Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat director,

UNITATEA DE INVĂTAMANT: LICEUL TEHNOLOGIC „UNIREA” ŞTEI


AN ŞCOLAR: 2020-2021
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
CLASA: a X-a, L1, RUTA TEHNOLOGICA, PROFIL TEHNOLOGIC
MANUAL: Entreprise
NR. ORE/SAPTAMANA: 2 ore
PROFESOR: ADELA LUCUŞ ,

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Semestrul I– 17 săptămâni

Semestrul al II-lea - 17 săptămâni (inclusiv „Şcoala altfel”)


Total : 34

Revision 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 4 S1-S2 Test initial
1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
unei sarcini structurate de lucru
2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
plan de idei dat
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
în mesaje de răspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
stilul formal / informal folosit de interlocutor
4. 1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă
4. 2 Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba

1
română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
UNIT 1 : Read my Lips 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S3
Topic & Vocabulary: physical/character 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
description; clothes 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
Structure: present simple, present în mesaje de răspuns
continuous, stative verbs; linking words 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
Function: describing people; buying stilul formal / informal folosit de interlocutor
clothes; writing a letter to a pen-friend 4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
UNIT 2 : In the Public Eye 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S4
Topic & Vocabulary: physical/character 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
description; interests/ hobbies plan de idei dat
Structure: relative pronouns (who – 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
whose – which); adverbs of frequency; 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
forming adjectives; phrasal verb: LOOK în mesaje de răspuns
Function: describing people; people’s 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
habits and routines; writing an article stilul formal / informal folosit de interlocutor
about a famous person 4.2 Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
LISTENING & SPEAKING: Dressed for română cu ajutorul dicţionarului
the occasion; First impressions 4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
UNIT 3 : Around the World 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 4 S5-S6 test
Topic & Vocabulary: accommodation; 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
weather description; adjectives describing unei sarcini structurate de lucru
places 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
Structure: past simple – past continuous plan de idei dat
– present perfect – present perfect 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
continuous; for, since, ago, already, yet, 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
while, so far, ever, when, never în mesaje de răspuns
Function: asking for information; 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
describing the weather; catching up with stilul formal / informal folosit de interlocutor
news; writing a letter describing your stay 4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
at a holiday resort română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
UNIT 4 : Traveller’s Tales 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S7
Topic & Vocabulary: holidays; 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
adjectives describing places; use of the unei sarcini structurate de lucru
senses in describing places; giving 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
directions; making recommendations plan de idei dat

2
Structure: prepositions of place; definite 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
article; clauses of result; phrasal verb: 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
RUN în mesaje de răspuns
Function: describing places using the 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
senses; giving directions; making stilul formal / informal folosit de interlocutor
recommendations about a place; writing 4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
an article describing a visit to a place română cu ajutorul dicţionarului
LISTENING & SPEAKING: Holidays; 4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
Getting there scris / mesaj oral
REVISION

UNIT 5 : Enjoy Reading 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S9
Topic & Vocabulary: types of stories; 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
feelings; use of the senses unei sarcini structurate de lucru
Structure: past simple – past continuous; 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
avoiding repetition plan de idei dat
Function: setting the scene; describing 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
people’s feelings 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
în mesaje de răspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
stilul formal / informal folosit de interlocutor
4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
UNIT 6 : Curricular Cuts: Extinct 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 4 S10-S11 test
Animals 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
Topic & Vocabulary: habitat & unei sarcini structurate de lucru
description; rules 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
Structure: past perfect – past prefect plan de idei dat
continuous; modal verbs; comparisons 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Function: expressing obligation/ 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
prohibition/ absence of necessity; în mesaje de răspuns
describing animals; writing a project 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
about extinct animals stilul formal / informal folosit de interlocutor
LISTENING & SPEAKING: 4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
Experiences; Animals română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
SELF-ASSESSMENT MODULE 1 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S12
3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
în mesaje de răspuns
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral

3
UNIT 7 : A Ghostly Welcome 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S13
Topic & Vocabulary: stories/ narrating 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
events; feelings & emotions; use of the unei sarcini structurate de lucru
senses; time words; sequence words 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
Structure: past tenses; phrasal verb: plan de idei dat
BREAK 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Function: putting events in the correct 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
order; narrating events; writing stories în mesaje de răspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
stilul formal / informal folosit de interlocutor
4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
10. UNIT 8: Hard Times 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S14
Topic & Vocabulary: giving advice/ 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
making recommendations; making unei sarcini structurate de lucru
suggestions / offers/ invitations 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
Structure: will – be going to – present plan de idei dat
continuous; 1st type conditionals 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Function: asking for/ giving advice; 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
making plans/ predictions; making în mesaje de răspuns
suggestions/ offers/ invitations; writing a 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
friendly letter giving advice LISTENING stilul formal / informal folosit de interlocutor
& SPEAKING: Giving advice; Making 4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
plans română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
11. UNIT 9 : Curricular Cuts: Lost 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 4 S15-S16 test
Civilisations 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
Topic & Vocabulary: the Vikings; the unei sarcini structurate de lucru
Celts; the Maya 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
Structure: reported speech (statements – plan de idei dat
questions); introductory verbs: say - tell 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Function: describing ancient monuments; 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
writing a project about ancestors în mesaje de răspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
stilul formal / informal folosit de interlocutor
4. 3 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă
4. 4 Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
12. UNIT 10 : Citizens 2050 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2 S17

4
Topic & Vocabulary: life in the future; 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
expressing opinions (I think, I believe, unei sarcini structurate de lucru
etc.)/ giving reasons; linking words 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
(similar/ contrasting ideas) plan de idei dat
Structure: future continuous – future 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
perfect; phrasal verb: COME 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
Function: making plans/ predictions; în mesaje de răspuns
expressing opinions; comparing past, 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
present and future situations; writing an stilul formal / informal folosit de interlocutor
article about life in 2050 4.2Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral
13. UNIT 11 : Narrow Escapes 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 4 S18-S19
Topic & Vocabulary: accidents; 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii
survivors; giving advice; expressing unei sarcini structurate de lucru
criticism (should have done) 2.2 Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui
Structure: reported orders/ requests/ plan de idei dat
commands 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Function: giving advice/ expressing 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii /
criticism; describing accidents; writing: în mesaje de răspuns
narrating past events 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de
stilul formal / informal folosit de interlocutor
4. 5 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă
4. 6 Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
română cu ajutorul dicţionarului
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text
scris / mesaj oral