Sunteți pe pagina 1din 163

JOarea de seama si Bilanţul

ale

SL A

Sectiunei,, (¥>e\ /vi - l i


-pe B.nic

1925 1926 , , m r

\ ,
.7- ,'

y
.■>
\
siDAREA DE SEAMA

BILANŢUL
DE

VENITURI ŞI CHELTUELI
ALE__

SPITALULUI ISRAELIT din IAŞI


ŞI A

Secţiunei „Chevra-Kedoische“
(ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR)

pe anii 1925, 1926 şi 192ţ7

IAŞI
Tip. h . g o l d n e r , st r . g h . m ă r z e s c u N o. 17
1928
Membrii Epitropiei
1925-1928

M O R IT Z W A C H T E L P r e şe d in te

S . O . G ro sw a ld
V ice-p reşed in ţi
D avid H erzen b erg

Philip P osn er C asier

Fred Şaraga C on tro lo r

D r. Philip B lum enfeld


Io sef G etzler
Pinchas C ern es A dm inistratori interni
S olom on Stern ai spitalului
S ch aie Stein berg
Carol Drimer

Salom on W a c h te l— dec.
Isaak A . G eltzer A dm inistratori
M arcus S p iegel ai
llie I. M endelsohn S ecţiun ei „C hevra K ed o isch e
L eon Segall (Cim itirul Israelit)
M ax W urm brand

M endel Jurist • m
Iosef R osenthal Epitropi de o n o a re
Eisig Flugelm ann

A dolf Lobel
M arcu Schw artz Epitropi co o p ta ţi în 1 9 2 6
Haimann Fuchs
D om n ilor m em b rii,
Înainte de a face expunerea dârei de seamă a spi­
talului pe ultimii trei ani, ne îndeplinim o pioasă datorie
amintindu-vă cu profund regret pierderile suferite de in-
stituţiunea noastră în acest timp prin încetarea din viaţă
a epitropilor :

Rafail Langmantel
fost epitrop activ timp de peste 40 ani şi epitrop de o-
noare în ultimii ani ai vieţii,

Salomon Wachtel
fost epitrop la secţiunea „Chevra-Kedoische* timp de 12
ani, şi a

D-rului Leon Silberştein


fost timp de 18 ani medic al secţiei de boli interne.
Expirând mandatul nostru vă prezentăm mai jos un
tablou comparativ din care veţi constata progresul ce
am făcut în acest interval cu privire la veniturile spi­
talului.
Iată acest tablou:
1 Ianuarie 1925 31 Decembrie 1927
Venitul din fondul inalie­
nabil în efecte Lei 128.000 Lei 250.824
Chiria imobilelor „ 074.850 „ 1.813.9.5
Cotizaţiile membrilor „ 421.755 , 572.375

Fondul inalienabil Lei 2.731.800' „ 4.995.400


Numărul memh^rer' cdtîzanţi 1800 1500
II

Cu privire la fondul inalienabil avem satisfacţia de


putea releva că în urma intervenţiilor făcute, am reuşit
de a intra în posesiunea tuturor donaţiunilor ce se aflau
în mâini străine, inclusiv aceia a defunctului Leib Mayer-
lioffer, în sumă de Lei 40.400 pe care am obţinut-o
chiar zilele acestea prin Ministerul de Finanţe.
După cum se constată din tabloul de mai sus şi
din specificarea dela pagina 4 —20, acest fond a sporit în
decursul celor trei ani cu suma de peste 2 .000 .000 .
In ce priveşte imobilele menţionăm ca venitul lor a
crescut aproape de 3 ori, datorită redăiei liberei tran­
zacţii a prăvăliilor precum şi a eliberărei mai multor lo­
cuinţe, cu tendinţa ca acest venit să mai sporească cu o
sumă importantă imediat ce restul locuinţelor vor fi re­
date liberei tranzacţii.
Deasemenea şi numărul imobilelor a sporit cu urmă­
toarele :
Imobilul din str. I. C. Brătianu No. 20, donat de
sofii Osias şi Maica Gropper.
Imobilul din str. Palat No. 68, donat de sofii
Şloim şi Ana Munişor.
Imobilele din str. Uzinei No. 5 (azi Hotel Bursf)
» G/uca-Vodă No. 44-46.
» C. A. Rosetti No. 25
donate de soţii Moritz şi Betty WachteL
Tuturor donatorilor de efecte şi imobile le expri­
măm pe această cale cele mai călduroase mulţumiri.
Odată cu sporirea venitului din imobile. Epitropia a
căutat să aducă pe cât posibil şi îmbunătăţirile de care
acestea aveau nevoe.
Astfel am reconstruit din temelii în urma distruge-
rei de incendiu în anul 1925 imobilul din str. Dreaptă
No. 4.
Am făcut instalaţiuni de canal la imobilele : strada
Costache Negri No. 80, C. Negri No. 42 şi str. C. A.
Kosetti No. 11— 13— 15.
Am renovat faţadele Ia imobilele din str. C. A. Ro-
setti 1 !— 13 —15 şi str. Anastasie Panu N o ..2 5 ; am
reparat imobilul djn str. Socola No. 81 , am reparat acoţ
perişurile diverselor imobile şi în ultimul timp am între-
HI

prins refacerea radicală a imobilului din C. A. Rosetti


No. 3, care ajunsese impropriu de locuit.
In urma încetărei din viaţă a fostului epitrop Solo-
mon Griinberg— donatorul etajului din imobilul str. Banu
No. 6 ,— Epitropia a răscumpărat dela soţia defunctului,
dreptul de habitaţie pe care îl avea asupra acestei case
pe tot timpul vieţii, închiriind apartamentul cu 45.000
Lei anual.
Cu privire te cotizaţii trebue să facem o tristă con­
statare a descreşterei din ce în ce mai mult a acestui
venit, cu toate că sumele ce se plătesc astăzi repreziniă
în medie numai de 8 ori cotizaţia minimă de 00 Lei a-
nual dinainte de războiu, în timp ce scumpetea s ’a ri­
dicat la o cotă de 45 ori mai mare.
După cum se constată din tabloul comparativ nu­
mărul membrilor cotizanţi a scăzut în aceşti 3 ani cu 300.
Cu toată sporirea veniturilor la cupoane şi chitii,
budgetul de cheltueli nu s ’ar fi putut acoperi dacă în •
cepând dela 1 Octombrie 1925 şi până astăzi, clădirea
principală a spitalului n’ar fi rămas închisă în vederea
refacerei, în care timp, după cum ştiţi, Spitalul a func­
ţionat numai într’un pavilion cu un număr restrâns de pa­
turi, aşa că cheltuelile de întreţinere au fost cu mult
mai reduse faţă de acelea ce am fi avut, dacă ar fi
funcţionat tot timpul în complectul lui.
Menţionăm aci că, dacă numărul bolnavilor internaţi
în spital a fost mai redus din cauza arătată mai sus, în
schimb am acordat consultaţiuni gratuite cu atât mai nu­
meroase Ia Policlinică, pentru toate specialităţile dând
gratuit şi medicamentele prescrise. Deasemenea a funcţio­
nat tot timpul azilul de infirmi cu un număr de 32 paturi.
Conform angajamentului ce ne-am luat faţă de Dv.
la Adunarea Generală din 19 .5 . şi în urma iniţiativei
Preşedintelui nostru DI. Moritz W achtel, am întreprins
opera de refacere radicală a clădire-i Spitalului, care, din
cauza deteriorărei suferite în timpul războiului din 1910 —
1919, când a fost transformat în spital Militar, ajunsese
jmpropriu pentru adăpostirea bolnavilor, insectele incui-
Ibându-se în aşa grad, încât bolnavul nu mai avea odihna
necesară.
IV

După cum vă este desigur cunoscut am căutat ca


refacerea să fie făcută astfel ca Spitalul de mâine să fie
model şi înzestrat cu tot confortul modern.
Astfel pereţii au fost rezăluiţi până la cărămidă şi
tencuiţi din nou, ghipsuiţi şi daţi cu ulei, duşamelele de
scânduri au fost înlocuite cu , Porfirolit", s ’au scos toate
sobele, făcându-se încălzire centrală (calorifer), saloanele
au fost prevăzute cu ventilaţiuni sistematice, bucătăria,
băile, lavoarele şi closetele au fost făcute cu faianţă,
s ’au refăcut instalaţiunile de apă şi canal, prevăzându se
şi rezervoare pentru apă de rezervă caldă şi rece, în ori
ce timp.
S ’a construit un local special şi modern cu maşini
de desinfectare pentru paturi, efectele spitaliceşti şi hai­
nele bolnavilor.
S ’au făcut 3 săli de operaţiuni pentru diferite speci­
alităţi, prevăzute cu aparatele de sterilizare cele mai mo­
derne şi cu instrumentar nou.
S ’au refăcut paturile, înlocuindu-se toate somierele
şi am confecţionat lingerie şi îmbrăcăminte nouă pentru
bolnavi.
S ’au construit 2 terase mari pentru ca bolnavii să
se poată bucura de binefacerile aerului şi ale soarelui.
S ’a refăcut complect faţada de jur împrejur şi s’a
săpat curtea din faţă, asfaltându-se ; într'un cuvânt am
făcut tot ce a stat in puterea noastră.
Toate lucrările de mai sus au necesitat sumi enorme
şi regretăm că din toată populaţiunea evreească ieşană
şi în special din cei 1500 membrii cotizanţi, au contribuit
numai vre-o 400, din cari multe persoane cu stare au
dat sumi derizorii.
Dacă am reuşit totuşi de a aduce lucrările în stadiul
în care se găsesc astăzi, adică aproape de sfârşit, aceasta
se datoreşte :
I) Concursului- preţios ce ni l-a dat organizaţiunea
American Joint Distributiv n Committee care a contribuit
până astăzi cu suma de peste 800.000 lei şi pentru care
îi exprimăm aci cele mai călduroase mulţumiri.
II) Balului din 8 Mai 1920 care a produs un bene­
ficiu net de Lei 317 680, datorită binevoitorului concurs *
V

ai D-neî şi D-lui Einhorn, cari au organizat acest b j I, al


D-nelor Sofronie Hirschensohn, Colombe Groswald, C'ara
Geltzer, Mărie Hirschensohn, Mărie Lupu, Sabina Mar-
covici, Myransky, D nilor Emanoil Lupu, Ing. Leon Brill,
avo"at K. Qrnstein cari s ’au ocupat cu plasarea biletelor,
precum şi D-relor cari au contribuit la partea artistică.
Tuturor persoanelor de mai sus li exprimăm mulţumirile
noastre.
III) Băncei Naţionale din localitate care a binevoit
a ne acorda un împrumut de circa 400.000 lei pe gaj
de efecte.
IV) D-rului A. Granet din New-York, Camerei de
Comerţ din localitate şi celorlalţi donatori mai mari, pen­
tru sumele donate şi
V) Secţiunei „Chevra-Kedoische" care a contribuit
cu suma de aproape i y 2 milioane lei.
Dacă lucrările sunt aproape de sfârşit şi vom avea
plăcerea de a vă chema în curând la Inaugurarea spita­
lului refăcut, nevoile sunt încă mari, căci mai suntem da­
tori la Băncile locale şi la diverşi antreprenori suma de
1 milion şi jum. lei, după cum se specifică la pag. 114.
D .asem enea mai avem nevoe de 1 până la 2 milioane
lei pentru a mai complecta Spitalul cu o spălătorie sis­
tematică, instalaţiunile de Radiografie şi Agenţi fizici şi
altele strict necesare unui spital modern, a renova şi
înzestra localul policlinicei pentru a-1 aduce Ia acelaş ni­
vel cu spitalul precum şi localul azilului de infirmi.
In consecinţă facem un apel repetat către toţi ieşen i
care nu şi-au dat încă contribuţiile pentru refacerea Spi­
talului, ca să se grăbească de a-şi depune obolul lor,
având în vedere ca fiecare zi deîntârzieie a redeschide-
rei, costă viaţa bolnavilor săraci, fată de cari avem cu
toţii răspundere^..
Persoanele cari au donat prea puţin, după cum se
constată din lista nominală provizorie de la pag. 102 etc.
sunt rugate de a complecta sumele, Jn măsura ce vor
crede de cuviinţă, cunoscând că numele donatorilor cari
vor fi dat sumi dela 10.100 de Iei în sus, vor fi gravate
pe plăcile de tnaimoră din aulă, iar acei cu âumi mai
mici vor fi trecuţi in cartea de aur.
VI

După ace sta vom întocmi bilanţul definitiv de ve­


nituri şi cheltueli a refacerei spitalului.
Odată cu redeschiderea spitalului desigur că şi bud -
getul de întreţinere va creşte într’o mare măsură şi de
aceia apelăm ia toţi oamenii de bine de a se înscrie ca
membrii cotizanţi cu sumi potrivite timpului de astăzi, pe
membrii vechi cari plătesc cotizaţii reproporţionale, ca
să consimtă la majorarea lor, pe acei în restanţă ca să
se pună la curent şi în general să ni se acorde donaţi-
uni în numerar, efecte sau im oble, pentru ca budgetul
de cheltueli să poată fi acoperit şi spitalul să poată fi
menţinut permanent în mod ireproşabil.
Urmând ca anul acesta să aibă loc alegerile de
epitropi, vă facem cunoscut, D-lor membrii, că după ce
vom face inaugurarea spitalului, veţi fi chemaţi— conform
statutelor—la Adunarea Genera'ă Ordinară şi efectuarea
alegerilor»

Cu to a tă stim a
Epitropia Spitalului Israelit
Preşedinte, MOR1TZ WACHTEL

Secretar-comptabil, Lcon Biber


BILANŢUL
Spitalului Israelit din Iaşi
1 Ianuarie 1 9 2 5 —31 Decem brie 1927
— 2 —

B I L A N
de încasările şi Cheltuelile Spitalului Israelit
— 'O 1—
2 1 0\ On
VENITURI bc
2 1
CQ < <
< !
1
!. t
1 1 1
Soldul Cassei 715,25 79613 05
i•
Cupoane şi legate 12^000 119309 155271 50 250824
Chiria imobilelor 1000000 906534! 1189795 1813905
Taxe comunale 80000: 78031! 76119 139337
Cotizaţiile mem­
brilor 600000 555350 535550 572375
Bolnavi cu plată 320000 3850111 245796, 260216
Ofrande voluntare 50 i00 50C99; 117001 15440
Datorii 25000 57881 32000 18160
II Festivităţi 100000 1
Venituri întâmplă­ 1
toare 20000 12248005 02683 50 51793
Secţiunea «Chevra- 1 i
Kedoisehe-'* (Ad-
ţia Cimitirului) 300000 585000! 50000 259000
Subvenţia Minis .!
ferului Sănătăţei ’i
Publice 50000 — ! _ ;
Fabricarea azimei 80000 —
:
Maternitatea Is-
raelită p. alimente 50000' 34256 20000j 50000
1
D eficitul cassei 1
31 | 12 1925 4975 85

. ţ i'

♦ 1»

l
1
Total . . 2800000 289964215 2338915 3510663
l 1i
OBS.— La art. 7 — Festivităţi — s’a încasat în anul 1926 suma de
Lei 317680 — beneficiul net al festivităţii din 8 Mai - care- s’a afectat însă
direct Fondului de Refacere.
La art. 11 — Fabricarea azimei — s’a încasat în anul, 1927 suma de
Lei 58570 — care s’a afectat deasemenea Fondului de Refacere.
— 3

Ţ U L
din Iaşi de la 1 Ianuarie 1925—31 Decembrie 1927
i —
~ I •o j t-
o o 5 i O l G\ o\
u CHELTUELI *tJC
‘o. ~2 *5
o < m 1 < i < <
1 1
i ; I
Deficit din.an. 1925 i 1 4975 85
I 1 Salarii 420000 393634! 399134 448240
II 2 Nutriment 840000 723675 35 58065450 567b3l
III 3 Farmacie: medica» • i i .

mente, pansamen­ 1
te. instrumente 400000 240291 60 305299 369212
4 încălzit 150000 192228 95 209225 60 415406
5 Iluminat 40000 •2209980 64116 49:15
6 Lingerii ÎOOOOO: .27870 10801 66554
7 Taxe comunale p. 1
(
spital 10000 11228 9828 18938
8 Mobilier 10000 6153 390 8180 '
9 Repararea clădi» ! i
rei spitalului 350000 18384230 35421 139782
10 Repararea imobile j
lor propr. spital. 150000 456601 05 240651 I 40C037 1
IV 11 mpozitul p. imobile 100000 80745 10 80790. 2140C8 1
1
12 Taxe comunale p. 1
imobile 80000 69238 68217, 154210
13 Asigurarea pentru i 1 •
imobile 2COOO 47376 60 43370 43685
14 Taxa as. cupoa* 1 1 j i
nelor 7000 7408 50 8211 1 14631
* t •
15 Legatele din -do-
naţiuni 35000 35241 20598 39787; :
v 16 Contenciosul 120C0 9880 15708 262091
17 Imprimate 15000 37179 11128 17978.
18 Cbeltueli mărunte .50000' 48091 85 374 6 32136, i
VI 1 Credite supliment 11000 108522 05 113467 195180;
20 Deficitul anului 1 ,
trecut 20000 118336
21 Refacerea spitalulu 2 0000
S o ld u l o a sse i i . 79613 105 39644;
per. 31/ 1:1926 şi 1927 1 " I _ ______ i

Total . . 2800000 289964215 2338915 3510663


1 1

TABLOUL
DONATORILOR DE EFECTE PUBLICE PENTRU
FONDUL INALIENABIL

Sumele
NUM ELE DONATORULUI
donate

PÂNĂ LA. ANUL 1915


Depozitate la Cassa de Depuneri
şi Consemnaţiuni-Bucureşti
Iacob de Neuschotz •• 3C00C
Mina Rosenberg
născută de Neuschotz ' 10f 00
David Lorhringer 17500
W olf şi Ghitel Wechsler 3000
Depozitate în Cassa Spitalului
Sofie Daniel 11400
Mărie Daniel 5000
Marcus Schwamm ocoo
Isac Silberman 6000
Rachel şi M. Spanier 69C0
Nathan Wasserman 6000
Iosef Wechsler 22000
Fanny de Neuschotz 7600
Rebeca Wasserman . V* 7300
Rachel Ginger 4000
M. Dines 2K0
Arhur Wechsler 2000
Max Wechsler 1100
Arthur Wechsler
în memoria mamei sale Amalia 6000
Max Wechsler
în memoria mamei sale Amalia 6000
W olf şi Ghitel Wechsler 3000
Bercu Liebiing ,•- 20000;
Societatea de Ajutor a Comercianţilor . 25000
Anselm Wechsler I56u0
Moritz Gelber
în memoria def. săi părinţi Michael şi
Ana Roza Gelber 12000
Erezii Moritz Gelber 10^00
Fabias Byk 1000O
Selke Reischer 10)00
Erezii Leon şi Ana Daniel 8000
i - Transport 273500
— 5 —

Report 273500

Michel Fischerovici
în memoria părinţilor săi Moise şi Henrieta
Fischerovici 8000
Sura Goldner 4000
Avocat S. Goldental
în memoria def. sale soţii Ana 6000
Avocat S. Goldental
în memoria def. sale mame Ena 4000
Anna Goldental
în meni. def. său părinte Osias Brociner 1300
Jacques Braunştein
în mem. def. sale mame Debora Braunştein 6000
Mendel Lobel 60C0
în memoria def. sale- fiice Victoria şi Betty
Riven Schwartz
în memoria def. sale fiice Alte 6000
Gustav Gropper—Viena 6000
Erezii M. Diamant 6000
Isaac A . şi Amalia Geltzer 6000
Michel Schoenhorn \ 6000
Anna Wassermann 6000
W olf Vasserman 6000
Beri Wexler 6000
. Heimann Nelken 9000
Isac losefsohn 19000
.Baron de Waldberg 5000
Erezii Mendel Lobel soro
Iacob Diamant 5000
Iacob Schor 5000
Anna Guttman 4500
în memoria def. său soţ Marcu Guttman
losef Rosenthal
în memoria def. sale soţii Amalia 5300
Leon Kleiner 5200
Eisig Fluşelmann
in rtiemoria def. său fiu Solomon 4000
Simon Olivenbaum 5000
Moritz B. Ornştein 4000
' Solomon Stern 4000
Louisa. Hulkiver- America 1000

Transport . 437800
6 —

Sumele
NUMELE DONATORULUI
donate

Report .. 437800

Reise! Kanner 4000


Elias Tenenbaum
tn memoria def. sale soţii Pepi' 4000
Reisel Golden 36000
Ghisela Schiller 4000
Z. Solomonică 4000
Riven Schwartz
în memoria def. sale soţii Sose 4000
Familia Gros-Botoşani
în memoria def, M. Gros 4000
M oses şi Ana Jurist 4000
Emma Nelken şi Eduard Lobel
în memoria def. lor mame Alte Loebel 4000
Erezii W oif Schwartz
în mcm. def. lor surori Şeindel Ichilovicii 3500
Moses şi Maica Kornfeld 4300
David Agatştein 3000
Erezii W olf Schvartz 200c
Willy Dinerman,
în memoria def. său copil Elie- — 2000
* Tobias Rosenblum 2000
Matilda şi Albert Daniel 2000
Pincu Katz 2000
Mayer Herţcu sin Strul zis Şloimovicii 2000
Foasta Societate a Comercianţilor de C o­
loniale 1700
Sura Catenberg 1500
Ios. D. Schniirer 1300
M. Ch. Berman • 1100
I. H. Forşt 1000
M . D . Klapper ’ 1000
Pincu şi Betty Elias 1000
Iacob Popper 1000
Susy Schniirer 1000
Avram Pocker 1000
Froim Marcu 1000
Şloime Jurist 1000
Pauline şi Colonel Brociner 1000
Kati Ornştein
(n memoria def. său părinte ArOn Spiegler' .. 1000
Transport. ^ 543900
— 7 —

Sumele
NUMELE DONATORULUI
donate

Report . 543900

Bertha Lobel
in mem. def. sale mame Alte Lobel 1000
A . I. Kaufman 1000
Leib şi Mărie losipovici 1000
Reisel Michailovici-Montreal 700
Suc. Leon Katz 500
Fraţii Hirschensohn
in memoria def. lor surqri Ester Brane 500
Iacob Bergher 500 .
Betty Weinstein 500
Samuel Lipschutz 500
Mathilde Daniel 300
E. H. Goldsman 300
Paula Halpern, născută Daniel
Ottilie Braunştein >. 300
Copiii def. Roza Hirschensohn 200
D. Haimovici,
in memoria soacrei Sura Maica Dresner . 200
Eisig Klepper 200
Saly Griinberg Boden Credit Loos. fi. 200
Fraţii Hirschensohn 200
W olf şi Raschel Schwartz uo
Rafael Pocker 200
Herşcu Kanner 1000
Erezii Ch. Isr. Dresner . 3300
Leib Ianculovici 1100
Şeine Mindel Dresner 300
Erezii Riven Schwartz 4000
Becca Krumholtz 100
Pierre şi Roza Solomon—Bucureşti 6000
Anul 1916
Ignatz N . Diamant
In memoria def. fiu Relly 1000
Mayer AschkenazyNIanschester 600
S. M. Gutman 12000
Nachman Kahane
In memoria soţiei sale Hcnriette 5COO
Katty Fischer 5000

Transport . 591700
•x ' , - - Vi
8 —

Sumele
NUMELE DONATORULUI
donate

vS ,
Report . 591700

Iosef şi Sarah Getzler,


în memoria părinţilor Perctz ţi Maricni
Reiscl Abramovici 4000
Henriette şi A . M. Diamant 5li0u
Erezii Solomon Stern 1U00G
Taube şi Lupu Silberman 12000
Sabina şi Herman Pollak 12000
Erezii A . I. Rosenblum • 6400
Nuchăm Kahane 4400
Anul 1917
Erezii Beri şi Sara Finkelştein 5000
Erezii Solomon Silberman 4000
Fany Glanzman 4J00
Samuel Weintraub 1O000
Anul 1918
M oses Diamant-Chişinău 4000
Ch. Iţic Pocker 1200
Solomon zis Zamvef Lobel 5000
Moritz şi Sofia M oscovici 4000
jacques Marcovici,
in memoria părinţilor Osias ţi Bella Marcovici 9000
Eva şi Şmil Schwartz 4000
Itic Moise Schwartz 4000
Herş Kahane 100
Anul 1919
M oise Males 11000
Sura şi Herman Leonte-Moineştt 30000
M oses şi Isac Nacht,
în mem. mamei lor Ita»Feighe Nacht ţi a
def. Betty Nacht 4000
Maica şi Hain Sender Herşcu 4300
Beniamin Stein-Stâncă 6000
Ţirla şi Şloim Bercovici=Roman 1600
Ancei Spaner 27000
Leizer şi Sara Rabinovici 40 C0
Iacob şi Rozalia Bergher 9000
Transport , 796700
\
\
— 9 -

• Sumele
NUMELE DONATORULUI
donate

Report . 796700
N . Becker, . *
tn memoria def. sale fiice Raşela, Roşa şi Ana 3000
Isac Leibovici 1000
Henriette şi Samuel Horovitz 6300
Iancu Kandel 4000
Sara Paulina Kandel 4000
Fraţii Aschkenazy 12500
Ana şi Simon Langmantel 4000 .
Ietty Brauchfeld născ. Saxenberg 4C00
Săli Landau 2600
Nahum şi Sara Rascbel Niemirover 4000
Moritz şi Jeanette Gottlieb 5C00
Dr. Jean Sanielevici 4000
Fraţii Haimovici,
în memoria def. lor frate Froim 4000
Harry, Leon şi Max Flugelman
şi Roşa Ienner 4000
Eisig Flugelman.
în memoria părinţilor săi Israel şi Maica 4000
Dr. Philipe Blumenfeld,
în memoria def. sale soţii Fany 10000
Leibiş şi Săli Segall,
în mcm. părinţilor săi Haie şi Ancei 20000
Eva Aronovici 300
Erezii def. Paulina Gelber 10000
Iacob Holrzman,
in mem. def. sale soţii Bctty 54000
Roza Freud*Bucureşti,
în mem. defunctei sale mame Helcne Schnirer 500
Haim şi Haie Vittel Haimovici,
<din care 2000 Ici p. cotizaţie anuală). 12000
Isac şi Clara Storfer 120C0
Maica Raiţcs 500
Iancu BacaPDorohoi
în mem. def. sale fiice Mina 17C00
Anna şi David Horovitz 21000
Adela F u ch s'N ew Y ork
în mem. def. ci soţ Simon 1000
Marcu Kunovici.
în mem. def. sale soţii Amalia 4500
S. L. şi Roza Grossman,
(cupoanele efectelor în sumă de I.ei 20.000
aparţin donatorilor căt timp sunt în viaţă). 33000
Â

Transport . 1058900
Sumele
NUMELE DONATORULUI donate

Report . 1058900
«
Elie şi Ruhla Ghelberg 4900
Şulem H. şi Ruhla Traubici 8500
Leon Iuster,
în meni. def. său ginere Paul Chatiner. 6000
Dr. Eduard Margulies 2500
Rebeca Griinspan 7000
Nathan şi Bertha Albrecht 6000
Rafael Agatstein 3400
Bertba Geller 10000
Dr Carol Cosincr,
în memoria def. sale soţii Emilia 3000
Abram Brauchfeld 1000
Wilhelm Silberştein-Paris 1200
Fani şi M oses Forst-Roman 10000 /
Sofie Miblstein 1000
M oise Aron şi Ita BIumenfeld=Hărlâu 6000
Adela şi Aron Kahane,
în mem. def. lor fiice Melania 6000
Fraţii V . şi N . Apotecher,
în mem. def. lor mătuşe Ghisela
Goldcnberg. 2400
Solomon Cries,
în mem. părinţilor săi Ichil Noeh
şi Hana Cries <Alter Juveţer). 6000
Mendel Golden 6000
Betti Schăffer născ. Jurist 4000
Mendel şi Janeta Jurist
in mem. def. lor fiu Dr. H. losef Jurist 4000 r!
M o ritz ş i B etti Wacfitef , 4000
IDEM, cu ocaziunea căsătoriei nepoatelor
Thea Dinerman şi Mitzi Horovitz 10000 I
IDEM, în loc de coroane pentru def. t
Mitza Herzenberg şi Louis Blumenfeld 2030
IDEM, în loc de coroană pentru def.
D-r L. Silberstein . . 100C
IDEM, cu ocaziunea cumpărărei cavoului 275001
IDEM, 10 % din fondul de lei 110.000
donat pentru Şcolile de Meserii 1100C
M o ritz Wacfitef
în memoria părinţilor Eisig şi Chaie
Şeindel Wachtel 1700C

Transport . 320Q0() 115690C


11
1

Sumele
NUM ELE DONATORULUI
donate

Report . 32C000 1156900


M o ritz Wacfncf «
în memoria socrilor Eli şi Maica Ro-
senbaum 12000 332000
Banca M oldova
prin Dl. Director General Moritz
Wachtel
cu ocaziunea încheierei bilanţului anual 21000
cu ocaziunea deschiderei agenţiei .
„Hala- 20000
cu ocaziunea deschiderei agenţiei .
„Socola- 20000 61C00

J
Anul 1921 •

Pepi Morgenstern,
<din <lon. de lei 6000, 5000 Iei Rentă
au fost refuzate dela stampilare). 1000
lancu H. LandeS 9000
Reb^ca şi Marcu Scbwartz
cu ocazia căsăt. fiicei lor Fani 9000
Avram Braunştein,-P. Iloaei
in meni. dcf. sale soţii Reizel. 6000
Şmil Falie
in mcm. def, său tată Oiţic 10000
Michel şi Chaia Iuster-Piatr5 N . 12500
Dr. Bernhard Taussig şi Emilia
Dr. C . Cosiner, 5SOOO
Debora Grosman 6000
Liba Rosenblat 400J
William Trauber-Bucureşti 7000
Dr. Eduard Nelken*Viena 3000
Marcus Balter-Wiesbaden 2000
Amalia Ruhă1 Rabinovici
<1000 Rentă a fost refuzat dela stamp). 5000
Simon Rothenberg-Galaţi,
fn mem. def. soţii Ana 10000
Daniel Grtinberg,
in mem. def. sale soţii Jeanetta. 7000
Cerna Schonzwif—Podul Iloaei,
In mem. def. părinţi Reizel ţi l.eib 7500
Sarah şi Salomon Wachtel __ „ 17000

Transport . 1723900
12 —

Sumelp
NUMELE DONATORULUI
donate

Report . 1723900
Foasta Soc. de Binef. .Ajutorul" 10000
Iţic Copel Fuchsman-Ucraina, 1500
Ana Fisch,
tn mem. def. soţ Efraim 1200
Salomon L. Becker,
în mem. def. soţii Etty 6000
Ghisela şi Isac Traubici,
în mem. def. fiice Ernestina 1700
Şaie şi Rebeca Heifler 6000
Rubin şi Fany Edelstein,
născ. Kahane i 6000
Ana şi Dr. Max Mayer, Ifrnatz
Bayer şl fiul seu Jean Bayer farm. j '
<donaţiunea fiind de Iei 9500, 2500
trimise spre stampilare au fost refuzate) 7000
Ioseph, Ing. Arthur şi Jacques Popper
in mem. def lor frate ar. L. Popper 6000
Schaie şi Rebeca Şteinberg. 6300
Solomon .Weisman, 9000
in ruem (lef. sale soţii Ana
W olf Spiegler-Chicago, 7000
în mem. def. sale soţii Ida
Estera şi Hanina Şmil 6500
Mal vina şi Alter Stern 7000
Ester şi Schaie Heilpem,
în mem. părinţilor Strul Abram 6000
şi Marieni Halpern.
Idem,
în mem. socrilor Abram Idei şi
Zeldă Chaie Kieiman din l’.lloaei 6000
Zalman Schor-P. Iloaie,
în memoria def. sale soţii 6000
Ioina Herş şi Perla Helman * 21000
Anul 1922
Isidor Segal 8000
Samoil şi Hana Feighe Lipschiitz 12000
Ana Ghitel Friedman,
(cupoanele aparţin donatoarei 6000
cât timp va fi în viaţă)
Fraţii Berghoff,
în mem. def. lor tată. 9000
Transport . 1879100
13

Report . 1879100
Buium W olf Rabinovici 12000
Lea Bergher I
în num. def: sale fiice Charlotte
Dr. Schanira-R.Vâlcea 10000
Heinrich Kahane 2500
Chaim Isac Horovitz
în mem. def. săi părinţi Iosef şi
Mindel Lea (Alte) 7000
Fanny şi David Gartenberg, 14000
Jeanne Unter
în mem. def. soţ Carol 6000
Sigmund Cemes,
în mem. def. sale soţii Selma 6oo;
Beri şi Ester Grtinberg . SOO0
Pinchas Cemes
în memoria def. său fiu Sigmund 9000
Arnold şi Charlotte Weinrauch
d'n vânzarea unui imobil Tg. Neamţ 297C0
William şi Benedicta Salmon
născută Goldner 6000
Wilhelm şi Paulina ZoIIer
în mem def. fiice Anuţa losipescu 70C0
A . Şloimovitz-Manchester 10OU0
Fraţii Schreiffel
în memoria def. surori Ghisela Spiegler 9000
E tty şi David Abramovici şi
P. H. \Veisberg*Mnnchester
in memoria def. lor tată U. B. 8030
Bercovici din Manchester
Moise Iacobovici • | 6C00
în mem. def. părinţilor săi Ioisip şi Haie Reizc
9000
Erezii def. Moise Naftulea
1000
Carol şi Henriette Margulies
Naftule Rosenfeld, 6000
în mem. def. sale soţii Golda •
Iosef Iacob, 6000
în mem. def. sale mame Taube Menihe
32000
Azriel şi Kuhla Eisen
85C0
Erezii def. Nisen Rohrlich
Erezii def. Solomon şi Bertha
10000
Lacser din Săveni
Soc. de Asig. „Agricola",
în mem. def. fost funcţionar Isac Leibovici 8600

, Transport 2091400
NUMELE DONATORULUI

Report .

Erezii def. A dolf şi Ana Braunştein


Amalia Ldvenschuss,
în meni. def. său soţ Solomon David şi a pă­
rinţilor săi Mattes şi Feiga Reize Schneberg.

