Sunteți pe pagina 1din 10

Evidența lecțiilor asistate

Disciplina: Limba română


Activitatea
Data Subiect / obiective Activitatea elevilor Analiza lecției
învățătorului
05.10 Evaluare sumativă nr.1. Învățătoarea monitorizează citirea Elevii citesc textul, frontal, apoi Învățătoarea pe tot parcursul
textului. Textul este citit odată de individual cu atenție. lecției a ghidat elevii în ceea
Modulul Învață să înveți elevi, fiecare câte o propoziție, apoi După ce au terminat de citit textul, ce trebuie să realizeze, a
Obiective: fiecare îl citește cu atenție elevii asculță explicațiile oferite explicat fiecare item, astfel
O1. Să determine valoare de adevăr individual, pentru a fi înțeles mai de către învățătoare referitor la asigurându-se că fiecare elev
a propoziției după text; bine. itemii ce urmează și la ceea ce a înțeles ce are de făcut.
O2. Să identifice consoanele și După citirea textului, învățătoare trebuie să facă ei. Profesoara împreună cu elevii
vocalele în cuvinte; citește fiecare item și îl explică, ca După asta, fiecare elev începe să formează o adevărată echipă,
O3. Să înlocuiască o literă cu alta elevilor să le fie clar ce au de făcut. rezolve itemii în caiet individual, iar atmosfera din clasă este
pentru a obține cuvinte noi; ș.a. După explicarea fiecărui exercițiu, iar dacă întâmpină neclarități frumoasă şi relaxantă pentru
elevii încep rezolvarea exercițiilor solicită ajutor. elevi, chiar și în timpul orei
după text, în caiete, individual, de sinteză.
fiind ghidați de învățătoare atunci
când întâmpină careva greutăți.
05.10 Exerciții de recuperare, Învățătoarea explică elevilor ce au Elevii ascultă cu atenție explicația Dificultăți de înțelegere din
ameliorare, dezvoltare. de făcut la exercițiul 1. Le spune că oferită de către învățătoare.Pentru partea elevilor nu am
v-or găsi soluțiile în modul rezolvarea exercițiului 1, un elev observat. Învățătoarea pe tot
Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!. următor: dă citire primei ghicitori, iar alt parcursul lecției a ghidat
Creăm jocuri pentru cei mici. Un elev va da citire primei elev care cunoaște răspunsul și a elevii în ceea ce trebuie să
Obiective: ghicitori, cine cunoaște răspunsul ridicat mâna sus primul acela realizeze, a explicat fiecare
O1. Să găsească soluțiile ridică mâna, iar care va fi primul spune răspunsul, și tot el citește și item, astfel asigurându-se că
ghicitorilor, care încep cu litera p; acela va spune. Cine va da următoarea ghcitoare. Șirul dat fiecare elev a înțeles ce are de
O2. Să creeze ghicitori, răspunsul răspunsul corect va citi următoarea continuă până elevii ajung la făcut.
cărora să înceapă cu aceeași literă ghicitoare. ultima ghicitoare. Obiectivele în timpul orei au
(o,m, n, l, a); La exercițiul 2 și 3, învățătoare le La exercițiile 2 și 3, sunt două fost realizate.
O3. Să schimbe doar o singură explică ce au de făcut. Sunt două jocuri pe care elevii le rezolvă, și
literă în cuvânt pentru a obține un jocuri: Jocul literei „M” și Jocul creaază jocuri similare pe care le
cuvânt nou. cuvintelor. propun pentru rezolvare colegilor.
Învățătoarea ajută elevii când este
necesar.
06.10 Omul şi comunicarea. Învățătoare le spune elevilor să Elevii privesc imaginea atent, Profesoara împreună cu elevii
privească imaginea din manual și să citesc cuvintele: toamna, hărnicie, formează o adevărată echipă,
Situaţia de comunicare O altă citească cuvintele care sunt în Moldova, bogăție, și spun fiecare, iar atmosfera din clasă este
toamnă ca-n Moldova nu-i. Lectura centrul acesteia, și să găsească care câte o ideie despre legătura dintre frumoasă şi relaxantă pentru
imaginii. este legătura dintre acestea. acestea. elevi.
