Sunteți pe pagina 1din 1

GAZDELOR

Gh. Cucu

Moderato
f  
  42             
1. Gaz - de mari nu mai dor - miţi Vre-mea e să vă gă - tiţi.

 42                 
2. Că

vă vin
  42       
 co - lin - dă - tori noap-tea pe la cân - tă

       - tori.

3. Noi um - blăm şi co - lin - dăm Şi pe Dom-nul că -u - tăm.
4. Că s-a năs - cut Dom-nul bun În să - la-şul lui Cră - ciun.
5. Noi um- blăm şi co - lin - dăm Tu- tu- ro- ra le u - răm.

mf
9
        
Ca - sa să vă mă-tu- raţi Le- rui
 
Ler
 
Şi ma-sa s-o în-căr-caţi Le- rui
 
Ler

        
Vă u- rea-ză să tră- iţi Le - rui
 
Ler
 
În- tru mulţiani să tră-iţi

Le- rui Ler
 
               
Azi din sea-ra lui A -jun Pâ-nă-n zi-ua lui Cră-ciun
Că s-a năs-cut Domn fru-mos Nu-me-le lui e Hris-tos
Să-nă- ta-te şi-un an bun Azi în sea-ra lui A-jun.

Corala Cantemus Banatum a Asociaţíei Învăţătorilor Bănţéni


Dirijor: înv. Ioan Iancu Horvath
Redactare computerizată (2014): prof. înv. primar Muscalu Vasile -Tiberiu