Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

" REACŢII CHIMICE. CALCULE CHIMICE "


CHIMIE TIMP: 10 ORE
CLASA a VIII -a Ed. SIGMA
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Legea conservării 1.1 Enunţarea legii conservării masei substanţelor şi a Manual - expunerea 0,5 oră - examinarea curentă
atomilor şi a masei 2.1 atomilor Culegeri - conversaţia euristică orală
substanţelor 2.2 Demonstrarea legilor conservării masei Normele de - explicaţia - observare sistematică
2.4 substanţelor şi a atomilor protecţie - Brainstorming a elevilor
3.1 Verificarea practică a legii conservării masei Ustensile de - explozia stelară - investigaţia
3.2 substanţelor şi a atomilor laborator - fişe de lucru experimentală
3.3 Enunţarea legii conservării atomilor Reactivi chimici - temă pentru acasă
4.1 Demonstrarea legii conservării atomilor Fişe de lucru - evaluare fişe de lucru
4.2
Ecuaţia 2.1 Definirea ecuaţiei stoechiometrice Manual - expunerea 0,5 oră - examinarea curentă
stoechiometrică 2.2 Algoritmul de stabilirea a coeficienţilor unei Culegeri - conversaţia euristică orală
3.1 ecuaţii chimice Fişe de lucru - explicaţia - observare sistematică
3.2 Scrierea unor ecuaţii stoechiometrice - ştiu, vreau să ştiu … a elevilor
3.3 - met.pălăriilor gând. - investigaţia
4.1 - întrebări reciproce experimentală
4.2 - algoritmizarea - temă pentru acasă
- fişe de lucru - evaluare fişe de lucru

Calcule chimice pe 2.2 Algoritmul folosit în calculele chimice pe baza Manual - algoritmizarea 8 ore - examinarea curentă
baza ecuaţiilor 3.1 ecuaţiilor reacţiilor chimice Culegeri - problematizarea orală
reacţiilor chimice 3.2 Determinarea masei unei substanţe în g(kg) Fişe de lucru - explozia stelară - observare sistematică
3.3 Determinarea masei unei substanţe în moli (kmoli) - expunerea a elevilor
4.1 Determinarea masei când o substanţă conţine - conversaţia euristică - investigaţia
4.2 impurităţi - modelarea experimentală
4.4 Determinarea masei când substanţa se află într-o - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
soluţie de concentraţie x% - Brainstorming - evaluare fişe de lucru
Probleme cu un reactant aflat în exces - tehnica Sinelg
Determinarea concentraţiei finale a unei soluţii - întrebări reciproce
Calcule chimice cu şiruri de reacţii chimice - fişe de lucru
Calcule chimice cu reacţii cu formare de precipitat
Calcule chimice cu reacţii cu degajări de gaze
Relaţiile matematice de transformare: g – moli – L
Exerciţii de conversie: g – moli – L
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
(test)

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" NEMETALE "
CHIMIE TIMP: 10 ORE
CLASA a VIII -a Ed. SIGMA
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Oxigenul 1.1 Identificarea datelor generale despre oxigen: Manual - exp. individual 4 ore - examinarea curentă
1.2 simbol, structura atomului, izotopi, poziţia în Culegeri - exp. frontal orală
2.1 sistemul periodic, ionizarea, valenţa, masa Normele de - problematizarea - observare sistematică
2.2 atomică, masa moleculară, formula chimică, molul, protecţie - explozia stelară a elevilor
2.3 forme alotropice etc. Ustensile de - expunerea - investigaţia
2.4 Recunoaşterea proprietăţilor fizice ale oxigenului laborator - conversaţia euristică experimentală
2.5 Efectuarea reacţiilor de ardere ale metalelor (Al, Reactivi chimici - modelarea - temă pentru acasă
3.1 Fe, Cu) şi nemetalelor (H2, C, S) Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu … - ev.secvenţială referate
3.2 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate - Brainstorming - evaluare secvenţială
3.3 Concluzii privind comportarea O2 în reacţiile ch. - algoritmizarea portofoliu
4.1 Utilizările oxigenului - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
4.2 Probleme de calcul chimic pe baza ec. r. chimice - fişe de lucru
4.3 Moment de lectură: Circuitul oxigenului în natură
(p.21)
Carbonul 1.1 Identificarea datelor generale despre carbon: Manual - exp. individual 4 ore - examinarea curentă
1.2 simbol, structura atomului, izotopi, poziţia în Culegeri - exp. frontal orală
2.1 sistemul periodic, ionizarea, valenţe, masa Normele de - problematizarea - observare sistematică
2.2 atomică, molul, forme alotropice, structura protecţie - explozia stelară a elevilor
2.3 cristalină etc. Ustensile de - expunerea - investigaţia
2.4 Recunoaşterea proprietăţilor fizice ale carbonului laborator - conversaţia euristică experimentală
2.5 Reacţiile carbonului cu substanţele simple (H2, O2) Reactivi chimici - modelarea - temă pentru acasă
3.1 şi compuse (H2O, CuO, Fe2O3) Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu … - ev.secvenţială referate
3.2 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice respective - Brainstorming - evaluare secvenţială
3.3 Utilizările carbonului - met.pălăriilor gând. portofoliu
4.1 Probleme de calcul chimic pe baza ec. r. chimice - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
4.2 Moment de lectură: Circuitul carbonului în natură - fişe de lucru
(p.29)
Nemetale: 2.2 Probleme de calcul chimic pe baza ecuaţiilor Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
probleme 3.1 reacţiilor chimice studiate referitoare la oxigen şi Culegeri - explicaţia orală
3.2 carbon Fişe de lucru - conversaţia euristică - observare sistematică
3.3 - modelarea a elevilor
4.1 - algoritmizarea - temă pentru acasă
4.2
Evaluare Modele de teste 1 oră - ev. sumativă (test)
Referate - evaluare referate