\
Anul 1923,
Leon Zingher,
în memor. def. său frate Adolf Zingher
Sophica şi Iacob Mark,
în mem. regretat. Adolphe Bank
Ottilia Braunştein,
în mem. def. surori Henriette Diamant
Victor Segal—Bucureşti,
in mem. tatălui său
Adela Kahane,
în memoria defunctului ei soţ Aron Kahane
(pentru un pat 6000 lei pentru cotizaţia anuală
4000 Jeî.) ,
Thea şi Ing. B. Helman,
în memoria neuitatului lor părinte Dr, Hein
rich Burstin
Roza şi Bercu Brociner •
Lotte şi Alex. Einhorn,
cu ocaziunpa naştere) fiului lor Andrei ,,
Max SpiegcLNev-lork,
in mem. părinţilor Meicr W'oll şi Sura Spiegel
Ernestina Asclikenasy,
în mem. def. ei soţ Hei ţ Asclikenasy
Colombe Wcintraub,
în memoria d>-f ei lată Dr. Loo Bosentliai si .
a def. ci soţ Carol Weintraub ,
Ottilia Braunştein,
in mem. def. său trate Micltel Nadler
IsaL Nacbt.
în mem. soţiei sale Sophie
-lisei Blime şi Moise I. Migden
(Cupoanele aparţin doratorilor cât lim psunt
în viaţă reţinâudu-se 100 lei anual drept co ­
tizaţi^)
Avram şi Raşela Milian
în mem. fiului lor Jaquts

Transport
Sumele
NUMELE DONATORULUI
donate

Report . 2243800
Emil Ochs,
In mem părinţilor M. B. Ochs şi Sofia Ochs
şi a socrilor B. şi A. Segal. 12000
A ncei Rothenberg 6000
Iosub Rozenfeld—Podul-IIoaei
in mem. def. sale soţii Rifca Rosenfrld năs­
cută WJ f Schw&rtz Boldester 15C00
Beţi şi losef Bergher 53000
Herşcu Laufer,
In mem. det. soţii Ruchla 26500
Erezii def. Mayer şi Bertha Weisengriin 3500L
Pinclias Cernes,
pentru permisiunea de a deschide o fereastră
spre imob. spitstr. Pomir 4 6000
Henriette şi Eisig Flugelmann,
cu ocaziunea cumpărărei unui cavou 12000
Hana Şifre Ludatşer
in memoria def. ei soţ Israel Ludatşer şi
def. fiice Raşela Lunatşer 10000
Pincu Simovici, /
in mem. părinţilor Louisc şi Isak Simovici 1.000
Anul 19 2 4
Mina şi Isac Schwartz 15000
Roza şi Carol Abţug 5000
Erezii def. Silberştcin,
în mem. def. lor părinte Isidor Silberştein
din Bucui eşti 1000
Fani şi Leizer Sâni 10000
Ottilia Braunştein,
., în memoria def. săi părinţi Rebeca şi Iosub
lehuda Nadler 3001
Altcr şiB etty Olivenbaum 1000 I
ijulem şi Lea Edelstein 20U00
Leon Lobelsobn-Berlin
in mem. def. părinţi lenta Brahe şi Herş Lo­
be lsohn 12000
Dr. A . Fikler,
în memoria def. său părinte Chaim L. Fikler 8000
Leon şi Saly Segall 10 00
Rachelle şi S. I. Lacbmanovici Brăila 1200U
Leon Bercovici,
jn memoria def. său tată Manes Bercovici 1000<*

Transport 2545300
16 -

Sumele
NUM ELE DONATORULUI
donate

ţ Report . 2545300
Herman şi Scheli Dauer,
în memoria defunc. săi părinţi şi socrii 50000
B etty Caufman Bârlad,
născută Mattes, în memoria def. sale mame
Maica Mattes şi a def. său frate Berman Mates- 6000
Reina şi lanou MordKe Sufrin 11000
Sofia şi Moise Idelovici,
în mem. def. Haie ldelovici lCOOG
I. Cohen=New-Haven (America) şi Haim
Kahane Iaşi 15000
Haim şi Jaques Leibovioi,
în mem. def. lor mame Riva 6000
Sam Grossman-Clevcland (America) 25000
Lazăr Traubici 2000
Eli Traubici 2000
Maria Lenţer 4001.
Haie Sura Weiser 2000
Iţic Forşmit în mem. def. soţii Etel fiica lui Ţndic • 13400
* Moişe şi Raşela Bercovici 150U0
Adela şi Ioseph Zoller 12000
Erezii def. Sany Goldstein din Pungeşti 25000
Solomon Agatstein . ’j 20000
Jeana Goldenral-Unter
Cupoanele aparţin donatoarei cat timp va fi în viaţă- 100000
Haia şi Hascal Idelovici 50000
Anul 1925 ' - 1

Isidor şi Sofie Druckman i 40000


Roza şi Solomon Elias-P. Iloaci 3 COCO
Adela şi Marcu Gliickman 10000
M oses Mates 20000
David şi Betti Krighel llOOu
David H. Goldenberg,
în mem. def. său frate Lupu Goldcnberg 15000
11 e Alterescu '.
în mem. def. său frate Solomon Alterescu 25000
Jeanetre şi Mendel Jurist
cu ocaziunea cumpărărei unui cavou 12000
Jacques Zoller-Galaţi,
în mem. def. său frate Ioseph Zoller 10000

Transport . 3085700
— 17 —

Report 3085700

Hanalancu 4000
Şloim şi Rifca Sokal
cu ocaziunea cumpărărei unui cavou 15000
Iosef Olivenbaum, Amelie Elias şi Berman
Olivenbaum,
în mem. def. lor mame Peppi Olivenbaum 10000
M o ise Lobel
în mem. def. săi părinţi Bercu şi Leia 10000
Idem, în mem. def. săi socrii
Chaim Mordha şi Ester Lea Goldenberg 1C000
R oza Sadagursky
în mem. def. său fiu Ghedale Aron 5000
A n c e i Leib
în mem. def. Feiga Leib 1000
Sophie W eisen g riin şi Liberte C ostiner
nasc. G old en tal
in memoria def. lor bunici şi unchiu Osias,
Raşela şi Lupu Brociner 20000
A vocat Gh. Nicolau
în mem. def. sale mame Sabina N. Schwartz 10000
Betty şi Leon M en d elo v ici 15000
Ruhla Vadana 0000
David Gartenberg
în mem. def. sale soţii Fanny 10000
Iosef Z en tn er
în memoria def. sale soţii Ghizela 6000
Erezii Zeilig şi Sura Schwartz 10000
Israel Ghimpelman
în memoria def. sale soţii Esfir > 10000
Haim şi Perla Herşcovici 5000
Şaie şi Betty Herşcovici 4000
Maica şi Iosef W olf W einstein 15000
Raschel Br 11
în mem. def. ei soţ Isidor Rabinovici din
Ştefăneşti 20000
Solomon Albin
în mem. def. sale mame Taube 5000
H. F riedm an— M an ch ester
în mem. def. său tată Osias Friedman 50000
din Huşi
Strul şi Sura Solomon 23200

Transport * 3349900
18

Report . 3349900

Isidor şi Fanny Machlovitz 5000


Adela Kahane—Bucureşti
în meni. def. sale fiice Clarisse 6000
Mina M. W eiser—Bucureşti
în meni. soţului ei Matei Weiser 20000
Saly şi Neumann Briick—Bucureşti 50000
Carol Diamant \
în memoria mamei sale Betty Diamant şi a
surorei sale Ghizela Aftalion: 10 la sută din
suma de Lei 116000 donată pentru Şcoala 11600
„Steaua"
Sarah lung—Lespezi 25000
Mase şi M. I. Şloimovici 10000
M oise Meiersohn
Elias şi Săli Rosenberg,
în mem. def. părinţi Solomon şi Berta Rosenberg . 15000
Etti şi losef Solomon zis Iosef Dajid-Podu»
lloaei 10000
Moscu Iacoby, în mem. def. său fiu Togo 15000

Anul 1926
Ritta Goldenzweig-Bucureşti
în mem. def. săi părinţi Ena şi Aron S.
Goldental 10000
Samoil, Elise, Betti şi Mihai,
în mem. def. părinţi Ena şi Aron S. Goldental 20000
Louis Blumenfeld 25000
Raschel şi Suzana Rosenberg
în mem. def. lor soţ şi tată Jean Rosenberg 50000
David Siegler, în mem. fiicei sale Eva 3000
David Brandes 20000
Erezii def. Cliaim şi Regine Iăger 150000
Simon Bercovici 25000
Alter Stern, în mem. def. său tată 10000
Leibel şi Devoire Marcu din Drânceni 10000
Moise şi Freida Griinberg 10000
Rafail Langmantel 10000
Jean Iac<]ues Weisselberg
în mem, def. sale bunici Bertha Schonfeld 500

Transport 3861000
I
Sumele
NUMELE DONATORULUI .
donate

.-Report . 38610C0

Roza şi Max Friedman,


■ ta mem. def. Ana Stlberman , 12000
Ghizela şi Lupu Kahane 12000
Rachelle Lustgarten-Bucureşti
în memoria părinţilor Samoil şl Adela
Goldental , 100000
Louis şi Sophie Herman-New-York 25000
Israel şi Raschella Rosenthal-Huşi,
numerar.depus la Banca Moldova (venitul apar
ţine d-lui Isr. Rosenthal cât timp va fi în viaţă] 100000
Iuju Kasner, în mem^ def. frate Marcuşor 1000
C ily şi Hanina Goldstein 20000
Marcu Schvartz, (
în memoria def. sale soţii. Rebeca 50000
Erezii Beri-şi Ester Griinberg 25000
Efraim şi Rebeca Weinstock
în meinoria părinţilor Louisa şi Satil
Weinstok,
cu . ocazia naşterei fiului lor Savel 10000
Toni şi.Neumann Grossman 30000 •
Rachelle şi Maurice Brauchfefd 15000
Anul 1927
Roza şi Adolphe Ghinsberg 30000
Ietty şi Dr. Nathan Ochs,
cu ocazia- cfisătoriei fiului lor. Savel 10000
Fany şi Iţic Goldenberg . . 10000
Ghizela şi Arnold AVeinrauch 25000
50 acţiuni Banca. Dacia . .
Beila şi Beni Goldenberg 22000
Hana şi Aron Gali ■ 25000
Emil Schwanim,
în mem. def. mame .Raschela. Dr. iTenenbaum . 10000
Erezii ^def. Şeindla Agatstein 4000
Ilie H. Kisilovici,
în memoria; def. Haie'Michel 20000
Malvina şi Simon Rubinstein,
în mem. def. părinţi Dina şi Zeilîg Rubinstein şi 15000
ai def. frate 1Lazăr-Rubinstein
Amalia Sadagursky, 30000
.în. mem. def. Soţ-Naftule- Sadagursky
x ’Ttattsport . 4462000
— 2 00—

1 •♦ ■
Sumplp
NUMELE DONATORULUI «
donate

t ' Report i . 44620JO


Clara şi Nathan Forst 5000
B. L. Laufer (din încasarea ipotecei i de Lfei
10000 asupra Hotelului Binder) , 1 24000
Ottilia şi Hersch Braunstein 200000
Henriette şi A . M. Diamant 100000
Cecile Marcus,
în memoria dcf. soţ Paul 25000
Dr. Eugen S. Spirt-Bucureşti
în memoria părinţilor Ţalic- şiy Bruha^Spirt i
din Podu«lloaei 10000
Dr. Aron Spirt-Craiova : .
idem 20000
Sidonia Dr. E. Spirt,
in memoria părinţilor Manea şi Ester
Rahel Marcovici 10000
Mina şi Avocat Kiva Ornstein . 10000
Şulem şi Raschel Beilis 50 )0
Fraţii Premisleaner 4000
Sofia şi Haimann Fuchs 10000
A d olf Wechsler=Viena * 25000
Pincus Rothberg-New*york 8000
Lazăr Brii!,
în memoria def. său fiu Isido'r. Brill 20000
Sura şi Peretz Cohl 7.000
Raschel şi David Iosipovici ; 10000
Se adaogă:
Leib Mayerhoffer (donaţiune veche.aflată în .
deposit la fostul Consulat Austro-Ungar, as­
tăzi fiind pe cale de a intra în posesiunea ei) i 40400
Total . 1 4995400

DONAJIUNI IN EFECTE PUBLICE.


D e p u s e la s p it a l p e n tru d iv e r s e in s t ilu ţ iu n i

S o fie D aniel
pentru Şcoala Primară de Băeţi'«Junimea
N o . î» <Moritz şi Betti W achtel)/ 4600
pentru „Soc. Femeilor Isr. p; ajutorarea 1*
lehuzelor sărace (Maternitatea Israelitâ). . 2C00 6600
M ărie D aniel •
pentru Şcoala Primară de Bieţi’'„Junimea
N o . 1“ (Moritz şi Betti W achtel)/ 2000
pentru Soc. Femeilor Isr.1 p. • ajutorarea
lehuzelor sărace (Maternitatea Israelită) .. 2300 4300
1 Transport . 109«jU
— 21 —

Sumele
n u m e l e ;d o n a t o r u l u i
\ donate

5 10900
, Repo rt .

:Z. S olom on ieă


pentru distribuit lemne .la- săraci 500
// // azima • tr •• 500 1000
:Sura G oldner
pentru Azilul ■de Bătrâni 1500
» Şcoala „TalmudiThora Mare" . 500 2000
.'Isac lo se fso h n
pentru Şcoala Primară de Băeţi ^Junimea
N o . 2". 7000
pentru Cantina şcolară. ,,Amalia şi Isaak 1_
-A.-Geltzer". 600
pentru distribuit lemne la-săraci 500
500
Azilul de Bătrîni—Fondat de M e­
seriaşi. 500 9100
Benyamin.' Steiri-Stâncă
pentru Şcoala Primară de Băeţi >,Cultura‘-'. 1000
-Sarauel W eifitraub 12500
din cari z | 3 pentru şcoala «Junimea N0.2».
şi 1 | 3 „ Azilul de Bătrâni
f C harlotte' şi Arnbld ■W einrauch
pentru instituţiunea " „Hahnasat Chafa"
Fondaţiunea Iosefşi Sarah Getzler 29700
G liizela şi Arnold W ein reu ch
pentru Societatea Filantropică p.distribuit
’ lemne la săraci „Fondaţiunea Ghizela şi
Arnold Weinrauch" - V
'Diverse efecte publice şi acţiuni val. nom. 1554650
[ID E M , pentru» foasta Şcoală de Meserii
astăzi Seminarul Ebraic . „Fondaţiunea
^Ghizela şi Arnold Weinrauch
Diverse acţiuni'val. nom. 1003000
IDEM 1
50 acţiuni Banca Dacia pentru Spitalul
de copiii ,„Dr.! L. 1 Ghelerter'' 25000 •
50 acţiuni Banca Dacia . pentru Orfe'i-
natuli Evreesc 25000
30 acţiuni Banca! Dacia pentru'AziluI de
* „Bătrâni . ; 15000 2622650
• ' l Transport . 2688850
1
— 22 —

Sumele
NUM ELE DO N A TO RU LU I [
donate

Report . 2688850'
« <
3
„Anonim C. W .“ r
prin dl. Preşedinte Moritz W achtel'!
pentru Şcoala Primară de Băeţi j,Moritz
şi Betti W achtel" Tooooo
pentru Orfelinatul Evreesc 20300
„ Azilul de Bătrâni « 200CO
„ Maternitatea Israelită 10000
„ Cantina Şcolară „Amaliâ şi Isaak‘-
A . Gheltzer 10000 160000
•-
S am oil L. şi R oza G ro ssm a m
pentru Şcoala „Steaua" D . .Hertzenberg.s , 500Q
„ „ „Junimea N o . x", M . şi B.
Wachtel . 5000
pentru Şcoala „Junimea N o . 2" ' 5000
„ „. „Reuniunea Femeilor <■Is*
raelite" ’ ; 5000
pentru Azilul de Bătrâni' 5030
„ Spitalul de copii „Dr. .Ghelerter" 5000 30000
<venitul aparţine donatorilor căt timp sunt în viaţă> ’ 1
M oritz şi; B etti W a ch tel .
pentru cantina şcolară „Amalia şi Isaalt v
A . Geltzer" 6200
pentru Orfelinatul Evreesc. 25000
,, Azilul de Bătrâni 1 ţ 8500
„ Şcoala „Moritz şi Betti W achtel"'. 32000
, ,, Soc. de Binef. „Caritas Humanitas". ; 5000 4
„ Şcoala de Meserii „Foodaţiunea
Ghizela şi Arnold Weinrauch" .. 1 55000
,, Şcoala de Meserii a Orfelinetufui
Evreesc ■ 55000
„ Azilul de Noapte ' 25000
„ Soc. Filantropică „Steaua"" ’ 5000 4
Şcoala de Fete „David Hertzen»
berg" :• 5000
„ Şcoala „Junimea N o. 2“ * 5000
„ „Talmud-Thora Mare“ 5000
„ „Reuniunea Femeilor Israelite" " . . 231700
k
Transport 3110550

t .• '^
i
- 23 -

Sumele
NUM ELE DO NA TORULU I
donate

Report . 3110550
Moritz W a c h tel
în m e m o r ia p ă r i n ţ i f o r E i s i g ş i C frn ie
Ş e in c fe f W a c h t e f
pentru şcoala „Moritz şi Betti W achtel" 31000
„ Azilul de Bătrâni 5000
Cantina şcolară „Amalia şi Issak
A . Geltzer" 3000
„ şcoa'a ,-Talmud-Thora Mare" ' . 4000 43000
Moritz W a c h tel
în m e m o r ia s o c r i f o r E f i ş i A l a fc a
R osenB aum
pentru şcoala ,.Morit2 şi Beţi Wachtel". 12000
,, ,, de fete Steaua"—D.
Herzenberg 500
„ Soc. de Binef. ,Caritas.Humânitas' 2000
„ Azilul de Bătrâni 1000
„ şcoala «Talmud Thora Mare» 1000
„ Orfelinatul Evreesc 100Q
„ Cantina şcolară «Geltzer» 1000 18500
B a n ca M old ova
Pentru Şcoala «Moritz şi Betti W achtel» 95000
„ Orfelinatul Evreesc 8000
„ Soc. «Steaua» D. Herzenberg . 5000
„ Şcoala de Fete «Reuniunea Fe»
meilor Israelie» 12000
„ Şcoala «Talmud-Thora Mare» 10000 130000
Cecile şi W illy D inerm an
C u o c a z in n e a c ă s ă t o r i e i f i i c e i f o r
T B e a D in e r m a n c u d = f T r . E i n h o r n
pentru şcoala «Moritz şi Betti Wachtel» 25000
„ . Orfelinatul Evreesc 5000
„ Azilul de Bătrâni 5000
„ Maternitatea Israelită 5000
„ Şcoala «Cultura» 5000
„ «Keren-Kniemeth» 5000 50000
Lotte şi Alex. Einhorn
pentru Şcoala «Moritz şi Betti Wachte'» 9000
„ „ «Reuniunea Femeilor Is- 3000
raelite»
4 „ Maternitatea Israelită 3000 15000

~ Transport . 3367050

*
— 24 -

Sumele
NUM ELE DONATORULUI
donate

Report . 3367050

D-r Bernhard T a u s s ig şi Emilia D-r


C. C osiner—pentru Orfelinatul Evreesc . 87000
I o s e f G etzler în memoria def. safe sofii
SaraB H a sy , pentru Şcoala de F e t e ,R e ­
uniunea Femeilor Israelite din Iaşi" 5000 i
pentru Şcoala „Talmud Thora din Iaşi . 5000 10000
A v o c a t Carol Diam ant
în mem. mamei safe Betty D iam ant ş i
a su r orei safe Gfrizefa Aftafion
pentru Soc. Filantropică „Steaua11 Şcoala
Primară şi Profesională de Fete «David
, Herzenberg' 116000
J e a n Jac q u e s W e is s e lb e r g
în mem. def. safe Bunici BertBa BcBon-
f e f d pentru Orfelinatul Evreesc 500
Şulim şi Ruhla Traubici
pentru Şcoala „Talmud Thora Mare" . 4000
„Talmud Thora din Podu-
Roş 4000
pentru Şcoala „Junimea N o . 2" din
Podu-Roş 4000
pentru Şcoala „Reuniunea Femeilor I
Jsraelite" 4000, 16000
Ottilia şi Hersch Braunstein
pentru Azilul de Bătrâni d’n Iaşi
Fondat de Meseriaşi 200000
.
Total Î796550
» •

O bservaţiune. Toate sumele cuprinse în tabloul de mai sus


sunt depuse ca fond inalienabil în folosul instituVuinilor arătate.
Sumele de 1.554 650 5* 1.003.000 depuse de D*nii Ghizela şi
Arnold Weinrauch pot fi oricând retrase de D=lor fie in tota^ fie
parţial.
InS T IT U Ţ IU M E A „H A H H A S A T — CALA1 (P E N T R U ÎN ZESTR A T F E T E S A R Â C E )
FONDAŢIUNEA SOŢILOR SARAH HASY ŞI IOSEF GETZLER DIN IA Ş I
(SUB AUSPICIILE EPITROPIEI SPITALULUI ISRAELIT ŞI A LOJEI „B'NEI BRITH“)

B IL A N Ţ U L
VENITURI de Venituri şi Cheltueli d ela 1 Mai 1925 p â n ă la 31 D e cem b rie 1927 CHELTUELi

Subvenţia fondatorului Iosef Getzler Spitalului Israelit din Iaşi, pentru ad*
rest din anul 1925 5023 ministrarea fondului a 1000 lei anual 2500
pe anul 1926 21000 Ajutoare acordate unui număr de
1, i927 21000 47023 4o fete 54406
Cupoanele efectelor fondului inalienabil 7973 Cumpărat un scris ronciar Urban laşi
Cotizaţii : Uie I. Mendelsobn de Lei 10000 pentru sporirea fondului
pe 1926 4800 inalienabil 4650
şi 1927 4800 9600 Sold în cassă per: 31 1 12 i927 6273
Pinchas Cernes idem 1000 -
Natban Solomon 175 1077.5
Diverse. Herşcu Laufer şi Leon M •
Reischer, dintr'un arbitraj 10C0
Moritz Samet, dintr'un arbitraj 1000 ■
Rămas din cumpărarea efec*
telor p donaţiunea Adela
Kahane 58 2058
Total 67820 Total 67829
O-f J * .
Sold în Cassa
1 Ianuarie 1928 6273
- 26 -

- Sumele
N U M E L E D O N A T O R U LU I
donate

Fondul „H ahnasat Cala“


<Măritat fete sărace)
fondat de soţii Sarah Hasy şi losef Ghetzler
In Efecte Publice depuse la Spitalul lsraelit
Sarah Hasy şi losef Ghetzler
numerar anual 20000
Amalia Ruhăl Rabinovici v 2500
Adela Kahane
în mem. def. so( Aron 5000
Haim şi Haie Wirrel Haimovici 1000
Adela Kahane
în meni. def. fiice Melanie 5000
Carol Caufman-America IGOj
Ana W einrauch. ,
.în mem. def. sof losef 2000
Rebeca şi Efraim Weinstock 2000
Emanuel Şulemsohn 5000
Leon Lobelsohn Beirlin 1000
Moscuf Iaccby
în mem. def. fiu Togo 10000
Charlotte şi Arnold Weinrauch 29700
Adela Kahane-Bucureşti
în mem. def. fiice Clarisa 6000
Paulina şi Solomon M oscovici 25000
Saly şi Leibiş Segall 20000
Sarah şi losef Getzler
în mem.-mătuşei Hudel Segal, născ. Getzler 50C0
Idem
în mem. def. verişoare Bina Ida născ. S eg a l. 5000
Din excedentul numerar per. 26 | 10 1927 » 10000
Total . 155200

*
r
Tabloul imobilelor proprietatea Spitalului şi chiriile încasate de la 1 Ianuarie 1925-31 Decembrie 1927
CHIRIA ÎNCASATA CHELTUELl LA IMOBILE
c0
D E N U M IR E A IMOBILELOR Pe anul Pe anul Pe anul ” Pe anul Pe anul Pe anul
1 1925 1926 19V 1925 1926 1927
u <DONATORII>
3 T ei B" Lei B Lei B " T e i lB Lei ~]B Lei |B

1 A lter şi S ara C aten b erg, str. C. Negri 82-84 56COO _ 42610 68675 25422 25 23805 35860
2 Iacob W e ch sler s'r. Ghica Vodă 38 10000 — 38196 — 66582 — 794U, 8316 — 8591
3 Ita D an iel „ „ «63 24100 — 40835 — 85190 — 10377 30 8364 — 33988 —
4 Lipa T eiler, str. C. A . Roseti 3 540 j — 6309 — 7653 — 1194 50 1774 — 2843 -
5 C arolina Levin str. C. A . Roseti 11—13— 15 63700 — 73560 — 111762 — 20372 — 46707 — 172452 —
6 S. G oldştein şi Sim on P e sle r , C f Negri 75 32500 — 38500 — 79000 — 19001] — 22254 — 14603 —
7 R ifca W e c h sle r , strada C. Negri 30 32000 — 34650 - 45300 — 4606 75 7545 - 26999 -
8 Dr. B. T a u ss ig , strada Stihi 3 14C0D — 14000 — 33750 3564 — 1244 — 5483 —
9 Ch. F c c ş a n e r , strada Sinagogilor 8 18000 — 36000 — 50000 _ 2500 — 773 5030 —
10 JHana W e is s , strada Ştefan cel Mare 34 63734 — 57800 — 56808 20574 10 24327, 24606 —
11 F a v el W e iss, strada Labirint 7 10000 — 10000 —- 16000 2367 85 722 —- 9268
12 F a v el W e iss, strada Pantelimon 2 20000 — k20000 __ 38750 3169 90 497 — 10624 —
13 Imobilul strada Banu 6 17900 — 18300 27900 927075 5930 -r- 16957 —
14 R achel B alaban, şoseaua Arcu 38 6000 — 7020 12715 1779 50 1369 — 450 —
15 V ig d e r sin Iţic, str. Nicolina 3 38400 — 58700 129050 12772 _ 11493 — 23507 —
16 Erezii def. W olf S chw artz, sir. Socola 84 25150 32925 — 48625 28856 9784 — 103847 —
17 Hanţe Brodic, strada I. C. Brăţianu 59 23000 23750 — 32000;- 6720 7001 — 12912 —
18 S. B. Cantar, strada Anastasie Panu 25 136400 |_ 152850 — 263750,— 16144 53250 — 85243 —
19 U şer S e g a l, strada Anastasie Panu 59 18000- 38950 — 31650 - 6414 55 7890 — 1085S —
20 Şloim şi G olde Iurist, str. Lăpuşneanu 43 103250 _ 175250!— 248000 - 19585 — 22936 i 85895 1

Transport . . 726534 920205 1453160 — 222621 4S 265981 - 691016 —


No. curent j|

CHIRIA ÎNCASATĂ CHELTUELI LA IMOBILE


D E N U M IR E A IMOBILELOR Pe anul Pe anul Pe anul Pe anul Pe anul Pe anul
<DONATORII> 1925 1926 1927 1925 1926 1927
Lei B. Lei |B. Lei B. Lei B. Lei b: L e i _ B;
/
Report . 726534 _ 920205 — i 453160 222621 265981 691016
21 M oise Ida W ech sler, Strada Pomir 4 26500 34070 — 53750 — 11988 — 8568 — 11470 _
22 U şer S e g a l, Strada Dreaptă 4 555C0 110500 101000 — 406908 30 110213 — 29753 _
23 M arcu G h etzel, Ioc viran Str. Uzinei 13 450C0 — 225.0 — 675Q0 — 3756 60 3312 — 18744 —
24 M embrii S o c . Isra elite de B in ef. „Ajutorul"
Strada Costache Negri 42 28250 — 48561 — 54312 — 6^75 50 i 6593 — 46099 —
25 M ărie şi S; 0 . G rosw ald , Str. Ştefan cel
Mare 32 . 1600 — 1600 — 1600 —
26 0 P iv n iţă a Spitalului 2000 _ — — iio o o _
27 Clara B reim an, imob. Str. Uzinei 80, <venitu1
aparţine soţului donatoarei). — — — — 8261 —
28 Mauriciu şi Itta Gropper, Str. Banu 6. 15290 — 12600 - i8400 713 — 391 — 331
29 Sura H anţe şi W o lf Holender, Str; Grigore
Ghica Vodă N o. 5S1—Huşi 1 10000 — ioooo _
30 Aizic Graubard Str. Aron .Vodă 46 3950 — 6259 7950 — 2619 ,—. 4688 — i988 —-
31 Solom on şi M athilde Griinberg, etajul
imob. Strada Banu 6 2C00 23500 — 33750 — 5855 — 1878 --L
32 Iosub Leib şi B eila Ruhla sin Avram, str.
Arapului 70 S50
33 Imobilele Charlotte şi Arnold W einrauch
din Tg. Neamţ 633
34 Cantina Şcolară, „Amalia şi Isac A . GheltzerF
35 T obias Rosenblum , bezmăn prin d-1 Iosef
Lehrer "
36 Soc. Fraterna Păcurari Str. Ghica Vodă 39
37 Soc. Caritas=Humanitas, Str. Hagi Lupu
38 Ş c o a la „Betti ş i Moritz Wachtelf* Str. Sărărie
39 M a n a se şi Ruhla Fisch, în memoria fiului lor 1
*' Dr.‘ Fisch, imob.' Str. I. C. Brătiapu 60.
(venitul aparţine donatorilor)
4° S ch aie şi R enăe S tein b erg, parterul imob.
Banii 6, (venitul aparţine donatorilor).
41 O sias şi M aica Gropper, Str. I. C. Brătianu 20
(venitul aparţine donatorilor)
42 Şloim şi Ană Munişor, str. Palatului (58.
' ' (venitul aparţine donatorilor)
M oritz şi B etti W ach tel • • *
43 ..... ' Str. "Uzinei 5 (Hotel)
44 Str. Ghica Vodă 44-46 \
45 Str. C. A. Rosetti 25 \
(venitul aparţine donatorilor)
Total . 906534 — 1189795 — 1813905 — 655581 40 41560 — "809540
Se adaugă taxele comunale incasa'e dela chiriaşi 78031 76119 — 139337 — 1071182

N otă.— In suma de 1 071.182 cât reprezintă eheltuelile cu imobilele pe anii 1925 şi 1926 se cuprinde suma de lei
507.875 reprezentând cOştul recppsţruirpi cp un eţaj p iţnobilului din str, Dreaptă ^ distrus dp ipcpndju îp anul 192^,
Tabloul Membrilor Cotizanji
şi a C o tiz a ţiilo r î n c a s a t a d a la 1 ia n u a r ie 1925— 31 D e c e m b r ie 1927

.. _ ... — _ ...... - — VO
E ck 3\ o\ CJ

Rest d
plată
u Numele şi Pronumele *5 "5
6 c
Z < < <

î Abramovici Copel 6 0 0 400 600


Abramovici Adolphe 200 200 300
Abramovici Haini, c^vods 100 200 250
Aronovici N. I. 300 600
Altein Georges 400 400 600
Aron Strul 600 600 G00
Avram Avram ni.,1I(Iraclurist 300 300 300
Aizicovici Moise 100 2 0 0 250
Alter Natlian 200 200 200 50
10 ' Aberman Lupu TCfuî, pUu. 100
Abramovici Neumann 400 400 200 300
"Abramovici George îoo1 1 0 0
Abzug Carol, Donator 500 500 750
Abramovici Moritz, ^ccd* 200
Abrabovid Leib 300; 3 0 0 450
Aberman Carol 600 300 300
Albrecht Nathan, Donator 1600 1 6 0 0 1600
Abramovici Haim, cH^ g 3 0 0 300j 400
Argintar Nisen 4 0 0 400, 6CO
20 Argintar Marcu 400 400 600
Argintar Zalman 400 400 600,
Aronovici Avram 300 300 450;
Adlersberg Mendel 200 300 450;
Apter Isidor 600 6 0 0 SOO
Apter H. Dr. 400 4 0 0 600
Abovici Iancu 4 0 0 400 200 300
Aizic Iţic z :s Moritz 1200 1200 1200
Abram Leizer 10Q 2 0 0 100 1 5 0
Abramovici Da vid, 500; 5 0 0 300
30 Aschkenasy Fraţii, DonaWri 1 2 0 0 1200 1600j
Alter Moise Iosub 100 200 300
Aizicovici Solomon 300 3 00 450
Ackerman Froim 400 400 400
34 Alter S. Pincu 200 200 30Oj *
*
— 31 —

IA

A nul 1926
rl rj
No. curent

Rest de
G\

plată
Numele şi Pronumele zz
c .c
< < !
j
35 Avramovici Froim refusă pIata 50
Abramovici Moritz 200 200 250
Alterovici Aron 300 300! 3 0 0
Apotecker Vasile 800 800:1000*
Apotecker Nicolae 800 600 300 600
40 Alterovici Sany- 3 0 0 2001 2 0 0
Aronovici Leon 2 0 0 20Q 2 5 0
Aronovici Marcus 2 0 0 2 0 0 250*
Abram Abram manufacturiSt 300! 300 300
Avram W olf M. 100 200 300
Aronovici Strul 2 0 0 2 0 0 300;
Adlersberg Marcu et Fiu 600, 6 0 0 9 0 0
Apfelbaum Max 100 2 l0 2 50
Avram Iţic 1 0 0 100!
Abramovici Herman 200 200 300
50 Aronovici Bercu 1000 1000 1000
Avram Simon 9 0 0 600; 9 0 0
Aizicovici Herman 200 200 300
Auerbach Herman H. 3 0 0 400! 6 0 0
Aronovici Osias 100 2 0 0 3 0 0
Alterescu llie 100 200 300
Abramovici Baruch şi Feiga
Tighina 1200
Abramovici Eli şi Manea '
Tighina 1200 •
Albin Michel 200 200 250
Aizicovici Şmil rcfuJi pIata !
60 Aron Herşcu 100 100 2 5 0
Abramovici Şmil, P.-lloaei 100 ■ 100
Avner Avram „ ,, * 4 (0 4 0 0 ! 400
Abramovici 1. M. 2 0 0 200 3 0 0
Abramovici Herman str- 1G0 2 u0 100 100
Aschkenasy Iţic lacob 20 o 2 0 0 100 1 5 0
Abramovici Iosef, anlreprcnor 400 400 500

67 Avram Avram
— 32 —
. - vM
O
e M 05
05 o\
u>
=
O3 Numele şi Pronumele 33 "3 *V
~)i (T3
6 < < <
Z

68 Aronovici Rubin 200 200 200


Albert Zalman 100 200 200
70 Abramovici Iţic, 100
Altman Moise 200 400 GOO
Aronovici Iţic rcfujS plata 200 200
Albin Solomon 200 200 100 100
r Abramovici Simha 100 200 100 150
Aronovici losef 100 200 250
Avram Meier Nusen 100 200 100 200
Avram Fişei 200 200 250
Abramovici Iţic Leib 200 200 100 200
• Anciu .Moise Haim, P.-lloaei 200 200 300
80 Avram Moscu 200 200 250
Abramovici Carol 400
A. Marcu losub 200 uo 200
2
Aron Toivi 300
Aronovici Haim Hanina 150,
Anciu Anciu—Podu-lloaiei 100
Barber lacob 200 200 300
Barber Isidore deccdat 400 400 600
Basgher Rubin 600 GOO 750
Beiles Haim dcccdat 100
90 Beiner Isac 200 200 300
Bergenştein I. A. 100 200 200
Bergenştein Leon 500 500 550
Bergenştein Cezar 400 300 550
Bergher Herş 200 200 300,
Bergher lacob, Do'atoV 200 400 600
/ 20002000 2000
Blechman Israel
Blum Leib G0Q 600 TOO
Blumenfeld Philipp Dr. DonaIor 1200 1200 1600
Bank Avram 100 200 100 '150
100 Bercovici Solomon dtcedat 300 GOO 900
Burehovici Solomon L. 100 200 300
102 Bercu Carol 400 400 400
— 33 -

N
O
No. curent ;

A nul 1927
Anul 1925
N

Rest de
plată
Numele şi Pronumele "5
A c
<

103 Bonder Iacob reftcăpIata 100 .


Briick Samy „
Braunştein Jacques 800 800 1200
Braunştein Marcu I. 1201 1 2 0 0 1 8 0 0
Bercovici Bernhard 150
Barasch Şapse şi Sura 1200 6 0 0 100 500
Brener Abram 1200 1 2 0 0 1200
110 Braunştein Pincu 200 200 200
Blumenfeld Henry 600 600 900
Buium Zeilig 30.0 3 0 0 4 0 0
Bercovici Aron 200 2 0 0 300
Blanc Bercu refuz5 piata *
Brauchfeld Liza pIaIa 100
Briinner Solomon 200 200 200
Blumenfeld Carol 200 200 300
Braunştein Otto 300 300 300
Barat Şaie 4oO
120 Bercovici Noe-P.-lloaie 300 300 300
Bercovici Mendel 100 230 200
Beiles Şulem 200 40O 4 0 0
Brill Leon lng. 600 6 0 0 900
Bercovici Leizer 200 200 300
Bigman Adolf mula, din oraŞ 1200 600, 3 0 0 300
Bercovici Rubin ™ât™e 600 1
Bercovici Benţin 200 2 0 0 100' 150
Beer Faibiş sou 800 800
Boghen Pincu 600 600; 7 0 0
130 Boghen Iulius 600 600 700
Brauchfeld Abrara Donator 100 200' 100 200
Braunştein Hersch 2000 2000: 3 0 0 0
Broide Israel dcccdat 600 600 600
Brandes Isac 100 200 100 150
Bendl Michail 300 200 200
Brauchfeld Maurice 600 600! 6 0 0
137 Bădărău Iosub I. 800 800 400 400
3
— 34 —

Anul 1927
<5

No. curent
CN N

Rest de
0\ C \

plată
Numele şi Pronumele "5 * 3
c c
< <

13 8 Biber Manole 400: 4 0 0 6 0 0


Bernştein et Zonis 1 2 0 0 1200, 1500
140 Blumer Solomon 200 200 200
Beiles Naftule refuză Puta 100
Benovici Şae 100 2 0 0 3 0 0
f Bercovici Leon 800 800 1000
Bercovici David 600 600 300 300
Blaustein Leon retei pUu 300
Braunştein Iosef 20u 2 0 0 2 0 0
Barasch Haim, brutar 300 300 150 150
Bărbuţă Avram 10U 1 0 0
Bercovici Iţic, Slr. v. L upa 30U1 3 0 0 3 0 0
150 Bachman Mayer 200 200 3 0
Brumer E. I. îoo: 1 0 0 3 0 0
Berghof M oses / n n n a * r t r ; 600' 6 0 0 6 0 ii
Berghof Elias \ Donaton 300 300 350
Bergher Emil 600 600 900
Barascl> Iancu 200 200 300
Barasch David S. 200 20 0 300
Barasch I. M.— Hârlău p i ^ 600
Bercovici Idei - 3 0 0 3 0 0 1 5 0 150
Braunştein Idei 200 200 300
16 0 Bercovici Herman 2000 2000 2000
Benyamin 1. Benyamin 2 0 0 2 0 0 100 2 0 0
Braunştein Şloim 2 0 0 2 0 0 100 150
Bercovici Dovsem 200 200 300
Bercu Pincu 2 0 0 2C0 1 0 0 2 0 0
Braitman Hascal 200 200 300 ■
Bornştein Samuel 300 30 3 0
Bercovici Marcu 1 0 0 0 100( 5 0 0 6 0 0
Bandei Fraţii 200 300 350
Bartfeld Iosub 100 400
170 Bercovici I. Hascal 200 200 300
Bercovici Strul pia„ 3 0 0 40U 400
172 Biber Leon 200 200 200
:
— 35 —

vO' N "
cQJ N
G\ o>
N
2•*
Numele şi Pronumele 3 4_“. JS
3
O
"5 "5 o.
O c
'Z. < < < CsS

173 Bercovici Beri hainar 200 200 100 200


Boldur Solomon 401 400 200 400
Braun I B. 200 200 200
Bernsohn. Strul decc<lat 200 100
Budnaru Gherşin 100
Bercovici. Oişie îoo: 200 100 200
Belilofsky Nuhăm 200 200 100 150
180 Brii Bercu nu raai pl5teşte 200 J
Bernştein, L. David 400 200 100 200
Bercovici Simon-Tg. Frumos 400 400 400
Braunştein Şrnil 100 200 100 200
Braunstein Peretz n Tu^ £ e , , « 100
Bercu H. Ber-Tg. Frumos 100011000 500| 500
Barthat Ioina,rPodu-Iloaie 300 150 450
Buchman Lupu „ 40b! 400 6 0 0
Braun Leib 200 200 200
Bercu loina „ 200 200 300
190 Blau Moritz 300 300 450
Braunştein Riven 200 200 100 200
Braun Şaie 300 400, 450
Barasch Ana (Î7SÎ5“») 200 200;
Bernştein Şrnil 200 200 300
Barasch Leiba Şae 400 400 400
Blumen Isac nu nal plăte?te 200 100
Boghen Samoil 300 300 450
Bercovici Iţic 200 200 100 200
Brandman Strul 200 200 260
200 Beral Marcel 200 200 250
Bergher Betti Donatoarc 200 200
Bergher Leon 200 2 C0300
Buchman Getzel 200 200 300
Buchman lţic Moise P.|,oale 600 600 300 600
Bercovici Zeilig 400 400 450
Biber Beriş 100 200 300
207 Bercovici losub 20 b 400 600
o
— 36

nO

A nul 1927
A nul 1925
"c rsj

Rest de
ou> a\

plată
3O Numele şi Pronumele
6 c
<.

