Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"

Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti


Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

Raport de activitate
al
Coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

An şcolar 2020-2021

Semestrul I
La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii
educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,
Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:

- întocmirea documentelor de lucru ale consilierilor educativi şi corelarea temelor


propuse cu cerinţele clasei de elevi;
- utilizarea unor strategii didactice, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat
şi îndrumat eficient;
- implicarea tuturor diriginţilor și învășătorilor în activităţi educative şi valorificarea
acestora din punct de vedere educativ;
- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, activitati
axate pe zile tematice cuprinse in calendarul U.N.E.S.C.O si activitati dedicate evenimentelor locale,
nationale, internationale, acestea desfăşurându-se sub diverse forme.

Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către


învățători și diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în
Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al
anului şcolar 2020-2021 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente
cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.

Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmarirea
îndeplinirii obiectivelor: încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

Activităţi educative şcolare şi extraşcolare


Proiectele educative realizate în semestrul I al anului şcolar 2011-2012 au vizat implicarea unui
număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi

1
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro
extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu
educativ în defavoarea străzii.
Septembrie Ziua limbilor europene – prof. Broștic Alina

Octombrie Ziua educatiei – toate cadrele didactice


Halloween – toate cadrele didactice
Legendele toamnei – prof. Broștic Alina
Toamna aurie – prof. Melania Răget

Noiembrie Mere, pere ăn panere! – prof. Dascălu Mariana


Ziua Mondiala a Salutului – prof. Susana Popa

Decembrie Ziua Romaniei – toate cadrele didactice


Ziua Mondiala a Drepturilor Omului – toate cadrele didactice
Concurs de pictura Magia Craciunului – prof. Iorga Mădălina și Crețu-Raicu Maria
Atelierul lui Moș Crăciun – serbări și ateliere – toate cadrele didactice

Ianuarie Dor de Eminescu – prof. Susana Popa


Alimentatie sanatoasa – prof. Crețu-Raicu Maria
Unirea principatelor române – prof. Gabriela Sârbu
Spune nu Violentei – prof. Broștic Alina
Povești la gura sobei – prof. Răget Melania
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
► existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,
comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul
consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul
fiecăreia dintre unităţile de învăţământ;
► la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a
activităţii educative: Planul managerial al coordonatorului educativ, Programul activităţilor
educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea
şedinţelor cu părinţii;

2
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro
► s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale
acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face
evaluarea/feed-back-ul;
► s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară, s-au creat altele noi, facilitându-se astfel mai buna cunoaştere a acestui tip de
activităţi;
► au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la
formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;
► a fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative;
► implicarea în concursuri şcolare;
► diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;

► vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi


extracurriculare

► relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori


etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;

PUNCTE SLABE:
► nu sunt transmise în timp util situaţiile solicitate, sau acestea păcătuiesc prin neadecvarea
fondului la forma solicitată;
► slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta,
anturajul şi preocupările copiilor lor;
► colaborarea şcolară–familie precară;
OPORTUNITĂŢI:
► iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;

► valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea
de roluri;

► deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;

► existenţa consilierului psihopedagogic în unitate;

AMENINŢĂRI:
► dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei
educative;

3
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

PLAN DE MĂSURI

Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea


următoarelor măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate.
Nr. Obiectiv Măsuri Răspunde Termen
crt.
1. Pregătirea elevilor la Adaptarea strategiilor didactice la Cadre didactice Permanent
nivelul standardelor de nevoile educaţionale ale elevilor .
calitate. Întocmirea graficului de pregătire Responsabili de 15 Martie
suplimentară a elevilor şi urmărirea catedră
modului de realizare.
Implicarea mai activă a familiei în Comitetul de Permanent
viaţa şcolii. părinţi
Îndrumarea şi controlul activităţii Conducere Permanent
didactice. Responsabili de
catedră
2. Monitorizarea şi Îndrumarea şi controlul activităţii Conducere Permanent
controlul activităţii instructiv educative.
pentru creşterea Monitorizarea şi evaluarea activităţii Conducere Permanent
calităţii procesului personalului în concordanţă cu
instructiv-educativ rezultatele obţinute

Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,


prof. Crețu-Raicu Maria

S-ar putea să vă placă și