Sunteți pe pagina 1din 8

Teorie

 Fapt juridic
 Act juridic unilateral-testament
 Act juridic bilateral-contract

Persoane

Teoria actului juridic

Teoria obligatiilor

Teoria dr reale

Contract special reglementat --se aplica regulile reglementate pt acel act, in Cod civ sau in legi speciale

Contactul nenumit—se aplica regulile generale ale teorie actului juridic si ale oblig, iar daca nu e
suficient regulie contractului cu care se aseamana cel mai mult

1. Prin determinarea efectelor actului juridic civil se inţelege stabilirea


saufixarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative
generate,modificate sau stinse de un asemenea act.
2. interpretarea clauzelor actului. Interpretarea poate avea ca scop fie calificarea
juridică a actului, fie stabilirea inţelesului unei sau unor clauze, in funcţie de care i
* ≫ vor fi stabilite drepturile subiective şi obligaţiile civile ce revin părţilor, fie atat
calificareajuridică a actului, cat şi stabilirea inţelesului unei sau unor clauze ale
acestuia.
2.1. Corecta calificare juridică a actului prezintă o importanţă
de necontestat, deoarece, dacă se ajunge la concluzia că in speţă
este vorba despre un act juridic civil numit (tipic), atunci vor fi incidente
regulile stabilite in mod expres de lege pentru acel tip de act juridic, iar
dacă se ajunge la concluzia că in speţă este vorba de un act juridic civil
nenumit (atipic), atunci se vor aplica regulile generale in materie de acte
juridice, iar dacă acestea nu sunt suficiente, regulile speciale privitoare la
contractul cu care se aseamănă cel mai mult
2.2 lămurirea inţelesului exact al unor clauze, prin cercetarea manifestării
de voinţă a părţii sau a părţilor in stransă corelaţie cu voinţa internă,
Regulile de interpretare stabilite
1. - actul juridic se interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar
nu după sensul literal al termenilor, la stabilirea voinţei concordante a
părţilor ţinandu-se seama, intre altele, de scopul contractului,

2. clauzele unui act juridic trebuie supuse unei interpretări sistematice,


deci se interpretează unele prin altele, dandu-se fiecăreia inţelesul ce
rezultă din ansamblul actului

3. clauzele indoielnice se interpretează in sensul ce se potriveşte cel


mai bine naturii şi obiectului actului juridic

4. clauzele indoielnice se interpretează ţinand seama, intre altele, de


natura contractului, de imprejurările in care a fost incheiat, de
interpretarea dată anterior de părţi, de sensul atribuit in general
clauzelor şi expresiilor in domeniu şi de uzanţe

5. dacă o clauză este susceptibilă de a primi două inţelesuri, ea se


interpretează in sensul in care poate produce efecte, iar nu in sensul
incare nu ar produce vreun effect

6. dacă, după aplicarea regulilor de interpretare, contractul rămane


neclar, acesta se interpretează in favoarea celui care se obligă,

Principiile efectelor actului juridic

1. F obligatorii „contractul valabil incheiat are putere de lege intre părţile


contractante”,--restrangerea sau extinderea fortei obligatorii
revizuirea efectelor anumitor acte juridicedin cauza ruperii echilibrului
contractual in urma schimbării imprejurărilor avute in vedere de părţi in
momentul incheierii actului juridic (aşa-numita teorie a impreviziunii -
rebus sic stantibus), Teoria impreviziunii vizează, ca regulă, contractele
sinalagmatice, cu
titlu oneros, comutative şi cu executare succesivă.

2. P irevocabilitatii „contractul se modifică sau incetează numai prin


acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege” (in sensul că, din inter
pretarea per a contrario a acestei dispoziţii legale, rezultă că nu s-ar
putearevoca sau modifica un contract numai prin voinţa uneia dintre
părţi), aptul că actului juridic bilateral sau plurilateral nu i se
poate pune capăt prin voinţa numai a uneia dintre părţi, iar actului juridic
unilateral nu i se poate pune capăt prin manifestarea de voinţă, în sens
contrar, din partea autorului acestuia.
Exista si exceptii-revoc de catre o parte in contractele cu prestare
succesiva pe durata nedeterminata cu termen de previz

3. Principiul relativităţii efectelor contractelor este consacrat de art.


1280 C.civ., conform căruia „contractul produce efecte numai intre părţi,
dacă prin lege nu se prevede altfel” principiul relativităţii efectelor actului
juridic civil desemnăm regula
de drept potrivit căreia actul juridic civil produce efecte numai faţă de
autorul sau, după caz, autorii lui, fără a putea să profite ori să dăuneze
terţelor persoane. ntr-o altă formulare,

a. principiul opozabilitatii Opozabilitatea efectelor contractului este


prevăzută de art. 1281 C.civ., potrivit căruia „contractul este
opozabil terţilor, care nu pot aduce atingere drepturilor şi
obligaţiilor născute din contract. Terţii se pot prevala de efectele
contractului, insă fără a avea