208 Bernştein M. David reful5 ptau 1 5 0


Brauner Solomon 300 300 4 5 0
210 Brauner Bernhard 300 300 460
Brauner Izu refuiâ plata.
Beiniş Jean 200 200 300
Bercovici Fraţii 400 400 2001 400
Benbasad Isac 3uu 300 3 0 6
Berdicevsky & Nudelman 600 600 900
Becker Salomon L. 200 200 100 200
Bercovici Ilie 2 0 0 2 0 0 100 2:00
Beniaminovici Abram
Baratz David 2 0 0 2 0 0 100 200
220 Bercovici Buium-Tg, Frumos 4 0 0 4 0 0 200, 200
Braunştein Lupu 200 300
Bercovici Avram Iţic. 20 0 250
Broitman Haini 100 300
Bojet Max 300
Blimes Bernhard 300
Bercovici Manole 300
Berariu Adolf Ing. 200
Brul David 200
Baraş David 150
230 Blumenfeld lancu— P;-IIoaie 100
Cabane B .—Ploeşti dceedat. 600 600
Calmanovici Jacques 6 0 0 60(. I 7 0 0
Cotter David GOO 6 0 0 6 0 0
Cuten Solomon 1 2 0 0 2 0 0 100 200
Cobi Peretz decedat. 4 0 0 40C 2 0 0
Cobi Moritz 400 400 600
Carp Aby-N ew -Y ork 200 200 200
Coniver Avram L. 200 200 | 3 0 0
Cernes Abram M. decedat. 400 40i 600
240 Cernes Pinchas donator 1200 ;i2 0 i 1200
CerneS ZigniUnd, donator-decerfat 100 10c .
242 Cernes Berman 4 0 0 40C 4 0 0
— 37 -
------------- 1

Anul 1927:
Anul 1926
Anul 1925
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

243 Climmer M. Iosub 600 600 800


Coniver Haim 100 200 100 1 0 0
-Clecner Solo —avocat 400 400 600,
Cries-Solomon 400 400 200 400
Coj el Şaie 300 4001 200 200
, Copel lancu—Tg.-Frumos 4C0 _l 800
Canadoseph Inginer 200 200
250 Cohn Ohero 300 3oO 15 0 3 0 0
Cahane Moise 100! 2 0 0 250;
Cupervaser Avram 200 2 0 0 300'
Cratenstein Carol 800! 8 0 0 800!
Copfclovici Moise 200’ 2 0 0 100' 1 5 0
'.Copelovici Copel 200 2 0 0 200;
Casapu I3ercu-P.*Iloaie 300 300 300
Cernes Benţin 200 200 250
vCeauşu. ŞoiI 200 200 250
Cernes Şmil 100 2 0 0 100 2 0 0
260 Corlanschi Aron 200 200 300
Caufman Moise 200 2 0 0 100 200
CarS Iţic rcfură plata 50
C ohn.lancu 200 200 100
Ciuraru Haim ! 100 200 100 100
Cars Nattian 100 200 300
.Coniver Lupu.Dr. 400 4oO 350
Climmer & Lupovici 200 200 200
Corlanschi Ide Leib 100 100
Cligman Samy I. 100 200 100 200
270 Chiegel & Griinberg 300 300 450
Cahane Haim 200 200 250
*
Calmanovici Emil Ing. 500 750
1
Daniel A. E. 600 1201 1800
Diamant A. M. donator 20l 200 300
Diamant Sigmund 60O 600 700
Dinerman W illv— Bucureşti 2000 2000 ,3000
277 David Osias • 100 1
1
— 38 —

r*.

Anul 1926
Anul 1925
No. curent nj
o\
Numele şi Pronumele "5 ~ J5
c S O-
<

278 Duff M oses 400 • 400 500


Donenfeld Beni 200 200 400
280 Dauer Herman donatOT-, 200 200 4 0 0
David Berman 1 000 1000 1500
Drimer Carol 2 0 0 300 4 5 0
Druckman Meyer 300 4 0 0 200 400
Davidovici Avram 2 00 200 4 0 0 200
Diamant Sofie Beile 100 200 300
Dulberg Sigmund E * , , 600 1000 5 00
Druckman Israel 400 4 0 0 6 0 0
Davidsohn Adolf 200 200 300
Damsker Moritz 800| 800, 900
290 Dermer Herman-Tg.-Frumoe 3 0 0 0 3000, 3 0 0 0
Diamant Burăch 400 400 400
David Ichil 600' 6 ud 3 0 0 600
Davidsohn Abram 5 0 0 500i 5 0 0
David Leon (Tricota) 300
David Şloim 2 0 0 .•2 0 0 100 200
Dascal Mendel 50| *
David Rubin 100 1 0 0 L
Damsker Lazăr decedal 200' 2 0 0 2 0 0
David Gavril 20o; 2 0 0 3 0 0
300 David Carol 3 0 0 ■3 0 0 1 5 0 300
Daniel Naftali 2 00 •3 0 0 450
David Moise 100 1 0 0
Damidian Strul 400 400 400
David Marcu H. $ ”*4. 4 0 0 200'
Drucker Benedykt 100 ■200 3 0 0
Damsker Iancu 400, • 4 0 0 4 5 0
David Leon 100
Davidovici Eli 2 0 0 0 1 2 0 0 I200i
Drăcşineanu C. Osias 400 600 900
310 Daniel Jacques 300 300 350
David Rubin— Tg. Frumos 2 0 0 100 300
312 Davidovici David Leib-P. j(oaie. 100
— 39 —

A nul 1926!

A nul 1927
A nul 1925
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

• 100
313 Davidovici Solomon-P.-Iloaei
Ehrlich losef 1200 1200 1800
Eisenberg lacob 100 20 0 100 200
Elias M-— Avocat 3 0 0 400, 4 0 0 400
Elias Pincu Donator 300 3 0 0 2 5 0 50
Eisenhăndler Isac 100 100 250
Eigher Beiu— Bucureşti Donator 4 0 0 600; 600'
320 Eisenberg Moise 1000 1000 500 500
Ebercohn Isac & Lupu B.A. 6 0 0 600! 9 0 0
Eckstein Robert 200! 2 0 0 3 0 0
Ehrlich Herman dcccdat 100' 2 0 0
Elişcu David ™st”?e 50
Eisman Şaie 100!
Epelbaum Solomon 200 2 0 0 200
Eigher S. Dr. £ £ $ 600 300 j
Eisman Iancu 200 200 1 0 0 200
Eghert Ionas 200! 2 0 0 2 5 0
330 Elias David dccedat 200
Eisenhăndler Israel 100 200 2 0 0
Einhorn Alexe 1 5 0 0 1500 2 2 5 0
Elias Iancu 51 5 00
Faibiş Solomon 600 300 1 5 0 150
Fisch Manasse 100, 2 0 0 3 0 0
Fruchtman Aron 600; 1 5 0 450
Feinstein Elias 400 400 600
Flitman Abram 100 100 1 0 0 100
Finkelstein Oscar 6 00 600 60 0
340 Finkelstein Mayer 6 00 600 600
Feldman Ionas 2 0 0 200 250
Finkelescu Rubin 2 0 0 200, 3 0 0
Feldman Lazăr 200 200 300
Forschmidt Rubin 600 600
Fischler Adolt' 6 0 0 6 0 0 900,
Finkelstein Şaie 200, 2 0 0 1 0 0 200
347 Fischler Lupu 100 200 200
1
— 40 —

ir\ NfS
O' ]

Anul 1927'
No. curent <?\

Rest de
plată
Numele şi Pronumele *Ej ^3
c c
< <

348 Făinaru Pincu 300 300 350


Finkelştein David 200 200 100 200
350 Freitag Mendel 200 200 300
Friedman Moise 200 200 100 150
Froim lancu 2000 1000 500 1000
Fingerhut M oses 200 200 : 30(
Frenkel Elic 1200 1200 600 1000
Froimovici Froim 20 (- 200 300
Feinsilber Israel 400 400 200 400
Fischer Froim 1200 2000 300"
Fischer Carol 1200 1200 1800
Fischer Leon 120(>! 1200 1800,
360 Fliigelman Eisig ( 300 300 450,
Fliigelman M ax j Donatori 300 300, 450
Fliigelman Leon ( 300 300, 450
Faron I. Marcu 1001 200 100 200
Friihling D. Dr. 200, 400
Friihling Jacques 450 6 C0 800
Friihling lonas 300 300 450'
Fuchs Heimann 200 200 300
Forst Nathan dcccdat 600 600 600 *
‘ Forst Isac dcccdat 30 ul
370 Forst Melik 600 600 900
Forst Carol Inginer 500 500 750
Forst Lazăr rcflIZÎ piala
Frenkel Munisch M. 1200 600 600
Finlcel Sirnon şi Olga dcc. 600 600
Frlinkel David. dcccdat 200 200
Finkelştein Herman 200 200 300
Fischer Leon . 200 200 300
Freitag Berluţa-Tg.-Frumos 100, 500 1500
Frenkel Moise 400 400 600
380 Faibiş Moise ™ă™,'c 100
Fruchtman Moise 200 200 100 200
382 Fischler Bernhard 200 200 300
i
— 41

co Ol c\ G\ "(J
O
Numele şi Pro uurnele "5 *u)
-* ni
"5
C
3
C c cj O-
o CC
< < <

383 Friedman A. M .— 30003000:3000


Fruchtman I. B. 400 400 400
Fone Iancu n(iai pIata 200 400
Friedrich Zigmund mu0^tşdin 300
Fanţi Marcu 100
Feldman M arcu-^t';1^ ' 200 200 100
'

Fiffersohn Leon-Tg. Frumos 21 0 ) , 400


390 Friedman Osias 1000.1000 500 1000
Fruhling Iosef nu raai pllteftc 100 100
Feldman Şulem 200 200; 300
Feldman Z. Iancu 200 2()o| 300
Freitag Solomon-Tg.-Frumos 2 »'0, 400 200 400
Fruchtman Samson Tg.-Frum0S 400 4oO. 20 400
Fischler Max 600 60d
Filip lacob 200 200 300
Feidman Ide Leib 50:
Freier Saul 300 300 450
400 Feingold lacob f (ff si9^7a,a 2 Ou 200 100
Forşmit Iancu 200 200 100 200
Feurştein Sam. I. 300'
Fisch lacob 200 200 200
Faibiş Zisu a 200 200 300
Feinsilber Şloim JJ* 100
Friedman Wolf 200 200 300
Feldman Ichil 200! 200 30O| !

Faibiş Zaharia 200 200 300,


Fischler Wolf-Podul-Iloaiei 40ul 400; 200 400 |
410 Filderman Moise 200: 200 200
Feldsohn M oise-Tg.-Frumos 200 40u 200 400
Filvahr Herman ioo: 2r o: 300
,
Fall Tobias 300 300 300
Feinblatt Zaharia 150
Florian Henry Ing. 8001200
Finkelştein Marcu-Huşi 300
41.7; Fein Mayer 300
— 42 -

1
Anul 1927’
I
i

Anul 1926
Anul 1925
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

418>| Finkelştein Herman 300


Feidman M endel 200
42 C Feldman Israel 150
Griinberg Moise 400 400 4 OO
V Ghelberg Elie 200 200 600
Geltzer isac A. Donalor
Gutman Max 200 200 300
Goldner Max 300 300 300
G elzler Iosef Donaior
Gelber Moritz, 600 600 900
Goldştein Haim 400 400 400
Gold Pesah 100 200 300
4 30 Goldştein Heinrich 200 200 300
Griinberg Mayer 200 20U 300
Griinberg Frima 200, 200 300
Golden Mendel Donator 600 6 u0 600
Ghinsberg Peter 400 400 600
Griinberg George 400( 400 600
Gartenberg Israel 200 200 300
Glanzstein Calman 600, 600 900
Gropper M. I: ÎOO: 200 100 200 f
Gold Şapse 200 2 o0 250
440 Ghinsberg Adolf 100 200 300
Gliickman Marcu Donator 600 G0U 700
Ghelerter Millo 200 200 300
Griin Filip nu ?,e IOC 200 100
Gelber Israel 4 OU 400, 400
Gelber Haim 200 20 u 300
GrUnspan Mendel 1200 1200 1200
Griinspan Lupu 1200 1000' 1000
.Griinspan Iosef 1000 1000; 500 500
Griinspan Jacques 1000 800 300 500
450 Goldner Iosef 100; 2oO
Grosman Iţic ' 300, 300 450
452 Griinberg Naftule 200 200 200j
1
— 43

cu r-t-N 1 O
W r-4 |
o\
t'-
r-4 II
C5
3O 'V X*-t* !*
Numele şi Pronumele "5 1 "3 00JŞ
O c
< ! < 1 < c2 “
Z

453 Goldştein Willv 100 200 200)


Goldştein lancu 200 200
25i
100 150
Goldştein Haninâ Donator 200( 200
Grilnberg Leon, Haina* 300 300 450
i Griin Fraţii 600 600 300 300
Gruberd German 200 300 450
Goldenberg Lazăr I. (Lazaro) 600 300 900
4 5 0 Grunberg losub 200 200 300
Ghelberg D. L.„ piclar 200! 200, 300
Goldenberg Moise, manuf 200 200; 100 200
Grunberg Moise, BuIev. Feri. 600j 600' 900
Goldenberg Bernhard 6oO 600j 900
Gropper Şmil Leib 100 100 300
Grossman Da vid refuti.Elatai
Goldştein Solomon 200 300 450
Grttnberg David 400 400 200 200
Goldenberg Marcu ™ăt™Tc 200 200
4X0 Godel Iţic dcccdat 200 200
Goldştein Moise, hainar 100 100 250
Grunberg Aron 209 200 300
Goldştein Simon 300 150 450
Ghalberg lancu A. rrfaiă.p,ata
■ Goldenberg Şaie 200 200 100 200
Goldenberg Ana 200 200 100 200
Grossman Moise 200 200 200
Grossman Harry-New-York 200 200 200
Goldenberg Solomon pieIar 200 200 300
480 Goldenberg Lupu £c£ ră pIata 100
Goldştein Avram Herş 200 200 100 200
Grunberg Moritz 200 200 200
Goldenberg Isac, rtcrSdc 100 100 250
Goldenberg losef,. colonia,c. 50 e 500 200 400
Geller Natlian 600 600 900
Grunberg Leon <La, Diaman.> 1200 120 1600
487 Gutman Ţalic 200 200 300
i .
44 — ■

No. curent

Anul 19:6
Anul 1925

Rest de
N
o \

plată
Numele şi Pronumele "5 \
c
<
1

488 Gartenberg Avram 200 200 300


Goldenberg Osias 300 300 300
490 Grossman A. Zalman 400 600 900
Goldenberg Lupu, ncr5rie 600 600 300 600
• Grunberg Jean 3 l0; 300 15o 300
Gartenberg Oavid 800' 800 800
Grosman S. L. şi Roza donalori 200' 200 200
Gruber Josef refini pUla 300 |
Galat^anu Marcu 300 300, 450 1
t
Goldenberg Iancu oOOj 500 750 î
Goldenberg Isidor 200' 200 300|
Goldenberg lţic 5u0 500, 500 ■ f
500 Galştein Naftule 300| 300 350! [
Goldştein Mendel manufactur5 400 400 400
Goldştein Moise, 400 400 400
Goldbaum Otto, deccdat 100 100 j
Golden Aron 1200 '200 1400
Gutman Berman 600 600 900
Gutman Adolf 15001500 2250
Glantzstein Isac & Fiu O00 G0O 9u0
Glantzstein Iacob 600; 600 700 I
Grunberg Aizic 200 400 200! 400
510 Goldştein Moise, Lc. Br5tUnu 200 200 100 200 1
Grosu Sofie 100 200 300
Groswald S. O., donaIor 500; 600 900
Goldenberg Beni 200; 200 150 300
Goldenberg Solomon 600! 600 70d
Gram Ilid 400 40 u 400
Greceanic Isac 600 600 60.
GrUnberg Iancu roanutactliri 800 600, 700
Goldner Mayer 1000 400 200| 400
Glanţ Haim 200 200 300,
520 Goldman Moise 20U 2001 100 200
Glatştein Aurel— Drânce; i 300! 3C0 ! 300
522 Ghimpelman Israel dona[or 600 600 900
— 45 -
------------------------ ------------------ jp- U-\ 1 'O |
ai—
> ck & C£i J 3 f
3O . 1
Numele şi Pronumele ii "5 ! t 3 !
6 c *
2 < II < 1 < ! c

523 Gliickman Leon 200 200 J 20 o| 100


Goldman Leon dtcedat 20o
200 200 100

ro
I Goldştein Meier Peretz

O
o
Glanzştein Mendel 200 200 300]
Goldman Şae refuz5 pllI» 1|
Griinberg Friedrich 600 400] 200 200
Ghetler Pascu 200 200 100 400
530 Goldner Simon 300 i
Ghelman Burăh 200 200, 100 300
Goldştein Srul Aron
Goldştein Benyamin 200 20 o' 300
Goldenberg David H. 200 200 3cd,
Gliickman Avram Sf<. Teodor 20l| 2001 100 150
Goldenberd lsac pielar 200 200 300
Griinberg Leon îalantcr!e 201 200 250
Grossman Neuman 200 200 300
Griin Moritz muIat din or^ 100 200
540 Gleiser Jos6 mt raai plitC|le 300
Griinberg Buiuin 400 400 400
Goldştein Zisu 200 200 300
Goldner Samuel i00 2 0 300
Griinberg Mayer 100 10. 200
Geller Leon 600
| Goldner Idei 300 300 460
j Griinberg lulius 400 200 ] 600
Gruber Moise 200 200 IOC 200
Goldştein Moise A. 20C 200 30C
55( Goldştein Mendel papeteric
) 20( 200 3iC*
Gratz Solomon 40C>; 40G 50C
Goldenberg Fraţii coloniale 200> 201 IOC)! 100
Goldştein lancu 10C) 20C 2c( >|
Ghelberg Samuel 20( 10 20()
Goldman losub 2C() 20C IOC) 200
Gartenberg Chaim 5C)
55 Zi Gliickman Avram ' s£nd£i 4o() 40C) 60()
1
Anul 1926
No. curent fvl r>J
o
£

Rest de
S'

plată
Numele şi Pronumele "5
c c
< <

558^ Grunberg Avram zisBaraSch- 200 200 200


Goldenberg Şloim Tg. capo» 200 200 100 200
560 Grunberg Michel-P.-lloaei 200 200 200
Grunberg Lupu 200 200 100 200
Grunberg Io>ef s«r. mj* * . 200 200 300
Goldştein Iţic Şae 300 300 300
Goldman Strul 100 200! 100 150
Goldenberg David cwa»»* 200 200 300 •
Goldştein Biby 200 400 400
Gro.'wald Berman 2u0 200 100 200
Grinzeid Moi e Aron $ “ * 200
Goldenberg Moise Haim
570 P.-lloaei 200 200; 200
Grunberg .Haim 200 200 300
GrQnberg lo.*ub Şo, Păcurarî 200 200 1 0 0 150
Grtlnberg Marcus 200, 200| 100 2 0 0
Gliinsberg Osias-Tg.-Frumos 400 400 200 4 0 0
Goldenberg User Com. Copou 200 200 100
Goldenblanc Daniel 200 200 250
Ghelberg Betti 100 100 200
Goldştein Isac 200 200 100 150
Grunberg Strul 200 3CO 450
580 Gorişnic Lazar 200 400
Goldştein Aurel 100
Grunberg Moise 200 200 300
Goldenberg Şulem Ts. Frumos 1000 1000 8 0 0
Ghelberg et Kohn 200 400 200 400
Griin Alfrtd 200 400 600
Grunberg M oise croltOT 100 2 0 0 100 150
Goldman Osias .400 2 0 0 4 0 0
Golden Lupu 5 0 0 .1500
Gros Haim 100 300 |
590 Grunberg Nathan | 1O0 3 0 0
, Gherner H. avocal 150 !
59 2 Gruber Şmeike-Vaslui 20C 200
1
— 47

tT\ orj
C N
oi >re
< u Ol
3uO, N u n ele şi Pronumele
00J3
CJ rv
3 3C c* w
O c *o
£ <

5 93 Gruber Ghitla—Vaslui 100 100


Griinberg Aizic 150 150
Gărtler losef— Huşi 600
Griinberg Marcu 150
Goldstein losef : oOu!
Gliickman lossil 200
Glasman Elias 200
600 Goldenberg Fraţii manuf. 159
Horovitz Herşcu 200 209 300
Herşcu Alexander H. 500 500 500,
Hoenig Leivi Avram 100 200 100 200
1200, 12C0 1800

,,
Haimsohn losef
Haimovici Marcu 400, 600, 3u0 600
Herşcovici Mayer 200 200 300 ,

Herşcu Solomon cărciun,ar 200 ; 200 300


Herşcovici Ţudic 400 400| 4oO
Haimovici Haini, donator 100 100 100
610 Hart Leon 600 300 600
Hart Bernard 20C ico! 200
Horn Leon 100 101
Horovitz David, donalor 800' 800 1000
Haim Leib Iţic 4G0 400 2 0 , 400
Hănţişteanu lancu 600 60u 600
Himelbrai dt Strul Moise 100 200 250
Hausknecht Arnold Ing. mt^ ?dio1 soo;
I erşcovici Strul coloniale 30o: 400 600
Horovitz Fraţii 400,
620 Heiler Sandy nu ma,'p,31e?te 4(0
Haifler Şaie, donalor 100
Haimovici I. et Fii 1200 1200 1800
Himmelbrand Simon 400
Halpern David 200 200 250
Haimovici Manase rcfu2î p(ata
Honig Louis 200 200 250
627 Hammer Aron 200 200 300
- 48 —

J
Anul 1925 ,

Anul 1927
|Anul 1926
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

628 Herşcu Koppel 2C 0 2 0 0 3 0 0


Haimovici Adolf 10b 1 0 0 200
630 Holtzman Jean 20b 2 0 0 2 0 0
Herşcovici Iacob rcfuza pIata 30b
• Herşcovici Herman 2 0 200 250
Herşcu lancu ntl maj piat^te 100
Haimovici Moritz 1 0 0 20b 300
Helman Şrnil nu maj piaţete 100,
Herşcovici Herş 200 200 200
Horn Moise 20 1 2 .0 300
Haimovici Ghedale P,noacI 300 300 300
Hirschensohn Moritz 2b0 2 0 0 300
640 Herşcovici lancu 400, 4 0 b 600
Held Lewy 2 0 0 200 100 200
Herşcovici Haim 200 2 0 0 250
Herşcovici Strul casap 4 0 0 6O1 3 0 0 600
Himelbrand Osias A. 2 0 0 2 0 0 200,
Hausvater Israel 4 0 0 4 0 0 500!
Herzenberg David 2 0 0 2 0 0 3 0 01
Hellin Ţalic N: 600, 6 u 0 9 0 0
Hascalovici Hascal 2 0 0 200 100 200
Hirschenshon Fraţii 1000 1000 1100
650 Hornştein Solomon lOt 1O0
Halpern Şaie lOOu 1 0 0 0 1000
Horovitz Mendel 200
Horovitz Samuel dec£dilt 3 0 0 400, 4 0 0
Hulkiver Marcu 2 0 0 200, 3 0 0
Hellman I. Herş, dectdat 10b 1 0 0 3 0 0
Hoffan Nathan 10b 2 0 o 1 0 0 150
Herşcovici Moise br3n2ar 2 0 i. 2 0 0 3 0 0
Horovitz Carol 2 0 0 2v 0 1 0 0 200
Haimovici Fraţii, manufacllirS 200 1200 1400
660 Horn Zoida dcccdat 40 0
Herşcu S lomon, 250
ro

662
O
O

Haimovici Motel 200 300


— 49 —

Anul 1927
| Anul 1925'

Anul 1926
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele
1

663 Haimovici M. Dr. 600 600 900


Herţanu Haim mutat din oraş 600 600
Herşcovici E. H. 600 600 600
Hellman Avram 200 200 200,
Herşcovici Strul hspIaâ74umai 200 I •
Holzman Moise 200 200 250(
Herşcu Şabse 100 200 200
070 Haim sin Herşcu 200 200 200
Haim Calman nu maj plăteşte 1 (0 100 I
Horovitz Naftule 100, 200 250
Haimer Efraim 200 200 300
Herşcu Iancu str. Apcrfuc 35 100 20o! 2 5 0
Haim sin Haim - P. lloaiei 100
Haim Burăh 2w0 200, 2 0 0
Hersohn Simon—Tg.Frumos 400 4 0 ă| 2 0 0 400
Herşcu et Horovitz „ 400 300 100 200
Haimovici Leon nu roai pIstcştc 100
080 Hirsch Ida 600 600 600
Holzman David şi Roza 600 600 900
Hirschensohn Zisu 100 200 250
Hascal Aron 200 200 100 150
Herşcovici Leon 200 200 100 200
Herzberg David nu mai pl5lcşte 100
Herşcovici David nuc*pa, prărIcştc 100
Herşcovici Ohedalc numaj pluteşte 100
Hefter Osias dcccdat 100 200
Heinic Nută 20t 200 100 150
69 0 Horovitz Max 100 100 300
Halpern Şulim dcccdat 200 200 100 150
Herşcovici Lazăr 200 200 300
Honig>berg Moritz rau’ta. on5 200
Herşcovici Leib 200 200 250
Haim Solomon 100 200 2o0
Heller Faibiş 200 200 100 200
697 Holzman îsidor 200 200 100 200
4
— 50 — I

1
No. curent j

.
A nul 1927
A nul 1926
A nul 1925

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

698 Hermansdorf Moritz S°£r*!i'°c 3 0 0 300 3 0 0


Horodniceanu I. şi A. Gara Rcdiu 5 0 0 500 5 0 0
700 Holzman Lazăr 200 200 300
Haimovici Jean— P.-Iloaei 200 200 300
Heinic Iancu 200 200 100 2 0 0
Herşcovici Ididi-Tg. Frumos 2 0 0 200 300
Herşcovici Mendel Tg..Frumos 200 200 100 100
Haimovici Avram Jorneanu
Tg.-Frumos 100 200 100
Haimovici Avram-Cotnăreanu
Tg.-Frum os 1 0 0 200 100 200
Harabagiu Adela şi Marcu 300 150 150
Herşcu Ber 100 200
Hamburgher Moritz 300
710 Hefter Jean 500
Herşcovici Moise 300
Haham Avram 200
Halpern Nusen & Fiu 5001
Herman Pavel-Podu-Iloaei 100
Herşcu Leiba—Podu-lloaei lOOi
Iurist Benyamin Avocat 400 400 600
Iurist A dolf—Bucureşti 500 500! 1 0 0 0
Iurist Henry G00 6 0 0 ( 900'
Iurist Mendel 600 600 1300:
720 Iurist Ira 600 600! 1 3 0 0
Iaslovici Uşer 200, 200! 2 5 0
Iţicovici Avram 200 200 100 200
Iacob Iancu M oise 600 600 900
Iacob Avram Ga,antcrie 200 200 100
Idelovici Idei mutat din oraş 50
Iuster Isidor 100 200 300
Iuster Moritz 200, 200 300
Ilie Iancu 200 200 300
Iancu Lupu 1200 1200
730 losepovici Leon <La Lcon> 200 200 100 200
[ No. curent j - 51 -

<5

Anul 1927
Anul 1925

Rest de
plată
Numele şi Pronumele
c
<

7 3 l! Iacobovici Moise 120C 2 0 0 0 3 0 0 0


Iancu Iţic M. 200, 2 0 0 200
lacob Avram, pWar 200: 2C0 3 0 0
| Idelovici Leon 200; 2 0 0 3 0 0
1 Iosepovici Max N. 30C| 30C
j lacobsohn Leizer 200 200 100
luster Peppi 6C0 6 0 0 6 0 0
i
Iţicovici 0 . Berman 100
Iosef Haim 200; 2 0 0 IOC 200
740 Iancu Haim 2 0 0 200 100 200
Iţicovici Buium 8011 4 0 0 6 0 0
Iosepovici Leon str. v. c<mu 200 100 300
Iacoby Lupu dcccdat 3 0 0 300,
Ilie Bercu RMp,lta 20Ci •
Iţic losub 2001 2C 0 2 0 0
Iancu Leon ICO 2 0 0 2 5 0
Iosef Lazăr 1 0 0 0 1C00 1500
. - 2C0 2 0 0 3 0 0
. Ichilovici Iancu
Iosipovici Şaie 100 50Q
750 Idei Iancu 400 400 400
lacob Herman 300 300 450
Issersohn Şulem 300 3 0 0 30C
Ilie Leon-Tg. Frumos 300 150 450
Iosupovici Iţic-P. Iloaiei 300 300 3 0 0
luster Marcus B. 300 2C 0 3 0 0
! Issersohn Isidor 600 60l 600
■ lacob Iosef 200 2 0 0 100 2 0 0
lacobsohn Moise 200 200 300
losub losub 200 2 0 0 250
760 lacob Eisig 20C 2 0 0 IOC 20 0 ;
200 20L 300,
Iancu Mendel, str sft. Lai5r
Iţic Iancu 200 200 3 0 0
Iţic Marcu & Alter A. 200 2 0 0 25C
losupovici Moritz 300 300 150 300
765 Iţicovici Moritz 200 200 100 200
I
— 52 -

»r\
ri vM
O S-
co 0\ o>

Rest dc
U.

plată
3U Numele şi Pronumele "5 "5 "5
r*
6 c c
Z < < <

766 Iţicovici David nu mai plătC5,e 600


Ioseph Fraţii nu roai pl5tcsc 200 200
lucăl A. Iţic lancu 100 200 200
losupovici losub 200 200 îooj 1 5 0
7 7 0 Idelovici Moise Donator 1000, 1000 1500
Iacovitz Mayer 20u 200: 300
losepovici David şi Raschel 3 0 0 300 300!
Ichilovici Herman 200 200 300
Ianculovici Naftule nu „al plitcştc 1 0 0 100
lacobsohn M oses 200 200 250
Iaeger Şmil 200' 200 300
lancu Leiba 100 200 200!
Iţic M obe tinichislU( P.Iloaiei 200 200 250
lancu Rubin 200 200 300
780 lurgrau Leo 300 30Q 450
lancu Zeilig— P. Iloaiei 100 200 !
Iaeger Suchăr 200 200 200
losovici Iţic 200 200 100 200
lancu Moise nu mai pl5tcştc 100 îoo; i
• Iacob Moise 400 400 400
Uicovici Haini Iţic, Tg. Frum01 200 200! 100 1 0 0
Ianculovici lancu 200 200 100 200
losupovici Alcer—P. Iloaiei 2 0 0 300: 450
Ialnr Nachman -Tg. Frumos 4 0 0 400 200' 2 0 0
790 Ianculovici Aron - P. Iloaiei 2 0 0 200 200
losupovici Marcu » 300 300 i 450
lancovici Solomon 200 200 250
lancovici Chisiel 300 300 150 3 0 0
Iţicovici Aron - P. Iloaiei 200; 200 200
lancu Moise - Tg. Frumos 400. 400 200 200
Iuster Leon 500 500 500
Iossler Gherşon Leib 100 2O0Î
Istric lancu - Huşi 250 250
losupovici losub 400
8 0 0 i losub Mattes 200
- yC,
ts\ | 9 Ci rg
No. curent

G G.

