Sunteți pe pagina 1din 128

Coperta de Vasile·Socoliuc

EXPRESIL .. EXPRESII
Dictionarul roman-francez de expresii se adreseaza tuturor locutorilor de limb! franceza ~i in special celor care doresc sA se perfeetioneze in cunoasterea Ii folosirea acesteia, il care pomind de la un nivel mai ridicat, tree $Ie la competentJ. la performanta, acestui salt fiind stapinireaa ~na din oomponentele ceea ce este profund specific in fiecare
0

limba, fondul ci idiomatic, patrimoniul ei de expresii, Expresiile verbale sint sintagme exprimind ieee, compose dintr-un

grup nominal de clemente lexicale sudate intre ele, dintre care unul principal ~i un verb care le vehiculeazajn dictionarul de fa~! expresiile
sint ordonale alfabetic dupa verb (unde nu s-au luat in considerate ~i fonnele diferentiate prin dialed proaominala, folosirea pronumelui sau forma negativa); pentru aeelasi verb expresiile sinl ordonate alfabetic dupA elementul lexical principal al grupului nominal. Iadicelede 18 finele dictionarului cuprinde, ordonate alfabetic, elementele principale ale grupurilor nominale intrind in alcatuirea expresiilor ~iindica verbul

care Ie vehiculeaza.
Expresiile pot fi studiate inrraligual, din punct de vedere al mecanissau savoarea limbii; dar aceasta inventariere, ordonare ~i ex.plicare este specifica unei culegeri ~i nu unui dictionar. Expresiile sint denotate, cind sensullor exprima direct ideea; ele sinr oonotate, figurate, idiomatice, ISBN - 973-48-1014-6 clod elementele lor lexicale i~i pierd mului de formate, al evolutiei, al locului lor in ,

tmbogatirea, nuantarea

semnificapa proprie in favoarea unei semnificapi globale, care DU mai este ins! suma semnificapilor partiale. Apare astfel 0 posibili mulliplicare a cimpurilor semantice:

cxpresi.c DENOTATA: ~( ... ) da pIruI pe* eq~ ifusmtd direct mi~ sint8,gma:

A DA PESTE CAP [ expresii CONUl'ATB: PBlltiplicami sc:nauriJ.or


n8. cia

expresiilor priYe§te transferarea dintr-o Iimbl tn alta a aceleiap idei prio expresii specifice fiedrei limti.. In unele cazuri tmnsferarea este directI., Iicerall: .. a loa I/lJIrUI de coame" .•• nndre Ie tmlreau par les comes". to alte ca:zuri transferarea este tot p directi. dar fonnularca este specl6cl fiedrei Iimbi:' ••a face (0) btUe, (un) duf" = .•prendre un btJin, uoe doIu:he", .,8 dlseqta de Is egtd 1a ept" tnUer de pWsstulCe ;l puissance", ..a se da din cuiva·· = ••Ia1sser Ia '10k libre " ••• a cere scuze"' ;;. ••ralre des eJCCIISes".
8

Analiza inter6nguali

= ..

I:asI

in cazul expresiilor

idiomatice transfezarea diredl

PflIJte

araumentarr' -

com.batae

IiteraII a unei expresii dintr-o limN.. duce la formullri absurde., inexisteme in limba cealaltl: transferarea ooerentI trebuic s.l fie deci vaIare de seas. Ca in schema
0

,i

dru"""
eebi-

mal ales

,.a cia peste ,.a da pate

0 blBl" -

super6cialitate un pI..t' - c:ootracararc alpriri QaIlextuale

Modificarea

formei verbului, sau interventia unor clemente lexicale ,

~ EODV ALARE DE SENS A EXPRESllLOR

suplimentare care se pol insera in expresie, pentru dl sudura clementelOl'


ei se aratA labill in acest caz, muhiplicii in alt mod cimpurile semantice:

r----------------------------------------------,
•, ,
I I

~~=~B:im; inteIventie ,
\

- expresia cantitativl
-

.--~~---------~~~~~~--~--------,
:
: sintagma: ,.A ( ) SE DA ( ) PESTE

r-----~-----~----~--

DENOTATA: ilustreat..I direct mifC8lC8.,


+ )-

r1 ~LOVITURA': •
, •• ,
I I

-, •• , I, ,
I I I
1

TRADUCERI
I

r9ltogo1in

1,

CAP()

I
I

expresie

.
I_

OOUP
.... __ ... _1

:~-~~!~ ~t~C?_l1ji~5~!'!i~Y!i_ --.-

CONOTATA: sugereazl

, , • • ••
I

I I

- ----

->

s;;;

, . .- --,, , . : /1 •. • •• : ,DE':I :,MINk!: . , ,, :.AJUTOR':, , , , • , V" ·• , if , • • • • • DE' ·1 :MAIN:7 :DE: AIDEr • , . . , •, • ,• .,--•.. - -- . ~----- -_. - -',
--I
1

LITERALE
t. I

,,,

- --

~,DE':
I

I I

10-

"'T

\.

I I

I I

,
I

'

, ,

--'

-:.~~~~~~~

~t~~~y~_~~~y~-----

'l ~

TRADUCERE

UTERALA ABSURD). 7

Aceasti complexitate a problemei expresiilor face ~i mai mull simtitii nevoia nnw dictionar elaborat pe baza echivalentei de sens,

chis", n-arn reusit s3 aflu, iar un francez (specialist...)

pe care I-am

consultat m-a lamurit doar cu un .. aller savoir ".; adica pe romaneste

In confruntarea dintre cele dona limbi pe Iinga stabilirea echivalentei de sens intre expresii, mai trebuie cunoscut - ~i dictionarul de fatii i1
mentioneaza - nivelul de limba; astfel: a se da peste cap (Iig.fam.)

..

intreabii-ma sa te intreb ..... Aristita Negreanu

= rHire

un tonneau (fig.); aller l Ver-

sailles (fig.,pop.); mettre toute la gomme (arg.); Caire feu des quatre

fers. se donner un mal de chien. se meUre en quatre; remuer cud et


terre; s'agiter comme un ·beau diab1e (fig.jam); suer comme db: de expresii se acruches; se fouler la rate; se easser le cul (fig.,pop.). Ca instrument de lucru DicJionarul roman-france: dauga Dictionarului francez-romdn lucrari pe care Ie-am elaborat vine de expresii §i unui velum de Exer-

citii asupra expresiilor idiomatice, ambele sub tipar. Acest set de trei

sa

contureze ~i sa fixeze probleme

'ale expresiilor, material pe care orice romin locutor de limba franceza e bine ii sj·1 studieze, nu numai sa-l coasulte. Expresiile i~ fac loc in limba dupa itinerarii complicate l'ii nu totdeauna u§or de sesizat, existenta ~i circulatia lor ilustrind viata limbii: unele expresii se invechesc
§i

dispar, altele i§i altereazs forma. iar altele noi

apar pentru un timp nedeterminat. Echivalentele de sens se percep uneori chiar din probabila origine ~i mecanismul de formare. Pentru iarba pe piept"

ca.

oriunde

§i

oricind, oamenii au into~.

ventat, au indragit §i au adoptat acelasi gen de figuri de stil - "a-i creste

= "manger

les pissenlits par les racines


"Q

~i-au tumat

in tipare expresive acelasi simt de observatie -

ride cu gura pfnii fa

urechi" = "rire de toutes ses dents" - sau §i-au ilustrat acelasi simt al umorului crun face rornanul 'in - "a-i merge gura co francezul in "etre vaccine avec une aigullle de phono". fost create unele expresii
0

meliJii", iar Dar cum au

ii ce tribulatii

au pareurs ele ca s4 ajunga, de

pilda, la forma "ne pas flatter le de", insemnind "a vorbi verde, des-

Abrevieri
argo - argodc
arg.scol. - argou ~oolar auto. - automobilism eufem. - eufernism ram - familiar fig. - figurat iron. - ironic inv, - Invechit lit. -literar peior, - peiorativ pop. - popular reg. - regionalism sped. - spectacol sport - spori wig. - vulgar abrev, - abreviation an. -enden argo - argot euph. - euphemisme fam, - familier fig. - figure iron. - ironiquement lin. - Iitteraire pej. - pejoratif pop. - poputaire qqch. - quelque chose qqn - quelqu'un speer. - spectacle

A
• DU se abate de la drumul drept (fig.) - marcher droit (flg.) a.bcIka de Ia dauJrie (fig.) - manquer 1\ son devoir • DU accepta ceva in ruptul copului (fam.). niei t4UJt in bucltele (fig. Jam.) - se fain: plutOt hacher (fig.Jam.) a KUpta eeva co jumltate de gudJ (fam.) - accepter qqch, du bout des deDts. des levres (Cam.) .. se IlChlta de oeva (fig.) - mener- qqch. a boone fio (fig.) a se acoperI cu. acU in regula (fig.) - s'abriter derriere la loi (fig.) a..p_acoperI cheltuielile - couvrir ses frais; rentret dans ses frais a se acoperi de glorie - se couvrir de ~ a-fi acoperl retmgerea. spatele (fig.) - assurer ses arrieres, ses derri~ (fig.) .a i se acd coiva de ceva (fam.) - en avoir ras Ie bol, jusque par-dessus rq,aule.la tete (fam.fig.) a.qlonll pe/a[D (fig.) - agir A decouvert (fig.) a .qJona dupi cum Ii dicteaza imma - agir au gre des impulsions du eeeur a aqtona sub IItISU' cuiva (fig .•fam.) - agir a Ia bathe de qqn (fig.,fam.) a aetioDil ~te (fig.)· - agir ll'aveuglette (fig.) a.qiona CD respolUtlbilitole - ne pas agir Ala ~g~ (fig.) a aettona pe Ia. sptJle (fig .•fam..) - agit en dessous, dans le dos de qqn (fig .•fam.) a Itdonnt bihwieUle (fig.) - endormir la mefiance (fig.) a se adresa io altA parte (fig.) - potter ses chandeJles a un autre saint (fig .•fam.,iroo.) a ou educe awmIaje (fig.) - ne pas payer (fig.) •~ numai. necazari (fig.) - D'amener que des miles, que des timbres (fig.,Cam.) .

11

adore
a adu'! pe cineva la sapd de lemn (fam.) - mettre qqn sur la paille, en chemise (fig.fam.) a aduna bani cu ghiotura - ramasser de l'argent oomme s'il en pleuvait (fam.) a se aduna de pe drumlin (fig.) - se ranger (fig.); faire une fin (fig.fam.) a aduna pe cineva pe .fiJ.raI (fig.Jam.) - mettre qqn en bouitlie (fig .• fam.) a se aduna de pejos. a·~i aduna oasele (dupa 0 bataie) (fig.,fam.) numeroter ses abattis (pop.) a aftnna sus ~i tare (fam.) - dire qqch, plutOt deux fois qu'une (fam.) a afinna cu tarie - affinner mordicus a se aftp. ostelllllm - faire I'affiche, jeter de l'affiche (fig.,fam.) a se alla in treaM (flg.Jam.) - faire la mouche du coche (fig.,litt.) a se aruma (fig.Jam.) - avoir un coup dans le nez; se piquer Ie nez (fig.,pop.); prendre one brosse (arg.) a,agita pe cineva (fig .•pop.) - fain: une touche (fig .•fam.); aller au persil (fig .•pop.) a se agats de cineva (fig.ifam.) - s'accrocher it qqn (fig. .fam.) a se agita !ii de un pili (fig.Jam.) - s'accroeher A toutes les branches (tig.Jam.) a-i Bjunge (fig.) - en avoir son blot (iron.); en avoir ras Ie bol (fig.) a nu-i Bjonge nici pe 0 milsea (fig .•farn.) - ne pas avon de quoi remplir une dent creuse (fig. .fam.) .. a &junge in misuea copiilor (fam.) - tomber en enfance; radoter; suerer Ie fraises (fig.•pop.) a nu-i &junge nici CD prijina la lUIS (fig.Jam.) - se croire issu de la cuis~e ~e Jupiter; se eroire Ie premier rnoutardier du Roi, du Pape; 3. Ie IOl n est pas son cousin (fig.,fam.) a-I aJunge oboseaia (fig.) - tomber de fatigue a Bjunge de ocar4 (fam.) - Ene le dindon de la farce (fig ..fam.) a ~unge din cal miJ.gtlT, din lac in put (fig.) - tomber demal en pis (fig .•fam.); sauter de la poele l frire dans le feu (fig .•pop.) a Bjunge la ctIpiItal dbdibii - en venir aux extremites (fig.) a-i ajunge cup.tulla os (fig. Jam.) - ~ dans le trenre-sixieme desSOIlS (fig.,fam.)

alerx·
a nu &junge Did la degetul eel mic al cuiva (fig.,fam.) - ne pas arriver ala ceinture, it la cheville, aux genoux de qqn (fig.ifam.) a ajunge departe (fig.) ~ faire son chemin (fig.) a &junge in gura tirgului (fig.Jam.) - defrayer la chronique (fig.) a .unge 1a liman (fig.) - etrc au bout de ses peines; atteindre son havre de grsce; arriver a bon port (fig.) a ajungerau (fig.Jam.) - tomber bien bas (fig.Jam.) a ajuDge dintr-un salt (fig .•fam.) - ne faire qu'un bond (flg.Jam.) a ajunge la sapll de lemn (fam.) -etre sur la paille (fig.Jam); tomber dans la debine, la deche (fig.pop.) a-~i ajunge scopul- arriver a ses fins (fig.Jam.) a-i ajunge la andre (fig.Jam.) - avoir vent de qqch (fig .•Cam.) a nu-l ajuta caput, mintea (fig.Jam.) - etre bas de pla fond (fig.,pop.) a ajuta ca ventuzele Ia mort (fig.,fam.) - aider comme un cautere sur one jambe de bois (fig ..farn.) a alege ce-i mai bun (fig.Jam.) - manger les raisins et laiser les pepins (fig.fam.) a se alege co ceva (fig.ifarn.) - avoir une miette du gateau (fig..fam.) a se alege curalcile mutate (fig.,fam..) - avoir la machoire en marmelade (fig.Jam.) a se alege numai cu frica (fig.) - en rue quitte pour la peur (fig.) a se alege fum ¥i serum, prof ~i pulbere (fig.,fam.) - s'en aller en fumee (fig.Jam.) a alege gnul de neghina (fig .•litt.) - separer I'ivraie du bon grain (fig.Jitt.) a se alege cu 0 1IIllftruluiol4 (fam.) - se fane soener (fig.,fam,) a se alege cuprajul de pe toba (fig ..fam.) - en tirer trois fois rien; a'ea firer rien de rien (fig.fam.); travailler pour Ie roi de Prusse, pour des prunes (fig.) a alege pe sprinceanli (fam.) - trier sur Ie volet (fig.) a alerga dupa doi iepuri (fig.,fam.) - miser sur les deux tableaux (fig.fam.) ,. alerga de mama focului, de-i sJiriie cli.ldiele (farn.) - avoir Ie feu derriere (fig.,pop.); courir fond de train (fig.,fam.) a alerga de sa~i ias! suflelul (fig .•fam.) - courir A perdre 00leine (fig.Jam.)
8

au
13

12

...p ami&lJoameG
8

a·i aluoeca prinlle degete pille (fig.)

(fig .•fa.m.) - glis~

comme ODe an-

.~l.poca/OdJJJeQ (tam.)

(fig.) - tromper sa faim (fig.)

se amIgI.Jnpr (fiB.) - se bercer d'iUusioos (fig.) a nu se ..uesteca co aIJii. a face opinU separatl (fig.) - Caire bande i.
part (fig.J801.)
DO se amesteea in ciorbtJ aJtuia (fig.,fam.) - s'occaper de ses oignons (fig .•fam.) _ ametl (un client) cu yorba (fam.) - batatiner un client; faire Ie bonimeat (Cam.) a Ia CDlendek grece¢. la ptIftele cailtJt- (fig.,farn.) - renvoyer aux calendes grecques,lla saint glin·gliD. A quand lea poules auront des dents. 1 la semaine des quatre jeudis, au treate-six du mois (fig .•fam.) a se angaJa POluIlltJr - devancer rappel a enula 0 permisie - sucrer uae permission (fig .•fam.) a-p apira spatele (fig.) - proteger ses (fig .•fam.) .. api.rea in pagiIul intfia _ ziarului - paraitre 1 la one (fig.Jam.) a .pira,... (fig.) - se faire rare (fig.) a apisa pe /rlIgaci (fig.• fam.) - appuyer sur Ia gicheUe (fig .•fam.) a apiss pe tmgaci flrl vorNl mu.ltl (fig.,fam.) - avoir ta glchctte facile (fig .•fam.) a _plana un co,.pict - assonpir undifferend (fig.) a aplana di.ficallilJile - IU'I'OOdir les angles (fig.) a aplaodafrenetic - applaumr 1 tout rompre (fig.,fam.) a aprecla din oehi (fig.) - _voir le compas dans l'oeil; croire au juge (fig.) a i se .prtnde a!lcfiele (fig.,pop.) - perdre les pieds pour qqn; en pincer pour qqn; etre acero (fig.,pop.) a·~i apnode poje·n cap (co cineva) (fig .•fam.) - se mettre qqn i dos; etre dans Ie tabac; mettre Ie doigt dans l'eagrenage (fig.,faro.) a aprobs 0 eerere - faire droit 1une demande (fig.) a-l .Pllca damblaua (fig .•pop.) - se payer un coup de I8Ilg (fig.,fam..,iron.) a-I_pilar dracii (fig .•fam.) - se ficber lout rouge; se mettre en rouge; mooter sur ses grands chevaux; voir rouge (:6.g.,fam.); sc licher en col«e (pop.)

amrna

- avoir la friDgale (lam.) a.lapuca./ilritl (tam.) - prendre nne coIm: (fam.) a·l apIIC8 so",,",, (fam.) - succ:ombe'r' _ sommeil; tomber de 5ODl. meil (fig.,fam.) • se apua de II'etlbIJ (tam.) - mettre la main A la.piCe (fig~Jam.) a se apuca de InabiJ voinicqte (fig.,fam:] - prendre Ie tJavail i. 1:fts..Je..eorps (fig .•f"~L) .·1 annla (ceva) (fig.Jam.) - faire raffaire (fig .•tam) • nn-l araaJa sA (fig. Jam.) - De pas avoir interet a (biDe) pe cineN (fig ..fam ..iroD.) - casser du sucre sur Ie des

a""'"
de

ameres

dinpi 1a dentist (fam.) - se faire'rqwer la rue du bee, se faire retapa" Ie domino (arg.) a se an. cu Dfututftell (fig.,fam.) - trosver des accommodements avec Ie del (fiB.•tam.) • se annJa 1Iifd. unpk (fig. Jam.) - Caire un brin de toilette (fig .•tam.) a..p annJa pIDile (fig.• fam.) - meure de I'huile dans Ies fOlIages (fig..fun.) a se annjll pe IDCOIetlIa statului (tam.) - faire qqch. aux frais de Ia princesse (fig.,fam.) • adfa ca •.DlIJIaia'· (tam.) - _voir une dr6Ie de -<lepine. ODe dr6le d'aUure (Cam.) a-i ad .. ctti.va w cine are cJe...a face (fig .•fam.) - montrer A qqn de quel bois OIl se chanffe. comment OD s'appelle (fig.,.fim.) .~fi &rita coIJii (fig. Jam.) - montrer lea dents. Sel griffes (fig.Jam.) pe cineva .W de8fttd (fig.JIm.) - montrer qqn do doigt (fiS .•fam.) • Hila ca tlnJcul. ca 0 ~ (fam.) -ltre ficeJe(e) comme de pique; are ncbu(e) comme quatre SOti (fig .•pop.) • DU . .nta ".".., (cine ttie ee) (fam.) - ne pas payer de .m.iuc (fig.,fIUIL) a arI.. 1IIIRJl (pop.) - ette moche (c:omme un pau) (pop.) • aritll ce potIIe (fig.,fam.) - faiIe ses preuves (fig.) 8: ad.. caiva ee-i JHNIle pdes (fig. Jam. ) - moatrer A·qqn de qnel bois OD se cbaufTe (fiJ.• fam.) • uIt8 P"'J'&I (fig..fam.) - avoir one mine de d6tcrre, de paille. de papier mIch6. one sale mille (fig .•fam.)

..p ..-anjII

qqn (fig.,fam..); habiller qqn de la belle lQI.D.iere (fig .•fam.,iroo.)

• ants

ras

14

15

.rita
a arata pumnii (fig.,fam.) - montrer le poing (fig.Jam.) a arita cuiva riJceala (fig.• fam.) - battre froid qqn (fig.) a arita ca scos din cutie (fig .•fam.) - avoir I'air de sortir d'uue boite; mis quatre epmgles (fig.Jam.) a arita splendUl (fam.) - avoir une'de ces mines! (tam.) a nu Brita ce are pe suj1et (fig. Jam. ) - faire bon visage centre mauvais coeur (fig.) a arita tl';rstll (fig.) - accuser son age (fig.) a se arde (fig.fam.) - se faire echauoer; etre frit (fig.fam.); passer a la casserole (fig .•pop.) a-i srde cuiva 0 amendd (fam.) - collet une amende iL qqn (fam.) a-i arde de (ceva) (fam.) - avoir I'esprit Ii. (qqch) a nu-i arde cuiva (de ceva) (fam.) - De pas avoir Ie coeur a la tae, a qqch a-i arde (cuiva) caeva (fam.) - administrer, mettre des coups a qqn (fam.) a nu-i arde de diJtraC{ii (fam.) - ne pas avoir l'air la tete (fig.) a arde de dorin¢, de nerlihdare (fam.) - secher d'eavie, d'impatience, (Bini tarde de +inf.) a arde gaz.ul de pomana (fig.Jam.) - coincer la bulle (fig.Jam.); se rouler les pouees (fig .•farn.); se les rower (fig.,pop.) a nu-i ard.e de nimic (fam) - en pcrdre le boire et ie manger (fig .•fam.) a ante 0 palmil cuiva (fam.) - alloager une gifle a qqn (fam.) a arde citeva palme cuiva, sa-i zbimiie ureehile (pop.) - gifter qqn a toute volee; donner une tournee, une volee de coups a qqn (pop.) a-i arde urechile de rusine (fig.Jam.) - etre rouge de honte a arunca ancora (fig.) - jeter I'ancre (fig.) a BrUnca cu banii (fig .•fam.) - faire valser l'argent (fig.fam.); verser de l'or pleines mains (fig .•fam.) a arunea banii pe fereastra (fig.Jam.) - jeter l'argent par les fenetres (fig.Jam.) a se arunea en capul inainte (fig.) - courir tete baissee (fig.Jam.) a se arunea de gUul cuiva (tig.Jam.) - se jeter A la tete de qqn (fig.,fam.) a arunca la guno; (fig .•tam.) - mettre au rancart (fig.) a se anmca singur in gura lupului (fig.,fam.) - se precipiter dans la gueule du loup (fig.,fam.)

ascuIta

etre

au: pourceaux; jeter des marguerites devant des pourceaux (fig.,fam.) a aruDCa m.oarteQ in tigani (fig.,fam.) - se renvoyer 1a balle (fig.,fam.)
a anIlIC8 cu

a anmca cuiva milt1Uf4 (fig.) ~ jeter Ie (son) gant a qqn (fig.) a aranca miUgIJritare la porci (fig.Jam.) - jeter des pedes aux coehons,

noroi in cineva (fig. Jam.) - couvrir qqn de boue (fig .•fam.)

a arunca cuiva in obraz. (fig ..fam.) - jeter A 1a tete, au visage, au nez de qqn (fig.,fam.)
a araoat

reillade (fig. .fam.)

ocheade (fig..fam.) - jouer de I'oeil, de la prunelle; lancer une

a se arunca cu ochii tDcbi~i (:fig.,fam.) - faire Ie saut (fig.) a se anmea orbefte (fig. .fam.) - se lancer a laveugleue, a corps perdu; se jeter a l'eau (fig .•fam.) a arunca. onul pc gi§le (fig.Jam.) - faire de la bouillie pour les chats (fig.Jam.) a aruncapiotra (fig.) - jeter la (premiere) pierre it qqn (fig.) aaruncaprofiD ochi (fig.Jam.) - fairede I'esbroufe.jeter de la poudre aux yeux (fig .•fam.), en mettre, en jeter plein la vue; la faire a 1'0seille (fig ..pop.) a arunca 0 privire pc fereastra (fam) - risquer un (til. sa tete, a la a a a a aronca cuiva 0 privire furise - glisser un regard en coulisse a qqn arunca ceva eu putere - lanser qqch, it lour de bras (fig.Jam.) Munca in stradd pe cineva (fig.,fam.) - jcter qqn a la rue (fig.ifam.) arunca 0 vinli in spinarea cui va (fig.,fam.) - faire endosser une fame a. qqn; faire porter le chapeau qqn (fig.fam.) a anmea 0 vorbli cuiva despre ceva (fam.) -toucher un mot a qqn sur qqch. (Iam.) a aronca vorbe in vint (fam.) - parler ala legere (fig.fam.) a asadta de cineva ca un cil-te1 (farn.) - filer doux comme un toufenetre (fam.)

ton (fam.)

a aseulls f!.i!. a cricni (fam.) - «outer sam broneber (fig .•fam.) a nu asculta de nimeni (fig.) - n'en faire qu'a sa tete (fig.Jam.) a asculta orbefle de cineva (fam.) - obeir a qqn au doigt et a l'oeil; ne voir que par les yeux de qqn; ne jurer que par qqn (fig.,faro.) a ascuIta pe cineva numai eu 0 ureche (fig.fam.) - pr&er it. qqn une oreille distraite (fig.• fam.) a ascolta pe la "Ii (fig.fam.) - ecouter aux pones (fig.,fam.)

16

17

asamde
a ascunde tlderilnd (6g.) - mettre 1a IIlDlib'e SObS Ie boisseau (fig .,lilt.) a aseunde ceva, a escamota (fig.) - passer al'as (fig .•pop.) a se ascunde in JPlIIrIl de ,arpe (fig.,fa.m..) - enb'er dans un trou de souris (fig..fam. ) . a-Ii MCIIIIde ilWnliik. convingerile - couvrir SCIIljeu. sa marcbe (:fig.) a-p asigunI buNlvoinJa cuiva - se concilia' les boones grices de qqn a-fi aslgura 0 dislllnpJ de apreciere (fig.) - garder du recul (fig.) a-Ii ugura 0 IIIilI'gine (flg.) - preudre ses distances (fig.) .p aslgun. 0 desalvare (fig.) - se menager une porte de scetie (fig.) a-fi aslgura simpGlia caiva - se conciJier les bonnes grAces de qqn aslgura ,PaJek (fig.Jam.) - proteger ses (fig.,fam.) ..Ii aslpra votul cuiva - enlever les suffrages de qqn (fig .•fam.) a astupagul'G' cuiva (fig .•fam.) - Caire taire qqD~ r&fuire qq. au silence a se 8feZ8. a duce 0 natJ mai 8ljezati (fig.,fam.) - se ranger des voilures (fig.Jam.) . a.~ cu punct Ii virgull (fig..fam.) - mettre bon ordre It qqch. (fig.) a WJ"epla sA se coad sttugurii (fig .•fam.) - laisser mOrir Ia poire (fig.,fam.) . a se a,tepfa Ia ... ~ voir venir (fig.) a ~ta pe cineva ca pc Hrislo8 (fig.) - atteodre qqn comme Ie Mes- . sic (fig.) a attepCa IIUlJt:p liDe (fam.) - pouvoir toujours Be taper \pop.) a 8flepIa de-i iese piJral prin clciull (fig.,fam.) - Caire Ie poireau (fig.Jam.) . a 8ffepta s.I·i pice mtlm-D god (fig.tfam) - attendre que les alouettes tombent tomes r&ies (fig.,fam.) . a IIIIepta sl-i .inI bine sl ... (fig .•fam.) - reculer pour mieux sauter (fig.,fam.) a 8flepta de-i riM du (farol) - compter tes cloas de la ~ (6g.,fam.); Caire le pied de grue (fig.,pop.) . a llljileme ceva pe hIrtk (fig .•fam.) - ooucller qqcb. par at (fam.) a se tlfleme "fntuhli. a goni (fig.Jam.) - courir ventre A terre (fig.) a ataea direcl- y alIer fianoo (pop.) a ataca $ubilctul favorit- en(ourchcr SOD dada (fig .•fam.) a atlnge pe eineva Ia COtl1'IIa simtitoare (fig.•Cun.) - faire vibrer Ia corde sensible; prendre qqn par son point faible (6g.,fam.)

a-l adoge uode-I doar-. (fig.) - savolr oU le bAt le blesse (fig.) .-fi .dqe ICOJN'I - arriver, parveoir .l ses fins a Du-fi adnge sCt¥Jld - faire kmg feu (6g.Jam.); mettle a cOte de la
plaque (fig .•pop.)

Pmtill

a adma 1M' (fig.) - peser loord (fig.) a-Ii .Ifma opiaJrll de gil (fig.,fam.) - s'anaeher, se rnettre un pave au eou, un boulet au pied (fig .•fam.) a adrna coiva 0 tinichea de coadl (fig.,fam.) - accroeher une casserole

.·,i
a.

• atnge

ameres

atenJia - se faire remarquer • alrage alenpa cuiva, a pune in gard8 (fig.) - mettle la puce a 1'0. reille (fig.Jam.) • au atragealenpa - ne pas donner l'eveil (fig.) ~ atrage privu-ea (fig.) - accrocher l'oeil (fig.• fam.) a-Ii atribui rrunibrk - se doner les gants (de qqch.) (flg.) a adta un biIrbal. a ridica coada (fig.,pop.) -lever la cuisse (fig .•pop.); aIIumer. enOammer un homme (fig .•fam.) a -lila pe cineva fmpotriFa altcuiva - monter qqn contre un autre a nu i se aud gUM (fig.) - avoir avate sa langue (fig .•fam.) a awnsa peste IU1IIpte pe cineva (fig.,pop.) - bombarder qqn generat (fig .•fam.) • ave8 ac de cojocul cuiva (fig .•fam.) - damer le pion 1lqqn (fig. .fam.) a avea aJ:Operire (fig.,fam.) - &re couvert (fig.); s' abriter derriere la loi, denim qqn (fig.) a aves tUTU' eli ... - avoir I'air de .., a aves un aer periculos - avoir l'air d'un type avec lequel OIl n'a pas envie de s'ettarder (fig ..fam.) a nu avea ce alege din cineva (fig. Jam.) - De faire qu'une bouchee de qqn (fig~.fam.) a DU avea de ales - De pas avoir Ie choix.; are A prendre ou l laisser (fig.•fam.) a .ve. 0 alkrct:tJie cu cineva - avoir des mots avec qqn a DU avea Dici un amestec (in ceva) - ne rien avoir a y voir. n'y elre pourrien a aves ... ani bitup. pe muchie (fam.) - avoir ... ans bien soanes (fam.) a.¥eIl apJIla cap (fig .•pop.) - etre bas de plafond (fig .•pop.) a a\lea apd in vine (fig..fam.) - avoir du sang de navel (fig.,fam.)
19

1 qqn (fig.,fam.)

18

avea
a eva. !lptiJudini pentru ceva - avoir Ia bosse de qqch. (fig.,fam.) a avea ard~i sub coada (fig.,pop.) - ne pas rester, ne pas se tcnir en place; avoir la bougeotte (fam.) a avea 0 ascensiune spectaculoasa - continuer sa lancee (fig.fam.) a nU.8vea asfimpilr (fig.) - avoir du vif-argent dans les veines: ne pas temr en place (figfam.) II avea owrilllte - avoir de Ia poigne (fig. .fam.) a nu 8Vca bGft4 (pop.) - manquer de bol, de pot (fig.,pop.) II aves 0 baftii ~hioar!. '(pop.) - avoir une veine de pendu, cocu (pop.); aVOIr le cul borde de nouilles (fig .•pop.); avoir Ia baraka (pop.); avoir de la baguette (arg.) a avea en carul, cu g8.leata. cu ghiotura (fig.,fam.) - remuer I'argent, I or, a la pelle (fig.,fam.) a avea hani 18 chimir, a :fi co dare de mini (fig.fam.) - avoir Ia bourse (roede), bien garnie; avoir du foin dans ses bottes (fig.ifam.) a avea noul bdieri la punga (fig.,fam.) -!tre regardant; etre tees pres de ses sons (figfam.)
«

avea

a avea un caracter imposibil avoir un fichu. un foutu caractere (fam.) a avea 0 carrera speetaculoasa - passer par la grande porte (figfam.) a nu avea cine ~tie ce carle (fig.Jam.) - oe pas avoir une instruction

I, f

de

J:ani

nu avea nici dupa ce bea apa (fig .•fam.) - bouffer it la table qui recule (fig.ipop.) a se .avea (foarte) bine cu cineva (fig.,fam.) - etre dans les (petits) papers de qqn, etre (du demier) bien avec qqn (fig .•fam.) II avea budiJica sa pus! deoparte (fig.Jam.) - avoir sa part du gateau (fig .•fam.)
8

a avea ceva mai bun de facut (fig.) - avoir d'autres chats: A fouetter (fig .•fam.) a avea Inu1a goal! (fig.Jam.) - n'avoir rien dans Ie corps (fig.): a av~ pe cineva in buzufUJl' (fig. .fam.) - mettre qqn dans sa poche; avoir qqn dans sa manche (fig .•fam.) a avea cap (fig .•fam.) - avoir de la t&e (fig.Jam.) a ave. ceva ~ cap (fig.Jam.) - en avoir ~us la casquene, en avoir dans Ia tete; avon la grosse tete; avoirqqch, dans la cervelle (fig.fam.) a avea pe cineva pe cap (fig .•fam.) - avoir qqn sur les bras (fig .•fam.) a nu avea unde punecapul (fig .•fam.) -loger Ala belle etoile (fig.fam.) a avea ctJpld la altceva (fig.) - avoir l'esprit ailleurs, absent (fig.) a aVeaI CtIpIII plin de ... (fig .•fam.) - avoir la tete farcie de ... (fig .•fam.) a aves capul pe wneri (figfam.) - avoir la (sa) tete sur les epaules (fig.,ram.)
20

feu ni lien (fig.) a aves. 0 eeaId pe ochi (fig.) - avoir un brouillard devant les yeux (fig.) a aves cheag (figfam.) - avoir du bien (fig. .fam.) ann avea chef de nimic (fam.) - n'avoir Ie coeur ts. rien (fig.) a aves pe cineva 18 cheremul sau (fam.) -lenir qqn a sa merci (fig.) a nu avea un chior, 0 para chioaril (fig.Jam.) - etre raide comme un passe-lacet; u'avoir ni sous ni maille, pas le sou vaillant, pas un sou liard. pas un radis, pas le rond; eire sans Ie sou, a sec; avoir la bourse plate (fig.,fam.) a avea drUg la cineva (fig ..pop.) - avail' le beguin pour qqn, le ticket avec qqn (pop.); avoir un pepin pour qqn (fig.ipop.) a avca cqtig de cauza - emporter le morceau, la piece (figfam.) 8 avea ctasa, distinctie, a fi rasat (fig.) - avoir de la branche (fig.) a avea condei (fig.,fam.) - avoir une bonne plume (fig.,fam.) a aVC8 cuhul banului (lit.) - adorer le veau d'or (fig .•litt.) a aves darul betiei (fam.Jroa.) - etre porte sur la bouteille (fam.) B avea debuturi reusite - manger son pain blanc le premier (fig.) a avea 0 deformafie profesionala - erre marque par sa profession a avea pe cineva Ia degetul eel we (fig.fam.) - mettre qqn dans sa poche (fig.,fam.) a avea din ce (trai) (fam.) - avoir de quoi: disposer de biens (fam.) a aves un dinte impotriva cuiva (fig.fam.) - avoir une dent. des griefs contre qqn (fig.); garder une dent (fig.Tam.), de l'humeur contre qqn (fig. .fam.) a avea pe dracuUa el (flg.Jam.) - avoir le diable au corps (fam.) a nu avea nici un Dumnezeu (fig.fam.) - 1. ne craindre ni Dieu ni diable (fig.Jam.); 2. n'avoir ni queue ui tete (fig.) a nu avea de ceface atlta caz - De pas y avoir vraimeat de quai faire tout UD plat (fig.,fam.) a svea (a poseda) ofemeie (pop.) - s'envoyer UDe femme (pop.) a avea/etc de maritat - avoir de filles a easer a aves o fire pr;lptitioasA (fig.) - se faire (lout) un monde de ... (fig.)

poussee a nu aves nici casa, nici maSH (fig.) - n'avoir ni feu, ni lieu; etre sans

21

awa
a avafkr (fam.) - avoir Ie nez creux (fam.). do pif (pop.) a .va fund (Ia api) - avoir pied (:6g.) a ava f6rglIuni (fig.,fam.) - travailler do chapeau (fig .•fam.) a aua pe cineva (ceva) C8 ,hinrpele. ca sarea in ochi (fig.,fam..) - avotr qqn (qqcb) en abomination • avea ,hini6n - avoir la cerise, un manque de pot (fig.,fam.) a aYell ,tndJlri marl (fam.) - voir grand (fig.) a avea gtnduri aegre (fig .•fam.) - broyer do noo; avoir Ie cafard, Ie bourdon (fig.,fam.).1e noir, des idees noires (ram.) a _vel greatale (fig.Jam.) - avoir do poids (fig.) a nu avea 61'''' s.l spon4 (fig .•fam.) - avoir avale sa langue (fig.,fam.) a avea pm amari, coclitl (dopl chet) (fam.) - avoir Ja gueule de bois (fig.,fam.) a ana lura .wili. (fig.,Cam.) - avoir Ie don d'cxaucer un voeu a avea gum (tare}moale (fig.) - (ne pas) se laisser f&ire (fig.) a avea pra rca (fig.,fam.) - ~tre mauv.aise langue (fig.,fam.) a avea gura spartl. (fig.•ram.) - avoir la langue bien longue. la gueule ouverte (fam.); faire sa tata (fig.,pop.) • avea gUN spurcata (fig.,fam.) - avoir la gueale du mauvais dit6 (fig.,pop.). la langue grasse (fig.,fam.) aava ogll,-a cit 0 (fam.) -avoir Ie verbe haut; ~ fori: en boucbe; parler haul (fig.•fam.); avoir bien de la have (fig .•pop.) a nu aves Itabar de ceva (fam.) - ne pas avoir la moindre idee de qqch a nu avea Iulhor de cineva (fam.) - ne coonaitre qqn ni d'Eve ni d' Adam (fig .•fam.) • nu _vea habar in ce a intrat (fig.ifam.) - De pas se douter oU on a mis les pieds (fig .•fam.) a avea 0 inalt.l idee despre sine - descendre do velo pour se regarder pedaller (arg.scol.) a nu MYeIl ~ci 0 i~ (fig.) - ne rien changer 8. l"affaire (fig.); ne pas y avoir de quos foeener DO chat (fig .•fam.) a aves pe cineva la inimIJ (fig.Jam.) - avoir qqn 8. )8 bonne. 8. la chouette (fam.) a .vat ci't un pulice (fig.,fam.) - avoir Je ceeur dans les cha~s. settes (fig .•fam.) a avea inima zdrobitl (fig.,fam.) - avoir le ecenr en bouillie (fig.Jam.)

a"
• awa • ...

__
0

c;Cdl'

pc cineva Ia (fam.) - De pas porter qqo dans (6.g.); avoir qqn dans Ie nez (fig .•pop.)

_mil

SOIl

btW de piatti (fig .•fam.) - fenner

ICIl ~

! ia piti~ (fig.)

avec:: qqn (fig.);

oeva de ,_".,.,;t C1l cineva (fig.,faro.) - avoir 181. compte l O!gler .voir maiUe partir avec qqn (6g .•fam.)

• au..-ea aiInk: de hpiIrfil cu cineva (fig .•fam.) - Dt.voir pIS maille 1 pBtir avec qqD. (fig.•fam.) . • JlD :wea inctJIro (fig.,fam.) - avaler la dragee. Ie marceau, Ia piItde (fig.,pop.}. De pas avoir le choec; ~ Ie dos au mur, atre forot d'en uriver lA;acoepttT qqch. A SOD corps defendant (fig.)
• DU _ DU

awa fndurtlre, a fi dur - ne pas faire de cadeau (fig.,fam.)


afta dedt sl inlindll mina fi sA ia (fig.) - n'y avoir qu'a_ se baisser De pas desserrer Ies

· dents (fig.,fam.); fermer sa gueuletenir sa langue; .veII Io.cIU la gutl (fig.Jam.) - (fig.;pop.)

pour en prendre (fig.)

,uri.

a au mai .vea lacrimi de plins (fig.,fam.) - De pas avoir assez de ses yeux pour pleurer (fig.,fam.)~ pleurer toutes les 1armes de son corps (.6.g.) • DU oW avee (niei 0) ktcak (fam.) - ne pas avoir un radis a perdIe (fig.•fam.) a a¥elllibertate de aqiune - avoir Ie champ fibre (fig.Jam.) • a .. limba ascuptl (fig.•farn.) - avoir mauvaise langue.Ia langue bien peudne (fig.,fam.) a aves lUrrba lung! (flg.fam.) - avoir Ia langue bien longue (fig .•fam.)

• nu.va m/fs"rij (fig.Jam.) - ne plus avoir de bc:xnes (fig.Jam.) a au aves miM - ne pas y avoir de pardon; ne pas faire de quartier (fig.)
a awa 0 mind de aur (fig.,fam.) - avoir I'assiette au beurre (tig.fam.) a ala minte, cap (fig .•fam.) - avoir du cigare, du chou (fig.;pop.) anu
quette (fig ..fam.Jron.)

aves mime (fig .•fam.) - avoir I'intelligence

pres

de Ia mo-

a awa minte de

pnl (fig. .fam.) pIeurer (fig.Jam.); avoir la casquette

are bete a manger du foin, a a ras des piquerettes (figfam.)

imma

a awa pe cineva la mtnll (fig.,fam.) - faire chanter qqn (fig .•tam.' a ata min4 buM Ia: grldinlrit (fig.) - avoir les doigts verts (fig.) a aft8 mid grea (fig.) - avoir la main dure. lourde (fig.)

22

avea

avea

a av~ rn1_n4 liber~ (fig.) - avoir les coudees libres, francbes; avok quarner libre, avon carte blanche (fig.fam.), les mains libres (fig 5 la liberte 'd!entreprise ., a nu ~vea ce ~nca dar a dormi dupa mas! (pop.) - faire le Raminogrobis (fig .•lin.) a avea minc~ de limbA (fig .•~am.) - avoir la langue bien affilee (fig.Jam.); jaser comme one ple borgne (fig .•pop.) a av~ mincJJrime la IAlpi (fig .•fam.) -avoir la bongeotte; avoir toujours un pled en I' air (fig. Jam. ) a ana 0 moaca haioasa (fig.jam.) - avoir une drOle de terrine (fig.,fam.) . a avea '0 I1WllCiI simpatiea (fig.Jam.) - avoir une bonne bouille (fig.fam.) a avea mustriUi de con~tiintA - se sentir une mauvaise conscience' ne pas avoir la conscience tranquille • a avea 0 mutra de pus clinii pe el (pei.) - avoir une drole de bobine (pop.pej.) a avea 0 muld de inmormintare (fam.) - avoir one face de carerne: avoir, faire, nne figure de croque-mort (fig. Jam. ) , a avea 0 mutrll care cere palme (fam.) - avoir nne tete it claques a gifles (fam.) , a avea 0 mutra timpita (pop.) - avoir one tronche de cake (POp,) a nu avea nici pe lUliba (fam.) - eue sain et sauf (fam.) a a yea nerusinare« sa ... - avoir le front de ... a avea noroc in dslUorie - tirer Ie bon numero (fig .•fam.) a avea un noroc orb (fig .fam.) - avoir du bol (fig.Jam.); avoir du pot. Ia baraka (fig.,pop.) , a aves oase in burtA (fig.Jam.) - avoir les cOtes en long (flg.fam.) a avea obligaJii {fig.•fam.), 8 nu fi liber - avoir un til a la patte (fig.,pop.) a aves obraz gros, de toval (fig.Jam.) - avoir la peau tannee (fig.,fam.) a aves ochelori de cal (fig.,fam.) - regarder par le petit bout de la lorgnette; avoir des oeilleres (fig.Jam.) a avea oehi (fig.Jam.) - avoir Ie oompas dans I' ceil (fig.) a nu aves ~ sli .vadl pe eineva (flg.ifam.) - a voir qqn en horreur; ne pas POUVOIT sentrr qqn (fig.fam.) a avea oehi de vultur (fig.) - avoir des yeux de lynx (fig.) 24

.aveaochii legati (fig.Jam.) - avoirun bandeau sur les yeux (fig.fam.) s. avea un o/Ia inima (pop) - en avoir gros sur la palate (pop.)
Ii nu 11

avea nimic de o/em (fig.) - avoir les mains vides (tig.Jam.) avea orbul gainilor (fig.Jam.) - avoir Ia berlue (fig.Jam.) II avea pana inveninata (fig.) - tremper sa plume dans Ie fiel, le poi. son (fig.) a avea papagal (fig.,fam.) - avoir du bagout (fam.); ne pas avoir 1a langue dans sa poche (fig.,fam.) a aves parte numai de (fig.Jam.) - etre abonne it. (fig.,fam ..iron.) a avea piirul ca spicul grului - rue blond comme les hies a avea 0 pdsdricd (fig.Jam.) - avoir UIl dada (farn.); avoir un cafard dans la tirelire (fig.fam.); avoir nne aralgnee au (dans le) plafond (fig.ipop.) a avea pid1 pe eineva (fam.) - en avoir contre qqn (fam.) anu avea nimic depierdut (figJam.) - n'avoir rien Aperdre (fig.Jam.) a aves 0 pita tare (fig .•pop.) - etre fort du soutieu de qqn a avea pile (fig.,fam.) - avoir du piston (fig.fam.) a aves piinea ~i cutitul (fig.Jam.) - faire la pluie et Ie beau temps (fig.Jam.); tenir Ie couteau par le manche (fig .•pop.) a aves planuri mari (fig.Jam.) - voir grand (flg.) a nu mai avea nici a portila de scapare (fig ..fam.) - etrc ntis au pied du
mur (fig.Jam.)

a aves parp deschise la guvernanti (fig.Jam.) - avoir ses entrees dans les allees du pouvoir (fig.,fam.) a (nu) aves posibilitil/i (fig.) - avoir de gros (petits) moyens (fig.) a aves po.fihilitlili multiple (fig.) - avoir plus d'une carte dans son jeu (fig.ifam.) a aves preten/ii prea marl (Iig.fam.) - placer la barre un peu trap haut (fig.) a avea priorital.e (fig.) - avoir Ie pas sur qqn (fig.Jam.) a nu aves UJ1prQgram fix - ne pas avoir d'heure (tig.Jam.) a avea prune in gura (fig.fam.) - avaler ses mots en parlant (fig.Jam.) a nu avea ce pune pe e1 (fig. .fam.) - n'avoir rien a se mettre (fig.fam.) a nu aves undepune capul (fig .•fam.) -loger Ia belle etoile (fig.fam.) a nu aves nimic de pus in gum (fig.fam.) - ne pas avoir de quoi se boucher une dent ereuse; n'avoir rien A se rnettre sous Ia dent (fig.Jam.) 2S

aves
• avapuUlY asopra cuiva (fig.) - avoir ~ prise sur qqn (fig.) a.va rIIbtJsre sA treaci furtuna (fig.) laisser passer l'averse (fig.) a MVe8 0 rI/lIisll1 co. cine va (fig.Jam.) - avoir nn compte a regler avec qqo (fig.•fam.)
=

• DU

un momentA

aves niei un pic de rlgc -n'avoir·Bi


soi (fig.)'

paix ni trove; B'avoir .

pas

a se eva Nu cu cineva (fam.) - Ctrc mal avec qqn (fig.Jam.) •• va r6u de mare - ne-pu _voir Ie pied marin (fig.) a nu .vea riJu de mare - avoir Ie pied marin (fig .•fam.) a avea reIIqii cu mirimi (fam.) - se frotter aox gros bonnets (fig.• fam.) a a¥at repatalie bunl (pmastl) - avoir bonne (mauvaise) presse (flg.Jam.)
a a~
assise
0

• •.m 61D/il (:fig.) - avoir de I"t!toffe (fig.) • au oea6toflJ de actor - pouvoir a11er se rhabillcr (fig.) • DU .veil pe cineva ]a &ioIItJX (fig .• pop.) - De pas pouvoir voir qqn at peintnre (fi,g. .fam.)~ De pas pouvoir bIairer qqn (pop.); DC pas porter qqa. dans son ca:ur. a"loir qqn dans Ie n~ Ie pit; avoir qqn Ala eaille • Ala erotte (fig .•pop.) . a 81U sIoJItIIC de strut (fig.) - avoir un estomac d'autruche (fig.)
• aft'll DpiJ la furcI (pop.) - avoir do bagoul «(am.) a awa ... ccu moostru (sped.) - faire un malheur; casser la baraeeva pc mflet (fig.fun.) - garder qqcb.. sur Ie C(WI' (fig.Jam.) •• vea fBpre 6uf1e14, zece victi.:oouI. sut1ele ca pisica (fig .•fam.) - avoir rime chevillee au corps (fig .•fam.) • _veil toate pnule de partea sa (fig.) - avoir taus les at()Qts dans son jeu (tig..faro.) • awaliltfte iIi. cap (fig.Jam.) - n'.voir lien dans Ie tete (fig.Jam) • awa libifir (tig.Jam.) ~ avoir des ardoises (fig.,fam.)

· _fta

que (fig..fam..)

(fig.)

rt!pIIIIJJU solidi.. de necontestat ~ avoir une reputation bien

'. avea 0 rezbleft/IJ de fier (fig.) - etre increvable (fig .•Cam.) a aves. roa"Vinti (fig .•fam.) - 1. avoir de quai remplir la main d'un hoItn&.e bomrne; 2. i:tre bien dotee de partout (fig.,faro.) • nu -'ft:8.an (fig .•fam.) - manquer- de pimem (6.g.Jam.) a.~ pe cineva eft sana in ochi (fig.,farn.) - .voir qqn A la ~le (fig .•pop.); ne pas pouvoir voir qqn en peinture; De pas pouvoir blairer qqn (fig.Jam.) .
a _vee 'CdRn la cap (fig. .fam.) - a voir du plomb daDs la tete (fig .•fam.) DU mai .vea #tlItIIJn pe lame (fam.) - etre sans parei~, unique a avea (ceva) in ,Urge (fig.Jam.) - tenir une chose de naissance, de race; chasser de race (fig.)

a mai aves mult de ImS (fig.Jam.) - DC pas atre au bout de ses peines; De pas etre encore aorti de l'auberge (fig.,fam.)
a au _va IIVtcet'e la cineva (fig.,fam) - 00e mal CD eour (fig ..fam.) trellllU'id (fig.Jam.) - avoir Ies foies (fig .•pop.) IMPf'II (flUD.) - avril' de l'estomac (fig ..fam.) • .-wea IIqJeu nanaipomenit (tam.) - se payer de eulot (pop.) • nu .vee nici de llnele, niei ",.",a de ceva (fam.) - ne pas avoir b&ef (pop.). ]a queue d'un (fig .•faro.) & nu aYea nici 0 IU'IIItIIYl - ne pes tirer A consequence a nu avea 1U'lIIIJrl- en rester, en demeurer]A (fig.)

DU aves IrtJi bun co cineva - fake mauvais tendre, vivre comme chien et chat (fig. Jam.)

m6lage avec qqn; s'en-

a.wa a ala

pe cineva in s1np (fig.Jam.) - avoir qqa dans Ja peau (fig.,pop.) a a!U stn,e~nu bragl in vine (fig .•pop.) - avoir du sang dans les VClDe8 (fig.)

a.va

a .vea 0 sltJJJidMne pentru cilleY&, ceva - avoir un faible pour qqn; etre portC sur qqch. (fig.) a .veIl ."au tare (fig ..fam.). biDe protejat - atte p!lb'ODni par UD haut
pen<mnage marl - caresser de grandes esperances (fig.) .... spintlrea zdravlnA (fig..fam.) - avoir les reins solides (fig. Jam.) - awa de spa una bunl (faro.) - avoir uae bonne l raeonter (ram.) a ... 8Ikkfi (fig.Jam.) - _voir one araignee au (dans Ie) plafond (fig.,fam_) 26

a avea ~

a .¥eII "rmIJri grave - are Iourd de CODstquences a.va. (oriciud) IlfS deschislla cine va, undeva (fig.) - avoir ses entrees chez qqn. quelque put (fig.) a avea udenii (fi(!: .•fam.) - voir voler des elephants roses (fig.Jam.) a avea 'fMeri largi (fig.) - avoir l'esprit large; voir large (fig.) a aveR. ~ rino-nCOfCC (fam.) - a"oir.du chien (fig.Jam.)

\/.

r.

'j

B
a bate apa in pin! (fig.Jam.) - parler pour ne rien dire; parler de la pluie et du beau temps; c'est toujours la meme rengaine (fig.Jam.): piler de l'eau dans un mortier (fig.,pop.) a se bate pe burt1J. en cine va (fig.Jam.) - taper sur Ie ventre de qqn (fig.Jam.); etre tu et toi avec qqn a i se bate calicii la gura (fig.,pop.) - avaler comme un coucou: biffrer comme un pourceau; s'en collet dans le fusil: s'esenmer des choires; s'en mettre jusqu'aux yeux (fig.ipop.) a-Ii bale Ctlpul (fig.Jam.) - se casser la t!t.e; se creuser la cervelle: fouiller dans sa tete; se triturer 18cervelle, les meninges (fig .•pop.) a nu-si bate CtJpul (fig. .fam.) - De pas se fatiguer les meninges (fig.,pop.) a bate la cap pe ciueva (fig.rfam.) -Ia casser; casser les pieds; casser, rompre Ie bonnet.Ia tete qqn; courir qqn (fig.,fam.); enfoncer le clout enquiquiner qqn, monter nne scie a qqn (inv.), scier Ie dos; rabattre les oreilles; tenir la jambe qqn (fig.Jam.); peter les balloches, les: bonbons, Ie jonc qqn (arg.) a se bate ca chiorll (fam.) - se hattre comme des charreuers, comme des chiffonniers (fam.) a bate cimpii (fam.) - banre la campagne (fig..fam.) a bate Crrciu.mik (fam.) - courir, tirer nne bordee; faire la toumee des grands dues (fig ..fam.) a-~i bate euie in talpa (fig.,faro.) - la chereher; chereher les en.. nuis (fig .•fam.); se fourrer librement dans un tas d'emmerdements (fig. ,pop. ) a bate darabalUl. toia (fig.Jam.) - crier sur tous Ies toils (fig ..fam.); battre le tambour, la grosse caisse (fig.) a bate drumurile (fig.) - battre les chemins (fig.) a bate ca la/mole (fig.,pop.) - battre comme seigle vert (pop.)

ma-

i;j
!

29
,·1

'I'

I!

hip
a bate fiend cit e ca1d (fig .•tam.) - battre le fer pendant qu'it est chand (fig .•fam.) a se bate peste prtJ (fig.,fant.) - se mordre Ia langue (fig.) ...p .bate pm degeaba, de pomanl (fig.,faDL) - perdre. dc!pcmer sa .saJive; se tuer l ~ qqch. (fig.Jam.) a bale pe cineva ca pe hofii de cai (pop.) - batbc ccmme pitre; moudre qqn de coups (fig .•pop.) a-li batejoc de ceva - faire boo marchC de qqcb. (fig.Jam.) &-fi bate!oc de cineva - la bailler belle 1 qqa; se fieber. se foutre de qqn; se jouer de qqn; K payer 1a tete de qqn; s'ea tampoaner le coquillanl; se payer 1a poire de qqn (fig .•pop.); toumer qqn en bourria hale in,..".... (fig., - passer lea del (arg.) • bate pial sl6pfUtll ti Iaptete pe care l-a supt (pop.) - tanner Ie cuir;
faire p6ter le boodin, Ie maroquin 1 qqn (fig .•pop.) (68.,fam.)

• bate WIzile (6g ..fam.)

.pave

courir. lPiner
.

Ies rues; battle

Ie

I[
~i II.

