Sunteți pe pagina 1din 12

Introducere in teoria sistemelor

de management
Ce este un sistem?

- ansamblu de elemente interdependente care


funcţionează ca un întreg, pentru anumite scopuri
(indeplineṣte anumite obiective).
Caracteristici
• Fiecare element al sistemului are de îndeplinit o
anumită funcţie pentru ca întregul să-şi îndeplinească
scopul;
• Posibilele modificări ale unui element are efect
asupra celorlalte elemente şi asupra întregului.
Ce este managementul?

• proces de conducere eficientă, astfel încât să se atingă


obiectivele propuse;
• activitǎți cordonate pentru a orienta și a controla o organizație
(ISO 9000-2015);
• ansamblu integrat al proceselor de planificare, organizare şi
control, prin care se asigură transformarea resurselor
(financiare, umane, materiale şi informaţionale) în performanţe
(obiective);
• proces de luare a deciziilor .
Ce reprezintă un sistem de management?
• Un sistem de management corect proiectat si dezvoltat reprezintă un instrument
al managementului organizaţiei, utilizat pentru a comunica interdependenţa
persoanelor şi a proceselor, precum si a permite luarea deciziilor in condiţiile
unei corecte analize ce va face posibilă cresterea profitului.
• Un sistem de management constă din patru elemente principale:
– Politica si obiectivele managementului, având rolul de ghid al organizaţiei;
– Responsabilitatile managementului, definite astfel incat fiecare persoană
implicată să ştie care sunt necesităţile şi cerinţele postului pe care il ocupă;
– Definirea proceselor, ce stabileşte legaturile persoanelor cu obiectivele
organizaţiei;
– Distribuirea si analizarea datelor (documente şi inregistrări), astfel incât să
se asigure imbunatăţirea performanţelor organizaţiei.
• Scopul implementării sistemelor de management este ținerea sub control a
proceselor organizației, astfel ȋncȃt să se prevină apariția neconformităților și să
se garanteze respectarea cerințelor pe ȋntreaga traiectorie de realizare a
produsului
Sisteme de management