Rest de
plată
Numele şi Pronumele *3 i "5 "5
c c
< | < <

801 Kaliane Lupu 200 200 100 200


Katz Fraţii 2 0 0 0 2000; 3 0 0 0
Klughaup David 400 400 400
Kassapp şi Horovitz 800 800 400 400
Kahane Şmil Moise 200 200 200
Kaufman A. M. 200 200 300
Kauschanscky Ch. David 2 0 0 2 0 0 100 2 0 0
Kohn Lupu 200 200 300
Kohn losef 200 200 300
810 Kahane Nachman decedat 1000, 5 0 0
Kahane Heinrich , 10001 1000 1 5 0 0
Kahane Solomon 1 0 0 0 1000 1500
Klein Jacques 0 . numai plâie?tc 2000 300
Kohn Iţic 100! 2 0 0 2 0 0
Kohn Moise 200, 2 0 0 4 0 0
Kunovici Isidor 200, 2 0 0 3 0 0
Kahane llşer 400 400 400
Kasner Arnold 600 600 900
Klingher Oscar 600 600 300 3 0 0
820 Kaufman Avram Iţic 2 0 0 200 300
Kaufman Bernhard 300GJ 30C0 3 5 0 0
Kisilovici Fraţii 4'J0! 4 0 0 8 0 0
Klepper Eisig 4oo; 6 0 0 9 0 0
Klepper Michel 400 400 600
Kornfeld Maica donaIoarc îoo! lOOj 2 0 0
Kaiserman Avram Leib 200 100 300
Kapralick Iacob 200 200 300
Klepper Mendel 2 0 0 2 0 0 100 2 0 0
1 Kahane Benjamin I. 500; 4 0 0 4 0 0 1 0 0
830 Knoll Filip • 100 200 3 0 0
Kaufman Leon reficî plata
Klepper Şulem nu mai plJlcştc 600 600
Kunovici Marcu I. 1 0 0 0 1000 1500
Kahane Pincu 200 200 300
835 Kaiserman Sfrul 200 4C0
- 54 —

I
VO
co N
cri
rl
o \
&
3
O Numele şi Pronumele *3 *3
4-,
S ’E
«

6 •* a C c
Z <c < < 1

836 Klughaupt Leib 400 400 4O0


Klein Iosub 200 200 200
Kleit Lupu 300 300 350
Katz Sigmund 200: 200 100; 200
840 Konig Mendel 400 200 600
Kaiserman Gros nu mal platC5te 300,
Katz Solomon 100 200 300
Kohnfeld Leon rcfua5 plata
Klepper Moritz 500 503 5501
Kaufman Lazăr—Hăbăşeşti 000 600 900
Klughaupt Lazăr 200 200 200
Koniver Lupu 500 500 550
Klingher Iosub 300 300 150; 300
Kaufman Iţic—ştr. Bărl)oi 600 600 703
850 Kahane Vigder 200 200 100 200
Koffler Meier Leib 300! 300j 150! 150
Korn Filip .‘200; 200 100 200
Klammer Iacob 100 200; 300
Katz Iohan 200 200 100 100
Katz Fişei 100; 200 100 100
Katz Şapse 200 9.00 IOC; 150
Kleinstein Leon 200, 200 300
Klar Iosef—Bucureşti 300 300 150 300
Klingher Leivi Itic „teap!ata
860 Kvetscher Leon 100 200' 200
Kahane Simha 100 IOD! 100
Kahane Leon 300 300 350
Kahane Aron dtcriat 200 200 200
Kahane Adolf 400 400’ 400
Kahane M oses 400 400 400
Kaiserman Haim Leizer 200 300 350
Kahane Şoil 100 200 200

Kiva Marcu 200 200 100 200


Kaufman Iţic cărcîumar rcfuz.1plata 200
870 Korn Solomon 100 200
1
No. curent l

«rjr\

A nul 1926

A nul 1927
c\

de plată
Rest
N u n ele şi Pronumele *3
c
* <

871 Katz Leon 400 200 800


Kaner Haim 400 4 0 0 200 400
Kovler Srul 200 200 200
Kuperman Iţic 2 0 oj 200 200
Kopolovici Moscu Tg.Frumos 2 0 0 200 100 200
Kopolovici Eli „ 100,
Kunea Iosif Leib „ 40 0 | 400 200 400
Kisler Smil nu raaj piteşte 100 200
Kaner Samoil 100 200 200;
880 Komarovsky David 200 200: 400
Kaiserman Iancu Leib 20G 200 100, 2 0 0
Kaufman Isac 40C 400 200, 4 0 0
Kinsbrauner Solomon JJ“St™at'e 6 0 0 200
Kommer Meier Herş 100 200 100 150
Keselbrener Israel Herş 400 400 200 200
Ka'nane Bercu 400, 400 400
Katzap Marcu 600 600 900|
Kohn Iosef 100 200 300,
Krasnaselsky Roman 500; •
890 Klepper Arthur Inginer 500]
Kiva Iancu M. 200
Koppel Lupu 200
Kaufman Iulius 100
Klingher Abram— P. lloaiei 150
Kreisel Herman 200
Langmantel Rafail dcccdat 50
Langmantel Simon 2 0 0 200 300
Leibovici Mendel N. 4 0 0 400 600
Lizorovici Iosef— Maxut dec<.da, 5 0 0
900 Lerner W olf dcccdat 1200 1 2 0 0 1200
Lerner Tuly 600 600 600
Lobel Marcus, oaiamcnc 200 200 400
Leibovici Semoil 200 200 300
Laufer Herşcudonator 600 600 1300 1
910 Leibovici Iosef 100 200 250
— 5G -

—~
— 'O L-
e<u C
M cm
05 05 05
o Numele şi Pronumele "3 "5 "5 s i
6 c c c
2: f < < < & &

911 Leib Iancu 1. 600 1200 1200
Lazăr Abram 100 200 300
Leventer Samy 300 300 450
Lobel Fischel 200| 200 300
Lobel Marcus 50
Lehrman Avram 200 200 100 200
Lapatin Haini rcfulS plata 150:
Leibovici Bernhard, ccrealist COUj 600 300 300
Leibcvici Emil 6(J0 600 700
920 Lehrman lacob Sam. 100 200 100, 100
Lobel Iancu 100, 20 oj 200
Lenzer Simion G.
Lobel Samuel 30O| 300 450
Leibovici Leon 800 800 900
Leibovici Leizer 200 200, 300
Landes Zalman 200 200, 300
Lazăr Iancu Pincu 200| 200 200
Lazăr P. Solomon 200 200 300
• Lazăr Pincu Samoil 1. G00 600 900:
930 Lessner M ordche Kraft ÎOO', 200: 200
Lobel Maurice 600 450, 900
Leibovici Iancu, coloniaIc 100 200 100 200
Landau losef 600 600 900
Liebling Moise Ida 50
Leibovici Aron L. 200 200 300
Leibovici David, antreprenor 400 400 600
Leibovici Moise dcccdat 1200’1200
Lehrer Lupu dcccdat 50
Lazăr Simon 200 200 250
940 Leibovici Lupu, ^ ° arcP Ta.a 600l
Leiner Nathan 100 200 300
Levin Caroline dcccd. donatoarc 600 600 600
Lupu Max* 200 200 300
Landman Naftule 200 200 100 200
945 Laxer Lupu 100 200 200
' ^ IA 'O t^
G\ & C\ CJ
o Numele şi Prou urnele *3 03

8*ă.
â < < <c cd

946 Lobelsohn Bercu 100 200 looj 150


Lobel Moscu 200' 300’ 150 300 .
Lowenschus David, decedat 400 400 200 400
Liebling Ghedale M. 200 200 300
950 Lobel Bertha 200, 200 300
Leizerovici Strul refu:ă pIata 300
Landes Moise jrâI”at‘e 100
Landes Ilie 400 400 200 400
Leibovici Şmil Manufactură 300 300 350]
Leibovici Leivi 100 150 250
Lobel Beno dcccdat ■200 i
Leibovici Avram 200 200 250
Lob 1 Moise 600 G00 300 600
Ludatscher Idei S. . 300 300 450
960 Leiner losef l00i 200 250
Leibovici Carol, donator 300 300 30C
j Lobel lonas 600 600 700
LclZOr Icili CU, hainărie, mutat din oraş -100 200 100
Lobel Adolf 3000 3000 1500 1500
Lupuşor lancu-Tg. Frumos S 600 600 300 600
Leibovici Moise * 200 200 100 200
Leib 1. Aron 200 200 200
Lacser Israel 400 400 200 400
Lobel Iţic H. 600 600 900
970 Leibovici Haim, b5can, jr„”£ 100
Lifschin Isac rcful3 pIa;a 50
Leibovici Iancu B. Tg.-Fn.moS 200 200 200
Leibovici Abram dcccda[ 250
Lobel Mayer 200 200 200
Leibovici Şmil ■gjJŞ'S* ! 200 300 450
Leizer Şulem 100 200 200
Lieberman Moritz 200 200 , 100 150
Langmantel Solomon 200 200 400
Lazarovici & Ferenbach piktT?tL 200 100 i . '
980 Lehrer George Gh. 600 600 600
— 58 —

!
i

A nul 1927
A nul 1926
Anul 1925
No. curent

Rest de
plată
! Numele şi Pronumele

981 Lobe! Willy 300 300 450


Leizerovici Samy rcfu:î plata 150
Leibovici Moritz, croitor 200 200 100 200
Lehrer losef N. 800 600 200 400
Leizerovici Abram 100 150
Lobel Herşcu 200 200 300
Leibovici Zalman 200 200 200
Lesner Sigmund 300 300 450
Leibovici Saul rcfu:5 pIata |
990 Lobel Carol 100 200 250
Lazarovici Carol 100 200! 250
Lehrer Iţic 300 300 450
Leibovici Jacques <Asiirurarc> 100 200 250
Leibovici Adolphe 200 200 300
Lupovici Simha, Tg. Copou 300 300 450
Lupu Beila-P.-Iloaiei 2001 100 300
Lupu Simon „ 200( 200; 200
Leibovici Lupu-Tg. Frumos 200
Lozner Isac „ 400 400 20U 200
1000 Lehrer Iancu 300 300 300
Lehrer Bercu 300 300 450
Lustgarten Osias 100 200 300
Leibovici Nathan 100 200; 100 200
Leibovici Lupu 200 200 300
Liebman Iancu 600 600 900
Lupu Şmil 400 400 200 400
Lobelsohn Lupu nti maj piteşte 50
Leibovici Lupu-P.-Iloaiei 200 200 200
Leibovici Iancu 100 200. 200
1010 Lazăr Moise-Tg.-Frumos 500 500 1000
Lovensohn Mayer 50 100 200
Lupu Leib-P.-lIoaiei 200 200 200
Lobel Moise-Tg.-Frumos 100
Lupu Şmil—P. Uoaiei 200
1015 Lazarovici Leib » 200 200 200
Iv

A nul 1927
A nul 1926
A nul 1925
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele
i
i
| 1016 Lehrer Jacques 300 300 150 300
o Liebling Copel ^.e5« 50
f Leibovici Abram 200 200 100
100
Lehrer Luzer-Tg.-Frumos 200 300
1020 Leibovici Iosub „ 200 2 0 0 100 200
Leibovici Jaques 200 200 100 100
Linhardt Avram 400 400 200 4 0 0
1
Lazăr Iancu-Tg.-Frumos 1000 500 500
.1 Lehrer Bercu 200 100! 2 0 0
Leibovici Ionas io o ! 1 0 0 2 0 0
Leibovici Iancu S. 500 800
Lerner Michail 100 100 1 0 0
Leibovici M. S.-Tg.-N eam ţ 300
Lemel Iancu Ingincr 300
1030 Lupu Emanoil 300
Lacser Strul 200
Leibovici Lupu <asigurarc> 300
Leikehman Boris 200
Machlovici Isidor 300 300 450
Michel Herşcu dcccdat 100
Marcussohn Eisig 100 200 200
Marcussohn Lazăr 200 200 200
3 Marcovici Jacques 3 0 1. 300 350
Mayer Kalman 100 100 1 0 0
1040 Margulies Isidore 1200 1200 1800
Michel Alter, c. Bri.ianu 100 200 100 200
Moscu Isac 200 200 300
.
Marcovici Moritz 200 200 200
Males Iancu Ing. 500 500 5 0 0 250
Mayer Michel A. 300 300 450
«Moldova Forestieră» 2000 2000 2000 •
Moscovici lacob dcc(:dat 200
Moscovici M. Isac 1200 1200 1200
Moscovici Heinrich 200 2 0 0 300;|
1050 Miihlberg Rubin 800 800 1200
li
60

vO

Anul 1927
Anul 1925
"c

—-----
CJ- o\

Rest de
V

plată
3u

-
Numele şi Pronumele "5
6 c
Z <

105 i Moscovici Herman Pia„ I


Moscovici Lupu
Moscovici lacob ,,
Mei delsohn losef, St|C|âric 600 600 900
Michelsohn Avram 200 200 300
Moise Midiei 100 2 0 0 2 0 0
Marcovici Samuel 200 200 100 200
Moscovici Ide Leib 2 0 0 200, 3 0 0
M oscovici Berman 2 0 0 300 150 300
1060 Mendel Alendel 2 0 0 2 0 0 100Î 200
Moscovici Marcu, avocat 2 0 0 2 0 0 300'
Melixon Osias- 2 0 0 4 0 0 400;
Marcu H. Leiba—Tg. Frumos 200 300 150 300
Mendel lancu, cârcjumar 200, 2 0 0 3 0 0
Moise Bercu 3 0 0 4 0 0 (500
Maisels Michel 2 0 0 200 100 200
Medovar Moise rcfu:S lau 200 j
Michel Strul 200 200 300 *
Meyer Benyamin 300 300 300
1070 Mendelsohn llie I. 1200 1 2 0 0 1 8 0 0
Marcovici Emanoil 2000' 2 0 0 0 3 0 0 0
Mişcovici Moritz 1 0 0 2 0 0 lOO; 100
Migden M. I. Donator 1 0 0 ICO 1 0 0
Marcu losub 200 200 2 5 0
Moscovici Rachmil 200 300 450
Margulies Ed. Dr. 200 200 300
Moldauer Tobias B<:r„n 1000 1000 1 0 0 0
Mayer Leon 1200 1200 1800
Mendclovici Aron 600 600 700
1080 Mendelovici Moritz X 1 0 0 100
Machles Şaie 600 30 0 300
Mantei Pincu dcccdat 50
Mantei M. Alexandru 200 200 300
Manasc Leon 4 0 0 400 200 200
1085 Mayer Pincu Haim 200 300
100
6! —

------------- ---------------------- - ---- u-x O


c rs fN
w Ch Q\
3.
O Numele şi Pronumele *-j *C

3

. *"3
C c S a
<c < < os

1086 Mayer Etti 200 100 1 300


Margulies Carol îoo; 200 300
Marcovici Aron Idei 200 200 300
Marcu Iosef 300 300 450
1090 Motelsohn Chaim dcccdat 300 100
Marcus Şaie 100 200 250
/Viichelsohn Benyamin 200! i
Mendelsolin Iosef- Pia,a c ,Vodâ 200!
Mendrochovitz Max 200 200 300
Moscovici Strul. PoduWIoae 200 | i
Morgenstern Saul 100 200 300;
Mărculescu M. Ing.muIa, d!noraş 300 300
Merlob Iţic 200 200 300
Marcovici Marcu- ctrcaIist 600 600 600
1100 Marcovici M. 200 200 300
Moise Alter & Strul Burăh 200 200 100 200
Marcus Paul dcccdat 200 200 100
Mayer Aron et Fii 400 400 400
Mattes Mcritz 200 2001 250
Marcus Bernhard 20( 200 300
Marcovici Meilech 4' 0 400 600
Marcus Milu . 200 200 300
Mark Iacob 200 200 300
Mark Avram Solomon 200 200 100
1110 Muhlbersf Zahnan O. J!",,™" 100
Mayer Lupu 200 200 100 200
Medvedi Haini 600 600 900
Măcărescu Uşer 200 200 250
Mendel Avram 1000 1000 500 500
Michel Şabse F. 50
Mandelblatt & Kotlear 100
Morgenstern Pincu 100 100 100
Marcovici Avram m5cclar.dcccdat 200 100
Margulius Eduard, farmacist 200 200 400
1120 Moscovici Iosef ™ă,e’4 100
— 62 —

Anul 1927
Anul 1926
Anul 1925
No. curent CJ .
Numele şi Pronumele «wj§Q.
04

1121 Maicovici Haim 200 300


200;
Mantei David 200 200
300
Milstock Aron Leib 200 3oO
200
Moscovici Solomon 600 600
700
Mendelovici Leon 209 200
300
Motelsolm Leivi 200 200
200
Marcovici Nuchăm 200 3C0
200
Marcu Isac 200 200
3C0
Maiselman Leizer 2C0 200
30C!
1130 Marcus Herman 300l 15C! 150
300
Mendel Louis Dr. 400 200
30C
Marcovici Leon rcfu:S plata 1
Margon & Holţman 4C0 4C0 6C0
Moscovici Isac—Bivolari 300 300 300
Meier Şloime 1. 200 200 200
Miscovici Herş dcccdat GlO 600
Melixon Max 30oj 300 300
Marcovici Mendel 400, 400 500
Meirovici Zamvel poduwio«i 200 20 0 30(
1140 Moise Leib Aron ,, 200 200 100
Marcovici Golda „ 400 40 0' 400
Marcovici Leib „ 200 200 3001
Marcovici Fişei „ 200 200 200
Maisner Lipa ,, 200! 200 300
Moise I. Leib ioc] 200 200
Mişcovici Gavril 400 400 600
Moscovici losef ccrcaiiSt 600 600 600
Margulies Max 40C 600 300 500
Mayer Isac 200 200 300
1150 Mayer Iancu 400 400 400
Moscovici Simha Tg -Fium os 200 200 400
Marcovici Aron ,, 200 200 IOC 200
Meirovici Haim „ 200 200 100 200
Marcovici Wolf 100 100 100 100
1155 Michelştein Moise H. 300 300 150 150
— 63 —

| Anul 1925!

Anul 1927
Anul 1926
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

1156 Maiselman Moise refuiă pUta 200 200


Moscovici Pincu 200 200 300
Michel Alter 200 200 100 150
Males Lupu 200 200 100 100
1160 Moscovici M. A .— P.-lloaei 200
Michelsohn Carol 300 600 600
Moscovici Adolf 200 200 200
Meiersohn Moise 100 200 200
Meirovici Strul 300 300
Mişcovici Adolf 200 300
Moscovici Moise 200 400
Melicsohn M .— Huşi 300 300
Marcovici Lupu— Huşi 400
Mişcovici Ghetzel 150|
1170 Moscovici Bercu str Cucu 300
Melman Fraţii R. & S. 500
Moscovici Bercu Itr; Anast.,Panu 100
Marcovici Lazar avocat 300
Medvedi Boris 200 w
Mendel Abram— P.-lloaei 100'
,; Moscovici Strul „ 100
N eustadt Haickel 1000 1000 500 500
Nacht Isac 3000 3000 3000
' Naftule Aba 300: 3 0 0 300
1180 Naftule Avram Moise 600 600 600
Nagler Elias 600 600 900
Naftule Marcu 300j 3 0 0 300 150
Nagler lacob 400 400 600
Nusem Eisig 200 200 300;
Nistor Nuhăm * 2001 400 200 400
Nuţa Lupu 200' 2 0 0 300
Nathan LJşer Bârlad nu mai plăteşte 400 j
Nachmanovici Copel 400’ 400 400
i Nathansohn Adolf 200 200 100 200
1190 Nathansohn Iosub rcfu.s pIata 200
— 64 —

Anul 1927
Anul 1926
Anul 1925

Rest de
§u.

plată
3
O Numele şi Pronumele
6
£

1191 Naftule lancu 200 200 300


Nusimkis Şmil 1200 1200 1200;
Nathansohn Leib 100 200 100 100
Nimovitz Jacq 600! 600 900
Naftalis Wolf 200 200 200
Nacht M oses deccdat 1000 1
Nachman Avram rcfulS pIatt 100 !
Nusem Leon nu mal plat tc 100 100
N N. 300 300 150 150
1200 Nathansohn Nathan <pctroI) 2000 2000,2000
Nachman M oise— io d ■ i
Nathansohn Nathan <asig> 1 300 Jf.
Ornştein Lupu 1200, 1200 1800
Ornstein Haim P.IIoac, • 300 300 450
Ornştein Kiva avocat 300 300 150 300
Ornstein Michel '\_ 200' 200 200
Ottoi Milu 200 200 100 100
Ornstein D. P. 400 400 600
Ornstein losef 2 00 200 100 200
1210 Ochs Nathan Dr. 200 200 *300
Ornstein David 100 200 200 $
•Olivenbaum Alter 300 300 300 »«
Ornstein Mendel 600 600 900
Ottoi Solotnon 100 200 100 100
Olivenbaum Avram et Fiu 600 600 900
Ornstein Herşcu 4«0 400 400
Ornstein Adolf pt5tf?tc 200 200
Oişie B. Oişie 200 200 100 150
Olivenbaum Jean 600 600 600
1220 Pascal Isid'or 200 200 250
Pascal Moise 200 200 300
Pettigrew Kachelle 1200 1200 600 1200
Pocker Benzion 400 400 600 .
Pocker R’eful 400 400 500
1.225 Pocker Iacob 200 200 300
bo

r-

Anul 1925

Anul 1926
N
No. curent

Rest de
2*

plată
Numele şi Pronumele "5
c
<

1226 Pocker Ch. Iţic decedat 100 100 200


Pollak Herman Donator 1000 ÎOOO. 1500
! Pollingher Mayer 200 200 ÎOO 100
] Popper Isac 500 50o 5G0
1230 Posner Philipp 600 600 600
Pers Simon ",uăt“fe 100 100
Popper losef 300 30b 400
Packer Sigmund 200; 300 400
: Parnes Leon 200 200 100 200
Posner Şaie Aron 200 200 300
Perlitz M oses rcfu2S pIata
, Pocker Şaie deccdat 50 100 100
Pollak Isac 600 600 600
j Platzman UIrich 200 300 450
1240 Peretz Solomon 200 200 30u
i Pascariu Leizer 400 400 400
: Pollak Leibiş 2w0 200 3u0
Pollak Aba 400 400 200 400
Polingher Jean 200 200 300
Pocker Eli 100 200 20 0
Pimsler Aba 100
. Pascal Filip rautat din ora? 30a
:
Perlitz Lipa 100 2C0 100 100
Piipel Leon dcccdat 600 300
1250 Pascal Aron 100 200 250
j Pascal losef croito; 100 200 100 150
■ Pollingher Louis 200 20n 400
Pollak lacob dccedat 600 600 400
Premisleaner Bercu S . 400 400 500
Premisleaner Osias 600 600 7o0
Premisleaner Marcu 200 200 300
Premisleaner Juju 200 200 300
i Pânzaru Carol 400 loG
' Pers Leon 1 600 400 460
1260 Peretz Iosub 300 | 300 : 450
1 5
6G —

|
»r\

A nul 1926
M
No. curent 05 o\

Rest de
plată
Numele şi Pronumele "5 *3
c c
< <

1261 Pineles Max dcccdat 300 150


Pekelman Enric Dr. 600 600 900
Porjes Albert 600 300 450
Pizic Iosub 400 400 400
Perlitz losef 200 200 250
Policman Abram - P.-Iloaiei 300 300 450
Pascal Burăli 4001 400 500
Pollack Neutnann 200 200 500
Picovsky loil 400 400 800
1270 Pascaru Isidor 200 400| 2 0 0 200
Pollack Moise 200 300
Porecky & Co. 3000 6000
Pollîngher Leon Dr. 300
R osenzveig losef 200 2 0 0 300!
Rauch Abram 200 200 300
Reichenberg David 300 300 450
Rosenberg Oisie Velvel 200 200 250
Rudberg Leib 100 200 250
Rabinschi Manea 300 300 450
1280 Reischer Leon M. 600 600 900
Rabinovici Abram cherestea 200 250 750
Rubin Şmil rcfu:S pIata 200
Regenstreich M. 1. 600 GOO 3 0 0 600
Reischer Moritz 600 600 700
Rosenfeld Ch. David 600 600 900
Rotman Solomon refuiă pla<a
Rubin Iţic mulat dln ora? 200 ■R
Rosenthal Solo 600
Rauch Jacques 200 200 250
1290 Rechler Samoil 300 300 450
Rosenthal Max 200 400 500
Rosenberg Herman 100 200 100 200
Rosen Adolf 200 400
Rosenzweig Rafail 600 600 600
1295 Rosenblum Hună 300 300 400
— 67 -

Anul 1926'!

Anul 1927
Anul 1925
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

1296 Rosenfeld Samoil 20<' 200 100 200


Rosenfeld Fraţii 1000 10C0 1 5 0 0
Rosen M ax £,uât“* 100 100
Rosenberg Daniel 300 300 300
1300 Rosen Michel 200 200 100 200
Rosenthal Isidor nfuzi pIata
Rosenfeld Naftule & Fiu ™ăt™c 4 0 0 .
Rappaport Isr. Ch. 100 200 250
Roşi Zeida I. 600 600 60 C
Rosenblum Solomon 300 300 300
Rosiner David 30U 30* 450
Rosenştein lacob 200 200 300
Rosenberg Elias 600 600 900
Râff M . J. nu maj pjjtc^tc 400
1310 Rosenblum M. I. deccdat 100
Rubin Fischel 3000 3000 3000
Rotman Strul 400 400 600
Rabinovici Mendel 200 200 300
Rosenzveig Şaie 2C0 200 300
;
Rosenfeld Uşer 200 200 300
Rabinovici Leizer donator 2C0 201 300
Rechler Moritz 400Î 400 C.00(
Rabinovici H. 201 20( 3C0
Rotenberg Leon 200 200 300
1320 Rosenştein Isac L. 1200 1200 1800 •
Rudnic Idei 200 200: 400,
Rotlienberg Herşcu 400 4 (0 600,
Rând Şulem 3 00 400 600
Rubinştein Zeilig 0O0 600 800
Rotlienberg Herş 300| 300 450
Reicher Sprinţa 200 200: 100 150
Ros n H. 200, 200 3001
Rosenblum Israel 1000 1000 1 5 0 0
Rotenberg Ancei donator 200 20 U 300
1330 Rotenstein A. Şimon deccdat 6 00 300
I
— 08 —

I
i
>r\

Anul 1927
Anul 1926
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele "3
c
<

1
331 . Rechler Oustav 500 500 750
Rotenstein Eli W olf 100
Rosen Leon—Tg. Frumos 200. 200 100 200
Rosen Zisu 400 400 600
Rubin Moise 200 2001 300
Rosenthal Zalman 200 200 300
Raiţes Adolf rcfuiă pIau .
Reischer Menachem rcfuzS plata
Riven Haim 50
340 Rosenthal Moise 200! 200 100 200
Rabiaovici Iţic — Drănceni 300! 300 300
Rosner Paul 300 30< 300
Rotman Herman 200 2o0 300
Rosen Abram 400 400 200 400
Rosenblatt Moise dcccda, 500j 250
Rudich Arthur 200 200 100 200
Rosenfeld Isac 100 200 200
Rabinovici Avram 20o! 200 100 200
Rosenzweig Fraţii 200 200 200
l3 oC Rothenberg Zeilig 200 200 250
Rosenblat Mendel 300 300 300
Rosenthal lacob 100 200 300
Rotman Simon 200 200 ICO 200
Rosenfeld Tobias 200 200 200
Rosenfeld Mayer pIecatdtnora, 200 100
Rosenblatt M. Dr. Vfuiâ pUl,
; Rosenzweig lancu 200 200 100 200
Rabinovici Şmil 100 200 200
Rubin Isidor tcfuzi plata 300
1360 Rapaport Moise 100 200 100 150
Rubin Oişie losub 200 200 2cC
Riven Avram !
100
Rabinovici Şmil —P. Iloaie 200 200 20C
Rosenberg fosef rcfu:aplata 100
136' Rosenfeld losef nduon^ pU,c’,e 50C
— 69 —

------ — O
"oc N N
G\ t) ^
3U Numele şi Pronumele *3 *3 « .2
~3
6 c
Z < < < CC

1366 Rosenthal Iţic Ioil-P.-Iloaiei 200 200 200;


Rubinstein Simon 300 300' 350
' | Rabinovici Moritz -100 100
i Rachmil şi Oraur-Tg. Frumos 20U 400, 200 400
1370 Rapaport Meier nu raai plâlcştc 100 200'
Rechler Marcu 100 iod 200
Rachmil Moise B.-Tg. Fr. 500 500 250 250
Rosenbaum Ely 100 200 300
Rabinschi Moise 150 300
Rudner Bernhard Dr. 100 200:
Rubin Herş 600
Rosenfeld Carol 200
Rapaport Burăh 150
Rosner Bernhard 100
1380 Solom on Şmil Herş 200 200 300
Silberman Leivi raaouf 200 200 100 200
Samoilsohn Moise 100 200; 200
Simovici Pincu 300 300; 150 300
Siegler David 300 300 450
Singher Iancu 200 200 250
Singher Eisig 200 200 250
Segall Gustav 300 300 450
Segall Haim Leib 600 ooo 900
Siegler Aron 300 300 450
1390 Simovici Iulius 200 200 100 200
Solomon et Fii „Fabrica FuIger~ 2000 2000 1000 2000
Sufrin Lszăr muţat din ora^ îOO 100
Silberman Lupu donaIor I0C0 1C00 1500
Sylver Leon 2C0 200 300
Samet Moritz refu:ă pIata 400
Samet Adolf-Lespezi 400 400 400
Solomon Pincu 400 400 600
Solomon Şmil 4C0 400 600
Siegler Moritz 30C 300 450
1400 Silberman losef-Leova 100 100
1 I
- 70 —

‘/■'x O
rj n
C
CJ! Oi C\ <U

Rest c
plată
3O Numele şi Pronumele "5 *3
6 .
£ < < <

1401 Segal Simon 200 200 300


Solomonovici Burăh 200: 200 250
Solomonovici Jsac L. deccdat 200; 200
Segal Pincu Leizer 200 200; 300
Segal O sias—Hârlău 600 600| 900
Sâni Leizer Donator 200 200 300
Simionovici Lupu 1000 1000' 1000
Solom on Burăch 200 200 250
Segal et Weidenfeld 2000 2000 3000,
1410
«■ Segal Leon DonaIor 300 300, 450,
Silberstein lantel 600 600 600
Simionovici Avram deccdat 300
Singher Aneta 100 100 250
Solomovici H. Dr. 20 H 200 300
Sanilovici Michel-P. Iloaiei 200 400 600
Sandberg losef 400 400 200 400
Silberştein Leon Dr. deccdat 200 200
Segal Isidor 2CO 200 • 300
Silberman losef cercalist 400 600 700
1420 Sârcu Bernhard nu mai plitcşlc 100 100
Silberştein Simha 200 200 100 200
Segall lancu 400 400 400
S i 1 0 $ I 3 S nu maj pluteşte 100 .
Segall Şulem 100 100 io o 200
Sadagursky lancu 800 800 800
Sârcu Herman 600 1200
Sârcu Manassc nu mai plăteşte: 200 200
Segal Moise 200 200 300
Sokal Solomon 2 00 200 300
1430 Silberştein Osias P. 200 200 300
Spirt Eugen Dr.— Bucureşti 200 200 400
Spirt A. D r.—Craiova 200 200 400
Seleanu Kalman 300 300 150 300
Solomon Lazăr 200 200 250
1435 Simon Samuel 200 200 3U0
— 71
curent i

Anul 1926.
Anul 1925

Anul 1927

Rest de
plată
Numele şi Pronumele
No.

1
1436 Simon Mayer G. 200 200 300
Suchăr Solomon 200 200 200
Solomon Strul numai pIaic?ie 200
Siegendorf Herman 200 200 200
1440 Simovici Elkune 100 200: 300
Solomon losub Corn. Copou 300 300 300
Solomon Aion refuzS plau 100
Solomon Marcu 300 300 350
j Simon Purăh -T g. Frumos 200 200 100 200
Silberman Osias ,, „ 1000 io oo! 500 500
Segal Michel „ „ 100 1
Segal lancu „ „ 1000 1 2000
Segal Herşcu „ „ 1000 LOOO 1000
Segal Nuhăm 400 200 600
1450 Segal isac M. 300 300 150 150
Solomon losub-P. lloaiei 500 500 250 500
Solomon lancu 200 200 300
Silbergleit Lupu 800 800 800
Solomon Moise — P. lloaiei 400 400
Segal Abram „ 200 200 100 100
Solomon Leibiş „ „ 200 200 200
Sinuher Iţic Ghedale 200 200 300
Segal losef 000 G00 eoo
Samoili Nathan 300 400 200 200
1460 Sirota-Grosu - v .- . __ _ 200 200 300
Strul Herş nu maj p ite ş te IOC
Solomon Leon 200 200 200
Solomon Nathan 400 200 400
Siac Moise nu mai pi5ţe5lc 200 200 100
SarOţkjr EliC nu mal plăteşte 300
Sand Isidor 3i.O 3C0 450
Strul Zeilig P. lloaiei '200 200 200
Sigal Marcu 3u0 300 150 300
Sandbank vram Tg’. Frumos 500 250 250
1470 Silberman Meier „ „ 200 200 100 200
— 72 —

«N
A V -1

Anul 1926
No. curent
O) ST1 ~V»co
Numele şi Pronumele "3 "3 (TJ
c c IC 0.
< < <x

1471 Segall Nathan 100 200 100 200


Simovici Osias 100 200 300
Silberştein losef nu mal plJtcştc 150
Segall losef-Huşi 400
Siegler Şulem et Fii-Huşi 1000 1000
Sommer Isidor 250
Silberman losef Haim 200
Simionovici Filip 300
Segall Riven 200
1480 Solomon Şloim 100
Şm il Hanina 200 200 300
Schwartz Friedrich 40 oj 400. 600
Şaraga Mendel 1000 1000 1000
Şaraga Fred 1000 1000 1500
Schoenfeld Isac dccedat 100 100 50
Schoenblum Wilhelm 600 600 600 •
Schor Hirsch 200 200 100 200
Schwartz Benţion 200 200 250
• Schwartz Sache 400 400 500
1491 Schwartz Froim Leib 400 400 200 200
Şmil Ghedale Aron 200 200 300
Schwartz Herşcu nu fflai piaie, s 100
Schreiffel Fraţii 400 400 200 400
Şmilovici PinCu 200 200 200
Schonfeld Carol nu raal pIite,,e 300
t Schonfeld Maurice H. rtfuza pIata
Şloimovici Simon nu mal plăttştc 100 200
' Şloim Moise H. 600 600 900
• Şmilovici Şmil numal pl5tcţ,e 100
1500 Schwartz Leon 200 , 200 300 .
Şulim lancu 200 200 250
Schehner los'if 200 200 300
Schwartz Pincu 200 200 300
( Şmilovici Aron IOC 20C 100 100
1505 Schiller Filip 60C> 60C 80Cj
— 73 —

plată 1
•o L-

Anul 1926:
M
No. curent

CM o\
On

Rest de
Numele şi Pronumele "5
c c
< <

1506 Schwartz Isac dccedat 600 600 300 300


Schwartz Herş Ber dccedat 600 600 700
bchwartz Norbert 300
*
200 200
Şulimovici Iţic 500 500 750
1510 Schwartz Strul 400 400 eoo
Schwartz Simha 600 600 300' 3 0 0
Şmil Herşcu 300 300 150 3 0 0
Schwamni Adolf 300 300 500
Schonfeld Bercu dccedat 100
Schonfeld Naftule 200 200 300
Schonfeld Avram dcccdat 200' .1 0 0
Şimşensohn David 1000 1000 5 0 0 1000
Schwartz Leon bi,outier 400 400 500
Schor Froim nu pi5tcştc 100 50
1520 Schiichter David 400 400 600
Şmilovici Ulrich 200 200 300
Schweigher Isidor 200 200 200
Şneier Şae 400 400 eoo
Şneier Sigmund 200 400
Şneier Herman 600 eoo 7 0 0
Schonfeld H eişcu 200 200 300
Schwartz Moise 100 200 200
Schwartz Marcu Donator 1200 120G 1800
Şmilovici Isidor 300 300 4 5 0
1530 Şmil David 200 400 200 4 0 0
Şloimovici Avram 200 200 100 200
Schotz Pincu 200 2 0 ) 100 200
Schneider lancu 1200 1200 600 1200
Schor Săniei 200 2 0 0 100 3 0 0
Pchoenberg Iacob 600 600 300 600
Şulemsohn Manuel 1200 1 2 0 0 1200
Şmilovici Leon 600 600 300 300
Schafir Şabse 3t 0 300 300
Şcerb Herş nmtat din oraş 200
154 0 Schwamm Herman 200 200 200
-
— 74 -

— -----------------~ O o : N —
rs-N
ou.
3O
& & G\ , . »4Q

1

Resi
: pla
N u n ele şi Pronumele
O
*5 *2 i "5 dl
Z < < 1 <
-o

1541 Schreiber Albert avocat 300 3001 450


Schor Solomon 200 400
Şloime Iancu 100 200 100 200
Schonfeld Pincu 200 200 100 200
Şaie Şulem 100, 200 100! 2 0 0
Schonfeld Samoil 200 200 300
Schwartz Copel refuiă pIata 1U0 1
Şaie Leizer W olf 200 200 200
Şmilovici Iţic 200 200 200
155C Şmilovici Avram rc^ n 3%lata 1
Şaraga Riven 200’ 200 300
Schwartz Mendel 200 200 100 150
Scherer Matei mutat din oras 200 200
• Şaim Froim 200 200 250
Şmil Z. David 200 200 200
Schwainm Emil 300 300 150
Schăchter Pincas— Odobeşti 200. 200 200
Schwartz Maurice 200 200 200
Sharristh Faib:ş 100 200| 250
1560 Şapira Strul — Corn. Copou 200 200 100 200
Schor Isidor 200 200 400
Scherer Mendel Leib J!!!J",ai 10 0 50
Schwartz Iosef ? 300 300. 300
Schwartz Haim 200' 200 300
Şmilovici Avram 200 200 200
Şmilovici Moritz 300 300 450
Şilder losub rcfusa plaIa 10( 100
Schwartz Herman 200 200 100 150
Schwartz Berman 100 50
1570 Schwartz Aba 200 200' 300
Schwartz Noeh nu mal pIatefle 100 100
Schweigher Moise iJcm F 00
Schwartzman Aron Mcm 100
Schor Şaie— Tg-.-Frumos 200 200 200
1575 Schor David » 20 0 200 100 2C0
- 75 —