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" METALE "
CHIMIE TIMP: 10 ORE
CLASA a VIII -a Ed. SIGMA
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Seria reactivităţii 1.1 Efectuarea unor reacţii chimice ale metalelor cu Ustensile de lab. - exp. individual 1 oră - observare sistematică
chimice 2.5 oxigenul, apa, acizii şi sărurile în vederea stabilirii Reactivi chimici: - exp. frontal a elevilor
4.1 reactivităţii acestora metale, H2O, HCl, - problematizarea - investigaţia
H2SO4, AgNO3, - explozia stelară experimentală
CuSO4 - algoritmizarea - temă pentru acasă
Fierul 1.1 Identificarea datelor generale despre fier: simbol, Manual - exp. individual 4 ore - examinarea curentă
1.2 structura atomului, poziţia în sistemul periodic, Culegeri - exp. frontal orală
2.1 ionizarea, valenţe, masa atomică, formula chimică, Normele de - problematizarea - observare sistematică
2.2 molul, forme alotropice etc. protecţie - explozia stelară a elevilor
2.3 Recunoaşterea proprietăţilor fizice ale fierului Ustensile de - algoritmizarea - investigaţia
2.4 Efectuarea reacţiilor fierului cu substanţele simple laborator - conversaţia euristică experimentală
2.5 (O2, S, Cl2) şi compuse (H2O, acizi, CuSO4) Reactivi chimici: - modelarea - temă pentru acasă
3.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Fe, aliaje de Fe, S, - ştiu, vreau să ştiu … - ev.secvenţială referate
3.2 Poziţia Fe în seria reactivităţii chimice H2O, HCl, H2SO4, - Brainstorming - evaluare secvenţială
3.3 Concluzii privind comportarea Fe în r. chimice HNO3, CuSO4 - met.pălăriilor gând. portofoliu
4.1 Utilizările fierului (pur şi sub formă de aliaje) Fişe de lucru - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
4.2 Probleme de calcul chimic pe baza ec. r. chimice - fişe de lucru
4.3 Moment de lectură: Istoria fierului (p.54)
Cuprul (arama) 1.1 Identificarea datelor generale despre cupru: Manual - exp. individual 4 ore - examinarea curentă
1.2 simbol, structura atomului, poziţia în sistemul Culegeri - exp. frontal orală
2.1 periodic, ionizarea, valenţe, masa atomică, molul Normele de - problematizarea - observare sistematică
2.2 Recunoaşterea proprietăţilor fizice ale cuprului protecţie - explozia stelară a elevilor
2.3 Efectuarea reacţiilor cuprului cu substanţele simple Ustensile de - expunerea - investigaţia
2.4 (O2, S, Cl2) şi compuse (H2O, acizi, AgNO3) laborator - conversaţia euristică experimentală
2.5 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Reactivi chimici: - modelarea - temă pentru acasă
3.1 Poziţia Cu în seria reactivităţii chimice Cu, aliaje de Cu, - ştiu, vreau să ştiu … - ev.secvenţială referate
3.2 Stabilirea observaţiilor şi concluziilor privind S, H2O, HCl, - Brainstorming - evaluare secvenţială
3.3 comportarea cuprului în timpul reacţiilor chimice H2SO4, HNO3, - met.pălăriilor gând. portofoliu
4.1 Utilizările cuprului (pur şi sub formă de aliaje) AgNO3 - algoritmizarea - evaluare fişe de lucru
4.2 Probleme de calcul chimic pe baza ec. r. chimice Fişe de lucru - fişe de lucru
4.4 Moment de lectură: Istoria cuprului (p.59
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Referate - evaluare referate
- evaluare portofolii

