Sunteți pe pagina 1din 16

INSTITUȚIILE

EUROPENE
CURTEA EUROPEANĂ DE
CONTURI
Curtea de Conturi este considerată a fi „gardianul finanțelor Uniunii
Europene”, cu rolul de auditor extern al Uniunii Europene. Curtea de
Conturi are sediul la Luxemburg.
Curtea de Conturi a luat ființă în 1977 și are rolul de a verifica
colectarea și utilizarea în mod corect a fondurilor, precum și a
oferi sprijin la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE. Odată cu
Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Curtea de Conturi
Europeană a devenit o instituție europeană de sine
stătătoare.
Curtea de Conturi este constituită din câte un reprezentant din
fiecare stat membru. Acesta este numit de Consiliu, după
consultarea Parlamentului, pentru un mandat de 6 ani, care poate fi
reînnoit. Din rândul membrilor este ales un președinte, pentru un
mandat de 3 ani, reînnoibil.
Curtea de Conturi nu dispune de puteri juridice, dar contribuie la
îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și la posibilitatea de a raporta
pe marginea situației financiare a Uniunii.
Curtea de Conturi se caracterizează prin independență față de
instituțiile și organismele pe care le verifică.
Activitatea de audit a Curții privește în principal Comisia
Europeană.
Curtea de Conturi:
 realizează auditul veniturilor și cheltuielilor UE,
 verifică toate persoanele și organizațiile care gestionează
fonduri UE,
 elaborează constatări și recomandări în rapoartele de audit,
 publică avize formulate de experți,
 elaborează un raport anual pentru Parlamentul
European și Consiliul UE,
 raportează suspiciuni de fraudă, corupție sau alte activități
ilegale către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Întrucât Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al UE,
activitatea sa se desfășoară prin trei tipuri individuale și diferite de
audit:
a) Audit financiar care presupune verificarea conturilor pentru a se
constata dacă reflectă cu acuratețe situația financiară, rezultatele
și fluxurile de numerar din exercițiul financiar încheiat.
b) Audit de conformitate presupune verificarea respectării
regulilor în tranzacțiile financiare
c) Audit al performanței presupune verificarea atingerii
obiectivelor, prin utilizarea minimă și eficientă de resurse.
Fiecare tip de audit are obiective diferite.
BANCA CENTRALĂ
EUROPEANĂ
Banca Centrală Europeană (B.C.E.) este o instituție oficială a U.E., fiind
înfiinţată în mod oficial la data de 1 iunie 1998. Aceasta a înlocuit Institutul
Monetar European.
BCE este cea mai nouă instituţie a U.E., o instituţie independentă,
înzestrată cu personalitate juridică, având rolul de a supraveghea politica
monetară în zona EURO, precum și stabilitatea prețurilor în această zonă.
B.C.E. constituie nucleul central al Uniunii Economice şi Monetare
precum și al Mecanismului unic de supraveghere (M.C.V.), în ceea ce
privește supravegherea bancară.
Sediul B.C.E. este la Frankfurt.
În prezent, BCE numără 19 state membre ale Uniunii Europene care au
adoptat moneda unică Euro.
Principalele obiective ale B.C.E. urmăresc menținerea
stabilității prețurilor, formularea politicii monetare a zonei
euro precum și adoptarea deciziilor în vederea asigurării
îndepliniri atribuțiilor.
Organul decizional principal al B.C.E. este Consiliul
guvernatorilor, care se întrunește, de regulă, de două ori pe lună și
care este alcătuit din șase membri ai Comitetului executiv (format
dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi alţi patru membri, numiți
fiind de Consiliul European și care au drept de vot permanent) și
guvernatorii tuturor băncilor centrale naționale (B.C.N.) din cele 19
state din zona euro. Acestuia i se alătură și Comitetul executiv și
Consiliul General, ca organisme decizionale, cu rol în activitatea