A nul 1926

A nul 1927
Anul 1925

Rest de
plată
Numele şi Pronumele
O

1576 Sclior Nichel—Podul-lloaiei 200 200 300


Schor Zalman „ 300 300 300
Sclior Leon „ 200 200 200
Schor M. I. „ 300 300 350
1580 Schneier Moise „ 400 400 400
Schăchler Moise rcfu:S plata
Schwartz Maurice 2001 2 0 0 100 200
Schapira losef 6C0
Schunberg Gherşin rcfu:3 plata
Şmilovici Adolf nu mai plitcşte 200
Steinberg I. L. 2G0 2 0 0 3 0 0
Stern Solomon jl2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
Stern Moritz 1200 1 2 0 0 1 2 0 0
Stern Carol ! 600 600 300 600
1590 Stern Michail muIaţ din ora? 1 G00 3 0 0
Sternberg Manasse 1500 1500 1500
Sternberg Froim I 300 300 450 .
Sternberg lancu 4 0 0 4 0 0 600
Strulovici Nachman 2 0 0 200 300
Strulovici Mendel 300 300 450
Sta:erman Moritz 200 20 0 100 200
Stein Jean 3 0 0 300 4 5 0
Stark Herş nu mai pi3tC5IC 100 100
Steinberg Schaie donator i ICO 2 0 l 3 0 0
1G00 Steinberg Arthur-Bucureşti 400 400 400
SHckelman Moise Aron 100 400
Stocker Bercu dcccdat 6 0 0 6 0 0 GOG
Streiff Sache 1200 1 2 0 0 1 8 0 0
S'rauch Benyamin 8 0 | 8001 4 0 0 4 0 0
Strulovici Chaiin .1 2 0 0 1 2 0 0 4 2 0 0
Ştern Alter 18002000 2000
Strul Moritz rcfuzî plala ! 100 100
Sternberg Ichil refu:a pUta 200
Steinberg Haini 2 0 0 2 0 0 100 2 0 0
101o! Strauch Michel 1 200' 2 0 0 250
— 76 —

1
u-\ 1 O
«N 1
No. curent \

Anul 1927
CS
O l

Rest de
plată
Numele şi Pronumele "3 "5
c c
< 1 <

1611 Stein Heinrich 6CoJ 600 900


Stein Leon M. 300 400 400
Strachman Uşer Zeidă 100 100 |
Storck Nachman 200 200 ico; 200
Steinberg Moise I. 300 300 375
Steinberg Fraţii 200 200, 100; 200
Strulovici Isidor 200 200 100 150
Strul Buium (Zalţman) 300 300, 350
Strulovici Avram 200 200' 300
1620 Staierman David 200 200 100 200
Sternberg Solomon 400; 4C0 40 O1
Spaier Isac 200, 300 450
Spiegler Haim 0 . 1200 1200 :800
• - Spilner S. A. 600 G00 900
Spund Filip 200 200 250
Spiegel Isac 100 100 200
. Spiegel Marcus 200 200 300
Spectorman, Ghiţis | Coifman 300 300 450
Spaier Adolf nu mai pijtcştc 100 2C0 100
1630 Spiegler Strul ICO 200 250
Schwartz Iosub nu mal p,Stc?te 200 200
Schwartz Idei Iancu 50 200 100 100
Schirman Herman 200 200 1 300
Şloim Avram 2u0 200 250
Schwartz Moise lipograf 300 300 300
Şaiin Hună 300 300 150 300
Şmilovici Avram 100 200 200 100
Şulem M. Herşcu 300 300 450
Schwartz Hascal refma Piau 3C0 150 _ *
1640 Şmilovici Samy 200 100 200
Şchwartz Avram 300 300
Schreiber Carol avocat 200
Schwartz Lippa 300
Schwartz Bercu 150
1645 •Scheinberg M. G. 600
Anul 1927
Anul 1926
Anul 1925
No. curent

Rest de
plată
«
Numele şi Pronumele


1646 Şaier Lupu 150
Schlesingher Ide Leib 2ti01
Şnei:r Iancu-Podul-Iloaiei 200
Sarapa F.lias. 20(1 ■
1650 isffînberg Vigder refuiS plaI, 100 •!
Stern Milu—Tg.-Frumos 300 300 150 300
Spaier Moritz 300 300 150 300
Stănescu Lupu 600 900 1
Steiman Iancu 100 150 *
Steinberg Max —Huşi 1000
Spiegler Leopold avoCit 300
Torten lacob 200 200 300
Tischler Moritz 400 200 600
Traubici losef S. 600 600 600!
1660 Terdiman Hidal 400 400! 200 400
Thaler Iţic 200 200 20 ui
Teitler Adolf 200UI2000 4000
Teitler Solomon 200, 300 450
Thaler Arthur N. nu maj t€^tc 300 j
Taube Israel lacob 300 300 300 150
Tanenzapf Samuel m“£' din 200 100 - _ ! -
Tobias Nathan M. 200 200 200
Theiler Herman pIata 200 .
Traubici Şulem donator 100 200 300
1670 Thierer Haim 600 600 600
Traubici Isac 500 500 750
Tenenbaum Isidor 100 200 250,
Turkel Şaie 2u0, 200 100
Teitelbaum Haim losef 200 300
Teper Lupu 400 400 500
Teitler Isidor -100 500
Traubici Bernhard 600 600 600
Terdiman Iancu 200 200 300
Taxier N. 20u 200 400
1630 Ţimand Benyamin 200 200 300
«
78 —

No. curent
S' 0\ V
C\ ’-o
Numele şi Pronumele *5 3
c C c cx
< < < &

1681,1 Thierer losef 600! 600 eoo|


Ţehanowsky losef 601 6 00 900
Traubici Elias nu mai putute 1001 50
Tocilarii Iţic 2C0 2oo; 100 150 .

Teşler Mayer 20( 200 300


Tomasch Philip-Huşi 600 600
Ungar Naftule ioc! 200 200
Ungar lacob 3oo;
W achtel Moritz 5000 500017500
1690 W achtel Salomon decedat 1200 1200 21C0
W achtel Bernhard îooojiooo 5001 750
W eiss Philipp îoo; 200 25C!|
Weissman N atlun 200.1 300 450
W einblatt Solomon 600, 600 500 100
Weissman Israel 400 4001 600;
Weinştein Aron 100! 600 300 600
Weissman losef nu mai plăteşte 400 100
Waldman Benyamin Copel 300 400 600
Weintraub Solomon 4000 300 450
1700 Weissman Simon 2000 2000 6000
Weissman Leon 60 0! 1000 30001
Wechsler Şamşa (Herş) oo; 600 900,
Weiler Martin, avoca, 1350 4 0 , 400,
W achtel Nathan 6200 1200 1800
Waldman Şmil ; 000 4000 1100,1
Wechsler Moise 2 C 0 ( 200, 300
W echsler Favel 1200 120024 00
Weinştein Michel 600 600 8C0
Wartenberg Moise refuiS pUu
1710 Wechsler Herman 2O0! 200 2C0
W achtel Eisig 000 1000 500 750
Weinstock Efraim 12001200 1200
W echsler Arthur, manufacturi 200, 400, 400!
Waldman S. H .' 300 300 450
117158 W ech Ier Carol 600 600 900,
- 79 —

Anul 1927
Anul 1926
Anul 1925
No. curent

Rest de
plată
Numele şi Pronumele


W echsler Arthurvinuri 200 300 4 5 0
1716
W eiss Zaharia 400 600 900
Weinberg Nachman KfluS pIata
Wechsler Jul:us „ ,
Waldman herman 400, 400| 200 300
1720’
Wechsler Herman 150 200 300
W olfsohn Berman 200 200 200
Weisbuch David 600 600 600
Wcissman Solomon donator 1200 600 900
Wolfsohn Mayer 5U0 500 500
Weissbuch Haim I. 600 120(
Wurmbrand IN^ax mutat din oraş 2 000 2000
Wittner Adolf D. 50
Valovici Iancu 20u 200 300 /
i W elt Mihail Ing. 600 600 900
1730
Wachtel Heinrich 1 000 1000 5 0 0 750
Weinrauch Arnold 1200 1201 1800
W achtel IVloise rcfuză piaţa 200 30C 150
Wemştem t^amoil decedat 100 2 0u 2 5 0
Weintraub Moise Marcu 4 00 400 600
Weintraub Fişei 200 200 300
Weisman M. A. 100 200 300
Weinfeld Simon 100 2 0 '1 i 250
Wittner Lupu 200 2 0 0 300
1740 Weidenfeld Avram 2 00 400 600
W eisselberg D. N. mutat dîn oraş 2 0 0 1U0
Wechsler lacob 200 200 300
Weiss luju 200 200 300
Weisman Avram haham 2 00 200 • 300
W eiss Isac R. 300, 3u0 150 300
Wurman Avram L. 200, 2 0 0 100 200
Weintraub Bernhard dcccdaI 200 l
Wechsler losef 100 •200 250
W olff Fra|ii 600. 600
300 •
17 5 0 W olff Jean -
— 80 —

Anul 1926

Anul 1927
No. curent

Anul 1925

Rest de
plată
Numele şi Pronumele
1

1751 W olff Damian 300


Weissman Isac 400 400 400
Wiesenfeld Moritz 200 2 0 0 300
Wechsmari Herşcu 100 400
Weinştein Iosef 20'u 2 0 0 300
Wasserman N. Dcntist . 300 300 450
Wurmbrand Iacob retea pIaM 600 »
W ohl Zalman David 200 200 100 200
Velnicer Charlotte 2 0 0 2 0u 100 200
1760 Weisengriin Lupu 4 0 0 400 600
W eissfeld Şmil 100 200 250
-Weisman Idel-Com. Copou 300, 3 0 0 150 150
Weintraub Bercu 1001 2oO 200
W eissglas Filip 100 2 0 0 250
Weissman Strul 100: 50
W echsler Moise Şos. SocoIa 300, 3 OO; 450
■ W echsler Eli— P.-lloaei 200. 200; 200
W echsler Avram „ 300 300 450
Walder Ruhla 2 0 0 200; 300
1770 Walder Beri numai pIatC5,e 1 0 0 200| 100
W olfsohn Uşer 2001 200 250
Winter Tobias nu ma! pI3,cşte 50
Waldman Avram-Tg.-Frumos 300 3u0 150 300
W echsler Heinich 2o0 200 300
W eisselberg L . Dr. 200 200 100 200
*Wigder Ghinendel— P.-lloaei 600 605 900
W ieser David nu mal pl5te?lc 100
Wald Şulem—Tg.-Frumos 200 200 250
W olf losub „ 200 200 300
1780 W olf Haim nu mai piteşte 100 50
Waldman lulius 300 300 300
; Weinştein Marcu 800 800 1000
Wittner Idei A. 200 200 300
W achtel Beno 200 200 300
.7 8 5 Winter M ayer—Tg.-Frumos 200 200 100 200
- 81

vN
O

I
Anul 1925
No. curent
G\ N
CN

Rest de
plată
Numele şi Pronumele "5
c
< <

1786 Veiler Moritz 200 100 200


W eissglas Isac 100 300
Va va M oise 100 250
Wiseman George 10 100
1790 Wachsman Pincu 200
W eiss Moise 150
Zoller loseph dcccdat 300 300 300
Zait Şmil Mendel 1000 10001100
Zaharia Leib Prinţ 200 400 500
Zaliş Maurice 300 300 450
Zweifel Nathan 200 kOO 100 200
Zuckerman A. Haim 200 200 250
Zalmanovici Simon deccdat 200 200 100
Zentner Iosef 200 200 H O 200
1800 Zaigher David 200 200 300
Zuckerman S. Iosef 200 200 l i 0 200
Zimmer Herman 100 100 200
Zvorişteanu Carol 300 300 300
Zaigher Moritz 100 200 100 150
Zimand Carol 400 4oO 600
Zboriver S. I. 100 2u0 250 •
Zalţberg Samuel 100 200 250
Zwibach Tobias 300 300 350
Zisman Neuman 3oO 300 450
1810 Zait Alter 200 200 100 200
Zait Iukel 200 2U0 ICO 200
Zalman Iosef 200 200 300
Zilberman Moise 100
Zeilig Şmil Leib 200 200 200
Zanft Zeilig 200 200 100 200
Zilberman Avram 300 150
Zeltzer L. & Nuhăm B. 3 0 0 300 150 300
Zeilig Manasse A. 6 m0 eoo 600
Zelnigher Moise 600 600 700
1820 Zaharia David dcccdat 600 600 300
G
82 —

- - ■---
No. curent

Anul 1925

Anul 1926

Anul 1927

Rest de
plată
Numele şi Pronumele

1
1821 Zaharia Şloim 200 200 209
Zingher Leon 300 300 300
Zilberstein Strul 200 200 600
Zonis Zanvel 400 400 G00
Zalman R iven—Tg,-Frumos 200 100
Zimmer Benyamin 300 30l) 450
Zalmanovici Zalman decedat 200
Zeltzer David refuzS plau 200
Ziegendorf Ionas M. refu2ă pIat 100
1830 Zavilovici M. H. 200 300
Zilberman Mendel 250 750
Zelingher David şi Ana 300
Zeida P. Strul 250
Zalmanovici Herman Tg-Frumos 200 200 200
1835 Zeilig Bercu 300
- 83 —

SPEC IFIC A R EA :

Ofrandelor Voluntare
Anul 1925

Fabrica «Fusul» 500


Mina Brestecico—Bălţi 200
Carol Spiegler . . - 200
Const. Vlădescu şi Ignatz Streit 6000
Filip Schillcr 1000
Herş Husid—Ungheni 200
M. Stâncă—Bacău 750
Leon Frânkel—Tg. Neamţ 5C0
Clubul Concordia subvenţia anuală 2000
IDEM, contribuţie cu ocazia festivităţei din ziua
de 10 Aprilie 1924 5000
M oses Forst—Roman 200
. Dobriş Achsenfeld 200
Bella Grunberg 200
Lipa Katz, tn memoria def. Maria Iurist 300
Iancu Rosenthal 300
Marcu şi Adela Gliickman, pentru cumpărare de
efecte publice destinate fondului inalienabil 1000(
Etti şi Iosub Solomon—Podul-Iloaei, idem - 1000
Osias Gelber—Tg. Neamţ lto
Şaie Mates—Berlin 300
Max Wurmbrand, dintr'un arbitraj între D=nii Liva-
dara şi Blumenfeld—Hârlău 1000
Moritz W achtel, pentru cumpărare de instrumente
chirurgicale 10000
A . Haldner 100
Filip Schiller 1000
Wilhelm Schonblum 1000
Marcus Lobel 100
Dr. Goldenberg—Bucureşti 500
Dr. L. Silberstein 300
Solomon Stern 300
Fabrica de Sticlărie ,,Maxut"
Fraţii Stern '3D Lizorovici 1189
Dr. N . Ochs 500
Isidor Hausvater 300
Biby Goldstein şi Carol Herţanu dintr’un arbitraj 500
Solomon A i2icovici şi Aurel Margulies 500
Transport . 46239
— 84 -

Report . 46239
Bruno Grosu—dentist 200
Ilie I. Mendelsohn 160
Leizer Maiselman prin Rabin Raines 100
Leon Hart, Solomon M oscovici şi Carol
Sandberg, dintr'un arbitraj 5C0
O Zobesch şi Ilie I. Mendelsohn dintr'un diferend 1C00
David Ornstein 100
Dr. L. Silberstein 600
Biby Goldstein şi O tto Braunstein
dintr'un arbitraj între D-nii Finkel şi Zaidler . 500
Osias Gelber—Tg. Neamţ 200
Elise Dresner, cu ocaziunea comemorărci morţei def.
ei soţ Ch. Isr. Dresner . 200
Sabina Apter 100
David Horovitz 200

Total . 50099

Anul 1926

Herşcu Laufer şi Strul Leizerovici,


dintr'un arbitraj . 330
Clubul Concordia subvenţia anuală 7000
Golda Solomon—Podu*Iloaei 200
M. Marcovici,
cu ocaziunea naşterei fiului său Solomon . 500
Clara Schor i00
Regina M, Stern şi Dr. L. Silberstein,
dintr'un pariu . 500
E. I. Brurner 100
E tty Pocher 100
Leizer Maiselman IOC
F. Schonblum 100
Osias Gelber—Tg. Neamţ 300
David Edelstein, în memoria def. Rachil Edelstein . 1000
Isidor Apter 200
Elise Dresner—Bucureşti, cu ocaziunea comemora-
rei morţei def. ei soţ Ch. Isr. Dresner . 200
Moise Lobe! şi Iţic Kaufman 1000

Total . 11700
— 85 -

Anul 1927

Dr. N . Ochs 140


Isidor Sand '3D Sam. Rechler 800
Sfatul Negustoresc, dintr'un arbitraj între D=nii
Iosub Herşcu şi Melik Forst . 1000
Iosef Rosenzweig 500
M. Marcovici 600
Ichil Moise 100
I. Lacser— Cernăuţi 100
Clubul Concordia subvenţia anuală 7000
Ignatz Streit 300
Filip Spund 300
Carol Cratenstein, Hart şi Schwartz,
dintr'un arbitraj . 1000
Isidor Apter 500
Iancu Solomon 500
Max Spiegel—N ew °Y ork iroc
Herşcu Şmilovici 200
Osias Gelber—Tg. Neamţ 200
Max Spiegel, cu ocaziunea comemorărei morţei def.
sale mame 1000
Elise Dresner, cu ocaziunea comemorărei morţei def.
ei soţ Ch. Isr. Dresner 200

Total , 15440
- 86 -

SPECIFICAREA :

Veniturilor întâmplătoare
Anul 1925

Banca D acia, dobânda sumei de Lei 12000.—


reprezentând legatul Reizel Golden pentru
un A zil de N o a p te , dela 30 Iulie 1920—31
D ecem b. 1924. 4347
M oise LoBef, avans pentru plata transportului
lemnelor cumpărate dela D sa 20300
Societate de Asigurare „ Steaua -României*,
despăgubiri pentru imobilul str. Dreaptă 4
distrus de incendiu 35965
Societate de Asigurare «AgricoCa», idem 8134
Banca Mofdova,- dobândă asupra sumelor de­
puse 169 55
Secţia „ CBevra Kedoiscbe* , pentru alimentele
date de spiral pentru deţinuţi şi soldaţi,
de Paşti şi sărbătorile de toamnă 4554
Soc. Comunală de Efectrtcitate, restituit suma
depusă în plus la vârsământul 11-lea al
acţiunilor 2250
D r. B. Eingerfuit, în comptul sumei de Lei
30.000.— ce-i i s'a acordat ca împrumut
în anul 1923 pentru instalarea Laboratoru­
lui de Analiză 100C0
Banca M ofdova, dobânda asupra sumelor de­
puse 760
D in încasarea defa memBrii cotizanţi a cos­
tului de Lei 20.— pentru Darea de S ea ­
mă pe anii 1923 şi 1924 14838
Cfara ScBoenfefd, chiriaşă imobilul str. Pomir 4
contribuţie la repararea unei perete 2000
Anton A. Romifă, pentru un cazan vechiu 4500
ScBaie SteinBerg, pentru o fereastră veche 100
Rămas din cumpărarea bonurilor pentru dona-
ţiunea Aron Kahane 58
M a yer Tein, bezmânul A n cei Spaner care se
distribue la diverse instituţiuni 587 50
lo s e f GBetzfer, restituit costul unor chei pier­
dute dela cassa de fier 655
Transport . 10891805
87 —

Report . 108918 05
Rămas din cumpărarea bonurilor pentru donaţi-
unea M. I. Şloimovici 42
Din vânzarea unui obiect vechiu 100
Chiria grădinarului, pentru un zemnic de
flori 1000
Diferenţă rezultată, din eşirea la sorţi, a 19000
lei scrisuri Urbane Iaşi 10770
D in vânzarea, lucrurilor rămase de la defuncta
Leiter 1650
Total Lei 122480 05

Anul 1926

Banca Dacia, dobânda pe anul 1925 pentru


suma de Lei 12.000— legatul Reizel Golden 2362
Banca S . O. G roswafd, dobânda pentru su­
mele depuse de chiriaşi ca garanţie 320
D in vânzarea unor lucruri vechi 2600
[n ca sa t pentru alimente date unor deţinuţi din
închisoarea Galata 3088
Diferenţa rezultată din eşirea la sorţi a unui
titlu de Rentă * 300
Secţia ,,Chevra-Kedoische" , pentru mâncarea
dată de spital deţinuţilor şi soldaţilor cu
ocazia sărbătorilor de Paşti 3327
Sofomon K atz, chiriaş imob. str. C. Negri 30,
contribuţie la reparaţiuni 600
Aron Schwartzman, idem 600
/s a c Rosanfefd, „ 500
George Vefişcu, chiriaş imob. str. Dreaptă 4,
contribuţie la zugrăvital apartamentului . 500
A d o lj Knau, chiriaş imob. str. Uhica-Vodă 38,
amendă pentru întârzierea plăţei chiriei . 500
D iferenţă rezultată din eşirea la' sorţi a unui
scris Fonciar Rural 837
A îayer Tein, bezmân-ul Ancei Spaner, care se
distribue la diverse instituţiuni 587 50
U şer Kahane, contribuţie la repararea pivniţei
imobilului spitalului din str. C. Negri 75 6000
(a c e a s tă su m ă se c o n s id e ră c a o fra n d ă p e n tr u
R e fa c e re a s p ita lu lu i)
în casat de la un cărăuş pentru lipsa cantităţei
de 562 Kg. lemne 562
Total lei 22683 50
— 88

A nul 1927

Banca Mofcfova, bonificaţie de la un cont cu­


rent anterior 124
idem, transferat dela contul secţiei
„Chevra- Kedoiche" 2C0
idem, dobândă pentru sumele depuse 5373
O iser M . Gofdner, pentru 102 kg. hârtie ma*
culatură 816
Soc. de Asig. „Generafau despăgubiri pentru
daunele unui incendiu la spălătoria spitalului 6208
Soc. de A s ;g. „Steaua-României* idem 2070
„ „ „ „D acia România “ „ 1242
M a x Braver, pentru două butoaie murături 1800
M oses BergBoff, chiriaş imob. str. C. Negri 75,
contribuţie la repararea pivniţei. 4Qf 0
Din vânzarea unor table vechi 250
D r. B. TingerBut, restul din suma de Lei
30.000 re i s'a acordat ca împrumut în
anul- 1923 pentru instalarea Laboratorului
de Analize 20000
Secţia „Cfievra K ed o iscfe' , pentru alimentele
date în zilele de Paşti şi sărbătorile de
toamnă deţinuţilor dela Galata şi soldaţi­
lor din garnizoană 2209
Din vânzarea unor materiale vechi 366
lacoB PoBBacB, pentru împrumutarea unui
cărucior de bolnavi 300
M a yer Dein, bezmân ul Ancei Spaner care se
distribue la diverse institupuni 587
Io sef S. TrauBici, chiriaş imob. str- C. Negri
42, contribuţie la canalizarea acestui imobil 5000
Rămas defa bolnavi decedaţi în spital, 248
Din vânzarea haine'or rămase dela def. avocat
Albert Abramovici 1030

Total Lei 51793


89 —

Ofrande în natură
Anul 1925

Leon şi Saly Segal, 56 cămăşi pentru Azilul de Infirmi


Iţie Forşmit Contribuit cu Lei 500 la cămă­
şile de mai sus
Fraţii Griin, Confecţionarea a 15 perechi
papuci cu materialul spitalului
Moara Dacia, Un sac grisă
M . Isac M oscovici, 6 duzini linguri
Leib Aron Lupu, Un sac făină de popuşoi
Lupu Silbergleit,/ 30 kg. făină de grâu
Moara Dacia, Lin sac făină de grâu
Mendel Griinspan, Z5 kg. grisă
Emil Ochs —Bucureşti, 10 ace pentru injecţii intravenoase
Freci Şaraga, Una pătură, un cearşaf, o pernă
şi un tacăm de masă
Dr. H. Solomovici, Un dulăpaş pentru instrumente
M oise Iacobovici, 100 litri vin
Abram Davidsohn, 5 litri vin de Paşti
Strul Leizerovici, 10 litri vin de Paşti
Isac Pollack 'SD David Cotter, 10 litri vin de Paşti
Leibiş Pollack, 5 litri vin de Paşti
Rubin Basgher, 15 litri vin de Paşti
Michel Weinstein, 10 litri vin de Paşti
Iţicovici '3D Neustadr, to litri vin dePaşti
Reischer ® Critico to litri vin de Paşti
David Gartenberg, 5 litri vin de Paşti
Copel Nachmanovici 5 litri vin de Paşti
lan cu Schite ider, 5 litri vin de Paşti
Leib Aron Lupu Un sac făină de porumb lux
Moara Dacia, 60 kg. făină de porumb
Iţic Forşmit, 9 kg carne
Solomon Stern, Lin car cu paie pentru mindire
M . Isac M oscovici, 12 pahare de ceai cu farfurioare,
12 linguriţe, 6 furculiţe 6 cuţite,
6 pahare de vin. 6 farfurii, o cutie
pentru zahăr şi o scuipătoare
Dr L. Silberstein, O cutie Hfectrargol
David Leibovici, O masă pentru infirmii din azil
Moara Dacia, 300 kg. grisă
Mcyer Griin, Lin cărucior p. bolnavi
Petrache Zaharia, 200 kg. pătlăgele roşii
- 90

nspectoratul Sanitar Iaşi, 20 flacoane ser antitetanic şi


antistreptococic
Moara Dacia, 50 kg. făină de grâu
Fabrica de Zahăr «Ripiceni»
prin dl. Director General
I. Iosipovici, 500 kgr. zahăr
Oficiul de vânzare al zahă­
rului Bucureşti, 300 kg. zahăr

.Anul 1926

Ana Singher, 25 kg. mere


Moara Dacia 250 kg. grisă
Carol Stern, Un car cu paie pentru gheţărie
Michel Weinstein, 6 litri vin de Paşti
Lupu Leibovici, 10 litri vin de Paşti
Ţalic Hellin, 10 kg. prune uscate
Leivi Omstein-Negreşti 25 kg. fasole
Ific Forşmit 10 kg. carne
Sofie Kahane şi Adela Meyer, 10 bluze, 10 fuste, 8 capoate,
16 perechi ciorapi, 13 grimele
pentru Azilul de Infirmi
Ionas Lobel, Două care cu pae pentru mindire
Fabrica de zahăr «Ripiceni» 600 kgr. zahar
Dr. Philip Blumenfeld O placă de marmoră 1 70/0.70 m.
Oficiul de vânzare al Zahă­
rului—Bucureşti, 300 kg. zahăr

Anul 1927

Bernstein, Zonis ® Co.


Moara Dacia,
\
22 metri Gradel pentru şervete
300 kg. grisă
Neustadt ® Iţicovici, 10 litri vin
Herşcu Laufer, 10 litri vin
Copel Nachmanovici 5 litri vin
Michel Weinstein, 5 litri vin
Riibin Basgher, 10 litri vin
Oficiul de Vânzare al Zahărului, 300 kgr. zahăr
Cily şi Hanina Goldstein, 16 mindire de paie pentru
Azilul de Infirmi
Fraţii Haimovici, ~ 36V2 metri Americă
Fabrica „Colentina" Bucureşti, 140 metri pânză
— 91

SPECIFICAREA :

Venitului balului
din ziua de 8 Mai 1926, In s a lo a n e l e D a n ie l

LIST A No. 1
Prin Com isiunea D -nelor S o fron ie H ir s c h e n s o h n ,
C olom be G rosw ald şi D-l Philip P o s n e r

Herman Dermer Report 4 5 5 0 0


Tg. Frumos 5000 Bernstein Zonis & Co. 1 5 0 0
S. O. Grosvald 5000 Jean Hefter 700
Max Wurmbrand 3500 Weinstein et Haffner 700
lulius Iosipovici Fraţii lankilevici 600
Ripiceni 3000 Wilhelm Schonblum 600
Ilie I. M endelsohn 3000 Moise Lobel 600
Porecky et Co. 3000 Fişei Rubin 600
N. N. 2000 Isidor Margulies 600
Bernhard Kaufman 2 t0 0 Firma Luca P. Niculescu 600
Moara Moldova 2000 A. M. Diamant 500
Fraţii Hirschensohn 1000 Arthur N. Thaler 500
Heinrich şi Solomon Gustav Segall 500
Kahane 1000 losef Ţehanovschy 500
Moise Talmaciu 1000 Şamşa W exler 500-
Lupu Silbergleit 1000 Fawel Wechler 500
Mendel et Bercovici 1000 Isac L. Rosenstein 500
Alexander H. Herşcu 1000 Farmacist Kuperman 500
Aron Siegler 1000 David Herzenberg 500
Peter Ghinsberg 1000 Herşcu Laufer 500
Nathan Geller 1000 Rosalia Bergher _ . 500
M. 1. Regenstreich 1000 Michel Friihling 500
Marcu Adlersberg 1000 I. M. Kunovici 500
Adolf Lubel 1C0O Kauschansky 500
Banca Moses Iurist 1000 Emil Calmanovici Inginer 5 0 0
Moritz Stern 1000 M. Isac Moscovici 500'
Hersch Braunstein 1500 Mayer Bachman 500
Leon Segall 1500 Brotzky 500
T ra n sp o rt 455c0 T ra n sp o rt 61000
— 92

Report 61000 Report 795CO


O scar Klingher 500 Bercu Leibovici 500
."Nathan Albrecht 500 Philipp Posner 500
Leon Mayer 500 Efraim Weinstock 500
Maior Stroja 500 Arma Horovitz 500
Marcu Sigal 500 L' on Iuster 500
.Textilimport" 500 losef Rosenthal 500
.Fraţii Aronovici et Inginer L. Solomon 4C0
Mattes 500 Lou's Pollingher 400
M. M. Frănkel 500 Carol Kaufman 300
Jacques Lehrer 500 Marcu Hulkiver 300
Banca Româno Franceză 500 M oses Duff 300
Alfred Grtin 500 Leibovici & Zvorişteanu 300
Bubi Iurist 500 ’ancu Goldenberg 300
Max Margulies 500 Alter Michel 300
Saul Freier 5C0 A. M. Rabinovici 300
Peietz Cohl 500 hrael Ghimpe’man 300
Fraţii Donenfeld 500 Kassapp & Horovitz 300
Damsker et Leibovici 500 Orn-tein & Biber 300
Zimand et Schwartz 500 Amalia Cuten 300
Ing. Arthur Klepper 5C0 loil Picovsky 300
Avocat Albert Schreiber 500 Avocat M. Moscovici 3C0
Filip Haimer 500 Iacob Wurmbrand 300
Lazăr Kaufman 5b0 M. Steinberg 300
Emil Bergher 500 Leon Pilpel 300
Rachelle Pettigrew 500 Glanzstein 300
Solomon Bercovici 500 Dr. Leon Pollingher 3C0
Fraţii Kisilovici 500 Şulem Traubici 300
Fraţii Bergenstein 500 Dr. Lupu Coniver 300
Moise Iacobovici 500 Weissman 300
Lazăr Rechler 500 lancu Froim 300
Avram Davidsohn 500 Nimovitz, Blau & Co. 300
W illy Lobel 500 Fraţii Fischler 300
losef Adlersberg 500 I. Glanzstein & Fiu 300
Ing, lancu Males 5C0 Iţic H. Lob 1 300
D. Weisselberg 500 I. Haimovici & Fii 300
Martin Buchholzer • 500 Israel Laxer 300
Eisig K'cpper 500 Mendel Golden 300
lancu Schneider 500 Dr. M. W eiss 300
Transport 79500 Transport 92300
— 93

Report 92300 R ep o rt 1 0 1 2 0 0
Şaie Machles 300 Dentist Grtinberg
Elic Frenkel 300 Mcldvan 200
Otto Guttman 300 Emil Schwamm 200
Doctor 1. Brener 300 Marcu Solomon 200
Fraţii Traubici 300 I. A. Geltzer 200
Fişei Ghelberg 300 Ch. David Rosenfeld 200
Sache Schwartz 300 Mendel Freitag 200
Moscu Dac 300 Gherş Glinberg 200
Iancu llie 300 David Staierman 200
Moise losub Alter 300 Aronovici 200
Lilly Mendel 300 Solompn Weintraub 200
Anetta Dr Rosenthal 300 Isac Kaufman 200
Solomon Goldstein 300 Siiberştein 200
D -na Beer 300 Solomon et Fii 200
Moise Grtinberg 300 M. Kaiserman 200
Filip Schiller 300 Neustadt et Şmilovici 200
Fabrica de Bere Şaie Copel 200
Brestecico 300 l'auer et Kohnfeld 200
Samoil Leibovici 200 Jacques Daniel 200
Moritz Cehi 200 Israel Fein ilber 2CO
D-na Stern 200 losef Kilian _ 200
„ Berghoff 200 Zah aria Faibiş 200
Firma „Britania“ 2C0 Herman Ichilovici 200
H. M. Kaufman 200 Saie Eisman 200
M. Tarasovsky ' 200 Zeida I. Roşi 200
Carol Abzug 2C0 Mendel Adelsberg 200
David Reichenberg 200 Manea Rabin: chi 200
Sandy Heller 200 Isidor Machlovici 200
Iancu Mendel 200 Max Marcus 200
Schwartz 200 David Holzman 200
Margon & Holzman 200 Fabrica „Progresul-' 200
David Bercovici 200 Gliedale Aron Şmil 200
lacob Rosenstein 200 Şulem Rând 200
Abram Brauchfeld 200 Moise Kaufman 200
Marcus Spiegt 1 200 Fraţii Kaufman 200
,,Importul'* 200 D-r M. Rosenblatt 2oO
Leizer Singher 200 Marcu Gliickman ICO
Sarny Leventer 100
Transport 10120u T ra n sp o rt 1 0 8 4 0 0 -
— 94 —

R eport 1 0 8 1 0 0 Report 111350


D entist Bronson 50 Jean Pollingher * ICO
Fraţii Pollingher 400 Herman Goldenberg 100
Adolf Rechler 100 Michel Albin 100
Pincu Elias 150 Strul Herşcovici 100
Mayer Herşcovici 100 Marcu Weintraub 100
.Moise Pascal 150 David Leibovici 100
Osias Leibovici ICO Zanwel Zonis 100
L eon Hart 100 Strul Feldman 400
.Mayer Zanft 100 Roza Moscovici 400
Schwartz 100 Avram Leibovici 100
■Sabse Safir 100 I. Mişcovici 400
Moritz Zaigher ' 100 Silberman 100
luju Olivenbaum 100 Osias losub 100
Efraim Horovitz 100 Marcu Teitler 50
lulius Simovici 100 Herşcu Aron 50
Jsidor Gropper 100 Jacques Steig 100
Ottoi et Rosenzweig 100 H. Rabinovici 100
Leon Schwartz-bijutier 100 Şmil Weissfeld 100
Pincu Şmilovici 100 lancu L. Kaiserman 100
Kaiserman 100 Riven Sega 11 4 00
Avram Cupei vasser 100 lancu Ichilovici ICO
Isac Beiner " 100 Avram Şloimovici 100
Fraţii Schreiffel 100 Pincu Nachman 100
Leon Iosipovici 100 Pincu Leibovici 100
David M. David 100 losef Schreibman 100
S . H. Waldman 100 Strul Schreibman 100
Schonfeld 100 Nachman Bercu 100
Copel Nachmanovici 100 Willy losipescu 100
Lupu Kaufman 100
Transport 111350 Total L14050
L IST A No. 2
Prin C o m is iu n e a : D-nelor Clara G eltzer şi Mărie
H irschensohn şi Dnii Fred Ş a r a g a şi S c h a ie S te in b er g