Obiective: Apoi elevii sunt rugați să scrie câte Elevii scriu câte 10 cuvinte pe Învățătoarea a acordat timp
O1. Să numească cuvinte pe baza 10 cuvinte pe baza imaginii date, baza imaginii date: frunze, fiecărui elev.
unei imagini de toamnă; iar în baza acestor cuvinte trebuie legume, fructe, muncă, frumusețe, Filmulețul despre „Toamna în
O2.Să numească locuri cunoscute să alcătuiască propoziții împreună anotimpul toamna, livezi, râu, Moldova” a fost ales foarte
ce pot fi asemănate cu imaginea de cu colegii. avere, roadă. bine, corespunzând vârstei
toamnă; Învățătoarea întreabă elevii: „Cum Elevii alcătuiesc propoziții, ex: elevilor.
O3. Să alcătuiască propoziții credeți unde se află acest loc?” Anotimpul toamna este foarte
coerente despre toamnă pe baza La final învățătoarea le pune bogat în fructe și legume.
imaginii. elevilor un filmuleț despre Eleviii răspund în Moldova,
„Toamna în Moldova”. deoarece alt loc mai frumos nu
este.
06.10 Textul. Componentele textului: Învățătoarea citește o dată textul Elevii ascultă cu atenție și Învățătoare a citit textul
titlul, autorul, conţinutul „Puișorii de soare„ de Spiridon urmăresc în carte citirea-model a (lectura-model) pentru ca
propriu-zis. Vangheli (lectura-model), numind învățătoarei. copii să înțeleagă mai bine,
titlul textului și autorul. Elevii încep să citească textul. după care i-a inclus și pe
Text-suport: Puișorii de soare de Acum, elevii vor citi fiecare pe Fiecare elev citește 2 propoziții, aceștia în activitatea de citire.
Spiridon Vangheli rând câte 2 propoziții din text fiind urmat de următorul elev, Elevii au memorat titlul
Obiective: pentru a înțelege mai bine și pentru continuând așa până fiecare elev textului, autorul textului,
O1. Să citească corect, conștient și a exersa citirea. din clasă citește. personajele și evenimentele
expresiv textul; Învățătoarea explică cuvintele noi. Elevii ascultă și urmăresc în carte ce au loc în text.
O2. Să identifice componentele Învățătoarea întreabă elevii care cuvintele explicate de către A fost o lecție destul de
textului: titlul, autorul, conținutul; este titlul,autorul și personajele învățătoare. interesantă.
O3. Să se implice activ în timpul textului? Elevii răspund: Titlul textului este
activității. Apoi urmează lucrul asupra „Puișorii de soare”. Autorul
conținutului textului (exercițiul 1 și textului este Spiridon Vangheli.
exercițiul 2). Elevii rezolvă exercițiile 1 și 2.
07.10 Organizarea dialogului simplu: Învățătoarea îi familiarizează pe Elevii ascultă ceea ce vorbește Atmosfera din clasă este
întrebare – răspuns elevi cu regulile unui dialog învățătoarea cu atenție și frumoasă şi relaxantă pentru
civilizat. memorează pe cât este posibil. elevi.
Text-suport: Puișorii de soare de Învățătoarea le dă elevilor sarcina Elevii construiesc oral un dialog Profesoara împreună cu elevii
Spiridon Vangheli de a construi oral un dialog între între Radu și tatăl său, bazându-se formează o adevărată echipă.
Obiective:
O1. Să alcătuiască un dialog, Radu și tatăl său, acestea fiind pe cunoștințele acumulate în urma Obiectivele lecției au fost clar
respectând regulile; personajele din textul „Puișorii de citirii textului „Puișorii de soare” prezentate și realizate în
O2. Să aplice schema situației de soare” de Spiridon Vangheli, de Spiridon Vangheli, și totalmente.
comunicare (emițător-receptor); respectând regulile. respectând regulile.