• bate fDIUI sA priceapl iapa (fig ..fam.) de qqn; parler A 1a cantOWlde (fig,)

Jeter one

pierre dans le jardin

!,

I'

que (fig .•fam.). en ridicule a-Ji balejoc. a ride de ciDeva in gum mare - faire des gorges dumdes . de qqn (fig ..fam.) a bllte in k"", (fig ..fam.) - toucher du bois (fig.,fam.) calicii! IIIrcii la gura cuiva (fig .•pop.) - s'en mettte dans Ie mal JUsqu aox yeux (fig .•pop.) k bate milT pe cineva,. sA.-imearg.l colbul, fillgii. untul (fig .•fam.) - river lcs deus 1 qqn; pkxnber de coups; nettoyer qqn sans vergettes; coller do rototo l qqn (fig.,pop.) a se bate CD mtJI'ik de vinl (fig.) - se battce cootre les moulins ... vent (fig.)

a se ba~

!"Pii~

r;1

•~
i

a bate ptJlma (fig.,fam.) - toper IA (fig.• Wn.)

er

ptUw pe

loc (fig.) - marquee Ie pas (fig.); !aire du sur place;

degeaba (fig.,fam.) - fairer Ia coursette (arg.) a bate cu.iva JIOIIlMI (fig .•pop.) - parler 1mots couvens: jeler une pierre dans le jardin de qqn (fig .•fam.) • a se bate CUPllmnii in piept (fig.,fam.) - se battre les.t1aDcs (fig.Jam.) a se bale la Mnge (flg.,fam.) - se manger, se boufftt le nez (fig .•pop.) a-Ii bate piciotuele degeaba (fig.,Cam.).- Caire Ia oounette (fig.,fam.) • bate dinpicior (fig.) - frapper du pied (fig.) , a bllte ca lapolitk (fam.) - passer A tabac; (outre do tabac.t. qqn; faire valier qqn (fig.,pop.)

a-Ii bale picioorele

• bate IactJd - battre Ie mesme a-i tt.te "'1'IIul in buzunare (fig.,pop.) - retoumer sal poches (fig ..fam.) • nu lie bip. (6g .•fam.) - laisser courir (fam.); rester sur Ia lOUChe (fig .•fam.) • se ~p la'" peotnl anew' (fig .•fam.) - se mouiDer pour qqn (fam.) • se bip de (iron) - se meare, se cacher dans I'eau de peur de la pluie (iron.) a hlp pe ci.oeva Ia qif (fig.,fam.) - donaer qqn; menre qqn dans Ie bain, dans de beaux draps; mdtrc qqn Ia corde au cou; faire pm" Ie chapeau A qqn (fig .•Cam.) • se hip la",umwt. I'D raft, in sculece (fig.,pop.) - se mettre dans les plumes; se mettre au pageot (fig .•pop.) • bip bani io. ceva (pop.) - meUre des billes dans qqcb. (pop.) • hip pe cineva iDtr-o beW. mlr-un bncluc (fam.) - mettle qqn dans Ie petriD. dans de beaux draps (fig.,fam.) a se hip la HIM (fig .•pop.) - se mettre daDs un mauvais petrin (fig.• fam.) a hlp pe cineva in boGIiI (fig pop.) - faire toamer les sangs 1 .• qqn (fig .•pop.) .... pe dneva in hzulUll' (fig.Jam.) - mettle qqn dans sa poche (fig.,fam.)

in"

mea pm

• ....

fllWn% qqch. dau .. Cline; Ia tete 1 qqn (6g.,fam.)

eeva cuiva iD CtIp (repctrod mereu) (fig"Cam.) - enfoncer Ie cloa;

• bate Ia porfi deschise (fig.) - enfoncer des partes ouvmes (fig.) a bale cu pumnul ill mad. (fig.) - doone!' un coup de pling sur la
table (fig.) 30

a-p. hlp in eIIp (fig .•fam.) - se monter Ie bonnet. Ie bounichon~ se mettre martel en tete (fig.• pop.) • Ie hlp Ia cItfttJdlIIIl (fig .•f.am.) - se mdtre en frais (fig.,fam.) • DU se hip in cior6G altuia (fig .•pop.) - boire dans SOD verre (fig.); rolti V~ 1011 jardin (fig.Jitt) a hip pe cineva to coJl (fig .•fun.) - mettre qqn en boite; mettle qqn dans sa pocbe (fig.iam..) 31

sel (fig.) a se hip pe fir (fig.Jam.) - Iller sur les brisees de qqn; marcher, braconer sur les piates-bandes de qqn; se mettre sur le chemin de qqn (fig.• fam.) a bipfidle (fig.Jam.) - manter la ~ Ie bourrichool qqn (fig.,fam.) a bip pe cineva dupa gratii (fig fam.) - mettre qqn soos les verroux; .• coffrcc qqn (fig.Jam.) a bigs ceva ingrmJ (fig .•fam.) - se carrer qqch. sous les crochets (arg.) a hip lajZheab (fig.,pop.) - s'en mettre , s'en coller dans Ie fusil; se taper la cloche; se tasser qqch, se remplir Ie tiroi.r (fig .•pop.) a hip cuiva mintiJ.e in cap (fig.,fam.) - mettre 8. qqn du plomb dans la ike (fig .•fam.); laire entendre raison 1qqn a 0 bip. pe minecil (fig .•fam.) -@tre dans de sales draps (fig .•fam.) a-fi biga IItlSIlI in ciorba altuia, unde nu-i/ierbe oaJa (fam.) - mettle. fourrec lOll nez dans les affaires d'autrui (fig..fam.) a nU-fi hip nasul unde au-i fietbe oala (fig ..fam.) - se meier de ses \ oignons (fig.fam.) a hip pe cinev~ cu IIIISlIl in rahat (fig .•pop.) - mettre a qqn Ie nez dans SOIl caca (fig.,pop.) a bip in ac:eeqi 6fJld (~g fam.) - mcttre dans Ie meme panier, dans .• le mente sac (fig.) a hip in oehi (fig..tam.) - fourrer sous Ie uez (fig.• fam.) a se bip. peste altul (fig ..fam.) - chasser sur les terres d'autrui .(fig.) a se big. sub pieka cuiva (fig ..fam.) - s'iosU1uer dans la confiance, dans les bonnes grices de qqn (fig.) a se bila in rqft. in scul6ce (fig .•pop.) - se mettre au pieu (pop.) a biga pe Mev. la riJcoare (tig.fam.) - mettre qqn ~ 1'ombre (fig .,lam.) a bip de ~ - fa.ire attentioo (A) a hip in el ca un sparl. cit §apte (fig .•pop.) - avoir nne bonne descente (fig.,pop.) a bip pc cineva in speriefi (tam.) - tlanquer la frousse; ficher les jetons A qqn (fig .•fam.); donner 1 qqn les trois soeurs (fig.,pop.) a bip pe cineva la stJJpin (fig.,fam.) - forger des fers, des chaiDes qqn (fig.) a se bip tatr-o treabd uriti (fig.) - se mettre dans une sale affaire (fig.)

• se hip in oon.,1I'S1J/ie. in Yf1T'biJ (fig .•fam.) - mettre son grain de

bnmnirl
- plaindre sao argent (fig .•fam.) a biga pe ci.neva in .,iJeziJ (fig.,fam.) - chauffrz qqn .. blanc (fig.,fam.); aiguiUonner qqn (fig.) . a biga pe cineva la zdMp (fam.~ la mititica (pop.) - mettle qqn de-dans (fam.); booctCl'. anbl!l.llo: qqn; boucler qqn it r0Q1bre; mettle qqo. en taule (pop.) a bip iiz.a,w (fam.) - semer la zizanie a cbioarl (fam.) - boire de Ia flotte (fam.) a bell la botJd calului (fig.,fam.) - boire Ie coup de l'c!:tri.er(fig.Jam.) • bea 0 IiInIJil (fig .•fam.) - boire one pinte (fig.) a- p baa miItEik (fig.Jam.) - noyer sa Dison dims le vin (fig.,fam.) • beapalaand amirkiunii piblla fund (lit.) - boire le ca1iee jusqu.'A 1a lie (lilt.) a bea unpllsifrel (lig .•fam.) - boire un coup (un pot); prendre un verre, un pot (fig. Jam.) . a bea an pIlltiInl pc inima goa.IJ. (Cam.) - tuer Ie ver (fig ..fam.) 8 bee cit tl paptderile (tam.) - boire It tire-larigot (fam.) • bea de unal...,. - boire en Suisse (fig.) • bea de ubIp (fig .•fam.) - boire sec. COIDIIle un ~vier. comroe un tton (fam.); S'emplir Ie gazonKtre (fig .•pop.) a bea vJrtnt4.II (fam.) - boire fenne, sec; De pas sueer de la glace. des glafons (fig.• fam.) a se blzuJ peajrUorul cuiva - !ere fort du soutien de qqn a se blzul pe chwwJ - s'en remettre 1 qqn a se b1KUl'8 de fncrederec:r stlpinului - avoir l'oreille. du Ire (fig.) a-fi bUrdufllHuw (pop.) - Be remplir Ie tiroir (fig.•pop.) a bunlup. pe ciIumJ (pop.) - plomber qqn de coups (fig.,pop.) a bll7J11airt pe cineN (fig.Jam.) - faire Ies pocbes A qqD (fis.,fam.)

a-p bip ",.pia in gil (fig .•fam.)

bee"

rat

roar-

32

~: '~~-. :

c
• te cidea (d)...-etre de boa alai (de) ...
a D. Ie c:idea (sI) - De pas

four (spect.); Be faire recab; em: re~ (8 un examea) • cidea ia t:4p (fig. Jam. ) - tamber sur Ie cassis (arg.) • ddea pe DIIpUl cuiva (fig.,Cam.) - se jcter lla tae de qqn; d&arquer - chez qqn; tomber sur les bras de qqn (fig .•fam.) a ddal din ur (fig .•fam.) ...,tomber du cicl (fig .•ram.) a cIdeII in cun.I (fig.) - se prendre (il rappeau); donner dans UDC embuscade. daDs un pi~ge. dans. Ie panneau; couper. dans Ie poo.t (6.g..fam.) _ • eidea in atGz - De pas avcir assez d'yeux pour OODtempier(fig.,fam:) a-i eidea""_ (fig ..fam.) - Caire till (fig.,fam.); piger (pop.) a eida de /nIin (fig . .fam.) Ie dindon de la farce (Cam.); payer' lee violoas; dtocolat (fig.,pop.) a c:ida iD/futtl. in dos (fig.•pop.) - ~ sur Ie cu.I (fig .•pop.),lla renvene (6g.) a c:Idee diD lac rn put (fig.,fam.) - clumger un cheval borgoe contte un aveugle (fig.); tOOlber de mal en Pl. de fievre en ~ud mal., de Cbarybde CD Scylla., de la poae sur la braise (inv.) (fig.,tam.) a cida /at mort (fig. Jam.) - tomber raide, mort (fig.) • dda a"t e de "'ng (fig .•fam.) - tomber de tout SOB long (fig .•fam.)

a cidea tII.".". (fig ..pop.) - tomber dans Ie lac (6g..fam.) are pris au picge; tamber sur un bee (fiJ.•fam.); avoir un policbinelle dans Ie tiroir (fig.,pop.) a ddea CI 0 60mbiJ (fig ..fam.) -lombtt comm.e nne bombe. comme ... boUt (fig.) .ddaI cu brio (fig.) - tombcr l plat (fig.); faire un bide. un

em; bien pottt (de) ...

.cIdea pe bee (fig .•pop.) -

msser

eue

are

35

aides
a clidea ca nJUSC4-n lapte (fig.•fam.) - amver, venir comme on cheveu (des cheveux) sur la soupe, comme un chien dans un jeu de quilles (fig ..fam.) _ a cidea a a ciidea a cidea jambes tomber

cliuta

mea in nas

ca INlIftele (fig .•fam.) - tomber comme des mooches (fig .•lam.) (fig.•fam.) - piqaer du Dez (fig .•fam.) Ia pat (fam.) - prendre Ie lit (fig.,fam.) din picioare (de SOtnlf. de oIxnetJM) (fig.,fam.) - avoir les comme du coton: etre creve de fatigue (fig .•pop.); lessive; de fatigue, de sommeil (fig.)

.• dka pe urmele cuiva (fig.) - suivre les traces de qqa; marcher sur _.b pas, sur Ies brisees de qqn (tig.fam.) . a se d.ptu§l cu un ptumi (fam) - rarnasser, chiper un boo
dutroe (fam.,iron.) . a dni apd co ciurul, apa la fintinli, la PUt. pietre la munte (fig.) - faire -I'ecureuil; porter de I'eau A la fontaine. a Ia riviere, it la mer~_porter des feuilles au bois (fig.) . a-p din la pumni (pop.) - se donner une grath; jouer des poings; se foutre des coups de tampon (fig.ipop.) . a drib:ii.nlla ciomege cuiva (pop.) - charge_r qqn de bois; donner jus de biton (fig.,pop.) a driib:ii.ni lapalme euiva (pop.) - donner einq et quatre, l'aller et lc retour (fig.,pop.) i.eiribin1 la pumni cuiva (pop.) - flanquer une tripotee; foutre des coups de tampon a qqn (fig.,pop.) a se cilribini de undeva (pop.) - se tailler; se faire la malle, laovalise; plier bagages, sa chemise. son paquet (fig.cfam.); debarrasser, vider les heux, le planchet; foutre le camp (fig.,pop.) a c8sca gura (fig.fam.) - bayer aux comeilles (fig.) a cisca gura la vitrine (fig.Jam.) - faire du leche-vitrines, do leche-carreaux; lecher les vitrines (fig.Jam.) a elsa! de-ti nwld, de-i trosnesc falcile (fig.Jam.) - baiUe~ Ase decrocher, se demancher, se demantibuler la machoire; bailler comme une carpe (fig .• fam.) a cisca oehii de rnirare (fam.) - avoir les yeux qui lui font le tour de la tete (fig.~pop.) a c8Uta acul in carol co fin (fig. .fam.) - chercher une aiguille dans one botte de foin (fig.) a dum 0 cale de in{elegere (fig.) - chercher un terrain d'entente (fig.) a aula cearlil (fig.) - ehercher des crosses. noise, des pailles, querelle it tout prix (fig.fam.) a eiuta cuiva 16 eoarne (fig.fam.) - soigner qqn aux petits oignons: atre aux petits sows pour qqn; bichonner qqn (fig.fam.) a 0 ciiuta cu Iumtnarea (fig.Jam.) - le chercher bien; ne pas l'avoir vole (fig.,fam.) 8 ciuta nod in papurA (llg.fam.) - ebercber des taches dans le soleil, midi A quatorze heures (fig.Jam.) a duts punclul slab (fig.) - chercher Ie defaut de la cuirasse (fig.)

etre

a cidea in picioare ea pisica (fig.) - retomber sur res pattest sur ses pieds (fig. .fam.) a dde81 la picioarele qqn (fig.Jam.)
8.

cuiva (fig .•fam..) -

tomber aux genoux

de

cades inpkuQ (fig .•fam.) - mordre l'appit, l"ha.mqoo (fig.) a cidea din pod (fig.,fam.) - tomber des nues (fig .•Cam.) . a cidea de SU$ (fig.) - tomber de son haut, de sa hauteur (fig.) a cilitorl pe bl4l (fig.lam.) - voyager a l'rr:i[ (fam.); monter. voyager \ en lapin (fig.Jam.) a cilca pe cineva pe IHII4turiJ, pe ctJtlllQ (fig.fam.) - marcher sur les pieds, sur la queue l qqn (fig .•fam.) a dlea peste eadasre (fig.•fam.) - marcher sur Ie corps, sur Ie ventre 1I. qqn (fig.,fam.) a dlca colISemnu/ - forcer la consigne a-p dka pe inimll (fig.•fam.) - se fendre de ... (fam.) a cilca pe cineva pe nerri (fam.) - coanr, taper sur Ie syst~. sur Ie haricot; porter sur les aerfs, sur Ie systmte.l qqn (fam.)~ donner sur lcs nerfs A qqn (fig.Jam.) a cilca. a umbla ca pe ou4 (fig .•fam.) - marcher sur des ceafs (fig.) a dlCII Jnpkioare (flg .•fam.) - fouler aux pieds (6g.); filire litae de quelque chose (fig .•fam.) a-§i dlca principUk (fig.) - marcher sur ses principes (fig.) a dUes strfmb (fig.Jam.) - faire un raux pas (fig .•fam.) a cilea in slrlJcbini (fig.•Cam.) - mettre les pieds dans Ies plats (fig ..fam.); pisser contre le vent (fig.Jam.) a·,i dlca pe suflet (spunind ceva) - dire qqcb. 1 C<XI.Ueccnr a nu mai dies pe undntf (fig.Jam.) - ne plus remettre les pieds quelque part (fig.)

36

37

dod dota ... ml,eu a.pareDtele - se donner one cootmance a eere capul cuiva (fig.Jam.) - vouloir Ie scalp., Is peau de qqn; nSclamer 1ft late de qqn (fig.) a~ iDdnrare (fig.) - dire ponce; crier grAce; demander quar_
8

tier (fig.Jam.)

• ~re

olleurs (fig.• fam.)

cuiva sA-I

we to

pace (fam.) - demander A qqb d'aller masl (fam.) -

"'00

a ce.re (eeva) pe ~pus4 potIll (tig .•fam.)

demander qqch. -,,

a brOle-pour-

d6;r0tter qqn (fig.,pop.) a-i dnt8 cuiv. aleluia (fig.) ~ faire saoter Ie pas A qqn (fig.) a'" euiva 08anale (fig.) - chanter les louanges, tresser des couroones l qqn; elever qqn sur Ie pavois (fig.) a dnta cuiva to StruM (fig.fam.) - abonder dans lcs coavietlons ••dans Ie seas de qqn; naviguer dans les eaux de qqn (fig.fam.) . I dntiri co b6laie (tam.) - faire bon poids (et bonne me· sure) (fig.j'am.) _

• d:mela pc cineWJ (fig.) -

8-li eere pQ/AritI p bastonul (fig .•fam.) -lidamer SOD vestiaire (fig.) a cere de pomaniJ - tendre sa semle (fig .•fam.) 8 cere sus ,i tare (fam.) - reclamer.l cor et A (fam.) a eerne cev~ prin silii dead (fig.) - passer qqch. au erible, au peigne fin. au tamis (fig.)

en

a s~ certa ea chiorii nrers (fig.• fam.)


'8

(fig.,fam.)

- se disputer comme des chiffon-

a se certa pe pioJd ~i pe moarte (fam.) - se ffi:cherA mort (faro.) se cbeltuJ (fig.) - se payer de sa personae (fig.) a-p. cbelbd §i ultimul ban (fig .•fam.) - racier les fonds de liroll (tig.• fam.)

a cbema sub drape' (flg.) - appeler SOllS Jes drapeaux (fig.) a chema pe cineva la ordine (fig.) - rappeler qqn a I'ordre (fig.) a diem. pe toJi., Cll mie en mare (fam.) - convoquer le ban et I'amere ban (fam.) a c:~ulJ d~ la fCOQ/d (fam.) - secher la classe, les coors; faire I'eeole bUlssonru~re; prendre Ie chemin des ecoliers, 18 cle des champs; tirer au flane (fig .•fam.) a dornigi ell sete, z.dl'Ql'dn pe cioeva coups (fig .•pop.) (pop.) - bourrer qqn de

a dript (arg.) - easser, manger Ie morceau (fig .•pop.); se mettre ble (fig.,fam.) a clt! Ja repezealll-lire en diagoaale (fig.ifam.) a citJ pribtre rim/uri (fig.) -lire entre les ligaes, en filigrane (fig.) a dull urechile (fig. .fam.) - dresser I'oreille (fig.Jam.) a clupi din ce..a (fig.Jam.) - rogner sur qqch. (:fig.,farn.) a clupt la dntar (fam.) - filer Ie coup de pouee (fig.,fam.) a cluplla colniJ4 (fam.) - faire danser l'anse du panier (fig.Jam.)-

a ta-

• dntBrt ,i pe/aJ4 Ii pe dos (fig.) - peser it: pour et le cootre (fig.) a d'ntiri '6Tftl (:fig.) - compter pour beaucoup (fig.) . a Dll dntirl veu (fig .•fam.) - peser leger (fig.Jam.) a;:i dntirl NDe lmilura (fig.,fam.) - ajuster son roup (fig.) adntirl pe cine va din oehi (fig..fam.) - juger qqn d'un coup ci'reil (fig.,fam.); jauger qqo ) a dnt8rl, a aprecia starea de spirit a unei adunm (fig.) - prendre la temperature d'uae assemblee (fig.) . a dnt.8rt fdmek (fig.) - balancer Ie pow: et le contre (fig.) a cirpt anteriullui Arvinte (fig.,pop.) - deshabiller Saint Pierre pour babiller Saint Paul (fig..fam.) a cifUp pe toatii linia. pe toate fronturile (fig.) - gagner sur tous les tableaux (fig.) a d,tlga Iozul cel mare (flg.Jam.) - decrocher 1a timbale (fig ..fam.) &-fi dfdp. piineo., ziIele (:fig.,fam.) - gagner son bceuf, sa croute, son bifteck, son entrecote, SOD pain (fig .•fam.) a d§tiga ~ren (fig.) - gagner du terrain (sur qqn) (fig.) a.,i d§Uga -,. de azi pe miine (fam.) - gagner sa vie au jour Ie jour, tant bien que mal (fam.) a did( CtISteIe in Spania (fig.) - hilir. faire des chli.teaux en Espegne (fig.). tirer des plans sur la comete (fig.) a did. pe nisip (fig.) - bfttir sur Ie sable (fig.) a-i dintinJ dinIii (fig .•fam.) - daquer des dents (fig.,fam.) a-i clinlAnl dinJii de (fam.) - avoir les grelots; jouer des castagnettes; battre la generale avec les dents (6.g.•pop.) a-,i did ochii (fig .•fam.) - se rincer l"reil (fig .•fam.) a nici DU ellpi in Jafa cuiva (fig .•fam.) - ne pas ciller devant qqn (fig .•fam.) a. dod 0 boaIJJ (fig .•fam.) - couver une maladie (fig.,fam.)

mea

38

39

cumpira
a eoaee eeva, a pune ceva la cale (fig .•fam.) - avon une idee derriere la tete (fig.Jam.) a cobori &leagul (fig.) - amener les couleurs (fig.) a cobziirl (fig.,pop.) - faire de la gringue (fig .•pop.); conter fleurene (fig. Jam. ) . a eocheta cu muze1e (fig.,lit.) - taquiner la muse (fig .•litt.) a se ~ muncind (fig.Jam.) - se Clever, se tuer au travail it Ia peine (fig.Jam.) , a c.. inda lumea largA (fam.) ~ aller de par le monde; voir du pays (fig.): rouler sa bosse (fig ..fIUIl.) a se compromite (intr-o afacere) (fig.Jam.) - se mouiller (fig.Jam.) a conduce en 0 minif de tier (fig.) - diriger d'une maio implacable (fig.) a eonta pe ... (ceva, cineva) (fam.) - prendre appui sur (qqch., qqn) a se contrazlce - dire tout et son contraire (fig. Jam .iron.) a costa ochii din cap (fig.Jam.) - cofiter les yeux de la tete (fig.ifam.), 1a peau des fesses (fig.,pop.) 3 1 costa scump (fig.Jam.) - cotiter qqn un saladier, la pean des \ fesses (fig.ipop.) a 0 coli ea la Pioiest! (fig.jfarn.) - virer de bord (fig ..fam.); prendre le toumant (fig.,fam.) a-i craps buza dupa ceva (fig ..pop.) - tirer la langue (fig.Jam.) a crapa caput euiva (pop.) - devisser Ie pompon A qqn (fig.ipop.) a craps de ciutM, de necaz (pop.) - crever dans ses panneaux (fig.jpop.); en faire une jaunisse, une maladie (fig.,fam.) a criipa defoame (fig.,pop.) - la crever (pop.) a-i criipa obrazul de rusine (fig.,faro.) - mourir de honte (fig ..fam.) a-i crapa pielea de gras (pop.) - peter dans sa peau (fig.,pop.) a crede In has me, in' ovestea cu barza (fig.) - croire au Pere N5e1 (fig.) a se ~e buricul pamintului, cineva (fig.,fam.) - se prendre pour Ie nombnl du ~lOnde (fam.); ramener tout It soi (fig.); ne pas se prendre pour une petite merde, pour one crone (fig .•pop.) a se erede coborit cu hirzobul din cer (fig.,fam.) - se croire de la cuisse de Jupiter (fig.,fand a crede ca e floare la ureche (fig.Jam.) - croire qu'on va y arriver en soufflant dessus (fig.Jam.) a nu-si crede ochilor, urechilor (fig.fam.) - ne pas en croire ses yeux ses: oreilles (fig..fam.) . '
4

80m

;- crede orbqte in eineva (fig .•fam.) - De jurer que par qqn (fig.) • c:rede cl e PtJfte in fiecare zi (fam.) - croire que c'est dimanche pour . dix ens (faro.) • c:rede-di. l-a prins pe Dumnezeu de un picior (fig.Jam.) - croire que -e'est arrive (fam.) I cnde co tifrie - croire dur comme fer (tig.Jam.) a c:nde cl tot ce zboad se mAnlnc! (fig.fam.) -. venir le bee, la gueule enfarine(e) (fig .•fam.); croire au Pere NOel; crone au barbu (fig.,fam.) .. c:rette ca 0 buruUm4 (fig.,cam.) - pousser comme one mauvaise beIbe (fig. .fam.) a DO. c:rqte in capac (fig.fam.) - ne pas y avoir trente-six (fig.jfam.) a-i C:re¥e iarba pe piept (fig .•pop.) - manger les pissenlits par la racine (fig. ,pop. ) • cr:qte Wizlnd CD oehii (fig.) - pousser comme un champignon (fam.) a DO clienl (fig.,pop.) - ne pas la ramener (fig.Jam.) • nu crienl in/at« cuiva (fam.) - ne pas oser ciller devant qqn (fam.) .i erot cuiva drum in viall (fig.,fam.) - faire Ia coune echelle it qqn~ . mettre qqn en selle; mettre Ii qqn le pied I'etrier (fig.Jam.) ..Ii crol drum in viata (fig ..fam.) - faire son chemin; se frayer un chemin (fig.fam.) . a-§i crolloc (in muhime) - fendre la foule, la presse a cucerl prinfoc §i sabie (fig.) - conquerir par le feu et par Ie fer (fig.) • lie cufunda in ginduri (lit.) - s'abimer dans ses pensees (litt.) a se culea odatl cu gdinile (fam.) - se coucher comme (avec) les poules (fam.); etre un coucbe-tot (fam.) a se culca pe lauri (6g.) - s'endormir sur Ie (fig.,pop.); se reposer sur ses lauriers (fig.) a se ealea PI 0 ureche, pe urechea stinga (fig.ifam.) - ne pas s'en Caire (fig .•fam.); s'en battre l'oeil (fig.ipop.) a se cwninll (fig.fam.) - acheter une conduite (fig.) a cumpira eu hani ghe8.l! - acheter comptant a aunpira pe toe (fig.) - aeheter sur pied (fig.) a cumpira ceva pe nimica toata (fam.) - aeheter qqch, pour one bouthee de pain. treize ~ la douzaine (fig. Jam.) a eumpira de ocazie - acheter de seconde main (fig.Jam.) a cnmpira en ochii inchisi, mlJa in sac (fig.fam.) - acbeter bille, chat en poche (fig.,fmn.)

roo

40

41

a cuD08§te pe cineva ca pe buzu1UU'fl1 sAu (fig. Jam.) - connaitre qqn comme sa poche (fig .•fam.) a cul108§te chifibu.furik meseriei. (fam.) - ronnai'tte les ficeUes du metier (flg.Jam.) a eunoaste toate dedesubtwile (tlg.fam.) - conaaftre toutes les ficelles (fig.•fam.) a cubCNl§te dedesubtMrile unei. afaceri (Iam.) - eonnaitre les tenants et Ies aboutissants d'une affaire (fig.) a se curit& (fig.•pop.). a-l fura sfmpi (fig. .fam.), a mnri - y rester (flg.fam.] a curiita pe cineva de bani (fig .•fam.) - nettoyer qqn (fig.fam.) a se curita la c4rfi (fig.,ram.) - se faire ratisser, rincer au jeu (fig ..fam.); We cuit, frit, fricasse (fig .•pop.) a curiita toelll (fig .•fam.) - faire place nette (fig.,ram.) a curge gtr14 (fig. .fam.) - couler flots (fig.Jam. ) a cunna rllll de la radicinA (fig.) :._couper dans Ie vif (fig.) a eutreiera lumea (fam.) - aller par mots et par vaux; rouler sa . \ bosse (fig.Jam.)

D
,.. Utne (fig .•fam.) - affecter des lin, de grands airs (fig.); claqacI' SOD fouet (Jig.•fam.); faire do cbique. deS fla-f1~ de bJouft'e (fig .•pop.); faire Ie tier, le sufflsaat, du veal; ne pas se moocher du coude; posel; pour la galerle (fig .•fam.); se poosser du 001 (6g ..pop.); preodre de grands airs (fig ..fam.); b'aUcller du seigneur. de l"impodant (fig.) ... da lien de i'nvingiUor (fig .•fam.) - se conduire comme en pays Ii conquis (fig.) a-ti da aere de judecitor. de patroD (fig..fatn.) - poser au justieier, au palroo (fiS.) a-Ii da aet'e de mirooosill (Cam.) - affeeter un air modeste de bigote . f6licilee par SOD. cure (fig.Jam.); faite sa mijauree.la sainte Nitoache, des simagr6es. sa Sophie (fig.) 8-p da ufll.1 cI e pas pe fapte marl - avoir J' air d'avoir des montagnes 1sonlever (fig.) a da pe cineva qflU'iJ diD slujbl - Jessiver, virer qqn~ mettre qqn iii . pied (fig ..fam.); ~r qqn (fig .•pop.) ada i¥U7ItIllW din cap (fam.) - acquiescer du bonnet (fig.Jam.) • da""'_ (fig.) - doDner I'evcil (fig.) . a se da at aptI de mal (fig.) - se demener comme un beau diabJe~ Caire des mains et des pieds (fig.Jam.) • cia tlJId fa moarl cuiva (fig.Jam.) - apporter. faire veair l'eau au moulin de qqn (fig.Jam.) a cr. tlpiJ la 4aueci (fig.Jam.) - avoir les larmes aux yeux, Ja larme )"reil; IAcber le robinet (fig.ifam.); .. nos souris ont soif" (fig. .fam.) "'Ii da IUtImil pe fall (fig.fam.) - montrer qqn de que! bois on se chautre (fig..fam.); poser Ie masque (flg.) It cia tIlmJi6 - pri!ter attention I da afiI. sfoari (fig.Jam.) - donner do mou (fig.,fam.) 8-p da P ultimul bon (fig.) - se saigner au quatn;. yeines (fig.fam.) 8-1i ••

res-

, i!
I
j,

i j:
'

ti
"Ii

43

i ~I

'

~ ~

da
ann da doi bani pe eineva, pe ceva (fig.fam.) - ne pas valoir la corde pour Ie pendre; ne pas peset lourd (fig.,fam.); faire bon marehe de qqn, de qqch, (fig. .fam.) a-I da INmi1 afarl din (fig.,fam.) - avoir de I'argent It revendre (fig.Jam.) a da co banul (fig.) - jouer pile on face; tirer 1a courte paille (fig.) a 0 da in barli. (fig.,fam.) - faire buisson creux.; taper cOte (fig.,fam.) a-~i da barba pe mina. cuiva (fig.,lam.) - se livrer, se remettre entre les mains de qqn (fig.) a da co barda in cineva (fig. Jam. ) - tirer a boulets rouges sur qqn (fig.); ne pas y aller mollo (fig .•fam.) a da cu barda in luna (fig.fam.) - 1. rue zinzin (fig .•fam.); 2. ne connait.re ni Dieu ni diable (fig.cfam.) a da de Mnuil (tlg.fam.) - mettre 1a puce aI' oreille; etre trop poli pour eire honnete (fig.jfam.); €tre sujet a.caution a-i da biJtaie (fig.,fam.) - mettre les bouchees doubles (fig.,fam.) ada euiva biUaie de cap (fig. .fam.) - donner du fil a retordre iii \ qqn (fig.fam.) a-i da cui va 0 marna de batIJie (fig .•pop.) - donner un bal a qqn (fig.ifam.); administrer une patee (arg.) a da cu Mlaie la cintar (fig .•fam.) - faire bon poids et bonne me-

"
:..

/. -

"

. ~:~~~

..~~

da

••

casa

He... ...

bice (fig.Jam.) vile (fig.,pop.)

- pousser

SOD

travail; fsire vinaigre; faire

se mettre bien avec qqo

biI!e ~

cineva (fam.) -

CUe aux petits soins poor qqn (fig .•fam.);

1a partie (fig.)

bir cu fugitii (fig.• fam.) - mettre les bouts (fig.• pop.); abandenner

gerbe (fig .•pop.): appeler Arthur (arg.) • cia cuiva peste bot (fig.,pop.) - faire les pieds It qqn (fig .•pop.) ada in btfnci (fig .•pop.) - aller rudement en besogne; travailler It bloc, d'arrache pled; pousser SOD. travail (fig .•fam.) a se cia pe broztIa (fig.,Cam.) - se mettle au pas (fig.); prendre Ie pli; 'reDt.rer dans I'orniere (fig.,fam.)

in bottlIJ. (in gAlbenare). de cindl (fig.ipop.) - en faire no herpes, we jaunisse (fig .•pop.) • de en bobii (fig .•fam.) - dire la bonne aventure; augurer • cia la bobod, la 1'fI/e (fig;',pop.) - rendre gorge; avoir la

• cia pe brat.dd pe cineva (fig.ifam.) - mettre qqn au pas, 1 la raison (fig.Jam.)


bricj"l (cUJilul) pe mina maimu1ci (prostului) (fig.,fam.) - jouer . a-Ii cia bu~ de la god (fig.fam.) - avoir Ie eceur sur la main; 8lre , tout creur avec qqn (fig.) • da de bucIsIc (pop.) -@tre dans Ie petrin (fig ..fam.) • cia (pop.), buVUI (fig ..fam.) - entrer eo coup de vent; forcer la porte de qqn (fig .•fam.) a cia din bll%UlUII'. din (fig..fam.) - payer de ses de-niers (fig .•fam.) • ala ctfP cuiva (fig .•Cam.) - faire son affaire qqo (fig .•pop.) • se cia peste cap (fig.,fam.) - se easser Ie cui (fig .•pop.); se mettre en qaatre (fig.,fam.) ada

avec Ie feu (fig.,fam.)

sure (fig.)

a se da baJut (fig.Jam.) - renoncer de gucrre lasse; mettre les pouees; s·aniter eo chemin; lever les bras; baisser Ies bras; rendre les annes; demander l'aman; donner sa langue au chat; declarer forfait; dire pouce (fig.fam.); manger son chapeau (arg.) a nu se da bdtut (fig.Jam.) - aller contre vents et marees (flg.farn.); ne pas se tenir pour battu; n'admertre qqch. qu'a son corps defendant (fig.); tenir ferme; etre gonfle bloc (fig.,fam.) a se dB bdtul tn f$ argumentelor cuiva (fig.,faro.) ~ se rendre aux arguments de qqn (6g .•fam.) a se da biJlut in fata evidentei (fig.) - se rendre l'evidence (fig.) a se da biUut repede (fig.) - se Caire tortiller en deux rounds (fig.fam.) ada cu baful. en b'ita to balt! (fig ..fam.) - commettre un impair It da de haul (fig.ifam.) - payer it boire; regaler qqn; offrir ]a goutte, une toumee (fig.fam.); rineer le bee, la dalle.Ja dent qqn (fig.,pop.) a da de belea, de bueluc (fig.fam.) - etre dans Ie perrin (fig.Jam.); y avoir un os: tomber sur un os, sur nne tuile (fig.fam.)

_me

pu"

• seda

neau (fig.Jam.); alIer 8 Versailles (fig .•pop.,iron.) • Be da peste cop ca sA. .. ; - se donner un mal de chien pour. faire feu

peste

CtIp. ft

~e rlstuma

(fig.) (auto) -

Caire un ton-

des quatte fers; faire son impossible pour (fig.Jam.); se Cooler 1a rate (fig.• pop.); se mettre en quatre; remuer terre et ciel; 5C d6:n6ler comme un diable dans un Moine!'; s'agiter comme un beau mable; donner toute la gomme; suer comme dix cru.ches (fig.,fam.)

44

45

:1· :.11
I.

da

II
1'1

•Ie'"
IC£
I

cia degeaha peste t:q (fig.Jun.)

!'
. 1·1

CCIp (fis..fam.) - DC pas se cuser ,Ie boarricboo (pop.); De pas se fnppec (fi8.,fam.) a cia ceva peste ClIp (fig..fam.) - faire qqch. Ala va-vite.,lla va-commeje-te-pousse (fig.Jam.) a. totul peste cap ( • dvlfi. • face dezordine) (fig.Jam.) - mc:ttre Ie bordel (fig .•fam.)

(fig.Jam.) • au (pres.) se dII peste

- pouvoir tou.joan se bros-

·a,,")a

'I

!i.

.'

,I

- tirer au clair. venir it bout de qqch. (fig.) a se cia en caput de pere{i (fig. Jam.) - se cogner, se taper Ia tete contre les murs: se mordre 1es doigts (fig.Jam.) a da. a se lovi co ct1pU1 de pragu1 de sus (fig . .fam.) - savoir c:e qu'ea vaut I'aune (inv.]; Ctre paye pour le savoir (Iig.fam.) ada ct1T'Ul de mal (fig.Jam.) - faire chou blanc (fig.Jam.) a da cu caciula dopA ciini (fig.,pop.) - avoir le Yin pi; se taper Ies enisses (fig~pop.) 'a cia cdrfUe pe fat' (fig.) - abattre ses cartes, son jea; mettre cartes sur table (fig.) a Be d. de ceaml mortii (fig.,fam.) - faire des pieds et des mains; Caire qqeh. coO.te que cotite; y briUec ses Iivres; vouloir .'emporter de haute lutte; remuer toote pierre; Y laissersa tate ou en venir A bout; mettle toutes pierres AI'ceavre; Caire Ie diable A quatre; faire feu de tout bois; employer les grands OlOyCDS; avoir de la suite dans les idees. JelD.uer del et terre; Caire qqch. Ala force do potgoet, au" forcing (fig.Jam..); se dimaocher le trou da eul (vulg.) a se da de cetlSUt mOJtii pentm cineva (fig .•fam..) - se damoer pout qqu (fig.Jam.); se donner du mal, UD mal de chien pour qqn a se cia cu ceicare ... - se :ranger parmi ceux qui ... ft se cia diqNf. ceiJalp (fig .•fam.) - hurler avec les loups (fig.) a se da'drept cineva - se donner, se faire passer pour qq. (fig.) ada CezJlTVlui ce-i al Cezarului fi lui Dumnezeu ce-i allui Dumnezen (fig.,lit.) - rendre a cesar ce qui est ~ et ADieu ce qui est A Dieu (fig.Jitt.) a da de chebia/4 cuiva (fig.,fam.) ~ en faire voir de tOUleS les couleurs 1qqn (fig .•fam.) a cia (fig .•fam.) - se cassel' Ie oez, les dents sur qqch;. faire buissoo creux, chou blanc. long feu; trollver buissoa creux; preudrc; remporter

• da de atpiIJ, de I'OIJt (fis-Jam)

cesar

veste; nnTlIUIserune pelle, nne veste (fig.J~.);.crever, p@terdans (fig.• pop.); tomber daDs Ie lac (fig.); faire tilt (arg.) . ciMwJ (6g.J801.) - aboyer coatre qqo (6g.Jam.); porter ODe ldtC contre qqo (fig.) .• au se cia pe chanG (fig.Jam.) - De pas se prendre poor nne (pdile) Dade (fig.•pop.) ... pe cineva prin ciur Ii prin dirmon. prin tIrr (fig.Jam.) - cassel' du ncre sur le des de qqn; passel qqn au peigne fin (fig.Jam.) • dB cilnd cuiva sl DU Je poatl duee (fig. Jam.) - mettre qqn en bouillie; nSduirc qqn en pieces; battre' qqn comme plitre; muer qqn de coo.ps (fig.Jam.) • da din f:OdIe (fig.Jam.) - jouer des cowles (fig. Jam.) • cia din coli tn ooIt (fig. Jam. ) - etre Ie bee dans I'cau; etre mis au pied du mur; DC pas de la noee (fig.• fam.) a-p ds concurs"'. a contribui la. .. (0. operA) - apporter son ecot, son lribut, ga pierre A 1'6difice. son appoml (fig.) • da CI'n,IITe cuiva (fig.) - Caire confiance It qqn • cia CJU'IIj cuiva - mettre il qqn du ceeur au ventre (fig.Jam.) .-i cia UD cufit prin iniml (fig.) - percer Ie creur (fig. .fam.) a se da dopA thget (fig.,fam.) - Be cacher denihe SOD petit · doigl (fig.,fam.) ada ulIl (fig .•fam.) - montIer, toumer les talons (6.g.•fam.) a cia de dracll (fig.,pop.) - etre flit (fig ..fam.); se mettre dans de mauvais draps; troever son maitre (fig..fam.) a'" dracului (fig. .fam.), a prlpldi. a pldsi - timer CD I'm (fig ..pop.); envoyer lout promener (fig.,fam.) • da drtu:81ld totol (fig.,fam.) ., envO)'eI" lOUt promener. balancer Ja OODfiture au pIafond (fig .• fam.) . · a dB dtaallui 0 treabi (fig ..fam.) - jet« Ie mancbe apre. ]a copee (fig.)'. .. a dB dtw"",l (fam.), a pOnD - mcttre CD marche. eo route • se cia diu th",.,1 cuiva (fig.) Ja voie libre (fig.) ...

Ja main

are

em

• de d"",.,lla 0 avalan" de ... -level' Ia bonde ..... (fig.) a-Ii da dnunulla gud (fig.,fam.) - ~vider SOIl dt8peIet, SOD &:heveau; vider son sac (fig.Jam.) a da dru"",l Ia to( ce §tie (fig.~fam..) - dcffi.l.er,<levidel' leu chapelet (fig.,Cam); dtballer son savoir (fam.) .

_per

46

If!

da
I ,j i
I :

I ::

da dubl. 'fIrl~l. su/k4d. ullimulmspin (fig.) - alief de vie It trepas; avalet sa chique, son acte (ion extrait) de naissance; rendre 1".8me; exhaler 500 dcmier soupir (fig.); &ODftlersa camoutle. remerClCI ion boulanger (arg.); rendre l'esprit, rime (fig.) a da de dufca (fam.) - Caire cuI sec (pop.); siffler un verre, un demi: seeher un verre (fam.) •

a-p

cia • da P.a Be face auzit (animale) - donner de la voix (fig.) • cia de gol (fig .•f.am.) - casser le morceau (fig .•pop.) a IlC da de ,ol (fig.,fam:) - monm:r. laisser passer le bout de r 0reille (fig.) • de ceva pe"'_ ~offrir qqch. ltl'reil (fig .•fam.) • da,,-q (fam.) - taper II (fig.iam.) • cia de gnu (fig .•fam.) - .. bonjour les emmerdcments" (fig.Jam.); tomber sur un os (fig .• fam.) .

a da dr/ace (fig .•fam.) - Y mettre Ie prix (fig.,tam.)


a da (a bate) ca Jajiuole (fig.,fam.) _ rouer qqn de coups (fig ..fam.)' rentrer .. qqn dans Ie chou (fig .•fam.) , ada Jfl/J1 cu cincva qqn (fig.,fam.) (fig.) - se trouver en

care

presence, tamber sur

"I

;I

a daflilci (fig .•pop.) _ cffaa:r un plat (fig.,fam.); se gamic I'estomac la panse, Ie ventre; se gorgcr de nourritUIe; s' en mettre plein la Ie sac. (fig .•pop.)

sueu.re:

I ,I

!:

a da cuiva/ilil. ghes (fig.Jam) - inciter. pousser qqn A qqch. a-~i da singurJoc la valizl (fig.,fam.) - brOler ses Valsseaux (6g.,fam.) ,a da /rfIl liber (fig .•f~.) - donner Iibre coors. carri~ libre champ; lichee Ja bride A; Iicher les chiens; user Ia bride sur Ie COlI (fig .•fam.) ada ofug4 (Cam.) - ne faire qu'un bond (fig.) a dafupJll (fam.) - y aller dare-dare (fam.) a se da(fila)fund (fig.) - se barrer, se planquer (6g.,pop.); se Caire rare 18.

lime

a cia defundul iaCului (fig ..fam.) - etre au bout de son rouleau' are a sec. sur la paille (fig.,fam.) •, ada deforcd (fig.,fam.) - donner du fil Aretordre (fig .•fam.) a cia gala pe cineva (fig.,fam.) - faire son affaire qqn (6g .•fam.) a cia gala 0 sticll (fig.• fam.) - Caire un sort l une bouteiUe (fig.• fam.) ada gaz (auto) (fig .• fam) - appuyer sur Ie champignon (fig.Jam.) a'da de gindit (fig .•fam.) - etre trop poll pour etre hoon&e (fig.,fam.)' donner 11. retlechir • a da giles euiva (fam.) _ pousser qqn (fig.) a da cu ghiocul (fam.)·- dire la bonne .aventure

ada pe tfrl4 (fig .•fam.) - mettre au panier, it.la poubeUe (fig .•fam.) a cia pe gtt (fig.,pop.) - s'humecter les amygdales (fig .•pop.) .a ~a pe gil 0 stiell, un pahar (fig.• pop.) - effacer, siffler one bouteille; s envoyer un verre (fig .•pop.) 48

(fig.iaun.) - De pas en rater one; Iicber une bourde (fig.,tam.) tot cia CD gura (fig.• fam.), en avoir bon bee (fig .•fam.)~ avoir une fi~ tapette; etre fort en gueule (6.g .•pop.); balacer Je booiment (tam.); vendre sa sa1ade (fig .•fam.) a d8 gruit 18 ciini (pop.) - appeler les chiens a dB de pslul upui lueru - prendre goGl it qqch a DO cia hlJiurile din mini. (fig.,fam.) - ne pas perdre Ia haute main (fig .•fam.) a cia bUy-go popii (fig.,pop.) - deposer lebilan (fig .•pop.) a dIIlroIera to cineva (fam.) - semer la panique ada Umta (in ceva) (fam.) - foedre, tomber sur qqch. (fig .•Cam.) a cia mai ieftin coiva - Caire des prix Aqqn (fig .•fam.) a-p da hrIporttmJJJ - eafler, gonfler le jabot. d6placer pas mal d'air (fig.Jam.) a-i da coiva inimlf, coraj (fig.) - mettre i\ qqn do C(WI an ventre (fig .•fam.) a-i cia Uti"", blind. ghes (fig.,faro.) - ••le eceur lui en dit" (fig .•fam.) a dB Uuef (fig.) - se mer sur ... ; f&ire irruption (fig.Jam.) a se dB dupA fmprejurlJri (fig.) - avoir Ies reins souples (fig.,fam.) a-i cia inainIe (fig ..fam.) - aUer de l'avant (fig.) ... lnaillle fbi mel (fig.•fam.) - foncer dans le brouillud (fig.) i cia • cia tnopoi (fig.) - Ucher pied (fig.,fam.) a nu da fnapoi Did. c:u an pas (fig ..fam.) -1. De pas recnler d'un pouce. d'une semelle (fig.Jam.); 2. avoir de 1a suite clans les idi!es (fig.Jam.) 8 dII ~ a. racul (fig. .fam.)' - alIer. marcher l recu.lons (fig.Jam.) ada pe depute (fig.) - tourner autour do pot (6g.,fam.) a cia badiIriIJ (fig .•tam.) - f&ire machine arri~re (fig.)

• de in gropi

a..i

cia.

<PoP.) -

1IIco"",.

49

'III",
,I

I:
da

,
i:
. .

,:'

I~

i
I

,i
I
i

qqn; se livrer i qqn (fig .•fam.) a cia liber (fig.) - donner campos (fig.) a da loc la. .. - donner lieu i...

Udcr le PIS (fig.) a cia de Caire aUusim Aj laisser enteadre a-i cia cuiva sA "'_64 - Caire entendre qqch. 1qqn a se cia ~ 'in~ (faro.) - se rallier au vainqoeur a cia rn jJuIead - appeIer ea justice a nu se cia in IJibui de la '" (fig.) - y all« cmeman (fig.Jam.); De po ~b A la beIogne (.68.); De pas Y cooper (fig.~.) a-I da ~ leoc (fi~.Jam.) -IroUVCI' Ie remMe (fig.Jam.) a cia eaiva 0 Ieqie (fig..fam.) - Caire Ia )~ A qqn (fig.) a se cia • in miiDiIe euiva (fig.Jam.) - Be fooner daDs lea pdteI de

a cia

mm._ -fnIda

• ..

'....
......

0 ... de .;.or (tig.,fIm.) - mettle Ja .... ·l Ia pile; pdta ....... fodc l qqIlt taIdre Ia main A qqn; cbmcr lID. coup de

..

(fta.Jaa)

a cia IDritura (fig.Jam.) - d6crocher Ia timbale' ~ baraque (fig.•fam.) '.


~~

sauter.

casser fa
.

sif (fig./am.)

mare.t

lmiAW (fig ..fam.) - !rapper un grand coup. un coup d6ci-

a cia 0 w.iIurfS (fig ..fam.) - Caire un coup (fig .•pop.) a da lo~ de grape (unni advcrsar) (fig.) - doo.nc:a: I'estocade • un adversatte (fig.); donner Ie c:oap de grice (fig.) a da 0 lovillnd pe Ia spate (fig .•fam.) - dooaer u.n coup de pied a1 vache {fig.• pop.) , de MIll pc ~cva, ceva (fig ..fam.) - 1. faire Ja vie A qqn (fia:.•fam..)~ . mettrc. reduire qqn A qUI. (fig.); 3. ,. _M A bout de qqn (fig.) a 51? cia ~ (fig.•fam..iron.) - be Pu Be mouebet' da eoude, do pied' faDe )'UDpOItanl, Caire dcl'q.re (Ba.•fam.) . •

... 8·) (fi •.. i da Il...(fig.,fam.) - De pas se ~ de •..• De ... se . payer de (fig.Jam.) a-i da (oricui) .... Ii compete, sl p11leasd. (fig.Jam) - are 1 Ia , port6e de tooJa Ics bourses (fig./am.) H da ""_ sl vorbcascl (fig.Jam.) - en parler • soa.u (fig.Jun.) .• de din I.tUti p din picioue (fig.Jam.) - faire SOB possible~ faire des pieds et des maiDA (fig .• fam.) a.sa (leVa cniva c:u amlndouI...tinik (fig .•fam.) - donner qqch. 1qqo. I. p1einea maills (fig .•fam.) • de (ceva) CD IItfMci targi (fig .•faIn.) - etre large; faire des Jargesses; offrir de boo. aeur (fig~) • da MV. ,.,. in gu.ti (fig .•fam.) -1IIAcher la besogne. Ies 1D000e8UX

Jibed (fiJ.) - cbmc:r carte bIaadIc (fig.), Ie feu WIt (fiI.J8.); IIiuCr 1 qqa let ~ fraDdICI (fia..fam.) a-i ...... 11... (fi,..fam..) - Ie payer Ie lue de,..••• ~ beaujea pour

r
cia

a sc da IIIIUe

ti tare
-

0 ",.. 0 """"

offrir A cIna-

(fig.,fam.) -

Be

meure

at a\l8Dl

(fiJ.bm.)

I; :
[

r
1

.I
.1

II ,.
:
"

de ziIe marl - mectIe les petits plats dans lei JmWk (lis.) (fig .•fam.) - domaec DB coop de belli (fig..fam.) "'11 da.foatI1IIl&IUW (fi8·) - dama' I0Il pJein (fiB.) a cia en IfMlita (fiS·.fam.) - j8C8SIU conIIne ODe pie borgDe (r.m.) a da in IIfiIIIetz copillor (Cam..) - mdoter; sucrer b fniJes (fis;.•pop.) a cia pe mtna culva (fig ..fam.) - livm l qqn (fig.) a se da cuiVl (fig ..fam) - ,oea remettre 1 qqn, Ala men:i de qqn. n:mettre sa d6diaCe l qqo. (fig.)

a ~ co ."",.

a cia

pc""'"

('1

if
'I

50

I. qqn (fig.Jam.) a da ntU cuiva (fig.Jam.) - pennettre des f.miliari~ l qqn H cia cuiva CU eeva pc fa IftU (fig .• fam.) - allecbe'l'. teoB Qqn a-i cia cuiv& peste IttU (fig .•fam.) - rabattre Ie clquet" qqn (fig .•pop.) • da neD' in nas cu. claeya (fig.•faro.) - se trouver nez nez avec qqa (fig .•faIn.) ada pe cineva cu lltUul de ceva (fig .•pop.) - mettre .. qqn le nez dessus (fig .•fam.) • de (putiD) Ql ".,." pin ... (fig ..fam.) - se frotter 1...fig.,fam.) ( • da co IftBIIl pe un.deva (fig.•fam.) - s'meter en pwant; faire acte de presence; paisa- en trombe; ne Caire que passer. mootrer Ie bout de son nez (fig .•fam.) • cia IWIftere 18 comentarii~- preter aux commcntaires (fig.) ada ceva pe f'rumoti (fig.ofam.,iron.) - offrir qqch ... I'eeil, Atitre picieox (fig .•fam.) a-i cia oc/rii.n gene, geu.i-n seaM (fig.) - tomber de sommeil • da «Itii peste cap (fig .•fam..) -l<mber dans les pommes; toumer de I'ail (fig.•fam.) a da ~lpr6tenter lea umes (fig.)

oem

51

cia a cia oricit ca. .. - donner cher pour ... a cia ortul popii (fig .•pop.) - prendre un bouillon de ooze he~ (fig.,~p.)~ aller au royaume des taupes; casser sa pipe; deposer SOil biIan; faire le grand sam; licher la rampe; passer I'anne gauche' tourner de J'reiI (lig .•fam.) , a da 0TVI1 pe gi'fle (fig ..fam.) - faire de la booillie pour Ies chats; tiler b poudre aux moineaux (fig.Jam.) a cia cuiva un os de ros (fig.fam.) - jeter Aqqn un os Aronger (fig.Jam.) a da CD pahantl (fig.Jam.) - avoir sa eocarde, soo compte (fig .•fam.) ada pa/uI.nd peste cap (fig.) - faire cuI sec (fig .•fam.) ada pin5. ~i paraua de anafud. (fig.,flllD.) - Be saigaer aux quatre veines (fig.,fam.) a se da la 0 pane, a face loe (fig.fam.) - faire place nette (fig.,fam.) a se cia de pIlTfea «lui mai tare (fig.Jam.) - se mettre du rote du plus fort (fig.,fam.) a se da de parleIl cuiva (fig.,fam.) - se ranger dans Ie camp de qqn; marcher avec qqn (fig.,fam.); Be mettle. se ranger du parti de qqn, I'opinion de qqn (fig.) ,8 da cu ptU'JI/ (fig. Jam. ) - dooner un coup de belier (fig.,fam.) a cia de pifm'inl CD cineva (fig.Jam.) - envoyer it dame (fig.,pop.) a-§li daplJrerea - avoir voix au chapitre (fig.) a da pafIlportul. pupae;; cuiva (fig ..fam.) - donner du balai It qqn; mettle qqn it la porte. It pied; virer qqn (fig .•ram.) ada cuper,iula (fig.,fam.) - manier, passer 1a brosseA retuire (fig .•fam.) a-Ii cia in petie (fig.,pop.) - Caire un pas de clerc (fig .Jam.) a-Ii da Ii ultima picdlllriJ de singe (fig.,fam.) ~ se saigner aux quatre veines (fig .•Cam.) a ~ UD picior (un fut). in. dos. (fund) euiva (fig -s- pop.) - boUet Ie derriere, les fesses, Ie train. A qqn; donner des coups de pied au cul (fig.~pop.) a DU ~ cu piciorul (Ia ~va) ca vaca]a tittarul cu lapte (fig ..fam..) - ne pas jeter sa part aux cluens (!ig.,ram.) a-fi da pielea popii (fig.,f801.) - passer I'arme gauche (6g.,fam.) a da piept (fig.,faro.) _; affronter corps A corps (fig.) ada pinllni caluloi (fig .•fam.) - piquer des deux (fig.) ada plasd cuiva (fig.ifam.) - faire faux bond (fig.); poser UD lapin qqn (fig .•fam.); brtUer la politesse (fig.,fam.)

da -; daplocoll (fam.) - offrir 1I.Itu;ii; donner un pot-de-vin (fig.,pop.) .p <fa poalele peste cap (fig.,pop.) - jeter sou. bonnet pat~sus les dloulins (fig.•fam.); ren'Vecser cuI par-dessus tete; rOOr Ie ba•.Jai (fig .•pop.) a dB eniva sl nu le poata duce (fig .•fam.) - en faire voir des vertes et des pas mfues (fig.,fam.) .. cia depomunif- faire ~'aumOne a dapratlli. (fig.,fam.) - donner en piture (fig ..fam..) a-ti dB cu presupusul (fam.) - avancer qqch. ~fam.) . ' .. cia iiJprimire (flg.,fam.) - recommander son MIle l Dieu (fig.); passer l'arme gaucbe; rendre les cles (fig .•fam.) ... da prioritate cuiva (fig.) - ceder k, pas it qqn (fig.) a-fi da en pumnii in cap (fig ..fam.) - se mordre les doigts (fig ..fam.) • da ioapoi ca raeul (fig.ifam.) - aller reculons (fig.Jam.) ada 0 ra~ (fig. .fam.) - faire un tour (tig.fam.) a da cuiva raport de lot ce face cineva - apprendre a qqn les allees el les venues de qqn a rasol 0 treaba (fig.Jam.) - bieler, bousiller son travail; faire qqch . . lla vapeur, i\ la sauvene, a la va-vite, a la sbt-quatre-deux (flg.fam); torcher son travail (fig.,pop.) ~da cuiva riivtlf de drum (fig.Jam.) - envoyer qqn i\ Plumean (fig.,fam.); mettre qqn a la porte . a: mai da un rind (de blut) (fig ..fam.) - rhabiller le gamin (fig.,pop.)

dB

ada roade (fig.) - porter ses fruits (fig.) a-i da de rost (fig.) - trouver Ie joint (fig.) a (nu)-ii da seama de - (ne pas) voir venit (fig.) a da seami1 (fig.) - rendre compte a da en sete (fam.) - cogner dur 'a se da dupi soare, dupa cum ~tul (fig .•fam.) - ~voir I'echine flexible. aller selon le vent; voir counr Ie vent; VOlt venir (fig.) a da la spate (fi8:._fam.) ~ vouer a l'oubli (litt.); faire.fi de (fig.) • a da in slllnJid~ to vileag (fig.,pop.) - 1. enlever le masque a qqn (fig.,rmn.)~ 2. vendre la meche (fig.,pop.) .a-~i da fi fufletul pentru altul (fig.) - avoir Ie ceeur sur la maw. (fig.) a da If'Dd (pop.), ~pert - donner, olIrir des dessous de table, des

'!"U ..

pots-de- villJfig~ ,fam.) a dB cuiva un in fund (fig.,pop.) - enlever Ie ballon (fig.Jam.)

luI

S2

53

da

a da ill IIIrbtd (pop.) - 1.hIIUIe comme pIItre, l pWe COUIIIIe; doaacr du plOll~ faile valier qqn (.6.g .•pop.); 2.tniDer qqn dans )a 'boDe; 3. se payer Ia tf:te de qqn (fig..fam.) a de en ti,fIlI cuiva (fig..tam.) - faire la nique. an pied de DeZ l qqa; IC
payel' Ia tete de

qqn (fiS.,fam)

• cIa.,N/Jia din miDl pe cioara de pe gard (fig.Jam.) -1icher la rmie pour "ombre (fig.) • da cu. fIU1I.l (fig.Jam.) - amener. jeter les dbJ (fig.) a-i da znr (fig.,fam.) - Caire vinaigre (fig.~pop.); mettre Ies boucbtes eorde raide (fig.,fam.)
debub decide decide deeide

a'" tirt:vtJk (fig:••fam.) - r6der. Ioumet autoor (00 pot) <fts..t.a.) a cb pe cineva prin "." (fig . .fam.) - dkbirer qqo. l bella dents; dire pis que peDdIe de qqn; casser du sua:c sur Ie dos de qqn (fig.Jam.) a de to_II (fig.) - dotmer de ~ Ie too (ti,.) a cia peste 0 I1NbI nccurad. dubioul. murdarl (fig.) - d&aJJqeer _
lievte (fig.) a cia ultima IIqiI (fig.Jam.). 11 qqch. (fig.jam.)
8

.. doDbIe&: mettre toute 1a gomme; donner pleins gaz (fig.,fam.) a dansa pc s'irm4 (fig. Jam.) - marcher sur des cbatbons ardents, sur la
• • a a intr-o auieriI- faire ses premieres annes (fig.,fam.) sA... - se fendre de ...; se jeter it r eau (fig.) cI cineva ou are dreptate - donner tort .. qqn en de la sine putlt'e (fam.) - decider de son propre chef (fam.) a ded.ara cuiva rli:r.boi pe fat! (fig. jam.) - entrer en guerre ouverte contre qqn (fig .•fam..) a-fi dedlna oricerdspundere (fig.) - degager sa responsabilite; se laver les mains de qqch; se mettre a couvert centre les reclamations (fig.) a se dedie:a. seenei - brfller les pl§ches (fig.fam.) a se dedlca trup si sutlet cuiva, unci opere (fig.) - se donner corps et lime A qqn, A one oeuvre (fig.) a se ddecta CD cevtI - en faire son miel (fig.Jam.) a demasca pe cineva (fig.) - arracber Ie masque, le voile a qqn (fig.) a deoatun ideile cuiva - travestir la pensee de qqn (fig.) a deochea - avoir Ie mauvais reil (fig .• fam.) a depina din picioare (fig.,fam.) - jouer des jambes, des gambettes, des guiboles; se tirer des flUtes; tricoter des pineettes (fig .•pop.) a-fi depi§1 compelenJele - outrepasser ses droits a depi§l 0 dificulJate, a trecepeste ... - passer outre a nu depinde decU de. " ....n'en tenir qu'a ... a deprima. a demora.liia - casser le moral (fig.) a depune armele (fig.) - rendre, mettle bas les annes; baisser les bras (fig.) -. a depone bilanlU-l (fig.), a mun - reedre ses cles (fig.Jam.); avaler son acte de maissance, son ticket (fig.,pop.) a depune juramini- - preter sennenl II depune mtJrwrie - porter temoignage a depune 0 1IJOIiune de COIlseDS - a vancer one m ooon chevrechou (fig. Jam. )

deslviqi ceva - mettre Ia demib'e maiD

ada uilifrii (fig.) - vouer l'oobli (6n); meure. jeter au. 0ubliettes (fig.Jam.) a cia din (fig.Jam.) - bausser les Cpaules (fig ..fam.) ~i da cuiva"'IIl bun. (fig .•fam.) - payer un cadre l qqn (arg.) a nu Be da CD una cu doui (fig.,fam) - ne pas se laisser abattrc facilement (fig.); lutter, perseverer, continuer d'arrache-pied (fig.) a da urmare. CIITS - donner suite, cours a nu da unnare, a nn avea umtIri (fig.) - en rester 1A (fig.); ne pas donner suite (fig.) a da pc cineva pe .,. afari - envoyer qqn dinguer, paitre. promener (fig .•pop.); flanquer qqn a Ia porte (fig .•fam.) ada .,ali:,a cuiva (fig.,fam.) - envoyer qqn 8. Vatan (fig.Jam.) a-§l da ..iata (pentru 0 cauzi) - verser son sang (fig.) a da ~va in J'ileag - 1. mettre qqcb. au jour. en plein jour,l nu (fig.); 2. cner au scandale a da vUuJ pre cineva - s' en prendre qqn; faile porter Ie chapeau A qqn (fig.,fam.)

umen

a se de in vlnt pentru ceva (fig.,fam.) - avoir 1Ql g04t tR:s vif pour qqch. (fig.); rafToler de qqch; un mordn de qqcb. (6.g..fam.) a nu se da in vfnt dupa eeva (fig. Jam. ) - ••ce o' est pas ma tasse de 1hC"; ne pas cowir apres (fig.• fam.) a chi de ~OI"bil (fig .•fam.) - defrayer la CODversation,la chrooique; Caire Ies frais de Ia conversation; Caire jaser; pdter aax conuneolaires; faire cooler de la salive (fig.,fam.)

etre

54

55

desira

dibui

a-fi de'l8ra sufletul (fig .•fam.) - tirer raison; darner Ie pion qqn (fig. .fam.) a-~i descarea collftiinta. sufletul (fig.) - decbarger. liberer sa conscience; debiter son chapelet (fig.•fam.) , a-,i desdrca nervii pe cineva (fig.fam.) - decbarger sa bile, sa rate (fig .•fam.); passer sa colere sur qqn (fig.) a-~i desearea suf1etul (fig.fam.) - vider son coeur, son sac; dCvider son

wma.