Banca Moldova 12000 Report 44900


Moritz Wachtel 8000 Zalman Landes 500
A lexe Einhorn 2000 Ludwig Ber 500
Siegmund Dulberg 1000 D. I. Barasch-Hârlău 500
Iacob Schonberg 1000 Dr. M. Haimovici 500
Inginer Leon BrilI 1000 Şaie Braun 500
Soiomon Brauner 1000 Soiomon M oscovici 500
Firma Eisig Fiiigelmann 1000 Dr. L. Silberstein 500
Segall & Weidenfeld 1000 Heinrich Blumenfeld-
Fraţii Aschkenasy 1000 farmacist 500
W olf Lerner & Co. 1000 Simon Goldstein 500
Iosef Haimsohn 1000 Druckman 500
Şmil Mendel Zait 1000 Aron Gold 500
Fraţii Premisleaner 1000 Aneta Tischler 500
Zalman A. Grossman 1000 Dr. Philip Blumenfeld 500
Salomon Wachtel 1000 George Altain 500
Firma ,.Ferrum“ 1000 Haim şi Iosef Thierer 500
Jacques Lewin 1000 Lupu Goldenberg 500
Moi se Eisig 700 Iancu Rechler 500
F. Şaraga 700 Moise Zelingher 500
Dr. Cazac-Averbuch fsOO Biby Goldstein 500
Klughaupt & Co. 500 Isac Greceanik 500
Fraţii Boghen,W aldman Iancu Lupu 500
& Goldenberg 500 Dr. H Solomovici 500
lacoby 500 Soiomon B. Weinblatt 500
Carol Drimer 500 D-na Pocker 500
C. Seleanu 500 Bernhard Goldenberg 500
D -na Zoller 500 Osias Friedman 500
Henriette Horovitz 500 Jean Olivenbaum 500
Benyamin Zimmer 500 Leon Grtinberg
Guţa Mendel 500 (La Diamant) 500
Samoil & Saul Boghen 500 Rubin Mtihlberg 500
Bercu Moise 500 Marcu Galatzanu _ 500
Idei Goldner , 5G0 Lazăr Iosef ' 500
T ra n sp o rt 41900 T ra n sp o rt 60400
96

Report 60400 Report 71100


Haickel Neustadt 500 Norbert Schwartz 200
Leib Blum 500 H. Qherner 200
D. Lachmanovici 500 M. Schongut 200
Sophia Grosu 500 B. Moscovici 200
Jean Griinberg 500 Leon M. Stein 200
Mina Schwartz 400 Nae Griinberg 200
Heinrich Stein 400 Carol Cratenstein 200
Leon Bergher 4u0 A. Gartenberg 200
H. Ornstein 300 Simon Avram 200
Rubin Basgher 300 D-na Nusimkis 200
Firma .Talpa" 300 Socec & Co. 200
Fraţii Goldenberg 300 Abramovici & Waldman 200
Dr. Eduard Margulies 300 Iacob Glanzstein 200
Clara Geltzer 30o Pincu Schwartz 200
Leon Şmilovici 300 Pincu Kahane 200
Dr. E. Ghellman 300 Clara Griinberg 2CO
Isac Traubici 300 Jacqucs Calmanovici 200
Bernhard Brauner 300 Bernhard Fischler 100
Halpern 300 luju W eiss 100
Eduard Margulius Iacob Wechsler 100
farmacist 300 H. Rotenberg 100
Berman David 200 Lupu Koppel 100
Pincu H. Mayer 200 David Goldenberg 100
Iacob Pocker 200 Rudolf lacobsohn 100
Avram Mark 200 Iancu Solomon 100
Marcus Lobel 2u0 So!omon Lobel 100
Lobel & Marcus 200 Avram L. Coniver 100
Rafael Pocker 200 I. Abramovici 100
Herşcu Koppel 200 I. Schwartz 100
Griinberg 200 M. Sârcu 100
Goldstein 200 F. Katz •100
David Siegler 200 F. Schor 100
Moise Leibovici 200 Michel Strauch 100
Lupu Leibovici 200 Ghelberg & Kohn 100
D-na Spaier 2i Q Iostf N Lehrer 100
Firma „Furnitura" 200 Oişie Wechsler 100
Şamşa Wechsler 200 Farmacist Welt 100
losef Griinberg 200 Osias Lustgarten 100
Transport 71100 Transport 76600
97 — •

R ep o rt 76500 R eport 78700


Manole Bercovici 100 Lupu Feldman 100
Carol Horovitz 100 S. Goldenber 100
Ester Hirschensohn 100 Avram Gartenberg 100
Avram Weidenfeld 100 Solomon Briinner 100
Irig. loseph Cana 100 O. P. Silberstein 100
«Fulgerul» 100 Ghetzel Rolkirsch 100
Bernhard Sârcu 100 Avram lacob 100
Dentista Sobelman 100 Solomon Langmantel 100
Benedykt Druker 100 Zeltzer & Nuhăm 100
Avram Schlotter 100 lacob Nagler 100
Pincu Kahane 100 Abramovici & Rosen 100
Mayer Wolfsohn 100 lacob Rosenstein 1OO
Fraţii W olf 100 E. Rosenstein 100
Avram Moise 100 , La Briliant44 100
I. B. Braun 100 Maurice H. Schonfeld 100
Aneta Singher 100 M oses Fingerhut 100
•Fraţii loseph 100 Fraţii Rosenfeld 100
Ch. Gartenberg 100 Neumann Grossman 100
Heinricli Spaier 100 Lazăr Herşcovici 100
Leon Idelovici 100 Osias Melixon 100
Solomon Burehovici 100 Lupu Mates 100
Haberhauer IOC. Ţudic Herşcovici 100
Transport 78700 Total 80900
LIST A No. 3
Prin com isiu n ea Domnilor M ărie şi Em anoil Lupu
Sfatul Negustoresc 5000 Report 14000
Fraţii Katz & Co. 1500 Dr. Nathan Ochs 500
Fraţii Haimovici 1000 Marcu Weinstein 500
Sache Streiff 1000 Ţalic N . Hellin 500
Chaim Strulovici 10C0 Michel Weinstein 500
Abram Brenner 1000 Haini O. Spiegler 500
Iosef Marcu 1000 M. M. Frănkel 500;
Samoil I. Pincu Lazăr 1000 Carol Pânzaru 300
Dentist Sirota-Grossu 500 B. Goldenberg 3Q0;
Lupu Weisengriin 500 Sofia B. Diamant 300
Cezar Zoîler— Vaslui 500 A. Solomon c'" ", 300
T ra n sp o rt 14000 Transport 18200
— 98 —

R ep o rt J8 2 0 0 R .p o r t 28700
„Crâşmarii Asociaţi" 800 Nusen Flalpern 200
Solomon Boldur 300 Moritz Flirschensohn 100
Burăh .Solomon 300 Şabse Barasch 100
Ghedale M. Liebling 300 Moise Griin 100
Nathan Nathansohn 300 Samuel Zalţberg 100
Strul Leizerovici 300 Samoil Prepelitzky 100
Copel Faivelovici 300 losub et Moscovici 100
Herscu Lobel 300 David H. Goldenberg 100
Buium Griinberg et Solomon Bergher 100
Isac Weissman 300 Lupu Kohn 100
Chaim Motelsohn 300 Rubin Finkelescu 100
lancu HânţestLnu 300 Ide Leib Sdilesingher 100
Emanoil Lupu 300 Rafail R osenzw eig 100
Iosef Mendelsohn 300 Benyamin Goldstein 100
lacob Max 200 Filip Simonovici 100
David Zelţer 200 David Avramovici 100
I. B. Fruchtman 200 Isac Marcu 100
Bei cu Blank 200 Buium Copel Waldman 100
iţic Kaufman 200 Isac Solomonovici 100
Sura Frănkel 200 Iţic M. lancu 100
Pincu Făinaru 200 Marcu Leib Hună 100
Mendel Feldman 200
Total 25900
Transport 23700

LIST A No. 4
Prin Dl. Alex. Einhorn
S o c ..Pentagon'1 5000 Report 21500
Fabrica „Textila" 3000 Filderman-Bacău 1000
Emanoil Marcovici 3000 Schaffer 1000
Froim Fischer 2000 „Moldova Petroliferă" 1000
Moara Păcurari 2000 Banca Generală 1000
Nathan Wachtel 2000 Fraţii Weimauch
Fabrica de Sticlărie (B nca „Generală" 500
„Maxut" 1500 Moritz Marcovici
Fabrica de Sticlărie (B-ca Moldova) 500
„Neguleşti" 1500 Moritz Elias 500
g : l. s. 1500 Peppi Iuster 500
<0- ^ r Transport 215U0 Transport 27500
— 99 -

Report 27500 R ep o rt 29000


îsa c Popper 500
lonas Friihling 500
U . Kischinevsky-
Ing. M. W elt 500
Tighina 500
D-na Teitler 300
Leon Geller 500
Transport 20000 Total 30300
L IST A No. 5
Prin com isiu n ea D oam n elor Sabina M arcovici şi M yransky

lancu Abovici 200 Report 8850


Marcu Weinştein 200 Isidor Rosenthal 300
I)r. M. Millian 10C1 Fraţii Pogor 300
D-na Leibovici 100 Steinberg 200
Moise Moscovici 5C Griinberg 200
Moritz Veiler IOC Leon Simionovici 500
Isac Eisenhăndler 100 Ulrich Şmilovici 200
lonas Lobel 500 Albert Porjes 300
A. M. Naftule 200 Flaim Leib Segall 500
Simon Rubinştein 100 lancu Leibovici 100
Solomon Clamer 100 Anuţa W olfsohn 100
Şaie Goldenberg -100 Filip Schiller 200
Carol Stern 1000 Dr. Leo Heitel 300
Manasse Sternberg 500 D-na Braunstein 200
Solomon Cries 500 David S Barasch 500
Robert Eckştein 500 «Consum Francez» 300
Millo Ghelerter 300 Magazinul „Jupiter“ ICO
Fraţii Bercovici 300 Moise A. Goldstein 300
Dr. H. Apter 300 Ignatz Streit 300
Siegmund Packer 500 Dr. Matias Lederhăndler 300
Dentist Eichendler 200 «Dacia-România»
Mayer şi Oscar Soc. de A sig. 300
Finkelştein 300 Dl. Iosefsohn 300
Dr. Louis Alendell 700 Buium Silberstein 100
Dr. Enric Pekelman 700 Adolph Abramovici 100
Simon Langmantel 200 Griinspan 20 0
Aron Weinştein 200 M. Marcovici 200
Dr. Albert Fikler 300 A vocat Lazăr Marcovici 200
Hermann Pollack 500 9. P. Ornstein 200
T ra n sp o rt 8850 T ra n sp o rt 15650
— 100

Report 15650 Report 17950


Elias Şaraga 100
Magazinul «Imperial» 60
Dentist N . Wasserman 300
W olf Feuerstein 40
D-na Forst 200
Leon Sylver 50
îsr. Rosenblum 300
Ceasornicăria Engel 40
Manger 300
D-na Hirsch 200
A. Talisman 100
300 Rebeca Gros 200
Zalman Leibovici
Herman Finkelstein 100 D-ra Iacobovici 200
Isidor Sommer 400 Solomon Stern 10GO
Clara Forşmit 200 Elias Nagler 300
Transport 17950 Total Lei 20010

L IST A No. 6.
Prin Dl. Inginer Leon Brill

Banca Dacia’ 0000 Report 21000»


Banca „Uniunea
Adolf Gutman 1000
Română" cOCO
Avocat S. Goldental 500
Banca Iaşilor 3000
Benyamin Ţimand 500
-N . N. 2000
A. Gârcineanu 500
Alter Stern 2000
Îsac Popper 500
îsac Nacht 2000
Naftali Daniel 300
Av. Vasile A potecher 1000
Transport 21000 Total 2 4 300

L IST A No. 7
Prin Dl. A v o c a t Kiva O rnstein

Marcu Adlersberg 4000 , Report 5500


Fraţii Scheinberg 500 S. Blumer 300
Kiva Ornstein 500 Eli Rosenbaum 3C0
Firma „Ferrumc' Coifman 300
diferenţă 500 Goldstein et Zweiffel 100
Transport 5500 Total 6500
RECAPITULARE

în casări

Lista No. 1 114050


„ 2 ‘ 80800
5? /, 3 25900
D /j “4 30300
•> M 5^ 20010
.. 6 24300
„ „ 7 6500 3 0 ,9 9 0
Rămas net în seara balului 18100
Dobânda dela Banca Moldova 3892
323982

Cheltueli

Instalaţia electrică şi amenajarea localului 2527


P jano şi chelneri 27r.O
Diverse speze în seara balului 1025 6302
Beneficiu net Lei 317080

care s ’a întrebuinţat pentru Refacerea spitalului.


G E S T IU N E A
REFACEREI SPITALULUI
d e la 1 Sept. 1926 până la 1 Iunie 1925

LISTA NOMINALA
a

Donatorilor
American Joint Dis- Report 1811150
tribution Committee Ottilia şi Hersch
p. construc{ie 3000 Dolari 504000 Braunstein 30000
Idem Rebeca şi Mendel
p. lingerii, mobil. 2000 „ 323000 Marcovici 30000
Moritz W achtel 300000 Anonim „C. W .“
Adolf Teitler £00000 prin d. Moriiz Wach'.el 30000
Camera de Comerţ Clubul Concordia 30000
şi ludustriedin laşi 100000 Salomon Wachtel 30000
Dr. A. Granet- Bernstein et Zonis 25000
New-York Mina şi I. Getzler 25000
colectă făcută de D-sa llie I. Mendelsohn 25000
conf. spec. dela pag. 110-111 9 3 7 5 0
Isac L. Rosenstein 25000
S. O. Groswald 50000
Moara Moldova 25000
Fraţii Eigher-Buc. 5COOO
Morris Griffler-
Erezii Nachman
New-York 25000
Kahane 50000
Societatea .,Biker-
Ana şi Solomon
Hoilim'* din Săveni 25000
Bercovici 50000
Bernhard Kaufman 23000
Ernestina şi Froiin
Erezii Adela, lancu
Fischer 50000
şi Mina Bacal 22000
Asociaţia Evreilor Damsker et
din San-Francisco, Leibovici 2C0CO
prin d. Şefrabin Racliel Pettigrew
Dr. I. Nimerover-Buc. 40400 în memoria soţului Iohn O fi f i fi A
Edward Pettigrew
T r a n sp o r t 1 8 1 1 1 5 0 T ra n sp o rt 2 2 2 1 1 5 0
103 —

R eport 2 2 2 1 1 5 0 R ep o rt 2 6 0 5 4 0
Şaie Halpern 20000 Berman Gutman 10000
Marcu Schwartz Israel Hausvater 10000
Haini O. Spiegler 20000 I. Haimovici et Fii 10000
Heinrich şi Solomon Ida Hirsch 10U00
Kahane 20000 Fraţii Hirschensohn 10000
Jaffe et Sons lsidor Margulies 10000
Ltd-Manchester Haickel Neustadt 10000
prin d. Max Fliigelman 20250 Lupu Ornstein 10000
Fabr ca de Zahăr Eiias Rosenberg 10000
„Ripiceni" 20000 Filip Schiller 10000
Solomon Brauner 20000 Soc. „Mercur“ 10000
Nathan Fliigelman- Nathan Wachtel 10000
N ew-York 20000 Cari Zimmer-
Amalia Apfelbaum 20000 Bucureşti 10000
Fabrica de Postav Fabrica de Postav-
Porecky et Co. 15000 Buhuşi ICOOO
fam oil Lazăr- „Astra" Bucureşti 10000
Philadelphia 15000 Saly şi Meier Kanter 10000
Segall et Weidenfeld 15C00 Banca Moldova şi
Fabrica „Ţesătura*' 15000 Banca Dacia din-
Eisig Fliigelmann 15000 tr’un arbitraj 10000
Wolf şi Liba Lerner 15000 Erezii Şaie Goldstein 10000
Adolf Lobel 15000 Aron Weinslein 10000
Neumann Briick- Clara Leibovici 10000
Bucureşti 13000 Siegmund Dulberg 10C00
Fraţii Aschkenasy 12000 Mendel lurist 10000
Margon et Sabina şi Herman
Holzman 12000 PoIIack 10000
Ira lurist 11000 Taube şi Lupu
Medvedi et Ghim- Silberman 10000
pelman Î l 000 Fabrica de Sticlărie
Leib Blum 10000 „Maxut" 10000
Fraţii Boghen, Wald- Iosef Ţehanowsky 8500
rnan et Goldenberg 10000 Avram Griinberg 8000
Willy Dinerman Favel W echsler 8000
Bucureşti 10000 „Textilimport14 7000
Alexe Einhorn 10000 Fraţii Fischler 7000
Elic Frenkel 10000 Fraţii Solomon et
Peter Ghinsberg 10000 Strul Schwartz 7000
T ra n sp o rt 2 6 0 5 4 0 0 T ra n sp o rt 2 9 0 0 9 u 0
— 104 -

R ep ort 2 9 0 0 9 0 0 R ep o rt 3 0 8 7 9 0 0
Amalia şi Solomon Solomon Moscovici 5000
Cuten 7000 Nimovitz, Blau et Co. 5000
Nathan Albrecht 7000 Jean Olivenbaum 5000
Metalurgia'4 6000 Neumann Pollack 5000
Goldenberg et Rebeca şi Arthur
Şulimovici 6000 Rudich 5000
Samuel Lobel 6500 Rafail Rosenzweig 5000
Fraţii Rosenfeld 6000 Iosef Rosenthal 5000
Zeida I. Roşi 6000 Lupu Simionovici 5000
Isak Nacht 6000 Leon Segall 5000
Israel Blechman 6000 Isac Pollack şi
Leon Bercovici 5500 David Cotter 5000
Marcu Adlersberg Lazar Iosef 5000
et Fiu 5000 Wilbelm Schonblum 5000
Rosalia Bergher 5000 Norbert Schwartz 5000
Rubin Basgher 5000 Solomon Stern 5000
Şulim Beilis 5000 Leon M. Stein 5000
Marcu Bercovici 5000 David Weissbuch 5000
Avram Mendel 5000 Max Wurmbrand 5000
Osias Friedman et Pierre Solomon-
Moise Eisenberg 5000 Bucureşti 5000
Clara şi Nathan Forst 5000 Richard Soepkez
Aro î Griinberg 5000 Bucureşti 5000
Nathan Geller 5000 Mauriciu Blank
Leon Griinberg 5000 Bucureşti 5000
Aron Gold 5000 Jean Juster Bucureşti 5000
Ilie Gram 5000 M oses Forst-Roman 5000
Biby Goldştein 5000 Fani şi Elias Şaraga 5000
Haim Herţanu 5000 Isaak A. Geltzer 5000
Moise Iacobovici 5000 lacob Braunştein-
„Moldova-Forestieră1' 5000 New-York 4200
Samoil 1. Pincu Lazăr 5000 Max Grossman
Moise Lobel 5000 New-York 4200
H erşcuLaufer 5000 Dr. lacob Goldey
Inginer lancuMargulies 5000 New-York 4125
Rubin Miihlberg 5000 Manasse Şternb?rg 4000
Max Margulies 5000 Fraţii Katz et Co. 4000
T ra n sp o rt 3 0 8 7 9 0 0 T r a n sp o r t 3 2 1 8 4 2 5
105 —

Report 3 2 1 8425 R eport 3 3 0 2 8 1 5


U şer Kahane 4 0 0 0 S o c . de C im ent
afară de Lei 6000 ,,C antacuzino‘: B u c. 3 0 0 0
date ca ofrandă an­ Banca R om ânească
terior p. Refacere B ucureşti 3 0 0 0
ş.i înregistrat la art. Banca de C redit Buc. 3 0 0 0
budgetar Ofrande .,Vulcan" B ucureşti 3000
Fraţii Aronovici L. D . Fischer-
M attes et M erdel 3500 A m erica 3000
Isac Glantztein et Fiu 3500 Alterovici, Abram
Firma ,,Britania‘' 3500 et Issersohn 2 5 0 0
Rosiner, Weintraub Marcu K atzap 2500
et Zissman 3500 Kalman G lan tzstein 2500
Fabrica Flem ing” Marcu Gliickm an 2500
Galatz 3420 Jean Pollingher 2500
Carol A bzug 3000 M. M . Frănkel 2000
M oses B erghoff 3000 Peretz C ohl 2000
A . M. Kaufman 3000 Emanoil M arcovici 2000
Isac Kaufman 3000 lancu Froim 2000
M. Isac M oscovici 3000 Philip Posner 2000
Isac Popper 3000 D resdner B ank-B uc. 2000
L ouis Pollingher 3000 1. Schlesingh er-B uc. 2000
Fraţii R osenfeld 3000 M oritz M . B lauer-B uc. 2 0 0 0
Dr. H. Solom ovici 3000 Banca de D e v ize şi
Ana şi losef Sandberg 3000 L om b a rd e-B u c. 2 0 0 0
lo sef Silberman 3000 Fraţii A bram ovici-B uc. 2 0 0 0
Heinrich Stein 3 0 0 0 M . Fischerovici B uc. 2000
G ustav Segall 3000 M ax S p iegel-N ew -Y o rk 2 0 0 0
Carol W echsler 3000 Strul Rotm an 2000
lancu S. Leibovici 3 0 0 0 O tto Z ob esch 2000
Fraţii Iankelevici 3 0 0 0 A . M. N aftu le 2000
Isidor Pascaru 3000 Solom on et Fii 2000
Herş Rubin şi Avram Iantel Silberstein 2000
Schw artz 3000 Şmil Leibovici 2000
Lupu G olden 3000 M oise Griinberg 2000
Dr. Leo Heitel 3000 lacob R osenstein 2000
L. Bercovitz et Fii M oise P ascal 2000
Bucureşti 3000 Faibiş H eller 2000
Şae Braun 2000
T ran sp ort 3 3 0 2 8 4 5 T ran sp ort 3 3 7 6 3 4 5
105 ~

Report3370345 Report 3145845


Pincu Elias 2000 Marcu Solomon 1500
Moise Hart 2000 W eiss et Goldstein 1500
' Şmil Nusimkis 200C Israel Lacser 1500
Israel Gelber 2000 Copel Abramovici 1500
Mendel G. Scheinberg 20C0 Dr. Lupu Coniver 1500
Isidor Goldenfeid 2000 Hirsch Ostrovsky 1065
Saul Freier 2000 Marcus Spiegel 1000
Şmil David 200C1 Schaie Steinberg 1000
lancu Solomon 2000 David Komarovsky 1C00
Samoil et Saul Boghen 2000 Mendel Ornştein 10CO
David S. Barasch 2000 Manole Biber 1000
Fraţii Horovitz 2000 Ernestina Thierer 1000
Mayer Herşcovici 2000 Moritz Reischer 1000
losub şi Pese Haie Leon Kohnfeld 1000
Climer 2000 Herman Dauer 1000
Şmil Mendel Zait 2000 Louis Pollingher 1000
Haim Thierer 2000 Iacob Rosenstein 1000
Berman David 2000 Leon Pilpel 1060
Michel Weinstein 2000 Carol Zimand îo o o
Abram Davidsohn 2000 Friedrich Schwartz 1000
Bernhard Brauner 2000 Henry Iurist 1000
Emil Leibovici 2000 loil Picovsky 1000
Pinchas Cernes 2000 Moritz Cohl 1000
Anuţa şi Benyamin Pincu Elias 1000
Ţimand 2000 Israel Rosenblum 1000
Talie N. Heliin 2000 Carol Wechsler 1000
Eduard Margulius 20C0 Samuel Rechler 1000
Ghizela A. Cernes 2000 Iacob Schdnberg 1C00
Mendel N. Leibovici 2000 Sylla Reichbacli-
Mayer Griinberg 2000 Bucureşti IC 00
Adolf Abramovici 2000 Const. Wortnian
Eisig Klepper 2000 Bucureşti 1000
Aizic Griinberg 2000 .,A geco“ Bucureşti 1000
Friedrich Griinberg 2000 William Trauber
Fraţii Premisleaner 2000 Bucureşti 1000
Fraţii Abramovici . L. Cotnăreanu
Bucureşti 2000 Bucureşti 1000
Adolf Iurist-Bucureşti lr,00
Transport 3445845 Transport 3481405
— 107 —

Report 3481405 Report 3511405


Fraţii Abramovici Fraţi Wolff 1000
(Pepege) Bucureşti 1000 Idei Bercovici 1000
Mina Herz Bucureşti 1000 Tobias Ro enfeld 1000
Solomon Abramovici Solomon B. Weinblatt 10GO
Bucureşti IC 00 Osias Melixon IC 00
Hugo Briick-Bucure şti 1000 Şulim Traubici 1000
Iţic Kaufman 1000 Norbert Ostersetzer 10CO
Ghizela şi Ch. Bercu Moise 1000
D. Rosenfeld 1000 Iosub Klingher 10CO
lacob Rudberg- Katz et Feldman 1000
Bucureşti 1000 Zeilig Buim 1000
Şulim Siegler et Fii- Zeilig Rubinştein 10CO
Huşi 1000 Haini Abramovici 100O
Gliedale Nachim Huşi 1000 G. prin Banca
Natlian Uşer-Bârlad 1000 Moldova 1COO
Bercu Blank 1000 Beila şi Beni
I-rael Weissman 1000 Goldenberg 100O
Herşcu Schonfeld 100O Farmacist A. Solomon
Mendel Adlersberg 1000 Bucureşti 1000
Lazăr Brill 1000 Farmacist David
Beri Kramer 1000 Herzenberg 1000
Roza şi David Nathan Nathansohn iooo
Holzman 10C0 Copel Herşcu 1000
Moise Marcu Avram Olivenbaum
Weintraub 1000 et Fiu 1000
Marcu Naftule 1000 lonas Feldman IOOO
Benyamin Zimmer 1000 Solomon Boldur 1000
lancu Griinberg 1000 David Mantei 1100
Isidor lsser-ohn 1000 Marcus Lobel 10CO
Leivi Steinberg 1000 Griinbirg, Rauch
Şapse Şafir 1C00 et Herşcovici 1C0O
Bercu Aronovici 1000 Froim Ackerman 1000
Marcu Galatzanu 1000 Mendel Goldstein 1000
Zisu Rosen 1000 Moise Goldstein IOOO
Herman Bercovici 1000 Klughaupt et Co. 1000
Sachs Sadagursky- Benyamin I. Benyamin 1000
New-York 1000 lacob Mark IOOO
Avram Gartenberg 1000 Strul Zilberstein 1GOO
T ra n sp o rt 3 5 1 1 4 0 5 Transport 3543405
— 103 -

R ep o rt 3 5 4 3 4 0 5 R ep o rt 3 5 6 6 5 8 5
Pincu Schwartz 1000 Leon Kleinstein 500
Isidor Goldenberg 1000 Solomon Katz 500
Pine Şneier 1000 Carol Leibovici 500
Berman Gruberd 1000 Moritz Leibovici 500
Bernhard Marcus 1000 Lazăr Marcussohn 500
lancu I. Leib 1030 losef Mendelsohn 500
Moise Segal 1000 Marcu Iosub 500
Leib Abramovici 1000 Paul Marcus 500
JVIoise I. Steinberg 1000 lacob Pocker 500
Moise Horn 1000 David Reichenberg 500
Dr. I. Zaharia- Daniel Rosenberg 500
New*lork 840 H. Rabinovici 500
F . Glickman et Friedman Şulem Rând 500
N ew lork 840 Isac Rosenfeld 500
:Solomon Aizicovici 500 Fraţii Rabinovici 500
Şmil Aizicovici 500 Pincu Simovici 500
Oişie Bercovici 500 Froiin Şaim 500
Ghero Cohn 500 Solom on & Cohn 500
Benţin Cernes 500 Haim losef Teitelbaum 500
M oses Duff 500 Moise Wechsler 500
Leon David 500 S. H. Waldman 500
Şaie Finkelstein 500 Ruhla Walder 500
Pincu Făinaru 500 Zaharia Leib Prinţ 5C0
Moi-e Fruchtman 500 Carol Zvorişteanu 500
C opel Faivelovici 500 Leon Zingher 500
George Griinberg 500 Heinrich Marcussohn 500
Haim Goldstein 500 Isac Pelinovsky 500
Berman Groswald 500 Alter Abramovici . 500
David Goldenberg 500 Beri Gutherz 500
Moise Aron Grinzaid 500 David M. David 500
JMoise Goldman 500 Jean Eisen— Bucureşti 500
Marcu Hulkiver 500 M oses Mantei „ 500
Haim lancu 500 Leon Şmilovici „ 500
JSIută Heinic 500 Solomon Schuller „ 500'
losef Haim 500 Banca , Fortuna" „ 500
Josef lacob 500 Locker & Gross r 500
Lupu Kahane 500 Abram Goldstein-Galaţi 500
T r a n sp o r t 3 5 6 6 5 8 5 Transport 3575085
— 109 -

R eport 3 5 7 5 0 8 5 R eport 3 o 9 8 0 3 >


Fraţii Hirschensohn Noe Bercovici 1000
şi Emil Bergher Zalman Schor 1000
dintr’un arbitraj 500 Jean Haimovici 1500
Herşcu Fastlich 500 Michel Sanilovici 2000'
Chisiel Rubinstein 500 Abram Şroter 500
Lupu Goidstein 500 Marcu Iţicovici 300
Idei Nusen 500 Abram Klingher 30^
Max Steinberg — Huşi 500 Eli W echsler 500
Bernhard Frischhoff,, 500 Mayer Leibovici 4C0-
Marcu Finkelstein „ 500 David Leib Davidovici 1000
Dr. I. Herşcovici „ 500 Elic Feller 600
Philip Tomasch „ 600 F. Eisenstein 2CO
M. Melicsohn „ 300 Mendel Abram 500
Ch. E. W echsler , 300 Bercu Casapu 2 00 x
losef Gartler „ 300 Leizer Marcovici 200
Isidor Schiilman „ 300 Avocat Fischler lOCO^
Arnold Rohrlich „ .300 M. I. Schor 600
Israel Rosenthal „ 300 Fraţii Marcovici 5CO
lancu Istric „ 250 Michel Schor 500-
losef Segall „ 200 Lupu Leibovici 1000
Lupu Marcovici „ 4C0 losef Solomon 1000
Şmil Gliicktran „ 200 W olf Soroter 500
David Leib Ghelberg 300 Ghedale Rabinovici 500
Michel Maisels 300
Şloim David 300 T g . Frum os
Âlter & Burăh 300
Fraţii Griin 300 Herşcu Segall 1500
Heinrich W echsler 400 Iţic H. Ber 500
Solomon Freitag 500
P odu -Iloaei M. Herşcovici • 200
Moise Lazăr 500
Leib Marcovici 6C0 Samson Fruchtman 1C00
Iţic Moise Buchman 2500 Moise Feldsohn 1000
Haini Orrstein 2000 losef Leib Kunea 100O
W olf Fischer 1000 Ididi Herşcovici 1000
Avram W echsler 30C0 Avram Waldman 500
lancu Şneier . 2000 Şulem Goldenberg 5C0
Moise Solomon 2000 Osias Ghinsberg 1000
T r a n sp o r t 3 5 9 8 0 3 5 T ra n sp o rt 3623o35>
— 110

Report 3613035 Report 3659635


Iancu B. Leibovici 500 Simon Bines 500
Mayer Winter 1000 Iţic Zises 500
Luzer Lehrer 500 Moise Segall 500
Herman Dermer 50*.0 Leizer Maţepov 503
Avram Sandbank 1000 Israel Schwartz 500
S . Blimes 4C0 Bercu Michalovici 500
Aron Moscovici 500 Abram Z. Rabinovici 300
Bercu Rahmil 200 Leib Rabinovici 300
Simon Hersohn 1000 Adolf Gheler 300
Avram Bernhard «1000 Haim Peretz 300
B. Bercovici 300 Meier Blumenthal 300
Leibu Croitor 200
Săveni Israel Weissman 200
Marcu Aronovici 200
Iţic Cotter 1000 Iţic losipovici . 200
Israel Eberchon 1000 Aizic Baras 200
Şulem Alterovici 1000 Abram Michalovici 200
B. Michalovici 2000 Le b Baratz 200
Simon Lacser' 1CO0 Şloim Ornstein 200
Carol Rabinovici 2COO Simon Leibovici 200
Luzer 2000 Total 3655935
David Bercovici îo o o
Aizic Segall 1500 Se adaogă :
M oise Segall 1500 Imprum. de la Banca
H. L. losipovici 1000 Naţională pe gaj de
Marcu Lacser 1 0 .0 efecte 396000
Ii 1. Bodnaru 3000 Beneficiul net al ba
Sloim Aronovici 1C00 lului din 8 Mai 1926 517680
Şloim Budnaru 500 Beneficiul net al fab-
Moise Davidsohn 500 ricărei azimei din
Maria Bercovici 500 anul 1927 58570
H. Şulemsohn 500 Secţia „Chewra-Ke-
N. Brumberg 700 doi che" (Ad-ţia Ci­
Abram Moscovici 500 mitirului Evreesc) 1185000
Moise Michalovici 500 Din fondurile budge-
Israel Peretz 500 tare *' 250000
Golda Aronovici 500 Dobândă dela Banca
Mendel Baratz 500 Moldova 38581
Transport 3650635 T ra n sp o rt 5911 7 (1 6
— 111 -

Report 5911766 Report 177


Dobândă dela Banca Dr. Ioseph Singer 10
S. O. Groswald 8720 Louis Bogen 50
Dobândă dela Banca Iulius Angel 20
Moses lurist 7150 Simon Milberg 25
Dobânda dela Dl. Ioseph Hirsh 2
I. Ghetzler 200 Oscar Halpern 5
Din vânzarea unor S. Mărculescu 5
trepte vechi de stejar 3000 Ioseph Perlitz 5
Total general 5930836 A. D. Berkovitz 5
Pincus Fishman 5
Dr. Adolph Schwartz 15
C olecta ddui dr. A. Granet Isidor Berk 10
New-Iork
Dr. Emil Koffler 20
<trecută la pag. 102)
Dr. E. Goldsmith 5
David Boghen-N ew Iork Dr. Samuel Schwartz 10
Dolari 5 Joe Milberg 10
H. Greenfield New-Iork 35 Himovith Bros 5
Dr. P. Kurzweil „ 5 S. Milberg 10
t Philip Barish „ 5 M. Nadler o
Dr. Meyer Robinson 10 L. Schwartz 10
Isidor H e’d ,, 10 Victor Kenner 5
I Freedman ,. 2 Samuel Wechsler 10
Aaron Singher „ 5 M. Vladingher 10
Dr. Max Osias ,, 5 H. Himovitz 10
Iohn I. Brill ., 5 Isaac Wechsler 5
Ioseph Spanier „ 23 Dr. Israel Wechsler 5
Dr. Mark Schoenberg 50 Dr. Adolph Grand 55
H. Chagrin 5 Total Dolari 506
M. Rotschild 10
Transport 177
- 112 -

Specificarea Cheltuelilor
CU REFACEREA SPITALULUI
d ela 1 Mai 1926—1 Iunie 1928
LEI
Ing. A i. G erstf, p. întocmirea planurilor de refacere 3UC00
Ing. A ■ Kfepper, p. întocmirea planurilor şi condu­
cerea lucrărilor inclusiv plata unui supraveghetor
timp de 6 luni 11500C
D iverse fu c r ă r i executate în regie: diverse con*
strucţiuni noui, modificarea saloanelor în interior,
faţada (partea din faţă) construirea subsolului pentru
maşina de desinfectare, prefacerea pivniţei dinspre
str. Ornescu, refacerea complectă a closetelor şi a
unei părţi din aula mare, tencuitul terasei, amena­
jarea uzinei pentru maşinele caloriferului, etc. etc. 1713849
E . N a g fe r ® 1. R. Weiss, în comptul instalaţiei
caloriferului 5150C0
lacoB N agfer, în comptul instalaţiei de apă, canal,
closete, etc. 28800C
O sia s Gofcfinan, pentru tencuirea din nou şi gliip-
suirea pereţilor 508207
A le n d e f BirnBaum, pentru oloiarea pereţilor şi vop­
situl uşilor, ferestrelor, faţadei, etc. 336963
L u p ii Şaier, pentru refacerea unei părţi din uşile şi
ferestrele existente şi lucrările noui de tâmplărie . 266314
A lo ise Pava, p. aşezarea geamurilor inclusiv costul lor 48103
«Is o fa »— Comarnic, pentru executarea podelelor
(Porfirolit) 323000
E . N a g fe r ® /. R. Weiss, pentru plăci de faianţă
la bucătărie, băi, closete, lavoare 170318
Idem , în comptul maşinei de bucătărie 1500C
„ Eecfm ica*, „ M a rco n iu, O sc a r SicB tig '3D C o .—
Karlsruhe, în comptul instalaţiei" de lumină elec­
trică şi ventilaţiuni 1302C9
D iv e rse fu c r ă r i de d u fg ferie .1
H e r ş c u Ber, pentru diverse lucrări de tinichigeriel 189596
E r a ţii W acB tef '3D Co., p. div. mat. de fierărie!
E r a ţii K a tz '3D Co., pentru „ „ „ „ *
J d e f D a vid , pentru diverse lucrări de lăcătuşerie/
grilaje de fier la scări, la zidul din faţă, porţile
de fier, etc. 96050
D . D anefin, pentru executarea lucrărilor din beton :
scări, terasa, plăci de mosaic în antrete, mosaic
la băi. etc. 266722
Vignafi ® G am Bara—B ucureşti, pentru plăcile de
mosaic şi aşezarea lor în antretul principal 48C80
Transport 4915411
— 113 —

Report . 496C411
Săparea c u r ţii din fa ţa s p ita fid u i inclusiv căratul
pământului 63488
M a p e r la c o v itz , pentru tencuitul din nou şi şlefuirea
pereţilor exteriori latera i şi din dosul spitalului,
zidurile de beton din faţa spitalului şi odaia portarului 277808
A fe x . Pasiliu, pentru 2 rezervoare p. apă de rezervă,
un Boyler p. băi, ascensor p. bucătărie şi două
uşi de fier p. localul deparazitărei 69976
A dner, fjo u a n © Co. P aris, în comptul aparatelor
de sterilizare 25520
1. A . lo fm -E rfu rt, în comptul maşinei de deparazitare 22618
P. Cernes, (
RuBin © H a n d e fsm a n ( diverse materii p. lingerii
A iz ic o v ic i © M a rc u , 500 kg. lână p. saltele .
D răghiceanu, C B ristescu Si) C o.'B uc. Pânza p. saltele
inclusiv confecţionarea lingeriei 258241
G utm an S la r c u s —Buc. pentru mobilier 33456 .
S tr u f A ron „ „ ' 89040 . 122496
Societatea de L o cu in ţe E ftin e ş i C on stru cţiu n i,
pentru betonarea şi asfaltarea curţei din faţa spi­
talului, acompt 1COOOO
Total 5900558

Afară de suma cheltuită până astăzi Epitropia mai


are de plătit următoarele datorii :
E. N a g fc r S i I. R . IPeiss, în comptul caloriferului
Iacoh N agfer, în comptul instalaţiei de apă canal, etc.
5G0C00
1C0003
,J s o la " -C o m a rn ic , restul din lucrarea de „Porfirolit" 18432
E . N a g fe r S > I. R. IPeiss, restul din preţul maşinei
de bucătărie 35C00
"
„ A la rco n i pentru instalaţia electrică şi lămpi
O sc a r Sichtig © Co. K a rlsrube, pentru ventila­
50000

toare electrice 350C0


D . D anefin 40000
A d n et, S o u a n © C-ie—P aris, pentru aparatele de
sterilizare 90000
1. A . Io b n — E r fu rt, pentru aparatele de desinfectare 700C0
C. Stiefenfiofer-M ihichen, p. instrumente chirurgicale 10000C
Societatea de L ocuinţe E ftin e ş i C o n stru c ţiu n i
din l a ş i IOC000
B anca N a ţio n a lă , achitarea împrumutului 3600CO
, Total . 1498432
O B SE R V A Ţ IU N I ŞI ER R A TE
I> La pag. 3, art. 4 dela cheltuelile anului 1927.—încălzitul—•
se menţionează că în suma de Lei 415406 se cuprinde costul
a 3 Vagoane cocs întrebuinţat spre. a Face încercări la calorifer
precum şi Ia încălzitul spitalului în refacere, pentru a se putea
lucra în interior în timpul iernei.
II> La pag. 103 s'a omis a se pune suma de Lei 20000
donată de Dl. Marcu Schwartz pentru refacerea spitalului, astfel
că totalul încasărilor însumează Lei 5 950.836 în loc de Lei
5.930.836—cum a apărut din eroare.
III> La pag. 112 suma reportată trebue citită 4.960.411 în
loc de 4.915.411 cum a apărut din eroare.
IV) M emBrii cotizanţi
înscrişi în sem. Iulie 1927 şi omişi din tabloul nominal
Cotizaţie Anual Cotizaţie Anual
Şaraga Elias 400 Iancu Moise 300
Zaliş Iancu 300 Waldman Strul 300
Zuraf Iulius 400 Focşăneanu B. Dr. 300
Brener Iacob Dr. 300 Braunstein Avram 300
Vais Marcu Dr. • 300 Goldner Isac 300
Fingerhut Bruno Dr. 300 Rubinsaft Froim Fişei 300
Braun Filip 300 Reiter I. 300
Braunstein A izic 300 Horovitz Louis 300

D onaţiuni în efecte
pentru fondul inalienabil primite
dela 1 Ianuarie—1 Iunie 1928
Tanp ş i Peter GBinsBerg Lei 20000
Sam oif ScB'onfefd, în memoria soţiei sale
Etty născută Hirsch 6000
RacBef ş i fJoBn E d w a rd Pettigrew 280000
Lea Gofdstein născută Şapira, în memoria
soţului ei Michel Griinberg şi a doi
copii decedaţi 10000
Total Lei 316000
D o naţiuni pentru Refacerea Spitafufui
primite după 1 Iunie 1928
A dolf Lobel, pentru ‘complectarea sumei de Lei 25000 io o q o
Simon B. Himmelbrand ac/2000 1000
Marcu Haimovici şi Zalman A . Grossman 20000
Total 31000
Bilanţul Secţiunei

-,,Chevra-Kedoische“
(Ad-ţia Cimitirelor)
-Dela 1 Ianuarie 1925—31 D ecem b rie 1927

S ecretar, S. HALPERN
- 116 —

DARE DE
DE ÎNCASĂRILE ŞI CHELTUELILET
dela 1 Ianuarie 1925'

V E N IT U R I LEI B. LEI B.

