Sunteți pe pagina 1din 11

Program Master Managementul Proiectelor

Strategii și tehnici de atragere a finanțării de la UE

Prof. Univ. Dr. Radu Răileanu

București
2020
CEREREA DE FINANŢARE

Informații privind apelul de proiecte

Numărul apelului de POR/364/5


proiecte*

Tipul asistenței Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)


financiare
nerambursabile
solicitate

Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020


operațional

Axa prioritară 2014- Axa 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi


2020 mijlocii

Prioritatea de Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de


investiții POR 2014- producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente
2020 (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/
modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri,
inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Obiectiv Specific Modernizarea și extinderea spațiului de producție, inclusiv dotare cu


instalații, echipamente, utilaje, mașini, și tehnologii are ca obiectiv
specific atragerea de forţă de muncă calificată în scopul creşterii
productivităţii muncii şi diminuării impactului social
Creare Secţie confecţii textile – Dotări şi echipamente”

Localizarea proiectului
Țara România, Regiunea Nord-Est, Județul Neamţ, Sat D-va Deal, Comuna Săvineşti

1. Obiectivul proiectului
Obiectivul proiectului este dotarea şi extinderea capacităţii existente de producţie, prin
crearea unei secţii noi de confecţii textile ce conduce implicit la realizarea de diverse confecţii
textile și atragerea de forţă de muncă calificată în scopul creşterii productivităţii muncii şi
diminuării impactului social.

Obiective specifice ale proiectului


- dotarea capacităţii de producţie cu :
-maşini de cusut industriale= 6 buc;
-triploc =4 buc;
-presă de călcat=2 buc;
-fiare de călcat= 4 buc;
-masă de croit= 1 buc;
-maşină de croit= 1 buc;
-butonieră uşoară= 1 buc;
-maşină transport bunuri second hand materi prime şi produse finite= 1 buc;
-centrală termică= 1 buc;
-instalaţie aer condiţionat= 3 buc;
-calculator = 1 buc.
- crearea a 5 locuri de muncă, în primul an după achiziţii (ţinând cont că se colaborează cu 20
persoane cu contracte de muncă pe perioadă determinată);
- diversificarea produselor la un nivel calitativ care să satisfacă orice exigenţă;
- elaborarea unei strategii de piaţă coerente prin analize, studii specializate şi măsuri concrete
pe domeniul de activitate specific prin colaborarea cu societăţi de consultanţă economico-
financiare.
Justificare
În urma unui studiu de piaţă preliminar s-a concluzionat că cererea actuală nu este
satisfăcută corespunzător, în special la categoria compleuri de damă, lipsind condiţiile tehnice
necesare pentru a se face o ofertă calitativă şi cantitativă suficientă.
Crearea unei noi capacităţii de producţie prin achiziţia urilajelor menţionate poate acoperi
zonal cereea calitativ cât şi cantitative la preţuri competitive.
O altă necesitate ar fi diminuarea problemelor sociale apărute în zonă ca urmare a creşterii
ratei şomajului peste 15%, a creşterii ponderii şomerilor în totalul resurselor de muncă şi a
creşterii pauperizării populaţiei.
Posibilitatea valorificării potenţialului forţei de muncă specializate care nu mai necesită
recalificări suplimentare ci numai adaptare la noile procese de fabricaţie, tehnică de lucru şi
modul nou de percepţie a muncii.
Pentru obiectivul principal al programului, respectiv sprijinirea dezvoltării regionale, a
zonelor afectate de restructurare industrială, dacă ţinem cont de tipul firmei şi al activităţii de
producţie durabile ce o desfăşoară se poate conchide relevanţa favorabilă a finanţării
nerambursabile.
Priorităţile programului sunt relevante în acest program prin:
- dezvoltarea unei noi capacităţii de producţie prin achiziţia de utilaj modern în
domeniu, ceea ce va permite:
-realizarea unei capacităţii de producţie de circa 100 de compleuri femei pe lună;
- costuri de fabricaţie reduse;
- raport calitate-preţ optim;
-realizarea de produse diverse.
- numărul de angajaţi şi formarea lor pe maşini performante va fi de 5 persoane;
- accesarea unor servicii de consultanţă specializată în vederea unei dezvoltări strategice
bine fundamentate, strategie cu obiective şi căi de acţiune clare (studii de piaţă, planuri şi
măsuri de marketing, analiză SWOT.