• desroperi jocul cuiva (fig.) - deviner, percer les intentions de qqn; lire dans le jeu de qqn; percer, voir clair dans Ie jeu de qqn (fig.) a se descotorosi de ceva (fig.fam.) -larguer qqch. (fig.,fam.)
a se descotorosl de cineva (fig.,fam.) - envoyer qqu Plumeau, la balancoire (fig.Jam.)

a Pampelune,

chez

a se deseurea - se sortir d'affaire; s'en sortir


a se deseurca destul de bine - De pas se defendre trop mal (fig.) a deseurea ifele (fig.fam.) - demeler une affaire; debrouiller un echeveau (fig ..fam.); mettre au clair (fig.) a descurca repede 0 ITeaiHJ (fig.Jam.) - mener nne affaire rondement (fig.) a deseurea 0 treabd - tirer une affaire au clair (fig.,fam.) a se descurea bine in via¢ (fig.Jam.) - bien conduire sa barque (fig. ,fam.) a desnJnta pe cineva (fig. .fam.) - couler qqn a pic; mettre qqn en pieces (fig.,fam.) a i se desfunda buzunarele (fig.,fam.) - etre il S~ (fig. .fam.) a se desparti de cele ium£lti (fig.) - remercier son boulanger (fig .•pop.) a despica fUlll in patru (fig.ifam.) - L'Ouper les cheveux en quatre (fig.Jam.) a-ti deserta sacul (fig ..f891.)::"'vider son sac (fig ..fam.) a deveni alt om (fig.) 71aire peau neuve (fig.Jam.) a-ti dezlega biiierekfuimii (flg.Jam.) - s'epancher; se confier a-fi dezlega bdierele:pungii (fig.Jam.) - ouvrir sa bourse (fig.,fam.) a-F dezlega calul dela gard (fig .•fam.) - mettre, tirer, au clair (fig.) a dezlega pe cineva decu ..intUl dat (fig.) - degager qqn de sa parole. de sa promesse~ relever qqn d'une promesse; rendre qqn sa parole (fig.) , a dezlega dejuribnlnt - relever d'un serment a dezlega coiva limbo (fig.ifam.) - defier la langue a qqn (fig.,fam.) a demtinti proverbul - faire menrir Ie proverbe (fig.) a deznoda in Mtiii (fig.fam.) - battre plate(s) couture(s) (fig.Jam.) a dezorganiza (fig .•fam.) ~ mettre, foutre Ie bordel (fig.ipop.) a-ti dezvalui imenfiih (fig.) - demasquer ses batteries (Iig.Jam.) a dibui pc cineva ~i to gaurli de ~arpe (fig.fam.) - debusquer qqn de sa plan que (pop.)

chapelet (tig.fam.) a-si deschlde drum prio multime - fendre la fou1e

a deschlde corea (flg.fam.) - ouvrir la voie (fig.Jam.) a deschlde Je.ttivilstea(-tJttile) - donner le coup d'envoi. des fesriviits (fig.) a deschldefocul (fig.) ~ ouvrir le feu (fig.) a desehlde guru. (fig.) ~ ouvrir la bouche (fig.) a desehide 0 gurd cit toate zilele (fam.) - ouvrir la bouche comme un grand four (faro.) a-si desdtlde inima fall de cineva (fig.) - parler a coeur ouvert; s'en \ ouvrir a qqn (fig.) a aeschlde oehi; (fig.) - ouvrir I'ceil et Ie bon, les yeux, I' esprit (fig.) a-i deschlde oehii cuiva (fig.) - ouvrir Ies yeux qqn; crier casse-cou qqn (fig .•fam.); tirer qqn de l'erreur (fig.) a desehlde O$tilildfile (fig.) - ouvrir Ie fen (fig.) a deschlde 0 perspectiv/i asupra ... (fig.) - ouvrir une Ienetre sur ... (fig.) a desdtide plircul (fig.fam.) - ouvrir Ie bee (fig.Jam) a desdt.idepojt.a (:fig.) - mettre en godt, eo ap¢tit (fig.) a desdddepofta de mincare - mettre en appetit; ouvrir l'estomac (fig.) a desch1depunga (fig.,fam.) - ouvrir sa bourse (fig.) a deschide 0 stradil - percer une rue a·~i deschide $ujktul (fig.,fam.) - epancher son eeeur (fig.); se livrer, s'abandonner (fig.) _ a-ii deschide urechile (fig.fam.) - etre tout oreiUes (fig.Jam.) a desehlde yorba (fig.) - aborder un sujet a-si decllna rlispunderea - degager sa respousabilite a i se declC§taflilcile (fig.• pop.) - se mettre enfin A parler; parler en fin de compte a dt'SC08Se pe cineva (fig .•fam.) - tirer les vers du nez Ii qqn (fig. .fam.) a deseoperl America (fig.) - decouvrir l'Amenque (fig.)

56

57

dlscuta
a dlscuta in cont.rat:/icloriu, a polemiza - rompre (ane) des lance(s) (fig.) a dlseuta de la egalla egal trailer de puissance puissance (fig.) a diseca un ten (fig.) - desosser lID texte (fig. Jam.) . a se dlstr& - s'en payer une tranche de bon temps (fig .•pop.) a dfrdh defric4 (fig. .fam.) - avoir Jes jetons.les grelots (fig.,pop.) a domni obsohl.t - regner sans partage (fig.) a don cuiva Hsl~!ifie de rune!" (uon.) - souhaiter aqqn beauooup de plaisir (iron.) ... a dort imposibilul- vouloir blanchlr un egre (fig.) a dorl moortea cuiva - vouloir la peau de qqn (fig.lam.) a donnl sub cernlliber (fig.fam.) - dormir ala belle etoile (5.g.) 8 donnl de-a-npicioareleo (fig.) - dormir tout debout (fig.) 8 donnl fld grijd - dormir sur ses deux oreiUes (fig ..fam.) a donni iepurefle (fig. .fam.) - ne donnir que d'UD a:il (fig .•fam.) a donn! neintors (fig.fam.) - dormir comme une bOcbe (fig.fam.) a donni somnflrl vise (fig.) - dormir d'un soauneil de plomh (fig.) '8 dormi SO"""" dreptilor, de veci (fig.) - dormir le sommeil do juste.du dernier sommeil (fig.) .. a dorml somnul eel dulce (fig.) - donnir comme un bienheu.reux (fig.) a 0 dosl lafug4 (fig.,fam.) - se tiler des flOtes (fig.,pop:) a dovedl pe cineva (fig.) - percer qqn it jour (fig.,fam.) . a se drege cu eeva (dupA betie) (fig.,pop.) - reprendre du poil de la b8te (fig .•pop.) a-Ii drege gkuul, voeea (fig.) - eclaircir sa voix (fig.) a se duee ca tIfHJ de pe gisd (fig.,ram.) - glisser comme I'eau sur Jes plumes d'un canard (fig.Jam.) a se duee pe apa simberei, pe gtrl4, de ti¢ (fig.,fam.) - s'en aller A vau-l'eau, en eau de boudin, ala deri... (fig.) e a se duee api, tntilU, glont (fig.Jam.) - y aller tout droit; y aller de ce pas, directement (fig.) , a 0 duee de azi pe mline (fig .•fam.) - avoir du mal joindre les deux bouts (fig.,fam.) a 0 dace bine (fig.) - avoir la vie bellejfig ..fam.) a 0 duce hine (du) cu cineva (fig.) - 1. faire bon (mauvais) 1_»enage avec qqn (fig.); 2. atte (ne pas are) dans Ies petits papieIS de qqn (fig .•fam.)
«

.. tIMe 0 IJodliJ pe picioue

.• i se diace bub' '; bIIDc (fig.Jam.) . '~seducede peeapal cuiva (fig .•fam.) - d&amwer qqn de sa presea.ce; ,Mbmass.er leo pbmcher (fig.,pop.) • dace etiSll bonl co cineva (fig.Jam.) - fam: bon m61age avec qqn (fig.) • dace pe cinna (fig .•fam.) - manter un bateau, Ie coup A qqn (fig .•fam.) • dIKe cUm; Ia apl (fig.JIUJI.) - peigner la girafe (fig. .fam.) • dw:e pe cinna in circl (pop.) - avoir qqn sur les bras. sur le pi) (fig. .fam.) a se duce pe copelJ (fig .•pop.) - en prendre un sacIt roup (fig.,fam.) ...... a se duc:e la top. dracii (fig.,fam.) - s'en aller tous les dia\ - bles (fig.Jam.) se duce la dracu' (Iam.) - Iller se faire voir ailleurs (fam.) a se duee dracului, NIibH, de hbelifte, de ripii. pe aptJ sfmbetei (fam.) ./ - s'ea aller en eau de botulin (fig.Jam.); partir en brioche (fig .•pop.) / • duee greul (fig.,Cam.) - avoir droit A route la peine (fig .•fam.); s'eavoyer tout Ie travail (fam.) a daee pe cioeva la groaptJ (fig ..fam.) - conduire, mener Ie deuil (fig.• fam.) a duee pe cineva co gum (fig .•fam.) - avoir qqn au boniment (fam.) a duce hilMl ti greul (fig..fam.) - etre le souffre-douleur; avoir tons les ennuis sur les bras (fig ..fam.) . a se duee pe Wmetl ceala1tii. in lumea drepiilor (fig.,fam.) .- aller ad patres (fig.,litt.); s'en aller; passer de vie a trepas; casser sa ptpe; sauter Ie pas; faire la eabriole; alter, partir, BUX fleurs (fig.,fam.) a se duce in mIJ-sa (vuIS.) - Aller se faire foutre (vulg.); pouvoir aller se faire cuire un oeuf (fam.) a-I duee minIea (fig.Jam.) -'.avoir de 1a jugeote (fam.); piger (POp); avoir l'esprit vif a-l du(:e pe cineva minted la ceva (fig ..fam.) - trouver one issue (fig.) ann 0 mai duee "",II (fig.Jam.) Particle de la mort, sur sa mort. sur son lit de mort; recom.mander sou ime l Dieu (fig.); sendr Ie sapin (fig .•fam.); tirer sa fin (fig.) a duct! pc cineva de nas (fig. .fam.) - mener qqn par le bout do nez, en bateau, A la baguette. en laisse; faire marcher qqn; se jouer de qqn;

(68 .•ram.) - coover nne maladie (fig.) (fig .•fam.) - ~ COIlDU romme Ie loop

etre a

58

59

duce

monter Ie job qqn; posseder qqn corps et iusqu'au trognon (fig .•fam.); bourrer Ie mou a qqn, la bailler belle t~i?.,pop.) a duce pe cineva la pkire (fig.) - serrer le noeud qu' on a 'passe ou cou de qqn (fig.) a duee politic a stnqulu! (fig.) ~ pratiqucr la politique de 1'8Utruche (fig.) a duee 0 polilicii. fiovtielnici (fig.) - appliquer la politique du -zb. bre (fig .•fam.) 8 duce pe cineva cu prt!ful (fig.fam.) -Ie Caireau chique, A l'esbroufe, a l'estomac; monter un bateau a qqn; ficher qqn dedans (fig.,pop.); mener qqn en bateau. mettre dedans (fig.fam.) a duee de ripd un negot (fig.) - couler un commerce (fig.); nettre un commerce A plat a se duee de ripli. pe apa simbetei (fig.Jam.) - s'en aller I vall l'eau, a la derive (fig.) 8 le ducc in spate pe toate (necazurile) (fig.Jam.) - ne pas y couper (fig .•fam.) a 0 duce la tiJvdleaUi (fig.Jam.) - We dur Acuire (fig ..fam.); avoir les epaules assez larges (fig.Jam.) a duee un /rai imp;§r!tesc, regesc (fig.) - mener la vie A grandes guides (fig.fam.); vivre sur grand pied (fig.) a (0) duce tral pe vatrai (fig.,fam.) - faire grande chere et bon feu; se la couler douce; avoir la vie belle; mener joyeuse vie (fig.,faro.) a se duce fiecare la treaba lui, Ia ale lui (flg.) - vaquer ses affaires (fig.) a i se duee vestea ca de pop! tuns (fig.fam.) - avoir une triste celebrite; ctre coonu oomme Ie loup blanc (tig.Jam.) a duee pe cineva cu vorba (fig. .fam.) - faire du baratin l qqn; avoir qqn au baratin (fig .•pop.); ajoumer, remettre au lendemain; payer qqn en paroles, en monnaie de singe, en chats et en rats; payer de mots (fig.,fam.) a duee cu zli.1Uirelul (fig.fam.) - dorer la pilule; tenir la dragee haute il: qqn (fig.,fam.) a dura putin, a fi efemer - fondre comme neige (fig.) a (nuj-I durea caput (fig.fam.) - (ne pas) s'en faire (fam.) a-I durea in cot (fig. Jam. ), in dos (pop.) - s' en tamponner le coquitlard; s'en torcaer; s'en soucier comme uo poisson d'une pomme, comme

ame,

1
i... ~
'A de

__:d:::u~rea=

, ,

ran quarante, comme de sa premiere chemise; s'en taper; ne faire oi froid ni chaud a qqn; n'en avoir cure (fig.,pop.) I durea inima (fig.) - avoir 1e cceur brise (tig.) 1durea min/ea (fig.,pop.) - transpirer de 1a coiffe (arg.)

(all

.... ~:

E
a se ecIlpsa (fig.Jam.) - bn1ler la politesse; ne pas demander SOD reste; se dunner de l'air, emporter Ie chat; filer A I' anglaise; jouer la fiUe de I'air; menre les voiles; prendre la de des champs, Ie large; plier bagage; prendre ses jambes it son cou, la poudre d'escampette (fig.Jam.): demenager it la cloche de bois; enfiler la venelle; Iaire un trou a la nuit; fendre le vent; ficher, foutre le camp; gagner la colline, Ie taillis; lever le pied; jouer des talons; mettre les bouts; montrer le derriere, les epaules, lcs talons; se tirer en douce; se tirer des flutes; titer ses gregues, ses guetres; trousser bagage, ses chausses; sauver 13 valise (fig .•pop.) a eumlna ceva pe toatefe/ele (fig.,fam.) - creuser son sujet: eplucher une chose; examiner sur toutes les coutures, par le menu; y regarder de pres; Caire le lour de la question; passer au crible, au peigne fin; passer qqch. par l'estamine: prendre qqch, par la tete et par la queue (fig .•fam.) a executa en brio (figfam.) - avoir de l'abattage (fig. .fam.) a expedla pe eineva pe lumea cealaha (fig.fam.) - envoyer qqn dormir (sur les draps verts); envoyer dans l'autre monde, a Mortaigne: en voyer au (en) Paradis (de poste), ad-patrcs, au royaume des taupes; faire SOIl affaire i!. qqn; raire passer Ie pas; faire perdre Ie gout du pain qqn; faire la peau qqu: faire sauter Ie caisson qqn (fig.ipop.) a se expune (fig.) - preter 1c flanc (fig.)

63

_i

F
race act de dreptate - faire acte de justice; rendre justice a Cace act de pre7.entl - faire acte de presence
a a face pe cineva albie de porci, de doud parale, cum ii vine la gum (fig .•fam.) - donner une danse a qqn; mettre qq; plus bas que terre; crier des injures a qqn; donner a qqn des noms d'oiseau; traiter qqn de tous les noms; engueler comme du poisson pourri (fig.,pop.) a face cuiva olergie (fig.fam.) - donner des boutons a qqn (fig.,fam.) a face apel (fig.) - en appeler (fig.) a face cuiva alq-l'erq - se servir chez qqn a face amor (pop.) - aller au cul (vulg.) a-si face apari{ia - montrer le bout de son nez (fig.fam.) a face avere cu sudoarea fruntii (fig.,fam.) - acquerir une fortune a la force du poignet (fig. .fam.) a nu face doi bani (fig.fam.) - ne pas valoir cher (fig.fam.), ne pas valoir un clou (pipette) (fig .•pop.) a face toti banii (a menta) (fig.,fam.) - en avoir pour SOIl argent; prendre Ie temps que -;a prendra et cofite que If3. coutera; valoir son pesant d'or (fig.) a face bane uri (fam.) - en avoir de bonnes (fam.) a face ceva cit ai bate din palme, cit ai zice peste (fig.Jam.) - arranger ~ eo un tournemain (fig.,fam.) a se race de b4cifnie, de basm (fig.,pop.) - etre la fable du quartier (fig.,fam.); perdre I'etrier (fig.Jam.); rester. s'en retoumer avec sa courte honte; perdre 1a face; faire de I'eau lome claire (fig.cpop.) a se race bdiaI cuminte, a se a~za (fig.) - acheter une conduite; se ranger des bagnoles (fig.,pop.) . a-si face bilan/ld (fig.) - dresser son bilan (fig.) a se face bine, a se insaniit~i - reprendre du poil de la bete (fig. .fam.) a nu face Birnie bine - savoir faire ~ comme Ie reste (iron.)

a ...

65

face race ceva de bine, de riu - faire qqch. bon gre, mal gre face 0 boaOOn11 (fam.) - faire uo pas de clerc, un impair (fig.,fam.) face pe boierul - jouer au grand seigneur ract" pe holnavul - se faire porter pile.(fig .•pop.) se face bo1'f(fig.,pop.) - se mettre dans tous les etats (fig.); sortir de ses gonds (fig.Jam.); s'emponer; voir rouge (fig.) a nu face nici 0 brinzij (fig .•fam.) - ne faire rien qui vaille (fig.) a face bucl1{ele (fig.) - hac her menu-menu (fig.) a se race bucdjele, a sdri ~i to/ac pentru cioeva (fig. .fam.) - se couper en quatre pour qqn (fig.) a-I race buellli, cup, pulbere, serum, J4ndl1ri (fig.fam.) - manger qqn tout ern (fig.); haeher qqn menu-menu (fig.fam.) a face ceva eu bucil/ka (figfam.) - faire qqch, par It-coups a se race burdu! (fig.Jam.) - etre plein comme un ceuf (fig.Jam.); se garnir le ventre. I'estomac, la panse; manger a ventre deboutonne; s'en mettre plein le sac, la gueule; se remplir le bidon; se taper Ie , cloche (fig .• pop.); s'en mettre, s'en coller dans le fusil (vulg.); a face burlii (fam.) - batir sur Ie devant; avoir une brioche (fig.Jam.) a race sA-i cadil cuiva solzii de pe ochl (fig. .fam.) - debrider. dessiller les yeux it qqn (fig.) a face cole-ntoarslJ. (fam.) - faire demi-tour, tete sur queue~ rebrousser chemin; tourner bride (fig. .tam.) a-§i face de cap (fig.fam.) - faire la vie, des galipettes, les quatre cents coups. des siennes; 1a faire; n'en faire qu'a sa tete; eo prendre a soo aise (fig.fam.): r6tir lc halai (fig.,pop.) a fatt cuiva capul calendar (liZ .fam.) - noyer qqn sons les mots; monter Ia tete it qqn; bourrer le ~l::'''e a qqn (fig .•pop.); peler Ies balloches, les bonbons, le )one 11. Qqn (arg.) a-p face ctipl41 calendar (fig.,fam.) - se bourrer le c:dne (fig.) a face cuiva caput drojdii (fig..fam.) - faire une grosse tete a qqn (fig.Jam.) . a face dnpl CdfJullui (fig.fam.) - n'en Cairequ'a, sa tate (fig.); faire les quatre cents coups (fig.Jam.) a face dupA cum it taie caput (fam.) - agir en franc-tireur (fig.) a 'ace pe carogmosul (fam.) - faire Ie guignol, le mariole (fam.) a face casd bud ell ciaeva (fig.fam.) - faire bon menage avec qqn (fig.Jam.) 66 a a a a a

• race CdZ de ... 8

fake etat de ... face mare cat de ceva (fig.) - faire grand broil, grand cas, tout un monde, tout un plat de qqeh. (fig.Jam.) . a nu race caz de sine (fig.) - De pas jouer les divas {fig.Jam.) a tace ctlIei pc initnl; a fhgilbenl de ciudil (fig.Jam.) - en. faire une jaunisse (fig .•fam.) a nu niei cit 0 ceapd degerat1, (tig.Jam.) - ne pas valoir un clou; De pas valoir tripette; ne pas valoir un pet de lapin; ne pas etre bon a jeter aux chiens; ne pas valoir les quatre fers d'un chien; compter pour rien. pour du beurre (fig .•fam.) a-~i face chefol - faire SOD. bon plaisir • a face clWMifii pe eineva (fig.fam.) - mettre qqn en bouillie, en charpie (fig. .fam.) a racecimte (fam.) - payer A boire un (le) coup; offrir la goutte, une tournee, (fig.fam.); regaler qqa; rincer le bee. 1a daUe., 1a dent (fig .•pop.) a face ciJute pentnl 0 avansare (fig.) - arroser ses galons (fig.) a f~ un eire iotreg (fig.,fam.) - faire Ie pitre; faire son cinema, tout un eiaema; faire SOIl cirque (fig.) a face un ciubuc (fig ..fam.) - se faire des a-c&es (fig. .fam.) a pe ciinele grldinarului (fig.) - faite (oomme) Ie chien du jardinier (fig.) a face clQbuCi la gud (fig .•fam.) - eeumer de ~ge (fig.,fam.) 8-fi t:OtJda colac, 8 fi;.o puoe pe spinare (fig .•fam.) - plier bagage (fig ..fam.) 8 fate cuwa cOllSlelepintece (fig .•pop.) - travaiUer les c&e1ettes Aqqn; chatouiller le~ c&es a qqn (fig .•pop.,iron.) a se face cociJ. cui (fig. .tam.) - avoir son compte (fig.fam.) a fsee (It cocOfut (fig.,ram.,iron.) - moater sur ses ergots (fig.,fum.) a face colecliJ - faire la manche (fig.) a nu race Cf)nfldenle' - etre 'qqn qui ne se liVIe pas a face un copil unci femei - coller un marmot 1 une femme (arg.) a face un copiI din flori (fig .•fam.) - faire un enfant de la main gauche; emprunter un pain sur la fournee (fig.,fam.,iron.)

race

race

race

a face
a se a face

race collrig

corvoatM - s'appuyer une

CQJVee

(fig.) - se lover 0 cucerire (fig.ifam.) - faire one touche (fig.,pop.)

67

face a face pe cucoana (fam.) - faire sa princesse (Iig.fam.) a j se face de cueui (fam.) - se fourrer dans le perrin (fig.Jam.) a face cucuie cuiva (fam.) - faire one grosse tete qqn (fig.fam.) a-si face cucuie (fig ..fam.) - s'abimer le portrait (fig.Jam.) a-si face cuibul (fig .•fam.) - faire son trou (fig.Jam.) a face cuie. piroane (fig.,fam.) - claquer des dents; hattre le tambouravec les dents; trembler le grelot (fig.Jam.); se geler le cul; se (lei') cailler (les miches); se peler le cui (arg.) a face curdJenie (fig.Jam.) - donner un coup de balai (fig.,fam.) a-si face curaj - prende son courage it deux-mains; se donner du creur (fig.Jam.) a-si face cuvint cu cineva (fam.) - adresser la parole qqn a-si face 0 dambla (fig.,pop.) - se farcir qqch. (pop.) a face cum d4 Dumnezeu (fig.Jarn.) - faire qqch, ala va-comme-je-tepou~se (fig.,fam.) a-si face debutul (intr-o cariera) - faire ses premieres annes (fig.Jam.) a face pe defteptul (fig.,fam.) - faire Ie faraud, Ie malin, le mariol.le \ zigoto, Ie zouave (fig .•pop.) a nu facenici odiferentiJ (fig.) - mettre da.ns Ie meme panier (fig .•fam.) a-i face cuiva divan pe spinate (tig.fam.) - tomber sur Ie poil a qqn (tig.fam.) a race totul pe dos (fig.) - faire tout it rebours, l'envers; brider I' ane par la queue (fig.inv.) a race pe draeu-n patru, a se da peste cap (fig ..fam.) - faire le diable a quatre, remuer ciel et terre; employer toutes les herbes de la SaintJean (fig.); se donner un mal de chien; faire feu des quatre fers; courir aux quatre cent mille diables; s' agiter comme un beau diable, comme un diable dans un benitier (fig. Jam. ) a-~i face (un) drum in vial! (fig .•fam.) - Caire son chemin; jouer des coudes (flg.Jam.) a-~i face dllfman pe cineva - se mettre qqn ados (fig.,fam.) a face efortari (fig.), a cheltui - faire des frais (figfam.) a race epoc6 (fig.) - faire epoque (fig.) a race exerciEii (fig.) - faire des gammes (fig.,fam.) a race pe/antele, pe filfizonul (pop.) - Caire le joli coeur.Ja boucbe en ca:ur (fig ..fam.) a race farmece cui va - jeter un sort A qqn

· 1
. .
:-.-"r.;'

~s

..

i
.,i
·1
;

,i

:,I .,
:'

race pe cineva fati1 la toate (fig.) - mertre qqn a toutes les sauces (fig.Jam.) a racefaJli (fig.) - faire front (fig.) a nu racefafil (fig.,pop.). a fi neputincios - faire Ilanelle (fig .•pop.); ne pas avoir I'aile assez forte (fig.vx) a race ce-aujrJcllt turcii Ia Plevna (fig. .fam.) - s'en etre alle comme il est venu (fig.,fam.); I'avoir dans le cuI (vulg.) . a race felul cuiva (fig.,pop.) - regler son affaire, son compte i't qqn (fig.,fam.) . a fact' pe cineva ferfeni14 (fig ..fam.) - hac her qqn menumenu (fig.Jam.) a-i face cuivaflgura (fig.) - jouer. un sale tour a qqn (fig.) . a race figuro. buna (rea.) (fig.) - faire bonne (mauvaise) figure (fig.) a Ca.«file (fig.fam.) - faire des chichis, des fla-fla (fig.) a fa~f'lS (fig.,pop.) c'est la montagne qui accouche d'une souris (fig.) 8 £ace CCV3 de florile marului (fig.Jam.) - faire gqch; pour db; prunes (fig.Jam.) a se faceJoc ~ipara (fig. .fam.) - se fiicher tout rouge (fig.); jeter feu et Hammes (fig.Jam.); se mettre en boule (fig.), en colere a ract:Jurori (fam.) - avoir un succes fou: faire un malheur (fig.,fam.) a face 0 gafo (fam.) - faire un impair, un pas de clerc (fig.) a i se face cuiva galbeninaintea ochilor (fig.ifam.) - avoir la tete qui tourne (fig.ifam.) a race golerie (fig.) - applaudir Atout casser, a tout rompre (fig.) a face galbenare (fig.,fam.) - en faire nne maladie, une jaunisse
8
+ =

-~~---.----__::.::.:....::....::

face

(fig.Jam.)

68

a se face ghem (fig.,fam.) - se blotir, se pelotonner a-~i (ace ginduri, grgi - se faire des cheveux (blancs) (fig .•pop.); se faire des soucis, de la mousse; se mettre martel en tete (Iig.Jam.); se mettre la rate au court-bouillon (arg.) a face git (fig .•pop.), gurd (fig.,fam.) - la ramener; ramener sa gueule, sa fraise (fig.,pop.) a-~i face g'illlileici ~i pintecele balerca (fig .•pop.) - avoir Ie gosier en pante; aimer la bouteille; un sac vin (fig .•pop.) a face goange, mofturi, nazuri - Caire la bouche en cul de poule (fig.,pop.) a face gospodlJrie - faire Je menage 69

en:e

face
~! :i

l'
;t,.

face

,I
" I.

a face greutiJti cuiva (fig.) - devenir un nouveau cactus pour qqn (fig.) a-~i face griji - se mettre 1a rate an court-bouillon (fig.,pop,) a face pe gr01,llVul- faire l'Imbecile, prendre de grands airs (fig.Jam,) a fIKe pe cineva cum ii vine la gum (fig.Jam.) ~ agonir qqn d'injures; trailer qqn de noms d'oiseaux (fig.Jam.) a face gura pilnie (fig.Jarn.) - avoir nne bonne desrente (fig.Jam.) a-,i race un gusl - se passer une envie a race ceva pe gusml coin - agir scion Ie desir de qqn; se plier aux gouts de qqn a race de halealif (pop.) - faire 13 booffe, Ie fricot, la tambouille (figpop.) a race pe cineva harcea-parcea (tig.Jam.) - mettre, reduire qqn en pieces, en bouillie; hacher menu-menu; faire curee; courir sus; tomber sur Ie casaquin; battre en breche; manger le nez; voler dans les plumes it qqn: tomber sur Ie paletot; rentrer dans le mall qqn (fig.,pop.) a race cuiva un ho.f"u (fig.fam.) - accorder une grace a qqn; faire nne fleur (fig.Jam.) 'a race hut - s'en payer une (pop.) .a race haz de necaz (fam.) - faire coatre mauvaise fortune. boo cceur (fig.); Caire bonne mine a mauvais jeu (fig.,fam.) a se face iIlSdJ (fig.Jam.) - etre maigre comme un clou, commeun hareng saur (fig.Jam.) a-~i idei (fig.) - se monter le bounichon (pop.), la tete (fig.) a race din iepure-leu (fig.) - prendre sou courage a deux mains (fig. .fam.) a face pe cineva ignorant (fig.) - remettre qqn AI' ABC (fig.,farn.) a-si race iluzii - semonter Ie bourriehon, [a bobeehe (pop.), la ~e; croire au barbu (fig. ,fam.) a (nu)-~i face i/UZii despre cineva - (ne pas) se gourer sur Ie compte de qqn (fam.) a race pe importantui- faire do vent (fig .•fam.) a race imposibilul (fig.) - deplacer des montagnes; briser le fer aux dents (fig.); mettre un grain de sel sur la queue d'un oiseau, d'un moineau (fam .•iron.) a race impresie tfam.) - jeter do (son) jus; en jeter; taper dans l'oeil A qqn (fig.,pop.) a face impresie buna faire bonne figure (fig.Jam.)

. .race

~?iir.re """relie

race

proasIi - marquer mal; faire pi~ figure (fam.) ceva co dragl inimt1 (fig.,fam.) - faire qqch. de gaite de cceur (fig.fam.) • i se faee cuiva inima ct1 un purice (fig.• fam.) - avoir la trouille, la ftoUsse. les jetons; avoir le trouillometre it les hollies (fig.,pop.) Hi face inimlJ rea, singe r4u (fig.) - se faire do mauvais sang, de Ia · bile (fig.), du mouron, des cheveux; se manger, se ranger les sangs (fig .•pop.) a face pe cineva d inghild hapul mai usor (fig .•fai:n.) - dorer la pilule l qqn (fig .•fam.) ~ face pe cineva sl-~i ingW vorbele (tig.Jam.) - faire rentrer Aqqn ses mots dans La gorge (fig. ,pop.) . a rue pe cioeva sljoace cum ii antlL (fig.) - mener, commander qqn Ala baguette, en laisse, au doigt et A l' ceil; disposer de qqn comme des choux. de son jai"din; tenir Ie timon de 1a barque, mener la barque (fig.Jam.) a fa« joeul cuiva (fig. ) - faire 1e jeu de qqn; entrer dans le jeu de qqn (fig.) a race ceva pejumJilJlte (fig.) - bieier nne affaire; s'endormir sur Je . travail (fig. .fam.) a0 ltdJl (fig .•fam.) - Caire bombance, la bamboela, Is' 1xmbe (pop.)~ faire la DOOM. la vie; mener la vie a grandes guides (fig.,fam;) • se de kllm (fig.) - devenir mide (fig.) a ·face pc leul (fig.,fam.) - bouffer du lion; Caire 1e rodomont; fort en gueule; Caire valoir ses choux (fig.cpop.); se regarder le nom001 (fig. .fam.); jouer les tortiches (fam.) --Ii face Ioc (fig.) - se frayer un chemin (fig.) .a-fi race toe cu coatele (fig. .tam.) - jouer des coudes (fig.,fam.); se poussser dans 1e monde; se plusser du col (fig.,pop.) a race ceva pe loc, imediat - avoir tOt fait de ... .Ii race singur de lucru (fig.fam.) - la chercher (fig. .fam.); aller se fourrer librement dans un cas d'emmerdements (fig.,pop.) _ face mai multe lucruri deodata - meaer les choses de front (fig. .fam.) a race pe lup paznic la oi (fig.,fam.) - donner.Ia bourse A gamer au larron (fig.) a se race in capul cuiva (Iig.Jam.) - eclalrer sa laateme (fig. .fam.)

zero.

race

raKe

rue

hi""'"'

70
,I
·1
I.

71

"IJ III

face a se race luntre §i punte (fig.Jam.) - se mettre en quatre; se donner un mal de chien (fig.Jam.) a face marJ pe cineva (fig.) - l'emporter sur qqn; triompher de qqn a face 0 mdgi1.rie cuiva (flg.Jam.) - faire une vacherie a qqn (fig.,Cam.) a face unele marturisiri - se livrer a certaines confessions a face "mea culpa", a se face baiat cuminte (fig.) - acheter une conduite (fig .•fam.) a race un meci la scor alb (sport) - faire un match vierge (sport) a-si race mendrele (fam.) - agir a sa guise; faire ses quatre cents coups, ses trente-six volontes (fig ..fam.); satisfaire ses caprices a se face mlc in fa1a.., (fig.fam.) - s'applatir devant.. (fig.fam.) a sc face mielusel (fig ..fam.) - se faire tout de rondeur (fam.) a face pe mironosqa (fig.farn.) - faire sa Sophie (fig.) a face mizerii cuiva (fig.fam.) - tirer dans les patter.. a qqn (fig.fam.); faire la vie a qqn (fig.ipop.) a ~i-o face cu m'ina lui (fig. .fam.) - creuser sa fosse, sa tombe (fig.fam.) _ \ a face ceva de minluloid (fig.Jam.) - faire qqch. par-dessus l'epaule, a la va-vite, ala va-comme-je te pousse; torcher son travail (fig.fam.) a face ceva pe de-a moaca (pop.) - faire qqch. pour des prunes; travailler pour Ie Roi de Prose (fig.fam.) a face moarte de om (fam.) - faire passer I'arme a gauche; faire sauter un homme; regler SOD compte a qqn; faire son affaire a qqn (fig.fam.); rectifier uo mee (arg.) a face mofturi (fig.jfam.) - L faire des embarras, des histoires, des chichis, des manieres (fig.ifam.); faire la fine (petite) bouche, Ie degoute, le difficile (fig ..fam.) a face moralii cuiva - faire la lecon a qqn (fig.) a face pe mortul in papusoi (fig .Jam. ) - 1 faire mine de rien; faire patte de velours; etre faux-cul Ifig.ifam.) 2. s'en laver les mains (fig.) a face pe cineva sa muste din momeala, din nada (fig.Jam.) - ferrer le poisson; faire mordre a l'hamecon; faire avallcr Ie gonjon (fig. .tam.) a face pe cineva sa mUfte lanna (fig.fam.) - faire mordre la poussiere it qqn (fig .fam.) a face 0 mutra jalnica (fam.) - avoir bonne mine (iron.) a face 0 nwtra de inmormintare (fig.fam.) - Caire une gueule d'enterrement (a caler les roues du corbillard) (arg.)

race

• race

0 mutri insplimintatlfaire une bouille comme si des gars lui ewent tombes dessus it bras raceourcis (fig.,Cam.) ~

a face metre (fig. .fam.) - faire la gueule (tig.,pop.) a fate mutre cuiva (fam.) - faire grise mine a qqn (fam.) .i face nan; (fam.) - faire dodo (fam.); aller ~ dormillon (fig.ipop.) a pe nebunul (fig.,fam.) - faire des fla-fla; faire le difficile (fig.) a cuiva in necaz (fig.) - faire qqch. histoire d'enquiquiner qqn (fig .•fam.); .faire enrager qqn (fig.) a-i race euiva necaz.uri (fam.) - faire du tort a qqn; faire enrager qqn; en faire voir des grises a qqn; faire des mistoufles a qqn (fig.,pop.) a i se rare negru lnaintea ochilor (fig.Jam.) - etre dans one colere noire (tig.Jam.) a se face nevazut. a 0 ~lerge (fig.Jam.) - prendre la poudre d'escampene; se deguiser en courant d'air (fig.,fam.); jouer la fille de I'air (fig.,pop.) a Cace pc! nevinovata (fam.) - fairesa sainte Nitouche (fig.Jam.) a(-!li) race (nnolle) pe ceva, pe cineva (vulg.) ~s'asseoir, pisser dessus; chier sur qqch .• sur qqn; chier au bee; pisser au cui de qqn (vulg.) a nn race nimic, Cl'"t e ziua de lunga, de mare (fig .•fam.) -: De rien ficher de 1a joumee; se I~ rouler toute la sainte journee; se toumer les pouces (fig. .fam.) a race pe cineva cu ou ~i cu O!;et (fig .•fam.) - traiter qqn. de tous les noms. de noms d'oiseau (fig.Jam.) a se race niznai (fig.,pop.) - faire mine de rien (figfam.) a pe lIiztuJiul (fig.,pop.) - u'avoirI'air de rien (fi~..fam.) a race pe cineva ell ou ~i cu Olel (fig .•fam.) - traiter qqD de noms d'oiseau (fig.Jam.) I; parte dreapti - faire un partage JUSle a race primul pas (fig ..fam.) ~ attacher le grelot (fig .•fam.) a face un pas 'gre~it (fig.) - Caire un mauvais, un faux pas. un pas de clerc (fig.) .: a un pas inainte (fig.) - faire un bond en avant (fig.) a i se race cuiva plrul mlciucl (fig.fam.) - avoir les cheveux qui se dressentsur la tete (fig.) a race cuiva de petrect111i4 (fig.Jam.) - regler SOIl compte a qqn (figfam.); faire sa fete. SOD affaire.la pcau A qqn (fig.,pop.)

race race

race

race

race

72

73

:'1,
,I
i

face a-i face euiva pielea hurduf de cimpoi, cojoc, toba (fig .•fam.) - battre qqn A plates eoutures; rouer qqn de coups; tanner le euir it qqn (fig. .fam.) a i se facepklea de gainlt (fig.,fam.) - avoir la chair de poule (fig.,fam.) a face pe cineva piftie. pool (fig.Jam.) - mettle qqn en bouillie (fig. Jam. ) a-i race cuiva pirmceie cobza (fig.Jam.) - reatrer dans Ie chou A qqn (fig.) a race p'itjol (fig.fam.) - mettre A feu et A sang (fig.) a race plaia inainte (fig.Jam.) - avoir deja paye pour voir (fig.,fam.) a race pe eineva d. piece en dinpi in batista (fig .•fam.) - devisser le trognon; mettre la gueule en paatoufles qqn (fig.ipop.) a se face cl plouiJ (fig.,fam.) - faire la sourde oreille; faire mine de rien; repondre par des pirouettes; ne faire semblant de rien; n'avoir I'air de rien (fig.) a-~i race poftJl - se mettre en appetit a-i Cau cui va toate PQ/tele (fig ..fam.) - passer a qqn tous ses caprices .. Cace ceva de pomanil (fig.Jam.) - faire qqch, en pure perte a-~i fKe ponos cu cineva (fig.Jarn.) - I. mettre Ie doigt dans l'engrenage; 2. montrer de quel bois on se chauffe (fig.Jam.); 3. chercher des poux dans la tete A qqn (fig .•fam.) a race cuivaponlUl (fig.Jam.) - jouer Ii. qqn un pied de cochon; mettre qqn tlans la blouse (pop.); baiser la gueule qqn (vulg.) a face tot po~ibilul- faire tout son possible; faire de son mieux a raee praf (fig. .fam.) - menre en pieces (fig.) a se faee prat. criti (fig .Jam.) - etre paf (pop.) a race prafun argument (fig.) - battre un argument en breche (fig.) a praf (de mirare) pe cineva (fig.fam.) - en boucher une fissure, we surface qqn (fig.,pop.J a praf ~ pulbere (fig.,fam.) - reduire en cendres, en poussiere (fig.); casser la cabane'(fig .•pop.) a raee prlJp&:l (fig.fam.) - faire des ravages (fig .•Cam.) a face ceva cu mice pre!. fie ce-o fi (ram.) - faire qqch. coflte que route a race progrese. a se ridica (fig .•fam.) - etre en hausse (fig.Jam.) a (ace pt'Omisiuni in vint (fig .•fam.) - promettre dans Ie vide (fig.) a race pe cinevaprost (lig.Jam.) - trailer qqn d'imbecile

! i :'

race r8ft

:i

74

race numai prostii (fam.) - deconner A pleias tubes (fig.,pop.)~ faire des siennes (fig.Jam.) :':; • face pe prost"1 (tam.) - faire I'Ane pour avoir du. son (fig. .fam.) '. (ace pro,h)i de ceva - se fourniren qqeh, .• face paille (iatre douA sArbltori) (fiS.• tal1'l.\ - faire Ie pont (fig.) ".~• au face (multi) purici undeva (fiS.•fam.l- aimer le ehangement; avoir Ia bougeotte (fig .•fam.) a lace pe cineva rdspunzdlor (fig.) - 1. prendre qqn .. partie; 2. faire porter 1e chapeau 11. qqn (fig.jam.) • race reclamlf - vendre sa salade; faire Ie boniment (fig.•fam.) "a numai rele cui va - ne pas etre un cadeau pour qqn (fig. Jam.) -, face ceva ftrA nici un rise - faire qqch. en mute impunite a se race de rfs (figfam.) - perdre La face (fig. .fam.) c' -A race de ris pe adversar (fig ..fam.) - mettre les rieurs de son cOte (fig.) ~; a-,i race rost de un beneficiu - se tailler une petite part bien 11. lui ::-~_aace rost de ceva (fig.fam.) - decroeher qqch, (fig.,fam.) r .; . a face pe cineva sa-i fie rurine - faire honte a qqn -:'" face sacriftcii - consentir des sacrifices i pe samariteanul, pe sflntul (fig.Jit.) - faire Ie bon ap6,,~, tre (fig. .litt.) . ·~~'a face un scandal moostru - faire un boucan de tous les diables; casser ~:', les vitres (fig .•pop.) nu face mare scoJaliJ (fig.fam.) - aeeoucher d'une souris (fig ..fam.) -,~::a-i face cuiva seama, de petrecanie (fam.) - faire Is peau, "affaire a -.,_ qqn: regler son compte it qqn (flg.fam.) ":''a-~i race seama (fig. ,pop. ) - met:tre fin is ses jours; se signer des orteils; •. se faire sauter le caisson; se foutre en I'air (fig .•pop.) 0:,' a-fi rau semne pe sub mas! (fig ..fam.) - faire 'des appels de A. pied (fig .•fam.) ~;;':~' race un !erviciu cui va - rendre service 8. qqn .• ";:<a ~8Ce(ceva) in silil - avoir rnauvaise grace a ... race pe cineva sAse simld bine - mettre qqn I' aise :t....:a-~iace singe rau (fig.fam.) - se Caire du mauvais sang (fig. .fam.); se r .:'~ Caire du mouron (fig .•pop.) . -8. race !luj (fig.) - faire le beau (fig.) 8 §l race socoteala la bani - compter ses billes (fig ..pop.)

raee

race

.:... race

~~a

;;: -e, ~

7S

.,'1
I

.I·.j
I

1
.
.

:'/!:,'
~::...

race

., !.
I.

!I
I
,
.

.;

.) ,:

,
~r. i ·1 i

~. iI ,

a race sueoteli meschine - faire des comptes d' apothicaire (fig.) a-si face spaimd degeaba - avoir plus de peur que de mal a fare cuiva spaJele darahan4 (fig.,pop.) - lumber sur Ie ta.ble qqn (fig .•pop.) a race ceva cit ai spune ,,pelle" (fig ..fam.) - arranger ~; faire qqch. en un clin d'ceil, en cinq sec, en un lour de main, tambour battaut (fig. .fam.) a face stinga-mprejur (fig. .fam.) - montrer,' toumer les taIonstfig.Jam.); faire demi-tour a race strigilriJe (fig.,fam.). a anunta oficial 0 cl.sAtorie - publier Ics bans a":~irace suma,plinul (fig .•pop.) - en avoir tout son content (fig.Jam.) a race tabula rasa (fig.Jit.) - faire table rase (fig .•litt.) a face tolmeJ-balme§ (fig.) - mettre sens des sus dessous (fig.) a face cum il taie capul, cum ii traznesre prin cap (fig.Jam.) - agir en franc-tireur (fig.); n'en faire qu'a sa 1I~1.e; faire les quatre cents \ coups (fig.,fam.); decider de son propre chef (fam.) a face tdmbdUiu (pop.). tArAboi (fam.) - faire un boucan de tous les diables: faire du foin (fig.fam.); aller aux eris (arg.); danser la sarabande (fig.,pop.) . a fate teatru (fig.) - monter sur Ies planches (fig.fam.) a face temenele (fig.) - faire des courbettes (fig.) a face teoria batului de chibrir (fig.,fam.) - discuter sur la (les) pointe(s) d'une (des) aiguille(s) (fig.fam.) a-~i face teuamentul= prendre ses dispositions (euph.) a fate ceva in doi /impi Iii trei miscari (fig.Jam.) - faire qqch. en deux coups A cuiller a pot (fig.fam.) a race tirgul (fig.) - coaclure un marche a race treaba pentru altcineva - servir de negre (flg.Jam.) a-I race sa-i treaca pofta (flg.Jam.) - faire passer it qqn le gout de ... (fig.,fam.) a face d triumfe adevarul, dreptatea (lit) - rendre gloire la justice, la verite (litt.) a face trotuaru! (fig.fam.) - aller au tapin, aux asperges; Caire I'asphalte, letapin, Ie true (fig.,pop.) a face din cineva f.apul ispasitor (fig.) - se servir de qqn comme bouc emissaire (fig.)

~-------------------

--~-----

"

n
fii-ndiiri (fig. .fam.) - mettre en pieces (fig.,faro.)

din Jintar armasar (fig.) - faire route nne affaire de qqch; faire d'une mouche un elephant (fig.); s'en faire nne: montagne; charrier dans les begonias (fig.ipop.); en faire une galere, un sac, toute une histoire (fig.) a Cace umbra pamintului degeaba (fam.) - ne pas valoir la corde pour le pendre (fig .•pop.) a se face una co pamlntul in Iata cui va (fig.fam.) - s'applatir devant qqn comme une carpette, comme une crepe (fig. .Iam.) a-~i race urechea load (surda) (fig.fam.) - Caire la sourde oreille; fermer l'orreille a qqch. (fig.Jam.) a face mai iotti ce-i mai urgent - courir au plus presse (fig.fam.) a face pe cineva sa vadii stele verzi (fig. .fam.) - faire voir qqn les etoiles du jour (fig.) a-i face cui va valiza (fig. .fam.) - douner, servir son paquet a qqn (fig.fam.) . a face viJrsme de singe (fig ..farn.) - faire couler le sang (fig.,fam.) a face cuiva viaJll amara, grea (fig.) - mener la vie dure a qqn (fig.) a-~i face vlnt (fig.Jam.) - prendre son elan, (fig.) . a face pe vaeazul (fig.) - jouer au petit soldat; faire Je matador (fig.fam.) a tace ceva de vole, de nevoie (fam.) - faire qqch. bon gre, mal gre a-i face euiva zile fripte, negre (fig.Jam.) - rendre, mener la vie dure it qqn; en faire voir de belles, de dures, de toutes les couleurs it qqn; (fig.ifam.) a riigidul marea co sarea, cerul ~i pamlntul, Oltul ell totul, muntii cu aur (fig.) - promettre monts et merveilles qqn, la mer et ses poissons, plus de beurre que de pain (fig ..fam.) a-i Cirima cuiva oasele (fig.fam.) - chatouiller, sonder, travailler les cOtes, les c6telettes qqn (fig .•pop.) a-~i rqteli mantaua, bdial (fig.fam.) - se donner en spectacle (fig.); donner dans le ridicule a-~ fiitul marfa (pop.) - farder sa marchandise (fig .•pop.) a-si Buri iluzii - se monter Ie boutrichoo (fig.,pop.) a n absorbil. preocupat, obsedat de ceva - en perdre 1e boire et le manger (fig.Jam.) a

8 face

race

n tlCtU1II Paun (fig.,fam.) - avoir bon dos; etre Ie boue emissaire; porter le chapeau (fig.fam.)

76

77

n
a n la el acasi. la casa lui (fig .•fam.) - atre dans ses meubles (fig. Jam.) a fl de aeord 1. ne pas demander mieux; 2. marcher dans l"histoire de qqn; agir de conserve (fig .•fam.) a DU n de acord - ne pas l'entendre de celte c:niUe (fig .•fam.) a n in actualilaJe (fig.) - etIe it la nne (fig .•fam.) a n odincit in lucru - avoir Ie nez sur son travail (fig..fam.) a n in alaN de cauzi (fig.) - etre bars jeu. hers cause (fig.) a n (un) tifemeiat (fam.) - etre (un) coureur de jupons, Ie coq do '1w;u--' tier. amoureux de ooze mille vierges, un vert ~t. ~ chand lapin, un chand de Ia pince, porte sur la bagatelle., sur I article (fig .•fam.); tromboler les gonzesses (arg.) a n (cam. un pic) afu1lUll (fam.) - ~ dans le brouiUard; avair un coup de soleil (fig.,fam.) ager la minte - avoir l'esprit vif 0 aiMreol4 (fam.) - ne ressembler l rien (6.g.) a-i n de aiulIS. poa peste cap (fig.,fam.) - eo avoir 58. claque (fig.,pop.) ,8. n alJ1turi de cineva (fig.) - marcher avec qqn. la main dans la main. comme un seul homme (fig.) a n alb ca varul (fig.) - etre blanc comme un linge (fig.) • n. a1intaIul. idoIMl. rIb/iltIlIIl cuiva - etre Ia coqueluche de qqn (fig.Jam.) a n din acelafi aluat (fig.), de panora cui va - etre du marne tonneau. de la meme fanne, du meme bard (fig.) an amator (de ceva) (fig .•fam.) - ne pas bouder son plum (fig.); etre (nand de qqch a n un amlJril, un coate un ptdpUit (fig .•fam.) - eire moins que rien (fig.Jam.) _ an IIIIf4rii ca un poi de cioarl (fig .•fam.) - acre triste comme un bonnet de nuit (fig ..fam.) a n amatecat intr-o afacere dubioasA, intr-o crimA. - tremper dans use affaire malhonn@te, dans un crime (fam.) K nu-i n aminte de ceva, a QU avea chef (fig.fem.) - ne pas avoir le coeur A ... (fig.,fam.) a n la (ltrmtghie (fam.) - &re en plein baccara (arg.), dans de ~ux draps, dans Ie petrin, dans Ia melasse (jusqu'au cou), dans une unpasse; De pas en metier large (fig..fam.) an ancftetaJ - faire l'objet d'une enqu@te.
«

-:

",

an
an

,oak.