O3. Să utilizeze elemente din textul Apoi învățătoare le spune să Elevii privesc imaginea din
„Puișorii de soare” de Spiridon privească imaginea din manual și manual și răspunnd la întrebările
Vangheli, pentru alcătuirea unui frontal să de-a răspuns la întrebările alăturate.
dialog. alăturate.
07.10 Versificaţia: poezia, strofa, Învățătoarea citește prima poezie Un elev citește prima poezie„A Învățătoare a monitorizat
versul, rima. „A venit toamna” de Arcadie venit toamna” de Arcadie foarte bine clasa de elevi,
Suceveanu, apoi numește un elev Suceveanu, iar ceilalți elevi atrăgând atenţia elevilor
Texte-resursă: A venit toamna de care să o citească în voce tare, iar urmăresc în carte. dezinteresaţi de
Arcadie Suceveanu, Toamna în ceilalți urmăresc. Același lucru se întâmplă și cu a activitate.
Moldova de Petru Cărare Același lucru se întâmplă și cu a doua poezie „Brumă de brumar” Elevii s-au implicat activ,
Obiective: doua poezie „Brumă de brumar” de de Ion Anton. răspunzând rapid și corect la
O1. Să utilizeze tehnici de lectură Ion Anton. Elevii citesc corect, conștient și întrebările acordate.
corectă, conştientă şi fluidă; Învățătoarea atenționează elevii să fluid. Profesoara la sfârșit de lecție
O2. Să răspundă la întrebări pe citească corect, conștient. Elevii răspund la întrebările s-a asigurat dacă toți elevii au
baza textului; După care învățătoarea citește oferite de învățătoare referitor la înțeles conținutul poeziilor
O3. Să distingă informații esențiale întrebările din exercițiul 1 + altele structura și conținutul textelor date.
din poeziile date. pregătite de aceasta, iar elevii oferite, pentru se familiariza mai
răspund pentru a distinge bine cu acestea.
informațiile din fiecare text.
08.10 Versificaţia: poezia, strofa, La această lecție elevii trebuie să Elevii repetă poeziile învățate la Elevii se respectă reciproc.
versul, rima. recite una dintre poeziile: alegere. Băieții oferind prioritate
„A venit toamna” de Arcadie Doritorii recită primii, apoi ceilalți fetelor.
Texte-resursă: A venit toamna de Suceveanu sau „Toamna în elevi, dar toți trebuie să recite În clasă este prezentă o relație
Arcadie Suceveanu, Toamna în Moldova” de Petru Cărare. corect, expresiv, clar și cu frumoasă de prietenie între
Moldova de Petru Cărare Învățătoarea le amintește elevilor că intonație. elev-elev, cât și între elev-
Obiective: trebuie să o recite expresiv, corect După ce fiecare elev recită, el învățătoare.
O1. Să recite expresiv și corect și clar. trebuie să explice un termen La sfârșit învățătoarea a
poeziile „A venit toamna” de Primii recită doritorii, apoi deja toți (carpen, cunună, mierlă) așa cum lăudat toți elevii, fără careva
Arcadie Suceveanu și „Toamna în elevii. Iar după ce recită, fiecare a înțeles. excepții.
Moldova” de Petru Cărare copil trebuie să explice un termen
O2. Să rețină cuvintele noi și (carpen, cunună, mierlă) așa cum
explicația acestora (carpen, cunună, înțelege acesta.
mierlă).
Disciplina: Matematica
Activitatea
Data Subiect / obiective Activitatea elevilor Analiza lecției
învățătorului
05.10 Aflarea numerelor necunoscute. Învățătoarea îi familiarizează pe Elevii ascultă întrebările La sfârșit de lecție
Numere la carnavalul Toamnei. elevi cu subiectul lecției prin învățătoarei și răspund atunci învățătoarea a lăudat toți
Obiective: metoda întrebare-răspuns, bazându- când cunosc răspunsul, iar dacă elevii, fără careva excepții.
