit, aflatu-m'am

dere §i bun la mancarerodul

ce m'a omoral.

nlcul: Auziti voi toti slujitorii diavolului eu sunt crestm, ~i crez in Domnul ~ostru Ii.sus Hristos: lara pre idoIii vostri, ~l pre eel ce se inchina acestora, ii dau anatemei. A~a vazand paganf lndrazneala lui, 's'au tnspat .. mantat, ~i in data dezbracandu-l, I-au batut cumplit, zicandu-i: Aceasta pedeapsa tl-am dat pen t r u nerusinarea sl obraznlcia ta; lara pentruca crezi tn Hristos, ti se va tala capul, ~j se va arunca trupul tau, la pe~t~ ~i la cele taratoare, ea sa-l manance, Deci lndata apucand salbatacitii pre stantul, i-au tatat capul, ~i ducandu-l eu 0 corabloara putln departe de pamant, au aruncat trupul 11.11 mare. in
Intru aceasta zi, sfantul mucenic Dioghen de pietre ucis, s'a savar~it. Stfh : Dioghen mucenicul cu haina de pietre bu, curandu- se . De catre barbati inselatori este imbracandu-se. Intru aceasta zi, sfantul mueenic Averchie de sabie s'a savar~il. Stlh : Urmeaza lui Averchie pentru taere cununa mare. Cad nu Ilori ci Cerul ii este incununarea, Intru aceasta zi, prea cuviosul Non, in pace s'a savar~it. Stlh: Non de lega:turiJe pro tivnicu lui fugind. II leaga cu legaturile de ingropare mort zacand.

$i fiindca toti s'au

intre cei ce nu mit caui«. uitat la el, a zls muce-

=======================================================

--1================================:================================
so
LUNA LUI DECEMVRIE
Intru aceasta var~it. zi, cuviosul Grat, cu pace s'a saStih: Grat viejuind se nadajduia Inger a fi, Ci dupa moarte om se vadl. Intru aceasta zi, cuviosulparintele nostru Neetarie, eel din chilia lui Iagar care se afla la Car. tea Atonului pustnicind Ia anii 0 mie patru sute saptezeci, cu pace s'a savar~it. Stih: Nectarie band amaraciunea vietii cei de jOs, Acum bea NectaruI, dumnezecasca bautura cea de sus. Intru aceasta zi. cuviosul Filofteiu Careotul, duhovnicescul parinte mai sus zisului Nectarie, ~i s'a invrednicit de DaruI mai'nainte vederei, cu pace s'a slvar~it. Stih: Pre Dumnezeu tu Filoftee, de trei fericite iubind, Acurn sus fata Inaintea fejei lui Dumnezeu stand. Intru aceasta zi, sfintii cuviosi mucenici au loeuit in ehiliile Atonului, ~i au Infruntat latino- cugetatori, pre imparatul Mihail, ~i pre triarhul Bee, de sabie s'a savar!jlit. ori esti cari pre Pa-

===

cut izvorul nepatlmirii: de bi.. ruinta acelora, sl de Iocul eel v e s ni e scapa ..rna, Nascatoare de Dumnezeu eu rugaciuntle tale. eel ee cu naravul eel slo .. bod gresesc, §i de obieeiul eel nebunesc rna robese, alerg ea... tre obisnuita tamilostivire; man .. tueste ..rna tntru tot slanta de Dumnezeu Nascatoare, pre mi .. ne eel deznadajdult, Stinge vapaia patimilor me ... le.si-mi alineaza turburarea ini ... mii, curata Maica lui Durnne ... zeu; si rna scapa Iecioara de tirania dracilor, ~i de foe u I eel vesnic,
Alt Canon, Jrmos: De pogorirea lui Dumnezeu ...

Stih : Una socoteala multimei cuviosilor fiind, A murl pentru parinte~tile dogme voind,

Cu ale lor sfinte rugaciunt, Doamne, mimilueste-ne ~i ne rnantueste pre not, Amin.
Peasna 7, Jrmos:

"znela, sl foeul in roua l..au "sehimbat, strigAnd: Bineeu ... "vantat esti, Doamne Dum"nezeule in veei. Ma rog tie Preacurata, ornoara pacatul eel ee locueste in ... tru mine, sl rna tnvrednlceste Fecioara a castiga viata, ~i rna Iereste de partea eelor ee se muneese aeoio. Hulte feluri de patimi rna viseolese Curata, eeeaee ai nas ..

calcat rinerii evreesti, aucu tndrain cuptor vapaia

bepadat-ai eele vremelniee schimbandu ..le eu eele vesnice, ~i eu Ingerii dantuesti, ca eela ee ai petre cut viata lngerea .. Sea; eu eari tmpreuna ai si can .. tat: Bine este cuvantat Dum .. nezeul parlntilor nostri, Striga eu multumire lavra ta cea mare si prea einstita,' loeuitor ~i ziditor, ~i cetatean avandu ..te tntelepte: ~i laudan .. du-se striga catre Domnul; Bi.. ne este cuvantat Dumnezeul parintilor nostri,
Slavll:

==========================================
,
,I

Nelneetat

te roaga, Savo de

-,,'
",

... ~ •.

-,--I~========================================~==========q
i-I;;;;;

IN CINeI ZItE

Dumnezeu tnteleptite, pentru turma ta, si cere cu osardie ea urmatorii tai, sa fie. vesnici tot .. deauna, roada aducand ~i eu dragoste strigand: Btne este eu .. van tat Dumnezeul parintilor

neaza ochii inimii mele, eei orbiti de negrul pacat, si rna arata priimitor de Dumneze ... easca stralucire: ea prin tine sa rna Iac eurat Fiului tau.
Alt Canon, Irmos: De sapte ori cuptoru1...

nostri.

~i acum, a Nasca.toarei;

mai pre sus de cuvant a tntruparii Cu... vantului, pat sl scaun te numim cei ce tntelegem cele drepte. Si bucurandu ..ne, cantam Fiului tau: Bine este cuvantat Dumnezeul parintilor nostri,
Peasna 8, Irmos:

Camala Preacurata

eari tmpreuna aeurn canti: Pre .. oti binecuvantati, popoare prea tnaltati pre Hristos in veci. Streine sunt minunile tale: ca fiarele ai trnblanzit, valu .. rile patimilor ai potoIit, mai 'nainte spui cele ee vor sa fie; eu prooroeeseul Dar eetele draeilor scotandu .. e le gonesti eu l privigherile cele tntinse, eu ru .. gaciunele ~i eu postirele, ~i eu puterea Crueii eea nebirulta, de Dumnezeu purtatorule,

Cu veselie cuvioasa, au mers eeteIe sfintilor inalntea prea euratului tau suilet, in loeul odihnei, in lacasurile cele luminate, unde se salasluesc, Cu

pre carele il lauda ostile in"gere~ti, laudati ..l, si..l prea in"naltati tntru toti vecii. de Dumnezeu Na .. scatoare, usureaza ..mi pacatele si sarcina greselilor mele, ca sa te maresc pre tine.

pre

Irnparatul ceresc,

F ecioara


:

Ca ceeace ai nascut pre Ju ... decatorul sl Dumnezeu, arata ..l Curata cu blandele tale rugaciuni, mie milostiv; ca sa rna mantuesc de focul eel vesnic, Biruitu-m'au pacatele mele eele muIte, Nascatoare de Dumnezeu: da.. i aeum mana de m ajutor, ~i scapa ... rna din Iocul eel nestins, pre mine nevrednieul. Rogu ..rna, Preacurata lumi ..

unde ~i aeum zaee rabdatorul ~i rnuIt patimitorul trupul tau; caruia ell credinta standu ..i ina .. inte, eu dreapta credinta cantam: Noroade prea tnaltat! pre Hristos in veei.
Binecuva.nta.mpre TaMI ...

Cela ce ell Moist mai 'na .. inte din stalp a vorbit, .stalp prea luminat, tins de pe pa... mant pana la Cer, ti... aratat, a

--I============:============================~

eu

bueurie

se savarseste

==~============================~==================~-62

LUNA LUI DECEMVRIE

praznuirea ta prea laudate: cil tn fapta buna cea de bucurie purtatoare te ..ai tmbracat cu adevarat, in haina mantuirii si in tmbracamintea cea cura ... ta sl mlloasa a veseliei; In care acum tmpodobit fiind, canti netncetat: Noroade prea tnaltati pre Hristos In veci.
~i acum a Nascitoarei:

lumil, lntru carea ne mantu .. im; ca din, tine Durnnezeu in.. trupandu ..se, pre tine te ..a dat tuturor acoperamant mantui .. tor, d umne z e easca Mireasa,

esti zid crestinilor §i scapare

Pentru aceasta Curata mantu .. este-ma pre mine nevrednicul.

de nunta ai nas .. cut, §i Fecioara ai ramas, §i ell streina nasterea ta ai adunat toate; tncetand rasboiul eel de preste ani §i osebirea eea de ... partata, eeeace ai purtat In sanu ... rile tale pre Hristos datatorul de pace; pre carele cu credinta binecuvantandu-l cu dragoste te laudam pre tine, una de Dumnezeu Nascatoare,

Heispltita

tarie §i putere duhov .. nlceasca, ell arma de blruinta


Incinge smeritul men suflet, prea sianta Nascatoare de Dum .. nezeu; tmbraca .. In arma ern .. J cii, sl curateste ranele pacatulul meu ell roua iubirii tale de oameni sl ell mare mila tao tuire, taberile draeilor sa Ie faei de nimie; si multi mea is ... pitelor ~i necazurile sa Ie go .. nesti, si intamplarile rele de .. parte sa Ie isgonesti, ~i mantuire

Cu

C urata,

fii ..mi stalp de man ...

"pre tine, Fecioara curata, cei "mantuiti prin tine, eu cetele "cele fara de trupuri marin .. "du ..te pre tine. suI men suilet, si..mi ornoara pierzatoarele patimi; goneste muncitoarea nepricepere, ~i iz... voare de 1aerimi silnte puru .. rea In viata darues te ..mi, prin care sa scap de osanda eea cumplita ce rna asteapta.

c- Dumnezeu, Nascatoare de adevarat te marturisim


Peasna 9, Irmos:

sa-mi daruesti, Curata.


Alt Canon Irmos: Spiiimantalu-s'a Cerul.;

M ilueste Preacurata ticalo ..

cei ce te tnconjoara pre tine' ell dragoste, care Iauda viata ta eea tngereasca, stralucirea cea data tie, marirea si frurnusetea cea deapururea.

buna mireasma duhovniceasca, din destul veselind pre fiii tal,

M iros

slobozeste raeia ta ell

==I=======================================================I~

Pecioara

prea cur a t a, tu

In pustie apa, §i tn pamantul eel tnsetat balta s'a Iacut, schimbandu ..se eu ru ..

Izvorlt ..a

1
IN CINCI ZILE · _63
SVETILNA. POdoble: Cu duhul stand batranul, ...

gaciunele tale Parinte ; ca ce .. tele pustnlcesti tntru aceasta s'au salasluit ca langa niste rturi; laturea Iordanului a inflorit ca crlnul, udata Hind cu lacrimile tale. sfintilor ti.. straa lucit tn ceruri, ca eelui drept Parinte: ca pre Hristos dreptatea cea adevarata, prea aratat l..ai iubit; sl vlata lui cercand, ai urmat prea fericite, pre cat tl..a fost ell putinta, sflntenlei lui cei de viata purtatoare,
Siavi:

S tralucirea

De~ertul cetate l..ai iacut, eu obieeiurile eele iubitoare de tntelepclune, stralucirea parin .. tiler, Savo parinte de Dumne .. zeu Inteleptite; si pre aeesta l..ai savarsit rai tntelegator, im .. podobit eu flori dumnezeesti, eu multimile eelor de un obi .. eeiu, eari savarsesc dupa vre .. dnieie cinstita pomenirea tao
Siavi:

Cu multa lumina stralucind de Dumnezeu purtatorule, si cetele tngerilor cele Iuminate vazandu ..le umbland imprejurul luminii Treimii, si luand cu Darul razele vederii de Dumnezeu, nu tnceta a te ruga, sa se tnvredniceasca iertaril de greseli, eei ce te Iauda pre tine.

De~ertul sa se veseleasca, ~i sa tnfloreasca ea crinul, ca l-ai umplut de fii, Savo de Dumnezeu tnteleptite: laturea Iordanului sa se bueure acum eu veselie, intru dumnezeeas .. ca pomenirea tao
~I acum, a Nascitoarei :

,I

acum, a Niscitoarei:

Vazuta ai Iost, 0 Fecioara Maica a lui Dumnezeu, nascand cu trup mai pre sus de fire, pre Cuvantul eel bun, pre carele din inima sa Tatal I..a raspuns, mai 'nainte de toti vecii. Pre carele aeum il eu .. noastem mai pre sus de tru .. puri, macar eel ~i tn trup s'a
tmbracat,

Stalpul eel eu aur tniasurat, eetate eu douasprezece ziduri, seaun eu picaturi de soare, sederea Imparatului, minune necuprinsa de mlnte: cum ell lapte ai hranit pre Stapanul?
LA HAVALITE Stihirile pe 4. Glasul al f-lu. Podobie: Ceeace esti bucuria ...

Defaimatorul eelor de [os ~i lnstrelnatul, iubitorul eelor de sus, ~i cetateanul pustiei, Sava eel de Dumnezeu tnteleptit, pre noi pre toti ne in.. deamna, a praznui ziua cin ..

==~==========================================I
64
LUNA LUI DECEMVRIE

------------------------

stitei mergerii lui -cu credinta la Dumnezeu. De doua ori, R.fara de trup si de lume prin fapte bune fiind, si printr'tnsele prea marind pre pa... mant cu viata pre Domnul slavei, Parinte Tntelepte, du.. pre vrednicle te-ai prea marit, ~i te-al aratat de dansul dum .. nezeesc izvor de tamadulri, Savo de Dumnezeu priimite. Smerit, fara rautate, bland, fara viclenie, lin fiind Parinte, mai pre sus de om, si lara materie, in materie; casa a lui Dumnezeu te ..ai aratat prea vrednica, cu milostivire dan .. du-ne noua darurlle, cele ce ti..au venit tie dela dansul.
Siava, glasul al 6~lea.

SAVOSLOVIA cea mare. Ecteniile ,lOt .. pustul. Ceas intAiu ,i eel de savAr,lt otpustul.

__ --------

----_

.•..

_---

LA LITURGHIE
Fericirile din Canonul Cuviosului, Peasna 3 ~i 6, pe 8. Prochlmen, glas 7: f'cumpit esie inaintea Domnului moartea ... Stih: Ce voiu rasplim Domnului •.• Apostol cafre Galateni: Fruiilor; roada Duliului •.• Evanghelia dela Mateiu: Zis-a Domnul ucenicilor siti:
Teate imi sunt date mie dela Taial rneu ... CHINONICUL

Intru pomenire ve~nica va fi dreptu1...

ereXe~
INTRU ACEASrA LUNA
IN 6 ZILE. Cel dintru sfinti parintele nostru Nlcolae Arhieplscopul dela Mira Lichiei. facatorul de minuni. (De va voi cel mai mare, facem priveghere).

parinte Savo, in tot pamantul a iesit vestea i.. spravllor tale, Pentru aceasta

Cuvioase

LA VECERNIA

CEA MICA

in ceruri ai aflat plata oste .. nelilor tale; taberele dracesti ai pierdut, cetele tngeresti ai ajuns, a carora viata fara pri .. hana ai urmat; tndraznire avand catre Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.
~i aeum, a Naseatoarei:

La Doamne strigat-am, Stihlrile pe 4, glasui al 4..ea. PodobJe; l Ca pre un viteaz ...