de zi cu zi a BCE, precum și cu rol de consultanță și coordonare.
B.C.E. se caracterizează și prin rotația drepturilor de vot în cadrul
Consiliului, pentru ca guvernatorii băncilor centrale naționale să
dispună fiecare de drepturi de vot în cadrul Consiliului.
Deciziile se iau în general cu majoritate simplă.
Întrucât tratatele U.E. prevăd că, imediat ce numărul guvernatorilor
trece de 18, trebuie implementat sistemul de rotație al drepturilor de
vot, începând cu 1 ianuarie 2015, când Lituania a aderat la zona
euro, acest sistem de rotație al drepturilor de vot a fost
introdus.
COMITETUL
ECONOMIC ȘI
SOCIAL
Comitetul Economic şi Social European (C.E.S.E.) este un organism
consultativ al U.E., în care reprezentanţii mediului economic şi
social au posibilitatea să-şi exprime în mod colectiv punctele de
vedere asupra activităţilor europene.
CESE comunică avize pe probleme europene Comisiei Europene,
Consiliului și Parlamentului European, primind acest drept din 1972,
avize care se pot emite nu numai în probleme economice şi sociale, ci
şi în alte domenii, în cazurile în care consideră oportun.
CESE are rolul de a asigura adaptarea condițiilor economice și
sociale la politicile și legislația UE, de a promova implicarea și
participarea cetățenilor europeni la activitatea UE și, nu în
ultimul rând, de a promova valorile integrării europene.
Membrii C.E.S.E. sunt desemnați de guvernele naționale și
numiți în funcție de Consiliul U.E. pentru un mandat de 5 ani, și
reprezintă 3 grupuri: angajatorii, lucrătorii și grupurile sociale de
interes din toată Europa.
Grupurile sunt conduse de un preşedinte, ajutat de 2 până la 5
vicepreşedinţi; fiecare grup are un secretar şi un număr de
consultanţi, numiţi de Consiliul de Miniştri pentru o perioadă de 4
ani, iar mandatul lor poate fi reînnoit.
Aceștia acţionează independent faţă de propriul lor guvern şi faţă
de organizaţiile cărora le aparţin, urmărind numai în interesul general
al Uniunii Europene.
C.E.S.E. se reuneşte de 9 ori pe an, desfăşurându-și activitatea pe o
structură formată de Adunarea generală, un preşedinte şi un birou,
secţii, grupuri, subcomitete şi un secretariat general.
Acesta implică unele consultări obligatorii, în toate acele cazurile
prevăzute în Tratat și consultări facultative, cerute de Consiliu, dar
fără ca tratatele să le pretindă.
COMITETUL EUROPEAN
AL REGIUNILOR
Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al
U.E., alcătuit din reprezentanții celor 28 de state membre, care are rolul
de a reprezenta autoritățile locale și regionale din Europa.
Reprezentanții în CoR sunt propuşi de statele membre şi numiţi de
Consiliu pentru o perioadă de cinci ani, cu mandat reînnoibil.
Preşedintele este ales pentru o perioadă de doi ani și jumătate.
Membrii Comitetului au calitatea de reprezentanţi ai autorităților locale
și regionale, nu sunt legaţi de nici un mandat imperativ, exercitându-şi
atribuţiile în mod independent, numai în interesul general al Uniunii.
Membrii Comitetului au un mandat de natură politică, motiv pentru care
pot decide să facă parte dintr-un grup politic.
CoR trebuie să fie consultat de Comisia Europeană, Consiliul
și Parlamentul European la elaborarea de acte legislative ce țin de
competența autorităților locale și regionale (ex. sănătatea, politica
socială, coeziunea economică și socială, educația, combaterea
schimbărilor climatice etc), consultare care se finalizează cu emiterea
unui aviz. În caz contrar, CoR poate sesiza Curtea de Justiție.
CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.
CoR, în calitatea sa de organism consultativ, are rolul de determina
participarea activă a autorităților regionale și locale, precum și a
cetățenilor, pentru a contribui la dezvoltarea unor orientări viitoare ale
U.E.

S-ar putea să vă placă și