Soldul Cassei pr. 1 Ianuarie 1925


din care : în Cassa „Clievra Kedoische" 396 20
depus la Banca Moldova 62493
;» yt a Dâcis 15000
Avansuri la personal 1 18950 96839 20
* Venituri ordinare
1 Ofrande voluntare pentru locuri de
morminte, pompe funebre, etc.
(conf. specif.) 1065S15
2 Din cultivarea pământului înconju-
rător de la Cimitirul Copou 110000
3 Restul din vânzarea ierbei dela Ci-
mitirul corn. Copou din anul 1924 1100
4 Chiria de la Cimitirul vechi pe a-
• nul 1925 şi acompt. pe anul 1926 6200
5 Chiria de la un loc viran din Şos.
Păcurari G00
6 Din cupoanele efectelor 20128 50
7 Dobânda de la Banca Moldova . 17400 . 1221303 50
*1
Venituri Extra-ordinare

8 Contribufiuni p. monumentele eroi- '


lor T. Knol (Bucureşti) prin Banca
Moldova 2260
Idem, dela diverse persoane 1253
Dobândă pentru aceste sumi 347 '
Colectă dela Sinagoga (Meer Simha) 970
. „ „ Zidarilor din
Podu-Roş 020 5450'
9 Dări diverse pentru personal 3600
! Total . • 1327192! 7u i
• ¥ • | \
117 —

SEAMĂ
SECŢIUNEI „CHEVRA KEDOISCHE“
31 D e c e m b rie 1925.

C H E L T U E L I LE! B. LEI B.

1 Solarii
a) Personalului cancelariei 87806 95
b) „ ambelor cimitire 147555
| c) Cioclilor 76118
d) Personalului numit de Prim. corn.
Copou 5440 316919 95

2 înmormântarea morţilor săraci


Speze cu îmbrăcămintea, sicrie,
timbre etc., acordate gratuit 24507

Pompele funebre
a) Antreprenorului carelor funebre
pentru transportarea morţilor la
cimitir şi tregheri 111630
b) Repararea carelor funebre 15271
c) Taxa de asigurare pentru carele
funebre şi p. şură 2S04 129705

întreţinerea Cimitirului corn. Copou


a) Salahori 1308
b) Diverse unelte 1184
c) Iluminatul £00
d) Repararea locuinţelor groparilor 800
e) Asigurarea imobilelor 671
f) Vopsirea grilajului 800
g) Lăcătuşilor p. lucrarea grilajului 1903 l i
h) In comptul sculptărei numelor
pe Monumentele Eroilor 2000
i) Diverse speze mărunte 10124 75
Transport 1480956 7u
— 118 -

C H E L T U E L I LEI B. LEI B.fT

Report . 480956 70
Speze de cancelarie
a) Tipărirea bilanţului pe anii 1923
şi 1924 12000
b) Registre, imprimate, chiria loca­
lului, încălzit, etc. 5543 50 17543 50
Diverse cheltueli
a) Hrana soldaţilor, deţinuţilor, etc.
în zilele sărb. de Paşti, Roş-
Haşuna şi lom-Kipur, etc. 57930 80
b) Cantorului p. rugăciunea făcută
deţinuţilor în zilele de sărbători 2000
c) Ajutoare Rabinilor 22000
d) Repararea grilajului la def. Rabin
Taubes şi la def. Rabin Rabi-
novici 650
e) Trăsuri la înmormântarea def.
Solomon Griinberg fost epitrop
al spitalului 1672
*
f) Trăsuri prin D niiepitropi pentru
inspectarea cimitirului 1360
g) Impozitul asupra salariilor func­
ţionarilor 5541
h) Sărbătorirea zilei Eroilor 2751
i) Căruciori p. mesele de spălat
morţii, sobă nouă de tablă la
morga Spitalului, şi prefacerea
cusciugului dela Spital p. trans­
portarea morţilor din diverse spi­
tale la morga Spitalului Israelit 5-100
j) Ajutor Ia diverşi sărmani 1430
l) Obţinerea procurei de la D-na
Mayerhoffer 1060
m) Diverse speze mărunte 2805 50'104600 30
T ra n sp o rt . |6 0 3 1 0 0 ,5 0
— 119 —

C H E L T U E L I LEI B. lei B.

Report . 603100 50

7 Abonamentul la telefoane 5995

8 Impozit asupra dobănzei dela


Banca Moldova 1772

9 Dări Comunale 297

10 întreţinerea cimitirului vechi ain


Ciurchi

a) Zidarului restul pentru,repararea


zidului înconjurător 1701
IG12865 30
11 Spitalului Israelit

Dat în comptul cotei anului 1925 220000


Idem pentru refacerea spitalului 100000
,, reconstruirea imobilului
din str. Dreapta No. 4. 205000 525000

Sold în Cassă per 51 Decemb. 1925 189327 20

din c a re :
Lei 2367,20 din cassa „Chevra-Kedoischei“
„ 1664,60 depus la Banca Moldova
,, 15,000 „ „ „ Dacia
şi Lei 5500 avansuri personalului
Lei 189327.20

132719270
— 120 —

FONDUL „CHEVRA KED3ISCHEI" IN EFECTE PUBLICE


Uroane laşi Rentă 0b. Craiova
Lei B. Lei B Lei b7

Rămas conform dârei de


seamă pe anul financiar
1924 efecte în val. nom.
de lei 206.000 din c a re : 68500 136500 1000
Afectat acestui fond în
cursul anului 1925 24000

92500 136500 1000


Rămas per 31/12/925 Total 230,000
din care Lei 3000 depus la
Primăria laşi ca garanţie
pentru carele funebre şi
Lei 227000 depus în te-
zaurirl Băncei Moldova.
121

OFRANDE VOLUNTARE
P en tru locuri d e m orm inte, p o m p e fu n eb re, ciocli:
g rop ari, îm b răcăm in te etc.

Anul 1925 Report 61500


Ianuarie Samuel Şloim 360
Schaie Strul Zingher '3 0 0
Paulina Maier 1300 Lupu Ioiua 1400
Josup Fischer 900 Bercu Colin 500
Nehama Gust 500 Moise Zisman 500
Eisig Fliigelman
restul scris. Urb. Iaşi
Februarie
V. N. Lei 15000 Dvoira Strul 200
Sima Pomerantz 500 lahăd Becker 550
Fany Şmilovici 100 Maica Crematovsky 200
Mendel Fischman 100 Cunea Leia'.GoIdenberg 3000
Moise Arie zis Leiba 400 Marcel Goldştein 300
Iosef Brestecico 5000 Moise Hascal 300
Hava Zingher 1000 losub Goldştein 500
Eti Schvartz 1000 Anna Volf 500
Maria Jurist 500 Feighe Leibovici 500
Haia Sura Zingher 1300 Moise Mattes 2000
Rifca Moscovici ' 2000 Haia Cearna 300
Rive Steinberg 8000 Sura David 100
Iţic Pincovici 150 Betti Marcussohn 100
Regina Marcus 2000 Ihiel Crasnianschy 500
Feighe Şmilovici 100 Soţii Iosef şi R. Drubici 10000
Ruhla Zeilic 100 Sura Marcu 50
Strul Drukman 22000 Nathan Marcu 50
Roza Burştin 1000 Berta Tzan 200
Filip Grinberg 50 Adela Gottlieb 300
Mordha Şmil Şloime G00 Estra Solomon 2000
lacob Leiba 100 losub Ringhilescu 2000
Burăch Alterovici 7500 Sablă Iancu 500
David Valdman 3000
Perla Suhăr 1500
Martie •

lo^ub Leib Iţic 300 Şaibei Ilie 1000


Avram Grinberg 300 Lupu Lieblich 8000
E ty Schwartz 200 Betti Friedman 1000
T ra n sp o rt 0 1 5 0 0 Transport 9 8 7 i0
— 122 —

R eport 98710 Report 183250


Beniamin Iţic Brutman 50
Marcus Oizer Leib 6500 Aprilie
Clara W echsler 200 David Crieghel 4600-
Uşer Haimovici 600 Leia Coniver 200
Golda Faibisch 500 Claruţa Kahana 25000
Soţii Leibiş Ruhla Solomon Alterescu
Glasman 1 000 (restul) 195 0 0
Leibiş Segall 5000 Hana Harabagiu 200
Freida Burşt 400 Gustav Moise 150
Michel Marcu ' 3000 Azril Leib Bizman 150
Maier Strulovici 500 Hana Giambaş 110O
Rachela Naiştat 4000 Raşela Pomârleanu 5000
Ana Lahterman 120 Berta Glimenovici 1300’
Mauriciu Iţic 200 Pany Waldman 400
Liza Marcovici 100 Leizer Eimer 800
Mendel Jurist Bercu Grunberg 4000O
în c-tul cavoului rezervat W olf Dahtenberg 500
5 scris Uro. Iaşi V.N. 9000.' Freida Fany Frenkel 5000
Hana Climmer 200 Ruhla Chişinovschy 500
Froim Herşcovici . 1600 Rifca Peisăh 140
Iţic Grosinan 1000 Şloime Mordhă Şmil 40<>
Aron Leizer Davidovici 1350 Chifla Alter 300
Nathan Acsel 200 Feighe Wainştock 500
lancu Waiselberg 9500 Ita Sura Marcovici 3000
Aron Grunspan 820 lancu Britman 10O
Feighe Sinner 300 Şmil Leib Risman 3000
Estera Berghenstein 23500 Mendel Zillberberg 6000
Strul Cohn 600 Sara Mendelovicl 50 u
Şulim Brauner 2800 Rifca Buchbinder 600
Sura Luxatcer 200 Feighe Leibovici 100
Mariem Ruhla Omştein 700 Feighe Goldştein 200
Michel Goldenberg 5800 .Maica Wainştock 5000
Etla Argintaru 500 Iţic Wechsler 1000
Pese Feldman 1000 Mariem Cahana 75-'
Şloime Bercovici 1000 Haia Etel Feldman 75
Rifca Şmilovici Grunştein 500 Rifca Ghelberg 20000
Solomon Alterescu 10500 Mindel Wachman 8000
Haia W echsler 300 Amaiia Mark 6000
Leia David 200
T ra n sp o rt 183250 Transport 3 3 7 8 4 0
— 123 —

Report 337840 Report 4 2 6 5 2 0


Pepi Olivenbaum 2500 Hana Gaba 500
Şmil Benovici 2000 Şulim Friedman 2 00
Eli Naht 500 Ita Sura Marcovici 2000
Leia Marcovici 500 Avram Abramovici 100
Beniamin Beiniş Hana Iancu 500
Goldenberg 60 Bine Haimovici 200
Şaie Siegler 5oO Fany Waldman 500
Haini Leizer Zait 6000 Ţină Gliikman 400
Maica Segall 100 Libe Marmur 100
Mendel Fischman 1000 Leib Gleizman 400
Ghitla Nagelberg 2150
Mai Strul Leib 200
Lupu Goldenberg 1000 Iancu Cojocaru 100
Michel Wasserman 1000 Dvoire Herşcovici 1UO
Marcu Credincios 200 Şifra Libe Pollac 100
Marcu Cherbis 800 Ester Feighe Buium 1 0 0 0 0
Moise Zisman 100 Rifca Caufman 100
Beiriş Benovici 300 Şloime Socal (aconto) 3175-
Hinde Edelştein 20000 Strul Goldenberg 1000
Peppi Grinştein 800 M inte Segall 400
Betti Diamant 30000 Clara Segall 100
Mendel Meşter 500
Gatanovski
Iunie
620
David Marcovici 500 Manole Greşor 9030-
Mendel Rotman 4000 Iancu Wainştein 200
Devoire Avramovici 1000 Sima Şteinberg 600*
Dudil David lOo Zalman Cahana 1000
Etti Maica Pincovici 500 Strul Nuhăm Wainştein 100O
Ruhla Glikman 5000 Anna Milman 300>
Freida Fany RrenkeI 5000 Sura Feighe Rosenblum 5 0 0
Gliitia Coifman 200 M idiei Rosenblum 200
Rifca Marmur 400 Leon Glis 5800
Sura Lucatcer 300 Pepi Grinştein 2uO
Solomon Burăch Kermis 500 Beilă Rosen 5800
Charles Schapira 300 Iosef Drubici 800
Prana Lieberman 400 Eti Călin 200
Mişca Schvatz 2000
Transport 426520 T ra n sp o rt 4744 4 2 *
— 124

Report 474445 Report 582415


Pive Berman 200 Maria Cohn 1000
N usen Iţic Rosenblat 100 Matilda Barasch 100
Felicia Ştern 200 Pina Şvartz 100
Frima Herşcu 500 Rubla Şmilovici 500
Leiba Goldştein 100 lancu Einhorn 1000
Rifca Şmilovici Grinştein 500 Sonia Lupu 100
Kiva Katz zis Zabuian 1000 Sura Rifca bas Iţhoc 2000
Anna Axei 200 Beila Haia W echsler 4000
Carol Avram 300 Hana lancu 600
N oeh Grosman 1000 Calman Budnaru 300
Jţic Segall 2500 Ruhla Morghenstern 5420
Ţirl Cabana 200 Paulina Goldenberg 100
Mattes Moise 10000 Ha va Oişie 800
Perla Alter 200 Mariem Beila Waisman 2000
Herş Beer Şvartz 40000 Ruhăl Leia Wadană 500
Paulina Goldenberg 1800 Şipra Herşcu 100
Meier sin Avram 1000 ldes Zilberman 200
M eer sin Huna Lier 2000 Aron Braur 150
Şaibei Ilie 1000 lancu Zaigher 600
lancu Ilie 300 Şmil Leizer 1200
Feighe Maica Şvartz 100 Iosef Goldman 300
Milus Şmilovici 600 Iulian Olaraşu 300
Feighe Iţic Leib 1000 Bercu Scheinfel 3000
Kalman Mendel 500 Iosef Iosef 100
Matilda Topper 15500 Ente Mittelman 300
Ş. Waldman zis Ruhla Glikman 3000
Polster 15000 Hana Herşman 3000
.Ruhla Leia Idelovici 300 Avram Zeilic 1500
Pincu Solomon 50 Mina Wasserman 200
Dvoire Goldenberg 1200
Iulie Şeindla Abştein 500
Pincu lanculovici 400 Şoil Solomon 100
Nahman Stark 800 Şmil Iosef 100
Leon Mendelovici 5G20 Haia Sura lancu 100
Amalia Rozenfeld 4800 Sura Beila losub 100
Ene Zusman 100 Janeta lacobovici 5000
Şloime Leib Leibovici 600 lancu Luvisch 500
Transport 582415 T ra n sp o rt 6z2485
— 125 —

Report 622485 Report 694785


Rachela Zilberinan 50 Zisu Bercovici 1000
Reizla losub 750 Lupu Moscovici (Sofia),
Haim Brauchfeld 3300 în memoria def. Leiba sin - aa .
Moise Moscovici oOO
August Tauba Gurevitz 4coo
Moise Glikman 2000
Maica Stoleriu 450 Strul A. lancu 200
Ester Solomon 5000 Roza lacobsohn 500
Bruno Sender 300 lancu Waloşani 1020
Hana Ecştein 4000 Rachela Pomărleanu 5000-
Leia lancu 100 Sarlota Bercovici 100
Sam. et Rachela P. Lazar Base Avram
Aconto din cavouri re= 100
zervat in viaţă. 10000 Liza Eigher 20q .
Cearna losub 3300 Ruhla Svarfz 100
lancu Gress 100 Ihiel Krasniansky 150-
losub Schleicher 200 Sloime Fux 500
Reinta losub 100 Moise Fildher 200
Basse Avram 400 Freida Weinştein 10000
Tauba Albin 3800 Rifca Marantz 30(b
Fallic Bercovici 500 Şmil Carlik 200
Aurica Cohn 200 Paul Lupu îoo-
lancu Zaigher 200
Şmil Rubin Septembrie
2500
Danii lliiel 800 Hana Ecştein 1800
Brhua Ruhla Cuten 5800 Ţirla Cabana 10O
lacob Landes 500 Freida Weinştein ico co -
Leiba Liebliug 1300 Puia Schvartz 200-
Tauba Scherger 2500 Sofia Lupu 300
Betti Salomon 150 Şifra Abram 200
Ghizela A. zisRapaport 1000 Tony Fonea 200
Avram Aizicovici 500 Leiba Strulovici 200
Mariem Haia Sumer David lancu 100
<aconto> 10800 Dvoire Grosman 500-
Gherman Moses Slekel 1000 Simon Moscovici 200
Zelda Haller 800 Eva Rosenthal 1700O
Avram Şulim 200 Leia Rapaport 8000-
Brana Liberman 100 Basse Eisig 100
Ester Rosenblum 300 Beilă Şeindla Iţic 600
Davld Brandes 12000
Transport 694785 Tiansport 760455*
— 126 —

R ep o rt 7 6 0 4 5 5 R ep o rt 8 7 0 5 2 5
B asse Faibisch 5000 Fany Baumel 300
Hena Zilberman 500 Lazăr Iţic Zilberman 3800
Meilic Şpiegler 2000 Seindla Muelgrom 400
Hana Kiva 5000 Solomon Mendelovici 1500
Riva Basarabsca 1200 Froim Faver I50o
Mali Griinberg (aconto) 2000 Dvoire Rubin 500
Perla Fischman 1120 Avram Leib 100
Roşa Segall 100 Mattes Goldzman 400
Jean Rosenberg <aconto) 30000 Ester Işive 200
Hana Leizerovici 1100 Hana Haim 1000
Haia Rozenştein 300
Octombrie
Frima Leizer 200
Berman Iuster 20000
Ester Isive 500
Noembrie
■Ghitla Zilberman 200 Herşcu Strul v 400
-tMarcu Cornfeld ?00 losef Ide Schvartz 10O
Betti Feldman 2700 Moise R. Bercovici 1800
Iţic Iţicovici 800 losef Segalescu 1500
Iţic Goldştein 200 Iţic Mendel 4800
B tila Kelmer 300 Rachela Hirschorn 4800
Moise Idei Pecinic 300 Sima Haham 1000
Bernhard Glantzştein 500 Rafail Langmantel 1500
Rifca Bercovici 400 Ghizela Goldinberg 100
■Clara Horn 3800 Hersch Goldinberg 200
Ghizela Moscovici 700 Risla Ghitla lanculovici 200
Moise Blumenfcld .500 Ghitla Leibovici 100
Zelda Haller 750 Frima Leizer 200
Haia Ruhla Zimring 100 Strul Le'nrman 100
M aly Griinberg (restul) 2000 Soţii Nathan & Leia
Avram Leibovici 100 Gherber (aconto) 800
Naftuli Meiler 200 Haia Sura Schvartz 2500
Meer Scherer 100 Lupu Cahana în contul
Nathan Rnsenbluin 5500 rezervat în viaţă 10000
Mariem Haia Sumer Solomon Wachtel <restuI> l2 0 0 u
(restul) 15000 Sura Leiba Aizicovici 200
Alter Leibovici . 100 Iţic Hirschorn 200
-Samoil Waldman 6800 Anna Lachterman 1000
;Rosa Leibner 390 Freida Abramovici 1000
T ra n sp o rt 8 7 0 5 2 5 T r a n sp o r t 0 2 5 2 2 5
— 127 -

R eport 9 2 5 2 2 5 R ep o rt 9 8 1 0 3 5
lancu Rabinovici 2120 Reizla Rudic 1500
Ruhla Simonovici 8000 Mindla Rosen 1500
Haia Wainberg 300 Breha Rosenberg 15000
Lazăr Iţic Zilberman 2000 lancu Schorman 1450
Liba Grosman 8000 Strul Iţic Heller 500
lancu Welniariu 8500 Mitza Herzenberg 1640
O olda Leia David 5000 Anna Gluekman 800
Beila Zoţie 100 Paulina Bercu 400
lancu Walosani 100 Leia Sura Raiff 4000
Ruhla Bercovici 50 Vigder Naistat (aconto) 5000
Maria Michelştein 1700 Roza Acselrad 370
Olga lancu 40 Ita Rauch 800
Moise sin Zudlc Lei- Tancu S. Wechsler 30000
zerovici 1700 Raşela Levenzohn * 500
Marcu Cherbis 1200 Sabina Orbah 500
P ese Ghedalesohn 200 Lupu Lehrer 3000
Zisla Leibensohn 200 Haia Sura 120
lancu Rabinovici 1000
Decembrie
Hese Rive Riven 1500
lancu Friedman 200 Liba Riven 2000
■Ghizela Glueckman 1000 Strul Cohn 200
Ruhla Simca 200 Pese Idei ' 500
Betti Feldman 2000 Iţic lancu Croitor 200
Rachela W eiss 1200 Betti Bercovici 2000
Haia Şmil 100 Şeima Rifca Marcu 1000
Maica Zilberman 500 Roza Haim lOo
Şmil Blindinsky 500 Simon Herş Leiba 2000
Ana Mendel 4000 Maica Mantei 5200
Marcu Brill 100 Louis Blumenfeld 2000
Kisiel Avram Leib
(Leibovici) 6S00 Total 1065815
Transport 981035
— 128 —

DARE DE
DE ÎNCASĂRILE Şl CHELTUELILE
dela 1 Ianuarie 1926

VENITURI LEI B. LEI B.

i
: ■
Soldul Cassei pr. J Ianuarie 1926
din cari: în cassa „Clievi a Kedoische" 23 C7 20
ia Banca Moldova 166460
la Banca Dacia 15000
Avansuri la personal 55C0 • 189327 20
!
Venituri ordinare

1 Ofrande voluntare pentru locuri de


morminte, pompe funebre, etc.
(conf. specif.) 1376000
2 Acompt pe anul 1925 din cultivarea •
terenului arabil, din jurul Cimiti-
rului comunei Copou 20000 1
3 Chiria de la Cimitirul vechi, pe anul
1926 şi acompt pe anul 1927 8900
4 Cupoanele dela efecte publice 19773 50
5 Dobânda dela Banca Moldova 17614
6 ! Dobânda dela Banca Dacia 4900
7 I Venituri întâmplătoare 85 ,1447272 50
In garan ţia 1 100

? '

t * .
i
. j* 1
t

Total
1 [1636699 70
- 129

SEAM Ă
SECŢiUNEI „CHEVRA KEDOISCHE“
— 31 D ecem b rie 1926.

C H E L T U E L I LEI B. LEI B.

Cheltmli ordinate
1 Salarii
a) Personalului cancelariei : 80600
b) „ ambelor cimitire 180047
c) „' Cioclilor 110300
d) Personalului numit de Prim. corn.
Copou 5480 376427
2 Pompele funebre
a) Antreprenorului carelor funebre
pentru transportarea morţilor la
cimitir şi tregheri 103888
b) Taxa de asigurare pentru carele
funebre şi şură. 2804
c) Pvepararea carelor funebre, etc. . 7313
d) încălţăminte pentru tregheri . . 13 0 115315

3 înmormântarea morţilor săraci


Speze cu îmbrăcămintea, sicrie,
timbre etc., acordate gratuit 24570
4 întreţinerea Cimitirului corn. Copou
a) Petriş pentru repararea şoselei,
năsip şi plata lucrătorilor 64968
b) Diverse unelte 2683
c) D. Danelin restul din .Iucrărei
soclului de beton, şi pentru di--
verse lucrări, Ia monumentele
eroilor 10000
d) Arbori pentru alee 5loO
e) Iluminatul 450
f) Diverse speze mărunte 2419 85620
Transport . jb‘0 l9 3 2 |
l
g
— 130 -

C H E L T U E L I LEI B. LEL 8.

Report . 601932

5 Speze de cancelarie
Registre, imprimate, chiria loca­
lului, etc. 6006 5006

6 Diverse cheltueli ■
a) Hrana soldaţilor, deţinuţilor, etc.
în zilele sărb. de Paşti, Roş-
Haşuna şi Iom-Kipur, etc. 51643 70
b) Ajutoare Rabinilor 33000
c) întinderea grilajului de fier la def.
Rabin F. Taubes 3800
d) Trăsuri la înmormântarea def.
Zalman Becker 1040
e) Trăsuri la Cimitirul corn. Copou •
prin D-nii epitropi 3360
fj D-lui Gheltzer pentru o bucata
postav negru pentru acoperirea
morţi'or 3008
g) Impozitul asupra salariilor func­
ţionarilor 7241
h) Instalaţia de lumina electrică în
localul nou 2300
i) Curăţirea closetelor 1860
j) Asigurarea imobilelor ambelor
Cimitire 671
l) Măsurarea întinderei moşiei din
corn. Copou 8000
m ) D-nei Kauschansky, filodormă
pentru evacuarea actualului lo­
cal al epitropiei 3000
n) Abonamentul la telefoane 5060
o) Dări fiscale şi comunale pentru
moşia din comunei Copou 12130
p) Repararea zidului înconjuritor Ia
Cimitirul vechi, etc. 1-469
Transport . 1 3 5 5 8 2 7 0 6 0 6 9 3 8
— 131 -

C H E L T U E L I LEI B. LEI B.
1

Report . 135582 70 606938


i
\
r) Impozit asupra dobânzei de^ la ţ
B .M . 1803
s) Diverse speze mărunte şi cu
scoaterea actelor p. săraci 3280 50 140666 20
747604 2u
7 Chdiueli Extraordinare
I
a') Zidarului în comptul refacerei
actualului local din str. Mare *

No. 34 195000
b) Zugravului pentru zugrăvit odăile 5400 -

c) Teslarului pentru lucru la porta, *


i
)
şura şi gardul 3200
d) Vopsirea şurei şi acoperitul 950
e) lăcătuşului, pentru lucru la grilaj
de la şcări, gratii Ia prăvălia de
jos, şi ferărie Ia porta şi şura . 7660
f) Instalarea luminei electrice 2500 214710

8 Spitalului Israelit
Avansat spitalului Israelit î n cursul
anului 530000 53OCO0
1492314 k0
Soldul Cassei per 31 Dec. 1926 din
care în cassa „Chevra Kedoische* 43675 50
depus la Banca Moldova 48510
„ Dacia 19900
„ S. 0 . Grosvald 26500
avansuri personalului 5800 144385 50

1636699 70
|
— 132 —

FONDUL „CHEVRA KEDOISCHEI'1 IN EFECTE PUBLICE


V Rentă Uro. Iaşi Ob.Craiova Rurale
Lei Lei Lei Lei

Rămas conform dărei de


seamîi pe anul financiar
1926 efecte în val. nom.
de lei 230.000 din care: 136500 92500 1000
Afectat acestui fond în
cursu anului 1926 20000 10000

156500 92500 10000


o
o

Rămas per 31/12/925 Total 260,000


din care Lei 3000 depus la
Primăria laşi ca garanţie
pentru carele funebre şi
Lei 257000 . depus în te­
zaurul Băncei Moldova.