.'1

78
II

peuvent se donner Ia main"_(fig.,fam..) a n fhl aplIrare (fig.,fam.) - 0'avoir ni verge ni bitoo (fig .•fam.) a nu II to opele lui (fig.Jam.) -, avoir le cafard, le noir, Ie boutdon (fig .•pop.); ne pas C:tre dans son assiette; se sentir tout cbose (fi!..tam.) foarte aprOtlpe de adevAr - serrer la de pres (fig.) a" oNlos (fam.) - avoir de la gueule (fig ..fam.) ca mgi.ntul viu (fig ..fam.) - avoirdu vif-argest dans les veines (fig.Jam.) an la oanmcilturiJ de bit (fig.ifam.) - rue It nnjet de pierre (fig.,fam.) a as ill meserie (fam.) orfevre en la matiere, terre sur un sujet (fig.Jam.) a n din nou in oscensiJ"re -- remonter la pente (fig. Jam. ) a n un ostru tredi.tor (fig.) - etre one espeee d'etoile filante.mouvanre, volante (fig.) a n aleRt (la calitate, la pericol) - avoir l'oeil (Iam.) a on. n alenlla.,. - ne pr!ter qu'uae oreille distraite (fig.fam.) a n. alent unde calcA.,in ce se baga (fig ..fam.) - regarder bien oU on met les pieds (fig .•fam.) plin de atenfii fatlde cineva (fig.,fam.) - entourer qqn de prevenances, d'egards a in centrul ateRfiei (fig.fam.) - faire les gros titres; ette une des joumaux (fig.fam.) an pe baricade (fig.) - &re toujours sur la breehe (fig.) an bIlfto& (fig .•pop.) - avoir du hoi (fig .•fam.), du pot (fig.,pop.) It cu Mgare de seaml (fig.Jam.) - avancer pas comptes (fig.Jam.) a n blJpt pinA peste cap in rahat (fig .•pop.) - !tre dans Ia melasse jusqu'au coo (fig ..fam.) . . a n. blrbtll co adeviral (fig.Jam.) - en avoir deux; avoir du pal au cul (vulg.) 8 n bdtrin ca vremea (fig.,fam.) - etre comme les rues (fig .•fam.) a prea Mtrfn pentro ... - avoir passe I'age de ... btltut de brumA (fig.) - avoir les cheveax grisonnants a n beat cri~ mono turtl (fig. Jam. ) - avoir son billet, ~ dose (fig.,fam.). son bout de bois (vx); CUe gris, saoul comme ~ Polonais; avoir sa cuite; ~tre mar, rondo rood comme un boudin,

n anchetol de un superior -- rue interroge par sa hi6rarchie an 0 apIJ fi un pAmint (dou! persoane) - "en voi18 deux qui

f'i

an

vente

an

rue

an

ala

an

79

",j

11

n
une queue de pelle; en avoir un coup dans les carreaux, dans la jupene, dans la musette, dans le nez (fig .•pop.) benefo. a face minuni (fig.) - faire merveille (fig.) a n bigot - &re cuI beoi (fig .•pop.) c~

an

(fig ..iron.) - ~ ne va an pe blat (fig.,pop.) - &re i fond a nu-i n boii aeasl (tig.fam.) - ne bourdon, le cafard, Ie nair; broyer a

a nu-i

!l biM

de bltaie (fig.,fam.) - avoir bon dos; are la tete de turc; etre iUjet de conversation, la cible des quolibets (fig.) • n cantiIate neglijabil! (fig.Jam.) - compter pour du beurre (fig .•Iam.) a nu II un cap de aeuzatie ... - ne pas etre grave (••c'est pas gravel")

• n calul
a

pas

lae (arg.scol.) de calc, sur Ie sable (fig.,fam.) pas etre dans son assiette· avoir le du noir (fig.Jam.) ,
]a

an cu boTfUI herhe (fig.)

saute (fig.,fam.)

n. bolnIivicios

- avoir un pet de travers (fig.,pop.); avoir une petite


.:

pe foc §.i cu pestele in iaz (fig .•fam.) - manger son ble en

,I

n bun ~ c1anti. de gura (fig.Jam.), a fi clMtA.u (pop.) - avoir bon bee; avoir une tapette; ne pas avoir sa langue dans la poche (fig.,fam.,; etre un fort en gueule (fig.,pop.) a n bun ~ pi'inea cal(fl (fig. .fam.) - avoir le coeur sur la main; etre bon comme I or, comme du pain blanc (fig.,fam.)
8.

an borfOasll (pop.) - avoir one brioche au four (fig .•pop.) a nu n mare brinzJi (fig .•fam.) - compter pour du beurre (flg.ifam.) a fl dintr-o buCliJlJ. (fig.,f~.) - ~tre tout d'une piece; etre bAH ! chaux \ et Asable, Achaux et A ennent: etre fait d'UD seul bloc (fig.) a n bun de cap (fig.,fam.) - avoir de la jugeotte (fam.)

~ere

de gum (fig..f~.) poche (fig .•fam.); avon pette (fig .•pop.)

n bun

- ae pas avoir sa langue dans sa ron bee, du bagout, une fiere ta-

8.

n tocmai

bun de adunat cu flra§ul (fig.fam.) cuillere (fig.•fam.) ;

bun, tocmai ce tre]Juie (fig.) - faire l'affaire (fig.)


-

etre it ramasser a la petite

an cu burtd mare (pop.), cu 'bum la guri (fig .•pop.) - attraper, avoir Ie ~1?D- (fig.,pop.); ~~ enceinte jusqu 'aux yeux (fig.,pop.); avoir un polichinelle dans le tiroir (Vlllg.).,. .. a n en bUM goalA (fig.,pop.) - avoir un boyau de vide (fig .•pop.) an caiaf4 (fig.,fam.) - faire le petit saint (fig .•fam.) 8. n pe cok sa., - at:re sur le point de ..., en train de ...
8.

n. pe eale« cea bud. (fig.) - tenir le bon bout; ltre sur la bonne voie (fig.)

18vedette (fig.); tete d'affiche (fig.) (un) cap p8trat (fig.fam.) - em borne; ne pas CUe une lumiere; avoir l'esprir booche; &re bouche a I'emeri; avoir do retard a l'aUumage; ne pas sortir de Poly technique; voir. regarder par Ie petit bout de la lorgnette (fig.,faro.) a n co CIlpSIl pus! (fam.) - etre a cran, sur les dents, en petard (fig.,fam.) a n in caput bucatelor (fig .•fam.) - avoir en main les leviers de commaude (fig.,fam.) a n de capul lui (fig. .faru.) - n'avoir de comptes 1 rendre 1 per· sonne (fig. .fam.) a copul mare (fig.,faro.) - 1. avoir la grosse tete (fig.); 2. afficher, se donner des airs (fam.) a fila capiJtul puterilor, al resurselor (fig .•fam.) - etre ! bout, bout de son rouleau (fig.); n'en pouvoir plus, se sentir bout de course (fig.,fam.) a fi la capiUul rabdArilor (fig.Jam.) - atre bout de nerfs an ceva de ctlJ'ullui (fig.fam.) - avoir qqch. dans Ie ventre (fig.fam.) a eu caPul in nOO (fig.fam.) - marcher ! de ses pompcs (fig. .fam.) a caput rAulliJilor chameau, vache, rosse (pop.) a n cu capul pe umeri (fam.) - avoir toute sa tete (fig.) an cu capsa pusa (fig.fam.) - rue en petard, cran, sur les dents (fig .•pop.) . a nu n Did in car, nici in cArutl, nici in te1egutli. (fig.,pop.) - u'erre ni chair ni poisson (fig.) a ftcarne din carnea cniva (fig.) la chair de sa chair (fig.) a ell Ctlf La (fig -e fam.) - !tIe un blanc-bee (fam.); are ne de la demiere pluie (fam.) a n caw (fig ..fam.) - etre une tete de lard; avoir un caractere de couchon (fig .•fam.) a n mai catolic decit papa (fig.) - &re plus royaliste que le mi. plus: catbolique que Ie pape (fig.) a n ci1Iare pe situatie (fig.Jam.) - are ferme sur ses aIfOll.s;·etre maitre do jeu (fig.)

.11

n ClIP de afi§ (fig.) -avoiI

rue

nell

au

c8te

etre

gum

rue

80

81

It
din 000 cJJ1are pe situape (fig.,fam.) - se remettre eo selle (fig .•fam.) Cifnu/if om (lit.) completement tOIdu (fam.) tld ciJpllIfi (fig.Jam.) - n'avoir ni feu ni lieu (fig.,fam.) clJpiDt. cIzut io cap (fig.Jam.) -!tIe tombe sur la tae (fig .•fam.) an Mtul din non. din lunl (fig ..fam.) - tomber des nues, de la lune (fig.Jam.) a n in al pptelea cer (fig.) - etre aux anges, au septi~ del (fig.Jam.); prendre SOD pied: ..c'est Ie pied!" (fig .•pop.) a II cerllJt CD justitia, cu morala (fig.) - Ctte &OX prises avec la justice, avec la morale (6.g.) a n c~ ca 0 loni plinA. ca-n palmA. ca 0 bilA de biliard (fam.) - avoir le caillou dephune. la casquette en peau de fesses (pop.); n'avoir pas d'alpha sur les hauts plateaux; n'avoir pas (Plus) on poil sur Ie cailloa; ne plus avoir de mousse sur Ie caillou: elre chauve comme un oeuf, comme un geoou, comme nne bille; ne plus avoir de papier sur la marge, de persil sur Ie crioe (fig.,fam.) II. n cherchelil (fam.) - avoir le pompon (ijg..fam .•iron.) la chere"",! cuiva (fam.) - ~ sons la f6ule, A 18 botte de qqn. sous Ia (1es) gnffe(s) de qqn (fam.). 1a merci de qqn; tomber sous la coupe de qqn (fig .•fam.) a ou II la cheremul nimhui (fam.) - a'avoir d'ordre recevoir de personne (Jig .•fam.) . a tl chior (fig.,fam.) - ne pas avoir les yeux en face des trous (fig.•fllm.) a n chit fatl de cineva (fig.) - tenir qqo quitte (fig.) an chiulangiu (faro.) - etre un tire-au-cul; tire:' au flanc (fig .•pop.) a nu n cine itie ee (fam.) - ne pas avoir de qua se rouler par a

II

an an an

soot

em

an

terre (fig.Jam.) an Ja mare cinste (fig .•fam.) a

an
82

(fam.) - avoir un arradm:. de chien (fig .•fam.) ca 0 cirpI. bleg (pep.) - &Ie moe comme u.ne chiffe (fam.); ne handel' que d'one; bander mou (fig .•pop.wlg.) 8 n ciflifalla bek:iuge 18 mop (fig .•pop.) - ne valoir tripette; ne pas valoir un don. nn fifre1in (6g.,fam.)

n an ciinos

intre ciocan §i nieovala l'enclume marteau (fig.) a in cfrdllfie CD cineva (fam.) - avoir partie lite avec qqn;

etre en hooneur (fig.) (fig.Jam.) - etre entre

et Ie

meehe (fig.Jam.)

are de

(fam.) - s' en falloir de pea sl nimereascl pe cineva (6g.,fam.) - manquer qqn d'nn cheveu (fig.,fam.) a ftcineva (de seaml) (6g.,fam.) -.voir ppon sur rue (fig .•fam.) (fig.Jam.) - ne pas savoir lc premier mot de qqch. (fig .•fam.) 8 n CD coaJJa intre picioare (fig.,fam.) - avoir. portel d'oreille basse (fig .•fam.) a n de la coodo vacii (fig.) - n'avoir vu que SOIl c1ocher; !tie bien de son clocber (fig. .fam.) a coak-goale. un mate--friple (fir·.fam.) -@tre un va-nn-pieds, UD gueux an cocOf de villt (fig.,fam.) - prendre Ie vent (fig.) aD collo.r (fig.,fam.) - e:tre sur ses ergots; ramener sa fraise; etre fext en gneule (fig.,pop.) a n competent - en connaitre un. rayon, un bout,. one paille (fig.• fam.); toucher sa bilIe (fig.,pop.) a ou de competen{D sa - ne pas de son ressort a in competiJie penlru acelqi lucru. acelaf obiectiv - oomir Ie lievre (fig .•fam.) a fl complice, a favoriza ceva (fig.) - prater la main l qqch. (fig.,fam.) a nconciliant. cumsecade - se laisser manger dans Ia main (fig.,fam.) an consecrelll. a merge piolla caplt (fig.,fam.) - aller jusqu'au bout de ses idees (fig.) a ft cu COtJftiirJ/a inclrcatl (tmplcatl) - se dODDCI' lIlAUVaise (bonne) conscience (fam.) • n ferm con,bu ci ...- croi.re dur comme fer que (fig. Jam.) copil din fieri (fig .•fam.) - &Ie n6 do rote gauche (!am.) a II un copil minune, 0 spenm.ti-@tre un genie en beIbe (fig.,fam.) a n cuplefiJ de durere - s 'abimer dans sa douleur a II colDt prost (fig.) - avoir mauvaise presse (fig.) a mare crai (fig .•fam.) - @tIe SUI Ia chose; aimer Ia bagatelle; SUe un chand lapin (fig.,fam.); i!tre an grand amaleur de bois (vx) a DU n credihil-llC pas tenir debout (6g..) a n de buni (rea) credinfd - ~ de boone (mauvaise) foi crethJl. a se lisa dus (fig ..fun.) - marcher daDs I'mstoire de qqn (fig.,fant.)
8

• n cit p-aei

n. cit p-aci

anew

nun

are

meme

an

porte

an

83

n
une queue d'ours, comme un ours mallCcbe (fig .•fam.) a n sub orice criiicd (fig.) - Stre au-dessous de tout (fig.) a n (beat) (fig.Jam.) - etre pat, mOt. rood; avoir sa euite; etre gris; etre saodl comme un Polonais (fig .•fam.); avoir SOD plumet (fig.,pop.) a n cri{il, ager la minte (fig .•fam.) - oe pas Ctre tombe de la demiere pluie (fig .•fam.) a nu n cru/Ol de (ceva) - avoir droit R ... (iron.) an ea un cue pe craca. (fig.,fam.) comme l'oiseao sur la branehe (fig.) cunoscIJtor de artA - tutoyer les cbefs-d'eeuvre (fig.) a n plio de curaj - avoir qqch, dans le buffet (fig .•pop.) a [i curat ca lacrima (flg.) - etre blanc-neige (fig.) an cur4Jat (fig.,fam.) -1. etre sec. fauche comme les bles (fig .•fam.) 2. etre neuoye, rectifie (fig.,pop.) an 13 curetu, informet - ~:trebranche (fig.Jam.) an ClUut en ali albA (fig.) - rue COUSll de fit blanc (fig.) ftsub capt, pe masa de operatic (tig.Jam.) - are sur Ie billard (fig.,faro.) a fi la cuJite en cineva (fig .•fam.) - &re i eouteaux tires, aux prises avec qqn (fig.fam.) an cu. cufitulla 81) (fig.Jam.) - avoir le couteau lla gorge (fig.) aft cu dare de mini (fam.) - avoir du foin dans ses bottes (fig.,fam.) a dill afarA. in brinci (fam.) - aller valser sur le trottoir; etre mis 11a porte avec perte et fracas (fig.• pop.) an doJ dispann - Sire porte disparu an t!IJI uitlrii (fig.) - tomber dans les oubliettes (fig .•fam.) an dator vindut (fam.) - &Ie perdu, crible de dettes; avoir des ardoises partoot (fig.) cu mult de-a.supra cuiva (fig.) - &Ie 1 cent coudees au-dessns de qqn (fig.) an deceptibtuJl. dezamlgil (fig.) l'avoir sec (fig.rpop.) a n in decNn (fig.Jam.) - etrc en pone (fig.Jam.) an defavori:zJl1 de soartl- ne pas avoir l'air bien partage (fig.ifam.) a n (unhi) C8. degetele de la mini' (fig.) - eire (unis) comme les dix doigts de la main (fig.) a nu ti delicot (fig.) - ne pas faire dans la dentelle (fig.tfam.)

n prost

crescu.t (fam.) - etre poIi comme we porte de prison, comm.e

n
a IIin dep/iniUatetl facultltilor (fig.) - etre dans tout IOn bon sens (fig.) a It defci1 hitrinl (fig.,pop.) - ~ une vieille culotte de peau (fig .•pop.) • n deftlpl foe (fig.,fam.) - entendre l'beure qu'il ~~>t;Y etre sans chausse pied (fig .•pop.) dwolat trap Ii suflet cuiva (fig .•fam.) - appanenir corps et iDle A qqn (fig~.ra.m.)~atre tout acquis a qqn (fig.) a n dezghetat (fig. .fam.) - ne pas avoir les yeux dans sa poche (fig.,fam.) dezorienJat - perdre la tramontane (fig.inv.) a n bine dispus ~ We de bonne humeur, de bon poil (fig.• pop.), bien lune (fig.Jam.) '. a It prost disPIU - avoir sa tete des mauvais jours; i!tre mal lane (fig.,fam.) a n_ disti.n.r. a avea cIasa (fig.) - avoir de la branche (fig.) an i'ntr-o doaglJ., intr-o dungi (fig.Jam.) - etre timbre (fig.Jam.); etre un pen ziazm, devisse de la toiture (fig.,pop.) a 1'0 doaga mbt1ii (fig..fam.) - are I'article de la mort; sentir Ie sapin (fig.Jam.) an doldora de bani (fig.Jam.) - avoir Ie matelas (fig .•pop.) domn ~istlpin (undeva) (fig.Jam.) - et:re (Ie) maitre quelque part; regner en maitre (fig.,fam.) a-i n dOT de cineva - s'ennuY,tf apres qqn a fI, a sta en dosul in. dona lul:itre (fig. .fam.) - miser, jouer sur les deux tableaux; nager entre deux eaux (fig .•farn.) a II dotoJ (fig.) - etre bien partage (fig.) a n tot un drac (tig.fam.) - ,.c'est kif-kif" (fam.) an dTtlcul gol (tlg.fam.) - ..c'est le diable" (fig. .fam.) a 0 da.t dracului (fam.) - avoir un fichu. foutu caraetere (fam.); nair mauvais esprit (flg.fam.) a-i n drag de cineva (fam.) - avoir qqn II la bonne (fig .•pop.) a-i n drag ca sarea-n oehi (fig .•fam.) - ne pas porter qqn dans son coeur (fig.Jam.) a de dreapl4 (de stanga) (fig.) - avoir le coeur droite (8. gauche); voter A droite, a gauche (fig .•fam.) a nu in drepl sA... - ne pas abilite. justifie A ... a n drept ca leuca (fam.) - se tenir droit comme un piquet (fam.)

cr¥

an

are

an

an

an

an

etre

84

n
a dric (~g.•fam.), pe srlIJite - 1. IDe A l'anicle de Ja moo (litt.); sennr le sapm (fig .•pop.)~ 2. &re couIe dans les chaux flambe foutu: faire buisson deux, perdre l'etrier, rester Ie bee dans .:eau ~btt ~ carafe (fig.,pop.); ,.adieu Berthe" •• .Ies carottes soot sale coup pour la fanfare" (fig.,pop.) • t'

n~

•n

pain (fig .•pop.)

U1lfiJe-dne, un

cotl1e gOflle

(fig.,fam.) -

elre un

n
mec Ala mie de

cuiies··,

a ~ pe drojdie (fig. .fam.) - battre d'une aile; ne plus battre qae d'uae rule; dans Ie troisieme, trente-sixieme <lessons (lig.Jam.) a n tot. pe drum (drumuri) (fig.,fam.) - etre touiours par voies et par chemins (fig.)

rue

an

an
a

pe drumul eel bun (fig.) - avoir le pied Al'etrier: etre sur la bonne voie; tenir Ie bon bout (fig.) •

an peducd

pe drumuri (fig.) - etre A la me. sans feu ni lieu (fig.) (fig.Jam.) - se mourir; avoir un pied dans la tombe; pouvoir faire son testament; semir le sapin (fig.); recevoir son decompte (fig.,fam..)

n cam intr-o dungiJ (fig ..faI?') - avoir one araignee au (dans Ie) plafond (fig .•pop.); dingue; avoir Ie cerveau la t&:e ... tele(e) (fig.,fam.) ,

etre

An

inJapI. in prim-plan (fig.) - occuper le devant de la scene (fig.) an pe./azJJ (pop.) - rue braache (pop.)
(pulin)flicut (fig.Jam.) - etre pompette, un pen rond (fig.jfam.) a n tare inflJ/d (tig.Jam.) - avoir un bon roup de fourchette (fig.,ram.) a pe filrQ§ (fig. .fam.) - etre ramasser la petite cuillen we en bouillie (fig.fam.) ,

an

a.(1 eficace in afaceri - mener une affaire rondement (fam.) egal eu zero (fig.,fam.) - compter pour du benne (flg.fam.) a expert in materie (fig.) du batiment (fig.,fam.) a n/ota bunA.(fig.,fam.,iron.) - ~tre nne Marie-couche-loi-la (fig.,pop.) a n 0 JaliI model BC. BG (bon chic, bon genre) a n defaf4 (fig.) - etre present

an

etre

en-e

a nfl/os (fam.) - avoir de 1a fa.~de (arg.) a nfeciOl" de bani gata, .. {Opt lui tatutn" (fig.,fam.) papa(faai.) a a

_ -

rue

fils

a
et

11 !e"uie buna la toate (flg.fam.) - cumuler metro-boulot-dodo berceau-plumeau- fourneau (fam.,:iron.)

n ell doult.!efe (fig.)

- jouer double jeu (fig.)

an

• ftjlamind ca un lup (fam.) - avoir la dent (fig.Jun.) a (00) fIotue la ureche (fig.fam.) - (ne pas) arriver en soufflant dessus (fig.,fam.) , mjlotlrea virstei (fig.,fam.) - etre dans la force de I'age (fig.,fam.) Jbqturatec. inimi1 zburdtllnic4 (fig .•fam.) - avoir un coeur d'artiehaud (fig.,fam.) a-i n un picfoame - avoir un petit creux (fig.Jam.) a-i n ofoam« de lup (fam.) - avoi.r la fringale, la dent creuse, nne fairn de loop (fam.) a nfoe de pale (fig.Jam.) - De Caire qu'une flambee (fig.) a II in/ocwi (fig.,fam.) - are en plein bourn (fam.), dans son coup de feu (fig.) a n foe ti pari (fig.Jam.) - piquer, prendre une eolere; etre dans une colere noire; etre rouge de colere (Cam.) in/onduri (pop.) - etre en fonds; au peze (arg.) a no n in/oNl",; (pop.) - ne pas etre argeate (fig.) aft inflH"llfiij (fam.) - avoir la frite, la patate, la peche, du pep (fig.Jam.) a n in plinafor.rd (fig.) - etre d'auaque (fig.) an. infr-oformiJ de rile ma:ri (fig.) - @Ire d'Ulf',:;' forme ebloulssante, pr€t a bouffer du lion. remonte comme une pendule (fig .•fam.) a n ~ufrica in sin (fig.,fam.) - etre plus mort que vir (fig.,fam.) a Ofricos ca un iepure (fam.) - avoir I'air d'une poule mouillee (fig.,fam.) a nfrig ~ dracului (fam.) - faire un froid de canard. de chien, du diable, de lup, un froid noir (fam.) an preajruRWS ca sli fie adevarst (fig.,fam.) - proinettre plus de beurre que de pain (fig.Jam.) i,n/runU (fig.) - etre dans Ie peloton de t~le (fig.) inJruntea bucatelor (fig.,fam .•iron.) - tenir la queue de La ·poele (fam.); avoir la vedette; avoir en main les leviers de commande (fig.); &re A 1a tete d'une affaire (fig ..fam.) a nu mai n infruntea bucatelor (fig:,fam.,jron.) - perdre Ia vedette (tig.) a ftfudul de 0 uzeehe (fig.Jam.) - &Ie dur de la feuille (fig.ipop.) an inel tnfuncfie. in servieiu - &re touiours en exereice lalund (fig.) - IDe coule (fig.)

an

an

an

rue

an an

86

n
a

(fam.) - etre la pointe, aimer Ia bagatelle (fig.,fam.); courir Ie jupon (fig.,pop.) a Ii in gardd, in alerta (fig.) - etre sur le qui-vive (fig.) a n din vechea gardiJ (fig.) - etre un vieux de la vieille (fig .•fam.) a n pe geanld (fig.ifam.) - etre it sec, sur la paille (fig. .fam.) a n din aceeasi generaJie - etre de la meme couvee (fig.,fam.) a geniul di.u al cuiva (fig.ifam.) - we l'ame damnee de qqn (fig .•farn.) a fi in ghearele mortii (fig.Jam.) - etre a I'article de la mort (tig.fam.) a n cu ghea/4 in spate (fig.) - etre transi de peur (fig.) a ghinionist (fam.), urmarit de ghinion - jouer de malchance; ~tre A la caille; l'avoir dans le cul (arg.); manquer de pot (fig .•pop.) an Ghi[4-contra (fam.) - jouer les emmerdeurs (pop.) a Ii gind Ia gind co cineva (fig.) - se rencontrer en pensee (fig.) a gi.~ca de jurnulit (fig.jfam.) Ie pigeon; le dindon de la farce (fig.fam.) 9. Ii sub glie (glii) (fig.) - manger les pissenlits par la racine (fig.) a fi gorea degetul, gol-golut, gel-nap (ca napul), gol-pusca (fam.) - are it poil; &re nu comme un ver (fam.) gras de plesneste (pop.) - crever d'embonpoint, de graisse (fig.) a n in graliile cuiva (fig.,fam.) - etre dans les petits papiers de qqn

n /uslangiu

n
a-i n.gura auriti. (fig.) -augurerqqch;
VIalS

faire des pronostics qui s'averent

erre

an

(fig.Jam.)

ann n in- gra/iile cuiva (fig.fam.) - ne pas etre en odeur de saintete aupres de qqn (fig.,fam.) a-i n greu sii ... - avoir du mal a .... ette en peine de ... a greu de cap (fam.) - -avoir du retard I'allumage; avoir la tete dure (fig ..pop.), l'esprit lent (fig.) eu un picior in groapd (fig.,farn.) - etre l'article de la mort; sentir Ie sapin (fig.,fam.) a gros la piele (fig.,fam.) gros butor, grossier, gros pureeau, ours mal leche, mal embouche (fig.Jam.) a n grosolan, neam prost, cu obrtl%de toval (fig. Jam. ) - eatrer quelque part oomme dans une eeurie (fam.); ne pas etre etoufi'e par la deficatesse (iron.); "ni bonjour, ni bonsoir" (fig.,iron.); De pas faire dans Ia dentelle (fig .•fam.) a nu n prea groza» - ne pas casser des hriques (fig. .fam.)

an

atre

(fig.Jam.) - trainer la savante; bailler aux corneilles (fig.) an numai gura de el (fam.) - se payer de mots; etre un grand abatteur de bois. un grand casseur de raquettes, un enfonceur d'huis ouverts; epater la galerie; faire de l'epate; avoir les yeux plus gros que Ie ventre (fig.,farn.) a n cu gura-mare (fig.fam.) - chercher noise; avoir Ie verbe haut; etre (un) fort en gueule (pop.) a Ii sparta (fig.Jam.) - mal gouvemer sa langue; avoir la langue bien pendue; ne pas savoir tenir sa langue (fig.); Caire sa tata (fig.,pop.) a n bun degura (fig.Jam.) - avoir bec d'or; parler d'or: avoir du bagou; avoir bon bee. one fiere taperte; parler comme un livre; etaler bien sa marchandise: parler comme un charme (fig.farn.); avoir de la conversation (fig.) an riu de gum (figfam.) - etre fort en gueule (fig ..fam.) slobod laguri1 (fam.) - en parler a son aise (fig.fam.) a fi cu haz - etre rnarrant a n hrfJpiJrel - avoir les canines longues, les ongles, les mains erochu(e)s (fig.,fam.) idolul femeilor (fig.fam.) etre la coqueluche des femmes (fig.,fam.) a n u/tin ca braga, pe de-a moaca (pop.) - c'est donne (fig.Jam.); coiner deux fois rien a nu n iefit din birlogul lui (fig. .fam.) - u'avoir vu que son clocher (flg.fam.) a nu n iefit ind din greu, din nevoie (fig.ifam.) - ne pas etre encore sorti de l'auberge (fig.fam.) a n de 0 ignoranJil eras! - ne savoir ni Ani B (fig.) ceva tam. importanJiJ. - ne pas y avoir de quoi fouetter un chat (fig.,fam.) a n. inaccesibil - etre hors de portee (fig.) aD incapabiJ de a raspunde - rester sec (tig.Jam.) a n independent (fig.) - travailler en freelance a-i n inima grea (fig.fam.) - avoir le cceur gros, plein (fig.Jam.); en avair sur la patate (fig.ipop.) inima largA (fam.) - etre bon prince (fig.)

an gurit-casca

guro

an

an

an

an

88

89

fl
a n Mutil, de prisos - faire double emploi. (fig.) a nun ipocrit - avoir I'air d'en savoir deux (fig.) a n pe ispmt'ite - tirer a sa fin an iute de min3 (fam.) - aller vite en besogne (fig.,fam.) a n prost 'imhriJcaJ - etre mal ficele, ficele comme l'as de pique (fig.fam.) a n mai tnoll- cu un cap dect'"1: cineva - manger la soupe sur- La t!te It qqn (fig. Jam. ) an 'inalt de-a ~hioarm, cit un griunte de mustar (fig.•fam.) - are grand, haut conune trois pommes (fig.Jam.) la inillIime (fig.) - ~tre a la hauteur; se defendre bien en affaires (fig.Jam.) a nu .II la tndlJinte (fig.) - faire pietre, II'iste figure, De pas faire Ie poids (fig.) a nu n la tniJlfimea sarcinii sale (fig.) - We au-dessous de sa tiebe (fig.) a .II incapapnat ca un catir (fam.) - avoir nne tete de cochon, de lard, ,de pioche. de mule; ~re tern comme une mule (fig. Jam. ) incuiat (fig.,fam.) - avoir l'esprit obnubile; voir qqch. par le petit bout de Ia lorgnettetfig.); &:re bouche A l'emen (fig. Jam.) a n un tReured-lume (fig. .fam.) - etre un empecheur de tourner en rond (fig.fam.) ftu:IltNt ct'''t zice peste (fam.) - ne faire qu'aller et venir (fig.,fam.) Ai an indemirllllic(l) - avoir des doigts de fee (fig .•fam.) a n la lndemlnJl - &re l la portee a nu-i n la indeminif (fig.,fam.) - ne pas en mener large (fig ..fam.) a n indreptd[iJ sl - c:tre dans son bon droit tndreptOJit sl cread! - avoir lout lieu de penser a infumurtlt·fhA pereche - atre petri d'orgueil a fn.glodia in datorii endette jusqu's la gauche; avoir des ardoises panout; ftre crible de dettes (fig.• fam.) an la minte (fig .•fam.) - avoir le crane etroit, "esprit pointu comme one boule (fig.•fam.,iron.) 1nMmat la 0 treabi (fig.,fam.) - etre dans les brancards (fig.Jam.) a n innebunit de grijl - Ctre aux cents coups (fig .•fam.) a 'iIIror.s pe dos (fig .•fam.) - en tout chavire (flg.fam.); Stre dans tous ses eta.ts (fig.) a

n n tn{11rctll pe dracul (fam.) - 8tre one fine mouche; avoir I'esprit retors, sournois; etre comme un vieux renard (fig ..fam.) • n in/epalia minte (fig.Jam.) - avoir I'air eveille (comme nne portee de souris), degourdi, deture, espiegle, malicieux; avoir de I'espnt oomme quatte; etre one tete x; avoir une boone tete (fig.,fam.) a n prost tlltotit (pop.) - &re mal nippe; etre ficele comme l'as de pique (fig .•pop.) • n invd_t.al ca mita la lapte (fig.Jam.) - ..Ie loop mourra dans sa peau" (fig.); prendre un mauvais pli (fig.) pejanll1, lefter (fam.) It sec, court d'argent; meier Ies fonds de tiroir; ne plus avoir un rond (fam.) a n ca pe jarakc (fig .• fam.) - aller et venir comme une arne en peine (fig.) injoc (fig.) ~ rue enjeu (fig.) a in joe propria-i persoana, viata aller de sa personae, de sa vie (fig.) . a n in af8lajocuhli. in ofsoM (fig.) - etre hOIS jeu (fig.) a n lac de sudoare (fam.) - etre en eau, en nage; suer l. grosses gouttes; n'avoir pas un poil de sec (fig .• fam.) n hlrg la punga (fig .•fam.) - depenser sans compter (fig.,fam.) Iaf - ne rien avoir dans le buffet (fig .•pop.) a .II Iat (de oboseala) (fig ..fam.) - etre sur le flanc (fig. .fam.) an rAu (fig.,fam.) - ..ce a'est pas du nan" ... ce n'est pas pour rire" (fig. .fam, ) a n kat cu cineva (fam.) - are de la meme couvee (fig.,fam.) an lefter (flg.ifam.) - avoir Ia bourse plate (fam.); etre raide com me un passe-lacet (fam.) an legat de miini ~i de picioare (fig.fam.) (a fi cas!torit) - avoir un fil A la patte, les mains li6e!ii; avoir pieds et poings lies (fig.Jam.) a-i n khamiU de (tam.) - en avoir sa claque; en avoir ras le bol; en avoir jusqae par-dessus la tete, l'epaule (fig.,fam.) an blue kgal, bine Bcut - etre bien taille a in afara legii (fig.Jam.) hors Ja loi (figfam.) a n de lemn (fig.) - 1. ne pas savoir le premier mot de qqch; 2. elre insensible. indifferent, etranger Atoot ".j ft lene - avoir la Hemme (fam.)

ruse

an

an

are

an

an

an

an

"'14

an

nun n

etre

'in,IlS'

an

are

rue

90

91

n
de pute locul (fam.) - se toutner, se rouler les pouees; peigner la girafe; avoir un poil dans la main. (fam.); etre paresseux comme une couleu vre, comme un loir; se faire du lard; passer au travers; tirer au flanc, au cui; tirer. sa cosse, sa flerome (pop.); la couper, avoir les pieds nlekeles: avoir les cOtes en long; fatigue de aaissance; avoir la rame (fig.fam.) ann n de kpddat (flg.fam.) - ne pas etre ~ dedaigner a n fiber, tara treaba (fig.Jam.) - aller A la peche (arg.) a n tiber la gura tflg.fam.) - avoir son franc-parter (fig .•fam.) a n Uber ca pasarile cerului (fig.fam.) - etre libre comme l'air (figfam.) .a fi lihnit, l;pit. lat de foams; a i se lipi stomacul de c;ira spin!.rii (fig.,pop.) - avoir l'estomac creux, dans les talons (fig .•fam.); u'avoir rien dans le buffet; claquer du bee; crever de faim; n'avoir rien dans Ie corps, dans Ie fusil; se brosser le ventre; danser devant le buffet; mangel a la table qui recule (tlg:,pop.) limhli lata (figfam.) - avoir un langage grossier; dire de gros mots, \ lc mot de Cambronne; jurer comme un charretier (fig.) a n limpede eft lumina zilei (fig.) - ,.c'eS! clair eomme le jour" (fig.) a n en limbo fagure de miere (fig ..fam.) - parler d'or (fig.) a n pe llnia de plutire (fig.,fam.) - etre A flot (fig.Jam.) a pentru mai bine (fig.) - avoir encore des cboses faire (fig.) a nu n la locul slu undeva (fig.) - faire tache (fig.) a nu mai Ii locuri libere ~ afficher complet a fi lovit, barut, platit, trasnit cu leuca tn cap (fig .•fam.) - 1. rue bete A manger du foin (fig ..fam.); 2. etre marteau; 3. avoir les bottes en bascule (fig.Jam.) a n luat hi rost, 10. trei pazefte (fam.) ~ se faire remonter les bretelles (fig .•pop.) a ou n luat in seama (fig.Jam.) - compter pour du beurre, pour du poivre et du set (fig.fam.) . a nu n mare lucru (fig ..fam.) - ne pas' cesser les vitres; ne rien casser (fig.,fam.) a ft de cind lumea ~i pamintul (fig.fam.) - dater depuis toujours; etre du temps ou la reine Berthe filait, du bon vieux temps (fig. Jam.) a n lung de limb! (fig.fam.) - &re bayard comme un pie (fam.) aD mahmur . (fam.) - cuver son vin (fig.); avoir la gueule de bois (fig.Jam.)
it

n lenes

s~b~l

rue

a n mare ~i tare (lig.Jam.)« Iaire la pluie et le beau temps (fig.Jam.) a ~ mastoc (fig.ipop.) - avoir des biceps (des biscoteaux) (fig.fam.) 11 fi Yo mi1surQ sa ... - etre a meme de .,. an melancolic -avoir du vague it l'ame (fig.fam.) a 0 n meritat din plin (fig.Jam.) - ne pas I'avoir vole (fig.,fam.) a Ii de meserie - etre de la balle (fig.Jarn.), du metier a fi un tel de meteor, de stea c!Hitoare (fig.,fam.) - etrc nne espece d' etoile volante (fig .,fam.) a n ca un mielufel fa~ de cineva (fig.Jam.) - manger dans la main

a qqn

an

an

n we

a Ii cu mintea limpede - etre a tete reposee a nu in toate min(ile (fig.,fam.) - ne plus avoir toute sa tete soi (fig.) a Ii mintos (pop.) - en avoir SOllS les bigoudis (arg.) an pe mlini bune (fig.) - are en boones mains (fig.) a n (lot) cu "una in buzunar (fig.) - 1. etre large (fig.); 2. avoir Ie gousset perce, la main ou verte (fig.ifam.) a ilia mfna cuiva (fig.) - etre a la merci, ala poigne de qqn (fig. .fam.) minli de fier, inflexibil (fig.) - avoir un bras de fer (fig.) a:ti de mina iDtiia (fig.) - etre de premiere force (fig.) nUnll larga (fig.,fam.) - avoir la main ouverte (fig.,fam.) mtnii sparta (fig. .farn.) - avoir I'argent facile (fig.); jeter l'argent par la Ienetre (fig .fam, ); avoirle gousset perce (fig. .pop.) a n alta ndncare de peste (flg.Jam.) - he'esl nne autre paire de manches "; "cc n'est pas 1a me me Jeannette" (fig.,fam.) . a fi mincat de nevoi (fig.) - eprouver, essayer des deboires (fig.) a fi mare minciiu (fam.) - avoir un joli coup de fourchette (fam.); elre porte sur la gueule (pop.)

de quarrier (fig.) (fig.,fam.) 11 fi militaros (fam.) - avoir (l'esprit) la fibre militaire (fam.); etre une vicille culotte de peau (fig .•PJP.) mincinos de i'nghealA apele (fig.ifam.) - mentir comme uo arracheur de dents, comrne un soutieu-gorge (fig. .fam.) a Ii la min/eo cocosuiui, simplu ca buna ziua (fig.,fam.) - tomber SOllS les sens(tlg.); "c';~st bete comme chou" (fig.Jam.); "c'est le pont des ~ anes "

a a

n lara mild (fig.) - nc pas faire de cadeau, n de milioane (fig.,fam.) - etre impayable

an

an an

92

93

,i co mtntlra p co draga (fig.,Cam.)- faire d'une fille deux gendres; frequenter et Ie chien et Ie char; c6uniser la brune et la blonde (fig.Jam.) a n m'indru ca un pitun (fig.,fam.) - &rc fler, orgueilleux comme un

an

ft
a

n mirlan. neam prost, looP! (fig .•pop.) - avoir de la paille dans les sabots (fig .•pop.); ne pas faire dans la dentelle (fig ..fam.) mitJi btindA (fig.fam.) - faire patte de velours (fig.) an moale (fig.,fam.). lips it de curaj - manquer de emu. d'estomac (fig.,fam.) a au-i n moa1e cuiva (fig.) - De pas en mener large (fig.) pe moan«, in praguJ monii ~ avoir ses carottes cuites (fig .•pop.); tirer sa fin; A I' article de la mort (fig ..litt.); sentir te sapin (fig.Jam.) a n de motfa veche (fig.,fam.) - etre vieux jeu (fig.Jam.) an moliu (pop.) - avoir tie eleve au jus de coacombre (fig.,pop.) mormint (fig.) - We muet comme la tombe (fig.) 11. n mort dupii. ceva (fig.) - etre (ua) mordu de. fem de qqch. (fig.Jam.) a n mort dupA cineva (fig.) - se mourir d'amour pour qqn a n mort de foame (fig.) .; avoir 1a dent creuse (fig.) a n mort de friel (fig.Jam.) - avoir les tripes nouees (fig. .fam.) an mai mult mort dedt viu (fig.) - &replus mort que vir (fig.) a Ii un MOf Teaca (fig.) nne veille culotte de peau (fig.,fam.)
a

pou (tig.)

an

an

rue

an

an
a

n mai

etre

en mot (fig.) - tenir le pompon (fig.) pe muchie de cutit (fig.ifam.) - ~ comme

I'oiseau

sur la

n muco« (fig.Jam.) - avoir la goutte (la marvel au nez (fig .•pop.); eire un blanc bee (flg.fam.) a n mulJllmit sA ... - ne pas demander mieux a pentru unii mumiJ ~i pentru alp.i cilllDA (fig.Jam.) avoi.r deux poids et deux mesures (fig.) a n mural de ploaie (fig.Jam.) - se Caire arroser: prendre toute la sauce; eire trempe comme une soupe (fig.•fam.) aft murdar ca un pore (fig.Jam.) -ettecrouecomme un barbet.jusqa'a l'echine; ne pas prendre avec des pincettes (fig.,fam.) an muril'()r de foame (fig .•fam.) - etre un pauvre un pauvre diable, un creve-la-faim (fig.,pop.)

branche (fig.)

are a

here.

cu musca pe ci1ciuUl.(fig .•fam.) - .. qui se sent morveux, qu'ilse mosche" 8SIXUmllftTur..u (fig .•fam.) - en prendre pour son grade (tig.fam.) a n CD lIDSul pc:: sus (fig.,fam.) - se goofier d'orgueil; .. Ie roi n' est pas son cousin" (fig. Jam. ) nilscut en 0011 (fig.Jam.) - @tIe ne coiff6; avoir la part belle; avoir de la veine; tirer le bon numero; &Ie verni (fig.Jam.); avoir la barak.n, Ie cui borde de nouilles (fig .•pop.) a se n. ndscul in zodie bunl (fig.Jam.) - ~ sous une beureuse constellation. une bonne etoile (fig.•Iam.) a n nebun (fig.Jam.) - avoir nne araignee au (dans Ie) plafond, nne hirondelle dans Ie soliveau; avoir Ie cerveau (la tate) derange(e). fHe(e} (fig.Jam.) a n neclJjit - avoir le ceeur gros (fig.,fam.) an complet IU!CUlWScut (fig.) inconnu au bataillon (fig .•iron.) necru¢lor in afaceri - .avoir des pratiques musclees eo atfaires(pop. ) an negru de suplrare (fig .•fam.) - se faire un. sang d'encre (fig.) an neincrez.Qtor din fire d'un naturel mefiant a n. netnsellllUll (fig.) - ne pas peser lourd (fig.) an neohrif:Jzt - etre sans vergogne; ne rougir de rien (fig .•fam.) a D ceva in nereguUi (fig.Jam.) - y avoir un lezard; y avoir anguille sons roche (fig.,fam.) a nell nervuin batist! (fig .•fam.) - We A eran; avoir les nerfs en bobine, en boule, en pelote, tendus Abloc (tig.Jam ' an MJniHal (fig .•pop.) - ette ooiffe comme un dessous de bras; etre coiff~ avec un elou, avec no rateau; are coiffe comme un chien fou (fig .•Cam.) a n in nevoie (fig.) - etre dans la gene (fig.) a in- non (fig.) - etre, marcher cOte de ses pompes (figfam.); se perdre dans les nuages (fig.) a n novice in meserie (fig .•fam.) - manquer de metier (fig.,fam.) a n oale §i ulcele (ureioare) (fig .•fam.) - manger les pissenlits par la racine (fig.Jam.); mort et enterre (fig.) oOOsh, a nu mai putea umbla - n'avoir plus de jambes (fig.,fam.) a n obledat (fig.) - en rever la owl (fig.)

an
an

II ca IlUUCQ la aral (fig.) - etre Ia moacbe du coche (fig .•1itt.)

an

ne

an

etre

etre

an

rue

94

9S

II a n nwnai oehi Ii urecbi oreiUes (fig.,fam.) a

(fig ..fam.)

etre

tout

yew:

n CD pe cineva (fig.,fam.) - avoir qqn ,B'reil (fig.); garder, tenir qqn A I ceil (fig.Jam.); avoir qqn dana Ie collimateur (fig.) an Cu ochii legap (fig.,fam.) - avoir un bandeau sur les yeux (fig.) a nco oclW-n patru. in zece (fig.Jam.) en eveil (fig.); avoir l'reil ~ t~ (fig); ~ te~r lcarreau (pop.); se tenir sur ses gardes; avoir I real americain: faue gaffe (fig.,pop.); e.tre sur Ie qui-vive; veiller au grain (fig.Jam.) a nom dintr-o bucatl (fig ..fam.) - @tIe un bomme a part entiere (fig.) a n un om tare bun etre la creme des hommes (fig..fatn.) a om de (fig.) - etre un homme d'hooneur a ft om en dare de minl (fig.,fam.) - rouler carrosse (fig.Jam.,iron.) a ft un om de nimic (fig.,fam.) - &Ie un pauvre type {fig..fam.) a n. om en vazi in ont§ (fig.Jarn.) - avoir pignon sur rue (fig.) a n om de viall (fam.) - etre bon vivant (fig.) 'a. nu omoril pe nimeni (fig .•fam.) - ..tous ceux que vous avez se portent bien" (iron.) an omul zilei (fig.,fam.) - &te dans Ie mouvement (fig.) a orbit de prejudecati (6.g.) - avoir une we sur l'oeil (fig.) a n 0 pacogte pentru cineva (fam.) - ne pas &re un cadeau pour qqn (fig.,fam.) It ft in pagubd (fig ..fam.) - en are de sa poche; en etre pour sa peine, pour ses frais (fig.) . aft rlu de pagubli (fig.,fam.,) _ etre mauvais perdant (fig.) a Din paM (fig.fam.) - We en carafe (tlg.fam.) aft panglicar (fig .•fam) _ ~ un avaleur de sabres (tig.fam.) a tl papiJ klpte (fig.,f~.) - etre nne oouiUe (fig.Jam.) a ftplin de parale ca un cline de purici (fig ..fam.) -router sur I'or (fig.) a n de aceeati pam a baricadei (fig.) - se retrouver du meme bard (fig.fam.) : a n de ptII1ea cuiva (fig.) - Cairecause oommune avec qqn a n de ptU1ea cehJi mal tare (fig.,fam.) - atre du c6tt du manche (fig.) la unpas de (fig ..fam.) - BOy avoir qu'uo pas l francbir{fig.,fam.) a n in pas cn mods (6.g.) - etre dans Ie vent (fig.), brancbe (fig.,fam.) a in pas cu vremea (fig.) de son temps. dans la course (fig.)

oc.hi!

tout

a nu

1Dp4I en vremea (fig.) -·retarder sur son si~cle, sur son temps; aller l reboots de l'evolutioa du monde; alIer oontte-couranl., A rebours de l'~uti()ll genmde

fI

em:

cuvint

s-

• II 00-0 pal bunl (fig.,fam.) - etre dans une bonne passe (fig.) a II intr-o ptUIJ ~sti (fig.Jam.) - 1. filer un mauvais coton (6.g.); 2 &e dans le creux de 1a vague (fig.) a ft 0 pilcdlea14 (fam.) - are un marchC de dupes (fig.,falll.) a ft1a pImi'nt (fig .•fam.) - ette 8~plat.lessiv6. pompe l zero, tool mpIati. 18.plapa. au ras des paqucrettes. au ras des moquettes, dans les cbaussc::ttes, dans la deveine, en pcrte de vitesse (fig.,fam.) • np/b1iniIor CD cineva - fairc pencher la balance du c&i de qqn (fig.) a-i II cuiva perpentlicrlliu (fig.Jam.) - se moquer do tiers oomme du quart (lig.Jam.) aft 0 pe"oaniJ sus-pus.l (fig.) - tenir Ie baul du pave (fig.); &Ie une grosse builc, une grosse legume (fig.,fam.,iron.) • tI 0 penDItIIliItIle de virf (fig .•fam.) - etre une penroona.Iite de tete

• n pifkIt

(fig.) -

em: marque

(tig.)

toes

n.

an

etre

(fig.) fl pntrilla mate. mate pellrite (fig.,fam.) - ette mechant amune un ine rouge. eomme un diable, comme 1&gale (fig.Jam.) a II depialrlJ (fig.) - ~ de glace (fig.) a IIpiatra de iDc«care (fig.) la pierre de louche (fig.) .11 co pidoanIe pc plmint (fig.) - avolr du plomb dans 1a tete (fig .•fam) a n pe Picior de egalitate W eiaev a, pc ace1a,i piciOl' (fig.) - etre de plain-pied. de pair l compagnon avec qqn; kre SUI Ie metne pied que qqn (fig.) an cu un pkiol' in groapA (fig.Jam.) - sentir Ie sapin; avoir un pied dans la f08~ dans Ja tombe; toucher Ie bout de Ia canihe (fig.Jam..) a II pe pidor de pJecare (fig.Jam.) - !tre sur son depart (fig-Jam.) • tI pepicior de dzboi CD cineva (fig.) - ette en bisbille avec qqo (fig.) a fI pierd#t totul (fig.~fam.) - n'avoir plus que les yeux pour plenrer (fig.Jam.) • n pi/IlngiM (pop.) - avoir Ie go.sier en penre (arg.), sec; avoir one bonne descente (fig.,fam.) a nn-i n pc plac (fig .•fam.) - De pas etre chaud pour (fig. .tam.) a II pe primulplan (fig.) - etre ala une (fig.)
a

etre

96

ft

II
bine, (prost) plasat

an

oignons pour qqn (fig .•fam.) aft pHn de: bani (fig.fam.) - avoir la bourse ronde; avoir plein d'argent (fig.,fam.); crever d'argent; plein aux as (fig.,pop.) aD plin de bani ca mila de oul (fig.,pop.,iron.) - etre charge d'argent comme un crapaud de plumes (fig.,pop.,iroo.) plin pin! la refuz (fig.) - etre plein comme un reuf (fig.,pop.) a nplin de sine (fig.) - avoir la grosse tete~ se prendre au serieux; Caire l'important; se regardcr (se contempler) le nombril; se prendre pour le nombril du monde (fig .•fam.); ne pas se prendre pour une petite merde (fig.,pop.); le toi n'est pas son cousin (fig ..fam.) (mltup.. uncbi, v~ etc.) de plop (fig.•fam.) - etre cousins Ala mode de Bretagne (fig.) a n in pom (fig .•fam.) - etre dans de beaux craps; We cuit (fig.,pop.) a fl o pradlJ buna (fig ..fam.) - etre de bonne prise (fig.) a n la marginea prdpastiei (fig.,fam.) au bord du gouffre, do , precipice, au creux de la vague (fig.) a n prdplJdul pMnintului (fig.) - c'est la fin de tout; c'est la fin des . haricots (fig.) a n prilp4Jlios (fig.,fam.) - pousser les cboses au noir; avoir ]'esprit tortueux (fig.) a npregdtit pentru 8. face fatA (fig .•fam.) - rester l'arme au pied (fig.fam.) a nu n cu nimic maipr...jos dedt cineva (fig.,fam.) - ne Je ceder en rien 1qqn (fig.) 8. n preocupal de ceva - en perdre Ie boire et Ie manger (fig.,fam.) 8. nu n pretenJios (fig.) - ne pas en demander tant (fig.); avoir la simplici~ du pot de chambre (fig .•pop.) a n pretenpos cu prietenii - avoir I' amiti6 difficile a n prneniJor - aller au devant des de8irs de qqn a Dpriet.en(i) la cataraml.1a toartl (cu cine va) (fig.Jam.) - etre ami et compagnon. compere et compagnoo, comme Ies deux doigts de la main. comme cochon(s) (fig.fam.): SIre ami(s) comme cuI et Chemise (fig .•pop.) primil orictnd cu bratele deschise (fig ..tam.) - avoir toujC".m son

a n pUn de aJenpi fail de cineva (fig.) - etre aux petits soins, aux petits

sa... ~ em: en bonne. are

(mauvaise) posture pour ...

•n

primit oricind , qqput (fig ..fam.)

undeva

(fig. Jam.)

avoir

ses

an

... - avoir la primeur de qqcb, essuyer les plilres (fig.) • nprilu in capcan.l (fig. .fam.) - etre piq6 (fig.,Cam.) • ft".uu cu mi1a:in sac, co ocana miel (fig .•fam.) - etre pris Ia main :' daDs le sac (fig ..fam.) • ft"mit cu ocbi rIi de aneva (fig .•fam.) - ne pas trouver g;rice aux

• n ".uru.l care

eatr6es ,

, yeox de qqn. (fig.)

an

eomme , une paire de bottes (fig.,fam.) • n prost de eli in gropi (fig.Jam.) - etre bete comme une soacbe, oonune une me (fig .•fam.); seer Ia betise; atrc COIl comme un halsi (fig .•pop.) a lJ.p1'OIt ea noaptea (fig.) ~ etre boache A r6meri (fig.,fam.) cu blgue de seaml (fig.) - regarder bien 00. on met les pieds (fig ..fam.) a n pc punctul de 8 ... - etre en passe de ... a ftpus pe bltaie, pe incAierare (pop.) - aimer l'odeur de la poudre; De rever que plaies et bossses (fig.Jam.) a IIpus pe hArtl (pop.) - IDe toujours pt!t 1en deeoudre (fig.); aimer l'odeur de Ia poudre (fig.) . a n pm pe linie moart.l (fig..f8DL) - alre uris sur one voie de garage (fig .•fam.) & IIpIU in aceeqi oalA. en aJtnl, co altil (fig, ,tam.) - atre loge A la m!me enseigne (fig.) a Dpus la piUnint (fig..fam.) - mordre 1a poussiere (fig.,fam.) a ftPUI pe stat (fig ..tam.) - faire du b&on (fig .•fam.) inci in paten - avoir bon pied. bon eeil; faire pent-are encore des ~celle!i (fig.,fam.) a n to pllterefl, in jlotI1'ea (fig ..fam.) - !tre dans Ia force de

• n pro""" Ia raspuns, la ripostl- avoir l'esprit de rep.artie • n Prost ca 0 cizml (fig.Jam.) - etre bete comme ses pieds,

em:

• n pnuJent,

• n.
a

n 18 capAluJ puterilor (fig.) - etre A bout de COUlSe. au bout de SOD rouleau, de ses ressourees (fig.)

rAge (fig.)

.in_

an

couvert mis chez qqn (fig.Jam.)

a ftputred de bogat (faJIl.) - ~ (tout) cousu d'or; roaler sur I'or (fig.fam.) 8 n cev8fHltred in Daaemerca (fig.) - y avoir anguille SODS roche (fig.)

98

99

n
an pulluw (pop.) - avoir la rune (pop.) a n en rlJmj1aretl tiiatl (fig.) - avoir Ie sou.ftJe conpe: (fig.) an n'JM de gnrl (fig..fam.) - avoir one mauvaise. nne m6cIumte langue one langue de vipU'e (fig.Jam.) , a II de rfs"llumii (fig.,fam,) - etre la fable du quartier (tig.Jam.) an rlizbil prin multe (6g,.fam_) - .voir rime cbevilI6e au
CcqJS

II
..... , de ceva (fig.) - sortir d'en prendre; en avoir sco¢ (Cam.) pial peste cap. pinl-n gil de rev. (fig.Jam.) - en .voir 800. , Not (HOIl.). plein lea bones. plein le dos, plein Ie col (pop.); en .voir mane. ras Ie bol, jusque-Ilt; .voir soupC de qqch.; en avoir u claque (fig .•fam.) .• n ~ ptnl peste cap de cineva (fig.Jam.) .. avoir assez w qqn (fig .•tam.) ,

;, • ."",

(fig .•fam.) mmdl (fig.,fam.) - .voir la cuisse ~ (bospitaliere) (fig .•Jq),) a n reel! en cineva (fig,~fam.) - battre froid l qqn (fig.) an reee ca un sloi de gheatA (fig.) - etre frais cxmme lID pot ge¥ (arg.) a nu receplh (tam.) .l ...(fig.) • n regele invi'rtililor (fig.fam.) - @tre Ie roi de Ia combiDe (fig.Jam.) an repuhUtxm pi'nA·nmlkluva oaseloe (fam..iron.) -.voir Ia tripe repu._ blicaine (fam.) • n a cincea rotU4 de fa ciru~ (fig.) - ~ Ia cinquiane roue d'DD carrossse (fig.) \ an rost de ceartl (pop.) - y avoir de rea~ dans Ie gaz (fig.• pop.) a n ru~1IJ (fig .•fam.) - ne pas vaIoir un clou, pas un pet de lapin. pas tnpette (fig .•pop.) an t1Ipl in COf (de foame). (fig.Jam.) - claquer du bee (fig.Jam.) a n rvpt de obosea.IA (fig.,fam.) - avoir les jambes bris6:s. cassh:s; etrc rompu. de fatipe~ &:re sur les genoox (fig.) . a n fAd "'line - De rougir de nen (:fig,); &:re sans vergogne a-i n '"line. a se si.mti prost (fig.) - De pas savoir OIl se mettre (fig.) a nu-i mai "'fine de nimic (fig.) - avoir route honlC buc (fig.) a·n la SllpIi de lemn (fig.• pop.) - SIre sur Ia pillle (fig.• pop,) 6tIlisfacut (fig.) - ne pas demander mieux (fig.) • n dniJIm tun, ca un 1wboz (fig.Jam.) - alIcr comme Ie Poet Neuf; se porteI' comme un cluume.. comme Ie Pout Neuf (fig.,fma.) aft siJpunit cum sene fa carte (fig.Jam.) - en prendre pour lOll grade; attraper un &avon (fig .•fam.) an stlrac cu duhul (fig.Jam.) - ~ pauvre, simple d'esprit. bas de plafond (fig .•fam,) , sibrlc lipit plmintului (fig .•fam.) pauvre CCIIlIDe Job; etre IRU" Ia paille. sanE Ie $OU~n'avoir D.i. sou ni maille (fig. Jam.) a.n s4riIor (fig,.fam.). serviabil- etre corv6tb1e A merci (fig.) a

n rea de

em ferme

,tears,

- avoir du plcmb dans 1a tete (fig.) • n $ChimbitIor ca vremea (fam.) - towner, virer au moindre vent (fig.); '1nn1er au (dans) Ie maD.che (fig.,fam.) aft ICfrbiI- avoir Ie coeur dans la gorge (fig.) • DU (0) mare 6COJaIiJ (fam..) ~ ne pas @trele dlable; De pas avoir de quoi fooetter un cbat (fig.,fam.) • ft,co. pe lUfl (fig .•fam.) - &Ie mis sur la touche (fig .•fam.) all,camp la vedere (fig .•fam.) - se Caire rare (fig.,fam.) all scalllrat de bani (fig .•fam.) - Stte A 14 c6te (:6.g.,pop.) a n in ucretek zeilor (fig.) ~ &redans les secrets des dieux (fig.)

an cu ,caun 1a cap (fig.) n

.n

an

an

etre

btouilJ.e avec Ie directeur de la Monnaie; ~ lla care; Caire tintin (fig .•pop.) • n ceva ligur (fig.) - etre dans la poche (fig.Jam.) • n foarte sigur (fig.) - croire dur comme fer (fig.) si"". ca bunI ziua (fig.) bCtc comme chou (fig.Jam.) • no n tntr-o,iIJuIIie disperatl (fig .•fam.) - ne pas y avoirde qua. se .D.i.aguer (fig..fam.,iroo.,) . • ft $Iab (fig.). ann avea autoritale - manquer de poigne (fig.,faIn.) • n slab ca 0 scindud. ca 0 scoabl, ea ua tir. de-i pop. ownlra eoasIel.e (fam.) - &re maigre comme une plancbe (1 pain). eomme un clou; ette sec c:omme un hareag; ette un vrai mancbe l balai (fig.,fam.) • n p en.1/JnintJ in pod, ,j,w porcul gras (fig .•fam.) - avoir le dos au feu er Ie ventre l table (fig.Jam.) • n s/obod la gwi (Cam.) - avoir son franc-parler (Cam.) • n slug41a dirloagl (fig.•fam.) - tomber bien bas (fig.,fam.) in ,lMjblen place (fig.) aft ca IOtIIYIe Ii luna (fig.) - are comme Ie jour et Ia ooit (fig.) zMlllif (6g.,fam.) - ette un plein de sottpe (fig.,fam.) • n ca. &OtICrtl CD Dora (fig.,fam.) - &Ie comme l'eau et Ie feu (fig.)