Hascatoare de Dumnezeu, tu esti vita cea adevarata, care ai odrazlit rodul vietii, tie ne milueasca sulletele noastre.

rugam: Roaga-te Stapana tm .. preuna cu sfintitul Sava, sa

mir dumnezeesc pre tine te ... uns, dumneze .. a escul Dar al Duhului, eelor din Mira mai tntaiu sezator: ~i de mireazma faptelor umpland prea sfintite, marginile lumil, si Cll rugaclunile cele dulci mirosi .. toare, gonind totdeauna, pati .. mile cele rau mirositoare, pen .. tru aceasta eu credinta te la.. udam, si savarsim prea sfanta pomenirea ta. De doua ori,
u

<1. pre un stralucitor

neapus,

IN ~ASE ZItE

-----

65

r
t

ca pre un luminator a toata lumea, carele ai stralucit tntru taria Bisericii, Nicolae; carele lumea luminezi sl negura in.. tamplarilor eelor cumplite 0 gonesti: carele scoti din iarna ned umnezeirii, §i iaci liniste adanca: pre tine dupre datorie I te fericim. ~i de fata fiind, si aratandu .. te prin visuri, Nicolae, pre cei ee cu nedreptate erau sa moa .. ra, i..ai mantuit ca un milosard, ea un iubitor de bine, ca un aparator prea cald, ca un folo ... sitor adevarat, al eelor ee ell credinta cer a tasprijineala, prea sflntlte Parinte: eu Ingerii tm.. preuna cetateanule, eu aposto .. Iii si ell proorocii tntocmai, statatorule,
Siava, glasul al 6Oolea.

gam: Roaga ... Stapana tmpre .. te una ell Ierarhul Nlcolae, sa mi.. lueasca sufletele noastre.
LA STIHOAVNA. Stihirile, glasul al 6-lea. Podobie : A treia zi ai inviat...

odraslit rodul vietii, tie ne ru..

Hicolae iericite, milostives .. te ..te spre mine eel ee caz, ro.. gu..rna tie, §iIumineaza tntelepte ochii sufletului meu, ea curat sa Veld pre datatorul de lumina ~i lnduratul.
Stih: Cinstita este inaintea Domnului moar .. , tea Cuviosului lui.

Dela vrajmasii cei ce rna cauta sa ..mi iaca rau, seoate ..rna sfinte, ca cela ee ai lndraznea ... la catre Dumnezeu, Ierarhie Nicolae prea fericite §i de barbatii
sangiurilor rna mantueste,
Stih: Preotii tal Doamne se vor imbraca intru dreptate, ~i cuvio~ii tal se vor bucura.

Mo~tenitorule al lui Dum ..nezeu, si partasule tmpreuna cu Hristos, slujitorule al Domnu .. lui, sfinte Nicolae; dupre nume .. le tau, asa si viata ta; ca tm.. preuna ti-a stralucit din tinerete mintea ; marturisit ..a lumina Ietli tale nerautatea sufletului; adeverit ..a blandetele linistea cuvantului: viata ta este marl .. ta si adormirea ta cu siintii: roa .. ga..te pentru sufletele noastre.
\Ii
acum, a Nascatoarei:

himan neinviforat ~i zid ne .. biruit, Ierarhe, pre tine te ..am castigat credinciosil; turn de in.. tarire, sl usa de pocainta, in... dreptator sufletelor, ~iaparator.
Siava, ~i acum a Nascatoarei:

Hascataare de Dumnezeu tu esti vita cea adevarata, care ai

Ravnind parasul improtiva turmei tale, Preacurata, in toate zilele cauta vieleanul sa 0 Iaca mancare; dar tu de Dumnezeu Nascatoare, seoate ..ne din va·.. tamarea aceluia.
Tropar, glasul al 4-lea.

" ..

~====================================1/2{JPl/-R. fiWA
66
{j

L S66//CtJ

LUI DECEMVRI_E _

,.~_~

..

blandetelor, rii te ... aratat pre tine turmei a .tale adevarul lucrurilor, Pentru !aee~sta ai castigat eu smerenia eele in~lt.e, ell saracia e~le bogate, Parinte .Ier~rhe Nicolae, r~ag~ pre H~lstos Dumnezeu, sa mantu easea sufletele noastre.
Siavi, 'i acum, a Niscatoarei: Cauti la sfAr,ltul car11i Ectenla mica, ,I Otpustul.
Taina cea din veac ascunsa.;

Indreptator

credintei ~fchip ce ~u dr~goste.., alea~ga s~b a: tnvatator tnfrana...eoparamantul ta~. ~a tu" Z"lua~l
v

to ~~\-( Lr

~I~l~I~JC§X.~X~l~~~~~X~I~~

'LA VECERNIA

CEA MARE

Dupa obi,nuitul Psalm, cetim: Fericit barbatul, Starea,intAia La Doamnes_trigat~am,Stihirilepe 8, glasul al

noap!ea. ell .ere~ln~a ar.atand"!,, te, mantuesti de ispite $1 de pn ... mejdii. A.ratatu ... ..ai imp aru tul,u i te Constantin, trnpreuna si lui A.. vlavie in vis, sl pre acestia eu irica amenintandu ..I, a~a le ..ai zis: Dezlegati degrab pre eei • t' I hi I t· t tinu 1 a inc Isoare ega 1 in em ... nita, eelnu sunt vinovati de [un .. ghiere Iaradelege: iar de nu rna yeti asculta pre mine, para voiu "Iace trnparate asupra ta, catre Domnul rugandu ... ma, Mare ~i eald folositor, eelor ee se alta lntru primejdii, esti marite sfinte Nieolae, sflntite propoveduitorule allui Hristos; eelor de pre ~amant sl eelor ce umbla eu corabllle: eelor ee sunt departe, §i celor de aproa .. pe, ea un milostiv sl tare ru .. gator. Pentru aceasta adunan ... du ..ne, strigarn: Roaga ..te catre Domnul, sa ne ferim de toata primejdia.
Alte Stihlrl glas acetast, Podobie: Cu ce cununi de lauda...

V'

n Mira Iocuind dupre simtire, mir ell ad evarat te ... aratat, ell mir tntelegator ai fiind uns, sfinte Nieolae Arhiereul" Hristos, si umpli de mireashta fetele, eelor ee eu eredinta ~i eu d rag 0 s t e, savarsese prea slavlta pomenirea ta pururea. Dezlegandu ..i din primejdii ~i din nevoi, sl din neea .. zuri pre acestia, Parinte, eu ru... gaciunile tale eele catre Domnul.

2.lea",·~'pdC:»~ie: Can~ de pre lemn...

'./ C u

de biruinta fiind numit adevarat, credineiosului popor te ..ai aratat Intru ispite tare, siinte Nieolae slujitorul lui Hristos. Ca pretutindenea fiind ehemat, degrab ajuti pre eei

nume

eu ee cununi de lauda, vom incununa pre Ierarhul? Cela ce a fast ell trupul in Mira, si du ... hovniceste la toti a ajuns, la eei ee CUI-attl iubese pre dansul, Pre mangaitorul tuturor celor necajiti, si tuturor eelor din pri ..

==1=========================================1

........ 1========================================IN SASE ZILE 67

tatei, aparatorul credlnciosilor: prin carele mandria vrajmasilor, Hristos 0 a surpat, eel ce are mare mila.

mejdii scapare, turnul crestina-

1======================================1=
( ~. AI

Cu ce cantari de Iauda vom ~ava, glasul al 6-lea: lauda pre Ierarhul? Pre luptatorul improtiva paganatatii, si Pre cela ce este podoaba ajutorul crestinatatil, pre IoloIerarhilor §i lauda parintilor, sitorul Bisericii, marele sprijiizvor de minuni ~i credlnciosilor nitor si tnvatatorul: carele pre mare folositor, adunandu-ne, toti cei rau maritori i-a rusinat: '0 iubitorilor de parznuire, cu pie r z a tar u I Arianlsmului, sl laude de cantari sa-l laudam, aparatorul eel eald; prin carele zicand: Bucura-te pazitorul cea surpat, a lui mandrie Hristos,· I lor din Mira, proestosule cineel ce are mare mila. stite ~i stalpul eel neclatitl Bu .. Cu ee cantari proorocesti cura-te lu m in at o r ul e prea vom lauda pre Ierarhul? Caluminate, carele luminzi mar .. rele cele ee sunt departe mai ginile lumii eu minunile! Bueu .. 'nainte Ie vede, si cele ce nu ra-te dumnezeeasca bucurie a sunt de fata, ea ~i cum ar Ii de celor necajiti, si folositorul eel fata, mai 'nainte le spune. Cela prea eald al celor ee Ii se face ce toata lumea tn u iura si strambatate l Sl aeum prea Ie. . I C nj '"i; icit pre toti cei ce Ii se face stram- II ncr e N· Iae, nu ince t"· ruICO a batate r scapa Cela e in · gandu-te lui Hristos Dumnesuri s'~ a~atat i~paratufui, zeu, pentru eei ce eu credinde Dumnezeu tnteleptit, si pre ta si cu dragoste cinstesc, pucei mai 'nainte legati, i-a manrurea cea de bucurie ~i intru tuit de junghierea cea nedreatot laudata pomenirea tao pta, carele din destul darueste ," acum, a inalnte priznuirei, glas acetasl, mare mila. ./ p . estera bine te tmpodobes .. Cll ce cantari duhovnicesti te; ca Mielusaua vine, purtand vom lauda pre Ierarhul? Pre in pantece prune pre Hristos; carele Tatal l-a ales, lara Fiul ~i iesle priimeste, pre cela ce aratat I-a binecuvantat, ~i dum ... eu cuvantul ne-a dezlegat de nezeescul Duh l-a sfintit: ca Iapta cea necuvantatoare, pre eel ce este prea cinstit vas al noi pamantenii, Pastori flue ..
I
I'

s'a

alegerii, stalpul Biserieii sl tntarire: lumina aratata Iumii si luminator dumnezeesc; prin carele negura lnselaclunii, en totul s'a pierdut, si credinta

tntarit,

cer~,
1:1

'

.
~

'.,' ,

.:

.,.,...

~- ''"0J

~,

-:::"

1=================================1
68

LUNA LUI DECEMVRIE

----------~---------------

rand, marturisiti minunea cea tnfricosata: ~i Maghi dela Per .. sida, aur sl tamale sl smirna, Imparatului aducetl, Ca s'a ara .. tat Dornnul din Fecioara Mai.. ca: caruia ~i plecandu ... ca se, o sluga Maica i s'a lnchinat, sl a zis catre eel ee era In sau cum ai rasarit? Mantuitorul meu si Dum ... nezeule.
Vohod: Lumina lina ... Prochlmenul zilel, $i cetirile Dela Pilde cetlre. Cap. 10, Vers 8.

sunt toate graiurile gurii mele, nimica nu este lntr'lnsele stramb, niei rasvratit, Toate sunt drepte celor ce inteieg, ~i netede celor ce afla cunostinta. Ca va tnvat pre voi adevarul, ca sa. fie in Domnul nadejdea voastra, ~i sa va urnpleti de Duh.
Dela Pilde cetire. Cap. 10, Vers 32.

tntru mine,

bratele ei: Cum te-al samanat

omenirea dreptulul cu laude, ~i bi.. neeuvantarea Domnului preste caput lui. Fericit este omul carele a aflat tntelepciunea, ~i muritorul care stie prlceperea, Ca mal buna este negutatorta acesteea, decat a auruiui ~i a argintului visteria. ~i mal scurnpa este decat pietreie cele de mult pret ; ~i tot ce este scu m p nu e ste vre dnl c el, Pentruca Iungimea zileior, ~ianii vietf sunt ln dreapta et, ~i in stanga ei boga~e ~i slava. Ca din gura ei lese d re pt ate, legea ~i mila pre llmba le poarta. Deci ascultati-ma pre mine, 0 fiilor! ca lucruri de cinste voiu sa zic; e;i fericit este omul, care calle mete va pazl, Ca iestrile melc sunt Iesin de viata, ~i se gateste vrerea dela Domnul. Pentru aceasta va rog pre voi ~i pun inainte glasul meu fiiler omenesti, Ca eu lntelepciunea am tocmit, sfatul ~i ~tiinta ~i ga.ndul ell l-am chemat, AI meu este sfatul ~i lntarirea, a mea este prieeperea ~i a mea este taria. Eu pre cei ce rna iubesc pre mine, ii iubesc: ~i eel ce rna cauta vor afla Dar. Intelege-ti dar eel iara de rautate chtbzuiala, ~i eei oeinvatati lipiti-va inima. Ascultati-ma pre mine iarasl: Ca lucruri de cinste voiu sa zie. ~i voiu scoate din buzele mele cele drepte, ca adevarului se va invata grumazul meu. _~i urate sunt inaintea mea buzele mincinoase. Cu dreptate

Buzele oamenilor drepti se tnvata daruri, iara gura celor necurati se rasvrateste, Cumpenele viclene urlciune sunt lnatntea Domnulul, iara cumpana dreapta prtimita este Lui. On unde intra strarnbatatea, acolo ~i ocara, iara gura Intelepttlor se invata intelepciune. SavAr~irea drepjllor va Indrepta pre dan~il, ~i lmpedicarea nepriimitori1or va prada pre ei. Nu vor Iolosl averile in ziua mantel: lara dreptatea va mantut dela moarteo Murind dreptul a lasat grtja, tara pierirea necurattlor este grabnica ~i de ras, Dreptatea celut fara prihana indrepteaza calte, lara eel Iara de lege intru necredinta cade. Dreptatea oamenilor drepti va mantu! pre ei; si lntru paganatatea sa se prind eel iaradelege •. Sfarstndu-se omul drept nu-l va pierl nadejdea; iara lauda necuratllor va pieri, Dreptul din cursa va scapa, ~i io locul lui se va da eel necredineios. In gura eelor fAradelege latu! cetatenilor, lara chlbzuirea dreptilor eu buna sporire. Intru bunatatile ~reptilor se va lndrepta cetatea, §i tntru penrea necuratilor bucurie. Intru binecuvantarea dreptilor se va lnalta cetatea, tara eu gura necredlnciosilor se va sapa, Batjocoreste pre cetateni eel lipsit de minte, iara ornul lntelept liniste aduce.
Dela in1elepciunea lui Solomn cetire. Cap. 4, Vers 7.

/2 ura dreptului izvoraste tntelepclune, \:I iara limba nedreptulul va plerl,

reptul de va ajunge sa se sfarseasca, intru odihna va fi. ca batranetele sunt cinstite, nu cele de multi ani, niei eele ce se numara cu numarul antler. ~i caruntetele sunt lntelepciunea oamenilor, ~i varsta batranetelor viata nespurcata, Placut lui Dumnezeu facandu-se, l-a iubit, ~i vtetuind tntre pacatosi, s'a mutat, Rapltu-s'a, ca sa nu schimbe rautatea mintea lui, sau insela-

1==================1=

.;.; -,'-==============:======:::;;;:=:======I-'~""
____ ~ m_·~$_AS_E_Z_~_E 6~_ eiunea sa lnsale sufletul lui. Ca ravna rautatii lntuneca cele bune, ~i nelnfranarea poftei schirnba gandul eel tara de rautate.Sfarsindu-se peste putin, a plinit ani lndelungap. Ca placut era Domnului sufletul lui. Pentru aeeea s'a gd!.bit a-l seoate pre dansuldin mijloeul rautapi. $i popoareJe vazand ~i ne· cunoscand, niei puind in gand una ea aceasta; ca Dar ~i mila este tntru ell viof}ii Iul ~i eereetare lntru alesf lui.
LA LITlE.
Stihirile glasul 1 lu, slngur glasul. ..
I

le Parinte. Roaga ..te pentru noi pururea lui Hristos, Ierarhe Ni.. colae. Omule al lui Dumnezeu, ~i credincioasa sluga, ispravnice al tainelor lui ~i barbatul dori .. rilor Duhului, stalpule insufle .. tite si icoana de Duhul lnsuflata: caci ca pe 0 visterie dumnezeea .. sea, te-a priimit mirandu ..se Bi.. seriea eelor din Mira, ~i ca pre un rugator al sufletelor noastre.
Glasul 2, a lui Vizantle.

l!itandu ..te eu ravna la Inal.. timea stitntel, ~i privind in taina la adancul tntelepciunei, ai tm .. bogatit lumea ell tnvataturile ta ..

Nieolae, vistieria cea de mir a moastelor tale, aparA eetatea Mirelor. Prin aceasta pre eei legati ~i osanditl lara judecata, i..ai slobozit din moar .. te, din legaturi ~i din temnita, ara tandu ..te in vis imparatului prin vedenia tao Ci ~i acum, ca si atuneea ~i pururea, prin vedenia ta arata.. e, rugandu .. e t t p entru sufletele noastre. Nieolae, macar de ~i laturea cea din Mira tace, dar lumea toata, eea luminata de tine eu buna mireazma a miru .. lui, ~i eu multirnile minunilor, striga eu cantari de laude; striga si eei mantuiti prin tine, cari Ius e s era osanditi spre pier" zare. Cu acestia sl noi strigam cantand: Roaga ..te sa se man .. tuiasca sufletele noastre.
Glasul al 4-lea.