7■ '- ■•
îi
— 133 —

OFRANDE VOLUNTARE
P e n tr u locuri de m orm inte, p om p e fu n eb re, cioclii,
g ro p a ri, îm b răcăm in te, etc.
Anul 1926 Report 113590

Ianuarie Februarie
Sura Herşcu ICO F&fca David 140
Haia Rosenzweig 7000 Ruhla Simca 1000
Vigder Grauer 1500 Leiba Leibovici 800
Soţii Şloime şi Rifca ’ Luiza Goldştein 12800
Glantz 1200 Janetta Waisglass 3800
Sania Surchis 140 Leib Leibovici QCO
Vigder Grauer (dans) 500 Ester Şmilovici 100
Burăch Simon 100 lonas Focşaner 7000
Haia Sura 100 Frima Glasman 200
Jeni Herşcu - 2550 Haia Rantzer 200
Iancu Iuster 0000 Feighe Cliffer 1500
Vigder Naiştat (restul) 5000 Reizel Goldenberg 300
-Ghidale Griin 30000 Strul Simon Naftulovici 3C00
Şeindla Brenner 800 Şloime Waiss 40000
Avram Ghingold 100 Moise Leib Avram
Iţic Forşt (aconto) 2C000 zis M. Moscovici 500
Maica Waldman 500 Sura Solomon 300
Iţic Ştainer 30C00 Avram Aron 5000
Sofia Ifrim 100 Iţic Grtinberg 5000
Ruhla Iţicovici 2200 Haia Dobriş Meilich 1000
Nathan şi Leia Iancu Cogan 620
Gherber (restul) 200 Iţic Crematovski 200
Fanny Lazar 400 Reizel Griinberg 500
Beila Leibel 300 Marcus Burăli 300
'P ese Rosenblat 3000 M artie
Mendel Rothman 300
Alter Gram 300 Hascal Bartfeld 5800
Strul şi Roşa Strulovici 1000 Betti Male Moscovici 12800
Raşela Apel 200 Şeindla Leia Iţic 500
Clara Ghe'tzer Frima Iosub 500
Aconto asupra 1 loc rezer» Feighe Leiderhendler 5850
vat tn viaţa, 2 titluri împru­ Etti Goldenberg 1300
mutul Intern 920 v.n. Lei 10000______
T ran sp ort 1 1 3 5 9 0 Transport 225500
— 134 —

Report 225500 R eport 3 3 3 7 0 0


Leon Mendelovici (ac.) 1030 Iancu Cogan 500
Strul Leiba Segall 100 Izu Rozenkrantz 200
Ruhla Iţicovici 800 Ester Fain 800
Simon Bercovici 10000 lacob Goldner 1000
Hinde Apel 100 Leiba Aronovici 200
Leike Zeilicovici 200 Eva Şaraga 200
David Kohn 3000 Rifca Bichman 100
Jean Rosenberg 10000 Gubi Davidovici 300'
Burăh Ioină Daniel 1000 Stiul Blumenfeld 500
Leibiş Glasman 3 )0 Haia Ghinendel Şerman 500
Aron Bercovici (aconto) 2300 Meilich Marcovici 300-
Michel Rosenberg 800 Soţii Şmil şi Sose Frenkel
Avram Merar 100 p. 2 locuri rezervate fn viaţă 6 0 0 0 '
Iţic W echsler 3800 Haichel Zilberman 100 -
Oişie Haim Macarescu 400 Şasea Dobraia 800
Avram Simionovici Şloime David 850‘
(aconto) 15800 Solomon Bercovici 5000-
Haia Şmiel 500 Pincu Mendel * 100
Isac Aron 500 Marcu Herşcu Hascal 200^’
Janetta Zilberman 200J Haim Peisăh 200
Sarina Şmil 200 Zipra Kahana (aconto) 10000;
Leiba Leibovici 400 Marcu Kasner 3000
Ruhla Alterescu 800 Oişie Iosefsohn 100
Anna Goldenberg 5000 Janetta Sâni 10O'
Liba Blauştein 200 Nahman Olivenbaum 200
Malvina Frolichman 2500 Burăh Mendelovici 10O
Avram S. Rotenştein 30500 Sofia Solomon 2000
Eva Şaraga 500 Tauba Segall 300
Reize Buis 500 Macs Pincles (aconto) 26800
Roza Bichman 1000 Maria Gheber 2750
W elvel Haimovici 300 Jean Kohn 3000
Ester Brana Fain 3000 Perl Vainberg 1300
Iancu David 100 Lupu Davidsohn 3800
Iţic Zegherman 8500 Haia Haimovici 1000
Strul Eppelboim 620
Aprilie Marcu Rabinovici 400
Leon Mendelovici Avram Kalman 400
(restul) 2000
T r a n sp o r t 3 3 3 7 0 0 T ra n sp o rt 4 0 7 4 2 0 :'
- 1 3 5 -

R cport 407420 R ep ort 5 1 4 4 0 0


Mendel Leib Scherer Paulina Bernştein 8000
(aconto) în 19 şi 20 a I. c. 1000 Berman Segall 1000
Rahmil losub Haham 200 Beno Leibel 5000
Nahman Finchelştein 400
Mai
David Margulies 800
Avram Simionovici Brana Hirschhom 2 00
(restul) 15000 Beilă Şmielovici 400(1
Berhard Waintraub 5800 Roza Bichman 500
Mendel Aronovici 500 Tosca Dobraiă 500
Avram Osock 600 Nahman Kahana 50000
Paulina Goldştein 100 Maria Gheber 300
Maica Lehmer 620
Reizla Goldenberg 200
Iunie
Rifca Reizel Feigbelis 3C0 Zalman Becker lOCO
Ghetzel Tomopolski £00 Alter Vainşteiu 350
lancu Davidovici 400 Ihiel Fişchman 5500
Meer Raicher (aconto) 3000 Mendel 1. Rosenblum 2000
Bercu Meerovici 7000 Avram Segall 1000
Sura Gross 1600 Iosef Grunberg 100
Rifca Suhăr 1500 Şaie Litvac 500
Malvina Goldştein 8000 Golda Goldştein 300
Avram Koifman 420 Berman Iuster 20000
Hana zis Nută Grosman 520 Maria Tiocler 300
Avram Şeinfeld 2500 Vitte Iaucu 3000
Ilaşela Şvartz 3300 Avram Herşcu 200
Sura Haimovici 15000 Tauba Ackerman 2620
Herşcu Strul 100 Şeina Ester Rabinovici 4000
Beila Hinde Aronoovici 1300 Adela Vechs'er 3500
Solomon Briuiner 1500 Etti Bercovici 200
Elias şi Havă Davidsohn Martin Nagler 2500
(aconto) 2000 Herş Şeinfeld
Keilă M. Hirschensohn 15000 la contul cavoului rezervat 90000
în viaţă
David Şloirne Roitman 10C0 Ghitla Epştain 600
Feighe Leizerovici 200 Carol Griin 500
Rubla Abraniovici 2500 Ester Grunberg 8 00
Zeilic Rubinstein 7920 Nusen Nusen 200
lacob Gulodner 1 5i 0 Kisiel Bacaleinic 5000
Beila Bercovici 5900
T ra n sp o rt 514400 T ra n sp o rt 6 5 9 2 7 0
— 136 —

Report 659270 Report 726810


Sura Michel 1000 Iosef Haimovici 1500
Marcu Braun 2500 Dolfi Solomon 200
Moritz Wachtel Maria Rotariu 100
Lei 275000 în titluri Urb. Şmil Pascal 300
Iaşi p. un cavou rezeivat
în via{ă Lupu şi Betti Lehrer
U şer Marco viei 5120 (acompt) 10000
Sura Moscovici 3 0 0 Adela Pascal
Paulina Abramovici 200 2 titluri Rurale 4%, şi 2
titluri Rentă improprii to»
Ita Herşcovici 120 nică 5% în total Lei 20000 iAr\r\
Reizel Horovitz 200 v. n. plus tn numerar lUUU
Ide Leib sin David Dr. Iacob Lebell 850
Curlender 1500 lancu Hacal 1000
Anetta Rosenfeld 2 0 0 Reiza Canter 1350
Mindla Goldştein 800 lancu Scherţer 1800
M oise Şvartz 1 0 0 Marcu Rabinovic 400
Strul Goldenberg 8 0 0 Sura Strul 8000
Bercu Meieraş 2 0 0 Moise Solomon Rusu 200
Mattes Zeida Horn Marcu Lemesch 400
p. un ioc rezervat în viată 8 0 0 0 Adolf Braişter 2800
Şirul Grinberg 100 Hinde Fischler 20Q
Pese Rosenblat 1000 Riven Mnnimis 150
Avram Marcovici 11C 00 Rebeca Schvartz 30000
Mattes Zeida Horn 8 0 0 Herşcu Goldesforb 620
Meer Svartz 500 Ţivie Barbălată 500
Sofia Herman (N.-Jork) Iosub Volf Wainştein 650
p. un loc de mormânt re­ Şmil Litmanovici 160
zervat pentru fra ele ei, Hascal Maier (acompt) 1000
Mo!se Hascal Abramov ci 2bUUU
Aron Brill 300
Iulie Naftule Aronovici 7300
Strul Marcovici 100 Iosef Abramovici zis
Marcel Şvartz 200 Aronovici 500
Max Beram 300 Şeindla Leia Iţic 200
Leiba Ilie 500 Fani Schvart 200
Şloime Kauschanski 2800 Adolf Grosu 500
Freida Leia Vaizer 100 Haim W echsler 1800
Anna Bercovici 3000 Elias Dichter 500
Ichiel Iosef zis' Marcu Grinberg 500
Iosef Iacob 100 Burăch Marcu 300
T ra n sp o rt 7 2 6 8 1 0 Transport 802090
— 137 —

Report 802090 Report 891430


M aica Lehrer 40u Nuta Zingher 300
Adolf Iosub 100 Herţel Herşcovici 100
Marcel Benis 500 Hanţe Ghitel Iuster 100
Etla Feigha 200 David Solomon
Albert Eisic Daniel 50C0 Leizerovîci ICO
Leiba Altăr 200
August R'sla Abramovici 1C00
Pebeca Hausvater 25000 Rifca Blumenfeld 1000
A dolf Fanţi 220 Frima Iosub 200
Sam oil Leib 100 Sidania Blău 2300
-Zalman Becker 800 Sofia Lupu 200
Jta Haller 500 Reizăl Blauer 2 0 l0
Uşer Oişie Zingher 500 Ita Roitenştein 400
Sima Waisman 5000 Udei Klaitman 1100
Eva Lozman 520 Aron Talisman 5400
Carol Şpiegler ICO Leia Dina Sand 6000
Iancu Rabinovici 200 Sose Perla Kahana 1500
Ţivie Barbălată 200 Abram Haim Beiles 20400
Ita Moşcovici 300 Perla Leibovici 2500
Betti Mendelovici 800 Ihiel Fichman 5000
P e s e Rifca Fal 15800 Nusen sin Moisă 100
Rifca Blumenfeld 500 Friedă Ma'ca Moisă 100
Mendel Leib Heinich 500 Ana Mendel 4000
Croina Kahana 300 Sura Brauchfeld 5000
Li ba Marco viei 250 Ita Rifca Donenfeld 100
Marcu David 250 Iosef Rosenblat 3800
Sura Hana Moşcovici 300
Strul Beer Bernnsohn 3000 Septembrie
Jţic Eht 2000 Haim Mottelsohn 8000
Meer Griinfeld 100 Sâni sin Abram 200
Sofia Bercovici ic o u o Ita Marcovici 3300
P any Blum 2000 Leon Bolocan 100
Meer Grunberg 50 0 Gherşin Hofman 100
-Şmil Nahmanovici 7500 Ioina Waisman 200
Abram Koifman 200 Pache Natansohn 5000
Reiză Altar 100 Sofia Broder 100
lta Herşcovici 100 Burăh Şaie Şvartz 50C0
Avram Iţic Lazarovici 5000 Macs Goldman 2000
Carol Lupu 200
T ra n sp o rt 8 9 1 4 3 0 Transport 978330
— 138 —

Report 978330 Report 1102110


C laia Wechsler 100 Haia Debora Fişei 100
Sahăd Schvartz Lupu Goldinberg 35000
(acompt) 2000 Ira Haller 200
Săli Popper 5000 Berman Zilberman 500
Burăh Şabse Berdman 100 Săli Rozin 350
Betti Greif 2850 Moise Brutal 200
Ghizla Fichman 200 Strul Rozin 1350
Golda Parnes 3500 Lazar Felics 100
Ernestina Thierer Feighe Ruhăl Leibovici 3000
(acompt) 8000 Mişca Leia Michel 100
Avram Şaie 150 Keilă Gottesmann 100
Neţi Abasohn 1800 Pese Avram 2CO'
Moise Scheinfeld 400 Janeta Comacin 100
Zisla Leibovici 6850 Ghidale Loper 1500 .
Eva Rubinzaft 1350 Hana Ţipra Steinberg 300
Dvoire Zilberştein 200 Ruhla Cogan 2000
Ţivie Meş 2550 Pincu Mantei (acompt) 10000
Moise Scheinfeld 1000 Etti Bercovici 200
Anna Dames 500 Fany Mayer 1 50
Iosef Busticeco 5000 Smii Pascal 100-
Mendel Riven 2850 Avram Marcu Feller 500
Paulina Braver 5000 Ida Şvarlz (restul) 3850
Anna Solomon 20850 Roza Buis 200
Rebeca Ştern 20000 Moisă Beer Pollingher 1240'
Iţic Goldştein 1020 Sura Nathansohn 3850
Moişă Haim 60 Kive Berman 500
Herş Feldman 7700
Octombrie Hana Şvartz 20850
Manţe Froim 600 Frodel Hana Zucker 300
Fani Şvartz 100 Reize Davidovici 2300
Edil Rive Lazăr 100 Avram Marantz 100'
Buzea Zaliaşnic 1350 Rifca Balaşca 200
Iţic Griinberg 850 Leiba Vaisman 20000
Elias Brauner 500 Buzea Zaliaşnic 500
Fani Ghinsberg 401 0 Idei Avram 1550
Ihil Claiman 550 Reize Griinberg 500'
David Leib Pilpel 25000 Paulina Braver (restul) 1500
losub Haim 100 Aron Talisman 50$
Transport 1102110 T ra n sp o rt 1 2 2 4 5 0 0
139 —

Report 1224500 Report 1295150'


Leina Grobărman 200 Iosub Bercovici 615»
Leon Siboles 1000 Moritz Rosenberg 1000
Iancu Iosub 500.
• Noembrie
Ana Marcu 2500
Iosub Iţic Heinich 2400 Rifca Balaşca 200
Marcu Rachştein 700 Idei Avram 300
Lupu Leibovici 100 Sura Reizel Steinfeld 1800-
Maria lurist 500 Idei Avram 100
Ernestina Caufman 2000 Avram Brener 500-
Haia Stivei 300
Decembrie
Ruhla Canner 3000
Nisen Schvartz 300 Rubin Marcovici 900
Iancu Fradis 500 Ruhla Ihielovici 5850
Herşcu Solomon ioooo Strul Hofman 2CO
Debora Gulden 200 Şloime David 300'
]\li!ca Şulman 300 Şulim Idei Iosepovici 2000
Maica JMaier 100 Haim Climer 3 00
G hizela Rafailovici 500 Estera Bernstein 3 00
Marcu şi Ester Lupovici 2000 Şeină Ester Rabinovici 3000
Bliina Şmielovici 200 Zurtel Tarten 2000-
Leia lţicovici 300 Şeindla Cana 850
Leia Goldenthal 300 Ruhla Griinberg 1000
Udla Claitman 600 Anna Froiniovici 100
Manaşe Haller 7000 Iosef Leib Goldbaum 800
Ana Cohn 1000 Şmil Avram 1000
Aba Goldenberg 2000 Ester Moisă 100
Şulim Kesler 200 Haim Traub 500
Strul Rosen 1000 Ernestina Hana Iţic 350
Olga Zeilic 500 Manaşe Ghidale 2100
David Tarasoschi 500 Rubin Grinberg 100
Roza Tarasoschi 500 Saul Michel 10»-
Sura Colii 25000 Meni Maier 20850
Iosub Cibotaru 100 Herman Iancu 200
Mina Crămer 2850 Heinrich Rosenzweig 1350
Haia Gandelman 2500 Şmil Unterman 6850
Elias şi H. Davidsohn 2000 Beila Lacser 1850

T r a n sp o r t 1 2 9 5 1 5 0 T r a n sp o r t 1 3 6 1 1 5 0 '
— 140 -

R eport 1 3 6 1 1 5 0 Report 13628EO


S au l Michel 100 Leon Goldman £000
Jancu Colfer 400 Şeindla Agatştein 850
Moisă Waintraub 800 Luis Rosenzveig 2000
Izu Marcus 100 Leib Marcovici 1300
i^iven Skiener 300 Sura Nathansohn 3000

Transport 1362850 Total 1376000


Bilanţul Secţiunei
„Che vra-Ke doische“
(A d-ţia Cimitirelor)
D e la 1 Ianuarie 1927— 31 D ecem b rie 1927

S e creta r, -S. H ALPERtt


— 142 —

DARE DE
DE ÎNCASĂRILE ş i c h e l t u e l i l e
d e la 1 Ianuarie 1927

VENITURI LEI B. LEI B.

Soldul Cassei pr. 1 Ianuarie 1927


dia cari: în cassa „Chevra Kedoische" 43G75 50
la Banca Moldova 48510
la Banca Dacia 49900
la Banca S. 0. Grosvald 26500
Avansuri la personal 5800 144385 50

Venituri ordinare
1 Ofrande voluntare pentru locuri de
morminte, pompe funebre, etc.
(conf. specif.) 1699830
2 Acompturi din cultivarea terenului
arabil, în jurul Cimitirului comunei
Copou 132000
3 Chiria de la Cimitirul vechi, rest din
anul 1926/7 şi acompt pe anul
1927/8 6000
4 Dobânda dela Banca Moldova până
la 1 Octomb. 1927 18217
5 Venituri întâmplătoare 100 1856147
6 In garanţia 150

f Venituri Extra-ordinare
7 Primăria comunei Iaşi pentru îngri­
jirea Cimitirelor pe anii 925 şi 92G eoooo

i
Total 2060682 50
! 1 1
- 143 —

SEAMĂ
SECŢIUNEI „CHEVRA KEDOISCHE"
—31 D ecem b rie 1927

C H E L T U E L I LEI B. LEI B.
1
Ch°Mueli ordinare
1 Salarii
a) Personalului Cancelariei 95152
b) „ ambelor Cimitire 209282
! c) „ Cioclilor 159698
d) r numiţi de Primăria
comunei Copou 5520 169652

2 Pompele funebre

a) Antreprenorului carelor funebre


pentru transportul morţilor Ia
cimitir, şi tregheri 115700
b) Taxa de asigurare pentru carele
funebre şi şura 2873
c) Repararea carelor funebre etc. '22010 140583

3 înmormântarea morţilor sărăci


Speze cu îmbrăcămintea, sicrie graf: 30822 1
—30822
4 Întreţinerea cimitirului corn. Copou
a) Arbori pentru aleeul cimitirului,
costul transportului, etc. 5784
b) 16 fire de copăcei p. grăd. cimitir,
diverse flori, plata lucrătorilor etc. 11829
c) D. N. Grinberg restul p. pietriş 2500
d) Repar. uluc. dela capela cimitirului 1500
e) Năsip Ia mormintele Eroilor 1000
f) Registre, hărtie p. planuri, şi în­
călzitul cancelariei etc. 3301
Transport . 25914 641057
*
— 144 —

C H E L T U E L I Lei B. Lei B.

Report . 25914 641057


g) Iluminatul 550
h) Voiaj Bucureşti prin d. avocat
Ornştein p. susţinerea procesului
de expropriere a cimitirului .( 18285
i) Taxa guarzilor p. gropari etc. . ^ '1300
j) Diverse speze mărunte 3977 50026

5 Diverse cheltueli

a) Hrană soldaţilor, deţinuţilor etc.


în zilele sărb de Paşte, Roş-
Haşuna, Iom-Kiper, etc. 50899
b) Ajutoare Rabinilor 21500
c) Ajutoare la diverşi săraci 2100
d) Monumentul funerar p. def. Ra-
bin Şmelki Taubes 10000
e) Plăci de marmor 2 aşezat în
monumentul def. Simon Pesler
fost Epitrop al Spitalului Israelit
inclusiv sculptărei 149 litere în . '•
Evreeşte şi Româneşte 840
f) Voiaj Bucureşti prin dl. Rosenthal ■*— '
în interesul expropr. cimitirului 3700 V
g) Trăsuri prin dl. Rosenthal &
Glielţer p. inspectarea cimitirelor ( 6 6 1 0
h) Repararea faţadei imob. din str.
Mare No. 34 3500
i) Gratificaţie la fiica def. Rabin
Şmelki Taubes cu ocazia căsătoriei 10000
j) Cazan nou la morga Spitalului etc. 1433
1) Deshumarea imui cadavru dela
cimitirul comunei Bucium şi reîn-
humarea lui în cimitirul Israelit 966

Transport . 111548 691083


— 145 —

C H E L T U E L I Lei B. Lei
15
1
Report . 111548 691083

m) Scoaterea planului special pentru


o şcoală de agricultură 1500
n) Lăcătuşului şi vopsitorului pentru
diverse lucrări şi diverse obiecte
pentru biurou 2695
o) Menţinerea ordinei în ziua sărbă­
torire)' Eroilor 500
p) Abonamentul la telefon, instala­
ţia soneriei suplimentare la Cimitir,
strămutarea aparatelor telefonice,
din localul vechi în localul nou etc. 14952
Diverse speze mărunte, scoaterea
actelor şi timbre 5658 50 136853 50
e Speze de Cancelarie
Registre, imprimate, instalaţia de
lumină electrică, muşamale p.
biurou, repararea mobilierului
etc. 30540

7 întreţinerea Cimitirului Vechi


a) Repararea zidului înconjuritor etc<- 14180
8 Morga Spitalului Israelit
a) Reparaţia radicală a camerei
mortuare de la Spitalul Israelit i 48385 \

9 Impozit as. dobănzei de la B. M. 1753


Asigurarea imobilelor ambelor
l° Cimitire 669
Dări fiscale şi comunale 13870
11

| Transport . 937333 50

io
-146-

C H E L T U E L I LEl B. LEI B

• .................... Report . 937333 50

I- Clicitueli Extraordinare

a) A. Bank, restul pentru refacerea


imobilului din str. Mare No. 34 37870
b) D-Iui Nagler p. diverse lucrări
excutate la conducta de apă şi
canal a imobilului din strada
Mare No. 34 2900
c) Zugravului idem 1500 42270

13 Spitalului Israclit

Dat în cursul anului 749000

Soldul Cassei per 31 112 11927 332079


2C60682 50
din c a r e :
Lei 8765 în casa Chevra Kedoische
■ „ 89880 depus Ia Banca Moldova •
„ 204034 , „ „ Grosvald
„ 19900 „ „ „ Dacia
„ 8900 avansuri personalului
„ 332o79

O b servaţiu n e

Se menţionează că în intervalul dela t Ianuarie până Ia i


Iunie 1928, secţia „Chevra'K edoische" a mai dat spiralului suma
de Lei 275000 pentru fondul Refacerei şi care sumă se cuprinde
în aceea de Lei 1185000 — ce figurează în darea de seamă
provizorie a gestiunei Refacerei, la pag. 110.
- 1 4 7 -

OFRANDE VOLUNTARE
P en tru locuri de m orm inte, p om p e fu n eb re, c io c lii,
g rop ari, îm b răcăm in te, etc.
Anul 1927 Report 164070
Clara Gheltzer
Ianuarie aconto 2 locuri rezervat p.
EHa şi Bernhard Wachtel
Tauba Solomon 300 1 Titlu refacerea 5°,'o v. n.
Lei 10000.
Eva Heftcr 12220 Sofia M oscovici 850
lacob Moşcovici 5000 Debora Zaharia 200
Ita Godel (acompt) 15000
Beila Şeindel Cohnfeld 3000 Februarie
Herş Mişcovici Moise Lazar 2850
(acompt) 3850 Leib Meer Fischman 2C0
Rifca Ioinca (Şvartz) 1000 Tauba Einhom 2350
Mordhă Roitman 1350 Alter Blumenfeld 4000
Ester Dvoiră Marcovici 850 Bercu Fruht 850
Alter Vaînştein 5C0 Etla Leib 8000
Debora Zaharia 200 Ita Cuperman 1000
Iosel Rabinovici 3000 Iancu Leibovici 3500
Beila Şeindel Cohnfeld Tauba Solomon ICO
(restul) 5000 Riven Leiba Iancu 3850
Heinrich Tuchner 500 Pese W eehsler 3000
Avram Goldinfcerg 1000 Ţile Caufman 800-
Ita Moscovici 100 Ghizela Daniel 100
Ruhla Avram 800 David Boicher 500
Iosef Bucii 230u Sura Lela Leonte 250
Creintza Bienschleich 250 Hana Zelman 5000
Haia Şmielovici 1500 Adolf Iuster 5850
Leib Marcovici 1000 Şloime Fidelman 100
Freida Blima Scharrist 9000 Cecile. Rosenbaum 10C0
Aron Oişie zis Goldştein 2000 Haim Ornştein 850
Ruhla Abramovici 1850 Volf Lerner (acompt) 25850
Roza Bercovici 12000 Tema Fainghersch 100
Solomon Bercovici 55000 Raşela Glukman 2000
lţic Godel (acompt) 1C000 Moise Fişier (acompt) 10C00
Haia Dina Aberbach 200 Avram Lippe 350
Alexandru Manaş 15300 Pincu Grunberg 200
T ra n sp o rt 1 6 1 0 7 0 •- • T ra n sp o rt 2 4 7 7 7 0
— 148

Report 247770 Report 363080


Sofia Rozenzveig 30000 Calman Lupu 100
Herşcu Solomon 100 Beila Bergherştein 30000
Rudolf Rozen 1000 David Natansolm 800
Feiglie Michel 350 Roza Metrid 500
lancu Bercovici 1000 Froim Faver 850
Ionas Kimelman 100
Martie
100 Aprilie
Leopold Griinberg
Clara Barat 1000 Ţipra Catz 1850
Adela Zilberman 2850 Etla Gaber 200
Avram Nuhăm 1350 Haia Gandelman 3500
Hava Şaraga 5000 Ghitla Şmilovici 500
Şaim Taller 2120 Haia Cunovici 6100
Roza Herşcovici 4000 Miri Cohn 100
Alter Burăh Waintraub 350 Dr. Peritz Stamer 350
Sima Rosenberg 1320 Roza Waldman 11850
Şmaie Harabagiu 1000 Şmil Mendel 100
Jac Rabinovici 100 Simon Finchel
janetta Zilberman restul 1000 (acompt) 20000
Mendel Schor 5000 Sura Leizer 350
Moise Leibovici Sura Liba Wachtel
(acompt) 10000 (avans) 25000
Leia Bergher 10850 Cearnă Kizer 2120
Beila Rubinştein Haike Rive Ilie 350
(acompt) 10850 Frida Talisman 4000
Moise Goldenberg 100 Ides Faiglienbaum 4850
Marcel Damsl$gi~ 3850 Frida Gliikman 850
Iţip-Tloldenberg 10750 Moise Leib Buium 200
(cavou rezervat în viaţa) şi Ernestina Marcusohn 5000
in ef. publ. v,n. Lei 20000 Elias şi H. Davidşohn
Zeida Mirnberg (Bârlad) 920 (rest 1 p en tru 2 locuri
Haia Moşcovici 20 J r e z e r v a t în v iaţa 2200
Berta Rechler 5000 Ghitla Ornştein 2000
Herşcu Kahar.e 800 Volf Lerner 12500
Anna Fischler 1500 Sender Ghidale IC O O
Iosef Şvartz 500 Haia Herşcovici 3850
Zisei Schor 1000 Abram Mesingher 1700
Tauba Zeilic 1350 Sura Reizla Şaia 950
T ra n sp o rt 363080 Transport 506400
- 149 — .
R eport 5 0 6 4 0 0 R ep o rt 6 4 8 1 6 0
Fridel Grinberg 200 Feighe Michel 200
Ihiel Cunovici 500 A ’tăr Chetraru 2350
Leia Feldman 7000 Ghitla Ornstein 200
Arthur Segall 100 Mina Schein 200
Haini Crieghel 5500 Etla Ornştein (acompt) 2000
Altăr Blumen eld (r e st) 6000
Mai Beila Rubinştein (rest.) 5000
Moisă Knepler 1000 Leia Griinberg 100
Haia Şimler 500 Fanny Schvartz 2120
Huna Ştarck (loc rez.' 3000 Clara Solomon 300
Sima Benyamin 100 Iţic Forşt (acompt) 10000
Aron Colin 2850 M riem Beila Waisman
Rahmil Burăli 100 (restul) 2000
Sima Messingher 150 Haike Rive Ilie 300
Ghitla Epştein 100 Moisă Hascal Ceauş 700
Hana Fischer 300 Iţic Griinberg 2000
Herscli Mişcovici 12000 Anna Croitorii 300
Avram Marcovici 100 Frida Gliickman 100
Strul Eppelbaum 300 Feigha Nusen 8850
Fanny Grinberg 4860 Altăr Chetraru (adaus) 200
Lucia Hirsch 200 Leia Griinberg 200
Hana Goldenberg 2000 losub Griinberg 350
Haia Cunovici (restul) 4100 Leia Fraitag (restul) 40000
Tauba Acherman 300 Abram Iosef 500
Haia Schvartz 200 Debora Ornştein 22C0
lliiel Chaiman 100 Leizer Avram 1850
Bune Marcu 200 Artliur Igncu 200
Hinde Portnoi 2850 Ruhla Braunştein 2350
Matilda Fisch 50C0 Maria Segall 1500
Leia Fraitag (acompt) 250C0 Haim Fetner 500
Raschela Tenenbaum 30000 Tauba Einhorn 200
Zalinan Fleischer 1000 Haia Jegun 500
Ruhla Avram 500 Sura Rubla Şmil . 200
Roşa Herşcovici (restul) 5000 Benţion Abramovici ICO
Maria Solomon 2850 Leon Leiboviei 500
Şprinţe Michel ICO
losub Siegler 20850
Iunie
Iancu Şvar'tzman 2850 Sura Fasola 100
T r a n sp o r t 6 1 8 1 6 0 T ra n sp o rt 74233J
- 150 —

Report 742330 Report 877380


Kisiel Avramovici 3C0 Rubla Abramovici 500
Clara Simionovici 50000 Sofia Şmilovici 350
Pinches Erenpraiz 3500 Idei Goldner 2000
Maria Şilman Î850 Sluva Copel 7500
Ester Sura Hefter 200 Marcu Aron 750
Elias Leibel 100 Eizic Şmilovici 500
Mina Reiter 1350
Sima Colcher 1850
Iulie
Nusen Becker 30850 Roza Aron 500
Debora Wechsier 3000 Paulina Maier 500
Haim Struiovschy 500 Maica Sirnon 500
Ietty Şteinfeld 500 Naftule Segall 2500
Zeilic Griinştein 1000 Iţic Leib Zilberştein 600
Solomon Avram 100 Roza Cotiugar 1350
Debora Raicher 850 Froim Aron 200
Leizer Aronovici 350 Herman Pollach 850
W alco Scoli ico 3350 Rifca Şeinfeld 200
Şloimă Nută 5850 lta Co’tler 600
Rubin Aba 500 Sura Finchelştein 3850
Haia Sura Iudcovici 850 Ester Friedhof 500-
Fany Şvartz 1000 Şloima Calmanovici 2000
Reizla Vadana Haim Serdner 200
(Ioc rezervat In viaţă) 4 0 0 Roza Bercovici 1000
Pluca Bacal 200 David losupovici 10000
Peise Aronovici 300 Car, lina Fălticineanu 850
Leia Feldman 3000 Herman Bercovici
Iosub Segall 1350 (acompt) 14000
Raşela Cotiugaru 100 Iosub Davidovici 800
Ruhla Şvartz 1000 Şmil Zimand 10000
Hana Şvartz 5800 Raşela Gluckman
Moisă Faivisch 3850 (acompt) 10000
Moisă Leibovici 5850 Hinde Ozias 150
Fany Bercovici 2500 David Ghitnic 200
SamoiI Griinberg 500 Isac Gruber 500
ŞmiJ Feldman 200 Peretz Cohl (acompt] 10000
Haim Feldman 1000 Roza Cotiugar 400
Haia Sura Zismarr 650 Bobi Moise 100
Şonia Surchis 500 Moisă Klepper 200
T ra n sp o rt 8 7 7 3 8 0 ----- - Transport 961530
— toi —
R ep o rt 9 6 1 5 3 0 R eport 1 0 8 5580
Tauba Liubarschy 200 Creinte Binschleih 2C0
Ozias Hefter 6000 Marcu Gluckman 10000
Israil Broida (acompt) 10000 Israil Broidă (acompt) 10000
Simon Finkelştein Perla Herşcovici 100
(restul) 21000 lancu Leibovici 4500
I{ic Iţicovici 6000 Haim Ornştein 1500
Clara Reiter 200 Anna Zisu - 300
Moisă Fişier (acompt) 15000 Tema Fainghersch 300
Saie Rozen 1850 Strul Meer 200
Moisă Rabinovici 1350 T ony Şloime 2000
lţic Leib Zilberştein Paula Nathansohn 1000
(adaus) 200 Şaim Taller 1000
Hana Margulies 250 Bercu Kohn 3000
Fraţii Sigmund şi Dr. Sose Franchel 850
Max Rapaport 230C0 Hascal Maier 1000
Adela Diamand 10000 Moise Maier 300
Rubla Braunştein 200 Haia Sluva Uşer 300
Idei sin Leib 4000 Etla Lupu 400
Dora Clain 200 Anna Fischler 1000
Mariem Maier 500 Simon Zalmanovici 3C00
Avram Enghel 500 Marcu Gluckman 10C00
August Septembrie
Suhăr Herşcu 200 Ilie Rozner 1C00
Iahăd Leibovici 200 Motte Ghitnic 5000
Ita Ruhăl Miciner 200 Cicilie FracovL- 8000
Paulina Herşcovici 1000 M. Hainjpftjci (acompij 10000
lţic Leib Solomonovici 2500 Motheş H. Ehrlich 3000
Paul Marcus 13000 Hascal Şmilovici 200
Moisă Finckelştein 800 Zalman Iosub 500
Estera Simon 3000 lancu Crutacov 1000
Herşcu Fişier 500 Anna Penderschi 300
Sigmund Şvartz 200) R. Fairştein (acompt) 15850
Haim sin Uşer 300 Za’man Flaischer 1000
Maica Goldenthal 300 lţic Şvartz 5000
Idei sin Leib 2000 Uavid Zaharia 12500
Abram Şpaier 300 Haiude Portnoi’ 500
Leib Eizman 300 Hana Feighe Benovic/’ 500
T ra n sp o rt 1 0 8 5 5 8 0 Transport 12o0980
— 152 —

Report 1200980 Report 1265030


Zurtel Torten 2000
1000
Octombrie
Hana Segall
Ruhla Strulovici (rest.) 3000 Freida Abramovici 50
Meer Reischer (adaus) 2000 Heinrich Tuhner 1000
Herşcu Şloime 100 Clara Botoşineanu 2850
Ernestina Haim 200 Haim Davidsohn 1000
Şaia Valdman 3850 Pincu Mantei (acompt) 10000
Faivel Herşcu 100 Isidor Barber „ 25000
Anna Froimovici 200 lacob Pollac „ 20000
Ejnestina Goldenberg 5850 Ab. şi G Perl Nisen
Dobrisch Moisă 2000 p . 2 lo c . r e z . în v i a ţ ă 2 0 0 0

Rifca Şvartz 200 Rifca Blumenfeld. 1000


losub lţic Heinrich 200 Meilich Lobel 1000
Bercu Fruht (restul) 2150 Moses 1. Şvartz 5850
Leia Herşcovici 100 Avram Strul 200
Paulina Gliickmen 200 Strul Haimovici 1000
Buium Herş Paiugiu Rulila Leia Aba 200
(Dorohoi) 500 Avram Strul 500
Anna Colin 750 Ester Base Iosefsohn 500
Base Marcu 250 Michel Bercovici 200
lancu Britman 200 Adela Ancei 2000
David Margulies 100 Cearnă Idelovici 4970
Olga Haimberg 100 Herş Bercovici 400
Ester Base Iosefsoh 350 Şloime Iţic Aron 2500
Berta Fink 15850 Clara Malhosovici,
Şabse Şmil 2000 în amintire def. Moise
Eva Leifman ^100 şi Leizer Horovitz un
scris urban laşi 5 o | o
Michel Bercovici 300 V. N. Lei 5000
Dr. Peretz Ştamer Şulim Beiles
(adaus) 3000
Betti losef 200 &un loc în v'aţă 2. scris,
rbane Iaşi 5o/o V.N. lei 20000
Ghizela Leiba 100 Sofia Hirschensohn 20850
losef Busticeco (restul) 5000 Beila Melnicov 3500
• Haia Ruhla Bercovici 20000
Flora Vitner acomtui
Lei 4eooo p . ’i 3 'n ' cavou losub Braitman 5000
rezervat î n viaţa ^ 10000 Golda Marcus • 2000
Lupu Kahol 2C00 Sima Cokler 1000 .
Păulea Marcu 200 Meer Sthol 300
Transport 1205030 T ra n sp o rt 1399GQ0
— 153

Report 1399900 Report 1512620


Ester Leibovici 10000 Ilie Dascal 300
Nehoma Dvoire Avram sin Moisă 1000
Goldştein 20850 Herman Bercovici
Ester Sura Hefter 100 (acompt) 6000
losef David Griinberg 1000 Solomon Confeld
Zeilic Pascal 500 (acompt) 5000
Avram Lippe 300 Şloime Ţavaler 3C00
Haia Liba Perlitz 500 Hose Faivel 500
Sura Feighe Moisă Haimovici 400
Pesmantirer 1500 Sura 100
Eliza Braunşteirr 2000 Sura Abramovici 300
Şaia Tirchel 200 Zadic Gottlieb 2350
Maica Haia Waldman 2850 Hana Zusman
Leizer Aronovici 700 (loc rezervat in viaţă 200
Ita şi Iţic Godel Beno Davidsohn 850
(acompt) 40000 Ţirl Hauptman 600
Şloime Şaie 300 Michei Herşcu ÎOOCO
Avram sin Moisă 1500 Reize Dvoire Şmilovici
llifca Rafailovici 620 (loc rezervat în viaţă) 600
Golda Brauner 1000 Hanţe Herşcovici 500
Iţic lacob Flieter Maria Şilman 1500
(loc rezer. in viaţă) 200 Benejamin Copel
Sofia Atlas 4850 Valdman 15C00
Sura Sifca Doller 200 Hena Leia Bulocinic 500
Isidor Barber (acompt) 5000 Polea Şnaiderman 500
Avram Coplan 1500 Feighă Ficîelman 1350
Betti Brjmnştein 1350
Noembrie „ Şvartz 1400
David Iosupovici 5000 Leon 100
Henry Brill 5850 Solomon Confeld
Michei Fişman 200 (restul) 15000
Simon Leiba 50 Moisă Litner 3350
Huna „ 50 Moritz Rubinsaft 500
losef Grosman 850 Pepi- Mihailişteanu
Naftule Holţman 350 (Dorohoi) 920
Rebeca Herşcovici 350 Michei sin Avram
Pincu Finchelştein 500 (Ioc rezervat în viaţă) 800
Sose Ştivel 3850
T ra n sp o rt 1 5 1 2 6 2 0 Transport 1586590
— 154 —

R ep o rt 1 5 8 6 5 9 0 R eport 1 6 3 9 1 3 0
Carol Sacagiu Feighă Stoker 2000
Moşcovici 100 David Litvak 1200
Betti Ghingold 850 Sura Moşcovici 2000
Albert Abramovici 2000 Rebeca Copolovici 3000
Haia Segall 500 Sima Bergher 400
Haia Barimboim 100 Peretz Carş 300
Ernestina Şmii Zelţer Leia Şvartz 850
(acont) 6000 Oişie Goldenberg 6000
Şprinţe Aronovici 100
Decembrie
Strul Bercovici 2000
Haia Sura Leibovici 1000 Sura Şloim 200
Michel Iacobsohn . 200 Mişca Blău 8850
Sose Etel Rosenthal 300 Haia Zlota Mendelovici 200
Hava Bruha Sufrin Cecilia Friedman 1500
(loc rezervat în viaţă) 25000 Freida Zilberştein 2000
Avram Rozen 850 Hana Rubin 200
Meni Mayer Strul Rafilovici 850-
(rest datoria) 10000 Sose Şaraga 3850
B ety Cnna 300 Biatrice Leiba 200
Brana Goldenberg Rahmiel Berman
(acompt) 5210 Zinggher (acompt) 15000
Hinda Cornblum 100 Sura Idei 10000
Transport 1639130 Total 1699830

S-ar putea să vă placă și