Sunteți pe pagina 1din 1

Exempar nr.

:__

ACT ADIȚIONAL NR._________DIN____________

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR.___________DIN___________

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
PROPRIETAR _____________________________ ,cu domiciliul în _____________
___________________________________ ,posesor al C.I. seria ____,nr. _________, eliberat
de către __________________________ la data de _______________ , în calitate de locator,
PROPRIETAR _____________________________ ,cu domiciliul în _____________
___________________________________ ,posesor al C.I. seria ____,nr. _________, eliberat
de către __________________________ la data de ______________ , în calitate de locator,
ȘI
CHIRIAȘ _____________________________ ,cu domiciliul în __________________
___________________________ ,posesor al C.I. seria ____,nr. _________, eliberat de către
__________________________ la data de _______________ , în calitate de locatar.

2. Părțile, de comun acord convin la prelungirea contractului de închiriere


nr._________ din ____________ , care în redactarea dată prin prezentul Act adițional, va
avea următorul conținut:
“Perioada de închiriere este de ________ ani, de la data de _____________ până la
data de _____________ .
Chiria lunară este de _______ ________________ lei și va fi achitată la data de ____
a fiecărei luni, iar dovada achitării chiriei se face pe bază de ___________ .
Reparațiile curente pentru întreținerea imobilului închiriat vor fi suportate în totalitate
de chiriaș/proprietar.”
Prezentul act adițional a fost încheiat azi, _____________ în _____ exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR CHIRIAȘ
_____________ ______________
_____________