P arinte

P arinte

blandetelor turmei tale Hristos Dumnezeu, Ierarhe Nicolae, ea tn Mira mi ... reasma dand, stralucesti lumlnat eu dumnezeestele tale is .. pravi, Iolositorule' al saracilor ~i al vaduvelor. Pentru aceasta nu tnceta rugandu .. e, sa man .. t tueasca sufletele noastre.

In dreptator

credintei si chip te ..a aratat pre tine

Hind vistierie de mir a prea slantului Duh, ca 0 primavara veselitoare, umpli de mirosul dumnezeestilor mi.. rezme a lui Hristos. Ca apos .. tolilor Iiind urmator, lumea in ... eunjuri prin cuvintele minuni .. lor tale. Pentruca si celor . de departe ca ~i eelor de aproape, prin visuri aratandu .. e, iz.. t bavesti din moarte pre cei ce ell nedreapta [udecata erau sa moara; mantuind eu prea sla .. vire de muIte nevoi, pre cari

P arinte Nieolae,

70

LUNA LUI DECEMVRIE

.~------------------~

te ..a ehemat pre tine. Pentru roaga-te pentru sufletele noa .. aceasta si pre noi scapa ..ne de stre. cele cumplite ee ne vin asupra, 'i acum, a inainte priznuirei asemenea. cu rugaciunile tale, cari puru .. Vitleeme gateste-te, impo .. rea te laudam pre tine. . ) "".~\ do beste ... iesle, pestera priite ']/ Glasul al 6-lea. meste: adevarul a venit, umbra Bine sluga buna §i credin .. a treeut, si Dumnezeu oameni .. cloasa, bine lucratorule al viei lor pin Fecioara s'a aratat, eel ee lui Hristos! Tu sl greutatea zi.. a luat chip preeum suntem noi, lei ai purtat, tu si talantul eel si a indumnezeit luarea. Pentru dat tie l-ai tnmultit, ~i eelor ee au aeeasta Adam se tnnoeste, tm.. venit dupa tine nu le..ai pismuit. preuna cu Eva strigand: Pre paPentru aceasta portile ceresti mant buna vointa s'a aratat, tie s'au deschis. Intra tntru bu.. sa mantueasca neamul nostru. curia Domnului tau, sl te roaga LA STIHOAVNA Stihirele, glasul al 5..ea. l pentru noi, sfinte Nicolae.
Glasul al a-lea.

Podobie: Bucura-te

camara ...

Spre Iauda Domnului ai a.. lergat Nicolae in viata aceas .. ta vremelnica, sl El te ..a prea slavit pre tine in viata cerea .. sea si adevarata, Pentru aceasta tndraznire dobandind cat r e dansul roaga ..te sa mantueasca suf1etele noastre.
Siavi glasul al 8 .. lea.

1======================================4==

Rodul barbatiilor tale, Cuvi.. oase parinte, a luminat inimi .. Ie credinciosllor. Ca cine a a.. uzit ~i nu se va minuna de sme .. renia ta cea nemasurata, de rabdarea ta, de blandetele cele ca.. tre saraci, de milostivirea spre cei necajlti? Pre toti ell dumne .. zeeasca cuviinta i-ai tnvatat Ie.. rarhe Nieolae. Si aeum ell eunu .. na nevestejita fiind tncununat,

Bucura ..te cap sfintit, lacas eurat al faptelor bune, dumne .. zeeseule tndreptator al prea lndumnezeitei sfintenii, mare pastorule, prea luminate Iumi ... natorule: earele porti nume de biruinta, cela ee catre cei ce se roaga eu umllinta te pleei, uitandu ..te la rugaciunile celor neputinciosi. Mantuitorule prea gata, pazltorul man tuirei tu turor eelor ce savarsesc eu credinta prea marita pomenirea ta,' Pre Hristos roaga ..l prea iericite, ea sa trimita noua mare mila.
Stih: Cinstita este inaintea Domnului moartea Cuviosului lui.

te, a Treimii curat lacas, stal .. pul Bisericii, tntarirea credin-

V Bueura-te prea sfintita min-

==I==================================~====================~-______________ ~ IN_~AsEzaE
71 'i acum, a inainte praznuirei. Glas acelasl, A lui Vizantie.

closilor: ajutatorul celor slabi; steaua carea cu straluclri ale rugaciunilor celor bine priimite, risipesti totdeauna intunerecul ispiteler, si al necazurilor, Ierarhe Nicolae; limanul eel prea lin, la carele scapand sa man .. tuesc cei cuprinsi de valurile vietli. Pre Hristos roaga ..l, sa daruiasca sufletelor noastre mare mila.
Stih : Preo1ii tii, Doamne se vor imbrica tntru dreptate, ,I cuvlosll tii se vor bucura.

t/

Bueura-te eela ce te-ai urn .. plut de ravna dumnezeeasca, si de raspunsul eel rau ai sea .. pat pre eei ce erau sa moara ell nedreptate, prin starea ta de fata cea tnfricosata, si eu venirea prin visuri; izvorule carele ai izvorit in Mira, Ni .. colae, miruri de prisosit; care ~i sufletele adapa, ~i tntina .. ciunea patimilor gonesc; sabie care tai neghinele tnselaciunei: lopata earea vanturi tnvataturiIe lui Arie cele ca plevele; pre Hristos roaga-l, sa trimita suIletelor noastre mare mila.
····A
Siavi, glasul al 6·lea: lui loan Monahul.

eeeaCe nu stii de mire Fe ... cioara, de unde ai venit? Cine este cela ce te ..a nascut pre tine? Cine este ~i Maica ta? Cum pre Ziditorul l-ai purtat in brate? Cum nu ti s'a ars pantecele? Mari si prea slavite lucruri intru tine, ~i tnfrlcosate taine savarsite pe pamant vedem prea sfanta, De aceea mai 'nainte gatim tie vrednica datorie, pre pamant pestera, din Cer cerem steaua, si Maghii vln dela rasariturlle pamantului la apusuri, sa vadamantuirea oamenilor, ea un prune eu lapte hranindu-se,
La binecuvAntarea pAinelor ... Troparul, glasul al 4..ea. l
Indreptator

~-~~~
,I Nascatoare de Duninezeu Fecioara ...

Cauti-I

De doui orl. la Vecernia cea mica.


credintei.;

odata.

Apoi cetirea

cuvantului.

LA UTRENIE

Dumnezeu este Domnul, Troparul sfclntului de doua ori, Siavi, 'i acum a Niscatoarei. Dupi intaia Stihologhie, Sedealna glasul al . 8-lea. Podobie: Pre intelepciunea ~i cuvantul ...

Omule al lui Dumnezeu, si Suindu ..te la tnaltlmea Iap.. credlncioasa sluga, slujitorule telor bune, ~i ell dumne .. al Domnului, barbatul doririlor, ' zeeasca stralucirea cea de a.. vasul alegerei; stalpul si tnta .. colo Iuminandu ... Parinte, de te rirea Bisericii, mostenitorule al minunile Duhului eu adevarat tmparatiei: nu tacea a striga te ..ai aratat stralucit luminator, pentru noi catre Domnul. intru ispite _fiin~ Iolositor nebi ..

.~~.

.~~. :'.

b=_.=~~~~'~~==========:====9t=
72

LUNA LUI DECEMVRIE

De doua OM. ruit. Pentru aceasta cu prea sla- ' Siava, 'i acum, a Niscatoarei: vire pre vrajmasul blruind, min: ciuna ai gonit, sl pre oamem C eeace esti folositoare ne .. i..ai mantuit din moarte Nicolae. biruita eelor din nevoi, ~i ru.. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, gatoare gata celor ee nadajdu .. iertare de greseli sa daruiasca, esc spre tine, izbaveste ..ma de celorce eu dragoste praznuesc prime] dii pre mine, ~i sa nu sfanta pomenirea tao rna treci eu vederea, ajutatoare Siava, glasul 1-iu. a tuturor. Podobie;

Mormantul tau ...

Dupa polleleu, Sedealna, glasul al 4.lea. Podobie: Degrab ne fntampina ...

tilor,

Straluce~ti pe pamant eu razele minunilor, Nicolae tntelepte, si misti toata limba spre slava ~i lauda eelui ce te-a prea maritpre tine pe pamant: pre carele roaga ..l, sa seape de toata primejdia pre eei ce cin.. stese pomenirea ta, ell credinta ~i eu dragoste, alegerea parin~i acum,

a Nascatoarei;

prea cald te ..ai ara.. tat Bisericii lui Hristos, Nieolae ~i tnvataturile eresurilor cele fara de Dumnezeire, le..ai stricat eu tndrasneala, si tndreptator ortodoxiei te-al aratat tuturor. Roaga ..te pentru toti eei ce ur.. meaza dumnezeestelor tale invataturi, si indemnuri.
De doua orl, Slava, 'i acum a Nascatoarei:

p olositor

Marie ceeace esti cinstit la- II cas al Stapanului, ridica .. e pre n noi eei cazuti In adancul cum... plitei desnadajdl!iri, al vgre~eli: lor sl al necazurilor: ea tu esti mantuirea pacatosilor, sl ajuta .. toare, ~i folositoare tare, si man .. tuesti pre robii tai,
Dupa a doua Stihologhie, Sedealna glasul al 4-1 ea. Podobie: Aratatu-te-ai astaz! ...

stl, acoperindu ..i ~i pazindu-i

C elor credinciosi Ie folose ..

priime~te,. Stapana, rugaciunlle noastre, si acestea le du Fiului tau ~i Dumnezeu, Doamna ell totul fara prihana. Desleaga de asuprele pre cei ce alearga la tine; sfarama m estesugirile, ~i surpa tndrasneala eelor lara de Dumnezeu, Prea ... curata, cari se tntrarmeaza asu .. pra robilor tai,
Deci Antifonul intaiu al glasulul 4,· Proehl .. men glasul 'al 4-lea:

D egrab

-:dlb:~======:==========:========================== .. -=;~

pre ei fericite, sl de tot necazu! mantuindu ..i aratat, cela ee esti prea irumoasa lauda Ier~hilor ~i marirea, Nieolae cuvioase.

Cuviosului lUi.

Cinstita este inaintea Dornnulul moartea


Stih:,

, r;~~ff

.:~'l

_________________________
Ce voiu rasplatl Domnului care mi-a dat rnle, Toata sufi area .•.

m~sA_s_E_n_LE _
pentru toate

7_3_

prea laudat pre carele toata . iaptura tl lauda, ca s'a prea

Evanghelia dela loan:

slavit,

Zis-a Dornnul, ell sunt usa: Prin mine de va intra cineva, se va rnantul. ..
Psalm 50, Siava, glasul al 2-lea:

CANONUL Sfantului. AI carula acrostih la Greci este aceasta. Tie Nicolae cant dumnezeeasca Facerea lui Teofan. Peasna 1, glasul al 2 ..lea, Irmos,~ Intru adanc a asternut ... cantare ...

Pentru rugaclunele Ierarhului tau Nicolae, Milostive, curateste multimea pacatelor noastre. Penteu rugaciunele Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea pacatelor noastre.
Stih: Milue"te-ma Dumnezeule dupre ma.. re mila ta... Stihira 91asul al 6..ea: l

,I

acum:

lucratorule •..

Bine sluga buna ~i credincioasa;


Vezl la Litie

'i

prea tntelepte Nicolae stand cu

C ununa purtand ~i tnalntea scaunului lui H r is t

0 S,

bine

minare, care lumineaza tntune .. carea sufletului meu, ea sa laud bucurandu ..rna prea Ierlcite, po .. menirea tao

ostile tngeresti, darueste-mi Iu..

CANOANELE. AI Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe 6. !1i ale Stantului, doua pe S. CANONUL Nascatoarei de Dumnezeu Peasna 1, 91as 1, Irmos:

"eelui ee a iacut minunate mi.. "nuni ell brat inalt, ~i a man .. "tuit pre Israil, ca s'a prea .. "marit. ai nascut adancul in .. telepciunel, trimite ..mi picaturi de tntelepclune, izvorule eel ee eu Darul izvorasti, Curata: ca eu cantari sa maresc noianul darurilor tale. Pre tine te laud eu totul laudata, pre eeeaee te lauda eetele tngerilor, ea pre ceeace ai nascut pre Dumnezeu eel

de C antare toti biruin ta sa can .. tam lui Dumnezeu,

eel ce mareste pre toti cei ee-l slavesc, te-a dat pre tine scapare credlnciosilor, carele Ieresti de ispite pre cei ce 'alearga la acoperamantul tau Nicolae, ~i te chiama cu credinta sl eu dragoste, prea Iericite.
A Nascatoarei:

D omnul

C eaee

puindu-mi porta s a r pel e eel prea viclean, ea pre un rob m'a rapit: lara prin tine Preacurata larasl m'am chemat ina .. poi, indumnezeindu ..rna cu ade .. varat: ea tu Maica lui Dumnezeu, ai nascut pre eel ce m'a in .. dumnezeit pre mine.
Alt CANON al sfantului. AI carula acrostih la Greci este dupre Alfa - Vita.

A. rna

asernana Ziditorului,

~F=============================~====I=

==1=============================================1
74
LUNA LUI DECEMVRIE

----------------

Peasna 1, glas 1, Irmos:

limba ~i sa adue lauda scurta, si rugaciune in.. Catavasle: naltarei tale cei urrnatoare lui .. l1ristos -se' ~-;~;e, slaviti .. ; l Dumnezeu, Nicolae; ei ea un "Hristos din ceruri, tntamptnabogat datator, pre Mantuitorul "ti ..l; Hristos pe pamant, trial .. si Dumnezeu, fa..l mie milostiv. "tati ..va: cantati Domnului tot Om eeresc fiind, tntocmai .,pamantul, ~i eu veselie laudaeu tngerii, pe pamant te-al ara .. "ti-I popoare, ca s'a preamarit, tat vaduvelor folositor prea rna .. Peasna 3, Irmos: re, eelor apasati aparator, si se lntareasca inima mea tuturor eelor necajiti ajutator tntru vola ta, Hristoase In nevoi, Parinte Nicolae. "Dumnezeule, earele ai tntarit "Cerul si ai intemeiat paman .. Aratat te face toata partea "tul preste ape, Atotputerniee. eea de sub soare, Nieolae de trei ori ferieite, minunile ~i no .. Cerul eel prea curat, lacasul ianul Iaptelor tale eelor bune: tmparatului, raiul eel eu Darul Llpsitil pre folositorul, saracii tnsuflat cu adevarat §i mirosi .. ~i vaduvele pre hranttorul, orbii tor, nadejdea crestinilor, Nas .. pre povatuitorul, ~i toti pre catoarea de Dumnezeu sa se aparatorul, laude.

ellbuze,p rame pu ta n e lc venit


Hristos

se naste, slaviti-L;

nastere tntreaga ea ~i mai 'nain .. te de nastere. Pre aeesta ea pre Fiul tau si Dumnezeu, roaga..1 pururea pentru noi.

1/

sa

Siava, a Treimil.

Treimea eea nezidita cin.. stese, pre Tatal, si pre Fiul, lmpreuna ell Duhul; 0 Uinta slngura, 0 Dumnezeire, 0 fire netaiata dupre fiinta; trei Ipostasuri despartind dupre fete, si dupre Jpostas.
$i acum, a Nascatoarei:

cuvantul pre Cuvantul ai nascut, eel ee ell cuvantul a adus tntru Iiinta toata firea cea cuvantatoare, §i pre cea necuvantatoare, carele a dezlegat de necuvantare pre oa .. meni, eeea ce esti prea bine ..

Cu

cuvantata,

Alt Canon, Irmos:


Inflorit-a pustiul ca crinul.;

Para samanta pre Cuvantul ai zamislit, pre unul din Treime Preacurata, si pre aeesta eu trup l..ai nascut, ramanand dupa

Hieolae fericite, al Stapa .. nului de aproape ueenie fiind, mantuestl pre eei ee alearga

IN ~ASE_Z_IL_E

75

.la tine, de eumplite nevoi, ~i

de moartea cea amara,

strambatate barbatilor celor din


pizma paratl,
Siava a Treimei.

Curate~te du-le iertare bun, pentru tre tine ale milostive.

pre robii tal, dan .. de greseli ca un mijloeirile cele ca .. lui Nieolae, mult

A Nascatoarei:

lor mele, Stapana, si tndrepteaza .. i viata Preaslanta, ce.. m eaee ai nascut pre Dumnezeu, tntru earele s'a tntarit inima mea.
Alt Canon, Irmos:
Fiului celui mai 'nainte ...