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" OXIZII "
CHIMIE TIMP: 6 ORE
CLASA a VIII -a Ed. SIGMA
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Oxizii: definiţie, 1.1 Definiţia oxizilor pe baza exemplelor date Manual - problematizarea 1 oră - examinarea orală
formula generală, 4.2 Formula generală a oxizilor Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
clasificare, 4.3 Clasificarea oxizilor. Exemple Fişe de lucru - modelarea - temă pentru acasă
denumire 4.4 Denumirea oxizilor. Exemplificare (denumiri - ştiu, vreau să ştiu … - evaluare secvenţială
ştiinţifice şi tehnice) - întrebări reciproce portofoliu
Moment de lectură: Istoria oxizilor. Starea - fişe de lucru - evaluare fişe de lucru
naturală a oxizilor (p.72)
Oxizii: proprietăţi 1.2 Recunoaşterea proprietăţilor fizice generale ale Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
fizice 2.1 oxizilor referitoare la: starea de agregare, culoare, Culegeri - expunerea - observare sistematică
2.3 solubilitate, gust, miros (gaze) Ustensile de - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 Completarea fişelor de lucru cu proprietăţile fizice laborator - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 identificate Oxizi, minerale - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 Fişe de lucru - întrebări reciproce
Oxizii: proprietăţi 1.1 Efectuarea reacţiilor CO2 cu H2O, Ca(OH)2 şi Manual, Culegeri - exp. individual 2 ore - examinarea curentă
chimice 1.2 NaOH Normele de - exp. frontal orală
2.1 Efectuarea reacţiei CaO cu H2O protecţie - problematizarea - observare sistematică
2.2 Efectuarea reacţiilor CaO şi CuO cu HCl Ustensile de lab. - explozia stelară - investigaţia
2.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Oxizi: CO2, CaO - algoritmizarea experimentală
2.4 Stabilirea observaţiilor şi concluziilor privind şi CuO - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 comportarea oxizilor în timpul reacţiilor chimice Alţi reactivi chim: - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 Probleme de calcul chimic pe baza ecuaţiilor Ca(OH)2, H2O, - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 reacţiilor chimice respective NaOH, HCl - întrebări reciproce
Fişe de lucru
Oxizii: utilizări 1.1 Utilizările oxizilor: CO2, CaO, CuO, Fe2O3 etc. Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
Oxizii: probleme 2.2 Folosirea coloranţilor în construcţii şi în Culegeri - expunerea - observare sistematică
3.1 gospodărie (referat, portofoliu) Ustensile de lab. - modelarea - ev.secvenţială referate
3.2 Poluarea aerului (referat, portofoliu) Oxizi: CaO,CuO - ştiu, vreau să ştiu … - evaluare secvenţială
3.3 Probleme de calcul chimic pe baza ecuaţiilor Reviste cu teme - întrebări reciproce portofoliu
1.2 reacţiilor chimice respective ecologice - problematizarea - temă pentru acasă
4.4 Moment de lectură: Utilizările oxizilor (p.77) Internet - exerciţiul
5.1 - conversaţia euristică
5.2
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Referate - evaluare referate
- ev. secv. portofolii