Excepţii de la principiul relativităţii Stipulaţia pentru altul, promisiunea


faptei altuia
Excepţii de la opozabilitatea actului juridic civil simulatia
1. CLAUZE OBLIGATORII
Părţile contractante
Definiţii
Interpretare
Obiectul obiectul contractului este diferit de obiectul obligaţiei, însă acestea se
află într-o interdependenţă reciprocă.
obiectul contractului este „operaţia juridică pe care părţile au înţeles să o
realizeze”, iar „obiectul obligaţiei este prestaţia pe care contractantul se
angajează să o execute” 
servicii - servicii activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
preţul contractuluipreţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
Durata contractului
OBLIGATIILE PRINCIPALE
Sanctiuni
Garantii
Raspundere
Forta majora
Litigii
Cesiunea
Alte clauze
2. CLAUZE CARE SE SUBINTELEG
3. CLAUZE SPECIALE
Clauza se considera nescrisa
Clauza penala
Pactul comisoriu de grade diferite
Clauda de inalienabilitate
Clauza de preemptiune
Riscul contractului
riscul contractului, suportarea consecinţelor păgubitoare ale încetării
contractului pentru imposibilitate fortuită de executare. Regula de principiu este
aceea că riscul contractului revine debitorului obligaţiei care nu poate fi
executată din cauză de forţă majoră sau caz fortuit,
https://legeaz.net/dictionar-juridic/riscul-contractului
Detalii: https://legeaz.net/dictionar-juridic/riscul-contractului
Limitarea raspunderii
clauza de impreviziune
clauza de preciput
Clauza de hardship
Clauza de neconcurenţă
Clauza de împuternicire
Clauza de confidentialitate
Clauza exoneratoare de răspundere
 Clauză penală reprezintă o stipulaţie contractuală prin care părţile evaluează
anticipat daunele-interese contractuale.
 Clauza testamentară
 Clearing

Clauza contractuală, stipulaţie sau prevedere cuprinsă într-un contract. Clauza


contractuală poate produce efecte juridice numai dacă este
1. conformă cu legea,
2. ordinea politică, socială şi economică,
3. precum şi cu normele de convieţuire socială.
Nici o clauză contractuală nu poate fi analizată izolat, ci ea trebuie să concorde cu
obiectul şi celelalte prevederi ale contractului, cu voinţa reală a părţilor.
Clauza contractuală contrară legii este lovită de nulitate, iar dacă a fost determinantă
la încheierea contractului, atrage nulitatea întregului contract.

Detalii: https://legeaz.net/dictionar-juridic/clauza-contractuala

Important sa cunosti domeniul respectiv, activitatea punctuala, uzantele


Daca sunteti prestator, recomandarea este ca serviciile sa fie detaliate si exacte, 

Niciodata nu incepeti a realiza servicii suplimentare nementionate in contract, fara un accept expres
(in scris) din partea clientului si fara a mentiona costul acestora!
Recomandarea de a detalia serviciile in mod expres in contract se mentine si daca sunteti
benenficiarul acelor servicii pentru a putea ca ulterior sa pretindeti executarea respectivelor servicii
de la prestator.

In ceea ce priveste pretul si conditiile de plata, recomandarea este ca pentru fiecare etapa de realizare
a serviciilor, inainte de a se emite factura, va fi intocmit un raport de receptie care va fi semnat de
ambele parti contractante sau un proces verbal de receptie partiala/finala sau orice alt document care
sa ateste executia in fapt a serviciilor. Asemenea documente pot fi solicitate in cadrul unui control
fiscal, conform codului fiscal. Plata poate fi efectuata prin transfer bancar; acreditiv; sau bilete la
ordin.

Daca sunteti in pozitia de prestator, ar trebui sa va asigurati ca obligatiile dumneavoastra sunt


precizate in mod expres, clar si limitativ.

n practica, ar fi vorba, in principiu de urmatoarele obligatii:


 prestarea la anumite standarde
 finalizarea la anumite termene
 Funizarea anumitor materiale
 prestarea in conformitate cu toate standardele aplicabile in materie
 finalizarea la anumite termene
Raspunderea este un element esential in contract atat daca sunteti prestator, cat si daca sunteti
beneficiar.

Limitarea raspunderii pentru viciile serviciilor prestate se impune daca aveti calitatea de prestator.