2. Context
Urmare a unui complex de factori economici şi sociali Regiunea Nord – Est are un nivel
de dezvoltare foarte scăzut, situându-se mult sub media pe ţară.
Este concludent faptul că din punct de vedere al Indicelui Dezvoltării Umane (IDU) şi al
PIB regiunea se situează pe ultimul loc în ierarhia naţională.

Un astfel de proiect ar ajuta la creșterea bunăstării prin crearea de locuri de muncă în


zonă, dar și prin oferirea de avantaje competitive precum:

- crearea unor produse performante şi la preţuri accesibile;


- valorificarea superioară a resurselor tehnologice şi umane existente;
- responsabilitatea publică şi socială pe care şi le asumă liderii şi managerii firmelor;
- noii angajaţi beneficiind de un loc de muncă sigur, microclimat conform normelor de
protecţie a muncii şi remuneraţie adecvată

Pentru firma solicitantă proiectul are o relevanţă sporită motivat de scopul final respectiv
dezvoltarea unei afaceri profitabile, de durată şi cu o creştere a cotei pe piaţă.

Realizarea unor produse diverse, creşterea exigenţelor calitative impun achiziţia de


echipamente performante ce permit creşterea nivelului calitativ şi reducerea costurilor de
fabricaţie.

Furnizorii în urma realizării proiectului vor beneficia de:

- dezvoltarea unei pieţe sigure şi constante a produselor lor;


- scăderea riscurilor de reducere a activităţii, de restructurare a forţei de muncă;
- câştigarea unui segment de piaţă caracterizat prin calitate şi preţuri concurenţiale,
- promovarea investiţiilor pentru introducerea unor tehnologii moderne şi performante
pentru a putea răspunde cerinţelor pieţei concurenţiale.

În ceea ce privește clienții, avem urmatoarele beneficii:

- existenţa unei cereri mari pe plan intern, care trebuie satisfăcută;


- sprijinirea clienţilor noştri pentru dezvoltarea afacerilor prin furnizarea de produse
calitative şi la preţuri competitive;
- creşterea numărului de clienţi pe plan local, regional, naţional.
De asemenea, prin colaborarea cu firmele de consultanţă pentru elaborarea unor strategii
de dezvoltare în orice context economic va avea un efect pozitiv asupra dezvoltării firmei, mai
ales că relaţia se poate permanentiza.

3. Activitati previzionate

Pentru realizarea proiectului avem previzionate următoarele activități:

1. Semnarea contractului de finanţare cu Autoritatea Contractantă.


Semnarea contractului va avea loc la sediul Autorităţii Contractante.

2. Parcurgerea procedurilor de achiziţie de bunuri, echipamente, mijloace de transport,


materii prime şi servicii de consultanţă.
2.1 Intocmirea şi aprobarea caietelor de sarcini care să cuprindă elaborarea
termenilor de referinţă , specificaţii tehnice, listă furnizori de utilaje şi servicii,
buget estimativ pentru:
-publicitatea în vedrea organizării licitaţiei pentru achiziţionarea de utilaje
şi servicii de consultanţă;

-organizarea licitaţiilor şi stabilirea câştigătorilor de către Comisia de


evaluare;

-aprobarea raportului de evaluare şi încheierea contractelor de achiziţii cu


furnizoriii selectaţi

3. Întocmirea raportului tehnic şi financiar intermediar, împreună cu cererea de plată,