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" ACIZII "
CHIMIE TIMP: 8 ORE
CLASA a VIII -a Ed. SIGMA
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Acizii: definiţie, 1.1 Definiţia acizilor pe baza exemplelor date Manual - problematizarea 2 ore - examinarea orală
formula generală, 4.2 Formula generală a acizilor Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
radical acid, 4.3 Radical acid: denumiri, formule, valenţe Fişe de lucru - modelarea - temă pentru acasă
clasificare, 4.4 Clasificarea acizilor. Exemple - ştiu, vreau să ştiu … - evaluare secvenţială
denumire Denumirea acizilor. Ex.(den. ştiinţifice şi tehnice) - întrebări reciproce portofoliu
Moment de lectură: Istoria acizilor. (p.86) - evaluare fişe de lucru
Tăria acizilor. 2.1 Clasificarea soluţiilor (acide, bazice, neutre) Manual - exp. ind. şi frontal 1 oră - examinarea orală
pH-ul. Indicatori 2.4 Realizarea diagramei tăriei acizilor Ustensile de lab. - problematizarea - investigaţia exp.
4.2 Verificarea soluţiilor cu indicatori şi hîrtie de pH Reacrivi chimici - algoritmizarea - temă pentru acasă
Acizii: proprietăţi 1.2 Recunoaşterea proprietăţilor fizice generale ale Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
fizice 2.1 acizilor referitoare la: starea de agregare, culoare, Culegeri - expunerea - observare sistematică
2.3 solubilitate, gust (H2CO3, acid acetic, acid citric, Ustensile de - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 acid lactic), miros, densitate, aspect laborator - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 Diluarea acizilor. Măsuri de protecţie Acizi - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 Propr. fiz.identificate (H2CO3, HCl, H2SO4, HNO3) Fişe de lucru - întrebări reciproce
Moment de lectură: Diluarea acizilor (p.88)
Acizii: proprietăţi 1.1 Acţiunea acizilor asupra indicatorilor (turnesol, Fişe de lucru, - exp. individual 2 ore - examinarea curentă
chimice 1.2 fenolftaleină) Norme de prot., - exp. frontal orală
2.1 Diagrama tăriei acizilor Ustensile de lab., - problematizarea - observare sistematică
2.2 Efectuarea reacţiilor HCl, H2SO4, HNO3 cu Acizi:H2CO3,HCl, - explozia stelară - investigaţia
2.3 metalele (Al, Zn, Fe, Cu); cu oxizii metalici (CaO, H2SO4, HNO3 - algoritmizarea experimentală
2.4 CuO); cu bazele solubile (NaOH, KOH); cu bazele Alţi reactivi: Al, - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 insolubile [Cu(OH)2]; cu sărurile (NaCl, BaCO3, Zn, Fe,Cu, CaO, - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 CaCO3, AgNO3) CuO, NaOH, - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate KOH, Cu(OH)2, - întrebări reciproce
Stabilirea observaţiilor şi concluziilor privind NaCl, BaCO3, - fişe de lucru
comportarea acizilor în timpul reacţiilor chimice CaCO3, AgNO3
Acizii: utilizări 1.1 Utilizările acizilor: H2CO3, HCl, H2SO4, HNO3 Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
Acizii: probleme 2.2 Ploile acide (referat, portofoliu) Culegeri - modelarea - observare sistematică
3.2 Probleme de calcul chimic pe baza ecuaţiilor Reviste cu teme - problematizarea - ev.secvenţială referate
5.1 reacţiilor chimice ale acizilor ecologice - exerciţiul - ev. secv. portofoliu
5.2 Moment de lectură: Ploile acide (Internet) Internet - temă pentru acasă
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Referate - evaluare referate
- ev. secv. portofolii

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" BAZELE "
CHIMIE TIMP: 6 ORE
CLASA a VIII -a Ed. SIGMA
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Bazele: definiţie, 1.1 Definiţia bazelor pe baza exemplelor date Manual - problematizarea 1 oră - examinarea orală
formula generală, 4.2 Formula generală a bazelor Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
clasificare, 4.3 Clasificarea bazelor. Exemple Fişe de lucru - modelarea - temă pentru acasă
denumire 4.4 Denumirea bazelor. Exemplificare (denumiri - ştiu, vreau să ştiu … - ev. secv. portofoliu
ştiinţifice şi tehnice) - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
Bazele: proprietăţi 1.2 Recunoaşterea proprietăţilor fizice generale ale Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
fizice 2.1 bazelor referitoare la: starea de agregare, culoare, Culegeri - expunerea - observare sistematică
2.3 solubilitate, gust, miros, densitate, aspect Ustensile de - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 Completarea fişelor de lucru cu proprietăţile fizice laborator - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 identificate [NaOH, KOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2, Baze - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 Ni(OH)2, Al(OH)3] Fişe de lucru - întrebări reciproce
Cercetarea caracterului acido-bazic al unor - studiu de caz
substanţe (sodă caustică, detergenţi, apă de var, suc
de lămâie, apă minerală) (p.67 Ed.Corint, S.Fătu)
Bazele: proprietăţi 1.1 Acţiunea bazelor asupra indicatorilor (turnesol, Manual, culegeri - exp. individual 2 ore - examinarea curentă
chimice 1.2 fenolftaleină) Fişe de lucru, - exp. frontal orală
2.1 Diagrama tăriei bazelor Norme de - problematizarea - observare sistematică
2.2 Efectuarea reacţiilor NaOH, Ca(OH)2 cu oxizii protecţie, - explozia stelară - investigaţia
2.3 acizi (CO2); Ustensile de - algoritmizarea experimentală
2.4 Efectuarea reacţiilor hidroxizilor alcalini (NaOH) laborator, - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 cu sărurile solubile(FeCl3, FeSO4, CuSO4, AlCl3) Baze: Ca(OH)2, - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 Efectuarea reacţiilor hidroxizilor alcalini (NaOH, NaOH, KOH - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 KOH) cu acizii (HCl) Alţi reactivi: HCl, - întrebări reciproce
Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate FeCl3, FeSO4, - fişe de lucru
Stabilirea observaţiilor şi concluziilor privind CuSO4, AlCl3,
comportarea bazelor în timpul reacţiilor chimice CO2, Na2CO3
Bazele: utilizări 1.1 Utilizările bazelor: NaOH, KOH, Ca(OH)2 Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
Bazele: probleme 3.1 Bazele caustice (referat, portofoliu) Culegeri - modelarea - observare sistematică
3.2 Varul stins (referat, portofoliu) Reviste cu teme - problematizarea - ev.secvenţială referate
3.3 Probleme de calcul chimic pe baza ecuaţiilor ecologice - exerciţiul - evaluare secvenţială
5.1 reacţiilor chimice ale bazelor Internet - conversaţia euristică portofoliu
5.2 Moment de lectură: Zeama bordeleză (Internet) - temă pentru acasă
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Referate - evaluare referate
- ev. secv. portofolii

