Sunteți pe pagina 1din 6

Anul şcolar: 2019 - 2020

Unitatea școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU vizat:


Profesor: RĂDUCAN SORIN AUREL Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a IX-a C Director,
Nr. ore alocate: - 2 ore/săpt. (TC+CD) la profil umanist, specializarea Filologie : 2 ore x 35 săpt.= 70 ore/an

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografie fizică (,,Pământul planeta oamenilor”)

Unitatea de Nr. de Observaţii/


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (09.09.2019 – 20.12.2019)
1. Pământul 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
- o entitate a (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Elemente de geografie Test iniţial
Universului 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; fizică. Recapitulare
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile  Universul şi Sistemul
străine; 10 1–5
solar
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
ştiinţelor;  Evoluţia Universului şi a
2.2. Formalizarea informaţiilor; Terrei Evaluare
3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale;  Caracteristicile orală
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; Pământului şi consecinţele
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; geografice
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor
cartografice;
5.1. Identificarea surselor de informare şi a informaţiei utile în
sistemele multimedia;
5.2. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice eficiente.
2. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
Măsurarea (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Coordonatele geografice
şi 2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
1
reprezentare ştiinţelor;  Reprezentări cartografice
a spaţiului 2.2. Formalizarea informaţiilor; 6 6–8
 Măsurarea şi calculul
terestru 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; distanţelor şi al suprafeţelor
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; pe hărţi geografice şi în
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor orizontul local
cartografice; Evaluare
4.4. Trecerea de la o scară la alta;  Reprezentările cartografice scrisă (T1)
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple. şi societatea omenească
3. Relieful 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
terestru (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Scoarţa terestră ca suport al
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; reliefului: structură şi
3.2. Sesizarea unor succesiuni de procese naturale; alcătuire petrografică
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;  Unităţile majore ale
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie reliefului terestru
cartografică sau grafică;
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată;  Agenţi, procese şi forme de
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor relief
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului  Tipuri şi unităţi de relief 14 9 – 15
în contextul mediului înconjurător;
5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple,  Analiza şi interpretarea
sisteme, succesiuni; reliefului
5.7. Utilizarea unor metode experimentale şi de simulare.  Relieful şi societatea
omenească
 Relieful orizontului local
 Aplicaţii practice în
orizontul local
Evaluare
 Recapitulare și evaluare
scrisă (T2)

Vacanţa de iarnă/intersemestrială (21.12.2019 – 12.01.2020)

2
SEMESTRUL al II-lea (13.01.2020 – 12.06.2020)
4. Atmosfera 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
terestră (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Alcătuirea şi structura
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; atmosferei
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Factorii genetici ai climei
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Climatele Terrei 12
cartografică sau grafică;  Evoluţia şi tendinţele de 16 – 23
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau evoluţie a climei
identificate pe modele;
 Hărţile climatice şi harta
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
sinoptică. Analiza şi
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
interpretarea datelor
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;  Clima şi societatea
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea omenească
mediului geografic.  Clima orizontului local
6.2. Îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică, holistică Evaluare scrisă (T3)
etc.).

3
5. Apele 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice REPROGRAMARE
Terrei (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Componentele hidrosferei PREDARE ONLINE
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;  Apele continentale şi
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale; 1. Hidrografia –Oceanul
oceanice
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice; Planetar (I)-aplicații
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Analiza şi interpretarea
cartografică sau grafică; unor date hidrologice 10 28 2. Hidrografia –Oceanul
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau  Hidrosfera şi societatea Planetar (II)-fișă de
identificate pe modele; omenească lucru
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor 34
 Hidrografia orizontului 3. Hidrografia –apele
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
local continentale –Test
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;  Aplicaţii practice în online
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea orizontul local
mediului geografic; 4. Hidrografia –Apele
6.2. Îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică, holistică). subterane și Ghețarii-
6. Viaţa şi aplicații
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
solurile pe (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Biosfera şi organizarea ei.
Terra 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; Evoluţia vieţii pe Terra
5. Biosfera-caractere
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Pedosfera generale-aplicații
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Zonele biopedoclimatice 8
6. Biosfera –Solul-
cartografică sau grafică;  Biosfera, solurile şi aplicații
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau activitatea omenească
identificate pe modele;
 Aplicaţii în orizontul local
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor 7. Biosfera-Zonele
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei, biopedogeografice ale
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului Terrei- fișă de lucru
înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic.
6.2. Îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică, holistică
etc.).
7. Mediul, 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
peisajul şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Interacţiunile dintre
societatea 1.4. Descrierea şi explicarea mediului natural; elementele naturale ale

4
omenească 2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natră şi a specificului mediului
mediului înconjurător;  Interacţiunile dintre om şi
2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale unui anumit mediul terestru
teritoriu;
2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi  Peisajele naturale
sociale;  Factorii geoecologici 6
4.5. Relaţionarea funcţională a unor elemente naturale şi sociale naturali
(prin studii de caz);
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea  Tipurile de mediu natural
mediului geografic;  Rolul mediului geografic în
5.9. Formarea unui comportament critic constructiv în raport cu evoluţia şi dezvoltarea
elementele calitative ale mediului; societăţii omeneşti
6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a
comunităţii.  Mediul orizontului local

Sinteză şi 1.1. …. 6.2.  Pământul – planeta 2


evaluare oamenilor

Notă:
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IX-a aprobată prin OMECT nr.
3458/09.03.2004, structura anului școlar 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/20.02.2019 şi metodologia de proiectare şi de organizare a instruirii
promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de săptămâni din structura anului școlar.
 Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului ,,Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei unități
de învățământ și va însuma un număr total de 35 săptămâni de cursuri.
 Rubrica ,,Competenţe specifice” cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate. Competenţele
specifice redate prin caractere italice reprezintă elemente ale curriculumului diferenţiat (CD).
 Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le realizeze şi poate
extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
 Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante de pe Terra, din Europa şi din România.
 Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/ investigaţii,
portofolii etc.).

5
6

S-ar putea să vă placă și