Alineaza turburarea patimi ..

Milostivcl fii mie prea stanta Treime Dumnezeul nostru, celul ee eu greseli nemasura .. te mi-am tntinat viata, Parin .. te sl Fiule ~i Duhule eel viu: pazindu ..ma pretutindenea si pururea, nevatarnat de tot ne .. cazul.
'i acum, a Nascatoarei:

Carte in lnima dobandind, de Dumnezeu tnteleptite, de multe Iapte bune, scrisa eu de .. getul eel nemuritor ~i prea cu.. rat al lui Hristos Dumnezeu, mai vartos decat fagurul sl mierea, dulceata izvarasc eu.. vintele tale, Nieolae.

Dai nadejde de mantuire, Nascatoare de Dumnezeu ro .. bilor tal, in nevoi ~i prime] dii, si ell rugaciunile tale eele gra .. bnic folositoare, ii pazesti si..i ajutl stand de lata. Ca tu dumnezeeasca Mireasa esti lauda no astra a credinciosllor,
J /

Catavasie:

Aratat-a Darul tntru tine minuni eli prea marire: ca lu.. minata viata ta, 0 Nieolae! cea ell adevarat mai stralucita de ... cat aurul, lumineaza si stralu .. oeste sulletele cele intunecate Se0/.4/'Qa 81."'8; glasul al a-lea. Podobie: Pre intelepciunea ~i Cuvantul.; eu raza dumnezeescului Duh. Rau de tamaduiri pe dea .. Uezi ~i dupa moarte, in vi.. supra varsandu ..se, ~i izvor de suri de lata aratandu ..te, si pre tineri din moarte cu preasla .. minuni netnputinat, te-a aratat vire, i-ai izbavit, strigand ara .. pre tine Nicolae, eela ce este adancul milei: ca eei ee eu grele tat catre tmparatul: nu face

'Tiului celui nascut lara stri .. "care din Tatal, mai 'nainte "de veci, ~i mai pe urma din "Fecioara tntrupat fara de sa"manta, lui Hristos Dumnezeu "sa-i strigam: Cela ce ai lnal ... "tat cornul nostru, slant esti "Doamne.

76

LUNA LUI DECEMVRIE

boaIe amar se chinuesc, sl cu necazurile vi e tii cumplit se muncesc, de toata mahnlrea aila doftorie tamadultoare eu adevarat a ta calda Iolosinta. Pentru aceasta strigam catre tine: Roaga-te lui Hristos Dum .. nezeu, iertare de greseli sa da .. ruiasca, eelor ee praznuesc eu dragoste sfanta pomenirea tao
Siava.

mortii 0 a m enil or Eva a fost, prin siatul sarpelui: lara tu Iecloara curata, nascand prin cuvant pre Cuvantul, te-ai aratat solitoare nemuririi ~ivietil. Pentru aeeasta dupre vred .. nieie te laudam. prooroeii mai 'na .. inte te-au vazut Curata, munte, usa, masa, sieriu slant, siesnic, scaun vietil, nastrapa ~i pat, tntru inchipuiri ale caror noi vedem pI in ire a, aratandu-te Malca a lui Dumnezeu.
Alt Canon, Irmos:
Venit-ai din F ecioara ...

P ricina

C u Duhul

cela· ee cuprinde toate, pre del.. tatorul de hrana al tuturor, fa.. catorul iapturei si Domnul. Pen .. tru aeeasta te rog prea sianta Fecioara, ~i ell credinta strig catre tine, ca sa rna mantuesc eu de pacate, cand voiu vrea sa stau inaintea ietei Ziditoru .. lui meu: Stapana Fecioara cura .. 'ta, darueste ..mi atuncea al tau ajutor; eel toate le poti, cate Ie
voestl.

sl Cuvan .. tul in pantecele tau zamislind, negrait Maiea lui Dumnezeu, lumii ai nascut pre eela ce tine lumea, ~i tn brate ai avut pre

P re Intelepciunea

fi

De doua orl. aeum, a Nascatoarei:

tor de lumina, luminand marginile lumii; tuturor de fata stand si pre toti mantulnd, eei ee eu credinta alearga la tine.

zele Duhului, te-al Iacut purta ..

A. propiindu

..te eurat de ra-

Duhul vazand mai 'na .. inte proorocule Avvaeu .. "me tntruparea Cuvantului, ai
ll

Peasna 4, IrmQs:

de moarte pre tlneri, preeum te-al aratat atun .. eea, Cuvioase, asa ~i acum pre mine rna scapa de toata primejdia, de. ispite ~i de nevoi, ·prea ferieite. candu-te urrnator prea ales SUipanului tau, ~i mantuesti Hind chemat, pre eei ee eu buna encernicie ~i eu dragoste te
maresc,
A Nascatoarei:

S capand

iaptelor bune

S tralucit-ai

cu stralucirile prea fericite, fa..

.propovedult,

"se vor apropia anii te vei "eunoa~te, cand va veni vre .. "mea te vei arata: slava pu .. "terii tale, Doamne.

strlgand:

Cand

__________

m_$ASEZaE

77

\Jenit ..a la tine Stapanul si Domnul tntrupandu ..se ~i man .. tuindu ..rna ca un milostiv, pre mine tot omul: pentru aceasta strigam catre tine: Bucura ..te Nascatoare de Dumnezeu eu totul lara prihana.
Alt Canon, Irmos:
Toiag din radacina lui Ieseiu ...

fara de tnceput, pre Tatal ~i" pre Fiul einstesc, §i prea stan .. tului Duh slujesc, Imparatiel. cei atottacatoare, osebite, ne .. taiate, in trei ehipuri ~i fete, despartite pururea, Unimei ne ..'

despartite.

,I

acum, a Niscitoarel;

H'umai numele tau cu ade .. varat Iiind chemat, de toate slaturile vrajrnasllor, de g r a b se mantuesc eei ce striga catre tine Cll caldura, sfinte Nicolae: Precum mai 'nainte pre voe .. vozi ai scapat, scapa-ne ~i pre noi de toata eumplita nevoie.: StAnd inaintea scaunului lui Dumnezeu, nu tnceta a te ruga eu deadinsul tntelepte, pentru noi toti credlnciosii robii UH, minunate Nicolae, ca sa ne Ie.. rim de Iocul eel vesnic si de vrajmasi, de limba eea vicleana sl de rautate, Tamaduiri izvorasti pretu .. tindenea, eelor ee eu credinta alearga la tine, ~i izbavesti din legaturl pre toti, Pentru aceasta intristarea noastra tntru bucurie o schimba, en rugaciunele tale cele bine primite, Nieolae lu .. minate; sfaramand m a. n d ria vrajmasilor nostri,
Siavi, a Trelmii:

Tn en adevarat mai cinstita, rnai pre sus decat oamenii sl de cat ingerii, Nascatoare de Durnnezeu Fecioara te ..ai ara.. tat. eA pre Facatorul tuturor in pantece l..ai zamislit, tmbraeat eu trup material, nascan .. du-l mai pre sus de fire, ot nona cuvioasa vedere!
/ Catavaole:

TOiag din radacina lui les .. »seiu, ~i floare dintr'insul, Hris .. "toase, din Fecioara ai odraslit »eel laudat, din muntele eel eu "ulnbra deasa: venit ..ai lntru .. »pAndu ..te din cea neispitita "de barb at, eel lara de trup ,,§i Dumnezeu; slava puterii .tale, Doamne.
Peasna 5, h·mos:

Rasari luminata lumina cea pururea Iiitoare, noua ce .. "lor ee manecam catre judeca .. »tile poruncilor tale, Stapane »iubitorule de oamern, Hris .. "toase Dumnezeul nostru. un sicriu cinstit al sfin .. teniei, ea un scaun slant In

1=========================================1---

S tapania

Dumnezeirei

eel

Ca

======================================================1 78 LUNA LUI DECEMVRIE


--------~---------~----------_

chipul foeului, sl ca un palat sfintit, Stapana, ai tncaput pre Durnnezeu Atottiitorul. M aica care nu stli de bar .. bat, tntre Iecloare, si Fecioara intre rnaice, una Pr e a cur a t a, negrait te ..ai aratat: ca pre Dumnezeu l..ai nascut, eel ce a dat firei acest Dar.
Alt Canon, Irmos:

nunile tale, Parinte, mitropolia cea mare a celor din Mira, si eparhia Lichiei, sl toata mul.. timea minunatelor tale fapte, cu care ai mantuit pre toti din dureri si din necazuri, vredni ... eule de lauda, Nicolae. biman vaduvelor sl parinte saracilor, ajutator prea ales al eelor din necaz ; celor ce plang mangaere, pastor §i povatuitor tuturor celor ce ratacesc Hind Nicolae, scapa-ne §i pre noi din nevoi eu rugaciunile tale.

viata lui Durnnezeu pla .. cuta, fiind stralucit, de trei ori fericite, pre cei osanditi eu ne .. dreapta [udecata ca sa moara, Mutatu ..te ..ai de pre pamant de fata stand i..ai scapat, pre cei ce Stapanului Hristos stri .. .la Iacasurile cele fara materie, unde vezi irumusetea lui Hrisgau: Pre alt Dumnezeu afara tos cea negraita, sl trnpreuna de tine nu cunoastern, vorbitor cu ostile lngeresti te-ai C ela ce vezi acurn in ceruri aratat. Pentru aeeasta eu apos .. slava cea pururea vesnica, si tolii ~i cu mucenicii dantuind, te desfatezi cu luminate stra .. cu deadinsul roaga ..te Mantui .. luciri ale razei cei negraite §i torului, parinte Nicolae. dumnezeesti, aeopere ..rna pre Slavi'i, a Treimil. mine eu Iolosinta ta, Cuvioase, Trei fete slavesc Iara de in.. sluga lui Hristos prea fericite. A Ni'isci'itoarei: eeput, eele de un seaun, singure stapanitoare, aleunei Dum .. Ca· sa cauti chipul tau eel ingropat prin patimi Mantuito .. nezeiri nedespartlte, prin ca .. rea din ce n'a iost, m'arn adus rule, de puterile eele ceresti intru a fi, impreuna ell ingerii talnuindu-te, si tntrupandu-te strlgand: Stant, Slant, Stant din Fecioara, te ..ai aratat celor esti Doamne. ce striga: Pre alt Dumnezeu \ii acum a Ni'isci'itoarei: aiara de tine nu cunoastem, Alt Canon Irmos: Ceeaee esti acoperemant de Dumnezeu Hind pacei .. mantuire ~l bucurie tuturor, Propovedue~te §i acum mi.. care apuei tnainte degrab ~i
I

Cu

Lumineaza-ne

pre noi. ..

1=======================================================

--

~~

__ ~

~~IN~$ASE

ZILE

79

marn pururea in nevoi; ca al... ta folositoare dupa Dumnezeu nu avem. Dumnezeu fiind pacii, tata "Indurarilor, pre lngerul statu .. "lui tau celui mare, daruindu .. "ne pace l-al trimis noua. De .. "ci, povatuiti Hind la lumina "euno~tintei de Dumnezeu, de "noapte manecand, te slavim, "iubitorule de oarneni.
Peasna 6, Irmos.

man t u e § ti, milostiveste ..te §i aeum spre noi, cei ce strigam catre tine Curata, ~i te che ...

pus Nicolae. Deci ca un birui ... tor prea ales, pre eei ce te chiama pre tine, mantueste ..i. Pre mine eel omortt eu gre .. ~alele, fericite, ~i cu tntreite valurile patirnilor tnnecat, ara .. tandu ..te, rna mantueste la li.. manul durnnezeestei voiri.
A Nascatoarei:

Catavasie:

neclatita.

Spre tine mi-am pus nade] .. dile, Matca pururea Fecloara, mantuirii mele, ~i pre tine te pun folositoare vietii, tare si
Alt Canon, Irmos: Din pantece pre lana ...

nroorocului lana urmand, .t'strig: Slobozeste viata mea "din strlcaciune, BunuIe, si rna "mantue~te Mantuitorul lumii, "pre cela ce strig: Slava tie. eelor intristati, vesella cea de bucurie, umple de bueurie du .. hovniceasca prerobii tal, eei ce doresc de Iolosinta tao Cerul eel cuvantator, Bise .. rica cea curata, sicriul eel slant, raiul eel prea frumos al lui Dumnezeu, tntru earele este pomul vletii, sa se laude de mine.
Alt Canon, Irmos: Intru adancul gre~elilor...

Folositoarea

credinciosilor,

Hou Avraam te ..ai aratat Nicolae; caci ea pre un fiu unul nascut ti-ai adus mintea ta Stapanului tau, jertfa fara de sange aducand pururea. Pentru aceea te ..a binecuvan .. tat ea un iubitor de streini Parinte, ~i al Treimii lacas dumnezeesc te ..ai Iacut, §i fa.. ra prihana, Streine si tnfrlcosate minuni lucrezi in tot pamantul, si pre mare departe eelor din prime]dii eu rugaciunile tale eele sarguitoare standu ..le de lata, ee.. lor neputinciosi doftor, §i sa .. racilor hranitor, purtand nume de biruinta asupra vrajmasllor,
te-al

." Ir'·

I
~.

r-=======================================I~ .'

Cununa de biruinta pre orestetul tau dupre vrednicie ti s'a

lui celui credincios.

aratat

aparator

poporu ..

-1=================================1
_§O .. _. L_V_N_A_L_VIDECEMV_RI_E _

mintii mai 'na .. inte vazand cele ee vor sa fie, de lnvataturi drepte pre toti i.. uinplut, de 0 fiinta eu Taai tal pre Fiul vestindu-ne noua. Sl nebunia lui Arie 0 ai pier" dut; puind inaintea einstitei tale ispravi, stalp drept marltoarei credinte,
Siava, a Treimii:

Co . oehiul

CONDAC, glasul al 3 ..lea. Podobie: Fecioara astazi, ..

baud ~i cinstese Treimea eea nedespartita, eea in trei fete despartita pururea si uni .. ta In Uinta si In fire, ea pre 0 Stapanie una; pre Tatal si pre Fiul si pre siantul Duh; earea pre toti ell putere li stapaneste, si toate le pazeste preeum ,

In Mira slinte, sfintitor te ..ai aratat; ca Evanghelia lui Hrlstos plinindu-o, Cuvioase, ti.. i a pus sufletul tau pentru noro .. dul tau; mantuit ..ai pre eei nevinovati din moarte. Pentru aeeasta te ..ai sfintit, ea un mare tainuitor al Darului lui Dum .. nezeu. aeum eu cantari pre Ierarhul.. pre pastorul po ... porului eelui din Mira ~i tnva .. tatorul, ea prin rugaciunile lui sa ne luminam: ca lata s'a ara .. tat tot eurat si nestrieat eu Duhul, aducand lui Hristos [ertfa fara prihana, curata ~i lui Dumnezeu bine priimita, ea un lerarh curatit In suflet sl In trup. Pentru aceasta este ade .. varat folositor ~i ajutator Bi.. serieii; ea un mare tainuitor al Darului lui Dumnezeu.
Intru aceasta Luna in 6 zile, pomenirea celui dintru sfinti ParintE!lul nostru Nlcolae Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minunl. Stih: Nicolae mare solitor, pe pamlint Hind.· Chlar in departare dela pam ant este spre bine alergand. Intru a sasea a lunii s'a aratat, Sfar~itul vietli lui Nicolae eel iiudat.

sa laudam

ICOS.

voeste.