O1. Să efectueze operații de se pe cele 2 exemple date în întâmpină greutăți aceasta înv. Le Învățătoare a monitorizat
adunare și scădere în concentrul 0- manual. explică. foarte bine clasa de elevi,
100; Profesoara scrie pe tablă 2 operații, Elevii privesc operațiile scrise pe atrăgând atenţia elevilor
O2. Să folosească termenologia una de adunare și una de scădere, tablă, și numesc elementele dezinteresaţi de
corespunzătoare fiecărei operații de iar elevii trebuie să numească acestora: activitate.
adunare sau scădere; fiecare element al acesteia. adunare: termen + termen = sumă Elevii s-au implicat activ,
O3. Să afle numerele necunoscute Profesoara le spune elevilor să răspunzând rapid și corect la
în concentrul 0-100. privească mai departe la exercițiu. scădere: descăzut – scăzător = rest întrebările acordate.
Le spune elevilor că primul termen Elevii privesc mai departe și
s-a mascat, dar noi putem să-l observă că primul termen al
aflăm, și face explicațiile de rigoare exercițiului este mascat, și ascultă
conform exemplului oferit în carte. explicațiile oferite de către
După carese trece la rezolvarea profesoară despre cum ar putea
exercițiului următor. Primul să-l afle.
exemplu se rezolvă frontal și oral. Elevii împreună cu învățătoarea
(9 + a = 12) rezolvă exercițiul din carte.Primul
exemplu îl rezolvă frontal și oral.
9 + a = 12
a = 12 – 9
Al doilea exemplu elevii îl rezolvă a=3
în caiet individual, iar al treilea este Elevii rezolvă al doilea exemplu
pentru acasă. în caiet individual.
b – 3 = 17
b = 17 + 3
b = 20
06.10 Aflarea numerelor necunoscute. Învățătoarea împreună cu elevii Elevii împreună cu învățătoarea În timpul lecției fiecărui copil
Consolidare- dezvoltare rezolvă/scriu exercițiul 1. rezolvă/scriu exercițiul 1. i s-a acordat atenție, dându-i
O1. Să efectueze operații de Urmează exercițiul 2, primul tabel. Exercițiul 2, primul tabel, elevii posibilitatea să răspundă,
adunare și scădere în concentrul 0- Acesta se rezolvă oral, elevii calculează și explică cum au aflat chiar dacă poate fi greșit,
100; calculând și explicând cum au aflat rezultatul, folosind terminologia astfel ajutându-l și
O2. Să rezolve probleme de aflare a rezultatul, folosind terminologia potrivită. îndrumându-l spre o învățare
sumei (cu plan); potrivită. Elevii rezolvă frontal, în scris, mai profundă.
O3. Să alcătuiască exerciții de Învățătoarea anunță că se va prima problemă de la exercițiul 3. Pe tot parcursul lecției elevii
adunare și scădere în concentrul 0- rezolva prima problemă de la După care la fel în scris, doar că au fost activi, s-au implicat și
100. exercițiul 3, se rezolvă frontal, în individual, elevii rezolvă au dat dovadă de cunoștințe și
scris. După care la fel în scris, doar exercițiul 4. abilități matematice specifice
că individual, elevii rezolvă vârstei.
exercițiul 4. Elevii ghidați de învățătoare
Exercițiile 5 și 6 se rezolvă oral, rezolvă exercițiile 5 și 6 oral.
frontal.
Învățătoarea anunță că pentru cei Elevii rezolvă exercițiile propuse
mai bravi elevi avem un „Concurs”. în „Concursul” din manual.