• ftfllri1 un sfant in buzunar (fig.Jam) -

are

•n

are

•n

are

• n.otI1'be

100

101

1'1 a

n din acelafi (din alt) (fig.Jam.) - &re de la meme (d'une autre) trempe (fig .•fam.) a n sui bun (fig.) - caasser de race (fig.) a solid ca 0 namilA taille en Hereale, en armoire 8. n soldat. sub arme - manger le pain du roi (inv.) a sortil uitlrii voue ~ I'oubli a n specialist - !tIe du metier It ft de I\(;ee&:!i $peJll (fig.,faro.) - CUe du tonneau (fig.,fam.) 8. pus la patm ace (fig.Jam.) - etre tire quatre ePngles (fig.) an spiriJual - avoir I'esprit bien toume (fig.) a n Stan Pi{ilul (fig.,fam.) - etre paye pour Ie savoir; en avoir soupe (fig ..fam.) a in skue sA. •.. - ~tre de taille (fig.,fam.) a in stare &iin..:alece pe cineva (fig. .fam.) - em: de taille faire filer qqn tout doux (flg.fam.) a in &llII'e de orice (fig. .fam.) - avoir assassine et pere (fig.) II n lntr-o stare de plins (fig.) - ~tre l ramasserr 1 18 petite cuilIeee (fig.,fam.) . sliJpin pe sine (fig.) - etre maitre de 80i (fig.) st4p1n pe situape (fig.,fam.) - mener Ie jell. la danse (fig.); &Ie bien en selle (fig.Jam.) stilcit in bltaie (fam.) - avoir la tat.e, les membres en compore (fig.Jam.) 8 n in strrufJJ (fig.) - atre sur Ie pave (fig.) an Ia stt'imtoare (fig.) dans S4i petits souliers (fig.,fam.) a n stTimlonU (fig.) - vivre ll'&:roi.t (fig.) strins la millA (fig.) - regarder A la depense (fig.) a silins 1a pongl (fig.) - Ctre dur la detente; etn: pres de ses sous (fig.,fam.) an strins co Uf8 (fig.fam.) - etre aux abois, piege comme un rat, au pied du mur (fig.Jam.) a n sua (fam.) - avoir l'esprit tordu (fam.); avoir la tete, la cerveUe A J'eavers (fig.); ne pas avoir le caractere facile a n cu sufletal curat (fig.Jam.) - avoir sa conscience pour soi (fig.) a ft CD slljlelulla guril (:fig.,fam.) - CUe l bout de souffle (fig. .fam.) 8 n supllrlU:io$ - avoir un caractere chatouilleax

un

etre

eue

nSp"", n n n

mane

a ...

mere

an an an

(fam.) -!tre sourd comme un pot (fam.) .1. foarte sus (pe scara S('cial8.) - ette en haul de la roue (fig.) cind sus, cind jos (in vitqa) (fig.) - avoir des hauts et des bas (fig.) • D de fcoa11J veche (fig.) - appartenir la vieille (fig.) ..n fe! de promotie - etre chef de file, major de la promotion de biserica (fig.,fam.) - !tre one grenouille de benitier (fig ..fam.) • n ftwiJi.Wr (fig.) - branler dans Ie mancbe (fig.fam.) • ft din altA ~ d (fig. .fam.) - ne pas &re de Ia paroisse (fig.,fam.) • n un taknt in fa~li. a pro mile (fig. .fam.) - W'e un genie en .herbe (fig.fam.) • n ttJer ell doua fete (fig.fam.) -- jouer double jeu; etre faux comme · un jeton (fig.tfam.) an tare (fig.,fam.) - avoir le cceur bien trempe (flg.Jam.) a. n tare de cap (fig.Jam.) - etre dur de Ja tete (fig.Jam.) a n tare pe pontie (fig.) - 1. are bien en selle (fig.fam.); 2. avoir les reins solides (fig.ifam.) a tare inlr-O problema (fig.Jam.) - etre ferre sur un probleme (fig.) pe terminate -toucher a sa fin (fig.) a n un ticiUos de rea mai josnica speta - etre one ordure de la plus belle

• a slU'd ca pamiatul

.n

ecole

.n,oarece

an
a
8

n.

eau (fig.) n t1mpil ell T mare (fam.) - etre bas de plafond, con comme un

rue

an

balai (fig .•pop.) Ia toarti'J co cineva (fig.,fam.) - etre dans la chemise de qqn~ comme cul et chemise (6.g.,pop.); etre copain comme cochon(s); etre compere et compagnon. etre de pair compagnon (fig.ivx) a n in toane bune (proaste) (fig.Jam.) - atre bien (mal) lone, dans une bonne (mauvaise) lune {fig.Jam.) a n toM de carte (fig.,fam.) - etre bourre de science; nn puits de science (fig.,litt.); en savoir des choses (tam.) an toci1ar (fam.) on fort en theme (fig.,fam.) a n in eai, a fi in toiul trebii (fig. .fam.) - battre son plein; etre en plein bourn (fig. .fam.) . a Ii din topor (fig .•Iam.) U:1 ours mall6ch~ (fig.ifam.); ne pas faire dans la dentelle (fig.fam.) an".as ea prin inel, subtire ca 0 trestie (fig .•fam.) -!tre mince eomme un til (fam.)

eue

erre

etre

etre

101

103

.n

an

gnear (arg.) a-fi n trlit traiul Ii a-~i fi mincat mllaiuI (fig. .fam.) - remercier SOD boulanger (fig.fam.) a n cu ttdsc4ul in nas (fam.) - avoir lin verre dans Ie Dez (fam.) a nu n o17eaM de colo (fam.) - ne pas ~ de la petite- bi~re (fam.) trecJitlJr (fig. .fam.) ~ u'avoir qu'nn temps (fig.) a n doar in trecere - De Caire que passer a tllrecut prin ciur ,i prin dirmon, prin multe (fig .•fam.) - ne pas !tre ne de la derniere pluie; avoir de La bouteille (fig .•fam.) a n trimis la podea (box) - aller au tapis pour Ie compte (boxe) a n trial ca un poi de curca plouata, ca un poi de cue (fig.,fam.) - etre triste comme un bonnet de nuit (fig. .fam.) an trup ,i suflet pentru cineva (fig.) - etre tout aequis A qqn (fig.) a per tu co cineva (fam.) 11 tu et A toi avec qqn (fam.) an tw'bat de suparare (fam.) - rue dans une rage blanche (fig.Jam.) an turld (fig.,pop.) - eIn: rood, noir, plein (comme andouillette), comme un coing, comme one cantine, comme nne vacbe (fig .•pop.) an ca tusea p jongruul (fig.,faro.) - ~ comme cui et chemise (fig .•pop.) an taPdn ca un mort (fam.), mort de-a binelea - avoir avale sa gaffe, SOD. parapluie; etre mort et enterre (fig.,Cam.) a ft Japul isplptor (fig.) - Ctte Ie bone enussaire (fig.); porter le chapeau (fig.•pop.) Jicnit. f.iicdnit, lnJr..o ureche (fig.Jam.) - avoir un (petit) grain; eke un peu zinzin, maboul; travailler du chapeau (fig.fam.); avoir on petit velo dans sa tate (fig.,pop.) a nu n nici Jipenie (undeva) (fam.) - ne pas y avoir un chat, ime qui vive (fam.) a n ud leoa:rcl, ciuciulete (fam.) - atte trempe comme one soupe. mouilIe, trempe jusqu'aux os; n'avoir plus un poil de sec (fig.fam.) an "nic (fig.) - n'avoir pas son ega! an la unison (fig.) - aecorder ses flutes. ses violons (fig.Jam.) sUins uni/i (fig.) - n'en faire qu'un (fig.)

a ft tras pe roatl - suoo Ie suppJice de Ja roue an ITtIS pe sCoatI (fig.•fam.) - &re retail (fig.); aller chercher de la laine et revenir tondu (fig..fam.); J'avoir dans le baba, dans Ie bai-

1
;~,'
a

n
- &:re un vieux de sucre; se faire tout

• n"m en toare alifiile, en loate unsorile (fig.Jam.) lA vieille, A la coule, branebe (fig. .fam.) • n numai unt p miere (fig.) ~ etre loot miel, tout
de roodeurs (fig.tam.)

.a II tntr-o ureche (fig .•fam.) - avoir un grain; atre marteau (fig .•pop.)

n urechea

satului (fig.tfam.) - 1. @tre au courant de tout, 2. faire des

an

an

rue

an

n UfOI' sl ...- avoir beau jeu de ... an wli de cozonacul coiva (fig.•pop.) - gare aux fesses! (pop.) . a n. un rax (fig.,pop.) - &re de la crotte de bique (fig .•pop.) . . a n PChut altcle ~i mai Ii. ti mal rele (fig .•fam.) - en avoir vu bien d'autres (fig.,fam.) . a II bine vdzul (fig.,fam.) - ette la c6te (fig.); aVOIT boone presse (fig.,fam.) . a II bine vdzut de cineva (fig.,fam.) - vivre en odeur de samtete aupres. de qqn. etre dans lei petits papiers de qqn (fig.,flWl.) a II rc'fzu1lupul (fig.,fam.) - avoir un chat dans la gorge (fig .•fam.) an wlzul moartea cu ocbii (fig.Jam.) - revenir de loin (fig.) an vaz,ut multe la viap. lui (fig.Jam.) - en avoir vu (des cboses) dans sa vie (fig .•fam.) an inel Ferde (fig.Jam.) - etre encore sur ses quilles (fig.Jam.) a 'lienal in ceva (fig.) rompu qqch. (fig.) a n plio de via/4 (fig.) - peter Ie feu, les flammes (fig.,pop.)
a-i

numai urechi (fig.,fam.) - ecouter de toutes ses oreilles (fig.,fanl.) a II "tit ca dracul (fam.) - etre laid comme un pou (fam.) aft unndrit de eineva - avoir qqn 8. ses troasses (fam.) a fI. urmdrit de ideea zldAnriciei - avoir la hantise de ra-quoi-bon an "rm4ril de un vis (fig.) - ~ habite par un reve (fig.) an. pe IIFmele cuiva (fig.) - serrer qqn de pres (fig.) . . a nu n "liI de bisericl (fig .•fam.) - ne pas etre un petit saint (fig. .fam.)

patins

are

a ft viclima. prada - ette en proie


a

ouvrir l'eeil, et Ie bon (fig.•fam.) a n 0 viti1-nci1tatJ. (fig.,pop.) - atre une vraie cruche (fig .•fam.) a n in rijiiali1 (fig ..fam.) - aller eo vadrouille (fig.,pop.) an vin4i de friel (fam.) - are vert de peur (Iam.) a II in rirful piramidei (6g.) - etre au pinacle (fig.)

n vigilenl-

a ..,

104

105

.a

n
a n fln\ indoialA ..orba despre ... - s' agir bel et bien de ... an numai ,orbe goale (fig.,fam.) - se payer de mots (fig.fam.) a II. .,orbe in viol (fig.) - .,c'est du vent" (fig.) a ft de pe vremea lui Pazvante Chiorul, lui tata Noe (fig ..fam.) - etre du temps on la reine Berthe filait; et.re d'avant de deluge (fig .•fam.) a vulgar - avoir mauvais genre vulpe bltrinli (tig.cfam.) - ne pas etre ne d'hier, etre un vieux renard; avoir de la bouteille; etre un vieux de Ia vieille (fig ..fam.) a nu n de zahiJr (fig.,fam.) - ne pas !tre en sucre (fig.) zahamit (fig.,pop.) - sucrer les fraises (fig.,pop.) a ft zifpifcit (fam.) - ne pas avoir de plomb dans la tete, dans la cervelIe (fig. .fam.) zhurlu ~ avoir la barbe, les cheveux en bataile (fig.) a zero (fig.fam.) compte pour du beurre (fig.Jam.) a n zgirie-brinzA (fig.,fam.) - ne pas attacher ses chiens avec des: sau-, cisses; etre rat; are tres pres de ses sous (fig.Jam.); lomite un ceuf, , sur les oeufs; Iaire du milunetre; les cnvoycr avec un lance-pierre;

a fol081 ca I'entuzeie la mort (fig.,pop.) - servir comme un clou a un souft1et~ ne faire que de Iteau tout claire; servir comme un cautere (un cataplasme) sur une jambe de bois (fig .•pop.) a-~i friminla ereierii (fig.) - tonitrerer sa cervelle, ses meninges (fig.,Cam.) a freea pe cineva la examen (fig .•fam.) - passer qqn (par) l'etamine (fig.,fam.) a freca cuiva ridichea (fig.Jam.) - rasser qqn au laminoir; passer un savon a qqn (fig.,fam.) a-~i rreca mtinile (de bucurie) (fig.fam.) - se taper sur les ' euisses (fig.,fam.) a frecvenla locuri deocbeate - courir Ie guilledou (fam.)

n. an

an

an

a fringe coastele cuiva (fig.ipop.) - travailler les cates,les cottelettes

clre

la peau; chercher des pails SUI un oeuf (fig .•pop.) a nerbe la/oe mic, in oaU\ seaca (fig.ifam.) - cuire a petit feu (fig ..fam.) a nerbe de minis (fig.fam.) - bouillir de colere; rouler des yeux furibonds (fig.fam.) a nerbe in sue propriu (flg.fam.) - cnire dans son jus (fig .•pop.) a-i rna 0 IampiJ (fig .•pop.) - etre un peu zinzin; gresiller du trolley (fig .•pop.) a nulera-n bisericif (fig.Jam.) - faire, commettre un impair. un pas de clerc (en politique) (fig.fam.) a se fixa, a se opri la ceva (fig.) - 8.lTeter son chou A. sur a Ilxa insistent pe cineva - appuyer son regard sur qqn (fig.) a 0 intilnire - prendre date a un pre/- faire un (son) prix a i se nun (fam.) - s'en moquer comme de sa premiere chemise, comme de I'an quarante (figfam.) a se rolosi de autoritJJtea euiva -.mettre qqn en avant (fig.Jam.) a rolosi pe cineva ca mania de vreme rea (fam.) - se rabattre sur qqn (fig.)

avoir les oursins dans Ie port-monnaie; ecorcher les poux pour en avoir

qqn. (fig .•pop.) a-~i rringe mtini1e (fig.) - se tordre les mains (fig.) a tugl ca un bezmetic, ca dracul de t.lmiie (fig. Jam.) - courir oomme un derate (fig. ,fam.) a fugl dupa doi. iepuri (fig.Jam.) - miser sur les deux tableaux (fig.) a-i fup cuiva pdmintul de sub picioare (fig. .fam.) - perdre
pied (fig ..fam.); se sentir perdu (fig.)

a fug( mtnctM pAmintul. dc-i slime. de-~ scapld cll~iele. ca tAunu~en paiul (fig.fam.) - brtller Ic pav~~ counr l toute bride !fig.); counr II toutes jambes ventre Aterre; avou Ie feu au cul, au derriere (fig.,pop.)

a Mgera

pe cineva cu pl'ivire. (fig.fm.) - foudroyer qqD du regard (fig.ifam.) a fuma· pipa pacii (fig.) - fumer le calumet de la paix (fig.) ca un fDrpe (fam.) - fumer comme un dragon, comme nne locomotive, comme une sapeur (fam.) a-~i fura singur cticiula (fig.,fam.) - se fourrer le doigt dans l'oeil (jusqu'au coude) (fig.Jam.) a fora la COfRifl' (fam.) - faire danser l'anse du panier (fig.Jam.)

rums.

nxa nxa

a-I
It

rura pe cineva

gindurik (fig.) - s'abimer dans ses pensees (fig.)

tura meserio. (fig.) -

attraper le coup (fig.)

a rtI§erI ceva (fig .•pop.) - Caire qqch. pousse (fig.,pop.)

ala
.

va-vite,

a la va-comme-je-te-

106

1
.¥..
~ ,

G
de cojocul cuiva (fig .•fam.) - damer Ie pion a qqn (fig ..fam.) gisI bekaull (fig.jam.) - etre frit (68..(801.) a gisI co cale sA '" - trouver boo de ... • gIsI 0 oak. 0 iqire (fig.) - trouver un biais, un joint (fig.) a-fi gisI calea (fig.) - tronver sa voie (fig.) a aMI capac 18 toate (fig..fam.) - repondre do tac au lac (fig.) a se .1sI cu. ctl1'U1. cite vrei (fig .•fam.) - en ramasser A Ia pelle; y avoir

a-p

• Pslac

.1

~i

trei.ze a ]a douzaine; y avoir A la douzaine; y avoir en veux-tu, en wilt (fig .•fam.) a Psi un colac de salvare (fig.Jam.) - trouver nne planche de salut (fig ..fam.) a nu gAsi cuvinte s.I. ... - trouver difficilement ses mots pour ... a Psl de cuyiill/d - juger bon a Iisl undo1fte1liu de coosens (fig.) - trouver un terrain d'entente (fig.) a-I gisI dracii (fig.• fam.) - prendre un coup de colere; se payer un coup de sang (fig.Jam.) a se Psi pe toftte dra1flllli1e (fig.) - courir les rues, la ville (fig.,fam.) a nu se pst pe toatedntlllllrik (fig.) - ne pas courir les rues; ne pas se trouVQ" SOUS les pieds, Ie sabot. les pas d'ua cheval, d'une

mule (fig ..ram.)

• nu gist tndurare (fig.) - ne pas trouver grice aux yeux de qqn (fig.) ... i Jisi coin kaclll (fig ..tam.Jron.) - river le clou qqn; venit 8 bont de qqn (fig .•fam.) a-p Psi monUuul co cineva (6g.,f801.) - avoir maine partir avec qqn (fig.) ,

a-p lisllIfbI7IItIIIIU (fig.) - avoir SOD affaire (fig.Jam.) a PsI pe 1'IfUtII Ia n,il (fig .•fam.) - trouver visage de bois; se easser Ie nez 1\ la porte de qqn; compeer ks clous de Ia porte (fig .•fam.)

109

gustat

gist
a-~i gist lIQ§ul. popa (fig .•fam.) - trouver son maitre, troever i. qui parler (fig.); avoir son compte (fig .•fam.); l trompeur, trompeur et demi (fig.) a~~i gist norocul (fam.) -avoir rendez-vous avec Ia chance (fig.) a-si gist 0 oa;A de linifte (fig.,til.) - trouver son havre de paix (fig.,litt.) a-si gisi perecbea, potriva (fig.) - trouve:r chaussure, chaussette l 800. pied (fig .• fam.) a nu list (a nu avea) de salvare (fig.•fam..) - se mettre Ie dos au mur (fig.) a glsI ptJlICWl slab (fig.) - hoover le defaut de 18 cuirasse, de I'armure (fig.) a gasl cl limpul trece greu - trouver le temps long (fig.) a gisl vaca de muls (fig .•fam.) - trouver I'assiette au benne (fig.,fam.) a se PsI multi viteji dupA.rAzboi (fam.) - trouvertrop de gendres qwmd I. fille est mariee (6.g.,fam.) a fe gad ca de hor4 (fam ) - s'endimaacber; mettre ses plus beaux

a se gudura, a nu avea caracter (fig ..fam.) - faire le chien couchant (fig.) 80U pISta un lucru (fig.) - la trouver mauvaise, saumatre (fig.,fam.); ne pas apprecier qqch, (iron.) . a fi gustat din ceva (fig..iron.) - en avoir soupe (fig.,fam .•iron.)

Portit4

atours

a Miuri pielea cuiva ell un gloote (fig.ipop.) - allumer qqn avec 800 6,35 (arg.) a ghid inJen[iik cuiva - voir venir qqn (avec ses gros sabots) (fig.,fam.) a se JhfflW (pop.) - se caler Ies jones; s'en meltre dans Ie fusil jusqu' aux yeux, plein 18 panse, le cornet, la tirelire, le gesier, 1a lampe. le sac, Ie buffet. Ie coco; se le mettre jusqu'au coude (fig.• pop.) a se lIugiuU (pop.) - faire minou-minou (fam.) a &f1I ca 0 locomolivd (fig.,fam.) - souffler comme un boeuf comme un phoque (fig .•fam.) a se gindlla M11Wrirea suflerului (iron.), a nu se gindlla ceva anume - penser a la mort de Louis XVI (fam.,iron.) a gfndl cu v~e tare, ada glas gindurilor (fig.) - penser tout haut (fig.) a-§i goO sacul (fig. .fam.) - vider son sac (fig.fam.) a golt 0 vadriJ de bAutud (pop.) - boi.re sec (fig.ipop.) a gont Wins (fig.Jam.) - courir ventre 1 terre (fig .•vx) a goni ca l'intul (Iig.fam.) - aller Atoute barde, a bride abanue, Atoute bride (fig. .fam.) a gri.blpasul (fig.) - allonger, presser le pas (fig.) 110

H
.1uIU pe cineva cu fulgi eu tot: (pop.) - dedUrer qqn A belles dents (fig .•fam.); manger qqn tout cru (fig .•fam.) a ball ca un sptU't (pop.) - s'en meare plein la lampe (fig .•pop.) a hif1ui pe cineva (fig. Jam.) - aboyer aprts les cbausses de . qqn (fig .•fam.) a botirf sl ...- prendre Ie parti de ... a se botiri de unul sin,." - decider d' autoriie a se hrini en tuf', co Yint (fig .•fam.) - vivre de rair do temps; manger 118 table qui reeule (fig.• fam.); manger de la vache enragee; danSer devanl Ie buffet (fig .•pop.) 8 se brinI en himere. co iluzii, co &peI'8D1e (fig.) - se oouni.r d'illusions; se repaitre de chimeres, d'i1lusions; vivre d'espoir et d'eau claire (fig.,fam.) a buidul pe cineva - crier haw sur qqn (fig .•fam.)

113

I
ann Ierts pe cineva (fig.,fam.) - teoir rigueur A qqn; ne pas faire de eadeau (fig. Jam. ) a nu-l lerta nici mort (fig.Jam.) - chercher pouilles aux morts (fig.,fam.) a IqI abrtlf (figfam.) - faire buisson creux (fig.) a le§i basma curata, cu fata curata (fig ..fam.) - sauver la face; se tirer d'afhdre, du perrin, d'un mauvais !lI\S (fig.,farn.) a le,i la MtlJie (fam.) - monter au feu; venir aux prises; se manger le

nez (fig.ifam.)

a-i i~

(ceva) cuiva din cap (fig.ifam.)

- sortir de l'esprit,

de Ia

tete (fig.)

a le§i la covrigi (fig .•pop.) - tomber dans la debine, dans la deche (pop.) a nu-si I~i dinfllgaf (fig.) - aller SOD chemin (fig.) a-~i lqi dinfuto (din s!rile) (fig.) - etre dans tous ses etats: De plus se connaltre (fig.); se payer un coup de sang; etre hors de soi (fig.fam.) a nu-si lql. niciodata dinfire (fig.fam.) - u'avoir jamais une parole plus haute que l'autre (figfam.) a'tql din greu (fig.) - arriver au bout du tunnel (fig.) a iqi la /wrtJ, in lume (fig.) - faire son entree, sortir dans Ie monde (fig.) a I~ din 'JU:urcaturo (pe cli ocolite) (fig.) - prendre Ia tangente (fig.) a I~i din joe (fig.) - tirer son epingle du jeu (fig.) a l~ijumulil (tig.Jam.) - y laisser, y perdre des plumes (fig.Jam.) a i~i la limon (fig. .fam.) - arriver it bon port, a bonne fin (fig.); passer Ie cap (fig.Jam.); faire surface (fig.); arriver au bout du tunnel (fig.); etre au bout de ses peines (fig.) a i~ la lumiM (tig.Jam.) - eclater au grand jour (fig.Jam.) a-~i iql din minJi (fig.) - perdre l'esprit, la raison. la rete (fig.Jam.) a-si ie§i din m'ina (fig .•fam.) - perdre la mM.o (fig .•fam.)

115

It§i
a-i i~ cuiva pe nas (fig ..fam.) - en cuire nez it qqn (fig. .fam.) a Ie¥ din nevoie (fig.) - sortir d'embarras a-i IqJ cuiva nume rau, vorbe (fig.Jam.) denigre 0

lubi ~-------------------------------------------

a qqn~ sottir
(fig.)

pas les trous du

,intra in cud, in cirdA§ie ell cineva (fig.Jam.) - s'aboucher, s'acoquiner avec qqn; frayer avec qqn (fig .•pop.)

.. Intra in dUputiJ eu cineva - cruiser le fer (fig.)


- etre discredite

ditfame

,i

a-i lqi pdru/ prin caciula (fig. .fam.) ~ croquer Ie marmot: Caire le pied de grue; faire Ie poireau (fig .•pop.) , a-i iq:i peri albi (fig ..fam.) - se faire des cheveux (blancs) (fig.Jam.) a pQcdlil (fam.) - etre Ie dindon de Ia farce (fig.,fam.) a lqi ell picioarek iuainte (fig.) - sortir, s'en aller les pieds devant (fig.Jarn.)

lep

a-i I~I cui va sufletu! (fig ..fam.) - se tuer au travail (fig. .fam.) a le§I la supra/aid (fig.) - faire surface; remonter Ie courant, pente (fig.)

la

a Ie¥ pe teren (fig.) (a se duela) - se porter. se trouver sur Ie pre (vx) a-i 1qi untul (fig.Jam.) - en haver (pop.) \ a nn i~ din ~o~~ c~va (fig.), a se supune fld a cracni (fam.) - obeir au dolgt et a I red a qqn; filer doux comme un toutou (fig.,fam.) a-i l~i cuiva yorba din gura (fam.) - parler malgre soi a-i Iql cuiva vorbe (fig.fam.) - defrayer la chronique (fig.,fam.) a Impune 0 redacere de salarii - ajnster. reajuster Ics salaires (fig.) a inlerpreta lucrurile in rlill - prendre les chases en mauvaise part. avoir l'esprit mal tOUTDe (fig.) , a interveni sel (fig.) netam-nesam intr-o conversape - mettre son grain de

perrin. dans une sale affaire; se fourrer dans une drole d'histoire une sale histoire, dans un guepier (fig.fam.) , a intra i:Q areni1 (fig.) - entree en lice (fig.) a Intra (unde ..a) pe blot (fig.;fam.) - entrer l'oeil (fig .•pop.) a Intra in belea (pop.) - se fourrer dans le perrin; etre dans Ie bain (fig.ipop.); tomber sur un os (figfam.) •

a Int~ la apd. in bucluc (~g ..Iam.) - etre dans de beaux draps, dans Ie

• intra in fabrica (de palme a) cuiva (fig.fam.) - se faire baiser; en prendre pour son grade; se Caire remonter les bretelles (fig.,pop.) a intra in grapik cuiva (fig.) dans les petits papiers de qqn (fig.fam.) a Intra in gurt! lumii (fig.) - faire jasser; donner il redire, Aparler; faire res frais de la conversation (fig.,fam.) a Intra in bora (fig.fam.) - entree dans la danse, dans le jeu (fig.Jam.) a intra la idei, la griji (fig.) - se faire des cheveux blancs (fig.Jam.) a Intra mesa (fig.) - etre mis dedans; se laisser avoir; dans la melasse (fig.Jam.) a intra in miezul problemei (fig.) - entrer dans le vif du sujet (fig.) • intra moartea in cineva (fig.) - avoir Ies grelots (fig.fam.) 8 intra in p{unlnl de rusine (fig.) - ne plus savoir ou se fourrer, lIU se mettre (fig.) a-i Intra cuiva pe sub piele (fig.fam.) - entrer dans les bonnes grsces de qqn; se faire valoir; etre dans les petits papiers ~e qqn; flatter qqn avec complaisance, bassement (fig. .fam.) a intra intr-un PQm (auto) (fig ..fam.) - remrer dans un platane, dans Ie decor (auto) (fig. .fam.) a Intra in seend (a interveni) (fig.) - entrer en scene (fig.) a Intra in socotelite cuiva (fig.) - entrer dans Ie jeu de qqn. dans les sentiments de qqn (fig.) a Intra (direct) in subiect (fig.) - alter (droit) au fair (fig.) a intra in vitezd (fig.) - prendre Ie mors aux dents (fig.) a-i intra pe-o ureche ~i a-i ie§l pe alta (fig.fam.) - mettle dans I'oreille du chat; ecouter d'une oreille distraite; n'ecouter que d'nne

rue

etre

oreille (fig.•fam.)

intra ca in bcurre (fig..fam.)

hrinzJi

(fig. .farn.)

entrer

comme

dans

du

a-i Intra cuiva ceva in cap (fig.fam.) - ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd (fig.,fam.) a Jntra 1a cheltuilll4 - se mettre eo frais 116

a-i intra cui va in YOW (fig.) - faire les quatre volontes de qqn (figJam.) a nu fi lnventat mlmUigii Cfig .•fam.) - ne pas avoir invenre le til couper Ie beurre, I'eau chaude, tiede, gazeuse (fig.,fam.,iron.) a Invite pe cine va la dejun - prier qqo Adejeli"ner a invlta (pe cineva) la mastl la ce s-o glisi (fig.Jam.) - inviter A la fortune du pot (fig .•fam.) a jubi pe altcineva - aimer ailleurs (lilt)

ata

117

inventat
a iubi pe cineva ea lumina ochilor, ca ochii din cap (fig.) - aimer qqn comme la prunelle de ses yeux, mieux que les yeux de la tete (fig.) a lzbucnl 1;] ptins - fondre en larmes (Iig.)

a lzbueet in ris - partir it tire

" I
a trnhala pe cineva cu apa rcxe, en vorbe goale (figJam.) - promettre it qqn moots et merveilles (fig.ifam.) a se tmbata cri(il (fig.jam.) - etrc dam; les brindezingues: tenir une bonne cuitc; prendre SOn lit ell marche; avoir les bones. iJ. rouleaux; ctrc dans lcs vignes du Seigneur (fig.Tam.) a se lmbolnavl de ciudti (fig.Jam.) - en faire nne maiadie ,fig_Jam_) a imbatrinl in meserie (fig.) ~ blanchir sous le harnais (fig,) a se imbraca la opt-sure si-un pol (fig.cpop.) - se rnettre sur son trcntcd-un (fig.Jam.) a sc imbraca in pene de paun (figfam.) - se parer des plumes de
paon (fig.Jam.)

a imbraca pe cincva ell usa (fig.fam.) - mettrc qqn a la porte: Tellier Ie compte a qqn; donner du balai; mcure it pied; donner ses huit jours: donner [e sac, sa canne; envoyer planter des choux; donner SOn paquct a qqn: cnvoyer a la balaucoire (fig.ifarn.) a imbrili~parerile, ideile cui va (fig.ifam.) - epouser lcs opinions, les ides de qqn a imhrobodi pe cineva (fig ..pop.) - cravater qqn (flg.ipop.): rouler qqn dans la farine (fig.fam.): donner Ie change; jcter de la poudrc aux yell"; endormir lc mulot; [aire (monter) une scic; monter le job, la bobeche (pop.); mener en bateau; faire une vanne; ..dernain on rase grati s "; la baillcr belle iii. qqn; vendre du vent it qqn; dorcr la pilule (fig.Jam.) a imbuca lupeste (fam.) - manger comme un ogre: se taper. se farcir lc chou: s'en mettre plein 1a gueule; se caler lcs joues; croqucr Ia pie (fig.ipop.) a nu i se imhulzi cuiva pirulele in buzunar (fig ..pop.) - avoir Ia bourse plate (fig.fam.); etre Ii un sou pres (fig.); etre (bieu) a sec; loger le diablo dans sa bourse; are leger d'argent; &:re dcplume; etre bas,

a se imhraca eu rafinament deosebit - raffiner sur I'elegance

119

perce; ne pas avoir un radis; avoir le gousset perce; ne pas avoir de hie; ~tre a la cOte, sans un fifrelin, sans un pelot; &:re sans un rond; BIre fauche comme les hies; raide comme un passe-lacet (fig .•pop.) a impica ~i caprt: ~i varza (fig.ifam.) - menager Ia chevre et Ie chou (fig.fam.); contenter tout Ie monde et son pere (litt.) a se tmpiica, a se obisnui one raison (fig.)
ell

•i se fmpletld picioarele 08 betie) (fig.) - avoir les bottes en bsscule, A rouleaux (fig.Jam.); avoir du vent dans les voiles (fig. .fam.) '.i se impIlnI.orocul (fig .•fam.) - recevoir son d6c0mpte (fig .•fam.)
• DU

se impotrhi

- se laisser Caire

cineva, eu ceva - se faire

a qqch;

se faire

a impiirtlfl'lffe.fu (fig.,fam.) - rompre le pain avec qqn (litt.) a impirttprojitul- se partager Ie gateau (fig .•fam.) a a

impart' riscurile (fig.) - couper la poire en deux (fig.,fam.)


0

impiluri (fig .•pop.) - se la briser; bniler la politesse; chausser les ailes (fig.,fam.); chier dn poivre (fig.,pop.); ne pas de~der son reste; enfiler la venelle; gagner le large, Ia porte. Ie taillis (fig. .fam.); filer comme un zebre: Ioutre Ie camp; jouer des eliquettes, des gnibolles, des panes; jouer la fille de I'air; lever le pied; montrer le cul.Ies talons (fig.,pop.); plier bagages; prendre la cle des champs. les jambes son coo, le large, la poudre d'escampette, son sac et ses quilles: sanver la \ valise; se tailler (fig. .fam.); titer sa crampe, se.s gregues, ses guetres (fig. .pop.)

.lmpovira pe cineva cu ceva (fig.) - alourdir qqn de qqch. (fig.) • fmprosplta memoria cuiva (fig.) - rafraicbir la memoire de qqn (fig.) troPrD§CB pe cineva cu in,ective. cu insuf!e (tig.Jam.) - abreuver, agonir qqn d'Iajures; cracber, ~cter des injures (pop.) • fmplOljC8 pe cineva en noroi (fig.) - cracher sur qqn (fig.); couvrir qqn de boue (fig.) a tmpuja cuiva capul, urechile (fig .• fam.) - rebattre Ies oreilles qqn (fig.,fam.) a 0 tmpunge lafugil (fam.) - se tailler en vitesse; les mettre (fig.,pop.) a imJH1¥8 .francul (fig.) - etre, se trouver a court d'argent (flg.), a sec (fig .•pop.) a se tmPUti 0 treaba (fig.,pop.) - we dans les chaux; tomber en carafe; adieu Berthe; les carottes soot cuites; sale coup pour la fan-

fare (fig .•pop.)

a se impauna cu meritele paon (fig. .fam.) a nu tmpiedica.

altuia (fig .•fam.) - se parer des plumes

a nn interveni - laisser passer (fig.)

a i'mpledic.a 0 vocafie (fig.) - contrarier une vocation (fig.) a impinge. a ajuta (fig.) - donner un (petit) coup de pouee (fig.fam.) a impinge cuiva bani (fig .•pop.) - offrir un pot de yin Aqqn (:fig.Jam.); parler francais Aqqn; graisser la main, Ie marteau, la patte; donner la piece; pratiquer un valet; faire un pont d'or; "chaque saint vent son offrande"; "lI. ehaque saint sa chandelle"; offrir des dessous de table (fig ..fam.) a impinge pe cineva (fig.) - faire la courte echelle
8

a qqn

(fig.,fam.)

impinge pousser

a Ia roue

la roatlJ, en cineva (fig.) - donner un coup de main

(fig.Jam.)

a qqn;

a-l impinge (pe cineva) pt1catu.l (fig ..fam.) - se husser tenter a impleti cosiJil (coada) aIM, gl)e albe (fig.) - coiffer Sainte Catherine (fig.) a i se bpieUcl limha in gurl (fig.• fam.) - Ia langue cbe (figfam.) lui a four.

a inalnla contra curentului (fig.) - gagner au vent (fig.) a inainta in grtIIl, a promova - prendre du galon (fig.fam.); monter en grade; avoir one promotion a inalnta ca melcul (fig.) - avancer comme one tortue (fig.) a nu fnaJnta nici co un pas (fig.) - De pas avancer d'un ponce (fig.) a inalnta ca racui (fig .•fam .•iron.) - fake des progres I' envers; marchec commc one ecrevisse (fig. Jam. ) a se inarma cu nJhdare (fig.,fam.) - s'armer de patience (fig.Jam.) a tnibtqi ceva in fqA (flg.) - tuer dans I'oeuf (fig.) a inii1ta pe cineva pe IOC'" (fig.) - elever qqD sur Ie pavois (fig.) a 0 iocasa (fig .•fam.) - atre mouehe; en. avoir pour SOD compte (fig.Jam.); se faire bourrer la gueule; avon bon dos (fig .•pop.) 8. incasa 0 de biJJsie (fam.) - prendre one derouill6e (POp), nne raclee (fam.); en prendre pour son grade (fig.fam.) a incasa 0 chelfiJneaOi (fam.) - se faire assaisonner (Iig.Jam.) a fncasa mai mult de-o grdnuuJiJ, Rimica toaIIJ, mal nimic (fam.) toucher des haricots (fig. .fam.) a incasa lmilMri - deguster des coups (pop.,iron.)

mama

120

121

a incasa 0 prafturii (ronP.) - en prendre pour son grade; se faire moucher;. se faire sonner Ies cloches (fig .•fam.) a Ineasa 0 siJpuneaM (fig.Jarn.) - ramasser une enguelade, un bon savon (fig.,fam.) . a incasa una buna (fig.Jam.) - en prendre un sacre coop; eacaiser dur (fig.,fam.) a indica legali/Qtea - chevaucher la ligne jaune (fig.) a incilta pe cineva cu ceva (pop.) - coller qqch qqn (fig .•pop.) a se fnci1ta cu ceva (fig..fam.Jron.) - avoir droit a qqch. (fig.fam.Jron.) a indlzi farpele la Sin (fig.Jit.) - rechauffer, nourrir un serpent (nne vipere] dans son sein (fig.,litt.) a nu-l mai fnciipea. cd,,",¥, (fig.ifam.) - etre fier comme Artaban, comme un pou (fig.Jam.); faire le fier (fig.) . a nu-~i ~ai incapea tn piele (fig.,pop.) - 1. crever d'orgucil; ne plus se senur pisser (fig .•pop.); 2. nager dans la joie, dam Ie plaisir (fig.) a nu-l mai inciipea pe cineva vremea (fig.Jam.) - ctre en faute de temps 'a inciirca nota de plata - sater la note. Ie client (fig.) a incerca marea cu degetul (fig .•pop. ) - tenter l'impossible; vouloir prendre la lune avec les dents (fig.) a-si inceres norocul (fig.) - courir sa chance; risquer, tenter le coup, son coup, la chance, la fortune (fig.fam.) a rncetlni (fig.) - reduire les gaz (fig.fam.) a-si inchda socotelile (fig ..fam.) - deposer son bilan (fig.fam.) a-§i inchda socotelile eu cineva (fig.) - en rester 18avec qqn (fig.) a se inchlde in carapacea sa (Iig.Jam.) - s'enfermer dans son cocon; se replier sur soi-merne (fig.Jitt.) a tnchlde dosarul (fig.) - clore le proces (fig.); elasser une affaire a-i inc hide, a-i astupa cuivagura (fig.,fam.) - clore, clouer Ie bee Aqqn; la lui couper; rabaisser, rabattre le caquet, la crete qqn; reduire qqn quia; river son clou qqn~ en boucher un coin, une surface

incas. ==-~~~----~-~~~-~-----.-

incurca a ihchlde oehii la ... (fig. Jam. ) - fermer les yeux sur qqcb. (fig.) a inchJde U§Q cuiva (fig.) - refuser, fermer sa porte a qqn (fig.) a se indllnapinlecului (fig.) - s'en coller dans le fusil (fig .•pop.) a inchlna Ileagul (fig.) - amener, baisser pavilion (fig.) a-~i inchIpui cl1 nimic nu ii e ituerzis (tig.) - se croire tout permis (fig.) a tndnta pe cinevacu migdale amare (fig.) - mener qqn en bateau (fig.) lise tndqta cuivajalciJe (fig.) - ne pas ouvrir la bouche (fig.); avoir un fil sur Ia langue (fig.) a se inclqta (in) la lupt4 (fig.) - eo venir aux mains (fig.) a fncoltl pe cineva (fig.fam.) - serrer qqn de pres; pousser qqn dans ses derniers retranchcments; mettre qqn le dos au mur (flg.fam.) a incondda pe cine ..a (fig.,fam.) - easser du sucre sur Ie dos de qqo (fig.,fam.) &-~i incredinta soarta in mina cuiva (fig.Jam.) - se remellre entre Ies mains de qqn (fig.) a-~i incredinta suffetul in miinile Domnului (fig.) - recommander son lime A Dieu (fig.,litt.) a incr~ta pe cineva (fig.,fam.) -cogner due; passer qqn a tabac; tanner Ie cuir a qqo (fig.,fam.) a-~i inc:ropi traiul (fig ..fam.) - vivre du jour au lendcmain, tant bien que mal, au jour le jour (fig.) • I incruclfa (a pune) miinile pe piept (fig.Jam.) - mourir de sa belle mort; trouver sa fin (fig.) a se incrunla la cineva (fig ..fam.) - faire les gros yeux a qqn (fig.Jam.) a se tnerusta (fig.Jam.) - faire du beton (fig.,fam.) a incula cu cbeia - donner un tour de de (fam.) a incula pe eineva en 0 fntrebare (fig.ifam.) - poser une colle it qqn (fig.fam.); porter, pousser une bone Ii. qqa; laisser qqn sans replique (fig.ifam.); coincer qqn sur une question (fig.) a 0 ineurca (flg.fam.) - tenir le loup par les oreilles (fig .•vx); trouver A qui (Drier (fig.fam.); se mettre it. la colle (tig.fam.) a se incurca de cineva (fig.) - avoir qqn dans les jambes (tig.fam.) a tncUIU (fig.,fam) - brouiller les cartes (fig.,fam.) a i se fncul'Ca cuiva limbo in gura (fig.Jam.) - avoir un til sur la langue (fig.Jam.) 2. avaler (perdre) sa langue (fig.fam.) a tncurca lumea (fig.) - etre de trop (fig.)

qqn (fig.ipop.)
8.

inchide gura opozitiei (fig ..f8.01.) - condamner l'opposition au silence (fig.,fam.) a indUdeguTa ziaristilor (fig.,fam.) - museler la presse (fig.,pop.) a-i inchide cuiva oehii (fig.) - fermer les yeux a. qqn (fig.) a i se inchlde oeM, a picoti. (fig .•fam.) - piquet du nez (fig.Jam.)

qele

122

123

injura songes (fig.) a i se incurca cineva in picioare (fig .•fam.) - avoir qqn dans les jambes (fig.Jam.) a incun:a vorba (fig.) - noyer le poisson (fig .•fam.) a tncurca vremea (fig.) - perdre son temps (fig.) a nu se indemna sa invete - Caire des etudes languissantes (fig.) a-si indeplini totdeauna mlsiunea - ne pas faillir Aune mission confiee a Indesa In burlii (pop.) - s'en coller dans le fusil (fig.,pop.) 8 nu se indoi de dreptul sau - ne pas douter de son boo droit a·~i indol grumazul, spinarea (fig.Jam.) - plier l'echine (fig .•fam.) a-si indrepta pasul spre cineva (fig.) - se diriger du cOte de qqn (fig.) a-i Indrepta cuiva spatele (flg.Jam.) - faire une grosse tete A qqn; secouer les puces a qqn (fig. .fam.) 8 indruga baliverne (fam.) - center, debiter des lanternes, des sornnettes (fam.) a indruga cuiva verzi Ii uscate, vrute Ii nevrute (fi.g..f~.) - en conter; monter un bateau It qqn (fig.jfam.); parler de la pluie et du beau temps (figfam.) a fndulcl soarta cuiva (fig.) - adoucir Ie sort a qqn (fig.) a se fndura cu greu (fig.) - se fendre de (fig.fam.) a inDorl 0 poveste (fig.Jam.) - allonger, etendre la courroie (fig.ifam.) a se ineca ca pganulla mal (fig.,fam.) - s'arreter en bon chemin (fig.); faire naufrage au port (fig.) a fnfrunta pe cineva, ceva (fig.) - faire face il qqn, qqch. a infnInlaJUrlunil (fig.fam.) - faire face Ala musique (fig. .fam.) a infnmta greutilJile (fig.) - alIer au devant des difficultes (fig.) a se infrupta din oala cu smintioa (fig.fam.) - faire SOD beurre; mettre du beure dans ses epinards (fig ..fam.) a infuleca zdravl1n (pop.) - ne pas avoir la gale aux dents (fig.,pop.) a i se infunda (fig.Jam.) - &.re mis au pied du mur (fig.fam.) a intunda pe cine va (fig.,pop.) - mettre qqn dans sa poche (fig.); mettre qqo au pied du mur; river son clon it qqn (fig.,fam.) a se infunda pina-n gil (fig.ifam.) - s'enferrer jusqu'a la garde (fig.) a-i infonda cui va gum (Iigpop.) - repondre du tac au tac; river son clou qqn (fig.Jam.) a ingilbeni de ciud4 (fig.fam.) - en Caire une jaunisse (flg.fam.)

a se incurca in propriile-i minciuni (fig.) - s'enferrer dans ses men-

a inghesuJ in corzi (box) - acculer, envoyer dans les cordes (box e) a-i Inghetafic«lii (fig .•pop.) - avoir froid dans le dos (fig. .fam.); avoir Jes foies, les jetons (fig.,pop.) a inghetapreJurile, salariile (fig.) - bloquer les prix,les salaires a-i fngheta singele in vine (fig.Jam.) - we glace d'effroi (fig.) a inghitl un afront, un bobimac (fam.) - avaler des couleuvres (fig.); essuyer un camouflet (liu.) a i'nghiti 0 carte. un roman (fig. .fam.) - avaler un livre, un roman (fig.fam.) 8 foghiti crucq (fig.) - avaler de travers (fig.) a-si inghillfurla (fig.Jam.) - avaler sa rage (fig.) a inghiti giUufca, hapul (fig .•fam.) - essuyer un revers. un ecaec (fig.); gober Ie morceau; rester avec sa courte honte; avaler le morceau, la pilule.Ja dragee; boire un bouillon (fig.Jam.); prendre le change (fig.) a tnghltl kilometri (fig .•fam.) - bouffer du kilometre (figfam.) a-si inghiti lacrimile (fig.) - ravaler, refouler ses larmes (fig.) a-¥ tnghItl1imba (fig.) - 1. avoir la dent (fig ..fam.); 2. avaler sa langue (fig.jfam.); se mordre la langue (flg.fam.) a inghltl pe n.eriisuj'lale - avaler d'un seul trait a ingldtl noduri (fig.ifam.) - ravaler son depit, sa rage (fig.) a inghltJ. cu noduri (fig .•fam.) - manger sa soupe avec ses lannes (fig.,fam.) 8·1ingh1tl plfmintul (fig.Jam.) - s'endormir du sommeil de la tombe (fig.ifam.); aller au royaume des taupes (fig.) a-Iii tnghtli VOI'bele (fig.) - avaler sa salive (fig.) a se ingloda in doJorii (fig. .fam.) - s'embarrasser de dettes; avoir des ardoises partout (fig.Jam.) a ingri§a poreul in ajun (fig .•fam.) - donner un coup de collier (fig.• fam.) a se lnhiJta en cineva (pop.) - s'aboucher, s'acoquiner avec qqn (pop.) a se fnhima din nou la jug. la treaba (fig.) - reprendre le collier (fig.,fam.) a se [nhirna la 0 mud, la 0 corvoatilJ (fig.) - s'envoyer un travail. nne corvee (pop.) a inhama pe cineva la 0 treabIJ (fig.,fam.) - atteler qqn 1. un travail, a one tAcbe (fig.)

a injun - parler gras (vx)

124

1~

injun injuraca un birjar (fam.) - jura comme un charretier injura pe cineva in guro mare - crier injures qqn inJura pe cineva de toate cele (fam.) -'crier raca sur qqn (pop.) inJura ca la ufa cortului (fig .•fam.) - agonir d'h.jures: s'engueler comme du poisson pourri (fig.Jam.) a inlenml (fig.) - se tiger sur place (fig.) a inota in bani, in miere (fig.Jam.) - nager dans la prosperite (fig.) a innebunl de cap pe cineva (fig.,pop.) - monter une scie i\ qqn (fig.,pop.) a-i Inota ochii in lacrimi - avoir les yeux pleins de larmes a se inrudi cu cineva - toucher qqn de pres (fig.) a se inscrie intr-un vira] (auto) - negocier un viragc (auto) a i'nsemna eu rOlll in calendar (fig.fam.) - marquer (un jour) d'un caillou blanc, d'une pierre blanche (fig.) a se insura cu moartea (fig.) - faire menage avec la Camarde (arg.) a se fnsura cu zestrea (fig.) - epouser la (nne grosse) dot (fig.) & se i~a amarnic - se gourrer; faire fausse route; se fourrer, se mettre Ie doigt dans I'eeil (fig. .farn.) a i~H pe cineva - abuser qqn a iD§ela buna credinla a cuiva - surprendre 1a bonne foi de qqn; posseder qqn jusqu'un trognon (fig.,pop.) a fn~lra verzi ~i uscate (fig.ifam.) - bourrer le crane A qqn (fig.fam.) a se tnsuruba undeva (fig.jfam.) - reprendre pied quelque part (fig.) a 0 intinde (fig.ifam.) - znettre les voiles; prendre le large (fig.Jam.): mettre les bouts; se faire 1a paire (pop.); prendre la poudre d'escampette (fig.,pop.) a intinde afa (fig. .fam.) - pousser le bouchon un peu loin (fig.fam.); charrier dans les begonias (fig .•pop.) a se intlnde la cascara! (fig. .fam.) - passer Ia mesure a. tntfnde coarda prea mult (fig. .fam.) - tirer sur la corde, la ficelle (fig.Jam.): depasser les bomes, combler 1a mesure (fig.) a inlinde 0 cursif (fig.) - tendre un filet. un piege (fig.) a 0 inUnde Ia drum (fig.,fam.) - bouffer du kilometre (fig.,fam.) a indnde t1UlSd (;U cineva (fig.Jam.) - etre am; 1.'1 compagnon avec qqn (fig. fam.) a Intlnde masii mare (fig. .Iam.) - mettre les petits plat s dans les grands (fig) a a a a

intoarce

des

a rn~nde mina. piUliria (la cersit) - tendre Ia sebile (fig.) 8 intinde 0 mind (de ajutor) (fig.) - tendre la percbe qqn; tendre i\ qqn un roup de main (tig.Jam.) a se tnUnde cs pecinginea (fig .•fam.) - faire tache d'huile (fig.) a tntinde pelteaua (fig.Jam.) - allonger la sauce (fig .•fam.) a se indnde cit ii e plapuma (fig.,fam.) - agir selon ses moyens; "il faut que 1a cbevre broute aU elle est anacbee" (fig.fam.) a se indnde mai mult decit fi e plapuma (fig.,fam.) - avoir les yeux plus grands que le ventre (fig.,fam.) a intinde pe lavd (fig.Jam.) - macher Ie besoin 1 qqn (fig.,fam.) a se inlinde cit vezi cu oehii (fig ..fam.) - s'eteadee a perte de vue (fig.) a se intilnl nos in nas ell cineva (flg.fam.) - se trouver nez a nez avec qqn (fig.Jam.) a-si intilnl norocul (fig.) - avoir rendez-vous avec la chance (fig .•fam.) a se intirnpla ca..- se trou ver que a nu intir:da slI.... - avoir lOt fait de ... a 0 fntoarce (fig.,fam.) - tourner casaque (fig.,fam.) a so intoarce CD buzele wnflate (fig.) - Ctre chocolat (fig.,fam.); rentrer bredouille (fam.) a-~i intoarce buzunarcle pe dos -(fig.,fam.) - gratter les fonds de tiroi.r (fig.fam.); retourner ses pocbes (fig.Jam.) a se inlO8ree intr-un diMi (fig.,fam.) - faire qqch. en un tour de main. aussi-sec (fig.fam.) a Intoaree cuiva eea/a, dosul, spa/de (fig.Jam.) - tourner le dos a qqn (fig.,fam.) a i'nloan:e casa pedos, cufundulin sus (fig.,fam.) - mettre sens dessus desous (fig.ifam.); remuer la maison de food en comble (fig.) a-~i intoarce cojocul (fig. .fam.) - tourner casaqne (fig.); etre loyal comme un meunier; etre un faux frere; manger A tous les metiers; jouer un double jeu (fig. .fam.); chier du poivre (fig.,pop.)

a intoarce pc cine va ,i pe lafd Ii pe dos (fig .•fam.) - retoumer et vider qqn comme une poche (fig .•pop.) a intoarce ceva pe toate fe/ele. ¥i pe fat! ~i pe dos (fig.) - examiner qqch. sur toutes les coutures; peser le pour et le contre (fig.,fam.) a intoarct:foaia (fig.Jam.) - changer de gamme (vx), de ton, de disqne (fig.fam.)

126

127

intoan:e
8

tntoarce lamea cu susul in jos (fig.cfam.) - renverser Ie monde cuI par-dessus tete (fig ..• pop)

• !Ie ....

,.".

veste (fig. .fam.) a tntoarce mersullucrurilor (fig.) - renverser la vapeur (fig.) 80 int08n:e ~ipe 0 parts ~i pe alta (fig.) - examiner Ie pour et Ie centre; tourner et retourner qqch. (fig.) a 0 tntoarce ca la PIoWfd (fig.•fam.) - changer d'avis comme nne girouette (fig.,fam.) a intoarce punga pe dos (fig.fam.) - avoir la bourse plate; Ioger Ie diable dans sa bourse; &re marquis de la bourse plate; ne pas avoir un quart d'ecu (vaillant); ne pas avoir un rotin; &re dans la deche; rouler sur la jante; !tre a la corde (fig .•fam.) a intoarce prompt replica cuiva (fig .•fam.) - renvoyer la balle a qqn; repondre du tac au tac (fig .•fam.) a i se intoarce $tomacul pe dos (fig .•pop.) - avoir mal au coeur (fig .•fam.); rendre son d6jeuner (fig.) a intoarce struna, mantaua, dupii vint (fig.) - changer son fusil d'epaule; retoumer sa veste (fig.Jarn.) a intoaree wglll (fig.) - rompre Ie marcb.t (fig.) a inloaree l'izita cuiva (fig.) - rendre sa visite qqn (fig.) a-i intoarce yorba cuiva (flg.fam.) - reovoyer la balle Aqqn (fig.,fam.) a intreba pe cineva de si1tUJtate (fig.,fam.) - 1. demander, prendre des nouvelles de qqn; 2. adresser la parole a qqn a Intreee dfleptiiri.k (fig.) - aller au-dela de ses desirs: depasser toutes les previsions a se intreee ell gluma (fig.,Cam.) - y aller un pen fort (fig.Jam.) a intrece miJsura (fig.) - depasser la mesure, les homes; aller trop loin (fig.•fam.); faire dans les bottes de qqn (vulg.) a I'nlrece pe cineva in merite. in talent (lit.) -laisser qqn derriere sol pour Ie talent, le merite (fig .•litt.) a tntrerupe 0 conversafie - rompre les chiens (fig.,fam.) a intirca pedrocul (fam.) - etre une fine mouche (fig.,fam.) a intrqine convenaJia - alimenter la conversation; amuser Ie tapis; tenir Ie de; debiter des tartines; tenir le crachoir (fig.,pop.) a se tntdege contra cuiva - se passer, se donner Ie mot (fig.) a se intelege cucineva la CUyinte (fig.fam.) - tomber d'accord avec qqn

a-~itntoarce

mantaua

dupl

vint (fig.Jam.)

retoumer

sa

bie ale,....
(cae

in god, de ]a em II. om (tam.) - s' eatcDdre

.1'..ma-

lncrurile bl adnrinistnlie (fi,.) - c<mlftlldn: 1.es lOOI8es de r adminiltrafioa (6g.) a no mai fDldeaelliMlc - y perdre lOll latin (fig.) a.... odtIti pmtm totdeatma (fig.Jam.) - se1e teair pour dit (fig.,fam.) • fDldege din pri.'Iiri (fi3..fam.) - eateDdre chat sans qu~OD elise mi~ DOll (fig.,fam.) • se IDteIeIe de La liM (fig.) - tomb« 80IIS les aem (fig.Jun.) • Be Intdete CllloacAJ at nora (fig.) - ene oomme I'eau et Ie feu (fig.) • fDteIege de bunl (fig.) - mI~ parI« WSOIl • IDtePa pe cineva cu iroNi (fig.) - doaner des coup' de langue 1 qqn (fig.) • fnleI- pe cine". en POI'ba (fig.,fam..) - etre mmtant (lig.). mordre qqn l beUes dents; nne langue d·a.spic~ donner un coup de bee (fig.Jam.) • tntePeolll§tep4r11l (fig.,fam.) -faire le poireau (fig . rester plante! comme un poireau; croquet Ie marmot (fig .•vx.) a-i tntePenl gtbtl (fig.) - attraper le tmicoHs (6g.) • se fmoIrtl de 0 dpulUlGl4 (fig.,faIn.) - nunasser UDe ,,~ (fig. jun.) a tn.vita pe cineva CD greu/. (fig. Jam.) - eaIrIiDcr qqD t Ia dure (fig.,fam.) a tn¥lp. ,,"flU pe cineva (fig .•ram.) - f&ire les pieds 1 qqn; mettle qqn au pas; montrer qqtl comment on s'appeUc. de quel bois on se chauffe (fig. .fam.) a se Indta (6g.) - prendre son mal ea patiance (fig.Jam.) a se ~ de"",.. (fig.,fam..) - se f&cher touIrouge (fig.Jam.) atb\'lnetl un ocla cWva (fam.) - pocher au heurre (noir) r~l 1 qqn (tam.) a hl'lrtl 4/aceri. some marl de bani (fam.) - brasser des affaires. de l'argent; tremper au moins dans vingt canbines lla foiR (fig.•tam.) a se tnvlrtl de 0 a_ndiJ (iron.) - bIe boo pour une contravention, pour une oontredanse (fig.•fam.) a se tn~ intr-un cJUcfi (fig.,faIn.) - faile qqch. en un tool de main. ausei-sec (fig .•fam.)