însoţite de un plan de acţiune şi un buget pentru fiecare următoare perioadă de punere
în aplicare a proiectului. Realizarea înregistrărilor contabile separate şi transparente
ale implementării proiectului. Realizarea promovării potrivite şi a publicităţii
adecvate ale programului finanţat cu fonduri de la Uniunea Europeană.
4. Derularea contractelor de achiziţii de utilaje, echipamente, mijloace de transport,
materii prime şi a contractului de servicii de consultanţă (studiu de piaţă, plan de
marketing şi de promovare a produselor.
5. Recepţie, montaj, punere în funcţiune utilaje, echipamente, mijloace de transport;
6. Selectarea, angajarea şi instruirea personalului nou angajat.
7. Efectuarea de probe pentru producerea seriei 0 şi începerea producţiei în baza
contractelor curente.
8. Recepţia studiilor şi analizelor din contractul de consultanţă şi stabilirea strategiei de
creşterea producţiei.
9. Începerea producţiei. Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare finale şi realizarea
auditului final.
Metodele de implementare din cadrul proiectului sunt:
- studiul de piaţă efectuat înainte şi pe parcursul implementării proiectului;
- elaborarea planului de marketing şi a măsurilor de promovare a produselor;
- respectarea procedurilor de achiziţie după condiţiile puse după contractul de
finanţare;
- raportarea tehnică şi financiară ce consemnează evoluţiile proiectului;
- publicitatea corespunzătoare asupra finanţării proiectului de către Comunitatea
Europeană;
- evidenţele contabile şi derularea operaţiunilor financiare legate de proiect printr-un
cont special;
- transparenţa şi eficienţa tuturor operaţiunilor derulate în proiect;
- stabilirea strategiei de creştere şi promovare a produselor realizate
Metodologia descrisă a fost aleasă din considerente legate de necesitatea:
- de a face o evaluare realistă a cerinţelor de piaţă astfel încât investiţia nouă să aibă
impactul pozitiv şi rezultatele scontate, respectiv:
- încadrarea în performanţe economice de eficacitate: cota de piaţă, profitul, cifra
de afaceri, productivitate;
- aplicarea corectă a unei strategii de creştere a producţiei;
- crearea unui model de bună practică.
- de a respecta întru-totul procedurile financiare şi tehnice stabilite de către Comisia
Europeană în contextul uzanţelor unor astfel de finanţări;
- de a maximiza eficienţa cheltuielilor efectuate şi de a facilita verificarea derulării
oricăror operaţiuni financiare sau tehnice;
- de a asigura cele mai bune condiţii pentru atingerea obiectivelor propuse;
- de a realiza raportul optim între efort şi efect.

Societatea desfăşoară actualmente o activitate productivă în domeniul fabricării unor


produse realizate prin tricotare şi confecţionare pe maşini specifice activităţii.
Prin stabilirea unor obiective, a unei strategii precise de creşterea producţiei a fost necesară
realizarea unei noi secţii de confecţii textile pentru diversificarea produselor (pentru diminuarea
riscurilor), astfel că acest plan susţine efectiv o continuare a activităţii anterioare.

Procedurile de evaluare internă care vor fi utilizate vor viza un management financiar şi
tehnic eficient al proiectului, respectarea calendarului activităţilor, atingerea parametrilor
programaţi şi obţinerea rezultatelor scontate.
Ele vor viza următoarele elemente ale investiţiei: resurse (financiare, materiale şi umane),
activităţi (etape în realizarea obiectivelor proiectului) şi rezultate (măsura atingerii obiectivelor).
În acest scop se va folosi următoarea metodă:
- raportarea implementării proiectului la indicatorii menţionaţi în Matricea Cadru
Logic, echipa de management va urmări permanent modul de derulare a proiectului,
pentru a putea interveni operativ în sensul corecţiilor necesare pentru atingerea
cantitativă şi calitativă a rezultatelor vizate.
Pentru a sistematiza monitorizarea proiectului echipa de management a proiectului va
urmări permanent calendarul şi indicatorii asumaţi prin proiect, precum şi compararea acestora
cu obligaţiile contractuale. Vor fi evitate întârzierile şi abaterile în realizarea etapelor prevăzute
în proiect.
Se vor întocmi de asemenea rapoartele tehnice şi financiare, atât cele intermediare cât şi
cele finale, inclusiv auditul final funcţie de planul de acţiune şi graficele de implementare.
Echipa propusă pentru implementarea proiectului va fi:
- responsabil legal – administratorul firmei;
- responsabil tehnic;
- responsabil financiar-contabil.
Responsabilul tehnic şi cel financiar-contabil au experienţa necesară în domeniul implementării
de programe finanţate din fonduri publice deţinând suportul logistic necesar şi abilităţile
profesionale cerute de complexitatea unor astfel de activităţi.

Durata proiectului va fi de 10 luni.