07.10 Adunarea și scăderea zu+u=z Învățătoare anunță subiectul lecției: Elevii ascultă care este subiectul Învățătoarea s-a asigurat dacă
z-u=zu Adunarea și scăderea zu+u=z, lecției. conținutul este înțeles de
O1. Să efectueze calcul oral în z-u=zu fiecare elev.
concentrul 0-100; Învățătoare începe să facă Elevii ascultă explicațiile oferite Dificultăți de înțelegere din
O2. Să efectueze calculul scris în explicațiile de rigoare privind de câtre învățătoare privind partea elevilor nu am
concentrul 0-100; realizarea calculului oral și realizarea calculului oral și observat. Învățătoarea pe tot
O3. Să explice calculul oral calculului scris, bazându-se și pe calculului scris, uitându-se și la parcursul lecției a ghidat
folosind terminologia specifică. informația/imaginile din manual + informația/imaginile din manual. elevii în ceea ce trebuie să
alte fișe pregătite de învățătoare. Elevii frontal calculează prima realizeze, a explicat fiecare
Pentru a se tipări în mintea copiilor coloniță și fac proba prin operația item, astfel asigurându-se că
informația se rezolvă frontal prima inversă. fiecare elev a înțeles ce are de
coloniță de la „Calculăm și facem Ex. 55 +5= 60 făcut.
proba„. 5z. +5 +5= 60 60-5= 55
Pentru ca elevii să înțeleagă mai Elevii primesc fișe și rezolvă
bine profesoara le-a propus pe o individual, după care are loc
fișă fiecărui individual câte 4 controlarea frontală.
operații (2 de adunare, 2 de
scădere).
08.10 Adunarea și scăderea zu+u=z, Învățătoarea le propune elevilor să Elevii corectează greșelile comise Învățătoare a monitorizat
z-u=zu. corecteze greșelile comise de de către Nățăfleață. foarte bine clasa de elevi,
Consolidare- dezvoltare Nătăfleață. (oral) atrăgând atenţia elevilor
O1. Să efectueze exerciții de Urmează să rezolve exercițiul 2 în Elevii rezolvă exercițiul 2 în dezinteresaţi de
adunare și scădere, efectuând proba coloniță, și să efectueze proba prin coloniță, efectuând și proba prin activitate.
prin operația inversă; operația inversă, fiind ghidați de operația inversă, fiind ghidați de Elevii s-au implicat activ,
O2. Să rezolve probleme de aflare a învățător. învățătoare când este cazul. realizând calculele rapid și
sumei și a restului; Profesoara anunță că exercițiile 3 și corect.
O3. Să compare numerele cu 4 le vor rezolva oral, frontal, dând Elevii ascultă cu atenție Dificultăți în rezolvarea
ajutorul semnelor : > , < , = . explicațiile de rigoare. explicațiile de rigoare făcute de exercițiilor nu au apărut.
către profesoară, după care
În exercițiul 5 sunt probleme care rezolvă exercițiile 3, apoi 4.
se rezolvă în scris, prima se rezolvă Elevii rezolvă problemele de la
cu plan, iar a doua cu justificare. exercițiul 5, prima problemă- cu
plan, a doua problemă- cu
justificare.

Disciplina: Științe
Activitatea
Data Subiect / obiective Activitatea elevilor Analiza lecției
învățătorului
09.10 Lacul. Peștele și broasca. Învățătoarea anuță elevilor sarcina Elevii observă imaginile din La sfârșit de lecție
Obiective: de a privi cele 2 imagini din manual, le descriu, citesc învățătoarea a lăudat toți
O1. Să recunoască animalele de lac; manual, de a citi versurile alăturate versurile, și spun ce este comun elevii, fără careva excepții.
O2. Să compare peștele și broasca, și a găsi ce este comun între ele și între acestea. Învățătoare a monitorizat
găsind asemănări și deosebiri; să descrie imaginile. foarte bine clasa de elevi,
O3. Să distingă părțile componente Învățătoarea dă citire textului Elevii ascultă informația citită atrăgând atenţia elevilor
ale unui animal (pește, broasca). despre lac. Apoi le adresează despre lac, apoi răspund la dezinteresaţi de
întrebări pentru a vedea cât de întrebările adresate de către activitate.
atenți au fost. învățătoare. Elevii s-au implicat activ, au
Profesoara le spune elevilor că dat dovadă de interes pe tot
astăzi vor învăța despre pești și parcursul lecției. Materialul
despre broaște. Câțiva elevi citesc informația folosit a fost bine gândit.