~i acum,

a Nascatoarei:

PIeeand eerurile, Hristos vo .. ind s'a salasluit In pantecele tau, Preacurata: ca nesuferind Ra vada . zidirea mainilor sale tiranlndu ..se de eel lnselator, a venit in chip de rob, sa mantueasca neamul omenese.
/' Catavasie:

Din pantece pre lana ca "pre un prune l-a lepadat fia.. "ra marii, preeum l-a priimit, "~i in Fecioara salasluindu ..se "Cuvantul, ~i trup luand, a iesit "pazindu-o nestricata, Ca eel "ee nu a patimit stricaciune, "pre eeeaee l-a nascut, 0 a "pazit nevatamata,

te in vlata calugareasca, ~i pentru nespu .. sa lui bunatate s'a facut Arhiereu, ~i Iiind cu frica lui Dumnezeu, cinstind crestlnata-

M. ~i Maximian, stralucmd mat inain-

rlcesta

a fost pe vremea lui Dtoclltian

propoveduind cu lndrazneala buna credtnta, s'a prins de mai marii cetattt Lichiel, ,I dandu-) la munei ~i la rane, l-a bagat in temnita tmpreuna eu altf crestlni .. $i de oarece marele ~i bine einstitorul Constantin, din vola lui Dumnezeu a statut trnparat Romanilor, atunei eel ee erau inehi~i s'au slobozlt din legaturt, eu carl lmpreuna marele Nicolae; ~imergand la Mira, n'a trecut mult, ~i s'a adunat de marele Constantin intaiul sinod dela Nicheia, caruta a fost parta, ~i minunatul Nicolae. Aeesta a tacut minunate minuni,precum arata istoria lui. Sees-a pre trei oameni ce se napastutsera, de era sa moara prin strambatate, caprinzand ei de veste ca. vor s11 plara, aflAndu-se in ternnita, a ehemat pre sfantul in ajutor, pornenindu-i ,I alte bune fapte ce a facut ,I precum a scapat pre alti trei tlnerl ce erau sa piara la Lichla, a,a ~i pre dan~ii sa-t scape, Pentru aceasta stantul Ntcolae, earele a fost grabnic ferbinte spre ajutor, s'a aratat in vis lmparatului Constantin, l}i eparhului Avlavie, mustrandu-l pentru para ee facuse oamenilor Ia tmparatul, lara. pre lmparatul l-a Invatat cu amaruntul, l}i i-a spus ca erau nevinovatl, cum ca din rautate au fost pAriti. Pentru aeeea prtn vedenia aceasta i-a seapat din nevoia aceea. Deci faeAnd ,i alte multe minuni, ,I pastortnd dumnezeeste poporul ,I ajungand la adancl batranete, s'a mutat catre Dornnul, ne uitand nici dupa moarte turma sa, ei to toate ziIele dand eu lndestulare ale sale faceri de btne la eel Iipsiti ,I aparandu-i de tot felul de prime]dii ,i de nevol, Inca l}i pana astazi acelas Dumnezeu, prln mijIocirea lui lucreaza multe minuni, l}i eel ce-I roaga eu adevarata ~i neindoita. credinta, nu numai aceste, ci ~i mal mari decat aceste mlnuni dobandesc, Precum una ea aceasta s'a tacut l}1acum de prea fericitul aeesta Parintele nostru: Un om oarecarele cu friea lui Dumnezeu ~i credincios in Hrlstos; se afla in Constantinopol, carele iubea pe prea cuviosul acesta parinte, sl se iubea ~i el de dansul. Acesta oarecand vrand a face cale intru alta tara, grabindu-l treaba ce avea, se duse la Biserica sfantului de-si faeit rugaciunea dupre obicelu, luandu-st ziua buna dela rude , ~i dela prleteni, intra In corable. lara cand a fast la noua eeasuri din noapte, se scula-

tea,

,i

IN SASE ZILE

81

,r

,I

,i

,i

ra corabierii sa tntoarca, ~i sa.-~i tnttnda vetrelele, tncepand alt vant, Decl lntru acea vreme se scuta l}i smerltul acesta om, sa mearga pentru nevoia sa, ~i fiind toti ocupatt pentru lntinsul vetrelelor, se lntampla de se lmptedlca, ~i cazu ln mare. $1 ftind lntuneric, l}ivantul pornind corabia lnainte, nu putura corablerit sa-l foloseasca nimic, ci plangeau de arnara moartea acelui om. lara el ea.zand in mare precum eralrnbracat, ~i afundandu-se lntru adancirnea luclului, zise: Sfinte Nicolae ajuta-mi J $1 strigaud aeest glas, a mare minune! Cat sunt de necuprinse mlnunile tale, Doamne! Se atla tn mijlocul easel lui parandu-i ca este in adancul maril. lara veeinii auztndu-i glasul se sculara, asisderea ~i cel din casa aprinsera lumina, ~i stran- . gandu-se ~i veclnii de aiara, 11 vazura stand in mijlocul Case ~. strigand, ~i curgea apa din mare depe hainele lui. Deci tncremenind statura muti de groaza; lara el zise: o Iratllor l Ce este aceasta ee vaz ? Ca sttu bine ca erl la noua eeasuri eu rnl-am luat ziua buna dela totl, ~i tntrand in corabie am purees, ~iavand vant bun am mers catva, iar cand a fost la a doua ~i a treia streaja de noapte, adlca Ia noua ceasuri m'am dus pentru nevoie ~j m'am irnpedecat de corableri, ~i am cazut in mare. $1 ehemam pe sfantul Nieolae lntru ajutor, lara acum nu l}tlu unde rna aflu, spunetl-rni voi, ca eu mt-am tesit din fire ~i m'am ulrnit. Deci aceia luand seama cuvintelor lui, vazand -~i apa mant, unde curgea depe dansul, se spatmantara cugetand ln inimlle lor de prea marita minune, ,I bucurandu-se tott, l}i Iacramand cu dansul, strigau: Doamne rnilueste l Dupa aeeea desbracandu-se, l}j luandu-si alte haine se duse la Biseriea siantulut Nicolae, ~i acolo petrecu cealalta parte de noapte, cazand cu lacrimi l}i eu rugaciunl, la ieoana sfantului, ~i da multurntta eu mirare multa de minune. Apoi vnnd vrernea Utrenfei, ~i strangandu-se poporu! dupre obiceiu, se cunoscu Ia totl mlnunea, l}i umplandu-se toti de acele dulei aromate, ee Ie adusese acel om spre multumita sfantului Nicolae, vazand l}1biserica pltna de lumanari aprinse, lntrebara unul pre altul C8 sa stie de pricina lucrului, ~i afland, se mlnunara, mannd pre Dumnezeu, l}i laudand pre sfAntul. Aceasta mare ,i preste fire minune vestindu ..se prin tot

82

LUNA LUI DECEMVRIE

ConstantinopoluI, ajunse pAna l?i fa urechile lmparatului de atuncea l?i a Patriarhului; cari adunati in sfat, zisera, s!i cherne pre acel am. Acesta mergand l?i povestind inaintea celor adunatl, cum l?i in ce chip s'a iacut cu dansul acea mare l?i cu adevarat necuprinsa de gaud mlnune, toti strigara: Mare

§i

sfantului slavind l?i binecuvantand pre Dumnezeu, l?i multumind rnarelui lerarh.
Intru aceasta zi, pomenirea a cutremurului, Stlh: tnfricosatel grozavii

strangAndu-se multnnea,

esti Doamne, si minunate sunt Zucrurile tale. nici un cu~dnt nu ajunge spre lauda minunilar tale l ~i tacand Litli l?i Privegheri,

merge a la Biserlca

Intru ascutita ispita am ca-:zut rau tmboldindu-rna, ~i de portile iadului m'am apropiat, &i de necazuri Hind trnpresu ... rat, rnantueste ..rna cu rugaciu .. nile tale, Iericite, si rna ridica pre mine eel ee cant; Binecuvantat esti Dumnezeul parln-

tiler nostri,

Desi privirea dumnezeeasca

de urgie plina

fHnd.
Face pamantul sa tremure insa de grab cu milostivire este privind, Intru aceasta zi, pomenirea sfantuluinoului mucenic Nicolae Cararnan, care a marturisit in Smirna la 0 mie ~ase sute cincizeci si sapte, Stih : Ai marturisit precum ai tagaduit oareeiin d Drept aeeea cununa Nieolae acurn esti priimind Cu ale lor sfinte rugaeiuni, Doamne, miluestene, ~i ne mantueste pre noi, Amin.

terie ale luminii eelei neapuse fiind stralucit, pre eei dosaditi intru intunerecul necazurilor trage-i, si la lumina veseliei povatueste .., pre cei ce canta: i Binecuvantat esti Dumnezeul

G.t

stralucirile cele fara rna ..

parlntllor nostri,

A Niscitoarei:

Peasna 7, Irmos:

Mantuitorule, se V racorea.Iara tinerii dantu"ind, cantau: Dumnezeul parin ... "tilor nostri bine esti cuvantat, Cel prea lnalt, Cer pre tine tnsufletit te ..a aratat ~i camara curata eu daruri tncunjurata, porfira in chipul aurului, ~i raiu

/')uptorul,

Roaga pre Fiul tau ~i Dum .. nezeu, Nascatoare de Dumne ... zeu, ca pre. cei vanduti cumpIitelor greseli, si tnselaciunil sarpelui, ell cinstit sangele sau sa-l mantuiasca, cari canta: Binecuvantat esti Dumnezeul

parintilor nostri,

Alt Canon, lrmos:


Tinerii in buna credinta ...

destatat,

Intare~te mintea mea cea razvratita, ~i gandul meu eel clatit II asaza pe piatra neolatita, eu acoperarnantul tau Mai..

ca Fecioara.

Tuturor cumplitelor boale doitor prea ales, aratandu-te Parinte Nicolae, vindeca ne .. putinta sufletului meu; da ... mi buna sanatate, ca sa strig: Dumnezeul parintilor, bine esti

Alt Canon, Irmos: Chipul eel de aur ...

cuvantat,

Scapand de moarte pre vole-

1
______ ~ IN_ $ASE__ ZILE _

~-----_ 83

r
i

vozii cei de demult, sfinte, i-ai indemnat sa cante ~i sa slaveasca pre Hristos Mantuitorul, ell credlnta calda: carl au si stri ... gat: Dumnezeul parintilor, bine

"stand, au cantat: Dumnezeul "parintilor, bine esti cuvantat,

esti cuvantat,

De paharul tntelepclunii a .. ' "ti ..l preoti, prea mariti ..l tineri, "bine ..l cuvantati popoare, sl.. l propiindu ..tl in taina buzele tale, parinte Nicolae, curgeri "prea ina Ita ti tntru toti veeii. de bautura mai dulce de cat Ca 0 camara tnsuiletita, ca mierea ~i fagurul de acolo ai o hlamida aurita, ca 0 haina seos, strigand popoarelor: Dumeu rosu vapsita a Imparatului nezeul parintilor, bine esti cututuror, te ..ai aratat Fecloara, vantat. si ea a porfira, din carea s'a Siava, a Trelmii:aratat trupul Cuvantului Dum .. nezeu omul, Treime pre tine te laudam, Unime Intreit stralucitoare, Zamislit ..ai Preacurata, pre eeeace esti de 0 iiinta, Parinte eel ee tine toata iaptura cu si Fiule ~i Duhule sfinte; lntru mana, ca pre Ziditorul si Dumeare toti botezandu ... cantam: I nezeu; carele negrait ~i nespus ne, Dumnezeul parintilor, bine esti .pentru noi, precum suntem noi,
!

carele . se Infricoseaza ingerii ~i toate ostile, ca "de Facatorul si Domnul, lauda ..

De

Peasna 8, Irmos:

cuvantat.

~i acum, a Nascatoarel :

om s'a fa cut; si deja ceeace era nu s'a despartit. .


Alt Canon, Irmos: In cuptorul eel eu foe."

Dela toti priimind rugaciuni, Nascatoare de Dumnezeu, roa .. ga-te Fiului tau sl Dumnezeu, sa scape de munca pre cei ce te cinstesc pre tine cu adevarat, ~i striga: Dumnezeul parintilor, bine esti cuvantat.
/" Catavasie: '

Cocooii in buna credinta "fiind crescuti, paganeasca po ... "runca nebagand-o in seama, "de groaza Iocului nu s'au spai .. "mantat, ci in mijlocul vapaei

tain uitorul e.

bland sl milos slobo .. zeste pre eei tinuti lntru adancul ispitelor iericlte, din nevo .. He ce ..i tin, dandu .. e deslegare l eu rugaciunile cele catre Man .. tuitorul Hristos, de siintenie tainelor eelor mai presus de minte tnvatator, slujitor eelor sfinte si ceresti fiind de Dum .. nezeu tnteleptite, si Arhiereu

Ca un

R.l

I======~========~~~~================I=
94 LUNA LUI DECEMVRIE -----~----~----------~,------.~---credincios iertare de greseli noastre; prin care luminat stracere dela Mantultorul nostru, luclti fiind, strigam: Bine sa de sfintenle aratatorule. cuvinteze toata faptura pre Domnul, §i sa ..} prea tnalte tntru A Nascatoarei: toti vecii. Slabeste ..rni acum min tea BinecuvAntam pre Tata •••• mea cazand intru adancul 0" carii, In cat de acolo eu ieluri V iata §i vletile, una ~i trei de rele sunt cuprins, Ci tu luminl; Treimea cu credlnta sa Fecioara rna vindeca, ell Iumi ... a laudarn, pre Tatal §i pre Fiul na nepatimirii lmbracandu-ma. ~i pre sfantul Duh, urmand pa.. Alt Canon, Irmos: rintestilor tnvataturi cu adevaCuptorul eel raeorit... rat; eu cari impreuna bine lau .. dand, sa cantarn: Bine sa cuvin .. - Cetele patriarhilor §i ale a.. teze toata Iaptura pre Domnul, postolilor, adunarile sfintitllor sl sa-l prea lnalte intru totl mucenici, adunarile proorocilor, vecii. sl tot sinodul pustnicilor, feri .. cesc dumnezeeasca viata ta: " acum, a Naacatoare': ell cari lmpreuna §i noi te che .. R ugul chip de- lucru strein mam pre tine; nu Inc eta ru .. mai 'nainte a inchipuit, prea gandu ..te catre Domnul, sa ne' curata Fecioara, arzand fara pazeasca pre noi de toata vaardere de demult in muntele amarea, Sinai, mai 'nainte tnsemnand p rea lnalte a tot Irnparate, taina nasterii tale. Ca focul mare Stapanitorule, ell ruga .. Dumnezeirii, eel ce s'a sala.. ciunile Cuviosului pastor, trn.. sluit tntru tine, nevatarnata te ..a paca viata tuturor crestinilor, pazlt. Pentru aceasta te lauCuvinte, dand binecredlnclosidam lntru toti vecii. lor tmparati blruinta asupra s-: laudam,Catavasle cuvAntam ... : Sa blne sa barbarilor §i tarie, rugamu ..ne, ca top pururea sa 1(\ud am Cuptarul eel racorit a In.. puterea ta, §i sa te tnaltarn in.. "ehiput chipul minunii eei mai tru toti veci, "pre sus de fire; eft nu a ars "pre -tinerii pre cari i.. prllmlt, a C u lumina cea neaproplata "preeum nici focul Dumnezeirii luminat fiind Parinte, sufletele eelor din necaz Ie luminezi, §i "pantecele Fecioarei in care a .Intrat. .Pentru aceasta cantand, risipind tot lntunericul ispitelor stralucesti cu veselie inimile "sa strigarn: Bine sa cuvinte ..

==I======================================================~

-I========================================~
IN SASE =ZI=.LE.::........._
85

"ze toata Iaptura pre Dornnul, "~i sa..l prea tnalte tntru toti "vecii.

t .: ·

r
.

-,.~

"sfe~nieul Darului eel de In.rnlna purtator, Biseriea eea.\ A Nascatoarei: "tnsufletita, cortul eel prea cupre Intelepciunea sl pute"rat, care este mai destatata "deeat cerurile.si decat paman .. rea, §i Cuvantul eel Ipostatie "tul, pre Nascatoarea de Dum ... al Tatalui, Maica lui Dumnezeu curate, l-al nascut din prea eu.. "nezeu, credinciosii, 0 marim. rat sangele tau, care Biseriea sa u curgerea Darului tau s'a priimit, ~i cu dansa dupre adapa... pre mine eel ars eu rna unire s'a tmpreunat nedespartit. vapaia necazurilor, ~i rau toAlt Canon, Irmos: pit, izvorule eel ee ell Darul Taina streina vaz., izvora~ti, care ai nascut izvoDantuiti eu duhul toti iubi .. rul darurilor; din €arele eel ce torii de praznie, ceruri veseliva bea, nu va tnseta niei odata, ti-va, munti ~i dealuri, Biseri ... C a pre 0 camara Impodo- ea ~i cetele Iecioarelor si ale pu ... stnicllor, intru pomenirea prea blta a Mirelui, ca pre un palat fericitului; intru carea adunantnsufletit al Stapanului, ca 0 du ..ne, sa slavim pre Mtintuitorul. portira eu totul de aur, ca pre un lacas frumos al lui Hristos, Sa cante eu laude toate mar .. Stapana tuturor, pre tine te ginile, impodobind toti eu eu.... rog, mantueste ..rna. nuni de lauda crestetul dumAlt canon, h·mos: nezeescului Nicolae, al slugii Fiul Parintelui.; lui Hristos Dumnezeu; prin caC u stralucirile Darului fiind rele din patimi si din primejdii luminat de Dumnezeu tntelepne mantuim,

Izvorul ~ieel priimitor de viata, pururea curgator,

Peasna a 9, Irmos:

deslatarii aeum te salasluesti, ~i marirea eea negraita limpede 0 vezi, din crugurile ceresti vezi, pre cantaretii tal, scapandu-i din

C ela ee in raiul

nevoi, purtatorule zeu prea iericite.

de Dumne ...