Acest lucru se poate realiza prin mai multe mijloace:


 stabilirea unui termen scurt de notificare a viciilor serviciilor prestate: de ex. poate fi stabilit
un termen de maxim 2 zile lucratoare de la receptie si a viciilor ascunse, in caz contrar beneficiarul
avand dreptul de a refuza plata doar in situatia in care nu notifica in termen de 2 zile lucratoare de la
receptie viciile aparente ale serviciilor (cu conditia ca prestatorul sa fie de buna credinta);
 reducerea intinderii raspunderii: de ex. poate fi stabilit in mod expres in contract ca
prestatorul are doar obligatia de a presta din nou serviciile nefiind obligat la plata niciunei
despagubiri;
 interdictia de a refuza receptia serviciilor, cu exceptia situatiei in care serviciile incalca in
mod evident conditiile convenite in contract sau in comanda;
 precizarea in mod expres in contract ca:
 prin semnarea procesului verbal de receptie fara mentiuni, beneficiarul renunta la orice
actiune sau pretentie impotriva prestatorului rezultand din sau in legatura cu serviciile; si
 simpla apreciere negativa subiectiva a beneficiarului cu privire la servicii nu va fi considerat
viciu aparent si nu ii va acorda dreptul de a refuza, total sau partial, plata pentru servicii.

Daca aveti calitatea de beneficiar in contract, puteti fi interesat de agravarea raspunderii pentru viciile
serviciilor prestate de prestator /pentru neprestarea la termen, stabilind in mod expres in contract ca:
 prestatorul raspunde pentru prejudiciul direct si indirect generat de viciile serviciilor; sau
 valoarea prejudiciului predeterminat de parti in cazul incalcarii de catre prestator a obligatiei
de garantie pentru vicii este de X euro. Beneficiarul va putea executa scrisoarea de garantie bancara
pusa la dispozitie de catre prestator pentru a garanta executarea corespunzatoare serviciilor la simpla
sa solicitare adresata bancii emitente;
 in cazul in care prestatorul nu presteaza la termenele prevazute in contract, beneficiarul va
avea dreptul de a solicita prestatorului penalitati de intarziere (de 0,1% pe zi de intarziere, de ex.)
calculate prin raportare la valoarea serviciilor, de la data la care trebuiau finalizate si pana la data la
care sunt efectiv executate.

In caz de incalcare a obligatiilor contractuale, partile pot inceta contractul fie

(i) prin reziliere unilaterala, prin transmiterea unei notificari de incetare, in cazul in care are loc o
incalcare a unei obligatii esentiale din contract sau incalcarea repetata a unor obligatii neesentiale din
Contract, fie

(ii) considerandu-l incetat de plin drept, in baza unui pact comisoriu expres, in cazul incalcarii unei
obligatii esentiale din contract, determinate in mod exact in cadrul pactului comisoriu.
Indiferent daca partile opteaza pentru  reziliere unilaterala sau pact comisoriu, este recomandabila
includerea in mod expres in contract a obligatiilor considerate esentiale, a caror incalcare poate
conduce la incetare.

In cazul contractelor de prestari servicii, sunt in mod general considerate obligatii esentiale:

prestarea serviciilor la anumite termene /

standarde si plata pretului.

Partile pot conveni insa sa atribuie caracter “esential” si altor obligatii precum:

remedierea viciilor intr-un anumit termen,

respectarea termenului de garantie, etc.

Incetarea contractului in alte conditii decat cele prevazute in contract da dreptul oricarei parti sa ceara
plata da daune-interese pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a incetarii.

Pentru evitarea situatiei in care trebuie dovedita in instanta dovedirea intinderii prejudiciului este
recomandabila includerea unei clauze penale prin care sa fie pre-determinata suma de achitat daca
una dintre parti inceteaza contractul in alte conditii decat cele prevazute in contract sau in lege.

Daca se pune problema subcontractarii serviciilor asumate de catre prestator, acest lucru este permis
in cazul in care, prin vointa partilor, contractul nu este considerat intuitu personae sau interdictia
subcontractarii nu rezulta implicit din natura contractului. In cazul subcontractarii, prestatorul
răspunde fata de beneficiar pentru calitatea serviciilor furnizate de tertul subcontractant, avand insa
drept de regres impotriva acestuia din urma.

La finalul contractului, mai sunt o serie de clauze de avut in vedere precum:

clauza de integralitate (pentru a evita riscul ca instanta sa dispuna completarea contractului daca
partile se pun de acord asupra elementelor esentiale (art. 1182 (3) Cod Civil)): 

Prevederile contractului reprezinta in totalitate termenii aplicabili acestuia si nu exista elemente


secundare asupra carora partile nu au convenit; 

clauza privind continutul contractului: Nu se poate deroga de la prevederile exprese ale contractului
decat prin act aditional si nu vor fi incidente uzantele sau prevederile in echitate.;
 sau clauza de impreviziune: Partile isi auma riscurile referitoare la schimbarile imprevizibile ale
imprejurarilor si renunta la orice drept de a cere in instanta adaptarea

S-ar putea să vă placă și