Învățătoarea le spune elevilor că are despre broaște, iar alții despre
nevoie de ajutorul lor, câțiva elevi pești, ceilalți urmărind.
vor citi informația despre broaște,
iar alți elevi despre pești. Elevii găsesc asemănări și
Acum oral, vom găsi asemănări și deosebiri între broască și pește,
deosebiri între pește și broască, având ca suport machetele
având în față machetele acestora. acestora.

Disciplina: Educația moral-spirituală


Activitatea
Data Subiect / obiective Activitatea elevilor Analiza lecției
învățătorului
05.10 Școala mea – mediu prietenos și
incluziv pentru toţi copiii.
Învățătoarea anunță sarcina pentru
elevi. Aceștia trebuie să observe
Elevii privesc imaginea și prezintă Elevii s-au implicat activ,
conținutul acesteia cu ajutorul răspunzând rapid și corect la
Obiective: imaginea din exercițiul 1, și să o reperelor din exercițiul 2. întrebările acordate.
O1. Să recunoască valorile moral- prezinte cu ajutorul reperelor din Învățătoare a monitorizat
spirituale în contexte școlare; exercițiul 2. foarte bine clasa de elevi,
O2. Să aprecieze comportamentele Învățătoarea anunță care sunt Elevii memorează pe cât este atrăgând atenţia elevilor
elevilor în contexte școlare; cuvintele-cheie. posibil cuvintele-cheie. dezinteresaţi de
O3. Să stabilească regulile clasei, Apoi urmează exercițiul 3, unde Apoi elevii realizează exercițiul 3, activitate.
după model. elevii selectează valorile spirituale selectează valorile spirituale La sfârșit de lecție
prezente în imagine și le scriu în prezente în imagine, notându-le în învățătoarea a lăudat toți
caiet. caiet. elevii, fără careva excepții.
Învățătoarea îi întreabă pe elevi „Ce Elevii răspund. Ex: O școală
este o școală prietenoasă?”. prietenoasă este atunci când ne
Apoi le dă sarcina să selecteze și respectăm unul pe altul. Apoi
scrie valorile spirituale pe care le elevii selectează și scriu valorile
putem demonstra într-o școală spirituale pe care le pot demonstra
prietenoasă. într-o școală prietenoasă.
Disciplina: Educația muzicală
Activitatea
Data Subiect / obiective Activitatea elevilor Analiza lecției
învățătorului
06.10 Dansurile populare: hora și sârba. Învățătoarea a pegătit un rebus pe Elevii rezolvă rebusul oferit de Învățătoarea a făcut aprecieri
Obiective: care elevii trebuie să-l rezolve învățătoare pentru a descoperi generale și individuale despre
O1. Să recunoască după auz pentru a descoperi tema lecției. tema lecției. modul în care s-au manifestat
dansurile populare (hora, sârba); După asta are loc încălzirea Elevii execută mișcări după elevii.
O2. Să distingă trăsăturile corpului după muzică, pentru dans. muzică pentru încălzire pentru
specifice caracterului cantabil, După care urmează audiția (horă, dans.
dansant al muzicii audiate. sîrbă) + explicație, care și ce Elevii ascultă muzica și
O3. Să interpreteze expresiv trăsături are, și ce mișcori. explicațiile oferite de profesoară.
hora/sârba în caracter dansant. După care învățătoarea execută Elevii repetă mișcările executate
mișcările, iar elevii repetă. de către învățătoare.

Disciplina: Educația plastică


Activitatea
Data Subiect / obiective Activitatea elevilor Analiza lecției
învățătorului
07.10 Familiarizarea cu imagini plastice Să ne jucăm: Elevii trebuie să Elevii găsesc perechile, imagine- Învățătoarea a făcut toate
create în diverse materiale. Imagini: găsească legătura dintre imagine și denumirea tehnicii în care este explicațiile necesare, pentru
liniare, colorate, modelate. denumirea tehnicii în care este realizată imaginea. ca toți elevii să înțeleagă ce
Obiective: realizată aceasta. au de realizat.