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" SĂRURILE "
CHIMIE TIMP: 6 ORE
CLASA a VIII -a Ed. SIGMA
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Sărurile: definiţie, 1.1 Definiţia sărurilor pe baza exemplelor date Manual - problematizarea 1 oră - examinarea orală
formula generală, 4.2 Formula generală a sărurilor Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
clasificare, 4.3 Clasificarea sărurilor. Exemple Fişe de lucru - modelarea - temă pentru acasă
denumire 4.4 Denumirea sărurilor. Exemplificare (denumiri - ştiu, vreau să ştiu … - ev. secv. portofoliu
ştiinţifice şi tehnice importante) - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
Sărurile: 1.2 Recunoaşterea proprietăţilor fizice generale ale Manual, culegeri - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
proprietăţi fizice 2.1 sărurilor referitoare la: starea de agregare, culoare, Ustensile de - expunerea - observare sistematică
2.3 solubilitate, gust, miros, densitate, aspect laborator - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 Completarea fişelor de lucru cu proprietăţile fizice Săruri - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 identificate [CuSO4, NaCl, CaCO3, NaHCO3, Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 Ca(HCO3)2, NH4HCO3] Reţea de PC - întrebări reciproce
Moment de lectură: Sarea de bucătărie (Internet) (Internet)
Sărurile: 1.1 Efectuarea reacţiilor sărurilor neutre(CuSO4, Manual, culegeri - exp. individual 2 ore - examinarea curentă
proprietăţi 1.2 NaCl, CaCO3) cu metale (Fe); cu baze (NaOH); cu Fişe de lucru, - exp. frontal orală
chimice 2.1 acizii (HCl) Norme de - problematizarea - observare sistematică
2.2 Descompunerea termică a carbonaţilor [CaCO3, protecţie, - explozia stelară - investigaţia
2.3 CuCO3, NH4HCO3] Ustensile de lab., - algoritmizarea experimentală
2.4 Reacţiile de recunoaştere a carbonaţilor, a Săruri: CuSO4, - conversaţia euristică - temă pentru acasă
2.5 clorurilor şi a sulfaţilor CaCO3, Na2CO3, - modelarea - evaluare secvenţială
4.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate CuCO3, AgNO3, - ştiu, vreau să ştiu … portofoliu
4.2 Stabilirea observaţiilor şi concluziilor privind NH4HCO3, NaCl, - întrebări reciproce
comportarea sărurilor în timpul reacţiilor chimice BaCl2, NiCl2 - fişe de lucru
Alţi reactivi: HCl,
Fe, NaOH, H2SO4
Sărurile: utilizări 1.1 Utilizările sărurilor: NH4NO3, Na2CO3, NaCl Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea orală
1.2 Îngrăşămintele chimice (referat, portofoliu) Reviste cu teme - expunerea - observare sistematică
3.1 Probleme de calcul chimic pe baza ecuaţiilor ecologice - conversaţia euristică - ev.secvenţială referate
3.2 reacţiilor chimice ale sărurilor Internet - problematizarea - ev. secv. portofoliu
5.1 Moment de lectură: Îngrăşămintele chimice Culegeri - algoritmizarea - temă pentru acasă
5.2 (Internet) Fişe de lucru - ev.fişe de lucru

Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare finală


Referate - evaluare referate
Portofolii - ev. finală portofolii