• ...~. C1UD,.,.,

(fig.Jam.)

ca

Jwi;i Ia futat

(fig..fam.) - s·CDlendm cnmme ImoaJ ea

"01''''

are

.fam.);

ell""

128

II
se inlir1i in cercuri. inalte (fig. .fam.) - nager dans les huiles (fig.,pop.) a inYiI'li pc cineva pe degele (fig .•fam.) - Caire towner et virer qqn (fig.); mener qqn A la baguette. en laisse, par Ie boot do nez (fis.• fam.) a se fnrirti de un guturai (iroa.) - chiper un rhome (iron.) a se fnlirtl in juru.t subieetului (fig.Jam.) - tOUIDer amour du pot (fig.• fam.) a se fnl'ird ca un leu in cup (fig..fam.) - faire les cents pas; toumer comme un lion en cage (fig .•fam.) a

J
a nu se jena (fig.) - en prendre ~ son aise (fig.) aJongia cu cifrele (fig.fam.) - Caire valser les chiffres (fig.) . -, a jongla cu cuvintele (fig.) - jouer sur les mots (fig.) a jubUa - bieber comme un pou fou (arg.) a jues totul pe 0 singura cork (fig.) - mettre tous ses eeufs dans le meme panier (fig.,fam.); jouer son va-tout; jouer le tout pour Ie tout (fig.) a·~i juGS ultima carte (fig.) - jouer sa derniere carte, son dernier atout, son va-tout (fig.) a joca 0 corte mare (fig .•fam.) - jouer le grand jeu (fig.Jam.) a Jua cu clirJi1e pe faIl (fig.) - JOUel" cartes sur table (fig.) a juca. o/estlJ. - jouer un (mauvais, un sale) tour a qqn, un lour de cochon (fig.Jam.) a Juca pefunie. pc sirmll (fig .•fem.) - jouer sur la corde (raide) (fig.) a jUC8 in Iwrd (fig.) - entrer dans le jeu (de qqn) (fig.) a Juca Ia doul '"'''Ii (fig.,fam.) - miser sur les deux tableaux; faire double jeu (fig.) a-i juca ochii in cap (fam.) - avoir l'oeil, (le regard) peti.llant (fam.) aJuca un renghi cuiva - donner, servir Aqqn un plat de son metier (fig.) a JUts un rot important. insemnat (fig.) - ette haut place (fig.); !tIe place en haul lieu (fig.) a Juca teaInI (fig.) ~ jouer la com&tie (fig.) • Judeu ca 0 dvnlI-. co picloarele (fig.,fam.) - raisonner comm.e un panier peree, comme une pantoufle, oomme un tambour (Iig.Jam.), de travers a Judeca orlJqte (fig.) - juger en aveagle (fig.) • jodeca cu piU1.inire. de 1a caz la caz - avoir deux. poids, deux mesores (fig.) a Judeca pripit - sabrer une affaire (fig.)

"

131

a jumull DO /rdier (fig.• pop.) - plumer un piseon (fig .•pop.) a JUI'II pe ctqml cniva (fig.) - jurer par le sang de qqn (6g.) a jura credUrpJ- faire sennent d'aDegeance (lnv.) a jura pe lOP &filf/ii - jurer ses grands dieax, sa foi. que ...

L
fIiri false. IDPP ill presl (fig .•fam.) - lma::r des canardI~ IDOIdt:r des canalars (fig..fam..) .i IIcrtnIII «Idi (Cam) - .voir la mite l r<ril (fig.,flO1.) • Ie II1II iD _ (pJp.) - ~ dmt la soie (fis..pop·) • lie IImarl '_'u.. (fq: .•ram.) - D,'y voir que du feu (fig.Jam.); .. i1 c:omprend vile mail it f'anllui exp8quer longtemps" (UDD.) • Ie lImurt a:: Jrnmt poartI dneva (fig.Jam.) - pcrcer Qqo 1jour, ~ fix&! lOr Ie compte de qqn (fig.,fam.) • Ie 11M (68."'810.) - se laiuer faire (fig..fam.) .• lUI Ie .... (fi•.Jam.) - 1OUleIIir .. ~i De pas en d6nmlre; teair boo; De Pu d6te1er; De pas Ie Iai.sICf' faile; De le c6der en rien l
• 18.. a
a
i

II ;

qqn (fia.Jam·)
DD

1Isa.".".

Ii se liaivead

se IIA

.,...,

• 0 ....
I

(HI.) ... ...", llujba (:lig.Jam.) - t.m:r Ie bouIot (fig.,pop.) .... ..". 0 treabl (fig.Jam.) lUI' ODe affaire (fig .•fam.); ~ .. IDIiD (fiI..am.) f . • ... pe ciaeva lit 1Mttli. ,. broil, lD che&llui (fig.Jam.) • dca.aer toute libert¢, 1 qqa.~ De ,.. Ie meier dea .tfaba de qqo ale .... w .... (fam.) - at Yalir IlUX II1IIiDII (:68 ••fam.) • .. pc ciMva ca ,_. DIDO..,. (fia:.•fam.) qqn ea cmfe.

6crae'

-laisser refroidir qqD (fig .•fam.) 2be Ioq l veair (fiJ.•pop.). ••J.u..o balII!" (pop.) - IailSer tomber (fig.):

(fiI.•am.) t

De pas

.·eadormir

chocolId (ft,.Jam.) • Ie .... cIbt pe bIrIturI:. pe CX8II. pe piciOlR (fig .•fam.) - Ie Caire IDIIICher sur lei pi.ed& (fta.Jam.) • .U Ie ... cIIaJt pe coadI (fig.,fam.) - ne ... se Iaisser mm:ber" Sm' lea pieds (fiB-Jam.) ..
l3.1

user

132

a se

paquet

liM oIlcal in picioare (fig .•faIn.) - se laisser secouer comme un


de tinge sale (fig. Jam.)

lisa
a lisa ceva din mfnlJ (fig.,fam.)~,W!rer prise (fig.) a lisa mindrillla 0 parte (fig.,fatn:~ettre son amour-propre, sa fierte dans sa poche (fig.Jam.) a 0 lisa mai nwale (fig. .fam.) - mettre de I'eau dans" son via; en rabattre; se meure en veilleuse; rtduire les gaz (fig.Jam.)· a 0 lisa moarli1 in papu¥oi (fig.Jam.) Iaisser tomber; laisser en plan; envoyer tout promener (fig.ifam.); laisser en prime (fig.,pop.) .-1 lisa nervi! (fig. .fam.) - perdre Ies pedales (fig.,fam.) a lisa oehii in jos de rusine (fig.Jam.) - baisser le nez (fig.ifam.) a lisa in pace pe cineva (fig .•fam.) - ficher la paix it qqn (pop.); weber les baskets. la grappe, la gourmette, les pompes a qqn (fig.ipop.) _ a lisa pal. JUI, pe cine va (fig.ipop.) - en boucher un coin a qqn; couper le siff1et it qqn; faire un effet boeuf (fig .•pop.); en mettre plein 1a vue (fig.ifam.) a se lasa pilealit (fig.Jam.) - aller chercher de la laine et revenir tondu (fig. .fam.) . a se lisa pi1guhaf (fam.) - abandonner la partie; se le tenir pour dit (fig.) a nu lisapiatra peste piatra (fig.) - De pas laisser pierre sur pierre (fig.) a-l Iasa picioarele de oboseala (fig.,fam.) - avoir les jambes en pille de role. en compote (fig.Jam.) a se lass in plow Domnului (fig.) - laiser courir (fig.) a lisa pc cineva in ploale (fig.farn.) -laisser qqn en plan (fig.jam.) a lasa oporti¢ de in~elegere (tig.Jam.) -laisser la porte ouverte a des negociations (fig .•fam.) a-si lisa oportifiJ de salvare (fig ..fam.) - se menager nne porte de sortie, nne issue (fig ..fam.) a se lisa pr&lat de ceva (fig.fam.) - se laisser chauffer .(fig.Jam;)' ;'. a m.ai lisa din pretell/ii (fam.) - en rabattre a se lisa prins in joe (fig..fam.) - se prendre au jeu (fig.,fam.) Il se lisa prostil (fam.) ~. se laisser avoir; couper dans les salades (fig.,fam.); se faire baiser (8 mort) (fig .•pop.) a lisa reee pe cineva (fig ..fam.) - ne faire ni chaud ni froid a qqn (fig ..fam.) a se lisa rugat (fig.,fam.) ...., aire sa coquette (fig ..fam.); se faire tirer f l'oreille (fig.fam.) 8 nu se lisa rugal (fig., fam.) -- ne pas se Ie faire dire deux foi (fig.~fam..)
=

fleurette (fig.,fam.) a Be lisa conl'im - se reodre It un argument a se ~ dIU de nas (fig.,pop.) - l'avoir dans Ie dos, dans I'os (pop.); se l81sser mener par le bout du nez (fig.ifam.); paumer macron (arg.) a se lisa dIU CD p~ul (fig .•pop.) - Be Caire baiser (fig.• pop.); se faire ~1C% dans Ia farin.e (fig. .fam.) a lisa ,luma la 0 parte (fig ..fam.) - .. rreve de plaisanteries." • ~e lisa greu (flg.Jam.) - se faire tiler l'orei.lle; faire Ie (Ia) diffi(fig..fam.)

a se 1- pe cineva (fig.Jam.) - s'en remettre 1qqo (fig.) a lisa sA se coodI strugurii (fig.,fam.) -laisser mttrir la poire (fig. Jam. ) a nu se lisa cobzIJritiJ (fig.,pop.) - etre fiUe i. De pas se laiser center

rue

a lisa pecineva,

qqn

ceva, in grija cuiva -laisser

qqn•. aux boos soius de


SOD pain

a-i lisa pro. Bpi (fig.,fam.) - avoir I'eau ilia boacbe: manger , A la fumee du rot (fig.,fam.) •

a lisa pe cineva ell ,ura clscalA (fig .•pop.) ~ en boucher un (rude) coin it: qqn; cooper Ie sifflet a qqn (fig .•pop.) a I~ ~ amar (fig.) - laisser un goat d'amertume (fig.) a-l lisa ,1Umtl si ... (Iig.Jam.) - avoir Ie ca:ur de. a ... a se lisa fmhrobodil (fig.,pop.) - se Caire rouler dans la (aline: COuper dans des salades (fig.,pop.) anu se lisa imprniolUll- ne pas s'en Iaisser coater (fig.Jam) a DU se lisa co incurciUuri (fig.) - ne pas y avoir de pet (fig.,pop.) a se lisa 1a inIimpIare - se Iivrer au ha.sard

'!"'

sc: I_jumulit de bani (fig.,pop.) - cracher au bassinet (fig .•pop.); se IaiSSQ plum~. manger. tondre Ja laine sur le dos (fig .•pop.) a lisa ItIl pe crneva (fig.,fam.) - alloager qqn au tapis (fiS .•pop.); battre qqn A terre (fig.,fam.)
a a

lisa co IjmbiJ de moarte (fig.•fam.) - exprimcr sur SOlI lit de mon (fig.)
laisser counr (fig.,l1m}. . r )
r'

11.

J'article de la mort

• lisa IOCld liber (fig.Jam.) - faire de l'air (fig.Jam.) a lisa luCTllrlk in voiR 101'(fig.) - laisser pisser le merinos (ftG pop).
e"

••

a hlllllSM pe cineva (fig.,fam.) - fausser complgOie


j'

11.

qqn (fig.Jam.)

134

135

::oL:_.

lilll
a lisa pe cineva MNC Iipit plmintului (fig..farn.) - meure qqn sur la paille, en chemise (fig.•fam.) a se lisa cu scandal (fam.) - faire du pet (fig .•pop.) a nu-i lisa cuiva timp nici sA rAsufle (tam.) - ne pas laisser temps de se retoumcr (Iig.Jam.)

loa • nu i se Bpi banii de degete (fig.Jam.) - avoir I'argent facile (fig .•fam.); .,I·argent file entre ses doigts" a i se Upi burltl de spale. CfJtl.Iuk. de foame (fig.,fam.) - avoir r cstomac

a qqn

Ie

a se lisa pe tinja14 (fam.) - y aUl:f mou, moUo (fig. .fam.); se laisser aller (fig.)

creux. dans lea raloos; avcir Ie ventre plat (fig.,Cam.) a Upi cuiva 0 ptIlIItIJ. (fmn.) - flanquer une giffie a qqn (fam.) • nu mai Upsi det!iI asta, dedt atit (iron.) - avoir lout eo.tendu (fis.Jam.)

a DU se lisa tros de mined (fig.Jam.) reille (fig.fam.)

De

pas se faire tirer 1'0-

a se Ika lras in piept, pe sfoad (fig.,fam.) - se faire bananer (fig.,pop.) a DU lisa urme (fig ..fam.), a nu avea unnAri - glisser comrne l'eau sur les plumes d'UD canard (fi@ .• fam.) a lasa (ostas) la raW - renvoyer un soldat ses foyers a lisa pe Vodd departe (fig.ifam.) - .. Ie roi n'est pes son cousin" (fig.) a se lisa la I'OW sortii (fig.) - s'ea remettre A sa bonne etoile (fig.) a lisa vorbd - faire dire \ a (tot) lisa de pe
I·. ,
;

a-i Ilpsl 0 dtMgiI. (fig.,pop.) - avoir une case vide. UDe case en moins (fig.,pop.) • nu Ups' ca MtU'tie din post (fig .•fam.) - arriver (venir) comme Mars

en eareme (fig.)

a locul la drdcu-n praznic (fig. .fam.) - habi.ter au diable vauvert (fig ..fam.) a se Ion cu caput de pragul de.sus. (fig.) - tomber .sur un ~, sur un os: etre paye poor Ie savou (fig.Jam.); savoir ce qu en vaut
l'aune (vx.)

main

0 zi

pe alta (fii!..fam.) - ~Iemer~

remettre au lende-

a lisa pe cineva ell zile (fig.fam.) - accorder 18 vie 8 qqn: faire grice
de III vie A qqn

a IHuda cu surle ~i lrimbite (fig.Jam.) -C¢lebrer en fanfare (fig .•fam.) a se lega la Ct{P tid sa-J doam (fig.Jam.) '- chereher midi 1 qu.atorze heures (fig..Iam.) a se leg. de dona (fig ..fam.) - chercher des crosses; chercher noise
qqa (arg.)

a-~llepida

bottes (fig .•pop)

polcoal'eie

(fig.• pop.) - faire

50D

paquet; graisser ses

'.:

a Iqlna de ris (fam.) - se pimer de rire; rite 1 ventre deboutoane; se taper Ie cui N\r terre (fig.ipop.); se fendre la pipe (arg.) a-i Ucili cuiva ochii dupa ceva (fig.• fam.) - eonvoiter . a se Ilmpezlla minle (fig.) - clarifier ses idees; voir clair (flg.) a-~j Unge buzele (fig.Jarn.) - se lecher. se pourlecher les babines, les badigoinces (fig.pop,) 8-~iUnge degetele (flg.Jam.) - s'en ICcber lee doigts; y mettre les quatre doigts et le pouce (fig ..fam.)

;i

a~'li Iinl,tI

CO"1tiinla - trouver des accommodements

IIo\'CC

Ie ciel (fig.)

:'j
!:

136

a low drept in/api (fig.) - frapper de plein fouet (fig.) a lovi ell 0 miciNcd douA capete (fig.) - faire double coup (fig.) a low mifelefU? perfid - faire Ie coup de Jarnac (fig.) a lon inplin (fig.Jam.) - ne pas manquer SOIl. coup (fig.Jam.) a 10\'1 cu set« (flg ..fam.) - ne pas y aller de main morte (fig.) 81"vi pe Ia &pate (flg.) - tirer dans le dos~ dans les jambes (fig.fam.); donner des coups de pied en vaebe; ruer en vache (fig.ipop.) eeva ••tuililulYl"''' (lit.) - prendre .IU pied de la lettre, A la let~ (fig.,liu.) . :iua adjo de la viSlA (fig.) - remercier son boolanger (fig.,pop.) -_ a I,.. an- (fig. .Iam.) - prendre I'air, Ie frais (fig.Jam.) a IUB un aer ginditor, visitor - prendre des airs peaches (iroa.) 8-P luaun lie, nevinovat- a'avoir I'air de rien; avoir un air de DC pas · y toucher (fig.Jam.) . 8-fi luun tier de mironosi~ (fig .•fam.) - affectcr un 81£ modeste de bigote felicilee par SOD curt (fig.,fam.) a 0 108 pe al4bt,.. (fam.) - chevaaeber la ligne jaune (fig.Jam.) . • Iu amint. Ja ceva (fig.) - ouvrir les yeux,les oreiUes (fig .•fam.); faire gaffe (pop.) . a-i lua cui va tIptJ de la moari (fig.Jam.) - cooper Ics efIets. le ~fflet l qqn~ couper l'herbe sous les pied!; qqn. couper Ie robinet l qqn (fig.Jam.)

am.

.-li

137

i'

lua a lua apdrarea cui va (fig.) - prendre fait et cause. parti, pour qqn (fig.) a lua pe cine va sub aripa sa (fig.) - prendre qqo sous sa protection a lua ceva asupra sa (fig.) - en faire son affaire (fig.) a Jua pe cineva la bani mlrunti (fig. .fam.) - passer qqn au peigne fin. au cible; retoumer et vider qqn comme nne poche (fig,,fam.) a IUB in IJI4dUie (pop.) - rendre ridicule; trailer qqn, qqch, pardessous la jambe (fig ..fam.) a se lua la blUaie - se prendre au collet (fig.) a loa pe eineva la IHililie - faire danser la polka A qqn~ donner .de Ia chicoree, de I'avoine; bouchonner qqo; bourrer Ie pourpomt it qqn (fig .•pop.) a IUB 0 Mtaie rusinoasa - prendre la piquette (pop.) a IUB pe cineva de beregaliJ (fig.,pop.) - prendre qqn a la gorge (fig.) a se Iua in /Je/e cu cineva (flg.Jam.) - rompre nne lance contre qqn~ eire aux prises avec qqn (fig.) a lua pc cineva eu biniforul (fig .•fam.) - prendre qqn par la doucenr; parler raison a qqn; agir en douce (fig.Jam.) 0 loa peste bOI (fig.,pop.) - en prendre plein la gueule; se faire assaisonner; recevoir one patee, uae trempe, une volee (fig .•pop.) a-si IU8 bucata rea mai grasa (figfam.) - s'annexer Ie Meilleur morceau (fig.Jarn.) a 0 lua de bUM (fig.Jam.) - monter A l'echelle; prendre .pour argent comptant; croire que c'est arrive; prendre qqn au mot; marcher dans l'histoire de qqn, mordre a l'hamecon (fig.farn.) a loa dintr-un ""tunar ~i a pune in altul (figJam.) - decoiffer saint Pierre pour coiffer saint Paul (fig.,fam.) a Ius 0 caftea1i1 (pop.) - attraper une volee; etre passe au tao hac (fig.Jam.) a-i 108 cuiva caii de la bieicleta (fig.,fam.) - n'avoir rien a perdre; De pas y trou ver son compte; ••il n' en retirera pas ses pieces ": en faire SOD. deuil (fig.,fam.) a lua caimocul dintr-o afacere (fig. .fam.) - eeremer une affaire (fig.tram.) a loa calea codrului (fig.Jam.) - prendre le maquis (fig.) a lua calea cea mai lunga (fig.fam.) - prendre Ie chemin des; ecoliers (fig.Jam.) a ,i-o lua in cup (fig. .fam.) - se prendre pour Dieu le pere (fig .•fam.); danser la rumba des derogations (flg.) ,

lua . a se loa dupA. ctlpUl, gum. sfatul cuiva (fig.Jam.) - preter foi a qqn; suivre les eonseils de qqn; De jurer que par qqn (fig.,fam.) a~fi lua CtJrttelJd de sofer (fam.) - passer son permis de conduire a-~i lua co.trafusele (pop.) - plier bagages, ses afaire5~ OOD paquet; prendre ses cliques et ses claques, lout son barda; Iaire SOD baluchon (fig.Jsrn.) a lua ~i dlWJfQ de pc cineva (fig.Jam.) - depouifler, plumer, tondre qqn (fig.,pop.) a se Iua dupa ceilalr (fig.) - suivre Ie mouvement (fig.) a-i lua cuiva ~i cenusa din vaira (fig.Jam.) - mettre qqn sur la paille {fig.Jam.} a 0 hia pe chelie (flg ..fam.) - se faire appeler Arthur (arg.) a se IU8 de cineva (Iam.) - s'en prendre qqn (fig.ifam.) a se lua dupa. cineva (fig.) - emboiter Ie pas a qqn~ se regler sur qqn (fig.) a lua 0 t:iooro drept porumbel (fig. .fam.) - prendre des vessies pour des lantemes (fig.ifam.) a lua pe cineva de ciuJ (fam.) - passer un savon ii. qqn (fig.) a-~i Iua cimpii (fig.Jam.) - prendre la de des champstfig.ifam.) . a Ius c'irciumile la rind (fig .•fam.) - courir, tirer une bordee; fane la toumee des grands Ones (fig.Jam.) a 0 lua pe coajd (fig.,pop.) - avoir droit a une raclee; prendre un carton, des €oups, la piquene, nne raclee (fig.,pop.) . a lua pe cineva la coarda simlit08re (fig.,fam.) - avoir qqn au sentiment (fig.) . a se Ida in coarne en cine va (fig .•fam.) - se prendre de querelle avec qqn; en venir aux mains (fig.) a loa conducerea (fig.) - prendre la tete (fig.) a lua in considerafie - entrer dans les sentiments de qqn; eutrer en Iigne de compte (fig.) a nu lua in considerafie - passer outre a-§i lua cringul in cap (flg.fam.) - jouer des gambettes, tricoter des pincettes (fig.,pop.) a lua cunOftill/if de ceva.- en prendre bonne note a lua 0 carbiJ, un ~iraj pe dona roti (auto) - prendre un virage sur les chapeaux des roues (fig.,fam.) a-§i lua cul'intul inapoi (fig.ifam.) - degager sa parole

'Ii

~ , "

:1 II I'
,

,I I
.

138

139

loa
., .1 .i

l
atre

·
"

. ·or, . I·~:"'...

loa
•0

::Ii

. :f
; I

I.
I

I'

;
".

I... de-4-ntlotuew (fig"fam.) - commencer par 18 queue· brider i'ine par la queue; mettre la charrue devant les ba::ufs (6g .•f~.) a lUll pc cineva in deriden (fig ..fam.) - toeraer qqn en deri· sion (fig ..fam.) 8-1108 dracul (8. muri) (fig .•pop.) - casser sa pipe (fig .•fam.) a (0) lua (pe) un drulll- emprunter un chemin a lua exempIu - en prendre de la graine (fig.•fam.) aI ...repede foe (flg.Jam.) ~ .voir la tete ehaude, pres du bonnet (fig .•fam.); d'amadou (fig.) a lua pc cineva in Jocuri (fig .•fam.) - descendre qqn en flammes (fig.Jam.) a-l ilia cuJriguri (fig .•fam.) - prendre ua chaud et un froid (Hg ..fam.) a luaJri'nele. hAturile in mini (fig .• fam.) - prendre les rennes (fig.•fam.) a-,i Iua gtndul de Ia ceva (fig.,fam,) - faire son deail d'une chose (fig ..fam.); rayer .de ses tablertes (fig.); se brosser (fig"pop.) • fie Jus de gtnd"ri (fig.• fam.) - se faire du souci, de 1& bile (fig .•fam.) \ a i se Iua 0 greUIIIII!. 0 piatrl de pc iuiml (fig.Jam.) - avoir on (rids de moins sm- Ie coeur (fig.) a-Ji 108 0 grijd de pe cap (fam.) - s'enlever un souci (ram.) a-i lua cuiva 0 grijl de pe suOet. de pe cap (fam.) - ealever Aqqn one epine du pied (flg.) a I de g"kr pe cineva (fig.,fam.) - sccouer tes peces A qqn~prendre ... qqn au collet.Ala gorge (fig .•pop.) a-fi I de laprd (fig.Jam.) - prendre sur sa bouche (fig .•fam.) ... • lUll o,,,rd de aer (fig.) - prendre un hoi d'lQr (fig.) .llu. pe cineva pe dioaiote (fig .•fam.) - Diepas savoir tenir s. langue (fig.); dCmasqu.er ses batteries (fis.,fam.)
80

remportet sur qqn (fig ..tam.); 2. pren~re Ie pas; g~goer ~~ lerr~n sur qqn; gagner qqn de vitesse (fig.); 3. laisser qqn 1010demerc SOl(fig.) t' 0 IUB de la incepu, (flg.ifam.) - remettre tout a plat; remettre les
oompteurs (fig .•farn.) • se lUB. la rntrecere cu cineva (fig.Jam.) - lutter de vitesse avec qqn;

lu.

fntUnIetI

cuiva (fig.) - 1. couper l'herbe

SOllS

les pieds ~ qqn;

a zero

se mesurer avec qtJ.n (fig.) .lua intetegne co cineva - se

mettle d'accord

avec qqn

a .... cujapca (pop.) - faire main basse (fig.) ... IUB j_uclJriile ~i a pleca (fig.Jam.) - ne plus jouer a ce jeup II (fig;jfam.) a Iua lep.tura cu cineva (fig.Jam.) - prendre langue avec qqn (fig.) a lu kg6Juf'(l telefonica cu cineva (fig.) - toucher qqn par tele-

."Ttl

• se lua la harJll cu cineva (ram.) - s'accnxher avec qqn~se bouffer Ie nez; avoir une prise de bee avec qqn; avoir· des mm. avec qqn (68·18111.) • lua ittformafii - aller aux infonnatioos •• ux oouveUes, aox rciu.seignemeots

a"li lu. inima in dinp (fig .•fam.) - prendre son courage • deux
mains (fig .•fam.);
S'armel'de

courage

a loa iniJiatiWl - Caire les premiers pas (fig.) a 0 lua tnaillte (fig.) - prendre les devants (fig.)

1-«1

liiJerlatea sA ... - prendre sur soi de .... se penncttre de ... a laB drept litenJ de evangbelie (fig ..lh.) - prendre .pour article de foi, au pied de la lethe. a la leure (fig .•litt.) a 0 1 din toe (farn.) - gagner le large (fig ..fam.); metlre les voilcs; ... mettre les bouts; lcs mettre; se tirer; vider les lieux (fig .• pop.) a Ius lucrunk 8¥ cum sunt (fig.Jam.) - se faire une raison; pre~dre une chose pour ce qu'clle vaut, les choscs comme elles vrennent (fig.Jam.) a "aa/l/cruriie usor (fig ..fam.} ne pas se casser le hoi (fig.); prendre .iI. la legere (fam.) alus "deolla neanuului (fig.Jam.) - clre soUl comme un poloDais (fam.) a-~i IU8 in cap (fig ..Iam.) - panir de par Ie monde (fig.); rnettre les bouts. les voiles; changer de cremerie, d'air; se donner de rail' (fig .•fam.) a lua lumea in lung si-n lat (fig. Jam.) - courir le monde; rouler sa bosse; voir du pays (flg.Jam.) a Jua morlor pe Dumnezeu (fig ) - prendre Je del ternoin (fig.) a lua cuiva m4111 (fig .•pop.) - 1. clore Ie bee it qqo; ::t en boucher un coin i qqn; jeter de la poudre aux yeu:.. (fig ..fam.) a-~i IU8 toate miJ,furiie de precautie (fig.) - ne rien laisser au hasard (fig.) a-i Iua cuiva mini' (fig ..pop.) - casser la figure it qqn; crever la paillasse it qqn~ envoyer qqn a Parras (fi!f"pop.)

a-p lua

phone (fig.)

'"mea

141

,f
Iu.a ---i
.1.

.,
.~~

lua

I
i

a lua cu amfodouli miinile (fig.) - Y mettre les quatre doigts et Ie ponce (fam.); puiser pleines rnaias dans .(fig.) "

a-.i lua

!:

a se lua cu m1inik decap (fig.,fam.) - s'arracher les cheveux; ne plus savoir a quel saint se vouer (tig.Jam.) a se lua dupA modd (fig.) - sacrifier lila mode (fig.) nasul i» purtare (fig.,fam.) - elre culotte. gonfle it bloc (fig.) a-si lua niidejdea (farn.) - abandonner tout espoir; en faire son dcuil (flg.) a-si
IU3

picioarek la spinue (fig .•fam.) - jouer des gambettes, des goibolles (fig .•pop.); prendre le large, ses jambes it son eou; dttek:r it toutes jambe8 (fig. .fam. ) • se loa depifr (fam.) - se crepe.r Ies cheveux.le cbignon; se prendre

am: cbeveux

"a" hm, pc ci neva pe nepregdtite. pe nepusa rnasa (fig.) _ prendre qqn au dcpourvu. au debotte (fig .•farn.), de court
fI

se lua din nimic (fig.ifam.) - se quereller pointe d'une aiguille (tig.fam.)

a propos

de bottes, sur la

a lua ccva pe nimic (fig.Tarn.) - payer en chats en en rats (fig .•farn.) a ll!a pe "nu" in brate, in gurA. (fig.) - prendre Ie chemin de Niort (fig .•pop.); aller it Niort (fig.) tt ]U3 ceva In nume de diu - prendre mal. a I~a I:?C cineva ca din oalii (fig.Jam.)
nid (lIg.,fam,)

- trouver (I'oiseau), la pie au

I : j.
':

~
.

a IWi la ochi pc cineva (fig.Jam.) - 1. ne pas avoir qqa A la bonne (fig .•tam.): 2. avoirqqn a l'oeil (fig.Jam.)
a-i lua cuiva ochii (fig.) - en mettre plcin la vue, les yeux; jeter de la poudre nux yeux (fig.Jam); faire qqch. a I'esbroufe, a I'estomac (fig.ipop )

a I.u~ pc cineva pc ocolite (fig ..farn.) - prendre qqn par la ban de , de biais ( fig.) .
.,
,"

a Iua pe cineva lapa/me (farn.) - nanqucr une volee: donner de la main: couvrir la joue; donner I'aller et le venir 11qqn (fig.Jam.) a lua pc cineva influent drept paravan avant (fig ..fam )
lc bon (;0115.du bon cOte (fig.Jam.) - mettre qqn en

a lu~ partea buna a Iucrurilor, a vietii ~ prendre une chose. la vie, par a-~i IUD partea lcului (fig ..fam.) - se taillcr la part du lion (fig.Jam.) a lua pa~iirea din zbor (figfam.) - tirer un oiseau au vol
:1 0

11m la picior, la pap"c (fig.Jam.) - ficher le camp; jouer des taIms. des fblles. des panes; tneoter des jambes (fig.Jam.) a lua pe cineva peste picior (fig.Jam.) - mettre qqn en. bone; se payerIa tete la fiole de qqn; trailer qqn. par-dessous 1a jambe, l Ia 16g~ (flg.Jam.); tourner qqn en derision (fig.) . a 108 tapte (zeee) piei de pc eineva (fig.,fam.) - tondre 1a ~ sur Ie dos de qqn; eeorcber qqn (fig .•fam.); cbercber des pods sur un reuf (fig. Jam.) a-i IUD cuiva pulea (fig.,fam.) - eeoreber, posseder qqn(fig .•pop.) a lua in piepl pe cineva (fig.) - affrooter qqn " a se loa inpiept cu greutlple (fig.) - se colleter avec les diffieultes (fig.) a loa cuiva piuitll/ (fig.ipop.) - couper Ie sifflet, Ie caquet, 18chique l qqn (fig.,pop.)~ reduire qqn au silence a"1i Ina putU!Q de la gud. (fig.Jam.) - s'enlever les morceaux de la boucbc (fig.,fam.) a-i Ina cuiva p'ii1U!tJ de Ia gur.l (fig.,fam.) - enlever 1 qqn le pain de 1& bouche (fig.,fam.) a loa pIMa (fig.,fam.) - attendre sons I'orme (fig.~ eroquer Ie mar~ mol (fig .•vx.); Caire le pied de grue (fig.,pop.) a-Ii tu.portia (fig.Jam.) - reeevoir son paquet (6g.) a Iua 0 pnifturlJ (pop.) - se Caire appeler Arthur (arg.) a 1118 prqJid de pe tobl (fig.Jam.) - D'en rieu de~; tiRt troiJ fois rien; se crever pour g~ ~ fois nen; trav81Uer pour des prunes, pour le roi de Prusse,ll ~I (fig .•fam.) a Ina in primire pc cineva (fig.) - passer un savon ~ qqn (fig. Jam., a lua in primire pe cineva abia sosit (6g.) - prendre qqn au d6b0t~ te (fig.Jam.) . a 0 Ius nIZIUl (fig.,pop.) - d&loquer it pleiDs tubes; delaper lOU freiDs bloq~ (fig.• pop.) a-~i lua ~ bun de la cineva - faire ses adieux; prendn: conge! de
.0

':im:

deluge (tig.Jam.)

lua de la ptqopt (de la 48). de la tata Noc (fig ..fam.) - remonter au


"
(X)I.

a Iua un pi1hare{ (farn.) - prendre un


142

un verre (fam.)

a~ua tiJmIu bun de la cllciie (fig .•pop.) - br111er Ia politesse ~ qqn; emporteJ" le chat (fig.fam.)

143

loa
8

contre-poil (fig.Jam.)

lua pe ~a

fa

rib""

(fig.) - eo

f8t~ voir l
stu'

,,_,

ntm·

r--

'-dre qqn l

IwninII
lever l'ancre; Ie camp; prendre la poudre d' escaropette; vider les lieux (fig .•pop.) I-Ii Iua r. (fig.) - mettre fin sea jours; file faire santer la eaisse, le caisson (fig .•pop.) • loa .,. "Ia rum e - prendre la vie comme eUe vicot (fig.) • loa asupra sa load .,;IIG .. prendre sur soi; mettte toos 1es.t0rt5 de son clkC (fig. Jam.) I-fi loa.,tnt (fig.) - prendre do champ (fig.) .1.... uiva POI'btI din gurl (fig.) - rompre les chiens (fig .•fam.); mettre c son grain de sel (fig.) .p lUll "OrlNJ ioapoi (fig.) - degager, reprcndre sa parole; faire mafoutre

.-Ii 10

WJlea (fig.Jam.) - prendre le large (fig.Jun.);

a-fi l rilIpIINkrM - se ~c ... h. sor soi (fig.) - qqc


a loa ceva in rh. a I~

Ie rlble :Ii ( g.,pop.); p-eudre

in eJIlDll -

prendre qqch. 1 Ia rigolade

a 1-repetI~ pe tJneva (fig.•fam.) - De fairac Di UD Di deux (6.g .•fam..) !4 ,.1 pe cineva - remiser qqn pt:optemenl; leona lei cloches l

qqn (fig.) !'U


0

Iua la siJrtlUoald (fl8 .•pop.) - ae aauver un pied cbauss6 (fig .• pop.); se pa~« une paire de pattes (vx.); bi~ Jambes (fig.,pop.); Be tiler des fldtes (fig.,pop.)

"autre

des

a loa pe cineva qqn (fig.,pop.)

la 'cilrllli!lnm (fig ..fam.) - aecouer lei puces A

a Ina din scutt pe cineva (fi8.,fam.) - prendre qqn de 00IlIl (fig.); porter une bone 1 qqn (fig.iny.) a
0

lUll pe ulU1Jhunf (fig.) .. couper i. travers (fig.)

\ a loa in

'.11'" .. prendre

en compte

a lua • .., - avoir ra:il (A tout); !tIe ll'afftlt· mODtel' Ia garde' veiUer au grain; ouvrir l'oeil (fig ..fam.); flire gaffe (flg .•pop.) , a IQa ceva pe $eatIUI lui (fig.,fam.) .. preudre qqcb.. IiOUS son boonet (fig.•fam .Jron.) a lua ceva in serim. de bunlt - croire que c'est arrive (fig.) a lua pc cincva in serio! (fig.) .. prendre qqn au mot (fig.) a nu prea loa ceva in serio« .. prendre .lls Ie~lC a
0 hili pe spilUll'e (fig.,pop.) - recevoir une p&t6e. one trempe une yolk (fig.• pop.) ,

a lua pe ci.neva prin surprindere - prendre qqn au d6pourvu


a loa de AU pe cineva (fig.) -Ie prendre de haUl (fig.) Ius de Ia taIs No« (fig .•fam.) .. remonter au deluge (fig.,fam..) a lua lllul1l1 de coarae (fig .•fam.) - prendre Ie taUI'QU par les comes (fig,.fam.)
80

plier bag age (fig.,pop.) • a-,i Ius limp de gtndire - reserver sa reponse a Ina ~ cineva Ia lrei-pilzerll (fig.• fam.) - administrer A qqo une vol6:
de bois vert (fig.,fam.)

a-Ii.

Ina /.4lpi4i/a (fig. Jam.) - se tailler en vitesse; tilQ'

&eS

chausscs'

144

pour l'honncur, pour des prunes, tt I'ceil (fig.jam.) a lucra pc com propriu .. 1. faire cavalier seul (fig .•fsm.); 2. se mettre l son compte 8 laera ca 0 cizmJI (fam.) - travailler comme un sabot, comme un pied (fam.) a luc:ra in dorullelii (fig .•pop.) .. ne pas se mer au travail; travailler au ralenti; donnir sur son travail; bonder a la besogne (fig.jam.) a lucra pe eineva in /m de Viti' (fig.,fam.) - couper l'herbe sous Ies pieds de qqn: couper la chique 1qqn (fig ..fam.) a lucra poe sub min4 (fig.•fam.) - agir en sons-main (fig.) a (uera mtiUJ in mini (fig ..fam.) - are de meche avec qqn (fam.) a luCf'1l de ",tnluiaUl (fam.) - bieler. torcbcr (un) son travail (fam.); travailler ilia va-vite (fig ..fam.) a luera co n4dejde .. mettre du ceeur au travail. a la tilche (fig .•fam.) a locra de unul s;npr (fam.) .. faire son pot A part (fig.fam.) a locr. in slil mare (fig.,fam.) - ne pas fdire 'e detail (fig .•fam.) .a (uera co ziua - travailler la joumee a tucra cu zU,ta la cu.rltenie - faire des menages 3 lumina minka cuiva (fig.,fam.) - ouvrir l'esprit qqn (fig.)

aniere (fig.) a-p laa z/JonI.l (fig.) - couper Ie cordon (fig.) a-p lua riJele (fig.,fam.) - se faire i&uter le plafond (fig.,pop.) 8 0 Iua de 1. zero (fig.,fam.) - repartir a. zero (fig.) .1 ... pe cineva 1&%01' (fam.) .. reprendre qqn vertemenl (fig ..fam.) a luera de omonll artci (fig .•fam.) - travailler pour Ie roi de Prusse,
chine (marcbe)

145

1 ;1,

~ :~!
I:
I

I'

'I:

se lumina (a se Jimuri) (fig.jfam.) - eclairer sa Iantem.e (fig.,fam.) se lumina de Dud - faire jour i se lungi nusul (tig.Jam.) - son nez remue (fig .•fam.) lungl biter. presser le pas lung! pelMtJua (fig.,fam.) - allonger la sauce; mettre de Ia sauce' raconter sa vie (fig .•fam..) , a i se lung{ IU"eCIrile de foame (fam.) - avoir I'estomac dans les talons (fig.Jam.) a lungl vorba ~fig,.fam.) - parler pour ne rien dire; faire trainer, proloager ua entreuen, nne conversation; faire toute une tartine (fig.,fam.) a Jupta COlla cot (fa.m..) - IUUer au coude a coude (fam.) a lupta contm coruptiei - Denoyer les ecuries d'Augias (fig.• litt.) a lupta pinli la dohorirea adversarului -Iutler qui mordrait la terre Ie premier (fig.) a Jupta sub drapelul cuiva (fig .•fam.) - se ranger. oombattre sons les drapeaux, la banniere de qqn (fig.Jam.) a lupta ell greulilfik (fig. .fam.) - avaneer, marcher centre Je , vent (fig..fam.) a Jupta en 'inverjunm-e - lutter d'arraehe-pied (fig .•fam.)

a a a a a

1
~'.

pas"' -

M
a se ma1mu~ - faire le ctown, Ie pitre (fig.) a ma1trata pe cineva - mettre qqn a mal a minca 0 papa'" (fig.fam.) - se faire mouch~; l'avoir dans l'aile; payer les violons; etre traile A la fourche; se faire doucher (fig .•pop) a se mirglnlla un singur rol (fig.) - se confiner dans un «lie (fig.) a min compasul (fam.) - alloeger, doubler. forcer le pas (fam.) a~~i masun cu"intele (fig.) - menager ses expressions. ses paroles (fig.) a misura pe cine va pe spinare (fig.Jam.) - rompre les c&es • qqn; trotter le dos, les reins a qqn (fig.fam.) a misura strada (fig.) - arpenter l'aspbalte (tig.) a masUOl pe eineva de sus p pinA jos (fig. .tam.) - detailler qqn de la tete aux pieds a mltura pe cineva (fig .•fam.) - evincer qqn; vider qqn (fig.Jam.) a menllona ceva - faire etat de qqch a se mentlne/erm pe pozitie, a nu se lisa (fig.) - ne pas ceder, ne I!ftS reculer d'uue semelie; DC Ie ceder en rien a qqn (fig,Jam.) a-i merge (fig.Jam.) ~ I'avoir bon marcbe; emporter Ie morceau (fig ..fam.) a merge apostolefle (fig.) - marcher bon train a me rge aJif (fig.,faIn.) - ne pas aller par quatre chemins (fig .•fam.) a-i meqe bine cniva (situatie) -!tre en Mut de la roue (fig.,faro.) a-i merge din ce in ce mai bine (fig.•fam.) - etre en hausse (fig.) a-i meqe cild bine, dnd rio (fig./am.) - avail des hauts et des bas (fig.) a lIIft"Ie.pe blat (fig.,pop.) - mooter, voyager en lapin (fig .•Cam.) a-i IDeI'p ""/till (ca de popI. tuns) (pop.) - ette ccunu comme Ie loup blanc (fig.)

I:: i
i"

i.
~I
1


I

.i

.1

147

1: ;1
1 I.

.".

,I I

)/1
li:1 J!

1
·i·
geste(fig.) a rnerte din ctJIJI in casl (fig.) - faire du porte.l-pone (fig.) a merge Ia QJtastroflJ. Ja pieire sigud (fig.) - courir au desastre (fig.) a merge pe ciU bltltorite (fig ..fam.) - suivre les chemins, les senciers battns (fig.) a merge pe doul. c:bibi (fig.) - avoir du vent dans lcs voiles (fig.,laro.) a merge (ca) ct'dS(ul) (fig.) - marcher au poil (fig.,pop.) a meqe, a inainta contra CIlrwrlJdu; (fig.) - gaper au venl (fig.) a merxe prea dqNll"te (fig..fam.) - pousser le bouchon un peu loin (fig .•fam.); y aller (un peu) fort (fig.) a mqe aJAtwea en drumu' (fig.) - ne pas marcher droit (fig.) a merge pe eel mai ocolit (fig.) - preodre Ie cbetnin des liers (fig ..fam.) a tnefIe neabatul pe dru"",l siu (fig.) - crcuscr SOft sillon (fig.) 'a merge la ce-o Ii (fig .•fam.) - jouer SOD va-lout; risquer Ie paquet (fig .•fam.) a mqe...,n (ram.) - De PM (aire un pli (fig .•fam.) a IIIef'Ie in gol (despre mecanisme) - tour:ner A vide a-i prtl ca 0 melitl. ca 0 mOari nefen:catl, slricati (tam.) - tenir le crachoir; ••c'est un Moulin l paroles" (fig.• fam.) a m«xe (tteaba) ibriJin (fig.• fam.) - marcher comme sur des roulettes (fig.Jam.) a-i ...... coiva Ia ini_ (fig ..fam.) - aDer droit 8U cxeur" qqn; boire du petit Iait (fig. lam.) a meqe 11aainIe (fig.) - soutenir la gageure (fig.) II merxejll,.-jwna (fam.) - agir (!tre., se mettre) de moiti~ a ca mekul (fig.) - avaneer cooune one tonue, IIlIIIdler l pes de tortue (fig.) a 1IIIrril in minA (fig .•fam.) - aller de pair. marcher comme un seul homme.la main dans 1a main (fig.)

........
cuptqi marl (fig.) - marcher- d'uo boll pas (fi8·) 01 ptlfi de pinel (fig.) ~ mardler .. ras de loop (fig.) la pierzanie (fig.• fam.) - eourir lla CIIUt.tOphe. au desas-

. r:!
I ",

fa Canossa (fig.) - aUer il Canossa (fig.) 8 merge pinlia C8piU (fig.) - aller jusqu' au bout de ses idees. de son
II

mcrae

a .....
......

j.
I

'"

...... tie (fig.,tam) a merae piDl~. pfttz.te albe (fig.,fam.) - pounuivre jusqu'l gauche. juaqu.'.u bout; alter do blaDe au nOO (fig.) a in plUt (mot:(X') - tourner .l fond (fig.) .~i .... tnplin (afaceri) - avoir boones mains en affaircs (fig.) ... i mel'F".,., (fig.) en paone •• v~ du ,Plomb danll ~tre d·uoe aile; DC plU$ battle que d'ua IU~ n .Uer que d me J8IDbe~ desc;endre la pente (fig ..fam.) a m«Je ca I'Q.cul (fig .•fam.) - faiR: del progre. l l'ea-

merae

are

railc~

nmu'

eco..

- filer du mauvais colOll (fig .•fam.) a-i merge,." (silUalie) - ~ en bas de la roue (fig.) • IIleI'Je repede (fig.) - l. DC pas durer loogtemps (fig.); 2. aller bon

.-i merge riIM

vers (fig.Jam..iron.)
(slnitate)

merxe

train a merge Ia rile - risquer le tout pour Ie a merge t'OIMIId (molor) - too Iller rend • meqe la sigNr - jouer gag:nant., a coup sUr. 8tte sOr de son coup a merge ,trw •• ca pc male (6g.) - marcher conune sur des roulettes. au pail (fig.Jam) all'lel'Je fOlIlfc-¥Mltic (fig.Jam.) - aller clopin-clopant. cahin-

tou,

merae

merae

vert (auto) (fig .•fam.) a mqe en IIIIfIII (fig .•pop.) - moater ...... yager en lapin (6g.Jam.) o a nu meqe pe ocoIite (fig.) - ne pas y aller par quure memills (fig .•fam.)

a merge

Ia IIIOtII'Ift

sigud

(auto) -

taller

A tombeau ou-

caha (fig .•fam.) • merF lfIfJ-gdpiJi (fig .•fam.) - rester ala .tnine (fig./am.) a merae dreplla Ii" (6g.) - y aBer cammeal~ D.C pas Y aller par quire chemins (fi8.) a merge totuluns (fig ..f8lll..) - De pas y avoir dederapages (fig .•fam.) a in ..tfiidlll «(am.) - aller en vadrouille (fam.) a III«'F eft .",.",1 (fiS ..fIlIn.) - ne pas toucher terre (fig.) a 0 IDC!l"lta din pO" - De pas l'avoir vo16 (fig. Jam.) a oste".y, - ftloir ie coup.1a peiae; meriter Ie dc!lour;. .. Paris vaut. bien une messe"" (fi8·) a nu merits O5leneala (fig.Jam.) - tiler sa poodle aux moincaux (6.g.)~ ..Iejeu D'eII fl.ut pas Ia chandelle"' (fig.) a merita raWl (fig.) - sauver son ime (fig.) a mqterl 0 m1Jdricd buni (fam.) - mijoter de boas petits plats (faro.)

merae

men"

149

t..

.1

:1

I:'
1/ .:
"

aIIedl
a 0 mlerll (arg.) - casser sa pipe (fig.,pop.); I'avaler (arg.) a-~i mlntlfOO"me4 (fam.) - tremper sa faim (fam.) a mintl de ingheapJ apele (flg.fam.) - mentir comme un arracheur de dents, cOIDlDeun soutien-gorge (fig.Jam.) a se mira tot (fam.) - en baver des roads de chapeau (fig.,fam.) a DU mlrosl a hine (fig.) - seatir Ie roussi; ne rien dire qui vaille: De pas sentir bon (fig.) , a ~rosi eeva (fig.) avoir vent de .(fig.Jam.); reille (fig.Jam.) avair la puce A 1'0-

1
:r,',
a

~_~

~ __

~mui~~.

, • mtnea ti pietre (fig.) - IllID:F tOOl ce qui lui tombe sous 1& dent;

"

I, I:,
,

, ii

;kl
l:

II
I'"

Hi ,'i:

'"I'!,-II ::
l
"

I,;
:,- I
i,' .

, It

a mlrosi a najtalinli. (tig.) - sentir le camphre (fig.) a nUza totu1 pe 0 carte (fig.) - jouer Ie tout pour Ie tout, son V8tout (fig.); mettre tous ses eeufs dans Ie meme panier (flg.fam.) a mincs 0 Mtaie (rusinoesa) (fam.) - prendre la piquette (fam.) a minca 0 mama de b4Itlie (tam.) - reeevoir one danse (fig.ifam.); prendre un carton (fig.,pop.) a minca borf (fig.ipop.) - mentir comme un arracheur de , dents (fig.fam.) a minca la botul calului (fam.) - casser la croflte; manger un morceau sur Ie pouce (fig.,fam.) a minca laeom ea 0 caputiJ (pop.) - avoir 1a dent (fig .•fam.); s'en coller dans le fusil (fig.• pop.) a mines COtISte fripte (fig .•pop.) - bouffer des briques (fig.ipop.); manger de la vaehe enragee (fig.fam.) a mtnea in dorullelii (fam.) - manger du bout des dents (fig.) a mi"nca de duke (fig.) ...:faire gras (fig.) a mhtcafript pe cineva (fig.) - casser les reins qqn (fig ..pop.)

,1

" !; ,,
,I:

: l
i

~t!

'

a qqn;

avoir la peau de

a minca (mult) ca un ca un cApclun - manger comme un ogre a mfDC8 putin, ca 0 nrireasU - manger du bout des levres (fig.) a mlncs pe cineva din (fig.,ram.) - COllver. devorer qqn des yeux (fig.fam.)

mp.

oem

a-l minca ~IIUI ~fig..fam.) - avoir envie de giffler qqn; y avoir des coups de Pled qui se perdent (Iigpop.) a mines. 0 paparIi (fg.Jam.) - L se faire engueuler (pop.) 2. se faire secouer les puces (fig. .fam.)

a mtnca PUfin, ca

pisAricA - avoir un appetit d' oiseau (fig .•fam.)

150

.valet Ja mer et ses poissons (fig.Jam.) mtnc:a co.pojt4 - ne pas bowier It. table (fam.) I mtnra 1'ibdilri prljite (fig.,fam) - boufferdes bdques; diner avec les chevaux de bois; manger de 1a vacbe enragee, des cloas; la sauter; danser devol le buffet (fig.,pop.) I mioca pe rupI.e (fam.) - avoir ODe boone deseeate (fig ..f4m.) a-l mtnca ,pinaretJ (fig.Jam.) - avoir droit l une raclee (fam.) a-i niDal euiva sufletur (fig .•fam.) - Caire toumer qqn en bowrique; fsire des miseres a qqn; rendre la vie dure A qqn; Caire devenir eheVIe (fig.,fam.); bouffer le soleil a qqn (fig .•pop.) a minca dt fIlPIe. ca un span (faro.) - s'en mettre jusqu'aux yeux (fig. .fam.) a de-i trosnesc mcile (fig .•pop.) - avoir un bon coup de fourchette; avoir la dent (fig.fam.) a-fi minca de sub unghk (fig .•fam.) - pleurer le pain qu'on mange, gratter sur la depense, sur tout (fig .•fam.) a-I mlnea viermii (fig.,pop.) - (!tIe mort et eeterre (fig.) a minca pe cine va de v;" (fig.• fam.) - manger qqn tout em (fig .•fam.) a-i minca zilele (fig.,pop.) - bouffer le soleil a qqn (fig.ipop.) a nu fi min cat din acelasi blid (fig .•pop.) ~ De pas avoir g-Jl'de les cocoons ensemble (fig.Jam.) a se minJl (fig .•fam.), a se eompromite - se mouiUer dans nne affaire (fig. Jam.) a-ii rruiJ,J1m'iiniJe cu singe (tig.) - rougir ses mains (fig.) a mizgiU htrtUi (a scrie prost) (tig.fam.) - barboailler du papier, gratter le papier (fig .•fam.) a moDOpob.a Con'enaJia (tam.) - tenir le crachoir (fig.,pop.) a mont&. a ap"ta pc eineva contra altcuiva - armer, braquer qqn centre un autre (fam.) , a se moot. (fig.) - se monler Ie bonnet, le bourricboa (fig.fam.) a motil (fam.) - piquer do nez (fig.Jam.) a-i mula cuiva cetifa (fig.• fam.) - passer nne raclee qqn (fam.) a mula pe cinet'd (fig.,fam.) - fleehir la colere de qqn (fig.) a mula win coastek, oasele (fig.,pop.) - chatouiller. travailler, triooter les cOtes qqn; travailler les c6telettes~ sender les cOtes qqn (fig .•pop.)

mrna.

lSI

mala a i se mula pru (fig .•fam.) - mettre de. ,.-, au dans e en veillcuse; r6duire les gaz; en rah~ (fig.,fam.)
lOll

via' se IIldtn: ,

'.. p mup.

• se mulllla iIIiMII (fig.•fam.) "_lie iaissc:r fltcbir, atualdrir, toucher a se mullJ.Id numai C1l ,,~ - DC pas demander mieux

degetele. JIIImnii (fig.,fam.) - se mordre, se manger. se dCvorer les doigts. les poings, les pouces (fig -s fam.) I-Ii mup lintba (peotIU a nu vorbi) (fig.) - avaler sa langue (fig.) a mup mina care I-a hrlnit (fig.Jam.) - monIre le sein de sa nour-

• Ie muI(:umI co l'~:' goa1e (6g.,fam..) - se (Moyer de mw (fig.) • munc:I de. ",.,._..",....il artei (fig.,fam.) - lravaillc:r pour I'hoaneur, l I'eeil, pour le m. de Pmsse (fi,.,fam.) • nw~ pe tlaiboj, dejlorill """,,,,i (fig .•fam.) - travailler pour des ~ p:RIl" des haricots; toucher des haricds (:fig.,pop. ); gacher Ie
IllUier (fig.) a muDd.!t' do"d lelii (6g.,fam.) - travailler au nleDli; ne pas se tuer au trav.'" (fig .•fam.)~ dormir SUI son travail (fiJhfam.) a muDd ca un MIMI. ca un ocnq (fam.) - suer 1. peine (fig.Jam.) • muod pc ttimk: (flg.) - travaiIIer pour la gloBe. pour Ie rei de Prusse ). rail (6g.,fam.) •

a monel pe 6rtnci (pop.) - Aller rudement en besogne; De JBS bouder .l Ia besogne; en mettre UD coup (fig.,pop.); travailler d'ar\ melle-pied, durement, sans dtteler (fig .•fam.) a muDd de-i lese ~l (fig.,fam.) - en haver (pop.) a mwi. de cUu/4 - mourir d'envie a murt c:a un CUM (ftg.Jam.) -mourir comme un chien (fiJ:.,fam.) • mort injl.otlreG vinlei. (fig.,fam.) - De pas faire de vieux os: mourir debout (fig.) . • a murt de/otIIIU (faro.) -la sauter (pop.), mourir de faim (fam.) a marl de MI1II11e bunJ. (fam.) - mourir dans SOIl lit, de s3 bene mcrt (fig.) a marl de IIftJtI11e violeo.ti - momir de male mort a murl ca (fig .•fam.) - moorir comme des moucbes (fig.•fam.) • ~ri de~eaJiJ - s'ennuyer lJ. mourir, taut qa'on peut, comme une vtel~e taptsscne, COIDIlie un rat mod; s'emb&er comme une croIlte derriere une malle; s'embeter l cent SOIlS de l'heme (fig. fam.); crever d'eiUlui (fig.); se faire suer (6g .•pop.) " a .marl de lis, AU alta (fam.) - faile des gorges chaudes (fig.) a murl de $e~ (ram.) - tirer la laDgue; avoir Ie bee sale (fig-Jam.) a murt CD sujletM,impicat (fig.•fam.) - partir aux fleurs Ia paix dans l'ime (fig.)
<-

pc,..,..

rice (fig.) a ... din momeaUf (fig.) - mordre l'appit.lll'bam~OD (fig.) a nnqa cu poft/J (fig.) - moron: a belles dents (flg.) • mU§C8 putna (fig.) mordee la poussiere (fig.) a-p muta c"ibu' (fig .•fam.) - changer de cremerie (fig .•pop.) a-l muta cuivaflllcile (fig.,pop.) - reatrer dedans, dans Ie chou; abimer, degrader le portrait; devisser Ie trognon qqn (fig.ipop.) muta gindu' de Ia ceva (fig .•fam.) - rayer qqch. de ses papiers, de sa memoire, de ses tablettes, de SOD catalogue (fig ..fam.) • mula "'"IIJU din loc (fig ..fam.) - depl.eef des montaghes (fig.,fam.) a-(i) muta rtlBul din loe (fig ..fam.) - sentir Ie lapin; ne pas sentir la rose (fig.,pop.)