O1. Să folosească tehnicile Învățătoarea anunță elevii că azi Elevii ascultă cu atenție ce spune Fiecare elev a primit ajutor
corespunzătoare; vor avea o lecție deosebită, vor învățătoarea. atunci când a solicitat.
O2. Să exprime în cuvinte proprii desena nu frunze, ci pe frunze. Învățătoarea a oferit atenție
mesajul unei lucrări plastice; Apoi le spune de ce vor avea Elevii pregătesc materialele tuturor elevilor și ajutor
O3. Să folosească materiale și nevoie: 5-6 frunze uscate, guașe, necesare: 5-6 frunze uscate, atunci când aveau nevoie.
instrumente de artă plastică. pensulă mică, pensulă mare, apă și guașe, pensulă mică, pensulă
paletă. mare, apă și paletă.
Apoi le arată niște imagini-exemple Elevii privesc exemplele arătate
de lucrări realizate, frunze pictate în de învățătoare, după care încep să
formă de insecte, frunze pictate în picteze.
linii și puncte.
Disciplina: Educația fizică
Activitatea
Data Subiect / obiective Activitatea elevilor Analiza lecției
învățătorului
05.10 Aruncări și prinderi ale mingii în Controlul ținutei. Alinierea, salutul, controlul ținutei, Învățătoarea a făcut
sus. Anunțarea temei. raportul. aprecieri generale și
Obiective: Pregatirea organismului pentru efort: Pregatirea organismului pentru efort: individuale, aprecieri
O1. Să execute corect variații de mers și alergare. variații de mers și alergare. verbale prin laude și
deprinderile motrice învățate ; Consolidarea deprinderilor motrice Consolidarea deprinderilor motrice încurajări.
O2: Să execute corect aruncarea învățate anterior. învățate anterior. Și îi încurajeasă să mai
și prinderea mingii în sus; esfacerea coloanei de gimnastica. execute aceste mișcări
O3: Să respecte regulile jocului. Se formează un cerc. Deprinderile motrice care vor fi acasă dacă au posibilitatea.
Deprinderile motrice care vor fi consolidate sunt aruncarea și
consolidate sunt aruncarea și prinderea prinderea mingii cu două mâini în
mingii cu două mâini în sus. Se sus. Se formează un cerc în mijlocul
formează un cerc în mijlocul căruia se căruia se va afla învățătoarea, care va
va afla învățătoarea, care va arunca și arunca și va prinde mingea tuturor
va prinde mingea tuturor copiilor. copiilor.
08.10 Împingeri în perechi. Controlul ținutei, raportul. Alinierea, salutul, controlul ținutei, Învățătoarea a făcut
Obiective: Pregatirea organismului pentru efort: raportul. aprecieri generale și
O1. Să execute corect exercițiile variații de mers și alergare. Pregatirea organismului pentru efort: individuale, aprecieri
de dezvoltare fizică; variații de mers și alergare. verbale prin laude și
O2. Să participe cu interes în Urmează un complex de dezvoltare Urmează un complex de dezvoltare încurajări.
cadrul activității; fizică executat pe fond muzical. fizică executat pe fond muzical. Și îi încurajeasă să mai
O3. Să execute împingerea în Împingere reciprocă în perechi: Elevii sunt împărțiți de către execute aceste mișcări
perechi în sincronizare cu Învățătoarea împarte elevii în două învățătoare în două echipe, aşezate acasă dacă au posibilitatea.
partenerul. echipe, aşezate pe două linii, faţă în pe două linii, faţă în faţă, ţinându-se
faţă, ţinându-se de mâini în cruciş. La de mâini în cruciş. La 1-2 m, înapoia
1-2 m, înapoia fiecărei echipe, se trage fiecărei echipe, se trage câte o linie.
câte o linie. Componenţii unei echipe Componenţii unei echipe încearcă să-
încearcă să-i împingă peste linia i împingă peste linia trasată pe cei
trasată pe cei din echipa cealaltă. din echipa cealaltă. Echipa care
Echipa care reuşeşte este declarată reuşeşte este declarată câştigătoare.
câştigătoare.