• Sistem de management al calitǎții


• Sistem de management de mediu
• Sistem de management al sǎnǎtǎții și securităţii ȋn
muncǎ
• Sistem de management al responsabilitǎții sociale
• Sistem de management integrat (calitate-mediu-
sǎnǎtate și siguranțǎ ȋn muncǎ)
• Sistem de management al proiectului
• Sistem de management al continuitǎții afacerii
Standardizarea sistemelor de
management
• Standardizarea reprezintă activitatea de elaborare şi implementare a unor
documente de referinţă (standarde) conţinând soluţii referitoare la procese
şi la rezultatele acestora, care au un caracter repetitiv în relaţiile dintre
parteneri economici, ştiinţifici, tehnici şi sociali.
• Scopul principal al standardizării îl reprezintă facilitatea desfăşurării
normale a activităţilor în toate domeniile economiei, atât pe plan naţional,
cât şi internaţional.
• Conceptul ISO (organizația internaționalǎ de standardizare) este acela că
standardizarea unor caracteristici generice ale practicii de management,
oferă un beneficiu mutual companiilor, utilizatorilor de produse și servicii,
administrațiilor locale, populației și societ.ǎții ȋn general
Beneficiile unui sistem de management
standardizat
• Sistemul se axează pe acţiunile cu caracter preventiv pentru
toate procesele din cadrul organizaţiei, aceasta având ca
efect reducerea neconformitǎților şi creşterea profitabilităţii,
conformarea cu cerințele legale privind protecția mediului
și a sǎnǎtǎții angajaților;
• Sistemul facilitează ţinerea sub control a proceselor
organizaţiei, generând încredere în capacitatea acestora de a
oferi în mod constant produse conform cerinţelor, de a
respecta exigenţele societăţii în ceea ce priveşte protecţia
vieţii, sănătăţii şi mediului înconjurător;
• Certificarea conformităţii cu un standard de referinţă crește
gradul de încredere al beneficiarilor, partenerilor economici,
al societǎții.
Sistem de management al calitǎții conform
standardului ISO 9001
Implementarea unui sistem de management al calitǎții reprezintǎ angajamentul
managementului de a furniza produse și sevicii care corespund cerințelor
clientului, de a respecta cerințele de reglementare aplicabile urmărind
îmbunătăţirea continuǎ a calitǎții proceselor din organizație.
Avantajele implementǎrii și certificǎrii unui SMC conform standardului ISO 9001 sunt:
• Se realizeazǎ mai ușor accesul organizației pe piețele externe și faciliteazǎ relațiile
cu autoritǎțile;
• Se genereazǎ incredere clienților referitor la calitatea serviciilor și produselor
livrate;
• Se asigurǎ creșterea credibilitǎții organizației, in relațiile cu parteneri, furnizori sau
contractanți;
• Se urmǎrește realizarea de valoare adaugatǎ prin creșterea eficacitǎții proceselor;
• Se identificǎ proactiv neconformitǎțile și lipsa de eficacitate a sistemului de
management și ajutǎ la inițierea și implementarea celor mai oportune acțiuni
corective și preventive;
• Reprezinta o cerințǎ a autoritǎților publice pentru participarea la licitațiile pentru
achiziții publice;
Sistem de management de mediu conform
standardului ISO 14001
❖ Implementarea unui sistem de management de mediu reprezintǎ
angajamentul managementului organizației pentru protecția
mediului, prevenirea poluǎrii și dezvoltare sustenabilǎ, iar
certificarea acestuia constituie o confirmare oficialǎ a acestui
angajament.
❖ Un sistem de management de mediu implementat aduce organizației
urmǎtoarele beneficii:
• imbunǎtǎțirea imaginii organizației in cadrul mediului de afaceri și
a comunitǎții;
• eficientizarea consumurilor de resurse și a gestiunii deșeurilor;
• imbunǎtǎțirea relațiilor cu autoritǎțile;
• accesul la noi piețe si relații de afaceri;
• imbunǎtǎțirea mediului de lucru pentru angajați;
• prevenirea accidentelor de mediu.
Sistem de management al sanǎtǎții și securitǎții ȋn
muncǎ conform standardului ISO 45001/2018
Prin implementarea și certificarea unui sistem de management al sǎnǎtǎții si
securitǎții ocupaționale se sealizeazǎ:
▪ confirmarea oficialǎ a unui nivel de performanțǎ credibil si responsabil al
managementului in domeniul sǎnǎtǎții și securitǎții in muncǎ;
▪ identificarea pericolelor, evaluarea și ținerea sub control a riscurilor privind
sǎnǎtatea și securitatea in muncǎ;
▪ combaterea riscurilor de la sursǎ și nu a consecințelor;
▪ reducerea numǎrului de accidente de muncǎ sau imbolnǎviri profesionale;
▪ scǎderea cheltuielilor ocazionate de accidentele de muncǎ și imbolnǎvirile
angajaților;
▪ conformarea cu cerințele legislative in vederea armonizǎrii cu
reglementǎrile Uniunii Europene;
▪ identificarea și evaluarea riscurilor asupra sǎnǎtǎții si securitǎții
ocupaționale reprezintǎ o prioritate pentru agenții economici din industria
de petrol si gaze, in vederea conformarii cu cerințele legislației naționale și
europene.
Modelul Planifică- Efectuează- Verifică-Actionează
• Implementarea cu succes a standardelor de sisteme de management în cadrul unei
organizații, se bazează pe identificarea proceselor structurate conform modelului
Planifică- Efectuează- Verifică-Actionează. Acest model asigură un proces iterativ
utilizat de organizaţii pentru a realiza îmbunătăţirea continuă.
• Planificarea constă ȋn dezvoltarea și stabilirea strategiilor, clienților, politicilor,
obiectivelor, documentației, produselor, proceselor, personalului, termenelor limită.
Acest element al sistemului include următoarele aspecte : definirea contextului
organizației, leadership, planificarea și procesele suport.
• Execuția constă ȋn implementarea proceselor, realizarea produselor și a
indicatorilor de performanță. Acest element al sistemului include ținerea sub
control a proceselor operaționale din cadrul organizației astfel ȋncȃt să fie
ȋndeplinite cerințele.
• Verificarea se referă la inspecția, analiza datelor, verificarea realizării obiectivelor,
validarea, auditul.
• Acțiunea implică ȋmbunătățirea continuă, prin acțiuni corective și preventive,
precum și reluarea ȋntregului ciclu.
Sistem de management integrat
• Principiul implementǎrii unui sistem de management
integrat il reprezintǎ identificarea cerințelor comune
prezente in standardele de referințǎ pentru sistemele de
management pentru care se doreste integrarea (ex. auditarea
interna, analiza efectuata de management, actiuni corective)
și folosirea lor ca bazǎ a dezvoltǎrii unui sistem de
management integrat. Pe lȃngǎ aceastǎ bazǎ comunǎ sunt
documentate și implementate cerințele specifice fiecarui tip
de sistem de management.
• Un beneficiu important al sistemelor de management
integrate il reprezintǎ facilitatea gestionǎrii acestora de cǎtre
personalul implicat in administrarea sistemului de
management la nivelul organizației.

S-ar putea să vă placă și