!;

I ==I==============================~=====================I
¥

aratat fiind, pre eei din ispite , mantuesti, si pre eei din adan .. cuI maril Ii izbavesti, si hrane .. sti pre cei Ilamanzi ell prea marire, prea ferieite.

tite, si luminator crestinatatii

ca vrednica can .. tarea, Nicolae, a, aeestei miei ostenele, pre cum Hristos a prii .. mit eei doi fileri ai vaduvel, Nu te tntrista de _mine ticalosul,

p riimeste

86

LUNA LUI DECEMVRIE II

nu Iallndu ..rna am tndraz .. nit, de, trei ori fericite.


Siava, a Treimil ...

ca

I:
I

ell voia cea de o fiinta Treimea, ~i se desparte in fete, fara despartire pa.. zindu ..si puterea pururea, Tatal, Fiul ~i Duhul eel viu, careIe este un Dumnezeu in trei fete; pr e carele il slavim. '
~I acum,

If neste ..se

minuni Domnul, §i viu fiind si dupa siarsit Nicolae Ierarhe. ell cine din toti credinclosli numai va chema slant numele tau, §i sa nu fie auzit tndatasi? cald folositor ailandu ..te pre tine.
~i acum,

P oarte

Siava, asemenea.

te ..a prea marit lntru

a Nascatoarei:

'~tersu ..s'a toata tntristarea cu nasterea ta, si a ridicat Domnul tanguirea ~i plangerea, si toata lacrima dela toata Iata, curata Nascatoare de Dumne .. zeu cu totul fara prihana: tntru tine sl noi plinim datoriile.

ceeace ai nascut pre Intelepciunea cea Ipostati .. ca, pre Cuvantul eel mai pre sus de Iilnta, doftorul tuturor, pre Hristos; boalele $i ranele sufletului meu eele cumplite vindeca ..le, si potoleste gan ... durile cele neeuvioase ale ini.. mii mele.
LA HVALITE. Stihirile Podobie: pe 4, glasul 1-iu. Ceea ce esti bucuria.»

P ecloara

a Nascatoarei:

Catayasle :

"slavita, Cer fiind p e s t e r a, "scaun de Heruvimi Fecioara, "eslea salasluirea, tntru carea "s'a culcat eel netncaput, Hri.. "stos Dumnezeu, pre careIe
.Iaudandu ..1 il slavim.
SVETILNA. Podobie : Femei auzit! gIas""

T aina

streina vaz si prea ..

Pre marele Arhipastor ~i Ierarhul, mai tntaiu sezator celor din Mira, pre Nicolae toti sa..l laudarn: eel pre cei trei barbati a mantuit, cari cu ne .. dreptate erau sa m 0 a r a, sl tmp ar a tu l u i s'a aratat si lui Aviavie prin vis, stricand [u.. decata cea nedreapta,

[ur zburand, ca un pui din cui .. bul eel de sus al ingerilor, Ni.. colae de trei -ori fericite, strigi pururea catre Dugmezeu pen ... tru noi toti, cei ce suntem in... tru nevoile primejdiilor §i ale ispitelor, si De mantuesti cu ru.. gaciunile tale. P odoaba hainei cei sflntite, ell Iaptele bune cele lucratoa .. re mai stralucita 0 ai Iacut, Pa.. rinte purtatorule de Dumnezeu. Pentru aceasta ne lucrezi cu sfintenle cele minunate ale pu .. rurea laudatelor minuni, sflnti ..

P rin florile Bisericii tmpre ..

IN $ASE ZILE

---

87

torule, ferindu ..ne de eele cum ... plite. eelor nevazute incunjurandu ..le, ai cunoscut in .. iricosata aeeea slava a sflntilor, Sfinte. Pentru aeeasta cerestile e u vi n t e ale vedeniilor ace .. lora, eelor pururea vii, ni le arati Prea sfintite. Precum prin vis ai statut In .. naintea bineeredineiosului tm ... parat, si pre eei legati Parinte din moarte i.. scapat, roaga .. ai te netncetat, ea si acum eu ru .. gaciunile tale sa ne ferim de ispite, de primejdii ~i de dureri, eei ce dupre vrednicie te laudam pre tine.

P rumsetile

folositorul, saracll vistieria, eel din .necazuri pre mangaltorul; calatorii pre eel tmpreuna ea... lator, cei ce sunt pe mare pre carmuitorul: toti pre eel ee pretutindenea tntampina Cll cal .. dura, pre marele lerarh laudan .. du ..l, asa sa zlcem: Prea sfin .. te Nieolae grabeste sl ne scoate pre nol din nevoile noastre a .. eeste de acum; ~i mantueste turma ta ell rugaciunile tale.
~i acum, a Nascatoarei, gla8 acelas] a Patrlarhului Ghermano.

,
rc

.. . y

1=============================================1==

eu trambita de cantari, ca privind de sus Irnparateasa a toate, Maiea Fe .. cioara, eu binecuvantari tncu .. nuneaza pre eei ee 0 lauda.Tm .. Siava, glasul al '5-lea. paratii ~i Domnii sa alerge tmSa trambitam cu trambita preuna, ei pre Imparateasa sa o laude tntru cantari: pre cede cantari, sa saltam in eele eace a nascut pre Imparatul, de praznuire, fii sa dantulrn eel ee pre eei stapaniti de moar .. bucurandu-ne, lntru praznuirea te mai tntaiu, a-i slobozi eu iubi .. cea de preste an a purtatorului de Dumnezeu Parinte. II 11\- re de oameni bine a voit. Pas.. torii si tnvatatorii pre prea , .• _._.....sa alerge impreuna, §t pre eel ee prin arata ... I curata Maiea Pastorului celui bun, adunandu .. e sa 0 laudam, n rea eea tniricosata prin vis, pre tmparatull ..aplecat, sa sloboa .. Pre siesnicul eel ell raze de aur, za pre aeei trei 'voievozi, ce norul eel purtator de lumina; erau fara vina tinuti, sa-l laude. pre eea mai desiatata decat Pastorii ~i tnvatatorli, pre pas ... cerurile, sicriul eel tnsufletlt, torul eel Intocma rtvnitor Pas ... scaunul Stapanului eel In ehipul torului celui bun, adunandu ..ne focului, nastrapa cea de aur sa..1 laudam, Cei din boale pre priimitoare de mana, usa Cuvantului eea tncuiata, mantui .. doltorul, si eei din primejdii rea tuturor crestinilor, eu can ... pre izbavltorul: pacatosll pre
trambitam

Sa

I
88 LUNA LUI DECEMVRIE
I

tari de Dumnezeu cuvantatoa .. re laudandu ... asa sa zicem: o, Palatule al Cuvantulul, invred .. niceste ... pre noi eei smeriti ne tmparatiel cerurilor, ca nimiea nu este eu neputinta mijloeirii tale.
SLAVOSLOVIA cea mare. Ecteniile ,I Otpustul. ~I se face ungere dela preot, eu sfant u ntdelemn, din candela sf;1ntului.

si eu muIte privegheri, ~i cu rugacluni netncetate, ti..ai eu..

nezeu tnteleptite: vas ales ara .. tandu-te lui Hristos, priimind daruri tntocmai ca apostoIii. Pre Imparatul eel binecredineios, ee gresise odinioara, certandu ..1 cu indrazneala, ca Natan pre David, Amvrosie prea fericite, aratat l-ai supus

ratit sufletul ~i trupul, de Dum ..

LA LITURGHIE
FericiriIe din Canonul intalu aI Ierarhului, Peasna 3 pe 4, ~i din al doiIea Peasna 6, pe 4. Prochimen gJas 7: Vesellse-va dreptul de Domnu1... Apostolul, cafre Evrei:
Pratilor, aseulta[i pre invdtdtorii vo§tri... vanghelia dela Luca: In vremea -aceea, tui-a lis us la IDe §es...
_CHINONICUL.

despartini: ~i tnvatandu .. ell 1 cuvilnta dumnezelasca, prin pocainta l-al adus la randulala

turmei tale.

Alte Stihiri, gasul al 5-lea. Podobie : Prea Cuvioase Parinte ..,

sta-

E-

lntru pomenire vesnica va fi ...


----

----- '-------,----

(9)rexelexeleI0)~eXe~~

INTRU ACEASTA LUNA


IN 7 ZILE, Cel dintre sfinti parintele nostru Amvrosie EpiseopuJ Mediolanului. La Doamne strigat.am, Stihirile pe 6,glas t-lu,

u bunatatile Impodobind scaunul Stapanirii, eu cuvlinta ai luat ierarhia, din suIlarea dumnezeeasca: pentru aceasta eeonom credincios aI Darului tntru amandoua iacan .. du... Amvrosie, tndoita cunu .. te na ai mostenit, eu postirea, cu ostenelele
;~.;
?~~
~y"

Podobie: Ceea ce esti bucuria.,

Cuvioase parinte prea slintlte Amvrosle, alauta carea ne glasueste noua tuturor cantare mantuitoare, .'de dogme ortodoxe; vioara eea eu bun glas a dumnezeeseului mangaitor, care tndulceste sufleteleeredinciosllor, organul eel mare a lui Dumnezeu, trambita cea vrednica de lauda a Blserlcil, iantana cea prea limpede a darurilor, care spala tntinaciunea patimilor, lui Hristos teo roaga, pre Hristos tm blanzeste-l prea cuvioase, sa daruiasca Bi... sericii 0 unire, pace ~imare mila. Cuvioase parlnte prea Iericite Amvrosie, aratandu .. e in t mijloeul soborului purtatorilor de Dumnezeu parlnti, luminat

,".~ 1=====================1

==1======================================================,-,
___________ IN_~PTE ZILE

89

pre un Fiu, ca s'a facut trup, aratandu ..se no .. ua In doua firi, din cea neis .. pitlta de nunta.pre eel de 0 fiinta eu Tatal, si tntocmai ve .. cuitor ~i de 0 fire eu El. Pentru aceasta ell puterea Duhului, ai tampit limba eea hulitoare a lui Arie. Pre Hristos roaga .. , pre l Hristos lmblanzeste .. Prea Cu.. l vioase, sa daruiasca Bisericii o unire, pace si mare mila. Cuvioase parinte, vrednieule ai propoveduit
Amvrosie, ailand prea euratul tau suilet dupre cum pofteste, Darul slantului de lauda,

nezeestile lacasuri, l-ai indupli .. cat sa ceara dumnezeeasca mila, prin lacramile pocalntii: ia.. ra credinciosllor ai dat semn
du-le aratat iubirea de oameni a lui Dumnezeu, p r i n aceasta Inteleapta ehibzuire. Si acum stand fata tnaintea lui Hristos Dumnezeu, cere curatire de pacate eelor ee cu credinta savarsesc, sfintita pomenirea tao
de adevarata

pocainta, vadin-

,I

acum, a Nlscltoarei:

sa nu eadem dela asteptare: Duh Intru tine s'a salasluit, mantueste ..ne pre noi din ne .. ea 0 lumina neapusa: ell a voi, ajutatoarea eelor nepricecaruia lucrare, totdeauna go .. putil Si surpa sfaturile protivnesti duhurile· tnselaciunii si nicilor, Ca tu esti mantulrea tamaduesti boalele ~i neputin- ' noastra, ceea ce esti binecu .. tele eelor ee yin catre tine vantata. eu "curatla inimii, si savar .. A Crucii, a Nascatoarei. ~ese pomenirea ta, eea purta .. S trugurul eel tntru tot copt toare de lumina. Lui Hristos Preacurata, pre carele nelu .. te roaga, dela Hristos cere erat l..ai purtat In pan tee e, ganditorule de Dumnezeu, sa daca l..ai vazut spanzurat pre daruiasca Biserieii un euget, lemn, tanguindu ..te ai strigat, pace sl mare mil-it
Siavl, glasul al 2-lea.

dea Nascatoare

Spre tine ne-am pus nadej ..


de Dumnezeu ;

zicand:

Cu ravna credlntei Inlier .. bantandu ..te ierarhe Amvrosie, ~i tntrarrnandu-te cu pastoreasea tndrazneala, precum Natan oarecand lui David, te ..ai tmpo .. trivit bine einstitorului tmpa .. rat ce gresise: pentru aeeasta sl oprindu ..i tntrarea II) dum ..

prin care se va lepada toata betia patimilor, Facatorule de bine, milostivindu-te pentru mine care te ..am nascut, prin tndurarea tao
STIHOAVNA din Octoih.

Fiule, izvoraste

must,

Slavl a sf&ntului, glasul al 4-lea.

PUn de intelepclune

~i de

1=============================================1==
90 LUNA LUI DECEMVRIE

---------------Tropar,
Indreptator credintei ..

Scripture, toata Iata pamantu .. lui, ~i sa creasca spieul evse .. viei eel mult rodit, in eugete .. Ie dreptmaritorilor: iara neghi .. nele ereticilor cele . delaima .. toare sa le innece. De aicea si aparator aratandu ..te drep .. tei credinte, ~i al Bisericii prea adevarat pastor te ..ai iacut, de o potriva numarat eu sfintil parinti: eu cari lmpreuna nu

Dar aratandu-te sfintit,tainicule Amvrosie, ca un riu ai revarsat paraele sfintitelor tale dogme, ca sa adape dupre

glasuJ al 4 ..lea.

Slava, 'i acum, a Nascatoarei. Cauta la sfar,itul cartii.

LA- UTRENIE
CANOANELE
Amandoua din Octoih, ,i al lerarhului pe 4: AI caruia acrostih, la Greci este acesta:
Laud pre marele Amvrosie.

Facerea lui losit. Peasna 1, glasul al 4-lea, rrmos:

conteni a ruga pre Dumnezeu sa se mantuiasca suf] etele noastre.


'i acum, a Nascatoarei:

;( dancul marii Rosii eu urme M. neudate, pedestru trecan .. "du-l Israil eel de demult, eu "mainile lui Moisl tn ehipul "erucii, puterea lui Amalie tn "pustie a biruit.
dumnezeestile varsari de lumina stralucindu-te, Cu... vioase, lumineaza cu rugaciu ..

Mantue!}te-ne pre noi de nevoi1e noastre, Maiea lui Hristos Dumnezeu, eeeaee ai na .. seut pre Facatorul tuturor; ca toti sa..ti strigam tie: Bucura-te eeeaee esti una folositoarea su .. iletelor noastre.
A Crucii, a Nascatoarei:

Cu

nile tale, pre cei ce cu buna credinta einstese aceasta purtatoare de lumina, ~i stralucita si sfanta adormire a ta.

Daea te-a -vazut pre tine, Doamne, spanzurat pre Cruce Fecioara §i Maica ta, se minunat ~i privind, zicea: Ce ti..au rasplatit tie, Stapane, eei ee s'au induleit de darurile tale cele muIte! Insa rna rog, n u rna lasa pre mine singura in Iume, si grabeste de tnvieaza, ea sa scoli dimpreuna pre stramosi,

Cuvantullui Dumnezeu tj.. a daruit tie cuvant de tntelep .. ciune, impodobit cu stiinta a.. devarata Ierarhe Amvrosie, car '. tampeste cugetarea eea eu rea cuvantare a ereticilor.
Siava ...

C uratindu-ti mai 'nainte pu .. terea gandului, intru tot fericite, de negura patimilor, l..ai Iacut priimitor stralucirilor eelor cu..

1============================================1==

IN $Jf{E ZILE

91 Irmosul:

rate ale prea siantului Duh, prea fericite, talui, din dumnezeeseul Duh ai zamislit in pantece pre Fiul lui Dumnezeu, ~i ai nascut eu trup pre eel din Tatal fara de maica, ~i pentru noi din tine
Peasna 3, Irmos:
Nu Intru intelepciune ...

Para samanta, ell voiaTa ..