An Activitate Localizarea
(oras)
An 1
Luna 1 Semnarea contractului de finanţare cu Autoritatea Contractantă Piatra Neamţ
Luna 2 Parcurgerea procedurilor de achiziţie de bunuri, echipamente, Piatra Neamţ
mijloace de transport, materii prime şi servicii de consultanţă
Luna 3 Organizarea licitaţiilor de achiziţii de bunuri, echipamente, Piatra Neamţ
şi 4 mijloace de transport, materii prime şi servicii de consultanţă,
Încheierea contractelor de achiziţii
Întocmirea raportului tehnic şi financiar intermediar împreună
cu cererea de plată însoţite de un plan de acţiune şi un buget
pentru fiecare următoare perioadă de aplicare a proiectului
Luna 5, Derularea contractelor de bunuri, echipamente, mijloace de Piatra Neamţ
6 şi 7 transport, materii prime şi servicii de consultanţă
Luna 8 Recepţia, montarea şi punerea în funcţiune în conformitate cu Piatra Neamţ
cerinţele tehnice de instalare şi montare.
Angajarea şi instruirea forţei de muncă.
Luna 9 Efectuarea de probe pentru producţia seriei 0. Piatra Neamţ
Recepţia studiilor şi analizelor din contractul de servicii de
consultanţă şi stabilirea strategiei de creştere a producţiei.
Luna 10 Începerea producţiei seriei 0. Piatra Neamţ
Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare finale.
Realizarea auditului final.
4. Rezultate așteptate
Pentru firma solicitantă implementarea proiectului va avea ca rezultat:
- achiziţionarea unor utilaje, echipamente, mijloace de transport performante cu care se
va produce calitativ, cantitativ şi la preţuri competitive;
- realizarea unor costuri prevăzute în bugetul estimativ al noii activităţi, respectiv se va
crea posibilitatea existenţei unei trezorerii pozitive, ceea ce se traduce printr-o
dinamizare a activităţii de producţie, o receptivitate reală la cerere, cu avantaje
evidente pentru clienţi.
Toate acestea vor duce la obţinerea unor venituri şi profituri suplimentare creându-se premisa
unei afaceri durabile, profitabile şi cu posibilităţi de dezvoltare.
Impactul se va resimţi asupra tuturor factorilor implicaţi în amonte cât şi în avalul activităţii
astfel:
- furnizorii ce ne vor pune la dispoziţie materii prime, materiale, accesorii şi piese de
schimb vor fi avantajaţi de creşterea vânzărilor şi vor fi stimulaţi în a-şi creşte
randamentul, productivitatea;
- clienţii vor beneficia de produse de calitate şi la un preţ optim, ceea ce va duce la o
rentabilizare a activităţii lor;
- firmele de consultanţă şi cele de publicitate vor desfăşura activităţi care le vor aduce
profit, experienţă în cercetare de piaţă, renume şi o carte de vizită atractivă;
- forţa de muncă absorbită din rândul şomerilor va beneficia de locuri de muncă stabile,
în condiţii civilizate de muncă şi salarii motivante

Grup țintă
Clienţii şi furnizorii se vor axa în principal pe creşterea volumului vânzărilor, iar pentru
aceasta vor trebui să-şi perfecteze tehnicile manageriale de abordare a acestei situaţii nou create,
fapt pentru care vor aloca fonduri suplimentare pentru cunoaşterea şi promovarea produselor
proprii către consumatorii finali.
Noii angajaţi vor fi stimulaţi să lucreze eficient şi cu un înalt profesionalism, prin
salarizarea motivantă în funcţie de cantitatea şi calitatea producţiei realizate.
Firmele de consultanţă vor avea posibilitatea cercetării în domenii noi ce presupun tehnici
şi metode noi de tratare a situaţiei, respectiv domeniului.
Solicitantul va avea beneficii principale la finalizarea implementării proiectului prin:
- achiziţia unor utilaje, echipamente, mijloace de transport performante, cu care va putea
produce calitate, cantitate, diversitate la un raport optim calitate – pre şi desfacere la
termenele contractuale;
- estimarea cât mai reală a cerinţelor pieţii prin analizele şi studiile efectuate fapt care-l
va obliga să-şi facă o strategie coerentă şi cu elemente bine definite;
- indicatorii specifici procesului de producţie dezvoltat, respectiv:
- creşterea valorii adăugate = Total costuri curente / Total venituri

S-ar putea să vă placă și