.,i

mIt,.1e

a mUflllll8llza

afacere (fig .•fam.) - &ouffer lll1e affaire (6.8.•00.)

152

153

N
a se R8fte cuOOi~ (fig.fam.) - avoirle cu1 borde de nouilles (fig .•pop.);
avoir du hoi (fig.fam.) a IUl§te un copil din flori (fig.,fam.) - faire un enfant de main gauche (flg.fam.) a D8fte cu [orceInul (fig.) -accoucber aux fers (fig.) a se tlrI noroc - etre ne sous une mauvaise etoile (fig.) a se MJMlsd «supra euiva (tig.Jam.) - tomber sur Ie poil it. qqn; se jeter sur la friperie de qqn; tomber sur Ie rable It qqn (fig .•pop.) a nu fi niscodt tJ/a mimAligti (fig.,pop.) - n' avoir pas invente Ie til a couper le beurre (fig ..fam.) a i se naziri (fam.) - avoir la berlue (fam.) a~§i netezl barba (fig.fam.) - avoir I'air content a 0 nlmerl (fig.) - frapper, tomber juste; mettre (en plein) dans Ie mille (flg.Jam.) a 0 nimerl bine (prost) (fig.) - tomber bien, (mal) (fig.) a nimeri din lac in pu~ (fig ..fam.) - sauter de la poele a frire dans le feu (fig.fam.); tomber de mal en pis (fig.) a 0 nlmeri eft nuCQ-n perete (fig .•fam.) - De rimer a rien (fig.); aller comme nne bague 8. un chat, comme un tablier a UDe vache (fig.,fam.) a nimert ca leremia en ol¥ea~n gard (fig.Jam.) -1. se fourrer, se mettre le doigt dans l'oeil (fig.,fam.); 2. licher une bourde a-¥i nlmeri Jima din plin - atteindre de plein fouet (fig.) a nimerl mtr-un viespar (fig .•fam.) - dooner dans un guepier (fig.fam.) a-~i nota (fig.) - marquer sur ses tableUes (fig .•fem.) a cuiva buci1turiJe (fig .•fam.) - pleurer le pain qU'OD mange (fig .•fam.) a IlUIIlira toile din pl!cintii (fig ..fam.) - regarder a la depease (fig .•fam.)

..,te

.
:
I

'.'

". I
•:i

Iii
i

I:

Ii
I

:1

mnnafa

.1 II " I.

155

a no munira z.ile mulle (fig.,fam.) - atre 1 l'article mort (fig .•fam.); ••ses joun sont compes" (fig.)

de la

o
ool§nul sA - CUe d'usage oblfOUl gnu - se faire mal une situatioo obI~nu1 cu idua cA... - en prendre son parti obl,nul cu prendre son mal en patience (fig.) 8 obUga pe cineva sl-fi reid activitatea - faire reprendre du service qqn a obliga pe cineva sl se "miktuci1 - amener qqn 1 courber 1'echine (fig.tram.) 8. nu-,i obosI. cuierii (fig. .fam.) - ne pas se fatiguer les ninges (fig.Jam) a obosI de moartepe cineva (fig.Jam.) - mettre qqn SUI les geDOO,," (fig.Jam.) a ob\lne ceva ru mare eJort - obIenir ,1 (fig.) a obpne un ponofolia (minis.erial) - obtemr un maroquin a obtlne 0 ,kforie pe calc pqnicl- conquem sans coup fmr (iDv) 8 obtlne 0 ,ictorie scump plltitl - obtenir uoe victoire la Pyrrhus (fig.• litt.) I. ocdllepa (fig.) - coatouraer 1& Ioi (fig.) a se pn-sottal de ceva - en Caire son affaire (fig .•fam.) a oeUJNI opoziJie cbeie (fig.) - occuper une position de (fig.) a se ocupa de ceva co prioriJaJe - s' occuper de qqch. toutes affaires cessantes (lilt.) 8. ocrod pe cUtnQ - prendre qqn sons son aile (fig.Jam.) a se odlhnlla morgiI (fig .•pop.) - etre aux aUonges (arg.) a-,i a-p pennite unfilm - se payer une toile (arg.seol.) a i se oteri ceva pe (fig.) - apporter qqch. it qqn sur un plat (fig.) a se olIU CU 1181'" [n clrti. muneind (fig .•fam.) - piilir sur les livres, sur un travail (fig.) a a a a se se se se

"'.1-

me-

rarnK:~

oc:u,.

·oreri.

ta..a

157

II
,I I ,

,
.
.

I :1

ofta a cI'ta din bAicrile iIIimii (Cam.) - p<:MLSSel' un BOUpir du fond de son ceeur, des trefonds du ceenr (fig.Jam.) a se omori sl ... (fig.) - se mettre en peine de ... a 0DJ0ri pe cineva in btJ/.aiI1 (ram.) - battre. qqn 1 mort. l p1ate(s). coatourets); rompre les cOtes; casser les reins l qqn (fig.,pop.) a nUtse omod pentru cinewJ lips.it de orice l8JlSi - ne pas se noyer pour
sauver des cadavres (fig.Jam.) a nu se 0III0ri dupA... (ceva, claeys) (fig.,fam.) - ne pas avoir qqch. qqn pour tasse de the (fig.,fam); ne pas eire sa tasse de the a nu lie omori cufirett {fig..fam.) - eo. prendre l son aise (fig .•fam.); De pas se casser Ie bourrichon; ne pas se frapper; ne pas lie fouler le poignet, les: pouees (fig .•pop.) a se omori cu munal (fam.) - Ire tuer au travail. la peine; mourir a la peine (fig.fam.) a nu se omori' mun.cind (fig.Jam.) - ne bosser que d'uae mirabelle (fig .•pop.); aller oouceeaeat en besogne (fig.,fam.) a omori' plJduchele (puricele) pe burtl (fig.,pop.) - se remplir Ie bidon; , se garnir 1& panse; manger ventre deboutonne (fig .•pop.) a-ifi omori Fremetl (fig .•Cam.) - occuper ses loisirs; tuer le temps (fig.)

ii
:.;.

p
a.-.:venl prin inIrigi ~i tertipuri - se hisser 1 force de 018gouilles (fig .•fam.) a-I p8§te (ceva) - pendre au nez (cela lui pend au nez) (fig.• fam.); courir un danger (fam.); avoir droit A (iron.) a pafte iarba pe care 0 cunoaste (fig .•fam.) - etre dans sa partie (fig.) p8fte 0 prillU!jdie (fam.) - eourir un danger (tam.) • pipbl (a- lli~) pe ~eva de un picior in dos (ram.,iron.) - y avoir . des coups de p.eds qw Be perdent (fam.Jron.) a-Ii pipa (fam.) - manger $00 fonds avec le revenu (fig.,Cam.) a plpa barw (pop.) - paumer Ie (pop.) . a piJ!ll bcmii din casa de bani (fig .•fam.) - manger 1& gre-

, ;;'1
ji.

J
f;

"'1

tl

ar_~ea

me

a se osteni de,eaba - perdre sa peine

BOUllle(fig.Jam.)

, I'

a-p pipa CllpiJtllul (fam.) - grignoter SOD capital (faro.) a pipa 0 1IWften/n (pop.) - croquet' un heritage (tam.) a p.irW totul bru&c, pe loe - Lkher tout A tnlc I pirisl &«l1li (fig.) - ~ourir. quitlt71a scene (fig.) • pina desnmpJhril- .voir rail un peu perdu (fig.) • pirea cia un bit (Cam.) - .voir .. air d'avoir avale sa canoe
son~e

• ~ra

toile (fig .•faIn.)

(fig ..fam.) . • (a fi) picat din luni (fam.) - avoir l'air de revenir de POD.-

fII,,,.,

• pirtInI pe .cineva - faire pencher Is ba1ucc do c&e de qq. (fig.) a pinll pe cmeva (pop.) - creper Ie cbigaon A qqn (lam.) a nu-i pig (fam.) - s'en battre I'ceil: s'en soucier comme deS&. premiere lay~ chemise. culotte (fig .•pop.) I Du-i.pisa de pm lwnii. de nimeni Ii de nimic, Dici. cit negm. sub
:!

unghie (fam.) - se monquer du. qU'en-dira-t-on (fam.); se saucier. se fichc:r. se foatre du tiers oomme du quart;. s'm toreber (fig .•pop.)

159 lSI

"I
ill' , , ";

"i

.,

• DD

'I ,

fi pIacst ptJr'd! tm:pmaal (liI,jun·) - a.e pIS .voir ~ lea cochou aacmhIe (fig.Jiun.) "Ii piItn cojtxwl (lig ..fmL) - etre pnukIltt Ie IIIdR en ganJe (fiI·.fun.) a pistra ~ - b cIaaet • pistra ~ (fig.) - caa.teIVCl'~ talir aes dilfaIICeI; guder. rester" lur stm.qU8ld.-1-Ioi • plstra ceva c:a pe Ilifte IDOBfle - gmkf' .rdigicasemeat. comme. des reliques a-.......... teee (1i8.) - ~ boIme calteMacc; pPkl' Ia tete froide, SOIl sug froid (fig..fam.) a 0 pitt,." (tam.) - en p:eodre UP sacd coop (fig .•fam.); Y Walei' sa peau (fig .•(X1).); en voir de lOUleS lei coWcun (fig .•pop.) a 0 pill (pcntm fete marl) (pop.) -.voir.vale Ie ¢pm (arg.); pulei' A

....,.._.n gull (fig.Jam.) - timer besogne faite; attendre que lea aIouetles tombeat toutes rOties (fig .•fam.) • pica preaqn JffUCO-n Japte (fig.,fam.) - veair oomme un cheveu (des cbcveux) SUl' Ia soupc~ arriver comme an chien dans DB jeu de quiUes (fig.,f.am..) _ . a pica din 1IOri, din eel' (fig .•fam.) - tomber de son baut (fig.) • plea ""'" (fig ..fam.) - arriver mall propos • pica de.lOlJUl, a pimti (fig .•fam.) - piquer du nez (fig .•tam.) • pica ]a Jmtc (fig.,fam.) - tomber bien. l pic, pi~ l ~ l propos a-ti percle (fig.,fam.) - perdre Ia boule, 1e Dttd (fig.,tam.) .IipIerde a.ptd pentru 0 femae (fig.,fam..) - perdre les pieds pour une
.i ...

btu.

femme (fig. inv.)

(fi&.,pop.) a-p pizllNutii. ava:ea (fig.) - d6fe:adre sea billes (fig .•pop.) • nu fi pi7J.t pordi 1'mprctmI (fig .•ram.) - ne pas .voir game lea cocbong
la casserole ensemble (lig .•pop.) a perla pe cineva (fig.Jam.) - cin:l' qqn~ l6;:Ia lea ~.1es

a-ti Dim chemise (fig .•fam.) a-p plerde colllrOlul (fig.) - perdre a-fi pIerde CllIllpiUuI (fig.Jam.) -

• DU~P pIerde

copul (fig. Jam. ) - garder toute sa tate (fig. Jam. ) pAerde pinlp cJbnaf« (fig .•fam.,iron.) - y laisser jusqu'a sa derp
pied (fig .•fam.) perdre la boule. la boussole, les

piedsl
qqD

II
I'

II
~

a-Ii

qqn (fiB·.pop·)

permlle "",IU

fatl de cineva - prendre des tibert6s avec

a-ti pennlte 0I"i« - se croire too.t pmnis a pesad in apiJ tuIburc (fig .•r.m.) - pecha' CD eau uooblc (6g>.(am.) a se ~ pe ........ muI (fig.,fam~) - c'est le pave daDs 1ft mare (fig.) "a pial biu (fig.,fam.) - tombc:l bien (fig. Jam.) a pica din M' (fig .•fam.) - 1. arrivcr commc nne bombe (fig.); 2. tomber do del (fig.) a-i pia ceva din cer (diu luDl, plocon) (fig .•~.,iroll) - ~va .dans un paquet de lessive, dans one pocbette surpnse (fig .•fam ..mm.) a pic. ill CIl1'$I/J (fig.jam.) - donner dan, le pumeau. dans le pont (fig.•fam.) picaflM (fi,g.,fam.) - Caire tilt (fig. Jam) a-i plt;a flsII greu. lirDu (fig .•fam.) - avoir J"esprit de .'escalier (fig ..fam.) a plea dej'nIi4T (fig ..pop.) - etre Ie mnb de 1a faIce; payez les violons; etre cbooolat (fig ..pop.)

a-a

indeminarea (fig.) - perdre 1& main (fig.• fam.) 8-1i plerde dincJia (fig.) - aller aux p8querettes (arg.) .. plerdefirea (fig .•fam.) - perdre les p6dalcs (fig.,pop.),la raison ,i • nu se plerde cu.fU'ea (fig. .fam.) - ne pas avaler ses dents quand OIl • lui tape sur l'epaule (fig.Jam.,iron.) a-p pierdefoI,-ii (fig.•pop.) - paumer ses plumes (fig .•pop.); se dCplumer (tig.,pop.) ".Ii plade gIasuI (fig.,fam.) - en rester baba. comme deux roads de flIn (fig.Jam.) • plerde Ia 1llililMInI, la 0 mustatA (fig .•fam.) - rater d'un cheveu (fig..fam.) .. p plerde IIIMIik (fig.) - perdre lIeS esprits (fig.) "'Ii pirie rtet'iIIorl/ia (despre fete) (pop.) - entamer SOD capita! (fig.• pop ..iroo..) aDU plenle pe cineva din ocIri (fig.,fam.) - manger qqn des yeux (fig .•fam.) .p plerde papucii (fig .•fam.) - courir comme un derate (pop.) • plerde pIJmtnbd de sub picioare (fig.Jam.) - decamper, filer. se sauver un pied chauss~ l'autrc au; perdre pied (fig.Jam.)

a-p pienledexterilaled.

p6da1es (fig.Jam.)

160
,

161

: II

a au pIerde (a au ceda) uimic din ierntd dttiP' (fig.) ~ De pal ~ un ponce de teuaiu (:fig.) a nu pIercIe cbiIr toI (tam.) - I8UveI' lallli.8ey Ies meubka (fig.,fam.) a Du-Ii pIerde tinpIl, vn::mea cu ..• - De pas mettte ... taDpll. .. 8 pIenk 1OtId. a na-i mai dmfDe Dimic (fig.) - D'avoir pin que lea ycux pour pleurer (fig.Jam.) a-fi plerde I'NIIIftI co vorbe pie (fig.jam.) - se perth CD pa1abrca iDUlilcs(6.s·,fam·) a fi plerdut ttJtul (fig.) - D'.voir plus que lei yeux pour pIeoru (fig.) .. pIerlpilUbll (pop.) - rester soaftl6 (fam.) i • se pm (pop.) - rIC dooner. Be fIaaquer, prendre DDC bitare (fig.Jam.) .p pIroaI pririIwJ asupra cu.iva - plmler lOll regard sur qqn a pisa pe ciDeva (Cam.) - fUre suer qqn; CtiICI' Ies peds .. qqn; bamharder qqn de ·.(faIn); haver sur lei daausettes de qqn (fig ••pop") • piss pe ciDeva de 4iIItiJteaItI ptaI. scara (fun.) - emmerder qqn .. pied. l cheval et CIl voiture (fig..pop.,iroD..) ..... pe ciDeva CD mite. co tdefc.ae (&m.) -~ peadu.lla soaDdle. au I6lq,booe de qqn (fig.,fun.) • pfbdI pc cineva la coIiIIri (fig.) - anaulrc qq:n ai< ioumIDt, l k smtie (fig.) a-I p(DCII 1IfOIDfetl (fig..fam.) - .voir readez-VOWI avec II. mm (fig.jam.) a se pIrIl (fig .•pop.) - y perdre. Y Iaisaer lei pIuIlIes (6g ..fam.) a nu-i pI8ce ciM §lie ce (fam.) - Be pas etre chaud pour. De pal SIre 11& tasse de tb6 (tis.Jam.) .. place sl-i rin4 totuJ de-a gall. (fig..fam.) - aimer beIopc i faite (fig .•fam..) a ..... tfrietIJ pres sns (fig.) - pIIcer Ja bme un pcu.1rop baat (fiI·) a pIIU piDi Ia ultimul 6a, la un bob de lime (fam.) - paya: cxwrqt.tnt. ru.bis sur rangle. ric-rae (fam.) a plitt co bani de biselicl (tam.) - payer CIl mitraine (fam.) a plitt co bani grei (fig.,fam.) - payer 1 prix d'or (Cam.) ltate (fig.,fam.) - payer ea chats d en JUs., ell a plid co doi btmi jum

"'Ii pIerde npw,.,m - se ld.ler a silel (fi8·.fam.) 8-1i pIerde s'iItple rece (6g.) - pc:rdrc Ics pedaJeI (fig.tpop·)

moonaie de singe, en peroies (fi&.,fam.) a plitt din buzMlItlI'. din pwagl (fam.) - payer de ses deDieD (fig.) 1&

de sa pike (fig.Jam.) lpule (fig.jam.) - prendre 1es ·retom~ en pleine :6"pte (fi3..fmL)~ Dire lei frais de qqcb; ~yer les JJC" cass6s~porter Ie S·dupeIII (fig .•pop.) ~ pIid. ocIU peatm oem Ii diJJ1c pentru dinte (fig.,lit.) - temh le mal : pour le mal (:fig.,lilt.) • plid Ia JIfIfI* cail«· (fig.Jam.) - payer taus lcs trente-six du :mois (fts.,fam.h i. Ia I8iDt Glin-glin. l la semaine des quatre jeu: dis (fig.,fam.) • .... 11 ca."." (fig.Jam) - payer sau faire un pIi (fig ..fam.) • pliU un I'hI (fam.) ~ paya- une totIrKc (faIn.), un coup (pop.) • pIAU Q1. •• (6.g.) - y Iaisset sa peau (fig .•pop.) • pIIU caiva CIl .trJ P indesat (fig.Jam.) - Ie rendrc bien 1IQqD (fig.) • plea fIri tIIIlnJd (fig.,fam.) - partir sans WSSCI' d' adresse (fig .•fam.) • plea (Ia drum) ca t:iJtel fi co pureel (fig.,fam.) - se mettIe en route avec loot lOll barda, tout SOli). fourbi. (fig.Jam.) a pIeca CD C6IIdtI fDlre picioare (fig..fam.) - s'ea aIler l'oreille basse, brcdouille. la queue entre les jambes (fig. Jam. ) • pIeaI pe ultimul ft. (fig.) - Caire la cabriole. prendre le train pour Ie boo. Dicu (fia.) • pIeca,{nutIN. capu1 (fig.) - courber Ie front,la tate (fig.) • plea in,OIIItG mare - partir It toute biture (fam.) • plea lid fltttltJn::ere (fig.) - secouer la poussi~ de ses sandales (fis.,litt.) • plea peloe (fiB.Jam.) - partir sur Ie cbamp~ Y aller de ce pas (ram.) • plec:a cu lIOIIfJ*a-n cap (fig. Jam.) - partir ~ potron-minct. ch pokOO.-jaquct (vx.) a plea (a tftai) ca din JIUICII (!am.) - tiler, partir comme une flkbe; partir comme un pet ,Dr une toile ciree (fis.,pop.) a-Ii pleca 1JIbttr-. capul (fig.Jam.) - plier rl!cbine (fig.Jam.) a plea ]a l'fIIitotuy firI pup (fig.Jam.) - s'embl1rquer sans bisalit (fis..fam.) ·a pIeca (fam) - partir sans tambour ni trompette. la cloche de bois. en douce (fig ..fam.)~faire le mur (fig.) .-(p) pka rIHCIteG Ia ceva (fig .•Cam.) - sc laisser dire; se laisser coater
.. "'nlie

pIItt,_ - se faire firer l"oreille (:fig.,fam.) 'pIId at KCCqi IIIDIIIdIJ (fig.) - 1. payer qqn de retour, 2. readn:: Ja

, pliO __

pe,.,

163

vadrouille (fam.) a pIeda.,pro 401110" (lit.) - ~ pour son alUVCIll (lig .•liU.) a plesni de cludiJ (Cam.) - crever de depit (fam.) a plesni de pm. de pime (fam.) - aever d'emboopoint, de graisse (fam.);·pCtcr dans la graisse. dans sa pesu (fig .•pop.) a-i pIesnI obnmIl de nqine (fiS .•fam.) - mourir de boote; baisser le ncz (fig.,fam.) a plcsnI de MbtIJMJ,e (ram.) - dtborder de sante (fam.) pe cineva (fig.) - cassel 1es pieds.1es cassel qqn (fig.,fam.) II lie plldIsl de ~ (fig.) - s'unUSCl' comme une aoOte de pain one malle; s embater l cent sous de I'beare; aever d'ennui; s'ennuyer, s·em.beter conune un rat mort (fig .•fam.) a se pUmba ca un leu in cup (fig.,ram.) - aller et venir comme un lion en cage (fig.) a pllmbll U1'SMI (fig..fam.) - faire pisser MCdor- (fig .•fam.) • se pUmba ca Voda prin lobodl (fig .•fam.) - 1. Caire l"importantj se \ donner des airs (fig.). se faire voir; 2. n'avoir rien l6.cber (fig .•pop.) a pIIDp amtlmic - p1eurer routes les Iarmes de SOD corps (fig.) • pIfnge co lacrimi fierbiDli - pleureI' l duutdes larmes; plenrer oomme wac vacbe (fam.) • pltn&e en Iacrimi de singe (fig.) - pleurer des Iamles de sang (fig.) • se plnge el mierea e prea dulce (fig.) - se p1aindre que ]a mariCe cst trop belle (fig..fam.) a pIinee ca 0 minasl (fig .•fam.) - pleurer comme one ~ leine (fig.,fam.) a pIIDae cu m,hiptri - pleurer comme un veau (fig.) • pIInae pe IImlJrul cuiva (flg.•fam.) - pleurer dans le gilet de qqD (fiS·.fam.) • pi.... ca diD coflJ. cu glleata (fam.) - plenvoir 1, cudes. l tlob., .. seanx, l ~ commevache qui pisse (fiS.,litt.) a pi... co UJtII'e - •• le diable bat sa femme et DWie sa fiDe·· (61:.) a se p1ocon1 (in fata cuiva) (Cam.) - courber ('«hiDe; avoir l'6chiDe flexible; Caire des courbctteI (fig.) 8 poml CD. dreptId, (en stingul) (fam.) - prendre un bon (un mauvais) dqxut; partir du boo. (do mauvais) pied (fig.Jam.) a pomIla drum cu cltel Ii co parcel (fam.) - se mettte cn route avec toot SOIl foorbi, avec lout lOll barda (fam.)
1m

8 pIeca

in"rijiitdJ1 (fam.) - putir

• ..._dIsI

denim

'a poml CU Du~1I (fig.) - partir la grice de Dieu (fig.) a pomI (la rIzboi) co./fori la chipiu (fig.) - repartir comme en quatorze (fig.) ,jl pomi (8 pleca) cu inima u!f08ri (fig .•fam.) - partir d'un pied Jtget (fig.Jam.) 'a poml C& dinp"fdf (fig.,fam.) =demarrer ea trcinbe. comme pour les vint-quatre heures do Mans, en quatrieme vitesse (fig .•fam.). :. potcovl pe cineva cuceva (fig.jam.) -oollerqqch. Aqqn; collerqqch. ,or Ie dos de qqn (fig.,fam.) • se poticnl in ceva (fig.,fam.) - tomber sur un os, un bee (fig.Jam.); , 5C casser les dents sur ... (fig. ,pop.) .'I-P pOOlH seIetl de rlzbunare - assouvir sa vengeance .. I Be potl'h" ca 0 miUwpJ (fig.) - aller comme un gmt. (fig.) a se potl'h" ca IIIICCI in perete (fig .•pop. - aBer comme un tablier i nne vache (fig .•JXlP.) I povesd pe 'hulelete, din fir in ph (fig.Jam.) - cooter .de fil en aiguiDe (fig .•fam.) • Be pribUfl ca un joe de cIrti (fig .•fam.) - s'6crouler comme un chilean de cartes (tig.,fam.) i a se pdpldl dupi cineva, dnpl ceva (fig .•fam.) - &Ie eoiffe de qqn. de qqch. (fig.,fam.) , : a nu se pripidJ cujirea (fig. Jam.) - ne pas se frapper (fig.,fam.) , ",8 se pripidl de ris (fam.) - rire A ventre deboulonne (fam.) ,. a' predplta lucrurile (fig.) - aIIer plus vite que Ies violons (fig .•fam.) :. lie pregiU de atac (fig.,fam.) - disposer ses batteries (fig .• fam.) a se pregid de dtvm (fig.) - graisser ses bottes (fig.,fam.) a se PrePU de rIzboi (fig.) - fourbi.r ses annes (fig.) a pregiU Im'eIUll (fiS.,fam.) - dtfricher. dCblayCl" Ie terrain, Ie champ (fig~.fam.) 'a prtlua schimbul (fig.) - prendre Ia releve (fig.) I prezenta pe cineva. ceva inlr-Q blminil favorabi.1l ~ presenter qqn, qqcb. SOIlS un jour tlattenr. favorable; faire va10ir qqn, qqch. a se prezenta intr-o luminil favorabilA - IIlOIlIn:r son meilleur pro" til (fig.,fam.,iron.)

prl~

,tlffr.

• prteepe dede&lIlUriie cartes (fig.• fam.)

(fig.,fam.)

voir

les

dessous

des

164

165

,I prteepe
a nu pJicepe bob (fam.) - n'y voir que du feu (fig.);
.! '

'' : :'1

... _
• prlode pe cineva asupn../qIMbd - prendre qqn sur Ie fail a prindefa{1J (fig.), a se i'ntrema - reprendre du pail de Ia be:te (fig.); recottvreJ' sa ~ • prindeJiraI (fig .•fam.) '- decouvrir la mkbe (fig.Jam.) • prtnde grai (fam.) - reconvrer la parole • • prlnde pst de ceva (fig.) - 1. naitre 1 nne chose; 2. se ptquer au

mille) A qqn (fig.fam.) a primI ceva fIrI a

De pas Y "''OIlIlBI1re un~ (arg.) a prbnl aproborea cuiva (fig.) - avoir I'aval de qqn (fig.) a prbnl en ciJldu~ (co dceall) pe cineva - fake bonne mine (grise

,I
• 1 1 ;

:I,!
~I
;

:1

dans un jeu de quilles (fig .•fam.) a prbnl cit poate duel! (fig.) - en prendre pour son grade (fig.) a prtml un du§ reee (fig .•fam.) - recevoir one boone douche (fig.Jam.) a prlmI (lovitura) drept in laId (fig.) - recevoir en pleine joue (fig.•fam) a prbnl pc cineva pe fUgd (fig.) - reeevoir qqn entre deux portcs (fig ..fam.) a prImI 0 lecfUr (fig.,fam.) - se faire taper sur les doigts (fig ..fam.) a primiliwilllri]a spate, ~uluri in fund (fig.•pop.) ~ recevoir des coups de pied au cul (fig.,pop.) a priml pe cineva de mar (reg.) - ofliir le gite l qqn a priml tot felul de oameni - recevoir des gens de tout pail (fig.Jam.) a prlml en rdceal4 pe cineva - faire grise mine 1qqn (fig.Jam.) a prIml 0 siJpunea1d binemeritatii (fam.) - recevoir son paQlIet. un savoo. (fig.,ram) a prlmi ceva direct de la mrsif (fig.) - recevoir, teair qqch. de premiere main (fig.) a se prinde (fig.) - 1. mordre A l'hameeoe; 2. faire till (fig. Jam); 3. moo.ter lll'kbelle (fig.Jam.) a prinde pc clneva cu 4rCtUIIIl (fig.) - Caire violence.l qqn a prinde lll'ipi (fig.) - voler de ses proptes aiics (fig.) a-i prtnde bUae (fig .•fam.) ~ tomber bien l qqn (fig .•fam.) a prtnde chea, (fig.Jam.) - faire 800 bew:re. SOIl magot. sa pe101e (fig. Jam.) a prlnde eonIIU (fig.) - pn:ndre corps (fig.) a prlnde cioctrlanul, prepelita. porceaua de coadl (fig.Jam.) - avoir son compte (fig.); tenir nne bene caite; avoir les bottes en bascale, It rouleaux (fig .•pop.) a prinde pe cineva 1a cotiIaN (fig.) - rattraper qqn au toomant (fig.)

guene (fig.fam.) a prlml pe cineva ca pe dnu:u' (fam.) - recevoir qqn comme un chien

eric"; (pop.) - accepter qqch. de bonne

jeu (fig.) • prinde iqureU cu. caru1 (fig.,fam.) - tenter l'impossible a prlnde (8 impup) doi iepuri diatr-o Ioviltri (fig.,fam.) - faire coup dou.~ Caire d'nne pare deux coups (fig.) a prtnde 'indemlnore (fam.) - artraper le coup (fig. Jam.) • • prlnde pe ciaeva la ladlI (fig .•fam.) - attrape.r qqn sur Ie fait a prInde pe ciaeva cu mIJa-n sac (fig. Jam.) - JrCDdre qqn en faate, Ia oWn dans le sac (fig.Jam,) a prinde ""'fie (fig.jam.) - travailler do chapeau (fig.,fam.) a pdnde pe dneva cu OQUUI micA (fig.,fam.) - attraper qqn sur le fait; mettre qqn CD ~Ul (fig.) • prinde tJCtIZia din zboc (fig.,fam.) - prendre Ia balle au bond (fig.,fam.) a prtnde r4dikini (fig.) - prendre racine (fig.) a prtnde lPilul (fam.) - trouver Ie fin mot de qqcb; se faire Ia main (fig.,flUll.) a prtnde din r.bor (fig.,fam.) - saisir au vol (fig.) a DU sc prlpi - Jaiser rcfroidir (fig.) a prhi pc ciDeva CD buni (fam.) - regardeI- qqn d'uo bon ceil (fig.,fanl.); avoir qqn lla bonne (fig .•pop.) . a pd.'" chiori§ (faro.) - regarder de travers (faro.) . a prtl'l Cl'Ue4 (tam.) - avoir un ceil A 1a peele et I'aube un chat; .voules yeux qui. se croisent les bras (fig .•pop.) a prll1 lucrurile printr-o prismiJ ingusti (fig.) - regarder par Ie petit bout de la lorgnette (fi8') a prht de IUS (fig .•fam.) -le prendre de baUl (fig.); contempler du baut des pyramides (fig.) . a pri1'lpe cineva de SIIS tn jos (fig.) - toiser qqu . • prlwi ca ,qellllia poarta Dool {fig. Jam.) comme nne poule qw

oem

a trouve un cou.teau; regardel' com.me une vacbe regards passer un


ttain (fig.• pop.)

are

166

167

a p-:umJte in UI'. in "tnt (fig .•fam.) - promenre plus de benne que de pam (fig,.Cam.)

pune pane boIni¢. pd. laciIlla gur8. (fig.Jam.) - fermer sa botte, sa Ia fermer (pop.); tenir sa langue; y mettle un bouchon; .Wre sa gueule (pop.). sa langue (fig.,fam.) • pane pe cineV8 CUboIul pe labe (fig.,pop.) - tremper une soupe a qqn; cmporter Ie moreeau; avoir qqn~ river les clous a qqn (fig .•pop.); donner Ie change; donner le paquet; De pas I' entendre de cette · (Rille (fig .•fam.) • puaebrtldul (fig.,pop.) - pendre la cremaillere (fig ..fam.) a-p Pone burta la cale (pop.) - se garnir Ie ventre, l'estomac, la pause (pq).); se taper le caberlot (arg.) a se puneto adea cuiva (fig.) - se mettre sur Ie chemin 'de qqn~ couper l'herbe sons les pieds de qqn (fig.Jam.) • pune Ia cole (ceva) (fig.Jam.) - mettre en train. en eeuvre; tirer un plan; m6diter. minuter qqch; etre sue DB coup (fig.,fam.) a-p pune in cop sl... (fig. .fam.) - se mettle en tete de ... (fig.Jam.) a puDe capac (la toate) (fig .•pop.) - ••pour couronner le tout"; Caire boone mesure (fig.fam .•iron.) • pune CdpI1l birfelilor - apaiser les mauvaises langues (fig.fam.) a-Ii pune capuJ cl ... (fig .•fam.) - donner, mettre sa lae i\ couper (fig.,fam.)~ ficher son billet a qqn que ... (pop.) en mettre sa tete SUI: Ie billot (fig.) .Ii pone caput Injoe (fig.) - y aller de sa tele (fig.) a-§i pone singur caput in lat. lainI de gil (fig.fam.), capul sub petrafir (fig .•pop.) - se mettre la corde au coo (fig.fam.) a pane ct:UW1 inaintea boiler (fig .•fam.) - mettre la charrue avant (devanl) les beeufs (fig.) • pone la cea,ta (fig.•tam.) - s'en battre l'eeil (fig.Jarn.); s'ea soucier com.me de sa premiere chemise (fig .•fam.) ""Ii pune celUlfe in cap (fig.fam.) - aller A Canos:sa (litt.) • pune la chimir (fig.Jam.) - mettre de cOte. it gauche (fig .•fam.) a pane la ciorap (fig. .fam.) s: se tricoter un bas de laine (fig. .fam.) i. pone ceva in c&-ca cuiva (fig.,fam.) - colter qqch. sur Ie dos iI. qqn(fig .•fam.) .p pune cotJda pe spinare (fig.Jam.) - decamper; ne pas demander son reste; emporter le chat; d610ger sans trompette; jouer Ia fille de I·w. jouer des gniboilesi.jouer des talons; gagner la porte, Ie taillis: : IDdtre res pans a sa ceinture; mettre les voiles (tig.fam.), montrer Ie cui, k derri~ les epa_ules. ~ tatoos; plier bagage; prendre la ele des

a-ti

a proml1e

si derinil heme (fig .•fam.)

cineva (fig..fam.) - ette un genie en

Jrmde gueule;

a pl't'Ullte IuIUl de pe cer (fig.•fatn.) - promettre Ia June (fig.) a p~te IIIlUe4 cu sarea (fig.Jam.) - promettre D1ODl8 et veilles (fig. Jam. )

mee-

'I;

8 se prosterna in fatapulerii (fig.) - s'aplatir devant Ie pouvoir (fig) a prosd pe cineva (fam.) - faire tourncr qqn en bounique (Cam.) . 8 p~ta (8 spune) .". Ii IIIre (fig.,faln.) - protester ~ COl' et A en (fig.,fam.)
I

I:

a se pune Ja patru ace (fig.Jam.) - se d6guiser en joli (arg.); se mettre sur son trente-et-un, l quatre c!pingles (fig.Jam.) pone de a;on! (fig.) - acoorder ses violons. SCI nOtes (fig.• fam.); s ananger A 1 amiable; se mettre au diapaSOD de qqn(fig.) a pone ceva la aclivu/ cuiva (fig.) - mettre qqch. sur le compre de qqn 8 pune in tlCfiune - Caire demurer \ a lie: pone la odIpost (fig.Jam.) - se mettre A. couvert, se COIl8~

vnr (fig.,fam.)

Ii

"

I'·!

. a pune

a se pqne la tJddpotlt de ceva (fig.) - se ntettre A I'abri de .(.6.g.) 0 tl/acere pe roate (fig .•fam.) Iancer nne affllire a pune pe cin~va Ia Ilm.lJilie - mettre qqn au defi (de Caire qqch) (fig.) a pone in IlpIictue - mettte en ~uvre
=

a pone cuiva ariciulla ureche: (fig.Jam.). a-l pane iD prdll- mettre qqn Ia puce 11l'oreille (fig .•tam.)

a~

bani Ia saltea..la ciorap (fig..fam.) - mettle de I' argent l gauche' se tncotter un bas de Wne (fig.,fam.) ,
0

a pone cuiva
, i

qqn (fig.Jam.)

harbd.

un cioc (fig..fam.) - se payee la lSte de

a pune Is bdtme (fig.,fam.) - y .Ilet' de •.. a-fi ~ Ia biUaie toate economiile (fam.) - y aller de toutes ses ~es(fam.) a se pone bine (du) en cine va - se mettre bien (mal) avec qqn a ~ne beie in r~e (fig .•tam.) - llldtre Aqqn des bltons dans les roues; tailler ~ CIOOprUes A qqa; tirer dans les paues a qqn~barrer II route ~~) vOU' do pays A qqn (fig .•pop.) ; bridcr qqn; faire 6::bec A

I.

!;

168

169

iii

...._.4_ ...

pane
champs. Ie large. SOIl sac c:t ses quiUes; prendre 1a poudre d' escampette; prendre ses fesses it poignc!e; prendre sea cliques c:t lei claques: pn:ndre ses jambes l SOD con; sauver son lard; se sauver sans demander lOll teste, sans prendre Ie temps de dire au cui de suivre; tirer lei lei gregues; se tirer de8 Ofttes; tronsser lei chausses (fig .•pop.) a pune coanre (fig .•fam.) - eD.voyer qqn l Coniouailles (fig .•pop.)~ Caire cocu (fig .•fam.); doDne:r tID. coup de c:anif dans: Ie conttat (de mariage) (pop.,fam..) a se pune (merea) contnJ - &Ie tID. empecheu.r de toumer en rood (fig.Jam.) a pone cruce burllciei (fig ..fam.) - enterrer sa vie de garplD (Cam.); Be • pune cniva Kind flu (fam.) - arnmger. babiller qqn de 1a belle manrere (fig.,fam.); en vooloir 1qqn (fam.)
• punt pc cineva dupl ptJlii

pares.

reus (fig.Jun.) a pune ceva in,.". (fig ..fam.) - manger un mceeeau (fam.) • pane pe hfrtie (fig.,fam.) - coacher sur Ie papier, mettte nw sur
blanc (fig.)

(fig.Jam.)

- mettre

qqn

SOWl

le& ver-

"f ""

ranger

I
I i

'

l'
I

accompli .pone jlorkek (a ihflori 0 veniune) (fig .•fam.) - aUongtt la sauce (fig.,ram.) . a pone in/ilJlCfie (fig.) -mettre en route (fig.) 8-p puae}imdMl1a bltaie (fig .•pop.) - se casser le cull ... (fig.,pop.) • pane coiva "'_ de gil (fig .•ram.) - mettrc l qqn ]a ccrde au cou (fig.,fam.) a puae prd Ia guri (:fig.Jam.) - avoir un 1x£uf sur Ia IaD.gue (fig.Jun.); 1a fermer; la boueler (fig .•pop.) • se puDe in prdil (fig. Jam.) - se metlIe SUI ses gardes (fi,g.,fam.) • pune in ... pe cineva (fig ..fam.) - mettle qqn en garde; douer l'eveil (i. qqn) (fig.); mettn: A qqn Ia puce ll'oreille (6g ..ram.)

cru« Ia ceva (fig.Jam.) - fairc one croix sur qqch; flire lOll deuil d'one chose (fig.,fam..) .0 pine in clli (fig .•fam..) - plaquer Ie booIot (pop.) a pone pe C111VM - mettre au net a (se) pone la curent - (se) mettre aU, fait~ (se) met1l'e au pttfum (fig .•fam.) a pone cuiva ~lla. gil (fig.•fam.) - mettle 1qqn Ie coroteau lur fa gorge (fig.,fam.) a pone degetul pe rani. (fig ..fam.) - mettre Ie doigt sur Ia plaie (fig.) a pane tIe-o-parte (fig.lam.) - jouer les 6cureuUs (fig.,fam) a pone in di&cufie - mettre en cause. sur le tapis (fig .•fam.) a pone pe cineva pe (fig.,fam.) - Caire courir qqn (fig..fam.) • pane pe cineva in fatafaptului tmplinit - mdtre qqn deVlUd Ie fai{
• pwM!'

41'1"''''"

_(.6g.) • paneininaa (fig.Jam.) - avoir Ie ceear i.l'ouvnge (fig.,fam.); y mettle du sien (fig.) a pane l.a iIIiINJ (fig.Jam.) - se fain:: de la bile, du. mounoo. (pop.) a nu pane Ia Uti. (fig.•fam.) - Caire bon ~ CODtre mauvaise fOl"tune (fig .•fam.) a pune la tnceraue - mettre 1 l' epeu.ve a pine la tndoiolll - mettre en doole • pune 0 'itttrdare incomodl-lever. d6busquec un Ii~vre (fig.jam.) a pone injoc (fig..fam.) - mcttre en jeu (fig.• fam.) • pune injoc propria·i persoanl (fig.) - payee de sa personne (fig.) a pune totul btjoc (fig.) - mettle tous let .touts dans son jeu (fig.) a punejos pe cineva (fig.) - mettre qqn au tapis, sur Ie Oanc(fig.,fam.) a~pune Iaba. 6het1rd pe cineva (fig.,fam.) - mettre Ie grappiD. dessus, sur qqn (fig.,fa.m.) .Ii pune IaaJlIa god (fig .•pop.) - fermer sa boile. sa bouche:, taiIe sa gueule; Y mettre un bouchon. Ia boucler (fig .•pop.) a pune pe Iiher pe ciDeva (fam.) - donner la eleS des champs 1 qqn (fig.,fam.) • pone pe cineva pe Iini4 de plntire (fig.JIIID..) - mettre qqD 1 fIot (fig.Jam.) • pane pe link moartl pe cineva (fig ..fam,) - aiguiDa, mettre qqn sur one voie de garage (fig. Jam. ) a pone la loc de cinste (fig.,fam.) - mdtIe en hooneur (fig.) a pone pe cineva Ia Ioc#llui.la puact (fig .•fam.) - remetIle qqn au pas. l sa place (flg.); motteher qqn (fig .•pop.) a se pune in load cuiva (fig.,fam.) - se mettre dans ]a peau de qqn (fig.,fam.) a pune in lac", - mettle qqch. sur Ie mCtier (fig.)

• pane 1Il indez pe cineva. ceva - metlle qqn. qqch. 1 l"index, au

170

171

..

paRe
a pune in 1umin4 (fig.) - mettle en (pleine) lamiere (fig.) a pune pe clneva iOO-O IIlminiJ bonJi (fig.) - Caire briller qqn (tig.) a se pude intr-o lumin4 favorabiLl (fig.) - se mettre en avant (fig.) a pune pc lup paznic la oi (fig-s fam.) - enfermer Ie loop dans la bergerie (fig.• fam.) a-si pune mintea cu ci.neva (fig.,fam.) - 18 chen:her (fig .•fam.) a DU-p pone mintea en cine va (fig.Jam.) - De pas se mesurer avec qqn (fig.,tam.) a-fi punemiRlea]a eontributie - faire travailler sa matiere grise (fam.), ses meninges (fig .•pop.) a pune pe cineva in ,,",core (fig .•lam.) - actioener, aetiver qqn a se pune in "",care (fig.) - se mettre en branle a-~i pone miinile pe piept (fig.) - passer de vie a trepas; recommander SOD arne a Dieu; descendre la garde (fig.) a pune mina pe ... (fig.fam.) - mettre la maio dessus (fig.) a pone mina pe cineva (fig.) - epingler qqn (fam.) a pune cuiva m1na·n gl1 (fig .•fam.) - prendre qqn A la gorge (fig .•fam.) \ a-i pone cuiva mina in eiuf, in cap. in pill (fig.,fam..) - creper les ebeveux qqn (fig .•fam.) a-(p) pune m1na in foc (pentru ceva, cineva) (fig.fam.) - en mettre la (sa) main au feu (fig.Jam.) a pune mina pe ce se poate (fig.Jam.) - prendre son bien OU on Ie troeve (fig .•fam.) a nu pune milUl la treaba (fig .•fam.) - ne faire ceuvre de ses dix doigts (vx.) a pune mtnJ1 de la minl (fig.Jam.) - se cotiser (fam.) a pone pe cineva sl munceasdJ pe daiboj (fam.) - payer en chats et en rats; faire travailler pour le roi de Prusse (fig.Jam.) -a pone nasul in pamlnt (fig.Jam.) - baisser lenez (fig ..fam.) a i se pane un nod in gJ"t (fig .•fam.) - avoir la gorge serree (fig.) a pone in a~i qalJJ (flg.fam.) - mettre dans le meme paaier, dans Ie meme sac (tig.Jam.) a-,i pone ohrazul pentru cineva (fig.ifam.) - se porter garant pour qqn a pune oehii pe eineva, pe eeva (tig.Jam.) - jeter son devolu sur qqn, sur qqch a pune ochii in grind! (fig. .fam.) - l8.cber la rampe (fig. .fam.) a pune ordine (fig. .fam.) - nettoyer les ecuries d' Augias (fig.,lilt.)

'•. J.'MlXptUe peste foc (fig .•fam.) - mettre de rhuile sur Ie feu (fig.) • puae pe cineva 1a p/brIfrat (fig.) - eoacber, jeter qqn sur Ie caneau; eaVO)'Cl' qqn 1terre; flanquer qqn par terre (fig ..fam,.) • JIIIIIIe pe cineva Ia plimint co 0 lovitud de pumn (fam.) - envoyer SOlI
bomme It dame (arg.)

• pane lapdslNll'e

(~.)

- mettre

soos globe. sous velTe (fig.,.iron.)

172

• pane pe picoare (fig.Jam.) - mettre sur pied, debout (fig:.fa.m.) • se pone pe picioare (fig.,fam.) - fie refaire une gore; reprendre do poil de Ia (fig.,fam..) • pane piciorvl in prag (fig. .fam.) - mente Ie hollt it:, mettre no frein 1(fig.) • .ull Dlai pone picimul undeva (fig. .fam.) - ne plus remeure les pi.eds qaelque part (fig .•fam.) • ponepiedicQ cuiva (fig.) - Caire un c:roche-pied ~ qqn (fig.) • punepile cuiva (fig.fam.) ~ pistonner qqn (fig .•fam.) • pultlepirostrii1e (fig .•fam.) - aller a l'autel (fig ..fam.) a pune cui va pistolu/ in piept (fig.,fam.) - mettre qqn Ie pistolet sur la gorge (fig .•fam.) • pone pe aeelasi plan (fig.) - mente sur Ie meme rang (fig.) .p pune pojUI-n cui (fam.) - pouvoir toujours se I'accrocher (fig .•pop.); en faire son deuil (fig.,fam.) • pune pe cineva I.a popreal4 (pop.) - coffrer (en prison); mettle ~ l'ombre; encager un oiseau; mettre qqn en lieu sflr; mettre sous lcs venous (fig.,pop.) • nu pone pre! pe... (fig.,fam.) - faire bon marehe de (fig.fam.) a pbDe pe cineva la post ¥ rugAciuni (fig.) - infUger a. qqn un regime pain sec (fig.) • pane Ia punel (fig.) - 1. en rester ll; couper court (fig.) 2. mettre au point (fig.); rappeler qqn ~ I'ordre a pune ceva la punct - I. mettre en etat (de); mettre bon ordre a; 2. remettre les pendules Al'heure (fig. .fam.) • pune pe cineva la punct (fig.) - remettre qqn A sa place (fig.) 8 se pone la punct. a umple 0 iacun5. (fig.) - combler une lacune a punepunctulpe ••i" - mettre les points sur les ••i" a pone PUICIJ la oehi (fig .•fam.) - coucber son fusil en joue; epauler son fusil (fig.)

rete

173

putes pune
a pille cuiva rata in brate (fig .•fam.) - jeter A qqn Ie chat aux jambes (fig .• fam.); Caire endosser nne faute qqn a pune pe rooJe (0 afacere, 0 intreprindere) (fig.fam.) - mettre une affaire. une entreprise sur pied. sur les rails (fig.fam.) a pone sore pe ran! (fig.Jam.) - remuer la rouleau. le fer. le poignant dans la plaie (fig.,fam.) a i se pone cuiva soarele drept in piept (fig .•fam.) - avoir la fringale a-~ pune marl speran~ in cineva - mettre de grands espoirs eo qqn a-ti pune marl speranle intr-o mostenire - caresser de grandes esperanees (fig.Jam.) a-si (MIne spinarea la bAtlie (fig.) - mettre Ie paquet (fig .•fam.) it pune ceva in spinerea cuiva (fig.Jam.) - mettre qqeh. sur le dos qqn.jeter it. qqn le chat aux jambes (fig.Jam.) a pone sUDiUi la ceva (fig.) - Caire barrage i\ ... (fig.) a punestavita gurii (fig.) - tenir sa langue; fermer, taire sa gueule; taire son bee; fermer son clapet (Iig.Jam.) 'a pune la sti1pul infamiei (fig.Jam.) - clouer au pilori (fig.,fam.) a-si pune singur Itreangul de gil (fig.Jam.) - se mettre la come au con (fig.,faro.) a pune (0 problema) pe lapel (fig. .fam.) - mettre (nne question) sur Ie tapis (fig.fam.) a se pune pe ITeaM (fam.) - secouer ses puces (fig.fam.): se mettre l'reuvre a JHlDe umdrul (fig.ifam.) - aider la tache (fig.,fam.) a-§i pune viala la bataie (fig.fam.) - tirer sa demiere cartouche (tig.fam.) a pune 0 vorbd bona (fig.fam.) - glisser un mot a I'oreille de qqn (fam.) a pupa mfund pe cineva (vulg.) - cirer, lecher les bones a qqn (pop.) a purcede grea (pop.) - avoir avale un pepin (arg.) a purica un text (fam.) - desosser un texte (fig.,fam.) a se purta cu autodiat« - agir eo maitre (fig.) a-si purta crucea (fig.) - porter sa croix (fig.) a ports lumea pe degele (fig.fam.) - se payer la tete des gens (fig. .fam.); l'avoir A l'esbrouffe (fig.,pop.) a se purta de la egalla egal ~ &re de pair a compagoon (fig.,fam.) a se purtafrumos cu cineva ~ avoir des boates pour qqn (fig.fam.)

purta din gum 'in gura (fig .•fam.) - aIler de bouche ~ oreille (fig.•fam.) • se purta co manuli (fig.) - prendre des gants (fig.) a se purta ca pe I1Wfia lui ta-sau (fig.,pop.) - se comporter oomme en · pays oonquis (fig.) a purta cuivaptUYUlIIsele (fig·,fJOP.) - vouloir mal de mort qqn (vx.) • porta cui va pied (fig.fam.) - savoir mauviis gre qqn; en vouloir, tenir rigueur a qqn (fig.); nourrir des rancunes contre qqn~ garder une dent A qqn (fig .•fam.) .. purta cuivaponos (inv.) -en avoir apres qqn; garder a qqn un chien i de sa chienne (fig.Jam.) a se purta ca un Mlrap (fig . .fam.) - se conduire comme en pays couquis (fig ..fam.) • porta stmhetele cuiva (fam.) - avoir de l'humeur centre qqn; garder un chien de sa ehienne qqn (fig.,fam.); en vouloir, tenir rigueur qqn a pules sA i se arunce orice in spmare (fig.Jam.) - avoir bon dos (fig.Jam.) a putea sA fl§lepte mult §i bine (fam.) - pouvoir toujours se taper (fam.) a nu mai putea de bine (fam .•iron.) - se plaindre que la mariee est trop belle (fig.) a nu mai putea de bucurie - deborder, ne plus se seatir de joie; etre an comble de la joie; &re transporte de joie; se pamer de joie (pop.) a. ou mai putea da inapoi (fam.) - atteindre le point de non-retour (liu.) a nn le mai putea duce (fig.ifam.) - en avoir plein le dos (fig .•fam.) a. JHltea s-o lase balta (fig .•pop.) - pouvoir bien laisser la porte (fig .•pop.) a nu mai putea de picioare (fam.) - ne plus pouvoir mettre DB pied devant I'autre; ne plus !ie¥tir ses jambes (fig.,fam.) II. nu mai putea de plictiseal4 - s' embeter comm.e un rat mort. comme une crotilc: derriere une malle (fig.,pop.); secher sur pied (fig .•fam.) a nu mat putes scJ1pa de (eeva) (iron.) - avoir droit Aqqch. (iron.) a nu putea sluji la dol stAploi deodata (fig.fam.) - De pouvoir etre a la fois au four et an moulin (fig .•fam.) a nu pules sta locului (fig.) - avoir la bougeotte (fig.,fam.) 8 nu putea suferi ceva - avoir une sainte horreur de qqcb. (fig.) a nn putea suferi pe eineva - ne pouvoir sentir qqn (fam.); prendre qqn en grippe (fig.)
I

175

174

a nu.putea si "add in oc~ pc.cineva (fig.,fam.) - avoir qqn en abomination (fam.); ne POUVOlf voir qqn en peinture (fig.Jam.) a-i putrezl oasele pe undeva (fig .•fam.) - laisser ses guetres quelque part (fig..fam.) a-i pull gum ca un canal. ca 0 hazna (vulg.) - avoir avale one chaise percee; avoir laisse Ie pot de ehambre dans la commode (vulg.) a PUtt ca un /wit (fig.,pop.) - ne pas sentir la rose; sentir l'homme; avoir mange ses pieds (fig.,pop.) a PUti de-i mull nasul din 10e (pop.) - fouetter Ie nez; couper la gueule (fig.,pap.) a-i PUti picloarele (pop.) - sentir Ie pied de menage, le pied de messager (fig.,pop.); chlinguer des arpions, de l'orteil (arg.) a ~ti ~e la 0 pOft4 (pop.) - couper 1a chique a quinze pas (fig .•pop.) a-t puli rl&ufhuea (pop.) - tuer les mooches au vol; avoir I'haleine cruelle (fig.,pop.) a pull ca un Jap (pop.) - sentir Ie bouc, Ie gousset, le lapin (pop.)

R
0 ITeaM (pop.) - bidonner un travail (fig.,pop.); faire qqch, a Ia va-vite (fam.) a-~i rata viafa - manquer sa vie (fig.) 8 nu-1 ribda ini"", (fig.Jam.) - ne pas avoir Ie coeur de ... (fig.jaru.) a ribda in tm:ere - prendre son mal en patience (fig.) a-~i rid gum degeaba (figfam.) - perdre sa salive (fig ..fam.) a ricnl ca din gura de ~arpe (fig ..fam.) - crier comme un putois (fam.) a se ricorl (fig .•fam.) - decharger sa rate, sa bile (flg.Jam.) a-~i doori inima (fig.Jam.) - sou lager son coeur (fig.) a rlimine balJli (fig.Jam.) - tomber it l'eau, dans Ie lac (fig.,fam.) a rimine botos, cu buzele umflate (fig.fam.) - rester, etre chocolat (fig.ipop.) a rimine cap de afi§ (despre actori) (fig.) - garder la vedette (fig.) a rimtne de dJruJd (fig.fam.) - L manquer Ie roche (fig.); are en reste; 2. rester en panne, en plan; etre toujours la remorque (fig.); &Ie en perte de vitesse; rester ilia traine (fig .•fam.) a nu riml'ne daUJr (fig.) - nc pas &re en reste (fig.) a DU rimine dator eu rispunsul (fam.) - avoir la langue deliee, bien pendue; rendre une feve pour un pois (fig.fam.) a rimine ca la dentist (fig .•fam.) - rester court, bsba, sout1e (fig .•pop.); beer: d'admiration (fig.Jam.) a rimine drept ea hradul (fig.fam.) - De pas perdre un pooce de sa tail1e (fig.) a riimtne in drum (fig.) - rester en chemin. en route. en plan (fig.), en carafe (fig.,fam.) a rirntne pe dru11lllri (fig.) - ~ sur Ie pave (fig.Jam.); n'avoir ni feu ni lieu (fig.) 8 rimrnefald bitIini (fam.) - coiffer Sainte Catherine (fig.)

a rasoU

In

rlmine
a rimine cu/undul golf in izmene (fig .•pop.) - se retrouver en calecon, en slip (fig .•pop.) a-i rimi'ne ingit (fig .•pop.) - rester qqn sur Ie creur (fig .•fam.); rester en travers de la gorge, sur l'estomac (fig .•pop.) a-i rimrne mincarea in gil (fig.,ram.) - manger 1a soupe l la grimace (fig .•fam.) a rimine cu gum clscati, ttlblou. mut (fig.Jam.) - rester baba, bieu, court. souffle. sur Ie flanc, comme deux roods de flan; tomber sur le cui; en haver (fig .•pop.); avoir de quai tomber ala renverse (fig .•fam.) a-i rimine cuiva inima Ia ceva (fig.,fam.) - taper dans I"reil it qqn (fig .•fam.); tenir A ceeur (fig.) a rimine iuft de parale, lefter (Cam.) - &:re lessiv~ etre raide comme un passe-lacet (fig.,pop.) a rinu"ne in ivnene (fig .•pop.) - se retrouver en cal~ (fig.Jam.) a rimfne fat (fig.Jam.) - rester sur Ie carreau (fig.fam.) a riimine ca de /emn (fig.fam.) - rester coi (fig .•fam.), comme une souche (fam.) a rimine literd moarta (fig .•Iit.) - &re. rester lettre morte (fig .•litt.) 'a rimine mascd (fig .•fam.) - rester court; en rester baba (fig.,pop.) a rimine nwfluz (fam.) - rester bredouille, gros Jean comme devant (fig.) a rimi'ne MSlltisflkut (fig.) - rester sur sa soif, sur sa faim (fig.) a rimi'ne pal (fam.) - lester sec (fig.Jam.) a rimfne perplex: - en baver des ronds de chapeau (fig.Jam.) a rimrne stan.l de pioJriJ (fig. Jam.) - 1. se cuirasser contre qqn (fig ..fam.); 2. etre change en statue de sel (fig .•fam.) a rimine $Ii/Jpin pe situatie (fig .•fam.) - rester maitre du terrain (fig. .fam.) a rimiDe ca vitelu1la potU1tl noua (fig ..fam.) comme one poule qui a trouve un couteau, qui a couve un canard, des eeufs de canne; regarder qqn conune une vache regarde passer un train (fig .•pop.) a r8mine Jul. chut in fund (fig.,pop.) - rester assis (fig.,fam.) II rimine cu z.ile (fig.Jam.) -en reehapper a rinI ad'uu: pe ciaeva (fig.) - blesser qqn au vif (fig.) a rini cuiva 4mot111 propriu -Ieser qqn l'orgueil, 1'amour propre a rAnI inima (fig.) - donner un coup au ceeur (fig.)