'i

acum, a Nascatoarei:

intru intelepciune ~I In "putere si in bogatie ne laudam, "ei intru tine In te lep c iu n e a "Tatalui eea ipostatica, Hri~toa .. " se:, ca nu este siant afara. de "tine, iubitorule de omem, de viata, Parinte tntelepte, adapi eugetele credinciosilor, ~i ell Darul le arati totdeauna roditoare; lara mintile ereticilor Ie tnneci, si izvorand Dar de tamaduirl, speli tot felul de tntinaciuni ale pa .. timilor, silntlte tainuitorule, eu.. getatorule de Dumnezeu, Am vrosie.
=,

Hu

fara tata,

A. vand

Sedealna, glasul al 4..ea. l Podobie: Cela ce te-ai tnaltat ...

cuvinte

tntelegerea Scripturli, ai deseo .. perit luminat eele neprieepute, celor ee nu tnteleg, parinte Amvrosie. buand dela Dumnezeu mare Dar §i putere, eu atingerea de haina ta, feluri de boale ai ta .. maduit, ale eelor ee au venit catre tine, parinte Amvrosie.
Siava...

ca un P iind lnvatat Cuvioase toata Ierarh indumnezeit

Siava, alta Sedeaina glasul al 8..ea. l Podobie: Pre Intelepciunea ~i Cuvantul.;

Pre spureata, eare fara de minte cu obraznicie a navalit sa se apropie de tine eel lm .. podobit eu tntelepciune, degrab o ai omortt eu certare dumne .. zeeasca,
'i acum, a Nascatoarei:

omenese l..ai innoit numai tu, nascand pre Zidito .. rul firii noastre ~i Domnul. Pentru aceea te slavlm, pre tine eea de Dumnezeu daruita,

H eamul

Ravnind proorocului Hie, asemenea sl lui loan Botezato .. rul, ell barbatie ai infruntat pre tmparatul earele a iacut fara .. delege; scaunul ierarhiei dum ... nezeeste l.. tmpodobit, ~i eu ai multimea minunilor ai tmboga .. tit lumea. Pentru aeeasta in.. vatandu ..te eu dumnezeestile Seripturi, pre credinciosl i..ai~ tarit, ~ipre necredinciosi i.. in.. ai tors, lerarhe Amvrosie. Roaga .. te lui Hristos Dumnezeu iertare de greseli sa daruiasca, eelor ee cu dragoste praznuesc stan .. ta pomenirea tao

'i

acum, a Nascatoarei:

-------------------pre

92

LUNA LUI DECEMVRIE

------------------

eeea ee este usa ee... reasca si sicriu, munte, eu to .. tul slant, nor stralucit, sa o lau .. dam; scara cereasca, raiu cuvantator, mantuirea Evei sl vistierie mare a toata lumea; ca tntr'tnsa s'a lucrat mantuirea lumii §i iertarea greselilor eelor de demult. Pentru aceasta stri ... gam catre tine: Roaga pre Fiul tau §i Dumnezeu, iertare de greseli sa daruiasca, eelor ce se tnchlna eu credinta prea sfintei nasteril tale.
A Crucii, a Nascatoarei:

.Jauda.

"murile; eil tu esti iubitorule "de o arn e n l, t ar ia mea ~i


a

A.ratatu te ..ai Ierarh, ungandu-te cu mirul Preotiei, savarsind preoti, ~i daruind tuturor curatia cea mantuitoare, Pazit-ai turma de toata vatamarea protivnicilor prea iericite, §i toata ratacirea lui Arie o ai intunecat eu lumina cu.. vintelor tale.
Siava...

Stand la patima Fiului tau, apropiindu-te de cruce, ca 0 . maica udandu ..te cu varsarile lacramilor, strigai : Vai mie dumnezeescule Cuvinte! Cum suferi lovire eu palme, scui ... piri si batal, Cruce ~i moarte, tnfruntari §i batjocuri, §i ocara cea Iara dreptate? Dar acestea Ie suferi de buna voie, pentru mantuirea neamului omenesc, strlga Nascatoarea de Dumne ... zeu: pe care 0 punem rugfttoare, chernandu .. e spre milostivire, t pre tine datatorule de viata, iubitorule de oamenl:" ca sa ne mantuesti pre noi Stapane, de patimile noastre.
Peasna 4, Irmos:

cu puterea Duhului, gonesti duhurile cele viclene ale rautatl), prea feri .. cite, neputand suferi certarea ta,
tngradit

P iind

,I

acum, a Nascatoarel:

Cela ce a zidit toate eu vo .. irea, se zideste voind, din prea curatesangiulrile tale; mantu .. ind pre cei ce te cunosc pre tine curata, Maica lui Dumnezeu. i
Peasna 5, Irmos:

"sfanta, carea tntorci din in"tunerieul necunostintii, pre "cei ce te lauda pre tine ell "credinta. Ca~tigand minte luminata din lumina cea fara materie, ai stralucit raze de tamaduirl

in Tu Doamne lumina meacea lume ai venit, lumina

-I========================================~

"Crucea ta, §i s'au topit nea-

dragostea chipului PentruMilostive ai statut pre tau,

_____
e,

IN_$JffE ZlLE ~_~

93

sie.

sl de minuni, ferieite Am vro ..

Ridieatu ..te ... pre sine ..ti la ... ai cas sllntlt al Duhului, sfarA": mand cap lst ll e idolilor, de Dumnezeu lnsuilate Amvro ... sie.
Siava...

Trupul $i sufletul tau le ..ai siintit lui Dumnezeu, f?i inima ta 0 ai Iacut priimitoare de da ... ruri, Parinte, luand aminte ne .. tncetat catre dorirea cea dulce.

,I

acum, a Nascatoarel:

le prea marl ale bunatatilor, s'au ruslnat de tine tmparatii, $i hotarul limbii tale nu l... au

S tralucind

cu stralucirlle ce ..

Vindeca ranele sufletului meu Fecioara, eu umbrirea ta eea dumnezeeasca, si luminea .. za gandul meu eel tntunecat de trandavire f?i de rautatea vrajmasului luptator,
Irmosul:

miscat.

'i

acum, a _ Nascatoarel :

ce prin tntelepciune a iacut toate eu voirea, vrand

C ela

salasluit in pantecele tau Fe ... cloara,


Pe asna
Jertfi-voiu

sa tnnoiasca pre oamem, sa


• ow .. ,

.coaata tao

Jertii ..voiu tie eu glas de "lauda, Doamne, Biserica stri .. "ga catre tine, de sangele dra.. "cilor curatindu-se, cu sangele "eel curs prin milostivire din
CONDAC, glasul al 3-lea. POdobie: Pentru marturisirea.i,

6, Irm05:
tie
ell

glas."

oma lauda clnstitele tale bunatatl, caci ca 0 stea Iu min 0 a sa. pretutindenea ai tmprastiat r a z e 1e minunilor Ierarhe, eu credinta minunan .. du..te.

i
f.

l-

I1ristos, te ..ai luminat din destul cu stralucirile cele de acoIo, ~i te..ai umplut de lumina eea prea tndumnezeita, si luminezi totdeauna pre cei ce te ein ... stese eu credinta,
Siava •.•

M anecand s a t r e

aratat ai vlndecat, parinte Cu... vioase; pre Hristos Dumnezeu roaga ..l, sa mantuiasca sufletele
noastre.
Intru aceasta luna, in 7 zile, pomenirea prea cuviosulul parintelui nostru Amvrosle episcopul Mediolanului. Stih: Amvrosie trupul eel muritor desbracand, De dumnezeeasca bautura dupre vrednicie s'a imp artll. sit.

durnnezeesti tnvataturi stralucind, ai tntunecat tnsela ... ciunea lui Arie, de slintenie tainuitorule ~i pastorule Am .. vrosie, si minuni Iacand eu pu .. terea Duhului, feluri de patimi

Cu

-1======================~==~lr-

94

------------------

LUNA LUI DECEMVRIE


loc a ca-

!)i in a saptea Iiito rit,

zi catre nestricaciosul

Acesta a fost din vestita c eta tea Romel, unul din sfetnici, tare la cuvinte, ~i ca o ·cumpana ~i canon la dreptate, lntreaga ~i dreapta [udecata face a, neabatandu-se niei spre 0 parte. Deaceea se facu ~i domn toatei Italit, de binecredinctosii Irnparatl Constantin ~i Consta, fli marelut Constantin, neavand inca durnnezeescul Botez, ci se afla lntre catihumeni. Cu toate acestea, cAt despre partea bunatatilor ~i curatia vletft, nu avea mal putln decat eel ce erau partasi tainelor. Drept aceea cu alegerea, sicu sfatul Irnparatului Valenttnian, se puse Arhiereu bisericii din Medioian, priimind mal intfiiu Botezul, ~j trecand dupre randuiala treptele blsertcesti, scsi ~i la cea mal de pe urrna, Acosta lnvatand bine ~i drept credlnta cea buna, ~l pazind Blserica neatinsa de tot eresui, ~i fiind ajutor celor ce se nevoiau in protriva eresului lui Arie, Savelie si Evnomle, scriind multe ci1qi pentru buna credinta, ~i oprind pre lmparatul Teodosie dela intrarea Bisericil, cand s'a intors la Mediolan, dupace Iacuse atata ucidere la Tesalonic; aducandu i aminte de cate a lndraznit sa fa cit, ~l iovatandu-l cata osebire este lntre preot, lntre mirean ~i intre lrnparat, ~i dojenindu-I sa nu fie atata de indraznet tn lucrurile dumnezeestl, ~i puindu-i canon, I- a oprit ~i de sfanta lmpartasfre pana ce s'a pocatt, Mal apoi i~i savarst vlata in bune

mu1te alte rnuncl prin stare a de fat! a lngerilor, s'a mantnit, ~j Hindea prin sable i s'a dat hotarlrea starsttulut, eel ce era sa-l taie a slabanoglt, ~i ca un mort a cazut los tmpreuna cu sabia ; lara altul nici cum a tndraznit a se apropia de dansul, tnsust sfAntul rugandu-se s'a dat duhuI Domnului.
Intru aceasta s'a s!var.,U. zi, sfantulNeofit aruncat in Mare Stih: In mijlocul apeler Neofit murind, Langa izvorul tainicilor ape se afla vietuind, Intru aceasta zi, sfantul Dometie, de sabie s'a s!var.,it. Stlh: Da lui Hristos, Dometie, a ta muceniceasca patimire, Prin taierea capului, prlmeste cereasca cununa spre rasplatire, Intru aceasta zi, sfantul Isidor, Achepsima .,i Leon, prin foe s'au siivar.,it. Stih: Isidor se arde impreuna cu alji doi ne--voitori, Privind dumnezeestile daruri, viindu-i in ajutor. Intru aceasta zi, sfantul Amrnun Episcopul Nitriei, cu pace s'a savar."it. Stih: Nitria trei intamplari a parintelui Arnrnun a vazut, Prin care departarea de lume, nevointa si moartea a socotit. Intru aceasta zi, sfintii mucenici Gaiean .,i Gaie arsi in foe s'au savaIlit· Stih: De vei H."i aruncat Gaie, in rnijlocul infocatului cuptor. De tine nu rna voiu desparti, zice Gaiean Iiindu-mi Hrisios mie ajutor. Intru aceasta zi, sfintii trei sute de Mucenici, in Africa, de sable s'au savar,it. Stih : 0 Treirne, priimeste cinzecirnea intreita, !)i prin taierea ei, tu sa fii slavWi.. indoit

batranete.

Intru aceasta zi, pomenirea sfiintulul cenic Atinodor.

mu-

Stih: Bucurandu-se de taerea sabiei mucenicui Atinodor; Si-a dat duhul Dornnului, cu acelasi dor.

1============================================1==

Acesta a fost pe vremea irnparatului Dioclittan, nascut in Mesopotamia Sirtei, priimind din inceput viata calugareasca, iara parlt fiind a statut fata la Domnitorul Elevsim, ~i pre Hristos marturisind, _ fost-a intins in mijlocul a dol stalp], ~i cu fadii aprinse i s'a ars trupu! despre toate partile, ~i cu ghiulele de fier infocate s'au ars subtioreIe lui, ~i pe asternut de ararna infocat a fost intins, pe care ell minune I-a prefacut in rece i ~i in bou de arama fu bagat ~i de

stapanttor Afrieel,,~a arianul Onorih, carele a statut diadoh ittalul sau Ghizerih, Deci pre acest Onorih, l-au lnduplecat arnandol arienii eplscopi Chiril ~i Vilinard ca sa porneasca. mare goana improtriva drept slavltorllor crestini: ~i dar 0 a pornit, ci atata de lnfrlcosata ~i mare, tncat goana acestuia, a covarslt ~i pre tnsa~i goanele acelea, ce s'au pornit in anii lui Dloclittan ~i Maximian; caci a poruncit salbaticul a~ cela tiran, sa. se izgoneasca toti preotn, celor cinsprezeee erase din Africa, dupace

cestt sfinti mucenici, au fast pe vremea lmparatulut Zjnon, ia r a domnitor ~i

IN $.«E ZIL~' mal intAlu s'au Iuat de la btsericlle pravoslavnieilor toate sfintele vesrninte ~i odoarele. Apoi apucand pravoslavnlctt 0 singura numai bisertca, se adunau acolo ~i savarsau durnnezeestile slujbe, care aceasta aflandu-o barbarii Arleni, 0 au lnconjurat pe ea, ~i aducand lemne ~i alte materii uscate, 0 au aprins, ~i a~a au ars btserica trnpreuna cu toti crestlnli ce se aflau intr'tnsa la rugaciune, lara. Onorih laudand cutezarea barbarilor, a dat porunca, ca, cati crestlni nu se vor boteza de al doilea, tntru rau cinstitul arienesc botez, lndata sa. se dea mornl. Dec! cati dreptl slavitori, nu puteau suferl tngrozitoare 'organele muncilor, fugeau ~i-~i scapau viata, lasandu-sl parnanturile ~i case Ie lor. lara cati erau intariti in drept slavitoarea credinta, cu osardie se da pre sine-s! 1a mucenie. Pentru aceasta trei sute drept slavitort in Carhidona, fiind pariti ctl nu se unesc cu Arienii, au luat pedeapsa prin taterea eapetelor j lara preottlor mal multe munci Ie faceau rau credinciosil, ca pre dol dintre et, i-au talat cu herastraul; lara. la sasezeci din eel mal invatati, le-au taiat limbile chiar din radacma, cari lmpartlndu-se prin tot parnantul Romanilor, propovadulau fara de limbi pre marea facere de minuni, ce lucra Dumnezeu lntru ei, cacl deschizand gura ~i aratandu-se Jipsiti de limb), fara de gresala, ~i curat rosteau cuvintele, lntru cat se spaimantau eel ce-i vedeau ~i-i au z e au. Ci unul dintre ei cazand tn pacat trupese, a facut sa. se departeze dumnezeescul Dar dela el, ~i mai mult nu putea sa. vorbesca lamurit precum mal nainte, precum multi scriitorl pomenesc despre istoria aeeasta. $i aeestea s'au tndrazntt in Africa de catre Yanda ll, Improtiva drept slavitorilor cari marturiseau de 0 flintA cu Tatal pre Fiul ~i Cuvantul sau, lara. in Roma eea veche, iotru aceasta vrerne, multe rele s'au Iacut de catre acestiasi ar~e . ~tl lmprotriva drept slavitorilor, caci fe .~a Riga.i din Roma Odoacru, Sunilda nu Ita, fiindca cugeta eresullui Arie, pentru aceasta a sllft 0 femee romana, drept slavitoare ca sa se boteze de al doilea ell rau botezul arienesc, ~i fiindca n'au putut sa 0 Induplece, a poruncit ~i fAra de voia et, sa se boteze de episcopul Mediolanilor, arian ~i acesta ftmd. lara. drept

~. ~5__

slavitoarea femeie iesind din colimvitra, a cerut doua parale la sluga sa, ~i le-a dat episcopului, zicandu-t: Prttmeste plata pentru obsteasca scaldatoare ce m'ai scaldat, defatmand adica ell cuvantul botezul arienesc, care aceasta aflandu-o Sunilda, tn data a poruncit ~i a ars pre fericita. Deci barbatul ei ternandu-se de munca foculul, s'a dus de sinesi ~i s'a botezat de al doilea cu botezul lui Arie, apoi In urma incalecand pe cal, ~i mergand la 0 casa de rugactune, ce se atla inaintea cetatil, acolo a fost ars tlcalosul de un fulger ce a cazut din Cer, $i dar prin cercare s'a invatat, ca urgia ~i osanda lui Dumnezeu, s'a tacut la el mai tare decat vremelnicul foc, cu care s'a ars femeea sa.
Intru aceasta zi, drept slavitorii cari laudau, pre Dumnezeu in Biserica, prin foe s'au savar~il. Stih: Cu adevarat Biserica s'au facut acesti drepti slavitori, Arzandu-se cu foe aceasta suma de nevoitori, Intru aceasta zi, sfintii doi preoti arsi, s'au savar~it. Stih : ~i doi mai bine, Decal a lasa Intru aceasta ra Ii s'au taiat preoti cu osardie au ales a Ii arsi dreapta lor cinstire, zi, sfintii sasezeci de preoti carolimbile ,i iara,i vorbeau,

