Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) ______________________________ cu domiciliul în


str._________________________________ nr. ______, bl. _____, sc. ___, et. _____, ap.____
loc./jud.___________________, CNP___________________, împuternicesc prin prezenta pe dl./d-na
__________________________ domiciliat(ă) în str._____________________ nr.________,
bloc_______, sc. ________, etaj ___________, ap. _________, oras/jud. ________________,
identificat(ă) cu CI seria _______, nr. _______________, CNP __________________, eliberată de
______________ la data de _________________, să îndeplinească formalitățile necesare privind
relația cu Directia de Evidenta a Persoanelor CRAIOVA,in vederea ridicarii extraselor multilingv a
certificatului de nastere si casatorie, intrcmite in data de 24/11/2020.
Reprezentantul meu mă va putea reprezenta în fața organelor competente, va face toate formalitățile
necesare, va formula cereri, va da declarații, va depune și ridica actele necesare îndeplinirii
prezentului mandat, va achita taxe în caz de nevoie și va semna pentru mine și în numele meu oriunde
va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Data: ________________ Semnătura

S-ar putea să vă placă și