;;:Aposa intru Domnul

(lit.) - s'endormir du sommeil de la tombe, du

soromeil du Juste (litt.) se rispindl en iuteala fulgerului (fig.fam.) - se repandre COllUDe une • trainee de poudre (fig.Jam.) • se rispindj capecinginea (pop.) - faire tache d'huile (fig.Jam.) • rispindi un %Von - faire courir un bruit .
• rispl~d en ac~~i monedJ1 pe ciaeva (fig.) - rendre la pareille, la monnru.e de sa piece it qqn (fig.fam.) • rBsJM.1Rdecu jumatate de gum (fig.Jam.) - repondre do bout des ~vres (fig.) • rispuncle in doi peri (fig.Jam.) - repondre en normand (fig.) • rispunde rispunde
rospicat - repondre carrement imediat pe acelasi ton - repliquer aussi-sec (fig.)

em:

178

fausser, farder la verite (fig.) a ristuma eu susul in jos (farn.) - mettre sens dessus dessous a risud cufiJul in rana (figfam.) - remuer, enfoncer et retourner le couteau dans la plaie (fig.) a risufla ufurat (tig.Jam.I - se dooner de I'air (fig .•fam.) a riizbi in lume (fig. .fam.) - se pousser dans le monde (fig.ifam.) prin multe (fig.) - avoir rarne chevillee au corps (fig.,fam.) a se d1bol ell ... (fig. .tam.) - porter Ie fet centre ... (fig.,fam.) . a se rizgiodi - revenir SUI sa decision; se raviser a se ri.zvriili - redresser la tete (fig.,fam.) a reablUta pe eineva (lit.) - laver la memoire de qqn de tout reproche (fig .•litt.) . a readuce pe cineva pe drumul eel boa (fig.) - remettre qqn sur la bonne voie, SUI les rails (fig.) • readuce pe cineva pe linin de plutire (fig.,fam.) - remettre qqn tlot (fig. .fam.) . a reallza 0 per/ormanfli- crever Ie plafond (fig.,fam.) a-fi reeanoaste vlna ~ battre sa coulpe (litt.) . a reeurge la toate mliloacele - faire feu de tout bois (fig.) a recurge la rozhoi (fig.) - faire parter la poudre (fig.Jam.) 8 se reduce la zero (fig.) - se reduire a neant (fig.) a se nlace (fig.) - remonter la pente (fig.Jam.) a-~i ref'ace viaJa (fig.Jam.) - refaire sa vie (fig.,fam.)

: ristilmici adevdrul-

• rami

1'9

tide

.• rezema pere/ii (la dans) (fig.fam.) - faire tapisserie (fig.)


a reluza 0 marfa oomandaUi - laisser nne marchandise pour compte a relbza oo/erta - decliner one offre a rerUZ8 sli primeasdl pe cineva (fig .•fam.) - refuser sa porte a qqn (fig.fam.) a reinlra in grapi (fig.Jam.) - rentrer en grice, dans ies bonnes grices de qqn (fig.) a relua conversaJkl. convorbirea - raccrocher les vagons (arg.) a ~te din propria-i ce1lUfd (fig .•lit.) - renaitre de ses cendres (fig-s litt.) a nu renunta la locui siu pentru Birnie in lume, pentru tot aurul din lume (fig. .fam.) - ne pas donner sa place pour un empire, pour un boulet de canon (fig.Jam.) a repeta insistent- ne pas se faire faute de repeter a respecta regula jocului (fig.) - jouer le jeu (fig.) a Oil respeeta (0 regula. 0 lege) - faire une entorse i ... a respeeta eu sflnJenie ceva (fam.) - suivre qqch. 1a lethe (fig.) ,a respinge un candidat la examen - refuser nn eandidat; coller (un eleve) Al'examen (fam.) a restablll calma I - ramener Ie calme a-i reteza unghiile (fig.) - couper bee et ongles a qqn (fig.) a 0 reteza (fig.) - couper court (fig.) a se retrage din afaceri - se ranger des bagnoles (arg.) a se retrage in carapacea sa. in colli~orul sAu (fig.) - rentrer dans sa. coquille (fig.) a re\l§1 imposibilul (iron.) - mettre un grain de sel sur la queue d'un oiseau, d'un moineau (fig.fam .•iron.) a nn ~ sJ. 'inJekagii - ne pas arriver a. y voir clair (fig.) a se revsnp (fig.) - renvoyer l'ascenseur (fig ..fam.) a revedea. ceva de la cap la coadJ. (fig.) - revoir qqcb. de bout en bout (fig .•fam.) a-§i reveni din boaIJl - reprendre du poil de la bete (fig .•fam.) a-§i £event in fire - reprendre ses esprits a-i reveni graial- retrouver l'usage de la parole a revenl pe Iinio. de plutire (fig.fam.) - refaire surface (fig.) a reven11a mated (fig .•fam.) - rentrer au bereail (fig ..fam.) It revenl: la viaJd (fig.) - revenir soi a-Ii rldlca pe cineva in ClIp (fig.Jam.) - se mettre qqn ados (fig .•pop.) a ndia (fig .•fam.) - redresser]a tete; lever le nez (fig.,fam.) a ridica Coo8D (fig .•pop.) - lever la cuisse; allumer, enflammer un mec (fig.,pop.) a nu rldica nici macar un deget (fig.fam.) - De pas remuer Ie petit doigt (fig.fam.) a se rldlca impotril'Q cuiva (fig. .fam.) - se toumer contre qqn (fig.fam.) . a ridica m4nuJo (fig.) - relever Ie gant, le defi (fig.) a se ridica prin propriile-i mi}loace - etre Ie fils de ses eeuvres (fig.) a rldica mino asupra cuiva (fig.Jam.) - porter, lever, la main sur

cap"'

a ridica nwralul cuiva (fig.) - regonfler Ie moral a qqn (flg.fam.) a ridica nasul (flg.) - afficher des pretentious (fig.); lever Ia ctite (fig.Jam.) a se rtdlca in capnIoaselor (fig.Jam.) -!Ie mettre sur son sean. a i se ridica pikul maciuca (fig.Jam.) - .,!les cheveux se dressenl sur la tete" (fig.) . a rldlcapnlul (fig.) - monter les encheres (fig.,fam.) 8. ridlca pe cineva in sliivi (fig .•fam.) - chanter les louanges de qqn~ porter qqn au pinacle, aux nues; tresser des couronnes Aqqn (fig.) a ridica ftachela prea sus (fig.) - placer la barre un pen trop haut (fig.Jam.) a rldies 1'1ilu1 (fig.) - lever le voile, un coin du voile (fig.) a- ~i rlsaliherlatea - joner sa libene (fig.) a-~i rlsca pielea (fig. .fam.) - jouer, risquer sa peau (fig ..fam.) a~ti ride in harM, pe sub must.at!, pe infuodate (fam.) - rire dans sa barbe, sous cape (fam.) a-ti ride de greutJ4i (fig.) - se faire un jeu des difficultes (fig.) a ride cu gum pin! la urechi (f1PD.) - rire de toutes ses dents; rire comme one baleine (fig .•fam.) a ride din toata inima (fam.) - rire de bon ceeur; se dilater la rate (fig.jpop.); se tenir les c&es (fig.tfam.) a ride en lacrimi - plenrer de rire .. ride m1nzqle (ftg ..fam.) - rire du bout des dents, comrne farine, comme safran (fig.Jam.)

qqn (fig.)

181

180

ride a ride cuiva in nas (fig .•fam.) - rire au nez de qqn~ narguer qqn; regarder qqn sous Ie nez (fig.ifam.) a ride strimb (fig.,fam.) - rire jaune (fig .•fam.) a rivnlla bulUll altuia (inv.) - convoiter le bien d'autrui a-p made coatele pe hAncile ~colii (fig.), a fi colegi - user ses fonds de culotte sur les memes banes (fig.fam.) a nu mai rO§f de nimic (fig.) - avoir toute bonte hue (fig.) 8. ~ pi~ in "o/ul urechilor, pinA-n albul ochilor - rougir jusqu'aux oreilles, Jusqu au blanc des yeux; piquer un fard (fig.) a-si rotunJj buCOIQ de pamint, averea (flg.Jam.) - arrondir son champ, sa fortune (fig.Jam.) a ruina pe cineva (fig.) - ronger qqn jusqu'a l'os (fig.Jam.) a rope pe cineva in b4t4i (fig.ifam.) - casser Ie cou it qqn; battre qqn it plates coutures; rouer qqn de coups; passer tabac (pop.); travailler les cotelettes qqn (arg.) a-i rope cuiva ciolanele, coastele (fig .•pop.) - battre qqn comme pIa· tre (pop.) a rupe coastete cuiva (fig. .fam.) - tricoter les cOles it qqn (fig.ifam.) a-Iii rope din/ii in ceva (fig .•fam.) - se casser les dents sur .(fig.Jam.) a rupefarmeculrompre Ie channe a-~i rope de la gura (flg.fam.) - s'enlever les morceaux de la bouche (fig.Jam.) a rupe inlma tirgului (fam.) - Ie faire l'epate l'esbroufe: en mettre plein la vue (fig.ifam.) ,. a 0 rope cu lumea (fig.) ~ divorcer d'avec Ie monde (fig .•fam.) 11. se rope plJidnd ... (fig.fam.) - se fendre de ... (fam.) a-si rope ceva ca din ~uflet (fig.Jam.) - les Iacher (pop.); les envoyer avec un lance-pierres (fig.,fam.) . a rope urechile cuiva (fam.) ~ frotter les oreilles qqn (fig.Jam.)

s
a saints in dreilpfa ~iin stinga (fam.) - distribuer des coups de chapeau, des saints a salva aparenleie (fig.) - faire bon visage; garder, menages. sauver la face. les apparences (fig.) a salva pe cineva de la mizerie - arracher qqn 11. la misere a¥~i salva pielea (fig.Jam.) - sauver sa peau. sa tete (fig. .fam.) 8. salva ce se maipoale (fig.fam.) - sauver les meubles (fig .•fam.) a satisface pe cineva - en donner it qqn pour son argent (fig.Jam.) a-§i savura succesul - croquer le succes a belles dents: (fig.Jrm.) a silta, a impinge pe cineva (intr-o slujbl1. intr-o functie) (fig.) - f~rc la courte echelle Aqqn (fig.); mettrc qqn eo selle; mettre a qqn Ie pied A retrier (fig.Jam.) a pe cineva (fig.,fam.) - tirer dans lcs jambes de qqn (fig .•fam.); faire un travail de termite (fig.) a-i sapa cuiva groapa (fig.Jam.) - couper l'herbe sous les pieds it qqn (fig.) a-~i s8pa singur groapa (fig.fam.) - ere user sa fosse, sa tombe (fig.) a sipunl pe cineva (fig.Jam.) - passer un savon; sonner les cloches it qqn (fig.fam.); chanter Ramona a qqn (arg.) a sirl ca (U.s_ (fig.Jam.) - bondir, sursauter, tressauter 8. sirlIa blltaie (fam.) - se mer sur qqn a siri peste col (fig. .fam.) - depasser les barnes (fig.); forcer la dose (fig.) a sirl in foe pentru cineva (fig.fam.) - se couper en quatre pour qqn (fig.Jam.) a garduri/J! (fig.,fam.) - L courir Ie guilledou; Caire des fredaines; 2. faire Ie mUT (fig.,fam.) a s8rl de gilul cuiva (fig.,fam.) - se prendre au cou de qqn (fig.)

sapa

,i

sari

110

siri
a-i sir( IIIIlftarul (fig.fam.) - piquer sa cnse, SOIl boeuf; se mettre en boule; prendre la mouche (fig.Jam.); devenir chevre; la trouver mauvaise; l'avoir sec; grimper au cocotier (:fig. .pop.) a-i siri repede tnlIftarnl (fig.Jam.) - monter comme une soupe au tail; prendre Ia mouche pour un oui, pour un non (fig. .fam.) a sirt de la una 10 alta (fig.Jam.) - faire du coq-a-l'jine, du B carte en B mol; sauter de branche en branche; parler a batons rompus (fig.,Cam.) . a siri in oehl (fig.fam.) - tomber SOllS les seas; crever les yeux (fig.Jam.) a-i siri tandiira (fig.,pop.) - devenir chevre (fig.ipop.) a se satura de bine (fig. .fam.) - se plaindre que la mariee est trap belle (fig.fam.) a 0 scilda (fig.Jam.) - noyer la poisson (fig.Jam.) a se sciilda in bani (fig.ifam.) - nager dans la prosperite; rouler sur . 1'0[ (fig.); remuer l'argent, l'or Ia pelle (fig.fam.) a scips basma curata (fig.,fam.) - sauver la face {fig..fam.) \ a scipa de belea (fig.,pop.) - s'en sortir; se sortir d'affaire; se tiler d'un rnauvais pas; retomber sur ses pattes (fig.,fam.) a SC3p8 ctlc~~ ~ apa (fig.,fam.) - perdre, manqucr une occasion (fig.) a sciipa de cineva, a se descotorosi (fam.) - envoyer a fa balancoire, a Pampelune (fig.ipop.) a scipa printre degete (fig. .farn.) - glisser entre les doigts comme une anguille, oomme une couleuvre, comme un poisson (fig.Jam.) a sups cufata curata (fig.,fam.) - se titer d'affaire (fig.,fam.) a sci.p8 numai cufrica - en etre quitte pour la peur a-I sciipa gura (fig.fam.) - De pas savoir tenir sa langue (fig.Jarn.) a SC8pa ieftin (fig.,fam.) - s'en sortir; s'en tirer a bon compte; en etre quitte A bon compte (fig.Jam.) a scapa din mind. a da crux (fig. .fam.) - peter dans la main (fig .•pop.) a sciipa 0 ocazie - gacber une occasion; manquer le coche (fig.Jam.) a nu scip.a oeazia - saisir la balle au bond. l'occasion aux. cheveux (fig ..fam.) a-i sdpaporumhelul (fig.Jarn.) - Iacher one bourde (fig .•fam.) a din strinsoare (fig.) - se donner du champ (fig.Jam.) a scli.pa teaflir (fam.) - en rechapper; se tirer d'affaire, d'un manvais pas. retomber sur ses panes (sur ses pieds) (fig.)

&CiP8 ,au ~sdpa


~Idpa

scoatc
ca prin u.rechile acului (fig.fam.) - rechapper~l1e (fig.Jam.)

sdpa qa ",or (fig.) - ne pas I' emporter au paradis (fig. ,fam.)


cu viaEQ. (fam.) - avoir la vie sauve pe"fa din dos (fig. .fam.) - sortir par la petite porte (fig. .fam.)
d~un guepier (~g .•fam.)

en tile (fig.ifam.) ~ aVOlI la Vie sauve; I echapper . belle (fig.fam.); en rechapper (fig.,fam.) ~i scipha mintea (fig.Jam.) - Stre eveille comme une portee de , souris (fig.,fam.)

.apa

If.selpa dintr-un pkspar (fig.Jam.) - ~ sortir

• se sdJimba. in bine - changer de poil (fig .•pop.) • se schbnba la/aid (fig.) - changer de visage, de couleur (fig.) ascblmbafoaia (fig.fam.) =renverser la vapeur (fig. .fam.)
• sch1mba mDCfJ%Jl1 (fig .•fam.) -loumer bride; tourner casaque; retourner sa veste; virer de bord (fig.Jam.); donner un coup de barre (fig.) ~~i scldmba orientarea - changer de cap (fig.fam.) . sdtImba pl4ca, vorba (fig.,fam.) - varier la sauce; changer de musi. que, de disque (fig.,fam.) ...i scbhnba pJJrerea despre cineva - revenir Sur Ie compte de t .qqn (fig.) .-~ schlmbapielea (fig .•fam.) - faire peau neuve (fig.) • se scldmba ,6.zind cu oehii (fig. .fam.) - changer a vue d'oeil (fig.Jam.) • se schlmba dupa cum bare vlntul (fig.Jam.) - virer it tout vent; toumer au moindre vent (fig.,fam.) II sch1mba vorba (fig.) - detoumer la conversation a se schImba de la 0 zj Ia alta (fig. .fam.) - changer du jour au lendemain (fig. .fam.) • se sdfrosi (fam.) - faire la boucbe en coeur (fig.ifam.) a scoate alJrari pe guri (fig:,cam.) - parler pour ne rien dire, ii tort et a · travers (fig.) B mai SCOBie un ban de ici, de colo (fam.) - faire de la gratte; grapilIer (fig .•fam.) a scoate bani din buzunar (fig. .fam.) - eo fue pour ses frais (fig.Jam.) ~ seoate bani (§i) din piatrl seaca (fig.Jam.) - ecorcher les poux pour en avoir la peau (fig.Jam.)

scapa

184

185

scoate
a-§i seoate banii. cheIJuiala (fig.fam.), pfr1ea1a (fig.,pop.) • faire ses frais; rentrer dans SOIl argent. dans ses frais, dans ses depenses; y trouver son compte (fig.fam.) a seoate pe cineva MUM curatl (fig.Jam.) - blanchir, dedouaner qqn (fig.) a SCOBte pe cineva din boii lui (fig.fam.) - faire sorti r qqn de ses gonds (fig.fam.) a SCOBte eeva din burti1 (fig .•pop.) - sortir qqch. de sa mancbe (fig .•faro.) a-~i seoate ceva din cap (fig.Jam.) - rayer qqch, de sa memcire, de se.~ papiers, de ses tableues (fig.Jarn.) a 0 seoate la capiJt en banii (fig.) - boucher SOD budget; joiudre les ~'J)x bouts; s'en sortir (fig.fam.) ann 0 seoate la capiU ell cineva (fig. .fam.) - ne pas en VdU1.r a bout ;,.1.' qqn (fig.,farn.) a seoate castanele din foc eu mina altuia (fig.Jam.) - tirer ies marten ... du feu; se servir de 1a pane du chat pour tirer les marrons du
feu (fig.Jam.)

seoate a seoate limba de un cot (fig.Jam.) - titer la langue; travailler comme une bete de somme, comme un beeuf, comme un negre (fig.Jam.) a seoate la lumimi (fig.) - tirer au clair (fig.) a scoate milioane din ceva (fam.) - faire ..n" (fam.) scoate din minJi pe eineva (fig.,fam.) - toumer la tete qqn; faire perdre la raison a qqn (fig.fam.); Ies baiser, les brouter, les casser.Jes chauffer, les gonfler, les limer, les peler, les raper l qqn; faire bisquer qqn, faire tourner qqn en bourrique (fig.,pop.) a scoale ceva cui va pe tUU (fig .•fam.) - reprocher un service a qqn; faire payer cher (fig.); faire grief a qqn (fig. .fam.) a scoate (a-~i amta) naeul (fig.farn.) - pointer son nez (fig.,fam.) a scoate nasul afar! (fig.fam.) - mettre les pieds dehors (fig.) a seoate pe cineva din noroi (fig.) - tirer qqn do ruisseau (fig.) a seoate ochii cuiva (fig.fam.) - 1. le faire a l'epate, a l'esbronfe, a l'estomac; en mettre plcin Ia vue; eire (un) m'as-tu-vu (fig .•fam.); 2. faire des reproches; chercher des poux a qqn; jeter au nez 8 scoate panglici pe nas (fig .•fam.) - 1. faire des tours de passe-passe; sortir un lapin de son chapeau (fig.fam.); 2. faire Ie boniment a sooale parale grele (fig.,pop.) - cracher de I'argent (fig.ipop.); se fendre d'une somme (fig.) a-~i scoaleptJliiria (in semn de admiratie) (fig.Jam.) -.tifer son chapeau

zeros

a SCOBtepe cineva din circu/a[ie (fig.Jam.) .".mettre qqn sur uae vo;~ de garage (fig ..fam.) a scoate pe cineva la covrigi (fig ..fam.) - reduire qqn l) la derniere extremite (fig .•fam.) a scoate cuiva §i dinfii din gum (fig.Jam.) - mettre qqn sur La paille (fig.,fam.) a seoate diorue pe cineva (fig.) - pousser qqn bout (tig.) a sroatefoc pe nm (figfam.) - cracher du feu (fig ..tam.) a scoate in e videntafondul - separer la paille des mots et le grain des cboses (lin.) a SCOBte ghearele (fig.Jam.) - avoir bee et ongjes (fig.) a seoate gologanii (fig.ipop.) -les aligner (fig.,pop.) a seoate pe cineva de la greu (fig.Jam.) - depetrer qqn (fig.Jam.) a scoate pe cineva din impas (fig.,fam.) - pousser la roue (fig ..fam.) a scoale ta iveaU1 - mettre en evidence a seoate pc cineva din incurc4tllra (fig.Jam.) - tirer qqn d'affaire (fig.fam.) a scoate la limon pe cineva (fig .•fam.) - tendre la percbe a qqn (fig.fam.)

a qqn

(fig. Jam. )

a SCOBte cuiva pIlr alb (fig.fam.) - en faire voir de toutes les couleurs a qqn (fig.,fam.) a scoate la pensie - mettre 11. la retraite a seoete din pepeni pe ciaeva (Iig.fam.) - faire rnousser; faire D100ter qqn ii. l'arbre (arg.); faire sortir qqn de ses goods, bisquer qqn (pop.): courir sur Ie systeme qqn (fig.fam.) a scoate zece piei (fig .•fam.) - tirer deux, dix moutures d'un sac. du sac (fig.) a scoatepistolul fhi B sta mult pe ginduri (fig.fam.) - avoir la gicbette facile (fig.,fam.) 8 sroate pe cine va din piine (fig.fam.) - en lever le pain de la boucbe A qqn~ faire perdre qqn SOD emploi; mettre qqn it. la porte (fig.fam.) a-§i scoate pirkaJa (pop.) - y trouver son compte (fig.,fam.) a scoate in relief (fig.) - mieux marquer (fig.) a seoate sabia (fig.) - mettre flamberge au vent, sabre au clair (fig.)

meme.

186

187

SCOBte
a scoate din s4riJe pe cineva (fig. .fam.) - mettre qqn en rogne; ecbautTer la bile, les oreilles qqn; mettre qqn hors de soi (fig .•fam.); faire chier qqn; casser les couilles qqn (vulg.) a seoate seinte! (fig.fam.) - faire des etincelles (fig.) a seoate pe cineva de la suflet (fig .•fam.) - rayer qqn. de ses tablettes,

____________

~
- faire des economies

.. simti
de bouts de

• se seumpi la tdrtje (fig. .fam.) chandelle (fig.,fam.)

.:i se scurge ochii dupa ceva, dupa cineva (fig.fam.)

- loucher sur

de ses papiers, a scoate

de sa

memoire, de son catalogue (fig. .fam.)

a-i

din (i{ini pe cineva (fig.,pop.)

- jeter qqn bors de lui, bon; de

ses gonds (fig.fam.)


a seoate untul din eiaeva (fig.Jam.) - faire suer qqn; faire suer le bournous; mettre qqn sur Ie flanc; faire haver, faire Ie coup du peessecitron (fig.Jam.) a senate pe cine va vinovat - faire porter le chapeau
0

qqch, sur qqn (fig.,fam.) scoria cuiva diriirile (fig.Jam.) envoyer qqn Patras; faire la peau, pain (fig.,pop ..) a-i seurta cui va cojocul (fig. ,fam.) qqn (fig.,pop.) a-i seurta cuiva ghearele (fig.Jam.)

arracher l'ame, la vie a qqn; faire passer qqn le gOUl du

faire -

prendre

la

piquette

couper

it qqn

bee et on-

a qqn

(fig.Jam.)

vorM - ne pas desserrer les dents (fig.) a scoate cui va vorbek din gum en clestele (fig.fam.) - faire parler qqn a grande peine, a l'arracbe (fig.fam.)
a nu scoate a scormoni a sconnoni in

gles (fig.fam.) a-§i seurta zilele (fig.fam.) - creuser sa fosse, sa torn Ix: (fig.)

a-i seutura cuiva nMragii de praf (flg.Jam.)


qqn (fig.Jam.) a scutura zdravan

- secouer

les puces

gunoi (fig.) - remuer I'ordure.Ja

boue (fig.,fam.)

in via{a cuiva (fig.) - fouiller la vie de qqn (fig.Jam.) a nu sconnoni c~nul4 (fig.) - laisser dormir; ne pas reveiller Ie chat
qui dart (fig. .fam.)

pe cine va (fig.,fam.) - secouer qqn comme un prunier (fig.Jam.) a i se seea ochii de plins (fam.) - De pas avoir asscz de ses yeux pour
pleurer (fig.)

a sene maculamra - pisser de la copie (pop.)


a serle negru pe alb (fig.) - mettre noir sur blanc (fig.) a
0

a semna in alb - signer en blanc a servi cuiva totul pe laVa, de-a gala (fig.) - rnacher l~ besogne, le travail, lcs morceaux a qqn (fig.fam.); amener qqch. a qqn sur un
sur un plat (fig. .fam.) a sfiirima /onfurile (fig.) - rompre les chaines, plateau, Ics liens (fig.)

scrinti
)'0

(fig.fam.)

- faire un faux pas (fig. .fam.)

blid (figfam.) - cracher dans la soupe (fig.,fam.) a-~i seuipa bofocii (fig.ipop.) - en baver (fig.pop.) a-si sculpa pli:imlnii (flg.Jam.) - cracher ses poumons (fig.fam.) a-(~i) scuipa in sIn (flg.Jam.) - conjurer le mauvais sort (fig.) a i se seula (vulg.) - avoir la trique (arg .•vulg.) a se scula cu dosul in sus, cufoJtl/a cearceaf, CD nasul in pernii (fig.) - se lever du pied gauche, le cul le premier; voir son cul en se levant (fig .•pop.); de mauvais poil (fig.fam), d'uoe humeur massacrante a se seu1a odata ell glUnile (fig .•fam.) - se lever avec les a scuipa

a se sfiitui ell perna (fig. .fam.) - avoir UD colloque avec son traver- sin (fig.cfam.) a sfi~ipro''"t (fig.) - sentir Ie roussi (fig.) a~§i slil'§1 zilele (fig.fam.) - achcver scs jours (fig.,fam.) a

srI¥a

etre

poules (fig.Jam.)

a se scula cu huhurezii. (fig.) - se reveiller au petit jour, au petit malin, A l'aube, a Ia pointe du jour a se scula ell noaptea in cap (flg.Jam.) - etre du matin; se reveiller des potron-minet, des potron-jacquet (fig.)

arracher I'arne a qqn (fig.) a nu se simp in apele lui (fig.,fam.) - ne pas etre dans son assiette (fig.,fam.) a se slmti egal cu cineva - se sentir de plein-pied avec qqn (fig.) a se simti informd - etre d'atlaque (fig. .fam.) a simt1 un gal in siomac (fig.Jam.) - claquer le bee (fig .•pop.); avoir one petite faim (fig.) a simp 0 greutate in stomac (fig.) - avoir un pave sur ['estomac (fig.)

a sfi!}ia

lnima cuiva (fig.) - crever Ie cceur a qqn; fendre, saigner qqn;

pe cineva

CD

dinfii (fig.,fam.)

- grignoter

qqn (fig.Jam.)

188

180

slmtl
a se slmt' Ia largul sill (fig.Jam.) -

s~a
(fig.Jam.) - se regarder, se contempler

are a raise

anu se simP La largul sau (fig.,fam.) - ne pas en mener large (figfam.) a slmti lovisur« (fig.) - accuser le coup (fig.) a se simp cu musea pe dciulA (fig. .fam.) - se sentir coupable, vise; ,.qu.i se sent morveux, qu'Il se mouche" (fig ..fam.) a se stmll ca pell£le in apl (fig.) - are comme un poisson dans I'eau (fig.) a nu-si mai stmti picioarele de oboseala (fig.Jam.) - avoir les jambes comme du cotoa; ne plus se sentir les jambes; en avoir plein les jambes (fig.fam.) a slmtl ceva pc propria sa piele (fig.fam.) - eIre paye pour Ie savoir (fig.) ann se simti in stare - ne pas s'en sentir le courage a se slmtlla strimtoare (fig. .fam.) - ne pas en mener large (fig.ifam.) a se simii ulor ca un fulg (fig.Jam.) - se sentir leger comme nne plume (fig.,fam.) , a se simti vlnovat - se sentir en faute, coupable a nu se sinehlsl de ceva (fam.) - s'en moquer comme de colin-tampou: se soucier de qqch, conune d'une guigne (fig.Jam.); s'en battre l'oeil: s'en balancer (figpop.); s'cn soucier comme un poisson pourri d'une pomme, comme de sa premiere chemise; n'en avoir cure (fig ..farn.) a i se slabl balamalele (fig.ipop.) - ne plus etre dans la course (fig.) a nu slabi pc cineva (fig.Jam.) - ne pas Hieber qqn d'une semelle: ne pas Hieher les baskets a qqn (fig ..fam.) a slibifriul (fig.Jam.) - laisser a qqn la bride sur le COli (fig.Jam.) a nu slabl din oehi pc cineva (fig.Jam.) - garder qqn a vue (fig.); tenir qqn a I'oeil (fig.fam.); ne pas quitter qqn des yeux a slabl surubul (fig.Jarn.) - desserrer l'etau (fig ..fam.) a slobozi 0 ploaie de injuraturi - defiler son ehapelet d'injures a sluJl drept paravan (fig ..fam.) - avoir bon dos (fam.) a smulge ceva (fig. .fam.) - obtenir qqch, a l'arrache (fig.) a smulge pe cineva din ghearele cui va (fig.) - arracher qqn des griffes de qqn (fig.) a smu1ge pe cineva din ghearele mortii (fig.) - arracher qqn des bras de la mort (fig.) a snopt pe cineva in Mtaie (fig ..fam.) - passer qqn ~ tabac (fig.fam.); tanner le cuir a qqn; abimer qqn (fig..pop.): rouer qqn de coups (fig.)

~ se socotl. buricul pimintului ~ Ie nombril (fig.,fam.) ..

jasocotl cl. e duminidf in fieeare zi (fig.) - croire que c'est dimancbe ~ tous Ies jours (fig.Jam.) , soma pe cineva - mettre qqn en demeure de [~sonda terenul= titer Ie terrain (fig.) • sorbl cuvintele cuiva (fig.• fam.) - etre peudu aux lewes de qqn; boire ~ les paroles de qqn (fig. .fam.) ,a sorb. pe cineva din ochi (fig .•fam.) - manger qqn des yeux (fig.Jam.) a sosl en bine (fig.) - arriver 1. bon port (fig.) ·..-i sosJ cuiva cetJSul (fig ..fam.) - rue a I'article de la mort (fig.,fam.) a sosi pc nepwa masa, netam-nesam -arriver comme un chien dans un jeu de quilles (fig.jfam.) I sosi in pluton compact - arriver dans un mouchoir (fig. sport) a sud Iaspartul tirgillui. a laptea ti dupif Scripeuri (fig.,fam.) - arriver i avec les pompiers de Nanterre, comme les carabiniers (fig .•fam.), au · Magnificat (fig.jitt.); voler au secours de la victode (iron.) a sosI cu sufktulla gud (fig.,fam.) - arriver a franc etrier (fig .•vx.), l bout de souffle a sosi in fir indian, in monom - arriver it. ]a queue leu leu .. sost la lOne (fig ..fam.) - arriver sur Ie clou (arg.) -a sparge honea (fig.) - faire sauter la banque (fig.) ,fa sparge buba (fig.ifam.) ~ crever, vider I'abees (fig.) .:. se sparge in capul,cuiva (fig .•fam.) - payer les pots casses; servir de tampon; faire les frais de .(fig.) i. sparge ghea/a (6g; .•fam.) - briser, rompre la glace (fig.); dissiper Ia g@e sparge pieptul (fig .•fam.) - ire casser la voix; s'epoumonner • sparge timpanul. ureehile cuiva - casser, oechirer les oreilles t qqn a se spila pe mtini (fig.) - se laver les mains de qqch, (fig.) .• se spila de plJcIIte (fig.) - se refaire one virginit6 (fig.); depouillet le vieil homme (fig.Jitt.) ,. spila putiNl (fig .•pop.) - lever Ie camp (fig.jam.) a spila 0 "'fine (fig.) -laver un afroat, une injure (fig.) a se sperla degeaba - avoir plus de pew que de mal (fig.) 191

)tsparge ~.-,i

norma - crever Ie plafond (fig.,fam.)

190

se sped. muncintl - s' abmti.r de travail; se erever au travail; mourir Ia peine (fig. .fam.)

nosr (fig.fam.) a spune /Jrtqoare (fig.) - raconter des craques (fig.)

a au se sped. ",.ncind (pop.,irou.) - ne bosser que d'une mimbelle; ne rien se easser (fig.• pop.) a sprlJlnl. 8 cautiona 0 politictJ ~ donner SOD avaIl nne politi que (fig.) a se spoIben in yim (fig.) - s'en allef en fum« (fig.) a spumep de furie - rouler des yeux furibonds; bouillir de 00l&e (fig.• fam.) a spune tuleWlrrIl sus §i tare (fig .•fam.) - crier la vmti! 8 spune adio (la ceva) - en Caire SOD. deuil (fig.) a spune ba cA-i alM. ba ca-i neagr! (fig.• fam.) - dire blanc et (Puis)

euiva douA 'Hrie (fig .•fam.) - dire un petit mot 1\ . (fig ..fam.) yorbe in vint (fig .•fam.p) - puler en l'air (fig .•fam.) . in IlfIl!pltJn - rester sur Is touche (fig .•pop.) ... in Mnca lui (fig.,fam.) - tenir SOIl quant-l-soi (fig.) Ira in b'irlogul slu (fig.Jam.) - rester dans SOD trou (fig. ram.) " CD. bnJIeIs tncrucif3le, en mi'ioile:in sin (fig.,fam.) - avoir Jes pieds \!.lIideles; se les rou1er (fig .•pop.); rester Ies bus crois61 (fig.); peignCl" tis @irate; DC rien se ca.sser (fig .•fa.m.) .... en bIU1tIla soare (fig.J,am.) - Caire son 1eLmi; se prelassser au ':'lOleil comme un IezanI~ se Is couler douce (fig.,fam.) ~ Ita pe un batoi co pulbere (fig.) - marcher sur des charbons ardents, corde raide (fig.) Ii..in co/ea cuiva (fig.) - marcher sur les plates-bandes de qqn (fig.,fam.); se mettrc sur le chemin de qqn. faire obstacle .. · qqD (fig.) ~sta de aqnd cuiva (fig.,Cam.) - 1. atre tout Ie temps 8.; ne pas quitter qqn d'une semelle; 2. etre daDs les jambes de qqn (fig. .fam.) a Ita pe caput cuiva (fig .•fam.) - 1. vivre au crochets, • charge de qqn; 2. rompre la tete. bassinet, easser les pieds a qqn (fig.fam.)
. lUI la

:..,ane

a-fi spune curilllul (fig.) - avoir son mot dire (fig.) a spune tk$chil, drepl, verde 111 latif. tk la obrtIz., pe fleau (fig.) annoacer la couleur; De pas envoyer dire; dire tout net; dire son fait a qqn; dire tout de go, vertement, sans ambages; De pas micher ses mots, 500. opinion; annoncer 1a couleur; Iacher son paquet It qqn (fig.,fam.) a spane doar ap ...(fam.) - dire qqch. bistoire de parler (fam.) a spu.ne infel ~i chip (fig.) - dire. repeter sue tous les tons (tig.Jam.) a spune ceva din.fir in pAr (6g.$801.) - cooter qqch. de fil en aiguille (fig ..fam.) a spuoe cuiva gogOfi. lIWfi pe gTOfi (fig.• fam.) - bourrer le crine it qqn (fig. .pop.); conter des lanternes, des sornettes (fig ..fam.); dire qqch, A mots couverts (fig.,fam.) a spune ceva en gUM pe jumiUate (fig.Jam.) - dire qqch. a mots coaverts (fig .•fam.) a spune multi! despre ceva, cine va - en dire long sur qqeh, sur qqn (fig.) a spune Incrurilor pe nume (fig.) - appeler un chat un chat; appeler les choses par leur nom (fam.) a spune ceva pe oco1ite (fig.) - parler mots converts (fig.) a spone ceva flirt ocolifuri (fig.) - dire qqch, sans detours (fig.) a spune (ceva) in'stinga ~i-n dreapta (fig.fam.) - crier qqch. sur tous les toits (fig .•fam.) a spune vem fl. useate (fig.•fam.) - parler de la pluie et du beau temps. du sexe des anges (fig .•fam.); se donner nne culotte (fig .•pop.) a nu spone vorM mare (fig. .fam.) - .. il ne faut jurer de rien" (fig.)

a-i sta ctJpUlla ... - avoir I'esprit l ... alia in ctlpUl mesei (fig.) - oeeeper Ie haut bout de la table (fig.) a sta la ciHJllricd (fig.• fam.) - meuer nne vie douiUette (fig.• fam.) (fig.,fam.) • sta la craIiJI1 (fig.,fam.) - faire 1a. popote (fig.Jam.) a sta numai la CI'fJlitif (:fig.Jam.) - ~ popote, tres pot-aufeu (fig.,fam.) '. sta CD degelul in gurI. (fig.•fam.) - De Caire; coincer Ia bulle (fig.,pOp.) I sta co dos."l (/rlndld) in doullnntre (:fig.Jam.) - nager entre deux eaux (fig.) a~i • cuiva ca dl'flCll' (fig.Jam.) - alltt comme un tablier une vaehe, comme Wl faux col A une vache, comme des guetres un la-

• sta cot la cot «fig .•fam.) - rester c&e

a c&e

tres

nCB.

pin (fig.,Cam.) a au-i sla infire (fig.) - ne pas @Ire son fait (fig.) a sta inj'irea cuiva (fig.Jam.) - etre de SOD naturel (fig.Jam.)

192

193

"~

~.

..
OJ" ~:, •

:~,

sta
a 5ta ca 0 gi1inlJ plouatA. (fam.) -

i I

I
.,

I:

I, .
; .I

I,

,:

.!

qqn (fig.,pop.) a 818 en guf'4 pe cineva (fig.jam.) (tout Ie temps) apes qqn (fam.) a-i s18 ceva 18 ininUJ (fig.,fam,) - avoir, prendre qqcb. i\ comr (fig.Jam.) a sta de lemn Tanase (fig.fam.) - CUe. rester comme une sonche (fig.) a-i sta pe limbtJ (fig.• fam.) - avoir un mot sur Ie bout de la langue; l'avoir sur 1& langue. sur Ie bard des levres (fig .•fam.) a nu sta en miini1e Incrueisate (fig.Jam.) - De pas rester l'anneau pied (fig.• fam.) a uu sta en miinile in sin (fig .•fam.) - ne pas fiche (ficber~ De pas en foutre une seeousse, une rame, une datte; se les rouler; avoir un poil , dans la main; croiser les bras; n'avoir jamais rien fait de ses dix doigts (fig.,fam.) a sta pe muchie de cuii' (fig.Jam.) - marcher sur la corde raide (fig.,fam.) a sta en pIlJrulIjei pe burtl (fig.,pop.) - fumer les mauves par la racine; manger Jes pissealits par la racine (fig .•pop.) a sta s~-i pice potcoavele (fig .•pop.) - secouer, nldir le jarret (fig.,pop.); chasser les mooches; faire ses petits paquets (arg.) a nu sta in picioar« (a fi incredibil) (fig.,fam.) - ne pas tenir debout (fig.) a sta pe picioarele sale (fig. Jam.) - voler de sea propres ailes (fig.) a sta laptndd (fig.Jam.) - avoir l'reila Ia pechc (fig.,fam.) a sta in preqjma cuiva (fig.,fam.) - se tenir 1pon6e de qqn (fig. Jam.) a sta popmdau (pop.) - rester comme un piquet (fam_) a-i sta cuiva ca &aTea-n ochi (fig.tfam.) la b@te noire de qqn (fig. Jam. ) a sta Intre patm sctruluri (fig.fam.) -!ire t;::Iotre entre qnatre p~ches; s'babiller de sapin (fig.• pop.) a sta smirnIJ (fam.) - etre sage comme one image (fig.); se tenir coi; ne pas ciller dcvant qqn rfig.) a sta tabI()Ut {«lJXln (fam.) - garder 18 pose (6g.)

a sta pe ,himpi. m pe jlJratic (fig.• fam.) - ecre sur des c:baIbons ardents; se tenir a quatre; are sur le, gril (fig .•fam.) 8. nu 5ta mult pe ginduri (fig.Jam.) - ne pas Iantemer (fig.Jam.) a-i sta euiva ca un gulWi in ochi (fig.jam.) - @tIe one merde pour

nOO (fig.!am.)

etre

triste comme un bonnet de

.Ida la toc/IJk, Ia vette (fig.,fam.)

tail•.

de JIONIti

(fsm.)
(fig.)

- tailler

one ba-

atre

ca ..ife6d 1a poarta nool (fig.,fun.) - ette romme une pouIe qui a un coateau; regarder comme nne vacbe regarde passer. un ttain (fig.,fam.) . .-ti stip[alfo,u, - ranier sa eolere (fig.) .-i sddi oclrii tn cap (fig.,pop.) - I. Be pas avail 1es ycux dans Ja ~ (fig.,fam_); 2.• voir Ies yeux plus grands que Ie ventre; am ....
troU.~

••

to .....

(:fig..fam.) - se tenir

8. couvert

ChaufI6 A blanc (fig..pop.)

• &did pe cineva in bdtaie (fam.) _'battre cooune plAtte; passel' qqn 1 rabac; rompre les c&es; secouer les puces 8 qqn; baltre plates (X)Utures; mettre qqn en compote (fig .•pop.) • • • .md 0 limbil - 6corcher one langue • slid mulra cuiva (fam.) - abimeqle portrait Aqqn (fig.Jam.); casser Ia figure. la gueale, det'oncer la frimousse.1e portrait 1 qqn (fig.,fam.); mettre Is gueule eo. pantoufles qqn (fig.,pop.) • slfml Mmt.ials - mettre Ia puce ll'oreille A qqn (6.gt,fam.); donaer l"lvcil; trop poli pour hobnete (fig.) • sUmI dorinta cuiva - altum« Ie desir de qqn (fig.) • st:oarce poe cineva de oItimul bfIII (ram.) - saigner qqn 11 blanc: (fig.) • stoarce btuti de la cineva (ram.) - tirer nne c:arotte 1 qqn. tirer one .. plume de l"aile A qqn (fig,.pop.) a-fi stoarce cnilrii (fig.,fam.) - s'ingemer l; tie casser la tSte; se cmuer Ie cerveau (fam.); se triturer Ia eervelle, Ies m6-

are

em

Dinges (fig.,pop.)

anu-ti stesree crurii (fig .•fam.) - ne


Dinges (fig.,pop.)

Pas

se fatigoer Jes me-

em:

• sloaRe pe ci.neva ca pe 0 IiJndie (fam.) - presser qqn comme un citron (fig.JaIil.) • stoen:e pe cineva pnlla ultiJn4pit:1lt1ri (fig.Jam.) - presser l' orange et jeter l'eeoeee (fig.,fam..) a Ie stridul sl... - s'employer A.••• a striIod in socidaU - faire f'Io«s (lilt.) a stretura un Cln'W 1a urechea coin (fig.) - cooler, glisser un mot l rorei.lle de qqn (fig.) • sCn.nra
0 pririre

194

(fig .•fam.)- couler un

ceil. un regard

(fig. Jam)

195

I,

strlca

a-p slrica

boyaux (fig .•pop.) a:stria- in glU'tl mare. cit tine gum (fig ..fam.) - crier toe-tate. crier sur les toits (fig .•fam.) • ..JI. . a s ...:. ..,a CUlV. ..~. ....... , .. (fam.) - coer ..gare .. • ' .. C8Sse-con .. A ... lam. qqn (fig.,fam.) a. strip si·i .parga urechile (fam.) - pousser un coup de gueule (pop.); crier 1rue-tete (fig .•fam.) a strimba din ntIS (fig.) - faire la grimace, la moue; trouver a redire; \ Caire I. bouchc en cui de poule (fig.,pop.) a strl'nge IHuU aIbi pentrn zile negre (fig.) - garder une poire pour la soif (fig.) . astringe btmi la ciorap (fig .•fam.) _ mctIIe de l'argent i\ gauche. mettre du foin dans ses bones (fig .•fain.) . a stri'nge Mierile pungii (tig.,pOp.) ;",se I"accrocher (fig .•pop.); compter .l. un sou pres; se montrer regardant; regarder it la dCpense; serrer les cordons de la bourse (fig.Jam.). , a strtnae cheag (fig. Jam.} - faire sa pelOt(:; (fig.Jam.) a slringe pc cineva in chingi (6g.,ftm)- mettre qqn sur la selette (fig.) • strlnge curetIIUI (fig.,pop.} ...se:~1a ceiatnre.je ventre; se mettre 1& ceinture (fig.,fam.); se brosserl¢ v¢Dfre; faire tintin; se mettre la tringle (fig .•pop.) . . . ,;

sOUId (fig.,fam.) • strica pc gitte (fig.,pop.) - jeter des pedes an cocboas, aux pourceaux; tirer sa poudre aux moineaux (fig. .fam.); prtsemer des noisettes l ceux qui n'ont plus de dents; faire de la bouil1ie 'pour Ies chats (fig.,pop.); .llaver Ie tere d'un n~gre ou pad sa lessive (arg.) a s1rka piaJa (fig.,fam.) - pcher le metier (fig.) a se strIea. a se sbimba de rl$ (fam.) - se tordre de tire (fig.,fam.); se fendre la gueule, la p&he., 1& pipe. la pomme; se tordre les

pI'Il

degeaba (Cam.) - parler 1 un mur, A un rocher, 1 un

• strfnge flUlllnd (fig.,fam.) - sener la vis l qqn; resserrer les boo-

Ions (fig.•fam.)

on"'

pe cineva cu IIfII (fig.,fam.) - mettre qqn au pied du mnr, forceJ' la main it qqn; forcer qqn dans ses demiers retrancbements (fig.,fam.); cuisiner qqn (fig.Jam.) • studIa (ceva) - se peneher SOl (fig.) • studJa la reee (fig .•fa.m.) - examina alae reposee (fig.) a subUn.la mai hiM - marquer mieux • sud capul coin (fig.Jam.) - toumer Ja t2te.l qqn (fig .•fam.) a-Ii sud tftal (privind in.poi) (fig ..fam..) - sed6visser la me. Ie cou (fig .•Cam.)
• sbinge a sud Ii a invirti. pe ciDeva (fig .•fam.) - Caire toumer qqn en bourrique (fig.,fanL) a sutert ca un cline (fig.,fam.) - are malade comme une bl:te; avoir, Cprouver un mal de chien (fig.) a sufert un qec - essuyer un revers (fig.) • sufen 0 inj'ringere zdrobitoare - se rendre, captuler annes et bagages (fig .•fam.) a sul'eri cu resemnare - prendre SOIl mal en patience (fig.) a nu suD. (fig.) - se tenir coi (fig.) a suD. in fundul CtJ1ei (fig .•pop.) - aimer la bouteiUe; etre porte sur la bouteille (fig .•fam.) cuiva locul inti (fam.) - sooft1er la vedette 8. qqn (ram.) a suOa cuiva ceva de sub nas (fig.Jam.) _ soufflCl' qqch. l qqn (fig.) a nu 0 forM (fig.,faIn.) _ De pas dire un traitre root; ne souffi« mot (fig.,fam.) a suge ca un burete. ca 0 sugativa (fig.• fam.) - boire comme un troo, comme une eponge (fig .•fam.) a mge ceva 0 dati cu loptele msmei (fig.) - sueer qqch. avec Ie lait (fig..fam.) a suge pe cineva pini 1& m4th1va oaselor (fig ..fam.) - sneer qqn jusqu'l la moelle, jusqu'au demier sou (fiS.•fam.) a suge fa doui oi (fig.,fam.) - manger l deux, 8. plusieun, A tous les riteliers; Caire d'unc fille deux gendres (fis.Jam.) a i se.sul sinpk Ja cap (fig.,fam.) - se payer un coup de sang (fig.,fam.,iron.) a-i SUD8 capul.pI (fig.,fam.) - avoir nne lac sans eervelle (fig.,fam.)

• sun.

sun.

a se strfn&e de pe dru"",ri (fig.) _·faire one fin (fig.•fam.) a i se stringe inimtl (fig.,fam.) - avoir Ie creur serre (fig.) astringe laba cuiva (pop.) - serrer la cu.ilk7 a qqn (pop.) a-I strtnge pe cineva opinctl. (fig.,fam.) - etre dans ses petits souhers (fig.Jam.) astringe rindMrile (fig.) - se sener Ies coudes (fig.); serrer les rangs a-l s'trfble in sptIU (fig.fam.) - serrer Ies fesses (fig.,fam..)

196

197

, JI!!'

.11
i :1

supira
a-i suna cetmd (fig.) - sonner Ie gIas (fig.) a-i SUDlI cuiva Ictndura (fig .•fam..) - etre clouC entte quatn: plaaches (fig.tfam.) a se supAra (fig.) - ne pa!i apprecier .(fig.) a se supira ca Ncarul pe sat (fig .•fam.) - booder 1tort contre tous a nn suporta - supporter mal a supraveghea pe cineva (.fig.) - avoir qqn dans le colhmaleur (fig. Jam. ) • se supune 1lrl a cricni (fam.) - obeir au doigt et I' ceil (fig.,fam.) a suride ca IaJotognif(fig ..fam.) - sow:ire ••cheese" (fii!:.•fam.) a suride minzqu (fig .•fam.) - sourire mi-figue, mi-rais.io (fig .•fam.) a suridecao nclumil (fig.,fam.) - sourire .,gibs", ,.colgate" (fig.Jam.) a susllne cererea, propunerea, candidatura cui va - appuyer la demande, la proposition. Ia candidature de qqn a sustine cu 'incllptJfinare - affirmer mordicus
,_

..... ~

i.

i! 'j :.!
1

: I· i

qne d'one patte (fig.,fam.) I se §irona IIfOT (fig .• fam.) - avoir l'epiderme chatouil1eux (fig.) • tlefui ~ cineva (fig.) - decrasser. degrossir qqn (figJam.) a 0 ,ferae (fig.Jam.) - prendre la cle des champs (fig .•ram.); jOUel' la fille de I'air; foutre Ie camp; mettle les voiles; les menre en vitesse; .. titer ses chausses; attacher nne (Ia) casserole, un bidoa; se donner de l'air; jouer des flfites; prendre Ia teagente, le large; faire Ie mftr; se faire la cerise, fa belle., la malle.Ia valise (fig .•pop.); mettre la cte sous la porte (fig.Jam.) ·~a ftergepe bot (fig .•pop.) - s'ea retoumer avec sa courte boate; adieu se Berthe; faire buisson creux; rester le bee dans I'eau; avaler Ie gorgeon; , etre cuil(fig.,pop.)~ l'avoir dans 1'08 (vulg.) a:tterge en bunl4!it! (fig .•fam.) - passer l'eponge (fig .•fam.) r.tterge eeva din minte (fig.) - mer Ie ridean sur qqch. (fig.) a 0 §lerge en banli (fig.Jam.) - lever le pied (fig .•pop.); manger Ia . grenonille (6g ..fam.) a 0 §terJe e",lezqle (fig.iam.) - s'en aller, filer, partir A I'anglaise; :. prendre la poudre d'escampette (fig.Jam.) aotlerJepefurlf (fam.) -mettre la c16soos Ia porte. sous Ie paillasson; se tirer en doo.ce; partir 1a cloche de bois (fig.,pop.) a 0 §teIJe repetU (fig.) - filer A'toute vapeur; s'enfuir un pied ehausse , et I'autre nu (fig.,fam.) a 0 ,teqe cit ai zke pe§te (pop.) - se cassel (fig .•pop.) a §terge zidurile (fig.) - raser les murs (fi, ) 'Ii nu flI ce aduce zig de miine (fam.) - ne pas savoir de quoi demain sera fait a in ce ~ se scaldl cineva (fig.Jam.) - savoi:r de quel bois on se chauffe (tig ..filIlL)
t

:.tchJopita (fig ..fam.) - .'aller que d'nne jambe,

,U

199

sA se tqtepIe (fig.) - 00IIIl8J."tre 1a musique; savoir a qooi 8'en tenir (fig.•fam.); &re fix~ sur le compte de qqn a DUfU in ce se INIgi (pop.) - De pas savoir on on met les

• fd.la ce

u • ttl
• pi JtUdIe despre ceva (fig.) - en savoir long (fig.) 8ii piardiJ (fig.•fam.) - se montrer beau jooeur; faire la part du feu, des choses; etre bon perdant (fig.) • ttl ce-ipotJle pielea cuiva (fig.,pop.) - savoir de quel pied qqn cloche. ce que qqn a dans Ie ventre. de qnel bois it se chauffe (6g .•fam.)

peds (fig.•fam.)
,tI unPe

bate (fig.• pop.) - voir venir (fig.)

a '" bine despre ce este mrba - connaltre que (fig .•Iam.)

Ia chanson. I. mnsi-

~:
j' i
J'

pamer metlre qqn (fig .•fam.) a se §tI cural. ca lacrima (fig.) - etre en paix avec sa conscience (fig.) a sA se de&CllTCe (fig.) - faire feu. f1&he de lOUt bois; savoir nager (fig .•fam.)

a DU ftI boabIJ (flg.fam.) - De savoir of A ni B (fig.) a t:n4 (6.g.,fam.) - en COIlD8J.Ue un bout (fig.,fam.) a DU.tu cum si ~ pe ci:neva - ne pas I.voir dans quel

,0 ,0

.,

I:

a nu fd ee e./rictl. (6.g.) - ne pas avoir froid 8DX yeux (fig.,fam.) \a de ,lumil (fig.Jam.) -:-prendre bien la plaisanterie (fig.,tam.) a DU :pi de glumd (fig.Jam.) - ne pas I'entendre de cette oreiUe (fig ..fam.)

a nu §d ce slId. incotro &.0 apuce (fig.) - etre Ie bee dans I'eau: ne savoir Aqueul saint se vouer (fig .•fam.) ,

,U

a a a

,d sl dea cu pm (fig .•fam.) - avoir du bagou, une tim tapctte. bon bee (fig .•fam.)
ce """" poartA cineva (fig.Jam.) veane (fig.Jam.) .

,0

BaVoU

ce que qqn a dans Ie

ftI cam sA ia pe .cineva (fig.fma.) - prendre qqn par son point faible, par les boos sentiments; S.VOl[ prendre qqn par Ie boo bout (fig.) a nu pi cum sl ill pe cineva (fig.) - prendre qqD contre-poil, rebrOusse-poil (fig.,fam.)

,0 toale poI«iJe (fig.) - connaitre tous les dessoas d'une affaire; ~tre au' coonmt des maneeuvres; voir Ie dessous des cartes de qqn (fig.Jam.) a (nu) cum. sit procedeze - (ne pas) savoir comment s'y prendre a nu niciodati de unde.sore iepurele (fig.Jam.) sur le qui vive; y regarder a deux fois; ••la defiance est de s6reit ..; se tenir stu' ses gardes (fig.Jam.) • nu cum sl o.scoald la capit, &u:otro 1-0 apuce, pe nnde sl scoatl cAmata (fig .•fam.) - ne plus savoir quel saint se vouer; ne plus savoir comment s'en sortir, sur quel pied danser; mis au pied do mur (fig.,fam.) a DU mai fti cum s.l Be Scuz,e - se confondre en excuses a fU cum sll (fig.,fam.) - savoir 00. ron est (fig.) a ttl ceva ca pe .,TaIiU nostru", ca pe apiJ. pe de roet (fig.,Cam.) oonn&l"tre qqch. sur le bout des doigts, des ongles (fig .•fam.), par ceeur (fig.) a nu ,U sl-,i liM gum (fig.,fam.) - ne pas savoir tenir sa langue (fig ..fam.) a ttl: fl. bun! (fig.fam.) - enfoorcher son dada (fig.) a Dlltd despre ee este VOl'M (fig.) - se demander si c'est do lard ou du oocboo (fig.) a flU ce vrea - avoir de la suite dans les idees (fig.) a!}1i node vrea d batA. (fig.) - voir venir qqn avec ses gros saa

,U

,tl

,0

mere

rue

me

,i

a nu sur

tID

td de unde

bots (fig.Jam.)

si ill pe ci:neva (fig.) - ne pas pouvoir placer un nom visage (fig. .fam.)

a nu fd de unde sl itrCet1p4 (fig .•fam.) - ne pas savoir pas quel bout


ccmmeacer (fig.) (fig.Jam.) - savoir faire (fig.) Iucru despre eeva - 1. ne pas en savoie 100.g (fig.); 2. en atte, en rester AI'ABC de ... (fig.) a "",tu (fig.) - avoir de I'acquis (fig.) a nu §d. "",lIe (a fi repezit) (fig ..fam.) - ne pas micber ses mots (fig.)
I

a ,d a nu

sa se inrinetudl
ttl mare

,0

200

, I:'
;

'I
1;1