Stih: Sasezecimea fara de limbi iara~i vorbeste. Si tuturor cu strain graiu, adevarul propovedueste, . Intru aceasta zi, pravoslavnica femeie cea din Roma, prin foe s'a siivar$it. Stih: Femeea urand dogma rau cugetatorilor Cu mare biirbatie a suferit arderea madularilor Intru aceasta zi, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Pavel monahul ,i ascultatorul, Stih : Pavel nazuind a fi nestiut de loti. A stralucit mai mult prin pustietati,

'.

lntru lucrurile lumesti, nici iaras! sarac j ci parintii sal vletutau cu tndestulare despre bunatatile vietH, drept aceia l-au !?i lnvatat pe el sfintele Scrlpturi, lara. dupa ce a ajuns In varsta, a cunoscut ca este de tolos sa lase lumea ~i sa se duca Ia 0 manastire din cele ce se af1a in patria sa, ~ideci lmbracandu-se cu Ingereasca schlma monahiceasca, se nevoia ca sa ispraveasca pre toate bunatatile, ~i atat a covarsit pre toti monahii de acolo, vas tacan-

N. tru Pavel, nu era niei slavit sau bogat

;:( cest lntru sfinti cuvlosul parintele nos-

96

LUNA LUI DECEMVRIE

du-se sfAntului Duh, In cat a facut uri lucru prea slavit, ~i prtn acela s'a a rat a t celortaltl fra]], ca are ascunsa tn sufleful sau, 0 mare ~i lnalta Iuerare, caci s'a Intamplat lui odata lrnpreuna cu e e i Ia It i frati, sa topeasca pacura lntr'un vas de arama, ~i flmdca a vazut pre ea ca se umfla cand ferbea, ~i se varsa aiara, nelntamplandu- se vre un lemn sau altceva lndemanatic ca s'o mestice, ~i sa. 0 potoleasca, atuncia nesuferind sfantul lmprastterea pacurii, sl-a golit mana sa, ~i 0 a bagat lnlauntru vasutut, ~i amestecand pacura ce Iierbea, 0 a domollt, ~i iarast s'a scos mana lntreaga ~i nevatamata, tara sa se prefaca sau sa. se lnegreasca, nici macar pelita ei cea pe dinafara, Aceasta minune vazandu-o fratii eeerau lrnpreuna cu dansul s'au tnspalmantat, ~iunii dintre ei 11socoteau pre el ca pre un parinte din eel purtatori de Dumnezeu ~i II cmsteau, tara altii cu totul nu credeau ca este el de asernenea, EI lnsa de trel ori fericitul se numea pre sine pamant, ~i cenusa, ~i caine lmputit, Odinloara a fost trirnis Cuviosul acesta la o ascultare, la care zabovtndu-se el ~i staruind, Protstosul a adunat pe fratii eel mai evlaviosi, ~i se ruga '_impreuml cu ei eu rnulta asprime ~i dosedire in atatea zlle randutte. Dec! ztceau acestia catre Durnnezeu: Doamne, de ~i suntem nevrednici, ci aratane noua pre cat este ell putinta, la care masura a ajuns fratele nostru Pavel? Si la care trea pta de bun atate 5' a asezat? - lara. Domnul eel ce face vola celor ee se tern de el, a iconornisit lntru 0 noapte corrnind ei, ~i s'a raptt lntru 0 gradina mult ielurita ~i prea veselitoare, ~i acolo in gradma aflandu-se ei s'au urnplut de atata mlreazma ~i veselie, cat nu poate ctneva sa povesteasca, deci mtrandu-se ei de prea slavita aceasta vedenie, Ii s'au parut ca au vazut pre monahul Pavel, carele plecandu-se ii hentisea, lara aceea voind ca sa afle, ~i lntrebandu-l pre el, ce este gradina care vad? l-au auzit pre e1 zicandu-le eu multa smerenie: Oradina aceasta fratilor, este a lui Dumnezeu, ~ipentru noi s'a iacut aceasta, dec! flindca pentru mine ati volt sa. venit; pana ai~ea, prin rugaciunea voastra catre Dumnezeu, iata cii am venit ~i eu, ci luati din gradtna aceasta orce lueru se pare ftestecaruia mal bun ~i mai csebit, ~i merge]! ell pace. Sa trirne-

trimis pre mine, pentruca nu rna veti vedea, Deci luandu-si ziua buna dela Pavel, a luat unul floare, altul ramura, altul frunze prea mirositoare, ~i altul ierburi prea veselttoare, ~i a~a au esit din gradlna, Deci desteptandu-se toti ~i adunandu-se la un lac, povestea unul catre altul acele cc au vazut in gradtna, $i unul adeca arata fioarea ce a luat de acolo, lara altul ramura, iara altul zicea ca a luat un ce din gradma, lnsa nu avea ea sa arate, lara altul adeverea, ca. in multa vreme avea In mirosul san, mireasma florf ce Co mainile sale a luat din gradina, ~i fratil adica se veseleau ~i slaveau pre Dumnezeu pentru Darul ce a daruit robulut sau Pavel. lara Pavel, ducandu-se dela ascultarea aeeea intru care a fost trim is, a mers la Ierusaltm, ~i lnconjurand sfintele locuri toate si lnchmandu-Il- se, s'a dus la Chipru ~i acolo a petrecut ca.tiva ani; -deasupra unui munte lnalt, dar fiindea ~i acolo nazuiau multi catre el, pentruca vestea lui pretutindenea se lmprastlase, s'a dus ~i de acolo in laturile mejieslte Constantinopolului. Deci ramaind acolo ~i multurntnd lui Durnnezeu, a auzit de sus un glas (ca vazatorul de Dumnezeu Moisi) zicandu-I: Suete in munte ~i sfar~e~te-te. Deci suindu-se lntr'un munte inalt ee-l zic ace! de loe Parigoria, s'a inchinat lui Dumnezeu, ~i vietuind in acel munte putina vreme, a adormit tntru Domnu1.
Intru aceasHi. zi, sfinlii mucenici Prise, Martin ~i Nieolae, dintre cari unu1 prin foame, iar altul taiat bucati cu bardele, ~i al treilea prin foe arzandu-se, s'au sava.r~it. Insa se face soborul lor la.ogA zidul Vlahernelor.
parnan tes ti,

tetl tnsa aIt frate la ascultarea

--------------------

ee m'atl fost pre -mine altadata

Stlh: Prise

eel ee a murit de foamea painei,

Hristos il hraneste eu cereasca paine prin main! tngeresti, Carnurile lui Martin, eu see uri Hind taiate, Rau credinciosii casapi, de Hristos nu-l pot desparte. A iesit porunca dernonilor inselatori a jertfi Carora Nieolae, neiertlind, prin foe a voit a se savar~L Intru aceasta zi, tar nos i r i 1e NaseAtoarei de Dumnezeu la eele de in Curator.

Dumnezeu,

Stih: Se cinsteste ~i aeurn Maiea Cuvantului lui Innolnd firea oamenilor din obiceiul eel rliu. Intru aceasta zi, cuviosul ~i linistitorul Grigorie,

,
;-

ctitorul siintitei monastiri a sfi.ntului Nicolae din Aton, cu pace s'a savar~it. Stlh: Mopastirii sfantuiui Nicolae ctitor te-al aratat, Pentru care in cerestile lacasur] viejuesti ell adevarat.

----------------------

IN $APTE ZILE

,.

9'7

eu trup, darulnd che .. mare tuturor celor cazuti din Adam, ceea ce esti eu totul

nascut

lara

tnceput

ell Tatal, si l-ai

lue~te-ne ~i ne mantueste pre not, Amin.

Cu ale lor sfinte rugtlciuni, Doarnne, mi..

fara prihana,

euptorul persese tinerii lui Avraam, ell pofta bunei "credinte mai vartos decat cu "vapaia Iocului Hind aprinsi, "au strigat: Binecuvantat esti In .Blserica slavei tale, Doamne. ]}umnezeescul graiu al dogmelor tale Parinte prea tntelepte, ca fu1gerul a strabatut tot pamantul, ~i eu aratarile minu .. nilor ea lumina a stralucit, luminand inimlle cele dintru Intuneric. lJ rmand tu Parinte cuvintelor Mantuitorului, talantul eel

In

Peasna 7t Irmos:

Iacandu-ti gandul trupului mort, ti..ai inviat sufletul, Cuvioase, !iii ai izvorit minuni care dau viata celor omortti de patiml, cari striga: Binecuvantati toate lucrurile Dom .. nuIui, pre Domnul. mutarea ta din trup, prin dumnezeescul Duh, tntelepte, ~i 0 ai spus proorocind celor ce erau eu tine, ~i eu bucurie ai alergat catre Cer, str lg an d: Binecuvantati toate Iucrurile Domnului, pre

morandu ..ti madularele, ~i

Peasna 8 Irmos: Mainele Intinzandu-si Daniil ...

C unoseut ..ai

nicindu-te bucuriei cei stapa-

dat tie, ca 0 prea buna sluga ell osardie l..ai tnmultit, tnvredSiava•••

Domnul,

Blnecuvantam pre Tatil .••

nestl.

trupul, inima ~i gandul de turburarea patimilor, ai luat de

C uratlndu-ti

mal 'nain te

plinirile credlnciosilor, sfintlte tainuitorule, parinte

celui de Dumnezeu cuvantator, ai revarsat parae de dogme,


adapand

h argind izvorul gandului tau

cuI Duhului, ca ~i dumnezee .. stii ucenici Amvrosie, strigand: Binecuvantatl toate lucrurile Domnului, pre Domnul.

sus stralucire purtatoare de Io-

Amvrosie.

lata Fecloara ai zamislit In pantecele tau pre Cuvantul eel

,I

aeum, a Ni9citoarel:

cand pre Dumnezeu eel cerese, carele a unit cele de pe


7

cat cerurile, Preacurata, nas-

F\. ratatu-te-ai mai 'nalta de

,I

acum, a Naseitoarel:

98

LONA LUI DECEMVRIE


Siava...

ee striga : Blnecuvantati toate lueruriJe Domnului, pre Domnul.


Irmosul:
. Sa laudam, bine sa cuvantam ...

pamant eu eele ceresti, sl a dat cunostinta sa tuturor eelor

Mainile tntinzandu ..si Daniil, "gurile leilor eele desehise in "groapa le-a tnculat; ~i puterea "focului a stins, eu buna Iapta "incingandu-se, tinerii cei iu... "bitori de buna credlnta, stri"gand: Binecuvantatl toate lu.. "crurile DomnuIui, pre Dornnul.
Peasna 9, Irmos:
Hristos piatra cea netaiata ...

Ca§tigandu-te Biseriea pre tine stea de zi luminoasa seapa de intunerecul a toata ra.. tacirea prea fericite, ~i cu Iu... minarile sfintitelor tale dogme stralucindu ..se, te Iericeste.
fi
acum, a Nascatoarei:

Glasul Arhanghelului ell btlcurie strigam tie Fecioara: Bucura-te pierzarea blestemului! Bucura .. e scapare de tot felul t de nevoi, eeea ce ai tndurnnezeit pre oameni ell nasterea ta, cea mai presus de gand,
Irmosul:

bucurandu-te marite.
Ca

piind intru uimire Parinte, ai vazut darurile cele pastrate sfintilor din veei; catre carele te-ai mutat, ca sa iei rasplatirile ostenelelor t a Ie,

un strugur copt te-al strans in linurile cele de sus, dupre vrednieie, de Dumnezeu lnteleptite Amvrosie; izvorand vinul eel nemuritor si daruri de tamaduiri, eelor ce eu bunacredinta seapropiedetine. Stralueind eu tntelepciune sl eu Darul, silntite tainuitorule, stralucesti in mijlocul pastorilor eli ortodoxia dogmelor, parinte Amvrosie; pentru aceasta ell credinta si cu dragoste, dupre vrednicie eu laude te ferieim.

firistos piatra eea netaiata "de mana, cea din marginea "unghiului,' din tine muntele "eel netaiat Fecioara, s'a taiat "adunand firile cele osebite. .Pentru aceasta veselindu-ne, " pre tine Nascatoare de Dum"nezeu te slavlm".
SVETILNA. Podoble: Cu ucenicii sa ne suim ...

melle Bisericii, tntarirea hiereilor si tntelept, mai mare pastor te-al aratat Amvrosie, tndreptand turma catre pasunile dreptei credinte ; gonesti ceata celor rau credinciosi, ca pre niste flare nelmblanzite, aratand de lata 0 fiinta a sfintei Treimi.
A Nascatoarei:

S prijinitor

ortodoxiei,

t eAr ..

IN $APTE ZILE

99

Minune esti tnlricosata ceea ce esti lara prihana: eel negrait ai nascut pre C u van t ul eel de 0 fiinta, carele a straluclt din Tatalmai 'nainte de veci. Drept aceea Stapana, te marturisim pre tine adevarata Nas .. catoare de Dumnezeu, ca pre o adevarata Maica a lui Dumnezeu; pre carele roaga ..l Iericita de Dumnezeu, pentru nea .. mul omen esc. ierarhiei tmbra .. candu ..te parinte Amvrosie, si ea un credincios dregator al Darului, talantul eel dat tie l-ai lnmultit. Biserica lui Hristos, tlupre Evanghelie ai pas torit lntru cuviosie si dreptate. $i asa cu Iaptele si ell cuvin .. tele lmpodobindu ..O, si intarin .. du..o eu tntelepte aratarile dog .. melor tale, te-ai Iacut pllda " adevaratei pastorii: si priimind in ceruri eununa dreptatii, roa .. ga...te lui Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre.

te ..a vazut pre tine Mielul dandu ..te la junghiere, eu lacrami urrna ~i striga: Unde te grabesti Flul meu? Dupa tine yin prea duleele meu; ea nu pot rabda a nu te vedea pre tine Iisuse al meu mult milostive.

,I

ceaJaltaslujba a Utreniei dupa rAnduiali ,i sfil'f1tul.

INTRU ACEASTA ZI
Praznuim pomenlrea sfintei FILOTEEI fecloara:
Ate carei sfinte moaste se afia intregi, in Tara Romiineasca, in Biserica Dornneasca, din Curtea de Arge~. VEZII Slujba slintei Filoteei n'a fost in Mineile bisericesti, fara numai in osebita brosura : iara cu bin~cuv_iintare~ Inalt prea Sfintitului Arhlepiscop ~l Mitropoht al MQldaviei D. D. Meletie (1846).. s'a pus dupa slujba sfiintului Amvrosie; ca eel ce vor avea evlavie, 8a-l ciinte slujba dupre cum este de fata.

·eU podoaba

STIHOAVNAdin octoih. Siavi, a sfAntului, glasul al 8..ea. l

LA VECERNIA
~i
~U

MICA

La Doamne strigat-am, Stihirile pe 4, glasul al 4-lea. Podobie : Ca pre un viteaz ...

~i acum, a Nascitoarei:

A.coperamantul tau de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, es .. te doftorie sufleteasca: ca in .. tru dansul scapand, ne mantuim de neputintele sufletesti,
~;i

Iecioare

lemne fiind batuta, y si de stan tul par trasa ~i in tot felul chlnuita, n'ai slabit despre alergarea cea prea buna, pana ee prin sfar§it mu .. eenieese, ai tntrat In lacasurile ceresti; si acum ell mucenltele
dantuind, roaga-te sa De mantuim si noi,

"

lmpreuna

cei ce savarsim eu dragoste sianta pomenirea tao De doui orl. asuprelele dracilor, nici uraciunea maicii tale vitrege,

acum, a Crucli, a Nascatoarei:

Hici

'=" =l1~==i=e=lu=~=au=a=~=i =F=ec=i=o=ar=a=, =C=dn=d==n:iC=i=b:a=" t=a=ile=c=e=Iu=i=ce=t=e= _ ..a=n=cl=s"=1