Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic clasa a IX-a

Disciplina: Informatica

Data: 21.01.2021

Clasa: a IX-a

Profesorul: Moșnoi Rita

Subiectul : Citirea datelor de la tastatură. Instrucțiunea cu efect nul

Tipul lecţiei: de asimilare a noilor cunoștințe

Competenţe specifice:

CS1 - Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană;

CS4 - Elaborarea modelelor informatice a obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în


activitatea cotidiană;

CS5 - Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare


pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea automatizată a informaţiei

Obiectivele operaţionale:

O1. Să definească termenii read redln;

O2. Să identifice Citirea datelor de la tastatură ;

O3.Să defineasca instrucțiunea cu efect nul;

Strategii didactice:

1. Metode si procedee didactice:


– expunerea conversaţia exerciţiu
conspecte de reper instruirea asistata la
calculator

2. Forme de dirijare a învăţării: învăţare prin


proiectare şi reciprocă dirijată de profesor
3. Forme de organizare: frontală
4. Resurse materiale:
A. Gremalschi, I.Mocanu, I Spinei
„Limbajul Pascal”, manual, cl. IX

Curriculum disciplinar. www.ctice.md


www.google.md

5. Mijloace de evaluare: întrebări orale,


rezolvarea exerciţiilor problemelor
6. Mijloace de invăţămînt: planse,
probleme model
SCENARIUL LECŢIEI:

Evenimentul
Activitatea profesorului Conţinutul Activitatea elevilor
instrucţional
Evocarea Salut elevii.Fac apelul, creez o atmosferă plăcută Salută profesorul. Se pregătesc de
pentru a începe o lecţie nouă. leţie, inclusiv şi rechizitele

Care este forma unei instrucțiuni de atribuire? Instrucţiunea în studiu are forma: Răspund la întrebările puse de către
profesor.
Dați cîteva exemple <Variabilă> := <Expresie>

1) x:=1 : p:=not q 2) y:=x+3


Sînt date următoarele declaraţii:

type Zi = (L, Ma, Mi, J, V, S, D);

Culoare = (Galben, Verde, Albastru, Violet);


c), f) g)
var i, j, k : integer;

z : Zi;

c : Culoare;

x : real;

Care din instrucţiunile ce urmează sînt corecte?

a) i:=12 f) c:=Verde

b) j:=ord(i) g) z:=D

c) x:=ord(z)+1 h) c:=Pred(Galben)

d) k:=ord(x)+2 i) x:=Succ(z)

e) c:=i+4 j) i:=Succ(c)
Anunţ tema nouă şi obiectivele ei. Tema lecţiei de astăzi este: Citirea datelor de la tastatura . Instrucțiunea cu
efect nul Notează tema în caiete, respectiv şi
Realizarea obiectivele lecţiei.
sensului

Propun elevilor spre studiere tema „Citirea Citirea datelor de la tastatură se realizează prin apelul procedurilor Asimilează preponderent infor-maţia,
datelor de la tastatura . Instrucțiunea cu predefi nite read sau readln. Lista parametrilor actuali ai unui apel read notînd în caiete definiţiile expuse de
efect nul sau readln poate să includă variabile de tip integer, real, char, inclusiv profesor.
șir de caractere. Apelul read(x) are următorul efect. Dacă variabila x
este de tip integer sau real, atunci este citit întregul șir de caractere
care reprezintă valoarea întreagă sau reală. Dacă x este de tip char,
procedura citește un singur caracter. Apelul read(x1, x2, ..., xn) este
echivalent cu read(x1); read(x2); ...; read(xn).

Analizam Program P45


Program P45;

{ Citirea datelor numerice de la tastatura }

var i, j : integer;
Definesc noțiunea de
x, y : real;

begin

read(i, j, x, y);

writeln(’Ati introdus:’);

writeln(’i=’, i);

writeln(’j=’, j);

writeln(’x=’, x);
writeln(’y=’, y);

end. Analizează infor-maţia şi scriu în


conspecte

În urma execuței programului va aparea la calculator

Ati introdus:

i=1

j=2

x=3.0000000000E+00

y=4.0000000000E+00

Același efect se va obţine și la tastarea numerelor într-o singură linie:

1 2 3.0 4.0<ENTER>

Dacă e necesar, numerele întregi, introduse de utilizator, sînt convertite în


valori reale.

De exemplu, în cazul programului P45 utilizatorul poate tasta

1 2 3 4<ENTER>

Procedura readln citește datele în același mod ca și proced ura read.

Pentru a înlesni introducerea datelor, se recomandă ca apelurile read(...) și Urmăresc exemplele

readln(...) să fi e precedate de afi șarea unor mesaje sugestive. notîndu-le în caiet

Exemple:

1) write(’Dati doua numere:’); readln(x, y);

2) write(’Dati un numar intreg:’); readln(i);


3) write(’x=’); readln(x);

4) write(’Raspundeti D sau N:’); readln(c);

Urmăresc şi analizează

Sintaxa instrucţiunii în studiu este: cu atenţie explicaţiile profesorului.

<Instrucţiunea de efect nul> ::=

Instrucținuea cu effect nul este despărţita între ele prin delimitatorul “;”,

De exemplu, x:=4;;;; y:=x+1 Proiectează în caiet

Argumenteaza

Pentru a asimila mai bine cele predate se  Se consideră următorul program: Elevii propun idei proprii şi participă
propune spre realizare cîteva exerciții. la construcţia diagramelor, în acelaşi
Reflexie Program P47; timp notînd în caiete
var i : integer;

c : char;

x : real;

begin

readln(i); Rezolvă elevii împreună cu profesorul


la calculator
readln(c);

readln(x);

writeln(’i=’, i);

writeln(’c=’, c);

writeln(’x=’, x);

readln;
end.

Precizaţi rezultatele afișate de acest program după tastarea datelor


de intrare:

a) 1 b) 1 2 3

Verificaţi rezultatele operaţiilor respective. Explicaţi mesajele afișate


pe ecran.
Propun întrebări elevilor pentru a verifica Întrebările propuse: Elevii răspund la întrebările
cunoștințele accumulate pe parcursul lecției propuse de profesor
Extindere
date
 Cum numim tipurile de date care citesc datelele de la tastatură

7. Tema pentru Indică elevilor să studie-ze tema De studiat tema Notează tema
acasă